You are on page 1of 204

matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12.

13:36 Page 1

Kuruczné Borbély Márta – Varga Lívia

KÉZIKÖNYV
Az én matematikám 1.
tanításához
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 2

A könyv anyagát írta és összeállította


Kuruczné Borbély Márta – Varga Lívia

Szerkesztő
Benkőné Nyírő Judit

Kapcsolódó kerettanterv
EMMI kerettanterv 51/2012. (XII.21.)
EMMI rendelet 1. sz. melléklet

AP–010832
ISBN 978-963-328-186-4

© Kuruczné Borbély Márta, Varga Lívia, 2013


1. kiadás, 2013

A kiadó a kiadói jogot fenntartja.


A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű,
sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható.

Kiadja az APÁCZAI KIADÓ Kft.


9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.
Telefon: 95/525-000, fax: 95/525-014
E-mail: apaczaikiado@apaczai.hu
Internet: www.apaczai.hu

Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató

Nyomdai előkészítés
Alinea Kft.

Terjedelem: 26,27 A/5 ív


Tömeg: 482g
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 3

Kedves Kollégák!
Taneszközeinket átdolgoztuk az új NAT-nak és a kerettantervnek megfelelően. Továbbra is fontos szem-
pontnak tartjuk, hogy tankönyveink, kiadványaink:
• tevékenységre ösztönözzenek;
• fejlesszék a tanulók képességeit;
• alkalmasak legyenek a differenciálásra;
• fejlesszék a tanulók problémamegoldó gondolkodását;
• jó eszközei legyenek a kompetencia alapú oktatásnak.
• A feladatok életközeliek legyenek, segítségükkel megvalósítható legyen a matematika és a valóság össze-
kapcsolása.
• Legyen bőséggel olyan feladat is, amelyeket kooperatív munkaformában is megoldhatnak a tanulók.
• Nyelvezetük, stílusuk egyszerű, könnyen érthető legyen.
• Feladataik életközeliek legyenek.
• A képanyag motiválja a kisgyermeket.
Magyarországon – mint a világ valamennyi országában – a matematika oktatása nagy kihívások előtt áll.
A gyermekek érdeklődését fel kell keltenünk, és ébren kell tartanunk, hogy minél hatékonyabban tanulhas-
sák ezt a tantárgyat. Be kell láttatnunk velük, hogy a matematikai kompetenciák mind most, mind a jövőben
lényegesek számukra. Gazdagítani kell a tudásukat az oktatás folyamatában, és fel kell ismerniük, hogy a ma-
tematika világa az iskola falain túl is folytatódik. Ki kell fejleszteniük az alapvető matematikai készségeket, ké-
pességeket, hogy szilárd alapot kapjanak az iskolai továbbhaladásukhoz és a matematika tanulásához. A tárgy
iránti érdeklődésüket is fel kell keltenünk, ébren kell tartanunk, csakúgy, mint a tárgyhoz való pozitív hoz-
záállást, ami kedvet ad a folytatáshoz.
A kisgyermekek tanításában fontos szerepe van a szeretetteljes légkörnek, a bizalomnak, a tanórákon meg-
valósuló jó hangulatnak.
Ebben az életkorban lényeges a motiváció. Ennek egyik eszköze a sikerélményhez juttatás. A tanórákról
ne hiányozzanak a játékos, a problémamegoldó gondolkodást elősegítő szöveges feladatok, képességfejlesztő
játékok, versenyfeladatok! Mivel a tanórákról nem hiányozhat a vidámság, a jókedv, még több tréfás felada-
tot tettünk kiadványainkba.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a tanulók különböző fejlettségi fokon állnak! Az Apáczai Kiadó ma-
tematika taneszközeiben törekedtünk arra, hogy az új ismereteket kis lépésekkel sajátíttassuk el. Fontos, hogy
minden tanuló megkapja a képességeinek megfelelő, a maga számára elérhető ismeretanyagot, alapkészsé-
geket. A megújult Számoljunk! képesség- és készségfejlesztő matematika munkafüzettel is az a célunk, hogy
még hatékonyabban megvalósítsuk a differenciált egyéni fejlesztést, s ezáltal a gyermekekben megerősödjön
a matematikához fűződő pozitív attitűd.
Taneszközeinket úgy állítottuk össze, hogy a Kollégák megtalálják bennük a megfelelő mennyiségű és mi-
nőségű feladatokat a gyengébb tanulók felzárkóztatásához, a közepes képességű tanulók fejlesztéséhez, ugyan-
akkor elegendő gyakorlóanyagot biztosítunk az átlagosnál jobb képességű tanulók maximális kibontakozta-
tására is.
Fontos feladat, hogy türelemmel, szeretettel gondozzuk a lassabban haladó, különleges bánásmódot
igénylő, és a szociálisan nehezebb helyzetben élő tanulókat is.
Az én matematikám című tankönyv mellett Az én matematikám feladatgyűjtemény, a Számoljunk!,
az Okos(k)odó, a Szöveges matematika feladatok munkafüzet, és Az én matematikám interaktív tananyag se-
gíti a kis elsősök matematikai ismereteinek kialakítását.
A továbbiakban szeretnénk segítséget adni a feldolgozáshoz, bízva abban, hogy ezek a módszertani aján-
lások segítik az elsősöket tanító nevelők munkáját. Javaslatot adunk a tananyag feldolgozásához. Mivel a helyi
tantervi matematika óraszámok különbözőképpen alakulhatnak, tanmenetjavaslatunkban szürke mezővel
jelöltük azoknak az óráknak a tananyagát, amelyeket a szabadon tervezhető órákból a matematika tantárgy
kaphat.
Minden kedves Kollégánk munkájához nagyon jó egészséget, kitartást és sok-sok örömteli pillanatot kí-
vánunk!
A szerzők és a kiadó

3
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 4

MATEMATIKA
Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszer-
ről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanu-
lása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló
rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fej-
lesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését.
A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A matematika:
kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének forrása; a min-
tákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; más tudo-
mányok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze.
A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tud-
ják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket,
gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus,
valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani,
statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó te-
vékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának
eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, va-
lamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az alap-
vető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek,
transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megérté-
sére a természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani
a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a matematika
hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájé-
kozódását, esztétikai érzékét.
A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső struktúrá-
ját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a tanulók absztrak-
ciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek fel-
adatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok
megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldá-
sát. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése
a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén
a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére.
A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a mate-
matika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a matematikai
gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az életkori, egyéni fej-
lődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek
megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehet-
ség kibontakoztatását.
A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók hatékonyan
tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A matematika a maga
hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az informatika, a techni-
kai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához,
a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük
kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék,
hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok,
grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média
közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek
értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használa-
tát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

4
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 5

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a tanítási, ta-
nulási folyamatban! A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, kitartó, fegyel-
mezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő szemlélet tisztelete.
Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosí-
tására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet
kaphat az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett,
nyomtatott és internetes szakirodalom által. A matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja
az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), az internet, az oktató-
programok stb. célszerű felhasználását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez.
A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások megbe-
szélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális önértékelés ki-
alakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a kommunikáció fejlesztésére (szö-
vegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját
gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása,
tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás
a felsőfokú tanulást is segíti.
Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a min-
dennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak kiemelt szerepe
van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szinten, rendszeresen fog-
lalkozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldását keressük!
Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimum problémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel foglal-
koznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát keressük! Foko-
zatosan vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön,
kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb.! Ezek a feladatok erősítik a tanulókban
azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika al-
kalmazása a mindennapi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk
arra, hogy milyen területeken tud segíteni a matematika! Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen ma-
tematikai ismereteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb
részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási
szakember, ill. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását!
A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok és
a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok.
A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, ha
bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A motivációs bázis ki-
alakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése,
a máig meg nem oldott, egyszerűnek tűnő matematikai sejtések megfogalmazása, nagy matematiku-
sok életének, munkásságának megismerése.
Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények figyelembevéte-
lét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód megválasztását, más ese-
tekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szükséges. Egy adott osztály matemati-
katanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói
érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó ta-
nulók gondolkodtató, kreativitást igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen to-
vábbtanulni szándékozók számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása,
másoknak a középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári fi-
gyelem, az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esély-
egyenlőség megvalósulását.
Az iskoláztatás kezdő szakaszában a matematikatanulás, -tanítás célja, hogy formálódjon és gazda-
godjon a gyermekek személyisége és gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos
tevékenységekkel, a fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési mód-

5
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 6

szerek alkalmazásával jutunk közelebb a matematika tudományának megismeréséhez. Ezért a manu-


ális, tárgyi tevékenységek szükségesek a fogalmak kellően változatos, gazdag, konkrét tartalmának
megismeréséhez.
Alapvető fontosságú a tapasztalatszerzéssel megérlelt fogalmak kialakítása, egyes matematikai tar-
talmak értő ismerete, a helyes szövegértelmezés és a matematikai szaknyelv használatának előkészítése,
egyes fogalmak pontos használata. A tanulók aktív cselekvő tevékenységén keresztül erősödik az aka-
rati, érzelmi önkifejező képességük, kommunikációjuk, együttműködési készségük, önismeretük.
A sokszorosan (tévedésekkel és korrekcióval) bejárt utak nélkül nincs mód az önálló ismeretszerzés
megtanulására. A gyerekek tempójának megfelelően haladva, az alaposabb, mélyebb tudás kiépítésére
helyezzük a hangsúlyt. Apró lépésekkel, spirális felépítésben dolgozzuk fel a tananyagot!
Fontos, hogy biztosított legyen a gyerekek számára az alkotás lehetősége, melyben megnyilvánul-
hat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező- és problémamegoldó képességük. Ez lehet az alapja a konst-
ruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók felkészülnek az önálló isme-
retszerzésre, az örömet nyújtó, egész életen át tartó tanulásra. Ebben a korban a képességfejlesztésnek,
a kreatív és kritikai gondolkodás kialakításának van kiemelt szerepe. Ez a szakasz a tanulói kíváncsi-
ságra és érdeklődésre épít, és ezáltal fejleszti a tanulók megismerési és gondolkodási képességét.
Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra ösztönöz.
Az alsó tagozatos matematikaoktatás fontos feladata felfedeztetni a matematika és a valóság elemi
kapcsolatát; kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés képességét az alapvető is-
meretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával; fejleszteni a problémafelismerő és
problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot; biztos szám- és műveletfogalmat kialakítani, fejlesz-
teni a számolási készséget.
A tantárgyi oktató-, ismeretterjesztő és fejlesztő számítógépes programok használata a helyi lehe-
tőségekhez mérten kerüljön bele az iskola pedagógiai programjába, a helyi tantervbe.
Amennyiben a matematika tantárgyat heti 4 órában tanítjuk:
A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma
1. évfolyam 4 144
2. évfolyam 4 144
3. évfolyam 4 144
4. évfolyam 4 144

Amennyiben a matematika tantárgyat heti 5 órában tanítjuk:

A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma


1. évfolyam 5 180
2. évfolyam 5 180
3. évfolyam 5 180
4. évfolyam 5 180

6
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 7

Fejlesztési feladatok és óraszámok

1. ÉVFOLYAM

[1–2. évfolyam]

Javaslat a két évfolyamra megadott központi kerettantervi óraszámok témakörök szerinti szétbon-
tására:

Kerettantervi óraszám Javasolt óraszám Javasolt óraszám


Tematikai egység/Fejlesztési cél
az 1–2. évfolyamon az 1. évfolyamon a 2. évfolyamon
1. Gondolkodási módszerek, folyamatos folyamatos folyamatos
halmazok, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok
2. Számelmélet, algebra 147 73 74
3. Geometria 46 23 23
4. Függvények, az analízis elemei 32 16 16
5. Statisztika, valószínűség 10 5 5
Számonkérés 6 8 8
Ismétlés 8 4 4
129 óra 130 óra
+ 15 óra + 14 óra
szabad órakeret szabad órakeret
Összesen Összesen
144 óra 144 óra

A kerettantervi óraszám 129 kötelező + 15 szabadon felhasználható óra éves szinten 144, amennyiben
heti 4 órában tanítják a matematikát.

Tananyag Gyakorlás, ismétlés Számonkérés az


Tematikai egység/Fejlesztési cél
feldolgozására a témakörön belül adott témakörben
1. Gondolkodási módszerek, folyamatos
halmazok, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok
2. Számelmélet, algebra 73 7 6
3. Geometria 23 0 1
4. Függvények, az analízis elemei 16 0 1
5. Statisztika, valószínűség 5 0 0
129 óra 7 óra 8 óra
Összesen
144 óra

7
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 8

A kerettantervi óraszám 129 kötelező + 15 szabadon felhasználható órához még heti + 1 órát hozzá-
tettünk a szabadon tervezhető órakeretből. Így évi 180 órával számolunk.

Tananyag Gyakorlás, ismétlés Számonkérés az


Tematikai egység/Fejlesztési cél
feldolgozására a témakörön belül adott témakörben
1. Gondolkodási módszerek, folyamatos
halmazok, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok
2. Számelmélet, algebra 92 18 8
3. Geometria 25 5 2
4. Függvények, az analízis elemei 20 1 2
5. Statisztika, valószínűség 6 1
143 óra 25 óra 12 óra
Összesen
180 óra

1. évfolyam
Tematikai egység/Fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, Órakeret folyamatos
halmazok, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok
Előzetes tudás Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra, balra)
ismerete. Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékenység.
A feladat gondolati úton való megoldásának képessége (helykeresés,
párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzaiban) újszerű ötletek,
kreativitás, fantázia megjelenése.
A tematikai egység Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése. Az össze-
nevelési-fejlesztési hasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése
céljai egy-két tulajdonsággal. Halmazszemlélet megalapozása. Gondolatok,
megfigyelések többféle módon történő kifejezése.
Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok
Tárgyak, személyek, dolgok össze- Régi (családban szerzett, óvodai) Környezetismeret: tárgyak,
hasonlítása, válogatása, rendezése, ismeretek mozgósítása élőlények összehasonlítása,
csoportosítása, halmazok képzése új ismeretek megszerzése csoportosítása különböző
közös tulajdonságok alapján. érdekében. Összességek tulajdonságok alapján,
alkotása adott feltétel szerint, pl. élőhely, táplálkozási
halmazalkotás. Személyekkel vagy mód stb.
tárgyakkal kapcsolatos jellemzők
azonosítása, összegyűjtése,
csoportosítása interaktív tábla
segítségével.
Állítások igazságtartalmának Relációszókincs: kisebb, nagyobb, Környezetismeret:
eldöntése. Több, kevesebb, ugyan- egyenlő. Jelrendszer ismerete és természeti jelenségekről tett
annyi fogalma. Egyszerű mate- használata (=, <, >). Számítógépes, igaz-hamis állítások.
matikai szakkifejezések és jelölések interaktív táblához kapcsolódó
bevezetése a fogalmak meg- oktatóprogramok alkalmazása.
nevezésére.

8
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 9

Halmazok számossága. Halmazok Állítások megfogalmazása. Testnevelés és sport: párok,


összehasonlítása. Megállapítások: Összehasonlítás, azonosítás, csoportok alakítása.
mennyivel több, mennyivel megkülönböztetés. Tantárgyi Magyar nyelv és irodalom:
kevesebb? Csoportosítások. oktató- és ismeretterjesztő szavak csoportosítása
programok futtatása. szótagszám szerint.
Néhány elem sorba rendezése Finommotoros koordinációk: Testnevelés és sport: sorban
próbálgatással. apró tárgyak rakosgatása. állás különböző szempontok
szerint.
Kulcsfogalmak/ Több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő.
fogalmak
Tematikai egység/Fejlesztési cél 2. Számelmélet, algebra Órakeret 86 vagy 118 óra
Előzetes tudás Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig.
Számok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek
megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés
képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).
A tematikai egység Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése.
nevelési-fejlesztési Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az összeadás,
céljai kivonás, bontás, pótlás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek
elvégzése az adott számkörben. A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő
használata. Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.
Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok
Számfogalom kialakítása 20-as Számlálás, számolási készség Környezetismeret:
számkörben. A valóság és fejlesztése. A szám és művelet tapasztalatszerzés a közvetlen
a matematika elemi kapcsolatainak fogalmának tapasztalati úton való és tágabb környezetben,
felismerése. alakítása. Számok közötti össze- tárgyak megfigyelése,
Tárgyak megszámlálása függések felismerése, a műveletek számlálása.
egyesével, kettesével. értelmezése tárgyi tevékenységgel Testnevelés és sport: lépések,
Számolás 20-as számkörben. és szöveg alapján. Fejben történő mozgások számlálása.
Számok nevének sorolása növekvő számolási képesség fejlesztése. Ének-zene: ritmus, taps.
és csökkenő sorrendben. A valóság és a matematika elemi Magyar nyelv és irodalom:
kapcsolatainak felismerése.
Tárgyak mesékben előforduló
számok. megszámlálása egyesével,
kettesével. Analógiás gondolkodás
alapozása.
Számok írása, olvasása 20-ig. Egyedi tapasztalatok értelmezése Technika, életvitel és gyakorlat:
Számok képzése, bontása helyi (pl. ujjszámolás). Számjelek számjegyek formázása
érték szerint. használata. Jelek szerepe, írása, gyurmából, emlékezés
használata és értelmezése. tapintás alapján a számjegyek
A számok számjegyekkel történő formájára.
helyes leírásának fejlesztése. Magyar nyelv és irodalom:
betűelemek írása.

9
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 10

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok


Számok becsült és valóságos helye Mennyiségek megfigyelése, össze- Testnevelés és sport: tanulók
a számegyenesen, (egyes, tízes) hasonlítása. A mennyiségi elhelyezkedése egymáshoz
számszomszédok. Számok nagyság viszonyok jelölése nyíllal, reláció- viszonyítva.
szerinti összehasonlítása. Számok jellel. A tájékozódást segítő Vizuális kultúra: tájékozódás
egymástól való távolsága a szám- viszonyok megismerése: között, a síkon ábrázolt térben.
egyenesen. mellett. Tájékozódás a tanuló
saját testéhez képest (bal, jobb).
Interaktív program használata
a tájékozódáshoz.Tájékozódás
lehetőleg interaktív program
használatával is.
Számok összeg- és különbségalakja. Számok összeg- és különbség-
alakjának előállítása, leolvasása
kirakással, rajzzal. Megfigyelés,
rendszerezés, általánosítás.
Állítások megfogalmazása.
Darabszám, sorszám és tőszám Darabszám, sorszám és tőszám Környezetismeret:
fogalma. különbözőségének értése. természeti tárgyak
megfigyelése, számlálása.
Számok tulajdonságai: páros, Tulajdonságok felismerése, meg-
páratlan. fogalmazása. Számok halmazokba
sorolása. Tantárgyi oktatóprogram
használata páratlan-páros
tulajdonság megértéséhez.
A római számok írása, olvasása A római számok története. Magyar nyelv és irodalom:
I, V, X jelekkel. könyvekben a fejezetszám
kiolvasása.
Környezetismeret: eligazodás
a hónapok között.
Összeadás, kivonás értelmezése. Műveletfogalom alakítása, össze-
Az összeadás és a kivonás adás, kivonás értelmezése több-
kapcsolata. Az összeadás féle módon. Műveletek tárgyi
tagjainak felcserélhetősége. megjelenítése, matematikai jelek,
műveleti jelek használata.
A megfigyelőképesség fejlesztése
konkrét tevékenységeken keresztül.
Összeadás, kivonás hiányzó
értékeinek meghatározása (pótlás).
A műveletek elvégzése fejben és
írásban több tag esetén is. Tantárgyi
fejlesztőprogram használata.
Műveleti tulajdonságok: tagok Kreativitás, önállóság fejlesztése
felcserélhetősége. a műveletek végzésében.

10
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 11

Szöveges feladat értelmezése, Mondott, illetve olvasott szöveg Vizuális kultúra: hallott, látott,
megoldása. Megoldás próbálgatással, értelmezése, eljátszása, megjelenítése elképzelt történetek vizuális
következtetéssel. Ellenőrzés. rajz segítségével, adatok, össze- megjelenítése.
Szöveges válaszadás. függések kiemelése, leírása Magyar nyelv és irodalom:
Tevékenységről, képről, szám- számokkal. Állítások, kérdések az olvasott, írott szöveg meg-
feladatról szöveges feladat alkotása, megfogalmazása képről, helyzetről, értése, adatok keresése,
leírása a matematika nyelvén. történésről szóban, írásban. Lényeg- információk kiemelése.
kiemelő és problémamegoldó
képesség formálása matematikai
problémák ábrázolásával, szöveges
feladatok megfogalmazásával.
Szimbólumok használata
matematikai szöveg leírására,
az ismeretlen szimbólum
kiszámítása.
Kulcsfogalmak/ Összeg, tag, különbség, páros, páratlan, egy- és kétjegyű számok, darabszám,
fogalmak sorszám, felcserélhetőség.
Tematikai egység/Fejlesztési cél 3. Geometria Órakeret 24 vagy 32 óra
Előzetes tudás Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos formák közül
az eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák összekapcsolása tárgyakkal.
Térbeli tájékozódás a testsémáknak megfelelően.
A tematikai egység Megfigyelőképesség, tartós figyelem fejlesztése. Feladattudat és feladat-
nevelési-fejlesztési tartás fejlesztése. Térszemlélet kialakításának alapozása. Finom motorikus
céljai mozgás fejlesztése. Pontosság, tervszerűség, kitartás a munkában. Helyes
és biztonságos eszközkezelés. A környezet megismerésének igénye.
Mennyiségfogalmak kialakítása a 20-as számkörben, mérések alkalmilag
választott és szabvány mérőeszközökkel. Gyakorlottság kialakítása
tényleges mérésekben. Irányok megismerése, alkalmazása.
Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok
Az egyenes és görbe vonal Tudatos megfigyelés. Környezetismeret: közvetlen
megismerése. Egyenes rajzolása vonalzóval. környezet megfigyelése
Objektumok alkotása szabadon. a testek formája szerint
(egyenes és görbe vonalak
keresése).
A képszerkesztő program néhány A számítógép kezelése segítséggel.
rajzeszközének ismerete, a funkciók
azonosítása, gyakorlati alkalmazása.
Tapasztalatgyűjtés egyszerű A megfigyelések megfogalmazása Vizuális kultúra: Geometriai
alakzatokról. Képnézegető az alakzatok formájára vonatkozóan. alakzatok rajzolása.
programok alkalmazása. Alakzatok másolása, össze- A vizuális nyelv alapvető
hasonlítása, annak eldöntése, hogy eszközeinek (pont, vonal,
a létrehozott alakzat rendelkezik-e forma) használata és meg-
a kiválasztott tulajdonsággal. különböztetése. Kompozíció
A geometriai alakzatokhoz alkotása geometriai
kapcsolódó képek megtekintése, alakzatokból.
készítése.

11
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 12

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok


Tengelyesen tükrös alakzat elő- A tükrös alakzatokhoz kapcsolódó Környezetismeret: alakzatok
állítása hajtogatással, nyírással, képek megtekintése, jellemzése. formájának megfigyelése
megfigyelése tükör segítségével. a környezetünkben.
A tapasztalatok megfogalmazása.
Képnézegető programok
alkalmazása.
Sík- és térbeli alakzatok meg- Síkidom és test különbségének meg- Vizuális kultúra;
figyelése, szétválogatása, meg- figyelése. Síkidomok előállítása környezetismeret: tárgyak
különböztetése. hajtogatással, nyírással, rajzolással. egymáshoz való viszonyának,
Testek építése testekből másolással, helyzetének, arányának
vagy szóbeli utasítás alapján. megfigyelése.
Síkidomok (négyzet, téglalap, Síkidomok rajzolása szabadon és Technika, életvitel és gyakorlat:
háromszög, kör). szavakban megadott feltétel szerint. vonalzó használata.
Tulajdonságok, kapcsolatok, Összehasonlítás. Fejlesztő-
azonosságok és különbözőségek. program használata forma-
felismeréshez, azonosításhoz,
megkülönböztetéshez.
Testek (kocka, téglatest). Testek válogatása és osztályozása Technika, életvitel és gyakorlat:
Tulajdonságok, kapcsolatok, megadott szempontok szerint. testek építése.
azonosságok és különbözőségek. Testek építése szabadon és adott
Tulajdonságokat bemutató feltételek szerint, tulajdonságaik
animációk lejátszása, megtekintése, megfigyelése. A térbeli tájékozódási
értelmezése. képesség alapozása érzékszervi
megfigyelések segítségével. Szem-
ponttartás. Kreativitás fejlesztése.
Tájékozódás, helymeghatározás, Mozgási memória fejlesztése nagy- Környezetismeret: az osztály-
irányok, irányváltoztatások. testi mozgással, mozgássor meg- terem elhelyezkedése
ismétlése. Térbeli tájékozódás az iskolában, az iskola
fejlesztése. Tájékozódás síkban elhelyezkedése a településen.
(pl. füzetben, könyvben, Testnevelés és sport: térbeli
négyzethálós papíron). Interaktív tudatosság, elhelyezkedés
programok használata. a térben, mozgásirány,
útvonal, kiterjedés.
Összehasonlítások a gyakorlatban: Összehasonlítás, azonosítás, meg- Környezetismeret: közvetlen
(rövidebb-hosszabb, magasabb- különböztetés. Együttműködő környezetünk mérhető
alacsonyabb). képesség fejlesztése (pl. tanulók tulajdonságai.
magasságának összemérése).
Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő. A becslés és mérés képességének Testnevelés és sport;
Mérőszám és mértékegység. fejlesztése gyakorlati tapasztalat- ének-zene: időtartam mérése
Mérőeszközök. Mérések alkalmi szerzés alapján. Mérőeszközök egységes tempójú mozgással,
és szabvány egységekkel: hosszúság, használata gyakorlati mérésekre. hanggal, szabvány-
tömeg, űrtartalom, idő. Azonos mennyiségek mérése egységekkel.
Szabvány mértékegységek meg- különböző mértékegységekkel. Környezetismeret: hosszúság,
ismerése: m, dm, kg, l, dl, óra, nap, Különböző mennyiségek mérése tömeg, űrtartalom, idő és
hét, hónap, év. azonos egységgel. Mennyiségek mértékegységeik.
Mennyiségek becslése. közötti összefüggések meg-
figyeltetése tevékenykedtetéssel.

12
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 13

A mérőszám és mértékegység Mennyiségek közötti összefüggések Környezetismeret; technika,


viszonya. megfigyelése. Tárgyak, személyek, életvitel és gyakorlat: mérések
alakzatok összehasonlítása a mindennapokban.
mennyiségi tulajdonságaik alapján
(magasság, szélesség, hosszúság,
tömeg, űrtartalom). Interaktív
programok használata.
Kulcsfogalmak/ Egyenes és görbe vonal, szimmetria, mértékegység, mérőszám, hosszúság,
fogalmak űrtartalom, tömeg, idő, mérőeszköz, síkidom, test. Becslés.
Tematikai egység/Fejlesztési cél 4. Függvények, az analízis elemei Órakeret 17 vagy 23 óra
Előzetes tudás Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín, méret, forma szerint).
Előrajzolás után díszítő sor rajzolása a minták váltakozásával. Az idő múlásának
megfigyelése, periodikusan ismétlődő események a napi tevékenységekben.
A tematikai egység Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű meg-
nevelési-fejlesztési állapítások megfogalmazása. Változások észrevétele, megfigyelése, indoklása.
céljai
Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok
A sorozat fogalma. Tárgy-, jel- és Sorozat képzése tárgyakból, jelekből, Ének-zene: periodikusság
számsorozatok szabályának fel- alakzatokból, számokból. Szám- zenei motívumokban.
ismerése. Növekvő és csökkenő sorozat szabályának felismerése,
sorozatok. folytatása, kiegészítése megadott
vagy felismert összefüggés alapján.
Az összefüggéseket felismerő és
a rendező képesség fejlesztése
a változások, periodikusság,
ritmus, növekedés, csökkenés meg-
figyelésével. Megkezdett sorozatok
folytatása adott szabály szerint.
Összefüggések, szabályok. Egyszerűbb összefüggések,
szabályszerűségek felismerése.
Szabályjátékok alkotása.
Kreativitást fejlesztő feladat-
sorok megoldása.
Kulcsfogalmak/ Sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő. Szabály, kapcsolat.
fogalmak
Tematikai egység/Fejlesztési cél 5. Statisztika, valószínűség Órakeret 5 vagy 7 óra
Előzetes tudás Adatok gyűjtése megfigyelt történésekről.
A tematikai egység Közös munka (páros és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra
nevelési-fejlesztési figyelés. A világ megismerésének igénye. Önismeret: pontosság, tervszerűség,
céljai monotonitás tűrése.
Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok
Valószínűségi megfigyelések, A matematikai tevékenységek iránti
játékok, kísérletek. érdeklődés felkeltése matematikai
játékok segítségével. Sejtések meg-
fogalmazása, divergens gondolkodás.

13
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 14

Tapasztalatszerzés a véletlenről Tudatos megfigyelés. Magyar nyelv és irodalom:


és a biztosról. A gondolkodás és a nyelv össze- szavak jelentése, szöveg-
fonódása. környezettől függő eltérő
nyelvhasználat.
Események, ismétlődések játékos Célirányos, akaratlagos figyelem
tevékenység során. fejlesztése.
A lehetetlen fogalmának Adatgyűjtés célirányos
tapasztalati előkészítése. megválasztása.
Statisztika. Adatok gyűjtése meg- Szokások kialakítása az adatok le-
figyelt történésekről, mért vagy jegyzésére. Adatokról megállapítások
számlált adatok lejegyzése megfogalmazása: előfordulási szám,
táblázatba. Adatgyűjtés elektronikus egyenlő adatok, legkisebb, leg-
információforrások segítségével. nagyobb adat kiválasztása. Informá-
cióforrások, adattárak használata.
Kulcsfogalmak/fogalmak
A fejlesztés várt Gondolkodási és megismerési módszerek
eredményei az első • Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.
évfolyam végén • Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.
• Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság
felismerése, megnevezése.
• Több, kevesebb, ugyanannyi fogalmának helyes használata.
• Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.
Számtan, algebra
• Számok írása, olvasása (20-as számkör).
• Római számok írása, olvasása (I, V, X).
• Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése.
• Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.
• Matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata.
• Összeadás, kivonás, bontás, pótlás.
• Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével,
leírása számokkal.
• Páros és páratlan számok megkülönböztetése.
• Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen
szimbólum kiszámítása.
Összefüggések, függvények, sorozatok
• Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése,
a sorozat folytatása. Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.
Geometria
• Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.
• A test és a síkidom megkülönböztetése.
• Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.
• Tájékozódási képesség, irányok ismerete.
• A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mérték-
egységek: dm, m, dl, l, kg, óra, nap, hét, hónap, év. Mennyiségek közötti
összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata.
• Közös tevékenységekben, csoportokban képes dolgozni, gondolkodni,
társait segíteni, együttműködni.
Valószínűség, statisztika
• Adatokról megállapítások megfogalmazása.

14
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 15

Mit kínálunk?
• Az én matematikám tankönyv
• Az én matematikám feladatgyűjtemény
• Okos(k)odó képességfejlesztő munkafüzet
• Szöveges matematikafeladatok
• Számoljunk!
• Interaktív tananyag
• Felmérések
• Felmérések kézikönyv
• Fali applikációk – számhívó képek
• Kézikönyv

Az alsó tagozatban, különösen az első osztályban a tapasztalatokra épülő ismeret elsajátítása a meg-
határozó. Ezért nagy jelentőségük van a manipulatív tanulási eszközöknek. Ezek az eszközök lehetnek
a tanulókat körülvevő tárgyak vagy a központilag kifejlesztett matematikai taneszközök.

Az 1. osztályban javasolt tanulói eszközök:


• Színes rúd készlet • Logikai lapok
• Szám- és jelkártyák • egy doboz piros-kék korong
• korongkirakó táblácska • egy csomag számolópálcika
(lásd a módszertani útmutatóban) • Babilon készlet
• szöges tábla gumigyűrűkkel • egyenes vonalzó
• cm beosztású mérőszalag (papírból) • 3 db dobókocka
• zsebtükör • olló
• írólapok • termések gyűjteménye
• fonal- és szalagdarabok • játékpénz
• tanulói papír vagy műanyag óralap

A korongkirakó táblácska a tankönyv mellékletében megtalálható, de elkészíteni is könnyű.


Az elkészítésének egyik lehetséges módja:

Két kartonlapot egymásra ragasztunk. Előtte


az egyiken kivágjuk a tanulói korongméret-
nek megfelelő nagyságú köröket. A korong-
kirakó táblácskát középen (ahol a nyíl jelzi)
megkarcoljuk, így könnyű lesz félbehajtani.

Javasolt demonstrációs eszközök:


• Fali számhívó képek • Számegyenesek
• Dominók nagy méretben • Síkmértani készlet
• Lyukas tábla gumigyűrűkkel • Fólia-készlet
• Síkidomok • Kockák és téglatestek hálói
• Golyós számológép • Szám- és jelkártyák
• Tematikus képek • Játékpénz
• Mérőeszközök • Méterrúd
• Mérőszalag • Eszközök az űrtartalom méréséhez
• Kétkarú mérleg (pl. literes edény)
• Falióra mozgatható mutatókkal • Mérések, mértékegységek falitáblák

15
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 16

A tankönyv és a feladatgyűjtemény főbb témakörei

I. Tájékozódás, számlálás, összehasonlítás. A számfogalom előkészítése


• Tájékozódás a tanulók beszédkészségéről, ismereteiről, számfogalmáról
• Összehasonlítások, közös és eltérő tulajdonságok felismerése. Tárgyak szétválogatása adott vagy
választott szempontok alapján. Hosszúságok összehasonlítása. Térbeli tájékozódás. Síkidomok ösz-
szehasonlítása, szétválogatása

II. Ismerkedés a számokkal. A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton történő alakítása az 5-ös
számkörben
• Az ötös számkör. – A számok megismerése: Ismerkedés a számokkal 1-től 5-ig. Számosságok meg-
állapítása. – Műveletfogalom kialakítása: Bontás, összeadás, kivonás, pótlás. – A sorrend, sorszámok
megismerése

III. Szám- és műveletfogalom bővítése: a tízes számkör


• A tízes számkör. – A számok megismerése: Számok 0-tól 10-ig. – Műveletfogalom kialakítása:
Bontás, összeadás, kivonás, pótlás 10-es számkörben
• Hosszúságmérés alkalmi és szabvány mérőeszközzel
• Műveletek több taggal
• Űrtartalommérés alkalmi és szabvány mérőeszközökkel

IV. Műveletek a 20-as számkörben tízesátlépés nélkül


• A húszas számkör. 20-ig számolunk; számjelek a 20-as számkörben
• A sorszámok 20-ig
• Műveletek 20-as számkörben tízesátlépés nélkül. – Bontás, összeadás, kivonás, pótlás műveletének
kiterjesztése a nagyobb számokra
• Tömegmérés alkalmi és szabvány mérőeszközökkel

V. Műveletek 20-as számkörben tízesátlépéssel. – A tízesátlépés előkészítése, algoritmus szerinti


felépítése, majd analógia szerinti gyakorlása
• Időmérés – óra, nap, hét, hónap, évszak, év
• Római számok 20-ig
• Játék a tükörrel
• Szorzás, osztás előkészítése
• Kitekintés 100-ig
• Tanév végi ismétlés

16
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 17

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK


A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ

Képességfejlesztő és matematikai játékok

Az első évfolyamon különösen fontos szerepe van a játéknak, hisz az óvodában a kisgyermekeknek ez
volt a fő tevékenységük. A zökkenőmentes iskolakezdést segítik a játékosan megfogalmazott feladatok.
Az óra célkitűzésének megfogalmazásában, a feladatok megtervezésekor, az óra levezetésében
törekedjünk a játékosságra! Mennyivel vonzóbb egy kisiskolás számára, ha azt mondjuk neki, hogy
„A mai órán Számországba utazunk, ahol sok játékos feladat vár ránk.”, mint ez a megfogalmazás:
„Ma az összeadást gyakoroljuk a tanult számokkal.”
De még a játékot is játékosabbá tehetjük, ha egyszerű eszközöket készítünk hozzá. Pl. a gyerekek
nagyon kedvelik a „Számkirály” játékot. Sokkal jobban élvezik akkor, ha tudják, hogy a leggyorsabb,
vagy legügyesebb kisgyermeknek a fejére is kerül az a játék korona, mint ha csak szóban közöljük,
hogy „Te vagy a számkirály!”.
Játékos eszközöket azért is érdemes készítenünk, mert ha vigyázunk rájuk, akkor évekig lehet eze-
ket használni. A fotón látható játék eszközök is több mint 10 évesek (korona, játékgép, papírvirágok,
táblai logikai lapok).

A következőkben olyan játékokat ismertetünk, amelyeket bármely alsó évfolyamon lehet játszani,
csak mindig az adott számkörhöz kell igazítani. Változatosabbá, érdekesebbé tehetik a tanórákat. A kol-
légák fantáziájuk alapján tovább alakíthatják, módosíthatják ezeket a játékokat.

1 A legerősebb láncszem
• A tanulók felállnak. Párokat alkotnak. Egy-egy párnak felteszünk egy-egy kérdést (pl. 1 + 3; 5 – 2;
0 + 4, stb.). Az a tanuló marad állva, aki előbb mondja a helyes eredményt. A következő körben az
állva maradt tanulók alkotnak párokat, és őket kérdezzük. Az a kisgyerek lesz a legerősebb lánc-
szem vagy a győztes, aki a legvégéig állva marad, s a legutolsó kérdésre ő tudja előbb a helyes választ.
(A győztest hívhatjuk számkirálynak is, s ilyenkor érdemes a játékot számkirály-játékkal folytatni.)

2 Számkirály I.
• Az órát megelőzően készítünk kartonpapírból egy koronát. Választunk az osztályból egy tanulót
(vagy az előző játék győztesét), akit kihívunk a társaival szembe, s fejére helyezzük a koronát. Mi-
előtt a számot a koronára helyezzük, megmutatjuk a kihívott tanulónak, aki ezt megjegyzi. Azután
úgy rögzítjük a számkártyát (gyurmaragasztóval vagy gemkapoccsal) a koronára, hogy a számot ne
lássák a tanulók (számos felével befelé). A gyerekek kérdeznek (pl.: Nagyobb, mint 10?; Páros? Stb.)

17
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 18

A kint álló tanuló csak „igen”-nel és „nem”-mel válaszolhat. Addig kérdeznek a gyerekek, amíg va-
laki meg nem tudja mondani a helyes számot. Ekkor ő lehet a számkirály.

3 Számkirály II.
• Az órát megelőzően készítünk kartonpapírból egy koronát. Választunk az osztályból egy tanulót
(vagy az előző játék győztesét), akit kihívunk a társaival szembe, s fejére helyezzük a koronát, me-
lyen egy számkártya látható. Ezt a számot csak az osztály tanulói láthatják, a „koronás” gyermek
nem. Ezúttal ő tesz fel kérdéseket, s a többiek „igen”-nel és „nem”-mel válaszolnak. (Érdemes talp-
raesett tanulót választani, hogy a játék gördülékeny legyen.)

4 „Okostojás”
• A tanulók tojás alakzatot alakítva leguggolnak. Egy tanuló állva marad, és a körön kívül odaáll az
egyik guggoló tanuló mögé. Az álló és az előtte guggoló gyerektől egyszerre kérdezem: pl.: Mennyi
1 + 9?; 6+10?; 5+9? stb. Aki előbb válaszol, az lép tovább. Ha az álló tudta előbb a helyes választ,
akkor ő, ha a guggoló tanuló válaszolt gyorsabban, helyesen, akkor helyet cserélnek, és ő lép to-
vább. Aki legalább a fél kört „legyőzi”, jutalmat kaphat.

5 Keresem a párom
• A tanulók széke alá még az órát megelőzően számkártyákat ragasztunk. Ezeket vegyék elő, szá-
molják ki a műveleteket, és indulhat a párkeresés!
[Pl. I. gyerek: Én vagyok a 13–3. Keresem a párom. II. gyerek: Én vagyok a párod, mert a 5 + 5 az
ugyanannyi, mint 13–3, azaz 10. (Aki felfedez egy esetleges hibát, jutalmat kaphat.)]

6 Kelj fel, Pista!


• A tanulók leborulnak a padra csukott szemmel. A nevelő odamegy az egyik kisgyerekhez, s meg-
érinti a vállát, majd a nevén szólítja. Pl.: – Kelj fel, Péter! A tanuló megkérdezi: – Hány órára? A ta-
nító ad egy számfeladatot. Pl.: – A 4 + 5 -re. Ha a kisgyermek tudja a helyes megoldást, felébred.
Most már ő ébreszti a következő tanulót.

7 Memóriajáték
• A mobiltelefonokban és a számítógépeken is megtalálható játékhoz hasonló. Táblázatba rendezzük
a műveleteket és az eredményeit. A sorokat ellátjuk számokkal, az oszlopokat betűkkel. A kártyá-
kat a játék kezdetén lefele fordítjuk. Egyszerre két kártyát jelöl meg a tanuló. Pl.: A2 és B1. Ha
egyenlő a két kártya értéke, akkor számmal felfele tesszük vissza, ha nem egyenlő a két érték, akkor
újra lefelé fordítjuk. Közben a szemfüles tanulók megjegyzik, hogy milyen számot vagy műveletet
látott az adott helyen, a kártyán. Akkor ér véget a játék, amikor minden kártyapárt megtalálunk.
A B C D
1 12 13 6+7 20
2 9 +9 +2 7 6+ 6 15–8

Kezdetben érdemes kevés kártyával (mindig páros számú) dolgozni, s ahogy ügyesednek a gyere-
kek és gyakorlottabbá válnak a játékban, lehet nehezíteni a feladatot és lehet egyre több kártyát
használni.

8 Képkirakó
• A Szivárvány… gyermekújság korábbi számának poszterét, vagy bármely más színes képet is fel-
használhatunk. A kép hátuljára fehér papírt ragasztunk. Felosztjuk 4×4 részre. Azután fogunk egy
ugyanakkora fénymásolópapírt, azt is ugyanúgy felosztjuk 4×4 részre. A fénymásolópapírra mű-
veleteket írunk, minden részbe egyet-egyet. Az eredményeket tükrösen ráírjuk a színes kép fehér
papírral borított oldalára. Azután ezt ollóval szétnyírjuk a vonalak mentén. Az összehajtogatott

18
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 19

fénymásolópapírt és a feldarabolt képdarabokat borítékokba tesszük, így osztjuk ki a csoportok-


nak. Minden csoport kap gyurmaragasztót, amivel a kép darabjait rögzíti a fénymásolólapon
található műveletekre. Ügyeljünk arra, hogy az összevágott darabokat helyesen illesszék össze!
Ha jól dolgoznak, újra összeáll a színes kép.
Az itt látható példa az egyik csoport feladata lehet.
10+ 10 05 +7 06 +8 09–40 5 14 12 20
20–10 17 –9 13 +7 09+ 20 11 20 8 10
13–40 19 –3 04 +6 08+ 50 13 10 16 9
8+ 9 20 –5 11 +8 18–16 2 19 15 17
Fénymásolólap műveletekkel, Színes kép hátoldala, amit feldarabolunk.
erre rakjuk ki a képet.

9 Mi változott meg?
• Sokféleképpen lehet játszani. Az alábbiakban néhány egyszerű módját mutatjuk be. Felteszünk
5–8 db logikai lapot a táblára. Kérjük a tanulókat, hogy pár másodperc alatt alaposan figyeljék meg
a lapokat! Ezt követően csukják be a szemüket, mialatt a nevelő levesz, vagy kicserél egy lapot. Ez-
után a tanulók megállapítják a változást. Később két dolgot is megváltoztathatunk. A játékban meg-
figyeltethetünk tárgyakat ábrázoló képeket, számokat, jeleket geometriai formákat vagy más alak-
zatokat.

10 Váltóverseny
• Az osztály tanulóit egyenlő számú csoportokban, egysoros oszlopokban állítjuk a táblával szembe,
egy vonal mögé. Minden csoport első tanulója krétát fog a kezébe. A tanító a tanult számkörnek
megfelelő számokat ír a táblára, minden csoportnak egyet-egyet. A tanulók a váltóverseny szabá-
lyai szerint az adott számhoz egyenlőségeket írnak. Pl.: az adott szám a 20. Egyenlőségek lehetnek:
18 + 2, 10 + 10, 20 – 0, stb. (A kréta átadásával indulhat a táblához a soron következő tanuló.) Az
a csapat győz, amelynek a közös ellenőrzés után a legtöbb pontja lesz.
A győztes csapat jutalmat kaphat.

11 Számlabda
• Bármely művelet tanításakor lehet játszani.
Bontás: Bontsuk a 9-et! Dobom a labdát. Én mondom az egyik tagot, te a másikat. Pl. 4-et mondok,
a tanuló 5-öt. Ha eltalálja, leül, ha nem, akkor állva marad és egy következő helyes számolással
kiválthatja magát.
Összeadás: Dobom a labdát egy tanulónak. Mondok egy műveletet. Pl. 6 + 8. Ha a tanuló helyes
eredménnyel válaszol, akkor visszadobja a labdát, ha nem jó az általa mondott szám, akkor állva
marad és egy következő helyes számolással kiválthatja magát.
Hasonlóan lehet játszani a kivonás és a pótlás gyakorlásakor is.

12 Barkochba
• Bármely tananyag tanításakor lehet játszani.
Gondoltam egy számra, egy logikai lapra, egy színes rúdra… stb. A gyerekek tulajdonságokra kér-
deznek, a játékvezető pedig csak igennel és nemmel válaszolhat. Rákérdezni csak akkor lehet, ha
a kérdező biztos a gondolt dologban. Ha rákérdez és nem találja el, akkor kiesik a játékból.

13 Számtábla
Minden évfolyamon lehet használni, csak az adott számkörhöz kell igazítani. Több órán keresztül
is alkalmazhatunk egy-egy ilyen táblát és újra elővehetjük egy idő eltelte után.

19
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 20

Egy elsős példa:


A 3 15 16 20 11
B 7 19 17 1 5
C 12 4 10 14 18
D 0 2 6 8 9
Sok-sok kérdést tehetünk fel a táblázattal kapcsolatban. Néhány példa:
– Az A sorból válaszd ki a legnagyobb számot! (20)
– A B sorban mi a közös a számokban? (páratlan számok)
– Milyen számok szerepelnek a C sorban? (párosak)
– Melyik szám a kakukktojás a D sorban? (a 9, mert a többi páros szám)

Memóriafejlesztésre is alkalmas a táblázat. Néhány másodpercnyi megfigyelés után hasonló kér-


déseket tehetünk fel a gyerekeknek:
– A táblázatban szerepelt-e a 10-es szám?
– Melyik sorban láttál 0-t?
– Mely sorban láttál csak páros számokat? Stb.

14 Az interaktív tananyag játékai: Valamennyi témakör végén játékokat találunk.

Mesesarok:
Amennyiben elég tágas tanterem áll a rendelkezésünkre, alakítsunk ki egy mesesarkot! Ha van rá le-
hetőségünk, szülők bevonásával készíthetünk a falra egy mesés faliszőnyeget, tehetünk be egy polcot,
amelyen elhelyezhetjük a gyerekek feleslegessé vált játékait. Praktikus egy méretre vágott szőnyeget
lerakni, hogy arra ülhessenek a gyerekek. (Ötlet az elkészítéshez: Az én matematikám 1. o. tankönyv
29. oldal!)
Nagyon jól ki lehet használni. Az óra elején foglaljanak helyet a tanulók a szőnyegen, itt megtör-
ténhet a ráhangolódás a tanórára, végeztethetünk mozgásos, játékos feladatokat. Hozathatunk a gye-
rekekkel számkártyákat, pálcikákat, korongokat vagy más eszközöket is.
A mesesarok alkalmas még élménybeszámolók megtartására, mesehallgatásra, közös játékra, órák
közti szünetek eltöltésére, stb.

Ismerkedés a számokkal.
A számfogalom tapasztalati úton történő alakítása az 5-ös számkörben

A 4. héten a számfogalom tartalmi jegyeinek mélyítése 3-ig történik.


[ÉM. 21–29. oldal; Számoljunk! 15–20. oldal; Fgy. 16–21. oldal; Okos(k)odó 9–13. oldal]; interaktív tan-
anyag 2. témakör

Minden szám bevezetését azonos algoritmus alapján ajánljuk.


Javasolt lépések:
• A tematikus kép (mesekép) elemzése. Mesélj a képről! Először spontán megnyilatkozások, majd
kérdések segítségével irányítottan. (Melyik mese jut az eszedbe a képről? Milyen állatok szerepel-
nek benne? Ki tudja elmesélni? Miből mennyi van? Melyik több? Miből van ugyanannyi? Mondj
a képről hasonló szókapcsolatokat: három virág, egy vakond stb.!) Mivel a kisgyermekek egy része
szegényes szókinccsel érkezik az iskolába, használjuk ki a színes, motiváló hatású, a gyerekek élet-
korához közel álló színes képek adta lehetőséget! Ne sajnáljuk az időt a beszélgetésre, a mese-
mondásra, a szövegalkotásra! Követeljük meg az egész mondatos válaszadást!

20
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 21

• Megismertetjük tanulóinkat a számképpel, a számjegy nyomtatott és írott alakjával.


• A feladatgyűjteményben összekötjük a számot az ugyanannyi elemet tartalmazó halmazokkal.
• Megállapítjuk, hogy páros vagy páratlan. (Kezdetben használhatunk eszközt, kirakathatjuk koron-
gokkal vagy pálcikákkal. A legjobb, ha a tanulókat párokba állítjuk.)
• Összehasonlítjuk a dominón található számképet a tanult számképpel.
• Kirakatjuk a megfelelő színes rudat fehér kis kockákkal. (Ez esetben a fehér éri az egyet.)
• Kifizetjük a ma forgalomban lévő pénzdarabokkal vagy játékpénzzel többféle módon.

Az egyes és a kettes szám megtanítása után javasoljuk a következő dalocskát:


(Kétféle változatban is közöljük)
1) 6/8
3-szor!
1. lassan
2. közepes tempóval
3. gyorsan

Éneklés közben mutatjuk a testrészeket. A dalt először lassan, azután közepes tempóval, majd gyor-
san énekeljük! Nagyon vidám játék kerekedhet belőle, mert a gyerekek a végén már nem tudják olyan
gyorsan mutogatni a testrészeiket, amilyen tempóban éneklik.
2) 6/8
3-szor!
1. lassan
2. közepes tempóval
3. gyorsan

Először lassan, azután közepes tempóval, majd gyorsan. Harmadszor mind a két sort együtt éne-
keljük!
1. A fejem, a vállam, a térdem, a bokám; (lassan, közepesen, gyorsan)
2. A szemem, a fülem, az orrom, a szám. (lassan, közepesen, gyorsan)
A számok tanulásánál felhasználhatjuk az ismerős dalokat, mondókákat, versikéket, népmeséket.

21
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 22

ÖSSZEHASONLÍTÁS, SZÁMLÁLÁS
A tanulók megfigyelése a tanév elején
Szeptemberben felmérjük, megismer- ÖSSZEHASONLÍTÁS,
ÖSSZEHASONLÍTÁS, S
SZÁMLÁLÁS
Z ÁMLÁLÁS
jük a tanulók beszédkészségét és kom-
munikációs képességeit, mennyiség- és D 0HVpOMDQ\iULpOPpQ\HLGUŊO+ROYROWiO"0LWFVLQiOWiO"
1. E 0HVpOMDNpSUŊO0LEŊOYDQVRN"0LD]DPLEŊOHJ \HWVHPOiWV]"
számfogalmukat (ÉM. 4.; Fgy. 4.). F 7HJ \pOIHOWHLVNpUGpVHNHW
Fontos, hogy a tanév elején építsünk G 0LWHWV]LNQHNHGDOHJ MREEDQH]HQDUDM]RQ"

az óvodai ismeretekre, meséltessük so-


kat tanítványainkat a családról, az óvo-
dáról, szokásaikról, játékaikról, a nyári
élményeikről! Építsünk a korábban ta-
nult mesékre, versekre, dalokra, apróbb
jelenetekre, népi gyermekjátékokra!
Szólaltassunk meg minden tanulót, kü-
lönösen odafigyelve a hátrányos hely-
zetű, visszahúzódó gyermekekre!
Az előkészítő időszakban különösen
érdemes odafigyelni azokra a tanulókra, 2. .DULNi]GEHD]RNDWDWiUJ \DNDWDPHO\HNHWPHJ WDOiOV]DIHQWLNpSHQ

akik valamely részképesség vagy képes-


séghiánnyal érkeznek az iskolába. Velük
végezzünk folyamatosan képességfej-
lesztő feladatokat: testséma fejlesztést,
3. Játsszunk!
percepciófejlesztést (térpercepció, vi- Tapsolj ennyit!
zuális percepció, auditív percepció) és Dobbants ennyit!
verbális fejlesztést! 4. D 0XWDVGDQQ\LXMMDGDWDPHQQ\LKRPRNR]yY|GU|WOiWV]DIHQWLNpSHQ
E 6]iPOiOM0HQQ\LWOiWV]DIHQWLNpSHQD]DOiEELUDM]RNEyO"
Mondd el!
Előzetes tudás: Számolás szóban egye-
sével 10-ig. Személyek, dolgok szám-
5 2 2 2
lálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyi- 4

ségek megkülönböztetése (nagyobb,


kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválo-
gatása (cipők, kesztyűk).

Játékok: Már az első órákon is játszhatunk Mi változott meg? című játékot, barkochbát tanteremben
található tárgyakkal, személyekkel.

Más játék: Rakj ki annyi korongot, amennyit tapsolok!

Eszközök: Már az első órától használhatunk eszközöket, korongot, pálcikát, apró tárgyakat számlálá-
sok, csoportosítások, összehasonlítások témában.
ÉM. 4. oldal; Fgy. 4. oldal; Számoljunk! 4. oldal; Okos(k)odó 4/1.; Szöveges mat. fgy. 4/1.; korongok,
pálcikák, tárgyak, képek

22
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 23

TÁJÉKOZÓDÁS

TÁJÉKOZÓDÁS
TÁJÉKOZÓDÁS
Kedves téma a tanév elején a tájékozó-
dás. A tárgyak, személyek helyének,
D 0HVpOMDNpSUŊO helyzetének, egymáshoz való viszo-
E +ROYDQDNpSHQD]VLUiIDODEGDDKLQWDOyDPDFL"+DV]QiOGD]alatt, fö-
1.
O|WWPHOOHWWHOŊWWP|J|WWN|]|WWV]DYDNDW nyításának megbeszélése lehetőséget
biztosít arra, hogy beszélgessünk a gye-
rekekkel, egyúttal felmérjük kommuni-
kációs képességeiket is. Az új, átdolgo-
zott tankönyveinkben különösen nagy
jelentőséget tulajdonítottunk ennek a
témának. A gyerekek egy óvodai tema-
tikus kép segítségével beszélgethetnek
a személyek és a tárgyak egymáshoz vi-
szonyított helyzetéről (ÉM. 5/1.)
9iODVV]NLHJ \V]HPpO\ WYDJ \HJ \WiUJ \DWDWDQWHUHPEHQ 2. A 2. feladatban a saját környezetük-
0RQGGHOPLWOiWV]HOŊWWHP|J|WWHPHOOHWWHI|O|WWHés alatta! ről kell beszélniük, majd egy kedves
0RQGGHOKROYDQDPDFL$V]pNKH]YLV]RQ\tWV 3. játék mackó figura segít szemléltetni
kközötte
özötte mellett
mellettee a különböző helyzeteket (alatt, fölött,
mellett, előtt, mögött, között).
A 4. feladat kapcsán megbeszéljük
fölötte
te alatta előtte
előtte g
mögötte a gyerekekkel, hogy hol látható a pillan-
0RQGGHOKROYDQDSLOODQJyDFLFiKR]YLV]RQ\tWYD 4. gó a cicához viszonyítva, majd a tanulók
egymással játszanak. A hely- és helyzet-
meghatározás gyakorlása mellett fejlesz-
ti a tanulók kommunikációs készségét
előttee
előtt ffölötte
öölött mögötte
mögötte
is.
D 7HGGDPLWPRQGRNÉOOMDSDGPHOOpÉOOMDSDGHOp 5.
7DU WVGD]HJ \LNN|Q\ YHGHWDSDGI|Op7HGGDWiVNiGDWDSDGDOi
E -iWVV]DWRNDSDGWiUVDWRNNDO$GMDWRNKDVRQOyXWDVtWiVRNDWHJ \PiVQDN
Előzetes tudás: Formák között különb-
5
ség felismerése (kerek, szögletes). Az
azonos formák közül az eltérők kiválo-
gatásának képessége. Adott formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a testsémáknak
megfelelően.

Játékok:
1. Mire gondoltam? Találd ki!
– Az óvó néni széke alatt látható.
– A szőke hajú kisfiú mögött ül.
– A polc felső során, a malac és a bohóc között látható.
– A polctól jobbra, a padlón áll.
2. Játék mackó vagy macis kesztyűbáb segítségével játsszuk! Utasítások:
– Állj a mackóval oda, ahova mondom!

Eszközök: Játék mackó vagy macis kesztyűbáb; ÉM. 5. oldal; Számoljunk! 6/3.; Interaktív tananyag
1.1.1.; logikai lapok, korongok, pálcikák

23
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 24

TÁJÉKOZÓDÁS, IRÁNYOK

A tankönyv 6. oldalán először egy háttal IRÁNYOK:


IR ÁNYOK: BAL,
BAL, JOBB
JOBB
álló gyermek jobb és bal oldalán talál-
ható dolgokat kell felsorolniuk (ez a 0LWOiWV]DNLVÀ~EDOROGDOiQ"0LOiWKDWyDÀ~MREENH]HIHOŊO"0RQGGHO
1
1.
könnyebb), majd később egy velük
szemben álló kisfiú bal és jobb oldalán
található labdákat kell színezni.
Újszerű feladat a tankönyv 6/4. fela-
data, amelyben 3 sorban 6-6 járművet
találunk. Miután többféle megvilágítás-
2. 6]tQH]GNLPLQGNpWNpSHQD]WDODEGiWDPHO\LNDNLVÀ~WyOMREEUDWDOiOKDWy
ban beszélgettünk a járművekről (cso-
portosítottuk őket, elmondtuk, hogy
melyik mire alkalmas, hol közlekednek,
stb.), gyakorolhatjuk velük a helyzet-
meghatározásokat.
Ennek a tananyagnak a feldolgozá-
sához hasznos segítséget ad az interak- 3. /HQGOHWHVHQKDOYiQ\DQW|EEV]|UtUGiWDYRQDODNDW)RO\ WDVG

tív tananyag 1. témaköre.


Ezen a tanórán elkezdjük a szám- és
jelelemek írását. A függőleges egyenes- 4. -iWVV]XQN9iODVV]NLHJ\NpSHW0RQGGHOPLYDQfölötte, alatta, mellette,
sel kezdünk, amelynek gyakorlására WŊOHMREEUDEDOUD-iWVV]DWiUVDGGDO*RQGROWDPHJ \NpSUHDNHUpNSiUI|-
O|WWDEXV]WyOMREEUDOiWKDWy
a Számoljunk! 7/1. és a Fgy. 5/4. fela-
datában van lehetőség.
A tájékozódás irányok szerint fontos
és nehéz tananyag egy elsős kisgyerek
számára. Ezért, javasoljuk, hogy több
órát is fordítsunk ennek gyakorlására.

Előzetes tudás: Formák között különb- 6

ség felismerése (kerek, szögletes). Az


azonos formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák összekapcsolása tárgyakkal.
Térbeli tájékozódás a testsémáknak megfelelően.

Játékok:
1. Mágneses táblára elhelyezünk egy képet középre. A tanulók ezt az utasítást kapják: Tedd a képet
oda, ahova mondom! Pl. Tedd a traktor képét a táblán lévő képtől jobbra! Tedd a kép alá! Stb.
2. Amennyiben a tankönyv 6/4. feladatában található képekhez hasonlókkal rendelkezünk, vagy ilyen
képeket készítünk memóriajátékot is játszhatunk. Utasítás: Nézd meg, mi hol van! Hajtsd le a fejedet
a padra! (Közben kicserélünk két képet.) Mi változott meg? Mondd el!
3. Játsszatok párokban! Helyezzetek el tanszereket a padon! (Könyveket, füzeteket, radírt, ceruzákat.)
Tegyél kék korongot a jobb oldali tanszerekre, piros korongot azokra, amelyek a pad bal oldalán
találhatók! Minden tanszerre tudtál korongot tenni? Miért?
4. Álljatok szemben egymással! Adjatok hasonló utasításokat egymásnak!
– Emeld fel a bal lábadat!
– Fogd meg a bal kezeddel a jobb füledet!
– Tedd csípőre a bal kezedet!
– Fordítsd balra a törzsedet! Stb.

Eszközök: Képek járművekről vagy más tárgyakról, ÉM. 6. oldal; Számoljunk! 5–6. oldal, 7/1.;
Fgy. 5–6. oldal; Okos(k)odó 4., 5. oldal; Interaktív tananyag 1.1.2.; 1.1.3; 1.1.14.
24
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 25

ÖSSZEHASONLÍTÁS MÉRET SZERINT

ÖSSZEHASONLÍTÁS
ÖSSZEHASONLÍTÁS M
MÉRET
ÉRET S
SZERINT
ZERINT
Végeztessünk összehasonlításokat a kör-
nyezetükből vett valóságos példákon!
D 0HVpOMDNpSUŊO+DV]QiOGDPDJDVDEEDODFVRQ\DEEXJ\DQRO\DQ (Fiúk, lányok; szőkék, barnák; szem-
PDJDVXJ\DQRO\DQDODFVRQ\NLVHEEQDJ\REEXJ\DQDNNRUDV]DYDNDW
1.
E 0HO\LNNpWNpWJ\HUHNXJ \DQRO\DQPDJDV"
üvegesek, nem szemüvegesek; székek,
padok; füzetek, könyvek stb.) Az össze-
hasonlításokat kapcsoljuk össze a becs-
léssel! Pl.:
– Mit gondolsz, melyikből van több?
– Melyik hosszabb?
– Ki magasabb?
– Melyik szélesebb?

Használhatunk építőelemeket is az
összehasonlításhoz. Építtessünk tornyo-
kat, majd tegyünk fel kérdéseket!
7HJ \pONRURQJRWD]XJ \DQRO\DQ 2. 6]tQH]GNLDNDULNiWDOHJDODFVR-
R 3. – Milyen színű építőelemeket hasz-
PDJDVIiNUD Q\DEEDXWyDODWW
náltatok? Használtál-e ugyanolyan szí-
nűt, mint a padtársad?
– Melyik torony lett magasabb? Me-
lyik alacsonyabb? Melyik építőelem
hosszabb? Melyik rövidebb?
.DULNi]GEHD]RNDWDFHUX]iNDW 4. 6]tQH]GEHDOHJKRVV]DEE 5. – Te mi szerint hasonlítanád össze
DPHO\HNXJ \DQRO\DQKRVV]~DN J \|QJ \VRU W
a két tornyot?

Előzetes tudás: Formák között különb-


ség felismerése (kerek, szögletes). Az
azonos formák közül az eltérők kivá-
logatásának képessége. Adott formák
7 összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájé-
kozódás a testsémáknak megfelelően.
Játékok:
Csoportosítsuk a tanulókat!
• lányok, fiúk
• valami kék, valami piros
• rövid haj, hosszú haj
• világos haj, sötét haj

Csoportosítsunk gombokat!
• nagyság
• alak
• szín
• lyukak száma szerint

Eszközök: ÉM. 7–8. oldal

25
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 26

ÖSSZEHASONLÍTÁS MÉRET SZERINT

Végezzünk összehasonlításokat először


a tanulókat körülvevő tárgyakkal! Ve-
gyék elő a ceruzáikat, hasonlítsák össze! 0HVpOMDNpSUŊO+DV]QiOGDV]pOHVNHVNHQ\XJ\DQRO\DQV]pOHVV]pOHVHEE
1. NHVNHQ\HEEYpNRQ\YDVWDJXJ\DQRO\DQYDVWDJYpNRQ\DEEYDVWDJDEE
Ilyen utasításokat adhatunk: V]DYDNDW
– Melyik a leghosszabb ceruzád?
– Melyik a legrövidebb?

