You are on page 1of 88

TËRMET PEÇI, PËRMET

PASURI TË PALUAJTSHME
Pronar me 100% i një apartament banimi me sip. 75 m2, blerë më 02.11.1994, në vlerën 700 000 lekë.
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ
Të ardhura me vlerë 798 096 Lekë nga paga si
Kryetar i Bashkisë Tepelenë.
Bashkëshortja Znj. Juliana Peçi, të ardhura me vlerë 550 736 Lekë nga paga si mësuese e ciklit të ulët pranë shkollës 9 Vjeçare Avni Rustem
1) Depozitë KID me vlerë 632 965,59 Lekë në
emër të vajzës, pranë Raiffeisen Bank.
2) Depozitë KID me vlerë 764 910 Lekë në
emër të djalit, pranë Raiffeisen Bank.

ADRIATIK ZOTKAJ, POLIÇAN
PASURI TË PALUAJTSHME
1) Bashkëpronar me bashkëshorten i një toke
me sip. 1100 m2.
2) Zotërues i 33 % të aksioneve në shoqërinë
ABG shpk.
LIKUIDITETE
1) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 75 000 euro me afat 7 vjet, detyrimi financiar i pashlyer 44 554 euro.
2) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 30 000 euro me afat 2 vjet, detyrimi financiar i pashlyer 2 076 euro.
3) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, në emër të shoqërisë ABG shpk 1 000 000 euro, detyrimi financiar i shlyer 500 000 euro.
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ
Të ardhura neto me vlerë 591 075 Lekë nga paga si Kryetar Bashkie, për periudhën Janar-Shtator 2017.
Të ardhura me vlerë 238 000 Lekë nga lidhja e kontratës noteriale me Vodafone Albania në datë 22.10.2012 për qiradhënien e një sipërfaqe t
1) Bashkëshortja, të ardhura neto të vitit me vlerë 576 222 Lekë nga paga si Drejtore e Shkollës 9 vjeçare ’70 Vjetori i Pavarësisë’.
2) I biri, të ardhura neto të vitit me vlerë 416 660 Lekë nga puna si jurist.
3) E bija Znj. Endi Zotkaj, të ardhura me vlerë 73 325 Lekë nga fitimi si administratore e objektit lloji Farmaci me NIPT L79205401H, regjistrua
1) Pasuri e patundshme me sipërfaqe 1 000 m2, e regjistruar sipas kontratës të shitblerjes me datë 5.09.2012, pjesë e rregjistrit familjar.
2) Subjekti zotëron 33% të aksioneve të shoqërisë ABG Sh.p.k Albania Beverages Group Sh.p.k, me nipt K79818401U. Vlera në lekë e zotëri
3) Pasuria e Patundshme me sipërfaqe 5 000 m2 arë plus ndërtesë e regjistruar në emër të firmës Perla e Tomorrit është pajisur me Leje Leg
4) Bashkëshortja, shpenzim me vlerë 500 Euro nga karta e kreditit pranë Union Bank me limit 500 Euro krijuar në datë 15.06.2015.
5) Bashkëshortja, over draft në shumën 50 000 Lekë pranë Union Bank, krijuar në datë 13.05.2015.
6) I biri, over draft në shumën 70 000 Lekë në llogarinë e pagës pranë Union Bank, vlera e pashlyer e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 69 2
7) E bija Znj. Endi Zotkaj, shitje e autoveturës tip Toyota blerë në vitin 2015 me vlerë 280 000 Lekë dhe shitur sipas kontratës noteriale me da
8) Gjendja e llogarisë së biznesit të Znj. Zotkaj pranë Union Bank për periudhën Shtator-Dhjetor 2017 është 56 700 Lekë.
SHPENZIME
1) Shlyerje e vlerës prej 15 523,48 Euro për kredinë për blerje pajisje me vlerë 75 000 Euro, me afat 7 vjet, interes 10.8% në vit dhe këste mu
2) Shlyer shuma prej 2 000 Euro për detyrimin e kartës të kreditit pranë Union Bank me limit shpenzimi deri në 2 000 Euro.

AGRON KAPLLANAJ, MALLAKASTËR
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ
Të ardhura të vitit me vlerë 972 720 Lekë nga paga dhe dietat si Kryetar i Bashkisë Mallakastër.

Bashkëshortja, të ardhura të vitit me vlerë 248
640 Lekë nga paga si punonjëse e subjektit
‘Shkëlqimi 07’ Sh.p.k.
Gjendje me vlerë 797 852 Lekë në llogarinë e
pagës pranë Raiffeisen Bank në 31 Dhjetor
2017.

ALTIN TOSKA, CËRRIK
PASURI TË PALUAJTSHME
1) Pronar i një ap. me sip. 160 m2 në fshatin Shtërmen, Cërrik, vlera 10 000 000 lekë.
2) Pronar me 20 % i një toke ku përfshihet truall, arë, ullishte, pemëtore, me sip. 9239 m2 marrë sipas ligjit nr. 7501.
3) Bashkëpronar me gruan i një ap. me sip. 114 m2 dhe një trualli me sip. 11.4 m2 në Durrës, vlera 3 200 000 lekë.
4) Pronar i një ap. me sip. 85 m2, garazhi me sip. 25 m2 dhe kantinë me sip. 8 m2 në Brescia, Itali, vlera 70 000 euro.
5) Bashkëshortja, pronare me 20 % pemishteje me sip. 1650 m2, trualli me sip. 200 m2 dhe ndërtese me sip. 150 m2 në fshatin Gostimë, Cër
6) Bashkëshortja, pronare e një toke bujqësore me sip. 2000 m2, marrë sipas ligjit nr. 7051.
LIKUIDITETE
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë në Brescia, Itali, 20 541 euro.
2) Gjendja cash, 1 115 000 lekë.
3) Kredi bankare në një bankë në Itali, në shumën 100 000 euro, me afat 20 vjet, detyrimi financiar i pashlyer 36 900 euro.
4) Bashkëshortja, depozitë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 3 301 202 lekë, pjesa takuese 33.3 %.
5) Bashkëshortja, depozitë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 12 000 euro.
6) Bashkëshortja, depozitë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 504 000 lekë.
7) Borxh dhënë babait, 900 000 lekë.
AUTOMJETE
1) Pronar i një automjeti “Opel Astra” me dokumente italiane, 6 900 euro.
2) Pronar i një automjeti “Alfa Romeo” me dokumente italiane
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ
Të ardhura të vitit me vlerë 934 812 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Cërrik.
Të ardhura me vlerë 6 600 Euro nga qiraja e apartamentit në shtetin Italian, dhënë me qira në datë 28.12.2015, në bashkëpronësi me bashkë
Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 174 744 Lekë nga puna gjatë periudhës 03.08.2017 – 31.12 2017.

1) Rivlerësim i pasurisë së patundshme tip
apartament me sipërfaqe 114,4 m2 ne Dures,
me vlerën 9 314 448 Lekë. Në deklarimin e vitit
2014 ky apartament kishte vlerën 3
200 000 lekë.

2) Pakësim i llogarisë bankare pranë Unicredit
(Brescia, Itali) me 3 500 Euro për efekt
pagesash udhëtime dhe shpenzime të tjera për
shkollimin e fëmijëve.

3) Bashkëshortja, pakësim me 12 000 Euro në
llogarinë pranë Raiffeisen Bank për huanë e
dhënë motrës në datë 23.09.2017.
SHPENZIME
Shlyerja e shumës prej 4 080 Euro për kredinë për blerje dhe mobilim apartamenti, marrë pranë Bipop Carire, S.P.A me pricipal 100 000 Euro

ARTUR BARDHI, KURBIN
PASURI TË PALUAJTSHME
1) Bashkëpronar me 50% i një shtëpie banimi
3-katëshe me sip. 500 m2, dhuratë nga babai,
në vlerën 18 150 000 lekë.

2) Bashkëpronar me 33.3% i një toke truall me
sip. 20 000 m2, trashëguar nga gjyshi, e
panjohur ende nga Komisioni i Kthimit të
Pronave.
AUTOMJETE
Pronar me 100% i një veture tip BMW X5, blerë në vitin 2010, në vlerën 41 000 euro.
TË TJERA
Ortak me 100% i shoqërisë Kejvi shpk me
kapital 100 000 lekë.
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ

Të ardhura neto të vitit nga paga si Keryetar i
Bashkisë Kurbin, 1 085 313 Lekë
1) Bashkëshortja, të ardhura neto të vitit si punonjëse pranë Hotel Mega Klaus, 410 640 Lekë.
2) I biri, të ardhura të vitit dhe trajtim ushqimor nga KF Laçi, 840 000 Lekë.
3) E bija, të ardhura nga paga si e punësuar me kohë të pjesshme pranë Hotel Meg Klaus Sh.p.k, 30 000 Lekë.
Shtëpia e banimit tre katëshe me sipërfaqe 550 m2 që sipas deklaratës fillestare rezulton në bashkëpronësi me vëllain, ka kaluar në pronësi t

BLEDJON NALLBATI, DEVOLL
LIKUIDITETE
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të
nivelit të dytë, 161 663 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të
nivelit të dytë, 1 237 euro.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të
nivelit të dytë, 44 026 lekë.
4) Gjendja cash, 1 400 000 lekë.
AUTOMJETE
1) Pronar i një automjeti “Chrysler”, vlera 1 000
euro.
2) Pronar i një automjeti “Chrysler”, vlera 1 000
euro.
3) Pronar i një automjeti “Chrysler”, vlera 1 400
000 lekë.
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ
Të ardhura neto të vitit me vlerë 865 320 Lekë
(1 140 000 Lekë bruto) nga paga si Kryetar i
Bashkisë Devoll.
Të ardhura neto të vitit me vlerë 112 200 Lekë, nga paga si Këshilltar në Këshilin e Qarkut Korçë.
Bashkëshortja, të ardhura neto me vlerë 796 883 Lekë, nga paga si Zv. Drejtore e Societe Generale Albania, Bilisht për periudhën Janar-Teto
1) Llogari rrjedhëse pranë Societe Generale Albania, gjendja e të cilës në 21 Dhjetor 2017 është minus 757,57 Lekë.
2) Llogari rrjedhëse pranë Societe Generale Albania, gjendja e të cilës në 21 Dhjetor 2017 është 1,12 Euro.
3) Llogari rrjedhëse në Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 24 520 Lekë.
4) Bashkëshortja, llogari rrjedhëse pranë Societe Generale Albania gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 9,6 Lekë.
5) Bashkëshortja, depozitë elastike pranë Societe Generale Albania gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 1,15 Lekë.
6) Bashkëshortja, llogari rrjedhëse gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 95 330,02 Lekë.
7) Bashkëshortja, depozitë EUROKID për fëmijën pranë Societe Generale Albania, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 77 919,85 Lek
8) Kartë krediti pranë Societe Generale Albania, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është minus 169,83 Euro. Gjatë vitit 2017 nuk është shl
9) Bashkëshortja, kartë krediti pranë Societe Generale Albania, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është minus 500 Euro. Gjatë vitit 2017 n

FRAN FRROKAJ, LEZHË
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ
Të ardhura neto me vlerë 1 210 008 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Lezhë.
Të ardhura me vlerë 5 035 Lekë nga interesat mbi depozitën pranë Union Bank, me gjendje fillestare 592 400 Lekë, interesa të maturuar me v
Bashkëshortja, të ardhura neto të vitit nga paga, 587 832 Lekë.

