Nr. 28 (787) www.lyberti.

com Joi, 12 iulie 2018

LIBERTATEA CUVÂNTULUI

LA UN PAS
DE MEDALIA
OLIMPICĂ !

Adevărata poveste
a lui Vasile POCINOC

 pag. 9

CURS VALUTAR MEDIU LA ZIUA DE 11 IULIE 2018
1 RON – 6 GRN. 59 COP. 1 USD – 26 GRN. 20 COP. 1 EUR – 30 GRN. 71 COP. 1 RUB – 0 GRN. 42 COP. 1 MDL – 1 GRN. 56 COP.
2 LC
Joi, 12 iulie 2018 Actual

Proprietarii LOCUITORII SATULUI PRIPRUTIA
S-AU PRONUNȚAT ÎMPOTRIVA
de „eurorable”, din
ASOCIERII CU LOCALITATEA BOIAN
noi la proteste
Proprietarii de mașini cu nu- să fie efectuate exclusiv de către
mere de înmatriculare străine au colaboratorii vamali. Legea privind
pichetat sediul Administrației Re- Poliția Națională nu spune nici un
gionale de Stat Cernăuţi, cerând cuvânt despre procedurile vamale
autorităților să liberalizeze legis- care ar intra în competența Poliției.
lația vamală privind vehiculele Aceasta este cum ar fi să cerem
uzate. Membrii Organizației „Avto- unui pompier să-mi trateze buni-
EvroSyla” au venit înarmați cu dra- ca", a declarat Mykola Skrypyn-
pele galben-albastre și simbolica skyi, reprezentantul Organizației
organizației. „Cel mai important „AvtoEvroSyla”. El a adăugat că
aspect al cerințelor noastre este departamentul juridic al Organiza-

La Priprutia, raionul Noua pronunțat împotriva asocierii rămân neschimbate. Semnifica-
Suliță, a avut loc adunarea ge- satului Priprutia cu Boianul, pe tiv este modificată CTU Noua
nerală a locuitorilor satului, în când doar 14 – pentru. Oamenii Suliță, care pe lângă Noua Su-
cadrul căreia s-a discutat des- şi-au motivat decizia prin faptul liță, Marșinți, Stroiești, Slobo-
pre procesul de descentraliza- că Priprutia „deține mijloace ne- da, Rângaci-Șișcăuți, Rachitna
re, precum și despre aderarea cesare de întreținere și nu are și Coteleu, va include Zelenyi
comunității teritoriale Priprutia la nevoie să adere la Boian sau la Gai, Berestea, Doljoc, Măli-
Boian. La adunarea cetățenilor altă comunitate”. nești, Dinăuți, Jilovca, Forosna,
organizată de primarul satului, Reamintim că recent, la Ad- Șcerbinți, Cerlena și Tărăsăuți.
eliminarea Rezoluției Cabinetului ției „AvtoEvroSyla” va da în judeca- Aurel Babii, au fost prezenți și ministrația Regională de Stat De asemenea, este prevăzu-
de Miniștri nr. 479, care asigură ac- tă Cabinetul de Miniştri în vederea primarul satului Boian, Gheor- Cernăuți, au fost elaborate tă și formarea CTU Vancicăuți,
cesul poliției la baza de date a au- anulării acestei hotărâri. Potrivit lui ghe Demenciuc, reprezentanți amendamentele la Planul de care va include localitățile Van-
torităților vamale. Poziția noastră Skrypynskyi „este anormal atunci ai autorităților raionale și regio- perspectivă pentru formarea cicăuți și Costiceni. Planul de
este foarte simplă – trebuie să tră- când jumătate dintre mașinile din nale. Discuțiile publice, la fel ca comunităților teritoriale unite în perspectivă în noua versiune a
im în conformitate cu legislația în oraș sunt cu numere de înmatricu- și cele precedente, s-au dove- regiunea Cernăuți. În raionul fost îndreptat spre examinare la
vigoare. Codul Vamal prevede clar lare străine, iar vămuirea unei ma- dit a fi „furtunoase”. În cele din Noua Suliță sunt propuse cinci ședința sesiunii ordinare a Con-
că orice proceduri vamale trebuie șini de 700$ costă 4000$. urmă, 388 de participanți s-au comunități. Mămăliga și Mahala siliului Regional.

Salvatorii atenționează: Atenție la scăldat!
De la începutul anului curent în al în toată lumea, înecul fiind pe lă a Situaţiilor de Urgenţă. Copiii nu
regiunea Cernăuţi au fost înregis- locul doi în topul tragediilor, după trebuie scăpaţi din ochi atunci când
trate 11 cazuri de înec. Printre vic- accidentele auto. Cel mai grav e se află în apă sau lângă apă. Un
time se numără şi 3 minori. Ultimul că 10% dintre victimele minore copil se poate îneca în 25-30 de
caz de înec a avut loc la Nedoboi- se îneacă la câţiva metri de pă- secunde fără să atragă prea mult
vţi, raionul Hotin, unde un copil de rinţi, fără să se zbată sau să strige atenţia. De asemenea, părinţii sunt
11 ani şi-a pierdut viaţa într-un lac după ajutor. Perioada vacanţei de sfătuiţi să nu se bazeze pe colacii
artificial. În general de la începutul vară este cea în care apar cele mai de salvare, iar copiii trebuie de mici
anului curent la nivel naţional 553 multe cazuri de deces prin înec în învăţaţi să înoate. Un alt îndemn
de persoane s-au înecat, printre rândul copiilor. Pentru a preveni adresat părinţilor este de a învăţa
care 52 de copii. Statisticile in- o tragedie, părinţii trebuie să ţină tehnici de resuscitare, iar dacă un
ternaţionale arată că aproximativ cont de câteva măsuri de siguranţă copil dispare din vedere, el trebuie
175.000 de copii mor înecaţi anu- esenţiale, anunţă Direcţia regiona- căutat mai întâi în apă.

Continuă abonarea
Index: 01886
Preţ –
4 luni – 41,60 grn.
Buletinul
meteo
http://www.lyberti.com Joi Vineri Sâmbătă Duminică Luni Marți Miercuri
lcuvantului@gmail.com 12 13 14 15 16 17 18
Tel. 099-643-58-57 iulie iulie iulie iulie iulie iulie iulie

Preţuieşte DEMNITATEA,
abonează-te la
LIBERTATEA Cuvântului
Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
LC 3
Eveniment Joi, 12 iulie 2018

Zvonurile privind alegerile 42 SAU 35 MILIOANE DE CETĂŢENI?
DE CE SE AMÂNĂ RECENSĂMÂNTUL
anticipate devin realitate POPULAŢIEI ÎN UCRAINA
P reședintele se pregăteşte de alegeri anticipate. Fracțiu-
nea „Blocul lui Petro Poroşenko” (BPP) e posibil să se
retragă din majoritatea parlamentară pentru a lansa pro-
Timp de 17 ani în Ucraina nu s-a
efectuat recensământul populației. În
ciuda recomandărilor ONU, care stabi-
Sociologii rămân solidari cu ideea că
amânarea recensământului oferă gu-
vernanţilor posibilitatea de a ascunde
lesc în mod clar cerințele pentru reali- interesele personale în spatele cifrelor
cesul electoral anticipat, anunţă mai multe medii de infor- zarea recensământului cel puțin o dată false. „Recensământul populației re-
mare din ţară, citând propriile sale surse în Parlament. la 10 ani, guvernele care s-au perindat prezintă un instrument principal pentru
în această perioadă nu s-au grăbit să planificarea dezvoltării pe termen lung a
rezolve această problemă. Ultimul re- țării. Vedem o încercare de a amâna des-
censământ în Ucraina a fost făcut în fășurarea acestui eveniment. Suntem în
2001. Următorul recensământ a fost preajma alegerilor. Este clar că există o
amânat pentru 2012, apoi pentru 2014, mare diferenţă între listele alegătorilor și
iar în 2016 a fost amânat din nou. Acum numărul real al alegătorilor și al sufletelor
se vorbeşte de anul 2020. La 11 iulie moarte. În plus, există persoane strămu-
este marcată Ziua Mondială a Popula- tate intern, care de asemenea au dreptul
ţiei. Evident în Ucraina această zi este de a participa la procesul electoral. Însă
trecută cu vederea, deoarece situația Comitetul de Stat pentru Statistică nici
demografică este deplorabilă – rata na- până în prezent nu a anunţat cifra pre-
talității scade constant și suntem lideri la cisă a persoanelor strămutate din zonele
indicii mortalității. Sociologii şi demogra- temporar ocupate din Donbas şi Crime-
fii consideră că amânarea efectuării re- ea”, menţionează sociologul ucrainean
censământului creează un teren propice Serhii Lytvynov. Expertul susţine că fără
pentru manipularea conştiinţei electora- lipsa statisticilor demografice este la în-
tului. În 2017 Ministerul Politicii Sociale demâna comisiilor electorale, deoarece
a anunţat că recensământul populației astfel se poate manipula cu datele privind
va fi efectuat în 2020. În aceste scopuri numărul total de alegători, participarea la
urma să se aloce un miliard de grivne. vot şi alţi factori care pot influenţa rezul-
Cu toate acestea, până în prezent Gu- tatele votului. De asemenea, partidele
vernul nu a publicat o decizie cu privire politice pot manipula cu datele privind
la datele exacte ale recensământului şi numărul de semnături colectate, pot fal-
ce sume vor fi cheltuite în acest sens. sifica rezultatele sondajelor de opinie sau
Potrivit directorului Institutului de Demo- pot prezenta date incorecte cu privire la

Poroşenko şi-a adunat în taină depu- citatea la TV este cea mai scumpă. Mulți
taţii BPP şi le-a anunţat despre intenţia candidați se bucură de preferințe speciale
de a dizolva Parlamentul. Potrivit obser- pe canalele lor de televiziune. De exemplu,
vatorilor, acest pas al Președintelui a fost Oleg Leaşko este promovat în mod activ
determinat de pierderea controlului asupra pe canalul „Ucraina”, afiliat cu numele lui
actualei legislaturi a Radei Supreme. De Rinat Ahmetov. Iulia Tymoșenko și partidul
fapt, zvonurile privind prăbuşirea actua- „Ukrop” cooperează activ cu canalul TV
lei coaliţii parlamentare circulă încă din „1+1” al lui Igor Kolomoiskyi, iar Iuri Boi-
2017, iar analiştii politici anunţau că echi- ko apare cel mai des pe canalul „Inter” a
pa Preşedintelui elaborează un scenariu lui Dmytri Firtaş. Este cunoscut faptul că
prin anunţarea alegerilor parlamentare Boiko a transferat deja 10 milioane grivne
şi prezidenţiale anticipate, care să per- acestui canal.
mită realegerea lui Poroşenko în funcţia Alegerile anticipate şi legăturile cu eli-
de şef al statului. Candidaţii la funcţia de tele locale nu-l vor ajuta pe Poroşenko să
preşedinte vor cheltui în timpul campaniei câştige al doilea mandat, consideră exper-
electorale aproximativ 80-100 milioane de tul politic Vitali Kulyk. În cazul alegerilor an-
euro, consideră Oleksii Koşel, preşedintele ticipate, Poroșenko nu va putea să adune o
Comitetului alegătorilor din Ucraina. Potri- majoritate în Parlament, iar rating-urile sale
vit lui, această sumă este necesară pentru prezidențiale în principiu nu vor crește. Prin grafie al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, cotele de popularitate în rândul populaţi-
publicitate în mass-media, servicii de con- urmare, este neprofitabil pentru Preşedin- Ella Libanova, în ultimul deceniu recen- ei. În plus, fără recensământ economia
sultanţă politică etc. În această evaluare te să organizeze alegeri înainte de termen, sământul populaţiei nu s-a realizat doar Ucrainei nu se poate dezvolta eficient.
nu au fost incluse şi costurile de mituire ale consideră politologul. Potrivit expertului, în Ucraina şi Sudan. „Chiar dacă recen- În lipsa datelor exacte privind populația
alegătorilor. Potrivit analistului politic Denis pentru a rămâne la putere Poroșenko tre- sământul are loc în 2020, rezultatele vor activă, este imposibil de a face prognoze
Boguş, această metodă va fi utilizată foarte buie să se concentreze mai mult pe lucrul fi făcute publice până la sfârșitul anului, fiscale. Unii sociologi susţin că numărul
activ la viitoarele alegeri. A mitui 10% din cu candidații majoritari din regiuni și orașe, sau chiar în 2021. După opinia mea este real al populației din Ucraina, fără luarea
electorat costă aproximativ 30 milioane care ar putea să voteze pentru el ca pentru o crimă să trăim şi în următorii 4-5 ani în calcul a teritoriilor temporar ocupate,
de dolari, adică 250 grivne pentru fiecare „un candidat mai puţin rău în comparație fără statistici demografice”, spune Ella se apropie de 35 milioane, dintre care 12
potenţial alegător, susţine Boguş. Publi- cu Tymoșenko”. Libanova. milioane sunt persoane apte de muncă.