Ezt követően rakassuk ki a matema-


tika felszerelésüket a padra! Hasonlít-
tassuk össze a könyvek, füzetek vastag-
ságát! Ilyen utasításokat adhatunk:
– Melyik könyved a legvastagabb?
– Melyik a legvékonyabb?
– Találsz-e ugyanolyan vastag köny-
veket? 2. D 0LO\HQV]tQŤDOHJYDVWDJDEE E -HO|OGDOHJYpNRQ\DEEYRQDODW
N|Q\ Y" K~]yHFVHWHW
A tárgyak szélességét is megfigyel-
tethetjük. Ilyen utasításokat adhatunk:
– Figyeld meg, melyik szélesebb, kék
a tanári asztal lapja vagy a te asztalod
lapja! 3. /HQGOHWHVHQKDOYiQ\DQW|EEV]|UtUGiWDYRQDODNDW)RO\ WDVG

A gyakorlatban történő összehason-


lítások után megoldhatjuk a tankönyvi 4. 0HO\LNDOHJU|YLGHEE"0LO\HQV]tQŤDOHJKRVV]DEE"
és munkafüzeti feladatokat. 0RQGGHOKRJ \DQN|YHWNH]QHNQDJ \ViJV]HULQWQ|YHNYŊ
VRUUHQGEHQDFHUX]iN$OHJNLVHEEHONH]GG

Folytatjuk a számelemek írását a víz-


lila, sárga, kék, zöld, piros
d, piros
szintes egyenessel. Számoljunk! 7/2.;
Fgy. 6/1. 8

Előzetes tudás: Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos formák közül
az eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás
a testsémáknak megfelelően. Egyszerű matematikai szakkifejezések, jelölések megismertetése. Az össze-
hasonlítás képességének fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal. Hal-
mazszemlélet megalapozása. Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése.

Játékok:
A tanulókat megkérjük, hogy dolgozzanak párokban, csoportosítsák a ceruzáikat, és találjanak ki minél
többféle csoportosítási szempontot. Pl.
• Vastagság
• Hosszúság
• Hegyes, nem hegyes
• Kerek ceruzák, háromszög alapú ceruzák, hatszögű ceruzák

Eszközök: Fgy. 7. oldal; Okos(k)odó 6. oldal; Interaktív tananyag: 1.1.8.

26
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 27

ÖSSZEHASONLÍTÁS FORMA SZERINT

ÖSSZEHASONLÍTÁS
ÖSSZEHASONLÍTÁS F
FORMA
OR M A S
SZERINT
ZERINT
Továbbra is összehasonlításokat vég-
zünk a környezetünkben. Használjunk
1HYH]GPHJPLO\HQWiUJ \DNDWYiORJDWQDNDJ \HUHNHN olyan anyagokat, elemeket, amelyek a
0RQGGHOPHO\LNPLO\HQDODN~
1.
forma alapján történő csoportosítást
segítik elő! A tanulók szóhasználata,
matematikai fogalomkészlete még na-
gyon kezdetleges, de mi használjunk
nyugodtan szakszerű kifejezéseket!
Pl. Melyik elemnek egyenesek az élei?
Melyik görbe élű? Stb. Néhány javaslat
a kérdésfeltevésre:
• Szerinted milyen szempont szerint
csoportosítják a fajátékokat Enikő és
Andor?
1HYH]GPHJDIHOVŊVRUEDQOiWKDWyIRUPiNDW0HO\LNWiUJ \KDVRQOtW 2. • Hány kicsi építőelemet találtál?
DNLHPHOWIRUPiNKR]".|VG|VV]HŊNHW
• Van-e olyan elem, amely tud gurulni?
• Mely elemekből tudsz tornyot épí-
teni?

Természetesen átismételhetjük az
előző órákon tanultakat: az irányokat,
+DVRQOtWVG|VV]HDKi]DNDW0RQGMUyOXNLJD]iOOtWiVRNDW 3. az összehasonlítást méret szerint. Sőt
számláltathatunk is válogatás és cso-
portosítás közben. Pl.
• Milyen formából találtál többet?
A görbe vagy az egyenes élűekből?

Előzetes tudás: Formák között különb-


9
ség felismerése (kerek, szögletes). Az
azonos formák közül az eltérők kiválo-
gatásának képessége. Adott formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a testsémáknak
megfelelően.

Játékok:
Barkochba: Melyik elemre gondoltam?

Eszközök: ÉM. 9. oldal; Fgy. 8. oldal; Számoljunk! 10/4.; Interaktív tananyag: 1.1.9.

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása különböző tulajdonságok alapján.
Környezetismeret: közvetlen környezet megfigyelése a testek formája szerint (egyenes és görbe vonalak
keresése).

27
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 28

ÖSSZEHASONLÍTÁS FORMA SZERINT

1. Tárgyak rajzait hasonlítjuk síkido-


mokhoz (körlaphoz, négyzetlaphoz,
háromszöghöz, téglalaphoz) Melyik tárg yban fedeztél fel hasonló formát, mint a fenti ra
ajzokban?
1. Mondd el!

2. Megfigyelőképesség fejlesztése: két,


látszólag azonos kép között az 5 kü-
lönbség megkeresése

3. A tanterem berendezési tárgyait cso-


portosítjuk adott (forma, szín) és vá- 2. Fig yeld meg alaposan a két képet! Karikázd be a második képen
lasztott szempont szerint a különbségeket! (Ha üg yes vag y, mind az 5 különbséget meg találod!)

4. Játék: egyszerű formák kifejezése


tevékenység formájában – komplex
képességfejlesztő gyakorlat

Előzetes tudás: Formák között különb-


ség felismerése (kerek, szögletes). Az
azonos formák közül az eltérők kiválo- 3. Csopor tosítsátok a tanterem berendezési tárg yait!
a) Mi hasonlít a gömbre, mi a kockára, mi a téglatestre
gatásának képessége. Adott formák
b) Soroljátok fel színek szerint a berendezési tárg yakat
összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájé-
c) Milyen szempont szerint válogathattok még?
kozódás a testsémáknak megfelelően.
4. Játsszátok el!
taps, koppantás, dobbantás
Játékok:
Játszhatunk a tanterem berendezési tár- a)
gyaival is „Mi változott meg?” játékot.
Egy lehetséges változat a játék lebonyo- b)
lítására: Kiküldünk egy (talpraesett)
tanulót a tanteremből, s közben megvál- 10

toztatjuk valamely tárgynak a helyét a


tanteremben. Pl. a tanári széket az ablak elé helyezzük. Ezután behívjuk a tanulót a folyosóról, s neki
meg kell találnia a megváltozott tárgyat. A „hideg, langyos, meleg, forró” stb. szavakkal segíthetjük
a keresést. (Hideg, ha nem a megfelelő helyen keresi, meleg, ha a tárgy közelében van.)

Eszközök: ÉM. 10. oldal; Fgy. 10/1., 3.; Fgy. 11/1., 2., 4.

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása különböző tulajdonságok alapján.
Környezetismeret: közvetlen környezet megfigyelése a testek formája szerint (egyenes és görbe vonalak
keresése).

28
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 29

SZÍNES RUDAK

S
SZÍNES
ZÍNES R
RUDAK
UDAK
A színes rudakból engedjük, hogy elő-
ször szabadon építhessenek, majd ké-
)LJ\HOGPHJDV]tQHVUXGDNV]tQHLW0HO\LNDOHJU|YLGHEE" szíttessünk velük lépcsőt! A gyakorlati
0HO\LNDOHJKRVV]DEE"0LO\HQV]tQHNHWWDOiOV]PpJ"0RQGGHO
1.
kirakások, csoportosításokhoz ötleteket,
rajzos feladatokat találunk az ÉM. 11. és
a Fgy. 12–13. oldalán.

A színes rudakat figyeltessük meg


többféle szempont szerint:
• színek szerint,
• méretük szerint!

A spontán építés után építtessünk


velük adott szempont szerint!
eStWVDV]tQHVUXGDNEyOOpSFV 2.
W|EEIpOHNpSSHQ • Építs lépcsőt többféleképpen!
• Építs utakat 3, 4, 5 vagy több rúd-
ból!

Hasonlítsátok össze!
• Építs érdekes építményeket!
D 3pWHUH]HNHWpStWHWWH0LKH]KDVRQOtWDQDN"eStWVGPHJŊNHWWHLV 3.
Az ÉM. 3. feladata is adhat ötleteket
a tanulóknak további építésekhez. Meg-
építhetik az Okos(k)odó 9/3. feladatá-
ban található építményeket fehér kis-
kockákból.
E eStWVV]tQHVUXGDNEyODPLWV]HUHWQpO
Előzetes tudás: Egyszerű matematikai
11
szakkifejezések, jelölések megismerte-
tése. Az összehasonlítás képességének
fejlesztése. Tárgyak, személyek, dolgok jellemzése egy-két tulajdonsággal. Formák közötti különbség
felismerése (kerek, szögletes). Az azonos formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. Adott
formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a testsémáknak megfelelően. Halmazszemlélet
megalapozása. Gondolatok, megfigyelések többféle módon történő kifejezése.

Játékok:
1. Ki tudja a legérdekesebb építményt elkészíteni színes rudakból?
2. Barkochba: Melyik rúdra gondoltam? (A feketénél hosszabb, a narancssárgánál rövidebb, kirakható
2 piros rúddal.)
3. Vegyél ki a dobozból 5 darab színes rudat! Építs belőle utat! Hasonlítsd össze a padtársadéval! Kié
lett hosszabb?

Eszközök: ÉM. 11. oldal; Fgy. 12/4.

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: alakzatok formájának megfigyelése a környezetünkben.
Környezetismeret: tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása különböző tulajdonságok alapján.
Környezetismeret: közvetlen környezet megfigyelése a testek formája szerint (egyenes és görbe vonalak
keresése).
Technika, életvitel és gyakorlat: testek építése.
29
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 30

LOGIKAI LAPOK

Végeztessünk először spontán megfi- LOGIKAI LAPOK


gyeléseket a logikai lapokkal kapcsola-
tosan! D 0LUHKDVRQOtWDQDN(QLNŊNLUDNiVDL"
1.
E eStWVGPHJWHLVORJLNDLODSRNEyO
Építtessünk velük a logikai lapokból
saját ötletük szerint, majd a tankönyv
1. feladatában található formákat is ké-
szítsék el!
Ezt követően csoportosítsák a logikai
lapjaikat adott szempontok szerint:
• színek szerint,
• forma (alak) szerint!

Kérdezzük meg őket, hogy mi sze-


rint tudnának még csoportosítani! (Ha
nem tudják, akkor csoportosítsuk a táb- 2. 7HGGNLDORJLNDLODSMDLGDW )LJ\HOGDMHOHNHW

lán mi és kérdezzük meg őket, hogy mi- D 9iORJDVVV]tQHNV]HULQW


lyen szempont szerint végeztük a cso-
E 9iORJDVVIRUPDV]HULQW
portok kialakítását!)
• nagyság szerint F &VRSRUWRVtWV/\XNDVYDJ\VLPD"
• lyukasság szerint
G 9iORJDVVQDJ\ViJV]HULQW
Ismertessük meg a tanulókat a jelek-
kel az ÉM. 12/2. feladata segítségével! 3. 0HO\ODSRNUDJRQGROWDP"0XWDVGIHO
a) F
Amennyiben kartonra is elkészítjük
ezeket a jeleket, gyurmaragasztóval kite-
hetjük a táblára, s feladatokat tudunk b) d)
adni a tanulóknak: a 3. feladat.

Előzetes tudás: Formák között különb- 12

ség felismerése (kerek, szögletes). Az


azonos formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák összekapcsolása tárgyakkal.
Térbeli tájékozódás a testsémáknak megfelelően.

Játékok:
1. Logikai lapokat teszünk a táblára egy halmazkarikába. Kérjük a tanulókat, hogy mondjanak igaz ál-
lításokat a kirakott lapokról! Ezt követően megkérjük őket, hogy boruljanak le a padra, s mi gyor-
san kicserélünk 1 vagy 2 lapot, (elveszünk 1 vagy 2 lapot, hozzáteszünk 1 vagy 2 lapot.) Megkérdez-
zük őket, hogy mit vettek észre.
2. Versenyezz a társaddal! Ki tud ügyesebb, ötletesebb építményeket, tárgyakat készíteni logikai lapok-
ból?
3. Melyik a kakukktojás? Kiteszünk a táblára sorban, egymás után logikai lapokat, egy vagy több sor-
ban, s mindegyik sorban elrejtünk egy olyan lapot, ami nem illik a sorba.

Eszközök: ÉM. 12. oldal; Fgy. 12. oldal

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása különböző tulajdonságok alapján.
Környezetismeret: közvetlen környezet megfigyelése a testek formája szerint (egyenes és görbe vonalak
keresése).

30
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 31

VÁLOGATÁS, HASONLÍTÁS

VÁLOGATÁS,
VÁLOGATÁS, HASONLÍTÁS
HASONLÍTÁS
A válogatás, hasonlítás témakörben
hálás téma a vásárlás. Akár indíthatjuk
0HVpOMDNpSUŊO7HPLWV]RNWiOYiViUROQL" is ezzel az órát. Hasznos dolog, ha el-
1.
játsszuk a vásárlást. Lehet alkalomhoz
kapcsolni (pl. Szent Mihály-napi vagy
Márton-napi vásár, de lehet egyszerű já-
tékboltot imitálni. Olyan témát válasz-
szunk, amihez könnyebben találunk
kellékeket!)
Ezáltal fejlődik a tanulók kommuni-
kációs készsége, kialakul bennük foko-
zatosan a valóság és a matematika kö-
zötti összefüggés.
/HQGOHWHVHQKDOYiQ\DQW|EEV]|UtUGiWDYRQDODNDW)RO\ WDVG 2.
Adjunk egyszerű játékpénzt a vásár-
láshoz a gyerekeknek! Legyen minden
pénzdarab 1-1 forint! Ahány forintba
9iORJDVVXQNDNpSHQOiWKDWyMiWpNRNN|]O 3. kerül egy-egy áru, annyi darab forintot
fizet ki a társuk érte.
Válogassanak többféle témában a
gyerekek! Pl. a 3. feladathoz kapcsolód-
va játékokat. A válogatást részben meg-
D ÌJ \YiORJDWWXQN0RQGGHOPLO\HQMiWpNRNDWWHWWQNDNDULNiNED
oldottuk, a tanulóknak el kell mondani,
hogy hogyan. Majd azt a feladatot kap-
hatják, hogy mondjanak más válogatási
szempontot és válogassanak aszerint!
Ezen az órán az egyenlőségjelet is ír-
pirosak
pirosak bbarnák
arnák színesek juk, bár még csak jelelemként. Még nem
E 7XGV]HPiVNpSSHQYiORJDWQL"+RJ \DQ"0RQGGHO
nevezzük meg.
13

Előzetes tudás: Formák között különb-


ség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. Adott
formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a testsémáknak megfelelően.

Játékok:
1. Csoportok versenye: Melyik csoport tudja gyorsabban szétválogatni úgy a logikai lapokat, hogy:
– 4 csoport legyen?
– 3 csoport legyen?
– 2 csoport legyen?
Minden feladat után adjuk a következő utasítást! Mondd el, mi szerint válogattál!
2. Melyik a kakukktojás? Kiteszünk a táblára sorban, egymás után egy témában képeket, s közéjük el-
rejtünk egyet, ami nem illik a sorba.

Eszközök: ÉM. 13., 14. oldal; , Számoljunk! 8/1., 2.; 7/3. Interaktív tananyag: 1.1.10. és 1.1.11.

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása különböző tulajdonságok alapján.
Környezetismeret: közvetlen környezet megfigyelése a testek formája szerint (egyenes és görbe vonalak
keresése).

31
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 32

VÁLOGATÁS, HASONLÍTÁS

Folytatjuk a válogatást, a körülöttünk


lévő dolgok összehasonlítását. Ezen az
órán központi szerepet kap a csoporto- 0RQGGHODNpSPHO\LNUpV]pQYDQDQDJ \REEMiWpN
1.
sítás és osztályozás különböző kritériu-
mok alapján, ilyenek a szín, nagyság és
darabszám.
Az első feladat helyes megoldása se- jobb oldal bal oldal
bal oldal föönt
fönt
gíti a komplex képességfejlesztést: 2. 5DNGNLSiOFLNiNEyODN|YHWNH]ŊIRUPiNDW

– egyrészt gyakoroltatjuk az irányokat,


– másrészt a kisebb-nagyobb fogal-
mát erősítjük. 3. 0LWWHQQpODWiVNiEDPLWDNRViUED".|VG|VV]H
A 2. feladatban szereplő alakzatokat
kirakhatjuk a táblán 1-2 változtatással.
Figyeltessük meg a tanulókkal, hogy mi
a különbség, javíttassuk ki, majd rakják
ki pálcikákból ugyanazt! Az ügyeseb-
bektől azt is megkérdezhetjük, hogy ho-
gyan csoportosíthatjuk ezeket az alakza-
tokat. 4. -iWVV]DWiUVDGGDO.pUGH]]WŊOHPDMGŊNpUGH]]HQWŊOHG
3O+ROYDQDN|U WHDSLOODQJyKR]NpSHVW" EDOUD
A 3. feladatot előkészíthetjük az alább 0LO\HQLUiQ\EDQOiWKDWyDPpKHFVNHDSLOODQJyWyO"
leírt első játékkal. Akkor játékokat és
tanszereket válogattunk, ennél a feladat-
nál pedig tanszereket és élelmiszereket
válogatunk. A feladat egyéni megoldása
előtt érdemes elmondani, hogy mit áb-
rázolnak az egyes rajzok, s hasznos, ha
egy-egy tárgyat odakötünk a táskához,
illetve a kosárhoz.
14

Előzetes tudás: Formák között különb-


ség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos formák közül az eltérők kiválogatásának képessége. Adott
formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a testsémáknak megfelelően.

Játékok:
1. A tanári asztalon sokféle tárgy látható: tankönyvek, füzetek, játékautók, építőkocka, tolltartó, játék-
vasút stb. A gyermekeknek válogatniuk kell a tárgyakat aszerint, hogy mi kerül az iskolatáskába, mi
a játékos kosárba.
2. Melyik a kakukktojás? Kiteszünk a táblára sorban, egymás után egy témában képeket, s közéjük el-
rejtünk egyet, ami nem illik a sorba.
3. A 4. feladat tankönyvben lejegyzett játéka előtt eljátszhatjuk a tanterem berendezési tárgyaival is.
Pl. Hol ül Péter Ákoshoz viszonyítva? Hol van a tábla hozzád viszonyítva?

Eszközök: ÉM. 13., 14. oldal; Számoljunk! 8/1., 2.; 7/3.; Interaktív tananyag: 1.1.10. és 1.1.11.; pálcikák,
tárgyak

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása különböző tulajdonságok alapján.
Környezetismeret: közvetlen környezet megfigyelése a testek formája szerint (egyenes és görbe vonalak
keresése).
Magyar nyelv és irodalom: számelemek írása.
32
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 33

ÖSSZEHASONLÍTÁS: TÖBB, KEVESEBB, UGYANANNYI

Ö
ÖSSZEHASONLÍTÁS:
SSZEHASONLÍTÁS: T
TÖBB,
ÖBB, K
KEVESEBB,
EVESEBB, U
UGYANANNYI
GYANANNYI
Az összehasonlítást végeztük a tárgyak
formáját, méretét, színét, helyzetét te-
0HO\LNHWYiODV]WMDDNDFVD"0LpU W"0RQGGHO kintve, sőt már a darabszámra vonatko-
1.
zóan is összehasonlítottunk halmazokat.
Ezen a tanórán ez utóbbi kap hangsúlyt,
vagyis a mennyiségek összehasonlítása
a darabszám alapján. Bevezetjük a szá-
9DMRQPLQJRQGRONRGLNDNDFVD" mosság összehasonlítására szolgáló jele-
ket is: a <, > relációs jeleket és az = jelet.
Eddig, többnyire nyíllal jelöltük a relá-
ciókat, illetve alkalmi, egyezményes je-
= leket használtunk.
Az egyenlőségjel írását már gyakorol-
7|EEV]|UKDOYiQ\DQtUGiWDMHOHNHW)RO\ WDVG 2. tuk, s ez alkalommal bevezetjük a < jel
vázolását, írását.
Az 1. feladat megbeszélése előtt játsz-
szunk a tanulókkal összehasonlító játé-
0HO\LNW|EE"ÌUGDNHUHWHNEHDPHJIHOHOŊMHOHW <, =, > 3.
kokat! Pl. Mindkét tenyeremben koron-
gok találhatók. Becsüld meg, hogy ráné-
< = > zésre melyikben van több korong! Majd
számlálják meg pontosan! Játsszanak
hasonlóan a társukkal!
-iWVV]XQN0HO\LNDW|EE"$WDSVYDJ \DNRSSDQWiV" 4.
A 4. feladatban játszassuk el a gyere-
7DSVROMHQQ\LW .RSSDQWVHQQ\LW
kekkel a tapsokat és a koppantásokat!
D

E Előzetes tudás: Elemi mennyiségi is-


F meretek: mennyiségek megkülönbözte-
tése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb,
15 semmi). Párba rendeződés képessége
(kettesével sorakozás), párok összeválo-
gatása (cipők, kesztyűk).
Játékok:
1. Helyezzünk el néhány korongot az írásvetítőn (vagy egy asztalon)! Használhatunk más tárgyakat is,
például kulcsokat, építőkockákat, játékokat. Szerencsésebb, ha ugyanolyan tárgyakkal dolgozunk!
A tanulók kb. 15-20 másodpercig nézhetik a tárgyakat. Ha kevesebb tárggyal játszunk, az időt is le-
csökkenthetjük. Kapcsoljuk ki az írásvetítőt (vagy a tanulók forduljanak a fal felé)! Helyezzünk el
egy plusz tárgyat vagy vegyünk el egyet, vagy ne változtassunk a mennyiségen! Kapcsoljuk be ismét
az írásvetítőt! A tanulóknak most meg kell mondaniuk, hogy kevesebb, több vagy ugyanannyi tárgy
maradt, mint volt.
2. Játszhatjuk még a tanóra elején is a „Kelj fel Péter!” játékot, hasonló kérdésekkel: – Kelj fel Péter!;
– Hány órára? –A 6-nál eggyel nagyobb számra.
3. A tanmenetjavaslatban lejegyzett projektfeladathoz kapcsolt játék.

Eszközök: ÉM. 15. oldal; Fgy. 10/2., 11/3., 13.; Számoljunk! 8/1., 2.; Interaktív tananyag: 1.1.6.; korongok

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása különböző tulajdonságok alapján.
Környezetismeret: közvetlen környezet megfigyelése a testek formája szerint (egyenes és görbe vonalak
keresése).

33
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:36 Page 34

ÖSSZEHASONLÍTÁS: TÖBB, KEVESEBB, UGYANANNYI

Játsszuk el a gyerekekkel a játékot!


A képolvasással kapcsolatban a követ-
kező kérdéseket tehetjük fel. -iWVV]iWRNHODGyer tek haza, ludaimFtPŤMiWpNRW
1. +ROOiWV]W|EEJ \HUHNHWDNpSEDOYDJ \MREEROGDOiQ"0LpU W"
– Fiút vagy lányt látsz többet a képen?
– Szőke vagy barna hajú gyerekből
van több?
– Hol figyel a farkas?
– Hol látunk több gyermeket? A kép
bal vagy jobb oldalán?
A kérdések után mondjuk el a játék
szövegét, majd játsszuk el a játékot!

A 2. feladat első képéhez tegyünk fel


kérdéseket a tanulóknak!
– Melyik fából van több? A lomb-
hullató vagy az örökzöld fából? Melyik 2. 0RQGMLJD]iOOtWiVRNDWDNpSHNUŊO
oldalon látod azt a fát, amiből több van?
Jobb vagy bal?
A többi képhez a gyerekek maguktól
mondjanak állításokat!

A 3. feladat megoldása előtt számlál-


3. 5DM]ROMDQQ\LS|WW\|WDKiQ\UDM]RWOiWV]DNHUHWEHQ
tassuk meg a téglalapokban látható raj-
zokat!

Előzetes tudás: Elemi mennyiségi is-


meretek: mennyiségek megkülönbözte-
tése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb,
semmi). Párba rendeződés képessége 16

(kettesével sorakozás), párok összeválo-


gatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. Csoportokat alkotunk. Minden csoportnak mondunk 1-1 számot (pl. 2, 3, 4). Feladat: A csoport tag-
jainak olyan sorrendben, ahogy rájuk mutatok, kell mondani egy olyan szót, amelyik a számnak
megfelelő szótagszámból áll! (Pl. 2: ku-tya, 3: ke-rí-tés, 4: ká-posz-ta-fej.) Aki nem tud mondani,
annak a csapata pontot veszít.
2. Váltóverseny: A táblára annyi halmaz kerül, ahány csoport lesz.
Feladat: halmazban logikai lapok valamilyen rendszer szerint. A tábla előtt sorban állnak a tanulók.
Aki elöl áll, mond egy igaz állítást a halmazról és elmegy a sor végére. Aki helyes állítást mond, 1 pon-
tot kap. Az a csapat nyer, aki a legtöbb pontot gyűjti.

Eszközök: ÉM. 16. oldal; Fgy. 14/1., 2., 3.; Számoljunk! 9–10. oldal; Interaktív tananyag 1.1.4.

Kapcsolódási pontok
Testnevelés és sport: párok, csoportok alakítása.
Magyar nyelv és irodalom: szavak csoportosítása szótagszám szerint.
Testnevelés és sport: sorban állás különböző szempontok szerint.
Környezetismeret: tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása különböző tulajdonságok alapján;
Közvetlen környezet megfigyelése a testek formája szerint (egyenes és görbe vonalak keresése).
34
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 35

ÖSSZEHASONLÍTÁS: TÖBB, KEVESEBB, UGYANANNYI

SOK,
SOK, KEVÉS,
KEVÉS, NÉHÁNY,
NÉHÁNY, S
SEMENNYI
EMENNYI
Mielőtt a tankönyvi feladatokat elkezd-
jük, végeztessünk a tanulókkal számlá-
0HVpOMDNpSUŊO0LEŊOYDQVRN"0LEŊOOiWV]NHYHVHW" lásokat! Lejegyzésképpen húzzanak stri-
1.
gulákat! Pl.
• az iskola előtt elhaladó autók száma,
• sportcipőt viselő gyermekek száma,
• szemüvegesek száma,
• iskolatáskák száma a tanteremben,
stb.

Engedjük meg, hogy a gyerekek is


javaslatot tegyenek arra, hogy mit szám-
0LEŊOYDQDOHJ W|EEDNpSHQ" NLVPDGiUIDJRPEDPyNXVYLUiJ 2. láljanak meg! Természetesen ügyeljünk
6]iPOiOM6]tQH]GNLDPHOOHWWHWDOiOKDWyNDULNiW
arra, hogy lesznek tanulók, akik 20 fö-
lött is tudnak számlálni, lesznek, akik-
nek 10-ig is gondot okozhat! Hasonlít-
suk össze a megszámlált dolgokat!
+DOYiQ\DQW|EEV]|UtUGiWDKXOOiPYRQDODNDW)RO\ WDVG 3. • Miből volt sok?
• Miből számláltál keveset?
• Volt-e olyan, amiből egy sem volt?
+~]GiWD]RNDWDGROJRNDWDPHO\HNQHPOiWKDWyNDIHOVŊNpSHQ 4. Stb.

A számok sorrendjének gyakorlására


minél többször mondassunk a gyere-
kekkel számolóverseket! Pl. Egy, meg-
1p]]N|UODWDQWHUHPEHQ 5. érett a meggy…
D 6RUROGIHOPLEŊOYDQVRN F 0LEŊOYDQNHYpV" Ezen az órán vázoljuk a 2-es számot.
E 0LEŊOYDQDOHJ W|EE" G 0LEŊOYDQDOHJNHYHVHEE"

17
Előzetes tudás: Elemi mennyiségi is-
meretek: mennyiségek megkülön-
böztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás),
párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. Keressünk dobozokat vagy kicsi tárolóedényeket! Pl. 10 darabot, jelöljük meg őket pontokkal vagy
strigulákkal 1-től 10-ig! A tanulóknak ezeket meg kell tölteniük különféle dolgokkal, mindegyiket an-
nyival, ahány pötty, illetve strigula van rajta.
2. A tanulók párokban játszanak. Egy-egy dobókockával dobnak. A kijelölt rajtvonal mögül indulnak.
Mindig annyit léphetnek előre, amennyit a dobókocka pöttyei mutatnak. Aki előbb a kijelölt célig elér,
az a győztes. Érdemes visszavágót is játszani.
3. Becslés és számlálás: Termések gyűjtése kis dobozokban. Játék. Veszek a markomba valamennyit.
Megbecsülöm, hogy mennyi, majd megszámolom. Játék párokban: Mindkét tanuló vesz egy marék-
kal valamely termésből. Megbecsülik, hogy kié több, majd megszámlálják.

Eszközök: ÉM. 17. oldal; Fgy. 14/4., 5.; Számoljunk! 14. oldal; füzet

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, szám-
lálása.

35
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 36

ÖSSZEHASONLÍTÁS: TÖBB, KEVESEBB, UGYANANNYI

Hasonló játékokkal kezdhetünk, mint PÁROSÍTÁS


PÁROSÍTÁS
az előző órán, csak a megszámlált dol-
gokat tegyük egymás alá, vagy írassuk 0RQGGHOPLEŊOYDQW|EE'RULQDHOŊWW.RURQJEyOYDJ \SiOFLNiEyO"0LpU W"
1.
egymás alá a strigulákat!
Rakassuk ki a ceruzáikat a padra!
A padtársak hasonlítsák össze becsléssel,
hogy melyiküknek van több! Ezt köve-
tően rakják ki úgy egymás alá a ceru-
zákat, hogy a felső sorban az egyiküké,
az alsóban a másik tanulóé legyen! Azaz
párosítsák a ceruzáikat! Számláltassuk is
meg a darabszámukat, majd állapítsák
meg, hogy kinek van több! Az ügyeseb- 2. 5DNMiWRNNLWLLVHJ \PiVPHOOp
bek azt is megmondhatják, hogy meny- $QFVLH]WUDNWDNL 0iWpH]WUDNWDNL
nyivel. .LWHWWW|EEHW"$QFVLYDJ \0iWp"
Ezután végeztessük el a tankönyvi 3. -iWVV]DWRNDSUyWiUJ \DNNDO SOEDEV]HPNRURQJ 
feladatokat! 9HJ \HWHNYDODPHQQ\LEDEV]HPHWDNH]HWHNEH1HPOiWKDWMiWRNKRJ \
PHQQ\LYDQDWiUVDWRNPDUNiEDQ7DOiOMiWRNNLNLQHNDNH]pEHQYDQW|EE
Ha van időnk, építtethetünk tornyo- EDEV]HP3iURVtWiVVDOG|QWVpWHNHO-iWVV]iWRNHOW|EEV]|ULV
kat kiskockákból, építőelemekből. Páro- 4. )LJ \HOGPHJDUDM]RNDW0RQGGHOPHO\LNiOOtWiVDKHO\HV
sítással állapítsák meg a gyerekek, hogy
kié lett magasabb!

.DWDH]WPRQGMD .ULVWyIH]WPRQGMD
Előzetes tudás: Elemi mennyiségi is- ²8J\DQDQQ\LWHKHUDXWyWOiWRNPLQW ²7|EEDWUDNWRUPLQWDWHKHUDXWy
meretek: mennyiségek megkülönbözte- WUDNWRUW helyes
helyes helyes
nem helyes
tése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, ²+DWUHQGŊUDXWyWOiWRN helyes
helyes ²5HQGŊUDXWyEyOYDQDOHJW|EE hely
helyes
es
².HWWŊYHONHYHVHEEDWHKHUDXWy ².HWWŊYHOW|EEDUHQGŊUDXWyPLQW
semmi). Párba rendeződés képessége DUHQGŊUDXWyQiO helyes
helyes DWUDNWRU hely
helyes
es
(kettesével sorakozás), párok összeválo-
gatása (cipők, kesztyűk). 18

Játékok:
1. A nagy dobás című játékhoz szükséges egy dobókocka (pöttyökkel) és egy bábu minden tanulónak.
A tanulók ketten vagy hárman játszanak együtt. Minden csoportnak rajzolunk egy tíz mezőből álló
játékpályát. A Start az egyik végén, a Cél a túlsó végén helyezkedik el. Minden tanuló elhelyez egy
bábut a Start mezőn, majd mindegyikük dob a dobókockájával. Aki 6-ost dob, az indulhat el a
játékmezőn. Mindig annyit lép a tanuló, amennyit a kocka mutat. Az a nyertes, aki először ér a célba.
2. Az interaktív tábla játékai.

Eszközök: ÉM. 18–19. oldal; Fgy. 15. oldal; Interaktív tananyag: 1.1.6.; 1.1.12.; 1.1.13.; ceruzák, színes
rudak készlete, építőelemek

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra; környezetismeret: tárgyak egymáshoz való viszonyának, helyzetének, arányának meg-
figyelése.
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai.

36
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 37

ÖSSZEMÉRÉS

Ö
ÖSSZEMÉRÉS
SSZEMÉRÉS
Végezzünk minél több méregetéssel,
összeméréssel, párosítással kapcsolatos
0pUGPHJWHLVQDUDQFVViUJDU~GGDODPDWHPDWLNDN|Q\ YHGKRVV]DEEpV feladatot! Hasonlítsunk össze hosszúsá-
U|YLGHEEROGDOiW
1.
gokat lépéssel, űrtartalmakat öntögetés-
sel, tömegeket kéttányéros mérlegen
történő összehasonlítással!
Gyűjtessünk előzetesen a tanulókkal
kis edénykéket, Kinder-figura tartó mű-
anyag edénykéket stb.! Annak érdeké-
ben, hogy minél hatékonyabb legyen a
mérés tevékenysége, praktikus, ha 3 cso-
portra osztjuk a gyerekeket és minde-
0pUMIRQDOGDUDEEDO0HO\LNKRVV]DEE"0HO\LNU|YLGHEE"%HV]pOMpWHNPHJ
gyik csoportnak más-más helyszínen,
más-más mérést kell végezni. (Pl. 1.
helyszín: hosszúságmérés, 2. helyszín:
0LWJRQGROV]PHO\LNHGpQ\EHIpUW|EEYt]"0RQGGHO 2. űrtartalom mérése; 3. helyszín: tömeg
mérése.) A csoportok forgószínpadsze-
rűen váltják egymást a feladatok elvég-
+ROKDV]QiOWRNLO\HQHGpQ\HNHW"0HVpOMUyOD zése céljából. A tankönyvi oldalon is
D 0pUMQNNpWWiQ\pURVPpUOHJHQ 3. olyan feladatokat találunk, amelyek tevé-
²6]HULQWHGDSDGWiUVDGWROOWDU WyMDQHKH]HEEYDJ \DWLpG" kenységhez kötöttek.
0pUpVVHOHOOHQŊUL]G7HKRJ \DQEHFVOWpO"
²+DVRQOtWViWRN|VV]HD]ROYDVyN|Q\ YpVDPDWHPDWLND
N|Q\ YW|PHJpW7LSSHOMPHO\LNOHKHWQHKH]HEE A tematikai egység nevelési-fejlesztési
0pUpVXWiQPRQGGHOKRJ \DQEHFVOWpO
0HO\LNN|Q\ YYDVWDJDEE"0HO\LNYpNRQ\DEE"
céljai:
E %HV]pOMpWHNPHJKRJ \DN|YHWNH]ŊWiUJ \DNN|]O Mennyiségfogalmak kialakítása a 20-as
PHO\LNOHKHWQHKH]HEE számkörben, mérések alkalmilag válasz-
tott és szabvány mérőeszközökkel. Gya-
korlottság kialakítása tényleges méré-
19 sekben.

Játékok:
1. Becsüld meg, hogy a padtársad magasabb, vagy te! Méréssel ellenőrizd állításod helyességét!
2. Barkochba.

Eszközök: ÉM. 18–19. oldal; Fgy. 15. oldal; Interaktív tananyag: 1.1.6.; 1.1.12.; 1.1.13.; kis edénykék,
műanyag Kinder-figura tartók, papírcsíkok, kéttányéros mérleg, tárgyak

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra; környezetismeret: tárgyak egymáshoz való viszonyának, helyzetének, arányának meg-
figyelése.
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai; tapasztalatszerzés a közvetlen és tá-
gabb környezetben, tárgyak megfigyelése, számlálása.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.

37
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 38

BESZÉLGETÉS, SZÁMLÁLÁS

Ezzel az oldallal vezetjük be a számok BESZÉLGETÉS, SZÁMLÁLÁS


megismerését. A kép segítségével még
egyszer ellátogatunk az óvodába, s ezzel D 0HVpOMDNpSUŊO G +iQ\J\HUHNOD]DV]WDOQiO"
1. E +iQ\YLUiJRWOiWV]" H +iQ\V]pNHWOiWV]"
a képpel el is búcsúzunk tőle, hisz F 0LEŊOOiWV]HJ\HWNHWWŊW I .pUGH]]WHLV
matematikából most kezdődik az igazi KiUPDWDNpSHQ" 

„tanulás”. Megismerjük a számok biro-


dalmát.
Az óra anyaga sok lehetőséget nyújt a
kommunikációs készség fejlesztéséhez,
a játékhoz, a tanulók megismeréséhez.
Mielőtt a képről beszélünk és vála-
szolunk a feladat kérdéseire, vegyük
szemügyre a tantermet és hasonlítsuk
össze a tankönyvi képpel! Vagyis, ele-
venítsük fel, miben hasonlít, és miben
különbözik az iskola az óvodától!
Játszhatunk a tankönyvi oldallal
kapcsolatban barkochbát is.
Számláltassunk meg mindent, amit
lehet a képen!

Előzetes tudás: Számolás szóban egye-


sével 10-ig. Személyek, dolgok szám-
lálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyi-
ségek megkülönböztetése (nagyobb,
kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba
rendeződés képessége (kettesével so-
rakozás), párok összeválogatása (cipők, 20

kesztyűk).

Játék:
1. Barkochba: Mire gondoltam a képen?
2. Szám- és szólánc: Számoljunk egyesével, s minden számhoz mondjunk olyan tárgyat, amiből éppen
annyi van, amennyit a szám jelöl! Pl. 1 szőnyeg, 2 kislány, 3 gyermek, 4 sötétítőfüggöny.

Eszközök: ÉM. 20–21. oldal; Fgy. 16. oldal; Számoljunk! 15. oldal; Okos(k)odó 9. oldal; Interaktív
tananyag: 2.1.1.

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, szám-
lálása.
Vizuális kultúra; környezetismeret: tárgyak egymáshoz való viszonyának, helyzetének, arányának meg-
figyelése.

38
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 39

A SZÁMOK MEGISMERÉSE
AZ EGY
AS
SZÁMOK
Z ÁMOK M
MEGISMERÉSE
EGISMERÉSE A számok bevezetését a már korábban
$=(*<
$=(*< részletesen kifejtett algoritmus szerint
D 0HVpOMDNpSUŊO javasoljuk.
E 0LEŊOYDQ1DUDM]RQ"
1.
F ,VPHUHGDNLVYDNRQGUyOV]yOyPHVpW"0RQGGHO – A tematikus képről spontán, majd irá-
nyított kérdések segítségével állítá-
sokat mondanak a tanulók.
– Az egy fogalmának kapcsolása az egy
ujjhoz, a dobókocka 1 pöttyéhez, a do-
minó 1 pöttyéhez, az 1 számképéhez,
valamint az 1 számjeléhez.
– A számjel nyomtatott alakja után az
írottat is megismertetjük, vázoljuk
a levegőben, majd a könyvben és írjuk
Mutass 1H
Mutass HWDNH]HGHQVRNIpOHNpSSHQ
HWDNH]HGHQVRNIpOHNpSSHQ 2. a Számoljunk! munkafüzetben és a

1
feladatgyűjteményben is (hasznos, ha
gyurmából vagy pálcikából előtte
1HW
HW DGREyNRFNDpVDGRPLQy
DGREyNRFNDpVDGRPLQy HJ \HV
HJ\HV D]HJ \
D]HJ\
megépítjük).
PXWDWRN
PXWDWRN 1HWPXWDW
HWPXWDW VV]iPNpS
]iPNpS VV]iPMHOH
]iPMHOH – A feladatgyűjteményben összekötjük
7|EEV]|UOHQGOHWHVHQKDOYiQ\DQtUGiWD]1HVV]iPRW)RO\ WDVG 3. a számjelet az ugyanannyi elemet tar-
talmazó halmazzal.
– Megbeszéljük a tanulókkal, hogy kör-
nyezetükben miből lehet egy (segíte-
0HO\LNWHVWUpV]QNEŊOYDQHJ \"0LEŊOYDQHJ \DN|YHWNH]ŊNpSHNHQ" 4. nek a képek).
0LEŊOYDQHJ \DWHUHPEHQ"

Az interaktív tananyag jól bevezeti és


összefoglalja a számok tulajdonságait.
Érdemes minden órán egyszer meg-
nézni az animációt.
21

Előzetes tudás: Számolás szóban egye-


sével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi is-
meretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés
képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. Párban, dobókockával dobnak a tanulók, felváltva. Mindig akkor léphetnek előre, ha 1-et dobnak. Aki
előbb ér a célba, az a győztes.
2. Barkochba: Olyan dologra kell gondolni, amiből 1 van.

Eszközök: ÉM. 20–21. oldal; Fgy. 16. oldal; Számoljunk! 15. oldal; Okos(k)odó 9. oldal; Interaktív tan-
anyag: 2.1.1; tárgyak a tanulók környezetéből, színes rudak készlete; korongok, korongkirakó, dominó

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra; környezetismeret: tárgyak egymáshoz való viszonyának, helyzetének, arányának meg-
figyelése.
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai; tapasztalatszerzés a közvetlen és
tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, számlálása.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.

39
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 40

A SZÁMOK MEGISMERÉSE
A KETTŐ
A számok bevezetését segítő hívóképek $.(7 7ʼn
$.(77ʼn
többféle képességfejlesztést is támogat-
nak. Így jó lehetőséget biztosítanak D 0HVpOMDNpSUŊO F 0LEŊOYDQNHWWŊQpONHYHVHEE"
1. E 0LEŊOYDQNHWWŊDNpSHQ" G 0LD]DPLEŊONHWWŊQpOW|EEYDQ"
a kommunikáció fejlesztéséhez is.
– A tematikus képről spontán, majd irá-
nyított kérdések segítségével megnyi-
latkozások meghallgatása.
– A kettő fogalmának kapcsolása két ujj-
hoz, a dobókocka 2 pöttyéhez, a do-
minó 2 pöttyéhez, a 2 számképéhez,
valamint a 2 számjeléhez.
– A számjel nyomtatott alakja után az
írottat is megismertetjük, vázoljuk
a levegőben, majd a könyvben, és ír-
juk a Számoljunk! munkafüzetben is
(hasznos, ha gyurmából vagy pál-
2. D 0XWDVVWW|EEIpOHNpSSHQ
D 0XWDVVWW|EEIpOHNpSSHQ
cikából előtte megépítjük).

2
E )LJ\HOGPHJDNHWWŊW
E )LJ \HOGPHJDNHWWŊW
– A Számoljunk! munkafüzetben meg-
oldjuk a 2. feladatot.
– Megbeszéljük a tanulókkal, hogy kör-
nyezetükben miből lehet kettő. 3. 7|EEV]|UOHQGOHWHVHQKDOYiQ\DQtUGiWDHVV]iPRW)RO\ WDVG
– Kirakjuk színes rúddal, majd kette-
sével párokat alkotunk.
4. .pWIHKpUNLVNRFNiWPHO\LN 5. +iQ\NLVOiQ\YDQDNpSHQ"
Gyűjtessünk képeket újságokból (ál- U~GGDOOHKHWNLUDNQL" 0RQGGHO
latokról, növényekről, gyümölcsökről), (J \SiU WDONRWQDN

amelyeket a gyakorlóórán csoportosít- $NHWWŊSiURVV]iP


$NHWWŊSiURVV]iP egy pár
$ONRVVDWRNWLLVSiURNDW
hatnak!
22

Előzetes tudás: Számolás szóban egye-


sével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi is-
meretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés
képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. Kakukktojás játék: Olyan dolgok képeit rakjuk sorban a táblára, ami általában párban fordul elő:
pl. kéz, fül, zokni, kesztyű, cipő stb. A képek közé elrejtünk egy olyat, ami nem illik a sorba: pl. szív,
orr, autó 4 kerékkel stb.
2. Rajzoljunk a táblára (interaktív táblára még könnyebb) képeket halmazokba rendezve! Minden hal-
mazba kis számosságú rajz legyen (egy, kettő, három)! A tanulók kössék össze a 2-es számmal azokat
a rajzokat, amiből 2 van!

Eszközök: ÉM. 22. oldal; Fgy. 17. oldal; Számoljunk! 16. oldal; Okos(k)odó 10. oldal; Interaktív
tananyag: 2.1.1; színes rudak készlete; korongok, korongkirakó, dominó

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, szám-
lálása.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.

40
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 41

A SZÁMOK MEGISMERÉSE
A HÁROM

$+É520
$+É520
A számok bevezetését a már korábban
részletesen kifejtett algoritmus szerint
D 0HVpOMDNpSUŊO F 0LEŊOOiWV]HJ \HW"0LEŊONHWWŊW" javasoljuk.
E 0LEŊOYDQDNpSHQ" G 0LEŊOYDQQiOW|EE"
1.
Ezen a tanórán megismertetjük a ta-
nulókkal a szőnyegezés fogalmát.
Eljátszhatjuk, hogy a három páratlan
szám. A feladatgyűjteményben gyako-
rolhatjuk a 3-as szám írását, erősíthetjük
a 3 számfogalmát, gyakorolhatjuk a sző-
nyegezést is.

D 0XWDVVW|EEIpOHNpSSHQDNH]HGHQKiUPDW
D 0XWDVVW|EEIpOHNpSSHQDNH]HGHQKiUPDW 2. Előzetes tudás: Számolás szóban egye-

3
E )LJ\HOGPHJDKiUPDW
E )LJ \HOGPHJ
P DKiUPDW sével 10-ig. Személyek, dolgok szám-
lálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyi-
ségek megkülönböztetése (nagyobb, ki-
5DNGNLDYLOiJRVNpNUXGDW 3. +iQ\NLVOiQ\YDQDNpSHQ" 4.
+iQ\SiU WDONRWKDWQDN"
sebb, több, kevesebb, semmi). Párba
(]WV]ŊQ\HJH
(]WV]ŊQ\HJH
]pVQHNQHYH]]N
]pVQHNQHYH]]N
0LpU W" rendeződés képessége (kettesével sora-
$KiURPSiUDWODQV]iP
$ KiURPSiUDWODQV]iP kozás), párok összeválogatása (cipők,
7|EEV]|UKDOYiQ\DQtUGiWDDVV]iPRW)RO\ WDVG 5. kesztyűk).

Játékok:
1. Párban, dobókockával dobnak a ta-
D 0LEŊOOiWV]DW"5DNGUiDV]iPNiU W\iGDW 6.
nulók, felváltva. Mindig akkor léphet-
nek előre, ha 3-at dobnak. Aki előbb
3
ér a célba, az a győztes.
E 0LWNHOOHQHWHQQLKRJ \PLQGHJ \LNEŊOOHJ \HQ"0RQGGHO
2. Barkochba: Olyan dologra kell gon-
23 dolni, amiből 3 van.

Eszközök: ÉM. 23. oldal; Fgy. 18. oldal; színes rudak készlete; korongok, korongkirakó, dominó

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, szám-
lálása.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.

41
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 42

A SZÁMOK MEGISMERÉSE
GYAKORLÁS
A tanórán 3-as számkörben gyakoro- *<$.25/É6
*<$.25/ É6
lunk.
Az első feladat megoldását előkészít- 0RQGGHOKRJ \DQFVRSRU WRVtWRWWXNDNiU W\iNDW
1.
hetjük tevékenységgel: kis lapokon raj-
zokat adunk a tanulóknak: vannak la-
pok, melyeken 1, vannak, amelyeken 2,
vannak, amelyeken 3 rajz szerepel. Azt
a feladatot adjuk, hogy csoportosítsák a
rajzokat! Természetesen kitalálhatnak
a számosságon túl más csoportosítási 2. D 5DNMNLDSDGUDHJ \Uy]VDV]tQpVHJ \YLOiJRVNpNUXGDW+iQ\IHKpUNLV
NRFNiWpUDUy]VDV]tQ"+iQ\DWDYLOiJRVNpN"0pUGPHJ
szempontokat is: pl. élőlények, tárgyak E 7HJ \pODQQ\LNRURQJRWDOiMXN
stb.
A 2. feladatban a szőnyegezést és a 3. 5DM]ROMSLURV]|OGpV1NpNODEGiW
méréseket gyakoroljuk. Ha van rá időnk, 0HO\LNW|EE"-HO|OG < , >, =
=
adhatunk más feladatot is a tanulóknak.
A 4. feladattal a tanult számokat gya- 4. +iQ\V]iOYLUiJYDQDYi]iNEDQ"ÌUGDOiDV]iPRW5DM]ROGEHDKLiQ\]yYL
UiJRNDWpVDV]iPNpSHNHW
koroljuk.
Az 5. feladatban a nagy lap helyett
kicsit rak a gyermek, a kicsi helyett na-
gyot. Biztassuk a tanulókat, hogy ők is 3 2 3 1 2
találjanak ki hasonló játékokat! Pl. Én 5. D 5DNGNLDORJLNDLODSRNDWtJ \DSDGUD)RO\ WDVG
rakom a lyukasakat, ők rakják a sima eQH]HNHWWHWWHPDSDGUD 7HH]WUDNRG
lapokat. Stb.

Előzetes tudás: Számolás szóban egye-


sével 10-ig. Személyek, dolgok szám- E 9iORJDVVDWRNPiVNpSSHQLV
lálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyi- 24

ségek megkülönböztetése (nagyobb, ki-


sebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválo-
gatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. Barkochba: Melyik logikai lapra gondoltam?
– Jelek alapján kitalálják a tanulók. (Jelek a táblán.)
– A tanulók kérdeznek, a nevelő csak igennel és nemmel válaszolhat.
2. A tanulók csoportokban tevékenykednek. Megadott szempont szerint válogatják a logikai lapokat.
Pl. Válogassatok úgy, hogy 3 csoport legyen! Válogassatok színek szerint! Stb.

Eszközök: ÉM. 24. oldal; Számoljunk! 17. oldal; Okos(k)odó 11. oldal; Szöveges mat. fgy. 7/3.; Inter-
aktív tananyag: 2.1.1; képkártyák, logikai lapok készlete

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, szám-
lálása.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.

42
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 43

A SZÁMOK MEGISMERÉSE
A NÉGY

$1e*<
$1e*<
Kialakítjuk a 4 számfogalmát többféle
struktúra elve alapján. Tehát sokféle do-
0HVpOMDNpSUŊO0LEŊOYDQDNpSHQ" loghoz kötjük:
1.
– mutasson az ujján többféleképpen 4-et,
– megkeressük a dobókockán a 4 pöty-
työt,
– keresünk 4 pöttyös dominót,
– megismerkedünk a 4 számképével, ki-
rakjuk piros korongokkal (mert páros
szám),
– megkeressük a 4 helyét a számegye-
nesen,
– szőnyegezzük a piros rudat,
– 4 tanuló párokat alkot,
2. – megismerjük a 4 számjelét, amit:

4
)LJ\HOGPHJDHW0XWDVGVRNIpOHNpSSHQDHW
)LJ \HOGPHJJDHW0XWDVGVRNIpOHNpSSHQDHW
– megformázunk gyurmából,
– vázolunk a könyvben,
– írunk a Számoljunk! munkafüzetbe,
7|EEV]|UKDOYiQ\DQtUGiWDHVV]iPRW)RO\ WDVG 3. a feladatgyűjteménybe.
Párokban, csoportokban
– szőnyegezzék a tanult számokhoz kap-
csolható színes rudakat,
5DNGNLDSLURVUXGDW 4. +iQ\NLVOiQ\YDQDNpSHQ" 5.
U~GGDO6]ŊQ\HJH]G +iQ\SiU W – építsenek utakat színes rudakból,
DONRWQDN" adott feltétel szerint, fogalmazzák meg
0RQGGHO a tapasztalataikat!
 SiU
Önálló munkával megoldhatják a Szá-
moljunk! 18/2., 3. és a Fgy. 19/4. felada-
tát. (Halmazok számosságának megálla-
25 pítása, lejegyzése. Relációk.)

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
1. A tanulók párokban játszanak. Az egyik mutat egy számkártyát a tanult számok közül, a társa pedig
ennek megfelelő számú pálcikát mutat.
2. Barkochba: Olyan dologra kell gondolni, amiből 4 van a tanteremben.

Eszközök: ÉM. 25. oldal; Fgy. 19. oldal; Számoljunk! 18. oldal; Interaktív tananyag: 2.1.1; színes rudak
készlete; korongok, korongkirakó, dominó

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra; környezetismeret: tárgyak egymáshoz való viszonyának, helyzetének, arányának meg-
figyelése.
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai.
Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, szám-
lálása.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.
43
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 44

GYAKORLÁS

Ezen az órán felépítjük az 5 számfogal- *<$.25/É6


*<$.25/ É6
mát a tanult algoritmus alapján.
Fejleszthetjük a kombinatív gondol- 0HVpOMDNpSUŊO0LEŊOOiWV]Q
QpJ \HW"
1.
kodást is a 4. feladattal.
Előzőleg, technika- vagy rajzórán,
esetlega napközis foglalkozás idején ké-
szíthetünk memóriajátékot, aminek se-
gítségével hatékonyan lehet erősíteni 2. 0HVpOMDNpSHNUŊOÌUGEHDQpJ \]HWUiFVRNEDDJ\HUHNHNV]iPiW
az ötös számkörben a számfogalmat. -iWVV]iWRNHO
3

Memóriajáték készítése
Kártyákat vágnak ki a tanulók, 12 dara-
bot. 5 db kártyára felírják a számokat 1 2
0-tól 5-ig. A másik 5 db kártyára pedig
az előzőeknek megfelelő számossági ra- 4

jzot készítenek.
Játék párokban: Ki tud a lefelé fordí-
tott kártyák között több párt megtalál- 2 2
ni? Egy tanuló egyszerre mindig 2 kár-
3. D 0iVROGOHDNLUDNiVRNDW
tyát fordít fel. Ha öszszetartoznak, akkor  
pontot kap, ha nem, akkor vissza kell
fordítani a kártyákat!

Előzetes tudás: Számolás szóban egye-


sével 10-ig. Személyek, dolgok szám- 4. 0HO\LNQHPLOOLNDVRUED"0RQGGHO
lálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyi- +iQ\PHJROGiVWWDOiOWiO"
ségek megkülönböztetése (nagyobb,
kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba 26

rendeződés képessége (kettesével sora-


kozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. Saját készítésű memóriajátékkal az ötös számkörben gyakorlás: Ki tud a lefelé fordított kártyák között
több párt megtalálni?
2. Interaktív tananyag: 2.1.1.

Eszközök: ÉM. 27. oldal; Számoljunk! 19. oldal; Fgy. 20. oldal; Interaktív tananyag: 2.1.1; színes rudak
készlete, korongok, korongkirakó, dominó, memóriajáték

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, szám-
lálása.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.
Magyar nyelv és irodalom: számelemek írása.

44
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 45

AZ ÖT

$=g7
$=g7
Ezen a tanórán erősíthetjük a számfo-
galmat az ötös számkörben. Bár a fel-
0HVpOMDNpSUŊO0LEŊOYDQDNpSHQ" adatok a négyes számkörhöz kapcsolód-
1.
nak, de ügyes kérdésekkel más feladattá
is átalakíthatók.
1. feladat: Beszélgethetünk a helyes
étkezési szokásokról (kapcsolódva a kör-
nyezetismereti tananyaghoz), majd
megoldjuk a feladatot és további kér-
déseket teszünk fel a képpel kapcsolat-
ban. Pl.
– Miből látsz 2-t?
– Miből van a képen 3?
2. – Mennyi tányért kellene még ide-

5
)LJ \HOGPHJD] |W0XWDVGW|EEIpOHNpSSHQD]|W|W
)LJ\HOGPHJD]|W0XWDVGW|EEIpOHNpSSHQD]|W|W
tenni, hogy 5 legyen? Stb.

2. feladat: Használjuk ki a kommuni-


+DOYiQ\DQOHQGOHWHVHQtUGiWW|EEV]|UD]|VV]iPRW)RO\ WDVG 3. káció fejlesztésének lehetőségét, beszél-
tessük a gyerekeket a képről akár spon-
tán, akár irányított kérdések segítségé-
vel! Játszassuk el, ami a képen történik,
6]tQH]]PLQGLJPiVIpOHNpSSHQ 4. majd írják be a helyes megoldást!

A 3. és a 4. feladat alkalmas komplex


6]ŊQ\HJH]GDFLWURPViUJD 5. +iQ\NLVOiQ\YDQDNpSHQ" 6.
UXGDWU~GGDO +iQ\SiU WDONRWKDW képességfejlesztésre: megfigyelőképes-
QDN"0LQGHQNLQHN ség, emlékezőképesség, gondolkodási
YDQSiUMD"
képesség.
$]|WSiUDWODQV]iP
$]|WSiUDWODQVV]iP
27
Előzetes tudás: Számolás szóban egye-
sével 10-ig. Személyek, dolgok szám-
lálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése
(nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok
összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. Memóriajáték az előző órákon készített játékkal.
2. Mennyit mutatok? A tanulók párokban játszanak. Az egyik mutat egy számkártyát a tanult számok-
ból, a társa pedig annyi korongot, pálcikát vagy más eszközt rak ki a padra. Azután cserélnek.
3. Barkochba az Okos(k)odó feladataival kapcsolatban: Gondoltam egy állatra…

Eszközök: ÉM. 26. oldal; Okos(k)odó 12. oldal; memóriajáték

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra; környezetismeret: tárgyak egymáshoz való viszonyának, helyzetének, arányának meg-
figyelése.
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai.

45
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 46

A SZÁMOK MEGISMERÉSE
GYAKORLÁS
1. Számláltatjuk az ujjakat a rajzok segít- *<$.25/É6
*<$.25/ É6
ségével. Mutassák a gyerekek is ugyan-
így és másképpen is! Ezáltal a kombi- D ÌUGDNp]DOiPHQQ\LWPXWDW
1.
natív gondolkodásukat is erősítjük.

2. A feladattal gyakorolhatjuk a páros, 5 4 3 2 1


páratlan fogalmát ötös számkörben. E 0XWDVVWHLVXJ \DQHQQ\LXMMDWDNpWNH]HGHQW|EEIpOHNpSSHQ

2. D $ONRVVDWRNSiURNDWÉOOMDWRNNLDWiEODHOpNHWWHQPDMGKiUPDQD]WiQQp
J \HQ
3. Ismét tevékenykedtetjük a tanulókat, E +iQ\SiU WWXGWRNDONRWQL|WHQ"+iQ\DGLNJ \HUHNPDUDGSiUQpONO"
amikor a feltételek szerint ki kell rak- F 0LO\HQV]iPQDNQHYH]]ND]|W|W"
niuk a pálcikákat. Ezzel, a valójában 3. D (EEHQDGRER]EDQQpONHYHVHEEJRO\yYDQ
szöveggel megfogalmazott nyitott 5DNGNLNRURQJRNNDOPHQQ\LOHKHWEHQQH
mondattal ismét a kombinatív gon- E (EEHQDGRER]EDQQpOW|EEPDWULFDYDQ
5DNGNLSiOFLNiNNDOPHQQ\LOHKHWEHQQH
dolkodásukat erősíthetjük.
4. D 0LYiOWR]RWWPHJ"0RQGMDNpSHNUŊOW|U WpQHWHW
4. A valóság és a matematika összekap-
csolása valamennyi matematikaórán
nagyon fontos. Ehhez ad segítséget ez
a feladat, ami a tanulók kommuniká- 4 3 2 1
ciós képességét is fejlesztheti.

5. Komplexen fejleszti a képességeket a


2 3 4 5
szabályjáték. Érdemes kirakatni ko-
E ÌUGDWiQ\pURNDOiDVWHPpQ\HNV]iPiW
rongokkal, mielőtt írásban megoldják
a gyerekek. Így nagyobb a valószínű- 5. )RO\ WDVGDNLUDNiVWNRURQJRNNDO0LOHKHWDV]DEiO\"

sége, hogy minden kisgyermek gon-


dolkodik.

Előzetes tudás: Számolás szóban egye- 28

sével 10-ig. Személyek, dolgok szám-


lálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése
(nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok
összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. Barkochba a tanterem berendezési tárgyaival.
2. Memóriajáték a készített játékkal.
3. Gyakorolhatjuk a helymeghatározásokat is ezen az órán a „A király parancsa” című játékkal. A ta-
nulóknak teljesíteniük kell a király parancsait. Aki hibázik, vagy aki utoljára teljesíti az utasítást,
kiesik. A játék addig folytatódik, amíg egy nyertesünk nem lesz.
A király azt parancsolja…
• Állj a szék mögé!
• Bújj az asztal alá!
• Állj a szék és a pad közé!
• Emeld fel a könyvedet a padod fölé!

Eszközök: ÉM. 28. oldal; Okos(k)odó 13. oldal; Interaktív tananyag: 2.1.3; korongok

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, számlálása.
46
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 47

A SZÁMOK MEGISMERÉSE
A NULLA

$18//$
$18// $
Az üres halmaz jelölése megfoghatatla-
nabb, elvontabb a kisgyermekek szá-
0HVpOMDIHOVŊNpSUŊO6]iPOiOGPHJKiQ\HOVŊVNLVJ \HUPHNKDOOJDWMDDWD mára, ezért tanítjuk az ötös szám után,
QtWyQpQLPHVpMpW1p]GPHJD]DOVyNpSHW0LW|U WpQW"
1.
nem pedig az egyes előtt.
Fontos, hogy a 0 páros szám. Több-
féle módon bebizonyíthatjuk tanítvá-
nyainknak:
– A számegyenesen minden páros szá-
mot egy páratlan szám követ, és min-
den páratlant egy páros. (Ezt a tanu-
lókkal fedeztetjük fel.)
– Állítsuk párba az osztály tanulóit! Majd
ültessük le őket! S most azt mondjuk
nekik: Mivel egy gyereket sem (azaz
0 gyereket) állítunk ki, senki sem ma-
rad pár nélkül, páratlanul.
Mondassuk ki bátran, hogy a 0 szám-
képében nincs egyetlen pötty sem! Ami-
2. kor üres halmazról beszélünk, akkor a

0
)LJ\HOGPHJDQXOOiW
)LJ \HOGPHJDQXOOiW
halmaznak egyetlen eleme sincs. (0 ele-
me van.)
A 0 fogalmának bevezetésekor jele-
(
(]HJ\V]iPHJ\HQHV)LJ\HOGPHJDV]iPRNKHO\pW0LO\HQVRUUHQGEHQ
]HJ \V]iPHJ \HQHV)LJ \HOGPHJDV]iPRNKHO\pW0LO\HQVRUUHQGEHQ 3.
K
KHO\H]NHGQHNHO"
HO\H]NHGQHNHO" nik meg először a számegyenes. Itt ala-
0
0RQGGHO
RQGGHO kítjuk ki a fogalmát is.
$NLVHJpUPHJUiJ WDDV]iPFVtNRW0HO\V]iPRNKLiQ\R]QDN"0XWDVGIHO 4.
Előzetes tudás: Számolás szóban egye-
H]HNHWDV]iPNiUW\iNDWÌUGDQpJ\]HWUiFVRNEDDKLiQ\]yV]iPRNDW
0 1 2 3 4 5
sével 10-ig. Személyek, dolgok számlá-
lása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
29 Elemi mennyiségi ismeretek: mennyisé-
gek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb,
több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
1. Számkirály II. Az órát megelőzően készítünk kartonpapírból egy koronát. Választunk az osztályból
egy tanulót, akit kihívunk a társaival szembe, s fejére helyezzük a koronát, melyen egy számkártya
látható. Ezt a számot csak az osztály tanulói láthatják, a „koronás” gyermek nem. Ezért ő tesz fel kér-
déseket, s a többiek „igen”-nel és „nem”-mel válaszolnak. (Érdemes talpraesett tanulót választani,
hogy a játék gördülékeny legyen.)
2. Mennyit mutatok? A tanulók párokban játszanak. Az egyik mutat egy számkártyát a tanult számok-
ból, a társa pedig annyi korongot, pálcikát vagy más eszközt rak ki a padra. Azután cserélnek.
3. „Maradj talpon!” A gyerekeket felállítjuk. Mindenkinek olyan tárgyakat, élőlényeket kell mondani,
amiből 0 van az osztályteremben. Akire rámutatunk, annak azonnal kell mondania egy szót. Aki
nem tud rögtön válaszolni, kiesik a játékból, és leül a helyére. (Ezt követően vagy szurkolhat valamely
társának vagy pótfeladatot kap.)

