You are on page 1of 4

júl 2018

DIVADIELKA POD VEŽOU


Každú nedeľu o 16.00 | Átrium pod Mestskou vežou

„„ KONCERTY Da Vinciho vynálezov a rozhýbte krídla mi- dopoludnia sa nádvorie galérie premení „„ NEDAJTE SI UJSŤ
nulosti. Interaktívna výstava pre deti aj na tvorivý ateliér pre deti aj dospelých.
15. 7. | 17.00 | Kultúrne leto dospelých. 7. 7. | 8.00 – 12.00 |
do 31. 8. | Dobový tábor so
na Zámostí Farmársky jarmok
1. 7. – 31. 8. | Zuzana Čáni sokoliarmi
PARK PRI KS ZLATOVCE Účinkujú Sestry
|
– maliarka bábik
Bacmaňákové, kapela Zbojná a  hudobná
skupina Eden.

„„ VÝSTAVY
do 25. 7. | Trenčín – Brezina
archeologické nálezisko
TRENČIANSKY HRAD | V letnej veži si môže-
te pozrieť exponáty z depozitára Trenčian-
MIEROVÉ NÁMESTIE | Na  júlovom far-
skeho múzea. TRENČIANSKY HRAD | Návštevu hradu v let- márskom jarmoku nakúpite čerstvé
do 30. 7. | Vášnivá žena CENTRUM SENIOROV | Výstava obrazov. ných mesiacoch spestrí tradičný dobový ovocie a zeleninu, kvety, bylinky, syry,
4. 7. – 2. 8. | Natália tábor, sokoliarska skupina Aquila z Bojníc, mäsové špeciality, med, džemy, koláče
ktorá predvedie sokoliarske a lukostrelec- a  ďalšie poctivé farmárske produkty.
Okolicsányiová – Populus ké umenie, rôzne zábavné dobové atrak- O  10.30  zahrá  Dychová hudba Kama-
cie, hry pre deti, hrané historické scénky rádi – muzikanti z  česko-slovenských
s Matúšom Čákom a tematické fotografo- hraníc.
vanie v hradnom prostredí.
7. 7. | 16.00 | Prechádzky
pondelok | 10.00 – 11.00 |
mestom: Mestské hradby
Outdoorové cvičenia rodičov
s deťmi
HOSS SPORT CENTER | Outdoorové cvičenia
MESTSKÁ VEŽA |Mesto Trenčín pozýva rodičov s deťmi. Vedie Zuzana Staňáková.
na výstavu výtvarných diel autorky Sylvie
Juhászovej. GMAB | Akademická maliarka Natália Oko-
utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre
licsányiová patrí k  najmladšej generácii mamičky
1. 7. – 31. 7. | Andrej Frič – maľby KC STRED | Joga pre mamičky je vhodná už
profesionálnych výtvarníkov trenčianskej
umeleckej scény. V tvorbe sa venuje hlav- 6 týždňov po pôrode. Opatrovanie detí je
ne expresívnej maľbe s  akcentom na  vý- zabezpečené.
raznú farebnosť. utorok | 10.00 | Podporná KIC | Ďalšia zo série prechádzok
4. 7. – 9. 8. | Toto som napísal, skupina mamičiek v dojčení mestom so sprievodcom bude veno-
toto som namaľovala... KC STRED | Podporná skupina mamičiek vaná mestským hradbám. Právo vybu-
SYNAGÓGA | v dojčení, vhodné aj pre tehotné, ako prí- dovať kamenné hradby získal Trenčín
Výstava diel výtvarníčky Kataríny Zemko- prava na  dojčenie. Vedie laktačná porad- na základe výsad od uhorského panov-
vej. Vernisáž sa koná 4. 7. o  17.00. Svoje kyňa Milka Hromníková. níka Žigmunda Luxemburského v roku
básne na  nej prednesie známy slovenský streda | 9.00 – 10.00 | 1412. Hradby prispeli k rozvoju mesta,
SAVANNA CAFÉ | Tvorba Andreja Friča je básnik, esejista a textár mnohých sloven- obchodu, remesiel a  bezpečnosti jeho
Riekankovo
plná fantastických prvkov a  symbolov ských hitov a muzikálov Ján Štrasser. obyvateľov. Udržiavanie hradieb však
KC STRED | Mamička a dieťa sa pri spoloč-
s  odkazmi na  mytológiu,  surrealizmus bolo finančne náročné. Ktorá časť mes-
a pop-kultúru. Výstava predstavuje prierez 27. 7. – 28. 8. | Habáni a ich nej hre učia aj riekanky.
