You are on page 1of 3

A cooperatia está a traballar uha proposta de seriizo de mobilidade co

coche eléctrico.

Dede os seus iicios a coop. tio sesibilidade por traballar coa
mobilidade e reducir a depedecia do petróleo.

A día de hoxe temos u grupo de persoas socias iteresadas este
proxecto e suma uha catdade de 100 persoas e co capacidade de
poder ir crecedo.Catdade sufcete que os amosa o iterese por este
proxecto e tamé a determiació para facelo.

Eiiamos este cuestoario para coñecer a súa opiió e obter datos que
axude a complemetar mellor a proposta e presetala a iideira
Asemblea.

Proposta
A proposta cosiste e realizar u “proxecto piloto” co coche eléctrico
para as persoas socias da cooperatia.

Os obxectios so:

• Proporcioar u medio de desprazameto para as persoas socias da
cooperatia que siria para aforrar, ser sostble o cosumo eerxétco
frote ao petróleo e a emisió de CO2.
• Afazar a flosofa de Nosa Eerxía .. Coop. aalega de cara apostar por
u oio modelo eerxétco diferete e ioiador.
• Posibilitar cas persoas socias poida adquirir u coche eléctrico as
codiciós máis iataxosas e cato a prezo.

A posta e marcha
A posta e marcha desta proposta sería da seguite maeira:

1. Creació du arupo Promotor de persoas socias da cooperatia que
teña iterese este proxecto.
2. Axudar a faciar do mesmo. Co retoro do iiestmeto. Esta axuda
o pode superar uha terceira parte do ialor do coche
3. Persoas usuarias poteciais do coche eléctrico e preferecia o seu uso.
4. Votade de querer adquirir u coche eléctrico.

O arupo Promotor tería:

• Prioridade o uso do coche eléctrico. Tería garatdo o coche uha serie
de días o ao.
• Prioridade e adquirilo cado teña u prezo axeitado.
• Uha cota ao día máis baixa (etre 4-6€).

Este seriizo estaría aberto ao resto das persoas socias da cooperatia que
o desexe partcipar este proxecto.
• Tería uha cota ao día polo uso do coche máis alta (etre 10-15€).
• No tería preferecia de dispoñibilidade ate alguha persoa socia da
arupo Promotor.
• Pode etrar cado o desexe o arupo Promotor.

O seriizo sería u sistema leasig o que se iai ir rebaixado o prezo do
coche ata chegar a u prezo axeitado para que a persoa socia que así o
desexe poida mercar o coche uhas codiciós moi faiorables.

No caso de saír be, esta experiecia sería seguir apostado por este
modelo de cara icremetar e escala e beefcio este seriizo.

A cota itegraría coceptos como pago do coche, seguro, xestó do
seriizo e uha pequea porcetaxe para a cooperatia.

Beefcio para a cooperatia
A cooperatia a tería o seguite beefcio:

• Igresos ecoómicos e base a uha porcetaxe a cota polo uso do
coche ao día e uha porcetaxe uha ieda do coche.
• Diiersifcar fotes de igresos da cooperatia ( a día de hoxe so temos
igresos procedetes da comercializació)
• Posibilitar o cambio de cosumo eerxétco para o coche. A eerxía que
cosuma o coche que sexa procedete de fotes reoiables e a poder ser
de Nosa Eerxía (axudaría a icremetar o iolume de cosumo de eerxía
reoiable que ofertamos)
• Poder adquirir as baterías usadas do coche eléctrico para a súa reciclaxe
e proxectos de xeració ou ieda da mesma para socios que desexe ter
uha batería ode acumular eerxía.

-Difusió e comuicació da coop. gracias a este proxecto.

-Poder ofertar á persoa socia da coop. duha ferramete ode poder
aforrar eerxía e tamé o depeder do petróleo.