You are on page 1of 2

Sundheds- og Ældreministeriet

Enhed: DAICY
Sagsbeh.: DEPCHHE
Koordineret med:
Sagsnr.: 1805620
Dok. nr.: 655315
Dato: 04-07-2018
FORSTÅELSESPAPIR
[Danske Regioner]
[Sundheds- og Ældreministeriet]

Danske Regioner har på møde den 4. juli 2018 om aktuelle udfordringer og risici i
implementeringen af LPR3 oplyst, at der er betydelig usikkerhed forbundet med
realisering af den aftalte implementeringsplan, hvormed regionerne skal overgå til LPR3
primo november 2018.

På baggrund af drøftelsen om usikkerheder og risici er der mellem Danske Regioner og
Sundheds- og Ældreministeriet enighed om en kortere forlængelse af projektperioden,
således at overgangen til LPR3 udskydes i op til fire måneder.

Med henblik på at kunne sikre nødvendig tid til replanlægning hos alle parter er der på
denne baggrund behov for hurtigst muligt at aftale en ny, samlet og forpligtende frist for
overgang til LPR3, som er realistisk og bindende for alle parter.

Parterne er enige om, at regionerne skal overgå til LPR3 i samme kalenderår og inden for
en relativt kort tidsperiode, så datakvalitet mv. stabiliseres hurtigt muligt. En ny frist for
LPR3 skal tage hensyn til årsskiftet og opgaver knyttet til færdigregistrering af 2018-data.

Parterne er på den baggrund enige om, at en hensigtsmæssig ny slutdato for overgang til
LPR3 er 1. marts 2019. Parterne er samtidig enige om, at de regioner, der kan nå det,
overgår til LPR3 allerede 1. februar 2019, med henblik på at sikre så komplette data som
overhovedet muligt for 2019. På den baggrund er det således også vigtigt, at alle regioner
iværksætter en tidlig indsats for at færdiggøre 2018-registreringer.

Der er ligeledes behov for at styrke samarbejdet om overgangen til LPR3, således at en ny
plan faktisk kan overholdes af alle parter. Hovedhensynene er at styrke gennemsigtighed
om afhængigheder og milepæle både i det samlede projekt og i implementerings-
indsatserne lokalt i de fem regioner.

Der er derfor i de kommende måneder brug for en intensiveret dialog og et tæt
samarbejde om projektet, både når det gælder fælles leverancer, fx arbejde med testdata
og planer for leverance af uddata samt når det gælder de regionale leverancer. Primo
august vil Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner og de regionale it-direktører derfor
indlede et samarbejde om at styrke robustheden i den samlede planlægning af projektet.
Der enighed om fuld åbenhed om de regionale planer, både når det gælder samarbejde
med leverandører og interne regionale leverancer. Det samme gælder planer og
leverancer i regi af Sundhedsdatastyrelsen og leverandøren af LPR3-løsningen.

Denne aftale indebærer en forlængelse af regionernes frist for implementering af LPR3 på
op til maksimalt fire måneder i forhold til den frist, der er politisk aftalt med ØA19. Den
indebærer samtidig, at der kan være komplette data for 2018 fra regionerne, mens evt.
problemer med databrud, datakvalitet mv. jf. ØA19 vil forekomme i 2019.
Fristforlængelsen påvirker ikke de aftaler der i øvrigt er om økonomi mellem parterne,
ligesom den ikke påvirker frister for øvrige fællesoffentlige projekter i regi af ØA19,
nærhedsfinansiering mv. Tværtimod vil parterne nu rykke tættere sammen med henblik
på at sikre det løft i kvalitet og sammenhæng i data og patientforløb, som der er fuld
politisk enighed om, både når det gælder LPR3 og øvrige fælles satsninger.

Side 2