You are on page 1of 4

Stratejik Yönetim

DİKKAT!
Bu testte 40 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Stratejik Yönetim testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi endüstri analizinde göz önünde 4. I. Uzmanlaşma sağlaması


bulundurulması gereken faktörler arasında yer almaz? II. Stratejik müşterilerin ih yacını anlamak
A) Endüstrinin büyüklüğü III. Tüke ci İh yaçlarındaki farklılık
B) Rekabe n şidde Yukarıdakilerden hangileri pazar bölümlendirmenin yararları
C) Endüstrinin büyüme hızı arasında yer alır?
D) Örgütün yapısı A) I ve II
E) Tedarikçi özellikleri B) II ve III
C) I ve III
Cevap Açıklama: (D) Genel anlamda endüstri, benzer ürün ve D) Yalnız II
hizmetleri üreten, bir veya belirli birkaç pazara ürün ve hizmet E) I, II ve III
sunan firmaların oluşturduğu grup olarak tanımlanabilir.
Endüstri analizinde endüstrinin büyüklüğü, büyüme hızı, Cevap Açıklama: (E) 1- Tüke ci İh yaçlarındaki Farklılık: Firma
kârlılığı, rakip sayısı ve rekabe3n şidde3, ürün, müşteri, pazar bölümlendirme yaparak farklı müşteri ih yaçlarına
tedarikçi özellikleri, endüstride kullanılan teknoloji ve odaklanmayı sağlayarak stratejiler geliş rebilir. Bir anlamda
kaynaklar, endüstriye giriş kolaylığı, endüstrinin çekiciliği gibi pazar bölümlendirme müşteri ih yaçlarını daha yakından
faktörler göz önüne alınmalıdır. tanıma imkânı sağlar. 2- Uzmanlaşma: Bir pazar bölümünde
uzmanlaşma başarılı bir bölümlendirme stratejisi için önemli
yararlar sağlayabilir. 3- Stratejik Müşteriler: Firmanın
müşterilerinden bazıları stratejik öneme sahip olabilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi bir endüstrinin yaşam dönemleri 5. Dış çevrenin rsat ve tehditleriyle iç çevrenin güçlü ve zayıf
arasında yer almaz? yönlerinin uyumlaş rılmasına dayalı analiz yöntemi
A) Giriş aşağıdakilerden hangisidir?
B) Büyüme A) SWOT Analizi
C) Durgunluk B) Kıyaslama (Benchmarking)
D) Olgunluk C) Fonksiyonel Özelliklerin Analizi
E) Düşüş D) PEST Analiz
E) Değer Zinciri Analizi
Cevap Açıklama: (C) Genel anlamda bir endüstrinin 4 farklı
yaşam döneminden geç ği söylenebilir: Giriş, büyüme, Cevap Açıklama: (A) Firma çevresel analiz sonucunda dış
olgunluk ve düşüş. (genel, yakın ve endüstri çevresi) ve iç çevre analizi ile topladığı
bilgiler çerçevesinde çevrenin genel bir görünümünü ortaya
çıkarabilir. Bu görünüme bakarak çevreyi yorumlayıp uygun
stratejiler geliş rebilmesi için kendisini etkilemesi muhtemel
olan çevresel unsurları sistema k olarak değerlendirmesi
gerekir. Bir anlamda dış çevrenin rsat ve tehditleriyle iç
çevrenin güçlü ve zayıf yönlerini uyumlaş rmalıdır. SWOT
(güçlülük, zayıflık, rsat ve tehdit) analizi bunu
gerçekleş rmeye yarayan bir teknik r.