Eszközök: ÉM. 29. oldal; Számoljunk! 20. oldal; Fgy. 21. oldal; Interaktív tananyag: 2.1.1.; színes rudak
készlete; korongok, korongkirakó, dominó

47
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 48

MŰVELETFOGALOM KIALAKÍTÁSA
A BONTÁS
Ezen a héten a tanult számok fogalmát %217É6
$
$%217É6
erősítjük és elkezdjük a műveletfogalom
kialakítását. 0HVpOMDNpSUŊO6]iPOiOM
1.
Mivel a páros, páratlan fogalmára
minden szám tanításakor utalást tet-
tünk, most alaposabban is kitérhetünk
a Fgy. 23. oldala segítségével a páros,
páratlan fogalmának felépítésére.
Ezután a bontást értelmezzük. Min-
den újabb szám fogalmának bevezeté-
sénél kirakatjuk a megfelelő színes rudat
fehér kis kockákkal (ez esetben a fehér
egyet ér). Amikor ezt leolvastatjuk, akkor 1 %RQWiVRNDWtU WXQNDNpSUŊO 
a szám többtagú bontott alakját mond- 2. 0RQGMW|U WpQHWHWDNpSHNUŊO)LJ \HOGPHJDV]iPIHODGDWRNDW
juk ki. Később ezeket a számokat „sző- 3yWROGDKLiQ\]yV]iPRNDW
nyegeztetjük” két-két rúddal, mindig
másféleképpen. (Ez is egyfajta kombina-
torikai feladat!) Így építjük fel a számok
3=2+1 4=2+ 2 5= 1 + 4
kéttagú bontott alakjait. (Differenciált 3=1+
+ 4= 2 + 2 5= 4 + 1
feladatként adható a több tagra való
bontás.) A hetedik héttől a bontás tu- 3. 5DM]ROMV]iPNpSHWtUMERQWiVRNDWDNpSHNUŊO

datos rögzítése történik.


A bontásnál – később a többi műve-
letnél is – igyekeztünk a fokozatosság
elvét betartani, miszerint először kira-
katjuk, majd képről, aztán képről és 5=3+ 2=1+ 1 4=2+2 4=3+1
számképről, aztán csak számképről, vé- 5=2+ 2=1 + 1 4=2+2 4=1+3
gül csak számokkal (alapos begyakorlás
után) írjuk a műveletet. 30

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
1. Mely szám lakik a házikóban? Lehet játszani korongokkal, pálcikákkal és számkártyákkal is. Mu-
tatom a bontott alakokat. Pl. 3 + 1, a gyerekek mutatják a 4-es számkártyát. Stb.
2. Melyik házban lakik? A táblára vagy digitális táblára felrajzolunk 3, 4 házikót. A tetőtérbe beírjuk,
hogy mely szám lakik benne. Pl. 3, 4, 5. Műveletkártyákat vagy kéttagú kirakásokat mutatunk a ta-
nulóknak. El kell helyezniük a megfelelő házikóban. (Pl. 2 + 1; 3 + 2)

Eszközök: ÉM. 30. oldal; Fgy. 24. oldal; színes rudak készlete

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

48
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 49

A BONTÁS GYAKORLÁSA

Tanulóink felfedezik, hogy a számoknak


sokféle neve van.
0RQGGHOW|EEIpOHNpSSHQDMiWpNRNV]iPiWÌUGOHV]iPWDQQ\HOYHQ Az 1. feladat első képéről azt is mond-
1.
hatom, hogy 3 labdát látok a képen, de
pontosabb vagyok, ha azt mondom,
hogy 2 pöttyös labdát és 1 ugrilabdát
3=2+1 4=2+2 5=3+2 látok. A második képről is leolvasha-
3=1+2 4=2+2 5=2+3
tom, hogy 4 jármű látható a képen, de
ÌUMV]iPIHODGDWRNDWDNpSHNDODSM
S iQ 2. pontosabb, ha így fejezem ki magamat:
a képen 2 motorkerékpárt és 2 teher-
autót látok. Stb.
4=3+1 3=1+2 5=4+1 5=3+2
A számok többféle nevét, másképpen
4=1+3 3=2+1 5=1+4 5=2+3 kéttagú bontott alakjainak nevét gyako-
roljuk ezen a tankönyvi oldalon. Haté-
ÌUGOHV]iPWDQQ\HOYHQW|EEIpOHNpSSHQKRJ \PLO\HQV]tQŤUDM]RNDWOiWV] 3. konyabb lesz a munka, ha a feladatok
megoldása előtt kirakatjuk a rajzokat
pálcikákkal vagy korongokkal.
2OYDVVDNLUDNiVRNUyODPLQWDVHJtWVpJpYHO 4.
Feljegyzéseim:
5
_______________________________
4+1
3+ _______________________________
+ _______________________________
+
_______________________________
5DM]ROMDI]HWHGEH(]HNHWOHKHVVHQOHROYDVQLUyOD 5. _______________________________
D  E 1 + 4 F  3 G  0 H 1 _______________________________
_______________________________
31
_______________________________
Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
1. Dobom a labdát valakinek a tanulók közül. Mondok egy számot, bontsd két tagra! Pl. Nevelő: 5, ta-
nuló: 2 +3. Stb.
2. Dobom a labdát valakinek a tanulók közül. Mondok egy kéttagú bontott alakot. A tanuló mondja
a szám nevét. Pl. Nevelő: 1 +2, tanuló: 3. Stb.

Eszközök: ÉM. 31. oldal; Számoljunk! 23. oldal; Fgy. 25. oldal; Interaktív tananyag: 2.1.4.; színes rudak
készlete; labda

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

49
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 50

AZ ÖSSZEADÁS
ÖSSZEADÁS EGYESÍTÉSSEL
Az összeadás fogalma, értelmezése: A
AZZÖSSZEADÁS
ÖSSZEADÁS
Az összeadás műveletét mint halma- g 66=($'É6(*<(6Ì7e66(/
g66=($'É6(*<(6Ì7e66(/

zok elemeinek egyesítését, hozzátevést 0LW|U WpQKHWHWW"0RQGGHODNpSHNVHJtWVpJpYHO5DNGNLNRURQJRNNDO


1.
és a halmazok közötti relációban mint
valamennyivel több fogalmát is megis-
mertetjük a tanulókkal. 3 2

Összeadás egyesítéssel: 3+2


2=5
Jól látható az illusztráción, hogy a két
fészekben lévő 3, illetve 2 db tojást ha gVV]HDGiVVDOtJ\tUMXNOH
gVV]HDGiVVDOtJ \tUMXNOH 

egy kosárba egybegyűjti a kislány, akkor ÌJ\ROYDVVXNKiURPPHJNHWWŊHJ\HQOŊ|W
ÌJ \ROYDVVXNKiURPPHJNHWWŊHJ \HQOŊ|W
$]|VV]HDGiVMHOH
$]|VV]HDGiVMHOH
összeadódnak és 5 db tojásunk lesz.
2. D 5DNMNLDSDGRGHJ \LNIHOpUHNpNNRURQJRWDPiVLNIHOpUHSHGLJ
Egyszerű matematikai eszközök (ko- 1SLURVNRURQJRW+iQ\NRURQJRGOHV]KDHJ \NXSDFED
rong, pálcika) segítségével tovább erő- UDNRGŊNHW"ÌUGOH|VV]HDGiVVDO 3 + 1 = 4
E 9HJ \pOD]HJ \LNNH]HGEH1SiOFLNiWDPiVLNEDSiOFLNiW
síthetjük az egyesítés fogalmának kiala- 7HGGOHDSiOFLNiNDWDSDGUDHJ \NXSDFED
kítását. (ÉM. 32/2.) Majd rajzos felada- +iQ\SiOFLNiGYDQ|VV]HVHQ"ÌUGOH|VV]HDGiVVDO 1 + 4 = 5
tokról írunk műveleteket. (31/3., 4.) 3. 0LWPRQGDQDNDNpSHN"0RQGMUyOXNW|U WpQHWHWÌUGOH|VV]HDGiVVDO
Technikaórán virágokat hajtogatunk.
A virágokat egy nagyobb vázába gyűjt-
jük. Megszámláljuk őket, feladatokat 3 1 3+1=4
találunk ki hozzá. Pl. Csukott szemmel
4. D 0RQGMW|U WpQHWHWDNpSHNUŊO5DNGNLNRURQJRNNDO
emelj ki 4 szál virágot! Stb.
A virágokkal végezhetünk összeadá-
sokat egyesítéssel. Pl. Vegyél a kezedbe
3 szál virágot!
3+2= 5 3 +1= 4 3+1=4 3+2=5
Előzetes tudás: Számolás szóban egye- 2+3= 5 1++3= 4 1+3=4 3+2=5
E )RO\ WDVGDOHMHJ \]pVWDPLQWDDODSMiQ6]iPROM
sével 10-ig. Személyek, dolgok szám-
lálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal. 32

Elemi mennyiségi ismeretek: menny-


iségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége
(kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. Játék az interaktív tananyaggal: 2.2.1.
2. Játék a technikaórán készített virágokkal.

Eszközök: ÉM. 32. oldal; Számoljunk! 24. oldal; Interaktív tananyag: 2.2.1.; 2.2.2.; virágok

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

50
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 51

ÖSSZEADÁS HOZZÁADÁSSAL

g66=($'É6+2==É $'É66$/
g66=($'É6+2==É$'É66$/
Tyúkanyó kiscsirkéihez újabb kiscsirke
csatlakozik, „hozzátevődik”.
0LW|U WpQKHWHWW"0RQGGHODNpSHNVHJtWVpJpYHO5DNGNLNRURQJRNNDO Ezen a tankönyvi oldalon is szere-
1.
pelnek gyakorlati kirakásokra vonatko-
zó és rajzos feladatok.
Többféle eszközzel játsszuk el a hoz-
záadás tevékenységét! Természetesen
3 +1
a tanulóknak nem kell fogalmi szinten
g VV]HDGiVVDOtJ \tUMXNOH1 
gVV]HDGiVVDOtJ\tUMXNOH 
megtanítanunk, hogy ez a hozzáadás, az
D 5DNMNLDSDGUD1NpNNRURQJRW5DNMKR]]iSLURVNRURQJRW 2. előző órán pedig az egyesítést tanultuk,
+iQ\NRURQJRGOHV]DSDGRQ"ÌUGOH|VV]HDGiVVDODI]HWHGEH
de a sok-sok gyakorlással érzékelni fog-
E 7HJ \pODSDGUDGESiOFLNiWPDMGUDNMKR]]iGDUDERW ják a különbséget.
+iQ\GDUDESiOFLNDNHUOWDSDGUD"ÌUGOH|VV]HDGiVVDO A 4. feladat rajzaihoz mondassunk
történetet a tanulókkal, s ezáltal nem-
.DWiQDNNpWV]iOWXOLSiQMDYDQ 3.
%HQFpWŊONDSRWWPpJKiURPV]iODW
csak a beszédkészségük fejlődik, de a
+iQ\WXOLSiQMDOHWW.DWiQ
i szöveges feladatokat is jól előkészít-
5DNGNLNRURQJRNNDO hetjük vele.
ÌUMUyOD|VV]HDGiVW

2+3=5
Feljegyzéseim:
_______________________________
_______________________________
0LWOiWV]DNpSHNHQ"0HVpOMUyOXNÌUMUyOXN|VV]HDGiVW 4. _______________________________
_______________________________
_______________________________
2+1=3 2+2=4 2+1=3 3+1=4
_______________________________
_______________________________
33
_______________________________

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
1. „Milyen számot írtam a hátadra?” Ezzel a játékkal a formaérzékelést, a figyelemkoncentrációt
egyaránt fejleszthetjük. Párokat alkotnak a tanulók. Egymás hátára írnak tanult számokat. Ha ki-
találja a társ a számot, akkor cserélnek.
2. A technikaórán készített virágokkal is lehet feladatokat alkotni. Pl. Zsuzsinak van 2 szál virágja. Laura
ad neki még kettőt. Hány szál virágja lesz Zsuzsinak?

Eszközök: ÉM. 33. oldal; Fgy. 26. oldal; virágok

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

51
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 52

VALAMENNYIVEL TÖBB
Az összeadás harmadik fajta értelmezé- g 66=($'É6²9$/ $0(11<,9(/7g%%
g66=($'É6²9$/$0(11<,9(/7g%%
sét gyakoroljuk ezen az órán.
Az első feladatot is érdemes eljátsza- D +iQ\V]iOYLUiJYDQDYi]iNEDQ"6]iPOiOM
1. E 0HO\LNEHQYDQW|EE"0HQQ\LYHO"
ni, mert könnyebben megértik a gyere-
kek.
A 2., 3. feladat tevékenységgel össze-
kötve vezeti rá a tanulókat a valameny-
< 1

nyivel több reláció megértésére. <


4 1 5
A feladatgyűjteményben az eddig ta- $ QpOHJJ \HOW|EED]
$QpOHJJ\HOW|EED]
nult szám- és műveletfogalmi ismerete- g VV]HDGiVVDOtJ \tUMXNOH1 
gVV]HDGiVVDOtJ\tUMXNOH 
ket gyakorolhatják a tanulók, de talál- 2. D 5DNMDSDGUDGESiOFLNiWDWiUVDGWHJ \HQDOiYHOW|EEHW+iQ\
koznak tréfás számfelismerési feladattal GDUDESiOFLNDYDQD]DOVyVRUEDQ"ÌUGOH|VV]HDGiVVDODI]HWHGEH
és mérési feladattal is. E 7HJ \pODSDGUD1GDUDENpNNRURQJRW$WiUVDGWHJ \HQPHOOpPDOW|EE
SLURVNRURQJRW+iQ\GDUDESLURVNRURQJNHUOWDSDGUD"
ÌUGOH|VV]HDGiVVDODI]HWHGEH
Feljegyzéseim:
3. 0XWDVV PLQGLJ HJJ\HO W|EEHW PLQW DPHQQ\LW D NpS PXWDW ÌUM UyOD |VV]HDGiVW
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 2+1=3 3+1=4 0+1=1 4+1=5
4. .pWV]HPpO\JpSNRFVLiOOWPHJD]LVNRODpSOHWHHOŊWW$]HJ \LNEŊOXWDV
_______________________________ V]iOOWNLDPiVLNEyOPDOW|EE+iQ\XWDVV]iOOWNLDPiVRGLNV]HPpO\
JpSNRFVLEyO"ÌUMUyOD|VV]HDGiVW 2+3=5
_______________________________
_______________________________ 5. D )LJ \HOMpWHNPHJDNpSSiURNDW6]iPOiOMiWRNPHJDUDM]RNDW
E 0HQQ\LYHOW|EED]HJ \LNPLQWDPiVLN"%HV]pOGPHJDWiUVDGGDO
(PHOMpWHNIHODPHJIHOHOŊV]iPNiU W\iW
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
34
_______________________________

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
1. Játsszunk a színes rudakkal! Szőnyegezzük a piros, világoskék és a citromsárga rudakat! Olvassuk le
a kéttagú bontott alakú számokat! (A fehér kiskocka 1-et ér.)
2. Alkossunk képekről szöveget! Pl. 2 autó és 1 kerékpár; 3 sárga tulipán és 2 piros stb.

Eszközök: ÉM. 34. oldal; Fgy. 27. oldal; virágok; színes rudak készlete; képek

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

52
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 53

AZ ÖSSZEADÁS GYAKORLÁSA

$=g66=($'É6*<$.25/ É6$
$=g66=($'É6*<$.25/É6$
A gyerekek egyik legkedvesebb építő-
játéka a LEGO. A megépített ábrákon az
D 7DOiOMNLW|U WpQHWHWDNpSHNUŊO)LJ \HOMDQ\LODNUDLV egyesítésre és a valamennyivel több re-
1.
E ÌUMUyOXN|VV]HDGiVW
lációra látunk példát. Mielőtt lejegyez-
zük a műveletet, mondjanak történetet
a gyerekek a képek alapján, de még ha-
tékonyabb, ha el is játsszák!
A 2. feladat a szám- és műveletfoga-
2 3 lom erősítését szolgálja. Sok-sok kérdést
feltehetünk a képről, csoportosításokat
végeztethetünk, állításokat mondha-
tunk róla, melynek igazságtartalmát a
tanulók döntik el.
2+ 3=5 Ha a mesesarokban vannak játé-
kaink, azokkal is végezhetünk hasonló
<1 feladatokat.

4 4+1=5 Feljegyzéseim:
D 6]iPOiOM0LEŊOYDQDNpSHQ"0LEŊOV]iPROWiODW" 2. _______________________________
0LEŊOOiWV]HW"0LEŊOYDQ1"0LEŊOOHKHW"0LEŊOYDQ"
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
E .pUGH]]DNpSHNDODSMiQÌJ \NH]GGDNpUGpVHGHW0HQQ\LYHOW|EE _______________________________
3O0HQQ\LYHOW|EEDXWyYDQPLQWEDED"
F ÌUM|VV]HDGiVRNDWDNpSHNUŊODI]HWHGEH _______________________________
35 _______________________________

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
1. 3-5 tanulót a tanterem végébe állítunk egy sorba. Egyszerre kérdezünk tőlük, s aki először kimondja
a helyes választ, egy lépést előre lép. Az a győztes, aki először eléri a cél vonalát. (Kérdések pl. 3+2;
a 2 nagyobb számszomszédja; 5 + 1; ennyi ujj van egy kezeden, stb.)
2. Az interaktív tábla játékai.

Eszközök: ÉM. 35. oldal; Fgy. 28. oldal; Interaktív tananyag 2.2.2.

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

Projektfeladat: Őszi levelek gyűjtése.

53
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 54

A KIVONÁS
KIVONÁS ELVÉTELLEL
A kivonás fogalma, értelmezése (ÉM. AK
KIVONÁS
IVONÁS
36–39.; Fgy. 29.; Számoljunk! 26.). .,921É6(/9e7(//(/
.,921É6(/9e7(//(/

A kivonás műveletét mindhárom 0LW|U WpQKHWHWW"0RQGGHODNpSHNVHJtWVpJpYHO5DNGNLNRURQJRNNDO


1.
értelmezésben felfedeztetjük és gyako-
roltatjuk tanulóinkkal:
– kivonás elvétellel,
– valamennyivel kevesebb. 5 "2
2 5"2
5 2=3
3
– Mennyi az összes egy része? .
.LYRQiVVDOtJ\tUMXNOHî
LYRQiVVDOtJ \tUMXNOHî 

ÌÌJ\ROYDVVXND]|WEŊOHOYHV]QNNHWWŊWPDUDGKiURP
J \ROYDVVXND]|WEŊOHOYHV]QNNHWWŊWPDUDGKiURP
$
$NLYRQiVMHOHî
NLYRQiVMHOHî
Ezen a tankönyvi oldalon a képek,
képsorok segítik az elvétel megértését. 2. 0LW|UWpQKHWHWW"0LWPRQGDNpWNpS"5DNGNLNRURQJRNNDOÌUMUyODNLYRQiVW

Sugallják, hogy ha elveszek valameny-


nyit, akkor kevesebb lesz. Könnyen tud-
nak szöveget alkotni hozzájuk a gye- 5 5– 2=3
rekek.
Humoros, tréfás feladattal zárjuk 3. 0HVpOMDNpSHNUŊOÌUMUyOXNNLYRQiVW

a tankönyvi feladatsort.
3– 1=2 4– 2=2 5– 2=3 3– 1=2 4– 1=3
Feljegyzéseim:
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 5– 2=3 4– 3=1 5– 1=4 2– 1=1 4– 1=3

_______________________________ 4. $WiQ\pURQVWHPpQ\YROW$WWLODPHJHYHWWEHOŊOHW
+iQ\VWHPpQ\PDUDGWDWiQ\pURQ"5DM]ROMÌUMUyODNLYRQiVW 5– 2=3
_______________________________ 5. 7UpIiVIHODGDW

_______________________________ +DJ \HU W\iEyOWHOI~MRNKiQ\PDUDGPHJ"

_______________________________
36
_______________________________

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
1. A gyűjtött levelekkel játszhatunk elvétellel kapcsolatos játékot. Párokban végezzék a tanulók. Pl. Kirak
az egyik tanuló 5 levelet, a társa elvesz belőle 2-t. Leírják számtannyelven a füzetbe.
2. Alkossunk képekről szöveget! Pl. 2 autó és 1 kerékpár; 3 sárga tulipán és 2 piros. Stb.
3. Keresem a párom! című játék: A nevelő műveletkártyákat oszt 5-ös számkörben. Pl. 3 + 2; 4 + 1;
5–4; 0 +1; stb. Rámutat egy tanulóra, aki azt mondja: Én vagyok a 3 +2, azaz 5, keresem a párom!
A másik tanuló azt mondja: Én vagyok a párod, mert 4 + 1 az ugyanannyi, mint az 5!

Eszközök: ÉM. 36. oldal; Fgy. 29/1.; Számoljunk! 26/1., 2., 3.; Interaktív tananyag: 2.1.3.; levelek,
műveleti kártyák

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

54
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 55

VALAMENNYIVEL KEVESEBB

9$/$0(11<,9(/.(9(6(%%
9$/ $0(11<,9(/.(9(6(%%
Az első feladatot eljátsszuk, kirakjuk ko-
rongokkal, majd a barna mezőben leír-
0HQQ\LYHONHYHVHEEDOiQ\PLQWDÀ~"5DNGNLNRURQJRNNDO tak szerint leolvassuk a relációt, s meg-
1.
>
2 figyeljük, hogy kivonással hogyan
jegyezzük le. Mivel a „valamennyivel
> több” relációt már ismerik a tanulók,
5 2 3 fontos, hogy így is leolvassuk a képen
$ ]|WQpODKiURPNHWWŊYHONHYHVHEE
$]|WQpODKiURPNHWWŊYHONHYHVHEE látottakat. Tehát a lányok 2-vel keveseb-
.LYRQiVVDOtJ \tUMXNOH² 
.LYRQiVVDOtJ\tUMXNOH² 
ben vannak, mint a fiúk, vagyis a fiúk
D 'ROJR]]DWRNSiUEDQ0XWDVVDQQ\LWDPHQQ\LWDNpSHQOiWV]DWiUVDG 2. 2-vel többen vannak, mint a lányok.
SHGLJPXWDVVRQPLQGLJ1HW0HQQ\LYHOPXWDWNHYHVHEEHWDWiUVDG G"
A 2. feladatot páros munkával java-
soljuk feldolgozásra.
4– 1=3 3– 1=2 2– 1=1 5– 1=4
Könnyebben megoldják a 3. felada-
E ÌUMDWRNUyODNLYRQiVW
tot is a gyerekek, ha kirakatjuk velük
(pálcikákkal vagy korongokkal).
0DUFLQDNMiWpNDXWyMDYDQ0LVLQHNYHONHYHVHEE+iQ\DXWyMDYDQ 3.
0LVLQHN"ÌUMUyODNLYRQiVW A 4. feladatot érdemes eljátszatni a
5– 2=3
tanulókkal. Beszéljék meg a párok, hogy
.DWDYDJ \.ULVWyIOiWNHYHVHEEHWD]HJ \HVMiWpNRNEyO"0HQQ\LYHO" 4. melyikük lesz Kata, és melyikük Kristóf!
ÌUMDWRNUyODNLYRQiVWDI]HWEH
.DWDHOŊWWH]HNDMiWpNRNOiWKDWyN .ULVWyIHOŊWWH]HN
A játékokat korongokkal vagy pálcikák-
kal helyettesíthetik, vagy a füzetben
strigulákkal jelölik.
Mielőtt írásban megoldják az 5. fel-
adatot, végezzünk több ilyen játékot
velük: Vegyél a bal kezedbe 2 korongot!
0HO\LNNp]EHQYDQW|EENRURQ 5. A jobba 5-öt! Melyikben van kevesebb?
$MREEYDJ \DEDOROGDOLEDQ"
0HQQ\LYHO"ÌUMUyODNLYRQiVW
Melyikbe van több? Mennyivel?
5– 1=4
Előzetes tudás: Számolás szóban egye-
37
sével 10-ig. Személyek, dolgok szám-
lálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb,
semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. 3-5 tanulót a tanterem végébe állítunk egy sorba. Egyszerre kérdezünk tőlük, s aki először kimondja
a helyes választ, egy lépést előre lép. Az a győztes, aki először eléri a cél vonalát. (Kérdések pl. Meny-
nyivel kevesebb a 4 az 5-nél? Mennyivel több a 4, mint az 1? Stb.)
2. Minden tanuló 5-5 korongot tesz ki az asztalra. Párokban dolgoznak. Nem nézhetnek egymásra, s így
kell az 5 korongból valamennyit a markukba venni. A maradékot (ha van) takarják le! Az egyik ta-
nuló megkérdezi: Mennyivel van kevesebb korong a Te kezedben, mint az enyémben? A másik mond
egy számot, majd megkérdezi: Mennyivel van több korong az én kezemben, mint a tiédben? A társa
válaszol. Majd megnézik a korongok számát és eldöntik, kinek volt igaza.

Eszközök: ÉM. 37. oldal; Okos(k)odó 14/3., 4.; pálcikák, korongok

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

55
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 56

MENNYI AZ ÖSSZES EGY RÉSZE?


A kivonások értelmezései közül ez a leg- MENNYI
MENNYI AZ
AZ ÖSSZES
ÖSSZES EGY
EGY RÉSZE?
RÉSZE?
nehezebb fogalmi szinten. A gyerekek-
nek viszont csak példákon keresztül 1.
0HVpOMDNpSUŊO+iQ\GDUDEDOPDYDQDWiORQ"
/HtUMXN|VV]HDGiVVDO YDJ \ 
mutatjuk, így ezzel a nehézséggel ők
nem szembesülnek. +iQ\GDUDEViUJDDOPDYDQ +
+DDOPiEyOHOYHV]QNSLURVDO-
DDOPiEyOHOYHV]QNSLURVDO-
Nagyon fontos, hogy ezeket a felada- DWiQ\pURQ" P iWDNNRUPHJNDSMXNDViUJDDO-
PiWDNNRUPHJNDSMXNDViUJDDO-
tokat eljátsszuk, kirakjuk vagy lerajzol- P iNV]iPiW
PiNV]iPiW
6]iPWDQQ\HOYHQ² 
6]iPWDQQ\HOYHQ² 
juk, hogy jól tudják érzékelni az egész
0RVWQp]]NDSLURVDOPiN +D D] |VV]HV DOPD V]iPiEyO HOYHV]-
+DD]|VV]HVDOPDV]iPiEyOHOYHV]-
és a rész kapcsolatát. V]iPiW V]N D
V]N D ViUJD
ViUJD DOPiN
DOPiN V]iPiW
V]iPiW DNNRU
DNNRU
Sok-sok példán keresztül gyakorol- PHJNDSMXNDSLURVDOPiNV]iPiW
PHJNDSMXNDSLURVDOPiNV]iPiW
juk tevékenységgel összekapcsolva: Pl. 6]iPWDQQ\HOYHQ² 
6]iPWDQQ\HOYHQ² 

• Hány tanuló jár az osztályba? Ebből 2. eStWVpWHNPHJORJLNDLODSRNEyOÌUMDWRNNLYRQiVWUy


mennyi a szemüveges tanuló? Hányan 0HQQ\LD]|VV]HVODSEyODViUJD"
3– 1=2
vannak a nem szemüvegesek? 0HQQ\LD]|VV]HVODSEyOD]|OG" 3– 1=2
• Hány fiú jár az osztályba? Ebből meny-
nyi a szőke? Hányan vannak a nem 3. 0RQGMV]|YHJHWDNpSHNKH]ÌUGOHV]iPWDQQ\HOYHQ
szőkék? Stb. +iQ\J \HUHNMiWV]LN"
$J\HUHNHNN|]|WWKiQ\À~YDQ"
Feljegyzéseim: 5– 3=2

_______________________________ +iQ\IiWOiWV]DNpSHQ"
.|]ONPHQQ\LDIHQ\ŊID"
_______________________________ 4– 2=2

_______________________________ +iQ\NLVPDGiUUHSOWDIiUD"
0HQQ\LPDGDUDWOiWV]DEDOROGD-
_______________________________ OLiJRQ" 5– 1=4
_______________________________ +iQ\SpNVWHPpQ\YDQDWiO-
FiQ"$SpNVWHPpQ\HNN|]|WW
_______________________________ PHQQ\LDNLÁL" 4– 1=3
_______________________________
38
_______________________________

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
1. „Kelj fel Péter!” játék a tanult műveletekkel és számfogalmi kérdésekkel (Pl. Kelj fel Julcsi! Hány
órára? A 4 nagyobb számszomszédjára, vagy a 3-nál 2-vel kisebb számra.)
2. Kettőnknek 5 van. Én mutatok 3-at. Te mennyit mutatsz? Stb.
3. Az interaktív tananyag feladata.

Eszközök: ÉM. 38. oldal; Fgy. 29/2., 3., 4.; Interaktív tananyag: 2.2.5.; számkártyák

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

56
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 57

A KIVONÁS GYAKORLÁSA

A KIVONÁS
KIVONÁS GYAKORLÁSA
GYAKORL ÁSA
Ezen az oldalon a kivonás műveletét
gyakoroljuk képsorok és képek segítsé-
0RQGMW|U WpQHWHWDNpSHNUŊO gével.
1.
Valamennyi feladatnál javasoljuk,
hogy mondjanak történetet a képről
vagy a képsorról a tanulók.

5 5"2= 3
Feljegyzéseim:
0LWPRQGDQDNDNpSVRURN"0HVpOGHOÌUMUyOXNNLYRQiVW 2. _______________________________
a)
_______________________________
_______________________________
5 "2 5– 2=3
_______________________________
E _______________________________
_______________________________
_______________________________
"2
4 4– 2=2 _______________________________
1HNHPH]HNDUDM]RNMXWRWWDNHV]HPEHDNLYRQiVRNUyO5DM]ROMWHLVUyOXN 3. _______________________________
a) 4"2= 2 E 3"1= 2 c) 4"1= 3
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
39
_______________________________
Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
1. Játék a termésekkel, őszi levelekkel: Vegyétek elő a gyűjtött őszi leveleket, terméseket! Találjatok ki
kivonásokat! Mondjatok hozzá szöveget! Írjatok számfeladatokat!
2. A szöveges feladatok eljátszása. A Szöveges mat. fgy. 12/3. feladatának írásbeli megoldása előtt a ta-
nító felolvassa az állításokat, a tanulók mutatják a jelkártyájukat.

Eszközök: ÉM. 39. oldal; Szöveges mat. fgy. 12. oldal; őszi levelek

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

57
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 58

AZ ÖSSZEADÁS ÉS A KIVONÁS GYAKORLÁSA

Az összeadás és a kivonás kapcsolata AZ


AZ ÖSSZEADÁS
ÖSSZEADÁS ÉS
ÉS A KIVONÁS
KIVONÁS GYAKORLÁSA
GYAKORL ÁSA
Vetessük észre tanítványainkkal, hogy
az összeadásnak inverz művelete a ki- 0HVpOGHODNpSHNDODSMiQPLW|U WpQKHWHWWÌUMUyODV]iPIHODGDWRW
1.
vonás! Fedezzék fel, hogy összeadáskor
az összeg a legnagyobb szám, kivonás-
4+1=5
nál pedig a kisebbítendő! Fedeztessük
fel, hogy az összeadás tagjai felcserél- 0HJFVHUpOWNDNpWYi]iW0RVWPLW|U WpQW"
hetők! A kivonásnál azonban a
kisebbítendőt és a kivonandót sohasem
lehet felcserélni! 5– 1=4

Az 1. feladat jó példa arra, hogy az


összeadás fordított művelete a kivonás. 2. -iWVV]DV]tQHVUXGDNNDO
D 5DNGHJ\PiVXWiQDUy]VDV]tQpVDYLOiJRVNpNUXGDWÌUMUyOD|VV]HDGiVW
Mondassunk történetet a képekhez! 2+3=5 
 0RVWYHGGHODYLOiJRVNpNUXGDWÌUMUyODNLYRQiVW
Feljegyzéseim: 5– 3=2
E 5DNMNLNpWGDUDEUy]VDV]tQUXGDWÌUMUyOD|VV]HDGiVW
_______________________________ 2+2=4
_______________________________ 0RVWYHGGHOD]HJ \LNUy]VDV]tQUXGDWÌUMUyODNLYRQiVW
4– 2=2
_______________________________
3. -iWVV]XQNDSiOFLNiNNDO
_______________________________ D 9HJ \pODNH]HGEHSiOFLNiW$WiUVDGGDUDERW0LQGNHWWŊW|NNH]pEHQ
XJ \DQDQQ\LSiOFLNDOHJ \HQ0LWNHOOWHQQL"0RQGGHO
_______________________________ ÌUGOHV]iPWDQQ\HOYHQ 5– 1=4
_______________________________ E 9HJ \pODNH]HGEHNRURQJRWWiUVDGGDUDERW0LQGNHWWŊW|NNH]pEHQ
XJ \DQDQQ\LNRURQJOHJ \HQ0LWNHOOWHQQL"0RQGGHO+iQ\PHJROGiVW
_______________________________ WDOiOWiO"ÌUGOHV]iPWDQQ\HOYHQ 4– 2=2

_______________________________ 4. 6]iPROM
4"2= @ 2 4"4= @ 0 5"2= @ 3 5"4= @ 1
_______________________________ 4"1= @ 3 4"3= @ 1 5"3= @ 2 5"5= @ 0
_______________________________
40
_______________________________

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
1. Játsszunk példákat az inverz művelet megértéséhez! Pl. Vegyen a kezébe a tanuló 3 korongot! Tegyen
hozzá még 2-t! Írjon róla összeadást! 3+2=5; Vegyen el az 5-ből 2-t, s írjon róla kivonást! 5–2=3; Stb.
2. Alkossunk képekről szöveget! Pl. 2 autó és 1 kerékpár; 3 sárga tulipán és 2 piros stb.
3. „Keresem a párom!” játék: A nevelő műveletkártyákat oszt 5-ös számkörben. Pl. 3 + 2; 4 + 1; 5 – 4;
0 +1; stb. Rámutat egy tanulóra, aki azt mondja: Én vagyok a 3+2, azaz 5, keresem a párom! A másik
tanuló azt mondja: Én vagyok a párod, mert 4 + 1 az ugyanannyi, mint 5!

Eszközök: ÉM. 40. oldal; Fgy. 30. oldal; Számoljunk! 26/1., 2., 3.; Okos(k)odó 15. oldal; korongok,
pálcikák, papírvirágok; képek

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

58
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 59

EGY KÉPRŐL NÉGY MŰVELET

(
(*<.e35ʼn/1e*<0ţ9(/(7
*<.e35ʼn/1e*<0ţ9(/(7
Az összeadás és a kivonás kapcsolatát fi-
gyeljük továbbra is. Megmutatjuk, hogy
3HWLQHNViUJDOXÀWYHWWHNK~JiQDN1NpNHW+iQ\OXÀWYiViUROWDN ugyanarról a képről több műveletet is
|VV]HVHQ"8J \DQDUUyODNpSUŊOtUKDWXQN|VV]HDGiVRNDWpVNLYRQi
1.
VRNDWLV tudunk írni. ÉM. 41/1. Két összeadást és
 1 4 ViUJDOXÀPHJ1NpNOXÀ két kivonást írunk ugyanarról a képről.
D]|VV]HVHQ 4 OXÀ
A fokozatosság elve szerint először
1  4 1NpNOXÀPHJViUJDOXÀ
D]|VV]HVHQ 4 OXÀ még a műveletek leolvasását is közöljük,
 ² 1 3 $OXÀEyO1OXÀNpN majd a 2. feladatban kép és számkép se-
DNNRU 3 OXÀViUJD gíti a műveletek számolását. Még készen
 ² 1 $OXÀEyOOXÀViUJD kapja a tanuló a műveleteket.
DNNRU 1 OXÀNpN
A feladat b) részében képről már
D 0LWPRQGDNpS"3yWROGDKLiQ\]yV]iPRNDW 2. önállóan, a tanulónak kell műveleteket
2+3= 5 írni és azokat a képek segítségével kiszá-
3+2= 5 molni.
5"3= 2 A 3. feladatban pedig a műveletek-
5"2= 3
nek csak az eredményeit kell a tanuló-
E 5DNGNLNRURQJRNNDODPLQWDV]HULQW nak kiszámolnia és rajzot vagy kirakást
6]iPROMÌUMDNpSHNUŊONpW|VV]HDGiVWpVNpWNLYRQiVWDI]HWHGEH
készíteni a műveletekhez. Ez a feladat
mutatja meg leginkább, hogy megértet-
ték-e a tanulók az egy képről négy mű-
velet logikáját.
0LpU WpUGHNHVHNH]HND]|VV]HDGiVRNpVNLYRQiVRN"6]iPROM 3. A Számoljunk! munkafüzet 26. olda-
1+
+ 4= 5 2+1=
=3 3+2= 5 5+0= 5 la hatékonyan támogatja a tanultak gya-
4+1= 5 1+2= 3 2+3= 5 0+5= 5 korlását, elmélyítését.
5"4= 1 3"
"1= 2 5"2= 3 5"0= 5
5"1= 4 3"
"2= 1 5 "3= 2 5"5= 0
Előzetes tudás: Számolás szóban egye-
5DNGNLŊNHWNRURQJJDOpVNpV]tWVKR]]iMXNUDM]RNDW sével 10-ig. Személyek, dolgok szám-
lálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
41 Elemi mennyiségi ismeretek: mennyi-
ségek megkülönböztetése (nagyobb,
kisebb, több kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválo-
gatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. A feladatok eljátszása, kirakása korongokkal.
2. Az interaktív tábla játékai.

Eszközök: ÉM. 41. oldal; Számoljunk! 27. oldal; Interaktív tananyag: 2.2.4.; 2.2.9.; korongok

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

59
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 60

HIÁNYOS MŰVELETEK. A PÓTLÁS

Az összeg hiányzó tagjának pótlásával +,È1<260ĥ9(/(7(.$3Ï7/È6


+,È1<260ĥ9(/(7(.$3Ï7/È6
először találkoznak a tanulók, ezért ala-
posan foglalkozzunk ezzel a feladattal! 1. eGHVDQ\DQpJ \DOPiWUDNRWWNLD]DV]WDOUD
Az első feladatban megkérdezhetjük 0HQQ\LWNHOOPpJNLUDNQLDKRJ \PLQGD]|W
J \HUPHNpQHNMXVVRQHJ \HJ \DOPD"
a tanulóktól, hogy milyen feladat jut
3yWOiVVDOtJ \tUMXNOH
eszükbe a négy almáról. Beszélgethetünk
4+ /
1 =5
a gyümölcs fontosságáról, a helyes táp-
lálkozásról. Ezután olvassuk fel a szöve- eGHVDQ\iQDNPpJ /
1 DOPiWNHOONLUDNQLD

ges feladatot, majd beszéljük meg, hogy 2. 0LWPRQGDNpS"0LWPXWDWDV]iPNpS"0RQGMUyOXNW|U WpQHWHW


milyen adatokat ismerünk, mire vagyunk
kíváncsiak! Kérdezzük meg a tanulókat,
hogy ők milyen feladattal számolnák ki!
S csak ezt követően beszéljünk a pótlás-
ról mint hiányos műveletről! 2+ 1 =3 3+ 1 =4 1+ 1 =3
A további feladatokhoz játsszák el,
3"1= 2 4"1= 3 3"2= 1
rakják ki, mondják el a gyerekek, mi 3yWROGDKLiQ\]yV]iPRNDW
történik a képen, és csak ezután írják be
3. ÌUMSyWOiVRNDWDNLUDNiVRNUyO
a hiányzó számot!

Feljegyzéseim: 3+2=5 1+3=4 2+2=4 1+4=5 0+3=3


_______________________________ 4. ÌUMSyWOiVRNDWpVKLiQ\RVNLYRQiVRNDWDV]iPNpSHNUŊODPLQWDV]HULQW
_______________________________
_______________________________ 1+ 4 =5 4+0=4 4+1=5 0+5=5
_______________________________ 5"41 =1 4– 0=4 5– 1=4 5– 5=0

_______________________________ 5. 5pNDGDUDEI]HWHWWHWWEHDWiVNiMiED0HQQ\LWUDNKDWEHOHKD|VV]HVHQ
GDUDEI]HWHYDQ"
5DNGNLNRURQJRNNDODIHODGDWRWPDMGtUMUyODV]iPIHODGDWRWDI]HWHGEH
_______________________________
42
_______________________________

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
1. Dobom a labdát. A nevelő kitesz egy számkártyát a táblára a tanult számok közül. Mond egy számot,
s ezt kell pótolni annak a tanulónak, akinek dobja a labdát. Érdemes több számmal is eljátszani.
2. Az interaktív tábla feladata.

Eszközök: ÉM. 42. oldal; Fgy. 31. oldal; Interaktív tananyag: 2.2.6.

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

60
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 61

A NYITOTT MONDAT

$1<,7277021'$7
$1<,7277021'$7
Ezen a héten alakítjuk ki a nyitott mon-
dat fogalmát. Megtanítjuk, hogy hogyan
%HQFpQHNQpOW|EESLURVNLVDXWyMDYDQ0HQQ\LOHKHWQHNL" 1. értelmezzük a nyitott mondatokat,
melyik az a leolvasási mód, amely a leg-
jobban segíti a megoldás megkeresését.
Különböző nyitott mondatokat mu-
tatunk a gyerekeknek, s a megoldásra is
többféle lehetőséget kínálunk a kis ta-
nítványainknak: egyszerűen leírjuk azo-
kat a számokat, amelyek igazzá teszik a
nyitott mondatokat, egy adott számhal-
mazból kiválogatjuk azokat, amelyek
ÌJ \MHJ \H]KHWMNOH
ÌJ\MHJ\H]KHWMNOH ÌJ \ROYDVVXN
ÌJ\ROYDVVXN
igazzá teszik, számegyenesen ábrázoljuk
.HUHVHPD]RNDWDV]iPRNDWDPHO\HNQpO
.HUHVHPD]RNDWDV]iPRNDWDPHO\HNQpO a helyes számokat.
2</
2< / QDJ \REEDN
QDJ\REEDN Az első órán egyszerű, több meg-
/ 3, 4, 5 ....
3, 4, .. (]HNDV]iPRN 3,
(]HNDV]iPRN 3, 4,
4, 5 ...
...
% HQFpQHNYDJ \W|EESLURVNLVDXWyMDOHKHW
%HQFpQHNYDJ\W|EESLURVNLVDXWyMDOHKHW
oldásos relációkat oldunk meg, ügyelve
arra, hogy helyesen olvassuk el a felada-
4>„
4> „ ÌÌJ\ROYDVVXN
J \ROYDVVXN
„ 33,, 22,, 11,, 0
. HUHVHPD]RNDWDV]iPRNDWDPHO\HN
.HUHVHPD]RNDWDV]iPRNDWDPHO\HN tot. (Mivel ez már fél megoldás.)
 QpONLVHEEHN
QpONLVHEEHN
E V]iPRN 3,
zek a V]iPRN
Ezek 3, 2,
2, 1,
1, 0
A jelölést illetően, vagy leírjuk a meg-
Ezeket
Ezeket n
nyitott
yitott mmondatoknak
ondatoknak nnevezzük.
evezzü oldást jelentő számokat, vagy egy adott
számsoron bekarikázzuk.
)RO\ WDVGDQ\LWRWWPRQGDWRNPHJROGiViWDPLQWDV]H
] 2.
A feladatgyűjtemény 33/1. a), b) fel-
a) 1 < 0 1 2 3 4 5
E 0 < ‚ 0 1 2 3 4 5
adata segíti a megértést.
c) 5 > „ 0 1 2 3 4 5
Lazításként rajzos szabályjátékot old-
hatnak meg a tanulók, aminek szabálya:
)LJ \HOGPHJDV]DEiO\ WpVUDM]ROM 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 levél.

Előzetes tudás: Számolás szóban egye-


43
sével 10-ig. Személyek, dolgok szám-
lálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb,
semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).
Tárgyak sorba rendezésének képessége (szín, méret, forma szerint). Előrajzolás után díszítő sor raj-
zolása a minták váltakozásával.

Játékok:
„A legerősebb láncszem” című játék: A tanulók felállnak. Párokat alkotnak. Egy-egy párnak felteszünk
egy-egy kérdést (pl. 1>, 3+1; 0 +4, 4–2; 4< stb.). Az a tanuló marad állva, aki előbb mondja a helyes
eredményt. A következő körben az állva maradt tanulók alkotnak párokat, és őket kérdezzük. Az a
kisgyerek lesz a legerősebb láncszem vagy a győztes, aki a legvégéig állva marad, s a legutolsó kérdésre
ő tudja előbb a helyes választ.

Eszközök: ÉM. 43. oldal; Fgy. 33/1. a), b)

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

61
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 62

NYITOTT MONDATOK

A nyitott mondatokkal történő ismer-


kedést olyan relációkkal folytatjuk, ame-
lyek már két feltételnek kell, hogy meg- .DWDUHQGH]LDMiWpNDLW+iQ\EDEiMDOHKHWKDQiOW|EEGHQpO
1. NHYHVHEEYDQQHNL"
feleljenek. Pl. Keresem azokat a számo-
kat, amelyek 1-nél nagyobbak, de 5-nél
kisebbek.
A szöveges feladat kapcsán beszél-
gethetünk a gyerekekkel a játékaikról,
a lányok babáiról. A szöveges feladat is-
mertetése után megbeszéljük, hogy nyi-
tott mondattal lejegyezhetjük a barna
mezőben olvasható módon.
Ha számegyenesen mutatjuk, hasz-
nos, ha rátetetjük a bal mutató ujjukat 1
1\LWRWWPRQGDWWDOtJ\MHJ\H]]NOH
\LWRWWPRQGDWWDOtJ \MHJ \H]]NOH < / <
< <

a 3-as, a jobb mutató ujjukat az 5-ös ÌÌJ\ROYDVVXN0HO\LND]DV]iPDPHO\LNQiOQDJ\REEQpONLVHEE"
J \ROYDVVXN0HO\LND]DV]iPDPHO\LNQiOQDJ \REEQpONLVHEE"
számra. S megkérdezzük tőlük: Mely $ NHUHVHWWV]iPD /
$NHUHVHWWV]iPD .DWiQDN /
4 .DWiQDN 4 EEDEiMDYDQ
DEiMDYDQ
számot látod a kettő között? 2. 2OGGPHJDQ\LWRWWPRQGDWRNDWDPLQWDVHJtWVpJpYHO
Már van a gyerekeknek tapasztalatuk a) 1 < Ð < Ð @ 2 @ 3
arról, hogy a számegyenesen jobbra ha- E 5 > Ñ > 0 Ñ @4 @ 3 @2 @ 1
ladva egyre nagyobb számok következ-
3. 9HJ \pODNH]HGEHSiOFLNiW0HQQ\LWYHKHWV]PpJKR]]iKDNHYHVHEE
nek, balra haladva egyre kisebbek. OHKHWDNH]HGEHQPLQWSiOFLND"0RQGGHO+iQ\PHJROGiVWWDOiOWiO"
A 3. és 4. feladatot rakassuk ki a gye-
4. eGHVDQ\DEULyVWYiViUROWUHJJHOLUH0HQQ\LIRJ \RWWHOKDW|EEPDUDGW
rekekkel a jobb megértés érdekében! 1QpO"0RQGGHO+iQ\PHJROGiVWWDOiOWiO"
Az 5. feladatban megmutatjuk, hogy
5. $Q\LWRWWPRQGDWRNPHJROGiViWV]iPHJ \HQHVHQLViEUi]ROKDWMXN
a nyitott mondat megoldásait szám-
egyenesen is jelölhetjük. 1</ <5

0 1 2 3 4 5
Előzetes tudás: Számolás szóban egye-
sével 10-ig. Személyek, dolgok számlá- 44

lása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.


Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb,
semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. „Okostojás”. A tanulók tojás alakzatot alakítva leguggolnak. Egy tanuló állva marad, és a körön kívül
odaáll az egyik guggoló tanuló mögé. Az álló és az előtte guggoló gyerektől egyszerre kérdezem: pl.
Melyik az a szám, amelyik a 0-nál nagyobb, a 2-nél kisebb?; Melyik az a szám, amelyik az 5-nél kisebb,
a 3-nál nagyobb? stb. Aki előbb válaszol, az lép tovább. Ha az álló tudta előbb a helyes választ, akkor
ő, ha a guggoló tanuló válaszolt gyorsabban, helyesen, akkor helyet cserélnek, és ő lép tovább. Aki
legalább a fél kört „legyőzi”, jutalmat kaphat.
2. Barkochba. Gondoltam egy számra…
3. „Számlabda”. Bontás: Bontsuk a 9-et! Dobom a labdát. Én mondom az egyik tagot, te a másikat.
Pl. 4-et mondok, a tanuló 5-öt. Ha eltalálja, leül, ha nem, akkor állva marad és egy következő helyes
számolással kiválthatja magát.

Eszközök: ÉM. 44. oldal; számegyenes; korongok, pálcikák

Projektfeladat: Készítsünk közlekedési jelzőtáblákat!

62
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 63

A NYITOTT MONDAT

A nyitott mondatok kissé nehezebb faj-


tája, amikor az egyik, vagy mindkét
eGHVDQ\DQpKiQ\GDUDEEDQiQWWHWWD]DV]WDOUD*\HUPHNHLQpONHYH- feltételt művelettel adjuk meg. Ebben az
VHEEHWGHQpOW|EEHWHWWHNPHJEHOŊOH+iQ\EDQiQWIRJ \DV]WKDWWDNHO"
1.
esetben is segít a helyes leolvasás. Ve-
gyünk egy példát a módszertani lépé-
sekhez! Pl.: 5–0 >> 1+1
• Olvassuk le a nyitott mondatot!
Tanuló: Melyek azok a számok, ame-
lyek 5–0-nál kisebbek, de az 1+1-nél
1\LWRWWPRQGDWWDO
1\LWRWWPRQGDWWDO ÌÌJ\ROYDVVXN0HO\LND]DV]iPDPHO\LN
J\ROYDVVXN0HO\LND]DV]iPDPHO\LN nagyobbak.
ttJ\MHJ\H]]NOH
J \MHJ \H]]NOH QpO QpO NHYHVHEEGHQpOW|EE"
QpO QpO NHYHVHEEGHQpOW|EE"
• Mi a következő lépés?
> / >
> >
 $NHUHVHWWV]iPRN
$NHUHVHWWV]iPRN 4  3 
/ 4 $J\HUHNHNYDJ\EDQiQWHKHWWHNPHJ
$J \HUHNHN 4YDJ \ 3EDQiQWHKHWWHNPHJ Tanuló: Elvégezzük a lehetséges mű-
veleteket: 5–0= 5; 1+ 1= 2
$Q\LWRWWPRQGDWRNPHJROGiViWV]iPVRURQLVMHO|OK 2. (Az eredményeket írjuk a műveletek
2OGGPHJDQ\LWRWWPRQGDWRNDWDPLQWDV]HULQW
5 fölé!)
1+4>/ 0 1 2 3 4 5
0 5
• Értelmezzük újra a nyitott mondatot!
a) 2 – 2 < / < 4 + 1 0 1 2 3 4 5 Tanuló: Keresem azokat a számokat,
4 2
E 1 + 3 > >5–3 0 1 2 3 4 5 amelyek 5-nél kisebbek, de 2-nél na-
2OGGPHJDQ\LWRWWPRQGDWRNDW 3.
gyobbak.
3
a) 2 + 1 < / < 5 / 4 • Melyek azok a számok, amelyek mind-
3 két feltételnek megfelelnek?
E 0 < / < 5 – 2 / 1 2
5 1 Tanuló: A helyes megoldás: 4, 3.
c) 1 + 4 > / > 5 – 4 / 4 32
• Helyettesítsük be a számokat a nyi-
0HO\V]iPRNWHV]LNLJD]]iDQ\LWRWWPRQGDWRNDW" 4. tott mondatba! Ügyeljünk arra, hogy
.DULNi]GEHDPHJROGiVWDV]iPHJ \HQHVHQ
1 egyenlőség értelmezésekor nem szá-
a) 0+1< / <3 mokat, hanem csak számot keresünk!
3 5 (Ilyen esetben mindig csak egy meg-
E 1+2< / <4+1
oldás van. Pl. 3 +  = 5)
45

Előzetes tudás: Számolás szóban


egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi is-
meretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés
képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. 3-5 tanulót a tanterem végébe állítunk egy sorba. Egyszerre kérdezünk tőlük, s aki először kimondja
a helyes választ, egy lépést előre lép. Az a győztes, aki először eléri a cél vonalát. (Kérdések, pl. 3 +2;
a 2 nagyobb számszomszédja; 5 +1; ennyi ujj van egy kezeden, stb.)
2. Az interaktív tábla játékai.

Eszközök: ÉM. 45. oldal; Fgy. 33/2., 3., 4.; Számoljunk! 29/4., 5.; Interaktív tananyag 2.2.8.; számegyenes

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

Projektfeladat: Készítsünk közlekedési jelzőtáblákat!

63
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 64

JÁTSSZUNK!

A matematika tantárgy tanítására is – JÁTSSZUNK!


JÁTSSZUNK!
mint minden másra – igaz, hogy játékos
környezetben sokkal könnyebb az is- Színezd ki a g yöng ysorokat pirossal és kékkel!
1. $SLURVV]tQŤJ\|QJ \W|EEOHJ \HQPLQWDNpN
mereteket elsajátítani. A forma, a feladat
tálalása sokat segíthet a tartalom minél
hatékonyabb megértéséhez. Nagyon sok
olyan példát tudunk, amikor a kisgyer- 2. )LJ \HOGPHJDODSRVDQDV]tQHViEUiNDW0iVROGOHŊNHWDN|]pSVŊNHUH
WHNEH0DMGWDNDUGOHpVDMREEROGDOUDUDM]ROMSRQWRVDQXJ \DQ~J \DKRJ \
mek azt gondolja, hogy játszik, közben DEDOROGDOLiEUiQOiWWDG
pedig komoly tananyagtartalmakat sa-
játít el.
Ezen a tankönyvi oldalon játékosan
oldhatnak meg a tanulók szövegbe
ágyazott nyitott mondatot színezéssel, 3. 6]tQH]]0LQGHJ \LNpStWPpQ\EHQNHYHVHEEOHJ \HQDViUJDNRFND
memóriafejlesztő feladatot, és kombi- PLQWD]|OG
natorikai feladatot.

Feljegyzéseim:
_______________________________ 4. 5DM]ROMDEDOROGDOUD1J \HOW|EEHWDMREEROGDOUDYHONHYHVHEEHW
DN|]pSVŊQpO
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
5. 6]tQH]]DKiURPV]tQQHO~J \KRJ \PLQGHJ \LN]iV]OyPiVPiVOHJ \HQ
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 46

Előzetes tudás: Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos formák közül
az eltérők kiválogatásának képessége. Adott formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás
a testsémáknak megfelelően.

Játék:
1. Mi változott meg? A táblán halmazban elhelyezve logikai lapokat rakunk ki (5-10 lap, az osztály
szintjéhez igazítva). A gyerekek igaz állításokat mondanak a kirakott lapokról. Aztán megkérjük
őket, hogy boruljanak le a padra, miközben egy lapot kicserélünk a táblán. Ki kell találniuk, hogy mi
változott meg.
2. Hány kézfogás történt? A gyerekeket 4 fős csoportokba rendezzük. Megkérdezzük őket, hogy szer-
intük hány kézfogás történik a csoportban, ha mindenki mindenkivel kezet fog. (De csak egyszer!)
Kérjük meg őket, hogy játsszák el! Hasonlítsák össze a becsült és a tényleges eredményt!
3. Páros építés. Építtessünk fehér kiskockákból! Határozzuk meg, hogy 4, 5, 6, vagy 7 kockából építhet-
nek! Amikor készen vannak, figyeljék meg alaposan a társukét, s építsék meg egymás építményeit!

Eszközök: ÉM. 46. oldal; táblai logikai lapok, színes rudak készlete

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: Geometriai alakzatok rajzolása. A vizuális nyelv alapvető eszközeinek (pont, vonal, for-
ma) használata és megkülönböztetése. Kompozíció alkotása geometriai alakzatokból.
64
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 65

JÁTSSZUNK!

Folytatjuk a játékos feladatmegoldá-


sokat.
gOW|]WHVGIHODPDFLWPLQGLJPiVPiVV]tQŤUXKiEDpVNDODSED Az első, kombinatorika feladat színe-
=|OGSLURVpVViUJDV]tQHNHWKDV]QiOM
1.
zése előtt kérdezzük meg a tanulókat,
hogy tudnak-e olyan eljárást, amelynek
segítségével biztosítani tudjuk, hogy
egyetlen színkombináció se maradjon
ki. (2. rajz: a sapka zöld, a mellény piros,
=ROLpV3HWLHJ \ IRUPDPpUHWŤpStWŊHOHPHNEŊOpStWHWW 2.
.|VG|VV]HD]XJ \DQRO\DQPDJDVDNDW
a nadrág sárga, stb.)
0HO\LNQHNQLQFVSiUMD".DULNi]GEH A feladatokat megoldhatják úgy is a
tanulók, hogy a lassabban haladók pár-
ban, az ügyesebbek önállóan dolgoznak.
A 4. feladat kapcsán beszéljünk a he-
lyes közlekedésről és a közlekedési
táblák jelentéséről, kapcsolódva a kör-
6]tQH]G NL ~J \ D NRFNiNDW KRJ \ D SLURV PLQGLJ HJJ \HO W|EE OHJ \HQ PLQW D 3. nyezetismereti tananyaghoz!
kék!

Feljegyzéseim:
_______________________________
0LYiOWR]RWWPHJ".DULNi]GEH7HPHO\LNHWLVPHUHGIHO"
4. _______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
6]tQH]GNLD]WD]DODN]DWRWDPHO\LNPHJYiOWR]RWW 5. _______________________________
_______________________________
47 _______________________________

Előzetes tudás: Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos formák közül az el-
térők kiválogatásának képessége. Adott formák összekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájékozódás a test-
sémáknak megfelelően.

Játékok:
1. Játsszunk rendőröset! A rendőr egymás után három táblát mutat, majd belekeveri a többi közé. Ki
tudja emlékezetből megkeresni a 3 táblát?
2. Állítsuk 3 fős csoportokba a gyerekeket! Tippeljék meg, hogy hányféleképpen tudnak sorba állni!
Játsszák el, majd vessék össze az eredményt a becslésükkel!

Eszközök: ÉM. 47. oldal; közlekedési jelzőtáblák

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: Geometriai alakzatok rajzolása. A vizuális nyelv alapvető eszközeinek (pont, vonal,
forma) használata és megkülönböztetése. Kompozíció alkotása geometriai alakzatokból.

65
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 66

MŰVELETEK TÖBB TAGGAL


AZ ÖSSZEADÁS
Az ötös számkörben már megismerked- 0
0ĥ9(/(7(.7g%%7$**$/
ĥ9(/(7(.7g%%7$**$/
tek a gyerekek a többtagú műveletekkel, A
AZZ ÖSSZEADÁS
ÖSSZEADÁS

így nem kell új tananyagként kezelnünk. (QLNŊHJ\HGOSLKHQDPHVHVDURNEDQDPLNRUPHJpUNH]LNDEDUiWQŊMH%RJ


1. OiUND.LVLGŊP~OYDPpJNpWNLVOiQ\FVDWODNR]LNKR]]iMXN+iQ\DQOHV]QHN"
Játszassuk el a feladatokat, rakassuk
ki, úgy könnyebb lesz a megoldás! A 2.
feladat megoldásakor biztassuk tanít-
ványainkat, hogy nem kell művészi raj-
zokat készíteni, mert a feladat hibátlan
matematikai megoldása a cél! 1 1+1= 2 1+1+2= 4
A 3. feladathoz kombinatorikai fel-
2. (]WD]|VV]HDGiVW
adatmegoldást is kapcsolhatunk, ha a OiWWDP1 + 1
 
rajzokról többféleképpen is le tudják írni (]WUDNWDPNLEHOŊOH
a gyerekek az összeadásokat. Egyúttal 1HNHGPLMXWD]
HV]HGEHHUUŊOD]
tudatosítjuk növendékeinkben az össze- |VV]HDGiVUyO"
adás tagjainak felcserélhetőségét. 5DM]ROGOHDI]H
A 4. feladat megoldásakor ügyeljünk WHGEH

a nyitott mondatok helyes leolvasására, 3. ÌUM|VV]HDGiVRNDWDNpSHNKH]+DWXGRGtUGOHW|EEIpOHNpSSHQDI]HWHGEH


ami nagyon megkönnyítheti a megoldás
menetét!

Feljegyzéseim:
_______________________________ 4 + 1 + 2= 4 1 + 2 + 2= 5 3 + 1 + 1= 5
_______________________________ 4. 2OGGPHJDQ\LWRWWPRQGDWRNDW
2 5 2
a) 1 + 1 < / F 2 + 2 + 1 > >1+1
_______________________________
/ 3 4 5 .... . . 4 3
_______________________________ 5 5 ‚ 1
E 3 + 1 + 1 > d) 1 + 4 > >0+1

_______________________________ 4 3 2 1 0 4 3 2

_______________________________ 48

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
„Okostojás”. A tanulók tojás alakzatot alakítva leguggolnak. Egy tanuló állva marad, és a körön kívül
odaáll az egyik guggoló tanuló mögé. Az álló és az előtte guggoló gyerektől egyszerre kérdezem: pl.
Mennyi 1+1+2? 3+1+1? 0+4+1? stb. Aki előbb válaszol, az lép tovább. Ha az álló tudta előbb a helyes
választ, akkor ő, ha a guggoló tanuló válaszolt gyorsabban, helyesen, akkor helyet cserélnek, és ő lép
tovább. Aki legalább a fél kört „legyőzi”, jutalmat kaphat.

Eszközök: ÉM. 48. oldal; Fgy. 34. oldal; Interaktív tananyag: 2.2.7.; füzet

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

66
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 67

MŰVELETEK TÖBB TAGGAL


A KIVONÁS ÉS A PÓTLÁS
0ĥ9(/(7(.7g%%7$**$/
0ĥ9(/(7(.7g%%7$**$/ A többtagú kivonás és pótlás sem isme-
$.,921É6e6$3Ð7/ É6
$.,921É6e6$3Ð7/É6 retlen a tanulók előtt, hisz ötös szám-
À~MiWV]RWWDPHVHVDURNEDQ(J \À~NLPHQWD]XGYDUUDMiWV]DQL körben már megismerkedtek a tanulók
.pVŊEEPpJNpWÀ~WiYR]RWW+iQ\DQPDUDGWDNEHQW"
1.
a tananyaggal.
A feladatokat ez esetben is javasoljuk
eljátszani és kirakni.
A nyitott mondatok helyes leolvasása
után a műveleti eredményeket írassuk
a műveletek fölé! Így könnyebb a má-
5 5–1= 4 5–1–2= 2 sodszori leolvasás a gyerekeknek.
ÌUMNLYRQiVRNDWDUDM]RNKR] 2.
D $]OXÀEyOHOŊV]|UHOGXUUDQWPDMGPpJHJ \OXÀOHHUHV]WHWW
+iQ\pSOXÀPDUDGW"
Feljegyzéseim:
_______________________________
_______________________________
5 – 2 – 1= 2
_______________________________
E $]OXÀEyOHOŊV]|UHOGXUUDQWPDMGPpJNHWWŊOHHUHV]WHWW _______________________________
+iQ\pSOXÀPDUDGW"
_______________________________
_______________________________
_______________________________
5 – 3 – 2= 0
_______________________________
2OGGPHJDQ\LWRWWPRQGDWRN 3. _______________________________
4
a) 5 – 0 – 1 > / F 4 1– 2 – 1 < < 5 4– 1

/ 3 2 1 0 2 3 _______________________________
1 4 ‚ 4
E 3 – 1 – 1 < d) 5 – 1 >

>0+1 _______________________________
 2 3 4 5 3 2
_______________________________
49
_______________________________
Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
„Okostojás”. A tanulók tojás alakzatot alakítva leguggolnak. Egy tanuló állva marad, és a körön kívül
odaáll az egyik guggoló tanuló mögé. Az álló és az előtte guggoló gyerektől egyszerre kérdezem: pl.
Mennyi 1+1–2? 3–1–1? 0+4–1? stb. Aki előbb válaszol, az lép tovább. Ha az álló tudta előbb a helyes
választ, akkor ő, ha a guggoló tanuló válaszolt gyorsabban, helyesen, akkor helyet cserélnek, és ő lép
tovább. Aki legalább a fél kört „legyőzi”, jutalmat kaphat.
2. Az interaktív tábla játékai.

Eszközök: ÉM. 49. oldal; Fgy. 35. oldal; Számoljunk! 30. oldal

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

Projektmunka: Fotók gyűjtése a gyerekekről, születésüktől mostanáig.


67
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 68

SZÖVEGES FELADATOK

Az első feladat jól ráhangolja a gyere- SZÖVEGES


SZÖVEGES F
FELADATOK
ELADATOK
keket a szöveges feladatok megoldására.
Készíttessük elő a „+” és a „–„ jelet, s +RJ \DQV]iPROQiO"gVV]HDGiVVDOYDJ \NLYRQiVVDO"
1. 0XWDVGDMHONiU W\iGDWYDJ \PRQGGHO
kérjük meg a tanulókat, hogy egy-egy ²(OYHV]HWWNpWPDWULFiP (–
(–) ²0HJHWWQNGDUDEQDUDQFVRW (–)
mondat elhangzása után emeljék fel azt ²+iURPEDUiWRPpUNH]HWW(+ (+) ².DSWDPN|Q\ YHW (+)
a jelet, ami az állításra illik! ².LGXUUDQW1OXÀP (–) ²$Q\DYHWWNJDOPiW (+))
A 2. feladat megoldásakor ne a mű- 2. 5DM]]DOROGGPHJDIHODGDWRW
vészi rajzra törekedjenek a gyerekek, $QQDVRUEDUDNWDDEDEiLWDSROFRQ
V]ŊNHpV1EDUQDKDM~EDEiMDYDQ
hanem a matematikai megoldás pon- +iQ\EDEiMDYDQ$QQiQDN|VV]HVHQ"
tosságára. 9iODV]ROMV]yEDQ
A szöveges feladatok egyik fajtája, 3. 0RQGMW|U WpQHWHWDNpSHNUŊO.pUGH]]9i 
amikor képről a tanuló talál ki törté-
netet (mesét), s kérdést is ő fogalmaz
meg hozzá. Ezt gyakorolhatjuk a 3. fel-
adattal.
Lehetséges megoldás: Három moto-
ros közeledik az állomás melletti parko-
lóhoz. Hány jármű lesz a parkolóban, ha
4. 6WHÀJ \|QJ \|WIŤ]+iQ\GDUDERWIŤ]KHWHWWPiUIHOKD1QpOW|EEGHQpO
egy terepjáró autó és egy motorkerékpár NHYHVHEEJ \|QJ \YDQDIRQDOiQ"
már ott parkolt? 6]tQH]GNLDPHJIHOHOŊV]iP~J \|QJ \|W
M: 3 + 1 + 1 = 5 (de elfogadható a
3+ 2= 5 vagy a 2 +3 =5 számfeladat is).
Válasz: A parkolóban 5 jármű parkol.
A 4. feladat szöveggel megfogalma- 5. D (]HNHWDPŤYHOHWHNHWtU WDP5DM]ROMKR]]iMXNDI]HWHGEH
7DOiOMNLW|U WpQHWHW
zott, rajzzal megoldandó nyitott mondat.
3+1= 4 5–4= 1 3+ 2 =5
Az 5. feladatban művelethez kell szö-
veges feladatot kitalálni a tanulóknak. E ÌUGOHDUDM]RNDOiDPŤYHOHWHNHWpVV]iPROGNLŊNHW

Előzetes tudás: Számolás szóban egye- 50

sével 10-ig. Személyek, dolgok szám-


lálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése
(nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képes-sége (kettesével sorakozás), párok
összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. A gyerekek írjanak egymásnak számfeladatokat, amelyhez a társuknak szöveges feladatot kell ki-
találni!
2. Számfeladatokat írunk a táblára. A pedagógus elmondja a szöveges feladat első mondatát. A tanulók-
nak folytatniuk kell!

Eszközök: ÉM. 50. oldal; Fgy. 36. oldal; Szöveges mat. fgy. 14. oldal; füzet

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: a hallott, olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk ki-
emelése.

68
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:37 Page 69

A SORREND
A SORSZÁMOK

$
$6255(1'$6256=È02.
6255(1'$6256= È02. A sorszám fogalma
Először a gyerekek környezetéből vett
D 0RQGGHOKRJ \DOpWUDKiQ\DGLNIRNiQiOOQDND]iOODWRN példákon gyakoroljunk! (– Hányadik
E )LJ \HOGPHJKRJ \DQMHO|OWNDKHO\NHW
1.
vagy a tornasorban? – Hányadik pad-
$OpWUiQ
$OpWUiQ5 iOODWOiWKDWy
iOODWOiWKDWy ban ülsz? stb.)
$NLVPDGiUD]|W|GLN
$NLVPDGiUD]|W|GLN
OpSFVŊIRNRQiOO
OpSFVŊIRNRQiOO
Megbeszéljük a számok sorrendjét is
(]WV]iPPDOtJ\MHO|OMN
(]WV]iPPDOtJ\MHO|OMN a számegyenesen. Felfedeztetjük, hogy
|W|W|GLN
|W|W|GLN a számegyenesen minden páros számot
egy páratlan, minden páratlant pedig
egy páros követ.
Kérjünk meg öt tanulót, hogy jöjjön
előre! Ezeknek a tanulóknak magasság
szerint sorba kell állniuk. Egy hatodik
F ²+iQ\DGLNOpSFVŊUHPiV]RWWIHODVQL"1. ²+iQ\DGLNOpSFVŊUHV]iOOW tanuló ebben segíthet nekik. Ezután a
 ²+RYDXJURWWIHODEpND" 2. DNDWLFDERJiU" 4.
 ²+RONXNRUpNRODNDNDV" 3. ²+iQ\DGLNIRNUDUHSOW feladatot elvégezhetjük újabb tanulók-
DNLVPDGiU" 5. kal, természetesen a tanulók számát is
6RUEDiOOWDND]iOODWRN)LJ \HOGPHJŊNHWÌUGOHDKHO\HVYiODV]W 2. változtathatjuk.
²+iQ\DGLNDVRUEDQDEpND" 3. Kérjük meg a tanulókat, hogy keres-
²+iQ\DGLNKHO\HQODVQ" 1. senek tíz hasonló tárgyat, például tíz ce-
²+iQ\DGLNKHO\HQOiWRGDNDNDVW" 4.
²+iQ\DGLNDOHSNH" 2. ruzát! Ezeket kell sorba rakniuk a leg-
²+ROOiWKDWyDNDWLFD" 5. rövidebbtől a leghosszabbig. Ezt elvégez-
hetik kavicsokkal, ahol a legkönnyebbtől
9iODV]ROMDNpUGpVHNUHDNpSDODSMiQ +iQ\DQNHUpNSiUR]QD
p Négyen.
en.
n 3. a legnehezebbig kell felállítaniuk a sor-
+iQ\DGLNDYHUVHQ\EHQDV]ŊNHÀ~"1. rendet.
0LO\HQUXKiWYLVHOD]DNLVOiQ\DNL
DKDUPDGLNDYHUVHQ\EHQ" Piros-kék.
Piros-kék.
A tanulók más tárgyakat is kereshet-
+iQ\DGLNKHO\HQNHUpNSiUR]LN nek, amiket hosszúság, nehézség vagy
DVDSNiWYLVHOŊÀ~" 4. nagyság alapján állítanak sorba. A gye-
rekek is kitalálhatnak feladatokat.
51 Ezt követően végezzük el a tanköny-
vi feladatokat!

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők,
kesztyűk).

Játékok:
A tanulókról szóló, otthonról hozott fotók életkor szerinti sorba rendezése. Hogyan fejlődtem? Melyik
kép hányadik a sorban?

Eszközök: ÉM. 51. oldal; Fgy. 37. oldal; fotók a gyerekekről

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.
Környezetismeret: Növekedés, fejlődés.

69
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 70

A SZÁMOK MEGISMERÉSE
A HAT
Folytatjuk a számok megismerését a tí- $6= È02.0(*,60(5e6(
$6=È02.0(*,60(5e6(
$+$7
$+$7
zes számkörben. Beszéltessük tanítvá-
nyainkat a képről spontán, majd irányí- 0HVpOMDNpSUŊO6]iPROM0LEŊOKiQ\DWOiWV]"0LEŊOOiWV]KDWRW"
1.
tott kérdések segítségével! Ezt követően:
– mutasson az ujján többféleképpen
6-ot,
– megkeressük a dobókockán a 6
pöttyöt,
– keresünk 6 pöttyös dominót,
– megismerkedünk a 6 számképé-
vel, kirakjuk piros korongokkal
(mert páros szám),
– megkeressük a 6 helyét a szám-
egyenesen, megnézzük a szám-
szomszédait, tudatosítjuk a szám- 2. )LJ \HOGPHJD RW0XWDVGVRNIpOHNpSSHQDKDWRW
)LJ\HOGPHJDRW0XWDVGVRNIpOHNpSSHQDKDWRW

6
szomszéd fogalmát;
– szőnyegezzük a lila rudat,
– 6 tanuló párokat alkot,
– megismerjük a 6 számjelét, amit 3. 6]ŊQ\HJH]GDOLODUXGDWU~GGDO 4. +iQ\NLVOiQ\YDQDNpSHQ"
2OYDVVUyODV]iPWDQQ\HOYHQ 3iU WDONRWQDN"
megformázunk gyurmából, 0RQGGHO
– vázoljuk a tankönyv 53/1. felada- SiU
tában,
5. ÌUGDV]iPHJ \HQHVSRQWMDLDOiDKLiQ\]yV]iPRNDW
– írjuk a Számoljunk! munkafüzetbe.
1 3 5
Az interaktív tananyag hatékonyan
0HO\LNV]iPYDQN|]YHWOHQODHOŊWW"2OYDVGOHDV]iPHJ \HQHVUŊO
0HO\LNV]iPYDQN|]YHWOHQODHOŊWW"2OYDVGOHDV]iPHJ\HQHVUŊO
segíti a 6 és a többi egyjegyű szám szám- (]DV]iPDNLVHEEV]iPV]RPV]pGMD
(]DV]iPDNLVHEEV]iPV]RPV]pGMD
fogalmának kialakítását, így hasznos, 77XGRGHPHO\LNV]iPiOOXWiQD"
XGRGHPHO\LNV]iPiOOXWiQD"
(
(]DV]iPDQDJ\REEV]iPV]RPV]pGMD
]DV]iPDQDJ \REEV]iPV]RPV]pGMD
ha minden órán egyszer megnézzük
az animációt. 52

Előzetes tudás: Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékenység. A feladat gondolati úton
való megoldásának képessége (helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzai-
ban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.
Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb,
semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
Csoportmunka forgószínpadszerűen:
1. csoport: Alakítsanak a gyerekek 6-os számot a testükből!
2. csoport: Írják az ujjukkal egymás hátára!
3. csoport: Rakják ki az udvaron kavicsokból a 6-os számot, vagy a teremben babzsákokból!

Eszközök: ÉM. 52. oldal, 53/1.; Számoljunk! 39. oldal; Interaktív tananyag: 3.1.1.; színes rudak kész-
lete; korongok, korongkirakó, dominó; számegyenes

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: számelemek írása; mesékben előforduló számok.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.

70
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 71

A HAT GYAKORLÁSA

A 6 vázolása, írása:
• Nagy karmozgással írjuk a levegőbe!
+DOYiQ\DQOHQGOHWHVHQtUGiWW|EEV]|UD RVV]iPRW)RO\ WDVG • Könyökből, csuklóból, majd ujjunk-
1.
kal a padon.
• Gyakoroljuk a 6 írását a feladatgyűj-
9pJH]GHODFVHOHNYpVHNHW 2. teményben!
D 7DSVROM RWGREEDQWV RWNRSSDQWV RW
E .pWGREyNRFNiYDOKRJ \DQWXGV] RWGREQL" 2. feladat: Állítsuk elő a 6-ot sokféle-
F +RJ \DQWXGV]D]RV]WiO\WDQXOyLEyOIŊVFVDSDWRNDW
|VV]HiOOtWDQL" À~NpVOiQ\RNV]HPYHJHVHNQHPV]HPYHJHVHNVWE
képpen!
ÌUMERQWiVRNDWDUDM]RNpVDV]iPNpSHNDODSMiQ 3.
A 3. feladatban a 6 bontását gyako-
roljuk rajzok és számképek segítségével.
A 4. feladatban számképekről kell
két-két összeadást és kivonást írni a ta-
nulóknak a minta alapján.
Az 5. feladatban egy dalszöveget ta-
6=6+0
6=
=6+
+ 6=5+1 6=4+2 6=3+3 lálunk, ami ugyan nem első osztályos
6=0+
6=0+6 6=1+5 6=2+4 6=3+3 tananyag, de az óvodából ismerhetik a
ÌUMNpW|VV]HDGiVWpVNpWNLYRQiVWDV]iPNpSHNUŊO 4. gyerekek. Ha mégsem ismerik, az inter-
aktív tananyag 3.1.1. szám alatt megta-
lálják a Kollégák és a gyerekek.
5+1= @ 6 4 + 2= 6 3 +3 =6 2 +4=6
1+5= @ 6 2 + 4= 6 3 +3 =6 4 +2=6
Válogathatnak még a kedves Kollé-
6"1= @ 5 6 " 2= 4 6 "3 =3 6 "4=2 gák a gyakorláshoz Az én matematikám
6"5= @ 1 6 " 4= 2 6 "3 =3 6 "2=4 feladatgyűjtemény 38–39. oldaláról, va-
+DWXGMiWRNHOpQHNHOKHWLWHNDGDOW 5. lamint az Okos(k)odó 22. oldaláról;
Hatan vannak a mi ludaink, / Három szürke, három fe fekete. / a Szöveges mat. fgy. 19. oldaláról.
Gúnár, gúnár, libagúnár, gúnár az eleje, / Szabad a mezeje, /
Akinek nincs párja, / Az lesz a gúnárja. Előzetes tudás: Egyszerű utasítások
megértése, annak megfelelő tevékeny-
53 ség. A feladat gondolati úton való meg-
oldásának képessége (helykeresés, pár-
választás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzaiban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.
Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb,
semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
Eszköz: tojásos doboz, fehér kiskocka (vagy építőelem).
Írjuk fel a számokat 1-től 6-ig és helyezzük el a tojásos doboz mélyedéseiben!
A tanulók beleteszik a fehér kiskockát a 6-os tojástartóba, és becsukják. Majd megrázzák a tojástartót
és újra kinyitják. Ezután építőelemekből akkora tornyot építenek, amekkora számhoz került abban a pil-
lanatban a fehér kiskocka. A tornyot lefektethetjük az asztalra (nem kell állnia). Ezt végezzük el ötször,
és építsük fel a tornyot! Kinek lett a legmagasabb?

Eszközök: ÉM. 53. oldal; Fgy. 38–39. oldal; Okos(k)odó 22. oldal; Szöveges mat. fgy. 19. oldal; Inter-
aktív tananyag: 3.1.1.; korongok

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása különböző tulajdonságok alapján.
Magyar nyelv és irodalom: számelemek írása; mesékben előforduló számok.

71
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 72

A SZÁMOK MEGISMERÉSE
A HÉT
Kialakítjuk a 7 számfogalmát többféle $+e7
$+e7
struktúra elve alapján. Meséltessük a ta-
nulókat a képről! Számláljanak meg 0HVpOMDNpSUŊO0LEŊOYDQDNpSHQ"
1.
mindent, amit csak lehet, majd:
– mutasson az ujján többféleképpen
7-et,
– megfigyeljük a katica pöttyeit,
– keresünk 7 pöttyös dominót,
– megismerkedünk a 7 számképé-
vel, kirakjuk kék korongokkal
(mert páratlan szám),
– megkeressük a 7 helyét a szám-
egyenesen, megnézzük a szám-
szomszédait, erősítjük a szám-
2.

7
)LJ\HOGPHJDHW0XWDVGVRNIpOHNpSSHQDKHWHW
)LJ \HOGPHJDHW0XWDVGVRNIpOHNpSSHQDKHWHW
szomszéd fogalmát;
– szőnyegezzük a fekete rudat,
– 7 tanuló párokat alkot, megállapít-
juk, hogy 1 tanulónak nem jut pár; 3. 6]ŊQ\HJH]GDIHNHWHUX 4
4. ÉOOMRQNLWDQXOyD]RV]WiOO\DOV]HPEHQ
– megismerjük a 7 számjelét, amit GDWU~GGDO2OYDVV .HWWHQNHWWHQIRJ MiWRNPHJHJ \PiVNH]pW
UyODV]iPWDQQ\HOYHQ +iQ\ SiU W DONRWWDWRN" -XWRWWH PLQGHQNLQHN
megformázunk gyurmából, SiU"$SiURVYDJ \SiUDWODQV]iP"
– vázoljuk a tankönyv 55/1. felada- 0LpU W"0RQGGHO
tában, 5. D ÌUGDV]iPHJ \HQHVSRQWMDLDOiDKLiQ\]yV]iPRNDW
– írjuk a Számoljunk! munkafüzet
40. oldalán. 2 5
Az interaktív tananyag hatékonyan
E 0RQGGHOPHO\LNV]iPYDQN|]YHWOHQODHOŊWWpVDXWiQ
segíti a 6 és a többi egyjegyű szám szám- HKiWD 6 pVD
77HKiWD pVD 8 DV]iPV]RPV]pGDL
DV]iPV]RPV]pGDL
fogalmának kialakítását, így hasznos, F .RSSDQWVHW/pSMpOHW
ha minden órán egyszer megnézzük az
animációt. 54

Előzetes tudás: Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékenység. A feladat gondolati úton
való megoldásának képessége (helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzai-
ban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.
Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb,
semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok: Csoportmunka forgószínpadszerűen:


1. csoport: Alakítsanak a gyerekek 7-es számot a testükből!
2. csoport: Írják az ujjukkal egymás hátára!
3. csoport: Rakják ki az udvaron kavicsokból a 7-es számot, vagy a teremben babzsákokból, esetleg ko-
rongokból vagy pálcikákból!

Eszközök: ÉM. 54–55. oldal, 53/1.; Számoljunk! 40. oldal; Interaktív tananyag: 3.1.1.; színes rudak
készlete; korongok, korongkirakó, dominó; számegyenes

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: számelemek írása; mesékben előforduló számok.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.

72
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 73

A HÉT GYAKORLÁSA

A 7 vázolása, írása:
• Nagy karmozgással írjuk a levegőbe!
+DOYiQ\DQOHQGOHWHVHQtUGiWW|EEV]|UDHVV]iPRW)RO\ WDVG • Könyökből, csuklóból, majd ujjunk-
1.
kal a padon.
• Gyakoroljuk a 7 írását a feladatgyűj-
teményben!
0HVpOMDNpSUŊO7DQXOGPHJDKpWQDSMDL 2.
9iODV]ROMV]yEDQ
²0LO\HQQDSYDQPD" 2. feladat: A hét napjainak gyakor-
²0LO\HQQDSYROWWHJQDS"
²0LO\HQQDSOHV]KROQDS" lása.
²0LWNpUGH]KHWQpOPpJ" A 3. feladatban, a Mit mond a kép?
0LWPRQGDNpWNpS"0LW|U WpQKHWHWW"5DM]ROGOHtUGOHV]iPWDQQ\HOYHQLV 3. című feladathoz mondassunk történe-
tet a gyerekekkel!
A 4. feladatban a számok sokféle ne-
4 4"2= 2 6 6– 2=4
vét gyakoroljuk.
Az 5. feladatban a 7 sokféle neve sze-
$N|YHWNH]ŊNLVPHVpWPRQGGHO~J \KRJ \DKHWHWHJ \V]HUVHPHMWHGNL 4.
*RQGROMDUUDKRJ \DV]iPRNQDNVRNIpOHQHYHYDQ repel, ezúttal kirakással, rajzzal.
+HWHGKpWRUV]iJEDQYDQYiU Válogathatnak még a kedves Kollé-
0LQGHQYiUQDNWRUQ\D gák a gyakorláshoz Az én matematikám
0LQGHQWRURQ\EDQV]RED feladatgyűjtemény 40–41. oldaláról,
0LQGHQV]REiQDNDEODND
0LQGHQDEODNEDQW|USH
a Számoljunk! 41. oldaláról, valamint
0LQGHQW|USpQHNFLFiMD az Okos(k)odó 23–24. oldaláról.
0LQGHQFLFiQDNHJHUH
0LQGDKHWHWPHJLVHWWHKDPP Előzetes tudás: Egyszerű utasítások
5.
megértése, annak megfelelő tevékeny-
%HWWLpV/LOLNRURQJRNNDOUDNWiNNLDHWW|EEIpOHNpSSHQ6HJtWVQHNLN
Rakd ki te is a padodon!
ség. A feladat gondolati úton való meg-

oldásának képessége (helykeresés, pár-
választás, eszközválasztás). Tevékenysé-
gekben (rajzaiban) újszerű ötletek, krea-
55 tivitás, fantázia megjelenése.
Számolás szóban egyesével 10-ig.
Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyi-
ségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (ket-
tesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. Bingó! Minden tanuló kap egy-egy számot 1-től 10-ig. (A számok osztását össze-vissza végezzük,
ne sorba!) Sorban számlálunk 10-ig és visszafele is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Akinek a saját számát kellene kimondani, az helyette azt mondja: Bingó!
2. „Okostojás” játék a játékgyűjteményben leírtak szerint.

Eszközök: ÉM. 54–55 oldal; Fgy. 40–41. oldal; Számoljunk! 40–41. oldal; Okos(k)odó 23–24. oldal;
Szöveges mat. fgy. 20. oldal; Interaktív tananyag: 3.1.1.; korongok (ezek a taneszközök a további gya-
korlóórákra is vonatkoznak)

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása különböző tulajdonságok alapján.
Magyar nyelv és irodalom: számelemek írása; mesékben előforduló számok.

73
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 74

A SZÁMOK MEGISMERÉSE
A NYOLC
Mielőtt megismerkedünk a 8-as szám- $1<2/&
$1<2/&
mal, beszéljünk a képről! Majd,
– mutasson az ujján többféleképpen 0HVpOMDNpSUŊO0LEŊOYDQ"
1.
8-at,
– megfigyeljük a pók lábait,
– keresünk 8 pöttyös dominót,
– megismerkedünk a 8 számképé-
vel, kirakjuk piros korongokkal
(mert páros szám),
– megkeressük a 8 helyét a szám-
egyenesen, megnézzük a szám-
szomszédait, erősítjük a szám-
szomszéd fogalmát;
– szőnyegezzük a bordó rudat,
2.

8
)
)LJ\HOGPHJDDW0XWDVGVRNIpOHNpSSHQDQ\ROFDW
LJ \HOGPHJDDW0XWDVGVRNIpOHNpSSHQDQ\ROFDW
– 8 tanuló párokat alkot, megálla-
pítjuk, hogy a 8 páros szám, mert
minden tanulónak jutott pár,
4 párt alkottak; 3. 6]ŊQ\HJH]GDERUGy 4
4. ÉOOMRQNLWDQXOyD]RV]WiOO\DOV]HPEHQ
– megismerjük a 8 számjelét, amit UXGDWU~GGDO .HWWHQNHWWHQIRJ MiWRNPHJHJ \PiVNH]pW
+iQ\SiUWDONRWWDWRN"-XWRWWHPLQGHQNLQHN
megformázunk gyurmából, SiU"$SiURVYDJ \SiUDWODQV]iP"
– vázoljuk a tankönyv 57/1. felada- 0LpU W"0RQGGHO

tában, 5. D ÌUGEHDV]iPHJ \HQHVKLiQ\]yV]iPDLW


– írjuk a Számoljunk! munkafüzet 1 2 4
42. oldalán. E 0RQGGHOPHO\LNV]iPiOODHOŊWW0LN|YHWNH]LNPDMGXWiQD"
Az interaktív tananyag hatékonyan F 0RQGGHOPLEŊOYDQDNpSHNHQ0LEŊOYDQNHYHVHEE"0HQQ\LYHO
segíti a 8 és a többi egyjegyű szám szám-
fogalmának kialakítását, így hasznos,
ha minden órán egyszer megnézzük az
animációt. 56

Előzetes tudás: Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékenység. A feladat gondolati úton
való megoldásának képessége (helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzai-
ban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.
Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb,
semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
Csoportmunka forgószínpadszerűen:
1. csoport: Alakítsanak a gyerekek 8-as számot a testükből!
2. csoport: Írják az ujjukkal egymás hátára!
3. csoport: Rakják ki az udvaron kavicsokból a 8-as számot, vagy a teremben babzsákokból, esetleg ko-
rongokból vagy pálcikákból!

Eszközök: ÉM. 56. oldal, 57/1.; Számoljunk! 42. oldal; Interaktív tananyag: 3.1.1.; színes rudak kész-
lete; korongok, korongkirakó, dominó; számegyenes

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: számelemek írása; mesékben előforduló számok.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.
74
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 75

A NYOLC GYAKORLÁSA

A 8 vázolása, írása:
• Nagy karmozgással írjuk a levegőbe!
+DOYiQ\DQOHQGOHWHVHQtUGiWW|EEV]|UDDVV]iPRW)RO\WDVG • Könyökből, csuklóból, majd ujjunk-
1.
kal a padon.
• Gyakoroljuk a 8 írását a feladatgyűj-
teményben!
0HQQ\LWpUQHNDNHUHWHNEHQWDOiOKDWyODSRNHJ\WW" 2.
ÌUMUyOXNV]iPIHODGDWRW 2. feladat: Mennyit érnek a lapok?
Műveletek írása.
A 3. feladatban a nyitott mondatok
igazsághalmazának keresését gyakorol-
hatják a tanulók.
A 4. feladatban a 8 sokféle nevét gya-
4+3=7 1+6=7 7+1=8 3+1=4
koroljuk kirakásokkal; kéttagú és há-
0HO\V]iPRNWHV]LNLJD]]iDQ\LWRWWPRQGDWRNDW" 3. romtagú összegalakok.
a) 4 < / < 7 / 5 6 Az 5. feladatban számképekről két
4 2
E 1 + 3 > <7–5 0 1 összeadást és két kivonást írtunk, a ta-
nulóknak csak az eredményt kell beírni.
D .pWU~GHJ\WWXJ\DQRO\DQKRVV]~PLQWDERUGy0HO\LNOHKHWH]DNpW 4. Válogathatnak még a kedves Kollé-
U~G"0pUGPHJŊNHWIHKpUUHO2OYDVGOHDNLUDNiVWV]iPWDQQ\HOYHQ
gák a gyakorláshoz Az én matematikám
E +iURPU~GHJ\WWXJ\DQRO\DQKRVV]~PLQWDERUGy0HO\LNOHKHWH]D
KiURPU~G"0pUGPHJŊNHWIHKpUUHO2OYDVGOHDNLUDNiVWV]iPWDQQ\HO feladatgyűjtemény 42–43. oldaláról,
YHQ Okos(k)odó 25. oldalairól, valamint a
ÌUMNpW|VV]HDGiVWpVNLYRQiVWDI]HWHGEHDV]iPNpSHNUŊO 5. Szöveges mat. fgy. 21. oldaláról.

Előzetes tudás: Egyszerű utasítások


5+2= @ 7 3+5= @ 8 2+6= @ 8 megértése, annak megfelelő tevékeny-
7+1= @ 8
2+5= @ 7 5+3= @ 8 6+2= @ 8 1+7= @ 8
ség. A feladat gondolati úton való meg-
7"2= @ 5 8"5= @ 3 8"6= @ 2 8"1= @ 7
oldásának képessége (helykeresés, pár-
7"5= @ 2 8"3= @ 5 8"2= @ 6 8"7= @ 1
választás, eszközválasztás). Tevékenysé-
57 gekben (rajzaiban) újszerű ötletek, krea-
tivitás, fantázia megjelenése.
Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb,
semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. A legerősebb láncszem: A tanulók felállnak. Párokat alkotnak. Egy-egy párnak felteszünk egy-egy
kérdést (pl. 5 + 3; 8 – 2; 4 + 4 stb.). Az a tanuló marad állva, aki előbb mondja a helyes eredményt.
A következő körben az állva maradt tanulók alkotnak párokat, és őket kérdezzük. Az a kisgyerek
lesz a legerősebb láncszem vagy a győztes, aki a legvégéig állva marad, s a legutolsó kérdésre ő tudja
előbb a helyes választ.
2. Számlabda: Bontás: Bontsuk a 8-at! Dobom a labdát. Én mondom az egyik tagot, te a másikat.
Pl. 4-et mondok, a tanuló 4-et. Ha eltalálja, leül, ha nem, akkor állva marad és egy következő helyes
számolással kiválthatja magát.

Eszközök: ÉM. 57. oldal; Fgy. 42–43. oldal; Okos(k)odó 25. oldal; Szöveges mat. fgy. 21. oldal; Inter-
aktív tananyag: 3.1.1.; korongok (ezek a taneszközök a további gyakorlóórákra is vonatkoznak)

Kapcsolódási pontok:
Magyar: számelemek írása.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.
75
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 76

A SZÁMOK MEGISMERÉSE
A KILENC
A 9-es szám fogalmát az eddig gyako- $.,/(1&
$.,/(1&
rolt algoritmus szerint alakítjuk ki:
– mutasson az ujján többféleképpen 0HVpOMDNpSUŊO0LEŊOYDQDNpSHQ"
1.
9-et,
– megfigyeljük a Kilenclyukú hidat,
– keresünk 9 pöttyös dominót,
– megismerkedünk a 9 számképé-
vel, kirakjuk piros korongokkal
(mert páros szám),
– megismerjük a 9 számjelét, amit
megformázunk gyurmából,
– szőnyegezzük a sötétkék rudat,
– 9 tanuló párokat alkot, megállapít- 2.

9
)LJ\HOGPHJDHW0XWDVGVRNIpOHNpSSHQDNLOHQFHW
)LJ \HOGPHJDHW0XWDVGVRNIpOHNpSSHQDNLOHQFHW
juk, hogy a 9 páratlan szám, mert
1 tanulónak nem jutott pár;
– megkeressük a 9 helyét a szám-
egyenesen, megnézzük a szám- 3. 6]ŊQ\HJH]GDV|WpWNpN 4
4. ÉOOMRQNLWDQXOyD]RV]WiOO\DOV]HPEHQ
szomszédait, erősítjük a szám- UXGDWU~GGDO .HWWHQNHWWHQIRJ MiWRNPHJHJ \PiVNH]pW
+iQ\SiUWDONRWWDWRN"-XWRWWHPLQGHQNLQHN
szomszéd fogalmát; SiU"$SiURVYDJ \SiUDWODQV]iP" "
– az 5. c) feladat segítségével erősít- 0RQGGHO

hetjük a számfogalmat 9-es szám- 5. D ÌUGDV]iPHJ \HQHVSRQWMDLDOiDKLiQ\]yV]iPRNDW


2OYDVVUyODV]iPWDQQ\HOYHQ
körben,
– a d) feladatban az új számmal kap- 2 6
csolatos nyelvtörő segítségével szó- E 0RQGGHOPHO\HNDV]iPV]RPV]pGDL
rakozhatnak a gyerekek, F 0HO\V]iPRNUDJRQGROWDP"

– vázoljuk a tankönyv 59/1. felada- ².LVHEEV]iPV]RPV]pGMDD4 ²1DJ \REEV]iPV]RPV]pGMDD 8


²6]iPV]RPV]pGDLDpVD 8 ².LVHEEV]iPV]RPV]pGMDD 9
tában,
G 0RQGGJ \RUVDQKilenc öles köles kazal. Kilenc öles köles kazal. ...
– írjuk a Számoljunk! munkafüzet
44. oldalán. 58

Előzetes tudás: Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékenység. A feladat gondolati úton
való megoldásának képessége (helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzai-
ban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.
Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb,
semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. Barkochba: Gondoltam egy számra, egy logikai lapra, egy színes rúdra… stb. A gyerekek tulajdon-
ságokra kérdeznek, a játékvezető pedig csak igennel és nemmel válaszolhat. Rákérdezni csak akkor
lehet, ha a kérdező biztos a gondolt dologban. Ha rákérdez, és nem találja el, akkor kiesik a játékból.
2. Számlabda: Összeadás: Dobom a labdát egy tanulónak. Mondok egy műveletet. Pl. 1+8. Ha a tanuló
helyes eredménnyel válaszol, akkor visszadobja a labdát, ha nem jó az általa mondott szám, akkor
állva marad és egy következő helyes számolással kiválthatja magát.

Eszközök: ÉM. 58. oldal, 59/1.; Számoljunk! 44. oldal; Interaktív tananyag: 3.1.1.; színes rudak kész-
lete; korongok, korongkirakó, dominó; számegyenes

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: számelemek írása; mesékben előforduló számok.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.
76
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 77

A KILENC GYAKORLÁSA

A 9 gyakorlásakor alkalmazhatjuk
mindazokat a gyakorlási módokat, ame-
1. lyeket az előző tanórákon végeztünk.
Meséljünk tanítványainknak a Ki-
lenclyukú hídról! Pl. hogy nagyon régen
fahíd állt a helyén.
A 3. feladat segítségével fejezzük ki
a 9-et többféleképpen! Ezekhez kapcso-
lódva ők maguk is alakíthatnak 9-est
   a testükből, írhatják egymás hátára a
   
többi tanult számmal együtt; kirakhat-
+DOYiQ\DQOHQGOHWHVHQtUGiWW|EEV]|UDHVV]iPRW)RO\ WDVG 2. ják kavicsokból, babszemekből, koron-
gokkal stb.
A 9 kéttagú bontott alakjait és a ta-
9pJH]]FVHOHNYpVHNHW 3. gok felcserélhetőségét gyakorolhatják
D 8JRUMSiURVOiEEDOHW7DSVROMHW a 4. feladat segítségével.
E 5DNGNLNRURQJRNNDODHW
F 'REMGREyNRFNiYDONLOHQFHW Nagyon fontos, hogy időt szánjunk
.HWWŊPDMGKiURPGREyNRFNiYDOGREM ezekre a tevékenységekre, kirakásokra,
G 0RQGMEHWŤW
mert többféle érzékszerv bekapcsolásá-
%RQWVGDHWDV]tQHVUXGDNVHJtWVpJpYHO 4. val jobban elmélyíthetőek az ismeretek.
9
9+0 0+9
8+ @ 1 @1 + @8
Előzetes tudás: Egyszerű utasítások
@7 + @2 @2 + @7
megértése, annak megfelelő tevékeny-
@6 +@3 @3 +@6
@5 +@4
ség. A feladat gondolati úton való meg-
@4 +@5
@4 +@5 oldásának képessége (helykeresés, pár-
@5 +@4
@3 +@6 @6 +@3
választás, eszközválasztás). Tevékenysé-
@2 +@7 @7 +@2
gekben (rajzaiban) újszerű ötletek, krea-
@1 +@8 @8 +@1
tivitás, fantázia megjelenése.
59 Számolás szóban egyesével 10-ig.
Személyek, dolgok számlálása tízig. Szá-
mok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, ki-
sebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeváloga-
tása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. 4-5 fős csoportokba állítjuk a gyerekeket. Az egyik tanuló háttal áll a többieknek. A háttal álló tanu-
lónak mindegyik társa ír 1-1 számot a hátára. Mindig ki kell találnia és megmondania, hogy milyen
számot írtak a hátára. Ha 9-est ír valaki, azt viszont nem ejtheti ki, hanem azt kell mondania, hogy
Bumm! Ha mindegyik társa által írt számot helyesen megnevezte, akkor kap 1 pontot és másik társ-
nak a hátára írnak az ujjukkal a következő játékban.
2. Számkirály játék (bármelyik fajtája).

Eszközök: ÉM. 59/3.,4.; Fgy. 44–45. oldal; Számoljunk! 45. oldal; Okos(k)odó 27. oldal; Interaktív tan-
anyag: 3.1.1.; korongok, kavicsok, egyéb tárgyak

Kapcsolódási pontok:
Magyar: számelemek írása.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.

77
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 78

A SZÁMOK MEGISMERÉSE
A TÍZ
A karácsonyi ünnepkör jó lehetőséget $7Ì=
$7Ì=
biztosít a beszélgetésre, a kommuniká-
ció fejlesztésére. Beszélgessünk a tanu- 0HVpOMDNpSUŊO+RJ \DQQQHSHODFVDOiG"0LEŊOYDQ1DNpSHQ"
1.
lókkal az ünnepről, a szeretetről, a szo-
kásokról, az ajándékozásról!
A képen számláljunk meg minél
több dolgot! Kössük a 10 fogalmát mi-
nél több dologhoz:
– Mutassunk 10-et az ujjainkkal!
– Keressük meg a 10 pöttyös domi-
nót!
– Rakjuk ki 10 piros koronggal a ko-
rongkirakón!
– Keressük meg a színes rudak kö-
zött azt a rudat, amelyik kirakható 2. )LJ \HOGPHJD1HW0XWDVGDWt]HWW|EEIpOHNpSSHQ
)LJ\HOGPHJD HW0XWDVGDWt]HWW|EEIpOHNpSSHQ

10 fehér kiskockával! Mennyit ér


a narancssárga rúd, ha a fehér kis-
kocka értéke: 1?
10
– Állítsunk párba 10 tanulót! Fedez- 3. 6]ŊQ\HJH]GDQDUDQFVViUJD 4. 9HJ \pOHOŊ1NRURQJRW3iURVtWVG
UXGDWU~GGDO ŊNHW+iQ\SiU WNDSWiO"
tessük fel a gyerekekkel, hogy a 10 A 1SiURVYDJ \SiUDWODQV]iP"
páros szám! 0LpU W"0RQGGHO
– Keressük a 10 helyét a számegye- 5. D ÌUGEHDV]iPHJ \HQHVSRQWMDLDOiDKLiQ\]yV]iPRNDW
nesen!
– Figyeljük meg a tíz számjelét! 2 6 8
Mondják el a tanulók, hogy mi a
E 6RUROGIHODV]iPRNDW WyO1 LJ
különbség az eddig tanult számok
és a 10 számalakja között! (A 10 $
$ 1HJ\MHJ\ŤV]iPRN
HJ \MHJ \ŤV]iPRN
A 1NpWMHJ\ŤSiURVV]iP
NpWMHJ \ŤSiURVV]iP
kétjegyű szám.)
– Vázoljuk, írjuk, szőnyegezzük, 60

bontjuk a 10-et.

Előzetes tudás: Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékenység. A feladat gondolati úton
való megoldásának képessége (helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzai-
ban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.
Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb,
semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játék: Bingó (egymást tízre kiegészítő számpárokkal).


Minden tanuló kap vagy készít egy 4 × 4-es táblázatot. A táblázatba a tanulók beírják a számokat
négytől kilencig. Ugyanazt a számot többször is fel kell használniuk.
A tanulók dobnak egy dobókockával, majd meg kell adniuk a dobott szám tízre kiegészítő szám-
párját, majd ezt a táblázatban be kell ikszelniük. Például: ha 2-es számot dobunk, a 8-ast kell beikszel-
nünk. Minden dobáskor csak egy számot ikszelhetünk be. Az a nyertes, aki először ikszeli be a táblá-
zat összes mezőjét.

Eszközök: ÉM. 60–61. oldal; Számoljunk! 46. oldal; Interaktív tananyag: 3.1.1.; színes rudak készlete;
korongok, korongkirakó, dominó; számegyenes.

78
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 79

A TÍZ MEGISMERÉSE

1. feladat: Megállapítjuk a halmazok


számosságát, majd összekötjük a szám-
.|VG|VV]HDUDM]RNDWDV]iPHJ \HQHVPHJIHOHOŊSRQWMDLYDO egyenes megfelelő pontjával. A feladat
1.
megoldása előtt beszélgessünk tanu-
lóinkkal a termésekről, a gyümölcsök-
ről, a zöldségfélékről! A feladat kapcsán
ehető és ehetetlen termésekről is szót
ejthetünk, kapcsolódva a környezetis-
mereti tananyaghoz.
2. feladat: Nagyon fontos, különösen
kisiskolás korban a mérés, a megtapasz-
talás. Ezt az ismeretszerzési formát tá-
mogatja ez a feladat is. Nagyon fontos,
0pUMDQDUDQFVViUJDV]tQHVU~GGDO 2. hogy mindig becsüljenek mérés előtt a
D +iQ\V]RUIpUUiDUy]VDV]tQU~G"+iQ\V]RUIpUUiDFLWURPViUJDU~G"
gyerekek, sőt a mérés után az is ugyan-
E 9DMRQKiQ\V]RUIpUUiDSDGRGKRVV]DEELNROGDOiUDDQDUDQFVViUJDU~G" ilyen fontos, hogy összehasonlítsák a be-
%HFVOGPHJ(OOHQŊUL]GPpUpVVHO csült és a mért eredményt. Így alakul ki
F 9DMRQKiQ\V]RUIpUUiDU|YLGHEELNROGDOUD"7DOiOJDVV0pUM
G %HFVOGPHJPLO\HQKRVV]~OHKHWDPDWHPDWLNDN|Q\ YHGKRVV]DEE szépen, lassan a becslési képességük.
ROGDODDQDUDQFVViUJDU~GGDOPpUYH(OOHQŊUL]GPpUpVVHO 3. feladat: Ennek a feladatnak a meg-
H +iQ\V]RUIpUUiDN|Q\ YHGU|YLGHEEROGDOiUD"0pUM
oldása előtt beszélgethetünk az ízléses és
0LEŊOYDQ1".|VG|VV]HDV]iPPDO 3. kevésbé ízléses, a praktikus és kevésbé
praktikus díszekről. Elmesélhetjük ta-
nítványainknak, hogy a mi dédanyáink,

10
esetleg nagyanyáink még házilag készí-
tették a szaloncukrot.

Előzetes tudás: Egyszerű utasítások


megértése, annak megfelelő tevékeny-
61 ség. A feladat gondolati úton való meg-
oldásának képessége (helykeresés, pár-
választás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzaiban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia meg-
jelenése.
Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb,
semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játék:
Alkoss csoportokat! Ha nincs elegendő hely a tanteremben, akkor a tornateremben vagy az udvaron
játsszuk el a játékot! Kérjük meg a tanulókat, hogy járjanak össze-vissza a kijelölt területen belül! Le-
hetőség szerint a teret minden pillanatban töltsék ki! (Tehát ne egy helyen csoportosuljanak!) Zenét in-
dítunk, s ha megállítjuk a zenét, a nevelő mond egy számot. Pl. 4. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan
4-es csoportokat kell alkotni a tanulóknak. Aki(k)nek nem jut pár, az(ok) kiesik/kiesnek. Természete-
sen nehezíthetjük a feladatot azzal, ha nagyobb számot mondunk.

Eszközök: ÉM. 60–61. oldal; Fgy. 46–49. oldal; Számoljunk! 46. oldal; Okos(k)odó 27. oldal; Interak-
tív tananyag: 3.1.1.; 3.2.2.; korongok, kavicsok, egyéb tárgyak

Kapcsolódási pontok:
Magyar: számelemek írása; kommunikáció fejlesztése.
Környezetismeret: természeti tárgyak megfigyelése, számlálása.
79
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 80

MIT TUDUNK MÁR A SZÁMOKRÓL?

Ez az oldal részösszefoglalása, szinteti-


zálása a számokról tanultaknak.
Az 1. feladatban jól láthatóan, szí- )LJ \HOGDJ\HUHNHNV]iPiW0LNRUWXGQDNSiURNEDiOOQL"
1.
nekkel is kiemelve ábrázoltuk a páros, 0 0
páratlan számokat. A lassabban haladó 1 1
tanulókkal ismét eljátszatjuk a párok
alakítását az egyes számok eseteiben. 2 1+1 2

A 2. a) feladat számegyenes segítsé- 3 2+1 3


gével megerősíti a már korábban tett fel-
4 2+2 4
fedezést, hogy a számegyenesen minden
páros számot páratlan, minden páratlan 5 2 + 2 + 1 5
5
számot pedig páros szám követ. Piros 6 2+2+2 6
és kék színnel meg is különböztettük
a páros és a páratlan számokat. 7 2 + 2 + 2 + 1 7
7

A 2. b) feladatrészben színes mező- 8 2+2+2+2 8


ben tudatosítjuk a számszomszéd fogal-
9 2 + 2 + 2 + 2 + 1 9
9
mát, amit már az egyes számok tanítá-
sakor jól előkészítettünk. 10 2+2+2+2+2 10

Az interaktív tananyag segítségével


elmélyíthetjük a tanulók eddigi isme- 2. D 2OYDVVDV]iPHJ \HQHVUŊO9iODV]ROMDNpUGpVHNUHV]yEDQ

reteit.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13
Előzetes tudás: Egyszerű utasítások ²6RUROGIHODSiURVV]iPRNDW ²$SiURVYDJ\SiUDWODQ"
megértése, annak megfelelő tevékeny- ²0HO\HNDSiUDWODQV]iPRN" ²0HO\LNDOHJNLVHEESiUDWODQV]iP"
ség. A feladat gondolati úton való meg- 0HO\LNV]iPNLVHEE1J\HOD
E 0HO\LNV]iPNLVHEE J \HOD1 QpO"
QpO"
oldásának képessége (helykeresés, pár- Ez szám a 10 k
Ez a szám kisebb
isebb sszámszomszédja.
zámszomszédja.
0HO\LND]DV]iPDPHO\LN
0HO\ LN D] D V] iP D P HO\ LN 1J\HOQDJ\REED
 J \H O QDJ \RE ED1 QpO"
QpO"
választás, eszközválasztás). Tevékenysé-
Ez a szám
Ez szám a 10 nagyobbnagyobb számszomszédja.
számszomszédja.
gekben (rajzaiban) újszerű ötletek, krea-
tivitás, fantázia megjelenése. 62

Számolás szóban egyesével 10-ig.


Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyi-
ségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (ket-
tesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játék:
„Számkígyó”: Adjunk minden tanulónak egy lapot, rajta egy-egy számmal! Indítsa be a nevelő a zenét,
és kérje meg őket, hogy táncoljanak körben! Miközben táncolnak, papírt cserélnek egymással. Amikor
a zene megáll, a tanulóknak úgy kell sorba állniuk a számukkal, hogy azok sorrendbe legyenek. (Előre
mindig beszéljük meg, hogy növekvő vagy csökkenő sorba álljanak-e a tanulók!) A játékot többször is
elismételhetjük.

Eszközök: ÉM. 62–63. oldal; Interaktív tananyag: 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4.; számegyenes

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: számelemek írása; mesékben előforduló számok.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.
Testnevelés: párok, csoportok alakítása.

80
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 81

GYAKORLÁS

Az első feladatban számlálunk, gyako-


roljuk a páros, páratlan számok fogal-
a) Számláld meg, hány toll van a kis indiánok fején! mát, relációs feladatot oldunk meg.
b) A páros számú tollakat pirossal, a páratlanokat kékkel jeg yezd le!
1.
c) Nevezd meg azt a g yermeket, akinek a leg több toll van a fejdíszén! A második feladatban ugyancsak re-
lációs feladatot oldanak meg a gyerekek
rajzzal.
A harmadik feladatban számokat
rendezünk növekvő sorrendbe, majd be
Boglárka 8 Bíborka 7 Levente 7 Tamás 6
kell karikázni a páratlan számokat.
5DM]ROMDI]HWHGEHPLQGHQEŊONHYHVHEEHWPLQWDPHQQ\LWLWWOiWV] 2. A 4. feladatban a pénzhasználatot
gyakoroljuk. Bár még Magyarországon
nem euró a fizetőeszköz, a gyerekek egy
része gyakran jár külföldre, nem baj, ha
D ÌUGOHD V]iPRNDWQ|YHNYŊVRUUHQGEHQE .DULNi]GEHDSiUDWODQRNDW 3. megismerik. Ugyanezeket a tételeket já-
2 8 6 5 0 1 3 9 4 10 7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 tékpénzzel is kirakathatjuk. A valóság-
ban ugyan nincs 1 és 2 forintos, de já-
a) Minden perselyben 10 euró van. Rajzolj! 4.
tékpénzben lehet.
2 2 2 2
5 Feljegyzéseim:
2 2 2 1
5
2 2 1 _______________________________
Ebben a perselyben Ebben a perselyben 1 Ebben a perselyben _______________________________
csak 2 eurós lehet. és 2 eurós található. csak 5 eurós van.
_______________________________
1 1 1 1 1 1
2 5
1 1 1
2 1
1 1 _______________________________
1 1 1 1 5
_______________________________
Ebben a perselyben Ebben a perselyben 1, Ebben a perselyben
csak 1 eurós van. 2 és 5 eurós található. 1 és 5 eurós van. _______________________________
b) Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat!
_______________________________
63
_______________________________
Előzetes tudás: Egyszerű utasítások megértése, annak megfelelő tevékenység. A feladat gondolati úton
való megoldásának képessége (helykeresés, párválasztás, eszközválasztás). Tevékenységekben (rajzai-
ban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.
Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, kevesebb,
semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása (cipők, kesztyűk).

Játékok:
1. Boltos játék: A tanterem egyik sarkában kis boltot rendezünk be. Oda gyűjtünk egy adott témában
tárgyakat (pl. papír-írószer, játékok). Kis papír cetlikre kiírjuk az árakat és kezdődhet a vásárlás.
2. Pénzgyűjtő: A tanulók párokban játszanak. Szükség van tanulóként 1-1 dobókockára, 1-1 perselyre
(lehet egy korongos doboz is) és 1 forintos, vagy 1 eurós pénzérmékre (kb. 30-40 db; korong is lehet).
A gyerekek egymás után dobnak, s minden dobás után annyi 1 forintost vagy 1 euróst tesznek
a perselybe, amennyit a dobókockával dobnak. A játék addig folytatódik, amíg az egyik játékosnak
el nem fogy a pénze, vagy amíg le nem jár az idő. Az a győztes, akinek több pénze lett a játék végére.

Eszközök: ÉM. 62–63. oldal; Interaktív tananyag: 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4.; számegyenes

Kapcsolódási pontok:
Magyar: számelemek írása; kommunikáció fejlesztése.
Környezetismeret: természeti tárgyak megfigyelése, számlálása.
81
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 82

SZÖVEGES FELADATOK

A szöveges feladatok megoldásának SZÖVEGES


SZÖVEGES F
FELADATOK
ELADATOK
módszerét, a gondolkodás, probléma-
megoldás módját tanítani kell a gyer- 1.
.pWJ \HUPHNV]iQNy]RWWD
mekeknek. GRPEROGDORQDPLNRUWiUVXN
A fokozatosságot az egyszerű (a mű- pUNH]HWWKR]]iMXN
+iQ\DQV]iQNy]WDNH]XWiQ"
veletek száma, a szövegezés formája,
a felhasznált ismeretkör szerinti egy-
szerű) feladatokból történő kiindulással
biztosítjuk. A megoldás menetét azon-
‡ 2OYDVGHOYDJ \KDOOJDVGPHJDV]|YHJHW
ban itt is következetesen megtart- ‡ 0RQGGHODVDMiWV]DYDLGGDO
juk. Kezdetben ezt a közvetlen tanítási ‡ +~]GDOiD]RNDWD]DGDWRNDWDPHO\HNHWLVPHUQN
‡ .pV]tWVQNPHJROGiVLWHUYHW #
irányadással biztosítjuk. ‡ 6]iPROM(OOHQŊUL]GV]iPROiVRGDWNRURQJNLUDNyYDO
Kezdeti fokon a „mesét”, történetet ‡ (JpV]tWVGNLDYiODV]W
(a változást) megjelenítjük (pl. tevékeny- $GRPERQ 5 J \HUPHNV]iQNy]RWW
séggel vagy „képileg” készen adjuk), 2. $]HWHWŊEHQPDGiUFVLSHJHW2GDUHSOPpJ+iQ\PDGiUOHV]D]HWHWŊEHQ"
vagy a tanulókkal jeleníttetjük meg (pl. –2OYDVGHODIHODGDWRW0RQGGHO
rajzban ábrázolás). ²+~]GDOiD]DGDWRNDW
²0LO\HQV]iPIHODGDWWDOWXGRGPHJROGDQL"
²ÌUGOHV]iPWDQQ\HOYHQ 3 + 2 = 5
A megoldás menete: ²6]iPtWVGNL
a) Nyelvi elemzés (a feladat megisme- ²(OOHQŊUL]]NRURQJRNNLUDNiViYDO
rése, értelmezése, a megértés ellenőr- @ 5 PDGiUHV]LNPRVWHJ\WWD]HWHWŊEHQ
zése). Mit látsz a képen? Milyen év- 3. a) $]HUGHLHWHWŊQpOŊ]LNHHV]LN$]HWH
szak lehet? Hogyan gondoskodhatsz WŊPHOOHWWIiFiQFVLSHJHW+iQ\iOODW
HV]LND]HUGHLHWHWŊQpO|VV]HVHQ"
a madarakról? Milyen madarak le-
$]HOVŊIHODGDWOpSpVHLV]HULQWGROJR]]
hetnek a rajzon? Mit csinálnak?
Miért kerül oda a többi?
b) Logikai elemzés (a probléma, az ösz- E 7DOiOMNLWHLVV]|YHJHVIHODGDWRWDNpSUŊO
szefüggések kiemelése, lehetőség sze-
rint számok nélkül). 64

Mit ismerünk? (Azt, hogy hány ma-


dár van az etetőben. Azt, hogy még repülnek oda madarak.)
Mit keresünk? Mit szeretnénk megtudni?
Ha odarepülnek, többen vagy kevesebben lesznek az etetőben? Mennyivel lesznek többen? (Ahá-
nyan még odarepültek.)
c) Matematikai elemzés (a megoldás matematikai menetének meghatározása, a logikai összefüggés ma-
tematikai összefüggéssé alakítása). Lejegyzés nyitott mondattal. Hány madár van az etetőben? Meny-
nyi repül hozzájuk? Mennyivel lettek többen? Fogalmazd meg a kérdést! (Ha a kérdés adott: Húzd
alá, amit nem tudunk, amire kíváncsiak vagyunk!) A művelet meghatározása. A megoldási terv fel-
írása nyitott mondattal.
d) A számítás elvégzése, a nyitott mondat megoldása (szükség esetén eszköz használatával, pl. szám-
egyenes, színes rúd).
e) A számítás ellenőrzése a szöveg, a logikai menet követése alapján (minőségellenőrzés, valóban töb-
ben lettek-e?). Az eredményként kapott számok egybevetése (mennyiségi ellenőrzés: 3 +2 =5).
f) A probléma megválaszolása; az eredmény behelyettesítése a feladat szövegébe, 5 kismadár lesz az
etetőben.

Eszközök: Fgy. 52. oldal; Okos(k)odó 32/3.

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.
82
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 83

SZÁM- ÉS SZÖVEGES FELADATOK A 10-ES SZÁMKÖRBEN.


A BONTÁS
6 = È0e66=g9(*(6)(/$'$72.$ (66= È0.g5%(1
6=È0e66=g9(*(6)(/$'$72.$(66=È0.g5%(1 A tanulók már találkoztak a bontás mű-
$ %217È6
$%217È6 veletével az ötös számkörben.
%RQWVGD1 HWDPLQWDDODSMiQ
1. Ezt fejlesztjük tovább.
10=10+
+0 10=0+10
Használjunk minél többféle eszközt,
10= 9+
+1 1 0=1+ 9 korongokat, pálcikákat, apró tárgyakat
10= 8+2 1 0=2+ 8 a megértéshez!
Nagyon hasznos eszköz az abakusz
10= 7+3 1 0=3+ 7
(golyós számoló), amely kétféle színnel
10= 6+4 1 0=4+ 6 szemléletesen mutatja a bontásokat.
10= 5+5 1 0=5+ 5 Vannak tanulók, akiknek a kéz ujjain
történő számolás egyszerűbb, gyorsabb,
%RQWVGD1 HWDNpSHNDODSMiQ 2.
pontosabb.

10= @ 6 + @ 4 10= @ 3 + @ 7 10= @ 1 + @ 9 10= @ 8 + @ 2 A mennyiségi relációk gyakorlását


10= @ 4 + @ 6 10= @ 7 + @ 3 10= @ 9 + @ 1 10= @ 2 + @ 8 kezdjük mindig sok-sok tevékenység-
3yWROGDKLiQ\]yV]iPRNDW 3. gel! Kirakásokkal, dobókockákkal, szí-
nes rudakkal, stb.! Gyűjtsenek a tanulók
a) 10=1+ @ 9 E 10=3+ @ 7 F 9=4+ @ 5 d) 8=2+ @ 6 minél több tapasztalatot! Csak ez után
10=9+ @ 1 10=7+ @ 3 9=5+ @ 4 8=5+ @ 5 végezzünk számfeladatokon relációs
10=6+ @ 4 10=8+ @ 2 9=2+ @ 7 8=1+ @ 7 összehasonlításokat! Bontott alakú szá-
10=4+ @ 6 10=2+ @ 8 9=1+ @ 8 8=7+ @ 1
mokat is hasonlítsanak össze, s állapít-
+DVRQOtWVG|VV]HDERQWRWWDODN~V]iPRNDW0HO\LNW|EE" 4. sák meg adott relációkról, hogy melyik
ÌUGDPŤYHOHWHNN|]pD<> MHOHW
8 8 9 10 több!
4+4 = 3+5 10"1 < 8+2
6 8 2 5
8"2 < 7+1 9"7 < 1+4 Előzetes tudás: Már ismerik a tanulók
4 9 9 8
7"3 < 2+7 2+7 > 5+3 a bontás műveletét.
8 7 4 6
9"1 > 4+3 10"6 < 10"4
Játék:
65
Találd meg a párod! Készítsünk táblács-
kákat, amelyeket a tanulók a nyakukba
akaszthatnak! A tanulók egyik fele képeket kap virágokkal, a másik fele pedig képeket virágcserepek-
ről. (Maradjunk tízes számkörben!)
A tanulók találják meg a párjukat! A párok tábláinak ugyanannyi virágot és cserepet kell ábrázolni.
Amikor a tanító azt mondja, hogy „felkészülni, vigyázz, rajt”, akkor a tanulóknak el kell indulniuk
megkeresni a párjukat! A játék végén táblát cserélhetnek, és játszhatják újra a játékot.

Eszközök: Számoljunk! 47. oldal; abakusz, korongok, pálcikák, nyakba akasztható táblácskák

Kapcsolódási pont:
Testnevelés: párok, csoportok alakítása.

83
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 84

SZÁM- ÉS SZÖVEGES FELADATOK A 10-ES SZÁMKÖRBEN.


AZ ÖSSZEADÁS
Az összeadás egyik műveleti tulajdon- 6 = È0e66=g9(*(6)(/$'$72.$ (66= È0.g5%(1
6=È0e66=g9(*(6)(/$'$72.$(66=È0.g5%(1
ságát szemlélteti az első feladat két rajza: $ =g66=($'È6
$=g66=($'È6

az összeadás tagjai felcserélhetők. 6]iPROGPHJDIHOQŊWWHNHWpVD 0LW|U WpQW"7|EEHQOHWWHNYDJ \


1. J \HUHNHNHWÌUMUyOXN|VV]HDGiVW NHYHVHEEHQ"0LpU W"0RQGGHO
Az első képről leolvasható művelet: DI]HWHGE
EH
1 + 2 + 2, vagyis az újságolvasó bácsi
egyedül van, a házaspár tagjai ketten és
a gyerekek is ketten.
A tagok felcserélésével:
2 + 2 + 1 összege ugyanannyi lesz, 2. 0RQGMW|U WpQHWHWDNpSHNKH]ÌUGOHV]iPWDQQ\HOYHQ
ahogy a kép is mutatja, ugyanazokat
a számokat adtuk össze, csak más sor-
rendben.
3+4=7 4+5=9 4+4=8 7+3=1 0
A szöveges feladatok megoldási al- 3. 6]iPROMDV]iPNpSHNVHJtWVpJpYHOÌUGEHDPHJROGiVW
goritmusának megismerése után a ta-
nulók önállóan alkossanak minél több
szöveges feladatot számfeladatokhoz! 7+3= 1 0 6+4= 1 0 2+8= 1 0
Kezdetben nagyon egyszerű szöveget 3+7= 1 0 4+6= 1 0 8+2= 1 0
fognak mondani, később azonban egyre 4. D 5DNGNLNRURQJRNNDODPHQ
QQ\LWD]XMMDNPXWDWQDN
inkább használják a fantáziájukat!
Kezdetben érdemes a szöveget „kis
történet”-nek nevezni a könnyebb meg-
értés céljából.
E ÌUMUyOXNNpWNpW|VV]HDGiVWDI]HWHGEH
Előzetes tudás: Már ismerik a tanulók 5. +iQ\HGpQ\ WPRVRJDWRWWHO$QLNyKDOiEDVpVWiQ\pU
az összeadás műveletét. Tevékenységek- YROWDPRVRJDWyEDQ"
$GDWRN @ 5 OiEDV @ 3 WiQ\pU1\LWRWWPRQGDWV]iPROiV 5 + 3 = 8
ben (rajzaiban) újszerű ötletek, kreati-
(OOHQŊUL]GNLUDNiVVDO9iODV]$QLNy@ 8 GDUDEHGpQ\WPRVRJDWRWWHO
vitás, fantázia megjelenése.
66

Játék:
Társasjáték 10-ig. A tanító készítsen annyi egyszerű kis társasjátékot egy-egy A/4-es lapra, ahány cso-
port van az osztályban! Minden társasjátékon csak 10 mező legyen, a mezőkben összeadásokkal! Min-
den tanuló elhelyez egy bábut a Start mezőn. Azután minden tanuló dob a dobókockájával. Aki a leg-
nagyobbat dobta, kiszámolja az első mező összegét és továbblép egyet a bábujával. Ha rosszul számol,
ismét dobnak. Az a nyertes, aki először ér a célba.

Eszközök: társasjáték, bábuk, dobókocka

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

84
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 85

SZÁM- ÉS SZÖVEGES FELADATOK A 10-ES SZÁMKÖRBEN.


