You are on page 1of 6

BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II - 2017-2018

Học phần: C1.4 (Writing) Mã đề: ………………...……..


Mã học phần: ……...………….. Số TC: 03
Ngày thi: ……………...………. Thời gian: 75’
KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN
NGÀNH

Họ tên: ……………….…................ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 Số phách


Lớp: ………………….….………...
Mã SV: ………………..…..............
Số báo danh: …………...………….

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm (số) Điểm (chữ) Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2 Số phách

Part I
You must answer this question. Write your answer in 180 - 220 words in an appropriate style.

Trang 1
Phần cắt phách. Không làm bài vào đây.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Part 2
Write an answer to ONE of the questions 1– 3 in this part. Write your answer in 220 - 260 words in an
appropriate style.
1. You see the following announcement in a magazine called Leisure Today and decide to enter
the competition.

2. Your teacher has asked you to write an essay, giving your opinion on the following issue.

Scientific research should be carried out and controlled by the governments


rather than private companies. Do you agree or disagree?
Write your essay.
3. You see the following notice in a magazine called International Restaurants:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Trang 2
Phần cắt phách. Không làm bài vào đây.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Trang 3
Phần cắt phách. Không làm bài vào đây.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Trang 4
Phần cắt phách. Không làm bài vào đây.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Trang 5
CHỮ KÝ NGƯỜI RA ĐỀ THI VÀ KÝ DUYỆT ĐỀ THI

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017


Trưởng bộ môn (Khoa) Người ra đề
Ký duyệt (Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trang 6