ta bola najskôr opevnená?  Prečo boli
tvorbou od starších surrealistických diel až keramika v zbierkach streda | 10.00 – 12.00 | štvrtok | hradby a  opevnenie zrušené? Aká vý-
po posledné, skôr abstraktné maľby. Trenčianskeho múzea 10.00 – 12.00 | Leto v knižnici bušnina bola použitá pri odstraňovaní
TRENČIANSKY HRAD | Výstava predmetov mestského opevnenia? Príďte na  pre-
do 31. 7. | Aký kroj, tak sa stroj
zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčí- chádzku mestom a dozviete sa viac.
ne.
21. 7. | 15.00 | Slávnostná
vernisáž Ora et Ars Skalka
„„ DETI 2018
sobota | 10.00 – 13.00 | Leto KLÁŠTOR NA  VEĽKEJ SKALKE | Prezen-
tácia výtvarných a  literárnych diel vy-
v galérii
tvorených počas medzinárodného vý-
tvarno-literárneho sympózia za  účasti
VKMR | Počas leta je pre deti priprave- autorov. 19 umelcov zo Slovenska,
ný bohatý prázdninový program, tvorivé Čiech a Poľska pracovalo na svojich die-
TRENČIANSKY HRAD | Výstava krojov a vý-
dielne s  kreslením, strihaním, lepením lach od 18. do 24. júna v areáli najstar-
tvarných diel súvisiacich s ľudovými krojmi šieho pútnického miesta na Slovensku.
zo zbierok Trenčianskeho múzea a Galérie a riešením, veľká prázdninová súťaž o naj-
aktívnejšieho čitateľa leta so zaujímavý- Hudobným hosťom bude  spevácky
M. A. Bazovského. zbor Adoremus a  mladá trenčianska
mi cenami pre víťazov. Podujatie sa koná
do 30. 8. | Da Vinciho každú stredu a štvrtok vo Verejnej knižnici speváčka Nina Kohoutová. Vstup je
lietajúceho stroje M. Rešetku na Hasičskej ulici, v pobočkách voľný.
TRENČIANSKY HRAD | Nahliadnite do tajov GMAB | Každú prázdninovú sobotu na Juhu, Dlhých Honoch a v Kubrej.
2 | KAM kam v trenčíne číslo 7 | ročník XX

„„ NEDAJTE SI UJSŤ streda | 17.00 | Cvičenie pre nekladú a preto si na tvorivých dielničkách
spoločne vyrobíme veselé letné mini-diel-
„„ KURZY
tehotné –profylaxia
4. 8. | 8.00 – 12.00 | KC STRED | Vedie pôrodná asistentka Zuza- ka. Vstup voľný. štvrtok | 16.30 – 18.30 | Kurz
Farmársky jarmok na Duncová. 29. 7. | 14.00 |
Miro Jaroš keramiky a točenie na kruhu
MIEROVÉ NÁMESTIE | Čerstvé ovocie štvrtok | 10.00 | Podporná – koncert pre (ne)poslušné I. a II.
a zelenina, kvety, syry, mäsové špecia- skupina nosenia detí KC AKTIVITY | Na  kurze sa naučíte viac
deti
lity, med, džemy, koláče a ďalšie poc- KC STRED | Vedú lektorky nosenia – Zuzana
o  práci s  keramickou hlinou, jej druhoch,
tivé farmárske produkty. O 10.30 zahrá Čižmárová a Janka Mištinová. spracovaní a použití. Vyskúšate si základné
ľudová hudba Huncúti. modelovanie, vytvoríte si misky a iné de-
4., 25. 7. | 9.30 – 11.30 | koračné predmety. Naučíte sa kombinovať
4. 8. | 16.00 | Prechádzky
Galerkovo hlinu s inými materiálmi, točiť na hrnčiar-
mestom: Vojtech
GMAB | Príďte so svojimi ratolesťami skom kruhu a glazovať. Info a prihlasova-
Zamarovský a Karol Pádivý na  tvorivé dielničky pre malé deti od  18 nie: mirka@kcaktivity.sk, 0918 561 320.
