You are on page 1of 1

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 25

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 337

Δηλητηριώδη αποτσίγαρα
ΠΑΝΑγΙΩΤΗΣ ρωσταίνουν από τον καπνό,
ΑλεβΑΝΤΗΣ* θέτουν σε κίνδυνο το περι-
βάλλον, τα ζώα αλλά και τα
παιδάκια που έχουν την
τάση να βάζουν τα πάντα
Μολύνουν το περι- στο στόμα τους.
βάλλον και μπορεί να Όλοι απόψε στο Θέατρο
σκοτώσουν ψάρια, της Ανατολικής Τάφρου.
πουλιά, ζωάκια αλλά Στη συναυλία «Η Κρήτη
αγαπά τη ζωή» που διοργα-
και παιδάκια που θα νώνει ο Σύλλογος «Προστα-
τα καταπιούν σία από το παθητικό κά-
πνισμα» - Παράρτημα Χα-
ατά την φετινή Πα-

K
νίων με τον Παραδοσιακό
γκόσμια Ημέρα Πε- Μουσικό Σύλλογο Αποκο-
ριβάλλοντος ακού- ρώνου «Ο Χαρίλαος» (ώρα
σαμε και διαβάσαμε για τα 21:00). Η βραδιά είναι αφιε-
25 εκατομμύρια τόνους πλα- ρωμένη στην αντιμετώπιση
στικών απορριμμάτων που των μεγάλων πληγών τη
παράγουμε στην Ευρωπαϊ- Κρήτης: τροχαία, υπερκα-
κή Ένωση κάθε χρόνο. Από τανάλωση αλκοόλ από παι-
αυτά ανακυκλώνεται μόνο διά και εφήβους, άσκοποι
το 30%. Αντίστοιχα, στην Ελ- Τα αποτσίγαρα σκοτώνουν πυροβολισμοί και παθητικό
λάδα παράγουμε 230.000 τα πουλιά. κάπνισμα.
τόνους και ανακυκλώνουμε μην πετούν τα αποτσίγαρά
γύρω στο 15%. τους στην αμμουδιά, στους *Φυσικός, τέως στέλεχος της
Ωστόσο, κανείς δεν ανέφε- δρόμους, στα πάρκα και τα Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι
ρε τα αποτσίγαρα, τις γνω- δάση, ούτε ακόμη στα χαλί- απόψεις είναι προσωπικές
στές γόπες, που αποτελούν κια στα θερινά σινεμά ή και δεν εκφράζουν κατ’ ανά-
την συχνότερη μορφή σκου- στις ταβέρνες. Εκτός από γκη την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πιδιών παγκοσμίως. Στην τους γύρω συνανθρώπους οι πή. http://alevantis.
Ευρώπη όπου καταναλώ- οποίοι ενοχλούνται ή και αρ- blogspot.com
νουμε 500 δισ. τσιγάρα ετη-
σίως παράγουμε ισάριθμες
γόπες που ζυγίζουν πάνω
από 20.680 τόνους. Και στην
Ελλάδα όπου καπνίζουμε
Τασάκια άμμου για να μην μολύνονται οι παραλίες.
14 δισ. τσιγάρα κάθε χρόνο
παράγουμε άλλες τόσες γό-
πες συνολικού βάρους 635 γουν στα στομάχια ψαριών, (ναυτία, εμετός, ζάλη, τρέ- γοντα. Επιπλέον, οι γόπες εί-
τόνων. πουλιών, μικρών ζώων αλλά μουλο, εφίδρωση και υψηλή ναι τοξικές για τους υδρό-
Τα δύο τρίτα από αυτές πε- νηπίων ή και παιδιών. αρτηριακή πίεση). Αν το βιους οργανισμούς. Ένα
τιούνται στη φύση, στις πα- Κι επειδή η καθεμιά περιέ- παιδί καταπιεί περισσότερα αποτσίγαρο αρκεί για να
ραλίες, στους δρόμους, στα χει 4 έως 8 χιλιοστόγραμμα αποτσίγαρα ή και ολόκληρα δηλητηριάσει ένα λίτρο νε-
πάρκα και στα δάση. Μερι- (mg) νικοτίνης αρκούν 2-3 τσιγάρα μπορεί να έχει σπα- ρού και να σκοτώσει τους μι-
κές φορές προκαλούν πυρ- γόπες για να εμφανίσει το σμούς και να κινδυνεύσει η σούς από τα είδη που κο-
καγιές. Και για να διαλυθούν σκυλάκι, τα γατάκι ή το παι- ζωή του. Σε κάθε περίπτωση λυμπούν εκεί!
χρειάζονται μέχρι και 15 δάκι σας συμπτώματα δη- πρέπει να το δει γιατρός ή Τώρα το καλοκαίρι, ας φρο-
χρόνια! Έτσι συχνά καταλή- λητηρίασης από τη νικοτίνη να πάει αμέσως στα επεί- ντίσουν οι καπνιστές να

