You are on page 1of 64

Nr.

43 / Qershor 2018

www.medreseja.com

PSe
Allahu
e ka krahasuar këtë botë me

ujin?!

U MBAJTËN GARAT E KURANIT


NË NIVEL TË MEDRESEVE TË BALLKANIT
2
Nr. 43 / Qershor 2018
4
PËRMBAJTJA:
Sfida e të qenit i drejtë
Fjala e redaktorit
5 BEGATIA E ISLAMIT Për të gjitha begatitë falënderimet i ta-
6 Si e humbim KOHËN? kojnë Allahut të Madhëruar, e në veçanti
8 Mrekullia e KURANIT
8 dhe Matematika për begatinë e kërkimit të dijes dhe mundës-
9 Pse Allahu e ka krahasuar inë e të qenit nxënës i Medresesë!
këtë botë me ujin?! Lavdet dhe bekimet qofshin mbi vulën e të
9 Zemra të mbyllura dërguarve, mësuesin e njerëzimit, mbi familjen
10 Një studim mbi trupin e Faraonit e tij, dhe shokët besnikë që me përkushtim
12 Thënie nga Omer ibën Hattabi dhe sakrificë na e përcollën këtë fe.
13 Nëse do të hysh në Xhenet Edhe këtë vit, me ndihmën e Allahut, e përfun-
13 Kur të vijë fatkeqësia duam përgatitjen e numrit të ri të revistës sonë.
14 A ke dikë tjetër përveç Allahut?! Dalja e këtij numri të ri të kësaj reviste na bën të
14 E burgosura lumtur jo vetëm për faktin se arritëm ta nxjerrim
15 Lotët e merimangës edhe një numër, mirëpo edhe për disa fakte të tjera.
16 Lumturia në dorën tënde Na bën të lumtur përkrahja e vazhdueshme
16 Mirmëngjes SHPRESË!
17 Qëllimi i Shkollimit që po na e japin mësimdhënësit tanë, të cilët
17 Malli që djeg shpirtin tim nuk kursyen as kohë e as mund që të na
18 Skllav i kujt je? gjenden pranë për tërë atë që patëm nevojë.
18 Në kërkim të shtëpisë Na bënë të lumtur edhe për bashkëpunimin e
19 Qëndroj në hapat e saj nxënësve mes vete, të cilët u munduan që atë që
19 Mos m’harro! morën në këtë vatër të dijes, po atë ta përhapin
20 Medreseja ime dhe t’ua mundësojnë të tjerëve të përfitojnë
20 E di këtë ndjenjë?! dhe të pajisen me ato dituri të dobishme.
21 Edhe sot përsëri… Një gjë tjetër që na bën të lumtur me daljen
21 Lulja më e bukur e këtij numri është edhe fakti se kjo revistë është
22 Dhimbja nga dashuria është një rezultat i kontributit të nxënësve që e kup-
dhimbje e bukur dhe e nevojshme tuan se për të qenë besimtar i drejtë domosdo
22 Dhe ti mos u bë i panjohur
23 Mesazh nga vendi yt duhet të jesh i përgjegjshëm dhe produktiv.
23 Mos lejo të ndryshoj nefsi yt Prandaj, shpresoj që ky numër, kra-
24 Mos u dorëzo has dijes që e përhap, mësimeve që jep, do
24 Mos u zemëro! të shpërndajë edhe lumturinë për të gjithë,
25 Kopjimi ambicien për të vazhduar më tutje, si dhe
25 Jetojmë... përgjegjësinë e bashkëpunimit të ndërsjellë.
25 E di kur do t’ju mungoj?! E lus Allahun e Madhëruar që ta shtojë edhe
26 Pse e zgjodha Medresenë?! më ambicien dhe punën e zellshme të nxënësve!
27 Thëniet e maturantëve Dashtë Allahu që kjo shkollë të jetë çdoherë shem-
32 Kandili ndriçues bull i së mirës, edukimit dhe arsimit të mirëfilltë!
33 Ç’jemi ne?
33 Takimi me ty Abdurrahman Rama
34 Dritëro Agolli
35 The child of ignorance-Prejudice
35 It’s the little things in life...Happiness Kryeredaktor: Abdurrahman Rama 12/3
36 Aktivitete Redaktore: Ensare Islami 12/5
52 ALBUMI I VITIT SHKOLLOR 2017/2018
Anëtarë të redaksisë:
57 Kuriozitete shkencore dhe fetare
59 A e dini se... Altin Zeqiri 12/1, Hakim Zeqiri 12/2, Albin Meta 12/3, Linda
Berisha 12/4, Rajmonda Humolli 12/5, Valton Abdullahu 11/1,
60 Gjëegjëza Granit Sadiku 11/2, Rejhane Zekolli 11/3, Erblina Dibrani 11/4, Elson
60 Poezi Bunjaku 10/1, Rezana Lushta 10/3, Esma Qestaj 10/4,
61 Fjalë të urta Fatlum Haxholli 10/2
Nr. 43 / Qershor 2018

61 Thënie të urta në gjuhë angleze Lektor: Besnik Jaha


62 Kuizi islam Dizajni: Bashkim Mehani
62 Argëtim E-mail: redaksia15@hotmail.com
64 Pak matematikë www.medreseja.com
64 Enigma

3
Sfida e të qenit

I DREJTË
N
jeriu, si krijesë e të Madhit Zot, Pejgamberi ynë i dashur, Muhamedi a. s., ishte
gjatë jetës në këtë botë sprovohet në shëmbëlltyra e këtij njerëzimi, ishte më i mor-
mënyra të ndryshme, por edhe kalon alshmi, ishte vula e pejgamberëve. Muhamedi
nëpër situata që shpeshherë i sjellin përjetime të a.s. ka thënë: “Jam dërguar për përsosjen e vir-
këndshme brenda shpirtit dhe trupit të tij. Dyn- tyteve të moralit.”
jaja, si një rrugëtim i njeriut në këtë botë, vetve- S’ka dyshim se nga virtytet morale të një be-
tiu është një sfidë e madhe për të, andaj, sipas ve- simtari të sinqertë është edhe të qenit i drejtë.
prave që njeriu bën në këtë botë, do ta marrë atë Njëri prej emrave të Bukur të Allahut xh. sh.
që meriton në botën tjetër. Allahu i Madhëruar, është edhe i Drejti “El-Adil”. Allahu i Madhëruar
kur e krijoi njeriun, bashkë me të krijoi edhe në shumë vende në Kuranin fisnik e përmend
natyrshmërinë, cilësitë dhe veçoritë e tij, krijesës drejtësinë dhe i urdhëron besimtarët që të lar-
më të përsosur. Elementet kryesore që e dallojnë gohen nga padrejtësia. Allahu xh. sh. thotë: “O
një mysliman në krahasim me të tjerët janë besi- besimtarë, bëhuni të qëndrueshëm në urdhrat e
mi dhe virtytet morale të bazuara në këtë besim. Allahut, dhe bëhuni dëshmues me drejtësi! Le
Nr. 43 / Qershor 2018

4
të mos ju nxisë urrejtja ndaj njerëzve për të bërë
padrejtësi! Bëhuni të drejtë, se kjo është më afër

BEGATIA E
devotshmërisë, dhe frikësojuni Allahut! Pa dy-
shim se Allahu është i Dijshëm për çdo gjë që

ISLAMIT
punoni.” (El Maide: 8).
Kur të gjykosh në shoqëri, mos ji asnjëherë
i padrejtë. Kjo është edhe porosia e të Gjithë-
mëshirshmit: “...kur të gjykoni midis njerëzve,

I
gjykoni drejt!” (En Nisa: 58). Nuk ka dyshim slami e caktoi normën e zërit tënd dhe tha:
se një njeri i drejtë, herët apo vonë, do ta marrë “dhe fol me zë të ulët”. (Llukman, 19)
shpërblimin për drejtësinë e tij. Nëse kjo nuk Dhe e caktoi normën e të ecurit tënd dhe
ndodh në këtë botë, Allahu xh. sh., në botën e tha: “dhe mos ec në tokë me mendjemad-
përtejme, do ta rëndojë peshoren e veprave të hësi”. (Llukman, 18)
mira të besimtarit, pra për shkak të drejtësisë së Dhe e caktoi normën e të shikuarit tënd dhe
tij. Asnjëherë mos e harro Muhamedin a. s. dhe tha: “Mos i drejto sytë e tu nga kënaqësitë”.
atë që ai e veproi! Kur ai gjykonte, gjykimi i tij (Hixhër, 88)
ishte gjithmonë i drejtë. Mbaje mend se në mo- Dhe e caktoi normën e të dëgjuarit tënd dhe
mentin që ti ishe i padrejtë, e dogje zemrën dhe tha: “Mos e spiunoni dhe mos e përgojoni
shpresën e dikujt, e fundose atë, dhe loti i atij që ti njëri-tjetrin”. (Huxhurat, 12)
i bëre padrejtësi do të peshojë rëndë në llogarinë Dhe e caktoi normën e të ushqyerit tënd dhe
tënde! Ji i drejtë, edhe nëse duhet të sakrifikosh tha: “Mos e teproni”. (Earaf, 31)
Dhe e caktoi normën e të folurit tënd dhe
shumë për drejtësi! S’ka dyshim se drejtësia
tha: “Do t’u thoni fjalë të mira njerëzve”.
është ndër cilësitë e besimtarit të sinqertë. Duaje
(Bekare, 83)
drejtësinë, dhe luftoje padrejtësinë! Dashuria për
drejtësinë dhe urrejtja për padrejtësinë le ta kenë Eliza Shabani 11/4
një burim, shpirtin tënd! Nëse je bërë viktimë e
padrejtësisë, mos u brengos, Allahu xh. sh. secilit
do t’ia japë atë që e meriton, dhe askujt nuk do
t’ia ngarkojë peshoren e veprave me diçka që s’e
ka bërë, sepse Drejtësia e të Plotfuqishmit është
absolute. Për këtë Allahu xh. sh. dëshmoi me
Fjalën e Tij: “Dhe ruajuni asaj dite kur do të kthe-
heni tek Allahu; secili do ta marrë shpërblimin
e asaj që e meritoi, dhe askujt nuk do t’i bëhet
padrejtësi!” (El Bekare: 281).
Kujtoje arsyen e refuzimit të postit të gjy-
katësit, që e bëri Imam Ebu Hanife r.h.! Ai nuk u
bë gjykatës, sepse frikësohej se mos po gjykonte
padrejtësisht në mes njerëzve. Ndonëse u dënua
me burgim, nuk e ndryshoi mendimin e tij, dhe
pas shumë mundimeve që iu shkaktuan, vdek-
ja i erdhi duke qenë në sexhde. Nëse je prej të
padrejtëve, kërko falje dhe pendohu me pendim
të sinqertë tek Allahu i Lartësuar, sepse adresa e
vetme e pendimit dhe e kërkimfaljes është te Zoti
Nr. 43 / Qershor 2018

ynë, Zoti i gjithësise. E nëse në zemrën tënde ka


zënë vend drejtësia dhe je prej të drejtëve, dije se
Allahu të do, dhe në Ahiret do të jesh i graduar!
“Me të vërtetë Allahu i do të drejtët.” (El Mumte-
hine: 8). Dren Lipaj 11/2
5
Si e humbim
KOHËN?
Të dashur nxënës, ka dhënë. Andaj jo më kot thuhet se humbja e

N
ë rreshtat vijues kam vendosur të kohës është më e keqe se vdekja, sepse humbja
shkruaj diçka, e që shpresoj të përfitoj e kohës shkëput lidhjen me Allahun e Lartësu-
unë dhe ju, njëkohësisht. Të shkruaj ar dhe me botën tjetër, ndërsa vdekja shkëput
për një dukuri që është shqetësuese, jo vetëm lidhjen ndërmjet kësaj bote dhe banorëve të saj.
për mua, mirëpo sigurisht edhe për ju. Rëndësia e kohës shihet edhe në faktin se Al-
Sot të gjithë jemi dëshmitarë për dukurinë e lahu xh. sh., në Kuranin famëlartë, është betuar
famshme, të ashtuquajturën “humbja e kotë e në kohën. Ai, xh. sh., thotë: “Pasha kohën! Nuk
kohës”. Fatkeqësisht të rrallë janë ata që nga mesi ka dyshim se njeriu është në një humbje të sig-
ynë nuk janë të prekur nga ky fenomen, e vuajtja urt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë
e atyre që janë prekur nga ai është jo e vogël. vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin t’i përm-
Koha është prej begative më të çmueshme bahen të vërtetës, dhe që këshilluan njëri-tjetrin
dhe më të mëdha që Allahu i Madhëruar na e të jenë të durueshëm.” Po ashtu, edhe i Dërguari
Nr. 43 / Qershor 2018

6
i Allahut, Muhamedi s. a. v. s., në disa hadithe Secili prej nesh sot ka ndonjë nga këto pajisje si-
ka treguar për rëndësinë e kohës dhe të moshës kur, bie fjala, telefona të mençur, mirëpo shpesh
së re të njeriut në veçanti, sepse kjo moshë është ndodh që kjo mirësi të keqpërdoret. Sa do të
mosha kur ata janë më energjikë, më vitalë e më mund t’i përdornim këto mjete për të përfituar,
të fuqishëm. I Dërguari i Allahut thotë: “Dy be- mirëpo në jetën e përditshme shumë personave
gati neglizhohen shumë prej njerëzve: shëndeti ua humbin kohën?!
dhe koha e lirë.” (Buhariu dhe Muslimi).
Për vlerën e kësaj begatie nuk ka se çfarë 5. Mospërfillja e mendimit të të
diskutohet. Mirëpo, për vlerën e saj shohim se tjerëve
shumë prej njerëzve sot, e sidomos të rinjtë, për
shkaqe të ndryshme, nuk interesohen, e që çon
deri te mungesa e përfitimit të duhur të kohës.
Prej shkaqeve të mospërfitimit nga koha mund
të përmendim:

1. Mungesa e edukatës familjare


Ndodh që njeriu të rritet në një ambient famil-
jar që kohës nuk i kushton aspak rëndësi, dhe
duke qenë i ndikuar nga kjo klimë skandaloze,
kjo gjë sikur i bëhet diç e pandarë prej tij, përveç
nëse Allahu e mëshiron dhe i cakton shoqëri që
kohës i kushton rëndësi, ka rregull, plan, organ-
izim dhe jetë me kohë, dhe që zhduk rrënjët e
kësaj sëmundjeje.

2. Shoqëria e keqe
Njeriu është krijesë sociale, dhe e urren vet-
minë. Ai vazhdimisht ka nevojë për shoqëri.
Mirëpo ndodh që në kërkim të kësaj nevoje, sho-
qërisë, të bëjë përzgjedhjen e gabuar, dhe të bëhet
pjesë e shoqërisë së keqe. Rezultatet negative të
shoqërisë së keqe më së pari vërehen te faktori
kohë, që e kalon në gjëra pas së cilave nuk vjen
asnjë e mirë. Allahu thotë në Kuranin famëlartë:
“Atë ditë shokët e ngushtë do të jenë armiq të
njëri-tjetrit, përveç atyre që ishin të sinqertë në Njeriu shpesh gjendet para situatave kur nuk
miqësi.” (Zuhruf: 67). ka njohuri për të vazhduar më tutje. Ai mund
të hulumtojë kohë të gjatë, të bredhë në anë të
3. Mosnjohja e vlerës së kohës ndryshme, dhe prapë në fund mos të gjejë rrugën
e duhur apo përgjigjen e kërkuar. Për tërë këtë
Njeriu që nuk e di vlerën e kohës, dhe si i tillë bredhje dhe humbje kohe do t’i mjaftonte të kon-
as nuk di ta ruajë atë, e as nuk brengoset kur e sultohej me njerëzit e duhur, dhe duke marrë
çon kotë. Ai që nuk di se koha është kulm i çdo mendimet e tyre, të bëjë zgjidhje për dilemat dhe
gjëje, ai ka një jetë të paorganizuar dhe krejtë- problemet që ka.
sisht kaotike. Shpresoj që këto fjalë që u thanë të na bëjnë
të vetëdijshëm sadopak për vlerën e kohës dhe
4. Përdorimi i padenjë dhe i njohjen e faktorëve që po na e rrëmbejnë kohë
Nr. 43 / Qershor 2018

gabuar i begative të Allahut duke pamundësuar shfrytëzimin e duhur të saj!


Teknologjia dhe zbulimet e shumta që kanë Allahu na dhëntë bereqet në kohën tonë, dhe
lehtësuar në masë të madhe jetën e njeriut, jo na udhëzoftë në përdorimin e duhur të saj!
rrallëherë ndodh të përdoren në dëm të njeriut. Abdurrahman Rama 12/3
7
MREKULLIA
e KURANIT
dhe Matematika
T
arik Al Svaidan, ka zbuluar disa ajete Musibah (kijamet, fatkeqësi)-75 herë , falënder-
në Kur’anin e madhërishëm se një gjë im -75 herë, lëmoshë (sadaka)- 73 herë , kënaqësi
është e barabartë me një tjetër, p.sh bur- -73 herë,njerëz që nuk janë të udhëzuar -17 herë,
rat janë të barabartë me gratë. Edhe pse kjo ka njerëzit e vdekur -17 herë, Muslimanë -41 herë,
kuptim vetëm gramatikor, një e dhënë mah- Xhihad -41herë, ari (dukati)-8 herë , jetë e lehtë-8
nitëse e fjalës burrë në Kuran është përmendur herë, magji -60 herë, fitne (çorientim, mashtrim)
24 herë, po aq është përmendur edhe fjala grua, -60 herë, zekat (tatimi qe myslimanët paguajnë
pra 24 herë, kështu që, kjo frazë jo vetëm se është për të varfëritë)-32 herë , berekat (bereqet, rritje e
e drejtë nga kuptimi gramatikor, por është edhe pasurisë) -32 herë, mendja -49 herë, nuri (ndriçi-
një e vërtetë matematikore, sepse 24=24. Në bazë mi, drita)-49 herë, gjuha -25 herë , predikim -25
te analizave të mëtutjeshme të ajeteve të ndry- herë, dëshirë - 8 herë ,frikë – 8 herë, vështirësi
shme ,ai ka zbuluar se ka përputhshmëri në tërë - 114 herë , durim - 114 herë, fjalim publik-18
Kuranin, ku thuhet se një gjë është e njëjtë me herë , publikimi- 18 herë, Muhamed - 4 herë ,
tjetrën .Shikoni më poshtë rezultatet mahnitëse sheriat (mësimet e Muhamedit s. a.v. s) - 4 herë.
të fjalëve të përmendura dhe numrin, se sa herë Shiko se sa herë paraqiten fjalët e mëposhtme në
është përmendur një fjalë në Kuran në gjuhën ar- Kuranin e madhërishëm në gjuhen arabe : Salat
abe . Dunja (njëra prej fjalëve për jetë ,botë)-155 ( Falje, Namaz) - 5 herë, Muaj - 12 herë, Ditë
herë dhe fjala ahiret (jeta e amshueshme)-155 -365 herë Deti -32 herë , Toka -13 herë, Deti +
herë, Mealike (Engjujt,Melaqet)-88 herë, shejta- Toka = 32+13=45 Deti 32/45%=71. 11111111%
ni (satani,naleti)-88 herë, Jetë-145 herë , vdekja Toka 13/45%=28. 8888888%, Deti + Toka = 100%
-145 herë, dobi-50 herë, njerëz 50 herë , Të dër- Shkenca bashkohore vonë e ka zbuluar se uji e
guar - 50 herë Iblisi (mreti, kryepari i shejtaneve) mbulon 71. 111% të tokës dhe se toka mbetet 28.
-11 herë, kërkimi i mbrojtjes nga Iblisi -11 herë 889%. (Artina Behrami 11/4
Nr. 43 / Qershor 2018

