You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU : 42 HARI : Khamis TARIKH : 24 November 2016


Kelas:
Masa : Kandungan Impak / Catatan
M.Pelajaran:

7.40 – 8.40 pg Tajuk : Tambah Dalam Lingkungan 100


2 Tolak Dalam Lingkungan 100
Pemulihan Konstruk : 2 – Keupayaan Membilang (K1)
Matematik 3 – Keupayaan Memahami Nilai Nombor (K2) Objektif
Nama Hadir
SP / SK : 2.1.1 Menambah sebarang dua nombor hingga tiga Ya Tidak
digit tanpa mengumpul semula.
3.1.1 Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit
tanpa mengumpu semula
Kemahiran : 15 – Operasi Tambah Dalam Lingkungan 100 tanpa
mengumpul semula ............... orang murid dapat menguasai
Objektif : kemahiran.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya:
1. Menambah dua nombor dengan betul. ............... orang murid memerlukan
2. Menolak dua nombor dengan betul. pengulangan.

Aktiviti :
1.

8.40 – 9.40 pg Konstruk : 3 – Keupayaan Membaca dan Menulis Perkataan


2 Suku Kata Terbuka (K2)
Pemulihan 5 – Keupayaan Membaca dan Menulis Perkataan Objektif
Nama Hadir Kem
Bahasa Suku Kata Tertutup (K1) Ya Tidak
Malaysia SP / SK : 3.2.4 - Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
betul dan tulisan yang kemas.
Kemahiran : 5 – Perkataan KV + KV (K2) ............... orang murid dapat menguasai
14 – Perkataan KV + KV + KVK (K1) kemahiran.
Objektif :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya: ............... orang murid memerlukan
1. Membunyikan dan menulis perkataan KV+KV+KVK dengan pengulangan.
betul.
2. Membaca dan menulis perkataan KV+KV dengan betul.

Aktiviti:
1.