1) Bashkëshortja, shtesë me 65 523 Lekë në
llogarinë e kursimit. Llogaria ka kaluar në
Raiffeisen Bank nga Procredit Bank, si pasojë
e mbylljes së filialit të kësaj të fundit në Lezhë.
Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor ka qëne 716
237 Lekë dhe në 15.03.2018 është 781
760 Lekë.

2) Bashkëshortja, nuk ka ndryshime në
depozitën pranë Credins Bank, të përftuar nga
shitja e pasurisë në Barbullojë-Lezhë, të
deklaruar më parë.

FREDI KOKONESHI, DIVJAKË
PASURI TË PALUAJTSHME
1) Pronar me 100% i një shtëpie banimi me sip. 300 m2, në Divjakë, në vlerën 5 400 000 lekë.
2) Pronar me 100% i një toke arë me sip. 5 782 m2, në Divjakë, përfituar me ligjin nr. 7 501 në vitin 1991.
3) Pronar me 100% i një toke bujqësore me sip. 7 910 m2, blerë më 13/12/2006 me çmim blerje 800 000 lekë, në të cilën është ndërtuar vres
4) Bashkëpronar me 33.33% i një toke bujqësore me sip. 14 850 m2, blerë më 13/01/2004 me çmim blerje 1 000 000 lekë, në të cilën është n
5) Bashkëpronar me 33.33% i një toke bujqësore me sip. 6 570 m2, blerë më 23/05/2005 me çmim blerje 650 000 lekë, në të cilën është ndër
LIKUIDITETE
1) Llogari bankare në vlerën 145 000 lekë.
2) Bashkëshortja llogari bankare në vlerën 89 000 lekë.
3) Para Kesh (Cash) në vlerën 1 000 000 lekë.
TË TJERA
1) Dhënë hua një personi fizik në vlerën 1 500 000 lekë.
2) Dhënë hua një personi fizik në vlerën 1 500 000 lekë.
3) Bashkëshortja pronare me 100% e një kantine vere, me asete në vlerën 2 000 000 lekë.
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ
Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë
Divjakë, 1 088 940 Lekë.

Të ardhura me vlerë 14 000 Lekë nga kontratat
e qirasë të lidhura gjatë vitit 2016.
Të ardhura nga prodhimet bujqësore dhe
vreshtaria, 2 624 880 Lekë.
1) Bashkëshortja, të ardhura nga biznesi i prodhimit të pijeve alkoolike, 1 892 943 Lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si mësuese gjimnazi, 581 602 Lek
1) Pakësim me 1 815 260 Lekë në llogarinë
nga paga.
2) Bashkëshortja, shtesë me 125 400 Lekë në
llogarinë nga paga si mësuese.
3) Shtesë me 989 700 Lekë nga të ardhurat e
biznesit të prodhimit të pijeve alkoolike në emër
të bashkëshortes.
4) Dhënë hua personave fizikë, detyrimi nuk
është kthyer ende.

ISA SAKJA, KAVAJË
PASURI TË PALUAJTSHME

Apartament Banimi me sipërfaqe prej 72 m2 në
Tiranë me vlerë 50 400 Euro bashkëpronësi
me Alma Tefericin, regjim pasuror martesor.
LIKUIDITETE
1)Kontratë Kredie për 15 vite me këst mujor 149 euro , ku vlera outstanding e kredisë për vitin 2017 është 9,493.66 euro.
AUTOMJETE
1)Makinë tip Volkswagen golf 4, për të cilin
deklaron vlerën prej 2 500 Euro në pronësi të
bashkëshortes.
TË TJERA
1) Paga si Kryetar Bashkie ne Kavajë ( paga Neto është 96 059 lekë në muaj) me vlerë prej 32 622 lekë.
2) Paga e bashkëshortes si mjeke në spitalin "Shefqet Ndroqi" në vlerën 127 919,21 lekë
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ
Të ardhura me vlerë 512 917 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Kavajë për periudhën Korrik-Dhjetor 2017.
Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 1 126 395,4 Lekë nga paga si mjeke në Spitalin Shefqet Ndroqi.
1) Kontratë kredie me principal 20 000 Euro me afat 15 vjeçar, interes 6 620 Euro dhe këst mujor 149 Euro marrë në datë 26.09.2008. Gjendj
2) Apartament me sipërfaqe 72 m2 në Tiranë me vlerë 50 400 Euro, në bashkëpronësi me znj.Alma Teferici.
3) Makinë tip Volkswagen golf 4 viti 1998, me vlerë 2 500 Euro në pronësi të bashkëshortes, e pandryshuar nga deklarimi i fundit.

MAJLINDA BUFI, ROSKOVEC
PASURI TË PALUAJTSHME
Zonja Bufi deklaron se burimi i pasurisë janë të ardhurat nga emigracioni.
1) Apartament banimi, sip 320 m2, Lagjia nr. 1, Roskovec, viti i ndërtimit 2006, me vlerë 9 000 000 lekë.
2) Lokal 2 kate sip 640 m2, Lagjia nr. 1, Roskovec, viti i ndërtimit 2007, me vlerë 18 000 000 lekë.
3) Tokë are, sip 3120 m2, Lagjia nr. 1, Roskovec, viti i blerjes 2007, me vlerë 7 500 000 lekë.
4) Tokë are, sip 1665 m2, Lagjia nr. 1, Roskovec, viti i blerjes 2004, me vlerë 710 526 lekë.
5) Tokë are, sip 1850 m2, Lagjia nr. 1, Roskovec, viti i blerjes 2004, me vlerë 789 473 lekë.
6) Dyqan me sip 42.5 m2, Lagjia nr.2 Roskovec, viti i blerjes 2012 me vlerë 5 500 000 lekë.
6) tokë, truall e kabinë me sip 213 m2, lagje nr. 1 Roskovec me vlerë 110 760 lekë, blerë në vitin 2000.
7) Bashkëshorti zotërues i objektit "Oficina e re" plus kabine elektrike, lagje nr. 1 Roskovec sip 600 m2 + 12 m2, blerë në vitin 1996 me vlerë 4
8) Bashkëshorti zotërues i truallit të oficinës me sip 1509 m2 blerë në vitin 1997 me vlerë 482 880 lekë.
9) Bashkëshorti porosi për prenotim dyqani, kati përdhes plus garazhe nr.6 dhe nr.7 me sip 60 m2 me shoqërinë Ardit-06 shpk me vlerë 100 0
10) Bashkëshorti porosi prenotim zyre 82.3 m2 me vlerën 75 000 euro + apartament 164.45 m2 me vlerën 55 000 euro me shoqërinë Ardit-06
11) Bashkëshorti kontratë për ndërtim apartamenti me sip 146 m2 në Tiranë, realizuar pagesa me shoqërinë Luarasi-05 shpk në vlerën 116 80
12) Bashkëshorti porosi per ndërtim lokali, kati i dytë me sip 311.3 m2 me shoqërinë Ardit 06 në vlerën 435 820 euro, paguar paraprakisht 300
LIKUIDITETE
1) Llogari personale në bankë të nivelit të dytë në vlerën 58 751 lekë. Burimi: të ardhura nga emigracioni.
2) Llogari personale në bankë të nivelit të dytë në vlerën 298.49 lekë. Burimi: të ardhura nga emigracioni.
3) Llogari personale në bankë të nivelit të dytë në vlerën 33 782 lekë.
4) Depozitë në emër të vajzës në bankë të nivelit të dytë në vlerën 796 704 lekë.Burimi: kursime nga puna dhe paga.
5) Depozitë në emër të djalit në bankë të nivelit të dytë në vlerën 796 755 lekë.Burimi: kursime nga puna dhe paga.
6) Bashkëshorti llogari rrjedhëse në bankë të nivelit të dytë 2 096 lekë. Burimi: kursime.
7) Bashkëshorti llogari rrjedhëse në bankë të nivelit të dytë 11 266 lekë. Burimi: kursime.
8) Gjendje cash në shtëpi në vlerën 20 000 000 lekë.
AUTOMJETE
Autoveturë tip BENZ MERCEDES, prodhim i
vitit 1996, me vlerë 1 500 000 lekë.
TITUJ FINANCIARË
Bashkëshorti aksione në shoqërinë Anbi shpk si ortak i vetëm në vlerën 31 800 000 lekë.
TË TJERA
Dhënie huaje pale të tretë në vlerën 2 150 000 lekë.
TË ARDHURAT NGA PAGA, ETJ
1) Të ardhura me vlerë 1 022 930 Lekë nga
paga, dieta dhe projekte si Kryetare e Bashkisë
Roskovec.
2) Të ardhura me vlerë 72 563 Lekë nga
Drejtoria Rajonale e Sigurimeve si kompensim
nga paga e deputetes.
1) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 929 112 Lekë nga paga si administrator i shoqërisë Mariva Sh.p.k
2) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 23 612 Lekë nga interesat bankare prane Raiffeisen Bank.
3) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 23 612 Lekë nga interesat bankare pranë Raiffeisen Bank.
4) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 3 166 500 Lekë nga dhënia me qira e objekteve me porosi.
5) Bashkëshorti, të ardhura me vlerë 1 816 460 Lekë nga shoqëria Mariva Sh.p.k, si kthim i shumës hua në vitin 2016 për mbulimin e shpenzi
1) Shtesë me 85 265 Lekë në llogarinë personale pranë Raiffeisen Bank, nga paga dhe shpërblime.
2) Pakësim me 3 020 Lekë në llogarinë personale pranë Credins Bank.
3) Kartë debiti pranë Credins Bank krijuar me fondet e veta, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 4 003 Lekë.
4) Bashkëshorti, shtesë me 63 612 Lekë në llogarinë e depozitës pranë Raiffeisen Bank, të ardhura nga paga e deklaruesit dhe interesa depo
5) Bashkëshorti, shtesë me 63 612 Lekë në llogarinë e depozitës pranë Raiffeisen Bank, të ardhura nga paga e deklaruesit dhe interesa depo
6) Bashkëshorti, pakësim me 6 949 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank.
7) Bashkëshorti, shtesë me 5 092 412 Lekë në llogarinë rrjedhëse individuale pranë Credins Bank, të ardhura nga qiratë si dhe pakësim i gjen
8) Bashkëshorti, pakësim me 136 007 Euro në llogarinë rrjedhëse individuale pranë Credins Bank, si pasojë e shtesës në llogarinë rrjedhës in
9) Bashkëshorti, shtesë me 40 805 Euro në llogarinë rrjedhëse individuale, si pasojë e pakësimit të llogarisë rrjedhëse pranë Credins Bank.
10) Bashkëshorti, pakësim me 52 USD në llogarinë rrjedhëse individuale pranë Credins Bank.
11) Bashkëshorti, pakësim me 8 USD në llogarinë rrjedhëse individuale pranë Credins Bank.
12) Bashkëshorti, pakësim me 12 629 Lekë në llogarinë rrjedhës individuale pranë BKT.
13) Bashkëshorti, llogari depozite pranë Credins Bank me gjendje 90 000 Euro, krijuar nga pakësimi I llogarisë rrjedhëse individuale në Euro p
14) Bashkëshortët, pakësim i gjendjes cash me 2 854 308 Lekë.
15) Bashkëshorti, aksioner i vetëm i shoqërisë Mariva Sh.p.k. me NIPT L62505403R dhe vlerë aksionesh prej 100 000 Lekë.
16) Shtesë në ndërtim në objektin tip godinë ekonomike 3 kate + 1 kat nëntokë, me sipërfaqe ndërtimi 574,2 m2 në Roskovec. Vlera totale e s
17) Bashkëshorti ka shlyer detyrimin me vlerë 913 Lekë për mbylljen e kartës së kreditit pranë Credins Bank.
SHPENZIME
1) Shlyer shuma prej 16 624 Lekë (15 778 Eruo principal dhe 847 Euro interesa) për kredinë bankare me vlerë 30 000 Euro, afat 5 vjecar, nor
2) Bashkëshortët kanë paguar shumën prej 1 129 399 Lekë në vitin 2017 për shtesën e objektit tip godinë ekonomike 3 kate + 1 kat nëntokë,
3) Shlyer detyrimi prej 5 193 Lekë për kartën e kreditit pranë Credins Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor është bërë 0.
anë shkollës 9 Vjeçare Avni Rustemi, Tepelenë.