8
Pse Allahu e ka krahasuar
këtë botë me ujin?!
K
urtubiu (Allahu e mëshiroftë!), në lidhje me pyetjen: “Përse Allahu i Lartësuar e ka kra-
hasuar këtë botë me ujin”? Kur ka thënë në Kuran: “Jepu atyre shembullin e jetës së kësaj
bote. Ajo është si uji që Ne e lëshojmë nga qielli.... “(Surja El Kehf 45), ka thënë se: Njerëzit
e mençur kanë thënë se: Allahu i Lartësuar e ka krahasuar këtë botë me ujin.
1. Sepse uji nuk qëndron në një vend, kështu që edhe kjo botë nuk ngelet në një gjendje të vetme.
2. Sepse uji rrjedh (lëviz) dhe nuk qëndron në një vend, kështu që edhe kjo botë do të prishet, nuk
do të mbetet prej saj asgjë.
3. Sepse askush nuk mundet që të hyjë në ujë e të mos laget prej tij. Kështu është dhe kjo botë, ku
askush nuk shpëton prej sprovave dhe sëmundjeve të saj.
4. Sepse, nëse e përdorim ujin me masë, ai është i dobishëm. Por, nëse e kalojmë këtë masë,
atëherë, ai bëhet i dëmshëm dhe shkatërrues. Kështu është kjo botë, përmbushja e gjërave të domo-
sdoshme është e dobishme, kurse teprimi në të është i dëmshëm.
Eliza Shabani 11/4

Zemra të mbyllura
S
a zhgënjyes dhe pa shpresë lejojmë vetën që të jetojmë vetëm pse një sprovë e vogël na ka
goditur. Harrojmë se dikush përballet me sëmundje, dikush me varfëri, dikush lufton për
pushtet. Jeta e të pafajshmëve merret e për këtë askush s’dëgjon! Ka shumë gjëra që ne
nuk i dimë e as i paramendojmë por për shumë kë janë realitet. Aty ku duhet respektuar, askush
s’ndalon! Aty ku duhet besuar, tradhtojnë, aty ku duhet folur të gjithë, harrojnë! Nëse s’ka për të u
Nr. 43 / Qershor 2018

vepruar e drejta, atëherë çfarë do të arrimë?! Të gjithë e dimë se asgjë, prapë vazhdojmë. Çdo ditë
të gjithë flasim, e për të vepruar na duket e vështirë, mendojmë se vetëm duke folur, do të ndry-
shojmë. Por, thonë se jeta nuk na lejon, jo askush nuk na ndalon. Presim ndryshimin nga te tjerët,
ku vet ne duhet te jemi ndryshimi.
Elona Kaçiu 11/4
9
Një studim mbi
N
ë vitin 1981, kur Presidenti Francez sorin: si ka mundësi që kjo kufomë të jetonte më
François Mitterrand morri në dorë gjatë se të tjerat duke marrë parasysh faktin që
frenat e pushtetit, ai kërkoi zyrtarisht ishte nxjerrë nga deti?! Ndërkohë që profesori
nga Egjipti transferimin e Mumies së Faraonit Maurice po përgatiste raportin përfundimtar për
(Ramsis 2), me qëllim bërjen e analizave dhe stu- të cilin mendonte se kishte meritën se ishte i pari
dimeve gjeologjike. Kur kufoma e ateistit më të që e kishte bërë këtë zbulim ‘’befasues’’ Dikush
madh që ka njohur bota u transferua në Francë, nga kolegët i pëshpëriti në vesh duke i thënë:
presidenti Francez bashkë me përfaqësuesit e ‘’Mos u nxito, pasi myslimanët ta kanë kaluar
lartë zyrtarë Francez e pritën avionin që trans- në këtë pjesë’’. ‘’Jo s’ka mundësi absolutisht’’ –ia
portonte atë me një ceremoni zyrtare dhe me bëri i irrituar profesori, madje u çudit- ‘’Ky zbu-
trupin gjysmë të përkulur. Më pas trupi mumi- lim nuk mund të bëhet vetëm se nga aparatura
fikuar u transportua në një repart të veçantë e fundit teknologjike dhe nga laboratorë më të
laboratori gjeologjik nga ku më pas gjeologët më sofistikuar modern’’ –konkludoi ai. Kolegu që i
të mirë francezë do të zhvillonin analizat si dhe psherëtiu në vesh vazhdoi ti thoshte: ‘’Këtë gjë e
mjekët kirurg do të bënin kurimin e kufomës gjen të shkruar në Kuran, libri tek i cili besojnë
së tij. Ai që kryesonte grupin e studiuesve ishte myslimanët, pasi në të thuhet se kufoma e këtij
profesori dhe gjeologu i mirënjohur Francez Faraoni do nxirret nga deti pasi të jetë mbytur’’.
Maurice Bucaille. Ndërkohë që gjeologët po e Këtu po që u çorodit edhe më profesor Maurice.
mumifikonin kufomën, Mauric po përpiqej të ‘’Si ka mundësi të jetë e shkruar kjo gjë?!’’ –py-
zbulonte shkakun e vdekjes së këtij Faraoni, pasi eti ai i dorëzuar përballë faktit tashmë- ‘’pasi kjo
kjo ishte edhe detyra që i ishte lënë në ngarkim. mumie është zbuluar në vitin 1898 ndërsa Ku-
Në orët e vona të natës dolën edhe rezultatet rani i tyre gjendet prej 1400 vitesh?! Kështu atë
e para të analizave, të cilat thoshin se copëza natë profesor Maurice e gdhiu natën duke vrarë
kripe qëndronin pezull në trupin e mumies, çka mendjen për çka kishte dëgjuar, pasi bibla e tyre
vërtetonte se ai kishte vdekur i mbytur në det. fliste për faktin që Faraoni u mbyt, por pa e vazh-
Mirëpo, diçka vazhdonte ta turbullonte profe- duar itinerarin e kufomës sipas së cilës thuhet se
Nr. 43 / Qershor 2018

10
trupin e Faraonit
njerëzit që vijnë pas teje} (Surja Junus: 92) Tan-
imë ishte e vendosur, profesor Maurice do bënte
medoemos një udhëtim në vendet e Lindjes së
Mesme për të mësuar më shumë rreth kësaj
ngjarjeje. Kur mbërriti atje çdo person që takonte
dhe i fliste për mumien që ai kishte studiuar dhe
bërë ‘’zbulimin’’ brilant, shikonte se bashkëbise-
duesi i hapte atij faqen e Kuranit dhe i tregonte
se kjo gjë gjendet në Kuran. Pas gjithë kësaj pro-
fesori u kthye në Francë, por me një fytyrë të re
tashmë, sepse ai kishte vendosur të studionte is-
lamin. Profesori vazhdoi studimet rreth Kuranit
për 10 vjet, në të cilat tentonte të ballafaqonte
faktet shkencore për të cilat flet Kurani me zbu-
limet e reja shkencore. Mirëpo edhe pse të gjata
vitet e studimeve, sërish ato vërtetuan se Kurani
do të përfundojë në duart e njerëzimit, siç bënte në çdo rast përputhej me shkencën, ose më mirë,
Kurani. ‘’Nga e dinte Muhamedi i tyre faktin që shkenca kishte zbuluar në një farë mënyre au-
kjo kufomë do binte në duart e mia?!’’ –pyeste tencitetin e Kuranit. Pas gjithë kësaj Profesori
veten profesori.Atë natë profesor Maurice nuk shkroi libra të shumtë mbi mrekullitë shkencore
vuri gjumë në sy, sepse s’kishte sesi. Kështu pasi të Kuranit, kuptohet pasi që e përqafoi edhe vetë
e kuruan kufomën e Faraonit dhe pasi e mumifi- fenë Islame. A nuk vërteton kjo histori, ashtu si
kuan atë, Franca ia ktheu Egjiptit mumien e far- gjithë simotrat e saj, se Ai xh.sh që krijoi Univer-
aonit. Mirëpo profesor Maurice nuk gjente karar sin është po i njëjti që zbriti Kuranin?!
nga e gjitha kjo histori, aq më tepër pasi lexoi aje- Zanfina Gashi 11/4
tin Kuranor: {Kështu ne sot të shpëtojmë ty me http://gatuajshendetshem.com/kur-ne-vitin-1981-erdhi-
trupin tënd (O Faraon) që të jesh argument për ne-france-trupi-i-faraonit-histori-madheshtore/
Nr. 43 / Qershor 2018

11
Thënie nga Omer ibën Hattabi

Kjo është bota juaj Kije frikë All-llahun

T
hotë Hasani (r.a): Kaloi Omeri (pëlqimi Omer! Një njeri i tha Omerit: Kije frikë All-lla-
i All-llahut qoftë mbi të) pranë një ven- hun, Omer! Këtë ai e përsëriti shumë herë, saqë
di mbeturinash dhe u ndalua pranë tij. një i pranishëm i tha: Hesht, e teprove me prijë-
Shokët e tij sikur u sikletosën për këtë veprim. sin e besimtarëve! Ndërkohë, Omeri i tha: “Lëre!
Ai e kuptoi këtë dhe u tha: “Kjo është bota juaj, Nuk ka hajr për ta po s’na e thanë dhe s’ka hajr
të cilën e ruani me çdo të shtrenjtë!”
për ne po s’e pranuam!”
Hz. Omeri dhe shoqëria e mirë Tetë gjëra të dobishme/
Thotë Hudhejfe: Hyra tek Omeri dhe e gjeta dëmshme
të mërzitur. I thashë: “Çfarë halli ke o prijës i
besimtarëve?” Tha: “Kam frikë se mos bie në “Kush i le fjalët e tepërta, i jepet urtësia;
ndonjë ndalesë dhe askush të më ndalojë nga re- kush e le shikimin e tepërt i jepet përkushtimi
spekti!” I thashë: “Pasha All-llahun, nëse të sho- me zemër; kush e le ushqimin e tepërt, i jepet
him se ke dalë nga e vërteta, do të ndalojmë!” shija e ibadetit; kush e le të qeshurit e shumtë,
Omeri u gëzua dhe tha: “Elhamdu lil-lah që më i jepet pozita (respektohet); kush e le shakanë, i
bëri me shokë që më drejtojnë nëse devijoj!” jepet fisnikëri; kush e le kënaqësinë e dynjasë, i
Xhenneti dhe xhehnemi jepet dashuria e Ahiretit; kush e le të përfolurit
e të metave të të tjerëve, i jepet përmirësimi i të
“Sikur të thërriste një zë nga qielli: O ju njerëz, metave të veta; kush i le shpifjet në atë se si është
të gjithë ju do të hyni në xhennet, përveç një nje- e çfarë është Zoti, i jepet pafajësia (pastrohet)
riu, do të frikësohesha se mos isha unë ai njeri! E, nga nifaki – dyfytyrësia”.
po të thoshte: O ju njerëz, të gjithë ju do të hyni
në xhehnem, përveç një njeriu, do të shpresoja të Ajshe Murati 11/4
isha unë ai njeri” fb: Ngjarje dhe Urtësi
Nr. 43 / Qershor 2018

12
Nëse do të hysh Kur të vijë
në Xhenet fatkeqësia
- Një ditë, njëri prej sahabëve e pyeti Profetin: -Një herë Pejgamberi a.s kaloi pranë një
- Cila është ajo vepër që më ndihmon të hyj gruaje, e cila po vajtonte me të madhe pranë
në Xhenet? varrit të fëmijës së saj.
Pejgamberi (a.s), iu përgjigj: -Ki frikë Allahun dhe duro, - i tha asaj. Gruaja
- Saktësia. Është të thuash fjalën e drejtë. Kur nuk e kishte njohur Profetin (a.s) dhe e inatosur
një rob flet drejt, ai bën një të mirë dhe, kur bën i qe përgjigjur: -Mu hiq qafe, se fatkeqësia që më
punë të mira, Allahu ia mundëson besimin. Me ka rënë mua, nuk të ka rënë ty.
besimin ndaj Allahut, me veprat dhe adhurimet - Pas një kohe, asaj i treguan se, personi të
që bën, u shmanget gjynaheve. Në këtë mënyrë, cilin kishte fyer, kishte qenë Profeti Muhamed
ai hyn në Xhenet. Sahabi pyeti sërish: (a.s). Me t’u informuar për këtë, gruaja shkoi në
- Cilat janë ato vepra që të qojnë në Xhehenem? shtëpinë e tij për t’i kërkuar falje dhe i tha: -Mos
- Të gënjesh. Kur robi gënjen, kryen, kryen një ma vini re, o i Dërguari i Allahut! - Nuk ju njoha.
Nr. 43 / Qershor 2018

gjynah dhe si mëkatar nuk arrin ta shohë mirësinë -Durimi i vërtetë është durim që shfaqet në
e Allahut, duke u treguar mosmirënjohësi. Si i momentin e parë, kur t ‘vjen fatkeqësia -tha
tillë, ai hy ne Xhehenem. Muhamedi (a.s.).
Ajshe Murati 11/4

13
E burgosura
4
mure, 4 pengesa, 4 sakrifica, 4 grila
në një dritare të vogël. Shumë pak
dritë, shumë pak rreze dielli hynë në
këtë vrimë të errët, ku hija dhe ftohtësia e ka
mbuluar. Por, kaq pak dritë më mjafton, kaq
pak zemrën me shpresë më mbulon. Vetëm
një krevat i vogël e i ftohtë më mjafton që
kokën nga hallet ta pushoj. Por e dini, këto
mure të shkarravitura janë sikurse jeta ime.
Isha e pafajshme dhe me mirësi e dhembshuri,
por tani, tani ata që hynë në jetën time, më
mallkuan, torturuan e më mbytën për së
gjalli edhe pse frymë marr, edhe pse akoma
lot në sy kam, por zemra mu ftoh, shpirti nga
urrejtja e hakmarrja mu dogj. Shumë të dhemb
ama vërtetë shumë, sepse askush nuk meriton
që pafaj të burgoset si unë. Më mirë jetën
merrmani, sesa kështu të më merrni pak nga
pak nga vetja!
Alma Brahimi 11/4

A ke dikë
tjetër përveç
Allahut?!
K
ur të të ngushtohet jeta, a ke dikë tjetër
përveç Allahut?!
Kur të të mbyllet çdo rrugë dhe të
ngushtohen punët, a ke dikë tjetër përveç Alla-
hut?!
Kur të të dobësohet fuqia, sa nuk të mbajnë
këmbët, a ke dikë tjetër përveç Allahut?!
Kur të të thahet loti dhe të të ngurtësohet
zemra dhe memoria të dobësohet, a ke dikë
tjetër përveç Allahut?!
Kur të të largohet i dashuri dhe të të braktisin
të afërmit dhe shokët, a ke dikë tjetër përveç Al-
Nr. 43 / Qershor 2018

lahut?!
Pasha Allahun, nuk e ke askënd përveç Alla-
hut! Përmende Atë, që edhe ai të të përmend ty!
Firdevse Gashi 11/3
14
Lotët e merimangës

U
në jam një merimangë. Por jo si të tjerat. merimangat?! Po, unë merimanga, qava, qava
Sikur t’i vinit të gjitha merimangat e shumë. Qava, atëherë kur u kaloi koha mysafirëve
botës në njërën anë, nuk do të bënin sa të mi të nderuar, kur ata dolën nga shtëpia ime
unë e vetme. Të vërteten po jua them. Jo, jo nuk dhe u nisën drejt Medinës mikpritëse. Ashtu e
e kam ndërmend të lavdërohem e të krenohem mbytur në lot, mbaj mend se i jam drejtuar të
dhe, larg qoftë, të mburrem. Kjo nuk është në Dërguarit a.s. dhe e kam pyetur: “ A kaq pak, ja
natyrën time. Unë jam merimanga e shpellës, në Resulullah?!
të cilën u strehua i Dërguari a.s. Jam ndër ata I Dërguari a.s. nuk më dëgjoi dhe as që kishte
që u angazhuan për ta mbrojtur atë. Unë jam si të më dëgjonte. Megjithatë, unë vazhdova me
ajo merimangë që e strehova të Dërguarin a.s. timen:”- O, i Dërguari i Zotit, ma jep të ta puth
në shpellën time, ajo që qëndroj pa u tundur dorën tënde të bekuar dhe më lejo t’i prek rrobat
para shpatave të hekurta të jobesimtarëve të tua! I Dërguari a.s., as kësaj here nuk më dëgjoi
Mekes, të cilët ishin besatuar për ta mbytur atë dhe vazhdoi. Mirëpo, ndodhi ajo që s’kishte si të
(Muhamedin a.s.)! Jam unë që e thura rrjetën, mos ndodhte. Duke dalë nga shpella, i Dërguari
e cila ndonëse e dobët, triumfoi para tehut të a.s. preku pëlhurën time të endur në hyrje të
shpatave të jobesimtarëve mekas.
shpellës. Edhe sot e asaj dite nuk e kuptoj dhe
A nuk mjafton të them kaq?! Po, unë e pashë
nuk e kam të qartë, pse i Dërguari a.s. e bëri këtë?!
dhe e takova të Dërguarin a.s., të cilit, miliona e
Nganjëherë ma thotë mendja, se për të dalë nga
miliona njerëz i dërgojnë salavate e selame. Unë,
shpella, kjo do të duhej të ndodhte patjetër, sepse
pra, jetova me të Dërguarin a.s. tri ditë. Nuk
prish punë që ishin kaq pak ditë. Do të doja të pëlhurën e kisha endur mu në hyrje të shpellës,
ishin më shumë, por edhe kaq më mjaftuan. Ah, por nganjëherë mendoj që, më plotësoi dëshirën
si më qan zemra kur i kujtoj ato tri ditë... Ishin që t’ia puthja dorën. Ketë kam dëshirë ta besoja
më shumë. Kur mysafirët e mi shkuan dhe kur
Nr. 43 / Qershor 2018

me të më bukurat e jetës sime.


Nga dita kur e pashë të Dërguarin a.s., për shpella u errësua, ashtu siç ishte para se të vinin
mua asnjë send tjetër nuk ka vlerë dhe askënd ata, u ndjeva e vetmuar, e humbur, e shkretë dhe
përnjëmend nuk e dua- ndryshova krejtësisht. e pikëlluar si asnjëherë tjetër.
A ke dëgjuar ndonjëherë që të kenë qarë Meke Q.Ilazi 12/4 (e huazuar)
15
LUMTURIA Mirmëngjes
në dorën tënde SHPRESË!
S K
humë zhurmë. Plot njerëz, disa në ur më pyetën para disa muajsh se
drejtim timin, e disa kundër meje. ç’ishte shpresa, unë mbeta e shtan-
Gjithçka mrekullueshëm. Muzika e kaf- gur. Nuk dija se ç’të thosha. Në fakt
eneve sa dëgjohet, dhe shumë kombinohet me nuk gjeja asnjë sinonim që ta përshkruaja në
hapat e mi, por në fund hapat e tradhtojnë me mënyrën time. Muajt po ecnin, dhe një natë në
largësi, e tonet muzikore veniten. Ky mëngjes ëndërr më doli një zë që më bërtiste dhe më
kaq i bukur, dhe nuk e kuptoj pse? Ngjyrat si- thoshte: “Zgjohu, se unë jam Shpresa! Shpresa
kur kanë marrë një kuptim më të fortë. E bardha
për të ardhmen tënde. Zgjohu, dhe më thuaj
me të vërtetë tregon paqe, ndërsa e kuqja ma ka
mirëmëngjesi!” Më doli gjumi, dhe buzët e mia
mbushur zemrën plot me dashuri. E, e verdha
ther zemrën time me pak xhelozi. Xhelozi për ishin nga njëri vesh në tjetrin. E bëra porosi-
bukurinë e luleve, se si kurrë nuk ditën të çelin në e ëndrrës. Thashë: Mirëmëngjesi, Shpresë!
ndryshe, përveçse magjishëm. Xhelozi për këto Ia hapa vetes një rrugëtim të gjatë. Në fund
pemë që rrinë kryelartë dhe stoike. Xhelozi për të atij rrugëtimi fshihej e ardhmja ime, fshi-
zemrën time që është kaq e lumtur dhe s’po e di heshin ëndrrat e mia të sapozbuluara, talentet
arsyen. Jam kaq konfuze. A isha gjithmonë kësh- e mia që tani filluan të dilnin në pah... 4 shta-
tu?! Çdo tik-tak i orës sime të dorës, kërcitjet e tor 2017, dita kur lotët ishin të pandalshëm dhe
takave të vajzave që nguten për në punë, rrotul- emocionues për mua, dita kur u ula për herë
limi i rrotave të veturave të shumta, zhurma që të parë në vendin e shumëpritur, në karrigen
krijojnë llafet e njerëzve që, po të shkruheshin time, dita ku hapat e mi shkuan në vendin më
në qiell, do të kishim çfarë të lexonim, pastaj të të mirë: Aty ku duhej të isha.
qeshurat e nxënësve të vegjël që sapo kanë dalë
Rezana Lushta: 10/3
pas ziles së fundit, fëmijët që vrapojnë larg në-
nave dhe kthehen përsëri tek to, gjithçka, çdo
gjë, e krijojnë një simfoni të mrekullueshme, e që
zemrën time e mbushin jetë, lumturi dhe paqe.
Dhe, në fund të rrugës, kur vendos të kthehem,
kuptoj diçka. Kuptoj arsyen pse çdo gjë e bukur
është e bukur, pse bota përmes syve të mi është
më ndryshe, më paqësore, më e bukur, më e
mrekullueshme dhe më e lumtur. Arsyeja e pse-
ve është vetë zemra ime. Ajo është e tillë. Çdo
gjë e sheh vetëm nga ana e bukur. Dhe, në fund,
e mëson se lumturia është në dorën e secilit që
dëshiron të jetë i lumtur.
Medina Mëziu 12/5
Nr. 43 / Qershor 2018

16
Qëllimi i Malli që djeg
Shkollimit shpirtin tim
N
jë mendje e qetë, e lehtësuar, e larguar
nga mendimet e kota të kësaj bote,
ku lulëzonin lulet gjithnjë, mendje që
gjendet në një anije që është vendosur mbi hapë-
sirën e një deti valëvitës, hapësirë ku nuk i shihet
fundi dot.
Kjo një mendje qesharake e vegjëlisë sime, pa
asnjë drejtim, e pa vendosur. Kohë që i ngjante
një përralle të pa përjetuar. Sa qesharake!
Tash gjendem brenda kënaqësisë jo reale dhe
dëshirës sime për të njohur më shumë. Kur e
shoh me një vështrim më të thellë, e kuptoj se
synimi gjendet brenda meje, por thjesht nuk e
kam kuptuar ende brenda meje . Mendoj ta ndez
dritën që gjendet aty brenda diku, apo ta lë të
shuar si ka qenë deri tani?! Nëse e ndez do të
përballem me sa e sa gropa që do të më pengojnë
që të mos e përqafoj dëshirën time. Prandaj kur

N
e shoh mënyrën tjetër them me vete çfarë kërkoj dalo sepse s’po mundem të duroj!
në këtë botë?! Andaj nëse nuk e forcoj vetëbes- Jam bërë si një i varfër që në të ftohtin
imin humb çdo gjë, bëhesh vetëm e tepërt këtu, nuk ka ku të qëndroj. Jam bërë si një
por mbi të gjitha do të mbetesh gjithmonë e çalë. lejlek që vetëm në një stinë, strehë për të vegjlit
Hë pra e do këtë?! Pyetje që i parashtroja vetës bënë. Jam bërë si një njeri i gjorë që të vërtetën
sime. Po, do ta ndezi atë edhe po të më duheshin kërkon.
sa e sa vite, edhe po të më bëheshin lëkurë, e Nuk e ke gabim. Ajo çka unë them, është më
kocka së bashku, edhe po të më duhej të harro- shumë se një vendim. Kërkoj vendlindjen e birit
ja çdo gjë, edhe po të më duhej ta harroja vetën tim të cilin e kam rritur sikur të ishte jetim. Kur
time, unë do ta bëj përsëri, sepse kur do ta arrij, ishte i vogël kërkonte ushqim. Dilja e punoja
kur do ta preku atë, unë do të rikthehem përsëri, t’i siguroja ushqim. Nëna e tij kërkonte rroba,
do të bëhem vetja ime, dhe më vete do ta kem nuk kisha para as t’i blija lodra, dalëngadalë po
suksesin tim. Shpëtime Zekolli 12/4 dobësohesha. Të gjithë mendonin, se larg vend-
lindjes, punët i kisha mirë. Nuk e dinin se unë
jetoja një jete te vështirë. Ajo çka dua te them
është se malli me ka marrë, ta shoh atdheun tim e
të punoj në timen arë. Ndoshta në këtë gjendje as-
njëherë nuk do vija, po të mos e lija vendin aty ku
jetën kisha. Mendoja pa ndalë se çka të veproja,
shpirtin ma kishte djegur një ndjenjë që se har-
roja, birin tim ta gëzoja që në shtëpi i lumtur të
shkoja. U mundova, dorën askujt nuk i shtrova.
Nuk kërkova, ngaqë mundja të punoja. Puna më
priste ditë e natë, në fund merrja një qindarkë.
Nr. 43 / Qershor 2018

Me to fëmijës ushqim i blija. Dua të kthehem në


atdheun tim, më prano o vendi im! Pa ty nuk
jam më një trim, dua ta shpëtoj birin tim!
Semine Baftiu 11/4

17
Skllav i kujt je? Në kërkim
të shtëpisë
L
iria është koncept relativ. Askush nuk
mund të jetë i lirë në mënyrë absolute
. Argumenti se njeriu ka liri të zgjedhë,
-Ku shkon?
prandaj është i lirë. Argument po ashtu është se,
-Shkoj në shtëpi.
njeriu është skllav i zgjedhjeve përderisa ai nuk i
-Or mik shtëpinë e ke të shkatërruar.
krijon vetë zgjedhjet dhe modelet e tij, por zgjedh
-E di.
atë që tjetër kush ka bërë, atëherë ai nuk është
-Atëherë çfarë kërkon aty?!
më i lirë por skllav i modelit që zgjedh. Në këtë
-Kërkoj fëmijërinë o miku im. Kërkoj pemën
logjikë, çështja që shtrohet sot dhe kurdoherë,
që kacavirresha, kërkoj topin që mik të vetëm
është shumë e thjeshtë dhe jetike: ”Skllav i kujt
kisha, kërkoj babanë të më qortojë e nënën që
do të jesh, i një qenieje si ti apo i Atij që të krijoi?”
natën me fjalë ledhatuese në gjumë të më ven-
O ti që më do e më thua se flas mrekullueshëm,
dojë. E di jam çmendur ose sapo kam filluar të
ne mund të jemi të ditur por jo edhe të paga-
çmendem, por zemra më është ndarë në copëza
bueshëm. Nëse i njoh nëntë gjëra, mund të gaboj
aq të imëta, saqë, po mundohem t’i bashkojë, por
të dhjetën, por ti për shkak të një gabimi mos
vetëm duart po i gjakos dhe zemrën më shumë
braktis të vërtetën!
me shpresë po e shkatërroj.
Ai që nuk mëson nga të mençurit ka një
Kam shpresë se do kthehet çdo gjë siç ishte,
arsye të fortë. Për fëmijën diamanti është një
por thjeshtë ka mbetur një kujtim, ku dita ditës
gurë si të gjithë gurët në botë. Ai që nuk mëson
si një fotografi do të harrohet.
nga budallenjtë është budalla vetë. Askush si
Thosha kam kohë për familjen, por kisha har-
budallenjtë s’na kursen nga gabimet në jetë.
ruar se me kohën s’mund të kisha miqësi, por
E vërteta është një, e dëshira ka aq sa ka zemra
thjeshtë do të marrësh një mësim që shumë
në tokë. Po si deshën gjërat e njëjta, dy veta nuk
vonë, do të bëj me pendim.
bëhen shokë. Por sado të njëjtat gjëra, dy shokë
Or mik e di se ajo shtëpi është shkatërruar
mund ti pëlqejnë, prapëseprapë shijet e tyre veç
dhe asnjë nuk ka mbijetuar?!
për vete do t’i kenë.
Mos i var shpresat e jetës te vdekatarët e kësaj Alma Brahimi 11/4
bote, se kur mbetesh në errësirë të braktis edhe
hija jote!
Artina Behrami 11/4
Nr. 43 / Qershor 2018

18
Qëndroj në MOS
hapat e saj M’HARRO!
U S
në eca mbi hapat e saj. E në hapat e saj ikur ta ndaloja kohën, - thashë, - por
qëndroj edhe tani. Mësova prej saj se s’pata forcë as ta jetoja atë qe m’u dha.
ç’është jeta, dhe ende prej saj mësoj. Ditët sikur i humbisja në sytë e të tjerëve,
U rrita prej peshës së fjalëve dhe timbrit të zërit e sytë e mi i lashë mënjanë. Një vullkan i tërë
të saj. Në krahët e saj, e mbështetur, jam larg çdo po digjet brenda meje, e as oqeanet plot freski
pikëllimi. Më largon nga çdo vaj. Dëgjova këshil- s’e shuajnë dot. Sepse realiteti është shkruar sa
lat e para, dhe ende i dëgjoj si fëmijë: “Se në të moti, e unë për ta ndryshuar s’mund të bëjë gjë.
ashpra harbime të jetës, duhet të jesh e fortë, bijë! Si mund të ndodhë që në të njëjtën kohë ta ndiej
Ruaju ti, moj bijë!” Pas fjalës së saj ende kapem. se jam edhe afër, edhe larg?! Si mundet që zemra
Mes krahëve të saj e mbrojtur si fëmijë ndihem. ketë dhembje kaq shumë për diçka që shkon?!
Se nga dallgët ajo më ruan. Varkë që më bart në Po, e kërkoja fundin, dhe prapë po e kërkoj,
det dhe në tokë. Se unë eca në hapat e saj. E në mirëpo më beso se nuk e dua asnjëherë më
shumë se fillimin! Unë urrej të humbas, sido-
hapat e saj sot qëndroj. Nëna ime, që më mësoi
mos nga kujtesa e atyre që unë do t’i kujtoj gjithë
se ç’është jeta. Dhe që ende prej saj mësoj.
jetën. Kjo më vret. Unë do të jetoj në kujtimet më
Mirvete Karaliti 11/3 të bukura.
E ç’ndryshon nëse s’të kam pranë?! Lam-
tumirat janë për ata që duhen me sy. Sepse ata
që duhen me zemër s’e njohin atë.
Prandaj, më fal, se forcë të t’them lamtumirë
s’kam!
S’do të thotë që ato shikimet plot neveri për-
brenda mbanin urrejtje. Ato ishin plot dashuri.
Po, plot dashuri. Dhe, më beso, se nëse do të
ta kisha thënë atë me sytë e mi, do të jetoja me
mallëngjim tërë jetën. E bëra më të vështirën,
dhe sot prapë më dhemb shpirti. Më dhemb se e
kujtoj vetën vetëm, pa ty. Pa jetë dhe shpresë. Të
premtoj se nuk do të të harroj! A më premton të
njëjtën edhe ti?!
Lirie Imeri 12/5
Nr. 43 / Qershor 2018

19
Medreseja ime
Të pyes ty moj e dashur medrese, sa shumë E di këtë
ndjenjë?!
dije ti më dhe. Sa shumë gjëra më mësove, në
rrugë të drejt më udhëzove.
Në ty mësova fejën e Allahut, në ty mëso-
va synetin e Resulullahut. Në ty gjeta shumë E di këtë ndjenjë?! Kur ju jeni duke pritur që
mirësi, ah sa më lehtësove jetën ti! Sa gjenerata të shkoni në shtëpi e të futeni në dhomën tuaj,
në ty kaluan, sa dijetarë nga ty buruan. Në ty mbylleni derën! Bini në shtrat. Lëri të gjitha
ndjej çdo ditë kënaqësi, jam e bekuar që jam ato që ke mbajtur gjatë gjithë ditës. Kjo ndjen-
nxënëse tek ti. E dashur medrese, Shumë kuj- jë e dëshpërimit, e lodhjes nga çdo gjë, e nga
time ti më dhe. Edhe në banka kur s’do të jem, asgjë. Ti dëshiron që dikush të jetë atje, dhe
për ty mall çdoherë do të kem. të thotë se është në rregull. Por në të vërtetë
Azemine Qallaku 11/4 askush nuk do të jetë atje. Ti e di që duhet të
jesh e fortë sepse askush nuk mund të të ndi-
hmoj. Por ti je e lodhur, e lodhur duke qenë e
fortë. Ti dëshiron që të jetë e lehtë e thjeshtë
për tu ndihmuar për të shpëtuar. Por ti e di që
nuk do të jesh, je ende duke shpresuar, duke
dëshiruar. Je e fortë dhe duke luftuar. Ti po
lufton.
Medina Latifi 11/4
Nr. 43 / Qershor 2018

20
Edhe sot
përsëri…
O
i humburi thell në zemrën time, po
të kërkoj në çdo vend, por askund
nuk je. Eja më, se me të vërtetë kam
mall për ty, o qetësimi im! Të lutem eja të më
buzëqesh fytyra, se më është varur nga malli
për ty! Edhe sonte si çdoherë tjetër, duke shi-
kuar në dritare po shoh yjet, e teksa bashkoj
yjet në mes vete, më del fytyra jote, e cila
zbukuron qiellin edhe një natë me shumë. Më
është bërë zemra e tëra akull nga mos prania
jote. Mos të më shohin sytë asgjë tjetër, përveç
teje vetëm njëherë të lutem! Malli për ty po m’i
vret të gjitha ëndrrat me botën. Te përshëndes
nga këtu poshtë me dashuri atje lart!
Edina Maloku 11/4

Lulja më
e bukur
N
e kopshtin e luleve te jetës time, ti
do jesh me aromën me te mirë. Me
shume sinqeritet të them se nuk të
duhet parfum ty e dashur, prej se linda e deri
tash ti ke aromë Xhenneti. Fytyra jote shkëlqen
dhe buzëqeshja jote jep jete. Një dashuri e madhe
dhe një lidhje e veçantë ishe atëherë kur ishin
të gjithë, por nuk mungove kurrë, kur mbeta
e vetme. Ishe krenare kur unë triumfoja, por
akoma më krenare kur nuk kisha mbështetës
tjetër përveç teje, Nenë. E tani më shumë se
kurrë me pare të dua. Të dua më shumë se dje
e më pak se nesër. Dashuria për ty tejkalon çdo
lloj dashurie në këtë botë. Çdo lot i derdhur për
mua tu beftë lum i Xhennetit! Duro Nënë të
them duro, se e nesërmja për Ty do të jemi ne
fëmijët tuaj. Ti je krenaria dhe e ardhmja jonë.
Nr. 43 / Qershor 2018

Te them duro, sepse shiu i fjalëve helmuese s’do


ndalet kurrë. Andaj për hir të Zotit tënd duro, se
atje është ajo që ne ëndërrojmë, e nesërmja më të
bukur! Atje është Xhenneti.
Edina Maloku 11/4
21
Dhimbja nga Dhe ti mos u
dashuria është një bë i panjohur
dhimbje e bukur N
ganjëherë bëhemi aq të dobët në vete,
sa që nuk dimë se as kush jemi!

dhe e nevojshme
Njeriu është ai i cili e frenon apo e
ndalon vetën në gjërat e caktuara. Ne jemi ata,
të cilët duhet t’ia mendojmë vetës më të mirën

Ç
e mundshme.
do gjë e bukur ka çmimin e vetë. Duhet Mos të mendojmë se jeta është vetëm një
të paguash, të shijosh të mirat e dynjasë ditë, e sotmja, ngase ajo është më shumë se një
dhe të punosh fortë për Ahiret. e tashme.
Na mban dashuria për Allahun. Malli që Mos thuaj unë nuk mundem, e as mos thuaj
presim të shuhet në Ditën E Gjykimit. Ky mall unë jam i pashpresë!
që më ul në sexhde e më ngritë tek Allahu. Ushqeje nefsin tënd me një lumturi brenda
Këto sprova që më rrëzuan e mëshira e vetës, me një këshillë, sado e vogël të jetë, le
Allahut, ishte dhe është ajo që më ngritë në të mbetet frymëzim për jetë. Pra, thuaj çdo
këmbë përsëri. Por, dashuria e kësaj dynjaje ditë e imja do të ketë veçanti. Do ta bëj më të
ndryshme nga të tjerat. Do ta bëjë më të mirën,
është ajo që na shkatërron.
vetëm që shpresa ime të lulëzojë e të hapë fryte
Lidhemi për njerëz në një botë, ku edhe hija të reja. Çdo ditë me ëmbëlsinë më të madhe,
na lë vetëm. Falënderimi i takoftë Allahut që ëmbëlsinë e imanit.
nuk na harron kurrë! Më tregoni ndonjë dashuri Ne jemi krijuar që të ballafaqohemi me
më të mirë se kjo! Do të gaboheni... Nuk ka më sprova të ndryshme në jetë. Çdo ditë goditemi,
mire se të duash Allahun! E s’ka pasuri më të mirëpo jo çdo ditë marrim goditje të mëdha.
madhe se sa Allahu me të dashtë ty! Allahu është Ai i cili e sprovon kë të dojë. Al-
Zineta Roshaj 12/4) lahu nuk e lë asnjëherë robin e Tij vetëm kur ai
(robi)sprovohet.
Shpresa është gjëja më e çmuar në jetë, ndër-
sa të jesh i mbushur me shpresë, do të thotë të
jesh i privilegjuar.
O nefsi im mos u brengos më me të pavlefsh-
men dynja, sepse mëshira e Allahut është më e
madhe se çdo! Mos të mashtrojë asnjë cytje e
shejtanit, ngase imani yt do ta mundë atë, e ti
mos u bën i pashpresë, sepse fundi i lumtur u
përket të devotshmëve, te cilët brenda tyre bar-
tën me vete sabrin deri në cakun e fundit.
Leuarta Pantina 12/4
Nr. 43 / Qershor 2018

22
MESAZH Mos lejo të
nga vendi yt ndryshoj
NEFSI YT
P
se po më ofendon?! Pse kafshët e egra
po më vërsulen vetëm mua?! Kur u mb-

