You are on page 1of 27

Normativni okviri

primene medijacije i
drugih alternativnih
metoda rešavanja
sporova
Prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet u Nišu
E-mail: adis@bankerinter.net

Medijacija, koncilijacija i ostali alternativni
metodi za mirno rešavanje sporova

Sporovi u pravnim
odnosima mogu se
rešiti sudskim i
vansudskim putem -
primenom različitih
metoda i mehanizama

Sukobljene strane smatraju da je samo jedan cilj ostvarljiv i zato jedna drugu doživljavaju kao prepreku za ostvarivanje sopstvenog cilja Sporovi. sukobi. potrebu ili cilj. Šta je SPOR (SUKOB)? – Dinamična životna situacija u kojoj dva ili više lica žele da ostvare neki svoj interes. konflikti – deo ljudske svakodnevice .

a drugi ništa . niti ih rešava. ali ne zanemaruje svoje – nastoji da zajednički (dogovorno) rešava problem Pazi na svoj cilj i svoje potrebe.STILOVI PONAŠANJA U KONFLIKTNIM SITUACIJAMA Želi da bude prijatelj sa svima. niti do odnosa sa drugima Napadač. niti joj je stalo do njenog cilja. pa odjednom eksplodira i gubi prijatelje Vodi računa o potrebama drugih. vodi računa malo o sebi. povlači se. ne suočava se sa problemima. pazi na njihove potrebe i osećanja. vidi samo svoj cilj i interes koji mora ostvariti – on mora dobiti sve. ali uzima u obzir ograničavajuću situaciju . ali zanemaruje svoje. a malo o drugima Izbegava.interese i zahteve drugoga.

primena psihičke ili fizičke prinude. ucenjivanje. Kako se manifestuje pravni spor? Akcije koje strane u sporu preduzimaju jedna prema drugoj kako bi druga strana odustala od svojih ciljeva Raznovrsnost akcija .ubedjivanje... davanje ustupaka.. Faktori koji utiču na ponašanje: Individualna procena važnosti predmeta spora Procena važnosti odnosa sa drugom stranom Obrazac ponašanja oblikovan kulturom . laskanje .

od čega se treba suzdržati?!!!) Polarizacija pravnih shvatanja. Posledice pravnog spora Nesaglasnost strana o tome kako treba da se ponašaju da bi njihovo ponasanje bilo saobrazno pravu (šta učIniti. trpeti. oponiranje Posledice: na ličnom i na društvenom planu Pravna nestabilnost Pravna neizvesnost Neostvarivanje pravnog poretka . dati. polarizacija pravnih pretenzija.

Sporovi koji se tiču svih "zemljana" . POSLEDICE PRAVNIH Od banalnih do fatalnih SPOROVA .Sporovi koji izazivaju interne posledice .Sporovi koji se tiču trećih lica .

nastojeći da pronadju rešenje koje integriše interese i ciljeve i jedne i druge strane . Šta se čini da bi se spor rešio? Široka lepeza akcija TRI osnovna modela nebrojeno mnogo modaliteta: Svaka strana u sporu preduzima odvojene akcije da bi ostvarila svoj cilj Neko treći odlučuje kako će se spor rešiti Strane u sporu pregovaraju.

Sa kojih se pozicija pravni spor moće rešiti? • rešavanje sporova sa pozicije sile • rešavanje sporova sa pozicije prava • rešavanje sporova sa pozicije interesa .

sud? • “Treći” ima svoja pravila • Sudski postupak – “regulisana borba za pravo” "borbena šema postupaka" ."manevarski prostor" .dopuštena "borbena sredstva" . Šta se dogadja kad spor rešava neko treći.ofanzivne i defanzivne procesne radnje . npr."pravni turnir" .

Kompromis .Ishodi .Pobeda .gubitak za obe strane .Pretenzije i očekivanja .izvor novih sukoba i nestabilnosti ."dobitak" koji premašuje "gubitak" .gubitak .Obostrani gubitak Presuda je: .Presudjenje sporne stvari .

takodje dvoje Uslov – da makar jedan ume da pregovara Dobar pregovarač: ne popušta i ne insistira samo na svojim interesima. Pregovaranje – zajedničko traganje za rešenjem Za sukob je potrebno dvoje Za rešavanje sukoba . već vešto i istrajno pregovara i dovodi obe strane do “pobede” – do obostrano prihvatljivog rešenja koje integriše interese obeju strana .

Šta medijacija nije? . Posredovanje (medijacija) Pregovaranje uz asistenciju treće strane Alternativni metod za rešavanje spora Metod konstruktivnog i prijateljskog rešavanje sukoba uz pomoć i posredovanje "trećeg“ – medijatora CILJ – izgradnja sporazumno i obostrano prihvatljivog rešenja koje znači obostrani dobitak .Šta medijacija jeste? .