Analiză: TOPUL CELOR MAI MARI EXPORTATORI
DE ARMAMENT DIN 2013-2017
C
care în mod tradiţional au apar-
u o pondere de 34% din totalul exportu- ţinut Rusiei, precum India, de
rilor de armament, Statele Unite a fost, exemplu. În acest caz, în interva-
detaşat, cel mai mare exportator de arma- lul 2008-2017 exporturile ameri-
cane au crescut cu 57% – având
ment în intervalul 2013-2017, fiind urmată totuşi o pondere mică din total,
de Federaţia Rusă, cu o pondere de 22%, de doar 15%. Exportul de arme
arată datele oferite de Stockholm Internati- are, însă, şi o componentă de
securitate, fiind utilizat de Statele
onal Peace Research Institute (SIPRI). Unite ca o modalitate de a forma
parteneriate strategice. Totodată,
În urma celor două se găsesc, dus către România. Cele mai este o modalitate de a menţine o
la mare distanţă, Franţa (6,7%), mari pieţe de export din interva- dependenţă logistică de SUA –
Germania (5,8%), China (5,7%) lul 2013-2017 pentru armamentul piesele de schimb pentru arma-
şi Marea Britanie (4,8). În rândul produs în Statele Unite au fost ment fiind produse preponderent
celor mai mari 25 exportatori se Arabia Saudită (către care s-au în Statele Unite.
găseşte şi Portugalia, a cărei cea dus 18% din totalul exporturilor),
mai mare destinaţie de exporturi Emiratele Arabe Unite (7,4%)
a fost România - un total de 90% şi Australia (6,7%). Au crescut, Pagină realizată
din exporturile portugheze s-au însă, şi exporturile către pieţele de Mihai URSU
4 LC
Joi, 12 iulie 2018 Probleme și soluții

UNII AU AJUNS LA „ECUATORUL” SECERIȘULUI,
ALȚII ABIA ÎNCEP CAMPANIA DE RECOLTARE
Î n regiune secerișul e în toi. După ploile din
ultima decadă agricultorii se străduiesc să
folosească eficient orice clipă de timp frumos.
Nu au nevoie de lozinci, doar recolta de cerea-
le valorează foarte mult pentru ei. Ea înseamnă
și venit, și acoperirea cheltuielilor suportate.
În Gospodăria „Spicul de aur” din raionul Noua
Suliță combinele au ieșit în lan mai devreme ca
în alți ani, dar, iată, din cauza ploilor campania
recoltării s-a îndelungat.

– Pierderile din recoltă la centnere la hectar. Evident centuat că veniturile gospo-
treierat sunt minime, dispu- că e mai puțin decât anul dăriilor agricole din țară vor
nem de tehnică bună și de trecut. Dar și calitatea boa- depinde de un singur fac-
mecanizatori cu experiență, belor lasă de dorit. La Van- tor. Dacă pentru export va
însă boabele din spice trag cicăuți avem 240 hectare și fi prevăzută o cantitate mai
mai puțin la cântar, spune cam tot atâtea – la Stroiești. mare de cereale, atunci și
adjunctul președintelui gos- Am ajuns, cum s-ar spune, prețul la ele va fi mai mare.
podăriei, Artiom Gligor. Ob- la „ecuatorul” secerișului. Iar dacă volumul exportului
ținem în medie câte 35-40 Dl Artiom Gligor a ac- se va reduce, agricultorii vot
fi nevoiți să vândă cereale- ța, Noua Suliță și Hliboca. ori. Iată de ce agricultorii
le la prețurile pieții interne, – Dispunem de tehni- noștri sunt cointeresați în
care, desigur, vor fi mai mici. că bună și, dacă va fi tim- extinderea pieții de desfa-
În raionul Herța seceri- pul favorabil, sperăm că cere a producției crescute
șul a început ceva mai târ- în decurs de 10 zile vom de ei. Exportul întotdeauna
ziu. După cum a menționat încheia secerișul, afirmă aduce venit, în cazul dat și
dl Alexandru Mihalcean, domnul Vadim Bilâc. Pen- celor care cresc culturile
specialist principal la Di- tru o firmă agricolă ar fi agricole, a conchis domnul
recția pentru dezvoltarea minunat ca masivul cere- Vadim Bilâc.
agroindustrială din cadrul alier să fie într-un singur În raionul Hliboca printre
Administrației Raionale de loc, dar nu în satele a trei primii au început secerișul
Stat, ritmul lucrărilor de re- raioane, căci tehnica tre- agricultorii din Gospodăria
coltare este normal, iar re- buie adusă dintr-un loc în de fermier „Siret”, condu-
colta medie e sub nivelul de altul, iar aceasta înseam- să de dl Vasyl Mykitiuk din
50 centnere la hectar. nă cheltuieli în plus. Cerepcăuți. Mai întâi a fost
– Pot spune că în gos- Agronomul Vadim Bi- recoltată rapița de toamnă,
podăria noastră recolta este lâc, ca și Artiom Gligor, a recolta fiind de 25-30 cent-
frumoasă. Abia am înce- confirmat că rentabilitatea nere la hectar. Terenurile
put lucrările de recoltare masivului cerealier depinde însămânțate cu grâu și orz
și rezultatele prealabile se de volumul exportului. Și nu de toamnă sunt relativ mici
schimbă, spune agronomul numai a celui cerealier. – 40 și 20 hectare, dar fer-
Firmei „Kolosok-2”, dl Va- – Dacă volumul expor- mierul speră la o recoltă bo-
dim Bilâc. tului va fi mare, prețul de gată și strânsă fără pierderi.
Această firmă are un vânzare a grânelor, precum
masiv cerealier de 1.200 și a tuturor culturilor pentru Imagini de
hectare în trei raioane – Her- export poate crește de trei Andrii ROMANŢOV

VIAȚA NU-I DULCE De ce în Ucraina pensiile
CA ZMEURA… sunt atât de mici? Ministerul Politicii Socia- programul de asigurare cu pensii, te că numai pe pensia minimă,
le a dat explicații: cetățenii iar ea constituie circa 30 la sută fără susținere din partea statului,
ucraineni primesc pensii mi- din economia Ucrainei. este imposibil să supravieţuieşti.
zerabile din cauza nivelului Majorarea pensiei este posi- Dar, în același timp, a accentuat
scăzut al veniturilor oficiale și bilă numai prin mărirea veniturilor că majorarea pensiilor este un
economiei ilicite. În realitate oficiale ale populației, ceea ce proces îndelungat. Exact cum ar
mărimea pensiei corespunde înseamnă majorarea salariilor și spune un sătean de-al nostru: lun-
întru totul veniturilor oficiale gește, Doamne, boala până se va
scoaterea economiei din ilicit. Mi-
ale populației. În primul rând,
nisterul Politicii Sociale recunoaș- oua cioara.
nivelul veniturilor influențează
direct asupra cotizației plătite
în Fondul de pensii și asupra
pensiilor pe care le primesc
actualii pensionari. În al doi-
lea rând, el influențează asu-
pra mărimii viitoarelor pensii
ale celora, care astăzi plătesc
cotizațiile în Fondul de pensii.
La producția de zmeură Ucraina deține locul șase în lume și locul Prin urmare, pensiile mizera-
patru în Europa. În fiecare an recolta globală de zmeură constituie bile sunt rezultatul veniturilor
2-2,5 mii tone. Experții pronostichează că în decursul următorilor ani oficiale mizerabile, au explicat
specialiștii de la Ministerul de
masivul ocupat cu tufe de zmeură se va mări. Deci, este o afacere
resort.
avantajoasă. Aceștia au mai explicat că co-
Ucrainenii compară viața bună cu dulceața pomușoarelor de tizațiile în Fondul de pensii sunt
zmeură. În prezent, ca și în toate timpurile, zmeura continuă să-i bu- sustrase din salariul declarat, iar
cure cu roade bogate, dar, iată, viața lor nu-i deloc dulce. piața ilicită a muncii nu participă la Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
LC 5
Cronica penală Joi, 12 iulie 2018

Viteza morții a luat încă Amendă de circa două milioane grivne
o viață de om pentru un antreprenor
În raionul Hotin, nu departe lelalte trei persoane au suferit Colaboratorii Serviciului de
de restaurantul „Patru crâșme”, traume neînsemnate. În același stat pe problemele muncii l-au
s-a produs un grav accident ru- comunicat se arată că tragicul amendat pe un întreprinzător cu
1,7 milioane grivne pentru plasa-
rea nedeclarată în câmpul muncii.
Se știe că respectivul antrepre-
nor se ocupă cu comercializarea
produselor alimentare, băuturilor
și produselor din tutun în orașul
Novodnistrovsk. Inspectorii de
stat au stabilit că angajații între-
prinzătorului nu au întocmit con-
tractele de muncă necesare sau a
ordinelor stabilite de lege. Astfel,
în câmpul muncii au fost plasați
ilegal circa 15 oameni. Patronul a
admis și alte încălcări ale legisla-
ției cu privire la muncă și anume
remunerarea incorectă a muncii,
organizarea regimului de lucru în
așezămintele comerciale.

VINDEA IMOBIL CE NU-I APARȚINEA
Curtea de Apel Cernăuți a sa-
tisfăcut cererea Procuraturii oră-
șenești prin care este recunoscut
ca fiind valabil contractul de cum-
părare-vânzare a cinci încăperi
nelocative cu suprafața totală de
trei mii metri pătrați, inclusiv o
stație de deservire tehnică a au-
tomobilelor, depozite, edificii pen-
tier, în care și-a pierdut viața o accident s-a produs din cauza tru operatori și administrative, ce
tânără de 19 ani. În comunicatul nerespectării regulilor de circu- sunt situate în orașul Storojineț.
poliției se arată că șoferul unui lație rutieră și anume depășirea În comunicatul procuraturii se
„Audi” a ieșit de pe șosea și s-a excesivă a vitezei. Șoferul și arată că persoana, care se ocu-
izbit de un copac. Drept rezul- ceilalți pasageri au fost supuși pa de vânzarea acestor încăperi,
tat, o fată de 19 ani a murit, alte testării de identificare a alcoo- nu avea nici un fel de documente
patru persoane au fost trauma- lului. Poliția a demarat o proce- justificative, care să arate posesi-
tizate. Cu traume serioase s-a dură penală în legătură cu acest unea asupra lor sau vreo procură
ales șoferul autoturismului. Ce- accident. ce i-ar permite vânzarea încăperi-
lor vizate.

Tentativă de mituire a polițiștilor O ÎNTREAGĂ FERMĂ ȘI 50 TONE
Un antreprenor ilicit a fost re-
ținut recent de către colaborato-
rii organelor de drept din cauză
DE FÂN ÎNGHIȚITE DE FLĂCĂRI
Pompierii au fost alertați de fân, la momentul sosirii pompie-
că a încercat să-l mituiască pe
către niște locuitori ai satului rilor flăcările cuprinseseră aproa-
un lucrător al poliției. Infractorul,
Buda Mare din raionul Herța, pe întreaga suprafață. Evaluând
care se ocupă de extragerea
care au comunicat că la o fermă proporțiile incendiului, pompierii
ilegală a prundișului, i-a propus
din localitate a izbucnit un incen- au solicitat ajutor. Imediat au fost
unui colaborator al Direcției de
diu. La lichidarea incendiului au îndreptate încă două echipe de la
protecție a economiei din cadrul
fost trimise echipajele de pom- Țureni și Cernăuți. Focul a înghițit
Poliției naționale o recompensă
pieri din Herța și Mogoșești. Din 50 tone de fân și încăperea fer-
în sumă de opt mii grivne pentru
cauza identificării întârziate și a mei. Pricinile izbucnirii incendiului
ca acesta să nu-i împiedice ac-
faptului că în interior se păstra vor fi stabilite de către specialiști.
tivitatea sa ilegală. Cetățeanul
a fost reținut în momentul când
intenționa să transmită prima
parte a sumei de bani. Mijloace-
le bănești au fost confiscate, iar
„bravul antreprenor” a fost reți-
nut. Pentru încercarea de a mitui
o persoană cu funcție bărbatul
riscă să fie privat de libertate
pentru o perioadă de la patru la
opt ani cu confiscarea averii.