Z
ulova në gjak, mendova se do të fillonte emra për një çast u ndal së punuari.
djersitja e kokave, e këto djersë do të pikonin në Sytë s’lotojnë më. Unë s’lëviz dot. Një
plot fletë të bardha! Në plot abetare! Mirëpo nuk ndjenjë e papërshkrueshme pushton
po ndodh! Dhe unë s’po mund ta gjej përse! trupin tim dhe kontrollon çdo lëvizje timen,
Përse... çdo emocion, çdo mendim. Gjithçka ndodhi
A është...?! shumë shpejtë. Në moment vërej veten time se
nuk jam më e ngurosur në një vend. Po vrapo-
Po..., mjaft më! Të lutem! ja, por as vet nuk e di destinacionin tim.
Më e mira e botës po të pret e lagur nga lotët Kërkoja një vend, diku ku mund të fshihesha,
e mërzisë. E ti je i lagur nga djersët e vallëzimit diku ku nuk do të më gjenin asnjëherë. Isha në
nën dritën e Hënës. Nën dritën kur nuk shihen gjendje të braktisja çdo gjë dhe nuk e dija përse.
rrezet e diellit, ikjet dhe ardhjet, e as varkat në Kisha humbur kontrollin mbi vetveten, s’isha
det. Sepse i ka mbuluar mjegulla. kjo që jam dhe s’mendoj se kam qenë ndonjëherë
A s’është i bukur deti?! me të vërtetë.
Po mali?! Ndalova në çast dhe shikova përreth. Isha
Shkretëtira?! e rrethuar me ndërtesa të larta që më zinte
frymën. Isha e burgosur në një vend që se nji-
Edhe Hëna..., e bukur na duket. Mirëpo atje
hja. Në një labirint pa fund. Duke ecur shihja
nuk ka jetë. Ajo në fakt është e errët. Mirëpo vetën time por jo në këtë moshë që jam.
Dielli i jep dritë. E shihja duke vrapuar e duke qeshur, duke
E ti..., as nuk ke dritë, e as nuk pranon të jesh qarë e duke u fshehur. Ikja ka qenë çdo herë
Hënë! zgjidhja e problemeve të mia.
Mbushe fletoren me ngjyrën e penës! E tani s’kam ku të shkojë, ku të iki, të i‘ki
Mbushi zemrat me esencën e jetës, dashuri! problemeve kryesore.Nuk kam rrugëdalje nga
vetvetja ime. Aulona Hasanaj 12/4
Mbushe shoqërinë me respekt!
Ti mund të më urresh, mirëpo unë do të dua.
Sepse ti je pjesë imja, aq sa unë jam ti.
Ky është vetëm një mesazh prej meje! Ruaje!
Amar Rama 11/1
Nr. 43 / Qershor 2018

23
Mos u dorëzo Mos u zemëro!
Ë O
shtë vështirë të qëndrosh i pastër në një rganizmi ndryshon në bazë të gjen-
botë, ku pa pushim përpiqen të hedhin djeve shpirtërore, siç janë: zemërimi,
baltë mbi ty. gëzimi, brenga, pikëllimi, turpi etj.
Ndonjëherë të godasin, ndonjëherë je sy çelë, Zemërimi e nxeh organizmin dhe e dehidron.
t’i mbrohesh dhe ata nuk ia arrin qëllimit, e I Dërguari i Allahut, s.a.v.s., e ka ndaluar që
ndonjëherë tjetër edhe pse aq shumë dëshirojnë të hidhërohemi. Erdhi një njeri i te i Dërguari i
të përlyejnë, tërhiqen sepse s’kanë guxim. Allahut, s.a.v.s., dhe i tha: “Ma jep një këshillë!”
Çfarë nuk provojnë, përse nuk e bëjnë këtë?! Ai i tha: “Mos u zemëro!”
E bëjnë sepse kanë për qëllim t’i shkatërrojnë Gjendjet shpirtërore, siç janë: zemërimi,
ëndrrat, shpresat, synimet, nderin dhe krenarinë pikë-llimi, mërzia dhe brenga, në mënyrë të
tënde. drejtpërdrejtë ndikojnë në organizëm, dhe
Por harrojnë, se kushdo që hedh baltë mbi e ngrenë shtypjen e gjakut, e që mund të
tjetrin, do të zhytet edhe ai vet. shkaktojë pasoja, siç janë stenokardia dhe
Leartë Zubaku 12/4 infrakti.
Zemërimi i vazhdueshëm mund të shkaktojë
diabetin, ashtu që shtohet aktiviteti i gjëndrës
mbiveshkore, e cila në mënyrë të sforcuar tajit
hormonin adrenalinë.
Gjendja shpirtërore mund ta dobësojë imuni-
tetin, dhe mandej organizmi i ekspozohet
sëmu-ndjeve të ndryshme. Prandaj, ai që
zemërohet dhe ka karakter të keq, duhet të
përmbahet që zemërimi të mos e pushtojë. Zoti
na ruajt nga cytjet e shejtanit të mallkuar!
* Bazuar në “Mjekësia islame”
Altin Zeqiri 12/1
Nr. 43 / Qershor 2018

24
Kopjimi
N
ë njërën nga dyert e një universiteti në
Afrikën e Jugut shënonte:
Mesazh për meditim:
“Ta shkatërrosh një popull nuk të nevojitet

E di kur do
bomba atomike apo mjete të tjera të shpërthimit.
Mjafton ta ulësh kualitetin e mësimit, si dhe
kopjimin në provimet e nxënësve (studentëve).”
Të sëmurët vdesin nga ky lloj i doktorëve.
Ndërtesat shkatërrohen nga ky lloj i inxhini-
erëve.
t’ju mungoj?!
Zhvillimi ekonomik bie nga ky lloj i ekono- *Atëherë kur të jeni diku, të rrethuara prej
mistëve. plot njerëzve, e ashtu nëpër turma të kërkoni
Humb njerëzorja nga duart e prijësve fetarë për mua.
të këtij lloji. *Atëherë kur të jeni duke ecur në rrugë me
Humb drejtësia nga ky lloj i gjykatësve... mendimin “Sikur ta shikoja tani!”.
Thënë ndryshe: “Rënia e kualitetit të mësimit *Atëherë kur të jeni të lumtura, duke
është shkatërrimi i një populli.” qeshur e duke festuar diçka, e të më mendoni
dhe të ju lindë dëshira për të qenë edhe unë
Driton Mahmuti 12/1
aty duke festuar me ju.
*Atëherë kur të ju rastisë të jeni të
mërzitura, dhe të keni nevojë për përqafimin
dhe praninë time.
*Atëherë kur të ju pikojë loti, e të kujtoni
kur qanim bashkë.
*Kur të përmendet fjala motër, e të mos
harroni se ishim motra.

Jetojmë...
*Kur thuhet fjala shoqëri, mos harroni se
ne kishim diçka që na lidhte më shumë se
shoqëria!
Jetojmë në një botë ku jeta është një gënjeshtër *Të mos harroni se edhe gjumi nuk na
e bukur. Ku pas çdo sfide që ne s’mund ta ndante!
*Çdoherë që në duart tuaja ka libër,
kalojmë, ajo fyhet në mënyrat më të çmendura.
kujtojeni studimin e obliguar që kalonim të
Jetojmë në një botë ku shoqëria e vërtetë ekziston
gjitha bashkë, duke numëruar minutat për
vetëm mes kafshëve, e shoqëria midis njerëzve
përfundimin e tij!
nuk i reziston kohës apo distancës, dhe ekziston
*Atëherë kur të vijë dita e martë dhe e
vetëm për interesa; kur iu duhesh edhe në errësirë
enjte, më kujtoni së bashku me gëzimin që e
të gjejnë, e kur të duhen as në dritë s’mund t’i kishim në ato ditë për liridaljet!
gjesh. Fjala DASHURI është diçka që mund të *Në çdo hap të jetës më kujtoni, sepse dhe
thuhet vetëm me fjalë, e rrallë ndokush që mund unë do t’ju kujtoj!
ta ndiej atë. Jetojmë në një botë ku çdo njeri ka *Nuk dua t’ju mungoj kur jeni vetëm,
dëshirë të jetojë jetën e rrugës, dhe ku asnjëri mirëpor kur keni gjithçka dhe, pavarsisht të
s’ia di vlerën familjes, sa që atë e jep për para. gjithave, ta ndjeni që unë po ju mungoj...
Jetojmë në një botë ku padrejtësia mbizotëron
Blertona Kriva 12/5
në çdo pore të qenies sonë, ku injoranca është
Nr. 43 / Qershor 2018

bërë përshëndetje, ku... Megjithatë, ne jemi këtu,


duke shpupuritur kohën tjetër, që ardhmëria të
mos jetë e tillë!
Firdevse Gashi 11/3
25
Pse e zgjodha Medresenë?!
Vendi më i mirë për të marrë dije dhe për ta prak- E vetmja dhe e vetmja arsye që të zgjodha ty, o e
tikuar fenë e Allahut është medreseja, andaj e gjeta bekuara Medrese, është drejtësia dhe rruga jote drejt
veten në këtë shkollë. të vërtetës! Allahu ma ndriçoi mendjen që ta zgjedh
Diellza Rrexhaj: 10/4 vendin ku të gjithë trajtohen njësoj, pa dallime. Gëzi-
min dhe mërzinë e ndaj dhe do ta ndaj përjetësisht me
Epo, të gjesh një shkollë e cila merret me një nxë-
ty, sepse ti je ajo që më kupton më së miri. Rruga jote
nës nga aspekti edukativ, arsimor dhe po ashtu fetar,
është rrugë parësore, e nuk ka rrugë tjetër përveç asaj
nuk është e lehtë. Medreseja është vatër diturie e cila
që na ofron ti. Rruga jote nuk na lë në gjysmë, mirëpo
ia mundëson secilit që këto cilësi t’i marrë me vete.
ajo na çon deri në fund. Jam krenare që jam pjesë e një
Andaj, kjo ishte edhe zgjedhja ime.
shkolle që vlerat e saj së pari janë fetare dhe morale, e
Esma Qestaj: 10/4
pastaj shkencore.
Ne duhet të kërkojmë më të mirën që të jemi më të Sumeja Demaj 10/3
mirët, dhe pikërisht për këtë unë zgjodha Medresenë.
E zgjodha Medresenë si çelës të rrugës së drejtë. E
Një vend i vogël, mirëpo me gjurmë të mëdha.
zgjodha Medresenë për të mësuar më shumë për Atë
Valdrina Ramadani:10/4
që na krijoi, për të mësuar për moralin/edukatën, dhe
Ka shumë arsye për temën se pse unë e zgjodha jo që të mos bëj gabime, por që të pendohem pas çdo
Medresenë. Mirëpo njëra nga arsyet më primare ishte gabimi, jo që të jem perfekte, por që të jem falënderuese
që të vazhdoja ta formoja karakterin tim në një frymë për atë që jam dhe për atë që kam, dhe sepse shkëlqimi
fetare, që ta mësoja fjalën e Zotit dhe t’i zbatoja veprat i diturisë së marrë këtu do të ma ndriçojë rrugën për
e Pejgamberit a.s., pastaj që të punoja për këtë botë ku tashmë jam nisur.
dhe për botën tjetër etj. Medreseja është si një kuti Lejla Krasniqi 10/3
e mbushur me plot dëshira. Ka moralin, mësimin
argëtimin. Për këtë për mua u bë kandil ndriçues.
Rezana Lushta 10/3
Nr. 43 / Qershor 2018

26
Thëniet
e maturantëve 12/1
Abdurrahman Shabani: “Tragjedia e jetës është se Liridon Syla: “Edukimi është lëvizje nga errësira në
plakemi shumë shpejt, dhe bëhemi të urtë shumë dritë.”
vonë.” Donat Jashari: “Life is a story make yours a bestseller,
Altin Zeqiri: Ngjituni në majë për të parë botën, dhe if you never try you’ll never know.”
jo që t’ju shohë bota!” Ermal Mehmeti: “Mos u turpëro nga mëkatet
Amir Ismaili: Kërkoje dashurinë te Krijuesi, sepse Ai përderisa hyn në radhët e njerëzve, por turpërohu
është që vendos dashurinë te krijesat!” nga përsëritja e tyre dhe të quajturit si caktime
Amir Maxhuni: “Kur mendon se askujt në këtë bote nga ana e Zotit xh. sh.!”
nuk i intereson nëse je gjallë apo jo, provo të mos Flamur Hoxha: “Mos fol, vepro!”
paguash faturën e rrymës për dy muaj!” Imer Smajli: “Më mirë është për ty të vuash për të
Arbër Lala: “Nëse dëshiron ta ndryshosh botën, vërtetën, sesa të shpërblehesh për gënjeshtrën.”
fillimisht ndryshoje vetën!” Mirsad Gashi: “Prej llojeve me të këqija të frikës është
Asdren Gashi: “Falemnderit!” frika nga thashethemet e njerëzve për ta thënë të
Besnik Fekaj: “Ndërtesa e Islamit nuk qëndron vërtetën.”
ndryshe përveçse në saje të atyre që shpirtrat i Kasim Dërmaku: “Përderisa je vetvetja, do ta arrish
bënë gurë ndërtimi.” atë që do, pavarësisht njerëzve fals që të kritikojnë.”
Bunjamim Rexha: “Llogaria telefonike është doku- Rexhep Avdullahu: “Ndonjëherë preferoni heshtjen,
menti më i mirë që tregon se më mirë është të sepse ka njerëz që nuk meritojnë fjalët tuaja!”
heshtësh, sesa të flasësh.” Seid Musliu: “Tërë kënaqësia e përtacisë nuk vlen as
Bleron Uka: “Pasuria më e madhe e njeriut është edhe sa një çast i vetëm i kënaqësisë së suksesit.”
libri. I pasur është ai njeri që...” Shuajb Qerimi: “Çdo gjë mund të arrish vetëm me
Dibran Bahtiri: “Gercek arkadaşlar yıldızlar gibidir, punë dhe përkushtim, andaj mos iu ndaj punës,
bazen sen onlari göremiyorsun ama onlar hep dhe do të arrish atë që dëshiron!”
ordadır.” (Shokët e vërtetë janë si yje, ndonjëherë ti Shurejm Shaqiri: “Nëse do të mbjellësh për një vit,
s’mund t’i shohësh ata, mirëpo ata janë gjithmonë.) mbill misër e grurë, nëse kërkon të mbjellësh
Driton Mahmuti: “Mëso pak në gjithçka, dhe gjithçka përgjithmonë, mbill arsim e kulturë!”
në pak!”
Nr. 43 / Qershor 2018

27
Thëniet
e maturantëve 12/2
Adl Raçi: “You must understand that there is more je! Të jesh bujar me këto dyja, nuk ke nevojë ta
than one path to be top of the mountain. ndjekësh lumturinë!”
Ahmed Shabani: “E çuditshme: kush ka për qëllim Meriton Avdyli: “Shembulli i këshillës së mirë është
Ahiretin, Allahu ia jep atë dhe këtë botë, ndërsa sikurse shembulli i gjilpërës që të shpon gjatë
kush ka për qëllim këtë botë, ai i humb të dyja!” qepjes së plagës.”
Arbnor Lutfiu: “Mos iu përgjëro askujt, edhe nëse Mustafë Dallku: “Mos u mbështet në arritjet tua!
janë minutat e fundit të jetës tënde!” Vazhdo të kërkosh për kufijtë e pazbuluar!”
Bleron Berisha: “Don’t wait inspiration, be the Omer Maksuti: “Ëndrra juaj nuk ka ndonjë datë
inspiration!” skadimi. Merr frymë thellë, dhe provo përsëri!
Çlirim Musa: “Nëse dështon një herë, mos e humb Rijad Terziu: “Për mikun jam gati ta bëj shpinën urë,
vetëbesimin, ndryshoje planin dhe arrite qëllimin!” por mjafton që mbi mua të kalojnë këmba që mban
Dren Koprani: “Don’t count the days, make the days zemër të pastër.”
count!” Sabit Gashi: “Shpresoj të bjerë shi atë ditë kur
Drilon Gashi: “Secili njeri është autor, libri i të cilit largohem, askush s’dua të m’i shoh lotët.”
do të promovohet Ditën e Gjykimit.” Sabit Sogojeva: “A man who can’t uphold his beliefs,
Egzon Fazliu: “Kurrë mos e beso se çka vijat e dorës is pathetic.”
parashikojnë për të ardhmen tënde, sepse edhe
njerëzit që nuk kanë duar gjithashtu kanë një të
ardhme!”
Enes Latifi: “Mos më fol shumë për fe, por më jep ta
shohë fenë në sjelljen tënde!”
Enes Pireva: “Nëse ec me personin e duhur, çdo rrugë
të çon drejt lumturisë.”
Enis Sinani: “Nëse njerëzit mburren me fjalët e tyre
të bukura, ti mburru me heshtjen tënde të bukur!”
Fidaim Krasniqi: “Sikurse Dielli të rrezonte dituri,
injorantët do të hynin nën hije.”
Hakim Zeqiri: “Është e dhembshme kur kujtimi i atij
vendi në të cilin vendose të qeshësh tani të bën të
qash.”
Jusuf Maksuti: “Një dorë që zgjatet kur ti rrëzohesh
është më e mirë sesa një mijë duar që ta shtrëngojnë
dorën kur ti arrin në cak.”
Krenar Ferizi: “One day your life will flash before
Nr. 43 / Qershor 2018

your eyes. Make sure it’s worth watching!”


Liburn Bajrami: “Shpeshherë të vërtetat thuhen duke
bërë shaka.”
Lirik Hoti: “Bëhu i lumtur me atë çfarë ke dhe çfarë
28
Thëniet
e maturantëve 12/3
Abdurrahman Rama: “Disa njerëz janë aq të varfër Gjykimit do të ndihesh edhe më rënd! Pra, ndërroje
saqë e vetmja gjë që kanë është paraja.” drejtimin e gabuar para se të bëhet vonë!”
Albin Meta: “E vetmja gjë që më lë pa gjumë është Besim Jashari: “Ëndrra jote mund të jetë ndonjë yll,
“kafeja.” ndërkaq Allahu për ty do hënën.”
Albin Salihaj: “Mos bëj diçka që të biesh në sy, por bëj Bilal Murati: “Suksesi është në ushqim. Aq sa je
diçka që të mbahesh mend!” më i rëndë në peshë, aq edhe më vështirë për t’u
Almir Osmani: “Ndonjëherë atë që e sheh zemra kidnapuar.”
është e padukshme për syrin.”
Blerim Ramabaja: “Sikur një fëmijë të dorëzohej që
Arlind Ademi: “Kur të thonë që ke ndryshuar, duan
në mësimin e tij të parë, nuk do ta kishte mësuar
vetëm të thonë që nuk je më ashtu siç u intereson
kurrë ecjen.”
atyre.”
Arton Feta: “Në qoftë se do ishte e mundur që tërë Çlirim Luta: “Shikimi mbrapa të bën të ngadalësohet
jetën tuaj ta shihnit në formë filmi, a do të kishit shpejtësia dhe të biesh në gojën e grabitqarit.”
forcë ta shikonit me nënat tuaja, baballarët, Dardan Llapashtica: “Që të buzëqeshësh, të duhet një
motrat dhe vëllezërit?! Vetëm dijeni se në Ditën e shpirt i madh.”
Enis Musliu: “Fjala është si bleta, e cila e ka edhe
mjaltin, edhe thumbin.”
Fisnik Gërguri: “Syno ngritjen e fesë së Allahut, e
jo ngritjen e ndonjë ideologjie tjetër! Gjyko me
dije, logjikë e urtësi, e jo me emocione! Puno sipas
metodologjisë pejgamberike të të dashurit tonë,
Muhamedit a.s.!”
Fisnik Raçi: “Kur Dielli perëndon, si dritë më bëhesh
ti Medrese.”
Jetlir Ademaj: “I can, and I will. Watch me!”
Labinot Lahu: “Njerëzit e suksesshëm nuk janë ata
që kurrë nuk dështuan, por ata që kurrë nuk u
dorëzuan.”
Leutrim Zeqiri: “Kur dikush të kritikon vetëm se nuk
i shkon për shtati, dije se ti je në një shkallë më të
lartë se ai!”
Nr. 43 / Qershor 2018

Lorik Thaçi: “No one’s perfect, but no one’s


worthless.”
Uvejs Hadzi: “Kam aftësi që 100% t’iu shmangem
goditjeve që nuk vijnë në drejtimin tim.”

