You are on page 1of 2

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Cahyadi
NIP/NIK :
Tempat/Tanggal Lahir : Kuningan, 22-09-1987
NUPTK : 1254765666120003
Unit Kerja : SMK DARUL ULUM KARANGTAWANG
Alamat Unit Kerja : Kuningan
Alamat Rumah : Dusun II Rt. 006/002 Desa Dukuhtengah Kec. Maleber Kab.
Kuningan
No. Handphone : 085316312466

Dengan ini saya menyatakan akan bersungguh-sungguh mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru
(PPG) Dalam Jabatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Apabila selama mengikuti kegiatan
Program PPG Dalam Jabatan saya:

1. terbukti melakukan kelalaian, pelanggaran, dan kesalahan lainnya, saya bersedia menerima sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku;

2. terbukti menggunakan bantuan biaya pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
bersedia mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan ke Kas
Negara;

3. tidak dapat menyelesaikan dan atau berhenti sebelum Program PPG Dalam Jabatan berakhir
dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bersedia mengembalikan seluruh bantuan
biaya Pendidikan Program PPG Dalam Jabatan ke Kas Negara;

4. pada akhir Program PPG Dalam Jabatan masih belum dinyatakan lulus maka saya bersedia
menyelesaikan pendidikan Program PPG Dalam Jabatan dengan biaya sendiri

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak
manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.................................., ..............2018
Calon Mahasiswa,

Cahyadi
PAKTA INTEGRITAS

NIP.

materai

6000