AZ ÖSSZEADÁS
Gyakoroltassuk az összeadás három for-
máját tevékenységgel, kirakással!
0RQGMW|U WpQHWHWDNpSHNUŊOÌUMUyOXNV]iPIHODGDWRWLV • Tegyél ki a padra négy db grafitceru-
1.
zát és két db színes ceruzát!
• Hány darab ceruza van az asztalon?
(egyesítés)
3+5=8 6+3=9 7+2=9 4+4=8 • Tegyél ki két db kék korongot! Rakj
hozzá három pirosat! Hány korong
ÌUMNpWNpW|VV]HDGiVWDV]iPNpSHNUŊO 2.
lesz összesen? (hozzátevés)
• Tegyél a padra három darab színes ce-
5+4=9 2+7=9 3+6=9 1+8=9 ruzát, és kettővel több korongot! Hány
4+5=9 7+2=9 6+3=9 8+1=9 korong van a padon? (valamennyivel
6]iPROM0RQGGHOPLWYHWWpOpV]UH 3. több)
a) 4+1= 5 E 4+2= 6 F 4+3= 7 d) 4+4= 8
5+1= 6 5+2= 7 5+3= 8 5+4= 9 Az összeadás alkalmazását jól szol-
6+1= 7 6+2= 8 6+3= 9 6+4= 1 1 gálják a műveletek, szabályjátékok.
0LWFVLQiODJpS"7|OWVGNLDWiEOi]DWRW 4. A szabályt ne mondják ki rögtön
hangosan a tanulók, megsúghatják a pe-
dagógusnak, hogy a többiek is törjék
a fejüket a megoldáson!
8 6 9 9 6 6

Előzetes tudás: Számolás szóban egye-


6]iPROM 5. sével 10-ig. Személyek, dolgok számlá-
a) 4+5= 9 E 2+7= 9 F 1+8= 9 d) 3+6= 9 lása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
5+4= 9 7+2= 9 8+1= 9 6+3= 9
3+7= 1 0 2+8= 1 0 1+9= 1 0 5+4= 9
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyi-
7+3= 1 0 8+2= 1 0 9+1= 1 0 4+5= 9 ségek megkülönböztetése (nagyobb, ki-
H .pV]tWVUDM]RWpVWDOiOMNLV]|YHJHWD]HJ \LN|VV]HDGiVKR] sebb, több, kevesebb, semmi). Párba
rendeződés képessége (kettesével sora-
67
kozás).

Játékok:
1. Kártyajáték párban
A tanulók műveletkártyákkal játszanak: először az egyik tanuló mutat összeadásokat a másiknak,
melynek megoldása a kártya hátulján olvasható. Ha a kérdezett tanuló helyesen számol, megkapja
a kártyát. 10 feladat után cseréljenek!
Az a tanuló győz, akinek több kártyalapja lett a 10-10 összeadás megoldása után.
2. Keresd a kakukktojást!
Műveletkártyákat kapnak a tanulók. Egy kivétellel valamennyi eredmény páros legyen! A műveletek
kiszámolása után a tanulók tegyék kártyáikat a táblára, hogy mindannyian lássák az eredményeket!
Kérdezzük meg a tanulóktól, hogy melyik a kakukktojás!
Másféle kakukktojás is lehet, a pedagógus állapítja meg a szabályokat.

Eszközök: műveletkártyák összeadásokkal, számegyenes

Kapcsolódási pont:
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

85
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 86

SZÁM- ÉS SZÖVEGES FELADATOK A 10-ES SZÁMKÖRBEN.


A KIVONÁS
A kivonás fogalma, értelmezése meg- 6 = È0e66=g9(*(6)(/$'$72.$ (66= È0.g5%(1
6=È0e66=g9(*(6)(/$'$72.$(66=È0.g5%(1
történt az ötös számkörben. $
$.,921È6
.,921È6

A kivonás műveletét mindhárom ér- D 0RQGMW|U WpQHWHWDNpSHNUŊOpVDKR]]iMXNWDU WR]yV]iPIHODGDWRNUyO


1. E 6]iPROM
telmezésben felfedeztetjük és gyakorol-
tatjuk tanulóinkkal:
– kivonás elvétellel,
– valamennyivel kevesebb, 6"1= 5 8"3= 5 9"4= 5
– Mennyi az összes egy része?
2. ÌUMNLYRQiVRNDWDNpSHNUŊO(OOHQŊUL]]|VV]HDGiVVDO
Azok a tanulók, akik nehézséggel a)
küzdenek a kivonás értelmezését ille-
tően, rakják ki a feladatokat korongok- 5"2= @ 3 5" 1= 4 6 "5 =1
kal! A kivonandót ténylegesen, tevé- 3+2= @ 5 4+ 1= 5 1 +5 =6
kenységgel vegyék el a feladatok szerint! E
Vetessük észre tanítványainkkal,
hogy az összeadásnak inverz művelete
a kivonás. Fedezzék fel, hogy össze- 8 "3=5 8 "2 =6 1 0 "4 =6
adáskor az összeg a legnagyobb szám, 5 +3=8 6 +2 =8 6 +4 =1 0
kivonásnál pedig a kisebbítendő. Fedez- 3. $QGUiVQDNYROW1GE1HXUyVD(EEŊOGDUDERWDSHUVHO\pEHWHWW
tessük fel, hogy az összeadás tagjai fel- DW|EELWHXUyVRNUDYiOWRWWD
cserélhetők! A kivonásnál azonban a ki- D 0HQQ\LSpQ]WYiOWRWWHXUyVUD$QGUiV"
sebbítendőt és a kivonandót sohasem E +iQ\GDUDEHXUyVDOHWW"
5DNGNL5DM]ROMV]iPROMDI]HWHGEHQ
lehet felcserélni!
Ma már több család utazik külföldre 4. D 9pJH]GHODNLYRQiVRNDWDUDM]RNDODSMiQ

kirándulásokra, nyaralásra. Mielőbb is-


merjék meg a gyerekek az eurót, mint 6"1= 5 6"3= 3 5"4= 1
E -HO|OGD]HOYpWHOWDV]iPIHODGDWDODSMiQ6]iPROM
fizetőeszközt! Jó, ha tudják, mit kapha-
tunk 1 euróért! Meséljék el élményeiket
10"7= 3 9"6= 3
azok a gyerekek, akik már találkoztak
ezzel a fizetőeszközzel! 68

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok muta-
tása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás). Tevékenységekben (rajzaiban)
újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.

Játék:
Mesebolt. Készítsünk játékpénzt: 1, 2, 5 eurósokat!
Vásároljunk a meseboltban! (Már korábban kialakítottuk, most adjunk mindennek eurós árakat!
Pl.: könyv: 6 euró, toll: 2 euró, stb.) Mindenki kapjon 1 db 5 euróst, 2 db 2 euróst és 1 db 1 euróst.
Egy dolgot vegyenek a tanulók a meseboltban, a pénztáros számolja ki a visszajáró összeget, a vá-
sárló pedig ellenőrizze!

Eszközök: játékpénzek (eurók), tárgyak a meseboltba, korongok, számegyenes

Kapcsolódási pont:
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

86
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 87

SZÁM- ÉS SZÖVEGES FELADATOK A 10-ES SZÁMKÖRBEN

Fejlesztjük a tanulók szociális képessé-


geit is, a kooperációban való együttmű-
7DOiOMNLV]|YHJHWDN|YHWNH]ŊNpSHNKH]ÌUGOHV]iPIHODGDWWDO ködést.
1.
Az első feladatban a szöveg kitalálá-
sát csoportmunkában is elvégezhetik
a tanulók, együtt alkotják a szövegeket,
4– 1=3 4– 1=3 7– 3=4 5– 1=4
a szóvivő ismerteti az osztállyal.
A 3. feladatban is szükség lesz együtt-
működésre, párban dolgozzanak a tevé-
kenység során!
5– 1=4 6– 1=5 7– 3=4 8– 2=6 A szöveges feladatokat a megoldási
6]iPROM 2. lépések szerint végezzék el!
a) 4"1= @ 3 4"2= @ 2 4"3= @ 1 4"4= @ 0 (A tanterem falára is elhelyezhetjük
5"1= @ 3 5"2= @ 3 5"3= @ 2 5"4= @ 1
6"1= @ 4 6"2= @ 4 6"3= @ 3 6"4= @ 2 a szöveges feladatok megoldási lépéseit
demonstráló applikációs táblát, nagy
E 7"5= @ 2 9"6= @ 3 5"1= @ 4 9"4= @ 5
6"5= @ 1 8"6= @ 2 5"2= @ 3 9"5= @ 4 méretben, jól olvashatóan!)
5"5= @ 0 7"6= @ 1 5"3= @ 2 9"6= @ 3 A szöveges feladatok lehetőséget te-
remtenek a nevelési célok megvalósítá-
'ROJR]]DWRNSiUEDQ 3.
D 7HJ \HWHNNLDSDGUD1GESiOFLNiW sához, ez esetben az egészséges táplál-
9HJ \HWHNHOEHOŊOHYDODPHQQ\LW kozásra hívjuk fel a figyelmet!
6]iPROMiWRNPHJPHQQ\LPDUDGW
E ÌUMDWRNUyODNLYRQiVWDI]HWEH
Előzetes tudás: Számolás szóban egye-
a) Édesanya 1WRMiVEyOGDUDERWPHJVW|WWKiURPJ \HUPHNpQHN+iQ\ 4. sével 10-ig. Személyek, dolgok számlá-
WRMiVPDUDGWDWDU WyEDQ"
E 1DJ \PDPDSRJiFViWWHWWD]DV]WDOUD$WiQ\pURQSRJiFVDYROW
lása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
/LOODPHJHYHWWKiUPDW.DWDNHWWŊW/HYHQWHSHGLJHJ \HW Elemi mennyiségi ismeretek: mennyi-
0DUDGWHSRJiFVDDWiQ\pURQ"+iQ\GDUDE" ségek megkülönböztetése (nagyobb, ki-
F $J \P|OFVNRViUEDQEDQiQpVQDUDQFVYDQ
0HQQ\LYHOW|EEDEDQiQPLQWDQDUDQFV"
sebb, több, kevesebb, semmi). Párba
rendeződés képessége (kettesével sora-
69 kozás).

Játék: Játsszák el a 3. feladatot párban!

Eszközök: korongok, pálcikák, számegyenes

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

87
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 88

KIVONÁS – VALAMENNYIVEL KEVESEBB

A tanulóknak már van tapasztalatuk .,921È6±9$/$0(11<,9(/.(9(6(%%


.,921È6±9$/$0(11<,9(/.(9(6(%%
ebben a témában, ötös számkörben.
Fejlesszük a tanulók kommunikációs 0HVpOMDNpSUŊO.LQHNYDQNHYHVHEEDXWyMD%iOLQWQDN NpNUXKiEDQ YDJ \
1. %HQFpQHN V]UNHUXKiEDQ "0HQQ\LYHO"9iODV]ROMV]yEDQ
képességeit!
Alkossanak mondatokat a képről,
meséljenek saját tapasztalataikról közös
játékaikat illetően!
Hívjuk fel a figyelmüket, hogy játék
után elengedhetetlen a rendrakás!

A 2. feladatban összehasonlítjuk a
halmazok elemszámát. A különbséget
a kivonás műveletével számolják ki! 2. 0HO\LNNHYHVHEE"0HQQ\LYHO"6]iPROMNLYRQiVVDO
A szöveges feladatot a tanult módon a) E
oldják meg, követve a feladat leírását! > <
A logikai lapokat többféle módon
10– 6=4 9– 6=3
alkalmazhatjuk. Ebben a feladatban ér-
téket kaptak az egyes lapok, 2-2 lap ösz- 3. $QQDpV%HQFHV]HUHWLNDW~UyVUpWHVW0HQQ\LOHKHWHWWDWiQ\pURQ
KD$QQDGDUDERW%HQFHSHGLJGDUDERWHYHWWPHJ"
szegéről kell összeadásokat írniuk a gye- $WiQ\pUUHVPDUDGW
rekeknek. $GDWRN$QQD @ 4 GDUDE%HQFH @ 3 GDUDEUpWHVWHYHWW
1\LWRWWPRQGDWV]iPROiV
9iODV]$QQDpV%HQFH|VV]HVHQ @ 7 GDUDEUpWHVWHWWHN
Előzetes tudás: Számolás szóban egye-
sével 10-ig. Személyek, dolgok számlá- 4. 0HQQ\LWpUQHNDNHUHWHNEHQWDOiOKDWyODSRNHJ\WW"ÌUMUyOXNV]iPIHODGDWRW

lása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.


Elemi mennyiségi ismeretek: mennyi-
ségek megkülönböztetése (nagyobb, ki-
1+8=9 4+5=9 1+7=8 2+8=10 6+3=9
sebb, több, kevesebb, semmi). Párba
rendeződés képessége (kettesével sora- 70

kozás).

Játék:
Játék a számkártyákkal. Kirakják a számkártyákat a tanulók 0-tól 9-ig a padra. A pedagógus azt mondja:
Mutassatok ezeknél a számoknál 3-mal (néggyel, öttel) kevesebbet! A pedagógus felmutatja az általa ki-
választott számkártyákat, a tanulók felemelik a padról a saját kártyáikat az utasításnak megfelelően, és
felmutatják. Valaki hangosan is ismertesse a megoldást!

Eszközök: Számoljunk! 48. oldal; Fgy. 50/2., 4., 51/5.; számkártyák

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

88
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 89

SZÁM- ÉS SZÖVEGES FELADATOK A 10-ES SZÁMKÖRBEN.


A PÓTLÁS
6 = È0e66=g9(*(6)(/$'$72.$ (66= È0.g5%(1
6=È0e66=g9(*(6)(/$'$72.$(66=È0.g5%(1 A kiinduló szöveges feladat elsősorban
$
$3Ï7/È6
3Ï7/È6 a fiúkhoz áll közelebb.
3HWLQHNNLVDXWyMDYROW0HQQ\LWNDSRWWDV]OLQDSMiUDKDPRVW1YDQ
3HWLQHNNLVDXWyMDYROW0HQQ\LWNDSRWWDV]OLQDSMiUDKDPRVW YDQ 1. Ugyanezekkel az adatokkal mond-
neki"
neki"
junk szöveges feladatot a lányok játékai-
$GDWRNYROWNLVDXWyMDNDSRWW / NLVDXWyWOHWWQHNL
$GDWRNYROWNLVDXWyMDNDSRWW NLVDXWyWOHWWQHNL1

1\LWRWWPRQGDWV]iPROiV / 10
1\LWRWWPRQGDWV]iPROiV / 
ról is!
9iODV]3HWLDV]OLQDSMiUDNLVDXWyWNDSRWW
9iODV]3HWLDV]OLQDSMiUDNLVDXWyWNDSRWW
A 2. feladatot tevékenységgel oldják
(J \VRUEDQDQQ\LNRURQJOHJ \HQDPHQQ\LWDV]iPPXWDW5DNGNL5DM]ROM 2.

meg a tanulók! Rakják ki ugyanilyen

színű korongokkal a feladatban látható
10
kirakást, a pótolt korongok ellentétes
5
színűek legyenek, úgy könnyebben leol-
vasható lesz a hiányzó érték!


3yWROGDKLiQ\]yV]iPRNDW 3. A 3. feladat megoldása során a tanu-


a) 3+ @ 7 =10 E 2+ @ 8 =10 F 3+ @ 7 =10 d) 10" @ 7 =3 lók használhatnak eszközt, akár a kezük
7+ @ 3 =10 8+ @ 2 =10 8+ @ 2 =10 10" @ 3 =7 ujjait is! Színes rudak kirakása is segít-
5+ @ 5 =10 9+ @ 1 =10 4+ @ 6 =10 10" @ 5 =5
9+ @ 1 =10 4+ @ 6 =10 6+ @ 4 =10 10" @ 4 =6
heti a megoldást.
1+ @ 9 =10 6+ @ 4 =10 10+ @ 0 =10 10" @ 6 =4
.DWDGRER]V]iUD]PDFVNDHOHGHOWpVGEIpPGRER]RVHOHVpJHWYHWW 4.
Az 5. feladatban is rakassuk ki ko-
DFLFiMiQDN+iQ\GRER]HOHVpJHWYHWW.DWD|VV]HVHQ" rongokkal a lehetőségeket! Írólapra ter-
$GDWRN6]iUD]PDFVNDHOHGHOEŊO @ 6 GE)pPGRER]RVHOHVpJEŊO
O pJEŊO @ 3 GE vezhetnek a tanulók kis garázsokat,
1\LWRWWPRQGDWV]iPROiV 6 + 3 = 9 amelyekben maximum 4 autó (korong)
9iODV].DWD @ 9 GRER]HOHVpJHWYHWW|VV]HVHQ
fér el. A feladatot kooperációban végez-
7t] DXWyW V]HUHOQHN JDUi]VEDQ (J \HJ \ JDUi]VEDQ DXWyQiO W|EE QHP 5. zék a gyerekek!
IpUHO+RJ \DQKHO\H]KHWŊHO1DXWy"5DNGNLDPHJROGiVRNDWNRURQJRNNDO
1JDUi]V
JDUi]V
Előzetes tudás: Számolás szóban egye-
JDUi]V sével 10-ig. Személyek, dolgok számlá-
lása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
71 Elemi mennyiségi ismeretek: mennyi-
ségek megkülönböztetése (nagyobb, ki-
sebb, több, kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás). Tevékenységekben
(rajzaiban) újszerű ötletek, kreativitás, fantázia megjelenése.

Játékok:
1. Játsszák el az 5. feladatot a fent leírt módon!
2. Számlabda. Dobom a labdát egy tanulónak. Mondok egy műveletet. Pl. 6+__ = 8. Ha a tanuló helyes
eredménnyel válaszol, akkor visszadobja a labdát, és leül. Ha nem jó az általa mondott szám, akkor
állva marad és egy következő helyes számolással kiválthatja magát.

Eszközök: Fgy. 50/1., 3.; Okos(k)odó 30/2., 3., 4.; Interaktív tananyag: 2.2.3.; labda, korongok, színes
rudak

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

89
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 90

HASONLÍTSUK ÖSSZE! TÖBB? KEVESEBB?

Már találkoztak a gyerekek több-keve- HASONLÍTSUK


HASONLÍTSUK Ö
ÖSSZE!
SSZE! T
TÖBB?
ÖBB? K
KEVESEBB?
EVESEBB?
sebb relációkkal az ötös számkörben.
Először a dominók két oldalát ha- Hasonlítsd össze a dominó két oldalát!
1. Foly tasd a lejeg yzést!
sonlítják össze. A jobb, vagy a bal olda-
lon található több pötty? Mennyivel?
Ebben a feladatban a pöttyök meg- 3 < 4 5 > 1 2 < 6 4 > 2
számlálása nélkül is felismerik a tanulók
a számképeket, hiszen sokszor találkoz- 2. Játsszatok párban!
a) Veg yetek eg y-eg y dobókockát a kezetekbe! Dobjatok vele!
tak vele korábban. Hasonlítsátok össze, ki dobott többet! Mennyivel?
b) Csukott szemmel veg yetek a kezetekbe 3-3 db színes ru-
GDWeStWVHWHNEHOŊONXWDW.LpOHWWKRVV]DEE"+iQ\NLVNRF
A 2. feladat a) részében a dobások NiWNHOODU|YLGHEEKH]UDNQLKRJ \HJ \HQOŊKRVV]~ViJ~DN
számosságát strigulázhatják a gyerekek leg yenek?
c) Mutass ennyit! A társad pedig mutasson annyit, hog y ösz-
a füzetükben, vagy párban dobjanak, szesen 1OHJ \HQ.|]EHQFVHUpOMHWHN
számolják ki a különbségeket!
A b) feladatrészben színes rudakból
épített utak hosszát mérjék össze, fehér
3. Melyik több? Mennyivel? Írd a nég yzetbe!
kiskockákkal pótolják a rövidebb utakat 5 6 6 6 6 7
a) 1+4 <1 3+3 b) 4+2 = 2+4 c) 9"3 <1 8"1
úgy, hogy egyenlő hosszúak legyenek! 6 8 9 9 4 5
4+2 <2 4+4 6+3 = 5+4 6"2 <1 4+1
A c) feladatrészben is párban szá- 5 7 10 10 4 4
moljanak a tanulók! 10"5 <2 3+4 7+3 = 6+4 7"3 = 0+4
7 7 10 9 9 8
9"2 = 5+2 8+2 1> 1+8 4+5 2> 10"2
Ha bontott alakú számokat hasonlí- 4. Pótold a hiányzó számokat! Amelyik számfeladathoz több megoldást is ta-
tunk össze, az összegeket, különbsége- lálsz, írd le a füzetedbe!
a) 10 b) 9 10
9,
7 + 3 = 5 + _5
6
ket mindig írjuk a műveleti jelek fölé! 9 – 3 > __
8_ – 1
2
6–2= 4+ 0
9– 8 < 4–2 4
9 4 2, 3,, 4, 5, 6
2,
Előzetes tudás: Számolás szóban egye- 4 + 5 > 2 + 3 + 3, 2, 1 7–3< 1_ + 4
9 5 8
sével 10-ig. Személyek, dolgok számlá- 9 – 1 < 10 – 1 4 + 5 > 10 – 2
__
2,, 3
2 3,, 4
4,, 5
5,, 6
6,, 7
7,, 8
lása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyi- 72

ségek megkülönböztetése (nagyobb, ki-


sebb, több, kevesebb, semmi).

Játékok:
1. Játsszuk el a 2. feladatot!
2. Kelj fel, Péter!
A tanulók leborulnak a padra csukott szemmel. A nevelő odamegy az egyik kisgyerekhez, s megérinti
a vállát, majd a nevén szólítja. Pl.: – Kelj fel, Péter! A tanuló megkérdezi: – Hány órára? A tanító ad
egy számfeladatot. Pl.: – A 4 +5 -re. Ha a kisgyermek tudja a helyes megoldást, felébred. Most már ő
ébreszti a következő tanulót.

Eszközök: Fgy. 51/1., 2., 3., 4.; Okos(k)odó 31. oldal; dobókockák, színes rudak

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

90
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 91

SZÁMOK 10-IG – GYAKORLÁS

S
SZÁMOK
Z ÁMOK 1
10-IG
0- IG – G
GYAKORLÁS
YAKORLÁS
A tanulók képességei nagyon eltérőek,
ezért szervezzünk differenciált gyakor-
Mely számokat takar tuk le a számeg yenesen? Írd be! lást!
1.
Erősítsük a számfogalmat tízes szám-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 körben!
• Rakjuk növekvő és csökkenő sorrend-
Rendezd a számokat a füzetedben! 2. be a számokat!
D ÌUGOHQ|YHNYŊVRUUHQGEHQDV]iPRNDW 1, 5, 9, 0, 10, 6, 2, 4
.DULNi]GEHDSiURVDNDW • Egészítsük ki a számegyenest!
E ÌUGOHFV|NNHQŊVRUUHQGEHQDV]iPRNDW • Számoljunk tovább egyesével, kette-
+~]GDOiDSiUDWODQV]iPRNDW
sével!
Számolj tovább! 3. • Képek és nyitott mondatok közti kap-
a) 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 b) 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 csolat megkeresése.
c) 1, 3, 5, 7 9 d) 0, 2, 4, 6 8 10

e) Mennyit tennél az utolsó karikába? Rajzolj!


A számfogalom erősítését, a biztos
számfogalom kialakítását végezzük a
tanórán!
A számegyenes – hiányzó számainak
9 7 5 3 1 pótlása után – jó eszköz lehet a többi
0HO\LNUDM]KR]PHO\LNQ\LWRWWPRQGDWLOOLN".|VG|VV]H 4. feladat megoldásához.
Fogalmazzuk meg, hogy a növekvő
sorrend leírásakor a legkisebb számmal
8 5 6 kezdjük a sort, csökkenő sorrend esetén
5 a legnagyobbal!
4< #5 <6 7> ‚
6 > 4+1 10 > „ > 6
Ezután gyakoroljuk a műveleteket!
Foly tasd a kirakást a padodon! Rajzold is le! 5. Dolgozzanak a tanulók kooperáció-
ban, válasszanak felelősöket, vállaljanak
felelősséget az eredményekért!
Mondd el a szabály t! Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat!

73
Előzetes tudás: Személyek, dolgok
számlálása tízig. Számok mutatása uj-
jaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több, keve-
sebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás).

Játékok:
Számtábla. Több órán keresztül is alkalmazhatunk egy-egy ilyen táblát és újra elővehetjük egy kis idő
eltelte után.
Egy példa: A 3 5 6 2 1
B 7 9 3 1 5
C 10 4 0 4 8
D 4 2 6 8 9
Sok-sok kérdést tehetünk fel a táblázattal kapcsolatban. Néhány példa:
– Az A sorból válaszd ki a legnagyobb számot! (20)
– A B sorban mi a közös a számokban? (páratlan számok)
– Milyen számok szerepelnek a C sorban? (párosak)
– Melyik szám a kakukktojás a D sorban? (a 9, mert a többi páros szám)
Memóriafejlesztésre is alkalmas a táblázat. Néhány másodpercnyi megfigyelés után hasonló kérdése-
ket tehetünk fel a gyerekeknek: – A táblázatban szerepelt-e a 10-es szám? – Melyik sorban láttál 0-t?
– Mely sorban láttál csak páros számokat? stb.

Eszközök: Interaktív tananyag: 3.2.8., 3.2.9.; logikai lapok, számegyenes 91


matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 92

MŰVELETEK GYAKORLÁSA, SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA

A szöveges feladatok megoldása: 0ĥ9(/(7(.*<$.25/È6$


0ĥ9(/(7(.*<$.25/È6$
a) Nyelvi elemzés (a feladat megisme-
rése, értelmezése, a megértés ellen- Számolj!
1.
3+2= @ 5 6+2= @ 8 3+6= @ 9 4+5= @ 9
őrzése) 4+4= @ 8 7+1= @ 8 6+3= @ 9 5+4= @ 9
b) Logikai elemzés (a probléma, az ösz- 5+3= @ 8 8+1= @ 9 2+5= @ 7 0+9= @ 9
szefüggések kiemelése, lehetőség sze-
2. 7|EEOHWWYDJ \NHYHVHEE"0XWDVGIHODPHJ IHOHOŊMHONiU W\iGDW
rint számok nélkül) A vázába virágot tettem. (+) Elveszett eg y színes golyóm. (–)
– Mit ismerünk? gWIHFVNpEŊOHOUHSOWKiURP(–)
(– Hoztunk két kiscicát. (+)
– Mit keresünk? (
Elvettem eg y almát a tálból. (–) Három kiflit tettem a tányérra. (+)
– Mit szeretnénk megtudni? .DSWDPHJ \NLVDXWyW (+) Elveszítettem tíz forintot. (–)
c) Matematikai elemzés (a megoldás 3. Számolj!
a) b) c) d)
matematikai menetének meghatáro- 6+2= 8 7"2= 5 3+ 6 =9
= 8" 6 =2
=
zása, a logikai összefüggés matemati- 5+2= 7 8"2= 6 4+ 5 =
=9 7" 5 =
=2
kai összefüggéssé alakítása). Lejegy- 4+2= 6 9"2= 7 5+ 4 =9
= 6" 4 =2
=
3+2= 5 10"2= 8 6+ 3 =
=9 5" 3 =
=2
zés nyitott mondattal
e) Mit vettél észre?
d) A számítás elvégzése, a nyitott mon-
dat megoldása (szükség esetén esz- 4. Tedd igazzá a nyitott mondatokat! Az ug yanolyan formákba ug yanolyan szá-
mok kerüljenek!
6
köz használatával, pl. számegyenes, a) / <4+2
+2
6
c) 10"4> Ñ <1+3
+
4

színes rúd) /: 5 4 3 2, 1, 0 Ñ: 2 2 1 0
e) A számítás ellenőrzése a szöveg, a lo- b) 9"3> „
6
d) ƒ + ƒ +3=7
gikai menet követése alapján (mi- „: 5 4 3 2, 1 ƒ: 2
nőségellenőrzés, valóban többen let-
5. Oldd meg a szöveges feladatokat a füzetedben!
tek-e?). Az eredményként kapott ÌUGOHU|YLGHQD]DGDWRNDWNpV]tWVPHJROGiVLWHUYHWV]iPROMHOOHQŊUL]]
szóban válaszolj!
számok egybevetése a) Az éléskamrában volt 3 szem mandula. A fa alatt találtam
f) A probléma megválaszolása; az ered- még nég yet. Hány darab mandulám lett?
b) Mókus Misi 4 mog yorót talált, de ugrándozás közben elvesztett 2-t.
mény behelyettesítése a feladat szö- Hány db mog yorója maradt Mókus Misinek?
vegébe F /DFLQDNPHVHN|Q\ YHYDQ.DWLQDNJ \HOW|EE
+iQ\PHVHN|Q\ YHYDQ.DWLQDN"

Előzetes tudás: Személyek, dolgok szám- 74

lálása tízig. Számok mutatása ujjaikkal.


Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése.

Játékok:
1. Keresd a kakukktojást!
Műveletkártyákat kapnak a tanulók. Egy kivétellel valamennyi eredmény páros legyen! A művele-
tek kiszámolása után a tanulók tegyék kártyáikat a táblára, hogy mindannyian lássák az eredmé-
nyeket!
Kérdezzük meg a tanulóktól, hogy melyik a kakukktojás!
Másféle kakukktojás is lehet, a pedagógus állapítja meg a szabályokat.
2. Barkochba
Gondoltam egy számra, egy logikai lapra, egy színes rúdra… stb. A gyerekek tulajdonságokra kér-
deznek, a játékvezető pedig csak igennel és nemmel válaszolhat. Rákérdezni csak akkor lehet, ha
a kérdező biztos a gondolt dologban. Ha rákérdez, és nem találja el, akkor kiesik a játékból.
Sokszor játszhatunk a jelkártyákkal is.
Ha több lett, emeld fel a + jelet, ha kevesebb, a – jelet!
A tanító állításokat mond, a tanulók eldöntik, hogy összeadással, vagy kivonással kell-e számolni.

Eszközök: Interaktív tananyag: 3.2.8., 3.2.9.; jelkártyák, számegyenes, színes rudak

92
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 93

MÉRJÜNK HOSSZÚSÁGOT!

M
MÉRJÜNK
ÉRJÜNK HOSSZÚSÁGOT!
HOSSZÚSÁGOT!
A mérés mindig összehasonlítás. Az
1. osztályban különösen az alkalmilag
/DXUDJHPNDSFVRNNDOPpULPHJDWiUJ \DNKRVV]~ViJiW0pUGPHJWHLV választott mérőegységeknek van sze-
Írd le a füzetedbe a méréseid eredményét!
1.
repük.

Végeztessünk minél több gyakorlati


mérést (megmérést, kimérést) közvet-
len környezetünkben, minél többféle
mérőegységgel!
Mérjünk arasszal, lépéssel, színes ru-
dakkal, gemkapoccsal, stb.!

Mérés előtt végezzünk becslést, kez-


detben közösen, később egyénileg is!
$J \HUHNHNN|]O9LUiJDOHJPDJDVDEEŊWN|YHWL.DWDPDMG.ULVWyI 2. Beszélgessünk a hosszúságmérés tör-
A nyíl a magasabb gyerek felé mutat. Írd a ruhájukon található körlapokba a
QHYNNH]GŊEHWŤMpW ténetéről!

Együttműködési képesség fejlesztése


(pl. tanulók magasságának összemé-
rése).

Tudod-e, hog y régen az ember testének valamely részével mér tek 3.


KRVV]~ViJRW" Próbáld ki te is!

Előzetes tudás: Tevékenységekben (raj-


kisarasz nag yarasz hüvelyk láb zaiban) újszerű ötletek, kreativitás, fan-
Szüleid vag y tanítód segítségével nézz utána a régi mér tékeknek!
tázia megjelenése.
75

Játékok:
1. Sorrendbe állítás
Öt tanuló álljon az osztállyal szemben! Ezeknek a tanulóknak magasságuk szerint sorba kell állniuk.
Egy hatodik tanuló ebben segíthet nekik. Ezután a feladatot elvégezhetjük újabb tanulókkal, termé-
szetesen a tanulók számát is változtathatjuk.
2. Játék a szalagokkal
– Álljatok párokba! Mérjétek meg egymás magasságát papírszalagokkal! Írjátok rá a neveteket! Ha-
sonlítsátok össze! Kié hosszabb, ki a magasabb?

Eszközök: Fgy. 56/1.; színes rúd készlete

Kapcsolódási pont:
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai. Hosszúságmérés.

Projektmunka:
Készítsetek különböző hosszúságú színes papírszalagokat!

93
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 94

MÉRJÜNK HOSSZÚSÁGOT!

A gyakorlati mérések során tudatosít-


suk tanulóinkban a pontos mérés felté-
teleit (pl. mérőegységek illeszkedése 0pUMV]tQHVU~GGDO
1. D )HKpUNLVNRFNiYDOPpUM+iQ\V]RUIpUUiDU~GUD"ÌUGXWiQD
stb.)! Különösen a kezdeti időszakban 4 6
ügyeljünk arra, hogy a mérés elvégzése
során minden egyes mérőegység meg- E 5y]VDV]tQU~GGDOPpUM+iQ\V]RUIpUUiDU~GUD"ÌUGXWiQD
jelenjen a tanuló előtt, leszámlálható le- 2 3
gyen! A mérést ne végeztessük tehát F 0LWYHWWpOpV]UH"0HO\LNU~GEyOIpUUiW|EE"0LpU W"
egyetlen darab mérőegységgel, ill. mé-
2. Becsüld meg! Melyik magasabb?
rőeszközzel! Beszéld meg a társaddal a becsléseidet!
‡ A te magasságod vagy a padtársad magassága?
Ne feledkezzünk meg a becslésről ‡ A te padod vag y a tanító néni asztala?
a mérések előtt! ‡ A szekrény vag y a tanító néni asztala?
‡ Az ajt
j ó vag y az ablak?
Fedeztessük fel tanulóinkkal, hogy (OOHQŊUL]]pWHNPpUpVVHOG|QWpVHWHNKHO\HVVpJpW

minél nagyobb a mérőeszköz, annál ki- 3. Melyik g yereknek kell hosszabb utat meg tenni a célig? Tippelj!
Mérd meg cérnával!
sebb lesz a mérőszám! Definíciószerűen
azonban ne fogalmaztassuk meg!

Fontos, hogy minél több gyakorlati


mérést végezzenek a tanulók, mérjenek
sokféle mérőeszközzel!

Előzetes tudás: Egyszerű utasítások 4. 0pUGPHJH]WDFVtNRWYLOiJRVNpNpVUy]VDV]tQU~GGDO


0HO\LNEŊOKiQ\GDUDENHOOHWW"
megértése, annak megfelelő tevékeny-
ség elvégzése. @5 db 8
0HO\LNEŊONHOOHWWW|EE"0LpUW" + 1 cm
Játékok: Előzetes feladatként gyűjtsenek
a tanulók tíz hasonló tárgyat, például tíz 76

ágat! Ezeket kell sorba rakniuk a leg-


rövidebbtől a leghosszabbig. Ezt elvégezhetik ceruzákkal, fonaldarabokkal, színes rudakból épített
utakkal, stb.!

Eszközök: Fgy. 56/2.; Okos(k)odó 44/2.; színes rúd készlete, fonal- vagy cérnadarabok

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai. Hosszúságmérés.
Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: mérések a mindennapokban.

94
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 95

MÉRJÜNK HOSSZÚSÁGOT!

Kialakítjuk tanulóinkban a méter és


a deciméter fogalmát.
D $PpWHUU~G1PpWHUKRVV]~ViJ~)LJ \HOG
meg, mekkora ez az 1 méter hozzád képest!
1.
E 5DNMiWRNNLQDUDQFVViUJDU~GGDO Mutassuk fel a méterrudat, a neve is
Hányszor fér rá? utal rá, hogy pontosan 1 méter hosszú!
c) Rakjátok ki citromsárga rudakkal is! Több
vag y kevesebb kellett? Miér t? A méterrúdra rakjanak a tanulók
narancssárga színes rudakat, pontosan
10 db fér rá!
1 dm Közöljük a tanulókkal, hogy a na-
$KRVV]~ViJPpUpVpUHPpWHUUXGDWKDV]QiOKDWXQN
$ KRVV]~ViJPpUpVpUHPpWHUUXGDWKDV]QiOKDWXQN rancssárga rúd pontosan 1 deciméter!
+RVV]~ViJD1 m
+RVV]~ViJD méter. ele: m
éter. JJele:
1m éter = 10 deciméter
méter deciméter
Vonjunk le következtetéseket a méter
1 m = 10 d
dm
m és a deciméter kapcsolatáról!
/pSpVVHOPpUM0pUpVHOŊWWWLSSHOM 2.
a) Hány lépésre ülsz az ajt
j ótól? b) Hányat kell lépned a tábláig? A tanulók magasságának méréséhez
a játék leírásánál adunk ötletet.
Jelöljétek a magasságotokat a falra ragasztott papírcsíkon! 3.
a) Találgass, ki a legmagasabb az osztályban! Váljék szokásukká, hogy minden mé-
Méréssel igazold döntésed helyességét!
rés előtt végezzenek becslést! Ezután
E .LOHKHWDOHJDODFVRQ\DEE"7LSSHOM0pUpVVHOHOOHQŊUL]G
c) Év végén ismételjétek meg a mérést!
vessék össze a becsült és a mért eredmé-
nyeket!
Oldd meg a szöveges feladatokat a füzetedben! 4.
D 'pOHOŊWWPpJ1PUXKDDQ\DJYROWDQDUDQFVViUJDV]tQŤEŊODSROFRQ
'pOXWiQHODGWDNEHOŊOHPW+iQ\PUXKDDQ\DJPDUDGW" A szöveges feladatok megoldását a
b) Édesanya 9 m anyagot vásárolt a méteráruüzletben. megismert algoritmus segítségével vé-
9DUUDWRWWPDJiQDNHJ \NRV]WP|WPEŊO
DW|EELEŊODJ \HUPHNHLQHNV]HUHWHWWYROQDQDGUiJRW gezzék el!
varratni. Mennyi anyag maradt a g yermekek nadrág jára? A kérdésekre szóban is válaszolhat-
c) Már ti néni azt mondta a g yerekeknek, hog y a tanterem
hosszabbik oldala 10 m-nél rövidebb, de 5 m-nél hosszabb. nak a tanulók.
Ági 8 m-t mér t. Jól mérhetett?
Mennyit mérhetett volna még?
Előzetes tudás: Az összehasonlítás ké-
77
pességének fejlesztése. Mennyiségek kö-
zötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű
megállapítások megfogalmazása. Változások észrevétele, megfigyelése, indoklása.

Játék:
Mérjünk magasságot! A tanulók magasságának megméréséhez kapjon mindenki egy hosszú papírcsí-
kot, páros munkával jelöljék be egymás magasságát! A papírcsíkokat mindenki díszítse kedve szerint,
hogy az összehasonlításkor ráismerjenek a sajátjukra!
Ezután fektessük a papírcsíkokat a padlóra egy egyenes vonalról kiindulva! Olvassanak le róla ada-
tokat!

Eszközök: Fgy. 56/3.; Fgy. 56/2., 3., 4., 5.; Számoljunk! 51/2.; Interaktív tananyag: 4.5.3.; méterrúd, szí-
nes rúd készlete, papírcsíkok

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai. Hosszúságmérés.
Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: mérések a mindennapokban.

95
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 96

TÖBB TAG ÖSSZEADÁSA, TÖBB TAG KIVONÁSA

A több taggal történő összeadást és ki- TÖBB


TÖBB T
TAG
AG Ö
ÖSSZEADÁSA,
SSZEADÁSA, T
TÖBB
ÖBB T
TAG
AG K
KIVONÁSA
IVONÁSA
vonást már a több tagra bontásnál elő-
készítettük, 5-ös számkörben pedig már Anna összeadja a dobott számokat. Segíts neki!
1.
gyakoroltuk is.
Folyamatosan végeztessünk manipu-
1+3+4= @ 8 2+3+3= @ 8
latív tevékenységeket! Pl.: halmazok
egyesítése, különféle kirakások (pálci-
kával, koronggal, színes rudakkal) stb.
@ 3 @+@# 3 @+@# 3 @=@ 1 @ 0 @ 3 @+@# 3 @+@# 3 @=@ 9
A tankönyv feladatai is többnyire tevé-
kenységre épülnek. 2. Dobjatok 1 V]HUSiUEDQPLQGNHWWŊW|NHJ \HJ \GREyNRFNiYDO
Adjátok össze azt a két-két számot, amit dobtatok!
Jeg yezzétek le az eredményeket a füzetbe!
Felfedeztetjük, hogy az összeadás – Melyik a legkisebb összeg, amit dobhattok? @
tagjai felcserélhetők, a többtagú össze- – Melyik a legnag yobb? @ @
adásoknál sokszor érdemes felcserélni – Melyik összeget dobtátok a leg többször? @ @
az összeadás tagjait. A kisgyermek na- – Lehet-e az összeg 1? 13?
gyobb számhoz kisebbet könnyebben
ad hozzá, mint fordítva. – Ennél több? Miér t? Mondd el!

Több tag kivonásakor is kirakások- 3. Jelöld a kivonásokat a rajzokon! Számolj!

ból, rajzokból, a gyermekek világá-


hoz közelálló ábrákból induljunk ki! 6"2"1= @ 3 8"3"1= @ 4 9"4"1= @ 4
Az ilyen jellegű feladatok alkalmasak
arra, hogy a tanulók eljátsszák a fel- 7"1"2= @ 4 9"3"1= @ 5 9"5"1= @ 3
adatot.
7"2"2= @ 3 7"3"2= @ 2 7"4"2= @ 1
Előzetes tudás: Személyek, dolgok
számlálása tízig. Számok mutatása uj-
5"1"2= @ 2 5"2"2= @ 1 5"3"2= @ 0
jaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek:
mennyiségek megkülönböztetése. Mű- 78

veletvégzés a tízes számkörben.


Közös munka (páros- és csoportmunka) vállalása. Együttműködés, egymásra figyelés. A világ meg-
ismerésének igénye.

Játék: A tankönyv 2. feladatát játsszák el a tanulók! Gurítsanak 2 dobókockával!

Eszközök: Fgy. 57. oldal; Számoljunk! 48/3.; Okos(k)odó 29/2.; Interaktív tananyag: 3.2.6.; dobó-
kockák.

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

96
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 97

MÉRJÜNK ŰRTARTALMAT!

0e5-h1.ĥ57$57$/0$7
0e5-h1.ĥ57$57$/0$7
Az űrtartalom fogalmát a hosszúság-
méréshez hasonlóan alakítsuk ki! Mér-
Milyen folyadékok lehetnek az edényekben? Mondd el! jük meg különböző edények, üvegek,
1.
poharak űrtartalmát összeméréssel!
Melyikbe fér több? Melyikbe kevesebb?
Minden mérés előtt végeztessünk becs-
lést!

Továbbfejlesztjük a tanulók becslési


képességét, összevetjük a becslést a mé-
rés eredményével, kiszámoljuk a kü-
lönbséget.
Méregessünk! 2.
Többszöri, alkalmilag választott mé-
rőeszközzel történő mérés után mér-
jünk literrel!
A meg telik @ @ vízzel. A meg telik @ @ vízzel. A literes mérőedényt töltsük meg a
deciliteres pohárral mért vízzel, számol-
0pUGPHJKRJ \KiQ\SRKiUYt]IpUHJ \NDQFVyEDKDNO|QE|]ŊPpUHWŤ 3.
SRKDUDNNDOW|OW|GPHJ0pUpVHOŊWWEHFVOGPHJ juk meg, hányszor öntünk bele ahhoz,
hogy megteljen!
Becslés Mérés
Tapasztalati úton jussanak el a meg-
a) Hányszor tudsz beleönteni a bögrével? @ @ @ @ állapításhoz: 1 liter = 10 deciliter.
b) Hányszor tudsz beleönteni a kávéscsészével? @ @ @ @
c) Hányszor tudsz beleönteni az üvegpohárral? @ @ @ @
d) Hányszor tudsz beleönteni a teáscsészével? @ @ @ @
$]ŤUWDUWDORPPpUpVpUHOLWHUHVpVGHFLOLWHUHVHGpQ\WKDV]QiOKDWXQN
$]ŤUWDUWDORPPpUpVpUHOLWHUHVpVGHFLOLWHUHVHGpQ\WKDV]QiOKDWXQN Előzetes tudás: Az összehasonlítás ké-
$ ]ŤU WDU WDOPD1 liter.
$]ŤUWDUWDOPD liter. A liter
liter jjele:
ele: l pességének fejlesztése. Mennyiségek kö-
1 lliter
iter = 10 d deciliter.
eciliter. R öviden: 1 l = 10 dl
Röviden: dl
zötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű
79 megállapítások megfogalmazása.

Játék: Különböző űrtartalmú edényeket állítsanak növekvő sorrendbe a tanulók! Kirakásuk helyessé-
gét ellenőrizzék mérésekkel!

Eszközök: Fgy. 58/1., 2.; Interaktív tananyag: 4.5.2.; mérőedények, literes és deciliteres edény

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai. Űrtartalom mérése.
Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: mérések a mindennapokban.

Projektmunka:
Különböző méretű és formájú poharak és „edények” gyűjtése.
Kisebb és nagyobb, érdekes formájú „edények”, műanyag kupakok stb. gyűjtése. Ezek lesznek az al-
kalmilag választott mérőeszközök.

97
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 98

MÉRJÜNK ŰRTARTALMAT!

Mérjük meg ugyanakkora edények űr-


tartalmát különböző méretű poha-
rakkal! 1. .DWDpV%HQFHXJ \DQDNNRUDHGpQ\ W
szeretnének teletölteni vízzel.
Fedeztessük fel tanulóinkkal, hogy .DWDSRKDUDNLVHEE%HQFpp
minél nagyobb a mérőeszköz, annál ki- nag yobb.
sebb lesz a mérőszám! .LQHNNHOOW|EEV]|U|QWHQLHKRJ \D]
edény meg teljen?
Feljegyzéseim: Miér t? Mondd el!
_______________________________
_______________________________ 2. Mérjünk literrel! Becsüld meg, majd mérj! 1 liternél több vag y kevesebb víz

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 3. $+RUYiWKFVDOiGEDQOWHMIRJ \RWWD]HOP~OWKpWHQ6]DEypNQiOOLWHUUHO
W|EE+iQ\OLWHUWHMIRJ \RWWD]HOP~OWKpWHQ6]DEypNQiO"
_______________________________ <
Adatok: Horváthéknál: @ 7 liter tej 2 l Szabóéknál: @ liter tej
Nyitott mondat, számolás: 7 + 2 = 9
_______________________________ 9iODV]6]DEypNQiODP~OWKpWHQ @ 9 l tej fog yott.
_______________________________ 4. Évi 3 liter tejet vásárolt a boltban. Teri 4 l-rel többet.
_______________________________ a) Hány liter tejet vásárolt Teri?
@ 3 @ +@ 4@ =@ 7 @ 7 l tejet vásárolt Teri.
_______________________________
b) Mennyit vásároltak ketten?
_______________________________ Évi: @ 3 l tejet vett
Teri: @ 7 l-t } @ 3 @ +@ 7@ =@ 1 @ 0
@ 1 @ 0 l tejet vásároltak ketten együttt.
_______________________________
_______________________________ 80

Előzetes tudás: Az összehasonlítás képességének fejlesztése. Mennyiségek közötti viszonyokra vonat-


kozóan egyszerű megállapítások megfogalmazása.

Játék:
Keresd az ugyanekkora űrtartalmú edényt!
A tanulókat csoportokba rendezzük. Minden csoport válasszon egy-egy edényt! Majd azt a feladatot
kapják, hogy az asztalról vegyenek el más olyan edénykéket, edényeket, amelyekbe kb. ugyanannyi víz
fér, mint ami náluk van! Méréssel ellenőrizzék választásukat! Az a csoport kapja a több pontot, ame-
lyik helyesen becsült.

Eszközök: Fgy. 58/3., 4.; Okos(k)odó 44/3.

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai. Űrtartalom mérése.
Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: mérések a mindennapokban.

98
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 99

OKOS(K)ODJUNK!

OK
OKOS(K)ODJUNK!
OS(K)ODJUNK! A számkörbővítés előtt végezzünk dif-
ferenciált foglalkozásokat, amelyeknek
Gyufaszálakból házat építettünk. 0LO\HQV]tQŤSiOFLNDYDQOHJDOXO"
+HO\H]]iWNpWJ \XIDV]iODW~J \
1. 5DNGNL.LWXGMD~J \OHV]HGQL
2. jó eszköze lehet az Okos(k)odjunk!
hog y a ház a másik oldalára hog y ne mozduljon meg az alatta című oldal.
forduljon! OpYŊ iO LN "
Ezek a feladatok fejlesztik a tanulók
problémamegoldó gondolkodását, ezért
érdemes rá időt szánni!
Hasonló, gondolkodtató feladatokat
találunk az Okos(k)odó című munka-
piros
füzetben és a Számoljunk! képesség-
0HO\IDOHYHOHN
NHWWXGMDIHOV]HGQLDVQL".DULNi]GEH 3. és készségfejlesztő munkafüzet Bagoly
csoportnak szánt oldalain.

Feljegyzéseim:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Milyen szabály szerint rajzoltuk 4. eStWVGPHJDMiWpNRVÀJXUiNDW 5. _______________________________
a csészéket? Foly tasd! Írd alájuk, melyik hány lapból áll!
Tedd ki a jeleket közéjük!
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
@1@ 2 > @1 @ 0 = @1 @ 0
_______________________________
81
_______________________________

Előzetes tudás: Formák között különbség felismerése (kerek, szögletes). Az azonos formák közül az el-
térők kiválogatásának képessége. Adott formák összekapcsolása tárgyakkal.

Játékok:
1. Kirakó: Az 5. feladat alapján rakjanak ki érdekes figurákat a tanulók a logikai készlet elemeiből!
2. Verseny: A feladatok megoldása izgalmasabb lehet, ha egyéni vagy páros versenyt hirdetünk a tanu-
lók között. Ki (kik) az (azok), aki (akik) a legrövidebb idő alatt, hibátlanul megoldja (megoldják) a fel-
adatokat?

Eszközök: Okos(k)odó 33–34. oldal; logikai lapok, színes pálcikák vagy lefejezett gyufaszálak

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: a hallott, olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk ki-
emelése.

99
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 100

20-IG SZÁMOLUNK
SZÁMKÖRBŐVÍTÉS 20-IG
Már ismerik a tanulók a kétjegyű szám 20-IG SZÁMOLUNK
fogalmát, mert a 10-zel bevezettük. A 10
és 20 közötti számokat egyszerre ismer- 0HVpOMDNpSUŊO
1.
$V]HPYHJHVÀ~WyOEDOUDYDJ\MREEUDYDQDNRUFVRO\DSiO\D"0RQGGHO
tetjük, hiszen a számok sorrendjét 0-tól
Hány szánkót látsz a képen? 5
10-ig már megtanulták, és 10 után csak
Hányan vannak a korcsolyapályán? 6
abban változik, hogy egy tízes helyi Hány gyermek játszik a pályán kívül a domboldalon? @ 1 @ 4
érték kerül eléjük. Ezt érdemes is így Hány gyermek van összesen a képen? @ 2 @ 0
szemléltetni!

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, …

Tehát addig, amíg a 10-nél kisebb


számok fogalma konkrét tapasztala-
tokra építve induktív úton alakult ki a
tanulókban, addig a kétjegyű számok
fogalmát alapvetően deduktív úton, a
korábbi ismeretek alkalmazásával ala-
kíthatjuk ki.
Fontos a számlálás, számolás: meg-
és leszámlálások; számlálás 0-tól 20-ig
növekvő és csökkenő sorrendben. Ve-
gyük sorra a számok tulajdonságait, ha-
sonlítsuk össze az egyjegyűekkel (páros,
páratlan, egyjegyű, kétjegyű, kisebb,
nagyobb, számszomszédok, helyük a
számegyenesen)!
82

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 20-ig. Személyek, dolgok számlálása húszig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás).

Játékok:
1. „Mi változott meg?”
2. Számbarkochba.

Eszközök: Fgy. 59. oldal; Interaktív tananyag: 4.1.1.; korongok, pálcikák, apró tárgyak, színes rudak,
képek, melyek segítségével számlálást végezhetünk

Kapcsolódási pont:
Magyar: a hallott, olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

100
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 101

20-IG SZÁMOLUNK
SZÁMKÖRBŐVÍTÉS 20-IG
Kezdetben sokat számláltassunk egye-
sével növekvő és csökkenő sorrendben!
Foly tasd a számlálást és a bontást! Kapcsoljunk tevékenységeket a szám-
1.
11 = 10 + 1 11 = 1 tízes + 1 egyes láláshoz! Példákat találunk a 83/3. fel-
adatban, de további gyakorlatokat is be-
12 = 10 + 2 12 = 1 tízes + 2 egyes
iktathatunk.
13 = 10 + 3 13 = 1 tízes + 3 egyes
Eleinte használjunk eszközöket, szám-
14 = 10 + 4 14 = 1 tízes + 4 egyes
egyenest, melyet a tanterem falán he-
15 = 1 0 + 5 15 = 1 tízes + 5 egyes lyezzünk el nagy méretben!
A számok fogalmát, helyi érték sze-
16 = @ 1 @ 0 + 6 16 = 1 tízes + 6 egyes
rinti értelmezését gyakorolhatjuk még
17 = @ 1 @ 0 + 7 17 = 1 tízes + 7 egyes számegyenessel, játékpénzzel, színes ru-
dakkal. A lassabban haladók használ-
18 = @ 1 @ 0 + 8 18 = 1 tízes + 8 egyes
hatják a golyós számolót is.
19 = @ 1 @ 0 + 9 19 = 1 ttízes
es + 9 egyes
Vegyük sorra a számok tulajdonsá-
20 = @ 1 @ 0 + @ 1 @ 0 20 = 1 tízes + 1 tízes gait, hasonlítsuk össze az egyjegyűekkel
a) Hasonlítsd össze a két számeg yenest! 2.
(páros, páratlan, egyjegyű, kétjegyű, ki-
sebb, nagyobb, számszomszédok, he-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lyük a számegyenesen)!
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Előzetes tudás: Már ismerik a tanulók
b) Mit tapasztaltál? Mondd el! az egyjegyű számokat és a tízet. Analó-
Tapsolj ennyit! 3. giás gondolkodással folytassák a szám-
Dobbants ennyit!
lálást!
.RSSDQWVHQQ\LW

83

Játékok:
1. Add tovább!
Körben állunk a tanteremben. A tanító mond egy számot: pl.: 0. Megszorítja az egyik mellette álló
tanuló kezét, ő mondja a következő számot: 1. Kézszorítással folytatódik a számlálás egyesével.
A sort vissza is lehet fordítani, ha ugyanazt a kezet szorítja meg a tanuló, ahonnan ő kapta a szorítást.
2. Melyik számot írtam?
Párokba állítjuk a gyerekeket. Az egyik tanuló háttal áll a többieknek. A háttal álló tanulónak mind-
egyik társa ír 1-1 számot a hátára. Mindig ki kell találnia és megmondania, hogy melyik számot írták
a hátára.

Eszközök: Fgy. 59 oldal; Számoljunk! 59. oldal; Interaktív tananyag: 4.1.1.; számegyenes, játékpénz,
színes rudak, golyós számoló

Kapcsolódási pontok:
Magyar: számelemek írása.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.

101
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 102

SZÁMKÖRBŐVÍTÉS 20-IG

Számláláskor a tanulók nem csak egye-


sével, kettesével is számlálhatnak. Szí-
nezés után ellenőrizzék megoldásuk he- a) Színezz be annyi ra
ajzot, amennyit a számeg yenesen jelöltü
1.
lyességét!
Amennyiben a tanulók elegendő so-
rozatot folytattak a 10-es számkörben,
és a számkörbővítésnél sokat számlál-
gattak egyesével növekvő és csökkenő
sorrendben, akkor a sorozatok folyta- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E .|VGDUDM]RNDWDV]iPHJ \HQHVPHJIHOHOŊSRQWMiKR]
tása 20-as körben sem okozhat problé-
mát. Segíti munkájukat, ha megfelelő
gyakorlatuk van a számegyenesen való
tájékozódásban.

A pénzhasználatot már korán meg-


ismertetjük tanulóinkkal. Játékpénzzel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
fizessünk ki 20 forintot többféleképpen! 2. Számolj tovább! Írd be a számokat a @ @ -be!
Rakjunk ki összegeket, hasonlítsuk a) 11, 12, 13, 1 4 15 16 d) 20, 19, 18, 1 7 16 15
össze ezeket! A relációs jeleket rakják ki b) 0, 2, 4, 6, 8 10 12 14 e) 19, 17, 15, 1 3 11 9 7
a tanulók számolópálcikákkal! c) 1, 3, 5, 7, 9 11 13 15 f) 14, 13, 12, 1 1 10 9 8

3. a) Mennyi pénz van a perselyekben? Írd alá!


Feljegyzéseim: b) Ha tudod, rakd ki másképpen is!

_______________________________
_______________________________
_______________________________ @ 1@5 < @ 2@ 0 = @2@0
F 0HO\LNSHUVHO\EHQYDQQDJ \REE|VV]HJŤSpQ]"ÌUGDV]iPRNN|]pD
_______________________________ PHJIHOHOŊMHOHW
_______________________________ 84

Előzetes tudás: Számlálás egyesével, kettesével növekvő, csökkenő sorrendben.

Játékok:
1. Játsszunk társas játékot párban, csoportban! A mezők száma összesen 20 legyen! A szabályokat kö-
zösen találja ki az osztály a tanítóval! Pl. Csak az a tanuló kezdhet, aki 6-ost gurít.
A társasjátékot először a pedagógus készíti, aztán a tanulók technika- vagy rajzórán.
2. A tanító számoljon együtt a tanulókkal, közösen! Számoljanak el 20-ig, majd 20-tól visszafele!
3. Egy másik lehetőség, hogy „számváltót” végzünk. Ekkor a tanító rámutat egy tanulóra, aki elkezd szá-
molni: 1, 2, 3, 4, 5, és addig számol, amíg a tanító „stop”-ot nem mond, miután rámutat egy másik
tanulóra. Ő pedig folytatja: 6, 7, 8, míg a tanító „stop”-ot nem mond megint, miután rámutat egy har-
madik tanulóra. Minden tanuló végig magában számol, hogy tudják, honnan kell folytatniuk. A ta-
nítónak figyelnie kell, hogy egy másik tanuló vegye át a számolást, ha az egyiknek problémája adó-
dik. Esetleg a tanuló, akinek problémája adódik, kiválaszthat egy másik tanulót, hogy segítsen neki,
így együtt számolnak addig, amíg a tanító le nem állítja őket, és nem mutat rá egy másik tanulóra,
hogy ő folytassa a számolást.

Eszközök: Számoljunk! 60. oldal; számegyenes, játékpénz, társasjáték

102
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 103

SZÁMKÖRBŐVÍTÉS 20-IG

1. A tanulók hamar felismerik, hogy


a csomagokban, dobozokban 10-10
0LEŊOPHQQ\LYDQ".|VGDV]iPRNDWDKR]]iMXNWDU WR]yNpSHNKH] tárgy található. Az egyesek hozzászá-
1.
molásával megkapják a keresett számo-
kat.

2. A kisebb, nagyobb számszomszé-


15 12 14 13 20 dok leolvashatók a számegyenesről, de
a tanulók előzetes ismereteik alapján is
kikövetkeztethetik.

3. Összehasonlításokat folyamatosan
végeznek a tanulók, a különbségeket a
Mely számokra gondoltam? 2. rajzok számlálásával is megállapíthatják.
‡ A 12 nag yobb számszomszédja: @ 1 @ 3
‡$OHJNLVHEENpWMHJ \ŤV]iP @ 1 @ 0 Természetesen most is szükség van
‡ A 20 kisebb számszomszédja: @ 1 @ 9 sok-sok tapasztalatszerzésre és szemlél-
‡.pWMHJ \ŤV]iPNpWXJ \DQRO\DQV]iPMHJ \EŊOiOO10 < / < 20: @ 1 @ 1
tetésre, különösen a helyi értékek elmé-
Számlálj! Melyik több? Mennyivel? 3. lyítésére.

Előzetes tudás: A 10-nél kisebb számok


fogalma konkrét tapasztalatokra építve,
induktív úton alakult ki. Már képesek
@ 1@ 2 < 2 @ 1@ 4 >
1 @1@3 < 3 @ 1@ 6 <2 @ 1@ 8 számlálni egyesével, kettesével növekvő,
csökkenő sorrendben. A számszomszé-
Írd be a hiányzó számokat! 4.
dokat is ismerik tízes számkörben.

85

Játék: Számkirály.
Az órát megelőzően készítünk kartonpapírból egy koronát. Választunk az osztályból egy tanulót, akit
kihívunk a társaival szembe, s fejére helyezzük a koronát. Mielőtt a számot a koronára helyezzük, meg-
mutatjuk a kihívott tanulónak, aki ezt megjegyzi. Azután úgy rögzítjük a számkártyát (gyurmaragasz-
tóval vagy gemkapoccsal) a koronára, hogy a számot ne lássák a tanulók (számos felével befelé). A gye-
rekek kérdeznek (pl.: Nagyobb, mint 10?; Páros? Stb.). A kint álló tanuló csak „igen”-nel és „nem”-mel
válaszolhat. Addig kérdeznek a gyerekek, amíg valaki meg nem tudja mondani a helyes számot. Ekkor
ő lehet a számkirály.

Eszközök: Fgy. 60. oldal; Interaktív tananyag: 4.1.2., 4.1.5., 4.1.8., 4.2.2., 4.2.4.; Okos(k)odó 36–37.
oldal; Szöveges mat. fgy. 28. oldal; számegyenes, korongok, játékpénz, számkártyák

Kapcsolódási pontok:
Magyar: számelemek írása.
Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára.

103
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 104

A SORSZÁM ÉS A DARABSZÁM

A sorszám fogalmát már tízes számkör- SORREND. A SORSZÁMOK


A SORREND. SORSZ ÁMOK
ben kialakítottuk, azóta folyamatos gya-
korlásként többször találkoztak vele ta- 1. E
Emlékszel? ÖWW|GLNȹtJ \tU WXNV]iPPDO
mlékszel? ÖW|GLNȹtJ\tUWXNV]iPPDO
nulóink, így a számkörbővítés után sem D +iQ\DGLNDVRUEDQD]|OGQDGUiJRVNLVÀ~" 6.
Hányadik helyen áll a sárga
a pólós kislány? 2.
jelenthet problémát. Ekkor tudatosítjuk
a különbséget a sorszám és a darabszám
között.

2. Az események sorrendjét is sor- b) Teg yél fel te is kérd


számokkal jelöljük. 2. a) Számozd meg a képeket a tör ténés sorrendjében!
Kapcsolódási pont a magyar nyelv és
irodalom tantárggyal: események el-
mondása sorba rendezett képek segítsé-
gével.
Mondatok alkotására, összefüggő 3. 1. 4. 2.
történet elmondására, a képzelet, a szó- b) Meséld el a tör ténetet!
kincs és a kommunikációs képességek
3. Fig yeld meg a képet, majd válaszolj a kérdésekre!
fejlesztésére is lehetőség nyílik. ‡ +iQ\DGLNKHO\HQIXWDIHNHWHKDM~NLVOiQ\" 2.
‡ )L~YDJ \OiQ\IXWD]HOVŊKHO\HQ"
Feljegyzéseim: ‡ +iQ\DGLNQDNpUNH]LNFpOEDDVDSNiWYLVHOŊÀ~" 3.
‡ Milyen ruhát visel az 5. helyen futó gyermek?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
86
_______________________________

Előzetes tudás: A sorszám fogalmát és jelölését tízes számkörben már ismerik a tanulók.

Játék: A tanulók tornasorba állnak. Mindenki elmondja, hányadik a tornasorban, ki áll előtte, ő há-
nyadik, ki áll mögötte, ő hányadik a sorban. Pl.: 14. vagyok a tornasorban, előttem Zsuzsi áll, ő a 13.,
mögöttem Ákos áll, ő a 15. Amíg nem sikerül elmondani önállóan a sorszámokat, számkártyákat
adhatunk a tanulók kezébe (sorszámokkal).

Eszközök: Számoljunk! 61. oldal; Interaktív tananyag: 4.2.3.; számkártyák, számegyenes

104
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 105

A SORSZÁM ÉS A DARABSZÁM

1. Felismertetjük a különbséget a
sorszám és a darabszám között.
Minden 6. labda piros. Színezz!
1.
2. Megfigyeltetjük a különbséget a je-
 ODEGDXJ \DQRO\DQV]tQŤ6]tQH]] lölésük között.

Jelöld számmal! (A számok után teg yél pontot!) 2. 3. A folyamat elmesélése sorba ren-
HOVŊ @ 1. ötödik @ 5. tizedik @ 1 @ 0
0.. második @ 2. nyolcadik @ 8. dezett képek alapján. A tanulók kom-
hetedik @ 7.
7. tizenharmadik @ 1 @ 3. tizenkilencedik @ 1 @ 9. munikációs képességeit is fejlesztjük.
Állapítsd meg a képek sorrendjét! Írd a sorszámokat a képek sarkában 3.
OpYŊQpJ \]HWHNEH 4. Következtetés a gyerekek sorrend-
3. 2. 4. 1. jére. Páros számú helyen lányok állnak,
páratlan számú helyeken fiúk.

