You are on page 1of 1

DIVENDRES, 6 DE JULIOL DEL 2018 el 3 de vuit 27

Redacció i Seu social:
Papiol, 1 - 08720
Impressió:
Vilafranca del Penedès
IMPRINTSA
Tel. 93 892 10 35
redaccio@el3devuit.cat
Dipòsit Legal:
maquetacio@el3devuit.cat
B-43447-1982
administracio@el3devuit.cat

Editat amb la col·laboració de Delegació El Vendrell: Difusió controlada per el3devuit.cat
Publicitat Ctra. Santa Oliva, 27-35 Membre de w w w . e l 3 d e v u i t . c a t
Generalitat de Catalunya Alt i Baix Penedès: (Edifici RTV El Vendrell) redaccio@el3devuit.cat
Departament Tel. 93 892 10 35 43700 El Vendrell Donem suport a: maquetacio@el3devuit.cat
de la Presidència maquetacio@el3devuit.cat Tel. 977 66 41 61
www.vegueriapenedes.cat
administracio@el3devuit.cat

Ibers i funiculars Apunts sobre catequesi La nosa
Ja no ens
Aquesta setmana, els mitjans És el títol del llibre que acabo No sé si els fa justícia o no,
de comunicació s’han fet res- de publicar, gràcies al temps però cada vegada està més
sò de dues notícies molt im-
portants per al patrimoni pe- El Penedès que em brinda la jubilació
canònica i al fet que des de Amb ulls estesa la certesa que bona
part de la culpa que estiguem alimenten
nedesenc. Per una banda, la
localització d’una de les ciu- també fa uns anys, gràcies als nous
mitjans electrònics, no sols cristians avançant a batzegades o que,
directament, no avancem, la molles
tats iberes més importants de
Catalunya a Banyeres del Pe- existeix... escric sinó que guardo orde-
nadament quasi tot el que
tenen els partits polítics.
Ho vam poder veure amb tota
nedès. La descoberta, mitjan- escric. Per això no m’ha estat la seva cruesa el passat 21-D,
çant el georadar, al jaciment gens difícil compilar materi- quan la llista unitària que ens
de les Masies de Sant Miquel, als diversos sobre catequesi. hauria donat una majoria cla-
li atorga una rellevància equi- En el primer llibre (Homili- ra va passar a millor vida en
parable a Ullastret, el nucli es des del Penedès, 2010-2013) qüestió d’hores. És clar que
urbà dels ibers més important vaig poder recollir les homi- uns es pensaven que guanya-
descobert fins ara a Catalu- lies que havia anat escrivint Miquel Raventós rien de carrer i que no els ca-
nya. Aquest assentament dels durant els tres cicles que van miquelrasu@gmail.com lia compartir el poder, i tam- Jaume Claramunt
cossetans es troba a només Daniel Garcia des del 2010 fins al 2013. L’ho- bé que la crida dels altres a la www.molles.cat
tres quilòmetres de les vinyes milia, dins la missa domini- unitat podia semblar l’abra-
on hi ha la previsió de mate-
Peris cal, no és pas la part més im- La catequesi çada del boxador estabornit.
rialitzar el Logis Penedès, a www.danielgarciaperis.cat portant, però és un moment I encara hi havia els que sem-
cavall dels municipis veïns significatiu per a traspassar, duu a la professió pre prediquen unitat però
de l’Arboç, Sant Jaume dels amb un llenguatge planer i de fe que mai no els hi trobareu I ara les municipals, on sí que
Domenys i el mateix terme Poden tenir entenedor, el contingut dels perquè no és prou popular o és important quina és la llista
municipal de Banyeres. Sens textos bíblics i el sentit de les infants, joves i adults. vés a saber per què. Uns pels més votada. La proposta que
dubte és un argument més per
l’objectiu comú festes litúrgiques. En el llibre que presento he altres, vergonyantment, van s’ha estès de fer primàries
evitar la construcció d’aquest d’orientar la En els primers anys de mi- recollit, en quatre parts, ma- deixar guanyar l’Arrimadas. conjuntes amb partits i soci-
macrocentre de mercaderies i nisteri, sovint a la meitat terials molt diversos que he Si els partits no van voler etat civil ha de ser irrenunci-
apostar per una activitat eco-
vegueria cap a de l’homilia em feia i feia la elaborat aquests darrers anys entendre el moment excep- able. Si els partits no hi volen