3. Aşağıdakilerden hangisi maliyet liderliği stratejisini uygulayan 6. Aşağıdakilerden hangisi değer zincirinin temel
bir işletmenin gerçekleş rmesi gereken faaliyetler faaliyetleri arasında yer almaz?
arasında yer almaz? A) İç lojis k
A) Önemli ölçüde maliyet ar şı sağlamaya çalışmak B) Üre m
B) En etkin ölçekte üre m koşullarını oluşturmak C) Dış lojis k
C) Genel giderleri sıkı bir kontrole tabi tutmak D) Teknoloji geliş rme
D) Marjinal müşteri hesaplarından kaçınmak E) Sa ş sonrası hizmetler
E) AR-GE, hizmetler, sa ş gücü ve reklam gibi alanlarda
maliyetleri düşürmek Cevap Açıklama: (D) Porter tara ndan geliş rilen değer zinciri
analizinde değer yaratan faaliyetler temel faaliyetler ve
Cevap Açıklama: (A) nı piyasada oluşan ortalama düzeyin destekleyici faaliyetler şeklinde iki gruba ayrılır: Temel
al na da çekebilir. Maliyet liderliği stratejisi işletmenin faaliyetler, mal ve hizme n oluşumunu, pazara ulaşımını,
aşağıdaki faaliyetleri gerçekleş rmesini gerek rir (Porter, 1980: müşteriye sa şını doğrudan etkileyen faaliyetlerdir. Bu
35): ü Ak f bir yaklaşımla en etkin ölçekte üre m koşullarını faaliyetler genel anlamda ham madde alımı ve depolama (iç
oluşturmak ü Yaşanan tecrübelerden elde edilen bilgilerden lojis k), mal ve hizme n üre mi (işlemler), biten ürünün
hareketle önemli ölçüde maliyet düşüşü sağlamaya çalışmak ü dağı mı (dış lojis k), pazarlama ve sa ş sonrası hizmetler
Genel giderleri sıkı bir kontrole tabi tutmak ü Marjinal müşteri şeklinde 5 temel gruba ayrılabilir
hesaplarından kaçınmak ü AR-GE, hizmetler, sa ş gücü ve
reklam gibi alanlarda maliyetleri en aşağıya çekmek

1
7. Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın Beş Rekabetçi Güç Modeli’ 10. Aşağıdakilerden hangisi örgütün yakın çevre unsurları
nde belir len güçler arasında yer almaz? arasında yer almaz?
A) İkame malların yara ğı tehdit A) Müşteriler
B) Tedarikçilerin pazarlık gücü B) Tedarikçiler
C) İşletme çalışanlarının pazarlık gücü C) Rakipler
D) Müşterilerin pazarlık gücü D) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
E) Endüstriye girecek yeni şirketlerin yara ğı tehdit E) İşletmedeki işgörenler

Cevap Açıklama: (C) Porter (1979) şirketlerin rekabet Cevap Açıklama: (E) Bununla birlikte, tüm örgütler için ortak
durumunu ve stratejisini etkileyebilecek beş ana faktörün payda oluşturabilecek yakın çevre unsurlarını; müşteriler,
bulunduğunu, bu ana faktörlerin ayrı ayrı incelenmesi tedarikçiler, rakipler, hükümet, düzenleyici-denetleyici kurumlar
gerek ğini ve stratejilerin bu incelemeler doğrultusunda ve endüstrideki iş görenler olarak sıralamak mümkündür
geliş rilmesi gerek ğini önermiş r. Bu ana faktörler
(Thompson, 2001: 289); • Endüstriye Girecek Yeni Şirketlerin
Yara ğı Tehdit, • İkame Malların Yara ğı Tehdit, •
Tedarikçilerin Pazarlık Gücü, • Müşterilerin Pazarlık Gücü, •
Pazarda Yer Alan Rakipler Arasındaki Rekabe n Şidde dir.

