You are on page 1of 2

UBND QUAN SON TRA . .

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET . NAM


PHONG GIAO DVC vA DAo T~o DQc l~p - T\f do - H~nh phuc Phòng Giáo dục và
Ký bởi:
Đào tạo
Email: giaoducdaotao-
86: +T7 /PGDDT San Tra, ngay 04 thimg 7 sontra@danang.gov.vn
nam 2018Quận Sơn Trà,
Cơ quan:
Thành phố Đà Nẵng
Thời gian ký: 04.07.2018

LJCH CONG TAc TRANG 7 NAM 2018

I. CONG TAc TRQNG TAM


1. T6 chuc cac ho~t dQng nhan 72 nam ngay Thuong binh li~t S1
(27/7/1947 - 27/7/2018).
2. Tham gia LS ki ni~m 189 nam ngay mfit Danh th~n Tho~i NgQc H~u.
3. TiSp t\!Cgiam sat, don d6c cac don vi hoan thanh kS ho~ch sua chua cO'
sa V?t chfit, mua s~m trang thiSt bi d~y hQc chuAn bi cho nam hQc maio
4. T6 chuc kiSm tra cong tac chuAn bi cac diSu ki~n vao nam hQc 2018 _
2019; kiSm tra ho~t dQng d~y them, cong tac qwin Ii hQc sinh theo yeu c~u cua
ph\! huynh va cong tac cham soc tre trong he 2018.
5. Xay dlJIlg kS ho~ch va chuAn bi cac diSu ki~n t6 chuc cac lap t?P hufin,
b6i du5ng he 2018.
6. Ph6i hgp vai Phong NQi V\!tham muu UBND qu?n t6 chuc thi tuySn
d\!ng vien chuc nganh giao d\!c va dao t~o qu?n nam 2018.
II. LJCH CV THE

,
THilIGIAN N(n DUNG "
THANHPHAN '"
DJA DIEM
KiSm tra cong tac chuAn
bi cac diSu ki~n vao nam
hQc 2018 - 2019; kiSm tra ,
ho~t dQng d~y them, cong TruOng mam non,
tac qmin IihQCsinh theo Theo QUYStdinh tiSu hQc va trung
yeu c~u cua ph\! huynh va hQCcO'sa
cong tac cham soc tre
trong he 2018
01/7 - 31/7
TiSp t\!CtriSn khai kS
Phong GD&DT; ,
ho~ch sua chua cO'sa V?t TruOng mam non,
chfit, l1}uas~m trang thiSt Cac truOng m~m ?

tieu hQc va trung


non, tiSu hQCva
bi chuan bi nam hQC2018- hQc cO'sa
2019. trung hQc cO'sa

TiSp t\!CtriSn khai kS TruOng m~m non,


ho~ch tuySn sinh nam hQc Theo kS ho~ch tiSu hQCva trung
2018-2019. hQCcO'sa
TiSp t\lCtriSn khai chuong
trinh BO'ian toim cho hQc Theo kS ho~ch T~i cac bS bO'i
sinh tiSu hQC,he 2018
Hoim thanh h6 sa dS nghi
UBND thanh ph6 xet t~ng
01/7 - 08/7 danh hi~u thi dua, hinh Theo cong van Theo cong van
thuc khen thuOng nam hQc
2017 - 2018
Xay dlJIlg kS ho~ch va
10/7-31/7 chufin bi cac diSu ki~n t6
chuc t?P hu~n, b6i dUOng Theo kS ho~ch Theo cong van
he 2018.

Tren day Ia Iich cong tac thang 7 nam 2018 cua Phong Giao d\lC va Dao
t~o qu?n Son Tra./.
Noi nhp-n:
- Uinh d~o, ehuyen vien PGDDT;
Ký bởi: Nguyễn Thị
- TruOng MN, TH, THCS; Thảo
Email:
- Website nganh; thaont7@danang.gov.
vn
- LlfU: VT, THHC (Due). Cơ quan: Quận Sơn
Trà, Thành phố Đà
Nẵng
Thời gian ký:
04.07.2018 10:17:51