ΣΤΟ Ε.Κ.Φ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ δομή της ύλης που αποτελεί το ΝΙΚΟΣ την Δρ. Φυσικό Δ.Χατζηφωτιά- επεξεργαστούν δεδομένα σε υπολογι-
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ*
σύμπαν. δου (Ερευνήτρια στο πείραμα στές χρησιμοποιώντας μια απλή έκδοση
Μαθήματα Στοιχεία από τις αναζητήσεις ALICE/CERN, διοργάνωση συ- του λογισμικού των εργαστηρίων. Στην
των επιστημόνων, πληροφορίες νεδρίου). Τα μαθήματα γίνονται σε διαδικασία αυτή, βαδίζοντας στα βήμα-
στοιχειωδών από μεγάλα τα ερευνητικά κέντρα όπως απλή γλώσσα, ώστε να απευθύνονται τα της επιστημονικής μεθόδου, θα ανα-
το CERN αλλά και μία παρουσίαση των κατ’ αρχήν σε μαθητές Λυκείου αλλά και ζητήσουν “παράξενα” σωματίδια. Μετά
σωματιδίων σύγχρονων εξελίξεων στη Φυσική, θα και γενικότερα σε κοινό με βασικές γνώ- την ολοκλήρωση της “άσκησης”, θα συ-
έχουμε την δυνατότητα να παρακολου- σεις (σχολικού επιπέδου). ζητήσουν τα αποτελέσματα.
Πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, ποζι- θήσουμε στο διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα θα περι- Περισσότερες πληροφορίες, αιτήσεις συμ-
τρόνια, νετρίνα, quarks, γλουόνια... Ονό- στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (4-12 λαμβάνει: μετοχής καθώς και υλικό για το μάθημα
ματα σωματιδίων γνωστών ή λιγότερο Ιουλίου). 1ο Μέρος, 09.30 - 11.00: Η Δ. Χατζηφω- μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του
γνωστών, που όμως είναι θεμελιώδη συ- Επιπλέον, την Δευτέρα 9 Ιουλίου από τιάδου θα παρουσιάσει βασικά στοιχεία Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων (ekfechanion.eu). Για
στατικά του κόσμου μας από τις αρχέγο- τις 9.00 έως τις 14.00, διοργανώνουμε και μεθοδολογία Σωματιδιακής Φυσι- διευκρινήσεις επικοινωνήσετε μαζί μας
νες καταστάσεις του μέχρι σήμερα. Τα σω- στο χώρο Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων ( λειτουργεί στο κής, καθώς και το πείραμα ALICE. Με στο e-mail: ekfechan@gmail.com
ματίδια αυτά (και άλλα πολλά) αποτελούν κτιριακό συγκρότημα του Λυκείου Ακρω- σύνδεση online θα περιηγηθούμε στο
τη βάση του ονομαζόμενου “Standard τηρίου (πρ. ”Πολυκλαδικό”) μαθήματα για control room του πειράματος, στο CERN. * Ο Νίκος Αναστασάκης, είναι Φυσικός
Model”, της θεωρίας της Φυσικής που πε- τα στοιχειώδη σωμάτια 2ο Μέρος, 11.30 – 14.00: Υλοποίηση Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων
ριγράφει τις αλληλεπιδράσεις και τη (“masterclasses”) σε συνεργασία με Workshop όπου οι συμμετέχοντες θα