8. BCG (Boston Consul ng Group) Matrisine göre büyüyen bir 11. I. İkame ürün tehdidi düşüktür.
pazarda yüksek pazar payına sahip iş birimlerini II. Yeni girenlerin tehdidi düşüktür.
nitelendiren kavram aşağıdakilerden hangisidir? III. Müşterilerin pazarlık gücü düşüktür.
A) Yıldızlar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çekici endüstrilere
B) Nakit inekleri ilişkin özellikler arasında yer alır?
C) Sorunlu alanlar A) Yalnız III
D) Köpekler B) I ve II
E) Kurtlar C) I ve III
D) II ve III
Cevap Açıklama: (A) Yıldızlar: Yıldızlar büyüyen bir pazarda E) I, II ve III
yüksek pazar payına sahip iş birimlerini nitelendirir. Bu iş
birimleri firmaya önemli ölçüde nakit sağlayan iş birimleridir. Cevap Açıklama: (E) Rekabet Zekâsı: Firmanın rakipleri
Bununla birlikte bu iş biriminin nakte de ih yacı olabilir. Çünkü hakkında bilgi toplamasının biçimsel bir programı olan rekabet
iş birimi, endüstri büyümesi ve rakiplerin hamlelerine cevap zekâsı, endüstrideki gelişmeler ve rakiplerin hareketleri
verebilmek ve nakit sağlama gücünü ar rmak amacıyla hakkında bilgi toplama, yayma ve analiz etmede sistema k ve
büyümesini devam e rmek için harcamalar yapar. Bu ahlaki bir süreç r. Rekabet zekâsı oluşturma uygulamaları
harcamalar ise nakit ih yacı doğurabilir. Bu nedenle nakit ineği yasal casusluk olarak görülmesine rağmen, çevresel analizde
niteliğindeki birimlerinden elde edilen nakitler yıldız son yıllarda sıkça kullanılan oldukça popüler yöntemlerden
niteliğindeki iş birimlerine aktarılmalıdır. biridir

9. Firmaların piyasada benzerleri bulunan standart bir mal 12. Örgütün, çevre unsurları hakkında belirli aralıklarla bilgi
veya hizme rakiplerinden daha düşük maliyetle üre p toplayarak gerçekleş rdiği çevresel analiz türü
satmasını ifade eden rekabet stratejisi aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisidir?
hangisidir? A) Düzenli analiz
A) Farklılaş rma stratejisi B) Düzensiz analiz
B) Maliyet liderliği stratejisi C) Sürekli analiz
C) Odaklanma stratejisi D) Stratejik analiz
D) Birleşik maliyet liderliği ve farklılaş rma stratejisi E) İçsel analiz
E) Çeşitlendirme stratejisi
Cevap Açıklama: (A) Düzenli analiz yapan bir örgüt ise yaşamı
Cevap Açıklama: (B) Maliyet Liderliği Stratejisi Firmanın ve gelişmesi üzerine potansiyel etkisi bulunan çevre unsurları
piyasada benzerleri bulunan standart bir mal veya hizme hakkında belirli aralıklarla bilgi toplar. Örneğin her 6 ayda bir
rakiplerinden daha düşük maliyetle üre p satmasını ifade eden çevresel analiz yapan bir örgüt düzenli analizle ilgileniyordur.
rekabet stratejisidir. Bu stratejiyi uygulamak aslında Buna karşın sürekli analiz örgütün her an ve kesin siz bir
günümüzde giderek zorlaşmaktadır; çünkü rakip firmalar şekilde çevresel unsurlar hakkında bilgi toplaması,
teknolojik gelişmelerin de yardımıyla maliyetleri düşürme değerlendirmesi ve paylaşmasıyla ilişkilidir.
konusunda oldukça karmaşık teknikler geliş rebilmektedir.
Maliyet liderliği stratejisi izleyen firmalar sürekli daha üretken
ve etkin olabilmek için bazı alanlarda önemli ya rımlar yapmak
zorunda kalabilir.

2
13. I. Vizyon yol göstermeli ve kontrol etmelidir. 16. Aşağıdakilerden hangisi rekabet avantajı sağlayabilecek kaynak
II. Vizyon ilham verici olmalıdır. ve yeteneklere ilişkin özellikler arasında yer almaz?
III. Vizyon karmaşık olmalıdır. A) Değerli olması
IV. Vizyon örgüte özgü olmalıdır. B) İkamesinin olması
Yukarıdakilerden hangileri vizyonun taşıması gereken C) Taklit edilememesi
özellikler arasında yer alır? D) Örgütlenmesi
A) I ve II E) Az bulunması
B) III ve IV
C) I, II ve III Cevap Açıklama: (B) Konu hakkında önemli çalışmaları olan J.
D) I, II ve IV Barney kaynak ve yeteneklerin firmaya sağlayabileceği rekabet
E) II, III ve IV avantajı potansiyelini değerlendirmek için dört soru sorulması
gerek ğini ifade etmektedir. Bu sorular; değer, az bulunma
Cevap Açıklama: (D) Vizyon açık olmalıdır: Vizyonun açık (nadirlik), taklit ve organizasyon sorularıdır
olması kolay anlaşılabilir olmasını ifade eder. Vizyon hakkında
yöne cilerin aklında şüphe olmamalıdır. Vizyonu oluşturanlar
şüphe duyarsa izleyenler daha fazla şüphe duyar. Bu da
vizyona ulaşmada istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir.