inanciar i shlyer 500 000 euro.

12 për qiradhënien e një sipërfaqe toke me qëllim vendosjen e stacionit radio 'Site 643A Tomorrica' . Të ardhurat janë depozituar pranë Union Bank dhe jan
’70 Vjetori i Pavarësisë’.

ci me NIPT L79205401H, regjistruar në datë 5.06.2017. Të ardhurat nga aktiviteti kanë qënë 713 744 Lekë dhe shpenzimet 640 419 Lekë.
012, pjesë e rregjistrit familjar.
K79818401U. Vlera në lekë e zotërimit është 33 000 Lekë dhe gjatë vitit 2017 nuk është marrë dividend.
Tomorrit është pajisur me Leje Legalizimi në datën 19. 05. 2017 (prona ndodhet në territorin e bashkisë Çorovodë, rrethi Skrapar). Në certifikatën e pronës
juar në datë 15.06.2015.

rimit në 31 Dhjetor 2017 është 69 230 Lekë dhe gjatë vitit nuk është bërë asnjë pagesë.
itur sipas kontratës noteriale me datë 27.11.2017 dhe vlerë 4 000 Euro.
ë 56 700 Lekë.

, interes 10.8% në vit dhe këste mujore prej 1282,45 Euro. Kredia është marrë pranë Union Bank në datë 24.01.2011 dhe mbaron në 24.01.2018. Shuma e
ri në 2 000 Euro.
sip. 150 m2 në fshatin Gostimë, Cërrik.

yer 36 900 euro.

2015, në bashkëpronësi me bashkëshorten.

ire, S.P.A me pricipal 100 000 Euro, dhe këst mujor 340 Euro. Detyrimi i mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 28 712 Euro.
si me vëllain, ka kaluar në pronësi të babait të subjektit si pasojë e procesit të legalizimit, duke qënë se babai rezulton pronari ligjor i banesës. Subjekti dek

ia, Bilisht për periudhën Janar-Tetor 2017.

shtë 9,6 Lekë.
është 1,15 Lekë.
1 Dhjetor 2017 është 77 919,85 Lekë.
Euro. Gjatë vitit 2017 nuk është shlyer asnjë detyrim.
ë minus 500 Euro. Gjatë vitit 2017 nuk është shlyer asnjë detyrim

400 Lekë, interesa të maturuar me vlerë 5 924 Lekë dhe të taksuar për 888,6 Lekë.

ekë, në të cilën është ndërtuar vreshtë në vlerën 1 140 000 lekë, pra në total në vlerën 1 940 000 lekë.
1 000 000 lekë, në të cilën është ndërtuar vreshtë në vlerën 700 000 lekë, pra në total në vlerën 1 700 000 lekë.
650 000 lekë, në të cilën është ndërtuar vreshtë në vlerën 3 15 000 lekë, pra në total në vlerën 965 000 lekë.
9,493.66 euro.

o marrë në datë 26.09.2008. Gjendja e detyrimit në 17.08.2017 ishte 9 493,6 Euro dhe detyrimi i mbetur në 24.01.2018 është 8 892,8 Euro, nuk specifikohe

ar nga deklarimi i fundit.

2 m2, blerë në vitin 1996 me vlerë 4 000 000 lekë objekti dhe 2 000 000 lekë trualli.

qërinë Ardit-06 shpk me vlerë 100 000 euro.
55 000 euro me shoqërinë Ardit-06 shpk.
në Luarasi-05 shpk në vlerën 116 800 euro.
5 820 euro, paguar paraprakisht 300 000 euro.
ë vitin 2016 për mbulimin e shpenzimeve për paga, kontribute për sigurimet shoqërore dhe shëndetsore, tatim qiraje dhe tatim fitimi.

aga e deklaruesit dhe interesa depozite.
aga e deklaruesit dhe interesa depozite

ura nga qiratë si dhe pakësim i gjendjes cash dhe kthim detyrimi ng Marvina Sh.p.k.
jë e shtesës në llogarinë rrjedhës individuale pranë Credins Bank dhe shlyerje e kredisë në emër të Majlinda Bufit.
së rrjedhëse pranë Credins Bank.

arisë rrjedhëse individuale në Euro pranë Credins Bank.

prej 100 000 Lekë.
,2 m2 në Roskovec. Vlera totale e situacioneve të ndërtimit në vitin 2017 është 4 035 115 Lekë.

vlerë 30 000 Euro, afat 5 vjecar, normë nominale interesi Euribor 1 vjecar + 7% dhe këst mujor prej 602,37 Euro. Kredia është marrë në datë 02.06.2014 pr
ekonomike 3 kate + 1 kat nëntokë, me sipërfaqe ndërtimi 574,2 m2 në Roskovec, me vlerë të situacineve të ndërtimit në vitin 2017 prej 4 035 115 Lekë. Pj
r është bërë 0.
epozituar pranë Union Bank dhe janë pjesë e rregjistrit familjar.

imet 640 419 Lekë.

hi Skrapar). Në certifikatën e pronësisë së Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme ZVRPP Skrapar , lëshuar në datën 21. 06. 2017 emri i

he mbaron në 24.01.2018. Shuma e mbetur e detyrimit për tu shlyer në Janar 2018 është 1282,58 Euro.
pronari ligjor i banesës. Subjekti deklaron se ky kalim është i përkohshëm dhe pas ndarjes të pasurisë brenda familjes ai do të marrë pjesën e tij.
është 8 892,8 Euro, nuk specifikohet vlera e shlyer në total gjatë vitit 2017.
e tatim fitimi.

është marrë në datë 02.06.2014 pranë Raiffeisen Bank dhe mbaron në 02.06.2019, por gjatë vitit 2017 detyrimi u shlye plotësisht.
ë vitin 2017 prej 4 035 115 Lekë. Pjesa tjetër me vlerë 2 905 716 Lekë është paguar në vitin 2016.
ëshuar në datën 21. 06. 2017 emri i pronarit është korrigjuar. Kjo pasi firma Perla e Tomorit me vendim të Asamblesë së Përgjithshme ka ndryshuar emër d
i do të marrë pjesën e tij.
ë Përgjithshme ka ndryshuar emër duke u bërë ABG Sh.p.k Albania Beverages Group Sh.p.k, me nipt K79818401U.
ERJON VELIAJ, TIRANË
PASURI E PALUAJTSHME

Pronar me
100% i Ap.
banimi
Tiranë me
sip. 111.2
m2, me
blerje,
vlera 5 115
200 lekë.
LIKUIDITE
TE

1) Gjendje
e llogarisë
në valutë
të huaj ku
është
zotërues
me 50%
në vlerën 5
290 euro.

