You are on page 1of 8

T

1

GAZETA MATEMATICA
puBUcATtC IUNARA PENTRU TTNERET
Anul LXXXIII nr. 6
iunie 1978

I\SUFRA CALCULULUI L NOR DETERMINAIITI
rle fi,Bagneag, profesor, licer-rl ,,N. Bdlcescu',, Craiova

et, at ...,en, n nurnere r.eale distincte (n € N, n) 2). Sd considerinr rnatricea cle
liptrl 1n,n*l)
1 Qr ai a\
o
I dl a; a\
li

an n?, ..,. "ft
qi_sd notdur cu -4i matricea de tipul (n, n) ce se obfine din
A suprirnind coloapa ce confine pLtte-
rife de ordinul j ale h.ri dr1,o1,...,en, j:0, 1,2,3, ...,n.
scopul acestei note matematice este de a calcula det (A1) pe.tru j : 0, 1,'2,...,n-1.
Pentr' j : n, det (A1) este un cleterminani de tip Vandermonde.
I
i
1 rr1 . ,. oT-t
ii
li L a2... o\,-t
L'ie D: l1

Qp '. .o l-r
Dupi cLrnr se ;tie D : tI (a1
- ct1).
1(fr</(n
si notdm cu D; deterrnirrantul ce se obline din D inlocuind coioa'a al
r:) prin coloana a (n * 1) - a(i: 1,2,
- a d.in matricea
Iatd in continuare un procedeu
A.
rapid de calcur al determinanfilor Dt
Sd considerirm pentru aceasta sistemul de n ecualii cu necunoscutele
(i : 1, 2, ...,
r.^' ..,,x.n1
n
(l) r i-l
), aia - r; - -dX, /c:1,2,...,n.
l:1
t
t
i in vetierea rezolr,ilii srlstemultri (1) si considerim ecira{ia cie graclul rr
jI
:

i.

!
(:l) X" + I r; Xi-r. : 0 cLr coeficienlii 11, ..., xn.
i:r
Relaliile (1) ne aratd tocmai taplul ci ecuaIia (2) are rddicinile ar, a", .',{1n.
Scriind relaliile lui Vidte obfinem :

In,' a" . e,: (-1)t ru_;+r, i : 1,2, ..., n, cle trntle

rn-_i+r: (- 1)d Z a, a, ,.. ai, sau

, .r I rr: (- l)n-i+t'/a1 a2

225

at) 1-(ft<l(z det (Ar) : (araraai. e4 a| al ol Avem: Qr d1 of al loi (t1 4.) : fl arao . an-i'D (l : 0. i:1. .2. ..l a* I lr Ao: Ar: a" ai aN al rd5 n J o "fi ll' ll Q4 ai ol ai 7nl a] L l' oa li ilrl 1 (lt a! crf ir 7 or. .9 a$ it li 1n.t1 ri 7on al "f.. n .ar) . an-i*r'. .ara" * ara.rl . ll "!. o1 t: Qz ai "N aa. e. Fie Q7 0i'.. n . aI " ll 7a" il it "$ ll il ri ll r a4 .. ...i: -Di . ultirna relalie devine : (-r) Di: ('. ri 1 a^ t. "! Conform reialiilor (5) putem scrie: ciet (Ao) : araze'a4 II kt . Revenincl acurrrla sccpul anunlatla inceput. 1(h <l-(z 226 . tni a. r't.{.1. . i alaol ara"* a"an+ d3c4) n Gt. ctet (-4. 2.ara"an* arurao * arorar) (a7 . ap). se observi destul de ugor cd : : -.) Tinind cont dc (4) oblinem in definitiv : (5) del(.a7 .l Qi 4 Qr ii ' a:i! li' (?! aN a'] aa2 li 1 dr a! o! aj ii. 1) <let (A1) : I a1a2 .... * aa) (..D. q*1. -r a.. a..n-i II (. '. i : 1.i(ft <1. . 7)n-i I a1'o2 .2..-n Pe de altl parte cu ajutorul regulii lui Cramer putem scrie : . a1s) I Sft<is(a det(-{r) : (.t. 'finirrd cont de (13.-(n Eremplu.r.o-i-1 Di. i ii ll r a a. 1(A<J(z det(Ar) : (o1 * a. a$ .4" " : liii 2 r{" : 1i .n -n de trnde: Dt: --r{D. 2. i. i 1.(. ai a i. .

