You are on page 1of 1

_____________________ SRL

Bucuresti, sector _____
Str. ____, nr. ___, bl. ____, sc. ___, et. ___, ap. ___
Reg. Com.: J40/_____/______
CUI: __________

Nr. de inregistrare ………………. / data ……………………

ADEVERINTA

Prin prezenta se atesta faptul ca dl./dna __________ domiciliata in municipiul Bucuresti, sector _____, Str. _____ nr.
___, posesoare a CI seria ___ nr. _____, eliberata la data de _____ de ____ avand CNP ______________ ., a fost angajatul (a)
societatii _____________ SRL, CUI _______________ cu sediul social in Bucuresti, sector ______, Str. ____, nr. ___, bl. ____,
sc. ___, et. ___, ap. ___ in baza contractului individual de munca cu norma intreaga / cu timp partial de 8 .ore / zi, incheiat pe
durata nedeterminata, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti cu nr. _____ / __________ in functia / meseria
de __________ .
Pe durata executarii contractului individual de munca au intervenit urmatoarele mutatii (incheierea, modificarea,
suspendarea si incetarea contractului individual de munca ):
Anul Salariul de baza, inclusiv Nr.si data actului
Luna
Nr. Mutatia Meseria/ sporurile pe baza caruia se
Ziua
crt. intervenita Functia care intra in calculul face inscrierea si
punctajului mediu anual temeiul legal
ANGAJARE LEI Contract nr. /

Modificare salariu LEI Act aditional nr. /

Incepind cu data de ---------- contractul individual de munca al domnului (ei) a incetat in baza prevederilor art.--- Legea
nr. 53/2003 – Codul Muncii, modificata si completata.
In perioada lucrata a avut ____ zile de absente nemotivate si _______ zile concediu fara plata.

Reprezentant legal, Intocmit,

Administrator, ____________________ SRL

______________