nòmica lligada al turisme i la un dinamisme pregunta: “No sé si m’expli- sobretot en la catequesi a cional que vivíem, bo i més jugar, haurem de fer el pas la
cultura que tingui en compte co!”. Manifestava l’afany de Sant Martí i a Torrelles i tam- quan ja teníem gent a la presó societat civil. No podem per-
el territori, tant a escala pai-
econòmic fer-me entendre, de fer-me bé per a catequistes de l’arxi- i mig govern a l’exili, és que metre’ns que, després que Es-
satgística com social. clar ressò del missatge joiós prestat de Vilafranca: les dinàmiques partidistes panya ens segresti els líders,
També coneixíem aquests dies de l’evangeli. I restava com- 1) Conferències a catequistes són d’una fortalesa pètria. Si ara els partits ens segrestin
que el Funicular de Gelida se- necessitat més de 3 anys per plagut quan una dona d’edat i a pares. 2) Materials diversos amb la restitució com a ban- el procés d’independència.
gueix avançant en la seva lenta tornar a donar el mateix servei avançada em deia: “Sí que sobre l’Any de la fe, la missa dera davant un 155 immoral No hem arribat fins aquí per
reparació després que al març que abans, només els caps de s’explica, però no és fàcil de dominical, la missa familiar, no van ni provar de posar-se tornar-nos-en.
del 2016 deixés de funcionar setmana, però sobretot que ho viure-ho!”. etc. 3) Articles breus, publi- d’acord, què no faran ara que Soc conscient que la idea que
per una avaria. La darrera notí- farà precisament en un perío- Aquest mateix afany m’ha cats al Butlletí de les parrò- ja ni comparteixen l’estratè- els partits fan ara més nosa
cia al respecte va ser la licitació de tan assenyalat com la cam- acompanyat sempre també quies de Sant Martí, Torrelles gia a seguir? que servei pot derivar fàcil-
dels bastidors fa 6 mesos, i l’an- panya electoral de les eleccions en la pastoral catequètica, un i Pontons, que es refereixen a Ens ho hauran d’explicar als ment en populismes d’argu-
terior va ser la darrera imatge municipals del 2019. àmbit important del treball la catequesi. 4) Catequesis de que hem anat a cada mobilit- mentari superficial, que és
que tenim del Funi, fa un any, Aquests dos elements patri- pastoral en les comunitats preparació al Baptisme (en zació sense preguntar-nos de obrir de nou la porta al feixis-
quan van ser retirats els va- monials del Penedès de primer parroquials. La fe cristiana edat catequètica) i a la Con- quin partit era el company me. Només cal mirar Cs. Però
gons de la via. S’ha difós que ordre poden tenir l’objectiu no sols se celebra (litúrgia i firmació. Un annex recull que teníem al costat, als que han estat els partits els qui
tornarà a funcionar al maig de comú d’orientar la vegueria sagraments), sinó que s’apro- un escrit del papa Francesc vam posar els nostres cossos han fomentat una massa poc
l’any vinent, però no es diu que cap a un dinamisme econòmic fundeix (en la catequesi) i, i un altre del bisbe Sebastià per defensar les urnes, als compromesa i manipulable
és un canvi en el calendari, ja que respecti les particularitats sobretot, es viu en la vida de Taltavull. que vam tornar a casa capcots per tal d’assegurar-se un tall
que s’havia anunciat fa temps locals per assolir un benefici cada dia (la moral i l’ètica). La Si a algú li interessa, el tro- el 10 d’octubre sense veure del pastís. El monstre se’ls ha
que seria al final d’enguany. global. Això sí, sempre que catequesi –insisteix una vega- barà al Despatx parroquial. néixer la República Catalana, descontrolat i ara pagarem
Sorprèn que aquest trans- se’n faci un bon ús, allunyat da i una altra el DGC– acom- L’aportació voluntària es des- als que no vam entendre res tots les conseqüències de no
port gairebé centenari haurà d’estratègies partidistes. panya cap a la professió de fe tina a Càritas. el 30 de gener, als... centrar-nos a fer el nou país.

TONI GUASP