:tpoi clin nou linia a f[-rt.iJ.cii carc coloa- aritrnetice..". 0' f)3: !tr4 | ') r.n r-P -a.ritmetice..- a ct u.2 0.g.scu .IATI CU PUTERXLE ASET{ENEA ALE TERT{EFJILOR UNJOR PROGRESII AITITTAENCN de conf.nt sili ai- ciltrite di. univ. Silniont.eln 0b {Lb a*. tliu a. tinoi plogre.I.e2.gi rnaniabil. S5.cr1m detelrninitntul de olrlin ffl. im ardtat astfel incd un mod cle a stabili implicafia (+). (c + '. rlin il cloua ql s-a sco$ 2 ca fiictor. bt.rnina. pe ca1'e ii notilm -D"r: l.tr.ll'/ t!l r -+. valoarea acelui cleterrnrnant este zet:o. Dacir. 2.r 5-1--g ^. (u 1 2y)r DacX se scztide linier. Gh. prima linie ciin a ff-a. rafiile progresiilor nu sinl propor. cronsicle_rl"irm a.)' (1) {a { 2a)2 (D + 2g). continud ca o compunere de doul funclii continue.2 2bp 1. in nele sint for. ^. ohfinrrt ir..i atri- $itoare. -T. atit rezultate interesante .-. d i ri linia :l -[ff-a. bSt c^. c1ac5.tir)na1c cu '- -CLh. atunci F este continud si cum G este continui. liniile snu roloe. !" qtie cd. au e-\ceplia determinantului cle ordin rr pcritr. a ff-a.B J ctacit' .c*). i- '. IiL-n.cioli pe coloane. acljcir. 9t. PROPRIETATI AI..n qrogrcsii zr. De aceea considerdm ci cititorii "n primesc cu interes astfei de probleme care le pun la dispozilie G. se obtine 1 :_ p i D"t : t6zStp & b (+)' (+)' (+)' 406 . 1.:.nt se scot fri.se obtirie . Enunlarea si Jormularea ralionamentelor care concluc la rezolvarea acestei probleme lntr-un limbaj parfial folmalizat.rnate clin pIlr'a1e'le tcltrieni[oi.IIIIAIJTILOR FOR]I. respcctir.r2 lJ "i'' &2 g'. c.. D.E DETER}.. ^.2 S-a scilzut aici linizr.i. a ti'eia.'2 tz D3: (c t1. clacd.i indreptar si in abordarea altor probleme inruriite ca tematicd.concizie gi rigoare. cit si mijloace de rezolvare reclactatelntr-un rimuaj conform cu manualele.u clire ar.) ro b2 {. al .9--bat'A q.. putind r.. rezultd ci.. aciuce claritate. primii lor ierrneni. . r.n ultimni clctr:rrnin:i.nele lrnui clcter. _ Daci funclia g este f este continul.

problema 75572.l lr . cti DL: iar D! * 0:lr-lmitc ci ciescclnpiinet.) a JI u 9r' Ace.J. .)" (2) lti * (ru -])"1' th*in -1)glr.- ')t +) A se vedea Gazeta matematici nr.sei'-. in c:lre caz unul C'in cei trei factori de-.ci Dl.-ine zero.l iie oi't!. ale c5ruicoloane sirrt fornratt-.- nti'itctntt.lin acelea.etlce.-i))'le llLi terrr scrie : {:L| \ cd. ciin progresii si aibi. Sc'lluneiltrel.e Dl este tl. fii detel'minanlii in carc inc'licele supeiior arat5.1 (1'.)(++) tt.r.. .: (1. 1.rr.t ( . 407 . bo:) (a"( cx) (b"1 cfJ) st-1.st.9)' (i -. Si. Di: Dtr: p 0b {LC a {t l) b d. l|..in.I tt. 72l7gib.cil itrimlrl ciotc'rminant ctriferit cle zero este lli-l si clac'il lltt-r se' polte clescornpune intr:-un proclus c1e cetermi- nanti do orilin TI. turisiclet'ii.) j (-l p I f) P I () ^( il ol 3. Jegea cl.u. I)ac5. -+) : : 4(ag . r1a. arciicii. care se lrclicx termeirii piogre:siiiol aritm.s in factori : U. - : b ((c ltc _[)l . 'reorema I' . lir.e care se scrie. atunci se con.:rcllucii.al't.atir.Arn oblinut astfel un deterrnina. puterelr. douir.qt deternririant in genrral nu este rlr-ll. .n. .fluci. xe {+ u')' (+ *')' {t ot)" \.e in f:actriri rie fo:r"mzl (1') : a.ltir. . ra{iile proptrr{ionale cu plimii lor tenneni.V se pzistreazi in gerler':r.' (2') (+ (+ 2)' -T_ I (*. atzt"t.. -^ 7. {. lp ({t.etet. clescom- pu.rrt z-balltit un r1r. I l(+.ni.11 .tl+(n. Fentrtl ca szi fie trul al trebui ca.erlneriilor llncr progresii aritrnetice.'ttlnrir:iant cle orclin . : -. r '--l d. 1) 1n (L o.)' (+)' D?. Vand.tntc.lr)' Dpr: (a )7 2a)e {l + ?}. Di. treccm la c'leterminantul cle ordin IV *) qi notXm ctr.ernLoncl.: oof)o.: 4(r2b2u2 (+ . o}n (b -j.t ---.la cleterinnalii cieorcUnlff gitr.i puteli tr t.

cd. (n -1) valori ale luifgl. " )-: \d. 8l il) ill . Dacd. a'.lrtul este nul. Fact'ut o: PE". Lrrmeazd.I c5.Aturrci linind seama Ce forma'(3) a iui Dfl putem scrie: -In-t tin-L (n -.1 in fiecare clin variabilele (r. de gra.tr. ' ' E Dft-2 = 0' TeOrema fl II-fl. prorlusriL d. . s'i d.or cd.eterminanli de ord'inul II' Din cele up..o*pirrr-6ntr-ui pioaus d.r.n-r (2n. atunci polinomul se anuleazS' \"/ pentru mai multe vaLori decit este gradul s6u qi deci acesta este identic nul.^tuncirezultXtotclin(3) p este r-rn factor ce n'u depincle do a.r*in:r. c5. b. " "-.I.in r..t cl Yl d. . t.eterminanlilor ^ciiq. |3r. . i.)' . pentru - d. cleci se a cL dl *o DT-'.zim cra -fJft-r este u'n poiinom d-e -grad-ul npart-e .. tr (n. etc.. c5.. . (bi .I)n-t '2n-1 an-L .ltile1or.1)n-r 4n-:.21"-t : p'lrr-1) !'(n (4) 40B .tlare l'atia. &1 9. 1. 1..l.cp).i li :i ll jl)ffiil Iil) ili il) 3.i. p<n .' ' '.r/p).n-L (r. pe de aitd' se cons- tatX.' -. u. determinantul se anuleazd.-. prima coloanfi.d.eterrninilm factorul p.'9.. .1. Acest ultim determinant.-! tr .e gratlul p in [g). Aqaclar Dtr: D"*: .. Dar se vede imediat cd' dacS' facem a d.ariabilele a. .. .. A. L..ul . Pentlu aceasta sd' d5'm valori partici. i.e Ci d. . i I : !.n in fiecare d...b. apoi &:n'1b:n- i.. 21n*r (n -l..l . coloane devin ap-a o identice.a fel se aratd. I . 1.. 3n-7 (lir . P : n .. d.r1. : I (l: . b.'. cleoarece primele c1ou5.r.'rrGmi-rrul drept al eg-alit5'lii (B) este tot un p"lil. -7t l\n-l I) nf. -t.r*" mai inainte reault5. otwnci' d'eterm'inantwl De* se des- . determinantul est'e divizibil cu !- ctp poate scrie : cu (b1 . ne d'5' --\"J un polinom d.ezvoltat dupd. Din (2) obserr. Dacd..

