You are on page 1of 6

nPOT0£11KEIO AGHNON

TMHMA YnOGEL:EON ANAIKAL:TIKHL: EKTEJ\EL:HL:

//.
/~~ /
'--'

/
/ i
'

t'~!JOS Arr6q>acr11<;
{; 63)'2018
(AVOKOTT~ 20047/725/2018)
TO MONOMEAE:E nPOTOLliKElO A0HNQN

ATTon:AOUf.J£VO OTTO Tfl i11KOOT~ A8avaoia Movtra, npoc:opo


npwTOOIKWV, TflV OTTOio OpiO£ 0 npoc:opo<; TOU Tpif.JEAouc; LUf.J~OuAiou
6 i£U8UVOfl<; TOU npwroOIK£iou A8flVWV KOI TO lpOf.Jf.JOTEO 8c:oowpo BAOXOKfl.
LUVEOpiOO£ Oflf.JOOIO OTO OKpoar~p i O TOU OTI<; 17 ATTpiAiOU 2018 YIO VO
OIK00£1 rr1v urro8£0fl f.J£TO~u :
Tau AvoKOTTrovro<; 6flf.JflTpiou J\upiTfl rou BamAEiou , KaroiKou
Mc:A1ooiwv AniK~<; (ooo<; /\opoou Bupwvo<; op18f.J. 8), o orroio<;
t:KTTpoown~8flK£ ono rov rrAflpc: ~oumo OIKflyOpo rou /\c:wvioo L:raf.Jou.
Tfl<; Ko8' ~ <; fl ovoKoTT~ : Avwvuf.Jfl<; Tp orrc:~IK~<; Ermpc:ioc; 1-JE TflV
ETIWVUIJlO «TPAnEZA nEIPAIQL: A. E.», TTOU £0p£U£1 OTflV A8~vo (000<;
AIJEPIK~<; op18f.J. 4) KOI c:Krrpoownc:irm VO!Jif.JO, ll orroio £KTTpoowrr~8flK£ oTTo
rov TTAflpc:~oumo OIKflyopo Tfl<; lc:wpy1o 2::TTflAiorrouAo.
0 OVOKOTTTWV sflT£[ VO yiV£1 O£KT~ fl OTTO 01-03-2018 OVOKOTT~ TOU , TTOU
KOTOT£8flK£ OTfl lpO!Jf.JOT£[0 TOU £11KOOTflpiOU TOUTOU IJE OU~OVTO Op181JO
t K8£0fl<; Kara8£oc:w<; OIKoypacpou 20047/725/2018 , TTpooolopiorflKE y1o Tfl
OIKOOIIJO TTOU OVa<pEpETOI OTflV OPX~ Tfl<; rrapouoo<; KOI ypacpTflKC: OTO TTIVOKIO .
/
/•
Km6 Tfl ou~~TflOfl Tflc; uTTo8£oc:wc;, 01 TTAflpc:~oumol OIKflyopol T~v
·<1
OIOOfKwv ovtTTru~ov roue; IOXUPIOf-Jouc; roue; KOI ~~TflOOV vo yfvouv i5c:KT6 ooo,... 't-c~ . /\
·<' ''~~ -"-""
ovocptpovrm ora TTPOKTIK6 Tflc; iS[Kflc; KOI OTic; tyypocpc:c; TTpoT6oc:1c; rrou \, 1>-
·.. rj
~... \ _J , ..
-...... .;') \.)
Kor£8c:oov. ---