KIC Augustová prechádzka mestom
|
mesiacov do 5 rokov.
bude venovaná dvom významným 3., 24. 7. | 16.00 – 18.30 | Večerný
osobnostiam, ktoré preslávili Trenčín. 9. – 13. 7. | Tanečný tábor s Laci ateliér pre dospelých
Hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg Strikeom
Karol Pádivý prispel k rozvoju a popu-
larizácií dychovej hudby. Spisovateľ AUTOKEMPING OSTROV | Popoludnie s Mi-
a prekladateľ Vojtech Zamarovský svo- rom Jarošom – koncert pre (ne)poslušné
jimi početnými dielami pútavo pribli- deti.
žoval históriu a  archeológiu. Akému 30. 7. – 3. 8. | Po stopách
remeslu sa vyučil Vojtech Zamarovský Egypťanov
a čo bolo jeho záľubou? Kam chodieval
na prechádzky Karol Pádivý?
GMAB | Tvorivý ateliér pre dospelých
„„ KINO KC AKTIVITY | Letný denný tábor s  taneč- na rôzne témy a techniky, prepojené s vy-
Bažant Kinematograf 2018 níkmi zo Street dance academy Bratislava stavenými dielami.
a Laci Strikeom. 7. 7. | 9.00 – 13.00 | Zdravý
1. 7. | 21.30 | Čiara
13. 7. | 15.30 | Srdiečkovské chrbát
dvojičkovo GEMINI CENTRUM | Zdravý chrbát –
KC STRED | Stretnutie rodičov a detí dvoji- workshop zameraný na prevenciu a úľavu
čiek v pobočke MC Srdiečko v KC Stred. Ve- KC AKTIVITY | Letný denný tábor plný ta- od bolesti chrbta. Zbavte sa bolesti chrbta
die Zuzana Čižmárová. jomstiev a objavov pre deti od 6 do 12 ro- raz a navždy pomocou správneho cvičenia
14. 7. | 17.00 | Pokračujeme
kov. Animátori ich zavedú do  útrob pyra- a automasáže.
míd, spoznajú celý Egypt a cez rieku Níl sa 10., 17. 7. | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
s kváskom dostanú až do Stredozemného mora. Náj-
KC STRED | Lektorka poskytne kvások a po- du skryté poklady starých Egypťanov a prí- ateliér pre dospelých
radí, ako s ním pracovať. Spoločne ochut- du na tajomstvá hieroglyfov. OC LAUGARICIO | Pravidelné tvorivé kurzy
náme čerstvo upečený chlebík. Vedie Len- pre dospelých, ktoré prebiehajú vo vesti-
MIEROVÉ NÁMESTIE | Adam Krajňák je ka Pillárová. bule OC Laugaricio. V júli sa bude tvoriť po-
otcom rodiny i hlavou kriminálnej sku-
piny, ktorá pašuje cigarety cez sloven- 23. 7. | 10.00 | Hľadáme „„ SENIORI zdrav z prázdnin/perokresba. Je potrebné
sa vopred prihlásiť na mirka@kcaktivity.sk
sko-ukrajinskú hranicu. Pokojné spo- stratenú rozprávku 3., 24. 7. | 9.00 – 11.30 | Ateliér alebo 0918 561 320.
lužitie dvoch prelínajúcich sa svetov VKMR | Čítanie rozprávok pre najmenšie pre seniorov
naruší novovybudovaná schengenská deti a ich rodičov realizované v spoluprá- GMAB | Tvorivé dielne nielen pre seniorov 10. 7. | 18.45 – 20.15 | Joga pre
hranica a  nervozita z  nejasnej budúc- ci s Materským centrom Srdiečko. Poduja- na rôzne témy a techniky, prepojené s vy- začiatočníkov – 5 týždňový
nosti.  (Slovensko, Ukrajina, 2017, 113 tie sa koná vo Verejnej knižnici M. Rešetku stavenými dielami. kurz
min.). na  Hasičskej ulici, v  pobočkách Juh, Dlhé GEMINI CENTRUM | Kurz pre začiatočníkov.