Feljegyzéseim:
_______________________________
_______________________________
A sorban 1À~XWiQPLQGLJ1NLVOiQ\N|YHWNH]LNDNLVOiQ\XWiQSHGLJÀ~ 4.
ÌJ \MHO|OGÀ~²)OiQ\²/
_______________________________
.LiOODKHO\HQ" BFBBB
BB B
_______________________________
.LiOOD]KHO\HQ" BBBFBBBB _______________________________
.LiOODKHO\HQ" LBBB
BBB B
.LiOOD10. helyen? ___ L____ _______________________________
.LiOOD12. helyen? ___ L____ _______________________________
.LiOODKHO\HQ" BBB LBBBB
.LiOOD17. helyen? ___ F____ _______________________________
_______________________________
_______________________________
87
_______________________________

Előzetes tudás: A sorszám fogalmát és jelölését tízes számkörben már tudják a tanulók. Ismerik a kü-
lönbséget a sorszámok és a darabszámok jelölése között.

Játék: Megismételhetjük az előző oldalon ismertetett játékot. Ezúttal ne tornasorba álljanak a tanulók,
hanem a „Kilopakodós” játék sorrendjében határozzák meg helyüket a sorban!

Eszközök: Számoljunk! 61. oldal; számkártyák, számegyenes

Kapcsolódási pont:
Testnevelés, sport: a tanulók elhelyezkedése egymáshoz viszonyítva.

105
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 106

BONTÁS TÍZESÁTLÉPÉS NÉLKÜL

1–2. Tovább erősítjük az analógiás BONTÁS TÍZESÁTLÉPÉS NÉLKÜL


gondolkodást, játékos feladatokat ol-
dunk meg. /DXUD(QLNŊpV)DQQLERQWiVRNDWtUWDNDNLUDNiVDLNDOi
1.
Egyúttal gyakoroljuk a számok két-
tagú összegalakjait. (Tevékenységgel: ki-
rakásokkal, egyéb cselekvésekkel.)
Először úgy bontjuk a 10-nél na-
gyobb számokat, hogy az egyik tag a ke-
rek tízes, ezt egészítjük ki az adott
számra.

Jó eszköz a korongkirakó, azonnal


szemléletessé teszi a bontást a tanulók
számára.

3. A feladat megoldásához a lassan 11=10+1 12=10+ @ 2 13=10+ @ 3


haladók használhatnak számegyenest, Folytasd a kirakásokat és a bontások leírását!
golyós számolót. 2. Egészítsd ki a bontásokat a rajzok alapján!
Az összegeket, különbségeket írják a
tanulók a műveletek fölé!

Feljegyzéseim:
17=10+7 14=10+ @ 4 18=10+ @ 8
_______________________________ 3. .|VG|VV]HD]HJ\HQOŊNHW
16 15 14 18 12
_______________________________ 2+8+6 10 + 5 20 – 6 11 + 7 18 – 6

_______________________________
14 18 16 12 15
_______________________________ 3+7+4 19 – 1 20 – 4 16 – 4 20 – 5

_______________________________ 88

_______________________________

Előzetes tudás: Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése. Kétváltozós mű-
veletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának ki-
alakítása, elmélyítése és a műveletek elvégzése tízes számkörben. A matematikai szaknyelv életkornak
megfelelő használata. Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.

Játék: Egyszerű, kéttagú, tízesátlépés nélküli összeadásokat és kivonásokat mondunk a tanulóknak.


Fejben számoljanak!
Amennyiben az összeg vagy különbség páros szám, emeljék fel a piros színesüket, ha páratlan, emel-
jék fel a kék színesüket!

Eszközök: Számoljunk! 62. oldal; korongok, korongkirakó tábla, számegyenes, piros és kék színes
ceruza

106
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 107

ÖSSZEADÁS TÍZESÁTLÉPÉS NÉLKÜL

ÖSSZEADÁS TÍZESÁTLÉPÉS NÉLKÜL


Igyekezzünk rugalmas gondolkodásra
nevelni tanulóinkat!
Ádám és Olivér számolnak. Olivér kirakott 13 ceruzát, Ádám 2-t. Mutassunk be nekik többféle számo-
Hány ceruzát raktak ki összesen?
1.
lási eljárást, időnként kérdezzük meg
tőlük, hogy ők hogyan gondolkodtak!
Vetessük észre velük az összefüggé-
seket, ahol lehet, használják az analógiás
gondolkodást! Saját szavaikkal fogal-
mazzák meg, mit vettek észre a feladat-
megoldások során!
Sokféle feladat áll rendelkezésre a
tankönyvcsalád többi tagjában: a fel-
adatgyűjteményben, az Okos(k)odó-
@
13+2= ? ban, a Számoljunk! című munkafüzet-
Ádám így gondolkodik: Olivér így gondolkodik:
13+2= @ @ 3+2= @ ben, a digitális gyakorlóanyagban!
13+2= @ @
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Feljegyzéseim:
Neked melyik számolási eljárás tetszik jobban?
_______________________________
Számolj olyan sorrendben, ahogy a nyilak mutatják! 2.
a) 3+2= @ 5 13+2= @ 1 @ 5 b) 4+4= @ 8 14+4= @ 1 @ 8 _______________________________
3+3= @ 6 13+3= @ 1 @ 6 4+5= @ 9 14+5= @ 1 @ 9
3+4= @ 7 13+4= @ 1 @ 7 4+3= @ 7 14+3= @ 1 @ 7 _______________________________
3+5= @ 8 13+5= @ 1 @ 8 4+6= @ 1 @ 0 14+6= @ 2 @ 0 _______________________________
c) Mit vettél észre? Mondd el!
_______________________________
Írd le azokat a számokat, amelyek igazzá teszik a nyitott mondatot! 3.
Jelöld a számegyenesen is!
16 _______________________________
11+5< # <20 # : 17 18 19
_______________________________
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
_______________________________
89 _______________________________

Előzetes tudás: Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése. Kétváltozós mű-
veletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának ki-
alakítása, elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott számkörben. A matematikai szaknyelv életkor-
nak megfelelő használata. Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.
Képessé válnak az analógiás gondolkodásra.

Játék: A gyakorlás során játszhatunk „Kelj fel, Péter!” című játékot. A tanulók leborulnak a padra
csukott szemmel. A nevelő odamegy az egyik kisgyerekhez, s megérinti a vállát, majd a nevén szólítja.
Pl.: – Kelj fel, Péter! A tanuló megkérdezi: – Hány órára? A tanító ad egy számfeladatot. Pl. – 1 4+5-re.
Ha a kisgyermek tudja a helyes megoldást, felébred. Most már ő ébreszti a következő tanulót. Ügyelni
kell arra, hogy olyan műveleteket mondjunk, amelyben nincs tízesátlépés!

Eszközök: Fgy. 61. oldal; Okos(k)odó 38. oldal; Számoljunk! 63. oldal; Interaktív tananyag: 4.1.3.;
korongok, korongkirakó tábla, számegyenes

107
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 108

KIVONÁS TÍZESÁTLÉPÉS NÉLKÜL

Kivonás tízesátlépés nélkül K


KIVONÁS
IVONÁS TÍZESÁTLÉPÉS
TÍZESÁTLÉPÉS NÉLKÜL
NÉLKÜL
Hasonlóan az összeadáshoz, többféle te-
vékenységet rendelünk a kivonás meg- Eg y virágüzletben 1V]iOUy]VDYROW(ODGWDNEHOŊOHV]iODW
1. Hány szál rózsa maradt ebben a virágüzletben?
értéséhez. Már tudnak kivonni tanuló-
ink a tízes számkörben, ezt használjuk
fel a további lépéseknél. Ismét hasznos
lehet, ha kirakjuk a műveletet koron-
gokkal a korongkirakóra.
Számegyenes segítségével is számol-
@
18"6= ?
hatunk. Bence íg y gondolkodik: Anna íg y gondolkodik:
18"6= @ 1 @ 2 8"6= @ 2
Vetessük észre tanítványainkkal, 18"6= @ 1 @ 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
hogy az összeadásnak inverz művelete
a kivonás! Fedezzék fel, hogy össze- Neked melyik számolási eljárás tetszik jobban?
adáskor az összeg a legnagyobb szám,
2. 9pJH]GHODNLYRQiVRNDW-HO|OGDUDM]RNRQ(OOHQŊUL]G|VV]HDGiVVDO
kivonásnál pedig a kisebbítendő. Fedez-
tessük fel, hogy az összeadás tagjai fel-
cserélhetők! A kivonásnál azonban a ki-
sebbítendőt és a kivonandót sohasem
lehet felcserélni!
1 2 1 3 1 3 1 1

A tízes számkörben már megtanulták 1 5 1 4 1 8 1 7


az elsősök, hogy a kivonás ellentétes mű- 3. Számolj olyan sorrendben, ahog yan a nyilak mutatják! Mit vettél észre?
velete az összeadás. Tudunk vele ellen- a) 4"1= @ 3 14"1= @ 1 @ 3 b) 6"3= @ 3 16"3= @ 1 @ 3
őrzéseket végezni! 5"2= @ 3 15"2= @ 1 @ 3 7"6= @ 1 17"6= @ 1 @ 1
4"3= @ 1 14"3= @ 1 @ 1 8"5= @ 3 18"5= @ 1 @ 3
A kivonások esetében is folytatjuk az 5"4= @ 1 15"4= @ 1 @ 1 9"7= @ 2 19"7= @ 1 @ 2
3"3= @ 0 13"3= @ 1 @ 0 7"4= @ 3 17"4= @ 1 @ 3
analógiás gondolkodást.
90

Előzetes tudás: Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése.


Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az összeadás, kivonás, bontás, pót-
lás fogalmának kialakítása, elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott számkörben. A matematikai
szaknyelv életkornak megfelelő használata. Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások al-
kalmazása. Tudják, hogy a kivonás ellentétes művelete az összeadás.

Játék:
„Okostojás”.
A tanulók tojás alakzatot alakítva leguggolnak. Egy tanuló állva marad, és a körön kívül odaáll az egyik
guggoló tanuló mögé. Az álló és az előtte guggoló gyerektől egyszerre kérdez a pedagógus: pl.: Mennyi
14– 3; 16 +1; 15 – 4 stb. Aki előbb válaszol, az lép tovább. Ha az álló tudta előbb a helyes választ, akkor
ő, ha a guggoló tanuló válaszolt gyorsabban, helyesen, akkor helyet cserélnek, és ő lép tovább. Aki leg-
alább a fél kört „legyőzi”, jutalmat kaphat. Ügyelni kell arra, hogy ne legyen tízesátlépés a feladatok
között!

Eszközök: Számoljunk! 64. oldal; Fgy. 61/2.; Interaktív tananyag: 4.3.3.; korongok, korongkirakó tábla,
számegyenes

108
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:38 Page 109

PÓTLÁS TÍZESÁTLÉPÉS NÉLKÜL

P
PÓTLÁS
ÓTLÁS T
TÍZESÁTLÉPÉS
ÍZESÁTLÉPÉS N
NÉLKÜL
ÉLKÜL
Pótlás tízesátlépés nélkül
Az összeadás, kivonás hiányzó értékei-
Johanna és Andor pálcikákat rakosgat. Johanna kirakott 11 pálcikát, nek meghatározása (pótlás).
Andor 17-et. Mennyit kell még kiraknia Johannának, hog y neki is annyi pál-
1.
cikája leg yen a padon, mint a társának?
1. Most is a tanulók analógiás gon-
dolkodására alapozunk.
Akinek könnyebb számegyenes se-
gítségével számolni, használja bátran
azt.

2. Függvényre vezető feladattal is ta-


lálkoztak már a tanulók. Érdemes a fel-
@ =17
11+ ?
Andor íg y gondolkodik: Johanna íg y gondolkodik:
adat szövegében aláhúzni a legfonto-
11+ @ 6 =17 1+ @ 6 = 7 sabb adatokat, ez esetben a „kettejüknek
11+ @ 6 =17 19 db” szövegrészt.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3. A pótlásokat más módon is jelöl-
.DWL pV =VX]VL J \ŤMWLN D PDWULFiNDW .HWWHMNQHN 19 db van. Mennyi lehet 2. hetjük, ez esetben nyilakkal.
nekik külön-külön? Pótold a hiányzó számokat!
A feladatok többféle megjelenési for-
.DWL 3 4 9 8 17 8 10 13 5 1 13
mája is segíti a rugalmas gondolkodás
=VX]VL 16 15 10 11 2 11 9 6 14 18 6
kialakulását.
0LWPXWDWDQ\tO"ÌUGEHDPŤYHOHWLMHOHWpVDPHJIHOHOŊV]iPRW 3.
a)
@+@1
b)
@+@ 5
c)
@+@ 2 Feljegyzéseim:
10 11 12 17 16 19
@+@ 2 @+@ 4 @+@ 4 _______________________________
10 12 12 16 12 16
@+@ 3 @+@ 3 @+@ 1 _______________________________
10 13 12 15 17 18
@+@ 4 @+@ 2 @+@ 2 _______________________________
10 14 12 14 13 15
_______________________________
91
_______________________________

Előzetes tudás: Számlálás, számolási készség fejlesztése. A tartós figyelem fejlesztése.


Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. A pótlás fogalmának kialakítása,
elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott számkörben. A matematikai szaknyelv életkornak meg-
felelő használata.
Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása.

Játék: A tanulók álljanak egy sorba, mindenki kapjon egy számkártyát! A kártyákon található számok
ismétlődhetnek. A tanító mondjon állításokat! Akinek a számkártyáján található számra igaz az állítás,
az a tanuló üljön le a helyére! Az állítások között sokféle pótlás szerepeljen! (Tízesátlépés nélkül.) Az
utolsónak maradt tanuló számkártyáján található számra ne legyen igaz egy állítás sem, erről a szám-
ról a tanulók mondjanak igaz állításokat!

Eszközök: Számoljunk! 65. oldal; Fgy. 61/3.; Interaktív tananyag: 4.1.4.; korongok, korongkirakó tábla,
számegyenes, számkártyák

109
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 110

SZÖVEGES FELADATOK

A szöveges feladatok megoldásakor ér- SZÖVEGES


SZÖVEGES FELADATOK
FELADATOK
demes követnünk a megoldási algorit-
must: Leír tuk néhány pontban, hog y milyen sorrendben oldjátok meg a szöveges
feladatokat.
• Nyelvi elemzés: a nyelvi tartalom 1. Olvasd el a feladatot, vag y hallgasd meg a szöveget!
részletes megbeszélése. 2. Mondd el a saját szavaiddal!
• Logikai elemzés: az adatok között ajzold le az adatokat!
3. Jeg yezd le vag y ra
.pV]tWVPHJROGiVLWHUYHWQ\LWRWWPRQGDWRW
összefüggéseket keresünk (még szá-
5. Végezd el a számolást vag y a számolásokat!
mok nélkül). (OOHQŊUL]GKRJ \MyOV]iPROWiOH,JD]OHKHWHD]HUHGPpQ\"
• Matematikai elemzés: kérdések se- 7. Döntsd el, van-e más megoldás is!
gítségével irányítottan. A feladat el- 8. Válaszolj (írásban) a kérdésre!
mondása számtannyelven. 1. Peti akváriumában 1KDODFVNDYDQ.DWLpEDQ1~V]NiO
• Megoldás. .LQHNYDQW|EEKDODpVPHQQ\LYHO"7HGGNLDMHOHW
• Válaszolunk a feltett kérdésre.
• Visszahelyezzük a kapott eredményt
a szövegkörnyezetbe.

Előzetes tudás: Szöveges feladat értel-


<3
mezése. Megoldás próbálgatással, kö- 
@1 @ 2 @1@5
vetkeztetéssel.
+† = 1 5
1 2 +† 1 2+ 3=1 5 1 5 – 1 2 =† 1 5–3 =12
Ellenőrzés. Szöveges válaszadás. Te-
vékenységről, képről, számfeladatról
Válasz: K
Katinak 3 mal ttöbb
3-mal öbb halaa vvan.
aan.
szöveges feladat alkotása, leírása a ma-
tematika nyelvén. 2. Dániel 10 éves, a testvére, Viktor pedig 8 éves.
Már találkoztak tanulóink szöveges Hány év különbség van a két testvér között?
feladatokkal. Tudják, hogy a megfelelő 1 0 >8 1 0–8 =2 +† = 1 0
8 +†
†=2
művelet alkalmazásával megtalálják
a helyes megoldást. Kezdetben szóban Válasz: 2 év
é a különbség.
é

válaszolnak a kérdésre, később már


írnak rövid, a magyar nyelv szabályai- 92

nak megfelelő választ.

Játék: A szöveges feladatok megoldása előtt végezzünk játékos gyakorlást: Állításokat mondunk, ha
több lesz, emeljék fel a tanulók a piros színesüket, ha kevesebb lesz, emeljék fel a kék színesüket! Pl.: El-
veszett 2 ceruzám; anyukám vásárolt 3 kiflit és 4 zsemlét; stb.

Eszközök: számegyenes, kék és piros színes

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

110
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 111

SZÖVEGES FELADATOK

A szöveges feladatok megoldásakor a ta-


nulók dolgozzanak párban, csoportban!
.LKiQ\DGLNKHO\HQiOO".|YHWNH]WHVVD]iOOtWiVRNEyO Az adatokat húzzák alá, vagy ahol le-
Írd a nevek után a helyezések sorszámát!
1.
²1HP3HWLOHWWD]HOVŊ 3.
hetséges, rakják ki korongokkal! (Pl. a
².DUFVLQHPDPiVRGLN 1.. 3. feladatban.)
²6]DEROFVQHPDKDUPDGLNGHQHPLVŊQ\HU W 2. Erősítsük a kooperációt, a tanulók
legjobb tudásuk szerint vegyenek részt
a) Anya 1W~UyVpVOHNYiURVSDODFVLQWiWWHWWWiQ\pURQD]DV]WDOUD 2.
Hány darab palacsintából vehettek a g yerekei? a feladatmegoldásban, az eredményért
E 0HQQ\LSDODFVLQWDPDUDGWDV]OŊNQHNKDDJ\HUHNHNPHJHWWHNGDUDERW" vállaljanak felelősséget!
1DJ \LSRJiFViMiWQDJ \RQV]HUHWLND]XQRNiL$WiQ\pURQOpYŊ18 pogácsából 3. A füzetben megoldandó feladatokat
az eg yik kisunokája megevett 3-at. Mennyi pogácsa maradt a tányéron? is párban, csoportban végezzék el!
1 8 – 3 =† 1 8– 3 =1 5 2. a) 14 + 5 =  ; 14 + 5 = 19
19 palacsintából vehettek a gyerekek.
Válasz:
15 pogácsája
pogácsája
gá áj mar radt.
ad
maradt. b) 19 – 8 =  ; 19 – 8 = 11
11 db palacsinta maradt a szülőknek.
Sanyinak 19 db bélyege van, 7-tel több, mint Ferinek. 4.
Hány db bélyege van Ferinek?
1 9 – 7 =† 1 9– 7 =1 2 5. a) 11 +  = 19; 11 + 8 = 19
8 db-ot kell még gyűjtenie.
Válasz: FFerinek
eerinek
i k 12 db bélyege
bély
éélyege vvan.
an.
a b) Lilinek 8 poszterrel van több, mint
Majának. Ha 4 db-ot ad neki, mindket-
D 0DMDSRV]WHUHNHWJ \ŤMW0iU11YDQQHNL0HQQ\LWNHOOPpJJ \ŤMWHQLH 5. tőjüknek 15 db lesz.
hog y neki is 1OHJ \HQPLQWDEDUiWQŊMpQHN/LOLQHN"
b) Mennyit adjon Lili Majának, hog y mindkettejüknek ug yanannyi leg yen?
6. a) 19 – 4 – 5 = 
a) Gábor rendezgeti az autóit. A 19 kisautóból 4-et a 6. 19 – 4 – 5 = 10
IHOVŊSROFUD|WSHGLJD]DOVySROFUDWHWW+iQ\
autót kell még elraknia? 10 autót kell még elraknia.
b) Hány autójának kell még helyet keresni, ha a ma-
a b) 10 – 6 = ; 10 – 6 = 4 autónak kell
radékból 6 -ot eg y dobozban helyezett el? még helyet keresni.

93

Előzetes tudás: Szöveges feladat értelmezése, megoldása. Megoldás próbálgatással, következtetéssel.


Ellenőrzés. Szöveges válaszadás.
Tevékenységről, képről, számfeladatról szöveges feladat alkotása, leírása a matematika nyelvén.
Már találkoztak tanulóink szöveges feladatokkal. Tudják, hogy a megfelelő művelet alkalmazásával
megtalálják a helyes megoldást.

Játék: Játsszunk „Képkirakót”! A játék leírása a kézikönyvben megtalálható. A képkirakó elkészítésekor


ügyeljünk arra, hogy szöveggel adjuk meg a feladatokat!

Eszközök: Számoljunk! 66. old.; Interaktív tananyag: 4. 3. 4.; számegyenes, korongok

Kapcsolódási pontok:
Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése.
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

111
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 112

MÉRJÜNK TÖMEGET!

A mérés mindig összehasonlítás. Az 1. M


MÉRJÜNK
ÉRJÜNK TÖMEGET!
TÖMEGET!
osztályban különösen az alkalmilag vá-
lasztott mérőegységeknek van szerepük. Hol és minek a tömegét szokták Mit és mivel mér az eladó?
1. megmérni?
2.
Végeztessünk minél több gyakorlati mé-
rést (megmérést, kimérést) közvetlen
környezetünkben, minél többféle mérő-
egységgel!
A gyakorlati mérések során tudato-
sítsuk tanulóinkban a pontos mérés fel-
tételeit (pl. mérőegységek illeszkedése
stb.)! Különösen a kezdeti időszakban
ügyeljünk arra, hogy a mérés elvégzése
során minden egyes mérőegység meg- 3. ,VPHUHG HD]DOiEELPpUOHJHNHW"1HYH]GPHJŊNHW

jelenjen a tanuló előtt, leszámlálható le-


gyen! A mérést ne végeztessük tehát
egyetlen darab mérőegységgel, ill. mé-
rőeszközzel! 4. 0HO\LNPpUOHJJHOPpUQpGPHJD]DOiEELpOHOPLV]HUHNHW".|VG|VV]H
Közben fedeztessük fel tanulóinkkal,
hogy minél nagyobb a mérőeszköz,
annál kisebb lesz a mérőszám! Definí-
ciószerűen azonban ne fogalmaztassuk
meg!
Kialakítjuk tanulóinkban a kilo-
gramm fogalmát, de követelményként
nem kérjük számon.
Váljék szokásukká, hogy minden
mérés előtt végezzenek becslést! Ezután
vessék össze a becsült és a mért ered-
ményeket! 94

Előzetes tudás: Csak tapasztalati úton szerzett ismeretekkel rendelkeznek a tanulók, pl: ha otthon, csa-
ládban már mértek, vagy szüleikkel vásároltak olyan dolgokat, amelyeket előttük mértek le az élelmi-
szerboltban.

Játék: Rakjunk tömegük szerint növekvő, csökkenő sorrendbe tárgyakat! Ezek a tárgyak lehetnek tan-
szerek, játékok, élelmiszerek, gyümölcsök. Méréssel ellenőrizze a pedagógus (digitális mérlegen), hogy
a tanulók jól becsülték-e meg a sorrendet.
Mutassunk a tanulóknak minél többféle mérleget, amellyel tömeget lehet mérni: fürdőszobamérleg,
kétkarú mérleg, piaci mérleg, stb.!

Eszközök: Fgy. 65. oldal; mérlegek, tárgyak, amelyeknek megmérhetjük a tömegét

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai. Tömegmérés.
Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: mérések a mindennapokban.

112
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 113

MÉRJÜNK TÖMEGET!

Már a kezdeti időszakban érdemes a


mérések eredményét (menetét) tábláza-
Jeg yezd meg! tosan rögzíteni. Ennek alapján köny-
1.
kilogramm jele:
A kilogramm jele: kg
kg nyebben tudatosulhat tanulóinkban,
Mi mindent vásárolhatunk még, amit mérlegen mérünk meg? hogy a mennyiség a mérőszám és a
mértékegység együtt.

Érdemes méréseket végeztetni az


összefüggések érzékeltetése érdekében a
%L]RQ\iUDVHJtWHWWpOPiUEHYiViUROQL(POpNV]HOKRJ \PLEŊOV]RNWiO 2. következő „fokozatok” szerint:
1NLORJUDPPRWNpUQL".DULNi]GEHDUDM]iW
– a tárgynak ugyanazt a jellemzőjét
különböző egységekkel mérjük
– különböző tárgyak jellemzőjét azo-
nos egységekkel mérjük.
Mérjétek le az osztályban szobamérlegen a testetek tömegét! 3.
.pV]tWVHWHNOHMHJ \]pVWDPpUpVHUHGPpQ\pUŊOQHYHWHNNH]GŊEHWŤMpW
használva! Íg y: A mérés eredményét érdemes rögzí-
teni a következő elv szerint:
Mit mérek? Mivel mérek? Becslés;
0RQGGHOPLWWDSDV]WDOWiO .LDOHJQHKH]HEE".LDOHJN|QQ\HEE"
Mérés eredménye; Különbség.
,VPpWHOMpWHNPHJDPpUpVWpYYpJpQ
Ha megvalósítható, látogassunk el
Melyikük lehet könnyebb? 4
4. Melyik nehezebb? 1 tehén vag y 5.
Peti P i? Mié t? 3 liba? Tedd ki a jelet!
egy kisebb élelmiszerboltba, ahol igazi
M méréseket láthatnak a tanulók!
> Előzetes tudás: Csak tapasztalati úton
szerzett ismeretekkel rendelkeznek a ta-
nulók, pl: ha otthon, családban már
mértek, vagy szüleikkel vásároltak olyan
95 dolgokat, amelyeket előttük mértek le az
élelmiszerboltban.

Játék: Mérjünk tömeget kétkarú mérlegen, hasonlítsunk össze tömegeket! Előtte végezzünk becslést:
melyik nehezebb, melyik könnyebb? Hasonlítsuk össze a matematika-tankönyv tömegét a tolltartó tö-
megével. Egy alma tömegét egy narancs tömegével, stb.

Eszközök: Fgy. 66. oldal; Interaktív tananyag: 4. témakör, 4.5.1. animáció, 4. 5. 4. feladatok; kétkarú
mérleg, tárgyak, amelyeket megmérünk

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai. Tömegmérés.
Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: mérések a mindennapokban.

113
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 114

GYAKORLÁS: MÉRÉSEK

A mérések témakör nagyon sok gya- *<$.25/È6$+266=Ò6È*$7g0(*e6$=ĥ50e57e.


*<$.25/È6$+266=Ò6È*$7g0(*e6$=ĥ50e57e.
korlati alkalmazást igényel.
Mit mivel mérünk? Kösd össze!
1.
A hosszúság, az űrtartalom és a tö-
meg mérésének megismerése után érde-
mes rendszerezni az ismereteket.
A tankönyvi, munkafüzeti feladatok
is segítenek ebben.

A mérőeszközök fajtáit gyakorlati


mérésekhez kapcsolva gyakoroljuk! Mér-
jük meg szilárd és folyékony anyagok tö-
megét is! (Pl.: víz, tej, gyümölcslé stb.)
2. D 6]iPR]GPHJDNpSHNHQOpYŊGROJRNDWDN|QQ\HEEWŊODQHKH]HEEIHOp
A gyakorlati mérések elengedhetet- b) Melyik lehet 1 kg-nál több? Nevezd meg!
lenek, a tapasztaláson alapuló ismeretek
jobban rögzülnek, különösen, ha pozi-
tív megerősítés társul hozzá.
2. 3. 4. 1.
Feljegyzéseim:
3. Melyik edénybe férhet 1 liternél kevesebb folyadék? Mondd el!
_______________________________
_______________________________
_______________________________
X
X
_______________________________ 4. Tréfás feladat
_______________________________ Melyik nehezebb? 1 kilogramm vas
vag y 1 kilogramm toll? Egyenlő
Egyenlő
_______________________________
96
_______________________________

Előzetes tudás: A tanulók megismerték a hosszúság, az űrtartalom és a tömeg alapmértékegységeit,


amelyeket a 20-as számkörhöz kapcsoltunk. Gyakorlati mérések végzésére alkalmassá válnak.

Játék: Mérjünk 1 kg-ot! 1 liter tejet, 1 kg-nyi könyvet, füzetet, 1 kg-nyi nagyon könnyű dolgot, pl.: fa-
levelet, vattát stb. Előtte becsüljék meg a tanulók, szerintük melyikből kell több, hogy pontosan 1 kg le-
gyen!

Eszközök: Interaktív tananyag: 4.5.1.; mérőeszközök, mérhető tárgyak

Kapcsolódási pont:
Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: mérések a mindennapokban.

114
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 115

A TÍZESÁTLÉPÉS ELŐKÉSZÍTÉSE PÓTLÁSSAL

$7Ë=(6È7/e3e6(/ė.e6=Ë7e6(3Ï7/È66$/
$7Ë=(6È7/e3e6(/ė.e6=Ë7e6(3Ï7/È66$/
Kétféle művelettel készítjük elő: tízre
pótolunk és tízhez adunk. Kezdetben
$]HOVŊRV]WiO\RVRNN|]OHQPiUIHOVRUDNR]WDNDGt MNLRV]WiVKR] tevékenységgel, kirakásokkal, rajzokkal,
+iQ\EDUiWMXNDWYiUMiNPpJKDWt]HQYHUVHQ\H]WHN"
1.
számegyenessel, golyós számológéppel,
majd elvont számfeladattal is. Különö-
sen az egyjegyű számok két tagra tör-
ténő bontását gyakoroljuk sokat, hiszen
ez a kulcsa a tízes átlépésének.

Jól használható eszköz a korongki-


rakó, de most is használhatunk szám-
egyenest. A kéz ujjain is kiszámolhatják
$GDWRN1WDQXOyIRJIHOVRUDNR]QL
$GDWRN WDQXOyIRJIHOVRUDNR]QL 1\LWRWWPRQGDW / = 10
1\LWRWWPRQGDW
PiURWWYDQ
PiURWWYDQ a gyerekek a pótlásokat 10-ig.
9iODV]0pJ /
9iODV]0pJ EDUiWMXNDWYiUMiN
5 EDUiWMXNDWYiUMiN
Páros munkával végezzék a feladatot,
de a nyitott és zárt ujjak számlálásával
D 0XWDVVHQQ\LW$WiUVDGPXWDVVRQDQQ\LWKRJ \1OHJ \HQ 2. is eljuthatnak a tanulók a megoldásig!
E 3yWROGDKLiQ\]yV]iPRNDW

Feljegyzéseim:
5+ @5 =10 7+ @3 =10 2+ @3 =10 3+ @7 =10
_______________________________
_______________________________
4+ @ 6 =10 6+ @ 4 =10 8+ @ 2 =10 9+ @ 1 =10
_______________________________
3yWROGDKLiQ\]yV]iPRNDW 3.
D E F G _______________________________
2++ 8 =10
=1 7 +3=10
3=1 3+4+
+4+ 1 =10
=1 1+2+
+2 7 =101
_______________________________
5+
+ 5 =10
=1 2 +8=10
8=1 1+5+
+5+ 4 =1
=10 4+3+
+3 3 =10
8+
+ 2 =10
=1 5 +5=10
5=1 2 +3+5=10
+3+5=1
3+5=1 5+
+ 1 +4=
+4 10 _______________________________
4+
+ 6 =10
=1 3 +7=10
7=1 1 +2+7=10
+2+7=1 7+ 1 +2=
2 10 _______________________________
97 _______________________________

Előzetes tudás: Tudnak 10-es számkörben pótolni, ismerik a 10 kéttagú összegalakjait.

Játék:
A legerősebb láncszem
A tanulók felállnak. Párokat alkotnak. Egy-egy párnak felteszünk egy-egy kérdést (pl. mennyi kell
a 6-hoz, hogy 10 legyen, mennyi kell a 2 + 6-hoz, hogy 10 legyen, stb.). Az a tanuló marad állva, aki
előbb mondja a helyes eredményt. A következő körben az állva maradt tanulók alkotnak párokat, és őket
kérdezzük. Az a kisgyerek lesz a legerősebb láncszem vagy a győztes, aki a legvégéig állva marad, s
a legutolsó kérdésre ő tudja előbb a helyes választ. (A győztest hívhatjuk számkirálynak is, s ilyenkor
érdemes a játékot számkirály-játékkal folytatni.)

Eszközök: Számoljunk! 74. oldal; Interaktív tananyag: 4. témakör 4. rész: animáció; korongkirakó, ko-
rongok, számegyenes

115
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 116

A TÍZESÁTLÉPÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

A számolási rutin további fejlesztését


szolgálja a sorozatok folytatása. A sza-
bályt megállapíthatják a tanulók páros Foly tasd a megkezdett sorozatokat!
1.
01 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
vagy csoportmunkában.
11 1 7 16 15 14 13 12 11

Később olyan háromtagú összeadá- 6 8 10 12 14 16 18 20

sokat végeztetünk, amelyekben az első 1 7 9 11 13 15 17 19 21

két tag összege 10. 2. Írd le a számszomszédokat!


Ezek a háromtagú összeadások je- @ @7 8 @ @ 9 @ @1 2 @ @3 @ @8 9 @ 1@0
lennek meg a szöveges feladatok megol- @ 1 @ 7 18 @ 1 @ 9 @ 1 @ 1 12 @ 1@ 3 @ 1 @ 8 19 @ 2 @ 0
dásakor. 3. Számolj!
Kövessük a megoldási algoritmust! a) 9+1+4= @ 1 @ 4 b) 7+3+4= @ 1 @ 4 c) 5+5+2= @ 1 @ 2
9+1+6= @ 1 @ 6 7+3+5= @ 1 @ 5 5+5+4= @ 1 @ 4
Igazán kreativitást igénylő feladat a 9+1+8= @ 1 @ 8 7+3+6= @ 1 @ 6 5+5+6= @ 1 @ 6
8+2+3= @ 1 @ 3 6+4+1= @ 1 @ 1 4+6+2= @ 1 @ 2
logikai lapokból épített kétkülönbséges
sorozat alkotása. Nagyon sokféleképpen 4. D $IDUVDQJLMHOPH]EiOUDNLVOiQ\pVNLVÀ~NpV]tWHWW
lehet folytatni, a tanulók figyeljenek iODUFRWD]HOVŊRV]WiO\RVRNN|]O.pVŊEEPpJDQ
IHVWHWWHNMHOPH]W+iQ\iODUFRVHOVŊVMHOHQWPHJ
a csoporttársaik kirakására! Vátozhat a bálon?
egyidejűleg a szín és méret; a szín és E GEPDWULFiPYROW$SiWyONDSWDPPpJGDUDERW
lyukasság; a szín és forma; a méret és DQ\iWyOSHGLJGDUDERW0HQQ\LPDWULFiPYDQ"
F $QDSN|]LEHQUpJLpV~MWiUVDVMiWpNYROW$V]OŊNWŊO
lyukasság; a méret és forma; a lyukasság NDSWDNKR]]iPpJ~MWiUVDVMiWpNRW0HQQ\LYDQPRVW"
és forma.
5. 0LOHKHWDV]DEiO\")RO\ WDVGDNLUDNiVW G G 

Előzetes tudás: A tanulók ismerik a 10


kéttagú és háromtagú összegalakjait.
Tudják, hogy a logikai lapok használa-
takor négy tulajdonságra kell figyelni:
szín, forma, méret, lyukasság.
98

Játék: A logikai lapok felhasználásával rakjanak ki adott alakzatokat, készítsenek további egy-, és két-
különbséges sorozatokat!

Eszközök: Fgy. 67/1., 3., 5.; Okos(k)odó 48/3.; Számoljunk! 75. oldal; logikai lapok, számegyenes, ko-
rongkirakó, korongok

116
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 117

ÖSSZEADÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL
9-HEZ ADUNK
Ö
ÖSSZEADÁS
SSZEADÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL
TÍZESÁTLÉPÉSSEL A tízesátlépést lépésenként tanítjuk.

+(=$'81.
+(=$'81. Először 9-hez adunk.
$]RV]WiO\DEODNDLEDQPXVNiWOLYDQ$IDODWYLUiJGtV]tWL 1. Szöveges feladatból indulunk, mint
+iQ\YLUiJYDQD]RV]WiO\EDQ"
máskor is, az új tananyagrész elsajátítá-
sakor.
+ =? Jól látható a korongkirakón (szám-
képen), hogy a 9-hez úgy adtuk a hár-
77HJ\pONLDNRURQJNLUDNyUDHOŊV]|U
HJ\pONLDNRURQJNLUDNyUDHOŊV]|U
9 kék
kék korongot!
korongot! mat, hogy először egyet hozzáadva ki-
5DNMKR]]iHOŊV]|U 1SLURVNRURQ
5DNMKR]]iHOŊV]|U SLURVNRURQ egészítettük tízre, majd hozzáadtuk a
RWKRJ\1
JJRWKRJ\ OHJ\HQPDMGPpJW
OHJ\HQPDMGPpJW
maradék kettőt is.
 @ 1 @ 2
Számokkal: 9 + 1
Számokkal:
XJ \DQDQQ\LPLQWD @ 1 @ 2 
A tankönyv első feladatában ezt az
9+3= @ 1 @ 2 XJ\DQDQQ\LPLQWD
eljárást – sárga mezőben – részletesen
9+1+2= @ 1 @ 2 @1@2 YLUiJYDQD]RV]WiO\EDQ
le is írtuk, hogy a tanuló és a szülő bár-
Rakd ki koronggal! Oldd meg a számfeladatokat! 2. mikor ellenőrizni tudja a számolás lé-
péseit.
Ha a gyerekek megértik ezt az eljá-
9+2= @ 1 @ 1 9+4= @ 1 @ 3 9+5= @ 1 @ 4 rást, akkor a többi számhoz is könnyen
9+1+1= @ 1 @ 1 9+1+3= @ 1 @ 3 9+1+4= @ 1 @ 4 hozzáadnak.
Rakd ki koronggal! Oldd meg a számfeladatokat! 3.
9+6= @ 1 @ 5 9+7= @ 1 @ 6 9+9= @ 1 @ 8 Előzetes tudás: A tanulók ismerik a
9+1+5= @ 1 @ 5 9+1+6= @ 1 @ 6 9+1+8= @ 1 @ 8
számok kéttagú összegalakjait, a tízes
számkörben már kirakták színes rúd-
6]iPROM.|VG|VV]HD]|VV]HJHNHWDV]iPHJ \HQHVPHJ IHOHOŊSRQWMiYDO
11 10 13
3 14 16
6 18
8
4. dal, leolvasták kirakásokról.

99

Játék: Tanóra elején játsszunk „kilopakodós” játékot! Többféle hozadéka lehet: a tanulók lecsendesed-
nek az óraközi tízperc után, ráhangolódnak a matematikaórára, gyakorolják a fejszámolást, esetünk-
ben a számok kéttagú összegalakjait.
A tanulók fejüket a karjukra lehajtva némán várják, hogy a körbejáró tanító megérintse a vállukat.
Az érintés után a lehető legcsendesebben kilopakodnak a táblához, és szemben a padokkal leguggol-
nak. Ha valaki zörög a székkel, vagy más hangot ad, kiesik a játékból. Amikor mindenki kiment a táb-
lához, a tanító tapsol, a gyerekek felállnak. Mindenki kap egy számfeladatot, ha 3 másodpercen belül
tudja a választ, leül a helyére. Aki hibázik, a második körben új feladatot kap. Ne feledkezzünk meg róla,
hogy a helyükre ülő tanulók kapjanak feladatot, ne unatkozzanak, míg a lassabban számolók is a he-
lyükre kerülnek!

Eszközök: Fgy. 68. oldal; Számoljunk! 76/1.; Interaktív tananyag: 4.4.1.; korongkirakó, korongok, szám-
egyenes

Kapcsolódási pont:
Ének-zene: periodikusság zenei motívumokban.

117
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 118

ÖSSZEADÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL
8-HOZ ADUNK
A tízesátlépés tanításakor minden órán 
+2=$'81.
+2=$'81.
szöveges feladatból indulunk ki, amely-
hez képek is tartoznak. A fokozatosság 1. $]HOVŊV|NN|]ONLVOiQ\pVNLVÀ~MiUEiEV]tQKi]ED
gVV]HVHQKiQ\J \HUPHNMiUEiEV]tQKi]EDD]HOVŊRV]WiO\EyO"
elve alapján többféleképpen megjelenít-
HJ \pONLDNRURQJNLUDNyUDHOŊV]|U
77HJ\pONLDNRURQJNLUDNyUDHOŊV]|U
jük a feladatot (szöveg, kép, számkép, SLURVNRURQJRW
SLURVNRURQJRW
számfeladat), majd számképpel és bon- 5 DNMKR]]iHOŊV]|UNpNNRURQJRW
5DNMKR]]iHOŊV]|UNpNNRURQJRW
@ @ KRJ \1OHJ\HQPDMGPpJDW
KRJ\ OHJ \HQPDMGPpJDW
tott alakú számfeladattal, aztán bontott 8+5= 1 3
6 ]iPRNNDO @ 1 @ 3
6]iPRNNDO
alakú számfeladattal és a végén egyszerű 8+2+3= @ 1 @ 3 X J \DQDQQ\LPLQWD @ 1 @ 3 
XJ\DQDQQ\LPLQWD
számfeladattal találkozik a tanuló. @1@3 J \HUHNMiUEiEV]tQKi]EDD]HOVŊRV]WiO\EyO

2. Rakd ki koronggal! Oldd meg a számfeladatokat!

Előzetes tudás: A tanulók ismerik a


számok kéttagú összegalakjait, a tízes 8+3= @ 1 @ 1 8+4= @ 1 @ 2 8+6= @ 1 @ 4
számkörben már kirakták színes rúd- 8+2+1= @ 1 @ 1 8+2+2= @ 1 @ 2 8+2+4= @ 1 @ 4
dal, leolvasták kirakásokról.
3. Rakd ki koronggal! Oldd meg a számfeladatokat!
8+7= @ 1 @ 5 8+9= @ 1 @ 7 8+8= @ 1 @ 6
Játék:
8+2+5= @ 1 @ 5 8+ @ 2 +
+@@ 7 = @ 1 @ 7 8+ @ 2 + @ 6 = @ 1 @ 6
Memóriajáték
A mobiltelefonokban és a számítógépe- 4. ÌUGEHD]HUHGPpQ\HNHW |VV]HJHNHW 
ken is megtalálható játékhoz hasonló. 8+3= 1 1 8+ 4= 1 0 9+3= 1 2 9+5= 1 3
8+5= 1 3 8+ 6= 1 4 9+2= 1 1 9+8= 1 7
Táblázatba rendezzük a műveleteket és 8+7= 1 5 8+ 8= 1 6 9+4= 1 3 9+6= 1 5
az eredményeit. A sorokat ellátjuk szá- 8+9= 1 7 8+10= 1 8 9+7= 1 6 9+9= 1 8
mokkal, az oszlopokat betűkkel. A kár-
5. D 611]iPROM.6|VG|VV]H16D]|VV]H10
JHNHWDV]iPHJ \HQHVPHJ IHOHOŊSRQWMiYDO
tyákat a játék kezdetén lefele fordítjuk.  5+5
18
9+9
8

Egyszerre két kártyát jelöl meg a tanuló.
Pl.: A2 és B1. Ha egyenlő a két kártya
értéke, akkor számmal felfele tesszük E 5HQGH]GQ|YHNYŊVRUUHQGEHDERQWRWWDODNRNDWDI]HWHGEHQ
vissza, ha nem egyenlő a két érték, ak-
kor újra lefelé fordítjuk. Közben a szem- 100
füles tanulók megjegyzik, hogy milyen
számot vagy műveletet látott az adott helyen a kártyán. Akkor ér véget a játék, amikor minden kártya-
párt megtalálunk. A feladatoknál ügyeljünk arra, hogy csak 9-hez és 8-hoz adjunk!

Eszközök: Fgy. 69. oldal; Számoljunk! 76/2.; korongkirakó, korongok

Kapcsolódási pont:
Környezetismeret: természeti tárgyak megfigyelése, számlálása.

Projektmunka:
Mesebolt kialakítása:
Játékpénzek készítése: 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es, 20-as címletűek.
A tanterem egyik sarkában apróbb tárgyakkal bolt berendezése, vásárlások rendezése. (Egyszerre két
vagy három dolog vásárlása. A csoport tagjai cserélődjenek!)

118
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 119

ÖSSZEADÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL
7-HEZ ADUNK


+(=$'81.
+(=$'81.
A tízesátlépés megtanítása során min-
den tanórán tevékenykedjenek a tanu-
-XOLQDNYROWGEQ|YpQ\HNHWiEUi]ROyNiU W\iMD$EDUiWQŊMpWŊOPpJ RW 1. lók.
NDSRWW+iQ\GENiU W\iMDOHWW-XOLQDN"
Rakják ki a műveleteket korongok-
kal, az összeadás második tagját bontva
mutassák az ujjukkal!
HJ \pONLDNRURQJNLUDNyUDHOŊV]|U
77HJ\pONLDNRURQJNLUDNyUDHOŊV]|U
 NpNNRURQJRW5DNMKR]]iHOŊV]|U
NpNNRURQJRW5DNMKR]]iHOŊV]|U (Pl. Ha 4-et adunk a 7-hez, akkor az
SLURVNRURQJRWKRJ \1
SLURVNRURQJRWKRJ\ OHJ\HQ
OHJ \HQ ujjainkkal mutassuk a négyet! Amikor
7+6= @ 1 @ 3 PDMGPpJDW
PDMGPpJDW
felbontjuk, a 7-et pótoljuk tízre, a 4 uj-
6]iPRNNDO @ 1 @ 3
6]iPRNNDO
7+3+3= @ 1 @ 3 junkból 3-at becsukunk, utána látható,
XJ\DQDQQ\LPLQWD
XJ \DQDQQ\LPLQWD @ 1@3 
@ 1 @ 3 GENiUW\iMDOHWW-XOLQDN hogy az összeg 11 lesz, hisz 1 ujjunk
6]iPROMDNRURQJRNVHJtWVpJpYHO 2. marad nyitva.)

Ezen a tankönyvi oldalon is találko-


7+4=
4 @ 1@ 1 7+7=
7 @ 1@ 4 7+5= @ 1 @ 2 zunk a kétkülönbséges sorozattal. Logi-
7+3+1= @ 1 @ 1 7+3+4= @ 1 @ 4 7+3+2=
3 @1@2 kai lapok két tulajdonságát változtatjuk
Rakd ki korongokkal! Számolj! 3. meg egyidejűleg. Nagyon sokféle meg-
7+8= @ 1 @ 5 7+9= @ 1 @ 6 7+6=
6 @1 @3 oldása lehet a feladatnak.
7+ @ 3 + @ 5 = @ 1 @ 3 7+ @ 3 + @ 6 = 1@ 6@ 7+ @ 3 + @ 3 = @ 1 @ 3
Feljegyzéseim:
ÌUGEHD]HUHGPpQ\HNHW |VV]HJHNHW 4.
a) 7+4= 1 1 b) 7+5= 1 2 c) 9+4= 1 3 d) 8+3= 1 1 _______________________________
7+6= 1 3 7+7= 1 4 9+5= 1 4 8+7= 1 5 _______________________________
7+8= 1 6 7+9= 1 6 9+7= 1 6 8+9= 1 7
_______________________________
0LOHKHWDV]DEiO\")RO\ WDVGDNLUDNiVWDSDGRGRQ 5.
_______________________________
_______________________________
0RQGGHOPLO\HQV]DEiO\V]HULQWIRO\ WDWWDGDVRU W
_______________________________
101
_______________________________

Előzetes tudás: A tanulók ismerik a számok kéttagú összegalakjait a tízes számkörben. Tudnak 10-re
pótolni, számokat bontani.

Játékok:
1. Logikai lapokkal többféle egy- és kétkülönbséges sorozat kirakása.
2. Játék a „Meseboltban”. Pénzhasználat.

Eszközök: Fgy. 70. oldal; korongkirakó, korongok, logikai lapok, játék pénzek

Kapcsolódási pont:
Környezetismeret: természeti tárgyak megfigyelése, számlálása.

119
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 120

ÖSSZEADÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL
6-HOZ ADUNK
A kiinduló szöveges feladat kirakható 6
6-HOZ
-HOZ A
ADUNK
DUNK
igazi almákkal, amelyeket a tízóraihoz
elfogyaszthatnak a tanulók. Hívjuk fel 1. Pisti a múlt héten 6 almát evett.
a figyelmüket a gyümölcsfogyasztás Ezen a héten is ug yanannyit szeretne elfog yasztani.
Hány almát fog yaszt a két hét alatt?
fontosságára, beszélgessünk az egészsé-
Múlt héten evett: Ezen a héten eszik:
ges táplálkozásról! Gyűjthetünk köz-
mondásokat, szólásokat az almával kap-
csolatban: Pl.: Napi egy alma az orvost 77HJ\pONLDNRURQJNLUDNyUDHOŊV]|U
HJ \pONLDNRURQJNLUDNyUDHOŊV]|U
távol tartja. Nem esett messze az alma NpNNRURQJRW5DNMKR]]iHOŊV]|U
NpNNRURQJRW5DNMKR]]iHOŊV]|U
4p piros korongot,
iros korongot, h og y 10 legyen,
hogy leg yen,
a fájától. Magyarázzuk meg a jelenté- majd
majd m még
ég 2
2-t!
-t!
süket! 6+6= @ 1 @ 2 Számokkal: 6 + 4 + 2 = @ 1 @ 2
Számokkal:
(Ha nincs rá mód, az almák képével 6+4+2= @ 1 @ 2 ugyanannyi,
ug yanannyi, m int a 6 + 6 = @ 1 @ 2 .
mint
is helyettesíthetjük az igaziakat.) @ 1@ 2 almát fog yaszt Pisti a két hét alatt.
A tanulók korongokkal helyettesít-
sék az almákat, rakják korongkirakóra! 2. Számolj a korongok segítségével!

4. A szabály: a méret és a lyukasság


változik, a szín és a forma marad. 6+5= @ 1 @ 1 6+8= @ 1 @ 4 6+7= @ 1 @ 3
6+4+1= @ 1 @ 1 6+4+4= @ 1 @ 4 6+4+3= @ 1 @ 3
Feljegyzéseim: 3. Számolj!
a) 6+5= 1 b) 6+7= c) 9+4=
9+4 d) 9+9=
9+9 1
_______________________________ 1 1 3 1 3 8
6+8= 1 4 6+4= 1 0 9+6=
9+6 1 5 8+9 1
8+9= 7
_______________________________ 6+6= 1 2 8+5= 1 3 9+7=
9+7 1 6 7+9=
7+9 1 6

_______________________________ 6+9= 1 5 8+7= 1 5 9+8=


9+8 1 7 5+9=
5+9 1 4

_______________________________ 4. Mi lehet a szabály? Rakd ki, majd rajzold be a táblázatba!

_______________________________
_______________________________
102
_______________________________
_______________________________

Előzetes tudás: A tanulók ismerik a számok kéttagú összegalakjait, a tízes számkörben már kirakták
színes rúddal, leolvasták kirakásokról.

Játék: Rakjuk ki a 4. feladatot, a tanulók csoportban dolgozzanak!

Eszközök: Fgy. 71. oldal; Számoljunk! 77. oldal; Okos(k)odó 50/3.; Szöveges mat. fgy. 31/2., 3.; 32/1.,
2.; 33/1.; korongkirakó, korongok, logikai készlet

120
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 121

ÖSSZEADÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL
5-HÖZ ÉS 4-HEZ ADUNK

5-HÖZ
5-HÖZ É
ÉS
S 4-HEZ
4-HEZ ADUNK
ADUNK
Mostanra a tanulók gyakorlatot szerez-
nek a tízesátlépésben, az ügyesebbek ta-
.DWLWROOWDU WyMiEDQJUDÀWpVV]tQHVFHUX]DYDQ 1. nítói segítség nélkül megoldják a fel-
Hány db ceruza van Kati tolltar tójában? adatokat.
=? Szervezzünk differenciált gyakorlást!
77HJ\pONLDNRURQJNLUDNyUDHOŊV]|U
HJ \pONLDNRURQJNLUDNyUDHOŊV]|U Csoportalakítás után a lassabban ha-
GENpNNRURQJRW5DNMKR]]iHOŊ-
GENpNNRURQJRW5DNMKR]]iHOŊ-
V]|USLURVNRURQJRWKRJ \10 lle-
V]|USLURVNRURQJRWKRJ\ e-
ladókat segítse a pedagógus!
5+8= @ 1 @ 3 gyen,
g yen, m
majd
ajd m
még
ég 3
3-at!
-at! Ők még rakják ki a feladatokat ko-
S zámokkal: 5 + 5 + 3 = @ 1 @ 3
Számokkal: rongokkal, ellenőrizzék munkájukat
5+5+3= @ 1 @ 3 @ 1 @3
XJ\DQDQQ\LPLQWD]
XJ\DQDQQ\LPLQWD] . számegyenesen!
@1@3 db ceruza van Kati tolltar tójában.
A differenciált tanulásszervezést se-
Számolj a korongok segítségével! 2. gítik a feladatgyűjtemény, az Okos-
a)
(k)odó és a Számoljunk! munkafüzet
feladatsorai.
5+7= @ 1 @ 2 5+6= @ 1 @ 1 5+9= @ 1 @ 4
5+5+2= @ 1 @ 2 5+5+1= @ 1 @ 1 5+5+4= @ 1 @ 4 A 4. feladat ismét kétkülönbséges
b) tárgysorozat. A szabályt fogalmazzák
meg szóban a tanulók!
4+7= @ 1 @ 1 4+8= @ 1 @ 2 4+9= @ 1 @ 3
4+6+1= @ 1 @ 1 4+6+2= @ 1 @ 2 4+6+3= @ 1 @ 3 Feljegyzéseim:
Számolj! Rakd ki korongokkal! 3. _______________________________
9+7= @ 1 @ 6 6+8= @ 1 @ 4 7+6= @ 1 @ 3
_______________________________
9+ @ 1 + @ 6 = @ 1 @ 6 6+ @ 4 + @ 4 = @ 1 @ 4 7+ @ 3 + @ 3 = @ 1 @ 3
_______________________________
Mi lehet a szabály? Foly tasd a kirakást! 4.
_______________________________
Mondd el, milyen szabály szerint foly tattad a sor t! _______________________________
103 _______________________________

Előzetes tudás: A tanulók tudnak bontásokat végezni, ismerik a számok kéttagú összegalakjait, a tízes
számkörben már kirakták színes rúddal, leolvasták kirakásokról.

Játék:
Barkochba
Gondoltam egy számra, egy logikai lapra, egy színes rúdra… stb. A gyerekek tulajdonságokra kérdez-
nek, a játékvezető pedig csak igennel és nemmel válaszolhat. Rákérdezni csak akkor lehet, ha a kérdező
biztos a gondolt dologban. Ha rákérdez, és nem találja el, akkor kiesik a játékból.

Eszközök: Fgy. 72. oldal; Számoljunk! 78. oldal; Fgy. 74/2.; 75/1.; Számoljunk! 79/2., 3., 4., 5.; Okos(k)odó
49–50. oldal; korongkirakó, korongok

121
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 122

ÖSSZEADÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL
3-HOZ ÉS 2-HÖZ ADUNK
A tanulók ismerik az eljárást, könnye- 3
3-HOZ
-HOZ É
ÉS
S 2-HÖZ
2-HÖZ A
ADUNK
DUNK
dén elvégzik a feladatokat.
A korongkirakó alkalmazása meg- 1. 6]DELQiQDN]|OGYHJJRO\yMDYROW.DSRWWPpJDEDUiWQŊMpWŊOGDUD-
ERW+iQ\YHJJRO\yMDYDQPRVW"
könnyíti, szemléletesebbé teszi a feladat Ennyi volt: (QQ\LWNDSRWWDEDUiWQŊMpWŊO
megoldását.
Az ábráról más szöveget is alkothat-
=?
77HJ\pONLDNRURQJNLUDNyUDHOŊV]|U
HJ \pONLDNRURQJNLUDNyUDHOŊV]|U
nak a tanulók. A piros és zöld gömbök NpNNRURQJRW5DNMKR]]iHOŊV]|U
NpNNRURQJRW5DNMKR]]iHOŊV]|U
lehetnek labdák, cukorkák. 7p iros k
piros orongot, h
korongot, og y 10 legyen,
hogy leg yen,
3+8= @ 1 @ 1 még 1--et!
majd még
majd et!
Számokkal: 3 + 7 + 1 = @ 1 @ 1
Számokkal:
A 4. feladatban a logikai lapok érté- 3+7+1= @ 1 @ 1 J \DQDQQ\LPLQWD @ 1 @ 1 .
XJ\DQDQQ\LPLQWD
X
ket kaptak. Többtagú összeadással álla- @ 1 @ 1 YHJJRO\yMDYDQ6]DELQiQDN
pítsák meg az összeget!
2. Oldd meg a számfeladatokat!

Feljegyzéseim:
3+9= @ 1 @ 2 2+9= @ 1 @ 1 3+8= @ 1 @ 1
_______________________________
3+7+2= @ 1 @ 2 2+8+1= @ 1 @ 1 3+7+1= @ 1 @ 1
_______________________________
3. Rakd ki koronggal! Oldd meg a számfeladatokat!
_______________________________ 3+ 8= @ 1 @ 1 2+ 9= @ 1 @ 1 8+3= @ 1 @ 1 9+2= @ 1 @ 1
3+ 9= @ 1 @ 2 2+10= @ 1 @ 2 9+3= @ 1 @ 2 10+2= @ 1 @ 2
_______________________________ 3+10= @ 1 @ 3 2+ 8= @ 1 @ 0 10+3= @ 1 @ 3 8+2= @ 1 @ 0
_______________________________ 4. 0HQQ\LDODSRNpU WpNpQHN|VV]HJH"

_______________________________
_______________________________ 6 5 1
1 7
1 2 1 0 1 0
_______________________________ 2
3
1
1
1
_______________________________ 5. .ODXGLDV]iOLERO\iWV]HGHWW'yULFHOW|EEHW
Hány szál ibolyát szedett Dóri?
_______________________________
_______________________________ 104

_______________________________

Előzetes tudás: A tanulók ismerik a számok kéttagú összegalakjait, a tízes számkörben már kirakták
színes rúddal, leolvasták kirakásokról.

Játék:
„Okostojás”, vagy „Okos kör”
A tanulók tojás, vagy kör alakzatot alakítva leguggolnak. Egy tanuló állva marad, és a körön kívül oda-
áll az egyik guggoló tanuló mögé. Az álló és az előtte guggoló gyerektől egyszerre kérdezem: pl.: Mennyi
1+ 9?; 6 + 10?; 5 + 9? stb. Aki előbb válaszol, az lép tovább. Ha az álló tudta előbb a helyes választ, ak-
kor ő, ha a guggoló tanuló válaszolt gyorsabban, helyesen, akkor helyet cserélnek, és ő lép tovább. Aki
legalább a fél kört „legyőzi”, jutalmat kaphat.

Eszközök: Fgy. 73. oldal; Számoljunk! 79. oldal; Fgy. 74/1., 3., 4., 5.; korongkirakó, korongok

122
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 123

GYAKORLÁS

GYAKORLÁS
GYAKORL ÁS
A műveletvégzés során fedezzenek fel
a tanulók összefüggéseket!
Számolj a tanultak szerint! Segítenek az ábrák. Már tudják, hogy az összeadás tagjai
1.
9 2
9+2 8
8+7
7 7 5
7+5 felcserélhetők, így akár ellenőrzésre is
alkalmas.
9 1 1 @ 1@ 1
9+1+1= 8+2+5=
8+2 5 @ 1@ 5 7 3 2 @ 1@2
7+3+2=
A 3. feladat tevékenységeit játsszuk el
6 8
6+8 5 6
5+6 4 9
4+9
többször, egyre gyorsabb tempóban!
Próbálják memorizálni a tanulók a cse-
6 4 @ 4 = @ 1 @4
6+4+ 5 @ 5 + @1 = @ 1@1
5+ 4 @ 6 + @ 3 = @ 1@ 3
4+ lekvéssort! Emlékezetből is végezzék el!
9pJH]GHOD]|VV]HDGiVRNDWRO\DQVRUUHQGEHQDKRJ \DQ\LODNPXWDWMiN 2.
a) 9+2= 1 1 2+9= 1 1 b) 9+ 7= 1 6 7+9= 1 6
A 4. feladatot itt a tankönyvben old-
9+3= 12 3+9= 12 9+ 8= 17 8+9= 17 ják meg, színezéssel!
9+4= 13 4+9= 13 9+ 9= 18 9+9= 18
9+5= 14 5+9= 14 9+10= 19 10+9= 19 A differenciált tanulásszervezést se-
Mit vettél észre? Mondd el! gítik a feladatgyűjtemény, az Okos-
Játszd el! 3. (k)odó és a Számoljunk! munkafüzet
taps, koppantás, ugrás, dobbantás feladatsorai.
a)
Feljegyzéseim:
b)
_______________________________
ÌUGOHSLURVV]tQQHOD]RNDWDV]iPRNDWDPHO\HNEHQDV]iPMHJ \HN|VV]HJH 4. _______________________________
páros, kékkel azokat, amelyekben páratlan!

16 1 17 10 1 19 20 11 15 14 13
_______________________________
_______________________________
$]HOVŊRV]WiO\RVQDSN|]LVFVRSRU WEDOiQ\pVÀ~M 5. _______________________________
+iQ\DQYDQQDN|VV]HVHQ"
_______________________________
105
_______________________________

Előzetes tudás: A tanulók ismerik a számok kéttagú összegalakjait, tudnak bontásokat végezni.

Játék: Válogassunk az előző oldalakon közölt játékokból!

Eszközök: Fgy. 75. oldal; korongkirakó, korongok, golyós számoló

Kapcsolódási pont:
Ének-zene: ritmus, taps.

123
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 124

JÁTSSZUNK!

Az egyszerűbb síkidomok a logikai JÁTSSZUNK!


JÁTSSZUNK!
lapok vizsgálatával megjegyezhetők.
Már az óvodában megismerik a gye- 1.
a) Dorina és Ádám logikai lapokkal játszanak. Dorina ezeket a jeleket tette ki.
Ádám a jelek alapján kitalálta, mely lapokra gondolt Dorina. Te is tedd ki
rekek a négyszögeket, a háromszöget, a ezeket a logikai lapokat!
kört és a testek nagy részét.

A logikai készlet lapjaival játékos ta-


nóra részletet szervezünk: Mely lapokra
gondoltunk? Építsd meg ugyanezt! Má-
sold le!

A színes rudak készletéből válogas-


suk ki a kis kockákat! Ezek felhasználá- b) Játssz te is tovább a padtársaddal! Eg yszer te kérdezz, aztán a társad!
sával építsünk! 2. a) Építsd meg az alakzatokat logikai lapokból!

A 4. feladatban az egyenes és görbe


vonal közti különbségre hívjuk fel a fi-
E 0LO\HQ DODN~ ODSRNDW KDV]QiOWiO" 0RQGG HO D ODSRN MHOOHP]Ŋ WXODMGRQViJDLW
gyelmet!
3. Dominik és Ádám ezeket építette fehér kiskockákból.
Építsd meg te is a ra
ajzok alapján!
Síkidomok előállításával kezdhetjük
a tanórát: a gyerekek csoportban állítsa-
nak elő síkidomokat szívószálból, tépés-
sel, nyírással! Az elkészült síkidomokat 4. D 5DM]ROMDI]HWHGEHNpWIiW(J \HQHVYRQDOODON|VG|VV]HŊNHW

csoportosítsák adott vagy választott E 5DM]ROMNpWKi]DW(J \HQHVYRQDOODON|VG|VV]HŊNHW


Ez lesz az út. Rajzolj az út mellé virágokat!
szempontok szerint! F 5DM]ROMNpWERNURW*|UEHYRQDOODON|VGŊNHW|VV]H

5. ÉOOtWVHOŊQpJ \V]|JHNHWW|EEIpOHNpSSHQ
Előzetes tudás: Már az óvodában meg- ‡ tépéssel ‡ vonalzóval ‡ szívószálból!
ismerik a gyerekek a négyszögeket, a há-
romszöget, a kört és a testek nagy részét. 106

Játék:
1. A logikai készlet darabjaival és a kis kockákkal minél több kirakást végeztessünk! Saját ötleteket is
megvalósíthatnak.
2. Játék a memória fejlesztéséhez:
Kedvenc játékokból játékpolc összeállítása a tanterem egyik sarkában. Feladat kitalálása a gyűjtött já-
tékokról. Pl. adott és választott szempont szerinti csoportosítás. Vagy: Kié ez a játék? A tanulók kör-
beülnek, és kezükbe veszik a játékukat, és azt mondják egyesével: Ez a kiskutya az én kedvenc játé-
kom. Leteszik a kör közepére. Amikor mindannyian letették, akkor egyesével felvehetnek egy-egy
játékot, de nem a sajátjukat. Ki kell találni, hogy kié. Jutalompont jár annak, aki kitalálja. Az a győz-
tes, aki a legtöbb pontot összegyűjti.