ACl>OY MEAETHI:E TH .lliKOrPACl>IA


l:KE<l>0HKE l:YMQ>ONA ME TO NOMO

Me: TflV UTTO Kp[Ofl OVOKOTT~ TOU, 0 OVOKOTTTWV ~6AAEI KOTO Tflc;
EKTc:Ac:oTIK~c; OIOOIKoofoc;, TTou c:moTTc:uoc:rm ouv6f-JEI Tflc; oTTo 01-09-2017
ETTITOy~c; TTpoc; TTAflpWf-1~ KOTW81 OVT1yp6cpou TOU TTpWTOU EKTEAEOTOU
orroyp6cpou Tflc; uTT' op 18f-JOV 8575/2012 01moy~c; TTAflpWfJ~c; rou .6.1KOOT~ rou
MOVO}Jt:Aouc; npwTOOIKC:fou A8flVWV KOI ~flTE[ VO OKUpw8c:f fl we; OVW ETTITOY~
KOI fl f-JE op18}Jo 2929/18-01-2018 £K8C:Ofl ovoyKoOTIK~c; Kmaoxc:oflc; oKIVflTflc;
TTEpiOUOfoc; TOU OIKOOTIKOU ETTI}JEAflT~ Tflc; TTC:plcpEpC:IOc; TOU EcpETEfou A8flVWV,
f-JC: E:opo TO npwTOOIKC:lO A8flVWV, IWOVVfl MflTPOVIOVVfl (ll OTTofo TOU
KOIVOTTOI~8flKE VOf-Jif-10 TflV 19-01-2018), OUVOfJEI Tflc; OTTOioc; TO OVOVKOOTIKWc;
KOTOOXC:8EV OK[VflTO, Tflc; IOIOKTflOfoc; TOU, EKTf8ETOI 0£ Oflf-10010 QVOVKOOTIKO
TTAc:IOTflpiOOf-10. ZflTC:l OKO}Jfl VO KOTOOIKOOTC:l fl K08' ~c; fl OVOKOTT~ OTflV
TTi\flpWf-1~ Tflc; OIKOOTIK~c; TOU OOTTOVflc;.
Me: TETOIO TTC:piEXOfJEVO KOI OlTflf-10, fl OVOKOTT~ OUT~ TTOpOOC:KTO
EIOOYETOI TTpoc; OU~~TflOfl EVWTTIOV TOU Ko8' UAflV KOI KOTO TOTTOV Opf-JOO[OU
.6.1KQOTflp[ou TOUTOU (6p8po 933 TTOp. 1 KOI 2 KnoA.6.) KOTO TflV TTpOKC:lfJC:Vfl
C:IOIK~ OIQOIKQO[O TWV TTEpiOUOIOKWV OiOcpOpWV (6p8po 614 ETT., 937 TTap. 3
KnoA.6.), f-JE oc:oof-JE:vo 6TI ll 616Tasll rou 6p8pou 933 KnoA.6. c:cpapf-16(c:ral c:v
TTpoKc:lfJEvw 6TTwc; rpoTToTTol~8flKE Kal avTIKmaoT68flK£ oTTo r1c; i5Jm6sc:'c; rou
v6f-Jou 4335/2015, acpou 11 c:Krc:Ac:oriK~ OlaOIKaoia apx1oc: }JET6 TflV 01-01-2016
(6p8po 9 TTap. 3 TOU 6p8pou TTpWTOU TOU V. 4335/2015) !JC: TflV C:TTlOOOfl Tflc;
c:mray~c; TTpoc; EKTE:Ac:ofl orov avaKoTTTovra. Es6AAou, ll ovaKoTT~ txc:1 aoKfl8c:i
VO!JOTUTTa Kal E!JTTp08C:OfJO KaT' 6p8po 934 TTap. 1 TTC:p. a· KnoA.6., Ka86oov
KOTOTE8flKE OTfl lpaf-J}JOTC:fa TOU TTap6VTOc; .6.iKOOTflpiou TflV 01-03-2018 Kal
ETTI008flKE OTflV Ka8' ~c; fl avaKOTT~ aU8flfJEp6v (~A . TflV UTT' ap18f-J. 7772/01-
03-2018 EK8Eofl c:TTioooflc; rou OIKOOTIKOU ETTifJEAflT~ Tou Ecpnc:fou A8flVWV, f-JE
E:opo TO npwTOOIKC:fo ASflVWV, lc:wpyfou K~Q:T6TTouAou), ~TOI EVToc;
\ \ !
\ , ~\ i
'-\ \ "\ !
\ f\
I I '-.
\j •, '· 2
~ . ..
.\