Hony a Kubrá. Prihlasovanie na www.geminicentrum.sk,
2. 7. | 21.30 | Prezident Blaník
MIEROVÉ NÁMESTIE | Zábavný, grotesk- 23. 7. – 27. 7. | Kráľovstvo
„„ PREDNÁŠKY 0944 548 885.
ný i absurdný príbeh lobistu Antonína lesných strážcov streda | 15.00 | DIA mapa
Blaníka, ktorý sa rozhodne kandidovať CENTRUM SENIOROV | „„ ŠPORT
na  prezidenta Českej republiky. Odo- 4. 7. | 18.00 – 20.00 | Zdravý
hráva sa na pozadí skutočných udalostí pondelok | 17.30 – 18.30 | Joga
životný štýl s Alenkou
druhej priamej voľby prezidenta Českej
republiky. Vystupuje v ňom celý rad re-
álnych osobností českého politického
a  spoločenského života. (Česko, 2018,
95 min.).
3. 7. | 21.30 | Backstage
MIEROVÉ NÁMESTIE | Súčasný príbeh
KC AKTIVITY | Letný denný tábor pre deti
o  skupine mladých tanečníkov, kto-
rých priateľstvá, lásky a pohľad na svet od 6 do 12 rokov so zameraním na prírodu.
zmení ich účasť v  televíznej tanečnej Príbeh večného boja dobra so silami zla,
súťaži. Film plný výbornej hudby a kre- kde dobro ochraňuje prírodu a  zlo sa na-
SAVANNA CAFÉ | Tretia zo série štyroch
opak snaží prírodu nemilosrdne zničiť. Cez KC AKTIVITY | Cviky sú navrhnuté pre po-
atívnych tanečných čísel skupiny The prednášok a  diskusií s  Mgr.  Dašou Miščí- stupný a  trvalý rozvoj človeka a  cviče-
Pastels z dielne známeho choreografa rozprávkový svet sa deti ponoria do sveta
partičky zábavných zelených postavičiek – kovou o  zdravom životnom štýle. Témou nie je otvorené pre všetkých – bez ohľa-
Miňa Kereša. (Slovensko, Česko, 2018. bude Zdravé stravovanie – môj jedálniček. du na  vek a  fyzickú kondíciu.  Vhodné aj
90 min.). lesných strážcov, do  ich tajuplného sveta
a skúsia ho zachrániť. Zameranie prednášky: Čo spôsobujú kyse- pre začiatočníkov. Info a  prihlasovanie:
4. 7. | 21.30 | Po strništi bos liny v tele – acidobáza. Vhodné kombiná- 0903 271 444.
28. 7. | 15.00 – 18.00 | Tvorivé cie potravín. Alternatívy k  bežnému stra-
MIEROVÉ NÁMESTIE | Diváci ho aj s jeho
dielničky vovaniu – ochutnávka kokteilov, polievok, streda | 17.15 – 18.15 | Joga
rodičmi už poznajú z filmu Obecná ško-
la z roku 1991. Vo filme Po strništi bos nápojov. v parku
ZÁTOKA POKOJA | Ľahká jemná joga s Miou
sa ich príbeh vracia do Edovho raného 26. 7. | 15.00 | Skleróza
detstva. Do čias, keď jeho otec odmie- v  krásnom prostredí, kde zabudnete
multiplex na  starosti dňa a  bolesti chrbta.  Príďte si
tol príslušnosť k okupantom Protekto- CENTRUM SENIOROV |
rátu Čechy a  Morava a  celá rodina sa zacvičiť na čerstvom vzduchu.
musela odsťahovať z  Prahy na  vidiek. 26. 7. | 16.00 | Habáni a ich streda | 17.30 – 18.30 | Zumba
(Česko, Dánsko, Slovensko, 2017, 110 keramika v zbierkach s Petrou
min.). Trenčianskeho múzea KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina plná
TRENČIANSKE MÚZEUM | Čo ukrýva depozi- energie, skvelej hudby a  dobrej nálady,
tár alebo pohľad do minulosti s Mgr. Jaro- kombinuje latinsko-americké tance spolu
OC LAUGARICIO | Letnej fantázii sa medze slavom Michálikom.
3. júl 2018 kam v trenčíne KAM | 3

s aeróbnymi pohybmi v rytme dynamickej


latinsko-americkej a exotickej hudby. Pri-
„„ INÉ... 21. 7. | Burza starožitností „„ FILM
a Gazdovské trhy
hlasovanie potrebné na tel. 0903 949 966. 13., 14. 7. | 20.00, 21.00, 22.00, EXPO CENTER | Burza starožitností je ur- 5. 7. | 21.30 | Otcova volga
piatok | 18.30 – 20.00 | Čakra 23.00 | Historky z mučiarne čená pre milovníkov a  zberateľov mincí, MIEROVÉ NÁMESTIE | Matka s dcérou sa
Joga medailí, bankoviek, známok, pohľadníc, na veteránskej volge vydávajú po sto-
nálepiek, odznakov, kníh, obrazov, grafiky, pách bývalých mileniek a priateľov ich
porcelánu, gramoplatní, autíčok, hodín, nedávno zosnulého manžela a  otca,
hracích skriniek, historických zbraní, mo- aby odhalili jeho skrývané tajomstvo.
