You are on page 1of 1

Tutorial 1 Sediakan ‘family tree’ peribadi dan kaitkan dengan sejarah penghijrahan nenek moyang.

Tutorial 2 Bincangkan tentang teori sosial guru dalam bilik darjah dengan merujuk kepada Sistem
Ekologi dan Teori Perkembangan Sosiobudaya Vygotsky
Tutorial 3 Bincangkan bagaimana guru dapat mewujudkan Kesedaran Kepelbagaian Sosiobudaya di
Malaysia dari aspek bangsa, bahasa dan struktur sosial.
Tutorial 4 Pembentangan hasil rumusan dalam bentuk forum.
Tutorial 5 Isu : aspek , kesan dan implikasi kepelbagaian sosiobudaya di Malaysia
Tutorial 6 Bincangkan : Muat turun video yang kesan dan implikasi kepelbagaian sosiobudaya di
Malaysia
Tutorial 7 Bincangkan peranan kepelbagaian sosiobudaya kepada guru di sekolah dan dalam
kurikulum dan langkah mengatasinya
Tutorial 8 Bincangkan isu kesamarataan peluang pendidikan di Malaysia dari aspek Jantina dan kelas
sosial
Tutorial 9 Bincangkan peranan guru dalam membina negara bangsa dalam persekitaran kepelbagaian
sosiobudaya di sekolah
Tutorial 10 Bincangkan tentang peranan guru bagi memupuk kecintaan kepada seni warisan dan
budaya negara
Tutorial 11 Bincangkan peranan guru untuk mengurus bilik darjah mesra budaya
Tutorial 12 Bincangkan pedagogi relevan budaya- kelas bercantum
Tutorial 13 Jelaskan tentang pedagogi peribumi dan pentaksiran berdasarkan mesra budaya
Tutorial 14 Bincangkan komunikasi berkesan berdasarkan klip video
Tutorial 15 Sediakan pelan tindakan yang mesra budaya.