2) Gjendje
e llogarisë
në valutë
të huaj ku
është
zotërues
me 50%
në vlerën 7
500 dollar.
AUTOMJE
TE

1) Pronar
me 100% i
veturë tip
Peugeot,
blerë në
vitin 2008,
vlera 23
000 euro.
2) Pronar
me 100% i
veturë tip
Volkswage
n Tuareg,
blerë në
vitin 2013,
vlera 6 000
euro.


ARDHURA
T NGA
PAGA,
ETJ
Të ardhura neto të vitit me vlerë 1 573 940 Lekë, nga paga si Kryetar i Bashkisë Tiranë.

Bashkëjet
uesja, të
ardhura
me vlerë 5
706 013
Lekë nga
aktiviteti i
konsulenc
ës ligjore,
biznes me
NIPT
K9150302
5N.

Të ardhura
me vlerë 8
000 Euro
nga shitja
e
autoveturë
s tip
Peugot,
sipas
kontratës
noteriale
me datë
19.12.2017
.
1) Shtesë
me 856
007,73
Lekë në
llogarinë
bankare
pranë
Credins
Bank, me
të ardhurat
nga paga,
dietat dhe
rimbursime
t e biletave
për lëvizjet
dhe
pjesëmarrj
en në
aktivitetet
ndërkombë
tare jashtë
shtetit.
Gjendja e
llogarisë
në fund të
vitit
është 2
028 049,39
Lekë.
2) Shtesë
me 9
110,11
Euro në
llogarinë
bankare
pranë
Credins
Bank, nga
të ardhurat
e pagës,
dietave
dhe
rimbursime
t e biletave
për
udhëtimet
dhe
pjesëmarrj
en në
aktivitetet
ndërkombë
tare jashtë
shtetit si
dhe nga
shitja e
autoveturë
s tip
Peugot.
Gjendja e
llogarisë
në fund të
vitit është
10 135,32
Euro.

3) Gjendje
me vlerë 0
USD në
llogarinë
pranë
Credins
Bank, e
cila është
mbyllur.
4) Gjendje
me vlerë 5
308,41
Euro në
llogarinë
bankare
pranë
Intesa San
Paolo,
krijuar me
të ardhurat
nga paga e
subjektit
dhe
ushtrimi i
profesinit

bashkëjetu
eses. Nuk
ka
ndryshim
nga
deklarimi i
mëparshë
m.

5) Shtesë
me 8 USD

llogarinë
bankare
pranë
Intesa San
Polo,
krijuar me
të ardhurat
nga paga e
subjektit
dhe
ushtrimi i
profesionit

bashkëjetu
eses.
Gjendja e
llogarisë
në fund të
vitit është
8 302,10
USD, e
përbashkët
me
bashkëjetu
esen.
6) Bashkëj
etuesja,
gjendje e
llogarisë
bankare
pranë BKT
me vlerë
50 253,62
Euro, të
ardhura
nga
ushtrimi i
profesionit.

7) Bashkëj
etuesja,
gjendje e
llogarisë
bankare
pranë BKT
me vlerë
32 169,41
Lekë, të
ardhura
nga
ushtrimi i
profesionit.

8) Bashkëj
etuesja,
gjendje e
llogarisë
bankare
pranë
Intesa San
Paolo me
vlerë 5
497,03
Euro, të
ardhura
nga
ushtrimi i
profesionit.
9) Bashkëj
etuesja,
gjendje e
llogarisë
bankare
pranë
Intesa San
Paolo me
vlerë 11
472,64
Lekë, të
ardhura
nga
ushtrimi i
profesionit.

10) Bashk
ëjetuesja,
gjendje e
llogarisë
bankare
pranë
Intesa San
Paolo me
vlerë 33
049,79
Euro, të
ardhura
nga
ushtrimi i
profesionit.

11) Bashkë
jetuesja,
gjendje e
llogarisë
bankare
pranë
Intesa San
Paolo me
vlerë 1
875 910 Le
kë, të
ardhura
nga
ushtrimi i
profesionit.
SHPENZI
ME
Është shlyer shuma prej 720 769,26 Lekë për kredinë me principal 6 100 000 Lekë marrë pranë Credins Bank, me afat 180 muaj, disburuar n

VANGJUS
H DAKO,
DURRËS
PASURI

PALUAJT
SHME
totale 3
640 m2 në
vlerën 72
000 000
lekë.
3) Pronar
me 100% i
një
magazine
me sip.
187 m2
dhe i një
trualli me
sip. 539
m2 në
vlerën 550
000 lekë.
4) Pronar
me 100% i
një
magazine
me sip.
300 m2 në
vlerën 500
000 lekë.
5) Pronar
me 100% i
një
garazhi
me sip.
100 m2 në
vlerën 15
000 dollar.
6) Pronar
me 100% i
një
apartame
nti me sip.
130 m2 në
vlerën 40
000 dollar.
LIKUIDITE
TE
1) Llogari bankare në vlerën 140 000 lekë.
2) Llogari bankare në vlerën 4 000 euro.
AUTOMJE
TE

1) Pronar
me 100% i
një veture
tip
Mercedes
Benz në
vlerën 25
000 euro.
2) Pronar
me 100% i
një veture
tip BMË në
vlerën 700
000 lekë.


ARDHURA
NGA
PAGA,
ETJ
Të ardhura neto nga paga si Kryetar i Bashkisë Durrës, 1 430 260 Lekë.
Të ardhura neto si anëtar i Këshillt të Qarkut Durrës, 153 000 Lekë
Subjekti deklaron të ardhura nga qiradhënia e pronës me sipërfaqe 1643 m2 + 624 m2 sipas kontratës me datë 01.08.2017, në llogarinë pran
Bashkëshortja Znj. Alba Dako, të ardhura neto të vitit me vlerë 677 823 Lekë nga paga si përgjgjëse laboratori, Drejtoria Rajonale Shëndetsor
Shitje e dy apartamenteve, përkatësisht me sipërfaqe 76 m2 dhe çmim shitje 35 000 Euro sipas kontratës me datë 05.12.2017 dhe sipërfaqe
1) Gjendje llogarie me vlerë 8 523,55 Euro pranë Intesa San Paolo, shtuar me të ardhura nga qiratë sipas kontratës me datë 01.08.2017.
2) Shtesë me 1,19 USD në llogarinë pranë Intesa San Paolo, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 11 017,71 USD.
3) Gjendje llogarie me vlerë 142,92 Lekë pranë Intesa San Paolo.
4) Shtesë me 150 450 Lekë nga paga pranë Këshillit të Qarkut, në llogarinë prane Credins Bank. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është
5) Pakësim me 2 400 Lekë në llogarinë pranë Procredit Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor është 841 258 Lekë.
6) Pakësim me 62,16 Lekë në llogarinë e kursimit pranë Procredit Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 10 971,11 Lekë.
7) Gjendje e llogarisë pranë Raiffeisen Bank me vlerë 72 729 Euro, krijuar me të ardhurat nga shitja e apartamentit me sipërfaqe 76 m2 dhe ç
8) Subjekti deklaron se përmes një Kontrate Shkëmbimi lidhur më 14. 06. 2017 ka shtuar pasurinë me katër apartamente në plazh, të cilat jan
9) Me shkëmbim pasurie , kontratë e lidhur më 25. 05. 2017 është fituar një apartament 245 m2 i cili është shkëmbyer me një apartament tjetë
10) Shtohet pasuria me një truall 4950 m2 në Xhafzotaj , plus ndërtesë tre kate sipas lejes shesh ndërtimi dhe godinë shërbimi ku kati përdhe
11) Bashkëshortja, shlyer shumën prej 275 Euro për detyrimin e kartës së kreditit pranë Raiffeisen Bank. Gjendja e detyrimit të mbetur në 31
SHPENZIME

Shlyer
shuma me
vlerë 2
313,9 Lekë
për kartën
e kreditit
me limit 5
000 Euro
pranë
Raiffeisen
Bank.

QAZIM SEJDINI, ELBASAN

PASURI

PALUAJTS
HME
1) Pronar
me 100% i
një shtëpie
banimi me
sip. 478
m2, në
Fier, në
vlerën 35
000 000
lekë.

2) Pronar
me 100% i
një shtëpie
banimi me
sip. 120
m2 në Fier,
përfituar
me
trashëgimi,
në vlerën
10 070 000
lekë.

3) Pronar
me 100% i
një shtëpie
banimi me
sip. 130
m2, në
Vlorë, në
vlerën 6
370 000
lekë.

4) Pronar
me 100% i
një
ambienti
zyre me
sip. 60 m2,
në Fier, në
vlerën 5
200 000
lekë.
5) Pronar
me 100% i
një
ambienti
zyre me
sip. 34.5
m2, në
Fier, në
vlerën 3
400 000
lekë.

6) Pronar
me 100% i
një
magazine
me sip.
840 m2, në
Fier, në
vlerën 25
400 000
lekë.
AUTOMJE
TE
1) Pronar me 100% i dy veturave në vlerën 1 900 000 lekë.
2) Pronar me 100% i një veture në vlerën 22 000 euro.
TË TJERA
1) Kredi bankare për blerje pasuri marrë në bankë të nivelit të dytë me principal 12 000 000 lekë dhe afat maturimi 10 vjet.
2) Overdraft për biznes marrë në bankë të nivelit të dytë me principal 15 000 000 lekë.
3) Garanci pranë shoqëri sigurimesh në vlerën 70 000 000 lekë për llogari të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.
4) Bashkëshortja zonja Xhuljana Sejdini pronare me 100% e shoqërisë UJORI shpk me kapital 100 000 lekë.
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ
Të ardhura të vitit me vlerë 1 466 920 Lekë nga paga dhe shpërblimet si Kryetar i Bashkisë Elbasan.
Të ardhura me vlerë 112 200 Lekë si anëtar i Këshillit të Qarkut Elbasan
Të ardhura me vlerë 3 180 431 Lekë nga pjesa taksuese e shumave të përfituara nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, për pronën e trashëgua
1) Shtesë
me 143
427 Lekë

llogarinë
bankare të
pagës
pranë BKT.
Gjendja e
llogarisë

01.01.2017
ishte 45
977 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u
bë 189
404 Lekë.

