You are on page 1of 1

OINARRIAK BASES

1. 2018ko uztailaren 28an, larunbata, izango da arratsaldeko 19:30etan, Algortako 1. Se celebrará, el sábado 28 de Julio de 2018, a las 19:30 de la tarde, en la plaza de
metroko geltoki plazan (Telletxe) , XVI. Jota txapelketa Algortako Iñaki Deuna, la estación del metro (Telletxe) de Algorta (Getxo), el XVI Campeonato de San
Algortako Iñaki Deunaren jai batzordeak antolatuta. Ignacio de Baile a lo Suelto, organizado por la Comisión de fiestas de Algorta.
2. Adinazko hamalau urte baino gehiago dauzkaten bikoteek parte hartu dezakete. 2. Podrán participar todas las parejas mayores de 14 años.
3. Fandango eta Arin-Arin bana dantzatu beharko dute bikote guztiek trikitixaz jota. 3. Cada pareja deberá bailar un Fandango y un Arin-Arin que serán interpretados
4. Derrigorrezkoa izango da erritmoetako bakoitzean gutxienez ere 3 pausu por trikitixa.
desberdin interpretatzea. 4. Será obligatorio en cada uno de los ritmos la interpretación de al menos 3 pasos
5. Euskal Herriko jantziez egin beharko dute dantza, zeinek txapelketa hasi baino diferentes.
ordu erdi lehenago bertaratu beharko baitute. 5. Los participantes deberán vestir a la usanza del País, debiéndose presentar media
6. Txapelketa hasi aurretik erabakiko da partehartze-hurrenkera, zozketaren bidez. hora antes del campeonato.
7. Epaimahaiak bere irizpidearen arabera emango ditu puntuak eta txapelketan izena 6. El orden de actuación se determinará por sorteo previamente al comienzo del
emateak epaileon erabakien onarpena dakar berarekin. campeonato.
8. Herri musika eta dantzaren alorrean adituak diren pertsonek osatuko dute 7. El jurado puntuará bajo su propio criterio y la inscripción en este campeonato
epaimahaia. Epaimahai horrek hartutako erabakiaren kontra ezin ahalko da jo. supone la aceptación de la decisión de los jueces.
9. Parte hartu nahi duten bikoteek izen-abizenak, jatorrizko herria eta jaioteguna 8. El jurado estará compuesto por personas de reconocida valía en el campo de la
jakinarazi beharko dute uztailaren 25a baino lehen e-mail, telefono edota posta música y danza tradicional. Las decisiones del jurado serán inapelables.
bidez hurrengo helbidean (uztailak 25 barne): 9. Las parejas interesadas en participar deberán inscribirse antes del día 25 de julio
mediante e-mail, teléfono o correo ordinario dando nombre, lugar de procedencia
Itxartu Taldea y fecha de nacimiento a la siguiente dirección (incluido el 25 de julio):
Algortako Etorbidea 104
P.K. 48991 Getxo BIZKAIA Itxartu Taldea
 695 750 649 Algortako Etorbidea 104
E-mail: itxartu.itxartu@gmail.com P.K. 48991 Getxo BIZKAIA
www.itxartu.com  695 750 649
E-mail: itxartu.itxartu@gmail.com
www.itxartu.com
10. Parte hartu ahal izango dute izena eman duten lehenengo 8 bikoteek.
11. Honako sari hauek eskuratuko dituzte irabazleek: 10. Podrán participar las 8 primeras parejas que se inscriban.
11. Se establecen los siguientes premios para las parejas ganadoras:
1.- Garaikurra, txapela, zapia eta 300 €.
2.- Garaikurra eta 210 €. 1.- Trofeo, Txapela, Pañuelo y 300 €.
3.- Garaikurra eta 150 €. 2.- Trofeo y 210 €.
3.- Trofeo y 150 €.
12. Txapelketan parte hartzen duten gainerako bikoteek 60 eurotako dieta bat jasoko
dute. 12. El resto de parejas que participan en el campeonato recibirán una dieta de 60
13. Antolatzaileek bere gain izango dute txapelketaren egitura egokitzeko eskubidea, euros.
suertatzen diren beharren arabera. 13. La organización se reserva el derecho de adecuar la estructura del campeonato en
función de las necesidades.

Itxartu Taldea Kultur Elkartea