14. Aşağıdakilerden hangisi vizyonun örgüt açısından sağladığı 17. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir rekabet avantajı
faydalar arasında yer almaz? elde etmek isteyen bir işletmenin yapması gereken
A) Vizyon örgüte yön verir. faaliyetler arasında yer almaz?
B) Vizyon gerçek dışı amaçlar ortaya koyar. A) Lider işletme olma
C) Vizyon çevredeki rsatları görme imkânı verir. B) Müşteri isteklerine uyum gösterme
D) Vizyon değişim ge rir. C) Rakiplerden daha iyi bir şey yapma
E) Vizyon çalışanları mo ve eder. D) İkamesi daha zor olan şeyler yapma
E) Diğerlerinin kopya etmesi kolay olan şeyleri yapma
Cevap Açıklama: (B) Vizyon bir örgüte, harekete geçirmenin
yanı sıra, çok sayıda fayda sağlar. Vizyonun örgüt açısından Cevap Açıklama: (E) Müşteri ih yaçlarına rakiplerden daha
sağladığı faydalar şöyle açıklanabilir: Vizyon örgüte yön verir: etkin şekilde yanıt vermeyi ifade eden rekabet avantajı; §
Vizyon çevredeki rsatları görme imkânı verir Vizyon değişim Rakiplerden daha iyi bir şey yapma, § Diğerlerinin kopya etmesi
ge rir Vizyon çalışanları mo ve eder ve davranışlarına yol daha zor olan şeyleri yapma, § Müşteriye değer kazandırma, §
gösterir. Müşteri isteklerine uyum gösterme, § Ikâmesi daha zor olan
şeyler yapma, § Lider işletme olma, § Temel ve ayırt edici
yetenekten yararlanarak yenilik yapma, § Güçlü kültür ve iyi
uygulama gibi performansa katkıda bulunma etkinlikleriyle
sağlanır (Barney, 1991: 99-120).

15. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir misyon açıklamasının örgüte 18. ...........................örgütsel faaliyetleri etkileyen, tamamen
kazandırdığı faydalar arasında yer almaz? denetlenemeyen ama etki al na alınma ih mali diğer çevre
A) Örgütün performansını ar rır. unsurlarına göre daha fazla olan unsurları kapsar.
B) Paydaşlara örgüt hakkında bilgi verir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
C) Rakiplerin gözünü korkutur. ge rilmelidir?
D) Örgütler vizyonlarını misyon yoluyla açıklayabilirler. A) Genel çevre
E) Örgütün amaçlarını daha belirgin hâle ge rir. B) Dış çevre
C) İç çevre
Cevap Açıklama: (C) Bir örgütün ayırt edici kimliği olan misyon D) Yakın çevre
açıklamaları örgüt için önemli faydalar sağlar. Bu faydaları E) Sosyal çevre
aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür. Örgütler vizyonlarını
misyon yoluyla açıklayabilirler: Misyon açıklamaları örgütün Cevap Açıklama: (C) İç çevre, örgütsel faaliyetleri etkileyen,
performansını ar rır: Misyon oluşturma örgüt çevresinin tamamen denetlenemeyen ama etki al>na alınma ihvmali diğer
analizini gerek rir: Misyon örgütün amaçlarını daha belirgin çevre unsurlarına göre daha fazla olan örgütün sınırları
hâle ge rir ve stratejik yönünü açıklar: Misyon paydaşlara içerisindeki unsurları kapsar
örgüt hakkında bilgi verir: Misyon, değişim esnasında bir
referans noktası sağlar