2) Shtesë
me 4
159 Lekë

llogarinë
rrjedhëse
pranë
Raiffeisen
Bank.
Gjendja e
llogarisë

01.01.2017
ishte -3
800 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u bë
359 Lekë.
3) Shtesë
nga
interesat
me 43
Lekë në
llogarinë
rrjedhëse
pranë
Alpha
Bank.
Gjendja e
llogarisë

01.01.2017
ishte 505
466 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u
bë 505
509 Lekë.

4) Bashkës
hortja,
bono
thesari të
maturuara
dhe
riinvestuar
a në
Shtator
2017 sipas
deklarimev
e të
mëparshm
e dhe
deklaratës
noteriale, 1
000 000 Le
kë.
5) Bashkës
hortja,
shtesë me
230 Lekë

llogarinë
rrjedhëse
pranë
Intesa San
Paolo,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte 90
482 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u
bë 90
712 Lekë.

6) Bashkës
hortja,
shtesë
me 58
200 Lekë

llogarinë
rrjedhëse
pranë BKT,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte 59
850 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u
bë 118
050 Lekë
7) Bashkës
hortja,
shtesë
me 305
903 Lekë

llogarinë
rrjedhëse
pranë BKT,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte 357
040 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u
bë 662
943 Lekë.

8) Bashkës
hortja,
shtesë
me 292
776 Lekë

llogarinë
rrjedhëse
pranë
Raiffeisen
Bank,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte 87
775 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u
bë 380
551 Lekë
9) Bashkës
hortja,
shtesë
me 1
070 Euro

llogarinë
rrjedhëse
pranë
Raiffeisen
Bank,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte 657
Euro dhe
në 31
Dhjetor
2017 u
bë 1
727 Euro.

10) Bashk
ëshortja,
shtesë
me 541
806 Lekë

llogarinë
rrjedhëse
të kartës
së kreditit
pranë
Alpha
Bank,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte -141
782 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u
bë 400
024 Lekë

11) Bashkë
shortja,
gjendje
cash me
vlerë 1
300 000 Le
kë.
12) Bashk
ëshortja,
detyrim i
papaguar
me vlerë 7
100 Lekë
sipas
kontratës

nënqirasë
për tokën
bujqësore
me
destinacio
n ullishte,
me afat
nga
23.04.2014
deri në
20.04.2019
dhe
pagesë
vjetore
prej 7
100 Lekë,
për tu
shlyer
brenda
muajit prill
të vitit
pasardhës.
13) I biri Z.
Alion
Sejdini,
pakësim
me 979
561 Lekë

llogarinë
rrjedhëse
pranë
Raiffeisen
Bank, më
qëllim ri
investimin
në Bono
Thesari.
Gjendja e
llogarisë

01.01.2017
ishte 1
000 401 Le
kë dhe në
31 Dhjetor
2017 u
bë 20
840 Lekë.

14) I biri Z.
Alion
Sejdini, ri
investim
në Bono
Thesari në
datë
21.09.2017
nëpërmjet
llogarisë
pranë
Raiffeisen
Bank, 1
000 000 Le
kë.
15) I biri Z.
Alion
Sejdini,
pakësim
me 1
197 Lekë

llogarinë
rrjedhëse
të pagës
pranë
Tirana
Bank,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte 1
254 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u bë
56,64
Lekë.

16) I biri Z.
Alion
Sejdini,
shtesë me
365 Lekë

llogarinë
rrjedhëse
si person
fizik pranë
Raiffeisen
Bank,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte -213
Lekë dhe
në 31
Dhjetor
2017 u bë
152 Lekë
17) I biri Z.
Alion
Sejdini ka
shlyer
shumën
prej 23
636 Lekë
për
detyrimin e
kartës së
kreditit
pranë
Alpha
Bank.
Gjendja e
llogarisë

01.01.2017
ka qënë
-23
636 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u bë
529 Lekë
mbi limitin
e kreditit.
18) E bija
Znj.
Imelda,
shtesë me
102 Lekë
nga
interesat

llogarinë
pranë
Raiffeisen
Bank,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte 1
195 552 Le
kë dhe në
31 Dhjetor
2017 u
bë 1
195 654 Le
kë.
Llogaria
është
kaluar nga
ESCROW
pranë
Raiffeisen
bank,
sipas
deklarimit

mëparshë
m.
19) E bija
Znj.
Imleda,
shtesë
me 30
000 Lekë
në fondin e
pensionit
Sigal Life
Uniqa
Group
Austria,
me
burim 24
000 Lekë
nga
punëdhënë
si Sigal
Uniqa
Group
Austria
Sh.a dhe 6
000 Lekë
nga të
ardhurat
personale
të pagës.
20) E bija
Znj.
Imelda,
shtesë e
pasurisë
me
sipërfaqe
trualli prej
54,7 m2
dhe
vlerë 747
531 Lekë,
si shtesë
funksional
e e objektit
godinë 3
katëshe në
bashkëpro
nësi me
bashkësho
rtin.
Shtesa
është blerë
nga
Ministria e
Financave,
Drejtoria e
Drejtimit të
Pronës
Publike me
çmim 13
666 Lekë/
m2 në datë
20.01.2017
, blerë me
të ardhurat
e
prindërve.
21) E bija
Znj.
Imelda,
pakësim
me 259
379 lekë

llogarinë e
pagës
pranë
Tirana
Bank,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte 284
210 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u
bë 24
831 Lekë.

22) E bija
Znj.Imelda,
shtesë
me 52
678 Lekë
me kalimin
e shumave
nga
llogaria e
pagës
dhe 50
000 limit
krediti.
Gjendja e
llogarisë

01.01.2017
ishte 112
391 Lekë
dhe ne 31
Dhjetor
2017 u
bë 215
069 Lekë.
23) E bija
Znj.
Imelda,
pakësim
me 352
744 Lekë

llogarinë e
pagës
pranë
Raiffeisen
Bank,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte 491
069 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u
bë 138
325 Lekë.

24) E bija
Znj.
Imenda,
shtesë me
65 Lekë në
llogarinë e
kartës së
kreditit
pranë BKT,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte 0
Lekë dhe
në 31
Dhjetor
2017 u bë
65 Lekë.
25) E bija
Znj.
Imelda,
pakësim
me 24
764 Lekë

llogarinë
rrjedhëse
për kredinë
pranë
Fibank,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte 48
486 Lekë
dhë 31
Dhjetor
2017 u
bë 23
722 Lekë.

26) E bija
Znj.
Imelda, të
ardhura
me
vlerë 813
925 Lekë
nga
prindërit,
për
pagesën e
rivlerësimit
të pasurisë
për
objektin
ndërtesë
dhe truall.
Znj.
Imelda,
shlyer
shuma
prej 1
475 564 Le
kë për
kredinë
bankare
me
vlerë 15
000 000 Le
kë me këst
mujor 112
939 Lekë
dhe interes
i barabartë
me
normën
bazë të
Bonove të
Thesarit
plus 2%.
Kredia
është
marrë
pranë
Fibank me
afat nga
31.01.2014
deri në
28.03.2012
9, gjendja
e mbetur e
detyrimit
në 31
Dhjetor
2017
është 12
510 593 Le
kë.
28) E bija
Znj.
Imelda,
shlyer
shumën
prej 8
840 Euro
për qiranë
financiare
për makinë
marë
pranë
Raiffeisen
Leasing
me afat 60
muaj, këst
mujor 737
Euro, sipas
kontratës
me datë
03.02.2016
. Detyrimi i
mbetur në
31 Dhjetor
2017
është 25
603 Euro,
qiramarrje
e
përbashkët
me
bashkësho
rtin.
29) E bij
Znj. Ina,
pakësim
me 19
976 Lekë

llogarinë
rrjedhëse
për
overdraftin
e marrë
pranë
Raiffeisen
Bank,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte 12
403 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u bë
–7
573 Lekë.
Detyrimi i
mbetur i
overdraftit
në 31
Dhjetor
2017
është 7
573 Lekë.
30) E bija
Znj. Ina,
pakësim
me 43
586 Lekë

llogarinë e
kartës së
kreditit
pranë
Raiffeisen
Bank,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte -813
Lekë dhe
në 31
Dhjetor
2017 u bë
-44
399 Lekë.
Gjendja e
mbetur e
detyrimit
në 31
Dhjetor
2017
është 44
399 Lekë.
31) E bija
Znj. Ina ka
shlyer
shumën
prej 102
114 Lekë
për
detyrimin e
kartës së
kreditit
pranë
Union
Bank,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte -139
800 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u bë
-37 686
Lekë.
Gjendja e
mbetur e
detyrimit
në 31
Dhjetor
2017
është 37
686 Lekë.
32) E bija
Znj. Ina ka
shlyer
shumën
prej 22
878 Lekë
për
detyrimin e
kartës së
kreditit
pranë
Alhpa
Bank,
gjendja e
të cilës në
01.01.2017
ishte -23
268 Lekë
dhe në 31
Dhjetor
2017 u bë
-390 Lekë.
Gjendja e
mbetur e
detyrimit
në 31
Dhjetor
2017 është
390 Lekë.

33) Deklar
uesi,
gjendje e
kartës së
kreditit me
vlerë -35
Euro pranë
Raiffeisen
Bank në
date
31.01.2017
, detyrimi
nuk është
shlyer
gjatë vitit.
SHPENZI
ME
1) Shlyer shuma prej 1 488 520 Lekë për kredinë bankare për rikonstruksion banese me vlerë 5 800 000 Lekë, interes 6% dhe këst mujor me
2) Shlyer shuma prej 2 949 006 Lekë për kredinë bankare për rikonstruksion banese me vlerë 8 200 000 Lekë, normë interesi 6,1% dhe këst
3) Shlyer shuma prej 20 443 Lekë për detyrimin e kartës së kreditit pranë BKT, gjendja e së cilës është 6 Lekë mbi limitin e kreditit.

ARMANDO SUBASHI, FIER
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ
Të ardhura nga paga dhe shpenzime të tjera nga Bashkia Fier, 1 363 832 Lekë.
Të ardhura si anëtar i Këshillit të Qarkut Fier, 106 719 Lekë.
Bashkëshortja, të ardhura nga paga pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale Fier, 635 460 Lekë.
1) Gjendje llogarie me vlerë 1 094 063 Lekë pranë BKT, krijuar nga paga si Kryetar i Bashkisë Fier në periudhën 2015-2016 dhe pagesa nga K
2) Gjendje llogarie me vlerë 3 492 331,44 Lekë pranë Raiffeisen Bank, krijuar nga paga si Kryetar i Bashkisë Fier dhe disbursimi i kredisë me
3) Gjendje llogarie me vlerë 2 880 397,4 Lekë pranë Credins Bank, krijuar nga të ardhurat si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, e përbashkët m
4) Kredi bankare me princial 3 000 000 Lekë, afat 60 muaj, disbursuar në datë 27.12.2017 dhe këst mujor 57 859 Lekë. Detyrimi i mbetur në 3
5) Bashkëshortja, gjendje llogarie me vlerë 46,56 Lekë pranë Credins Bank, krijuar nga paga pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale Fier.
SHPENZIME TË DEKLARUESHME
Nuk ka

DRITAN LELI, VLORË
PASURI TË PALUAJTSHME
1) Pronar me 50 % i një ap. me sip. 144 m2 në Tiranë, pjesë e regjimit martesor, vlera 67 000 euro.
2) Pronar me 16.6 % i një ap. me sip. 87 m2, në Vlorë, vlera në vitin 1993 nga privatizimi 29 324 lekë.
LIKUIDITETE
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 272 347 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 9 927 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 311 lekë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në Bankën Kombëtare të Greqisë, 42 000 euro, pjesa takuese 50 %.
5) Gjendja e llogarisë bankare në Bankën Kombëtare të Greqisë, 2 000 000 lekë, pjesa takuese 50 %.
6) Kredi bankare në “Bankën Kombëtare të Greqisë”, 47 000 euro për 17 vjet me normë interesi 8.9 %,detyrimi financiar i pashlyer, 24 678 eu
7) Kredi bankare në “Bankën Kombëtare të Greqisë”, 30 000 euro për 20 vjet me normë interesi 7.49 %, detyrimi financiar i pashlyer, 22 830
8) Të tretë kanë detyrim për t’i paguar z. Leli 14 000 lekë sipas një deklarimi noterial mes palëve.
9) Të tretët kanë detyrim për ti paguar z. Leli, 95 000 euro detyrim sipas një kontrate noteriale nuk përshkruhet karakteri i detyrimit.
10) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 765 lekë.
11) Subjekti Cardio Diagnostic Center i detyrohet zotit Leli 5000 euro për shërbime të periudhës janar maj 2015
AUTOMJETE
1) Pronar i një autoveture “ML 270 CDI”, vlera 2 500 euro.
2) Pronar me 50 % i një autoveture “Land Rover”, vlera 35 000 euro.
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ
Të ardhura të vitit me vlerë 1 300 128 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Vlorë, në llogarinë pranë Raiffeisen Bank

Të ardhura
me
vlerë 98
600 Lekë
si anëtar i
Këshillit të
Qarkut
Vlorë, në
llogarinë
pranë BKT.
Bashkëshortja, të ardhura të vitit me vlerë 794 330 Lekë nga paga si Mjeke në Spitalin Universitar Obstetrik Gjinekologjik Mbretëresha Gerald
1) Llogari pranë BKT, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 65 191,66 Lekë.
2) Llogari e përbashkët pranë NBG Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 347,18 Euro.
3) Llogari pranë Raiffeisen Bank e krijuar me të ardhurat nga paga si kryetar bashkie. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është1 538 263
4) Llogari pranë Tirana Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 11 969,42 Lekë.
5) Llogari pranë BKT, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 0 Lekë.
6) Bashkëshortja, gjendje llogarie pranë BKT me vlerë 50 905,53 Lekë. Burimi i krijimit të llogarisë janë të ardhurat nga paga.
7) Bashkëshortja, llogari e përbashkët pranë NBG Bank gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 0 Euro.
SHPENZIME
Shlyer shuma prej 3 248 Euro për kredinë e përbashkët me bashkëshorten me prinicpal 30 000 Euro, interes 6,15% dhe këst mujor 232,76 Eu

VOLTANA ADEMI, SHKODËR
TË ARDHURAT NGA PAGA, ETJ

Të ardhura
neto me
vlerë 1
361 939 Le
kë nga
paga si
Kryetare e
Bashkisë
Shkodër,

llogarinë
pranë
Raiffeisen
Bank.

Të ardhura
me vlerë
71 362,2
Lekë nga
Advance
DSA për
shpenzime
jashtë
shtetit
(Vjenë), në
llogarinë
pranë
Raiffeisen
Bank.
Të ardhura neto me vlerë 150 450 Lekë nga shpërblimi si anëtare e Këshillit të Qarkut Shkodër.
1) Të ardhura me vlerë 100 000 Lekë nga qiraja e njësisë me sipërfaqe 20 m2 nga objekti me sipërfaqe 116,5 m2, sipas kontratës së qirasë m
2) Të ardhura me vlerë 51 000 Lekë nga qiradhënia e njësisë me sipërfaqe 35,34 m2, në bashkëpronësi. Vlera totale e të ardhurave nga qiraj
3) Të ardhura me vlerë 34 000 Lekë nga qiradhënia e njësisë me sipërfaqe 50 m2 nga objekti me sipërfaqe 116,5 m2, sipas kontratës së qiras
Bashkësho
rti Z. Fran
Mejda, të
ardhura
neto me
vlerë 747
332 Lekë
nga paga
si baterist

Korporatën
Elektroene
rgjitike
Shqiptare
OST.
SHPENZIME
Janë shlyer shumat prej 465 994,90 Lekë principal kredie, 132 240,4 Lekë interesa dhe 10 976,4 Lekë sigurim kredie, për kredinë e akorduar

SOTIRAQ FILO, KORÇË
PASURI TË PALUAJTSHME

1) Shtëpi
banimi me
sip. trualli
352 m2
dhe sip.
ndërtese
100.5 m2,
në Korçë,
me vlerë
12 792 250
lekë. Pjesa
e Z. Filo
është 50%
LIKUIDITETE
1) Depozitë bankare në vlerën 1 158 377 lekë, e krijuar nga paga.
2) Llogari rrjedhëse në vlerën 401 958 lekë, e krijuar nga paga.
3) Llogari rrjedhëse me vlerën 1 576 115 lekë e krijuar me të ardhurat nga shitja e dyqanit.
4) Depozita bankare totale në vlerën 48 894 euro, të krijuara me të ardhurat nga shitja e dyqanit.
5) Llogari rrjedhësë në vlerën 767 935 lekë e krijuar nga të ardhurat si Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës të Ujësjellës Kanalizime Korçë sh.a.
6) Llogari rrjedhësë në vlerën 923 euro e krijuar nga të ardhurat si Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës të Ujësjellës Kanalizime Korçë sh.a.
7) Depozitë bankare në vlerën 2 450 115 lekë e krijuar nga të ardhurat e shitjes së dyqanit.
8) Kartë krediti me limit përdorimi 1 500 euro.
9) Depozitë bankare në emër të bashkëshortes me vlerë 2 343 050 lekë, e krijuar me të ardhurat nga paga dhe interesat bankare.
10) Depozitë bankare në emër të bashkëshortes në vlerën 1 978 euro, e krijuar me të ardhurat nga paga dhe interesat bankare.
11) Depozitë bankare në emër të bashkëshortes me vlerë 110 712, e krijura me të ardhurat nga paga.
12) Depozitë bankare në emër të bashkëshortes me vlerë 842 456, e mundësuar si dhuratë nga familja.
13) Llogari rrjedhëse në emër të bashkëshortes në vlerën 166 031 lekë, e krijuar me të ardhurat nga paga.
14) Llogari rrjedhëse në emër të bashkëshortes në vlerën 11 957 lekë, e krijuar me të ardhurat nga interesat bankare.
15) Depozitë bankare në emër të bashkëshortes në vlerën 500 000 lekë, e krijuar me të ardhurat nga paga.
16) Kartë krediti në emër të bashkëshortes me limit përdorimi 50 000 lekë.
TË ARDHURAT NGA PAGA, ETJ
Të ardhura nga paga dhe dietat si Kryetar i Bashkisë Korçë, 1 326 880 Lekë.

Të ardhura
nga dietat
nga
AZHR, 17
373 Lekë.
Të ardhura nga shpërblimi si Këshilltar në Këshillin e Qarkut Korçë, 112 200 Lekë
1) Shtesë me 0,12 Euro nga interesat në llogarinë rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank.
2) Të ardhura nga interesat e depozitës pranë BKT, 8 360 Lekë.
3) Të ardhura nga interesat e depozitës pranë Credins Bank, 26 868,59 Lekë.
4) Të ardhura nga interesat e depozitës pranë Credins Bank, 49,49 Euro.
5) Të ardhura nga interesat e depozitës pranë Intesa San Paolo, 957,68 Lekë.
6) Të ardhura nga interesat e depozitës pranë Intesa San Paolo, 1,51 Euro.
1) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 23 124,9 Lekë nga interesat e depozitës pranë Credins Bank.
2) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 3,49 Euro nga interesat e depozitës pranë Credins Bank.
3) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 502,33 Lekë nga interesat e depozitës pranë Procredit Bank.
4) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 6 080 Lekë nga interesat e depozitës pranë BKT.
5) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 6 785,75 Lekë nga interesat e depozitës pranë Intesa San Paolo.
6) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 1 130 867 Lekë nga paga dhe dieta pranë Ujësjellës Kanalizime Korçë.

1) Shtesë
me 743
940,66
Lekë në
llogarinë
rrjedhëse
pranë
Raiffeisen
Bank, të
ardhura
nga paga,
dieta dhe
pjesëmarrj
e në
borde.

2) Pakësim
me 106
354,8 Lekë

llogarinë
bankare
pranë
Intesa San
Paolo
Bank.
3) Kartë
krediti me
limit 1
500 Euro
pranë
Raiffeisen
Bank, e
papërdorur
gjatë vitit.

4) Bashkës
hortja,
pakësim i
llogarisë
rrjedhëse
pranë
Credins
Bank.

5) Bashkës
hortja,
shtesë me
322 871,76
Lekë nga
paga në
llogarinë
rrjedhëse
pranë
BKT.

