You are on page 1of 144

»ÃШíÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2556

อังกฤษ อังกฤษ

วิทย
คณติ
สงั คม

รวมสนับสนุนโดย

นม 1 แกว ใหประโยชนอะไรบาง
Ca นมเปนแหลงสำคัญของโปรตีน ทีช่ ว ยพัฒนา
การเจริญเติบโตและชวยซอมแซมสวนทีส่ กึ หรอ
ของรางกาย
มีแคลเซียมสูง ชวยบำรุงกระดูกและฟนใหแข็งแรง
มีวติ ามินบี 2 ชวยใหรา งกายไดพลังงานจาก
คาร โบไฮเดรต และไขมัน

D B1
P วิตามิน ด�มนมแลวทองอืด ทองเสีย
เกิดจากรางกายมีน้ำยอยน้ำตาลแลคโตสซึ่งอยู ในนม
A ในนม B2 ลดลงมากเม�ออายุ 3 ปขึ้นไป จึงไมเพียงพอที่จะไป
B12 ยอยน้ำตาลแลคโตสในนม ควรด�มนมในปริมาณนอยๆ
กอน แลวคอยๆ เพิ่มปริมาณเพ�อใหรางกายปรับสภาพ
ควรด�มนมหลังอาหารและไมด�มขณะทองวาง

20
พาสเจอร ไรส (ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ) (Pasteurize High Temp Short Time)
คือเทคโนโลยีใหมในการนำน้ำนมวัวผานขบวนการฆาเชือ้ ดวยความรอนทีอ่ ณ ุ หภูมิ 130 องศาเซลเซียส นาน 2 วินาที
เพ�อทำลายเชือ้ จุลนิ ทรียเ ฉพาะทีท่ ำใหเกิดโรค จึงทำใหมรี สชาติและคุณคาทางโภชนาการ เหมือนน้ำนมสดตามธรรชาติ
มากทีส่ ดุ แตมอี ายุการเก็บไมเกิน 20 วันเม�อแชเย็น

ยูเอชที (Ultra High Temperature)
คือนมวัวสดทีผ่ า นขบวนการฆาเชือ้ ดวยความรอนสูง (140 ๐c) ในระยะ เวลา 2 – 4 วินาที เพ�อทำลาย จุลนิ ทรียท ก่ี อ ให
เกิดโรคและจุลนิ ทรียท ท่ี ำใหนมเสีย ซึง่ อาจจะทำใหสญ
ู เสียสารอาหารบางสวนได มีอายุการเก็บนาน 6 เดือน

สเตอริไลส
คือนมวัวสดที่ผานขบวนการฆาเชื้อดวยความรอนสูง (115-120 ๐c) เปนเวลา 20-30 นาที เพ�อทำลาย จุลินทรียรวมทั้ง
สปอรทุกชนิด และทำลายเอนไซมทุกชนิดในน้ำนม จึงทำใหเหลือคุณคาทางโภชนาการนอยสุด แตมีอายุการเก็บนาน
สุดที่ 1 ป

คำ�นำ�
เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชา
วิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ในโครงการ “เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้า ม.1 ปี 3” ประกอบ
ด้วยเนื้อหาสำ�คัญต่างๆ และมีแนวข้อสอบของทั้งสี่วิชา เพื่อใช้ทบทวนและฝึกฝนความรู้ก่อนเข้าสอบจริง
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การบรรยายครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด น้องๆ ควรศึกษา
พื้นฐานของทั้งสามวิชามาด้วยในระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการบรรยายได้ง่ายยิ่งขึ้น

“เพราะก้าวนี้คือก้าวที่สำ�คัญที่สุด” ของน้องๆ ป.6 ทุกคนที่กำ�ลังจะสอบเข้า ม.1 สู่โรงเรียนที่
หวังและตั้งใจเอาไว้ เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการที่จะเข้าเรียนในระดับ ม.1 นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว
โดยเฉพาะการเตรียมตัวก่อนสอบที่ถูกต้อง เหมาะสม และรู้จักเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนมาเข้ากับวิธีการ
แก้โจทย์ข้อสอบในแต่ละข้อ น้องๆ ควรรู้จักวิธีการเจาะลึกเทคนิคการทำ�ข้อสอบในรูปแบบต่างๆ วิธีการ
แก้ปัญหา และวิธีการจดจำ�แบบง่ายๆ เพื่อนำ�ไปพิชิตโจทย์แนวข้อสอบเข้า ม.1 ในครั้งนี้ให้ได้

ดังนั้น ทางทีมงานจึงจัดทำ�เอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้น้องๆ สามารถใช้
ประกอบการบรรยายของอาจารย์ในการศึกษาเนื้อหาที่สำ�คัญๆ และฝึกฝนการแก้โจทย์จากแนวข้อสอบ
จริงของทั้งสามวิชาอย่างแท้จริง

ซีพี-เมจิ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน รวมทั้งทีมงานทุกคน เชื่อมั่นว่าการเรียนการสอน
แบบติวสดๆ ถามตอบสดๆ ในครั้งนี้ น้องๆ จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และสามารถบรรลุผลสูงสุด
ในการสอบครั้งนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้เราขออวยพรให้น้องๆ สามารถสอบเข้าชั้น ม.1 ในโรงเรียนที่น้องๆ
หวังและตั้งใจเอาไว้ ตลอดจนประสบความสำ�เร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตตามที่ปรารถนาต่อไปใน
ภายภาคหน้า

จากใจจริง

ซีพี-เมจิ และทีมงาน
“เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้า ม.1 ปี 3”

1

................ หน้า 31 เฉลย ...................................................................................................................... หน้า 29 วิชาสังคมศึกษา ..........................................cpmeiji............... หน้า 139 2 www..................... หน้า 58 วิชาวิทยาศาสตร์ .......................................... สารบัญ วิชาภาษาอังกฤษ ........................................................ หน้า 103 วิชาคณิตศาสตร์ .................... หน้า 105 เฉลย ............................... หน้า 64 เฉลย .............com .......................................................... หน้า 3 เฉลย ................................................................................................................

วิชา ภาษาอังกฤษ ครู พี่แนน ครู พี่กิ๊ฟท .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

21 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

ชัย . วิชา สังคมศึกษา อ.

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

37 .

38 .

39 .

40 .

41 .

42 .

43 .

44 .

45 .

46 .

47 .

48 .

49 .

50 .

51 .

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

เฉลย 58 .

59 .

60 .

61 .

62 .

63 .

วิชา วิทยาศาสตร อ.ฟารม .

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

70 .

71 .

72 .

73 .

74 .

75 .

76 .

77 .

78 .

79 .

80 .

81 .

82 .

83 .

84 .

85 .

86 .

87 .

88 .

89 .

90 .

91 .

92 .

93 .

94 .

95 .

96 .

97 .

98 .

99 .

100 .

101 .

102 .

103 .

104 .

วิชา
คณิตศาสตร

ครู
ซุป’เค

106

107

108 .

109 .

110 .

111 .

112 .

113 .

114 .

115 .

116 .

117 .

118 .

119 .

120 .

121 .

122 .

123 .

124

125

126

127 .

128 .

129 .

130 .

131 .

132 .

133

134

135

136 .

137 .

138 .

139 .

Note 140 .