You are on page 1of 3

İş Sağlığı ve Güvenliği

DİKKAT!

· Bu testte 20 soru bulunmaktadır.

· Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İş Sağlığı ve Güvenliği testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki yasalardan hangisi iş yasası değildir? 5. İş Kanunu'na göre, toplu iş sözleşmelerinde “deneme süresi”
kaç aya kadar uza labilir?
A) 3008 Sayılı Yasa
A) 2
B) 931 Sayılı Yasa
B) 3
C) 1475 Sayılı Yasa
C) 4
D) 4857 Sayılı Yasa
D) 5
E) 6331 Sayılı Yasa
E) 6

2. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amaçlarından biri 6. Fazla çalışma , Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, ha alık
olamaz? …….. saa aşan çalışmalardır. Olağan sebeplerle fazla çalışma
bir yılda ….… saa en fazla olamaz.
A) İş ve işçi arasında en iyi uyumu sağlamak r. Paragra a boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi ge rilmelidir?
B) İş yerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak r.
A) 40 / 250
C) Çalışanın maddi açıdan kendisini iyi hissetmesini
sağlamak r. B) 40 / 270
D) Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı C) 45 / 250
yaratmak r.
D) 45/270
E) Meslek hastalıklarını en aza indirmek r.
E) 48/ 250

3. OHSAS 18001’e göre aşağıdakilerden hangisi proak f izleme 7. İnsan kulağının ilk uyum yap ğı ses şidde olan “işitme eşiği”
veri örneklerinden biridir? aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaralanma, hastalık raporları A) 0 dB

B) İş kazası, meslek hastalığı raporları B) 10 dB

C) İş yeri hekiminin sağlık göze mi ve dene mi C) 20 dB

D) Yapılan şikâyetler D) 30 dB

E) Olay-vaka raporları E) 40 dB

4. Gece çalışması, saat ……..-……. arasına rastlayan dönemde 8. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair
yapılan çalışmadır. Yönetmeliğe göre el-kol treşimi için sekiz saatlik çalışma
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakileden hangisi süresi günlük maruziyet eylem değeri aşağıdakilerden
ge rilmelidir? hangisidir?

A) 19.00-05.00 A) 0,5 m/s2

B) 19.00-06.00 B) 1,15 m/s2

C) 20.00-06.00 C) 1,5 m/s2

D) 20.00-07.00 D) 2,5 m/s2

E) 18.00-06.00 E) 5 m/s2

Diğer Sayfaya Geçiniz ->


9. Aşağıdakilerden hangisi dalga şeklinde yayılan radyasyon 13. “Mermer, alçı, kömür gibi tozlar vücu a birikebilirler ancak
biçimi değildir? herhangi bir fibrojenik ve toksik etki oluşturmazlar.” ifadesi
aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
A) Elektromanye k dalga
A) Kanserojen tozlar
B) Alfa ve beta ışını
B) Allerjik tozlar
C) Kızılötesi ışın
C) İnert tozlar
D) Ultraviyole ışınlar
D) Organik tozlar
E) Gamma ışınları
E) Anorganik tozlar

10. Aşağıdakilerden hangisi TS OHSAS 18001 Yöne m Sistemi’ni 14. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal boğucu gazlardan biridir?
temsil etmektedir?
A) Karbondioksit
A) Çevre Yöne m Sistemi
B) Karbonmonoksit
B) Risk Yöne m Sistemi
C) Metan
C) Kalite Yöne m Sistemi
D) Propan
D) İSG Yöne m Sistemi
E) Ase len
E) Güvenlik Yöne m Sistemi

11. İş sağlığı ve güvenliği yöne m sistemi çerçevesinde aşağıda 15. Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde maruz kalınan biyolojik
yer alan tehlike sınıflarından hangisi yanlış r? risk etkenlerinden biri değildir?

A) Mekanik A) Bakteriler

B) Elektrik B) Virüsler

C) Kimyasal ya da biyolojik maddeler C) İnsan parazitleri

D) Trafik kazaları D) Mantarlar

E) Yangın ve patlama E) Kimyasal maddeler

12. Pamuk tozlarının sebep olduğu hastalık aşağıdakilerden 16. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik riskli iş yerlerinden biri
hangisidir? değildir?

A) Alüminoz A) Gıda üre m ve işleme

B) Silikozis B) Hayvansal ürünleri işleme

C) Asbestoz C) Klinik ve veteriner sağlık hizmetleri

D) Bissinozis D) Kişisel bakım merkezleri

E) Mezotelyoma E) Fungusit ilaç (mantar ilaçları) üre mi

Diğer Sayfaya Geçiniz ->


17. İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi 19. Stresten korunmada en etkili yöntem aşağıdakilerden
tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen, ancak hangisidir?
genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik
etkenler hangi risk grubuna girer? A) Ekip çalışması

A) Grup 1 B) Vardiyalı çalışma

B) Grup 2 C) İş değiş rme

C) Grup 3 D) İs rahat

D) Grup 4 E) Kişisel koruyucular

E) Grup 5

18. İkincil koruma eği m ve öğre m ile bilinci ar rma ve beceri 20. I. Monoton işler
geliş rmeyi kapsar. II. Kişilik Ça şmaları
III.Yetki ve sorumluluk belirsizliği
Aşağıdakilerden hangisi bu kapsam dışındadır? IV. Çalışma koşullarının iyileş rilmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iş yaşamında
A) Düzenli aralıklı sağlık muayenelerinin süreklileş rilmesi doğrudan stres nedeni olabilen faktörler arasında yer almaz?

B) Sağlıklı beslenme olanakları geliş rilmesi


A) II ve IV
C) İş yerinde spor f etkinlik olanaklarının ar rılması
B) Yalnız IV
D) İşletmede strese yol açan personel poli kalarının
C) I, II ve III
değiş rilmesi
D) I ve III
E) Sigara karşı programlar geliş rilmesi
E) Yalnız III

CEVAPLAR
1. E 2. C 3. C 4. C 5. C 6. D 7. A 8. D 9. B 10. D 11. D 12. D 13. C 14. B 15. E 16. E 17. C 18. D 19. A 20. B

Diğer Sayfaya Geçiniz ->