29
Thëniet
e maturanteve 12/4
Ajshe Emine Shala: “Mos u ndal dhe mos e ndiej është në qiell Dikush që e begaton atë.”
veten të rehatuar derisa ta dëgjosh thirrjen: Futuni Herolinda Olluri: “E kam mësuar të keqen jo për ta
në Xhenet të shpëtuar!” bërë të keqen, por të ruhem prej saj. E kush nuk e
Almedina Abidini: “Njerëzit janë si sytë, shohin dallon (mëson) të keqen prej të mirës, ai bie në të.”
gjithçka, përveç vetes.” Leartë Zubaku: “I suksesshëm është ai që e lodhë
Almira Bytyqi: “Nuk e ke për detyrë të lumturosh veten në dynja për të arritur rehatinë në Xhenet.”
çdokënd, por e ke për detyrë të mos lëndosh Lejla Aliu: “Mëso që të mos e shkatërrosh me fjalë atë
askënd.” çfarë ke ndërtuar me heshtje!”
Amire Gërbeshi: “Nuk ka gjë më të rëndë në peshore Leuarta Pantina: “Trupi sëmuret nga dhimbjet,
sesa morali i mirë.” (Muhamedi a.s) ndërsa zemrat sëmuren nga mëkatet. Ashtu siç
Amra Klisurica: “I fortë je atëherë kur në vetmi hallet trupi nuk e shijon kënaqësinë e ushqimit kur është
tua ia tregon Allahut, duke lotuar, dhe përsëri i sëmurë, ashtu edhe zemra nuk e shijon ëmbëlsinë
para botës del duke buzëqeshur.” e adhurimit kur ajo është e sëmurë.” ( Jahja bin
Arta Asllani: “Ajo që ne dimë është sa një pikë, e ajo Mundhir)
që nuk dimë është sa një oqean.” Linda Berisha: “Kur njeriu dëshiron, gjen mundësi, e
Arta Bislimi: “Digji mëkatet tua me Istigfar, para se kur nuk dëshiron, gjen arsye.”
ato të të djegin ty!” Medina Kastrati: “How cool is it that the same God
Aulona Hasanaj: “Të më poshtërojë e vërteta është who created mountains and oceans and galaxies
më e dashur për mua sesa të më ngritë gënjeshtra.” looked at you and thought the world needed one of
(Omer bin Hattabi r.a.). you, too.”
Blerina Gashi: “Kur errësira ngrihet para teje, kërkoje Meke Q. Ilazi: “Suksesi apo dështimi ynë janë
dritën e udhëzimit me namaz!” përgjigje e asaj se sa rëndësi i japim kohës.”
Drita Luma: “Kam për t’ju injoruar aq shumë, saqë Mirlinda Kaçiu: “Nëse zemra e humb kënaqësinë
edhe ju do të dyshoni në ekzistencën e qenieve ndaj Allahut, dhembja e saj do të jetë më e madhe
tuaja.” se dhimbja e syrit kur e humb shikimin.”
Egzona Bellagoshi: “Fjala e urtë e vëllait tënd, e cila Samire Musa: “Mos e merr për dobësi heshtjen
të thuhet ty, është më e mire sesa pasuria që ta jep, time, sepse nëse unë flas, ju nuk do të mund ta
sepse me pasuri ti bëhesh mendjemadh, ndërsa me përballoni.”
fjalën e mençur udhëzohesh.” Shpëtime Zekolli: “Kur dituria është nga të
Eljesa Sherifi: “Mos fol nëse nuk ke për ta përmirësuar domosdoshmet, atëherë njohja e saj është nga më të
heshtjen!” dobishmet, për shkak të nevojës së njerëzve për të
Fatime Nitaj: “Dija është pasaporta jonë e së ardhmes, dhe të pamundësisë së të mjaftuarit pa të. Sa herë
sepse e nesërmja do të jetë në pronësi të atyre që u që dituria konsiderohet nga plotësueset (pra jo nga
përgatitën për të që nga sot.” të domosdoshmet), aq më pak është i nevojshëm
Firdesa Sylejmani: “Çdo person që ju e njihni është kërkimi dhe vlera e saj.”
duke luftuar një betejë për të cilën ju nuk dini Xheneta Zeqiri: “Kur arrin synimin që kishe, jo vetëm
Nr. 43 / Qershor 2018

asgjë.” që do punosh me kënaqësi dhe vullnet profesionin


Fjolla Mustafa: “Nëse je i lumtur, mos bërtit shumë, që do, por arrin t’ua mbyllësh gojën atyre që thanë
ngase trishtimi e ka gjumin e lehtë!” hiq dorë, se nuk ia vlen dhe s’do të mund ta bësh!”
Florijeta Hysa: “Mos u pikëllo për shpirtmirësinë Zineta Roshaj: “Të suksesshmit dështojnë, mirëpo
tënde! Nëse askush në tokë nuk di ta vlerësoj atë, nuk përfundojnë të dështuar.”
30
Thëniet
e maturanteve 12/5
Alma Baftiu: “Mos u dorëzo para atyre që nuk të one cry is better than telling a lie and making
duan! Dorëzohu aty ku duhet! Para Madhështisë someone smile.”
së Tij!” Florentina Selimi: “The only time you should ever
Amira Myrta: “Çdonjëri prej nesh ka zemër, mirëpo look back, is to see how far you’ve come.”
sa prej nesh kanë ndërgjegje?!” Fjolla Hashani: “There are lots of nice people in this
Ardhmërie Haxholli:“Askush nuk është perfekt. Kjo world. But if you can’t find one, be one.”
është arsyeja pse lapsi ka gomë.” Lirie Imeri: “Shpirti i ngjan një fëmije që gjen qetësi
Arlinda Tahiri: “Bëhu kapiten i anijes që mposhtë de- vetëm në shtëpinë e tij, e shtëpia e shpirtit është
tin e trazuar!”
zemra e të dashurve të tij.”
Blertona Kriva: “Zemra është mbreti, ndërsa organet
Majlinda Berisha: “Jetimin, mos e shkel, por hapja
e tjera janë ushtarët e tij. Prandaj, kur mbreti është
dyert e ndihmoje! Ai prapë jetim mbetet, por jepi
i mirë, edhe ushtarët janë të mirë, dhe kur mbreti
është i keq, edhe ushtarët janë të atillë.” arsye që të jetojë!”
Donika Parduzi: “Kurrë mos prano të kanosesh për Makfire Fejzullahu: “Kopjuesit asgjë nuk fitojnë, por
të heshtur! Kurrë mos lejo të bëhesh viktimë! Mos unë sapo diplomova.”
prano përcaktimin e askujt për jetën tënde! Për- Medina Behrami: “Inspire people who pretend to not
caktoje vetë atë!” even see you!”
Donjeta Musliu: “Kam parë bukuri te njerëzit që Medina Meziu: “Words are free it’s how you use
quheshin të shëmtuar, dhe djallin te shumica e fy- them that may cost you.”
tyrave ëngjëllore.” Medina Rexhepi: “Ec me kohën, por mos harro se Ku-
Edita Ashiqi: “Të jesh i fortë do të thotë të pajisesh me rani dhe Suneti janë shpëtimi yt në çdo kohë!”
fuqinë e durimit dhe faljes.” Medina Sahiti: “Be kind to unkind people they need
Elfete Deliu: “Mirësia të bën personin më të bukur, it the most!”
pavarësisht pamjes që ke.” Merva Kelmendi: “Some people are so poor, all they
Ensare Islami: “Tri detyrat më të rënda të kësaj bote have is Money.”
janë: ta shpërblesh urrejtjen me dashuri, pranimi Pranvera Beqiri: “Mik i mirë nuk është ai që kur ti
i të pamundshmes, dhe thënia – unë isha gabim.”
qanë dhe ai qanë, mirëpo ai që kur ti qanë ai të bën
Eriona Hoti: “Në këtë botë ka shumë njerëz të mirë,
të qeshësh.”
mirëpo në qoftë se nuk mund ta gjesh një të tillë,
Rajmonda Humolli: “Don’t get bored why people talk
atëherë bëhu ti një i tillë!”
Ereza Zhushi: “Ai që e do të kaluarën dhe mendon bad about you, because even bees attack the best
për të është sikur të bluash miellin e bluar.” flower!”
Esma Çerkini: “Unë nuk linda tamahqare, por 3 vjet Sara Fejziu: “Many people invite others to islam by
Nr. 43 / Qershor 2018

banova me një gjakovare.” their actions, and not by words.”


Enda Zhushi: “Kur ti linde, qaje, ndërsa të tjerët Sumea Bashota: “A grateful heart is magnet for mir-
qeshën. Jeto në atë mënyrë që, kur të të vijë vdekja acles.”
të tjerët të qajnë, e ti të qeshësh!” Urtina Alshiqi: “Fol vetëm atëherë kur ajo çfarë ke
Fatlinda Tahiri: “Telling the truth and making some- për të thënë është më e bukur se heshtja!”
31
Kandili
ndriçues
M
e këtë shkrim e kam për qëllim që të
ju njoftojë me një njeri shembullor, i
cili ishte një prej shkaqeve kryesore
që unë të kem një dashuri të madhe për Kura-
nin. Ky njeri është një prej shtyllave kryesore
të recituesve të Kuranit, dhe e reciton Kuranin
bukur, saktë dhe me emocione. Ky mendim nuk
është personal, por mendim i shumë lexuesve të
tyre. Veshi i dëgjuesit kurrë nuk ndihet i lodhur
Kuranit. prej tij, sepse ai gjithmonë intrigon dëgjuesit e
tij. Ai është krijues në përfundimet (e ajeteve).
BIOGRAFI E SHKURTË Unë shpesh mund të parashikoj një përfundim
Shejh Mustafa Ismaili (17 qershor 1905 - 26 (të ajetit), por përfundimet e tij janë gjithmonë
dhjetor 1978) është një prej personave më të të papritura.”
njohurit si recitues i Kuranit. Ai lindi në një fshat Ndërsa kompozitori Abdel Vahab kishte
të quajtur Mit Gazal, një fshat pranë Tantas, shumë mendime të përafërta me Dr. Ahmed
në Egjipt, dhe prindërit e tij e quajtën Mustafa Nauinën. Ai thotë: “Ai ishte i madh në artin e tij.
Muhammed Mursi Ismail. Ai u rrit me gjyshin Ai ishte i madh në menaxhimin e zërit të tij, dhe
e tij. Jeta e hershme e shejh Mustafa Ismailit u ishte recituesi i vetëm që i befasoi dëgjuesit me
përqendrua në Kuran, që nga mosha e re, ndërsa rrugë të paparashikuara.”
kur arriti moshën 10 vjeçare e përfundoi hifzin
e tij (memorizimin e Kuranit). Ai shkoi në një DISA INFORMATA
institucion në Tanta, dhe mësoi shkencën e INTERESANTE RRETH TIJ:
Tefsirit, Kiraetet (artin e recitimit) dhe Fikh
(Jurisprudencën islame). Pas përfundimit të Si 10 vjeçar u bë një recitues i famshëm në
studimeve të tij formale, shejh Mustafa Ismaili e fshatin e tij, pasi që zëri i tij filloi të tërheqë
përqendroi jetën e tij në shërbim të Kuranit. dëgjuesit.
Ai ka vizituar vende të ndryshme të botës. Kur ai recitoi në Kajro për herë të parë, u bë
Ajo që duhet të përmendet është vizita e tij në yll i radios.
Mesxhidul Aksa, ku vizitoi xhaminë e shenjtë Ai u bë lexuesi i preferuar i mbretit Faruk.
El Aksa, në vitin 1977, me ftesë të Anëar Sadat Recitimet e tij të famshme nga pallati i Mbretit çdo
presidentit të Egjiptit. Recitimi i Mustafa Ismailit
Ramazan u dëgjuan nga dëgjuesit e radios në të
në xhamin El Aksa u transmetua në televizion,
dhe është dëgjuar nga e gjithë bota myslimane. gjithë botën arabe. Shejh Mustafai udhëtoi në të
Stili i shejh Mustafa Ismaili kishte unik. Ai e gjithë botën arabe. Ai u bë lexuesi i Universitetit
recitonte Kuranin në mënyra të veçanta, duke Al Azhar, i cili është një post prestigjioz.
përdorur melodi (mekame) të arabëve, për t’i Të gjithë e donin, dhe vazhdimisht do ta
ilustruar fjalët e Allahut te dëgjuesi. duan, sepse jetën e kaloi duke i shërbyer Islamit.
Dr. Ahmed Nuaina, një lexues shembullor i Po e përfundoj këtë shkrim me një dua:
Kuranit (egjiptian), dikur i tha kompozitorit të “Allahu na e bëftë Kuranin pranverë dhe
njohur Ammar El Shereii: “Mustafa Ismail nuk dritë të zemrave tona! Na bëftë prej pasuesve
është vetëm një shejh. Ai është një shkallë e të Kuranit, prej atyre që e lexojnë, e studiojnë,
stileve të leximit që gjenden në një shejh. Ju mund meditojnë rreth tij dhe veprojnë sipas tij, si
të gjeni të gjitha format muzikore në recitimin e dhe tërë falënderimet qofshin për Allahun,
Nr. 43 / Qershor 2018

tij. Sa herë që dëgjoj një lexues të më thotë diçka,


Zotin e botëve! Shejh Mustafa Ismailin Allahu
më kujtohet se shejh Mustafa Ismaili e kishte
e shpërbleftë me Xhenet, dhe ia shtoftë sevapet
thënë atë më parë. Recituesit kanë dështuar të
dalin me ndonjë gjë të re pas tij. Ai lëviz lehtë sipas ajeteve që i ka recituar! Amin!
brenda melodive, dhe kurrë nuk shkoi jashtë Uvejs Hadzi 12/3
32
Ç’jemi ne?
Ç’jemi ne?
Viktima të njëri-tjetrit?!
Ç’jemi ne?
Nxënës të ideve absurde?!
Ç’jemi ne?
Fëmijë me arsyetime të mbrapshta?!
Ç’jemi ne?
Pranga të mbetura jetime?!
Ç’jemi ne?
Kometa të rritura në vazo?!
Ç’jemi ne?
Çelësa më të mëdhenj se dyert?!
Ç’jemi ne?
Forma të gjalla të vdekjes?!
Ç’jemi ne?
Vullkane të shuara insektesh?!
Ç’jemi ne?
Insekte që koleksionojnë shkencëtarët?!
Ç’jemi ne?
Palaço të shfaqjeve ku qeshim vetë?!
Ç’jemi ne?
Pula të mallëngjyera nga veza?!

Takimi me ty
Ç’jemi ne?
Pengje të ëndrrave tona?!
Ç’jemi ne?
Testamente të lëna pa trashëgimtarë?!
Ç’jemi ne?
Plumba me objektiv kokën?!
Ç’jemi ne?
Gjak i përgatitur në laborator?! Dhe eja një herë e m’u afro
Ç’jemi ne?
Lepuj që adhurojnë qenët?! Më shiko në sy, të lutem mos u largo!
Ç’jemi ne? Ka kohë që shkove, dhe nuk të pashë më
Proteza të ngulura e të mbetur mbi bukë?! A thua, vallë, pse? Ç’ndodhi? Ç’u bë?
Ç’jemi ne?
Aktorë të dështuar tragjikë?!
Ç’jemi ne? Përsëri i heshtur, pse s’thua asgjë?
Peshkatarë që ia hedhim grepin vetës?! Sikur s’je më ai që ishe, sikur nuk të njoh më
Ç’jemi ne? Ka kohë që po të kërkoj, në shekuj u shndërruan muajt
Robër që bëjnë lutje për të mos u liruar?! Tani të kam përballë, nuk m’flet, nuk nxjerr asnjë zë.
Ç’jemi ne?
Ata që bëjnë pytje?!
Ç’jemi ne? Të paktën më lejo të të hidhem në krah e të të përqafoj!
Ura midis dy humnerave?! Le të ngrohet ky shpirt, të gjitha dhembjet t’i harroj!
Dashuria dhe vdekja?!
Bota vetë?! Ka kohë që kjo zemër e gjorë po lundron në oqeanin e
Flakadanë zjarresh që trembin egërsirat?! shpresës.
Lumturia e fundit e majmunit?! Përballet me stuhi pas stuhie, por prapë shpreson se
Optimizmi i Diellit në agim?! dielli do t’i lëshojë rrezet.
Kënaqësia e dhimbjes në lindje?!
Karvanë që vdesin nga etja për të vërtetën?!
Ata që i bindin oqeanet të heqin dorë?! Dëshiron të largohesh!? Të lutem mos e bëj prapë!
Apo ata që nga pema prodhuan letrën, ku u vizatua Të lutem vazhdo, edhe ëndërr nëse je, vetëm edhe pak!
rrënja jonë?! Më lejo, të paktën, për një gjë t’i premtoj!
Apo ata që trupi po u vdes nga plagët?!
Apo ata që shpikën pasqyrën për të parë të metat?! Se do bëhem e fortë, dhe rrugën s’do ta ndaloj.
Ndoshta ne jemi ata që jetën e shndërruan në qël-
lim?! Copat e zemrës do t’i mbledh,
Apo ata që me ide e mbushëm zbrazëtirën?!
Apo ata pa të cilët Toka s’do të kishte emër?! e me shpresë do t’i bashkoj.
Nr. 43 / Qershor 2018

Ne jemi njerëz. E në Parajsë, dashtë Zoti,


Dhe ky fakt zhduk çdo dyshim. ngrohtësinë tënde prapë ta përjetoj.
Mirvete Karaliti 11/3
Edita Alshiqi 12/5

33
Dritëro Agolli
S
hkrimtar, publicist, prozator, veprimtar poezinë e “un-it”, përkundër poezisë së “ne-ve”,
shoqëror, anëtar i Akademisë së Shken- që shkruhej ‘për të bashkuar masat’. Thjeshtësia
cave të Shqipërisë. Jemi duke folur për e komunikimit, mesazhet universale dhe shpre-
Driton Agollin, i cili ishte më shumë sesa që e hja e hapur e ndjeshmërisë janë shtyllat e forta
njihni. Lindi ne Menkulas të Devollit. Mësimet ku mbështetet poezia e Agollit. Ai kishte vepra
e para i mori në vendlindje, e të mesmen e për- të shumta, e ndër to Në rrugë dola, Hapat e mia
fundoi në shkollën “Asim Zeneli” (Gjirokastër). në asfalt, Kalorësi lakuriq, Udhëtoj i menduar
Ka punuar shumë kohë si gazetar në gazetën e etj. Në moshën 85 vjeçare u nda nga jeta, pas një
përditshme “Zëri i popullit”, ku dha kontribut sëmundjeje kronike në mushkri, mirëpo ai do të
të stërmadh. Mund të themi se artikujt e tij ishin mbetet një prej figurave më të shquara të penës
në ç’do numër të gazetës, dhe për shumë vjet ka shqiptare. Të shohim se si vajton ai në disa var-
qenë kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Ar- gje të poezisë Gri:
tistëve të Shqipërisë. Për shumë kohë ishte edhe Shumë ujë gri, shumë qiej gri,
deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Krijimtaria e Gri në dritare, gri në vetmi.
tij letrare është mjaft e pasur në gjini e lloje të Ikin lejlekët larg në arrati,
ndryshme: poezi, poema, tregime, novela, ro- Shumë ujë gri, shumë qiej gri.
mane, drama, skenarë filmash etj. Është fitues i
disa çmimeve dhe i nderimeve të tjera. Disa prej Pikojnë strehët melankoli,
veprave më të rëndësishme të tij janë përkthy- Shumë strehë gri, shumë pika gri.
era në gjuhë të ndryshme. Poeti i madh i letrave Postier përtaci, vjen në shtëpi
shqipe, shkrimtari i filozofisë dhe dhembjes Me pallto gri, me letra gri.
njerëzore, po ashtu u bë edhe poeti i tokës dhe
i dashurisë për të. Veprat e tij krijuan traditë të Hesht pas dritares maçoku i zi,
re të letërsisë shqiptare. Agolli u shfaq në letër- Gazeta hapet me tituj gri.
si si një autor me kërkesa të larta për poezinë. Gri në dritare, gri në vetmi,
Ai synonte një poezi më të përveçme, dhe me Ikin lejlekët larg në arrati…
shumë individualitet. Ky ishte Agolli, që krijoi Albin Meta 12/3
Nr. 43 / Qershor 2018