2° cpuMo Tile; un' ap18!J66


-~
o:<
D 2018 anocpcioEwc; rou Movo!JEAouc; npwroOIKEiou A811vwv
(T!J~!J Yno8£o£wv AvayKaOTIK~c; EKr£Awllc;
EIOIKEc; LliOOIKOOiEc;)

Trl<; v6f.Jif.Jfl<; rrpo8£of.Jia<; Twv oapavTa rrtvn: fl!JEpwv rou ap8pou 934 rrap. 1
OTOIX . a· £C5. a· TOU KnoAL1 arr6 TflV £TfiOOOfl OVTiypa<pou Tfl<; KaTOOX£T~pla<;

EK8£0fl<; OTOV OVQKOITTOVTQ TflV 19.01.2018 (~A. Tfl OX£TIK~ Oflf.J£lWOfl TOU
apf_JOOIOU OIKQOTIKOU £Tflf.J£AflT~ £Tfi TOU £TTI008EVTO<; QVTiypa<pOU Tfl<;
KQTOOX£T~p1a<; EK8£0fl<;). nptrr£1, £Tf0f.JEVW<;, va £P£UVfl8£i Tf£PaJTtpw w<;
rrpo<; TO rrapaO£KTO KQI Tfl VOf.JIK~ KQI OUOIQOTIK~ ~OOif.JOTflTa TWV A6ywv Tfl<;.
LU!J<pWVQ !JE TO ap8po 630 KnoAL1 ll Olaray~ ITAflpWf.J~<; KaTOpTi~£TQI
syypa<pW<; KQI rrptrr£1 VQ IT£p1EX£1: a) TO OVOf.JaTETTWVU!JO TOU OIKQOT~, 0
orroio<; £KOi0£1 Tfl OlaTay~ ITAflpWf.J~<;, ~) TO OVO!JaTETTWVUf.JO , TflV KQTOIKia KQI
Tfl OI£U8uvofl £K£ivou, o orroio<; ~~TflO£ TflV tKOOOfl Tfl<; 01aray~<; rrAflpWf.J~<;
KOI EK£iVOU KaTO TOU orroiou OTpE<p£Tal fl aiTflOfl, y) TrlV aJTia Tfl<; ITAflpWf.J~<; 0)
TO rroo6 Twv XPfl!JOTwv ~ xpwypa<pwv, rrou rrptrrc:1 va Kma~Afl8£i, £) o1may~
rrpoc; rrAr]pWf.J~, or) urr6f.JVflOfl o£ £K£ivov Kma TOU orroiou orpt<p£Tal, OTI EX£1
TO OIKaiwf.Ja va aoK~0£1 avaKorr~ f_Jtoa o£ otKa rrtvr£ (15) flf.JEP£<; arr6 TflV
c:rriooofl Tfl<; 01may~<; rrAflpWf.J~<; Kal ~) TflV urroypa<p~ Tou OIKaor~. L:c: 6TI o£
a<popa TO Kma~Ar]rto rroo6 XPfl!Jdrwv ~ xpwypa<pwv , aur6 c:ivm avayKaio y1a
HlV rrA~pWOfl Tfl<; rrpo0rro8tm~w<; y1a TflV avayKaOTIK~ £KTEA£0fl (ap8po 916
KnoAL1) , Ka86oov y1a va yiv£1 auT~ rrptrr£1 va rrpoKUTTT£1 arr6 rov £KT£A£oT6
TiTAO TO TTOOO KQI TO ITOIOV Tfl<; rrapOX~<;. nptTT£1 0£ f..J£ TO TTOOO VQ
rrpooTi8£VTal , av urrapxc:1 aiTfl!JO, KaJ 01 TOKOI , OXI !JE ouvurroAoy1of_J6 TOU
OpiOf.JEVOU TfOOOU QUTWV , aAAa !JE TflV rrpoo8~Kfl Tfl<; A£~£W<; -VOf..JI!JOTOKQ- KQI
rou rrpooOIOpiO!JOU Tou xp6vou tvap~fl aurwv. 01 KE<paAaiOITOifl!JEVOI , Of..JW<;,
r6Kol rrptrrc:1 va ypacpovra1 Kma rroo6 opiO!JE:vo. Arr6 TflV rrapaA£1l-1.Jfl c:v6<; £K
rwv rraparravw oTOIXEiwv Ofl!Jioupyc:irm aKup6TflTa Tfl<; 01may~<; rrAflpWf.J~<;.
aKup6TflTa rrou or..v Errtpxum auroOIKaiw<;, a<pou o v6f..JO<; or..v opi~EI aur6 ,
aM6. 8q.J£AIWV£1 A6yo avaKorr~<;. AAAwor£ , ouf..J<pwva !Jf.. Tl<; o1ara~£1<; rou
ap9pou 916 KnoAL1 avayKaOTIK~ £KTtA£Ofl oc:v !JTTOp£i va yiv£1, av arr6 rov
£KT£A£OT6 TiTAO 0£V TTpOKUTTT£1 fl TTOOOTflTa KQI fl TfOIOTflTa Tfl<; ITQPOX~<;. H
OlaTa~fl aur~ EX£1 r£8£1 Kupiw<; y1a TflV rrpooraoia rwv OU!J<pEp6vrwv TOU