týľov, minerálov, umelecko-remeselných Najnovší film Jiřího Vejdělka, režiséra
výrobkov a  iných zberateľských zaujíma- divácky najúspešnejších českých fil-
vostí. mov posledných rokov.  (Česko, 2018,
21. 7. | 9.00 – 22.00 | Remeslo 90 min.).
má zlaté dno s kapelou Hrdza
TRENČIANSKY HRAD | CINEMAX
TRENČIANSKY HRAD | Vedeli ste, že v hrad-
nej mučiarni bývalo občas aj poriadne ve- 21. – 22. 7. | Púť na Skalke 2018 od 5. 7. | Ant-Man and Wasp
selo? Ak neveríte, príďte sa presvedčiť, že
aj pri takých „skrášľovacích procedúrach“ Americký akčný film. Z  filmového
GEMINI CENTRUM |Harmonizovanie čakier štúdia Marvel prichádzajú Ant-Man
pomocou jogy, meditácie a  mantier. Info ako je trhanie rúk, vešanie, napichovanie
na  kôl či upaľovanie bosorky sa poriadne a  Wasp v  novej kapitole, ktorá pred-
0944 548 885, www.geminicentrum.sk. stavuje superhrdinov s úžasnou schop-
nasmejete. Na záver nočnej prehliadky je
9., 11., 18., 23., 25., 30. 7. | 17.30 pripravená skvelá ohňová šou. nosťou zmenšovať sa.
– 18.30 | Cvičenie pre ženy 14. 7. | 18.00 – 20.00 | od 5. 7. | Manžel na skúšku
s Vladom Divotvorba Americká romantická komédia o  Le-
KC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zamerané GMAB | Divotvorba je priestor pre začínajú- onardovi Montenegrovi – bohatom
na posilňovacie cviky v intervalovom cvi- cich spisovateľov, ktorí by sa radi prezento- a  rozmaznanom playboyovi, ktorý si
čení s fázami odpočinku, ktorého výhodou SKALKA | Každoročná púť k  sv. Andrejo- celý život len užíva. Ale ako sa hovorí,
vali pred publikom. Umožňuje im to nielen vi-Svoradovi a  Beňadikovi na  pútnickom
je vysoký energetický výdaj, výsledkom konfrontovať svoju tvorbu s inými autormi, karma je zdarma. Keď z  rozmaru od-
je zlepšenie ohybnosti a schopnosti koor- mieste Skalka. Podrobný program nájdete mietne zaplatiť za  služby upratovacej
ale predovšetkým s  ich vlastným predne- na www.putnickemiestoskalka.sk.
dinácie, spevnené partie bokov, brucha, som pred divákmi. služby, netuší, ako mu to osud vráti.
stehenných a  sedacích svalov. Informácie
0903 793 557. KONTAKTY od 5. 7. | Prvá očista
16., 23. 7. | 17.15 – 18.05 | SM CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3 Pokračovanie americkej originálnej
hororovej série vás zavedie na samotný
System CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk začiatok. Do čias, ktoré znamenali zrod
KC AKTIVITY | SM Systém je komplexný Mierové námestie 19, 0915 382 532, motycka@
cvičebný systém vytvorený MUDr.  Smíš- GALÉRIA VÁŽKA najkrvavejšej americkej tradície.
microinvent.com
kom, ktorý je zameraný na  odstránenie od 12. 7. | Hotel Transylvánia
bolestí a  problémov s  pohybovým apará- Mierové nám. 14/14, 0944 548 885,
GEMINI CENTRUM 3: Strašidelná dovolenka
tom človeka. Informácie a  prihlasovanie www.geminicentrum.sk Americká animovaná komédia je po-
na 0905 705 431. GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk kračovaním série Hotela Transylvánia.