34
THE CHILD OF It’s the little
IGNORANCE- things in life...
PREJUDICE Happiness
I A
’m sure we all know what it’s like to feel s simple as it is, how much would
judged by someone else. Maybe it’s be- first-class happiness cost you? Noth-
cause of the way you look, or the way you ing. Happiness is a gift sent from
act, or something you’ve said. No matter what heaven, a smile graced on a face and a laugh
the reason, it probably didn’t feel very good. fixed with a beautiful melody. Happiness is
.Why do so many people feel the need to make beauty in a song that you’ve never heard, but
fun of and judge others? This question crosses know all the words to. Happiness is doing a
my mind daily. I wonder why we, as humans, good deed to someone, giving a kiss to your
feel the need to judge and degrade others. It’s parents on a regular basis, telling someone you
human nature to compare ourselves to others, love them because life is short and being hap-
whether it’s to our family members, peers or py is the first thing you want to be. Happiness
even celebrities we see in the media. We base is closing your eyes, taking a deep breath and
our judgments of ourselves and others on these getting tears in your eyes because you just love
comparisons. Judging others sometimes gives life. Happiness is staying simple but being the
people a sense of prestige because demeaning best person you can ever be. Happiness is writ-
others can create a false sense of security and ing a story about heartbreaks, disappointments
identity. When it comes down to it, people are that turn into success and well, happiness. Being
different. No two people are completely alike. loved is also happiness! And now, tell me, how
We need to accept these differences and stop long have you been happy? Have you ever tried
judging people. It is hurtful to them and makes waking up one morning, looking at the mirror,
the people ridiculing them look bad. I’m not smiling at the sun with no particular reason?
saying that I never make fun of people. In fact, I Have you tried sitting down, taking it in, cry-
find myself judging others more often than not. I ing, and thinking it’s you against the world and
think it’s unfair for me to draw conclusions and the next thing a hand touches your shoulder and
opinions about others without knowing them. you don’t remember why you’ve been sitting in
As young adults, it’s our duty to make a con- the corner with tears in your eyes at all. Have
science effort to be more accepting towards oth- you tried doing something without any hesita-
ers’ differences. tions and you’re glad you did? Have you tried
Who are we to judge how others act, look, praying to God with a smile on your face, thank-
dress or who they hang out with? To make fun ing Him for everything you’ve become and eve-
of a peer is immature and shows people around rything you have and reached? If yes, then let
you that you are close-minded. me tell you, it’s no miracle - - That’s happiness
All in all, I hope that more people this year happening right there.
start out with open minds and reduce the
Medina Behrami 12/5
amount they talk about, make fun of, and judge
others. Once more and more people begin to do
Nr. 43 / Qershor 2018

this, it will result in a happier life for all.


Always remember, treat others how you
want to be treated.
Medina Behrami 12/5

35
Udhëtimi i ëndrrave që u
shndërrua në realitet
N
jë nga komponentët më kryesorë që
mungon nga eksperiencat e realitetit
virtual është aftësia për të ndarë eks-
periencat me të tjerët. E kjo po që ndodhi ditën
kur të gjitha u mblodhëm dhe filluam udhëtimin
tonë për në Turqi, më datën 09/10/2017. Emocio-
net filluan nga çasti që zbritëm në atë vend. U
bartëm në konviktin “Şehit Osman Yılmaz Kız
Anadolu Imam Hatip Lisesi”. Dita e parë filloi
me vizitën e shkollës “Anadolu Imam Hatip
Lisesi”, duke i mbajtur mend gjërat e veçanta
që përmbante ajo shkollë. Më pas pamja e detit
Marmara sikur na i magjepsi sytë, sa në fantazi-
në tonë filluam të notonin bashkë me gjallesat që
gjendeshin aty brenda.
Si mrekulli tjetër mund ta shqyrtojmë edhe
Urën e Bosforit, e cila të mahnit me pamjen e
bashkimit të dy kontinenteve të mëdha, Evropës
dhe Azisë. Vazhduam e arritëm në vendin e
quajtur “Miniatür”. Maketat e ndërtuara të thel-
loheshin në mendje, e mendimet tashmë ishin të
pranishme si të ishe po në atë vend. Konstatohet
se aty ndodhen rreth 114 maketa (peizazhe), e
që zënë vend 15m2, e sipërfaqja e përgjithshme
ishte rreth 60,000m2. Nuk vazhduam rrugën pa
takuar edhe dy xhami. Njëra ndër to ishte edhe
xhamia “Fatih Süleymaniye”, e njohur tek ev-
Nr. 43 / Qershor 2018

36
ropianët si “Xhamia e Kaltër”, e ndërtuar nga

Eskursioni
arkitekti Sinan, i cili kishte prejardhje shqiptare.
Syri po që u mahnit atëherë kur para nesh ndod-
hej xhamia “Sultan Ahmet”, me 6 (gjashtë) min-

në Turqi,
aret. Pas këtyre dy ditëve në Stamboll lundruam
me vapor, dhe vizituam Küçük Camlica-Ilam
dhe xhaminë e saj. Kulmi i kënaqësisë arriti po

udhëtim
atë ditë, kur arritëm në “Büyük Çamlica Tepesi-
Kisikli”, e që prej aty shihej thelbi apo zemra e
Stambollit. Pas 3 (tre) ditëve në Stamboll erdhi

i veçantë
koha të zhvendoseshim për në Bursa. Rrugës për
atje vizituam shkollën në Pendik, përndryshe
“Pendik Anadolu Imam Hatip Lisesi”. Pas arri-
tjes në Bursa u vendosëm në konviktin e shkollës
“Murad Hüdavendigar Anadolu Imam Hatip
Lisesi”, ku pamja e jashtme ishte mbresëlënëse.

K
Arriti dhe dita e fundit. Se si i kaluam aq shpejtë ëtë vit shkollor maturantët e Me-
këto ditë, bisedonin vajzat. E vizituam edhe uni- dresesë patën rastin që ekskur-
versitetin “Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakülte- sionin e tyre ta shijonin në një
si Faik Çelik Yerleşkesi”. E, në fund fare u mbajt vend pak më të veçantë, e që ishte Turqia.
edhe një konferencë me zv. kryeministrin e Tur- Aty ata vizituan qytetin e Stambollit dhe Bursës,
qisë z. Hakan Çavushoglu. ku kishin mundësinë të magjepseshin me vizitën
Të qeshurat, akulloret e “Maraş dondurması”, e atyre vendeve që nuk kishin qenë kurrë më
dhe shumë çaste të tjera u vulosën mu në zemër, parë.
si kujtimet më të ëmbla të krejt jetës sonë. Shëtitën nëpër brigjet e detit, ngushticave
Ky ishte një përshkrim shumë i shkurtër në mahnitëse, dolën nepër tregjet shumëshekul-
krahasim me atë që ne e përjetuam. Nuk do të lure, u falën në xhami madhështore të ndërtuara
harrohet kurrë, dhe do të mbillet në kujtimet që qysh prej shekujsh, u takuan me njerëz të veçantë
kthjellohen herë pas here në mendjet tona, kur etj., dhe kaluan momente vërtetë të bukura dhe
do të qeshim me ato çaste të paharruara. Kjo qaste tejet të këndshme. Falënderim i veçantë
vizitë te vëllezërit e motrat tona, dashtë Allahu, për mikëpritësit atje dhe për shkollën tonë që e
të vazhdojë edhe më tutje! mundësoi këtë ekskursion në Turqi.
Ensare Islami 12/5 Abdurrahman Rama 12/3

Nr. 43 / Qershor 2018

37
Program me rastin e
7 dhe 8 Marsit
M
e rastin e 7 dhe 8 Marsit, Drejtoria e
Arsimit në Prishtinë dhe Medreseja
“Alauddin” organizuan një pro-
gram të larmishëm artistik e kulturor. Amfite-
atri i shkollës sonë ishte i vogël për akomodimin
e shumë veteranëve të arsimit, drejtorëve të
shkollave, mësimdhënësve të shumtë e mysa-
firëve të tjerë. Programi kulturor i përgatitur nga
disa shkolla të Prishtinës i dha sharm edhe më të
veçantë këtij programi. Z. Salihaj, drejtor i Drejt-
prisë së Arsimit në Prishtinë, ndër të tjera vuri
në theks kontributin e vazhdueshëm të mes-
imdhënësve ndër vite. Ai shprehu admirimin
e tij para kësaj kategorie të çmuar të shoqërisë
sonë. Kurse drejtori i Medresesë, z. Jakup Çu-
naku, pasi i falënderoi të pranishmit, theksoi se
mësuesi është piedestali i gjithë profesioneve,
kurse nënat shqiptare ishin dhe janë shtyllë e
rëndësishme e shoqërisë sonë.
Në këtë takim u ndanë edhe shumë mirën-
johje për veteranë të arsimit, mësimdhënës të
dalluar, drejtorë të shquar etj. Po ashtu këtu u
ndanë mirënjohje dhe dhurata për tre vendet më Medreseja “Alauddin” për të gjithë mysafirët
të mira nga Festivali i Recitatorëve, festival ky shtroi një drekë në restaurantin e shkollës. Me-
që pas disa vite pa u mbajtur, u rikthye në Me- dreseja “Alauddin” ishte e nderuar me rastin e
dresenë “Alauddin” në Prishtinë. Vendi i parë i ndarjes së mirënjohjes për profesorin Bajrush ef.
takoi nxënëses Aurorë Aliu; vendi i dytë Kasim Ahmetin, nga DKA e Prishtinës, e i cili me dekada
Gërbeshit (që të dy nxënës të Medresesë Alaud- dha kontribut në Medrese. Përndryshe, Bajrush ef.
din), dhe vendi i tretë I takoi Erona Mulollit, nxë- Ahmeti ishte edhe autor i gjashtë teksteve shko-
nëse e Gjimnazit “Sami Frashëri” në Prishtinë. llore të Medresesë “Alauddin”. Ensare Islami 12/5
Nr. 43 / Qershor 2018

38
Në vigjilje të 10 vjetorit të
pavarësisë së Kosovës
N
ë vigjilje të 10 vjetorit të pavarësisë
së Kosovës, Medreseja “Alauddin”
në Prishtinë pati nderin që të ketë
mysafir myftiun e Republikës sonë, Mr. Naim ef.
Tërnavën. Ky takim i begatë filloi me intonimin
e himnit kombëtar nga kori i shkollës, e pastaj
me himnin e Kosovës. Ajete nga Kurani fisnik
lexoi nxënësi Uvejs Haxhi, ndërsa në paraqitjen
e tij myftiu theksoi rëndësinë dhe rolin që pati
Bashkësia Islame e Kosovës në përgjithësi, e Me-
dreseja në veçanti, pra në çlirimin e Kosovës dhe
pavarësinë e saj. Gjatë këtij bashkëbisedimi pati
shumë pyetje prej nxënësve, të cilave myftiu ynë
iu përgjigj me shumë dëshirë. Ensare Islami 12/5

Nr. 43 / Qershor 2018

39
Dy dekada në arsim –
“Me ju filloi ndryshimi!”
M
ë 1997, në këto banka kanë qenë mësimin në Medrese.
për herë të parë gjenerata e Programi u hap duke e lexuar Fjalën e
parë e vajzave. Çaste të veçanta Allahut, prezantim ky i nxënëses Blertona
mallëngjimi për shkollën dhe për kohën e kaluar Kriva. Pastaj vazhdoi paraqitja e recitalit “Beso,
solli prania e 20 gjeneratave të para të vajzave, të o qenie njerëzore”, për t’ia lënë radhën korit të
cilave iu prezantua një dokumentarë i posaçëm. vajzave. Në këtë atmosferë u bë edhe ndarja e tri
Kësaj pranie iu bashkua edhe myftiu Mr. Naim mirënjohjeve:
ef. Tërnava me bashkëpunëtorë nga BIK-u. 1- Për Kryesinë e BIK-ut (për vendimin e mar-
Ish nxënëseve iu paraqit edhe një program rë për hapjen e paraleles të vajzave)
i përgatitur prej vajzave që janë duke e vijuar 2- Për Haxhi Ilaz Ukën (për ndihmën financi-
are të dhënë në atë kohë)
3- Për Shahë Memishin (për mësimdhënie, që
nga gjenerata e parë) Ensare Islami 12/5
Nr. 43 / Qershor 2018

40
Garat e Kuranit në
paralelet e djemve

N
ë ambientet e Medresesë në Prishtinë klasës së 11/2 Prishtinë; vendi i dytë klasës së
u mbajtën garat e Kuranit, me pa- 11/1 Prishtinë, dhe vendi i tretë 11 nga Prizreni.
ralelen e djemve, të klasave të njëm- Kurse për klasët e dymbëdhjeta, vendi i parë i
bëdhjeta dhe të dymbëdhjeta. takoi klasës së 12/2 Prishtinë, vendi i dytë 12/3
Në emër të Kryesisë nxënësit i përshëndeti Prishtinë, dhe vendi i tretë 12/1 Prishtinë.
kryeimami i BIK-ut, Sabri ef. Bajgora, me ç’rast Drejtoria e shkollës për nxënësit fitues ndau
edhe u foli nxënësve për rëndësinë e mësimit të mirënjohje dhe shpërblime.
Kuranit dhe pasimit të mësimeve të tij. Urime dhe suksese të tjera edhe në të ar-
Pastaj drejtori i Medresesë “Alauddin”, Jakup dhmen! Abdurrahman Rama 12/3
ef. Çunaku, pasi i përshëndeti nxënësit dhe iu
uroi suksese, tha: “Kurani duhet të jetë model i
përkryer i sjelljeve tona në jetë”. Më pas drejtori
i shpalli garat e hapura.
Nxënësit garues u vlerësuan nga komisioni
vlerësues i përbërë prej: Sabri Bajgora - kryei-
mami i Kosovës, Driton Arifi - profesor në M.M.
“Alauddin” në Prishtinë, Mustafë Hajdari - pro-
fesor në Gjilan, dhe Ramadan Uka - koordinator
dhe mësimdhënës në Prizren.
Garat u udhëhoqën prej moderatorit prof.
Ekrem Maqedonci.
Rezultatet e garave ishin si në vijim:
Vendi i parë për klasët e njëmbëdhjeta i takoi

Nr. 43 / Qershor 2018

41
Garat e Kuranit për vajza

N
ë objektin e shkollës sonë, më Juria e kishte të vështirë caktimin e fituesve.
09.03.2018, u mbajtën garat e Kuranit Klasët e 11-ta:
nga dy paralelet e vajzave, Prishtina Vendi I - 11/5 Prizren
dhe Prizreni. Vendi II - 11/4 Prishtinë
Me padurim erdhi kjo ditë, e nxënëset i shihje Vendi III - 11/3 Prishtinë
me Kuranin fisnik në dorë, duke u lutur që të Klasët e 12-ta
fitonin këtë të garës. Secila vajzë me siguri se doli Vendi I - 12/5 Prishtinë
në skenë dhe e dhuroi gjithë diturinë që e pose- Vendi II - 12/4 Prishtinë
donte, pa as edhe një tremë të vogël. Emocioni Vendi III - 12/7 Prizren
nuk i kaplonte vetëm garueset, mirëpo edhe Ne iu urojmë suksese vajzave!
pjesëmarrëset që me entuziazmin e tyre i dhu- Ensare Islami 12/5
ronin përkrahje garueseve. Në hapjen e garave
ishte edhe myftiu Mr. Naim ef. Tërnava, i cili
mbajti një fjalim rasti, duke i inkurajuar vajzat
që gjithmonë të mësojnë dhe ta lexojnë Kuranin.
Pas këtij të fundit garat i bëri të hapura drej-
tori i Medresesë “Alauddin”, Jakup ef. Çunaku.
Komisioni vlerësues përbëhej prej:
Sabri Bajgorës - kryeimam i Kosovës
Safet Hoxhës - profesor në FSI
Hatixhe Jashanica - Sadriut- mësimdhënëse
në Medrese
Ramadan Ukës - koordinator dhe mësim-
dhënës
E gjithë kjo u udhëhoq prej prof. Driton Arifit.
Nr. 43 / Qershor 2018

42
Aktiviteti i lëndës së
Fizikës, “EUREKA”
N
ë ambientet e Medresesë “Alaud- e shkollës ishin vendosur edhe punime të tjera,
din” në Prishtinë, më datë 22.02.2018, si në hamer, skicime etj., e të cilat ishin mjaft të
është mbajtur aktiviteti i lëndës së pëlqyera prej audiencës. Programi u mbyll me
Fizikës, “EUREKA”, i realizuar prej nxënëseve dy kuize, që u realizuan duke përfshirë edhe au-
të klasës së 10, me dy paralelet e saja, 3 dhe 4, diencën, si nga radhët e nxënësve, ashtu edhe të
dhe nën udhëheqjen e profesoreshës së Fizikës,
profesorëve. Kjo ishte edhe një dëshmi se nxë-
Fexhrije Simnica - Ismaili. Tematikat e aktivitetit
ishin Energjia dhe Dinamika, të cilat u shpjegu- nësit e Medresesë në vazhdimësi paraqesin njo-
an si dukuri fizike, dhe të cilat u bënë edhe më huritë e tyre, si në forma praktike, ashtu edhe në
shumë interesante përmes eksperimenteve të re- mënyrë kreative.
alizuara prej vetë nxënëseve. Po ashtu në hollin Ensare Islami 12/5

Bukuria e rreptë
M
atematika nuk është vetëm për sante për të pranishmit. Vlen të theksohet se
shkencëtarët. Ajo është për të gjithë gjatë këtij program kanë prezantuar edhe nxë-
ne. Nga këto pak fjalë klasa 12/5 nëset e shkollave të tjera. Me shpresë që ky pro-
filloi përgatitjet për një program lidhur me gram ka qenë fitimprurës, shpresojmë që edhe
Matematikën. Si çdo program tjetër, edhe ky në vitet e ardhshme të mbahen këso programesh
u hap me lexim të Kuranit, tani prej nxënëses dobiprurëse për ne! E gjithë kjo qe e mundur falë
Nr. 43 / Qershor 2018

Sumea Bashota. Pas kësaj u paraqitën punimet profesoreshës tonë të nderuar Marigonë Gashi,
e nxënëseve lidhur me Teoremën e Pitagorës, që në çdo hap ishte në përkrahje të plotë dhe
Lidhshmërinë e Matematikës me Kuranin, si inkurajim që të vazhdojmë tutje.
dhe shumë tema të tjera që ishin tepër intere- Ensare Islami 12/5