Sadržina postupka medijacije • Pregovaračka delatnost stranaka • Posrednička delatnost medijatora • Stilovi u pregovaranju • Standardna pravila o medijaciji Princip dobrovoljnosti Princip diskrecije Princip neutralnosti .

traga za prihvatljivim opcijama.. inicira i trasira komunikaciju Olakšava nesmetano odvijanje procesa. daje sugestije. razjasne sva sporna pitanja i razmene sve relevantne informacije Ako je dogovoreno.. Zadaci medijatora Otvara. . brine o poštovanju dogovorene procedure Obučava i priprema pregovarače da efikasno pregovaraju Stvara uslove za pregovaranje Pomaže da strane istraže problem.

Mandat medijatora traje dok uživa poverenje obeju strana! .. Šta medijator ne sme? • Da favorizuje jednu stranu • Da zastupa interese jedne strane • Da nameće svoja rešenja • Da vrednuje izražene stavove strana • Da deluje destruktivno na proces medijacije • Da bude indiskretan • Da se nerealno reklamira u medijima • Da zahteva enormno veliki honorar za svoju uslugu. • Da...

– Postupak jednostavniji. – Poboljšana je komunikacija medju stranama u sporu. prevenira se nastanak budućih sporova. – Koristi se kao "jeftina pravda“. nešto lakše i nešto razumljivije običnim ljudima . • Nedostaci: – Medijacija može biti zloupotrebljena kako bi se prikrila odgovornost i ignorisalo pravo. – Okrenutost budućnosti. – Rešenje zadovoljava potrebe obeju strana.vansudsko poravnanje – nema snagu izvršne isprave i prinudno je neizvršiv U odnosu na sudski postupak medijacija je – nešto bolje. – Očuvana je reputacija i renome strana. Prednosti i nedostaci medijacije • Prednosti: – Strane kontrolišu čitav proces medijacije i preuzimaju odgovornost za rešenje svog spora. – Nema pobednika i pobedjenog. – Sporazum . a ne prošlosti. neformalniji i kraćI i jeftiniji.

. Ovako je na kraju .Ovako je na početku..

KO SU MEDIJATORI? Lica od poverenja Eksperti za medijaciju "Doktori za konflikte" Lica sa facilitatorskim sposobnostima Medijator = facilitator .

Kako postati dobar medijator? Programi obuke Vodiči za medijaciju Medijatori i komedijatori .

STRANA ISKUSTVA Centri za medijaciju Obuka medijatora Promovisanje medijacije .

posebni i kolektivni ugovori na nivou preduzeća Strategija reforme sistema socijalne zaštite .(2005) Opšti.(2004) Zakon o parničnom postupku (2004) Porodični zakon . STANJE U DOMAĆEM SISTEMU Normativni okviri medijacije: Zakon o posredovanju (medijaciji) .(2005) Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova .

Zakon o posredovanju (medijaciji) 2005. • Okvirni i osnovni zakon • Predvidjena primena madijacije i ostalih alternativnih metoda za mirno rešavanje sporova iz imovinskih. privrednih i drugih gradjanskopravnih odnosa • Pravila o medijaciji primenjuju se i u ostalim postupcima za mirno rešavanje pravnih sporova • Regulisano: – uslovi za primenu medijacije – osnovni principi medijacije – odnos postupka medijacije i postupaka u kojima se sporovi rešavaju presudjenjem .

donosi preporuku o načinu rešavanja spora. izbor. koja ne obavezuje strane u sporu • Sporazum strana u sporu ima snagu sudskog poravnanja • Arbitar – rešava Individualne radne sporove • presudjuje spornu stvar . prava i obaveze miritelja i arbitara i druga pitanja od značaja za mirno rešavanje radnih sporova • Kolektivni radni sporovi – izmedju socijalnih partnera • pravni i interesni kolektivni radni sporovi • Individulani radni sporovi • izmedju zaposlenog i poslodavca povodom otkaza ugovora o radu i isplate minimalne zarade • Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova • Odbor za mirenje – rešavanje kolektivnih sporova • Miritelj . Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova (2004) • Uređuje način i postupak mirnog rešavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova.

poverljiv i hitan . koje medijator dostavlja sudu radi zaključenja sudskog poravnanja • Izjava stranaka ne koriste se u sudskom postupku • Rok za okončanje postupka medijacije – 30 dana • Postupak medijacije – dobrovoljan. Zakon o parničnom postupku (2004) • Sud upućuje stranke na medijaciju kad oceni da bi spor mogao da se reši mirnim putem ili kad stranke to saglasno predlože • Medijatora bira predsednik suda sa sudske liste posrednika • Stranku može da zastupa advokat • Postignuti sporazum vansudsko poravnanje.

deoba imovine i dr). Porodični zakon (2004) • Primena medijacije za mirno rešavanje brakorazvodnih i postrazvodnih sporova • Dve faze: – postupak za pokušaj mirenja supružnika – postupak za pokušaj sporazumnog rešavanja postrazvodnih sporova (vršenje roditeljskog prava. • Posrednik sudija pojedinac ili ustanova kojoj je sud poverio sprovodjenje medijacije • Sudija-medijator ne može učestvovati u sudskom postupku odlučivanja. osim ako je posredovanje uspelo .

Medijacija u domaćem pravnom sistemu Šta piše u zakonu? Šta je stvarnost? Zašto se u našoj zemlji medijacija sporadično primenjuje? Kako pospešiti primenu medijacije? .