CAPTURĂ DE CONTRABANDĂ EFECTUATĂ DE COLABORATORII SSU SCAFANDRII AU SCOS LA SUPRAFAȚĂ
Colaboratorii Direcției Servi-
ciului de Securitate al Ucrainei
adus, pe cale de contrabandă,
în Ucraina tehnică motorizată și
legături cu cercurile criminale din
unele țări europene, astfel ei or-
CORPUL UNUI COPIL ÎNECAT
în regiunea Cernăuți au curmat biciclete pentru suma de 130 mii ganizând o schemă bine pusă la
activitatea unui grup criminal in- de dolari. Lucrătorii operativi au punct de furt și dezmembrare a Zilele trecute, în satul Nedo- lul râului aflat la marginea satului.
ternațional, membrii căruia au stabilit că membrii grupului aveau motocicletelor și bicicletelor celor boivţi din raionul Hotin, din cauza Acesta a decis să se scalde, a
mai renumite branduri. Piesele comportării neatente la apă s-a intrat în apă și peste câteva cli-
erau aduse în Ucraina în calitate înecat un copil de 11 ani. Băiatul pe a plecat la fund. Prietenul său
de colete poștale din partea oa- se odihnea cu un prieten pe ma- a început să strige și să cheme
menilor aflați la câștig. Ancheta- în ajutor. Când bărbații aflați în
torii Serviciului de Securitate au
apropiere au alergat la iaz, copi-
descoperit, în timpul unor perche-
ziții sancționate, 13 motociclete lul era la fund. Adâncimea iazului
de fabricație străină, peste 30 bi- este de cinci metri. Pentru a ridi-
ciclete și o cantitate însemnată de ca la suprafață corpul neînsuflețit
piese de rezervă. A fost demarată al copilului, la fața locului au fost
o anchetă în baza articolelor 28 chemați scafandrii Serviciului de
punct 2 și 198 ale Codului Penal stat pentru situațiile de urgență.
al Ucrainei. Continuă procedurile
de anchetă pentru identificarea al- Pagină realizată
tor persoane complice la această de Dumitru VERBIȚCHI
schemă criminală.
6 LC
Joi, 12 iulie 2018
LC 7
Sfaturi practice Joi, 12 iulie 2018

CUM SĂ ADUCEM BUNĂSTAREA
• Gătiţi gustos împreună cu noi!

SALATĂ DE VINETE

ÎN CASA NOASTRĂ
GRECEASCĂ

B unăstarea este o prioritate în via-
ța noastră. De-a lungul deceniilor,
„Cetatea Bunăstării” s-a construit
printr-un proces îndelungat de obser-
vație și meditație. Înțelepții fiecărui
veac au evaluat cu maximă atenție
efectul relațiilor dintre oameni asu-
pra bunăstării lor. Totodată, tot mai
mulți observatori au fost preocupați Mâncarea este simbolul
de influența obiectelor și culorilor din belșugului, să n-o aruncăm.
gospodăria noastră asupra sporului Dacă vă rămâne puțină mân-
care în farfurie, nu trebuie s-o Ingrediente: 1 kilogram de vinete, 4 căţei de usturoi, 100 g miez de
ce trebuie să-l păstrăm și ce semne aruncați, niciodată. De ase- nucă, 100 g brânză de oi, 2 linguri oţet din vin, zeama de la 1 lămâie, 5
se raportează la „magnetul” ce atrage menea, ultima bucăţică nu tre-
linguri ulei de măsline, 2 gălbenuşuri de ou, sare, piper, pătrunjel.
Preparare. Coaceţi vinetele pe plită, pe grătar sau în cuptor. Decojiţi
bogăția în viață. buie lăsată în farfurie, mai ales vinetele şi lăsaţi-le să se răcească şi să se scurgă de zeamă. Curăţaţi us-
când sunteți în ospeţie. Dacă turoiul şi tocaţi-l fin. Tocaţi nuca şi sfărâmaţi brânza. Faceţi vinetele piure
nu țineți seama de acest obi- folosind lingura sau cuţitul de lemn. Amestecaţi bine vinetele cu zeama de
lămâie, oţetul, uleiul încorporat treptat, sare şi piper. Adăugaţi usturoiul,
Сеle mai cunoscu- Casa are două intrări? cei secular, bunăstarea voas- brânza şi nucile. Încorporaţi, pe rând, gălbenuşurile de ou. Introduceţi sa-
te strategii folosite Atenție cum circulați... Dacă tră se va risipi. lata de vinete pentru minim 30 de minute la rece înainte de servire. Salata
pentru menținerea locuința voastră are două in- grecească de vinete se serveşte cu felii de pâine neagă şi ardei. Înainte
bunăstării trări este de bun augur să in- Beți dintr-un pahar plin! de servire se presară cu pătrunjel tocat fin.
trați și să ieșiți pe aceeași ușă. Nu este de bun augur să beți
SUPĂ DE CURCAN

Carnea de curcan este cea mai sănătoasă, iar gustul acestei supe
e unul desăvârșit.
Ingrediente: 2,5-3 l apă caldă, 1 ceapă, 2 morcovi, 1 ţelină, 1 ardei
gras, 2 pulpe de curcan, 1 lingură ulei, 100-150 g fidea, sare, piper, câteva
bucheţele broccoli, pătrunjel tocat.
Preparare. Se pune la fiert carnea cu puţină sare şi ulei, spumând
din când în când, dacă e cazul. Se curăţă zarzavaturile, se spală, se taie
ardeiul în două, iar rădăcinoasele – în fâşii potrivite. Când carnea a fiert
pe jumătate, se adaugă zarzavaturile. În ultimele 8-10 minute, se pune la
fiert fideaua. Asezonezi cu sare şi piper, după gust. Se scot ceapa, ardeiul
şi rădăcinoasele, se dezosează carnea, se taie bucăţele şi se pun înapoi
în supă. În ultimele 5 minute, se adaugă broccoli curăţat şi spălat. După
ce se ia oala de pe foc, se presară pătrunjelul tocat.

TOCĂNIȚĂ DE PUI CU ARDEI
Dacă în aceeași zi intrați pe conținutul unui pahar doar pe ju-
Sarea alungă ghinionul.
ușa principală și ieșiți pe cea mătate, apoi să-l umpleți, după
Dacă te-ai mutat în casă nouă,
secundară, din spatele casei, un timp, cu alt lichid. Gestul vos-
trebuie să presari sare pe pra-
gul casei pentru a ține la dis-
orice proiect se împlinește pe
jumătate. Cu multe eforturi
tru are urmări negative în viața
de fiecare zi, pentru că fiecare
ȘI CIUPERCI
tanță ghinionul.
veți reuși să finalizați orice pri- proiect va fi „cârpit” și nu se îm- Tocănița de pui cu ardei și ciuperci este o mâncare foarte gustoa-
În același scop, dacă lo-
oritate. plinește în întregime la timp. să, cu un număr redus de calorii și cu un conținut mare de nutrienți
cuiești într-o casă de multă (în special proteine, fibre și antioxidanți).
vreme, ritualul cu sare trebuie Ingrediente: 700 grame piept pui, 700 grame ardei roșu, 500 grame
Cum scăpați de o persoa- Trebuie să împrumutați ciuperci, 1 kilogram roșii proaspete, trei cepe roșii, 50 ml ulei de măsline,
împlinit în ajunul Anului Nou și
nă capricioasă. Dacă o per- un cuțit unei prietene, aten- o legătură pătrunjel, zeama de la o lămâie, două lingurițe muștar, piper,
la începutul fiecărui anotimp.
soană din anturajul vostru de ție! Dacă trebuie să împrumu- sare (după gust).
prieteni devine capricioasă și tați un cuțit unei prietene nu-l Mod de preparare. Se toacă ceapa mărunt și se călește. Se curăță
Când să aduceți în casă roșiile de pieliță, se toacă și se pun peste ceapă, împreună cu 150 ml apă.
își impune punctul de vedere în oferiți cu lama ascuțită în sus,
obiecte noi. Dacă doriţi să Se lasă la foc mediu cu capac pentru 25 minute. Când au fiert, se zdro-
probleme financiare comune, ci cu vârful în jos. În acest fel, besc. Se spală și se taie ciupercile, ardeiul se taie cuburi. La fel și carnea
aduceți obiecte noi în casa
trebuie să vă păstrați liniștea relațiile și proiectele comune de pui. Se pun ciupercile, ardeiul, carnea de pui, sarea, piperul și 300 ml
voastră, trebuie să faceți
și sporul casei cu ajutorul unui cu acea persoană vor fi bene- apă peste roșii și ceapă. Se fierbe cu capac 25 minute. Se ia capacul, se
acest lucru în zilele de luni, adaugă pătrunjel, se lasă 10 minute și se pune zeama de lămâie și cele
truc foarte simplu. După pleca- fice, în continuare.
marți, miercuri, joi și duminică. două lingurițe de muștar. Se lasă pe foc aproximativ 5 minute, se adaugă
rea acelei persoane din casa
Evitați să faceți acest demers sare și piper.
voastră măturați locul unde a Vreți să aveți spor la Poftă bună!
în ziua de sâmbătă, pentru că
stat aceasta. Veți observa că bani? Dacă vreți să aveți spor
acel obiect se va strica foarte
vizitele ei se vor rări... la bani este bine să respectați
repede.
ritualuri folosite de întreprin-
zători. Înainte de a cheltui o
Nu duceți gunoiul din
sumă de bani, notați seria
casă noaptea și în zilele de
bancnotelor și valoarea aces-
luni. Resturile menajere, dar
tora în carnetul vostru de chel-
și obiectele de prisos din casa
tuieli. Va pleca hârtia din casă
noastră nu trebuie îndepărtate
și va rămâne valoarea aceste-
din locuință seara sau în zilele
ia în gospodărie.
de luni, pentru că nu este de
Dacă vreți să păstrați anu-
bun augur. Cine nu respectă
mite bancnote, împăturiți-le
această interdicție nu va avea
în două, apoi în formă de tri-
spor în proiectele prioritare
unghi. Veți observa că nu veți
și va bate pasul pe loc în tot
avea ghinioane financiare.
ceea ce-și propune. Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCUC
8 LC
Joi, 12 iulie 2018 Meridiane culturale

I armarocul de Sânpetru de la
Cernăuți are o istorie seculară,
dar cu o perioadă de întrerupere
TRADIȚII NOI ȘI DATINI VECHI
aproximativ de cinci decenii. Re-
născut, el îi adună nu numai pe
comercianți și meșteri populari,
dar și pe artiștii amatori din oraș
și din ținutul nostru, care creează
o adevărată atmosferă de sărbă-
toare. Iar cultura bucovineană
este de neînchipuit fără cântecul
și dansul românesc.

La toate iarmaroacele de Sânzienele, aceste divini-
Sânpetru din Cernăuți partici- tăți care personifică florile
pă Orchestra de muzică po- de sânziene, au fost descri-
pulară „Mărțișor” de la Casa se încă de enciclopedistul
de folclor din suburbia Roșa român Dimitrie Cantemir. E
Stânca, condusă de domnul una să citești în cărți, și alta
Mihai Marașciuc. Instrumen- e să privești un spectacol în-
tiștii virtuoși le-au acompaniat scenat pe câmpia verde din
pe solistele Elvira Marașciuc preajma pădurii. Pentru a
și Marina Miglei, precum și pe două oară o astfel de sărbă-
micuța interpretă Diana Podo- toare s-a desfășurat la Ră-
lean. chitna, raionul Noua Suliță.
Zilele acestea, pe stil Ea a fost organizată de dna
vechi, a fost marcată sărbă- Oxana Bușuleac, șefa Că-
toarea creștină Sânzienele, minului cultural din localita-
care au multe elemente din te, și de dna Oxana Roman,
datele de până la creștinism. starostele satului.