In felutr acesta coloana f. 6i1g61" 409 . Repe- t5m cu liniile operaliile pe caire le-am fXcut cu coloarieie :'iiecare . de Camberousse. .a mai depart6. ltepetilm opel. . nr.tt. .bin_em oiferenlele de orelirr II. Se cu_noaEte proprietatea urrrfltoare: $ir.o Alu.u4 I[s u2 8. 1923.u n sc5..ei cliferenlelorn). ^pe irr noul cleterruinant rep_eti. 5'-2ut ao-3. u. algdbre superieure. .ti clintr'-o aceeasi conist'ant5. de rirai sus.irr A2tr. Cours de math6matiques.l. constante gi egale Z:a mlAor^. * 1.1). . lts Ln-L.n-r qi rom forrna qind Mt:1""-r. iar coloanzi.A:lti. a rr-a. a.dern acum fiecare coloa. . Vom nota Ceterminantul din stinga.nr operalla de sr:d. . .tia_ult.imei co_loar.. A2fi. Aiu. clin ceer.tt A"_-3li. unde Ao este coeficientul tui r* d.m.rP(*).t1: A1. primrih-ii elenrenb e forma. cincl ajungem 1a cliferenlele de ordin (n . . ..tie r..a. L"-!tq L"-z. .cz L"-2..t L"-ltts L\t. 1l'o+L 'L[n Mn_1.re linie cliferen!. Ao-zt. . de la stinga ei qi formx. o progresie arit- TeticS. ut 0 l'-lttr Oz-eui.&t 0 0 0 .6.uz:2"-r) .... . Pentru ealculul cleterminantulu. . cu exceplia prrmului element esrc folnlati'.F."JL u. . pag.?tn Ln-?It o Lo-sLLo L2.0 Ao-I. de Ja. ct exco3lir. cu excep. Un+2 Mn+I tLn .nd. tome quatridrne. cuiinera in final : Ln-1. .trr L"-L'ttz 5"-2.r.n+! .i vom lua P(n) : (f. P{nr)r.ut P(nr).2n_2 t{zo_3 LLo+z ll.e de ord. Alu. Calculul cu diferenfe. 821-E40. frzt fist. Avem astfel : Lr'-r. . (rr. Caiculul lui 3 il vom face cu ljutorul teori..) !.n-!) un+t: {n. A. In acest fel cleterminantul cleyine un U'n-7 Mn-z . . clirr zr:roilri.ldr *) Ase vedea de exemplu : 1) C/t.o 't|n Pl'irna coloanii este zlcurn aicx. .u5 U. Alu.ele c1e ordin i."-t.u3 11.inul m.m astfei tieea. A1u.in P(n).clere a coloarielor.ne qi ob..sc scdrle diir cea de snb ea. g. piri"r.2.uiti din constantii.atiile cie scirdere in- cepintl c-ic l* hnia a doua .re diferenlel. Arrt. Pentru aceasta tie P(nj un polinom cle gradul m rti frr. 0 0 0 .' U" LLzo_t U. 2) O. 1..iLLo:'tr. Sacter.ry..si a. G.t.rt. t frnt frn+rt..z An-tur L"-z'it.cl. cu 8. o:: 00 A"-ltlr..II.

