You are on page 1of 7

Rolul asistentei medicale în administrarea medicaţiei prescrise

Să cunoască şi să controleze:
 Medicamentul prescris pe pacient.
 Doza corectă de administrare.
 Timpii de execuţie.
 Acţiunea farmaceutică a medicamentelor.
 Frecvenţa de administrare şi intervalul dintre doze.
 Efectul ce trebuie obţinut.
 Contraindicaţiile şi efectele secundare.
 nteracţiunile dintre medicamente.

Să verifice şi să identifice:
 Calitatea medicamentelor.
 nte!ritatea medicamentelor.
 Culoarea medicamentelor.
 Decolorarea sau supracolorarea.
 "edimentarea# precipitarea sau existenţa flocoanelor $n soluţii.
 %ic&efierea medicamentelor solide.
 'palescenţa soluţiilor.

Să respecte:
 Calea de administrare prescrisă.
 Doza(ul prescris# orarul de administrare şi somnul bolnavului.
 ncompatibilitatea medicamentelor.
 Administrarea rapidă a medicamentelor desc&ise.
 'rdinea de administrare a medicamentelor
 ) tablete, soluţii, picături,injecţii, supozitoare, ovule vaginale *.
 "ervirea pacientului cu doza unică de medicamente pe cale orală.

Să informeze şi să anunţe:
 +acientul priv ind medicamentul prescris# calea de administrare# cantitatea# efectul
scontat# eventualele reacţii secundare.
 Medicul asupra efectelor secundare şi eventualelor !reşeli de administrare amedicamentelor.

Condiţii de administrare:
 !ienă. Dezinfecţie. Asepsie. "terilizare.
 Menţinerea măsurilor de suprave!&ere şi control a infecţiilor nosocomiale sau
intraspitaliceşti.

Modul de administrare al medicamentelor este prescris de medic ţinând cont


de următoarele considerente
 "tarea !enerală şi toleranţa individuală a pacientului.
 +articularităţi anatomice şi fiziolo!ice ale pacientului.

Capacitatea de absorbţie şi timpul acesteia.
 Efectul asupra căii de administrare )mucoase# te!umentare*.
 nteracţiunea dintre combinaţiile de medicamente administrare.
 "copul urmărit şi evoluţia bolii pacientului.

Reguli generale de administrare a medicamentelor:


,.-espectarea medicamentului prescris.
.dentificarea medicamentelor
prezentare# culoarea# mirosul. de administrat / asistenta trebuie să cunoască forma de
0.1erificarea calităţilor )valabilitate# ambala(# $nscrisuri# aspect# miros# culoare şi
inte!ritate.
2.-espectarea căilor de administrare a medicamentelor.
3soluţiile uleioase se administrează strict intramuscular# soluţiile &ipertone se
administrează strict intravenos.
4.-espectarea orarului de administrare şi a ritmului prescris de medic / unele
medicamente se administrează $nainte de masă / pansamentul !astric# altele se
administrează $n timpul mesei / fermenţii di!estivi# altele după masă / antiemetizante.
5.-espectarea dozei de administrare.
6.-espectarea somnului bolnavului )excepţie fac antibioticele etc.*
7.."ervirea bolnavului cu doza unică de medicament.
8.-espectarea succesiunii
picături# in(ecţii# $n administrarea medicamentelor 9tablete# capsule##soluţii#
ovule# supozitoare.
,:..%ămurirea bolnavului asupra medicamentelor prescrise )asistenta trebuie să cunoască
indicaţii# contraindicaţii# incompatibilităţi# efecte secundare*.
,,.Anunţarea imediată a !reşelilor de administrare a medicamentelor.
,.Administrarea imediată a medicamentului desfăcut sau desc&is.
,0.-espectarea măsurilor de asepsie pentru a preveni infecţiile intraspitaliceşti.

3..! R"#$# %S&S'()'(& M(*&C%#( +) (,%M&)%R(% C#&)&C- %


%C&()'$#$&

Asistenta medicală are $ndatorirea de a observa starea !enerală a pacientului $ncă de


la internarea să. Ea trebuie să ştie să evalueze starea de sănătate a pacientului pentru a
transmite medicului date importante pentru stabilirea dia!nosticului şi pentru stabilirea
$n!ri(irilor de care are nevoie pacientul. De aceea# se recur!e la examinarea clinică şi
paraclinică# $n care asistenta medicală (oacă un rol important.
Asistenta medicală# printr3o observaţie clinică (ustă şi susţinută asupra pacientului#
are obli!aţia să observe şi să consemneze aspectul !eneral al pacientului# $nălţimea şi
!reutatea să )pentru a determina obezitatea sau caşexia*# v;rsta aparentă şi reală# aspectul
pielii )care a(ută la cunoaşterea stării de &idratare sau des&idratare a or!anismului*# ţinuta#
faciesul# mersul# starea psi&ică.
De asemenea#
manifestările se va !enerate
de dependenţă urmări atent şi sistematicnevoilor#
de nesatisfacerea necesităţile
ca să pacientului
poată stabilişi
obiective evaluabile pentru o $n!ri(ire pertinentă şi de calitate. Cadrul medical mediu va
avea !ri(ă să ia la cunoştinţă situaţia !lobală $n care se află pacientul şi# $ntr3o manieră
selectivă# să remarce detaliile importante# sc&imbările care apar $n evoluţia lui şi utile
pentru explorarea paraclinică.
Este importantă cule!erea datelor din diverse surse# sarcină revenită tot asistentei
medicale9 din foaia de observaţie# foaia de temperatură# de la familia pacientului# de la
ceilalţi membrii ai ec&ipei de $n!ri(ire# $nsă principala sursă răm;ne pacientul. Cule!erea
datelor trebuie să se facă cu mare atenţie şi minuţiozitate# pentru a nu se omite
problemele importante şi pentru a se face o evaluare corectă a lor. Acesta trebuie intero!at
dacă a mai consultat alţi specialişti şi c;nd s3a a!ravat starea să !enerală.
Toate datele privind starea !enerală a pacientului şi evoluţia bolii acestuia se
notează permanent
clinic exact# care va$nfifoaia de observaţie
valorificat şi planul
de ec&ipa de $n!ri(ire#
de $n!ri(ire şi va fipentru a obţine
baza unui un tablou
nursin! de
calitate.
Colaborarea la examinarea clinică a pacientului este una din sarcinile importante ale asistentei.
A(utorul acordat medicului şi pacientului $n cursul examinării clinice de!revează pe acesta din urmă
de eforturi fizice# $i previne o serie de suferinţe inutile# contribuie la crearea unui climat favorabil $ntre
pacient şi medic# face accesibilă medicului explorarea tuturor re!iunilor or!anismului# servindu3l şi cu
instrumentarul necesar# toate acestea intervenind pentru scurtarea timpului expunerii pacientului $n
stare !ravă la traumatismul examinărilor# $n acest fel# a(utorul asistentei la examinările clinice este
indispensabil $n cazul pacientilor $n stare !ravă şi foarte utilă $n cazul tuturor pacientilor.

"arcinile asistentei $n pre!ătirea şi asistarea unui examen clinic medical sunt următoarele9
• pre!ătirea psi&ică a pacientului<
• adunarea# verificarea şi pre!ătirea instrumentarului necesar<
• dezbrăcarea şi $mbrăcarea pacientului<
• aducerea pacientului $n poziţiile adecvate examinărilor<
• asi!urarea iluminaţiei necesare la examinările cavităţilor naturale<
• deservirea medicului cu instrumente<
• ferirea pacientului de traumatisme şi răceală<
• aşezarea pacientului $n pat după examinare şi facerea patului.
· regătirea psi/ică a pacientului se încadrează în muncă de educaţie
şi de liniştire pe care asistenta o duce cu pacientul din momentul
primirii lui în secţie. %titudinea ei faţă de pacient tre0uie să reflecte
dorinţa permanentă de a1l a2uta crearea climatului favora0il4
atitudinea apropiată4 constituie factorii importanţi ai unei 0une
pregătiri psi/ice4 în prea2ma e5aminărilor de orice natură4 asistenta
tre0uie să lăm
e5aminărilor4 ureascăsă pa
căutând se cireducă
entul la
asupra caracte
minimum rului care
durerile inofensiv al
eventual
vor fi provocate prin unele manevre simple.
%dunarea4 verificarea şi pregătirea instrumentarului necesar
e5aminării clinice medicale.
&nstrumentele vor fi verificate în ceea ce priveşte starea de
funcţiune4 apoi vor fi aşezate pe o tavă utilizată numai pentru acest scop
şi învelite cu un şervet.
%sistenta va sta în faţa medicului de cealaltă parte a patului. 'ava
cu instrumente o depune pe noptiera pacientului.
· *ez0răcarea şi îm0răcarea pacientului se vor face după principiile
arătate
tre0uie în capitolulcomplet4
dez0răcaţi 6 îngri2irile generale
cu ocazia acordate pacientului6.
e5aminării4 acientii
însa dez0răcarea nu
tre0uie făcută neapărat deodată.
*upă terminarea e5amenului clinic4 pacientul tre0uie să fie
îm0răcat în rufăria de spital4 îm0răcarea şi dez0răcarea tre0uie
efectuate cu foarte mult tact şi fineţe4 pentru a nu provoca dureri sau
mişcări inutile.
· %ducerea pacientului în poziţia adecvată e5aminării şi spri2inirea
lui uşurează mult4 atât munca medicului cât şi eforturile pacientului4 în
cursul e5aminării4 pledurile şi plăpumile vor fi împăturite la capătul
distal al patului.
(5aminare
pacientul va staaînsepoziţia
începecea
prinmai
luarea anamnezei.
comodă în #a
pentru el. acest timp4
e5amenul
o0iectiv însa4 el tre0uie adus totdeauna în poziţiile cele mai adecvate
o0servaţiei. %stfel4 inspecţia generală se va face aducând pacientul în
decu0it dorsal. #a nevoie4 asistenta va a2uta pacientul să se întoarcă4
pentru a putea fi o0servate şi tegumentele de pe faţa posterioară a
corpului.
(5aminarea organelor toracice la pacientul grav 1 deose0it de
ordinea o0işnuită a e5aminării clinice 1 se va începe în decu0it dorsal.
*upă terminarea feţelor anterioară şi laterală ale toracelui4 e5aminarea
se va continua în poziţie şezând. acientul se va ridica din decu0it
dorsal singur sau cu a2utorul asistentei4 care se va aşeza pe marginea
patului faţă în faţă cu pacientul şi îl va spri2ini din regiunea omoplaţilor
cu am0ele mâini4 ridicându1l în poziţie şezând. #a nevoie4 el va spri2ini
capul pe umărul asistentei.
(5aminarea organelor toracice se completează cu măsurarea
tensiunii arteriale.

entru aceasta4 imediat după e5aminarea toracelui4 asistenta aplică


0anda tensiometrului pe 0raţul pacientului.
Examenul clinic al abdomenului este făcut de medic prin9
 palparea abdomenului )dă o senzaţie de rezistenţă elastică*<
 percuţia abdomenului )evidenţiază timpanism difuz# exa!erat# uneori cu matitate
fixă pe flancuri 3 lic&id sta!nant $n porţiunile intestinale declive*<
 auscultaţie abdominală )se aud z!omote &idroaerice# provocate de ansele care se
contractă*<
 tact rectal )poate evidenţia o tumoare anală sau rectală ocluzivă< ampula rectală
poate fi !oală sau plină cu materii fecale*<
 tact va!inal )poate releva uneori formaţiuni $n abdomenul inferior# care pot fi

cauzeExaminarea
determinanteor!anelor
ale ocluziei*.
abdominale se face $n decubit dorsal cu braţele $ntinse şi
relaxate de3a lun!ul corpului# iar membrele inferioare să fie $ndoite din !enunc&i# pentru
relaxarea musculaturii abdominale. =n vederea acestui scop# se solicită pacientului să nu
$ncordeze muşc&ii peretelui abdominal# pentru a permite medicului palparea or!anelor
intraabdominale.
Este important ca a(utorul acordat de asistenta $n cursul examenului clinic trebuie să
ferească pacientul de traumatisme şi oboseală. Executarea unui examen nesistemati c# care
cere pacientului repetate eforturi de aşezare > ridicare din pat# utilizarea forţelor sale fizice
peste măsura# ne!li(area spri(inirii pacientului $n poziţiile necesare cerute de reuşita
examenului# toate acestea obosesc repede pacientul# impun;nd $ntreruperea examinării#
put;nd c&iar provoca o a!ravare a bolii sale.

R"#$# %S&S'()'(& M(*&C%#( +) (*$C%7&% ()'R$


S-)-'%'( % %C&()7&#"R

+e l;n!ă rolul terapeutic pe care $l are asistenta medicală $n $n!ri(irea pacienţilor cu


ciroză &epatică## aceasta are şi un rol important $n profilaxia afecţiunii# $n educaţia
sanitară a pacientilor. +entru aceasta# asistenta trebuie să aibă cunoştinţe despre boală#
despre tratamentul ei# dar şi despre pacient# $n ceea ce priveşte obiceiurile lui# mediul $n
care locuieşte şi# de asemenea# pe parcursul spitalizării pacientul trebuie urmărit $n
vederea observării deprinderilor de i!ienă sau de alimentaţie.
+entru a preveni boala# asistenta medicală trebuie să le explice pacienţilor că este
important să se evite anumite obiceiuri# cum ar fi consumul excesiv de alcool $n cazul
pacienţilor cu ciroză etanolică.
Este foarte important ca asistenta medicală să le explice pacientilor că trebuie să se
prezinte la medic# fie şi pentru un control de rutină.
De asemenea# asistenta medicală duce muncă de educaţie sanitară şi pacienţilor
spitalizaţi# $ncura(;ndu3i să semnaleze modificări $n starea lor de sănătate# educ;ndu3i să
aibă o%a i!ienă personală
externare# ri!uroasă
asistenta pentru
trebuie să seaasi!ure
prevenicăapariţia complicaţiilor.
pacienţii beneficiază de toate
recomandările necesare vindecării. Aceste recomandări nu ţin doar de re!imul alimentare
strict# impus de medic# ci şi de urmarea cu atenţie a tratamentului prescris la domiciliu#
prezentarea la control medical periodic.
=n educaţia sanitară pe care asistenta medicală o realizează $nspre pacienţi# este
necesară o atitudine convin!ătoare# amabilă# care să arate că este interesată de ceea ce se
va $nt;mpla $n continuare cu pacientul. Aceste atitudini $ncura(ează pacientul să se
intereseze şi mai mult despre evoluţia să# despre procedurile la care a fost supus şi ce
trebuie să facă $n continuare pentru a se vindeca $n totalitate.

R"#$# %S&S'()'(& M(*&C%#( +) (,%M&)%R(% %R%C#&)&C-


Asistenta medicală va recolta toate produsele de laborator indicate de medic şi se va
$n!ri(i să i se facă pacientului toate investi!aţiile necesare şi să introducă $n foaia de
observaţie a acestuia buletinele obţinute prin examenele efectuate. Este indicat ca aceasta
să cunoască rezultatele primite de la laborator şi să ştie să le interpreteze mai mult sau
mai puţin complet.
Examenele paraclinice completează examenul clinic.
-ezultatele examenelor paraclinice depind de profesionalismul şi corectitudinea cu
care asistentele medicale au făcut recoltarea produselor biolo!ice şi patolo!ice sau au
pre!ătit pacientul pentru investi!aţie.
Toate aceste te&nici trebuie bine stăp;nite de către asistenta medicală deoarece de
corectitudinea realizării lor depind rezultatele corecte ale acestor investi!aţii.
Asistenta va trebui să recolteze de la pacientul cu ciroză &epatică s;n!e pentru
determinarea9
 &emoleuco!ramei9 &emo!rama arată un număr mare de &ematii şi un &ematocrit
crescut. Aceasta se datorează &emoconcentraţiei prin pierderea de plasmă# care iese din
circulaţie $n lumenul intestinal şi $n cavitatea peritoneală. +oate apărea leucocitoza $n
cazul $n care ocluzia intestinală se complică cu o peritonită<
 1.".?9 pentru depistarea unor eventuale infecţii care se pot produce $n cazul $n
care lic&idele intestinale se varsă $n cavitatea peritoneală şi# $n combinaţie cu flora anală
care devine &iperactivă# devin &ipertoxice şi infectate<
 proteinelor san!vine9
Asistenta medicală va trebui să $i explice pacientului scopul recoltării acestor probe
de s;n!e# va trebui să manifeste discreţie $n comunicarea anumitor rezultate
nefavorabile care ar putea altera starea psi&ică a pacientului# va trebui să asi!ure
pacientul că nu există pericol $n te&nica propriu3zisă a recoltării. De asemenea#
pacientul necesită şi o pre!ătire fizică9 se anunţă să nu măn;nce $n dimineaţa
recoltării şi să păstreze repaus fizic.
 Examenul sumar de urină se va face pentru a da informaţii asupra stării de
funcţionare a rinic&ilor. =n acest caz# asistenta medicală va trebui să anunţe pacientul
asupra necesităţii examenului# cum să utilizeze numai recipientul !ol şi curat.
Apoi# se va asi!ura că patul este prote(at cu muşama şi aleză $n cazul $n care
pacientul nu se poate deplasa# se va face toaleta or!anelor !enitale externe.

E1A%@A-E FA%B

+acient $n v;rstă de....... de ani# s3a internat de ur!enţă pe data de ...........# cu


următoarele manifestări de dependenţă9............................................................
=n urma examenelor clinice şi paraclinice )&emoleuco!ramă completă# 1"?#
!licemie# bilirubină# timp uic# fibrino!en# tri!iceride# electroforeză# !rup s!-&# Ex.
urină# Eco!rafie abdominală# -x. pulmonar# EG* s3a stabilit
dia!nosticul9..........................................................................................
+entru problemele de dependenţă pe care pacientul le prezintă s3au stabilit
obiectivele de $n!ri(ire şi intervenţiile necesare conduitei de ur!enţă.
'biectivele
pacientul propuse
a fost pre!ătit fizicpentru actualele
şi psi&ic probleme
$n vederea de dependenţă
examelor paraclinice.au fost realizate şi
=n urma intervenţiilor cu rol propriu şi dele!at# a tratamentului administrat
)!lucoză ,:H 3,::: ml  insulină 7 ui# soluţie -in!er 4:: ml#ser fiziolo!ic3 4:: ml#
Metoclopramid 0 f>zi , fiolă i.v.# Au!mentin 0 !rame>zi# Al!ocalmin 0f>zi# +iafen 0f>zi*
obiectivele propuse pentru problemele de dependenţă au fost rezolvate.
Astfel că# $n data de ...........pacientul prezintă stare !enerală bună# micţiuni
fiziolo!ice# mişcare şi postură adecvată# somn fiziolo!ic odi&nitor# ec&ilibrat psi&ic.
+acientul s3a externat cu următoarele recomandări9
 va respecta un orar al meselor / trei mese principale pe zi şi două !ustări $ntre
mese / fructe< dieta va cuprinde alimente şi preparate uşor di!erabile# care să asi!ure un
aport suficient de !lucide şi un aport suficient de aminoacizi necesari re!enerării celulare<
 va m;nca 2/4 mese pe zi )se recomandă mese mici şi fracţionate*<

 după mesele principale va sta culcat aproximativ I oră<


 consumul de lic&ide cel puţin  l pe zi<
 respectarea tratamentului medicamentos prescris de medic<
 revenirea la control clinic şi biolo!ic peste 0: zile.