DOR BASARABEAN ANGELA SIMILEA: O POVESTE DE VIAȚĂ
DIN… AUSTRALIA IMPRESIONANTĂ ȘI TULBURĂTOARE
L a 9 iulie și-a sărbă- ani, este o femeie foarte frumoa-
Nu întâmplător cele mai frumoase poezii despre să și foarte curtată de bărbați,
limba maternă au fost scrise în Basarabia, ținut al torit ziua de naștere mereu în căutarea iubirii ideale.
Moldovei istorice, botezat astfel în 1812 de ruși, care regina muzicii ușoare Cu toate că a fost căsătorită de
l-au anexat la marele lor imperiu. În preajma eve- românești, Angela
patru ori, marea sa iubire a fost
actorul Florin Piersic. Prima că-
nimentelor cruciale, în 1917, Alexei Mateevici, poet
și preot, scrie nemuritoarea poezie „Limba noastră”, Similea. sătorie a fost cu Andi Constan-
tin, electrician de meserie, de
care peste opt decenii va deveni Imnul Republicii Născută la 9 iulie 1946 în județul Ilfov, care s-a despărțit rapid pentru
Angela Similea și-a manifestat atracția față a se căsători cu chitaristul Sorin
de muzică încă din copilărie. O mare in- Movileanu. În timpul mariajului,
fluență în alegerea carierei de cântăreață Angela Similea a devenit pentru
a fost prezența ei pentru prima dată la un prima oară mamă, născându-l pe
concert al Mariei Tănase. I-a descoperit Sorin.
talentul profesorul de muzică, Marin Teofil, N-a fost reuşită nici cea de-a
îndrumând-o către compozitorul George doua căsătorie, iar Angela Si-
Grigoriu. Acesta a stabilit ca Angela Simi- milea a ajuns, din nou, la altar
lea să ia lecții de canto cu Florica Orăscu. alături de Jan Hilgen, un om de
Începe să cânte în 1965 ca artistă ama- afaceri din Olanda pe care l-a
toare. În anul 1970 Angela Similea obține cunoscut prin intermediul unor
primul succes la Festivalul Internațional prieteni, în România. Acesta i-a
„Cerbul de aur”. Ei i se înmânează „Cerbul înfiat fiul și împreună au trăit o
de argint” pentru locul doi. În anul urmă- poveste de dragoste frumoasă,
tor tânăra interpretă lansează șlagărul lui timp de 17 ani, acesta fiind și cel
George Grigoriu „Amurgul”, obținând un mai lung mariaj al Angelei Simi-
premiu special la un concurs din Cehoslo- lea. În 1991, cei doi și-au spus
vacia. În 1972, la Festivalul „Orfeul de aur” adio ca urmare a faptului că Jan
din Bulgaria interpreta română se clasifică devenise alcoolic, dar și pentru
pe locul doi cu melodia „Tu ești primăvara că se folosea de numele ei pen-
mea” de Florin Bogardo. Iar peste cinci ani tru beneficiile proprii.
cântăreața devine deținătoarea premiului În perioada în care era cu
întâi la Festivalul de la Mamaia cu piesa Jan, Angela Similea forma cel
„Un albastru infinit” de Marcel Dragomir. mai frumos și îndrăgit cuplu cu
Cu acest compozitor Angela Similea va Florin Piersic, iar povestea celor
colabora în decursul anilor. doi a depășit granițele scenei.
Apogeul creației sale a fost în anii Îndrăgita cântăreață de mu-
80-începutul anilor 90 ai secolului trecut. zică ușoară în anul 1999, s-a
După o scurtă perioadă „de tăcere” vestita căsătorit cu omul politic Victor
Surdu, însă, din păcate, 12 ani
Moldova. Nu ne putem imagina Basarabia contem- interpretă apare în anul 2000 cu melodia
mai târziu acesta avea să fie
„Să mori de dragoste rănită”, compusă de
porană fără flamura limbii materne, pe care a ținut-o Marcel Dragomir pe versurile lui Aurel Sto- răpus de cancer pancreatic. Cu
cu bărbăție și fidelitate un alt mare poet al neamului rin. Ea a fost considerată de către public greu și-a mai revenit artista după
– Grigore Vieru. „Melodia secolului al XX-lea”. această pierdere, cu atât mai
Poezia „Limba noastră” de Alexei Mateevici și Angela Similea, interpreta melodi- mult cu cât a rămas cu mari da-
ei  „Să mori de dragoste rănită”, melodie torii după moartea soţului, și, ca urmare, a
poezia „Basarabia cu tristețe” de Grigore Vieru au ales să se mute în America, la fiul său, deja
milea a punctat: „Nu am plecat definitiv și
care reușește și astăzi să trezească fiori nu voi renunța niciodată la țara mea!”.
fost traduse în limba engleză de inimosul român din și să facă sufletul să vibreze, a avut un stabilit acolo. Vocea Angelei Similea este caracteri-
Australia, Daniel Ioniță. succes remarcabil în carieră, însă în viața Angela Similea arată extraordinar de zată astfel: „Un glas vibrant, cu o întindere
bine. La cei 72 de ani ai săi, artista se poa-
Deci, și pe îndepărtatul „continent verde” dorul personală nu s-a putut bucura de același te mândri cu o siluetă demnă de invidiat, o muzicală inconfundabilă, cu un timbru vo-
basarabean este înțeles ca „dor de limba mater- statut. atitudine pe măsură și o energie debordan- cal specific”.
Angela Similea, care a împlinit 72 de
nă”. tă. Cu această ocazie, Angela Si-
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
LC 9
Oamenii timpului Joi, 12 iulie 2018

O legendă a atleticii ușoare în Moldova
și o legendă a agriculturii în regiunea Cernăuți
A matorii de sport cunosc faptul că cei mai
buni sprinteri din lume aleargă distanța
de 100 de metri în mai puțin de 10 secunde.
Primul care a stabilit recordul mondial la
alergări pe această distanță sub nivelul de 10
secunde a fost legendarul Valeri Borzov din
Ucraina. La Jocurile Olimpice din anul 1968,
pe pista de alergări, împreună cu Valeri Bor-
zov, trebuia să iasă la start și un alt sportiv
din selecționata URSS – Vasile POCINOC din
Moldova. Dar în viața acestuia s-a întâmplat o
tragedie și participarea la Olimpiadă a rămas
pentru el un vis frumos și nerealizat.

inscripția „Legenda atleticii ușoare bile toate sectoarele gospodări-
din Moldova”. Cu un asemenea ei. În fiecare an dispuneam de ju-
rezultat neapărat cuceream me- mătate de milion de ruble pentru
dalia olimpică, dar n-a fost să fie necesitățile sociale. Cât am fost
așa… director al sovhozului am aco-
perit cu prundiș toate drumurile
din cele cinci sate, am finanțat
De la plantațiile construcția școlii din Buda Mare
de trandafiri și am amenajat stadionul din
această localitate. În suflet am
la cele de… rămas sportiv și m-am străduit
să fac ceva pentru dezvoltarea
producere sportului în gospodărie.
Și când dl Vasile Pocinoc, le-
a arpagicului gendă vie a agriculturii din ținutul
Crescând într-o familie nevo- Herța, parcurgea cu siguranță cea
iașă, Vasile Pocinoc era convins mai lungă distanță a prosperării
că numai cartea îl va ajuta în via- economice, în destinul lui a inter-
ță. După absolvirea a opt clase la venit o altă tragedie. S-a stins în
școala din sat a susținut exame- suferințe mari soția Ecaterina.
nele la Colegiul de Medicină din – A fost și rămâne o durere de
Tiraspol, a primit invitația la studii, nealinat pentru mine. Mă trezeam
dar nu a putut să plece din cau- dimineața și-i vedeam mormântul
za sărăciei. A urmat clasa a noua, în față. Pentru a-mi reveni, am
apoi a fost înmatriculat la Colegiul plecat la Kiev, unde am lucrat la o
de Economie și Planificare din firmă 13 ani. În ultimul timp mi-am
Bender. găsit ocupație la Complexul „Sme-
– M-am dus acolo că se plă- rekova hata” („Casa de brad”) de
– Pe atunci îmi făceam servi- 100 de metri, înregistrat la spar- 2013 a venit la mine un reprezen- teau burse, iar aceasta pentru la Valea Cosminului. Îmi ajut copiii
ciul militar și apăram culorile Clu- tachiada studenților, n-a fost de- tant al Comitetului Olimpic al Mol- mine era o problemă vitală, ac- și nepoții…
bului Sportiv al Armatei din Ros- pășit nici până în prezent. În anul dovei și mi-a înmânat un maiou cu centuează domnul Vasile Pocinoc.
tov-pe-Don, își amintește domnul Sârguinciosul student a deve-
Vasile Pocinoc. Mă pregăteam nit unul dintre cei mai buni spe- Sportivul a rămas
pentru cele mai importante com-
petiții din viața mea – Jocurile
cialiști în sovhozul „Efironos”, o
gospodărie unică în Moldova, sportiv
Olimpice – visul sacru al fiecărui
sportiv. Dar, pe neașteptate, am
specializată în cultivarea plan-
telor etero-oleaginoase, unde
și gospodarul –
primit o veste cutremurătoare: ta-
tăl a fost călcat de cai și a dece-
numai trandafirii ocupau 700 de
hectare. Pe Vasile Pocinoc îl în-
gospodar
Aceste cuvinte îl caracterizea-
dat, iar a doua zi sora mai mare a cânta nu parfumul acestor plante, ză de minune pe domnul Vasi-
fost lovită de o maşină și a murit. ci armonia cifrelor pe care el a le Pocinoc, care în curând își va
Mare jale a fost, i-am înmormântat început s-o simtă. Anume logica marca jubileul de 70 de ani.
pe ambii în aceeași zi… indicilor economici i-a altoit simțul – În fiecare dimineață mă an-
de bun gospodar, simț care urma trenez: alerg trei kilometri și fac
să-l demonstreze într-un alt sov- gimnastică, apoi îmi încerc puteri-
Record nedepășit hoz cu o specializare mai „proza-
ică”.
le pe distanța de 100 de metri. O
parcurg în 11,9 secunde – un re-
timp de cincizeci – În anul 1974 ne-am mutat
cu traiul în satul soției mele Eca-
zultat minunat pentru vârsta mea,
consideră domnul Vasile Pocinoc.
de ani terina – Buda Mică din raionul
Herța. Pe atunci ea făcea parte
Dar și gospodar minunat a ră-
Vasile Pocinoc a văzut lumina mas.
zilei în satul Cainari, raionul Cău- din raionul Hliboca. Primul se- – Am șase hectare de pământ și
șeni, într-o familie cu cinci copii. E cretar al comitetului raional de iată am reușit deja să recoltez ce-
satul de baștină al lui Alexei Ma- partid, autoritarul Gheorghi Ma- realele timpurii. Îngrijesc de șase
teevici, autorul nemuritoarei poezii learciuk, a venit cu inițiativa ca vaci, am livadă mare și 300 butuci
„Limba noastră”. Dar și Vasile Po- să transforme în sovhozuri cele de poamă de 23 de soiuri. Soiul
cinoc este o legendă. mai bune colhozuri din ținutul meu preferat este „Roua dimineții”,
– M-am născut în Zodia Leu- Herței. Astfel a apărut sovhozul care îmi amintește de baștină.
lui, iar leul este de neîntrecut la „Prietenia”, care întrunea cinci În podgoria vieții dom-
alergări, afirmă domnul Vasile. Pe sate cu centrul la Godinești. Iar nul Vasile Pocinoc a fost
când eram copil mic m-a trântit un specializarea lui a fost crește- și rămâne un vier pasionat.
vlăjgan și mi-a fracturat un picior. rea legumelor pentru semințe. Strugurii mari și dulci, cres-
Și de atunci piciorul cu pricina este La început agricultorii locali, iar cuți din seva iubirii față de
cu un centimetru și jumătate mai numărul lor era de 2.000, au ră- oameni și de soarele cre-
scurt decât celălalt, dar aceasta mas nedumeriți. Erau obișnuiți dinței în bine, sunt nu altce-
nu m-a împiedicat să fiu cel mai să cultive culturile tradiționale va decât faptele lui frumoa-
sprinten sportiv din Moldova pe și nu semințe pe lanurile fertile. se și nobile.
timpul acela. Recordul meu de 9,7 Însă, avantajul nu s-a lăsat mult
secunde la alergări pe distanța de așteptat. Au devenit foarte renta- Vasile CARLAȘCIUC
10 LC
Joi, 12 iulie 2018 Sport

NEPOLOKIVŢI, Campionatul raionului Hliboca la fotbal
LIDER ÎN CLASAMENTUL Etapa a VII-a. Rezultate:
Grupa I
CAMPIONATULUI REGIUNII Cupca – Volcineţii Vechi – 2:3

LA FOTBAL Ciahor – Stăneşti – 2:4
Tereblecea – Molodia – 11:1
Hliboca – Voloca – 1:1
Tureatca – Camenca – 1:4