3
19. Örgütün mevcu a üre ği ürün ve hizmetlerle yeni pazarlara 20. Aşağıdakilerden hangisi çeşitlendirme stratejisinin örgüt
girmesini ifade eden büyüme stratejisi aşağıdakilerden açısından sağlayacağı yararlar arasında yer almaz?
hangisidir? A) Ölçek ekonomisinden yararlanma
A) Pazara nüfuz B) İçsel süreçlerden yararlanma
B) Pazar payı ar rma C) Küçülme
C) Pazar bölümlendirme D) Pazar gücü ar şı
D) Ürün geliş rme E) Riski azaltma
E) Pazar geliş rme
Cevap Açıklama: (C) Çeşitlendirme stratejisinin örgüt açısından
Cevap Açıklama: (E) Pazar geliş rme stratejisi, örgütün sağlayacağı yararlar birkaç başlık al nda ifade edilebilir
mevcu a üre ği ürün ve hizmetlerle yeni pazarlara girmesini (Johnson, 2011; 237-239; Grant, 2005; 450-461; Thompson ve
ifade eden bir stratejidir. Bu strateji hem ürüne yeni kullanım Strickland, 2001; 282-285; David, 2011; 176): 1- Ölçek
alanları sağlamayı hem de yeni coğrafi pazarlara girmeyi ekonomisinden yararlanma: Firma var olan kaynak ve
amaçlayan bir stratejidir. Özellikle küreselleşmenin yeteneklerini, yeni girdiği pazar ve endüstri alanlarında
hızlanmasından sonra birçok firma ürünlerini dünyanın değişik kullanarak etkinlik kazanabilir. Bir anlamda bir işte geliş rilen
bölgelerindeki pazarlara sunmaktadır. Ayrıca bazı endüstrilerde yeteneklerin başka işlere aktarılabilmesi, daha fazla üre me ve
üre len ürünlerin (bilgisayar, elektronik, mobil telefon vb.) maliyetlerin düşmesine katkı sağlayabilir. Yine başarısı
ülkeler arasında yayılması daha hızlı olur. Bu durumda, ürünler kanıtlanmış yönetsel yetenekler ve beceriler yeni işlere
için yeni pazarlar daha kolay bulunabileceğinden, pazar aktarılarak başarı sağlanabilir. Örneğin, firma marka ismi, ünü
geliş rme stratejisi daha etkili olabilir. ve toplumdaki i barı nedeniyle daha çok ürün satabilir veya
başarısı kanıtlanmış yönetsel yetenekler ve beceriler ile yeni
endüstride daha fazla veya daha düşük maliyetli üre m
yapabilir. Bu da firmanın hem somut hem de soyut kaynak ve
yetenekler ile ölçek ekonomisinden yararlanabileceğini gösterir.
2- İçsel süreçlerden yararlanma: Firmalar özellikle dikey
bütünleşme içeren çeşitlenmelerde değer zincirindeki
faaliyetlerin birden fazlasını kendileri yapar. Bu durum
firmalara bilgi avantajı sağlayabilir. 3- Pazar gücü ar şı:
Çeşitlenme firmanın pazardaki gücünü ar rır. Çünkü firmanın
birçok alanda faaliyet göstermesi rakiplerinin korkmasına ve
çekinmesine neden olabilir. Bu da rakiplerin saldırgan stratejiler
uygulanmasını engeller. Ayrıca firma farklı işlerin birinden elde
e ği kâr ile diğer işi ikame edebilir. Bu da firmaya rekabe
yönlendirme imkânı sağlar. Bu durumda rakiplerin firma ile eşit
güce sahip olmadıklarının ve saldırgan rekabet hamlelerine
(örneğin hızla fiyat düşürme) isteksiz olacaklarının
göstergesidir. 4- Büyüme ve riski azaltma: Bir anlamda örgüt bu
stratejiyi uygulayarak tek bir endüstri veya pazarda tek bir
ürünle faaliyet göstermenin ortaya çıkaracağı riskleri dağı r.
Çünkü bir endüstride oluşabilecek kayıplar diğer endüstriler de
elde edilecek kazançlarla giderilebilir. Ayrıca bir endüstri yaşam
döneminin düşüş aşamasındaysa diğer bir endüstri yükseliş
aşamasında olabilir.

CEVAP ANAHTARI
1. D 2. C 3. A 4. E 5. A 6. D 7. C 8. A 9. B 10. E 11. E 12. A 13. D 14. B 15. C 16. B 17. E 18. C 19. E 20. C