You are on page 1of 2

Tıbbi Terminoloji

DİKKAT!
Bu testte 100 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Tıbbi Terminoloji testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Vücu a bulunan çi oluşumlardan sol tara a yer alan için 6. Üst ekstremite eklemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer
kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir? alır?
A) Anterior A) Ar cula o humeri
B) Proximalis B) Ar cula o biofibularis
C) Distalis C) Syndesmosis biofibularis
D) Posterior D) Ar cula o talocruralis
E) Sinister E) Ar cula ones pedis

Cevap Açıklama: (E) Sinister: Vücu a bulunan çi Cevap Açıklama: (A) Ar cula o humeri üst ekstremite
oluşumlardan sol tara a yer alan için kullanılan terimdir. eklemlerindendir.

2. Atrioventriküler düğümden impulsları ventriküllere taşıyan lif 7. Uzun kemiklerin gövde bölümüne ne ad verilir?
deme ne ne ad verilir? A) Epiphysis
A) Nodus sinuatrialis B) Facies ar cularis
B) Nodus atrioventricularis C) Metaphysis
C) Fasciculus atrioventricularis D) Ossifica on
D) Rr. subendocardiales E) Diaphysis
E) Keith-Flack düğümü
Cevap Açıklama: (E) Diaphysis: Uzun kemiklerin gövde
Cevap Açıklama: (C) Atrioventriküler düğümden impulsları bölümüne verilen isim
ventriküllere taşıyan lif deme ne Fasciculus atrioventricularis
denir.

3. Karın bölgesi kasları arasında yer alan kas aşağıdakilerden 8. Cavitas nasinin koku ile ilgili üst bölümüne ne ad verilir?
hangisidir? A) Septum Nasi
A) M. pectoralis majör B) Nares
B) M. pectoralis minör C) Choana
C) M. serratus anterior D) Vibrissea
D) M. obliquus internus abdominis E) Regio Olfactoria
E) M. subclavius
Cevap Açıklama: (E) Cavitas nasinin koku ile ilgili üst
Cevap Açıklama: (D) M. obliquus internus abdominis karın bölümüne Regio Olfactoria denir.
kaslarındandır.

4. Bronş lümeninin daralmasına ne ad verilir? 9. Humerus kemiği hangi vücut bölgesinde bulunur?
A) Bronkokonstrüksiyon A) Cingulum pectorale
B) Bronkodilatasyon B) Brachium
C) Siyanoz C) Antebrachium
D) Dispne D) Manus
E) Amfizem E) Carpus

Cevap Açıklama: (A) Bronş lümeninin daralmasına Cevap Açıklama: (B) Brachium (kol): Bu bölgede Humerus
Bronkokonstrüksiyon denir. Kemiği bulunur.

5. Genellikle çocuklara yapılacak intramüsküler enjeksiyonlarda 10. Pharynx ile trachea arasında yer alan solunum sistemi organı
uygulama bölgesi olarak tercih edilen kas aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisidir?
hangisidir? A) Nasopharynx
A) M. gluteus maximus B) Oropharynx
B) M. gluteus medius C) Laryngopharynx
C) M. gluteus minimus D) Larynx
D) M. vastus lateralis E) Trachea
E) M. subclavius
Cevap Açıklama: (D) Pharynx ile trachea arasında larynx
Cevap Açıklama: (D) M. vastus lateralis, genellikle çocuklara bulunur.
yapılacak intramüsküler enjeksiyonlarda uygulama bölgesi
olarak tercih edilmektedir.

1
11. Çiğneme kasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 16. Yassı kemikler grubunda aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A) M. temporalis A) Maxilla
B) M. masseter B) Patella
C) M. pterygoideus lateralis C) Kafa tası kemikleri
D) M. pterygoideus medialis D) Femur
E) M. epicranius E) Vertebra

Cevap Açıklama: (E) M. temporalis M. masseter,M. Cevap Açıklama: (C) Kafa tesı kemiği yassı bir kemik r.
pterygoideus lateralis, M. pterygoideus medialis çiğneme
kasları arasında yer alır.

12. Ayak tabanının içe/dışa dönme hareketlerine ne ad verilir? 17. Kalp a m sayısının 60'ın al na düşmesine ne ad verilir?
A) İnversiyon/Eversiyon A) Taşikardi
B) Elevasyon B) Bradikardi
C) Depresyon C) ASD
D) Protraksiyon D) VSD
E) Retraksiyon E) Sistol

Cevap Açıklama: (A) Ayak tabanının içe/dışa dönme Cevap Açıklama: (B) Kalp a m sayısının 60'ın al na düşmesine
hareketlerine İnversiyon/Eversiyon denir. Bradikardi denir.

13. Karın boşluğunun sağ üst kadranında aşağıdaki organlardan 18. Gövdeden uzaklaşma hareke ne ne ad verilir?
hangisi yer alır? A) Adduc on
A) Pankreas B) Flexion
B) Dalak C) Supina on
C) Mide D) Prona on
D) Karaciğer E) Abduc on
E) Colon transversum
Cevap Açıklama: (E) Abduc o: Gövdeden uzaklaşma
Cevap Açıklama: (D) Karaciğer karın boşluğunu sağ üst hareke ne verilen isimdir
kadranındadır

14. Ön kol bölgesinde yer alan kemik aşağıdakilerden hangisidir? 19. Vücudun alt tara nda bulunan oluşumlar için kullanılan
A) Clavicula anatomik terim aşağıdakilerden hangisidir?
B) Scapula A) Lateralis
C) Humerus B) İnferior
D) Radius C) Medialis
E) Ossa carpi D) Superior
E) Distalis
Cevap Açıklama: (D) Radius önkolda yer alır.
Cevap Açıklama: (B) Inferior:Vücudun alt tara nda bulunan
oluşumlar için kullanılan kelimedir.

15. Kalbin sağ atrium ve sol atriumunu ayıran bölüme ne ad 20. Eklem kıkırdağı anlamına gelen terim aşağıdakilerden
verilir? hangisidir?
A) Septum İnterventriculare A) Synovia
B) Os um Atrioventriculare Dextrum B) Cavitas ar cularis
C) Os um Atrioventriculare Sinistrum C) Facies ar cularis
D) Septum İnteratriale D) Car lago ar cularis
E) Triküspid E) Ligamenta

Cevap Açıklama: (D) Kalbin sağ atrium ve sol atrium’unu Cevap Açıklama: (D) Eklem kıkırdağı anlamına gelen terime
ayıran Septum İnteratriale denir. Car lago ar cularis denir.

CEVAP ANAHTARI
1. E 2. C 3. D 4. A 5. D 6. A 7. E 8. E 9. B 10. D 11. E 12. A 13. D 14. D 15. D 16. C 17. B 18. E 19. B 20. D