REFLEKSI

DalamRancanganPengajaranHarian

yang

bertajuk

³Malaysia yang

NegarakuTercintaiaitusalahsatutopikdalamPendidikanSivikdanKewarganegaraan

disediakan, kami telahmenyenaraikanbeberapaaktiviti yang berkaitandenganseni visual, senimuzikdansenipergerakan. Antaraurutanaktivitiialahdimulakandengan set induksi di manamurid-muriddikehendakimenyanyikanlagu³JalurGemilang´. Aktivitiseterusnyaialahpengenalankepadamercutanda denganaktivitilembarankerja.Kemudian, aktivitimedeklamasikansajakdanmenggayakannya.Yang terakhirialahaktivitimewarnabendera Malaysia olehmurid-murid.Penutupialahdengan Malaysia

guru menilaihasilkerjamurid-muriddanmemberirumusanterhadaptajukpembelajaran.

Terdapatbeberapakelebihandankelemahan yang telahperolehidalamsetiapaktiviti yang telahdijalankan.Padapermulaanialah di set induksidengannyanyianlagu manamurid-

³JalurGemilang´

muridberjayamenyanyikanlagutersebutdenganbaikkeranamerekatahudanpernahmenya nyikanlagutersebutsebelumini. Dari segikelemahan pula,

merekatidakdapatmenyanyikanlagutersebutdenganseiringmungkinkeranaadasesetenga hdaripadamereka yang tidakseriussewaktumenyanyikanlagutersebut.

Aktiviti

yang

seterusnyaiaitulangkahsatu yang

di

manamuriddi yang

muridditayangkanslaidmengenaimercutanda

terdapat

Malaysia.Merekaseterusnyaakanmenjawablembarankerja diedarkankepadamereka. Menerusiaktivitiinimerekadapatmengenalibeberapamercutanda

yang

tidakpernahmerekalihatsepertiGunungKinabaludanLitarSepang.Melaluilembarankerja yang diberikan,

merekadapatmenambahpengetahuanmerekamengenaisetiapmercutandatersebut.Wala

Malaysia Merekadikehendakimewarnabendera yang yang Malaysia. iadapatmemupuksifatkerjasama di antaramerekadalammenggayakanrangkapdalamsajaktersebut.Melaluiaktivitiinimerekadapatmengetahuimengenaiciri-ciri terdapatdalambendera merekadapatmengasahkemahiranmerekadalammewarna. Yang seterusnyaialahaktivitimewarnabendera Malaysiadi manamerekadibahagikankepadalimakumpulan.Bagimemberigambaran yang merekadiberipeluanguntukmendengarcontohpendeklamasiansajakdenganintonasi yang betul. muriddikehendakimendeklamasikansajaksambilmenggayakanrangkap dalamsajaktersebut. murid- Walaubagaimanapun. denganwarna betul. telahmenayangkanslaidsebelumitu. merekaakanmendapatpendedahanawalmengenaicaramendeklamasikansajakdenganbe tul. Melaluiaktivitiini. muridmasihtidakmampuuntukmenguasaicaramendeklamasikansajakdenganbetuldanma sihterdapatketidakseragamandalammenggayakansajaktersebut.Seterusnyamerekadibahagikankepadatigakumpulan manasetiapkumpulandiwakili 10 orang di manalima di orang akanmendeklamasikansajakdanselebihnyaakanmenggayakansajaktersebut. masihterdapatsegelintirmereka yang guru tidakdapatmenyelesaikanlembarankerjadenganbetulsedangkan Langkahdua pula muriddi lebihjelas.upunbagaimanapun. Selainitu.Kelemahandalamaktivitiiniiala hmerekatidakmampumewarnabendera dengankemasdantidakdapatmemadankanwarnapadatempat yang sepatutnya.Selainitu. Malaysia .

Terdapatbeberapaperkara perludiperbaikibagimencapaiobjektifdanmemastikanmurid- yang muridmemahamikonseptajukpelajaranini. . Yang seterusnyaialah guru perlumemperbanyakkanlembarankerjadanaktivitilatihansupayamurid- muriddapatmemperkasakankemahirandanpengetahuanmerekadalamtajukini. perlumenyediakanbahantambahan muriddapatmemahamicaramendeklamasikansajakdenganbetul.Selainitu.Antaranyaialah guru perlumemberiperhatian yang penuhdanlebihtegassupayamuridguru agar muriddapatmelaksanakansetiapaktivitidengansepenuhhatimereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful