You are on page 1of 5

O grupo de traballo de xeración de Nosa Enerxía S. Coop.

Galega quere
presentar á Asamblea para a súa aprobación o seguinte proxecto de
xeración.

O proxecto “Comunidade Enerxétca de Nosa Enerxía” é unha aposta de
dar comezo a Área de Xeración da coop. coa fnalidade de acadar un dos
principais obxectios da coop. dende a súa fundación.

Este proxecto que se enmarca dentro da Área de Xeración da coop. se
caracteriza por ser estratéxico de cara o futuro desenioliemento da coop.

O grupo de traballo de xeración leia actio case 3 anos e que está
composto polas persoas socias interesadas en traballar nesta área de
xeración enerxétca.

Comunidade Enerxétca Nosa Enerxia S. Coop. Galega.

Trátase dun proxecto comunitario de xeración enerxétca dende a coop. e
que consiste na realización de proxectos de xeración con enerxia
renoiable ou da agregación de proxectos de enerxía renoiable xa
realizados e que queiran aportar a súa producción de enerxía a coop.

Asemade é un proxecto pioneiro de xeración e soberanía enerxétca nas
mans da cidadanía en Galicia.

Tipo de enerxía renoiable: solar fotoioltaica,eólica.Pero de inicio imos a
comezar coa solar fotoioltaica.
O proxecto consta de 2 partes:

-Agregación de proxectos de xeración …

Consiste na adhesión das persoas productoras que desexen cederlle a
enerxía á coop. Nesta situación a coop. actuaría como intermediario para
a reunir a maior capacidade enerxétca e darlle saída como representante
de mercado.

A acción a realizar consiste en dispoñer dun formulario na web da coop
para persoas productoras que desexen ceder a enerxía á coop. a modo de
axente de mercado en un espazo de tempo ir adherindo a maior cantdade
posible de productores cunha perspectia inicial de chegar ata os 1ooKw
de potencia.

-Proxectos de Xeración

A coop. quere realizar proxectos de xeración propios ou para as súas
persoas socias.

A función da coop. consiste no fomento, no estudo de
iiabilidade,execución e xestón de proxectos de xeración,posibilitar a
fnanciación dos proxectos e xestón da enerxía dos mesmos.

A tpoloxía de proxectos a incluir son os seguintes:
1. Autoconsumo illado
Faranse proxectos fotovoltaicos para consumo illado da rede.
Unha proposta de criterios de selección para os proxectos que se levarán a
cabo son:
 Repercusión social
 Valor engadido que ofrece a cooperativa
 Recuperación da inversión
En canto á forma de realizar estes proxectos propóñense diferentes opcións:
 Facer a inversión e que as persoas que vaian utilizar a instalación a
devolvan en x anos.
 Cobrarlle á persoa socia unha procentaxe por enerxía consumida (ata
recuperar a inversión.
2. Venta á rede
Nesta línea proponse facer unha instalación fotovoltaica nun Tellado ou
espacio, que pode ser cedido por:
 Comunidade de veciños
 Empresa
 Particular
 Autónomos
A proposta é facer un desconto na factura da luz polo aluguer dese espazo
As características a valorar das cubertas propostas son:
 Localización
 Superficie útil
 Tipo de tellado (cuberta plana ou inclinada, tella, pizarra...)
 Orientación

Quen se encarga da xestón do proxecto.

O GT de Xeración se encargaría da xestón e implementación do mesmo.

Tería as seguintes función.

Recoller propostas para proxectos de xeración,estudo da súa
iiabilidade,execución dos proxectos,xestón dos proxectos,xestonar os
formularios de adhesión de persoas productoras…

O CR e a Asamblea terán a derradeira palabra para actiar un proxecto de
xeración.

Financiación

A fnanciación do proxecto estará delimitada pola capacidade e recursos
dispoñibles para acometer este proxectos.

As fontes de fnanciación son:

-Aportación a modo de iniestmento das persoas socías da coop. Neste
apartado temos que salientar que a día de hoxe contamos con preto de
140 persoas socias da coop.(responderon á consulta sobre 160persoas
socias) dispoñibles a iniertr unha cantdade que comprendida entre os
15000 e 20000 euros.

-Plataformas crowfunding que teña acceso e dispoña a coop.
Ventaxes para a coop.

Este proxecto propón unha situación onde tanto a coop., como as persoas
socias benefciadas e a sociedade en xera saían gañando.

Para a coop supón:

-Comezar coa estratéxica área de xeración de enerxía.

-Obtención e diiersifcación de ingresos.

-Visibilidade e unha maior difusión da coop.

-Obter e ter enerxía propia.

-Apostar por proxectos de xeración que axuden a non depender de
enerxía de fontes renoiables.

Para a persoa socia:

-Poder instalar instalacións onde poder aforrar co gasto enerxétco.

-Ter facilidades para fnancialo.

-Opción de poder iniertr en proxectos de xeración e cun retorno mínimo
de 2%.

O proxecto de “Comunidade Enerxétca de Nosa Enerxía” tería outra
ferramente adicional ao seriizo das persoas socias partcipantes no GT de
Traballo de Xeración.

Poder partcipar no programa “Erasmus Emprendedores” e deste xeito
facer unha estadía noutra coop. enerxétca europea.

A día de hoxe a coop. pode eniíar a unha persoa socía á coop. portuguesa
Coopernico Energía e tamén é coop. italiana ÉNostra.

Calendario do proxecto :
Finais de Xullo de 2018:

Presentación do proxecto onde presentaremos o primeiro proxecto de
xeración que contaría a coop. en Paradela (Lugo).

A xornada sería para facer un encontro entra as persoas socias da coop. e
asemade se farían unas actiidades iencelladas coa enerxía renoiable e o
proxecto “Comunidade Enerxétca de Nosa Enerxía”.
Periodo Actividade
Enviar o boletín coa información e
Agosto 2018 solicitando que as persoas
interesadas envíen as propostas
Recollida de propostas e primeira
valoración da acollida do proxecto e
Outubro 2018 interese por parte das persoas
socias. Elaboración dunha proposta
concreta.
No caso de que a proposta se aprobe
Decembro 2018 na asamblea proceder coa
tramitación da proposta.
Presentación da proposta para a súa
Xaneiro 2019
financiación e asinar o contrato.
Marzo 2019 Realización do proxecto de xeración.