_) "
,/\
. r"~.
o<pEIAETfl, o oTTofoc; Kma TflV EKOOofl ~ Kma TflV KmapriOfl rou rfrAou TTps:rr~f,\ -t-~
VO TEAEi OE VVWOfl TOU TTOOOU KOI TOU Eioouc; Tfl<; TTOPOX~<;, YIO rriV
·.
~~~;....
-.;~-
IKOVOTTOJflOfl Tfl<; OTTOJO<; ETTIOTTEUOETOI OE ~apo<; TOU EKTEAEOfl. LU!-lTTA~pWOfl " )1._Qj_
OE TOU EKK080p10f-JEVOU Tfl<; OTTOIT~OEW<; OTTO OTOIXEJO ~ syypa<pa EKTO<; TOU
EKTEAEOTOU TiTAOU OEV EJVOI ETTITpETTT~, K08000V fl OTTOJTflOfl TTpETTEI VO
TTpOKUTTTEI cmo TOV iOIO TOV EKTEAEOTO TiTAO, OIO(j)OpETIKO 0 TiTAo<; 8EWpEiTOI
OVUTTOpKTO<;. (~A . E<pA8 1132/2008 E<PA~ 2009 . 106, EAA~Vfl 2008. 1708)
nEpOITEpw, OTTO Tl<; OIOTO~EI<; TWV ap8pwv 904 , 915, 916 KOI 924 KnoM1
OUVOYETOI OTI fl ETTI TOY~ TTpO<; EKTEAEOfl, fl OTTOfO OTTOTEAEi TflV TTpOOIKOOiO Tfl<;
ovoyKOOT I K~<; EKTEAEOfl<;, TTPETTEI vo TTEPIEXEI ouVTOf-lfl f-JVEio rou o<pEIAOf-JEVOU
TTOOOU , XWPi<; VO OTTOITEfTOI va EKTf8ETOI TO IOTOpiKO K08E KOVOUAfou, oAAa
OpKEi VO TTpOKUTTTEI OTTO TflV ETTITOY~ fl OITfO Tfl<; OTTOlTflOfl<;, fl OTTOfO
TTEpiypa<pETOI KOT' OPX~V OTO OVTfypa<po TOU TfTAOU, KOTW OTTO TO OTTOfO
OUVTOOOETOI fl ETTITOy~, K08W<; KOI fl O(j)EIA~ KOTO KE<pOAOIO, TOKOU<; KOI E~OOO.
E<pooov EXEI ylvEI o OIOXWPIOf-JO<; ouroc;, fl Emroy~ TTopouma~EI TTAflpOTflTO
( ~A . An 1773/2001 EAA~Vfl 43 OEA. 1385).
ME ro f..JOVOOIKO Aoyo Tfl<; tvOIKfl<; ovaKoTT~<; rou, o ovoKoTTrwv
ETTIOIWKEI TflV OKUpWOfl TWV TTpOO~Of..f..Of-JEVWV TTpO~EWV Tfl<; EKTEAEOTIK~<;
iSIOOIKaofoc;, IOXUPI~Of-!Evoc; or1 01 Ev Aoyw TTpa~EI<; OTflpl~ouv ro Kupoc; roue;
ETTi aKupou EKTEAEorou rlrAou ( ~TOI TflV uTT' api8f..JOV 8575/20 12 iS1may~
TTAflpWf-1~<;), OTflV OTTOfa OEV OVO(j)EpETOI TO OKpi~E<; TTOOO TWV
KE<paAOIOTTOiflf..JEVWV TOKWV, we; EK TOUTOU OEV TTpOKUTTTEI fl OKpi~~<; OITJO (KOTO
TTOOO KOI TTOIOV) Tfl<; O(j)EIA~<; TOU , f..JE OTTOTEi\EOf..JO VO K08fOTOTOI IOIOfTEpa