Eszközök: Fgy. 75–76. oldal; Szöveges mat. fgy. 33/2., 3.; szívószál, olló, logikai készlet, színes rúd
készlete

Kapcsolódási pontok:
Technika: testek építése.
Rajz: kompozíció alkotása geometriai alakzatokból; a vizuális nyelv alapvető eszközei (pont, vonal,
forma).

124
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 125

A TÍZESÁTLÉPÉS ELŐKÉSZÍTÉSE A KIVONÁSBAN

$7Ë=(6È7/e3e6(/ė.e6=Ë7e6($.,921È6%$1
$ 7Ë=(6È7/e3e6(/ė.e6=Ë7e6($.,921È6%$1
A művelet tanításának előkészítésére
különféle játékos feladatokat végzünk:
1J \HUHNN|UM
UMiWpNRWMiWV]RWW$N|UEŊOHOŊV]|UNLVJ \HUPHNYiOWNLPDMG egy számból annyit veszünk el, hogy tíz
PpJHJ \+iQ\NLVJ \HUPHNPDUDGWDN|UEHQ"
1.
maradjon, kivonás 3 taggal úgy, hogy az
első művelet különbsége 10 legyen, a két
nyíl helyett egy típusú feladatok stb.
A tankönyv ugyanolyan módszer-
tani lépéseket kínál a megértéshez, mint
az összeadásnál.
Szöveges feladatból indulunk ki,
mint az összeadásnál.
Hasznos eszköz a kivonásnál is a ko-
datok: 13 gyermek
Adatok:
A g yermek volt
volt Nyitott ondat: 13 – 3 – 1 =
mondat:
Nyitott m
HOŊV]|UNLYiOWJ\HUPHN
HOŊV]|UNLYiOWJ \HUPHN 6]iPROiV13 – 3 = @ @ 0
6]iPROiV
rongkirakó, de több tanuló az osztály-
utána
utána k ivált 1 ggyermek
kivált yermek 10 – 1 = @ 9 ból már képes eszköz nélkül is számolni.
Válasz:
Válasz:
$N|UEHQ
$ N|UEHQ @ 9 ggyermek
yermek m maradt.
aradt. Feljegyzéseim:
0HQQ\LWNHOOHOYHQQLDN|YHWNH]ŊV]iPRNEyO 2.
_______________________________
hog y 1PDUDGMRQ"ÌUGOHPŤYHOHWWHODI]HWHGEH _______________________________
19,
9, 1
11
1, 16,
6, 12
2,, 10
0,, 1
15
5,, 14,
4, 17
_______________________________
$PDGiUHWHWŊEHQ 1FLQNHYROW(OŊV]|UHOUHSOWPDMG pJ 3. _______________________________
+iQ\PDGiUNDPDUDGWD]HWHWŊEHQ"
12–2–3=7 _______________________________
Végezd el a kivonásokat! 4. _______________________________
a) 11"1"2= 8 b) 12"2"2= 2 c) 13"3"2= 8
11"1"4= 6 12"2"3= 7 13"3"3= 7 _______________________________
11"1"6= 4 12"2"4= 6 13"3"6= 4
11"1"8= 2 12"2"9= 1 13"3"7= 3
_______________________________
_______________________________
107
_______________________________

Előzetes tudás: Tízes számkörben tudnak a tanulók kivonással számolni.

Játék:
Keresem a párom
A tanulók széke alá még az órát megelőzően számkártyákat ragasztunk. Ezeket vegyék elő, számolják
ki a műveleteket, és indulhat a párkeresés!
[Pl. I. gyerek: Én vagyok a 13 – 3. Keresem a párom. II. gyerek: Én vagyok a párod, mert az 5 +5
az ugyanannyi, mint 13 –3, azaz 10. (Aki felfedez egy esetleges hibát, jutalmat kaphat.)]

Eszközök: Fgy. 77. oldal; műveletkártyák, korongok, korongkirakó.

Kapcsolódási pont:
Testnevelés és sport: párok, csoportok alakítása.

125
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 126

KIVONÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL
11-BŐL VESZÜNK EL
A művelet tanításának előkészítésére .,921È67Ë=(6È7/e3e66(/
.,921È67Ë=(6È7/e3e66(/
különféle játékos feladatokat végzünk: 1
11
1%ʼn/9(6=h1.(/
%ʼn/9(6=h1.(/

egy számból annyit veszünk el, hogy tíz 1. A játszótéren 11-en játszottak. 4-en hazamentek. Hányan maradtak?
maradjon, kivonás 3 taggal úgy, hogy az
első művelet különbsége 10 legyen, a két
nyíl helyett egy típusú feladatok stb.
A tankönyv ugyanolyan módszer- eg yél ki
TTegyél ki a korongkirakóra 1
korongkirakóra 11
1k kék
ék
tani lépéseket kínál a megértéshez, mint N RURQJRW9HJ \pOHOHOŊV]|U1--et,
NRURQJRW9HJ\pOHOHOŊV]|U et,
aakkor
kkor m arad 10,
marad 0, majd vedd el
majd vedd el a 11"4= @ 7
az összeadásnál. 3 korongot
korongot is!
is!
Használjunk korongokat egészen Számokkal: 11
Számokkal: 11 – 1 – 3 = @ 7 11"1"3= @ 7
addig, míg a tanulók gyakorlatot nem uugyanannyi,
g yanannyi, m mint 11 – 4 = @ 7 .
int a 11 @7 g yerek maradt a játszótéren.
szereznek a két lépésben végzendő fel-
adatok megoldásában! 2. Számolj a korongok segítségével két lépésben!

Nem csak korongokkal számolhat-


nak, jó eszköz a számegyenes, vagy a
11"2= @ 9 11"3= @ 8 11"5= @ 6
golyós számoló is.
11"1"1= @ 9 11"1"2= @ 8 11"1"4= @ 6
Az 5. feladatban „becsapós” szöveges 3. Rakd ki korongokkal, majd számolj!
feladat található. 11"9= @ 2 11"6= @ 5 11"7= @ 4
Ha a vadász lelő egy kismadarat, a lö- 11"1"8= @ 2 11" @ 1 " @ 5 = @ 5 11" @ 1 " @ 6 = @ 4
vés hangjától a többi elrepül. Tehát egy 4. Oldd meg a számfeladatokat!
kismadár sem marad az ágon. a) 11"4= 7 b) 11"2= 9 c) 11"5= 6 d) 11"3= 8
7+4= 1 1 9+2= 1 1 6+5= 1 1 8+3= 1 1
Előzetes tudás: Kétváltozós műveletek 11"7= 4 11"9= 2 11"6= 5 11"8= 3
4+7= 1 1 2+9= 1 1 5+6= 1 1 3+8= 1 1
értelmezése. Számok bontása.
5. Tréfás feladat
7L]HQHJ \NLVPDGiUOD]iJRQ$YDGiV]HJ \HWOHOŊN|]ON
Hány kismadár marad az ágon?
108

Játék: Számtáblát készítünk (2 ×3-as), amelyen számok szerepelnek 5-től 10-ig. A tanulók dobnak egy
dobókockával, majd ki kell vonniuk 11-ből, utána ezt a számot a táblázatban be kell ikszelniük. Például:
ha 3-as számot dobunk, a 8-ast kell beikszelnünk. Minden dobáskor egy számot ikszelhetünk csak be.
Ezt a játékot csoportban játsszák a gyerekek. Ellenőrizzék egymás megoldását, javítsák a hibákat!

Eszközök: Számoljunk! 80/1–2.; korongkirakó, korongok, számtábla

126
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 127

KIVONÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL
12-BŐL VESZÜNK EL

1
%ʼn/9(6=h1.(/
%ʼn/9(6=h1.(/
Fedezzék fel a tanulók, hogy a kivonan-
$V]OHWpVQDSLWRU WiW1UpV]UHYiJ WiNIHO$J\HUHNHNV]HOHWHW 1. dót 2 + x-re bontjuk fel!
megettek. Mennyi maradt? A korongkirakóra úgy is rakhatjuk
a korongokat, hogy kirakunk először 12
db kék korongot, aztán a piros oldalával
felfelé fordítunk annyit, amennyit elve-
szünk a 12-ből. A különbség a kék ko-
TTegyél
eg yél k
kii a korongkirakóra 12 d
korongkirakóra dbb rongok száma lesz.
kék
kék korongot!
korongot!
9HJ\pOHOHOŊV]|UGERWDNNRU
9HJ \pOHOHOŊV]|UGERWDNNRU 12"8= @ 4
marad 10
marad 0,, m ajd vedd
majd vedd el
el a 6 k oron-
koron- 4. a) Húzzuk alá az adatokat!
12"2"6= @ 4
ggot
ot is!
is! Írjunk megoldási tervet!
S zámokkal: 12 – 2 – 6 = @ 4
Számokkal: @4 szelet torta maradt.
u g yanannyi, m
ugyanannyi, int a 12 ²
mint @ 4 .
²
12 – 9 = __
Le is rajzolhatjuk a feladatot! Nem
Számolj a korongok segítségével két lépésben! 2. kell palacsintát rajzolni, helyettesítsük
körökkel, vonalakkal!
Számoljuk ki a feladatot!
12"3= @ 9 12"5= @ 7 12"4= @ 8 12 – 2 – 7 = 3
12"2"1= @ 9 12"2"3= @ 7 12"2"2= @ 8 Válasz: A tányéron 3 db palacsinta
maradt.
Számolj! 3. b) Adatok: 12 db banán, 7 db elfo-
12"7=
2"7 @ 5 12"6= @ 6 11"8=
8 @3 gyott
12"Â
2 "‚

‚=
5 @5 12"Â
2"Â
2 "‚=

4 @6 11"Â
2 "‚=

4 @3 Megoldási terv:
12 – 7 = __
a) Olivér anyukája 12 palacsintát tett eg y tányérra. Három g yermeke 4.
Myt]ŤHQPHJHYHWWEHOŊOHGDUDERW+iQ\SDODFVLQWDPDUDGWDWiQ\pURQ" Számolás:
b) Nag ymama uzsonnára 12 banánt tett a tányérra unokáinak. A gyerekek 12 – 2 – 5 = 5
HOIRJ \DV]WRWWDNEHOŊOHEDQiQW0HQQ\LPDUDGWDWiQ\pURQ" Válasz: A tányéron 5 db maradt.

109 Előzetes tudás: Kétváltozós műveletek


ismerete. Számok bontása.

Játék: A tanulók egy nagy körben állnak. A tanító azt mondja a tanulóknak, hogy számoljanak tízig egy-
mást váltva. Az első tanuló azt mondja, egy, a második, hogy kettő. Az a tanuló, akinek 3-at kellene
mondania, ezt a számot nem mondhatja ki, helyette: 12-ből ki kell vonnia. Tovább számolnak egyesé-
vel, aki a 6-hoz ér, ki kell vonnia 12-ből. Aztán még a 9-nél is ugyanez történik. Ezután elölről kezdik
a számolást, csak most minden második, negyedik, stb. számot kell elvenni 12-ből.

Eszközök: Fgy. 78–79. oldal; Számoljunk! 80/3.; korongkirakó, korongok, számtábla

Kapcsolódási pont:
Környezetismeret: természeti tárgyak megfigyelése, számlálása.

127
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 128

KIVONÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL
13-BÓL VESZÜNK EL
A 1. feladat ismertetése előtt: 1
%Ð/9(6=h1.(/
%Ð/9(6=h1.(/
Kapcsolódási pont a magyar nyelv és
irodalom tantárggyal: 1. Marika a tópar ton 13 kislibát terelt. 5 kislibát a kosárba rakott.
Há á
– Mesélj a képről!
– Találj ki szöveges feladatot!
– Saját élmény mesélése a képpel
kapcsolatban.

Kommunikációs képesség fejlesz-


tése, szókincsfejlesztés. TTegyél
eg yél k
kii a korongkirakóra 13 kék
korongkirakóra kék
korongot!
korongot!
9HJ\pOHOHOŊV]|UDWDNNRUPDUDG
9HJ \pOHOHOŊV]|UDWDNNRUPDUDG
Fedezzék fel a tanulók, hogy a kivo- 13"5= @ 8
10
0,, m
majd
ajd vvedd
edd eell a 2 korongot
korongot is!
is!
nandót 3 + x-re bontjuk fel! Számokkal: 13 – 3 – 2 = @ 8
Számokkal:
13"3"2= @ 8 ugyanannyi,
ug yanannyi, m int a 13 – 5 = @ 8 .
mint
A kivonások elvégzése után ellen- @ 8 kisliba maradt a libamamával.
őrizzük a számolást inverz művelettel!
2. Számolj a korongok segítségével két lépésben!

Feljegyzéseim:
_______________________________ 13"4=
"4= @ 9 13"5= @ 8 13"6= @ 7
_______________________________ 13"3"1= @ 9 13"3"2= @ 8 13"3"3= @ 7
_______________________________ 3. Rakd ki korongokkal, majd számolj!
13"8= @ 5 13"9= @ 4 13"7= @ 6
_______________________________
13" @ 3 " @ 5 = @ 5 13" @ 3 " @ 6 = @ 4 13" @ 3 " @ 4 = @ 6
_______________________________ 4. Számolj!

_______________________________
a)
11"9= 2 b)
12"3= 9 c)
13"6= 7 d)
13"4= 9
11"7= 4 12"4= 8 7+6= 1 3 9+4= 1 3
_______________________________ 11"5= 6 12"5= 8 13"7= 6 13"9= 4
11"3= 8 12"6= 6 6+7= 1 3 4+9= 1 3
_______________________________
_______________________________ 110

Előzetes tudás: Kétváltozós műveletek ismerete. Számok bontása.

Játék: Készítsen elő a tanító egy kisméretű tojásos dobozt, és minden mélyedésbe írjon egy számot!
A számok nagyságát a feladatnak megfelelően határozza meg! (9, 8, 7, 6, 5, 4) Helyezzen egy korongot
a dobozba, és azt rázza meg! Vegyük el 13-ból azokat a számokat, ahova a korong került! A tanulók kap-
hatnak segítségként pl. számegyenest. A jobb képességű tanulók már akár számítási műveleteket is fel-
írhatnak a játékról.

Eszközök: Fgy. 80/1., 2.; Számoljunk! 81/1., 2.; korongkirakó, korongok

Kapcsolódási pont:
Vizuális kultúra: Geometriai alakzatok rajzolása. A vizuális nyelv alapvető eszközeinek (pont, vonal,
forma) használata és megkülönböztetése.

128
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 129

KIVONÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL
14-BŐL VESZÜNK EL

1
%ʼn/9(6=h1.(/
%ʼn/9(6=h1.(/
A feldolgozást hasonlóan végezzük,
mint a 11-nél, a 12-nél és a 13-nál.
Az állatker tben 14 majmocska volt. 7-et már beoltottak betegség ellen. 1. Fedezzék fel a tanulók, hogy a kivo-
Hányat kell még beoltani? nandót 4 + x-re bontjuk fel!
Az ügyesebb tanulók már eszközök
nélkül is számolhatnak!

A szöveges feladat megoldását a meg-


TTegyél
eg yél k
kii a korongkirakóra 14 k
korongkirakóra kék
ék oldási lépések szerint végezzék el a ta-
NRURQJRW9HJ \pOHOHOŊV]|UHW
NRURQJRW9HJ\pOHOHOŊV]|UHW
a kkor m
akkor arad 10
marad 0,, m
majd
ajd vedd
vedd el
el a nulók!
14"7= @ 7 3 korongot
korongot is!
is!
S zámokkal: 14 – 4 – 3 = @ 7
Számokkal: A feladatgyűjtemény 80/4. feladatá-
14"4"3= @ 7 uugyanannyi,
g yanannyi, m int a 14 – 7 = @ 7 .
mint
@ 7 majmot kell még beoltani. ban azt keressük, mennyit vettünk el a
14-ből.
Számolj a korongok segítségével két lépésben! 2.
80/5. feladatban rajzokról kell műve-
leteket felírniuk a tanulóknak.
14"5= @ 9 14"6= @ 8
14"4"1= @9 14"4"2= @ 8 Feljegyzéseim:
Rakd ki korongokkal, majd számolj! 3. _______________________________
a)
14"7= 7 b) 14"6=
8 c) 14"5= 9 d) 14"6= 8
_______________________________
14"5= 9 14"8= 6 9+5= 1 4 8+6= 1 4
14"9= 5 12"4= 8 14"9= 5 14"8= 6 _______________________________
13"7= 6 12"6= 6 5+9= 1 4 6+8= 1 4
_______________________________
A 14 kismajomból 6 -ot már megvizsgált az orvos. 4.
+iQ\NLVPDMRPQHPNHUOWPpJVRUUD"+~]GDOiD]DGDWRNDW _______________________________
Nyitott mondat, számolás: @ 1 @ 4 @ – @ 6 @ = @ 8
_______________________________
Válasz: m került
8 nem került sorra.
sorrra.
a
_______________________________
111 _______________________________

Előzetes tudás: Kétváltozós műveletek ismerete. Számok kéttagú összegalakjainak ismerete.

Játék: A tanulók kitöltenek 5-től 13-ig a számokkal egy 3×3-as táblázatot. A tanító mond egy számot.
A tanulók tesznek egy ikszet arra a számra, amelyik az adott számot 14-re egészíti ki. Azok a tanulók
a nyertesek, akik az összes feladatot hibátlanul számolják ki.

Eszközök: Fgy. 80/3., 4.; korongkirakó, korongok; 3 × 3-as táblázat számokkal, így:

5 6 7
8 9 10
11 12 13

Kapcsolódási pont:
Környezetismeret: természeti tárgyak megfigyelése, számlálása.

129
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 130

KIVONÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL
15-BŐL ÉS 16-BÓL VESZÜNK EL
A kiinduló szöveges feladat helyett al- 1%ʼn/e6
%ʼn/e61
%Ð/9(6=h1.(/
%Ð/9(6=h1.(/
kossanak a tanulók más, érdekes szöve-
ges feladatokat az adott adatokkal! 1. 1N|UWHYROWDNRViUEDQ$FVDOiGRWPiUHOIRJ\DV]WRWW0HQQ\LYDQPpJ"
Az 1–2. feladatban látható kirakáso-
kat addig végeztetjük, amíg a tanulók a
mechanizmust el nem sajátítják (legyen
az szám- vagy szöveges feladat). TTegyél
eg yél k
kii a korongkirakóra 15 db
korongkirakóra db
kkék
ék kkorongot!
orongot!
Fedezzék fel a tanulók, hogy a kivo- 99HJ\pOHOHOŊV]|UGERWDNNRU
HJ \pOHOHOŊV]|UGERWDNNRU
nandót 5 + x-re, 6 + x-re bontjuk fel! 15"6= @ 9 marad 10,
marad 0, majd még 1 k
majd még orongot!
korongot!
Számokkal: 15 – 5 – 1 = @ 9
Számokkal:
15"5"1= @ 9 u
ugyanannyi,
g yanannyi, mint a 15 – 6 = @ 9 .
mint
Fedezzék fel tanítványaink azt, hogy @ 9 GEN|UWHYDQPpJ
az összeadás inverz művelete a kivonás!
2. Számolj!
a)
A tanulók csoportban oldják meg az
5. feladatot, segítsék egymást, az ered-
ményért vállaljanak felelősséget! 15"7= @ 8 15"8= @ 7
15"5"2= @ 8 15"5"3= @ 7
Előzetes tudás: Kétváltozós műveletek b)
16"7= @ 9 16"9= @ 7 16"8= @ 8
ismerete. Számok bontása.
16" @ 6 " @ 1 = @ 9 16" @ 6 " @ 3 = @ 7 16" @ 6 " @ 2 = @ 8
3. 6]iPROM+DV]NVpJHVUDNGNLDNRURQJRNNDO
a) 13"6= @ 7 b) 14"7= @ 7 c) 15"7= @8 d) 16"9= @ 7
13"7= @ 6 14"9= @ 5 15"9= @6 7+9= @ 1 @ 6
13"8= @ 5 14"5= @ 9 15"6= @9 16"7= @ 9
13"5= @ 8 14"8= @ 6 15"8= @7 9+7= @ 1 @ 6
4. Írd be a hiányzó számokat!
4 3 5 1
7 6

112

Játék: A tanulók műveletkártyákat kapnak. Számolják ki a műveleteket (összeadásokat, kivonásokat),


és csak az eredményt figyeljék a továbbiakban! A pedagógus állításokat mond. Az, akinek a műveleté-
nek az eredményére igaz az állítás, ragassza fel a kártyáját a táblára rajzolt tálba! A játéknak akkor van
vége, amikor minden kártya a tálba kerül.

Eszközök: Számoljunk! 82/1–2.; korongkirakó, korongok

Kapcsolódási pont:
Környezetismeret: természeti tárgyak megfigyelése, számlálása.

130
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 131

KIVONÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL
17-BŐL ÉS 18-BÓL VESZÜNK EL

1%ʼn/e6
%ʼn/e61%Ð/9(6=h1.(/
%Ð/9(6=h1.(/
Megfigyeltetjük a műveletek közti kap-
csolatokat, összefüggéseket.
A madárkereskedésben 17 papagáj vár t gazdára. 1.
(]HQDKpWHQHODGWDNDW+iQ\HODGySDSDJiMPDUDGWPpJ"
Fedezzék fel a tanulók, hogy a kivo-
nandót 7 + x-re, 8 + x-re bontjuk fel!

TTegyél
eg yél k
kii a korongkirakóra 17 d
korongkirakóra db
b Differenciált feladatmegoldás, gya-
kék
kék korongot!
korongot!
9HJ \pOHOHOŊV]|UGERWDNNRU
9HJ\pOHOHOŊV]|UGERWDNNRU
korló feladatok: Számoljunk! 82. oldalá-
17"8= @ 9 marad 10
marad 0,, m
majd még 1 k
ajd még orongot!
korongot! ról és a Fgy. 82. oldaláról.
Számokkal: 17 – 7 – 1 = @ 9
Számokkal:
17"7"1= @ 9 ² @ 9 .
int a 1²
@ 9 papagáj maradt még.
uugyanannyi,
g yanannyi, m mint Feljegyzéseim:
_______________________________
Számolj a korongok segítségével két lépésben! 2.
_______________________________
_______________________________
17"9= @ 8 18"9= @ 9
_______________________________
17"7"2= @ 8 18"8"1= @ 9
_______________________________
Rakd ki korongokkal! Számolj! 3.
16"9= @ 7 15"8= @ 7 12"4= @ 8
_______________________________
16" @ 6 " @ 3 = @ 7 15" @ 5 " @ 3 = @ 7 12" @ 2 " @ 2 = @ 8 _______________________________
16"7= @ 9 13"6= @ 7 14"9= @ 5 _______________________________
16" @ 6 " @ 1 = @ 9 13" @ 3 " @ 3 = @ 7 14" @ 4 " @ 5 = @ 5
_______________________________
Számolj! 4.
a) 17"8= 9 b) 15"6= 9 c) 17"8=
_______________________________
9
17"9= 8 9+6= 1 5 9+8= 1 7 _______________________________
18"9= 9 15"9= 6 17"9= 8
16"8= 8 6+9= 1 5 8+9= 1 7
_______________________________
_______________________________
113
_______________________________

Előzetes tudás: Kétváltozós műveletek ismerete. Számok bontása.

Játékok: Az én matematikám feladatgyűjtemény 81/4. és az Okos(k)odó 51/4. feladat.


Párban, csoportban játsszák el a feladatokat!

Eszközök: Fgy. 81. oldal; Számoljunk! 82/3–4.; korongkirakó, korongok

Kapcsolódási pont:
Környezetismeret: természeti tárgyak megfigyelése, számlálása.

131
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 132

GYAKORLÓFELADATOK TÍZESÁTLÉPÉSRE

(Erre az időszakra már jó, ha fokozato- GYAKORLÓFELADATOK


GYAKORLÓFELADATOK T
TÍZESÁTLÉPÉSRE
ÍZESÁTLÉPÉSRE
san elhagyják tanulóink az eszközöket.)
Számolj a minta szerint!
1.
11"2 12"6 12"9
Differenciált foglalkozással a lassab-
ban haladók számfeladatokat gyakorol-
nak húszas számkörben, az ügyesebbek 12– 2 –4= 6 12– 2 –7= 3
kaphatnak szöveges feladatokat. 13"7 14"9 14"6

4. a) Adatok:
Volt: 13 db 13– 3 –4= 6 14– 4 –5= 5 14– 4 –2= 8
Elfogyott: 3 db 2. Számolj úg y, ahog y a nyilak mutatják!
Megoldási terv: a)
11"2= 9 11"9= 2 b) 12"8= 4 12" 4= 8
12 – 3 = __ 11"4= 7 11"7= 4 12"9= 3 12" 3= 9
Számolás: 11"5= 6 11"6= 5 12"7= 5 12" 5= 7
12 – 3 = 9 11"8= 3 11"3= 8 12"2= 1 0 12"10= 2
Mit vettél észre? Mondd el!
Válasz: 9 üveg savanyúság maradt
a polcon. 3. Számolj!
a) 9+7= @ 1 @ 6 b) 8+5= @ 1 @ 3 c)8+6=
8+6 @ 1 @ 4
b) Adatok: 7+9= @ 1 @ 6 5+8= @ 1 @ 3 6+8=
6+8 @ 1 @ 4
Összes tanuló: 18 fő 16"9= @ 7 13"8= @ 7 14"8= @ 6
Könyvtárba jár: 9 fő 16"7= @ 9 13"5= @ 9 14"6= @ 8
Megoldási terv: 4. Oldd meg a szöveges feladatokat a tanult módon!
18 – 9 = __ a) Az éléskamrában 12 üveg savanyúság volt. Már 3 üveggel elfog yasztot-
tak. Hány üveg savanyúság maradt a polcon?
Számolás:
E $]HOVŊRV]WiO\ED18 tanuló jár. Közülük 9-en már beiratkoztak a köny v-
18 – 9 = 9 tárba. Hányan nem tag jai a köny v tár olvasóinak?
Válasz: 5. Az akváriumban 1DUDQ\KDODFVNDYROW(EEŊOHODGWDNHW+iQ\GEPDUDGW"
9-en még nem tagjai a könyvtárnak. 1 8 – 9 =† 18–9=9
Az 5. feladatot hasonlóan végezzük el.
@9 aranyhalacska maradt.

Előzetes tudás: Kétváltozós műveletek 114

ismerete. Számok bontása.

Játékok:
A legerősebb láncszem
A tanulók felállnak. Párokat alkotnak. Egy-egy párnak felteszünk egy-egy kérdést (pl. 11 –3, 15 –7,
12–4, stb.). Az a tanuló marad állva, aki előbb mondja a helyes eredményt. A következő körben az
állva maradt tanulók alkotnak párokat, és őket kérdezzük. Az a kisgyerek lesz a legerősebb lánc-
szem vagy a győztes, aki a legvégéig állva marad, s a legutolsó kérdésre ő tudja előbb a helyes választ.
(A győztest hívhatjuk számkirálynak is, s ilyenkor érdemes a játékot számkirály-játékkal folytatni.)
Számkirály
Az órát megelőzően készítünk kartonpapírból egy koronát. Választunk az osztályból egy tanulót,
(vagy az előző játék győztesét), akit kihívunk a társaival szembe, s fejére helyezzük a koronát, me-
lyen egy számkártya látható. Ezt a számot csak az osztály tanulói láthatják, a „koronás” gyermek
nem. Ezúttal ő tesz fel kérdéseket, s a többiek „igen”-nel és „nem”-mel válaszolnak. (Érdemes talp-
raesett tanulót választani, hogy a játék gördülékeny legyen.)

Eszközök: Fgy. 82–83. oldal; Számoljunk! 83. oldal; Okos(k)odó 52.oldal; korongkirakó, korongok

132
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 133

PÓTLÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL

P
PÓTLÁS
ÓTLÁS T
TÍZESÁTLÉPÉSSEL
ÍZESÁTLÉPÉSSEL
Kevesebb előkészítést igényel, mert ek-
korra már elég gyakorlatot szereztek ta-
-XWNiQDNPDWULFiMDYDQDEDUiWQŊMpQHN11. 1. nulóink a tízesátlépés műveleteiben.
0HQQ\LWNHOOPpJ-XWNiQDNJ \ŤMWHQLHKRJ \QHNLLV11 leg yen? A fokozatosság elve szerint először
Adatok: Jutkának: @ 7 , bDUiWQŊMpQHN: @ 1 @ 1 .
TTegyél
eg yél k orongkirakóra 7 kkék
kii a kkorongkirakóra ék
kisebb számokra pótolunk, majd egyre
N RURQJRW5DNMKR]]iHOŊV]|UDW
NRURQJRW5DNMKR]]iHOŊV]|UDW nagyobbakra.
a lesz 10,
kkor lesz
akkor 0, de neked 1
de neked 11
1--re
re k
kell
ell Gyakoroltassuk a műveleteket 20-as
pótolni,
pó tolni, íígy még
gy m ég aadj ozzá 1 d
hozzá
dj h dara-
ara-
7+ @ 4 =11 bot!
bot! számkörben szám- és szöveges felada-
Számokkal: 7 + @ 3 + @ 1 = 1
Számokkal: 11
1 tokkal.
7+ @ 3 + @ 1 =11
ug yanannyi, m
ugyanannyi, int a 7 + @ 4 = 1
mint 11
1. Megfigyeltetjük a műveletek közti
Válasz: Jutkának még @ 4 PDWULFiWNHOOJ \ŤMWHQL
kapcsolatokat, összefüggéseket.
Rakd ki korongokkal! Számolj! 2.
4. a) Adatok: Összes: 12
Már megöntözött 4-et
9+ @ 2 =11 8+ @ 3 =11 7+ @ 4 =11 Megoldási terv, számolás:
9 +1
@ 1@ 0 +
+1
11 8 +2
2
@ 1@ 0 +1
11 7 +3
@ 1@ 0 +1
11 4 +  = 12  = 8
Pótold a számokat 10 -re! Segít a számeg yenes. 3. Még 8 virágot kell megöntözni.
b) Adatok: Összes tanuló: 18
3, 5, 9, 3, 7, 0, 10, 6, 1, 4, 8
Már megérkezett: 9 fő
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megoldási terv, számolás:
9 + Δ = 18 Δ=9
ÌUMPŤYHOHWHNHWDI]HWEH
9 tanulót vár még a tanító néni.
Oldd meg a szöveges feladatokat a tanult módon! 4. c) Adatok: Van 8 matrica
a) Patrik segít édesanyjának virágot öntözni. Már megöntözött 4-et. Hány
virágot kell még megöntöznie, ha a virág tar tón összesen 12 virág van? Szeretne: 14 db-ot
E $]HOVŊRV]WiO\RVWDQXOyNN|]OPiUPHJpUNH]HWWD]LVNROiED+iQ\NLV- Megoldási terv, számolás:
g yermeket vár még a tanító néni, ha összesen 18 tanuló jár ebbe az osz-
tályba? 8 +  = 14  =6
F &LQWLiQDNPDWULFiMDYDQ0HQQ\LWNHOOPpJJ \ŤMWHQLHKRJ \QHNLLV 6 db matricát kell még gyűjtenie.
1OHJ \HQPLQWDEDUiWQŊMpQHN"

115

Előzetes tudás: Kétváltozós műveletek ismerete. Számok bontása. Képesek egyszerű szöveges felada-
tot megoldani. Ismerik a szöveges feladat megoldási algoritmusát.

Játék: Válogassunk eddigi játékokból!

Eszközök: Számoljunk! 85. oldal; korongkirakó, korongok

133
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 134

PÓTLÁS TÍZESÁTLÉPÉSSEL

A szöveges feladatok megoldása.


4. a) Adatok: Összesen 14 gyümölcsfa
Már megpermetezte: 6 db-ot Rakd ki korongokkal! Oldd meg!
1.
Megoldási terv, számolás:
6 + Δ = 14 Δ = 8 9+ @ 6 =15 8+ @ 4 =12 7+ @ 5 =12
Még 8 fát kell megpermetezni.
+ @1 + @5 + @2 + @2 + @3 +@2
b) Adatok: Összes nárcisz: 17 9 10 15 8 10 12 7 10 12
Virágzik: 8
Nyitott mondat, számolás:
8 +  = 17  = 9 8+ @ 8 =16 9+ @ 5 =14 8+ @ 9 =17
Még 9 szálnak kell kinyílnia. + @2 + @6 +@1 +@4 + @2 +@7
8 10 16 9 10 14 8 10 17
c) Adatok: Zoli: 7 db
2. Válassz eszközt (pl.: számeg yenes, korong, pálcika), majd számolj!
Barátja: 11 db a) 8+ @ 5 =13 b) 3+ @ 9 =12 c) 9+ @ 4 =13
Nyitott mondat, számolás: 6+ @ 7 =13 6+ @ 6 =12 9+ @ 3 =12
7 +  = 11  = 4 5+ @ 8 =13 5+ @ 7 =12 9+ @ 2 =11
Még 4 db-ot kell gyűjteni. 4+ @ 9 =13 8+ @ 4 =12 9+ @ 1 =10
3. 3yWROMDKi]WHWŊN|QOpYŊV]iPRNUD

Előzetes tudás: Kétváltozós műveletek 13 13 16


4 5 4
ismerete. Számok bontása. Képesek 12 13 13
5 5 7
egyszerű szöveges feladatot megoldani. 14 12 13
3 6 7
Ismerik a szöveges feladat megoldási al-
goritmusát. 4. D $NHUWEHQOpYŊJ\P|OFVIiNN|]OPiUIiWEHSHUPHWH]HWWpGHVDSD+iQ\
fát kell még bepermeteznie, ha a kertben összesen 14 gyümölcsfa van?
E .DWLYLUiJRVNHU WMpEHQNLE~MWDNDI|OGEŊODQiUFLV]RNPiUYLUiJ]LN
Hány szálnak kell még kinyílnia, ha összesen 17 nárcisz van?
c) Zolinak 7 darab autós matricája van. A barátjának 11. Hány matricát kell
PpJ=ROLQDNJ \ŤMWHQLKRJ \QHNLLVDQQ\LOHJ \HQPLQWDEDUiWMiQDN"

116

Játék:
Váltóverseny
Az osztály tanulóit egyenlő számú csoportokban, egysoros oszlopokban állítjuk a táblával szembe,
egy vonal mögé. Minden csoport első tanulója krétát fog a kezébe. A tanító a tanult számkörnek
megfelelő számokat ír a táblára, minden csoportnak egyet-egyet. A tanulók a váltóverseny szabályai
szerint az adott számhoz egyenlőségeket írnak. Pl.: az adott szám a 12. Egyenlőségek lehetnek: 8+4,
6+6, 20–8, stb. (A kréta átadásával indulhat a táblához a soron következő tanuló.) Az a csapat győz,
amelynek a közös ellenőrzés után a legtöbb pontja lesz.

Eszközök: Fgy. 85. oldal; Okos(k)odó 53. oldal; Interaktív tananyag: 4.4.2., 4.4.4., 4.4.5., 4.4.6.; ko-
rongkirakó, korongok

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.
Szavak jelentése, szövegkörnyezettől függő nyelvhasználat.
Testnevelés és sport: párok, csoportok alakítása.

134
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 135

OKOS(K)ODJUNK!

OK
OKOS(K)ODJUNK!
OS(K)ODJUNK!
Szervezzünk differenciált gyakorlást!
Azok a tanulók, akik még bizonytalanok
Válaszolj a kérdésekre 1-1 számmal! a tízesátlépésben, további gyakorlófel-
‡ A 3 + 5-höz mennyit adjak, hog y 9-et kapjak? @ 1
1.
‡ $+ 2-höz mennyit adjak, hog y az eredmény 10 leg yen? @ 2 adatokat végezzenek az elmaradt fel-
‡ Kati a szekrényében 1GDUDEFLSŊWV]iPROWPHJ(]KiQ\SiU" @ 6 adatokból!
‡ Melyik számra gondoltam? EgyjegyŤSiURVQpOQDJ\REEQiONLVHEE @ 6
A gyorsabban haladók csoportban
Játsszátok el! 2. oldják meg az alábbi feladatokat!
Eg y kislány libákat hajt j ott ki a rétre.
(J \PHQWNHWWŊHOŊWWMREEUDEDOUDEiPXOW 1.) 1, 2, 6, 6
HJ \PHQWNHWWŊN|]|WWHJ \SHGLJOHJKiWXO 2.) 3 libát
Felelj hát szépen arra a kérdésre:
hány libát hajtj ott ki a kislány a rétre? @ 3
3.) 4 macska ült a szobában
4. a) 7 db-ot
Játsszátok el! 3. b) 5 db-ot
Az eg yik szoba nég y sarkában volt eg y-eg y macska.
Minden macskával szemben is ült eg y macska. c) 8 db
S minden macska farkán is ült eg y macska.
5.) Öten ülünk az asztalnál.
Hány macska volt a szobában? @ 4
Játsszátok el! 4. Feljegyzéseim:
D (J \GRER]EDQSLURVpVNpNJRO\yYDQ%HFVXNRWWV]HPPHOOHJDOiEE
hányat kell kivenni, hog y biztosan leg yen köztük eg y piros? @ 7
_______________________________
b) Eg y dobozban 3 sárga, 2 piros és eg y zöld golyó van.
%HFVXNRWWV]HPPHOOHJDOiEEKiQ\JRO\yWNHOONLYHQQLKRJ \ _______________________________
biztosan leg yen közöttük két sárga? @ 5
F (J \GRER]EDQViUJDpV]|OGJRO\yNYDQQDN%HFVXNRWW _______________________________
szemmel legalább 4 darabot kell kivenni, hog y biztosan le-
J \HQN|]WNHJ \]|OGpVOHJDOiEE RWKRJ \OHJ \HQN|]WN _______________________________
eg y sárga.
Hány darab golyó van összesen a dobozban? @ 8 _______________________________
Játsszátok el, és ra
ajzoljátok le a füze 5. _______________________________
(J \N|UDODN~DV]WDOQiOWŊOHGEDOUDLV
QpJ \HQOQHNpVWŊOHGMREEUDLV _______________________________
Hányan ültök az asztalnál? @ 5 _______________________________
_______________________________
117
_______________________________

Előzetes tudás: Szöveg olvasása, megértése. Feladatmegoldás párban, csoportban.

Játék:
Képkirakó
A Szivárvány… gyermekújság korábbi számának poszterét, vagy bármely más színes képet is fel-
használhatunk. A kép hátuljára fehér papírt ragasztunk. Felosztjuk 4 × 4 részre! Azután fogunk egy
ugyanakkora fénymásolópapírt, azt is ugyanúgy felosztjuk 4 ×4 részre. A fénymásolópapírra mű-
veleteket írunk, minden részbe egyet-egyet. Az eredményeket tükrösen ráírjuk a színes kép fehér
papírral borított oldalára! Azután ezt ollóval szétnyírjuk a vonalak mentén. Az összehajtogatott fény-
másolópapírt és a feldarabolt képdarabokat borítékokba tesszük, így osztjuk ki a csoportoknak.
Minden csoport kap gyurmaragasztót, amivel a kép darabjait rögzíti a fénymásolólapon található
műveletekre. Ügyeljünk arra, hogy az összevágott darabokat helyesen illesszék össze! Ha jól dol-
goznak, újra összeáll a színes kép, amely felhasználható pl. a magyarórákon is mondatalkotásra,
szógyűjtésre.

Eszközök: Interaktív tananyag: 4.4.2., 4.4.4., 4.4.5., 4.4.6.; korongkirakó, korongok

Kapcsolódási pont:
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

135
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 136

LÉPEGETÉS A SZÁMEGYENESEN

Lépegetés a számegyenesen LÉPEGETÉS


LÉPEGETÉS A SZÁMEGYENESEN
SZ ÁMEGYENESEN
A számegyenes használatáról tanultak
elmélyítése: Az állatok ugróversenyt rendeztek. 0-ról indultak. Rajzold be az ugrásokat, és je-
1. löld ezeket a pontokat számokkal! Melyik állat hányadik ugrásával éri el a célt?
– páros, páratlan A cica eg y ugrása 2 eg ység.
– egyjegyű, kétjegyű 1 0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
– számszomszédok A béka eg y ugrása 4 eg ység.
– dobókockával számok dobása, cso- 5
portosításuk 4 8 12 16 20
A kecske eg y ugrása 5 eg ység.
4
Feljegyzéseim: 5 10 15 20
A gepárd eg y ugrása 10 eg ység.
_______________________________ 2
10 20
_______________________________
2. 2OYDVVDV]iPHJ \HQHVUŊOPDMGHJpV]tWVGNLDKLiQ\RVPRQGDWRNDW
_______________________________
_______________________________ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
10
0 1
11
1 1
12
2 13
13 1
14
4 1
15
5 1
16
6 1
17
7118
8 1
19
9 20
_______________________________ – Kék színnel a ppáratlan
áratlan
atll számokat jelöltük
_______________________________
– Piros színnel pedig a ppáros
á os
ár számokat.
_______________________________
– A számeg yenesen minden páros szám után eg y ppáratlan
áratlan
ár l
_______________________________
szám következik.
_______________________________ – A számeg yenesen minden páratlan számot eg y ppáros
á os
ár szám követ.
_______________________________
² (]HQDV]iPHJ \HQHVHQHJ \MHJ \ŤpV kkétjegyű
é j gyű
étjegyű V]iPRNYDQQDN
_______________________________
– Minden páratlan szám szomszédai ppáros
á os
ár számok.
_______________________________
_______________________________ – Minden páros szám szomszédai ppáratlan
áratlan
l számok.

_______________________________ 118
_______________________________

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 10-ig. Személyek, dolgok számlálása tízig. Számok muta-
tása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása.

Játék: A tanulók sétáljanak kedvük szerint az osztályban. Közben énekelhetnek, vagy szóljon olyan ze-
nemű, amelyet ének-zene órán már hallottak. A tanító jelére, vagy a zene lekapcsolásakor a tanulók
megállnak, a tanító mond egy számot: 2, 3, 4 stb. A tanulók rendeződjenek a számnak megfelelő tag-
számú csoportba!

Eszközök: korongkirakó, korongok

Kapcsolódási pontok:
Magyar nyelv és irodalom: szavak jelentése, szövegkörnyezettől függő nyelvhasználat.
Ének-zene: zenehallgatás vagy számokról szóló dal éneklése.
Testnevelés és sport: párok, csoportok alakítása.

136
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 137

A SZÁMOK TULAJDONSÁGAI

AS
SZÁMOK
Z ÁMOK TULAJDONSÁGAI
TULAJDONSÁGAI
Tovább mélyítjük a páros és a páratlan
fogalmát.
Foly tasd a számok szétválogatását!
1.
2 4 6 8 10
Egy-egy számot vizsgáljunk meg tü-
12 14 16 18 20
zetesebben, mondjunk el róla többféle
3 5 7 9 11 tulajdonságot:
13 15 17 19 – páros, páratlan
a) Foly tasd a számok csopor tosítását! Mondd el, mi szerint válogattál! 2.
– számszomszédai
0,, 1
0             10
0,, 1
11
1, 12,
2 , 13
3,, 14
4,, 15
5,, 1  17
 7,, 18,
8 , 19,
9, 20
20 – egyjegyű, kétjegyű
2 4 egyjegyű
11 19 10 12
kétjegyű
kétjegyű – számjegyeinek összege
9 3
0 5 7 8
18 20 13 16 – pótlása 20-ra
17
1 6 14 15 – kirakható-e ugyanolyan színes ru-
b) Tudsz-e másképpen is csopor tosítani? dakkal, stb!
D 'LNWiOG OH D WiUVDGQDN D N|YHWNH]Ŋ V]iPRNDW 3. Megállapításainkat jegyezzük le!
Ezután cseréljetek!
13,
3, 10 9,, 12
0,, 9 2,, 11
11
14 Feljegyzéseim:
b) Karikázd be a páros számokat!
_______________________________
D )LJ \HOGPHJPHO\V]iPRNUDNKDWyNNLNpWHJ \ IRUPDV]tQŤU~GGDO 4.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
b) Foly tasd a kirakást! Írd le számtannyelven a füzetbe!
_______________________________
Egészítsd ki a mondatokat a kirakások alapján! 5. _______________________________
A páros számok kirakhatók két azonos számú rúddal. _______________________________
_______________________________
A páros számok felírhatók két azonos
azoonos
o os szám összegeként.
_______________________________
119
_______________________________

Előzetes tudás: Számolás szóban egyesével 20-ig. Személyek, dolgok számlálása húszig. Számok mu-
tatása ujjaikkal. Elemi mennyiségi ismeretek: mennyiségek megkülönböztetése (nagyobb, kisebb, több,
kevesebb, semmi). Párba rendeződés képessége (kettesével sorakozás), párok összeválogatása.

Játék: Számtábla
A 3 15 16 20 11
B 7 19 17 1 5
C 12 4 10 14 18
D 0 2 6 8 9
Sok-sok kérdést tehetünk fel a táblázattal kapcsolatban. Néhány példa:
– Az A sorból válaszd ki a legnagyobb számot! (20)
– A B sorban mi a közös a számokban? (páratlan számok)
– Milyen számok szerepelnek a C sorban? (párosak)
– Melyik szám a kakukktojás a D sorban? (a 9, mert a többi páros szám)

Eszközök: korongkirakó, korongok, színes rúd készlete

137
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 138

A SZÁMOK TULAJDONSÁGAI

Gyakoroljuk a helyi érték szerinti bon-


tást! Alkalmazhatunk játékpénzt, játék
eurót. 10 db egyest váltsunk be 1 db tí- Készíts leltár t a minta szerint!
1.
zesre!

A 3. feladatot végezzék a tanulók tízes egyes tízes egyes tízes egyes tízes egyes
csoportban! 1 2 1 3 2 1 1 5
Jegyezzék le a dobások értékét, adják
2. +iQ\UDM]OHKHWDNHUHWHNEHQ"%HFVOMV]iPOiOM
össze a dobott számokat! %HFVOpVHGHWpVDV]iPOiOiVHUHGPpQ\pWMHJ \H]GOH

A 4. feladatban az eprek számát he-


lyettesítsük korongokkal, a 3 gyereket
3 db pálcikával! Egyesével kezdjük osz-
togatni az „epret”: egyet Katának, egyet % H F VOp V @ @ % H F VOp V @ @ % H F VOp V @ @
Máténak, egyet Eszternek, és így to- Sz áml ál á s: @ 1 @ 6 Sz áml ál á s: @ 2 @ 0 Sz áml ál á s: @ 1 @ 4
vább! 3. a) Dolgozzatok hármas csopor tokban! Sorban dobjatok a kockával úg y,
hog y minden tanulóra 10 -szer kerüljön sor. Minden dobás után adjátok
Ez a feladat a szorzás-osztás előké- össze dobásaitok eredményét!
szítését is szolgálja. Íg y: 3 + 4 + 5 =
b) Válaszoljatok szóban a kérdésekre!
‡ Melyik a legkisebb összeg, amit eg y-eg y körben dobhattok?
5. Mindhárom fiúnak testvére az egy ‡ Melyik a legnag yobb?
lánytestvér, tehát az apának 4 gyermeke ‡ Melyik összeget dobtátok a leg többször?
van. ‡ Lehet-e az összeg 1? Lehet-e 18? Ennél több? Miér t? Mondd el!

4. DWD0iWppV(V]WHUHJ \HQOŊHQNDSWDNHSUHWDQDJ \PDPiWyO


.
Most 12 db eprük van. Hány szem jut eg y-eg y g yereknek?
Segít, ha kirakod.

Előzetes tudás: Számolás szóban egye- 5. 7UpIiVIHODGDW(J \DSiQDNKiURPÀDYDQ


0LQGHJ \LNÀ~HJ \OiQ\ WHVWYpUUHOGLFVHNHGKHW
sével 20-ig. Személyek, dolgok számlá- Hány g yermeke van az apának? Válaszolj szóban!
lása húszig. Számok mutatása ujjaikkal.
Elemi mennyiségi ismeretek: mennyi- 120

ségek megkülönböztetése.

Játék: Játsszunk boltos játékot! Kapjanak a tanulók 2 db játék 10 forintost, vásároljanak 2 db tárgyat,
számolják ki, mennyit fizetnek, a pénztáros adjon vissza pontosan!

Eszközök: Fgy. 86/5.; korongkirakó, korongok

Kapcsolódási pont:
Magyar nyelv és irodalom: szavak jelentése, szövegkörnyezettől függő nyelvhasználat.

138
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 139

SOROZATOK, NYITOTT MONDATOK

SOROZATOK,
SOROZ ATOK, NYITOTT
NYITOTT M
MONDATOK
ONDATOK
Cél, hogy a tanulók felismerjék a nö-
vekvő és csökkenő sorozatokat, képessé
Keresd a szabály t! Foly tasd a számsorokat! váljanak a különbség(ek) megállapítá-
1.
a) 17
7 16
1 15
1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 sára, a sorozatok folytatására, akár
b) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 mindkét irányban is.
c) 20
0 18
1 16
1 14 12 10 8 6 4 2 0 Fontos az összefüggéseket felismerő
d) 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 és a rendező képesség fejlesztése a vál-
tozások, periodikusság, ritmus, növeke-
Mi lehet a sorozat szabálya? Ha meg találtad, foly tasd a sorozatot mindkét 2.
irányban! dés, csökkenés megfigyelésével.
@ @0 @ @2 @ @4 @ @6 @ @ 8 10, 12, 14, @ 1 @ 6 @1@8 @2@0 Kezdetben érdemes különbség-soro-
zatot íratni a pontos számolás miatt.
Oldd meg a nyitott mondatokat! 3. Különösen érvényes ez a váltakozó kü-
13 11 12 15 13 14
18"5 > # >5 + 6 9 +3 < „ < 20 "5 7 + 6 < ƒ > 8+ 6 lönbségű sorozatokra.
# : 1 2 „: 13 14 ƒ: 15 16 17 Feladat lehet még: megkezdett soro-
zatok folytatása adott szabály szerint.
Karikázd be a helyes megoldásokat! 4. Jelrendszer ismerete és használata (=,
11
18" 4 "3 > # 13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 <, >).
11
5 + 6 < ‚ < 20 " 4 "2
14
13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
A nyitott mondatok megoldását se-
gíti a helyes leolvasás: Keresem azt
13 8
19 " 6 > „ <4 + 4 13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 a számot, (azokat a számokat) amely a
18–4–3-nál kevesebb (vagy kisebbek).
Jelöld a megoldásokat a számeg yenesen! 5. Számolás után ismét helyesen leolvas-
15
17 "2 > # + 6 suk: Keresem a 11-nél kisebb számokat.
A megoldásokat felsorolással leírjuk,
Foly tasd a színezést! 6. bekarikázzuk számhalmazban, vagy be-
jelöljük számegyenesen.

121

Előzetes tudás: Számok, mennyiségek közötti viszonyokra vonatkozóan egyszerű megállapítások meg-
fogalmazása. Változások észrevétele, megfigyelése, indoklása. Tárgy-, jel- és számsorozatok szabályá-
nak felismerése.
Előrajzolás után díszítő sor rajzolása a minták váltakozásával.

Játék:
Alakítsunk kört! A tanító indítja a feladatot a szabály ismertetése után: sorozatokat folytatunk váltakozó
különbséggel. A szabály +3; –2. Nem könnyű feladat, nagyon kell figyelni egymásra! Egészen addig kell
folytatni, míg a pedagógus új szabályt nem ad!

Eszközök: Fgy. 86/1.; Okos(k)odó 54/1.; Számoljunk! 86. oldal; korongkirakó, korongok

Kapcsolódási pont:
Vizuális kultúra: Geometriai alakzatok rajzolása. A vizuális nyelv alapvető eszközeinek (pont, vonal,
forma) használata és megkülönböztetése. Kompozíció alkotása geometriai alakzatokból.

139
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 140

SZÁMFELADATOK A 20-AS SZÁMKÖRBEN

Szervezzünk differenciált gyakorlást! SZÁMFELADATOK


SZ ÁMFELADATOK A 20-AS
20-AS SZÁMKÖRBEN
SZ ÁMKÖRBEN

Sokféle feladatot találunk Az én 1.


Írd be a hiányzó számokat!
4
matematikám feladatgyűjteményben, 1 0 12 12 1 0 12
5 6 4
a Számoljuk! című munkafüzetben, az
Okos(k)odó című képességfejlesztő 7 2
1 0 12 1 0
2

munkafüzetben és a Szöveges matema- 9 7 3

tikafeladatokban. 2. Végezd el a számfeladatokat!

Feljegyzéseim: 14 15 17 16
15 16 17 19 18
11 14 12 13
9 10 13 11 12
17 18 19 21 20 8 9 12 10 11
_______________________________
3. ÌUGEHDQpJ \]HWUiFVRNEDDPHJIHOHOŊV]iPRNDW
_______________________________
11 14 17 20 23 26
_______________________________ 4 2 6 4 8 6 10
_______________________________ 19 18 16 15 13 12 10

_______________________________ 4. Számolj!
a) b) c) d)
_______________________________ 11"2= 9 12"3= 9 13"4= 9 15"6= 9
11"3= 8 12"4= 8 13"5= 8 14"6= 8
_______________________________ 11"4= 7 12"5= 7 13"6= 7 13"6= 7
11"5=
= 6 12"6=
6= 6 13"7=
7= 6 12"6=
6= 6
_______________________________
_______________________________ 5. Írj számfeladatokat a korongokról a minta szerint! Számolj!

_______________________________
_______________________________ 7+8=
7+8 1 5 5+8=
+8 1 3 9 +8=
8 17
_______________________________ 8+7=
8+7 1 5 8+ 5= 1 3 8 +9 =1 7
15"7=
5"7= 8 13"
3" 5 = 8 17"
7" 9 = 8
_______________________________ 15"8=
5"8= 7 1 3" 8= 5 1 7 "8 = 9
_______________________________
122
_______________________________

Előzetes tudás: Kétváltozós műveletek ismerete.

Játék:
Számlabda
Összeadás: Dobom a labdát egy tanulónak. Mondok egy műveletet. Pl. 6 + 8. Ha a tanuló helyes
eredménnyel válaszol, akkor visszadobja a labdát, ha nem jó az általa mondott szám, akkor állva
marad és egy következő helyes számolással kiválthatja magát.
Hasonlóan lehet játszani a kivonás és a pótlás gyakorlásakor is.

Eszközök: Fgy. 86/1., 2., 3., 4.; Okos(k)odó 54/2., 3., 4.; labda

Kapcsolódási pont:
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

140
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 141

SZÁMFELADATOK A 20-AS SZÁMKÖRBEN

A tanulók – kevés kivétellel – a sok gya-


korlás után már képesek eszköz nélkül
Melyik számra gondoltam? Írj számfeladatot! Számolj! is számolni. Ha valakinek még szüksé-
1.
‡ Ennyit kell adni a 8-hoz, hog y 13 leg yen: 8+
+ 5 =13 ges, használjon a számára legkönnyeb-
‡ Ennyit adok a 7-hez, hog y 1OHJ \HQ 7+9=1 6
ben használható eszközt!
‡ Ennyit adok a 9-hez, hog y 18 leg yen: 9+9=1 8
‡ (QQ\LWDGRND KR]KRJ \13 leg yen: 6+7=1 3 A bűvös négyzetek megoldása sem
12 leg yen! Töltsd ki a táblázatot! 2. egyértelmű mindenki számára. Nem
12
7 2 4 9 0 1 1 3 12 10 mindenki képes követni a szabályt:
5 10 8 6 3 12 11 11 9 0 2
– összeadjuk azokat a számokat, ame-
Számolj! 3. lyek valamelyik egyenes mentén az
a) 16"8= @ @8 b)18"9= @ @ 9 c) 20"8= @ 1 @ 2 d)20"7= @ 1 @ 3 összeget adják, ez lehet vízszintesen,
19"9= @ 1 @ 0 16"6= @ 1 @ 0 19"8= @ 1 @ 1 16"7= @ @ 9 függőlegesen, de átlósan is,
17"8= @ @ 9 15"7= @ @ 8 18"8= @ 1 @ 0 11"7= @ @ 4 – valamelyik sávban összeadunk két
12"6= @ @ 6 14"7= @ @ 7 17"8= @ @ 9 10"7= @ @ 3
meglévő számot, és pótoljuk az ösz-
Csak a hiányzó számokat 4. szegre,
a) b) ) d) – ha kiszámoltuk az összes hiányzó szá-
17
14
19
17
12
10
20
16
mot, ellenőrizzük munkánkat!
11 16 15 15
12 20 16 14
13
16
18
15
9
7
23
19
Feljegyzéseim:
9 14 5 17
_______________________________
)LJ \HOGPHJDEŤY|VQpJ \]HWHNHWÌUGEHDKHO\HVV]iPRNDW 5.
_______________________________
10 5 3 _______________________________
8 6 4 1 4
_______________________________
_______________________________
_______________________________
123
_______________________________

Előzetes tudás: Kétváltozós műveletek ismerete. Műveletek több taggal.

Játékok:
Kelj fel, Péter!
A tanulók leborulnak a padra csukott szemmel. A nevelő odamegy az egyik kisgyerekhez, s meg-
érinti a vállát, majd a nevén szólítja. Pl.: – Kelj fel, Péter! A tanuló megkérdezi: – Hány órára? A ta-
nító ad egy számfeladatot. Pl.: –A 4+5-re. Ha a kisgyermek tudja a helyes megoldást, felébred. Most
már ő ébreszti a következő tanulót.
A legerősebb láncszem
A tanulók felállnak. Párokat alkotnak. Egy-egy párnak felteszünk egy-egy kérdést (pl. 14 +3; 15 –8;
20– 4, stb.). Az a tanuló marad állva, aki előbb mondja a helyes eredményt. A következő körben az
állva maradt tanulók alkotnak párokat, és őket kérdezzük. Az a kisgyerek lesz a legerősebb lánc-
szem vagy a győztes, aki a legvégéig állva marad, s a legutolsó kérdésre ő tudja előbb a helyes választ.
(A győztest hívhatjuk számkirálynak is, s ilyenkor érdemes a játékot számkirály-játékkal folytatni.)

Eszközök: Fgy. 86. oldal; Számoljunk! 87. oldal; Okos(k)odó 54/2., 3., 4.

Kapcsolódási pont:
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

141
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 142

FORDÍTOTT SZÖVEGEZÉSŰ FELADATOK

Jó lehetőséget ad a differenciálásra, de )
)25'Ë72776=g9(*(=e6ĥ)(/$'$72.
25'Ë72776=g9(*(=e6ĥ)(/$'$72.
ne várjuk el minden tanulótól a megol-
dását! 1. Balázs polcán 11 játék autó található. Ez 6 -tal több, mint amennyi
a barátjának, Zsoltinak van. Hány darab játék autója van Zsoltinak?
Fedeztessük fel a gyerekekkel, hogy
Adatok: Balázs autóinak száma: 11 6 Zsolti autóinak száma: # ?
a helyes lejegyzés már fél megoldást je- Rajzolj!
lent!
Jegyeztessük le többféleképpen a
megoldási tervet, többféle lehetőséget 6
adva ezzel, hogy mindenki kiválaszt-
hassa a számára legmegfelelőbbet!
Nyitott mondat, számolás: 11 – 6 = # 5 (OOHQŊU]pV # 5 + 6 = 11
Javaslat a feldolgozáshoz: Válasz: Zsoltinak # 5 darab játék autója van.

• Nyelvi elemzés 2. Az 1DRV]WiO\RVRNGDUDEOXÀYDOGtV]tWHWWpNDWHUPHWD


• Logikai elemzés WDYDV]LV]OLQDSRVRNQQHSOpVpUHʼnNWHOW|EEOXÀWKDV]-
náltak fel, mint az 1. b osztályosok.
• Matematikai elemzés +iQ\OXÀYDOGtV]tWHWWHND]1. b-sek?

– Mondd el a feladatot saját szavaiddal! 3. Az 1. a osztályosok megszervezték a mackók és babák


– Írjuk fel a megoldási tervet, nyitott ünnepét. Összesen 11 macit hoztak, ami 7-tel kevesebb,
mint a babák száma.
mondatot! Hány babát hoztak a g yerekek a játékünnepre?
– Számoljuk ki a feladatot!
– Ellenőrizzük megoldásunkat! 4. %HQFHpV.ULV]WLiQJ \ŤMWLNDYDGiOODWRNUyOIRUPi]RWWPŤ-
– Adjunk választ a kérdésre! anyag játékokat. Bencének már 16 darab van, ez 3-mal ke-
YHVHEEPLQWDPHQQ\LW.ULV]WLiQJ \ŤMW|WW
2.) 20 5 >__ 20 – 5 = 15 Hány darab vadállata van Krisztiánnak?
3.) 11 < 7 Δ Δ = 18
4.) 16 < 3 K 16 + 3 = 19 5. Boglárka már 1GEVQLPDWULFiWJ\ŤMW|WWDPiVRGLNIpOpY-
5. a) 12 4 > I 12 – 4 = 8 ben. Ez 4-g yel több, mint amennyit Ildikó szerzett.
b) 12 + 8 =  12 + 8 = 20 D 0HQQ\LVQLPDWULFiWJ\ŤMW|WW,OGLNyDPiVRGLNIpOpYEHQ"
E 0HQQ\LWJ\ŤMW|WWDNpWOiQ\|VV]HVHQ"

Előzetes tudás: Szöveges feladat értel- 124


mezése, megoldása. Mondott, illetve ol-
vasott szöveg értelmezése, eljátszása. Lényegkiemelő és problémamegoldó képesség formálása mate-
matikai problémák ábrázolásával, szöveges feladatok megfogalmazásával.

Játék:
Képkirakó
A Szivárvány… gyermekújság korábbi számának poszterét, vagy bármely más színes képet is fel-
használhatunk. A kép hátuljára fehér papírt ragasztunk. Felosztjuk 4 ×4 részre! Azután fogunk egy
ugyanakkora fénymásolópapírt, azt is ugyanúgy felosztjuk 4×4 részre. A fénymásolópapírra szöve-
ges feladatokat írunk, minden részbe egyet-egyet. Az eredményeket tükrösen ráírjuk a színes kép
fehér papírral borított oldalára! Azután ezt ollóval szétnyírjuk a vonalak mentén. Az összehajtoga-
tott fénymásolópapírt és a feldarabolt képdarabokat borítékokba tesszük, így osztjuk ki a csopor-
toknak. Minden csoport kap gyurmaragasztót, amivel a kép darabjait rögzíti a fénymásolólapon ta-
lálható műveletekre. Ügyeljünk arra, hogy az összevágott darabokat helyesen illesszék össze! Ha jól
dolgoznak, újra összeáll a színes kép.

Eszközök: Számoljunk! 91. oldal; Okos(k)odó 54/4., 55. oldal

Kapcsolódási pont:
Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése.

142
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 143

TESTEK ÉS SÍKIDOMOK

7
7(67(.e66Ë.,'202.
(67(.e66Ë.,'202.
Megfigyeltetjük tanítványainkkal a tes-
tek és a síkidomok közötti különbsége-
a) Kösd össze az eg y forma játékelemeket! Mindeg yiknek van párja? ket. A testek megfigyeléséhez jól hasz-
+iQ\SiUpStWŊHOHPHWWDOiOWiO"
1.
nálható eszköz lehet a technikaórákon
használatos építőelem-készlet.
A gyakorlati megfigyelések, építések,
csoportosítások, hajtogatások után vé-
geztessük el a tankönyvi feladatokat!