43
“Isa Boletini”
M
e rastin e 17 Shkurtit, Ditës së Pa- sërë monumentesh nga e kaluara e pasur kul-
varësisë, shkolla jonë ndërmori një turore. Lagjja historike e qytetit është Mëhalla
aktivitet lidhur me tradicionalen sh- e Hadumit, ku edhe gjenden tregu i vjetër dhe
qiptare. Aktiviteti i ashtuquajtur “Isa Boletini” ndërtesat më të vjetra, dhe ku ende ekziston
përbehej prej 6 sektorëve të ndryshëm, nga 6 xhamia e vjetër me emrin “Xhamia e Hadumit”.
klasë të ndryshme. Tregu i vjetër, apo siç njihet “Çarshia e Madhe”,
Klasa 10/3 “Artizanalet” ishte zemra e funksionimit ekonomik për Gjak-
Klasa 10/4 “Artizanalet” ovën. Popullsia e Gjakovës është 94 158 banorë.
Klasa 11/3 “Qytetet”
Klasa 11/4 “Fustanella shqiptare”
Klasa 12/4 “Ushqimi tradicional”
FUSTANELLA SHQIPTARE
Klasa 12/5 “Dëshmorët” Artina Beh-
Nxënëset kishin hulumtuar për çdo gjë që rami: Fus-
duhet për sektorin e caktuar, duke sjellë objekte, tanella është
ushqime, veshje dhe gjithashtu kishin përgati- një veshje
tur për secilën pjesë nga një citat të shkurtër. Për tradicionale
vizitë të këtij panairi ishte edhe drejtori me disa dhe lufta-
mysafirë, si dhe profesorë të shkollës sonë. rake për
meshkuj, e
ARTIZANALET ngjashme
me fundin
Alma Kras- dhe kiltin
niqi: Në skocez, e
këndin e mbajtur prej
artizana- shqiptarëve, e më vonë edhe prej grekëve dhe
leve kemi popujve të tjerë të Ballkanit. Objekte nga koha
paraqitur ilire, e që përshkruajnë fustanellën, janë gjetur
disa mjete të në Korçë, në rrethin e Durrësit dhe në Slloveni.
përdorura Në Shqipëri fustanella ka qenë uniformë zyrtare
në kohët e e Gardës mbretërore, dhe vazhdon të përdoret
mëhershme, nga grupet polifonike, ndërsa në Greqi një lloj
veçori e të i shkurtër i fustanellës vazhdon të përdoret
cilave është nga njësitë ushtarake ceremoniale si Evzones.
mënyra e
përpunimit dhe e materialit nga i cili puno-
heshin, si: druri, balta dhe bakri. Këto mjete
DËSHMORËT
kryesisht vendoseshin në dhoma, prej edhe Medina
nga i kemi huazuar. Mund të themi se edhe Behrami: Në
vetë dhomat paraqesin art në vete. Dhomat/ këtë aktivitet
odat për mikpritjen e mysafirëve, vërteto- të mbajtur
jnë për karakterin bujar të shqiptarëve. me rastin
e Festës së
QYTETET 17 Shkurtit,
Klasa 12/5
Gjakova me për-
është qytet faqësuese
në pjesën
perëndimore Medina
të Kosovës. Behramin
Po ashtu dhe Eriona Hotin, paraqitën jetën, mundin
Gjakova dhe sakrificën e shehidëve medresistë gjatë
është qendër luftës së Kosovës. Përmes kësaj tematike nxë-
Nr. 43 / Qershor 2018

e komunës nësit përfituan shumë, duke i njohur edhe më


dhe e rajonit mirë heronjtë e vendit tonë, dhe gjithashtu
me të njëjtin duke marrë kurajo e krenari që jemi pjesë e
emër. Qyteti shkollës që atdheut ia fali shumë dëshmorë.
përmban një Ensare Islami 12/5
44
Garat në Turnirin e Volejbollit
M
ë datë 20.02.2018, Medreseja e Mesme loje të gjatë rezultati doli si vijon:
“Alauddin” u bëri ftesë shkollave Vendi i parë: Gjimnazit “Xhevdet Doda”
të mesme të Prishtinës, që të marrin Vendi i dytë: Medreseja “Alauddin”
pjesë në një lojë miqësore në Volejboll, garë e or- Vendi i tretë: Sh.M.E. “Gjin Gazulli”
ganizuar nga paralelja e vajzave. Të tre vendet e para u shpërblyen nga ana e
Kësaj ftese iu përgjigj shkolla e Mesme Tekni- stafit të Medresesë, dhe të gjithë pjesmarrësit
ke “28 Nëntori”, shkolla e Mesme Elektroteknike u ndanë të kënaqur. Medreseja u përfaqësua
“Gjin Gazulli”, dhe Gjimnazi “Xhevdet Doda”. prej: Leuartë Pantinës, Blerina Gashit, Amire
Ndeshjet u zhvilluan në mënyrë të drejtë, e në Gërbeshit, Egzona Bellagoshit, Shpëtime Zekol-
finale u takuan ekipi i shkollës “Xhevdet Doda” lit, Rejhane Sadikut dhe Vesa Mehanit
dhe ekipi i Medresesë “Alauddin”, që pas një Egzona Bellagoshi 12/4

“Grow and Glow” - A creative activity!


06.02.2018 was the day when the students of ried out in a highly creative way , including in
12/5 were the protagonists of the activity “Grow direct conversation with the subject professor,
and Glow”.The objectives of the activity were with elements of the development of an interac-
the development of research skills, the presenta- tive lesson. Grow and Glow was introduced to a
tion and the communication in English language wealthy audience with students and professors.
,through career orientation themes .We as stu- Hope you all gained something from this crea-
dents through the professions we have decided tive activity. Medina Behrami 12/5
, we unfolded elements and certain
characteristics, we brought examples
and statistics, models, real practices
and experiments ,trying to awaken
the curiosity of our peers, who are be-
fore this important selection .Profes-
sions that were introduced : medicine
, pharmacy, arts, geography, economy
, teaching , menagment and journalist
Nr. 43 / Qershor 2018

.In the end, there was also an attrac-


tive game for participants from whom
through specific questions they gave
their thoughts about the profession
of their dreams. The activity was car-
45
PUNËTORIA RINORE ARTISTIKE
PËR PROMOVIMIN E VLERAVE
KULTURORE TË KOSOVËS

M
ë 26 Mars 2018 u realizuar punëto-
ria rinore artistike për promovimin
e vlerave kulturore të Kosovës me
shkollën e tretë “Alauddin” në Prishtinë.
Gjatë këtij vikendi, nxënësit e kësaj shkolle
kanë mësuar rreth arkitekturës tradicionale të
vendit dhe kanë punuar maketë të një kulle-
tip tradicionale. Në të njëjtën kohë është zhvil-
luar skulptura me gozhda e penj për formimin
e hartës me reliefin e Kosovës. Në këtë punëtori
morën pjesë nxënësit Altin Zeqiri, Arbër Lala,
Eron Hajzeri, Flamur Haxha, Granit Sadiku,
Imer Smajli, Rijad Sogojeva dhe Sabit Sogojeva.
Kurse Medreseja “Alauddin” në Prishtinë falën-
deron tutorin e këtyre javëve që ka kryer punë
të shkëlqyer me nxënësit tanë Adnan Zogaj nga
“MODUL Academy”, si dhe Drilon Osmani nga
“Kosova Në Lëvizje”.
Medreseja “Alauddin” në Prishtinë mbetet
gjithnjë e hapur për bashkëpunim me institu-
cionet dhe organizatat e ndryshme që synojnë
edukimin, arsimin dhe përcjelljen e eksperiencës
të nxënësve tanë.
Nr. 43 / Qershor 2018

46
Duaja e hatmes e maturantëve
M
e datën 4 Maj në Medresenë Alaud- tohej me disa fjalë motivuese për punë tonë.
din u mbajt ceremonia e duasë Pas përdundimit të duasë nga maturantët, u bë
së hatmes me paralelet e djemve. edhe zgjedhja e nxënësit më të dalluar në nivel
Programin e nderoi me prezencën e tij myf-
tiu i nderuar Mr. Naim ef. Tërnava, i cili edhe klase dhe shkolle. Me kaq edhe përfundoi ky
mbajti një fjalim rasti. Po ashtu edhe drej- program madhështor, me shpresë që Allahu të
tori i Medresesë shfrytëzoi rastin të na drej- ketë pranuar atë lexim dhe dua nga ana jonë.

M
e datën 5 maj 2018 ora 15:00 filloi prezantimit të tyre mysafirët mbetën të kënaqur.
përmbyllja e këtij viti me gjener- Duke ia lënë me pas radhën monologut me
atën e 17-të të vajzave me Duanë e temën “Miqësia”, e cituar nga Amra Klisurica,
Hatmës. Një atmosferë krejtësisht ndryshe prej Ensare Islami dhe Learta Zubaku, një monolog
herëve tjera. Një ndjenjë më e veçantë, ngase po me fjalë prekëse dhe shumë domethënës. Pro-
bëhet leximi i Kuranit famë lartë. Po këtë ditë grami nuk mbaroi me kaq, por ai vazhdoj me
na nderoi përfaqësuesi BIKut Ahmet ef. Sadriu, pikën kryesore të radhës e cila është Leximi i
me këtë rast mbajti një fjalim shumë domethë- Kuranit nga secila maturante. Duanë në gjuhën
nës. Si t’i harrojmë ato që dhanë kontributin që
arabe e lexoi nxënësja Fatime Nitaj, ndërsa ne
edhe kjo gjeneratë ta mësojë leximin e Librit te
gjuhën shqipe nxënësja Blertona Kriva. Leximi
Allahut, gjuhën e Kuranit dhe me mësimin e ar-
tikulimit të secilës shkronjë një për një, e kjo falë i Kuranit u mirëprit me interesim nga të gjithë
dy profesoreshave tona Valbonë Asllanit dhe të pranishmit. Pas leximit të Kuranit kishim për-
Fikrije Dumanit. gatitur një koktej rasti për të ftuarit dhe pjesë-
Siç është traditë në medrese në Duanë e Hat- marrësit të cilët për veç që përcollën programin e
meë pas fjalimeve që i mbajnë të ftuarit dhe përgatitur nga ne, ata patën mundësi ti vizitojnë
mysafirët, shpaloset edhe programi me pikat në edhe hapësirat e shkollës sonë, ku ne qëndruam
vazhdim. Fillimi u bë me korin e vajzave të cilat për tri vite radhazi. Nxënëseve iu uroj suksese të
kanë bërë një punë të shkëlqyeshme dhe pas mëtutjeshme! Ensare Islami 12/5
Nr. 43 / Qershor 2018

47
Garat e Kuranit në nivel të
medreseve të Ballkanit

G
arat e Kuranit në nivel të medreseve
të Ballkanit, të cilat u mbajtën nën
patronazhin e kryetarit të Bashkësisë
Islame të Republikës së Kosovës, Myftiut Naim
Tërnava, dhe të organizuara nga Medreseja e
Mesme “Alauddin”, përfunduan sot. Gjatë kë-
tyre ditëve në këto gara morën pjesë nxënës dhe
nxënëse të medreseve të Ballkanit nga Kosova,
Shqipëria, Turqia, Maqedoni, Mali i Zi, Kroacia,
Bullgaria dhe Sanxhaku dhe patën rastin të shfa-
qin talentin dhe performancën e tyre në leximin-
këndimin e Kuranit.
Kjo është gara e parë që u organizua në niv-
el ballkanik dhe nga të gjithë pjesëmarrësit u
falënderuam BIK-u, Myftiu Tërnava dhe me- të vazhdohet edhe në vitet e tjera dhe ky është
dreseja si nikoqire për këtë organizim kaq mad- vetëm një hap i mbarë drejt afrimit dhe organi-
hështor. Në përmbyllje të kësaj gare mori fjalën zimit të përvjetshëm të garave kuranore në nivel
Myftiu Tërnava i cili falënderoi të gjithë pjesë- të medreseve në Ballkan. Ai ka falënderuar drej-
marrësit në këtë garë duke theksuar se ishte një torin e Medresesë Jakup Çunaku dhe stafin e
garë e fortë dhe nuk ka asnjë humbës. Ai është tij për këtë organizim shumë të mirë të garave
shprehur i mahnitur me paraqitjen dhe lexi- kuranore. Ai ka falënderuar edhe për prezencën
min e këtyre nxënësve, të cilët janë argument i e mysafirit nga Arabia Saudite dr. Abdulaziz
qartë se Islami në këto troje është i fortë dhe i Muhamed Kasimi nga Organizata Botërore e
qëndrueshëm dhe myslimanët kanë identitet me Kuranit dhe Sunetit, përfaqësuesin e Dijanetit të
të cilin krenohen. Ai ka veçuar se kjo traditë do Turqisë Omer Faruku.
Nr. 43 / Qershor 2018

48
Më pas, drejtori i Medresesë “Alauddin” falënderuar edhe shkollat të cilat kanë dërguar
Jakup Çunaku në fjalën e tij përmbyllëse falën- nxënësit në këtë garë kuranore duke theksuar
deroi të gjithë pjesëmarrësit në këtë garë duke i porosinë kuranore “bashkëpunoni në punë

Nr. 43 / Qershor 2018

49
të mira dhe të mbara..” , edhe ky organizim i edhe shkollat e rajonit, të cilat ofruan një shem-
sivjetmë, që llogaritet i pari i këtij lloji – niveli bull të shkëlqyeshëm se si duhet të kujdesemi
në historinë e Medresesë “Alauddin”, është në për fjalën e Allahut.
vazhdën e bashkëpunimit të mirë e të ndërsjellë Garuesit i vlerësoi komisioni profesional me
ndërmjet medreseve të mesme të Ballkanit. Ai këtë përbërje: hfz. Safet Hoxha (Kosovë), hfz.
ka falënderuar anëtarët e komisionit vlerësues, Osman Egini (Turqi), Abdullah Al Muhibi (Ara-
të cilët bën një punë shumë të mirë dhe kryen me bi Saudite), hfz. Shafi Osmani (Maqedoni) dhe
përpikëri këtë përgjegjësi. hfz. Irfan Maliqi (Novi Pazar).
Këto gara i nderoi me pjesëmarrje edhe imami Fituesit e tri vendeve të para në nivelin e
nga Gjermania Xhelal Kaloshi, i cili gjatë këtyre garës për lexim të lirë janë sipas kësaj radhitjeje:
ditëve performoi me këndim të Kuranit dhe të 1. Muhamet Bilal Demirel (Stamboll),
disa ilahive duke impresionuar të pranishmit. 2. Uvejs Haxhi (Prishtinë) dhe
Me fjalë përshëndetëse u paraqitën edhe dr. 3. Ismet Selimi (Maqedoni)
Abdulaziz Muhamed Kasimi nga Organizata Në garën për hifz në pesë xhuza fituesit janë:
Botërore e Kuranit dhe Sunetit, përfaqësuesi i
1. Yunus Emre Yanaz (Stamboll)
Dijanetit nga Turqia Omer Faruku, Abdullah Al
2. Jasin Abdullai (Shkup) dhe
Muhibi nga Arabia Saudite, ishte kryetar i komi-
sionit për vlerësimin e garave dhe i cili në fjalën 3. Mustafa Dalku ( Kosovë)
e tij iu drejtua të pranishmëve duke shprehur Në garën për tre xhuza fituan:
1. Uvejs Haxhi (Prishtinë)
falënderim për BIK-un, në krye me Myftiun Tër-
2. Burim Amdiu ( Shkup)
nava që bën një organizim kaq të mirë të këtyre 3. Alen Bala (Shkodër)
garave kuranore. Ai po ashtu ka falënderuar Në garën për hifz të xhuzit të 30-të fituan:
Nr. 43 / Qershor 2018

50
1. Enes Latifi (Prishtinë)
2. Besar Latifoviç (Novi Pazar)
3. Muhamed Musa Durlu (Bulgari) Ndërsa në nivelin e garës hifz në xhuzin e 30-
Kurse në kategorinë e vajzave në nivelin e ga- të, u renditën kështu:
rave për lexim të lirë, fituan: 1. Aisha Mekiq (Novi Pazar)
1. Aisha Mekiq (Noviz Pazar) 2. Arta Asllani (Prishtinë) dhe
2. Fatime Nitaj (Prishtinë) dhe 3. Selma Asani (Shkup)
3. Anisa Xhaferi (Shkodër)
Në nivelin e garës në hifz për 5 xhuza, radhit-
ja ishte kjo:
1. Edina Baçevac (Novi Pazar)
2. Hatixhe Kadriu (Prishtinë)
3. Elvira Halimi (Shkup)
Në kategorinë e garës për 3 xhuza fituan:
1. Medina Bardhi (Shkodër)
2. Maida Haliloviq (Novi Pazar)
3. Blerina Gashi (Prishtinë).