ouoxEp ~c; fl Of-Juva TOU. 0 A6yoc; ouroc; Eivm VOf-Jif.JO<;, 8Ef..JEAIOUf.JEVo<; OTfl
O laTO~fl ro u 6p8pou 630 KnoA~, OUf-!<pwva KOI f..JE TO ovaAur1Ka EKTI8Ef..JEVO OTfl
VOf.J IK~ OKE4Jfl TTOU TTpOfly~8flKE KOI TTpETTEI va E~ET008Ei TTEpOITEpW OV EiVOI

~OOif..JO<; OTTO O UOIOOTIK~ OTT04Jfl. ATT6 TO TTpOO KOf..JI~Of-JEVO f..JET' ETTIKA~m: wc;

OTTO roue; OIOOiKouc; tyypacpa aTTOOEIKVUETOI 6r1 f.JE TflV ETTiOIKfl uTT' op18f..J6V
8575/2012 0 1moy~ TTAflP WIJ~<; o avaKoTTrwv UTTOXPEWVETOI vo Kmo~aAEI OTr]V
K08' ~<; fl OVOKOTT~ TpOTTE~IK~ ETOipEiO TO TTOOO TWV 1.131.120,86 EUpW, f..JE TO
VOf..JIIJO TOKO OTTO TflV ETTOIJEVfl ETTiOOOfl<; ~fl<; E~WOIKfl<; O~AWOfl<; KOTOyyEAio<;
I

Tr]<; O Uf-J~OOfl<; ( ~TOI OTTO 16-02-2012) f..JEXPI TflV oAOOXEP~ E~ocpA flOfl, K08W<;
KO I TO TTOOO TWV 19.229 EUpW YIO Tfl OIKO~TIK~ OOTTOVfl EKOOOfl<; Tfl<; OIOTOy~c;
l
O UT~<; . 00TOOO , OTfl ouyKEKPI!JEVfl OIOTO~~\TTAflpWf-1~<; OEV OVO(j)EpOVTOI 01
~. -~
& -- \._\ '~ 4
~.I ··\
-··r
. '\" .. \
.I
I 'i rtl~f
·'
3° tpUAAO Hlt; urr' api8~6P 012018 OTTOtpc'tm:wc; TOU Movo~EAouc; npwTOOIKEJOU A8r]VWV
(T~~~a Yrro8f:a£wv AvayKaOTIK~c; EKrf:Awr]c;
EIOIKEc; L'IIOOIKOOi£c;)

·"'·! 7

K£<.paAOI01TOifliJSVOI TOKOI KOTO 1T006 OpiOIJSVO, TTpO<; £Ac:yxo TOU OUVVOIJOU Hl<;
ouvoA1K~<; arraiTflOfl<;, 1-JE arrortA£01-JO va 1-JflV c:fvm ouvar~ fl avayKaOTIK~
EKrtAc:ofl y1a HlV c:forrpa~fl Tfl<; £1TIOIKa(61J£Vfl<; arraiTflOfl<;, c:<.p6oov fl 01may~
TTAflpWIJ~<; W<; £KT£A£0TO<; TfTAO<;, ~00£1 TOU orrofou KIV~8flK£ fl £TT[IJOXfl
EKT£A£0TIK~ OIOOIKOO[Q KOI £K008flKOV 01 TTpoo~aAA61J£V£<; rrpo~EI<;, EfVOI
aKupwrta. Km6mv rourwv, c:AA£i4J£1 VOIJIIJOU EKT£A£orou rfrAou, 01
QVQK01TTOIJ£V£<; TTP0~£1<; Tfl<; EKT£A£0TIK~<; OIOOIKOOfa<; rrooxouv QKUpOTflTO<;,
