You are on page 1of 3

Sushi (ซูช)ิ

Sushi ห รื อ ข้ า ว ปั้ น มี ห น้ า
เป็ นอาหารญีป ่ ุ่ น ทีข
่ า้ วมีสว่ นผสมของ
น้ า ส้ ม ส า ย ชู แ ล ะ กิ น คู่ กั บ ป ล า
เนื้ อ สั ต ว์ ห รื อ ข อ งค าว ช นิ ด ต่ า ง ๆ
ในประเทศญี่ปุ่นซู ชิมกั จะหมายถึงอา
หารที่ มี ส่ ว นประกอบของ ซู ชิ เ มะชิ
( ข้ า ว ที่ ผ ส ม น้ า ส้ ม ส า ย ชู )
แ ล ะ มี ห น้ า แ บ บ ต่ า ง ๆ
ไ ซู
ด้ แ ก่ชิอ า ห า ห ม ผัาก ไยข่ เห็
ร ท ะ เล ถึ ด ง
ก า รเนืร้ วอ มที่ ตั นวา กั
ม นา ใรช้ะ อหาว่จาเป็ง ปนลเานืกั้ อบดิข้บา ว
ซู ชิ หรื มี วิอวัเนื
ฒ้ อน รูปแบบของซูชถ ิ ูกเปลีย่ นแปลงไ
่ า ่ากนกระบวนการท
ทีผ า ร ม า เมื่ อ ห ล าอาหาร
า ย ร้ อ ย ปี
ปตามความเหมาะสมของสังคม
มาแล้ แล้ววซึ่งเกิดจากความต้องการถนอมอาหา
รของคนญี่ ปุ่ น ซู ชิ นิ ย มหมายถึ ง นิ งิริ ซู ชิ ด้วย ในตอนที่ขาวอเมริก น ั รูจ้ กั
ทีเ่ ป็ นข้าวมาอัดเป็ นก้อนและมีเนื้อปลาวางบ ซู ชิ ใ ห ม่ ๆ
นด้านหน้าเท่านั้น แม้ประวัตก ิ ารทาซูชจิ ะมี เป็ นเรื่องยากที่พวกเขาจะยอมรั
ใ น ญี่ ปุ่ น ม า เ ป็ น เ ว ล า น า น บ ก า ร รั บ ป ร ะ ท า น ข อ ง ดิ บ
จนคนเข้ า ใจว่ า เป็ นของดั้ง เดิ ม ของญี่ ปุ่ น จึ ง มี ก า ร คิ ด ค้ น
แ ต่ เ มื่ อ นั ก ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ซูชิม้วนใส่ไส้เป็ นผักต่างๆและไ
ของญีป ่ ุ่ นสืบค้นหาทีม ่ าของคาว่าซูชก ิ ็พบว่า ข่เป็ นต้น ตัง้ ชือ
่ ว่า แคริฟอร์เนี ย
ญีป ่ ุ่ นรับเอาวัฒนธรรมการรับประทานอาหา โรล

ประเภทปลาหมักกับข้าวมาจากประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ป ร ะ เท ศ ไ ท ย แ ล ะ ล า ว
การหมักปลามักทากันแพร่หลายโดยเกษตก
ร ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ริ ม ฝั่ ง โ ข ง
ซึ่ ง ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ก็ ป ลู ก ข้ า ว
มี ข้ า ว บ ริ โ ภ ค กั น อ ย่ า ง อุ ด ม ส ม บู ร ณ์
จึ ง คิ ด วิ ธี ร ับ ป ร ะท าน ข้ า ว กับ ป ล าห มั ก
วัฒนธรรมการรับประทานแบบนี้ เข้าสูญ ่ ีป่ ุ่ น

แครอท 8. ปูอดั 9. สาหร่ายแผ่น 6. วางสาหร่ายบนเสือ่ สาหรับทาซูชิ ตักข้าวหุงสุกวางลงไปบนแผ่นสาหร่าย ประมาณ 3/4 ของแผ่น เกลีย่ จนแบน วางแตงกวาและแครอทลงไปแนวยาว ตามด้วยปูอดั ม้วนให้เป็ นแท่งกลม หั่นเป็ นชิน ้ พอคา เสิร์ฟกับซอสถั่วเหลือง . ไข่กงุ้ วิธีทา 1. ข้าวซูชิ 4 ถ้วย 𝟏 2. เกลือ 1𝟐 ช้อนโต๊ะ 𝟏 4. น้าตาลทรายป่ น 1𝟐 ช้อนโต๊ะ 5. ล้างข้าวด้วยน้าสะอาด หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าว ให้แช่น้า 10 นาทีกอ ่ น 2. เมือ ่ ข้าวสุกแล้ว ให้พกั ข้าวให้เย็น ซัก 10 นาทีกอ ่ น แล้วเทน้าส้มสายชูทเี่ ราผสมแล้วคนให้เข้ากัน หลังจากนัน ้ ก็ใช้ผา้ ขาวปิ ดไว้ครับ ข้าวจะได้ไม่แห้ง 4. แตงกวา 7. ช่วงทีห ่ งุ ข้าวอยูใ่ ห้ผสม น้าส้มสายชู เกลือ น้าตาล ให้เข้ากัน 3.วัตถุดบ ิ 1. น้าส้มสายชู (สาหรับทาซูช)ิ 𝟑 ถ้วย 𝟏 3.