16., 23. 7. | 18.10 – 19.00 | Pilates KAVIARNIČKA NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica Drakula, Mavis, Jonny a  zvyšok  par-
pokročilí Marka Aurélia 930/9, 0944 221 240, tie sa vydávajú na  dovolenkovú plav-
KC AKTIVITY | Cvičenie Pilates je zamerané COFFEE SHEEP bu na výletnej lodi. Všetko nasvedčuje
www.coffeesheep.sk
na hlboký svalový systém, podporu krížo- KC Aktivity Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk tomu, že si na chvíľu oddýchnu od zvy-
vej chrbtice a  laterálne hrudné dýchanie. čajných problémov, až do chvíle, keď sa
Zostava cvikov natiahne skrátené a posilní KC Kubrá Kubranská 94, 0907 516 720, kckubra2@gmail.com Drakula zamiluje do  šarmantej kapi-
oslabené svaly. Informácie a prihlasovanie KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36 tánky lode, Eriky.
poskytne lektorka Marcela Holodová Holo- KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
dová, 0905 705 431. Od 12. 7. | Kým prišla búrka
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10, 0904 920 306 Americký romantický dobrodružný film
19. 7. | 16.00 | Skleróza KIC Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11, o zaľúbenej dvojici dobrodruhov (Sha-
multiplex – cvičenie Kultúrno-informačné centrum 650 47 12  ilene Woodley a Sam Claflin), ktorá sa
CENTRUM SENIOROV | vydá na  dlhú cestu krížom cez oceán.
KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KLUB LÚČ Kn. Pribinu 3, 0903 027 910, www.klubluc.sk Netušia, že sa blíži jeden z najsilnejších
„„ FESTIVALY KRAV MAGA ACADEMY www.kma.sk, 0903 467 617, 0905 575 041
hurikánov v  histórii ľudstva. Keď sa
búrka upokojí, Tami sa preberie a zistí,
5. – 7. 7. | POHODA Festival KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0905 319 861 že Richard je ťažko zranený a ich je loď
2018 MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk v troskách...
MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32 od 19. 7. | Prekliate dedičstvo
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/743 63 36 Americký horor. Po  smrti najstaršej
NOVÁ VLNA Kukučínova 718, Budova NOE, Areál Merina členky rodiny Grahamových začne ro-
OC LAUGARICIO Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk dina jej dcéry objavovať stále desivej-
OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 91 25 šie tajomstvá, ktoré stará mama pred
PENZIÓN KEROLA Kasárenská 5, 0903 715 164, www.kerola.sk nimi ukrývala. Postupne vychádzajú
najavo neuveriteľné veci a Grahamov-
Pod Sokolice 12, 0905 278 785, ci pochopia, že pokiaľ nedokážu zlomiť
PIANO KLUB
piano.mytootoot.com rodinnú kliatbu, nikto nebude v  bez-
PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43 pečí.
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 od 26. 7. | Chata na predaj
LETISKO TRENČÍN | Najznámejší slovenský
multižánrový festival. Okrem hudobného
SAD Zlatovská 29, 032/652 30 14 Česká komédia o  rodinných vzťahoch
programu s  menami svetového formátu SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1, 0910 999 222 súčasnej doby. Rodičia predávajú sta-
prináša literatúru, tanec, vizuálne umenie, SOKOLOVŃA Mládežnícka, 0948 090 136 rú chatu, ktorú už veľmi nevyužívajú.
film, divadlo a  ďalší sprievodný program TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23 Pred jej odovzdaním novému maji-
pre všetky vekové kategórie. TŠ ANIDE Kyjevská 3183, 0908 788 560 teľovi sa matka rozhodne usporiadať
poslednú poriadnu rodinnú stretávku.
22. 7. | 15.00 | Zlatovský festival Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
PARK ZLATOVCE | Príďte sa zabaviť na  11. VKMR Zvyšok príbuzenstva však neprejavuje
ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00 veľké nadšenie. Nádej na  idylický ví-
ročník Zlatovského festivalu, kde vystú-
pia Ander z  Košíc; Textilanka; Straňanka; VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk kend sa rýchlo skončí, ale naozajstné
Kolárovičanka; Krásinka a Hornosrnianska ZŠ SV. ANDREJA-SVORADA dobrodružstvo začne až skoro ráno,
Braneckého 4, 032/652 94 06 keď rodina zistí, že sa niekam stratil
dychovka. A BENEDIKTA
ZUŠ K. PÁDIVÉHO Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2 starý otec.