Grupa a II-a
Mihailovca – Privorochia – 1:3
Cerepcăuţi – Lucoviţa – 0:3
Petriceanca – Hliboca (2) – 2:2
Corovia – Porubna – 6: 0

Clasamentul Campionatului raionului
Storojineţ la fotbal
Echi- Me- Punc-
Ivankivţi – Chiţmani – 4:1
În cadrul etapei a 8-a a pa ciuri te
Corovia – Spicul de Aur
Campionatului regiunii la fot- (Stroieşti) – 3:1 1. Ardan (Iordăneşti) 6 16
bal echipa de fotbal din Nepo- Vaşkivţi (raionul Vijniţa) – 2. Bucovina (Jadova Veche) 6 13
lokivţi a învins Ceremoş-Vijni- Stels (Kiseliv) – 1:3
Astfel, Nepolokivţi ocupă 3. Crasna (Crasnoilsc) 5 12
ţa cu scorul de 1:0. Acest scor primul loc în clasament cu 18
plasează Nepolokivţi pe primul 4. Tisăuţi 5 10
puncte. Pe locul doi se situea-
loc în clasamentul Campiona- ză Ivankivţi cu 16 puncte, iar lo- 5. Bobivţi 6 9
tului. Rezultatele din celelalte cul trei este ocupat de Ivankivţi 6. Arşiţa (Storojineţ) 5 7
partide: şi Corovia, ambele cu câte 15
puncte. 7. Mihalcea 6 5
8. Ciudei 5 4
9. Carpaţi (Banila Pidghirnyi) 5 3

EGALITATE PENTRU FC 10. Cuciurul Mare 5 3

BUCOVINA ÎN AMICALUL
11. Panca 6 2

CU FC PRYKARPATTIA FIFA i-a chemat pe copiii blocați în peștera
FC Bucovina a întâlnit pe
teren propriu FC Prykarpattia.
Partida, care a avut loc în cadrul
au evoluat câţiva jucători tineri,
care evoluează pentru echipa de
juniori U 16 a echipei cernăuţe-
din Thailanda la finala Cupei Mondiale
FIFA i-a chemat pe
sărbătorii Iarmarocul de Sânpe- ne. Reamintim că FC Bucovina
copiii blocați în peș-
tru, s-a încheiat la egalitate, scor va începe noul sezon fotbalistic
tera din Thailanda la
0:0. Pentru echipa cernăuţeană 2018/2019 pe 18 iulie.
finala Cupei Mondiale,
a anunțat „Le Soire”.
Gianni Infantino, pre-
ședintele forului mon-
dial, a anunțat că, dacă
aceștia vor fi eliberați
și starea de sănăta-
te le va permite, vor fi
chemați la finala Cupei
Mondiale din 15 iulie.
Până acum au fost sal-
vați toți copiii împreună
cu antrenorul. „Dacă,
aşa cum sper, ei îşi vor
regăsi familiile în zilele
următoare şi dacă starea lor de ţat Gianni Infantino. Operaţiunea din Marea Britanie, SUA, China,
sănătate le va permite, FIFA ar de salvare a celor 13 sportivi re- Australia, Japonia, Laos şi Myan-
fi bucuroasă să-i invite să asiste prezintă un efort internaţional, mar.
la finala Cupei Mondiale, a anun- echipa fiind alcătuită din experţi

FC BUCOVINA PĂRĂSITĂ DE DOI JUCĂTORI
Fotbaliștii Roman Șaforostov
și Andrii Koroleanciuk și-au rezi-
Bucovina a prelungit contractele
cu alţi 6 fotbalişti, care au evo-
VITALI KLYCIKO REVINE ÎN RING
ÎN SEPTEMBRIE
liat contractele cu FC Bucovina. luat pentru echipă în sezonul
Șaforostov a înscris în tot sezo- precedent. Este vorba de Vasyl
nul trecut 2 goluri în 11 partide, Nikiforeak, Anton Batrak, Ladik
iar Koroleanciuk apără culorile Melkonean, Daniel Tauliuc, Alek-
clubului cernăuțean din 2014. sandr Jumyga şi Alecsandru-Va- Meciul este unul de- 700 de boxeri. Cei doi sunt unii
În acelaşi timp conducerea FC sile Muntean. monstrativ şi va fi o reedita- dintre marii campioni din catego-
re a confruntării de acum 15 ria grea din istorie. Lewis, fiind
ani, când Lewis a reuşit să considerat de mulţi poate chiar
câştige prin TKO un meci cel mai bun greu din istorie, în
controlat în mare parte de timp ce fraţii Klyciko au domi-
Vitali. Partida a fost oprită nat boxul timp de 10 ani. Vitali
după ce Klyciko a suferit s-a lăsat de box în 2012, având
o tăietură, mulţi fani spu- doar 2 înfrângeri din care una cu
nând că dacă meciul nu era Lewis, iar din 2014 este prima-
oprit, ucraineanul ar fi câş- rul Kievului, în timp ce Lennox
tigat în cele din urmă. Cei s-a retras din box imediat după
doi vor boxa pe 30 septem- meciul cu Vitali, în 2003, de ase-
brie, în Congresul WBC, ce menea cu 2 meciuri pierdute în
sărbătoreşte 56 de ani de palmares.
la înfiinţare, un eveniment
la care vor fi prezenţi peste Pagină realizată
de Romeo CRĂCIUN
LC 11
Joi, 12 iulie 2018
12 LC
Joi, 12 iulie 2018 De la lume adunate

ISCUSINȚA ȘI PUTEREA DE A IERTA BANCURI
O
Micuțul Ionuț îl întreabă pe ta-
amenii înțelepți ardoare cunoștințele acumulate în tim- practică într-un spital din oraș, a întâlnit
tăl-său:
pul studiilor. acolo un medic tânăr, care i-a pus ini-
afirmă că femeia – Ai un ginere de aur, îi spunea pre- ma pe jar. În scurt timp și-au dat seama – Tăticule, de ce mirele și mireasa își dau
este înzestrată cu mai ședintele mamei-soacre atunci când că nu vor putea trăi unul fără altul și au mâinile la cununie?
multe calități frumoa- avea prilejul s-o întâlnească. cerut binecuvântarea părinților. – Este o simplă formalitate, răspunde părin-
se, care bărbatului nu-i – Vezi, mamă, nu ai avut dreptate la – Ai uitat, draga mamei, că te-am tele. Și boxerii își dau mâna când intră în ring.
început, îi reproșa și Anuța. învățat să fii tare în orice situație și să- ***
sunt cunoscute sau pe Totuși, un fior de îngrijorare o neli- ți faci viața personală după ce vei sta Se duce un bărbat la bar și-i zice barmanului:
care nu are puterea să niștea pe biata mamă. De la un timp, bine pe picioare. – Dați-mi și mie o băutură ce începe cu „Ș”.
le posede. Una dintre Adam a început să vină mai târziu aca- Nu i-a dat ascultare și cât de mult – Cu „Ș”? Nu înțeleg despre ce băutură este
să, motivându-și reținerea prin volumul a regretat. Căsnicia lor avea să se în- vorba, domnule.
acestea este puterea și mare de lucru și răspunderea pe care o cheie odată cu venirea pe lume a Lu- – Șaișpe beri, vă rog.
iscusința de a ierta, de are ca agronom-șef al colhozului. Avea miniței. ***
a ierta pentru binele său omul un roman de amor cu o fetișcană – Nu-i nimic, draga mamei. – Ai căl- Seara, în timpul cinei, soțul întreabă:
din alt sat, care lucra și ea la direcția cat pe aceeași greblă ca și mine. Dar
și al celor din jur. gospodăriei agricole. Adam s-a împri- împreună le vom isprăvi pe toate.
– Auzi, draga mea, s-a lăudat azi adminis-
tratorul că s-a culcat cu toate femeile din blocul
Maricica s-a obișnuit nostru, în afară de una. Poți să-mi spui ceva?
din copilărie să le facă pe – Da, răspunde calm soția. Cred că este vor-
toate singură și să rămâ- ba despre grasa ceea de la parter.
nă independentă în orice ***
situație. Chiar dacă uneori Un evreu bătrân, putred de bogat, trage să
împrejurările erau deose- moară. Îşi cheamă în grabă nepoţii, deoarece în-
bit de dure cu ea, întot- tre ei a decis să împartă averea, şi începe:
deauna a rămas cu capul – Ţie, Izea, îţi dau fabrica de lenjerie pentru
sus, privind înainte. A de- femei. Ţie, Simon, îţi las restaurantul din centrul
prins această calitate de oraşului. Tu, Avram, vei moşteni reţeaua de ma-
la mama, care a crescut-o gazine alimentare.
de una singură. Când feti- Şi aşa până când îi împacă pe toţi. Când vine
ța avea doar cinci anișori, rândul mezinului, acela îi spune bunicului:
tatăl ei s-a dat în aventu- – Ştii, bunele, nu trebuie să-mi laşi nimic
ră cu o altă femeie mult drept moştenire. Cred că o să fiu eu în stare să-
mai tânără decât mama și
mi câştig singur bogăţia. Spune-mi doar pe mare
le-a părăsit fără să explice
secret cum ai reuşit să devii atât de bogat?
ceva.
– Trebuie să te deprinzi Bătrânul evreu stă un pic pe gânduri, apoi
să le faci pe toate singură, răspunde:
să fii o femeie cu caracter. – Eu, dragul meu, am respectat în viaţa mea
Numai așa vei obține suc- două principii: dacă am spus că iau de la cineva
cese în viață, îi tot zicea ceva – am luat, iar dacă am spus că-i dau cuiva
mereu mama. ceva, apoi am dat.
Și prin exemplul de zi
cu zi se străduia să-i al-
toiască Maricicăi cele mai
bune calități necesare
unei femei adevărate. Anuța a trecut etenit mult cu șoferul său, care l-a și – Nu vreau să-l văd niciodată. O voi
cu greu despărțirea de Adam. Căsăto- atras în această aventură, deoarece crește singură pe Luminița.
ria lor a fost precedată de un minunat avea și acela un roman de amor cu – Niciodată să nu spui niciodată. În
roman de dragoste, care a durat vreo mama fetei. Și acele aventuri aveau să viață multe se pot întâmpla. Dumnezeu
cinci ani. Deși părinții fetei s-au opus dureze mult timp dacă nu erau desco- are grijă de toți.
căsătoriei, motivând că nu acest om îi perite de soția șoferului, o fostă profe- Maricica muncea cu tragere de ini-
poate fi alături o viață, Anuța nu le-a dat soară de-a Anuței. Într-o zi femeia și-a mă, ajungând peste numai doi ani de
ascultare. Într-o vară, când Adam al ei făcut apariția la ea acasă. activitate asistentă medicală superioa-
a plecat la Moscova la câștig alături de – Demult nu te-am mai văzut, dragă ră în secție. Rămânea rece la orice pro-
alți flăcăi din sat, fata a uns tălpile cu Anuță, și îmi pare rău că am venit cu puneri din partea bărbaților. A decis să
foc și a fugit în urma lui. A venit înainte vești nu prea bune pentru tine. se consacre în totalitate fetiței și carie-
de sărbătorile de iarnă alături de alesul Și i-a înșirat toată povestea despre rei. A făcut și studii la facultatea de me-
ei în a cincea lună de sarcină și le-a de- peripețiile celor doi, care dispăreau cu dicină și a ajuns medic terapeut. Toate
clarat ferm părinților că totul e hotărât regularitate în a doua jumătate a zilei și mergeau bine până când mamă-sa a
și că se mărită cu Adam. Nu au avut se îndreptățeau fie pentru o ședință la fost diagnosticată de oamenii în halate
încotro bieții oameni și au cedat, deși raion, fie pentru o consfătuire la preșe- albe cu o boală serioasă. Și biata feme-
inima nu le era la loc. Erau la curent cu ***
dintele colhozului. ie alerga de la serviciu acasă, de acasă Vine soţul acasă seara după o zi de muncă
toate aventurile acelui mare ștrengar – De unde știți, o fi vreo invenție la mama la spital, iar între timp îi căuta
al satului, care a lăsat mai multe fete rupt de oboseală.
de-a cuiva, sări ca arsă Anuța. – Nu pot cele mai bune și calitative medicamen- – Soarele meu. Nu vreau nimic altceva decât
plângând. Venind la viitorii socri le-a să cred. Adam al meu pune tot sufletul te. Și în momentul când vedea că nu le
jurat că Anuța lor nu este o aventură să mănânc şi să mă prăbuşesc în aşternut. Ce
în mine și în copila noastră. Cred că ci- mai reușește și i se părea că gata, va avem la cină?
pentru el, ci tot sensul vieții și că o va neva vrea să-mi facă rău. lăsa mâinile în jos, sună telefonul. Era
face fericită. Și, într-adevăr, după nuntă – Îţi spun imediat, zice soţia pe un ton serios.
Până la urmă a fost convinsă de un număr necunoscut, dar în receptor
parcă s-a schimbat omul. O înconjura Fiul tău are nota doi la mai multe obiecte pe se-
doamna profesoară de a merge într-o auzi o voce foarte cunoscută:
pe tânăra nevastă cu toată atenția de mestru, mâine trebuie să achităm plata la universi-
seară și a le vedea pe toate cu ochii – Maricica, me-au spus niște cu-
care poate da dovadă un bărbat. A lă- proprii. Prinși în flagrant, cei doi nu s-au noștințe comune de-ale noastre că
tate pentru studiile fiicei, iar pe poşta ta a parvenit
sat la o parte prietenii cu care se mai sinchisit deloc. mama îți este bolnavă și ai nevoie de un mail în care se spune că păpuşica ta de amantă
încurca pe la birtul din sat. – Da ce te-ai gândit că o să-ți su- ajutor. Sunt gata să te ajut. este un pic gravidă. Să-ţi mai prepar ceva?
– De, omul mai greșește, spunea flu în borș ție și mamă-ta, i-a replicat Era fostul ei soț. Din start s-a gân- – Nu, nu. Am mâncat pe săturate. Mulţumesc.
soacra atunci când vecinele îi dădeau Adam. – Mai am nevoie și eu de ceva dit să-l refuze, dar ceva o ținea să n-o ***
târcoale, iscodind-o despre proaspătul odihnă. facă. Un orator motivaţional foarte cunoscut îşi în-
ginere. – S-a însurat omul și e la locul Anuța nu a scos nici o vorbă pen- – Bine, vino la mine. treţinea publicul. La un moment dat a spus:
lui. Copila mea se simte bine lângă el. tru a se îndreptăți. Peste câteva zile Peste jumătate de oră s-au întâlnit. – Cei mai buni ani din viaţa mea au fost petre-
Îmi este oarecum că m-am împotrivit la a intentat proces de divorț. Adam și-a Bărbatul s-a interesat amănunțit de fii- cuţi în braţele unei femei care nu era soţia mea!
început. strâns lucrurile și a plecat cu amanta că. Apoi i-a povestit și despre viața sa. La auzul acestei afirmaţii, publicul a rămas
Dacă știa biata femeie că a avut ini- la oraș și de atunci nu s-au mai văzut. – Nimic în lumea asta nu este în- uimit. Oratorul a adăugat:
țial dreptate! Pe la început de Mărțișor, Anuța s-a consacrat în totalitate educa- tâmplător. Pe semne m-a pedepsit – Iar acea femeie a fost mama mea!
când anotimpul renașterii încerca să ției copilului. Și-a găsit mai multe locuri Dumnezeu. Soția m-a lăsat cu feciora- Râsete şi aplauze. O săptămână mai târziu,
intre tot mai insistent în drepturile sale, de lucru pentru a-i asigura fiicei toate șul mic pe brațe și a fugit cu altul. Hai un manager instruit de către acest orator a în-
a venit pe lume și Maricica. Bucuria pă- cele necesare. Mama o ajuta, bineînțe- să încercăm, draga mea Maricica, s-o cercat să plaseze această glumă de efect acasă.
rinților și a bunicilor nu avea margini. les, în toate. O pregătea și o conducea luăm de la început.
Vreo câteva luni Adam nu s-a desprins
Fiind uşor afumat, a spus:
pe Maricica la școală, iar când Anuța În acel moment în odaie a intrat Lu- – Cei mai buni ani din viaţa mea au fost petre-
de casă. A zis omul că are unele rezer- venea seara acasă sleită de puteri, minița. Fără să știe cine este acel ne-
ve de bani și că ar fi bine să nu plece cuţi în braţele unei femei care nu era soţia mea!
găsea copilul îngrijit și hrănit, iar toate cunoscut, s-a lipit de el. Tatăl a luat-o în Soţia sa a început să spumege de furie. În-
nicăieri și s-o ajute pe soție la treburi treburile pe lângă casă aranjate. brațe și a strâns-o la el cu căldură. Pen-
cât va alăpta copilul. Prin august, însă, cercând să-şi amintească preţ de 20 de secunde
Au trecut anii și Maricica a absolvit tru prima dată în viață Maricica simțea a doua parte a glumei, managerul a trântit în cele
a primit o ofertă să lucreze la direcția școala din satul natal și a fost înscrisă cum i se înmoaie toate mădularele și că
colhozului ca agronom. Făcuse o facul- din urmă:
la colegiul de medicină din oraș. Cine nu poate fi tare. Astfel cei doi și-au reîn- – Şi nu-mi amintesc cine era.
tate, iar președintele gospodăriei căuta putea să știe că biata fată va avea par- tregit familia și se simt fericiți împreună.
un specialist în agricultură. Pentru a nu te de același destin ca și mamă-sa? În casa lor domnește dragostea și buna
aduce un străin, l-a angajat pe Adam, Cu toate că și-a zis că studiile sunt mai înțelegere, iar în grădina vieții înfloresc
deși acesta nu avea nici o experiență presus de toate și că nu-i va dărui ni- tot mai frumos cele două flori – Lumini-
de muncă după absolvirea facultății. Și mănui inima până când nu va fi anga- ța și Igoraș.
bărbatul a îndreptățit așteptările preșe- jată în serviciu, „minunea” avea să se
dintelui. Era deosebit de activ, aplica cu producă în anul trei de studii. Fiind la Dumitru VERBIŢCHI
LC 13
Ghidul sănătăţii dumneavoastră Joi, 12 iulie 2018

