You are on page 1of 3

Kurumsal İletişim Yönetimi

DİKKAT!
Bu testte 80 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Kurumsal İletişim Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. I. İle şim alanında kimin hangi işleri yapacağını belirlemek 5. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal davranış ile ilgili
II. Kurumsal hedeflerin ardındaki iç ve dış desteği harekete olarak yanlış r?
geçirmek A) Bir düşünme biçimidir.
III. Kurumsal marka profilini ortaya çıkarmak B) Despo k bir yaklaşıma sahip r.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurumsal ile şimin C) Hümanis k bir yaklaşıma sahip r.
sorumlulukları arasındadır? D) Dış çevrenin belirgin etkisi vardır.
A) Yalnız I E) Birçok bilim dalının teorilerinden, prensiplerinden ve
B) Yalnız II yöntemlerinden yararlanmaktadır.
C) I ve III
D) II ve III Cevap Açıklama: (B) Kurumsal davranış ortaklıkla yürütülür
E) I, II ve III despot baskıcı yöne mi kabul etmez. Hümanist bir yaklaşıma
sahip r.
Cevap Açıklama: (E) Soruda kullanılan tüm yargılar kurumsal
ile şimin sorumlulukları arasında yer almaktadır.

2. I. Çevrenin analizi 6. Aşağıdakilerden hangisi tutum değişikliği için gerekli


II. Durum analizi unsurlardan biri değildir?
III. Kontrol ve değerlendirme A) Güçlü bir ile şim
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri stratejik yöne m B) İnanılabilir bir kaynak
sürecinin aşamaları arasında yer alır? C) Direnç gücü olmayan hedef kitle
A) Yalnız I D) Ortamsal değişkenlerin kolaylaş rıcılığı
B) Yalnız II E) Ön yargılı hedef kitle
C) Yalnız III
D) I ve III Cevap Açıklama: (E) Önyargılı hedef kitle tutum değişikliğine
E) I, II ve III karşı direnç noktaları oluşturur.

Cevap Açıklama: (D) Durum analizi stratejik yöne m sürecinin


aşamalarından biri değildir.

3. Kurumun iç ve dış hedef kitleleri ile yöne m kademeleri 7. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel ile şimin özelliklerinden biri
arasında yer alan ile şim biçimine ne ad verilir? değildir?
A) Pazarlama ile şimi A) Örgütsel ile şim hissedarlar, ekonomi alanındaki
B) Kurumsal ile şim gazeteciler, ya rım analistleri ve yasa koyucularla olan
C) Törensel ile şim ilişkileri esas alır.
D) Yöne m ile şimi B) Örgütsel ile şimin uzun vadeli bir bakış açısı vardır ve sa şı
E) Örgütsel ile şim ar rmaya yönelik doğrudan bir amacı bulunmaz.
C) Örgüt kendi hedef kitlelerini seçer ve tecimsel açıdan dikkate
Cevap Açıklama: (D) Yöne m İle şimi: Kurumun iç ve dış hedef değer olmayanlarla ile şimden kaçınır.
kitleleri ile yöne m kademeleri arasında yer alan ile şimdir. D) Abar ve gösterişin sınırlı olduğu ve mesajların daha şekilsel
olduğu değişik tür bir ile şim uygular.
E) Örgütsel ile şim, genel olarak dış ka lımcılar tara ndan
harekete geçirilir.

Cevap Açıklama: (C) Pazarlama ile şiminde örgüt kendi hedef


kitlelerini seçer ve tecimsel açıdan dikkate değer olmayanlarla
ile şimden kaçınır.

4. Bir grup içinde hangi tür davranışın uygun, hangi tür 8. Aşağıdakilerden hangisi stratejik öngörü oluşturmanın
davranışın ise istendik olduğunu belirten kurallar sistemine aşamalarından biri değildir?
ne ad verilir? A) Bilginin göz ardı edilmesi
A) Norm B) Öngörü̈ seviyesinin ve amacın saptanması
B) Statü C) Varsayımların ortaya konulması
C) Rol D) Değişen ve değişmeyen elemanların saptanması
D) Hiyerarşi E) Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
E) Organizma
Cevap Açıklama: (A) Bilginin göz ardı edildiği bir stratejik
Cevap Açıklama: (A) Bir grup içinde hangi tür davranışın öngörü oluşturma aşaması gerçekleş rilemez.
uygun, hangi tür davranışın ise istendik olduğunu belirten
kurallar sistemine norm denir.

1
9. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal ile şimin ifade araçlarından 13. I. Grup üyelerinin davranışlarını baskı al na alarak
biri değildir? düzenleyen kolek f değer yargılarıdır.
A) Bütünlüklü uzman ye ş rme II. Grubun çoğunluğu tara ndan, üyeler için önemli
B) İş birliği içinde olan gruplara olan güven davranışlar olduğu için geliş rilirler.
C) Merkezîleş rilmiş planlama sisteminin benimsenmesi III. Üyelerin bireysel düşünce ve duygularını tamamen ortadan
D) Görsel kimlik sistemlerinin uygulanması kaldırmaz, sosyal baskı al na alır.
E) Bütünleşik pazarlama ile şiminin kullanımı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri normların özellikleri
arasında yer alır?
Cevap Açıklama: (A) Bütünlüklü uzman ye ş rme kurumsal A) Yalnız I
ile şimin ifade araçlarından biri değildir. B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap Açıklama: (E) Her üç madde de normların özellikleri


arasında yer alır.

