You are on page 1of 4

Yönetim ve Organizasyon

DİKKAT!

· Bu testte 20 soru bulunmaktadır.

· Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Yönetim ve Organizasyon testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. I. Girişimcilik rolü ile yenilikler yapmak 4. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin odaklandığı temel
II. Kaynakların etkin dağılımını sağlamak sorunlar, işçilerin işten kaytarmaları, çalışma biçiminin
III. Çeşitli pazarlıklara ka lmak düzensizliği, kaynakların isra , yöne cilerin gelişigüzel kararlar
almaları ve iş gücünü etkili bir biçimde denetlememeleridir?
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yöne cilerin karar
verme ile ilgili rollerindendir? A) Bilimsel Yöne m Yaklaşımı

A) I ve II B) İnsan İlişkileri Yaklaşımı

B) Yalnız II C) Durumsallık Yaklaşımı

C) I ve III D) Weber'in Bürokrasi Modeli

D) II ve III E) Kalite-Kültür Yaklaşımı

E) I,II ve III

2. Aşağıda verilen yöne m fonksiyonlarından hangisi, olması 5. Örgütlerin organik yapıyı benimsemelerinin uygun olduğu
gerekenle olanın karşılaş rılması ve aradaki olumsuz farkların durum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş r?
belirlenmesi ile düzel ci tedbirlerin alınmasını ifade
etmektedir? A) Kitle üre m

A) Planlama B) Düşük belirsizlik

B) Örgütleme C) Farklılaşma stratejisi

C) Yönlendirme D) Savunmacı stratejiler

D) Koordinasyon E) Ru n teknoloji

E) Dene m

3. Yöne cilerin sahip olması gereken becerilerden hangisi işin 6. I. Örgütleri açık bir sistem olarak ele almaktadır.
başarılması için özel bilgi, yöntem ve tekniklerin kullanılmasını II. Örgütlerin ve insanların yöne mini sosyo-psikolojik bir
ifade etmektedir? mesele olarak ele almaktadır.
III. İnsanları ait olma, kabul edilme, takdir edilme gibi
A) Teknik beceri güdülerle hareket eden sosyal varlıklar olarak
değerlendirmektedir.
B) İle şim becerisi
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri İnsan İlişkileri
C) Anali k beceri Yaklaşımı'nın temel varsayımlarındandır?
D) Kavramsal beceri
A) Yalnız III
E) Karar verme becerisi
B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I,II ve III

Diğer Sayfaya Geçiniz ->


7. Planlama sürecinin hangi evresinde işletmenin veya herhangi 10. Örgütlerde hiç bir üyenin görmekte olduğu işle ilgili olarak
bir birimin, gelecekte belli bir zaman süresi içinde neyi, ne birden fazla kişi veya amirden emir almaması gerek ğini
miktarda gerçekleş rmek istediği karara bağlanmaktadır? öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Misyonun belirlenmesi A) Sınırlı Dene m Alanı İlkesi

B) Amaç ve hedeflerin belirlenmesi B) Emir-komuta Birliği İlkesi

C) Amaçlara ulaş racak alterna f yolların belirlenmesi C) Amaç Birliği İlkesi

D) Alterna fler arasından seçim yapma D) Yetki Devri İlkesi

E) Kontrol E) İs snalarla Yöne m İlkesi

8. I. Karar verme, etkinlik ve rasyonelliğe dayanır. 11. I. Uzmanlaşmaya ih yaç duyulmaz.


II. Karar verme, sorun çözme sürecidir. II. Her fonksiyonun sorumluluk alanı kolayca saptanabilir.
III. Karar alterna f maliyetler doğurur. III. Üst ve orta yöne m düzeyleri arasında ile şim daha kolay
sağlanabilir.
Karar verme sürecinin özellikleri ile ilgili olarak
yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri fonksiyon temeline
göre örgütlenmenin üstünlüklerindendir?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) I ve II
B) I ve II
C) I ve III
C) I ve III
D) II ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
E) I, II ve III

9. Aşağıdaki örgütsel tasarım ilkelerinden hangisi örgü e yetki 12. Aşağıdakilerden hangisi talimat verme hakkına sahip
ve sorumlulukların açık bir şekilde üst yöne m düzeyinden en olmaksızın, danışmanlık yapma ve tavsiyelerde bulunmayı
alt düzeye kadar kesin siz akması gerek ğini ifade ifade etmektedir?
etmektedir?
A) Komuta yetkisi
A) İş bölümü ve uzmanlaşma
B) Fonksiyonel yetki
B) Amaç birliği
C) Kurmay yetki
C) Hiyerarşik yapı
D) Yasal güç
D) Sınırlı dene m alanı
E) Komuta gücü
E) Emir komuta birliği

Diğer Sayfaya Geçiniz ->


13. I. Karizma 16. Maslow’un Gereksinmeler Hiyerarşisi Kuramı’nın hangi
II. İlham basamağı bireyin potansiyel yeteneklerinin farkına varması,
III. Bireysel değerleme yara cı olabilmek için kendisini sürekli bir gelişmeye tabi
tutması ile ilgili gereksinmedir?
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dönüştürücü liderliğin
özelliklerindendir? A) Temel fizyolojik gereksinmeler

A) Yalnız I B) Güvenlik gereksinimi

B) I ve II C) Sosyal gereksinimler

C) I ve III D) Öz gerçekleş rme gereksinimi

D) II ve III E) Saygı gereksinimi

E) I, II ve III

14. I. Yetki, işletme çalışanlarının istekli ve koşulsuz olarak üstlerin 17. I. İnsan davranışları, onun belirli gereksinmelerini gidermeye
talimatlarına uymasını ifade eder. yönelik r.
II. Güç, bir kişinin başkalarını kendi istediği yönde davranışa II. İnsan gereksinmeleri öncelik sırasına konabilir.
sevk etme yeteneğidir. III. Alt basamaktaki bir gereksinim karşılanmasa dahi birey bir
III. Yasal güç, yetkiyi ifade etmektedir. üst gereksinmeyi karşılamaya yönelebilir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Maslow


Gereksinmeler Hiyerarşisi Kuramı'nın varsayımlarındandır?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) I ve II
B) I ve II
C) I ve III
C) I ve III
D) II ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
E) I, II ve III

15. Bireyi bir hareke e bulunmaya ya da bir hareket yolunu 18. Aşağıdaki örgütsel ile şim modellerinden hangisi otorite ve
diğerine tercih etmeye itecek şekilde etkileyen, sürükleyici karar alma inisiya finin örgütün en üst yöne cisinde
kuvvet ve ögelere ne ad verilir? toplanmasını belirten modeldir?

A) Beklen A) Dairesel model

B) Davranış B) Merkezî model

C) Güdü C) Y modeli

D) Doyum D) Zincir modeli

E) Araçsallık E) Serbest model

Diğer Sayfaya Geçiniz ->


19. I. Kanal 20. I. Bilgi eksikliği
II. Mesaj II. Kalıplaşmış tutumlar
III. Alıcı III. Dinleme ve algılama eksikliği

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ile şim sürecinin Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri örgütsel ile şimin
unsurlarındandır? bireylerden kaynaklanan engellerindendir?

A) Yalnız II A) Yalnız III

B) I ve II B) I ve II

C) I ve III C) I ve III

D) II ve III D) II ve III

E) I,II ve III E) I, II ve III

CEVAPLAR
1. E 2. E 3. A 4. A 5. C 6. D 7. B 8. E 9. C 10. B 11. D 12. C 13. E 14. E 15. C 16. D 17. B 18. B 19. E 20. E

Diğer Sayfaya Geçiniz ->