You are on page 1of 3

Psikoloji

DİKKAT!

· Bu testte 20 soru bulunmaktadır.

· Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Psikoloji testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Psikoanali k Kuram'ın en önemli 5. Kişiliğin önemli bileşenlerinin id, ego ve süper ego olduğunu
temsilcisidir? savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sigmund Freud A) Psikoanali k Yaklaşım

B) Max Wertheimer B) Davranışçı Yaklaşım

C) Edward Thorndike C) Yapısalcı Yaklaşım

D) Carl Rogers D) İnsancıl Yaklaşım

E) Jean Piaget E) Bilişsel Yaklaşım

2. Doğum öncesi dönemden başlayarak insanların ölene kadar 6. Aşağıdakilerden hangisi kendilerini gerçekleş ren insanlarda
olan zaman diliminde yaşadıkları değişimlerin neler olduğunu olan özelliklerden biri değildir?
bulmaya çalışan psikoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşadıkları çevreye duyarlıdırlar.
A) Sosyal psikoloji
B) Yaşamlarından doyum alırlar.
B) Klinik ve danışmanlık psikolojisi
C) Gerçeklik algıları güçlüdür.
C) Gelişim psikolojisi
D) Belirsizliklere katlanamazlar.
D) Eği m psikolojisi
E) Bağımsız bir yapıya sahip rler.
E) Bilişsel psikoloji

3. Aşağıdakilerden hangisi genelleme, pekiş reç, ceza, sönme, 7. Bir ya da birden çok değişken arasındaki ilişkiyi saptayıp
ayırt etme ve pekiş rme gibi kavramları psikoloji dünyasına sonuçlarını neden ya da etki konusunda kullanmak için
kazandırmış r? gerçekleş rilen araş rmalara ne ad verilir?

A) Yapısalcılık A) Deneysel araş rma

B) Davranışçı yaklaşımlar B) Korelasyon araş rması

C) Kültürel psikoloji C) Tarama araş rması

D) Psikobiyoloji D) Tarihsel araş rma

E) İşlevselcilik E) Eylem araş rması

4. Klasik Koşullama Kuramı kapsamında “nötr uyarıcı ile koşulsuz 8. Aşağıdakilerden hangisi nitel araş rma yöntemlerinin
uyarıcının birlikte verilmesiyle ortaya çıkan çağrışım bağına” özelliklerinden biri değildir?
ne ad verilir?
A) Kelimeler ile ifade edilir.
A) Koşulsuz tepki
B) Araş rma sürecinde esnek yöntemler kullanılır.
B) Koşulsuz uyarıcı
C) Araş rmacı, sürecin içerisinde yer alır.
C) Koşullama
D) Sonuçların genellenmesi gibi bir amaç bulunmamaktadır.
D) Koşullu tepki
E) Olguların çoklu gerçekler olmadığını savunur.
E) Koşullu uyarıcı

Diğer Sayfaya Geçiniz ->


9. Aşağıdakilerden hangisi veri analizinde en yüksek puan ile en 13. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin oluşmasında etkili olan
düşük puan arasındaki uzaklığı ifade eder? biyolojik faktörlerden biridir?

A) Medyan A) Değerler

B) Mod B) Dinî inançlar

C) Ranj C) Kültürel özellikler

D) Standart sapma D) Giyim şekilleri

E) Aritme k ortalama E) Cinsiyet

10. Omurilikten kaç adet sinir çi i çıkar? 14. I. Çevre


II. İnanç
A) 31 III. Ego
IV. Davranış
B) 46 V. Makyevelizm

C) 23
Yukarıdakilerden hangileri Toplumsal Öğrenme Kuramı'nda
D) 12 kişiliği etkileyen faktörlerdendir?
E) 33
A) I ve II

B) I, II ve III

C) I, II ve IV

D) I, II, III ve V

E) III, IV ve V

11. Aşağıdakilerden hangisi sempa k sinir sisteminin etkilerinden 15. Aşağıdakilerden hangisi Beş Faktör Kişilik Modeli kapsamında
biri değildir? deneyime açıklık boyutunda yer alan kişilik özelliklerinden biri
değildir?
A) Kan basıncının artması
A) Meraklı
B) Kalp hızının artması
B) Liberal
C) Göz bebeklerinin büyümesi
C) Anali k
D) Sindirimin hızlanması
D) Bağımlı
E) Kan şekerinin yükselmesi
E) Cesur

12. Sinir hücreleri arasındaki ile şime aracılık eden kimyasal 16. Toplumsal davranışı, hücre ve organ düzeyinde ele alarak
maddelere ne ad verilir? inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nöron A) Davranışçı Yaklaşım

B) Akson B) Biyolojik Yaklaşım

C) Dentrit C) Bilişsel Yaklaşım

D) Miyelin kılıf D) İnsancıl Yaklaşım

E) Nörotransmi er E) Evrimsel Yaklaşım

Diğer Sayfaya Geçiniz ->


17. I. Fizyoloji 19. Jean Baker Miller'in kuramcısı olduğu psikolojik danışma
II. Antropoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
III. Ekonomi
IV. Tarih A) Psikoanali k Terapi
V. Din
B) Davranışçı Terapi

Yukarıdakilerden hangileri insanın toplumsal davranışını C) Feminist Terapi


açıklamada önemli olan disiplinlerdendir?
D) Adleriyan Terapi
A) I, II ve III E) Varoluşçu Psikoterapi
B) I, II, III ve IV

C) II, III ve IV

D) III, IV ve V

E) I, II, III, IV ve V

18. Aşağıdakilerden hangisi ilkokul yıllarında verilen mesleki 20. Alfred Adler’in kuramcısı olduğu psikolojik danışma kuramı
rehberlik hizmetleri içerisinde yer almaz? aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrencilere kendi yeteneklerini keşfetme ve geliş rme A) Varoluşçu Psikoterapi


yönünde mesleki rehberlik hizmetleri sunulur.
B) Feminist Terapi
B) Öğrencilerin mesleklere karşı olumlu tutumlar geliş rmeleri
sağlanır. C) Psikoanali k Terapi

C) Mesleğin iyi bir eği mle kazandırıldığı anlayışı oluşturulur. D) Adleriyan Terapi

D) Çalışmanın önemi ve gereğine inanmalarına yönelik E) Birey Merkezli Terapi


geliş rici ve önleyici çalışmalar yapılır.

E) Üniversite sınavlarına hazırlanmalarına yönelik öğrencilere


mesleki rehberlik çalışmaları yapılır.

CEVAPLAR
1. A 2. C 3. B 4. C 5. A 6. D 7. B 8. E 9. C 10. A 11. D 12. E 13. E 14. C 15. D 16. B 17. E 18. E 19. C 20. D

Diğer Sayfaya Geçiniz ->