Apa vie leac să-ţi fie!

P uterile binefăcătoare ale apei lim-
pezi, de izvor, sunt cunoscute din
cele mai vechi timpuri. În mitologia
multor popoare, apa este un simbol al
regenerării, tinereţii şi vigorii. Apa vie
din poveşti conferă tinereţe veşnică şi
putere, în timp ce apa moartă vindecă O sursă nesecată combate stările de anxietate, ţine Elixirul vitalităţii. Printre pri-
la distanţă depresiile şi are efect mii care au observat beneficiile,
rănile şi chiar îi readuce la viaţă pe Feţi de sănătate energizant pentru suflet şi corp. aproape miraculoase, ale apei
Frumoşi învinşi pe cale mişelească. Pe lângă faptul că ne potoleşte În plus, previne şi ameliorează o asupra corpului şi sufletului, au
setea, apa e un excelent întăritor mulţime de afecţiuni. La fel, apa fost japonezii şi indienii. Aceştia
Iar ceea ce, veacuri la rând, a fost doar al sistemului imunitar şi un foarte contribuie la păstrarea aspectu- foloseau apa în scop terapeutic,
poveste, s-a demonstrat ştiinţific în eficient detoxifiant: transportă în lui tineresc al chipului şi corpului, pentru prevenirea sau chiar tra-
corp oxigen, nutrienţi şi asigură chiar la vârste înaintate. Este ade- tarea anumitor boli. Leacul bun la
secolul trecut. eliminarea toxinelor şi a celulelor vărat că frumuseţea, sănătatea, toate era administrat pe stomacul
moarte. Totodată, îmbunătăţeş- tinereţea, inteligenţa, fericirea şi gol, dimineaţa. Pe durata între-
te remarcabil funcţiile cognitive, viaţa lungă se regăsesc, toate, în- gii zile se beau 4 pahare de apă
creşte rezistenţa în faţa stresului, tr-un pahar de apă! proaspătă.

CE BOLI SE DUC CA PE APĂ... CU APĂ Cum se prepară în condiţii
Achiar vindecă o
pa previne şi casnice apa vie (alcalină)
Apa alcalină se poate prepara neiodată sau sare de Himalaya. Se
mulţime de boli. Iată acasă, simplu şi rapid. Iată de ce găsesc în orice supermarket.
cum se pot ameliora aveţi nevoie: Mod de preparare. Se ameste-
* o bandă pentru măsurarea pH- că ingredientele. Se testează pH-ul
cu apă doar câteva ului (se găseşte în farmacii) cu banda special cumpărată pentru
dintre cele mai frec- * 2 litri de apă. Dacă e de la robi- acest lucru. Dacă nu ajungeţi de la în-
vente şi supărătoare net, trebuie în prealabil fiartă şi răcită
* o jumătate de linguriţă de bicar-
ceput la pH 9, adăugaţi bicarbonat de
sodiu până când apa devine alcalină.
afecţiuni. bonat de sodiu Apoi lăsaţi-o peste noapte la frigider.
* o jumătate de linguriţă de zea- Se bea a doua zi, la temperatura ca-
mă de lămâie merei. Atenţie! Apa trebuie păstrată în
Infecţii respiratorii * o jumătate de linguriţă de sare sticlă, nu în recipiente din plastic!

Apa acidă – o minune
* Amigdalită, laringită - se
face gargară de 5 ori pe zi cu apă
acidă, apoi se bea apă alcalină
din belşug. Ce este apa acidă? Apa acidă * apă puternic acidă – utilă pentru
* Dureri în piept, cauzate de este apa produsă prin procesul de dezinfecție și curățenie (pH<3)
răceală - se masează zona du- electroliză, împreună cu apa alcalină. Cum să folosești apa acidă?
reroasă cu apă acidă, timp de 10 Apa acidă produsă de ionizatoarele Este foarte simplu. Pentru asta, tre-
minute, apoi cu apă alcalină. Chanson are următoarele caracteris- buie să-ți setezi ionizatorul să pro-
* Gripă. Răceală - se beau tici: ducă apă acidă la pH-ul dorit și apoi
* pH între 2 și 4 depoziteaz-o într-un recipient.
200 de ml de apă alcalină seara,
* ORP între +800 și +1200 mV În concluzie, apa nu ţine locul
înainte de culcare, timp de câteva * conține acid hipocloros între tratamentului recomandat de me-
zile. 1-30mg/l dic. Dar, consumată zilnic în can-
* Guturai - se bea un litru de * conține microclusteri tităţi suficiente (1,5-2,5 litri pe zi),
apă alcalină pe zi, până ce efec- * este bogată în ioni H+, care ac- previne o serie de boli, ne menţine
tele supărătoare dispar. ționează ca oxidanți. o stare de bună-dispoziţie şi un
* Dureri ale încheieturilor Există 2 tipuri de apă acidă: aspect tineresc până la adânci bă-
- se beau 100 ml de apă acidă, * apă ușor acidă – utilă pentru trâneţe.
timp de două zile, de 3 ori pe zi. apă acidă şi se lasă 10 minute pe Afecţiuni ce ştirbesc frumu- piele, păr și unghii (pH=5.5) (Leacuri şi terapii)
* Dureri de cap - se beau 100 locul afectat. Se spală apoi zona seţea
ml de apă acidă. cu apă alcalină. * Acnee - se spală faţa cu apă
* Dureri de dinţi - se clăteşte * Prostată mărită - se beau acidă, apoi se clăteşte cu apă al-
cavitatea bucală cu apă acidă. 100 ml de apă alcalină, de 4 ori pe calină.
* Dureri musculare - se bea zi, timp de una-două săptămâni. * Coşuri - se bea 1 litru de
apă alcalină, de câteva ori pe zi. Afecţiuni mai grave apă alcalină pe zi.
* Dureri cauzate de hemo- În cazul în care suferiţi de una * Dermatită, inflamaţii - se clă-
roizi - se beau 250 ml de apă al- dintre următoarele boli, consumul teşte zona afectată cu apă acidă,
calină, din 4 în 4 ore. regulat de apă alcalină poate adu- apoi cu apă alcalină. În cazul infla-
Afecţiuni frecvente ce ameliorări semnificative ale maţiilor, se pot pune comprese cu
* Constipaţie - se bea apă stării de sănătate. Se va bea în apă alcalină pe zona afectată.
alcalină. cantităţi cât mai mari, de cel puţin * Pierderea părului - se clă-
* Arsuri la stomac - se bea 1-2 litri pe zi. Desigur, consumul teşte timp de 10 minute cu apă aci-
apă alcalină, câte 100 ml, de câ- de apă nu exclude, în niciun caz, dă, apoi 5 minute cu apă alcalină.
teva ori pe zi. tratamentul recomandat de medi- În plus, consumul regulat de
* Diaree - se beau 200 ml de cul specialist! apă menţine pielea proaspătă,
apă acidă, de două ori pe zi. Afecţiuni ale rinichilor, afecţi- elastică, strălucitoare şi previne
* Răni şi zgârieturi - se spală uni ale ficatului, artrită, hemoragii, îngrăşarea. Totodată, atenuează
zona afectată cu apă acidă. hipertensiune, probleme circula- retenţia de apă în organism, ce
* Alergii - se consumă un litru torii, osteoporoză, psoriazis. Se provoacă, printre altele, neplăcu-
de apă alcalină pe zi. spală zona afectată cu apă acidă tele pungi de sub ochi, vergeturile
* Arsuri - se pun comprese cu şi se bea apă alcalină. şi celulita.
Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
14 LC
Joi, 12 iulie 2018 Rânduri din scrisori

