You are on page 1of 3

School: Grade Level: I

GRADES 1 to 12
Teacher: File Created by Ma’am JOCELYN P. BOLANDO Learning Area: ARALING PANLIPUNAN
DAILY LESSON LOG
Teaching Dates and
Time: MARCH 6 - 10, 2017 (WEEK 7) Quarter: 4TH Quarter

LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


I. LAYUNIN .

A.Pamanatayang Ang mga mag-aaral ay Ang mga mag-aaral ay Ang mga mag-aaral ay Ang mga mag-aaral ay
Pangnilalaman naipamamalas ang pagunawa naipamamalas ang pagunawa sa naipamamalas ang pagunawa sa naipamamalas ang pagunawa
sa konsepto ng distansya sa konsepto ng distansya sa konsepto ng distansya sa sa konsepto ng distansya sa
paglalarawan ng sariling paglalarawan ng sariling paglalarawan ng sariling paglalarawan ng sariling
kapaligirang ginagalawan tulad kapaligirang ginagalawan tulad kapaligirang ginagalawan tulad kapaligirang ginagalawan tulad
ng tahanan at paaralan at ng ng tahanan at paaralan at ng ng tahanan at paaralan at ng ng tahanan at paaralan at ng
kahalagahan ng pagpapanatili kahalagahan ng pagpapanatili at kahalagahan ng pagpapanatili at kahalagahan ng pagpapanatili
at pangangalaga nito . pangangalaga nito . pangangalaga nito . at pangangalaga nito .
B. Pamanatayan sa pagganap Ang mga mag-aaral ay Ang mga mag-aaral ay Ang mga mag-aaral ay Ang mga mag-aaral ay
nakapagpakita ng payak na nakapagpakita ng payak na nakapagpakita ng payak na nakapagpakita ng payak na
gawain sa pagpapanatili at gawain sa pagpapanatili at gawain sa pagpapanatili at gawain sa pagpapanatili at
pangangalaga ng kapaligirang pangangalaga ng kapaligirang pangangalaga ng kapaligirang pangangalaga ng kapaligirang
ginagalawan. ginagalawan. ginagalawan. ginagalawan.
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto: AP1KAP-IVg-11 AP1KAP-IVh-12 AP1KAP-IVh-12 AP1KAP-IVh-12
Isulat ang code ng bawat Naipaliliwanag ang konsepto Nakapagbigay halimbawa ng mga Nakapagbigay halimbawa ng Nakapagbigay halimbawa ng
kasanayan ng gawi at ugali na makatutulong at mga gawi at ugali na mga gawi at ugali na
Summative Test
distansya sa pamamagitan ng nakasasama sa sariling makatutulong at nakasasama sa makatutulong at
nabuong mapa ng silid-aralan kapaligiran. sariling nakasasama sa sariling
at paaralan kapaligiran: kapaligiran:
(distansiya ng silid aralan sa - Tahanan - Paaralan
ibat’ ibang bahagi ng paaralan)
II. Nilalaman Ako at ang Aking Paaralan Ako at ang Aking Paaralan Ako at ang Aking Paaralan Ako at ang Aking Paaralan
Kagamitang Panturo
A. Sanggunian:
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro TG 72-74 TG 82-83 TG 82-83 TG 82-83
2. Mga pahina sa Kagamitang
LM 39-42 LM 62-67 LM 62-67 LM 62-67
Pang-Mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk larawan larawan larawan larawan
4. Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ng Learning Code.
B. Iba pang Kagamitang Panturo
III. Pamamaraan
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin Nasaan ang mesa ng guro? Anu-ano ang mga gusaling Ano ang mga bagay na Anu-ano ang mga
at/o pagsisimula ng bagong aralin. Nasaan ang ating basurahan? malapit sa ating silid-aralan? nakasasama sa ating magagandang kaugalian na
Nasaan an gating pisara? Anu-ano ang mga gusaling kapaligiran? nakatutulong sa kalinisan ng
malayo sa ating silid-aralan? tahanan?
B. Paghahabi ng layunin ng aralin. Ipatukoy sa mga bata ang mga Ipakita ang larawan ang dalawang Ipakita ang larawan ng isang Ano ang masasabi ninyo sa
gusali na makikita sa loob ng larawan ng isang kapaligiran. maayos at malinis na tahanan. ating paaralan?
paaralan. A. Malinis na kapaligiran.
B. Maruming Kapaligiran.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa Ipaturo sa mga bata ang Ipakita ang Larawan A. Iparinig ang maikling kwento. Gawain 2 LM p. 63
sa bagong aralin. opisina ng punung-guro. Ano ang masasabi ninyo sa Ang Tahanan ni Ron. Pagmasdan ang dalawang
larawan? Ito ang tahanan ni Ron. larawan ng paaralan.
Malinis at maayos ang tahanan
nila Ron. Tulung-tulong ang
pamilya ni Ron sa paglilinis at
pag-aayos ng kanilang tahanan.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto Ang gusali ba ng ating punung- Ipakita ang Larawan B. Ano ang masasabi ninyo sa Alin ang paaralan ang nais
at paglalahad ng bagong guro ay malapit sa ating silid- Ano ang masasabi ninyo sa tahanan nila Ron? mong pasukan.
kasanayan #1 aralan. larawan?