6) Bashkës
hortja,
llogari
rrjedhëse
në Euro
për kartën
e kreditit
pranë
Raiffeisen
Bank, nuk
ka
ndryshim.
7) Bashkës
hortja,
shtesë me
50 511,57
Lekë në
depozitën
për fëmijët
pranë
Credins
Bank, të
ardhurat
nga paga
dhe
interesa
bankare.

8) Bashkës
hortja,
shtesë me
50 511,57
Lekë në
depozitën
për fëmijët
pranë
Credins
Bank, të
ardhurat
nga paga
dhe
interesa
bankare.

9) Bashkës
hortja,
kartë
krediti me
limit 2
000 Euro
pranë
Raiffeisen
Bank.
10) Bashk
ëshortja ka
shlyer
shumën
prej 29
314,84
Lekë për
detyrimin e
kartës së
kreditit me
limit 200
000 Lekë
pranë BKT.
Gjendja e
mbetur e
detyrimit
në 31
Dhjetor
2017 është
124 695,31
Lekë.
SHPENZI
ME
Nuk ka

ZAMIRA
RAMI,
GJIROKA
STËR


ARDHURA
NGA
PAGA,
ETJ
Të ardhura neto me vlerë 1 082 508 Lekë nga paga si Kryetare e Bashkisë Gjirokastër.
1) Të ardhura nga interesat me vlerë 22 570 Lekë, në llogarinë e depozitës ekzistuese pranë BKT.
2) Të ardhura nga interesat me vlerë 19 180 Lekë, në llogarinë e depozitës pranë ABI Bank.
3) Të ardhura neto me vlerë 19 152 Lekë nga interesat e Bonove të Thesarit. "
1) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 847 044 Lekë nga paga pranë Universitetit Eqerem Cabej, Gjirokastër.
2) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 161 676 Lekë nga puna me kohë të pjesshme si Mjek Ekspertize pranë DRSH Gjirokastër.
3) Të ardhura me vlerë 283 192 Lekë nga pensioni i mamasë së bashkëshortit. "
1) Shtesë pasurie me tokë arë me numër pasurie 33/2 në datë 27.07.2017, përftuar sipas ligjit 7501, zgjidhur përfundimisht sipas vendimit gjy
2) Pakësim në vlerën e Bonove të Thesarit me 660 000 Lekë si pasojë e veprimeve të kryera në periudhën Gusht-Shtator. 2017. Gjendja e Bo
3) Kartë krediti Visa pranë ABI Bank me limit 1 500 Euro, e papërdorur gjatë vitit.
4) Bashkëshorti, shtesë me vlerë 2 237 Lekë nga interesat e depozitës së përbashkët me të ëmën pranë Alpha Bank. "
SHPENZIME
1) Blerje
automjeti
tip
Merecedes
Benz Seria
E viti i
pordhimit
2009, me
vlerë 970
000 Lekë.
Pagesa
është bërë
nëpërmjet
pakësimit
të Bonove
të Thesarit,
interesave
mbi bonot
e mbetura
dhe
kursimet
vjetore nga
paga.
2) Shlyer
shuma
prej 472
172 Lekë
për kredinë
me vlerë 2
497 000 Le
kë dhe afat
5 vjecar të
marrë në
datë 18
Shkurt
2016
pranë BKT,
për
shlyerjen e
kredisë së
mëparshm
e pranë
Procredit
Bank.
Gjendja e
detyrimit

01.01.2017
ka qënë 2
106 195 Le
kë dhe
detyrimi i
mbetur në
31 Dhjetor
2017
është 1
634 023 Le
kë.

EDURAD KAPRI, POGRADEC
PASURI TË PALUAJTSHME
1) Pronar i një ap. me sip. 168.53 m2 në Pogradec, vlera 7 881 895 lekë.
2) Pronar i 37 bodrumeve me sip. 555 m2 në Shëngjin, Lezhë.
3) Pronar i 3 njësive me sip. 1909.42 m2 në Shëngjin, Lezhë.
4) Pronar i 45 ap. me sip. totale 3054.96 m2 në Shëngjin, Lezhë.
LIKUIDITETE

1) Llogari
bankare në
një bankë
të nivelit të
dytë, 24
803 lekë.
2) Llogari
bankare në
një bankë
të nivelit të
dytë, 324
095 lekë.

3) Gjendja
cash, 1
400 000
lekë.


ARDHURA
NGA
PAGA,
ETJ
Të ardhura neto me vlerë 1 096 612 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Pogradec.
Bashkëshortja, të ardhura neto të vitit me vlerë 870 668 Lekë, nga paga si punonjëse pranë Tirana Bank.
1) Pakësim me 22 774 Lekë në llogarinë pranë BKT. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2016 ka qënë 22 774 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 ësh
2) Pakësim me 9 091 Lekë në llogarinë pranë Raiffeisen Bank. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2016 ka qënë 20 170 Lekë dhe në 31 Dhjeto
3) Pakësim i detryrimit të kartës së kreditit pranë Raiffeisen Bank me 955 Euro. Gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor 2016 ka qënëminus 2 570 E
4) Bashkëshortja, pakësim me 1 353 Lekë në llogarinë bankare pranë Tirana Bank. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2016 ka qënë minus 177
5) Bashkëshortja, shtesë me 42 Lekë në llogarinë bankare pranë Tirana Bank. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2016 ka qënë 63 Lekë dhe n
6) Bashkëshortja, pakësim i detyrimit të kartës së kreditit me 475 Lekë. Gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor 2016 ka qënë minus 119 399 Lekë d
7) Bashkëshortja, paguar shuma prej 151 156 Lekë për kredinë konsumatore marrë pranë Tirana Bank, me vlerë 700 000 Lekë, interes 2,92%
SHPENZIME
Nuk ka

FATOS TUSHE, LUSHNJË
PASURI TË PALUAJTSHME
1) Pronar me 100% i një shtëpie banimi 2-katërshe me sip. 118 m2 në Lushnjë e hipotekuar, në vlerën 3 500 000 lekë.
2) Pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 60 m2 në Durrës, blerë më 10.04.2004, në vlerën 1 900 000 lekë.
3) Pronar me 100% i një lokali me sip. 28.6 m2 në Lushnjë, blerë më 05.03.2010, në vlerën 1 720 590 lekë.
4) Pronar me 100% i një lokali me sip. 79 m2 në Lushnjë, blerë më 05.03.2010, në vlerën 4 752 680 lekë.
5) Pronar me 100% i një ap. banimi me sip. 70.38 m2 në Lushnjë, blerë më 05.03.2010, në vlerën 2 822 731 lekë.
6) Bashkëpronar me 50% i një toke me sip. 500 m2 në Voskopojë, blerë më 26.04.2006, në vlerën 1 500 000 lekë.
AUTOMJETE

Pronar me
100% i një
veture tip
Mercedes
Benz,
blerë më
23.01.2006
, në vlerën
850 000
lekë.
TË TJERA
1) Dhënë hua në vlerën 70 000 euro një personi fizik nëpërmjet një kontrate huamarrje nënshkruar më 31.12.2009 për shumën 40 000 euro d
2) Kredi bankare marrë më 12.02.2008 në bankë të nivelit të dytë me principal 185 000 euro, afat shlyerje 20 vjet dhe interes 5%.
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ

Të ardhura
neto të vitit
me vlerë 1
301 796 Le
kë nga
paga si
Kryetar i
Bashkisë
Lushnje
1) Të ardhura me vlerë 120 000 Lekë nga rimbursimi i shpenzimeve për telefon.
2) Të ardhura me vlerë 360 000 Lekë nga rimbursimi i shpenzimeve për transport.
SHPENZIME
Është shlyer shuma prej 15 800 Euro për kredinë e marrë pranë NBG Bank, me principal 183 000 Euro, me këst mujor 1 256,12 Euro dhe afa

XHELAL MZIU, KAMËZ
PASURI TË PALUAJTSHME
Pronar me 100% i një shtëpie banimi me sip. 92 m2.
AUTOMJETE
Pronar me 100% i një veture tip Mercedes Benz në vlerën 500 000 lekë.
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ
Të ardhura neto me vlerë 1 348 328 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Kamëz.
1) Shitje e automjetit tip Tuareg me vlerë 425 440 Lekë, blerë në vitin 2010 i cili në momentin e shitjes ka qënë i çregjistruar dhe është shitur p
2) Shitje e automjetit tip Peugeot 308 në emër të bashkëshortes, me vlerë 12 000 Euro sipas kontratës me datë 01.12.2017. Një pjesë e të ar
3) Të ardhura me vlerë 500 000 Lekë si dëmshpërblim për sigurimin shëndetsor nga shoqëria Eurosig.
4) Të ardhura me vlerë 26 400 Lekë nga shitja për pjesë këmbimi e një automjeti, i cili në momentin e shitjes ka qënë i çregjistruar.
1) Pakësim me 222 379 Lekë në llogarinë bankare pranë Credins Bank, në emër të deklaruesit dhe personave të familjes.
2) Marrë në përdorim autoveturë tip Mercedes Benz me vit prodhimit 2011, marrë sipas aktit të përdorimit me datë 27.12.2017.
SHPENZIME
1) Është shlyer shuma prej 12 000 Euro për huanë e marrë vëllait të bashkëshortes, me të ardhurat nga shitja e autoveturës tip Peugeot. Gjen
2) Është shlyer shuma prej 600 000 Lekë për huanë afatshkurtër marrë vëllait në vitin 2016. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017