si simpiifioincl crr (m 1) ! ob. cit qi 4i_ t sint polinoame ornogeile . t). La fei se aratil cd..l Dl este il._o progresie aritmetici.u p.tinem : - l@ 1) !1"-i v. l@ - 410 ..-r. cleci in zlfara factorilor care contin pe . partieulare. t!2t. ! .. - Aceasta rezultzi imecliat clin faptul ci.. . a. dacd &rbr_ctt_.te progresiile au aceeagi ra{ie r.. (d) rnti'oducincl aceastd.l)" .i ir'. cleoarece sc anuleirzJ.ti factorii lui DT. atunci tleternzinatttu.. a^( itt'* D"-1 este c1e graclutr n . dp &c --].(z -.-rincipai...mai dezvol- b) (a tlarga d. - Se observi.) : l(ru .iaisibil prin. 1) !l" ' (n')-z '.. Teorema a III-a... qi avem n(n-L) n(n-L) Dxt-L: (-1)-r... Determinantril lfl este un potrinon c1e gratlui p in d.etprrninantuiui trrand. termenui sd.-. . oricare ar fi _p determinantul Dfl conlrne to.). ..l)l. citui ior este de asemenea un polinom ornogen in aceste liteie.e orclin n.e devine n(n-L) 1!2!3!. deci 8 : 14.Qa 1)..('n_-2)t Acest coeficient introclus in (3) ne dX expresia cleterminantuiui Di-.tt.1)!1'-t n(.u.. . Cazuri DacX toa.r1. Dacd. fiecart: avind pu- terea cea mai mal'e p -... . rnai existi...il ??... b. sint nule. proclusul factoriior (a . c.rl l I l Deoarece'toate elementele c'l.cest factor este cle gra'ilul p (n . a.tinem pe (1. *. I)eoarece atit . tleci . Ob.1) in b.".e'rmoncle d. un factor de gradril I. descompus in'factori. \rerificarea se face imecliat pentr.1)!]". (6) 1!2!.ttp. . p > n. \. o.t 7.(b .e sub c-1ia$'onala principalS. pent. : S.. -.. etc. este toc. atunci Dn-' clevine Dn-' : 1!2l$o!3 !. atunci determinantul Vandermond.in a.(n.-tur. 9. * :L.1) in a. - . Dn-'.r'---z.c).1)*.. valoare in (4) . cii.1) !1"-t 2) . ^(t. (b .(n_z)! + rn sfirqii.t'n ... determinantul se reduce 1zr. (1.n_L) n(n-L) Dn-': (-l) ' l(.. I formeazd.. Vn. etc. r---T . c). cu ralia T'. inmuilit cu (-.

utat cleterminant'i\i..r' sistem cre rr ecuatii ' cu ?t neounoscute.i : ?n+ttn+t: Prdr * c(ar * orz * .p.)r< de numere reale a-k+l cty - '* [3r c (V) /''e-({1 1.zi[ie t Fi"-.cil.i. -t * b?... unor sume finite in care termenii sumei Pentru aceasta vom enunla urmitoarea : Prop..ri. Prin urn-rar. a?. oo*. iri care coeficGnlii sint.^rit" ori'ucesii. ranglll rnatricii sistemuiui este p * r..r*gj. . undc k:b. : . (Fir * c)an* Pr+rop*. 9q%: P2a2i-ea."gin*l.- Ia sisrennele de eeuafii : Fie sistemul cle n ecua!.. . flrrsyp.nli oo. term.-. Dg : D_q. l. : Il*.: boo+.ii cu ??.r. se obsen'ir ci.. ASUPRA UI\ OR SUT{E rJe George Sbtrnea.. deterrninantui c.1tt:t a?rt I afrr-1 * aflro .i"ti..:^O + f l. goor..lir.r p dat. Aiorinte cle ce ordin este ii*t . cleci pentru? 2 rt..+r b?r' -l b\. 1. pjotro p-fiincr : 0 [i trebuie. ."..i p. i:l c Demonstrali€.i"o!lor este tocrnai Dfl. _ i =r.t+t:- ark -!{_*.)rEj<. * Iflrr.r. putenr *p."1Y\{0}.9y. Dacir 13) cc n\tot'astiej incit (9.#Jii -|rt"i"ii.iila o"ii#. : gt at * cet (1). *trlfrl-t"ut rr. profesor. dk+t o Fu+rq.I au o formi partieulari. jcn*1 doud familii l.rete nenule.-' la aceearsi putere p.. I!.r '--'"r atunci 31 '2) or (F. primur tletennina'nt cliferit c1e zero care se pol.e la un ritt"l O" sist"_ dete*minantur pri'cipal ldi g. . cleci.te foima clin matricea coeficien- -tilor este Dfl*r(Di in care p : t.n * ctn Adunirn relatiile (2) mernbru cu mernbru oblinem . r: pna. (2) : \o4rno. In relalia {1) ddru pe rind lui ft valori de la 1 la n gi ob{inen : Fzdr: B1a1i ca. in cazul este c-ompatibii. Giurgiu In cele ce urmeazi \-om cla o netocid cle calculr:.oeter- "st.. sistenrui C.. sint terrnenii unor progresii aritmetice. * sri) 411.1. n} Ft.x. !lorl:"1. 9r rJ. .r.9i (a. este cie < n _ r.. "".