Date inedite despre Eusebie Mandicevschi
R eferitor la originea familiei Mandicevschi astăzi se
duc foarte multe discuţii, îndeosebi despre originea
națională, despre locul de unde au venit și unde s-au
născut membrii acestei familii. O parte din cercetătorii,
care n-au fost niciodată în viață la Arhiva de stat din Cer-
năuți sau la Biblioteca Universității, afirmă că această fa-
milie ar fi venit din Galiția și erau greco-catolici sau chiar
de la Kiev ca „o veche familie ortodoxă slavă de preoți”.

nul Hliboca pe anii 1843-1890, a murit la 18
iunie 1853, „la vârsta de 72 de ani” ca paroh
al satului Băhrinești (Arhiva de stat a regiunii
Cernăuți, F-1245, inv.1, dosar 85). În cimitirul
bisericii din acest sat se păstrează și astăzi
mormântul parohului Ioan Mandicevschi, fi-
ind consemnată moartea lui la vârsta de 75
ani. De asemenea, găsim informații despre
Ioan Mandicevschi și în „Documente bucovi-
nene” de Teodor Balan, unde în documentul
Băhrinești din 5 februarie 1814 sunt numiți
proprietarii satului: „Antohi Stroici lasă co-
piilor săi Gheorghe, Manolachi, Petrachi,
Mihalachi și Niculai moșia sa Băhrinești”. În
final, documentul menționează și faptul că mâni, şi nu de altă naționalitate ori de altă Este important să menționăm că prima
„la această dată m-am întâmplat și eu Iohan religie, deși recunoșteau că pe linia pater- comemorare a marelui compozitor a avut
Mandetschewski pastor local”. (vol.VI, 1760- nală aveau ceva legături cu rutenii. loc la Cernăuți în anul 1937. După insta-
1833, nr.139, p.414). De asemenea, mișcarea lor cultu- larea puterii sovietice în nordul Bucovinei
Informații foarte prețioase despre alți ral-educațională a fost legată de-a lungul despre familia Mandicevschi nu s-a scris
membri ai renumitei familii – Vasile, Con- anilor de societățile culturale românești din nimic, iar creația lui a fost dată uitării. În
stantin, Erast, Ecaterina, Maria, Aurora și Bucovina. Majoritatea au fost membri activi ultimii 8 ani de când ne ocupăm cu studi-
Virginia, găsim de asemenea în fondurile ai mai multor societăţi cultural-muzicale, erea vieții și activității a mai multor membri
Arhivei din Cernăuți, îndeosebi în cele refe- cum ar fi „Armonia”, „Junimea”, „Academia ai familiei Mandicevschi am descoperit un
ritoare la biserica satului. Ortodoxă”, „Societatea doamnelor române vast material informativ privind activitatea
În revista bilingvă a Mitropoliei Bucovi- din Bucovina”, „Compozitori Români din lor culturală, muzicală, pedagogică, am în-
nei „Candela” pe anul 1896 (p. 512-513), Europa” și altele. cercat să corectăm greșelile strecurate în
la rubrica „Cronică”, aflăm că Vasile Mandi- Cel mai reprezentativ membru al acestei publicațiile sovietice și ucrainene privind
cevschi a slujit liturghia în satele Băhrineşti familii de bucovineni este compozitorul Euse- datele de naştere, originea lor etnică, cât și
şi Molodia timp de 46 de ani. În anul 1873, bie Mandicevschi, care, conform cercetătorilor despre familiile cu care ei s-au înrudit de-a
arhiepiscopul Teofil Bendella l-a distins cu ucraineni, s-ar fi născut la Molodia, unde i-a și lungul anilor.
Brâul Roşu, iar în anul 1880, arhiepiscopul fost pusă pe o clădire din sat o placă come- Multe materiale despre familia Mandice-
Ce-i drept, aceste afirmări nu se bazea- Silvestru Morariu Andrievici i-a acordat titlul morativă în acest sens. Cercetând cataloagele vschi găsim în revistele şi ziarele de limba
ză pe documente de arhivă sau cel puțin pe de exarh. Peste puţin timp, Vasile Mandi- Gimnaziului german din Cernăuți (Ober-Gym- română din Cernăuți, apărute atât în peri-
izvoare bibliografice. cevschi a fost ales egumen al Mănăstirii nasium) din timpul studierii lui Eusebie, adică oada austriacă, cât și în cea românească,
În lumina documentelor, descoperite în Putna, dar moare în 1896 şi nu a reuşit să pe anii 1867-1875, vedem că el este înregistrat cum ar fi „Junimea Literară”, „Apărarea
ultima vreme, suntem tentați să susținem că intre în această slujbă. De asemenea, în ca născut la 18 august 1857 în Băhrinești (Ar- Națională”, „Gazeta Bucovinei”, „Candela”,
aceste afirmații sunt greșite sau cel puțin nu baza statisticilor bisericeşti „Schematismus hiva de stat a regiunii Cernăuți, F-228, inv. 2, „Făt-Frumos”, „Glasul Bucovinei” și altele.
întotdeauna corespund adevărului. În primul der Bucovinaer gr.-or. Archiepiscopal – Diö- dosar 27, fila 42). Astfel de informații conțin și unele publicații
rând, tatăl renumiților compozitori, Vasile cese” (Anuarul ortodox bisericesc) pe anii Tot aici găsim un șir de informații nespus de limbă germană și ucraineană, dar într-o
Mandicevschi, s-a născut în satul Băhrineşti 1847-1897, aflăm că Vasile Mandicevschi de prețioase despre profesorii pe care i-a măsură mult mai mică.
și a fost preot greco-ortodox în acest sat, o a slujit în satele Băhrineşti (1856-1867) şi avut Eusebie la gimnaziu, colegii de clasă, În cimitirul ortodox din Cernăuți sunt
localitate ortodoxă de aproape 600 de ani. Molodia (1868-1891). gazdele sale din Cernăuți și altele. De ase- înmormântați o parte din membrii familiei
A slujit în această calitate și în alte sate Aceste date noi demonstrează, în pri- menea, aici am găsit încă odată confirma- Mandicevschi pe mormintele cărora inscrip-
românești cu populație ortodoxă, Molodia mul rând, cu certitudine originea etnică rea că limba lui maternă a fost româna, iar țiile funerare sunt făcute de asemenea în
și Voloca pe Derelui. Tot în satul Băhrinești românească și confesiunea religioasă creș- confesiunea religioasă – creștin-ortodoxă. limba română.
este înmormântat bunicul renumiților compo- tin-ortodoxă a acestei familii. În al doilea Rubricile catalogului pe lângă aceste date Vladimir ACATRINI,
zitori, Ion Mandicevschi, care conform Con- rând, toți membrii familiei Mandicevschi mai conțin și notele pe care le-a obținut Eu- colaborator al Bibliotecii științifice a
dicii morților pentru satul Băhrinești din raio- întotdeauna s-au declarat personal ca ro- sebie în toți anii de școală. Universității cernăuțene

DIN DUREREA SUFLETULUI
Z ilele acestea ne-a trecut pragul redacției doamna Ștefania Vitrescu
(Axanii), care locuiește la Roșa, Ţeţina şi este originară din satul
Mahala, raionul Noua Suliţă. Ea ne-a adus câteva versuri, scrise, după
cum afirmă dumneaei, din durerea sufletului. N-a impus-o nimeni să
pună mâna pe stilou, ci a făcut-o la îndemnul inimii. „Poate cineva,
care a trecut prin grele încercări ale destinului, le va citi și-i va alina
sufletul”, ne-a spus doamna Ștefania. Iată una dintre aceste poezii.

Chemarea Domnului
Unde mergi, creștine dragă, Tu nu vezi, iubite frate, Spre altarul cel de slavă,
Când e zi de sărbătoare? Că-n zadar te ostenești Spre altarul cel frumos,
La petreceri, pe la horă Şi din munca ta, sărmane, Unde locuiește Domnul,
Sau la un drum mare? Mai nimic nu folosești? Dulce-al nostru Iisus Hristos.

Tu n-auzi un glas prea dulce, Tu consideri, dragă frate, Vino, vino, creştine dragă,
Tu n-auzi un glas frumos, Căci de-acum ești fericit, Când e zi de sărbătoare,
Care zice: „Lasă toate Mi se pare – niciodată Vino la închinare
Și vino la Hristos”? Nu vei fi tu mulțumit. Şi fruntea-ţi aplecă-n jos.
În lăcaşul lui Hristos!
Unde mergi, creștine dragă, Unde mergi, creștine dragă,
Când e zi de sărbătoare? Unde ți se-ndreaptă pașii Ștefania AXANII
Pe la bănci sau pe la târguri Când e zi de sărbătoare Or. Cernăuți
Să-ți duci marfa de vânzare? Că nu vii la închinare?
LC 15
Felicitări! Joi, 12 iulie 2018