Nr. 43 / Qershor 2018

51
ALBUMI I VITIT SHKOLLOR 2017/2018

10/1 Kujdestar:
Hysni BEKA

10/2 Kujdestar:
Mr. Xhevdet RUSINOVCI
Nr. 43 / Qershor 2018

10/3 Kujdestar:
Mr. Adnan SIMNICA

52
Kujdestare: 10/4
Samire DRAGUSHA

Kujdestar: 11/1
Mr. Rrahim ALIU Nr. 43 / Qershor 2018

Kujdestar: 11/2
Muharrem TËRNAVA

53
11/3 Kujdestare:
Shahë MEMISHI

11/4 Kujdestare:
Valbona ASLLANI
Nr. 43 / Qershor 2018

12/1 Kujdestar:
Mr. Ekrem MAQEDONCI

54
Kujdestar: 12/2
Shkëlzen HOXHA

Kujdestar: 12/3
Mr. Driton ARIFI

Kujdestare: 12/4
Hatixhe JASHANICA-SADRIU
Nr. 43 / Qershor 2018

Kujdestar: 12/5
Mr. Samir AHMETI

55
Edhe dy hafizë Vizita e Dekanit
të Kur’anit të FSI-së në
Fisnik Medrese

N D
ekanini FSI-së Dr. Fahrush Rexhepi së
ë vigjilie të dhjetë vjetorit të shpalljes bashku me sekretarin e FSI-së Mr. Ve-
së Pavarësisë së Republikës së Kos- dat Shabanin vizituan M.M. “Alaud-
ovës, mu në muajin Shkurt, nxënësi din” në Prishtinë. Ata u pritën nga drejtori i Me-
Adl Rraci (kl. 12-2), dhe nxënësi Abdurrahman dresesë z. Jakup Çunaku si dhe mesimdhenësit.
Rama (kl. 12-3) kanë përfunduar hifzin-memo- Qëllimi i kësaj vizite ishte informimi i matu-
rizimin e Kur’anit Fisnik. rantëve të Medresesë me reformat, programet
Të dy nxënësve iu dha nga një mirënjohje, dhe kushtet të cilat i ofron FSI për studentë.
si dhe iu nda nga një shpërblim nga Kryesia e Maturantët e Medresesë e mirëpritën këtë
Bashkësisë Islame dhe nga Medreseja Alaud- vizitë informuese të dekanatit të FSI-së.
din, për të arriturën e tyre të çmueshme. Këtë Dekani pati rastin të bashkëbisedoj me matu-
mirënjohje, nxënësve ua dhuroi Myftiu i Rep. rantët, duke i njoftuar për mundësinë e studi-
së Kosovës, Mr. Naim Tërnava dhe drejtori i meve në FSI, për sukseset dhe të arriturat e FSI-së.
shkollës Mr. Jakup Çunaku me rastin e shënim- Ai vuri në theks se tani FSI-ja ofron programin
it të Dhjetëvjetorit të Pavarësisë së Rep. së Ko- bachelor dhe master të akredituar nga Agjencia
sovës në amfiteatrin e Medresesë Alauddin, për akreditim e Kosovës dhe bashkëpunimin
këtu në Prishtinë. që ka tani FSI me shumë Universitete në shumë
Medreseja Alauddin në Prishtinë, ka nder- vende të rajonit dhe të BE-së. FSI-ja ishte dhe
in dhe kënaqësinë që tradita e të nxënit për- vazhdon të jetë mundësia ideale për të gjithë ata
mendësh të Kur’anit Fisnik, është duke vazhdu- student që dëshirojnë të studiojnë shkencat is-
Nr. 43 / Qershor 2018

ar nga nxënësit e kësaj shkolle, andaj nxënësve lame si në nivelin bachelor po edhe në atë master.
hafizë iu uron suksese të mëtutjeshme në stu- Në fund të bashkëbisedimit me maturatë,
dimet e tyre. dekani ju shprehu mirëseardhje në Fakultetin e
Zoti i begatoftë nxënësit tonë me begatitë e Studimeve Islame për të vazhduar më tutje në
Tij të panumërta. Amin. fushën e dijes dhe shkencës.
56
Kuriozitete shkencore dhe fetare

Sikur nga te gjithë ujerat e deteve dhe oqean- Razes, ka shkruar 220 vepra mjekësore ku disa
eve te nxirrej kripa, me te do të mbulohej gjithë prej tyre janë Enciklopedi.
sipërfaqja e tokës sonë me një shtrese prej rreth -Në qytetin e Hamburgut në Gjermani ka 27
130 metrash. xhamia.
-Jupiteri është aq i madh sa që mund të zinte -Në Romë ndodhet xhamia më e madhe në
brenda tij të gjithë planetët e tjerë. Evropë.
-Dielli mund të nxë brenda tij një milion Toka. -Për herë të parë koncepti i sinusit dhe i kosi-
-Grimcat e hekurit të gjetura në Hënë dhe të nusit në trigonometri është futur nga shkencë-
sjella në Tokë, kanë një veti të veçantë, ato nuk tari arab Batani. Tabelën e parë të sinuesve e bëri
ndryshken. Hasan El-Marakeshi më 1299.
- 20% e energjisë së trupit përdoret nga truri. -Në vitin 1957 mbreti i Francës Henri i III
-Në Detin e Vdekur për shkak të përqindjes themeloi në Paris Katedrën e gjuhës arabe që të
së lartë të kripës nuk ka qenie të gjalla. lehtësojë zhvillimin e studimeve mjekësore.
-Përgjatë 75 vjetësh jetë, kalon më tepër se 30 -Sinani, arkitekti i madh shqiptar (1489 - 1588)
ton ushqim dhe 50 000 litra lëng nëpër zorrë. gjatë gjithë jetës së tij ndërtoi jo më pak se 355
- I pari që ka filluar shërbimin postar ka qenë ndërtesa apo komplekse: 81 xhami të mëdha, 50
Muavi Ibn Ebu Sufjan. Shërbimi postar bëhej me dhoma faljeje, 62 medrese, 19 mauzoleume, 17
kuaj dhe me deve.
tregje, 3 spitale dhe 7 ujdhesa. Kryevepra e tij
-Portreti i Raziut, mjek dhe filozof i dëgjuar
është Xhamija Selimije e ndërtuar në vitin 1522.
arab, i cili u bë i dëgjuar sidomos me veprën e tij
Në bazë të projekteve të tij ndërmjet vitit 1609
“Kitabul Havi”, mbahet akoma i varur në Uni-
versitetin e Prixhetonit. dhe 1617 u ndërtua Xhamia Blu.
Mjeku musliman Eraziu i njohur në Evropë si Zanfina Gashi 11/4
Nr. 43 / Qershor 2018

57
Ngjyrat dhe vetitë e frutave

TË BARDHAT PORTOKALLIA
Frutat ngjyrë portokalli përmbajnë betakaroten,
Frutat e bardha përmbajnë disa elemente si: flavonoide, likopen, kalium dhe vitaminë C. Këta
beta-klukan dhe flavonoid, që aktivizojnë qeli- përbërës ulin rrezikun e kancerit të prostatës,
zat “vrasëse” B dhe T, që mbështesin imunitetin zvogëlojnë sasinë e kolesterolit dhe presionit të
dhe balancojnë nivelin e hormoneve. gjakut. Nxisin formimin e kolagjenit, si dhe ndi-
TË KALTRAT DHE VJOLLCA hmojnë në mirëfunksionimin e nyjave të kockave.
Gjithashtu riparojnë ADN-në e dëmtuar.
Frutat me ngjyrë të kaltër dhe vjollcë përm-
bajnë fitokemikale, që janë antioksidantë të fu- VETITË E FRUTAVE VERORE
qishëm. Ato ndihmojnë për uljen e rrezikut të
sëmundjeve, si: kanceri, alzhajmer dhe sëmund- Molla është frutë shumë i rëndësishëm për
jet e zemrës. Kanë veti të përmirësojnë kujtesën sheshimin e rrudhave. Këshillohet për lëkurën
dhe qelizat e komunikimit. Ngadalësojnë pro- e yndyrshme. Maskat me mollë janë gjithmonë
cesin e plakjes. më të mirat për këtë tip lëkure.
Dardha njihet si frutë shumë i dobishëm për
JESHILET dieta të ndryshme. Forcon poret, si dhe këshillo-
Përmbajnë klorofil, fibër, magnez, kalcium, het për lëkurën e yndyrshme.
vitaminë C dhe betakaroten. Këto elemente, Rrushi është një ndër frutat më efikas kundra
të gjitha së bashku, pengojnë veprimin e rrudhave.Ky frut ka vitamina që ndihmon në
kancerogjeneve, dhe lejojnë funksionimin e mirë zbutjen e lëkurës.
të shëndetit tonë. Pjeshka, përmban vitaminën A, e cila ndikon
në zbutjen e lëkurës. Ky frutë kaq i shijshëm
TË VERDHAT mund të bëjë mrekulli.
Luleshtrydhet, po të aplikojmë një maskë me
Nr. 43 / Qershor 2018

Elementet proteinike që përmbajnë frutat


ngjyrë të verdhë mbështesin komunikimin e to, cilësia e lëkurës do të përmirësohet ndjeshëm.
brendshëm qelizor, si dhe parandalojnë së- Gjithashtu rekomandohet përdorimi i tyre, pasi
mundjet e zemrës dhe ulin shpejtimin e plakjes. përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe forcojnë indet.
Esma Qestaj 10/ 4
58
A E DINI SE...

Nëse një peshk të kuq e mbajmë në errësirë, ai do të


bëhet i bardhë.
Mësimi i një gjuhe të dytë, mund t’ju bëjë më të
mençur, por të flasësh më shumë se një gjuhë, mund të
ngadalësojë plakjen e kujtesës.

Në dhjetë minuta një uragan, lëshon më shumë energji


sesa të gjitha armët bërthamore së bashku.

Lotët është zbuluar se kanë efekt t’i ruajnë sytë nga


bakteriet dhe nga infeksionet e ndryshme.

Nga të gjitha shqisat, nuhatja është e lidhur më së


shumti me kujtesën.
Nr. 43 / Qershor 2018

Video-lojërat i bëjnë fëmijët e trashë, ndërsa përdorimi Breshka e detit mbron eliminimin e kripës së detit me
i tepërt i kompjuterit pa orar ua shkatërron qetësinë gjëndrat e saj lotuese. Ajshe Murati 11/4
nervore.

59
Medreseja
Sa herë që në Medrese
Unë mësimet i vijoj
Zemra më kënaqet kur
Arsimtarë i dëgjoj.
Për fe që shpjegojnë
Për disiplinë që na mësojnë
Kjo është medreseja
Që unë e vijoj.
Arsimtarët shpjegojnë

Gjëegjëza E t’i pasoj provoj


Nxënësit dëgjojnë
Ora vazhdon me qetësi
Gjëegjëza e mëposhtme thuhet se është shkruar
nga Albert Ajnshtajni kur ishte fëmij. Ajo i atribuo- Mbretëron edukata.
het edhe Lewis Carrolit, edhe pse nuk ka evidencë për Në shkollën që edukon çdo njeri
asnjërin si krijues të saj. Provojeni edhe ju!
Usejd Ejupi 11/1
Janë pesë shtëpi me ngjyra të ndryshme në një
rresht. Në secilën shtëpi jeton nga një person me
kombësi të ndryshme. Të pesë pronarët pinë pije
të ndryshme, cigare të ndryshme dhe kanë nga një
kafshë të ndryshme shtëpiake nga personi tjetër.
Asnjë pronar nuk e ka të njëjtën kafshë, nuk e pi të
njëjtën pije ose cigare si tjetri. Faktet tjera:
1. Britaniku jeton në shtëpinë e kuqe;
Më mungon
2. Suedezi ka një qen;
I thelluar në mendime,
3. Danezi pi çaj;
4. Shtëpia e gjelbër është në të majtë të shtëpisë Ulur rri,
së bardhë; Si ta shuaj këtë mall që kam për ty,
5. Pronari i shtëpisë së gjelbër pi kafe; Si t’i ndaloj lotët nuk e di.
6. Pronari që pi cigare “Pall Mall” mban zogj;
7. Pronari i shtëpisë së verdhë pi cigare “Dun-
hill”; E di se nuk është shumë larg,
8. Pronari që jeton në shtëpinë në mes pi Jo, jo nuk është, e di, unë e di,
qumësht;
9. Norvegjezi jeton në shtëpinë e parë; Dita në të cilën do ta heq këtë mall.
10. Pronari që pi cigare “Blends” jeton afër atij Këtë mall që m’djeg në gji
që mban mace;
11. Pronari që mban një kali jeton afër atij që pi
cigare“Dunhill”; Çdo ditë zgjohem në vetmi,
12. Pronari që pi cigare “Bluemasters” pi birrë; Më mungon
13. Gjermani pi cigare “Prince”;
14. Norvegjezi jeton afër shtëpisë së kaltër;
Më mungon aroma jote,
15. Pronari që pi cigare “Blends” jeton afër atij
që pi ujë; Kur vendosja kokën mbi prehrin tënd,
Pyetja është kjo: Kush mban një peshk? Më mungon buzëqeshja jote,
Nr. 43 / Qershor 2018

Nuk ka asnjë mashtrim, është thjesht logjikë. Më mungon, kush s’e ka thënë
Ata që nuk kanë durimin të punojnë në kërkim të
përgjigjes, hulumtojeni ne internetet tuaja. Më mungon, NËNË.
Albana Hajraj 11/4 Flamur Hoxha 12/1

60
Fjalë të urta
“Afër drurit të thatë digjet edhe i njomi, afër nje-
riut të keq prishet edhe i miri.”
“Njerëzit nuk kujtojnë sa herë i ke ndihmuar,
mirëpo kujtojnë vetëm atëherë kur nuk i ke ndih-
muar.”
“I madh bëhesh me dije, jo me moshë.”
“Besnikëria është e rrallë. Po e gjete, mbaje fort!”
“Sado që ta mbash kokën lart, këmbët i ke në tokë.”
“Bëhu çelës për të mirën, dhe dry për të keqën!”
“Kush di më së shumti, flet më së paku.”
“Ai që pëlqen veten e tij, nuk pëlqehet nga askush.”
“Çdo gjë e ka një kufi, edhe durimi.”
Thënie të
“Nganjëherë njerëzit që ti pret të të godasin kur
je poshtë, janë ata që do të të japin dorën që të ngri-
urta në gjuhë
hesh.”
“Mos e kthe kokën mbrapa, nëse dëshiron të ecësh angleze
para!”
Mistakes are proof that you’re trying
“Jeto sikur do të vdesësh nesër, dhe mëso sikur do
të jetosh gjithmonë.” Be somebody that nobody thought you could be.
“Ai që të bërtet shumë, të del i mirë në fund.” Educating mind without educating heart is no ed-
ucation (Aristotle)
“Ai që është shokë me të gjithë, nuk është shok me
asnjë.” You will never have this day again, so make it
count.
Fatlinda Tahiri 12/5
Stop stopping yourself

Jeta s’është gjë tjetër veçse një ëndërr që ka nevojë If you’re searching for that person that will change
për shpjegim. your lode, take a look in the mirror

Disa gjëra nuk shërohen me fjalë, por me kohë. No one is YOU and that’s your super power

Jeta e njeriut është sikur gjethi, që në pranverë Forget the mistake, remember the lesson
krijohet, e në vjeshtë bie dhe zhduket. Math is hard, so is life. Get over it!
Kurrë nuk të braktis Zoti. E çfarë ka lidhje nëse të Every student learn, just not in the same way
braktisin njerëzit?! Unsuccess people make decisions based on their
Bleona Krasniqi 11/3 current situation. Successful people make deci-
sions based on where they want to be.
Stay close to anything that makes you glad you’re
alive.
Nr. 43 / Qershor 2018

Failure is success if we learn from it


Do what is right not what is eaisy (borrowed)!
Medina Sahiti 12/5

61
Kuizi islam
1) Cili prej koncepteve të më poshtme i përgjigjet punën si e lyp rendi?
këtij definicioni: “Të besosh me zemër e të deklarosh • Iman
me gojë se ajo që e ka sjellë Muhamedi a.s. prej Allahut • Ihlas
xh.sh. është e vërtetë”? • Tefekkur
• Islam • Tevekkul
• Iman 7) Si quhen veprimet që myslimani i bën me sinqer-
• Ihsan itet dhe vetëm për ta fituar kënaqësinë e Zotit?
• Shehadeti • Ibadet
2) Veçoritë që te krijesat janë të fundme e të kufi- • Namaz
zuara, ndërsa te Zoti të pafundme e të pakufizuara, • Agjërim
tregojnë cilat cilësi të Zotit?
• Takva
• Dhatijjeh
8) Në Islam ka disa lloje pastërtie. Cilat janë ato?
• Thubutijjeh
• Selbijjeh • Pastërtia e brendshme dhe e jashtme
• Ebedijjeh • Pastërtia e shpirtit, e trupit dhe e mjedisit
3) Si quhen gjendjet e jashtëzakonshme të evlijave • Pastërtia e ushqimit dhe e pijes
(njerëzve të dashur të Zotit)? • Asnjëra
• Keramet 9) Cilat fjalë duhet të vijnë te zbrazëtirat në vijim:
• Muxhize “Namazi që falet në kohë quhet _________, kurse ai që
• Sihir falet pasi t’i ketë kaluar koha quhet________”?
• Iluzion • Farz dhe Xhem’
4) Si quhet vendi ku Zoti do t’i tubojë njerëzit për t’i • Ifa dhe Kaza
marrë në pyetje, pasi t’i ketë ringjallur? • Kaza dhe Farz
• Ahiret • Farz dhe Kaza
• Mizan 10) Cili është dallimi midis “sharteve” dhe “rukn-
• Mahsher eve” të namazit?
• Sirat • Të dyja janë njësoj
5) Si quhet personi që i njeh rregullat juridike të fesë • Sharte janë farzet brenda namazit, kurse rukne
dhe argumentet e tyre? janë farzet jashtë namazit
• Imam • Sharte janë farzet jashtë namazit, kurse rukne
• Sahabi janë farzet brenda namazit
• Fakih • Shartet janë farzet e namazit, kurse ruknet janë
• Halif
sunetet e namazit
6) Si quhet veprimi kur njeriu mbështetet në Zotin
dhe frytin e pret vetëm prej Tij, pra pasi ta ketë kryer Ensare Islami 12/5

ARGËTIM
• Ka qenë një kuti, dhe brenda asaj kutie kishe qenë edhe në fund të romanit ai mbërrin në Krujë.
një kuti, mbas asaj kutie kish pas qenë edhe një kuti dhe • Shqiptari jo qe e bon nervoz njeriun, po i bon nervoz
kur e kanë hapur atë kuti, kish pas qenë një kuti, dhe edhe fjalët e urta.
• I bie miza gjakovarit n ‘pije, e kap mizën tu e shtrydh
Nr. 43 / Qershor 2018

kur e kanë hapur atë kuti, kishte qenë edhe një kuti, edhe
brenda asaj kutie, kishte qenë edhe një kuti ... historia dhe ja nis me i bërtit: ”Qite, qite krejt qata që e pive!”.
prekëse vazhdon, vazhdon, e vazhdon. • Pyetja ma e famshme nëpër shkolla: “Çka po kesh,
• Vendosa ta shkruaj një roman për Skënderbeun, trego- kallxona edhe neve t’keshum”.
va se ishe duke ecur . E ec, e ec, e ec, e ec, e ec, e ec, e ec... Arta Asllani 12/4
62
BASHKËSIA ISLAME E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

63
Nr. 43 / Qershor 2018
MEDRESEJA E MESME “ALAUDDIN” PRISHTINË
Mr. Jakup Çunaku Mr. Naim Tërnava Shaha Memishi
Sylejman Osmani Myfti i Kosovës Valbona Asllani
Shemsi Rrahimi Fadil Hasani sekretar drejtor profesoreshë Fikrije Dumani
Mr. Rrahim Aliu profesoreshë Fexhrije Simnica Mr. Luljeta Avdiu
Mr. Adnan Simnica profesor profesor profesoreshë Mr. Lirona Çerkini
Muharrem Tërnava profesor profesoreshë profesoreshë
profesoreshë Samire Dragusha
Mr. Ekrem Maqedonci Mr. Xhevdet Rusinovci profesor profesor
profesoreshë
Marigona Gashi Zejnepe Abdyli
Mr. Driton Arifi profesor profesor profesoreshë profesoreshë Vjollca Sahiti
profesor profesoreshë
Hatixhe Sadriu Mr. Samir Ahmeti
kujdestare kl. 12/4 kujdestar kl. 12/5
“...e mbi çdo të ditur ka edhe më të ditur.”
Gjenerata e 17-të Jusuf, 76
Takimi i gjeneratës
2015/2018 2028
Ajshe Emine Shala Ënda Zhushi
Almedina Abedini Elfete Deliu
Almira Bytyqi Edita Alshiqi
Amire Gërbeshi Donjeta Musliu
Amra Klisurica Donika Parduzi
Arta Asllani Blertona Kriva
Arta Bislimi Arlinda Tahiri
Aulona Hasanaj Ardhmërie Haxholli
Blerina Gashi Amira Myrta
Drita Luma Alma Baftiu
Egzona Bellagoshi Makfire Fejzullahu
Eljesa Sherifi Majlinda Berisha
Fatime Nitaj Lirie Imeri
Firdefse Sylejmani Florentina Selimi
Fjolla Mustafa Fjolla Hashani
Florijeta Hysa Fatlinda Tahiri
Herolinda Olluri Esma Qerkini
Leartë Zubaku Erza Zhushi
Lejla Aliu Ensare Islami Eriona Hoti
Leuartë Pantina Urtina Alshiqi
Linda Berisha Sumea Bashota
Medina Kastrati Sara Fejziu
Meke Ilazi Rajmonda Humolli
Mirlinda Kaçiu Pranvera Beqiri
Samire Musa Merva Kelmendi
Shpëtime Zekolli Medina Sahiti
Xheneta Zeqiri Medina Rexhepi
Zeneta Roshaj Medina Behrami Medina Mëziu
Shiko këtë lëmsh me shkronja! Diku në mes tyre janë
fshehur disa fjalë. A mund t’i gjesh ato?

PAK MATEMATIKË
Nr. 43 / Qershor 2018

64

You might also like