HUDOBNÁ
N E DE Ľ A
hudba na tr áve JÚL 2018 J Ú L 20 1 8
KAŽDÝ PIATOK > 19.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU KAŽDÚ NEDEĽU > 16.00 > TRENČÍN, ÁTRIUM POD MESTSKOU VEŽOU K A Ž D Ú N E D E Ľ U > 1 7. 0 0 > T R E N Č Í N , M I E R O V É N Á M E S T I E
Miriam Kaiser Trio Janko Hraško Krajka a členovia
Spievajúca huslistka Miriam Kaiser Janko Hraško zelená gulička, veľmi orchestra Zlaté husle
predstaví svoj tretí album a na ňom ho ľúbi mamička. Aj otecko ho rád,
Spojenie výnimočného ženského
nápaditú, nežnú aj energickú hudbu veď je mu ako kamarát. Sú dobrá
tria s virtuóznymi muzikantmi so
rodinka, tešia sa spolu zo synka...
a pôvabné texty. Na pikniku zahrá so strhujúcim štýlom, ktorí s ľahkosťou
nedajú si ho za celé kráľovstvo, veď
svojou 2-člennou kapelou v neobyčaj- 1.7. je ich jediné bohatstvo. 1.7. hrajú slovenský folklór, balkánske
nom obsadení: husle, viola, violončelo a cigánske melódie.
a elektronika.
6.7. DIVADLO POD BALKÓNOM
Idiotape
8.7.
Longital Suita Pyšná princezná Festival Pohoda vysiela na
námestie najväčšiu hviezdu
Divotvorný a živelný koncert zahrajú Princezná pekná, ale pyšná. Ohŕňa
kórejskej elektronickej hudby.
spoločne skupina Longital a sláčikové nos, nešla by za hocakého princa.
Traja výnimoční muzikanti
Nakoniec ale zistí, že len láska
kvarteto v aranžmánoch Sláva Solovica. zo Soulu spájajú elektroniku
a dobrota vždy všetko istí.
Odznie strhujúca suita plná citu aj DIVADLO PORTÁL s houseom, tradičnou kórej- 8.7.
temperamentu, projekt prekračujúci skou hudbou či rockom.
hranice medzi alternatívnou a klasickou
13.7. hudbou.
15.7. Keď mama nie je Slovak tango
doma Príjemne nostalgické letné
popoludnie s nezabudnu-
Keď malé dievčatko vyrastie v mla-
LadyMoon dú slečnu a svadba je na dosah,
teľnými hitmi Františka
Krištofa Veselého či Gejzu
Trenčianska jazzová formácia otvorí svadobný otec - klaun vytiahne jej Dusíka vyčaria na námestí
bránu do vesmíru svojej obľúbenej detské spomienky z batoha. 15.7. mladí hudobníci z Banskej
hudby. Predstaví nielen vlastnú tvorbu, DIVADLO PIKI Bystrice.
ale zaznejú aj inšpirácie svetovými me-
nami jazzu a pohrajú sa aj so skladbami
domácich autorov. 20.7.
Smetiak 22.7. Marcela Laiferová
V smetiaku sa nejedno tajomstvo Nestarnúce hity Zvony už
skrýva a občas v ňom aj niekto ôsmu bijú, Poď bielou alejou či
býva. Pre ľudí sú v ňom nepotrebné Lampy už dávno zhasli zaspieva
Aďo Juráček veci, v divadle sa však s nimi pote- šarmantná stálica slovenskej
Jeden mladý muž a jedna gitara. Takto šíme všetci.
TEATRO FORTISSIMO
populárnej hudby. 22.7.
slobodne príde zahrať jeden z novej
vlny slovenských pesničkárov. Predstaví
svoje vlastné skladby inšpirované láskou
a životom, aj svoje zhudobnené cestova- 29.7. Príbehy Prvá republika
27.7. teľské denníky. hradného šaša 100 rokov republiky si pripome-
Všakovaké príbehy šaša Porra nieme štýlovým C. a K. Dychovým
z Trenčianskeho hradu vám všet- komorným orchestrom, módnou
kým vylepšia náladu. Taký šašo nie prehliadkou s elegantnými dobovými
Podujatia organizuje Vstup voľný. je len na parádu, iste oceníte jeho kúskami – nechajte sa uniesť v čase
Zmena programu vyhradená.
www.facebook.com/kic.
šašovskú snahu. 29.7. a vychutnajte si atmosféru prvore-
TEÁTER KOMIKA publikových čias.
trencin, www.trencin.sk