Foştii disci-
poli – profesori de
română din regiune,
La 12 iulie, şeful Secţiei cen-
trului sanitaro-antiepidemic al raio-
nului Storojineţ, domnul
HOROSCOP
16.07-22.07.2018
precum şi colectivul Petrică DAVID
redacţiei ziarului „Li- împlineşte frumoasa vârstă de 65
bertatea Cuvântului” de ani! Rar se întâmplă să întâlneşti
o felicită cu prilejul oameni faţă de care nu ai decât ad-
BERBECUL. Există acum riscul de a lua
zilei de naştere pe miraţie şi cuvinte de laudă. Mulţi decizii sub impulsul de moment, fără să mai
docentul universitar, excelează într-o anumită direcţie şi ții cont și de părerile celorlalți. Ești foarte am-
doamna te uimesc fie prin cunoştinţele lor în bițios și, chiar dacă ai dreptate, ar trebui să
Lora BOSTAN. profesie sau alte domenii, fie prin bunătate, caracter sau un plus de apelezi la calm și diplomație pentru a reuși să
Activând toată viaţa la Catedra de filologie ro- omenie. ajungi acolo unde ți-ai propus. Ești concentrat
Foarte rar însă, ţi-e dat să întâlneşti o persoană în care să găseşti pe îndeplinirea unui scop personal care implică și bani.
mână şi clasică de la Universitatea cernăuţeană, Ești atras de călătorii departe de casă, eventual peste ho-
doamna Lora Bostan s-a preocupat în mod deose- cele mai alese însuşiri, acele însuşiri care să caracterizeze omul în
tare. La sfârșitul acestei săptămâni este foarte probabil să
bit de scrisul românesc din ţinutul nostru, de meto- adevăratul sens al cuvântului. Aşa este domnul Petrică, stimat de toţi fii luat prin surprindere de o nouă iubire.
dica predării literaturii române în şcoala de cultură colegii de şcoală, de studii, de muncă şi de toţi cei, care au fericirea TAURUL. La începutul acestei săptămâni
generală. Îi dorim mult stimatei doamne multă să- să-l cunoască. Ce aş dori să-ţi spun astăzi, domnule Petrică? ești mult mai calm. Acum este momentul când
nătate, inspiraţie şi noi puteri de creaţie. – Un an mai mult – asta este numai o fericire pentru aşa oameni poţi să mai câștigi niște bani, să-ți folosești
La mulţi ani şi toţi fericiţi! ca tine, Petrică. Din timpul care trece tu iei totul ce-i mai bun: experi- mai eficient abilitățile de care dispui. Este po-
enţă şi înţelepciune, dar nu pierzi nici entuziasmul, nici prezenţa, ar- sibil să primești unele vești bune care țin de
doarea tinerească. Aşa să fii întotdeauna! Eşti un exemplu pentru toţi! o promovare la locul de muncă, o mărire de
salariu. Este o săptămână în care nu prea te poți baza pe
O zi din an este a ta. Şi pentru că e a ta este cea mai frumoasă zi promisiunile făcute de prieteni.
a anului! Să te bucuri de ea împreună cu cei mai apropiaţi. GEMENII. Debutul acestei perioade te
Ai mai urcat o treaptă dintr-a vieţii scară, găsește oarecum dezgustat de atitudinea
Eu îţi doresc din suflet a suta primăvară, unor prieteni. Va trebui să te bazezi mai mult
Iar când te vei uita-napoi pe treptele urcate, pe propria experiență de viață. Este o perioa-
Să nu vezi urme de noroi, ci faptele curate. dă favorabilă inițierii unei noi relații sentimen-
La mulţi ani fericiţi şi norocoşi! tale. Te vei implica acum în cadrul relației cu
Un sincer me- mai mult avânt, iar aceasta poate fi una de durată. La
saj de felicitare este Cu drag, familia Ionel şi Didina Posteucă din Cernăuţi
sfârșitul perioadei analizate aici îți faci strategii serioase,
adresat, cu ocazia legate de studii.
zilei de naştere pe RACUL. Ești foarte nemulțumit de evo-
care şi-o sărbăto- luția unor probleme de la locul de muncă. Ai
reşte la 13 iulie, mult acum șansa de a demara acțiuni importante,
care îți vor influența cariera pe termen lung.
stimatului domn La 12 iulie, de Ziua
La fel sunt favorizate semnarea sau accepta-
Dumitru Sfinţilor Apostoli Petru şi rea unor noi colaborări. Este posibil să lansezi
AMARGHIOALE Pavel, domnul acum un proiect important care vizează cariera. La sfâr-
din satul Sinăuţii de Petru VITRESCU, șitul acestei săptămâni te simți în plină formă, în pofida
Jos, raionul Hliboca, originar din suburbia Roşa, stresului și a epuizării psihice și emoționale.
un bun gospodar, care se bucură de multă stimă în Ţeţina, îşi sărbătoreşte ziua LEUL. În această săptămână reușești să
rândul consătenilor. numelui. te descurci, achitându-te de anumite obligații
Cu această ocazie pri- care vizează unele examene sau un proiect
Cu această deosebită ocazie, cele mai dragi şi legat de munca în străinătate. Sunt acum șan-
apropiate fiinţe – soţia Valeria, fiul Gheorghe, fiica meşte felicitări din partea se sporite să pleci la drum lung. Poți pune la
Elena, nepoţii, împreună cu toate rudele şi prietenii scumpei mame, împreună cale schimbări importante, în plan personal
îi doresc scumpului soţ, tată şi bunel multă sănă- cu toţi cei dragi din familie, sau sentimental. La sfârșitul acestei săptămâni este mo-
de la rude şi prieteni, cu atât mai mult că luna trecută dom- mentul să-ți construiești noi strategii de acțiune.
tate, fericire şi bunăstare, succese remarcabile în FECIOARA. În această perioadă reușești
nul Petru şi-a marcat şi un frumos jubileu al vieţii – 45 de
viaţa de zi cu zi şi nesfârşite bucurii de pe urma ani. Ei toţi îi doresc sărbătoritului multă sănătate, prosperi- să îmbini destul de bine utilul cu plăcutul, va-
copiilor şi nepoţilor. tate, noroc şi fericire, bunăstare, realizarea tuturor dorinţe- lorificând la maximum resursele materiale de
Scumpul nostru! care dispui, iar aceasta îți va aduce și mai
lor şi-i oferă aceste rânduri scrise din inimă. multe câștiguri financiare. Te afli într-o agitație
Povara vieții fie-ți un car cu sănătate, Scumpul nostru!
Iar sufletul mereu scăldat în bunătate. permanentă, abia dacă ai timp să-ți acorzi și
De ziua onomastică a ta/ Pe Domnul îl voi ruga ceva timp liber pentru relaxarea necesară. Planul senti-
Să ai oricând în drum un soare zâmbitor, Să-ţi dăruiască sănătate şi putere,/ Că-i cea mai de preţ mental este foarte tensionat, iar multe dintre nemulțumiri
Alături chipuri dragi și-un înger păzitor. avere. pornesc de la capitolul bani, mai precis lipsa acestora.
La mulţi ani! Zile fericite şi senine,/ Îngerul păzitor alături să-ţi fie, BALANŢA. Putem să spunem, că ești
De tot ce-i rău să te ferească,/ Măicuţa sfântă să te pă destul de norocos la capitolul socializare, îm-
plinirea unui scop clar. În această perioadă
zească.
gândul îți este la plimbări, ba chiar ar putea
Zi şi noapte să fii ocrotit/ Şi mulţi ani să ne trăieşti fericit! să-ți tresalte inima la apariția unei noi iubiri la
Să ai în suflet numai soare,/ În inimă un dulce foc, orizont. Chiar dacă poate fi vorba doar despre
În ziua de 9 iulie, doamna În viaţă o albă floare/ Să-ţi dăruiască mult noroc. o relație la distanță sau cu o persoană de altă naționali-
Rodica OSTROVSCHI, Noi îţi spunem – te iubim/ Şi mulţi ani fericiţi îţi dorim. tate, reușești să vezi numai partea plină a paharului. La
vânzătoare la magazinul „Costa Rica” de la Ţeţina, sfârșitul acestei săptămâni ceva legat de profesie îți va da
or. Cernăuţi, şi-a adăugat încă un splendid trandafir la bătăi de cap destul de serioase.
buchetul vieţii. SCORPIONUL. Prima parte a săptămânii
Cu această ocazie, doamna Rodica este felicitată cu este destul de agitată la locul de muncă. Vrei
multă stimă din partea celor mai apropiaţi vecini şi prie- să le faci pe toate, repede și bine. Ar trebui să
dai dovadă de mai multă prudență la modul
teni, precum şi de clienţii, pe care îi deserveşte cu multă în care acționezi. Nu vei duce lipsă de idei,
amabilitate zi de zi. Ei toţi îi doresc multă sănătate, bucu- Acum, în miez creativitate și capacitatea de a găsi soluții cu
rii şi fericire, prosperitate, venituri cât mai mari, optimism de vară, îşi sărbăto- rapiditate. Sunt favorizate acum câștigurile venite dintr-o
şi multă răbdare, să aibă parte de mult noroc şi cât mai reşte ziua de naştere afacere sau chiar o moștenire. Acordă atenția cuvenită
mulţi cumpărători. docentul universitar, la eventualele probleme legate de o relație sentimentală.
Mult stimată doamnă Rodica! SĂGETĂTORUL. La începutul acestei
actualmente pre- săptămâni va trebui să-ți concentrezi atenția
Să porți bucuria în suflet o viață
şedintele Societăţii către propriul copil. Nici la capitolul relație de
Și clipa să-ți fie mereu doar dulceață, dragoste lucrurile nu stau prea grozav. Nu este
Să-ți fie iubirea aproape mereu, regionale „Golgota”,
domnul exclusă nici apariția unor discuții neplăcute în
Să duci fericirea în sufletul tău! relația de mariaj. În schimb, te gândești foarte
La mulţi ani! Ilie POPESCU. serios să pleci într-o călătorie îndepărtată. Spre sfârșitul
săptămânii, se recomandă mai multă prudență la cheltu-
Autor de studii ştiinţifice în domeniul lingvisticii, ielile pe care intenționezi să le faci.
dar şi de memorii despre „Golgota” neamului ro- CAPRICORNUL. Se recomandă mai
multă preocupare pentru propria viață. Ai tot
mânesc din Bucovina în anii 40 ai secolului trecut,
felul de idei și inițiative legate de casă, propri-
domnul Ilie Popescu a ridicat în mai multe localităţi etate, iar acestea ar putea să pună presiune
din ţinutul nostru cruci întru pomenirea celor care pe partenerul de viață. Este momentul să-ți
nu s-au întors din neagra străinătate. Procedează acorzi o scurtă vacanță, departe de obligațiile
care țin de casă sau de locul de muncă. Spre sfârșitul
În cea de-a 14-a zi a lunii lui Cuptor, doamna aşa cum îi dictează conştiinţa de fiu adevărat al
acestei săptămâni va trebui să fii mult mai prudent în pri-
Vera LUPOI neamului nostru evlavios, paşnic şi dreptcredincios. vința unui împrumut, al unui credit, chiar și despre primi-
din satul Costiceni, raionul Noua Suliţă, îşi va sărbători ziua de Cu prilejul zilei de naştere, omul de ştiinţă şi ac- rea unei amenzi.
naştere, împlinind onorabila vârstă de 79 de ani. tivistul public este felicitat cordial de către membrii VĂRSĂTORUL. Cu pași repezi cauți să
Este un prilej deosebit de a primi cele mai sincere felici- pui capăt unei situații tensionate de la locul de
Societăţii regionale „Golgota”, de foştii discipoli şi
muncă. Pot să apară tot felul de nemulțumiri
tări din partea nepoatelor Galina, Iulia, Nina, Didina şi Lidia, colegi, care îi urează multă sănătate că-i mai bună legate de bani. Este posibil să te simți folosit,
dorindu-i multă sănătate că-i mai scumpă decât toate, fericire, decât toate, bunăstare, tihnă sufletească şi spor în să descoperi a altă față a relației de dragos-
bucurii, tihnă sufletească, să aibă parte de multă stimă şi recu- munca vastă pe care o desfăşoară. te în care ești implicat. Spre sfârșitul acestei
noştinţă din partea celor dragi şi apropiaţi. săptămâni te implici mult mai puternic în cadrul unui par-
Scumpa noastră! teneriat. La sfârșitul perioadei analizate este bine să te
La muli ani şi toţi buni!
Să ai parte de ani mulți, preocupi mai mult de propria sănătate.
Câte pietre sunt în munți, PEŞTII. Chiar dacă muncești din greu
pentru a obține mai mulți bani ești nevoit să
Viață lungă și frumoasă, cheltui la fel de mult pentru propriul copil. În
Mult belșug și tihnă-n casă, familie se pot întâmpla acum lucruri, eve-
Domnul să te ocrotească, nimente frumoase. Starea de oboseală, de
De rele să te păzească. stres te poate determina să spui cuvinte care
La mulți ani cu sănătate, rănesc. Spre sfârșitul perioadei în discuție aici ai de lămu-
Că-i mai scumpă decât toate. rit o problemă legată de planul sentimental. La locul de
muncă lucrurile se desfășoară în favoarea ta.
16 LC
Joi, 12 iulie 2018 Weekend

Întrebare: Cum convingi
patru blonde să se așeze pe
un scaun?
Raspuns: Întorci scaunul cu
picioarele în sus.
după
moldovenii
De ce fug
crucea.
Ca să pupe
Salvare? -
Două blo
nde: prim
bă pe cea a o întrea
de-a doua -
– Auzi fato :
, care cre
departe: zi tu că e
Luna sau mai
– Fată da Londra?
r proastă
tu Londra mai eşti,
de aici? vezi

Pagină realizată
de
Ionel POZNĂREL

COLEGIUL DE REDACŢIE
Şef redactor
Contul de decontări Віддруковано у ПП Ключук С.М.
Valeria ŞTEFUREAC: м. Чернівці, вул, Заводська, 37 в

Mihai GROSU
р/р 26006011348150 secretar responsabil de redacţie Autorii materialelor publicate Retipărirea materialului este
Код ЕДРПОУ 39301520 Tatiana CARLAŞCIUC: redactor literar poartă responsabilitatea totală posibilă doar cu consimţământul
cuvântului
в ПАТ “Укрсоцбанк” (м.Київ) Dumitru VERBIŢCHI pentru veridicitatea faptelor autorului.
Adresa redacției: or. Cernăuți, МФО 300023 expuse. Preluarea materialelor publicate

om Redactor Vasile CARLAŞCIUC Redacţia poate să publice în paginile ziarului este posibilă
str. Mickiewicz, 5 rti.c
materiale fără să împărtăşească doar în cazul când se face
e Sergiu BARBUŢA
b COFONDATOR AL ZIARULUI - punctul de vedere al autorului. referire la săptămânalul
tel. mobil: 099-643-58-57, w.ly Romeo COLECTIVUL REDACŢIEI „Libertatea Cuvântului”.

: / / ww CRĂCIUN
lcuvantului@gmail.com; ttp Свідоцтво № ЧЦ 489-178 ПР від 16.07.2014 tir. total: 5600
Ціна договірна
h