Ezek
E mind
zek mind testek.
testek. Állítsunk elő síkidomokat pálcikák-
E &VRSRU WRVtWViWRND]HOHPHNHWPLQpOW|EEIpOHNpSSHQ ból, szívószálból, fonalakból!
F -iWVV]DWRND]pStWŊHOHPHNNHOeStWVHWHNEHOŊON~MWHVWHNHW
Jól használható a tankönyvi mellék-
2.
D )LJ \HOGPHJDN|YHWNH]ŊVtNLGRPRNDW letben található síkidom-készlet.
Ennek
Ennek a
kör téglalap
téglalapnak
téglalapnak Előzetes tudás: Formák között különb-
négyzet
nég yzet
háromszög a neve.
neve. ség felismerése (kerek, szögletes). Az
Ezek
E zek ttéglalapok.
églalapok. azonos formák közül az eltérők kiválo-
E 0HO\LNHWWXGRGSDStUODSEyOPHJKDMWRJDWQL"3UyEiOGNL
gatásának képessége. Adott formák ösz-
c) Válogasd szét a logikai lapjaidat a formájuk szerint! Hány csoportot kaptál? szekapcsolása tárgyakkal. Térbeli tájé-
D 6]tQH]GDWpJODODSRNDWNpNUHDKiURPV]|JHNHWSLURVUDDN|U|NHWViUJiUD 3.
kozódás a testsémáknak megfelelően.
Tárgyak sorba rendezésének képessége
(szín, méret, forma szerint).

E 0LQGHJ \LNVtNLGRPRWNLWXGWDGV]tQH]QL"0LpU W"0RQGGHO

125

Játékok: Végezzenek tanulóink kirakásokat, válogatásokat adott, vagy választott szempontok szerint!
Használjuk a technikaórai építőelem-készlet elemeit és a színes rúd készletet!
Tapintó-játék:
Rejtsen el a tanító különböző térbeli geometriai formákat egy zsákban vagy valami hasonlóban!
Kérje meg a tanulókat, hogy tapogassák meg ezeket, és próbálják őket jellemezni! Szerencsés, ha
ugyanezeket a formákat az asztalon is elhelyezzük, hogy láthatóak legyenek. Így a tanulók rámutat-
hatnak arra a formára, amiről úgy gondolják, hogy a zsákban is az van.

Eszközök: Fgy. 87. oldal; Okos(k)odó 58. oldal; Számoljunk! 89. oldal; síkidomok (tankönyvi mellék-
let), testek (építőelemek), logikai lapok, színes rudak

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: alakzatok formájának megfigyelése a környezetünkben.
Vizuális kultúra; környezetismeret: tárgyak egymáshoz való viszonyának, helyzetének, arányának meg-
figyelése.
Technika, életvitel és gyakorlat: vonalzó használata.

143
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 144

MÉRJÜNK IDŐT!

A téma bevezetésekor támaszkodjunk a 0e5-h1.,'ė7


gyerekek óvodai ismereteire, versikékre,
mondókákra! 0LYHOPpUMND]LGŊW"0HVpOMPLWWXGV]D]LGŊPpUpVpUŊO
1.
Beszélgessünk időrendben végzett
cselekvésekről, a gyerek saját fejlődésé-
ről (újszülött kortól az iskoláskorig),
napirendről, napszakokhoz kapcsolódó
tevékenységekről!
Beszélgessünk az időmérő eszközök- 2. Mondd el a képek alapján, mikor mit csinálsz a nap során!
5DM]ROGEHDPXWDWyNDWDW|UWpQpVHNLGŊSRQWMDLQDNPHJIHOHOŊHQ
ről, kapcsolják össze saját élményeikkel,
1. 2.
ki milyet látott már (homokóra, virág-
óra, napóra, toronyóra, kakukkos óra
stb.)!
3. 4.
Minden tanulónak legyen egy papír-
ból vagy műanyagból készült órája, a
nevelőnek pedig egy nagyméretű de-
monstrációs óralapja! Először az egész
órákat tanítjuk meg, majd a fél órákat. 3. a) Hány órát mutatnak az órák?
E 0HO\HNPXWDWQDND]RQRVLGŊSRQWRNDW".|VG|VV]H

126

Előzetes tudás: Tapasztalati ismeretek az időtartamról, időpontokról.

Játék: Játsszunk a mozgatható mutatójú óralappal!

Eszközök: Interaktív tananyag: 4.6.5.; óralap mozgatható mutatókkal

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: idő és mértékegységeik.
Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: mérések a mindennapokban.
Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret: versek, dalok a természetről, napokról, hetekről, hóna-
pokról.
Környezetismeret: eligazodás a hónapok között.

144
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 145

MÉRJÜNK IDŐT!

Elegendő gyakorlás után rendeljük a na-


pirendjüket konkrét időpontokhoz!
Hány óra van? Mondd el! Meséljenek napirendjükről, mikor,
1.
mit csinálnak egy nap alatt:
yUDYDQ(]HJ \LGŊSRQW
yUDYDQ(]HJ\LGŊSRQW
Hány órakor ébrednek?
Hány órakor reggeliznek?
D 0HVpOMDNpSHNUŊO0LO\HQpUGHNHVVpJHWYHWWpOpV]UH" 2.
Figyeltessük meg, hogy mi mindent
lehet elvégezni fél, illetve egy óra alatt!

Az óralapokról olvassuk le a délelőtti


és a délutáni időpontokat is!
Állapítsuk meg, hogy a délutáni 4 óra
= 16 órával, ezt úgy számoljuk ki, hogy
a 4-hez 12-t adunk.

Vezessük rá tanítványainkat az idő-


E 8J \DQD]WD]LGŊSRQWRWOiWRGD]yUDODSRNDODWW"9DJ \PpJVHP" pont és az időtartam különbségére!

=VX]VLyUDNRUPHQWiWDEDUiWQŊMpKH]$QLWiKR]0HQQ\LLGŊWW|OW|WW 3.
QiODKDyUDNRUPHQWKD]D"

yUiWyOyUiLJyUDWHOLNHO
yUiWyOyUiLJyUDWHOLNHO
(
(]WLGŊWDUWDPQDNQHYH]]N
]WLGŊWDU WDPQDNQHYH]]N

127

Előzetes tudás: Tapasztalati ismeretek az időtartamról, időpontokról.

Játék: „Élő óra”: 12 tanulót körbe állítunk, a számokat 1–12-ig rátűzzük a ruhájukra.
Egy tanuló álljon a kör közepére, fogjon a kezében 2 különböző hosszúságú szalagot: egyik lesz a kis-
mutató, másik a nagymutató! Az időpontok beállításához válasszunk 2-2 tanulót, ők viszik a megfelelő
helyre a szalagokat, „mutatókat”!

Eszközök: óralap mozgatható mutatókkal, 2 különböző hosszúságú szalag

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret: idő és mértékegységeik.
Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: mérések a mindennapokban.
Magyar nyelv és irodalom, környezetismeret: versek, dalok a természetről, napokról, hetekről, hóna-
pokról.

145
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 146

A HÉT, A HÓNAP ÉS AZ ÉV

A fogalmak kialakításakor nemcsak az $


$+e7$+Ï1$3e6$=e9
+e7$+Ï1$3e6$ =e9
óvodában szerzett ismeretekre építhe-
tünk, hanem a környezetismeret tan- Tanuld meg a hét napjait!
1.
tárgy keretében tanultakra is. 1h
hét
ét = 7 nap
nap
Érdemes megtanítani az időméréssel
kapcsolatos mondókákat, mert sokat se- +pWIŊQKHYHUQN pénteken pipálunk,
gítenek a rögzítésben. kedden keverünk,
szerdán szemelünk,
sszombaton
zombaton szitálunk,
vvasárnap
asárnap titeket
csütörtökön csücsülünk, vendégségbe várunk.
Feljegyzéseim: Népköltés

_______________________________ 2. Tanuld meg a hónapok nevét Csanádi Imre HónapsorolóFtPŤYHUVpEŊO


ÓMpY~MpY~MHV]WHQGŊ
Hány csemetéd van?
_______________________________ 7t]PHJNHWWŊ
_______________________________ Jégen járó január,
)DJ\RWI~MyIHEUXiU
_______________________________
5J\PR]GtWyPiUFLXV
_______________________________ ÉSULOLVIWW\|VÀ~V
_______________________________
9LUiJKDERVYtJPiMXV
_______________________________ .DOiV]NRQ\tWyM~QLXV

_______________________________
.DV]DVXKLQWyM~OLXV
_______________________________ Aranyat izzó augusztus,

_______________________________ 6]ŊOŊV]DJ~V]HSWHPEHU
_______________________________ Levelet ontó október,

_______________________________ .|GQHYHOŊQRYHPEHU
Deres-darás december.
_______________________________
_______________________________ Keress az interneten képeket, verseket az évszakokról!

_______________________________ 128 1 év
év = 12 h
hónap
ónap

Előzetes tudás: Óvodai ismeretek a hónapokról. Születési hónap ismerete.

Játék: Készítsünk csoportban évszakkereket! Egy kartonra rajzolt körlapot osszunk fel 4 részre, rajzol-
ják rá a tanulók az egyes hónapok jellemzőit! Színezzék ki, nyírás után a tantermet díszíthetjük vele!
A fenti mondókát memorizáljuk, többszöri ismétlés után egyénileg is elmondják a tanulók.

Eszközök: Fgy. 88/1–3.; Interaktív tananyag: 4.6.4.; naptárak: falinaptár, kártyanaptár, asztali naptár

Kapcsolódási pont:
Környezetismeret: eligazodás a napok, hónapok között. Közvetlen környezetünk mérhető tulajdonsá-
gai.

146
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 147

AZ ÉVSZAKOK

$
$=e96=$.2.
=e96= $.2.
Az első osztályos tanulók általában tud-
ják a születési dátumukat.
)LJ \HOGPHJD]pYV]DNRNN|U IRUJiViWDNpSVRURNVHJtWVpJpYHO Sorolják fel, ki melyik hónapban szü-
1.
I. Tavasz II. Nyár letett!
Kérdezzük meg ezután, hogy ki szü-
letett tavasszal, nyáron, ősszel, télen!
Naptár vagy egyéb fali demonstrá-
ciós tábla segítségével gyűjtsük össze,
mely hónapok tartoznak az egyes év-
IV. Tél ,,,ʼnV] szakokhoz!

Tudod-e, milyen hónapok tar toznak az eg yes évszakokhoz? Írd le! 2. Tanulják meg a dalt a 3. feladatban
ttavasz:
avasz: március,

á cius,
ár i , április,
áp ili , május
ájj található kotta segítségével!
n
nyár:
yár: június,
jjúnius
jú i s,, július,
jjúli , augusztus
g

Ŋ
ŊV]
V] szept
szeptember,
p emb október,
e berr, okt november
k óberr, no vembber
er

ttél:
él: dec
ddecember, január,
ár, ffebruár
ecembbeer, január eebruár
b á

D .pV]tWVUDM]RWDI]HWHGEHDMHOHQOHJLpYV]DNUyO 3.
b) Írd a rajz mellé, hog y mely hónap van most!
F eQHNHOMpWHNHODGDOWD]pYV]DNRNUyO

1. Négy ván- dor jár kör- be – kör- be,


 (J\ PiVW PLQ GLJ PHJ H OĘ] YH

0HJ pU NH] QHN PLQ GHQ pY EHQ

. L N L D] Ę L GH Mp EHQ

129

Előzetes tudás: Óvodai, környezetismeret órán szerzett tapasztalatok, ismeretek.

Játék: Dalok, mondókák az évvel, hónapokkal, évszakokkal kapcsolatban. Mesék elmondása, ame-
lyekben szerepelnek a fenti fogalmak.

Eszközök: Fgy. 88/2.; Interaktív tananyag: 4.6.3.; korongkirakó, korongok

Kapcsolódási pontok:
Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: mérések a mindennapokban. Az idő mérése. Óra, nap,
hét, hónap, évszakok, év.
Ének-zene: ritmus, taps. Periodikusság zenei motívumokban.

147
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 148

RÓMAI SZÁMOK

A római számok írása, olvasása I, V, 5Ï0$,6=È02.


5Ï0$,6= È02.
X jelekkel.
A római számok története. Hány óra van? Írd az óralapok alá!
1.
a) b)
A római számírás az ókori Rómá-
ból származó számjelölési rendszer.
A rendszer elve szerint néhány kiválasz-
tott betűnek számértéket adnak, és ezek 1 óra 1 3 óra 5 óra 1 7 óra
kombinációival írják le a számokat. F +DVRQOtWVG|VV]HD]yUiNDW
A római számrendszer additív szám-
2.
rendszer, amely azt jelenti, hogy egy Ismerkedj a római számokkal! I=1 V=5 X=1
10
0
szám értékét a számrendszer jeleinek I=1 VI = 6 XI = 11 X VI = 16
II = 2 VII = 7 XII = 12 X VII = 17
összevonásából lehet létrehozni. A fel- III = 3 VIII = 8 XIII = 13 X VIII = 18
használt betűk a latin ábécéből szár- IV = 4 IX = 9 XIV = 14 XIX = 19
V=5 X = 10 X V = 15 X X = 20
maznak:
Írd le római számmal!
I=1 1 17 = 14 =
V=5 8= 12 = 20 =
X = 10  6= 7=
Szabály, hogy 3 egyforma jegynél 11 = 16 = 13 =

több nem kerülhet egymás mellé. 3. a) Írd az óralapokra a római számokat a minta alapján!
E 0RQGGHODQDSLUHQGHGHWD]yUDODSRNVHJtWVpJpYHO
felkelés reggeli ebéd vacsora lefekvés

7 órakor 7 órakor 1 órakor 6 órakor 8 órakor


13 18 20
F -HO|OGD]LGŊSRQWRNDWDKLiQ\]yPXWDWyNEHUDM]ROiViYDOpVDV]iPRN
EHtUiViYDO

130

Előzetes tudás: Az idő múlásának megfigyelése, periodikusan ismétlődő események a napi tevékeny-
ségekben. A római számokról nem rendelkeznek előzetes tudással.

Játék: Nézzünk szét lakóhelyünkön, hol találunk római számokat, gyűjtsünk képeket római számmal
ellátott templomokról, épületekről, kerületeket jelölő táblákról!
Játsszunk „gyufás játékot”, római számokkal végzendő műveleteket, rejtvényeket!

Eszközök: Fgy. 89. oldal; Okos(k)odó 56/3–4.; Számoljunk! 88. oldal; Szöv. mat. fgy. 41/3.; Interaktív
tananyag: 4.6.1., 4.6.2.; óralap mozgatható mutatókkal

Kapcsolódási pont:
Magyar nyelv és irodalom: könyvekben a fejezetszám kiolvasása.

148
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 149

JÁTÉK A TÜKÖRREL

-È7e.$7h.g55(/
- .$7h.g55(/
È7e.
A gyerekek általában szeretik a tükröt,
így ez a téma közel áll hozzájuk. A ten-
0HVpOMDNpSUŊO gelyes szimmetria fogalmát készítjük elő
1.
vele, ugyanakkor segíti a térszemlélet
fejlesztését. Alsó tagozaton a tapasz-
talatszerzés és a térszemlélet fejlesztése
a feladatunk.
Mielőtt a tankönyv feladatait elvé-
geznénk, kapjanak tanulóink minél
több gyakorlati feladatot a tükör hasz-
nálatával kapcsolatosan, hajtogassanak
papírlapokat, vágjanak ki tükrös alak-
zatokat, keressék a rajzok, tárgyak tü-
körképét!
a) Tedd a tükröt a piros vonalra! Mit látsz a tükörben? 2. Feljegyzéseim:
E 0HJUDM]ROWXN QpKiQ\ iEUD WN|UNpSpW 6]tQH]G NL $ KLiQ\]yW UDM]ROG LV PHJ
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
)RO\ WDVGDV]tQH]pVW 3. _______________________________
_______________________________
_______________________________
131
_______________________________

Előzetes tudás: Tapasztalat a mindennapokból. Előrajzolás után díszítő sor rajzolása a minták válta-
kozásával.

Játék:
„Titkos karmester”:
Egy tanuló kimegy az osztályból. A többiek közül választunk egy tanulót, ő lesz a karmester. Amit
ő mutat, a többiek ugyanazt ismétlik! Ügyelni kell, hogy minél gyorsabban váltsanak a mozdulatok
megváltoztatása után, hogy a beérkező tanuló ne tudja rögtön, hogy ki irányítja a játékot!
Ugyanezt játszhatjuk tükörképek mutatásával is. Itt gyorsabban felfedezhető, ki az irányító, hiszen
csak ő mutat mást, mint a többiek.

Eszközök: Fgy. 90. oldal; Okos(k)odó 57. oldal; Számoljunk 89/3.; Interaktív tananyag: 4.6.6., 4.6.7.; sík-
tükör

Kapcsolódási pont:
Környezetismeret: alakzatok formájának megfigyelése a környezetünkben.

149
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 150

A KÉTSZERESE (DUPLÁJA), A FELE

Ezzel a témával a 2-es szorzó- és benn- $.e76=(5(6( '83/È-$ $)(/(


$.e76=(5(6( '83/È-$ $)(/(
foglaló táblát készítjük elő.
Javasoljuk, hogy végeztessünk előké- a) Számláld meg a korongokat!
1.
b) Rakj ki még eg yszer ennyi korongot! Mennyi lett?
szítő feladatokat kirakással, rajzzal,
egyéb tevékenykedtetéssel.
8
Kétszerezzenek a tanulók úgy, hogy 16
egyik tanuló mutat valamennyit az ujja-
ival, a társa mutasson ugyanannyit! Ez- 2. 0HQQ\LDNpWV]HUHVH"(JpV]tWVGNLDV]iPNpSHNHWpVDV]iPIHODGDWRNDW

után számolják össze, hogy ketten Mennyi


Mennyi a 4 k
kétszerese?
étszerese?
4+4=8
mennyit mutatnak összesen! A4kétszerese a 8
kétszerese 8..

Egész számok felét vizsgáljuk a fel- 3. a) Számláld meg a korongokat!


Mennyi
Mennyi a fele?
fele?
adatokban. b) Rakj ki feleennyi korongot! Mennyi lett? fele a 4 ,
8-nak a fele
A 8-nak
mer t 4 + 4 = 8
mert 8..
Rajzoljunk tárgyakat, ábrákat két
sorba, mindkettőbe ugyanannyit! 4. D 0LEŊOPHQQ\LWOiWV]DOHQWLNpSHQ"6]iPOiOM
Takarjuk le az egyik sort, máris leol- E 5DM]ROMDJ \P|OFV|NEŊOIHOHDQQ\LWPLQWDPHQQ\LWDOHQWLNpSHNHQOiWV]
vashatjuk az összes tárgy, ábra felét.

Feljegyzéseim:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
2 0 1 2 1 6
_______________________________
132
_______________________________

Előzetes tudás: Nem rendelkeznek a tanulók előzetes tudással.

Játék: Fessenek a tanulók színes foltokat – jól elkülönítve – egy rajzlapra! Számlálják össze, hogy hány
folt van a rajzlapjukon! Utána hajtsák össze a rajzlapot, majd nyissák szét! Kérdezzük meg, hogy szám-
lálás nélkül meg tudják-e állapítani a foltok számát!

Eszközök: Okos(k)odó 59. oldal; rajzlap, festék, ecset

150
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 151

A SZORZÁS, OSZTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

$6=25 = È626=7È6(/ė.e6=Ë7e6(
$6=25=È626=7È6(/ė.e6=Ë7e6(
Nagyon szemléletes, ha színes rudakat
kirakatunk azonos színű rudakkal. A le-
( J \FVHUpSEHQV]iOYLUiJQ\tOLN+iQ\V]iOYLUiJYDQFVHUpSEHQ"
(J\FVHUpSEHQV]iOYLUiJQ\tOLN+iQ\V]iOYLUiJYDQFVHUpSEHQ" 1. olvasáskor megkérdezzük, hogy hány-
Adatok: 1 cserépben
Adatok: cserépben 2 vvirág
irág szor fért rá az adott rúd (pl.: bordó rúd).
cserépben @ 8 virág
4 cserépben virág

6]iPROiV
6]iPROiV 
 (OOHQŊU]pV²²²²
(OOHQŊU]pV²²²² 
 Hányszor vegyük az egyet, hogy 8 le-
9iODV]$FVHUpSEHQV]iOYLUiJQ\tOLN
9iODV]$FVHUpSEHQV]iOYLUiJQ\tOLN gyen? Hányszor fért rá az egyes rúd a
nyolcasra?
Mit mondanak a képek? Írj róluk számfeladatot! 2.
Hányszor van meg a 8-ban az egyes
rúd?
8=1+1+1+1+1+1+1+1
3+3=6 6 + 6 + 6 = 18 5 + 5 + 5 + 5= 20
Hányszor fér rá a 2-es rúd a nyol-
D eGHVDQ\DHQQ\LNLÁLWRV]WV]pWJ \HUPHNpQHNHJ \HQOŊHQ 3. casra?
JHO|OGPHO\LNNLÁLPHO\LNWiQ\pUUDNHUO Hányszor vegyük a 2-t, hogy 8 le-
gyen?
Hányszor van meg a 2-es rúd a nyol-
b) Mennyi jut 1-1J \HUPHNQHN"+iQ\NLÁLNHUO1-1 tányérra? @ 2 casban?
20 darab golyót szeretnénk becsomagolni. 4.
Mennyit ér a bordó, ha rózsaszín
D 0LQGHQ]DFVNyEDQJRO\yOHJ \HQ)RO\ WDVGDFVRPDJROiVW egységgel mérem?
8=2+2+2+2

Kirakhatjuk még a 8-as rudat 4-es


b) Hány darab zacskóra van szükség? @ 4
rudakkal is.
a) Mindeg yik akváriumba 4 hal kerüljön! Karikázd be! 5.
Feljegyzéseim:
_______________________________
b) Hány akváriumra van szükség? @ 3 _______________________________
133 _______________________________

Előzetes tudás: Ebben a témakörben nem rendelkeznek a tanulók előzetes tudással.

Játék: Kirakások, építések színes rudakkal.

Eszközök: Okos(k)odó 60. oldal; korongkirakó, korongok

151
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 152

KITEKINTÉS 100-IG

Ez a téma is az előzőekhez hasonlóan a K


KITEKINTÉS
ITEKINTÉS 1
100-IG
00- IG
2. osztályos tananyagot készíti elő. Ezért
nem rendelhetünk hozzá követelményt Számlálj tízesével 100 -ig!
1.
sem. A tanév során nem egyforma 10 =
ütemben haladnak tanulóink. Ezzel a té-
mával a tanulók képességeinek megfe-
20 =
lelő mélységben foglalkozzunk! Fel- 30 =
dolgozhatjuk differenciáltan is: a las- 40 =
sabban haladókkal a számjegyek olva-
sása, számlálás egyesével, kettesével,
50 =
ötösével, tízesével adott számok között 60 =
(növekvő és csökkenő sorrendben), 70 =
számegyenes segítségével a számok
szomszédainak leolvasása, esetleg helyi
80 =
érték szerinti bontásuk. A gyorsabban 90 =
haladókkal végeztethetünk nehezebb 100 =
sorozatokat, egyszerűbb műveleteket a 2. Mennyi pénz van a perselyekben? Írd le!
100-as számkörben (kerek tízesekkel,
kétjegyűekkel és egyjegyűekkel), gyako-
rolhatják a pénzhasználatot.

Feljegyzéseim: @ 3@ 0 Ft @ 5@ 0 Ft @4@0 Ft

_______________________________ 3. Foly tasd a megkezdett sorozatokat!


a) 10
0 2
200 30
3 40 50 60 70 80 90 10 0
_______________________________
b) 100
00 90 808 70 60 50 40 30 20 10 0
_______________________________ c) 0 5 10
1 15 20 25 30 35 40 45 50 55
_______________________________
_______________________________ 134

_______________________________

Előzetes tudás: A tanulók tapasztalati ismeretekkel rendelkeznek. A mindennapokban találkoztak már


20-nál nagyobb számokkal.

Játék: Körben állunk a tanteremben. A tanító mond egy számot: pl.: 15. Megszorítja az egyik mellette
álló tanuló kezét, ő mondja a következő számot: 16. Kézszorítással folytatódik a számlálás egyesével.
A sort vissza is lehet fordítani, ha ugyanazt a kezet szorítja meg a tanuló, ahonnan ő kapta a szorítást.
Számlálhatunk kettesével, ötösével, hármasával, négyesével, hatosával, stb.

Eszközök: Fgy. 91/1., 2.; számegyenes 100-ig

152
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 153

KITEKINTÉS 100-IG

Az 1. feladatban a tanulók megfigyelhe-


tik a számok bontását tízesek és egyesek
.|VG|VV]HDUDM]RWDQHNLPHJIHOHOŊV]iPPDO összegére, de a helyi értékeket is leol-
1.
vashatják az ábrákról.

2. A továbbszámlálásnál használhat-
ják a következő oldalon található százas
36 44 51 72 99 100
táblát.
Számláljanak a tanulók növekvő és
csökkenő sorrendben is!

3–4. A számok nagyságviszonyait


vizsgáljuk a feladatokban.
Számlálj tovább! Foly tasd szóban! 2.
10,20,30,...,100 100,90,80,...,10 0,5,10,15,...,70 5. a) Nagypapa 77 éves.
b) A 19.
0HO\LNDQDJ \REEV]iP"ÌUGDV]iPRNN|]pDPHJIHOHOŊMHOHW 3.
29 < 31 31 < 71 49 < 89 85 > 75 76 > 67
46 < 49 92 < 98 99 > 19 50 < 60 35 < 53 Feladatunk az összefüggéseket felis-
merő és rendező képesség fejlesztése a
Írd le, mely számok teszik igazzá a nyitott mondatokat! 4.
a) 20 < / < 30 /: 2 1 22 23 24 25 26 27 2 8, 29
változások, periodikusság, ritmus, nö-
vekedés, csökkenés megfigyelésével.
b) 58 < Ð < 63 Ð: 59 60 61 62

c) 99 > ‚ > 79 ‚: 98 97 96 95 94 93 92 91 Feljegyzéseim:


d) 38 < „ > 50 „: 51 52 53 54 55 _______________________________
Tréfás feladat 5. _______________________________
a) Hány éves a nag ypapa, aki két 7-es? @ 7 @ 7
b) Elöl 1, hátul 9, mi az? @ 1 @ 9 _______________________________
_______________________________
135
_______________________________

Előzetes tudás: A tanulók tapasztalati ismeretekkel rendelkeznek. A mindennapokban találkoztak már


20-nál nagyobb számokkal.

Játék:
Számkirály
Az órát megelőzően készítünk kartonpapírból egy koronát. Választunk az osztályból egy tanulót,
akit kihívunk a társaival szembe, s fejére helyezzük a koronát. Mielőtt a számot a koronára helyez-
zük, megmutatjuk a kihívott tanulónak, aki ezt megjegyzi. Azután úgy rögzítjük a számkártyát (gyur-
maragasztóval vagy gemkapoccsal) a koronára, hogy a számot ne lássák a tanulók (számos felével
befelé). A gyerekek kérdeznek (pl.: Nagyobb, mint 10?; Páros? stb.). A kint álló tanuló csak „igen”-
nel és „nem”-mel válaszolhat. Addig kérdeznek a gyerekek, amíg valaki meg nem tudja mondani
a helyes számot. Ekkor ő lehet a számkirály.

Eszközök: Fgy. 91/3., 4.; papírkorona, számkártyák, százas tábla, számegyenes 100-ig

153
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 154

KITEKINTÉS 100-IG

Ismerkedjünk a százas táblával, ugyanis


a második évfolyamon nagyon sokszor
használjuk a matematikaórákon! Fig yeld meg alaposan a 100 -as táblát! Válaszolj a kérdésekre!
1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a) Írd be a hiányzó
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 számokat a táblázatba!
Az oldalon található valamennyi fel- 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 b) Fig yeld meg a vízszintes
adat megoldásában segíti a tanulókat. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 VRURNEDQOpYŊV]iPRNDW
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mit tapasztaltál?
Megfigyeléseket végzünk: periodi- 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 c) Mit veszel észre, ha
kusság, ismétlődések, tízesek, egyesek. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 DIJJŊOHJHVRV]ORSRN
Leolvasunk róla számszomszédokat, 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 számait nézed?
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 d) Mondd el 5 szám páros
páros és páratlan számokat. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 szomszédját!
Segít a százas tábla a továbbszámo-
e) Játssz a társaddal! Válassz eg y számot!
lásban is. A padtársad mondja el a számszomszédait! Aztán cseréljetek!

2. Számlálj szóban tovább!


Továbbfejlesztjük az analógiás gon- a) 24, 25, 26, … b) 69, 70, 71, … c) 99, 98, 97, … d) 54, 53, 52, …
dolkodást a kétjegyű számok képzése
során. (Egyjegyűek, kétjegyűek.) 3. D .pSH]]V]iPRNDWDN|YHWNH]ŊNpSSHQ
0RQGMHJ \NpWMHJ \ŤV]iPRWDPLQHP UDYpJ]ŊG
A társad cserélje meg a számjeg yeket!
Feljegyzéseim: Pl.: 23 – 32, 45 – 54 stb.
E ÌUMiWRNOHDV]iPSiURNDWÌUMiWRNN|]pMNDPHJIHO 
_______________________________ relációs jelet! (<, > )
A jelbe írjátok bele, mennyivel több az eg yik szám
_______________________________ a másiknál!
_______________________________
4. Számolj tovább szóban!
_______________________________ a) 10+10; 10+20; 10+30; … c) 11+5
1 ; 21+5; 31+5
1 ;…
b) 90" 7; 80" 7; 70" 7; … d) 77"7
7 ; 66"6; 55"5
5 ;…
_______________________________
5. Írd le a számok szomszédait! Segít a százas tábla.
_______________________________
@ 2 @ 0 21 @ 2 @ 2 @ 2 @ 8 29 @ 3 @ 0 @ 4 @ 4 45 @ 4 @ 6 @ 3 @ 5 36 @ 3 @ 7
_______________________________ @ 3 @ 0 31 @ 3 @ 2 @ 3 @ 8 39 @ 4 @ 0 @ 3 @ 8 99 @ 1 @ 0 @ 0 @ 6 @ 2 63 @ 6 @4
0

_______________________________ 136

_______________________________

Előzetes tudás: A tanulók tapasztalati ismeretekkel rendelkeznek. A mindennapokban találkoztak már


20-nál nagyobb számokkal. Tudják, hogy minden páratlan számot páros követ.

Játék:
Társasjáték
Készítsenek a csoportok a pedagógus segítségével saját társasjátékot! Készülhet csomagolópapírra,
összeragasztott fénymásolópapírra. Elegendő 20-40 mező, ezeket számmal ellátjuk, néhány mezőt
megjelölhetünk síkidomokkal. A síkidomoknak adhatunk értéket: pl.: a kör 1-et, a négyzet 2-t,
a háromszög 3-at, a téglalap 4-et ér. Dobókockával dobnak a tanulók, annyit lépnek, ahányat mutat
a dobókocka. Ha a síkidomokkal megjelölt mezőre lépnek, még lépnek annyit, amennyi az adott
síkidom értéke.

Eszközök: Fgy. 91. oldal; csomagolópapír, filctollak, dobókocka, bábuk

154
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 155

JÁTSSZUNK!

JÁTSSZUNK!
JÁTSSZUNK!
Valószínűségi megfigyeléseket, játéko-
kat, kísérleteket végzünk.
Válaszolj szóban! Fontos a matematikai tevékenységek
Eg y zacskóba 4 piros és 3 kék golyót tettem.
1.
Hány golyót kell kivennem csukott szemmel, hog y iránti érdeklődés felkeltése matematikai
î biz tosan leg yen köz tük piros? 4 db játékok segítségével.
î biz tosan leg yen köz tük 2 db kék golyó? 6 db
î biz tosan leg yen köz tük kék is meg piros is? 4 db

=LWDH]WDJUDÀNRQWUDM]ROWDRV]WiO\ WiUVDLMiWpNDLUyO 2.
A tanulók képesek sejtések megfogal-
2OYDVGOHPLEŊOPHQQ\LYDQQHNL mazására, divergens gondolkodásra.

Tapasztalatokat szereznek a véletlen-


ről és a biztosról.

Játékos tevékenység során megfigye-


lik az eseményeket, ismétlődéseket.

A lehetetlen fogalmát tapasztalati


úton készítjük elő.

Célirányosan választjuk meg az adat-


gyűjtést, ez esetben a játékok számát
@ 1@ 4 @1@7 @ @7 @ 1@ 6 @ @7
vizsgáljuk, de az élet egyéb területeiről
Játsszatok a színes rudakkal! 3. vett példákat is vizsgálhatunk. Pl.: Ki
D eStWVHWHNXWDNDWDN|YHWNH]ŊV]tQHVUXGDNNDOW|EEIpOHNpSSHQ milyen gyümölcsöt, főzeléket szeret? Mi
a kedvenc színük a tanulóknak, hányas
b) Hány féle megoldást találtatok? cipőt hordanak, milyen autómárka a
F 9HJ \pWHNHOŊDSLURVUXGDWLV0RVWQpJ \ IpOHV]tQŤU~GGDOpStWVHWHN
utakat többféleképpen! 1-1 színt csak eg yszer használhattok fel!
kedvencük? Hány gyerek van a család-
d) Hány megoldást találtatok? Rajzold le a füzetedbe!
ban?

137 Előzetes tudás: Adatok gyűjtése megfi-


gyelt történésekről.

Játékok:
1. Sokféle valószínűségi játékot választhatunk:
Színes tárgyak kihúzása egy nem átlátszó zacskóból. (Az első feladathoz hasonlóan.)
Gurítás egy dobókockával. Melyik számot gurítjuk a leggyakrabban? Guríthatunk-e hetet?
Gurítás két dobókockával. Melyik lesz a leggyakoribb összeg, ha összeadjuk a gurított számokat?

2. Különféle diagramok készítése egyszerű módon, korongokkal, építőelemekkel.

Eszközök: százas tábla, számegyenes 100-ig

Projektmunka-javaslat:
Közlekedési terepasztal vagy „szőnyeg” készítése csomagolópapírból.
Játék a közlekedési szőnyegen kisautókkal: Az út melyik oldalán közlekedjünk?

155
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 156

OKOS(K)ODJUNK!

Tréfás és gondolkodtató feladatok talál- OK


OKOS(K)ODJUNK!
OS(K)ODJUNK!
hatók ezen a tankönyvi oldalon.
A tanulók dolgozzanak csoportok- Tréfás feladat
1.
Eg y pálcikának hány vége van? 2
ban$
Két pálcikának hány vége van? 4
Két és fél pálcikának hány vége van? 6
A differenciált tanulásszervezést se-
gítik az Okos(k)odó és a Számoljunk! 2. A furfangos mesemanó összekever te a házszámokat. Találd ki, milyen
szabály szerint! Írd be a hiányzó számokat! Foly tasd a füzetedben!
munkafüzetek feladatsorai.
0 2 1 3 2 4 3 5 4 6
3. feladat:
Az anyjával csónakázott. 3. Tréfás feladat
Eg y indián csónakázás közben azt mondja a kis indiánnak:
²7HDÀDPYDJ \GHpQQHPYDJ \RNDWHDSiG
4. feladat: anyjával.
– Hog yan lehetséges ez? Kivel csónakázott a kis indián? Az anyjáv
va
második sor: 6, 5, 7 4. ÌUGEHD]iEUiED~J \D]DOiEELV]iPRNDWKRJ \DYRQDODNPHQWpQD]|V]-
harmadik sor: 2, 3 1 szeg mindig 10 leg yen! Minden számot csak eg yszer használhatsz fel!
(Több megoldása van a feladatnak.) 2, 3, 4,
4, 5,
5, 6,
6, 7

5. feladat: 2 3 4
a) zöld, nagy, lyukas kör
b) piros, kis, lyukas kör 7 6 5

6. feladat: 5. Mely lapokra gondoltam? Mutasd fel!


a) b)
19 7 > kacsa
a) 19 – 7 = 12 nagy,
gyy, zöld lyukas
nagy yukas kör
lyu kör kicsi piros
p os lyukas
pir y kör
kör
Tizenkettő kacsája van nagyinak. 6. Nag yi udvarában 1W\~NpOKpWWHOW|EEPLQW
b) 19 + 12 =   = 31 amennyi kacsa.
a) Hány kacsája van nag yinak? 12
31 baromfi él nagyi udvarában. E +iQ\EDURPÀpOQDJ \PDPDXGYDUiEDQ" 31

138

Előzetes tudás: Egyszerűbb összefüg-


gések, szabályszerűségek felismerése.

Játék: Játsszunk a logikai készlet lapjaival! Végezzünk csoportosításokat, játsszunk kitalálós játékot,
rakjunk ki egy- és kétkülönbséges sorozatokat!

Eszközök: Szöveges mat. fgy. 37–38. oldal; Okos(k)odó 61–62. oldal; Interaktív tananyag: 4.4.7., 4.5.5.;
Számoljunk! 92–95. oldal; logikai készlet

156
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 157

ISMÉTELJÜNK!

ISMÉTELJÜNK!
ISMÉTELJÜNK!
A biztos számfogalom kialakulása a 20-
as számkörben elengedhetetlen feltétel
Írd be a számsor hiányzó számait! a továbbhaladáshoz.
1.
2 3 4 6 7 15 16 17 18 19

8 21 Ezzel kapcsolatos gyakorló felada-


10 11 12 13 22 tokkal kezdjük a tanév végi ismétlést.
A tanulók ismerik
ÌUGOHDN|YHWNH]ŊV]iPRNV]iPV]RPV]pGDLW 2. – a páros és páratlan számokat,
6 78 1 0 11 1 2 1 6 17 1 8 6 9 1 0 1 3 14 1 5
– a számok helyét a számegyenesen,
5HQGH]GDV]iPRNDWFV|NNHQŊVRUUHQGEH 3. – nagyságviszonyaikat,
Karikázd be a páratlanokat!
– számszomszédaikat,
a) 16, 10, 9, 18, 13, 15, 21
21 18 16 15 13 10 9
– kéttagú összegalakjaikat,
b) 19, 11, 18, 16, 12, 14, 10
– tudják, hogy ha két páros számot
19 18 16 14 12 11 10 összeadunk, páros szám lesz az
összeg,
Ha igaz az állítás, akkor tapsolj, ha hamis, akkor koppants az asztalon! 4. – ha két páratlan számot összeadunk
‡ A 8 páros szám. taps 9
‡ A 20 több, mint a 19. taps 8 páros szám lesz az összeg.
‡ A 16 kisebb számszomszédja a 14. kopp kopp
‡ A 20 nag yobb páros szomszédja a 22. taps
‡ Ha két páros számot összeadok, páratlan számot kapo
Feljegyzéseim:
koppp
‡ Ha két páratlan számot összeadok, páros szám lesz az eredmény. taps t _______________________________
Foly tasd a sorozatokat! vagy
vagy 1 1 16 22 29 5.
+3 1 2 3 _______________________________
a) 1, 5, 8, @ 1 @ 1 , @ 1 @ 4 , @ 1 @ 7 , @ 2 @ 0
5, 8, c) 1, 2,
2, 4, 7, @
4, 7, @8 , @ 1@0 , @ 1@3 , @ 1@4
b) 2,
2, 3,
+1
3, 5,
1 +2
5, 6,
2 +1
6, 8,
1 +2
2
8, @ @9 , @1@1 , @1@2 d) 20, 19
20, 9,, 17
–1 –22 –33 –4
4, @ 1 @ 3 , @ 1 @ 1 , @ @ 8
7,, 14, _______________________________
vagy
vagy 1 0 5
Foly tasd a sorozatokat mindkét irányba! 6. _______________________________
a) 3 4 6 7 9 10
0 1
122 13 15
1 16 18 19 21
_______________________________
b) 21 20 18 17 1
15 16 14 13 11 10 8
c) 13 11 14 12 1
15 13 16 14 17 15 18 _______________________________
_______________________________
139
_______________________________

Előzetes tudás: Kétváltozós műveletek ismerete. Számok bontása.

Játék:
Számkirály
Az órát megelőzően készítünk kartonpapírból egy koronát. Választunk az osztályból egy tanulót,
(vagy az előző játék győztesét), akit kihívunk a társaival szembe, s fejére helyezzük a koronát, me-
lyen egy számkártya látható. Ezt a számot csak az osztály tanulói láthatják, a „koronás” gyermek
nem. Ezúttal ő tesz fel kérdéseket, s a többiek „igen”-nel és „nem”-mel válaszolnak. (Érdemes talp-
raesett tanulót választani, hogy a játék gördülékeny legyen.)

Eszközök: Fgy. 92. oldal; Okos(k)odó 64. oldal; papírból készült korona

157
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 158

ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

Műveletvégzés a 10-es, majd a 20-as ISMÉTLÉS,


ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS
GYAKORLÁS
számkörben.
Számolj!
1.
A tanultak alapján képesek a tanulók 3+6= 9 4+5= 9 3+2= 5 6+2= 8
6+3= 9 5+4= 9 4+4= 8 7+1= 8
eszközök használata nélkül megoldani 2+5= 7 0+9= 9 5+3= 8 8+1= 9
a feladatokat.
3"6= ––3 4"2= 2 5"1= 4 9"4= 5
5"1= 4 5"2= 3 5"2= 3 9"5= 4
A differenciált gyakorláshoz feladat- 6"1= 5 6"2= 4 5"3= 2 9"6= 3
sorokat találunk a Számoljunk! munka-
2. Olvass a golyós számolóról!
füzet 93–94–95. oldalán.

Feljegyzéseim:
_______________________________ 1 3
1 3
_______________________________
3. Számolj!
_______________________________
a) 7+8=
7 8 1 5 b) 16"8= 8 c) 7+ 6
7 =13 d) 8 +4=12
_______________________________ 9+6= 1 5 17"9= 8 9+ 7 =16 3 +9=12
5+7= 1 2 18"8= 1 0 8+ 5 =13 4 +8=12
_______________________________ 4+9= 1 3 15"6= 9 6+ 9 =15 6 +6=12
_______________________________
e) 19"8= 1 1 f) 13"6= 7 g)) 16" 7 =9 h) 1 4 "8=6
_______________________________ 19"6= 1 3 17"9= 8 15" 7 =8 1 1 "6=5
16"7= 9 15"8= 7 13" 7 =6 1 4 "7=7
_______________________________ 14"9= 5 14"7= 7 15" 8 =7 1 2 "3=9
_______________________________
4. Melyik több? Mennyivel? Jelöld!
_______________________________ 10 10 8 7 15 16
3+7 = 7 +3 14 " 6 > 14 "
1 7 9+ 6 <1 12+ 4
10 11 14 14
_______________________________ 19 "9 <1 8+3 7+7 = 10 + 4
10
17 "7
8
2> 5 +3

_______________________________
140
_______________________________

Előzetes tudás: Kétváltozós műveletek ismerete. Számok bontása.

Játék:
Keresem a párom
A tanulók széke alá még az órát megelőzően számkártyákat ragasztunk. Ezeket vegyék elő, számol-
ják ki a műveleteket, és indulhat a párkeresés!
[Pl. I. gyerek: Én vagyok a 13 –3. Keresem a párom. II. gyerek: Én vagyok a párod, mert az 5+5 az
ugyanannyi, mint 13 –3, azaz 10. (Aki felfedez egy esetleges hibát, jutalmat kaphat.)]

Eszközök: Fgy. 93. oldal, Okos(k)odó 65. oldal

158
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 159

ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

A tanév végi ismétlésnél a tanulók ké-


pességei szerint válasszunk feladatokat!
ajzot! 8 = kék, 9 = barna, 7 = sárga, 10 = zöld
Színezd ki a ra A tankönyvcsalád többi tagjában is
1.
találhatunk olyan feladatokat, amelyek
alkalmasak az ismétlésre, a hiányok pót-
lására.
A tanév végi felmérés eredményei-
3yWROGDKLiQ\]yPŤYHOHWLMHOHNHW ² 2. nek ismeretében jelölhetünk ki tanuló-
a) 15/
/
– 3=12 b) 12/
/
– 3=
9 c) 7/
+ 6=13 inknak személyre szóló feladatokat.
10/
– 8= 2
/ 8/
/
– 5= 3 20/
– 5=15
/
+ 2=12
10/ 11/
/
– 1=10 /
+ 4=21
17/
Feljegyzéseim:
Tedd igazzá a nyitott mondatokat! 3.
a) „ 
15
d) 12 <
15
> 18 – 3 _______________________________
„: 1 0 : 1 6 17 18
14 9
_______________________________
b) 16 – 2 = ] e) 14 – 5 > ‚
]: 7 ‚: 0 1 2 3 4 5 _______________________________
c) 1/ < 19 f) –3<7 _______________________________
/: 1 2 3 4 5 6 : 1 1 12 1 3 ...
_______________________________
Gondoltam eg y számot. Ha hozzáadok kilencet, huszoneg yet kapok. 4.
Melyik ez a szám? † + 9 = 2 1 21–9=12 _______________________________
Válasz: A 12-re
12--re gondoltam.
12 g d lt _______________________________
Kaptam 18 darab régi pénzérmét. Mennyit adjak a testvéremnek, hogy mind- 5. _______________________________
NHWWŊQNQHNugyanannyi legyen? † + † = 1 8
_______________________________
Válasz: 9 db
db-o
db-ott adok
d k a ttestvéremnek.
estvéremnek.
k
_______________________________
Az udvaron 21HOVŊVWDQXOyMiWV]LN+iQ\À~pVKiQ\OiQ\YDQKDDOiQ\RNV]i- 6.
PDWHOW|EEPLQWDÀ~Np" 2 1 – 5 = 1 6 † + † = 1 6 † = 8
_______________________________
Válasz: 8 fiú
f ú ééss 3 lá
lány játszik.
á k _______________________________
_______________________________
141
_______________________________

Előzetes tudás: Szám- és műveletfogalom a 20-as számkörben. Szöveges feladatok megoldása.

Játék: A tanulók javaslatai alapján válasszunk játékot a korábbiak közül!

Eszközök: Fgy. 94. oldal; Okos(k)odó 66–68. oldal

159
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 160

ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

A füzetben elvégzendő szöveges felada-


tok esetében is a tanult algoritmus sze-
rint számolják ki a szöveges feladatokat Oldd meg a szöveges feladatokat a tanult módon a füzetedben!
1. 1. Az udvaron 1QDSN|]LVWDQXOyMiWV]LN$À~NHQYDQQDN
a tanulók. Mennyi a kislány?
$ QDSN|]LVHN ~M WiUVDVMiWpNRW NDSWDN 1pJ\ OiQ\ pV NpW À~ MiWV]LN YHOH
Öten szurkolnak a játékosoknak. Hányan foglalkoznak a társasjátékkal?
Páros vagy csoportmunkában is meg- 3. Zsoltinak 11 darab bélyege van, 4-g yel több, mint Bencének.
oldhatják a feladatokat. Hány bélyege van Bencének?
4. Nag ymama ker tjében 5 piros tulipán nyílik, 8-cal kevesebb, mint sárr--
ga. Hány sárga tulipán van nag ymama ker tjében? Hány szál tulipán
Szöveges matematikafeladatok című nyílik nag ymama ker tjében?
5. 17 db sütemény volt az asztalon. A család tag jai elfog yasztottak 9 da-
feladatgyűjteményünkben további fel- rabot. Mennyi sütemény maradt?
adatokat találunk a gyakorláshoz. 6. A gyerekek facsemetéket ültetnek, összesen 14-et. Már 8 fát elültet-
tek. Hány darab van még hátra?

Feljegyzéseim: 2. $]RV]WiO\NLUiQGXOiVRQÀ~pV11 lány vett részt.


Mennyi az osztálylétszám, ha ketten betegség miatt
_______________________________ nem tudtak részt venni a kiránduláson?
7+11 +2=1 6
_______________________________
_______________________________ Válasz: AAzz osztálylétszám
tálylét á 2020..

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 142

Előzetes tudás: Szöveges feladatok megoldási lépéseinek ismerete.

Játék: A tanulók javaslatai alapján válasszunk játékot a korábbiak közül!

Eszközök: Fgy. 95. oldal; Okos(k)odó 69–71. oldal; Szöveges matematikafeladatok 39–40–41. oldal

160
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 161

TANMENETJAVASLAT
AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ
MATEMATIKA
1. ÉVFOLYAM

KÉSZÍTETTÉK:
KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA
ÉS VARGA LÍVIA
TANKÖNYVSZERZŐK

2013
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 162

Kedves Kollégák!

Tanmenetjavaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani tervező munkájukhoz. Törekedtünk arra, hogy


a tanév elején apró lépésekkel haladjunk, hogy elegendő idő legyen a különböző képességű tanulók
fejlesztésére.

Az órákat úgy terveztük meg, hogy valamennyi kiadványunkból rendeltünk a tanórákhoz feladato-
kat. Természetesen nem azzal a céllal, hogy mindet el kell végezni, hanem hogy ezekből válogassa-
nak a Kollégák szükség szerint.

Tanmenetjavaslatunkat úgy készítettük el, hogy azok a Kollégák is tudják használni, akik heti 4 és azok
is, akik heti 5 órában tanítják a matematikát. Minden 5. órát sárga mezőben helyeztünk el.

A tantárgyi programban az alábbi rövidítéseket használjuk:


ÉM. Az én matematikám tankönyv
Fgy. Az én matematikám feladatgyűjtemény
Szöveges mat. fgy. Szöveges matematika-feladatgyűjtemény

Jó munkát és sok örömet kívánunk:


a szerzők

162
Hónap Téma, Ismeretek, Fejlesztési követelmények, Javasolt Projektmunka-javaslatok
óra tananyag tevékenységek kompetenciák taneszközök Kapcsolódási pontok
1. témakör: Tájékozódás, számlálás, összehasonlítás. A számfogalom előkészítése

SZEPTEMBER Tájékozódás Ismerkedés a taneszközökkel Régi (családban szerzett, óvodai) ÉM. 4. Hozd el a kedvenc játékodat!
1. HÉT a tanulók beszéd- Összehasonlítás, számlálás ismeretek mozgósítása új ismeretek Számoljunk! 4. oldal Játsszatok csoportokban!
1. óra készsége, szám- Kirakások, számlálás (taneszközök, megszerzése érdekében. Fgy. 4. Csoportosítsátok a játékokat
fogalma és egyéb játékok, korongok, pálcikák) – frontális és Okos(k)odó 4/1. anyaguk, méretük,
képességei felől páros munkában Mennyiségek megfigyelése, Szöveges mat. fgy. 4/1. hasonlóságuk alapján!
Játsszunk! (Tapsolj ennyit! Dobbants összehasonlítása. Korongok, pálcikák, Találjatok ki ti is hasonló
ennyit! Mutass ennyit! Stb.) tárgyak, képek feladatokat!
Összességek alkotása adott feltétel
Játék: Rakj ki annyi korongot, amennyit szerint, halmazalkotás.
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 163

tapsolok! – egyéni munka Személyekkel vagy tárgyakkal Kapcsolódási pontok –


kapcsolatos jellemzők azonosítása, Környezetismeret:
2. óra Tájékozódó Tárgyak, személyek összehasonlítása, összegyűjtése, csoportosítása Felmérőlap vagy tárgyak, élőlények össze-
felmérés csoportosításuk adott, illetve választott interaktív tábla segítségével. Felmérő füzet 4. vagy hasonlítása, csoportosítása.
a tanév elején szempont szerint 5. oldal (A és B változat) Tárgyak megfigyelése,
Közös és eltérő tulajdonságok felismerése Állítások megfogalmazása. Felmérések kézikönyv számlálása. Alakzatok
Egyszerű geometriai formák megnevezése: Összehasonlítás, azonosítás, meg- formájának megfigyelése
kör, négyszög, háromszög – egyéni munka különböztetés. a környezetünkben.
Tantárgyi oktató- és ismeretterjesztő
3. óra Tájékozódás Tájékozódás az osztályban mozgással, programok futtatása. ÉM. 5. oldal
szavakkal: elöl, hátul, előbbre, hátrébb, Számoljunk! 6/3. Környezetismeret: természeti
között, fent, lent stb. szavak használatával Finommotoros koordinációk: apró Interaktív tananyag: jelenségekről tett igaz-hamis
Megkezdett rajzos sorozat (periodikus) tárgyak rakosgatása. 1.1.1.; Logikai lapok, állítások.
folytatása a szabály felismerése után – korongok, pálcikák
Rakd ki! A tájékozódást segítő viszonyok meg-
Játék az interaktív tananyag segítségével ismerése: között, mellett. Testnevelés: a tanulók
frontális, páros és csoportmunkában elhelyezkedése egymáshoz
Egyszerű kombinatorikai feladatok meg- Mozgási memória fejlesztése viszonyítva.
oldása színezéssel. Többféle megoldás nagytesti mozgással, mozgássor
keresése megismétlése.
Térbeli tájékozódás fejlesztése. Vizuális kultúra: tájékozódás
a síkon ábrázolt térben.

163
164
Hónap Téma, Ismeretek, Fejlesztési követelmények, Javasolt Projektmunka-javaslatok
óra tananyag tevékenységek kompetenciák taneszközök Kapcsolódási pontok

4. óra Tájékozódás, Jobbra, balra irányok – a viszonyítás Régi (családban szerzett, óvodai) ÉM. 6. oldal Kapcsolódási pontok –
irányok (bal, jobb) alapjának megállapítása ismeretek mozgósítása új ismeretek Számoljunk! 5–6. oldal, Környezetismeret, testnevelés:
Tájékozódó játékok a járművek képeivel megszerzése érdekében. 7/1. tárgyak, élőlények össze-
Álló egyenes írása A tájékozódást segítő viszonyok meg- Interaktív tananyag: hasonlítása, csoportosítása.
ismerése: között, mellett. 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. Tárgyak megfigyelése,
Tájékozódás a tanuló saját testéhez számlálása.
5. óra Számlálás, forma- Irányok felismerése térben és füzetben: képest (bal, jobb). Fgy. 5–6. oldal Alakzatok formájának meg-
felismerés, irányok jobb, bal Interaktív program használata Okos(k)odó 4., 5. oldal figyelése a környezetünkben.
Relációk: több, kevesebb, ugyanannyi a tájékozódáshoz.
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 164

Formafelismerés: ugyanolyan Tájékozódás lehetőleg interaktív Tájékozódás a síkon ábrázolt


Játék csoportmunkában: A gyűjtött program használatával is. térben.
játékok csoportosítása többféle szempont Személyekkel vagy tárgyakkal A tanulók elhelyezkedése
szerint (ugyanolyan anyagból készült; kapcsolatos jellemzők azonosítása, egymáshoz viszonyítva.
ugyanolyan színű; ugyanolyan nagyságú) – összegyűjtése, csoportosítása Elhelyezkedés térben.
projekt interaktív tábla segítségével.
Környezetismeret: az osztály-
2. HÉT Tárgyak, személyek összehasonlítása, Számítógépes, interaktív táblához ÉM. 7–8. oldal terem elhelyezkedése
6. óra csoportosításuk adott, illetve választott kapcsolódó oktatóprogramok Fgy. 7. oldal az iskolában, az iskola
szempont szerint – páros és csoport- alkalmazása. Okos(k)odó 6. oldal elhelyezkedése a településen.
munkában. Közös és eltérő tulajdonságok Interaktív tananyag:
felismerése. Mekkora? Halmazok össze- Állítások megfogalmazása. 1.1.8. Magyar nyelv és irodalom:
hasonlítása – közös és eltérő tulajdonságok számelemek írása.
felismerése – frontális és egyéni munka Összehasonlítás, azonosítás, meg-
Játékok csoportosítása – projektmunka különböztetés. Testnevelés és sport: térbeli
felhasználása csoportmunkával Együttműködő képesség fejlesztése tudatosság, elhelyezkedés
Fekvő (vízszintes) egyenes írása (pl. tanulók magasságának a térben, mozgásirány,
összemérése). útvonal, kiterjedés.
Tantárgyi oktató- és ismeretterjesztő
programok futtatása.

Finommotoros koordinációk: apró


tárgyak rakosgatása.
Hónap Téma, Ismeretek, Fejlesztési követelmények, Javasolt Projektmunka-javaslatok
óra tananyag tevékenységek kompetenciák taneszközök Kapcsolódási pontok

7. óra Összehasonlítás Tárgyak, személyek összehasonlítása, Régi (családban szerzett, óvodai) ÉM. 9. oldal Kapcsolódási pontok –
forma szerint csoportosításuk adott, illetve választott ismeretek mozgósítása új ismeretek Fgy. 8. oldal Környezetismeret:
szempont szerint. Közös és eltérő megszerzése érdekében. Számoljunk! 10/4. alakzatok formájának
tulajdonságok felismerése. Milyen? Interaktív tananyag: megfigyelése
(méret, nagyság, magasság, szélesség, Összességek alkotása adott feltétel 1.1.9. a környezetünkben.
vastagság) szerint, halmazalkotás.
Személyekkel vagy tárgyakkal Kapcsolódási pontok – Rajz:
8. óra Összehasonlítás Tárgyak, élőlények összehasonlítása kapcsolatos jellemzők azonosítása, ÉM. 10. oldal geometriai alakzatok rajzolása.
forma szerint forma szerint, válogatások, összegyűjtése, csoportosítása interaktív Fgy. 10/1., 3.
csoportosítások tábla segítségével. Fgy. 11/1., 2., 4. Kapcsolódási pontok – Rajz:
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 165

Számítógépes, interaktív táblához kompozíció alkotása


9. óra Ismerkedjünk Ismerkedés a színes rudakkal kapcsolódó oktatóprogramok ÉM. 11. oldal geometriai alakzatokból.
a színes rudakkal A színes rúdból lépcső építése – alkalmazása. Fgy. 12/4.
frontális, egyéni és páros munka Állítások megfogalmazása. Környezetismeret: tárgyak,
Összehasonlítás, azonosítás, meg- élőlények összehasonlítása,
10. óra Összehasonlítás, Formák felismerése – frontális és páros különböztetés. Fgy. 9. oldal csoportosítása különböző
formafelismerés munka Fgy. 15. oldal tulajdonságok alapján;
Ugyanolyan, kisebb, nagyobb, Tantárgyi oktató- és ismeretterjesztő Okos(k)odó 7. oldal közvetlen környezet
alacsonyabb, magasabb stb. kifejezések programok futtatása. Szöveges mat. fgy. megfigyelése a testek formája
használata Finommotoros koordinációk: apró 5. oldal szerint (egyenes és görbe
tárgyak rakosgatása. vonalak keresése).
3. HÉT Ismerkedjünk Ismerkedés a logikai lapokkal ÉM. 12. oldal
11. óra a logikai lapokkal A logikai lapokból alakzatok építése – Mozgási memória fejlesztése Fgy. 12. oldal Magyar nyelv és irodalom:
frontális, egyéni és páros munka nagytesti mozgással, mozgássor számelemek írása.
megismétlése.
12. óra Válogatás, Tárgyak, élőlények hasonlítása adott és ÉM. 13., 14. oldal
hasonlítás választott szempontok szerint Testek építése testekből másolással, Számoljunk! 8/1., 2.
Válogatás: Mi hova tartozik? vagy szóbeli utasítás alapján. Számoljunk! 7/3.
Csoportok – tulajdonságok Interaktív tananyag:
Egyenlőségjelek írása Síkidom és test különbségének 1.1.10. és 1.1.11.
megfigyelése.

165
166
Hónap Téma, Ismeretek, Fejlesztési követelmények, Javasolt Projektmunka-javaslatok
óra tananyag tevékenységek kompetenciák taneszközök Kapcsolódási pontok

13. óra Halmazok Ismerkedés a relációs jelekkel Régi (családban szerzett, óvodai) ÉM. 15. oldal Kapcsolódási pontok – Magyar:
összehasonlítása Halmazok összehasonlítása elemszám ismeretek mozgósítása új ismeretek Fgy. 10/2., 11/3., számelemek írása.
elemszám szerint: szerint, közös és eltérő tulajdonságok megszerzése érdekében. 13. oldal
több, kevesebb, felismerése – páros munka Számoljunk! 8/1., 2. Becslés és számlálás: termések
ugyanannyi Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma Relációszókincs: kisebb, nagyobb, gyűjtése kis dobozokban. Játék.
Több-kevesebb vagy kisebb-nagyobb egyenlő. Interaktív tananyag: Veszek a markomba vala-
jelek írása Jelrendszer ismerete és használata 1.1.6. mennyit. Megbecsülöm, hogy
(=, <, >). mennyi, majd megszámolom.
14. óra Halmazok Igaz, hamis állítások mennyiségekről Számítógépes, interaktív táblához ÉM. 16. oldal Játék párokban:
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 166

összehasonlítása Az ugyanannyi fogalmának erősítése kapcsolódó oktatóprogramok Fgy. 14/1., 2., 3. Mindkét tanuló vesz egy
elemszám szerint: alkalmazása. Számoljunk! 9–10. oldal marékkal valamely termésből.
több, kevesebb, A hullámvonal írása – egyéni munka Interaktív tananyag: Megbecsülik, hogy kié több,
ugyanannyi Személyekkel vagy tárgyakkal 1.1.4. majd megszámlálják.
kapcsolatos jellemzők azonosítása,
15. óra Halmazok Sok, kevés, néhány, több, kevesebb, összegyűjtése, csoportosítása interaktív Számoljunk! 13. oldal Testnevelés és sport: párok,
összehasonlítása ugyanannyi kifejezések használata tábla segítségével. Okos(k)odó 8. oldal csoportok alakítása.
elemszám szerint: Tárgysorozatok alkotása termésekből – Szöveges mat. fgy.
több, kevesebb, projektmunka Számítógépes, interaktív táblához 6. oldal Magyar nyelv és irodalom:
ugyanannyi Relációk, tárgysorozat – egyéni munka kapcsolódó oktatóprogramok szavak csoportosítása
Memóriajáték alkalmazása. Interaktív tananyag: szótagszám szerint.
Állítások megfogalmazása. 1.1.6.
Összehasonlítás, azonosítás, meg- Testnevelés és sport: sorban állás
különböztetés. különböző szempontok szerint.
Tantárgyi oktató- és ismeretterjesztő
programok futtatása. Környezetismeret: tárgyak,
Finommotoros koordinációk: apró élőlények összehasonlítása,
tárgyak rakosgatása. csoportosítása különböző
tulajdonságok alapján;
Sorozat képzése tárgyakból, jelekből, közvetlen környezet meg-
alakzatokból, számokból. figyelése a testek formája
szerint (egyenes és görbe
vonalak keresése).
Hónap Téma, Ismeretek, Fejlesztési követelmények, Javasolt Projektmunka-javaslatok
óra tananyag tevékenységek kompetenciák taneszközök Kapcsolódási pontok
2/a. témakör: Ismerkedés a számokkal. A számfogalom tapasztalati úton történő alakítása az 5-ös számkörben

4. HÉT Sok, kevés, néhány, Megfigyelések a tanteremben Régi (családban szerzett, óvodai) ÉM. 17. oldal Környezetismeret: tapasztalat-
16. óra semennyi Rajzok csoportosítása a tematikus képnek ismeretek mozgósítása új ismeretek Fgy. 14/4., 5. szerzés a közvetlen és tágabb
megfelelően megszerzése érdekében. Számoljunk! 14. oldal környezetben, tárgyak meg-
A 2-es szám számelemeinek írása figyelése, számlálása.
Relációszókincs: kisebb, nagyobb,
egyenlő.
17. óra Párosítás, Számok, mennyiségek összehasonlítása ÉM. 18–19. oldal Vizuális kultúra; környezet-
összemérés Megállapítások kirakásokról: több-kevesebb, Jelrendszer ismerete és használata Fgy. 15. oldal ismeret: tárgyak egymáshoz
kisebb-nagyobb, könnyebb-nehezebb, (=, <, >). Interaktív tananyag: való viszonyának, helyzetének,
rövidebb-hosszabb 1.1.6., 1.1.12., 1.1.13. arányának megfigyelése.
matek_kezikonyv_v8_Layout 1 2013.09.12. 13:39 Page 167

Számítógépes, interaktív táblához


18. óra Az 1 fogalma