*Talakayin sa mga bata ang


mga bagay na malapit sa silid-
aralan.
E. Pagtalakay ng bagong konsepto Anu-ano ang mga gusali ang Talakayin ang mga ang Magbigay ng halimbawa ng mga Magbigay ng mga halimbawa
at pagalalahad ng bagong malapit sa ating paaralan? halimbawa ng mga gawi at ugali paraan na makakatulong sa na mga gawi na nakasasama sa
kasanayan #2 na nakatutulong at nakasasama pagpapanatili ng kalinisan sa sariling paaralan.
sa kapaligiran. tahanan.
F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo Magkaroon ng isang field trip Ang pagtatapon ba ng basura sa Magbigay ng mga paraan na Anu-ano ang mga ginagawa
sa Formative Assessment sa loob ng paaralan. mga ilog ay nakabubuti o makasasama sa tahanan? ninyo upang maging maayos an
nakasasama sa kapaligiran? gating paaralan?
G. Paglalapat ng aralin sa pang- Ipatukoy sa mga bata ang Nakita mo ang iyong kaibigan na Naglilinis ng bahay ang iyong Nakita mong nagtapon ng papel
araw-araw na buhay malalapit at malalayong gusalai nagtapon ng balat ng saging sa nanay ano ang gagawin mo? ang isang mag-aaral sa garden
sa loob ng paaralan parke, ano ang gagawin mo? ng inyong paaralan, ano ang
gagawin mo?
H. Paglalahat ng Aralin Tandaan: Tandaan: Tandaan: Tandaan:
Ang distansiya ay nagpapakita Maraming mga gawi at ugali na Maraming mga gawi at ugali na Maraming mga gawi at ugali na
ng lapit o layo sa pagitan ng makatutulong sa pagpapanatili ng makatutulong sa pagpapanatili makatutulong sa pagpapanatili
dalawang bagay. kalinisan at kaayusan sa ng kalinisan at kaayusan ng ating ng kalinisan at kaayusan ng
kapaligiran. tahanan. ating paaralan.
I.Pagtataya ng Aralin Tama o Mali. Lagyan ng / kung tama ang Tama o Mali. Lagyan ng / kung tama ang
1. Ang kantina ay malapit sa pangungusap X kung mali. 1. Tulungan si nanay sa paglilinis pangungusap X kung mali.
ating silid-aralan. ___1. Magtapon ng basura sa ng bahay. ___1. Itapon ang papel sa
2. Ang opisina ng punong-guro ilog. 2. Ang pagtatapon ng basura sa tamang tapunan.
ay malayo sa ating silid-aralan. ___2. Pulutin ang nadaraanang likod bahay ay masamang gawi. ___2. Sulatan ang pader ng
3. Ang E-Classroom ay malapit basura. 3. Ang tulung tulong na paglilinis silid-aralan.
sa ating Silid-aralan ___3. Iwasan ang pagtatapon ng sa tahanan ay magandang gawi. ___3. Diligan ang halaman sa
4. Ang ating silid-aralan ay balat ng kendi sa kalsada. 4. Ang pag-aayos ng pinaghigaan hardin.
malapit sa sa bakod ng ating ___4. Panatilihing malinis ang ay magandang kaugalian. ___4. Putulin ang mga bulaklak.
paaralan. kapaligiran. 5. Huwag tumulong sa paglilinis ___5. Tumulong sa paglilinis ng
5. Ang ating silid-aklatan ay ___5. Sawayin ang mga batang ng tahanan. paaralan.
malayo sa ating silid-aralan. pinuputol ang mga bulaklak sa
parke.
J.Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at remediation
IV. Mga Tala
V. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
ngangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng ● Paggamit ng mga larawan ● Paggamit ng larawan ● Paggamit ng sitwasyon na ● Paggamit ng larawan
lubos? Paano ito nakatulong? nakawiwili sa kanila
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan sa
tulong ng aking punongguro?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?