ETIOIJSVW<; o OXETIK6<; A6yo<; Tfl<; avaKoTT~<; rrptrrs1 va yfvt:l O£KT6<; we; KOI
OUOIQOTIKO ~0011-JO<;.

Km' aKoAou8fa rwv avwrtpw, fl tvOIKfl avaKorr~ rrptrrt:l va yfv£1 O£KT~

we; ~0011-Jfl KOT' ouofav KaJ va aKupw8ouv 01 rrpoo~aAA61J£V£<; rrpo~t:J<; Tfl<;

avayKaorJK~<; t:Kr£A£ofl<;, svw fl Ka8' ~<; fl avaKorr~ rporrs(a , rrou flTT~8flK£

OTfl ofKfl rourfl (op8po 176 .KnoA6), rrptrrs1 va KmaOJKaorsf orflv TTAflpWIJ~

Tfl<; OIKOOTIK~<; oarrovfl<; rou avaK6rrrovroc;, Kmo rrapaoox~ rou oxoJKou


OIT~iJOTO<; TOU we; VOiJIIJOU KOI ~OOiiJOU, OTTW<:; opf(ETOI EIOIKOT£pa OTO
OIOTOKTIK6 Tfl<; rrapouoac; .

riA TOYL: 1\0fOYl: AYTOYL:

6 JKO(EI avTiiJWAfa rwv 01aoiKwv.


6£XETOI TflV OVOKO TT~ .

AKUpWVEI HlV 01TO 01-09-2017 E1TITOY~ rrpoc; TTAflpWiJ~ KOTW81


avr1yp6cpou mu rrpwrou c:Krc:At:orou arroypacpou Tfl<:; urr' ap18iJ6v 8575/2012
OiOTOy~c; TTAflpW!J~c; TOU 6JKQOT~ TOU MoVO!JEAou<; npwTOOIKEfou A8 flVWV,
Ka 8w<; KOJ TflV urr' ap181J6V 2929/18-01-2018 £K8£0fl avayKaorJK~<;

KOTOOX£Ofl<; OK[VflTfl<:; TT£plOUOfa<; TOU OIKQOTIKOU £TTijJ£AflT~ Tfl<; 1T£pl<.ptp£10<:;


TOU E<.pnt:iou A8flVWV, jJ£ topa TO npwTOOIKElO A8flVWV, IWOVVfl MflTPOVIOVVfl.

5
Em~aAA£1 0£ ~apoc; Tfl<; Ka8' ~c; tl avaKoTT~ TparrE~ac; TflV TTAflpW!J~ Tfl<;

OIK00TIK~<; OQTTOVfl<; TOU OVQKOTTTOVTO<;, TflV OTTOia opi~£1 0TO TT000 TWV ·
Tp10K00iWV TTEV~VTa (350) EUpW.

Kp l8flK£, arrocpa0IGTflK£ KOI Ofl!JOaiEUTflK£ 0TflV AS~va, 0£ EKTaKTfl


- !J001Q
Ofl . 0UV£Opl00fl
~ . 'l -.. 2018 , XWPI<;. TflV
. . TOU 0TI<; .. .. ..... :<..J '":.....
GTO OKpOaTflpiO
napou0ia rwv iS1aiSiKwv Km rwv TTAilPE~ou0iwv OIKfly6pwv roue; .

./"'"'\
o r P A IVJ;M ~n~· E A r
( / ; cr
~· . I

AKPSBEI AN"rlrPA$0
1:0 oncfo 6c(!)pi\9mtz ym YrJ vo;.npn
Cill!JGVCHI 1<01 ZK600ri 'tOU 'KO"tO "(0

0 ~~~:r~~~.±;.:~~~~~~~~-~~*.J~. 2018
.. a;.: .. Jt \.a .. i pa~~!trtWt