10. …………….., bir ürünün, firmanın ya da hizme n isminin, harf ve 14. I. E ksel açıdan diğerlerine karşı sorumluluk hissetmez.
resimsel ögeler kullanılarak sembolleş rilmesidir. II. Kişinin çevresindekilerle duygusal, düşünsel bağı yoktur.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi III. Yalnızca iş dışında kendini gerçekleş rme olasıdır.
ge rilmelidir? Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yabancılık yaşayan
A) Serigrafi çalışanların, maruz kaldığı bireylik yi minin belir leri arasında
B) İmaj yer alır?
C) Logo A) Yalnız I
D) Font B) Yalnız II
E) Punto C) I ve II
D) I ve III
Cevap Açıklama: (C) Logo bir ürünün, firmanın ya da hizme n E) I, II ve III
isminin, harf ve resimsel öğeler kullanılarak
sembolleş rilmesidir. Cevap Açıklama: (E) Soruda yer alan tüm öncüller bireylik
yi minin belir leri arasında yer alır.

11. Aşağıdaki eşleş rmelerden hangisinde kurumsal kimlik ve ilgili 15. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir logo tasarımında
yapı verilmemiş r? bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Kurumsal kimlik- Kurumun kendisi hakkında düşünceleri ve A) Özgün olmalıdır.
başkaları tara ndan nasıl görünmek istediği B) Sade olmalıdır.
B) Görsel kimlik- Kurumun kendisini semboller ve kelimelerle C) Logotayplar, okunabilir olmalıdır.
nasıl ifade etmek istediği D) Renk ve biçim olarak bütünlük içinde olmalıdır.
C) Kurumsal i bar- Kurumun yap klarına ve başarılarına E) İlgili kuruluşun ya da ürünün özelliklerini yansıtmalıdır.
dışarıdakilerin verdiği hüküm veya değerlendirmeleri
D) Kurumsal kültür- Kurumun içeridekiler tara ndan algılanan Cevap Açıklama: (B) Logo tasarımları dikkat çekici olmalıdır.
ve onların ilişkilerini düzenleyen anlam, varsayım, sembol,
inanç ve beklen leri
E) Kurumsal ile şim- Kurumun dışarıdakiler tara ndan nasıl
algılandığı

Cevap Açıklama: (E) Kurumsal İle şim- Kurumun iç ve dış hedef


kitlesini etkilemek üzere stratejik olarak yönlendirdiği ile şimi
ifade eder.

12. I. Maliyet tasarımı 16. Bireyi edilgen, sorumsuz, yönlendirilmeye açık, oto kontrolsüz
II. Ürün tasarımı ve ruhsuz bir makine gibi algılayan kurama ne ad verilir?
III. İle şim tasarımı A) Çağdaş Kuram
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurumsal tasarımın B) Toplumcu Kuram
ögeleri arasında yer almaz? C) Sosyal Kuram
A) Yalnız I D) Klasik Kuram
B) Yalnız III E) Siyaset Kuramı
C) I ve II
D) I ve III Cevap Açıklama: (D) Klasik kuramlar bireyi: edilgen, sorumsuz,
E) II ve III yönlendirilmeye açık, oto kontrolsüz ve ruhsuz bir makine gibi
algılarken, çağdaş kuramlar biraz daha insaflı davranıp
Cevap Açıklama: (A) Maliyet Tasarımı kurumsal tasarımın bir çalışanın bir insan olduğunu ha rladılar.
öğesi değildir

2
17. Kültürü, bir grup insanı diğerlerinden ayıran zihinsel 19. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal ile şimin işlevleri arasında
programlama olarak tanımlayan Hollandalı sosyal psikolog yer almaz?
aşağıdakilerden hangisidir? A) Düzenleme
A) Pieter Zeeman B) Denetleme
B) Alexander Graham Bell C) İkna etme
C) Geert Hofstede D) Bilgi verme
D) Charles Darwin E) Pazarlama
E) Karl Marx
Cevap Açıklama: (E) Pazarlama işlevi kurumsal ile şimin
Cevap Açıklama: (C) Kültürü, bir grup insanı diğerlerinden işlevleri arasında yer almaz.
ayıran zihinsel programlama olarak tanımlayan Hollandalı
sosyal psikolog Geert Hofstede dir.

18. Çalışanların davranışlarını ve kuruluşun görünüm şeklini 20. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik yapılarından biridir?
etkileyen, bir kurumun, bölümün, takımın paylaş ğı ortak A) Poli k kimlik
değerler, semboller, inanışlar ve davranışlara ne ad verilir? B) Markalı kimlik
A) Kurum refleksi C) Hukuki kimlik
B) Kurum kültürü D) Marjinal kimlik
C) Kurum bütünlüğü E) Sosyal kimlik
D) Sosyal sorumluluk
E) Sosyalleşme Cevap Açıklama: (B) Üç farklı kurumsal kimlik yapısından
bahsedilebilir Bunlar: Monoli k Kimlik (Tekli Kimlik) Markalı
Cevap Açıklama: (B) Kurum Kültürü; çalışanların davranışlarını Kimlik (Marka Kimliği) Onaylı Kimlik (Desteklenmiş Kimlik)
ve kuruluşun görünüm şeklini etkileyen, bir kurumun, bölümün, şeklindedir.
takımın paylaş ğı ortak değerler, semboller, inanışlar ve
davranışlardır.

CEVAP ANAHTARI
1. E 2. D 3. D 4. A 5. B 6. E 7. C 8. A 9. A 10. C 11. E 12. A 13. E 14. E 15. B 16. D 17. C 18. B 19. E 20. B