PETRIT SINAJ, BERAT
TË ARDHURA NGA PAGA, ETJ

Të ardhura
vjetore me
vlerë 1
260 435 Le
kë, nga
paga dhe
dietat si
Kryetar i
Bashkisë
Berat.
Të ardhura vjetore me vlerë 113 000 Lekë, nga shpërblimi si anëtar i Këshillit të Qarkut Berat.
Të ardhura familjare me vlerë 4 121 511 Lekë nga shitja e prodhimeve të fermës me sipërfaqe 44,3 ha të marrë me qira nga bashkëshortja pë
1) Bashkëshortja, të ardhura vjetore me vlerë 1 395 569 Lekë nga paga si punonjëse e Bankës së Shqipërsië.
2) Bashkëshortja, të ardhura vjetore me vlerë 424 800 Lekë nga punësimi me kohë të pjesshme në Organizatën Humanitare Ndërkombëtare
1) Pakësim me 234 807 Lekë në llogarinë bankare pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 663 553,8 Lekë dhe në 31 D
2) Pakësim me 252 Euro në llogarinë bankare pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2016 ishte 559,82 Euro dhe në 31 Dhje
3) Shtesë me 53 Euro nga interesat në llogarinë bankare pranë SCAlbania.
4) Shtesë nga interesat me 12 498 Lekë në llogarinë Mjelma të tre fëmijëve, pranë Raiffeisen Bank.
5) Bashkëshortët, detyrim financiar i papaguar me vlerë 33 000 Euro për huanë e marrë pa afat dhe pa interes për blerjen e dyqanit në Tiranë
6) Bashkëshortja, shtesë me 503 240 Lekë në depozitën pranë SCAlbania, të ardhura nga paga vjetore si punonjëse në Bankën e Shqipërisë
7) Bashkëshortja, shtesë me 41 730 Lekë në depozitën pranë BKT, të ardhura nga paga vjetore pranë organizatës humanitare ndërkombëtare
8) Bashkëshortja, shtesë me 3 019 433 Lekë në depozitën pranë Raiffeisen Bank, të ardhura nga shitja e prodhimeve të fermës.
9) Bashkëshortja, blerje e makinës bujqësore fuoristradë karroceri me vlerë 300 000 Lekë, me të ardhurat nga paga dhe ferma.
SHPENZIME
Përshkrim
shpenzimi

Është
shlyer
shuma
prej 10
000 Euro
për blerjen
e
apartamen
tit me
sipërfaqe
109 m2 në
zonën
Komuna e
Parisit në
Tiranë,
sipas
kontratës
noteriale
me datë
23.03.2016
. Gjendja e
mbetur e
detyrimit
në 31
Dhjetor
2017
është 12
000 Euro.
Bank, me afat 180 muaj, disburuar në 31.08.2015 dhe afat deri në vitin 2030. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 5 580 250,38 Lekë.
e datë 01.08.2017, në llogarinë pranë Intesa San Paolo. Gjendja e kësaj llogarie në 31 Dhjetor 2017 është 8 523,55 Euro dhe shtesa vjetore e deklaruar ës
atori, Drejtoria Rajonale Shëndetsore.
me datë 05.12.2017 dhe sipërfaqe 76 m2 dhe çmim shitje 37 729 Euro, sipas kontratës me datë 02.12.2017. Vlera totale e shitjeve prej 72 729,95 Euro, ë
kontratës me datë 01.08.2017.
11 017,71 USD.

e llogarisë në 31 Dhjetor 2017 është 531 845 Lekë.

017 është 10 971,11 Lekë.
rtamentit me sipërfaqe 76 m2 dhe çmim shitje 35 000 Euro sipas kontratës me datë 05.12.2017 dhe shitja e apartamentit me sipërfaqe 76 m2 dhe çmim sh
ër apartamente në plazh, të cilat janë shkëmbyer me një Pronë në Shkozet. Katër apartamentet janë të madhësive 76.25 m2; 66.29 m2; 76.95m2 plus 74.8
ë shkëmbyer me një apartament tjetër 120 m2 ndërtim vitit 1994, plus bodrum dhe garazh 32 m2 ndërtime të vitit 1999
dhe godinë shërbimi ku kati përdhe është 1653 m2 plus 624 m2. Kjo pronë është shkëmbyer me pronë tjetër e përbërë nga truall 405 m2 dhe ndërtesë 164
Gjendja e detyrimit të mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 250 Euro.
maturimi 10 vjet.

të Pronave, për pronën e trashëguar nga babai të deklaruar më parë.
Lekë, interes 6% dhe këst mujor mesatar 32 942,24 lekë, marrë në datë 22.11.2013 pranë BKT dhe afat deri në 22.11.2023. Detyrimi për kredinë është mby
Lekë, normë interesi 6,1% dhe këst mesatar mujor prej 58 938,17 Lekë, marrë pranë BKT në datë 22.11.2013 dhe afat deri në 22.11.2023. Detyrimi për kre
Lekë mbi limitin e kreditit.
udhën 2015-2016 dhe pagesa nga Këshilli i Qarkut Fier, e përbashkët me bashkëshorten.
isë Fier dhe disbursimi i kredisë me vlerë 3 000 000 Lekë, e përbashkët me bashkëshorten.
vendit të Shqipërisë, e përbashkët me bashkëshorten .
57 859 Lekë. Detyrimi i mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 3 000 000 Lekë, kësti i parë i pagesës fillon në 08.02.2018.
risë Arsimore Rajonale Fier.

tyrimi financiar i pashlyer, 24 678 euro.
detyrimi financiar i pashlyer, 22 830 euro.

ruhet karakteri i detyrimit.

ik Gjinekologjik Mbretëresha Geraldinë.
në 31 Dhjetor 2017 është1 538 263 Lekë.

ardhurat nga paga.

res 6,15% dhe këst mujor 232,76 Euro, marrë pranë BKT në Mars 2007 dhe afat deri në Mars 2027. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është

16,5 m2, sipas kontratës së qirasë me datë 21.09.2011. Objektet janë në bashkëpronësi dhe vlera totale e qirasë për të gjithë bashkëpronarët është 300 00
Vlera totale e të ardhurave nga qiraja për të gjithë bashkëpronarët është 153 000 Lekë.
e 116,5 m2, sipas kontratës së qirasë me datë 14.02.2017, në bashkëpronësi. Vlera totale e të ardhurave nga qiradhënia për të gjithë bashkëpronarët ësht
urim kredie, për kredinë e akorduar nga Societe Generale Albania. Gjendja e principalit në 31 Dhjetor 2016 ishte 2 608 961,22 Lekë dhe gjendja e mbetur

ësjellës Kanalizime Korçë sh.a.
lës Kanalizime Korçë sh.a.

a dhe interesat bankare.
dhe interesat bankare.
e pranë DRSH Gjirokastër.

hur përfundimisht sipas vendimit gjyqësor të formës së prerë me datë 02.11.2016. Deklaruesja zotëron 25% të pronës.
n Gusht-Shtator. 2017. Gjendja e Bonove filliisht ka qënë 1 540 000 Lekë dhe në datën e deklarimit gjendja është 880 000 Lekë.

Alpha Bank. "
74 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 është 0 Lekë.
qënë 20 170 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 11 079 Lekë.
Dhjetor 2016 ka qënëminus 2 570 Euro dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë minus 1 615 Euro.
31 Dhjetor 2016 ka qënë minus 177 883 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë minus 179 236 Lekë.
Dhjetor 2016 ka qënë 63 Lekë dhe ne 31 Dhjetor 2017 u bë 105 Lekë.
2016 ka qënë minus 119 399 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2016 u bë minus 118 924 Lekë.
me vlerë 700 000 Lekë, interes 2,92% afat 5 vjeçar dhe këst mujor 12 553,21 Lekë. Kredia është marrë në datë 17.06.2016 dhe ka afat deri në 17.06.2021,

.12.2009 për shumën 40 000 euro dhe një kontrate tjetër huamarrje nënshkruar më 12.03.2010 për shumën 30 000 euro.
20 vjet dhe interes 5%.

me këst mujor 1 256,12 Euro dhe afat 20 vjeçar. Kredia është marrë në datë 04.03.2008 dhe gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 116 765

qënë i çregjistruar dhe është shitur për pjesë këmbimi.
e datë 01.12.2017. Një pjesë e të ardhurave nga shitja është përdorur për likuidimin e një pjese të borxhit ndaj vëllait të bashkëshortes.

jes ka qënë i çregjistruar.
nave të familjes.
me datë 27.12.2017.

hitja e autoveturës tip Peugeot. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 16 000 Euro.
etur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 300 000 Lekë.

marrë me qira nga bashkëshortja për 99 vjet.
nizatën Humanitare Ndërkombëtare Misioni pa Kufij.
7 ishte 663 553,8 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 428 748,52 Lekë.
6 ishte 559,82 Euro dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 307,82 Euro.

teres për blerjen e dyqanit në Tiranë.
punonjëse në Bankën e Shqipërisë.
ganizatës humanitare ndërkombëtare Misioni pa Kufij.
prodhimeve të fermës.
nga paga dhe ferma.
r 2017 është 5 580 250,38 Lekë.
ro dhe shtesa vjetore e deklaruar është 5 848,38 Euro.

ale e shitjeve prej 72 729,95 Euro, është depozituar në llogarinë pranë Raiffeisen Bank

ntit me sipërfaqe 76 m2 dhe çmim shitje 37 729 Euro, sipas kontratës me datë 02.12.2017.
25 m2; 66.29 m2; 76.95m2 plus 74.88 m2. Pasuria e shkëmbyer (pasuria që pakësohet) është 539 m2 truall plus ndërtesë dy katëshe ku kati përdhes ësht

ë nga truall 405 m2 dhe ndërtesë 164 m2. Kontrata e shkëmbimit është lidhur më 12. 06. 2017.
023. Detyrimi për kredinë është mbyllur me datë 15.05.2017, së bashku me detyrimin shtesë për interesa me vlerë 70 309 Lekë.
deri në 22.11.2023. Detyrimi për kredinë është mbyllur në datë 15.05.2017 së bashku me detyrimin shtesë për interesa me vlerë 28 458 Lekë.
e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 19 078,37 Euro.

gjithë bashkëpronarët është 300 000 Lekë.

nia për të gjithë bashkëpronarët është 102 000 Lekë.
961,22 Lekë dhe gjendja e mbetur e detyrimit për principalin në 31 Dhjetor 2017 është 2 142 966,29 Lekë.
016 dhe ka afat deri në 17.06.2021, gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 501 812 Lekë.
it në 31 Dhjetor 2017 është 116 765,11 Euro.

bashkëshortes.
esë dy katëshe ku kati përdhes është 506 m2 dhe kati i parë 487 më . Kjo pronë është fituar në vitin 1996
me vlerë 28 458 Lekë.