Godina VI, broj 126 - 01.10.2009. - www.kakanjske.

com - cijena 1 KM

(bez PDV-a)

Tvornica cementa Kakanj

Blokada

NASLOV NASLOV NASLOV NASLOV NASLOV NASLOV NASLOV
INtERVJu

DObRI REZuLtAtI POSLOVANJA I PORED PADA PROMEtA

Esnaf Buza, komandir PS Kakanj

NE MOŽEMO REĆI DA IMAMO KRIVIČNA DJELA VEĆIH RAZMJERA

REKONStRuKcIJE DALJINSKOg gRIJANJA u KAKNJu VRšENE I bEZ NOVČANIH POtPORA

Alija Banjić: Priča iz prošlosti

“PRObIJANJE” PutA PREMA tRšĆu I KAKO SE NEKADA RADILO

uVODNIK

KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj www.kakanjske.com Izdavač: Kakanjske novine doo Kakanj Direktor: Fikret Kadrić Glavni i odgovorni urednik: Faris Sikirić Redakcija: Ivica Pekić Eldin Omeragić Azerin Salihbegović Darko Jurić Emerin Ahmetašević Amina Kulović Nedžma Bjelopoljak Saradnici: Adib Zekić Maid Goralija Almir Imamović Sanela Smajić Zukan Abdurahman Emina Dedić Nađa Kovačević Ahmed Kovač List izlazi svakih 15 dana. Adresa redakcije: Šehida br. 5 Kakanj Telefon/fax: 032 554-878 E-mail: kakanjske@gmail.com Fotografije: Redakcija Tehnički urednik: Fuad Dedić Grafička obrada i DTP: Grafički studio Štampa: Štamparija Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju. List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41. Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 05-152859/04 od 02.07.2004. godine "Kakanjske novine" su proizvod na koji se ne plaća porez na promet proizvoda. Žiro račun: 134-020-00000083244 kod IK banke Zenica

Komercijalizacija Bajrama

bAJRAM SA šEJtANOM

Svi smo, nažalost, svjedoci vremena u kome živimo, kada je komercijalizacija svih stvari pa čak i vjerskih praznika uzela maha. Pred sami Bajram naši gradovi osvanu obljepljeni raznim plakatima koja nas pozivaju na nezaboravne bajramske partije, lude provode uz jeftinije konzumiranje alkoholnih pića, koncerte turbofolk pjevača „prvu, drugu ili treću noć Bajrama“. Suvišno je govoriti o tome da se takve stvari kose sa vjerskim shvatanjima i da skrnave sveti i najveći islamski praznik. Šta očekivati poslije votka partija za Bajram osim tuču, pucnjavu, saobraćajne nesreće i u najgorem slučaju ubistva! Kada je riječ o svim tim nemilim događajima, koji se na našu najveću sramotu dešavaju za vrijeme Bajrama, ni naš grad nimalo ne zaostaje za većim gradovima u našoj zemlji gdje se iz godine u godinu povećava bilans povrijeđenih i nastradalih u vrijeme Bajrama. Bar ne zaostajemo u tom pogledu! U našem gradu Bajram nije na sva zvona najavljen partijima ili koncertima osim nekoliko njih koji su se trebali desiti u susjednom nam Visokom ili Zenici (koncert Dragana Kojića Kebe i sl.). Međutim, u poznatim okupljalištima mladih nije prošlo bez incidenata. Zabilježeno je nekoliko tuča, jedna pucnjava i ovaj put bez smrtno stradalih, na sreću. Jedino što svi prate poslije praznika su crne hronike, koje se svaki dan, nažalost, sve više i više pune. Poslije svega trebamo se zapitati da li i naš grad postaje opasan za život? Da li postoje mjesta gdje se normalno obilježavaju praznici bez incidenata? Jesmo li sigurni da možemo normalno prošetati gradom, a da nas ne pogodi kakav zalutali metak rezultat neriješenih okršaja?

Do kad trebamo bespomoćno pratiti vijesti iz crne hronike poslije bajramskih praznika? Je li naš grad postao opasan za život?

Uzaludni pokušaji zaštite Bajrama

Najveći apsurd u svemu ovome jeste činjenica da su vjernici ti koji treba da se raduju bajramima, zbog iskazane pobožnosti u ramazanu, odnosno zbog izvršenja propisa klanja kurbana. Vjernicima je nezamislivo proslavljanje bajrama uz konzumiranje alkohola i na druge načine koje vjera zabranjuje. Ovako, bajrami su postali samo još jedna prilika za pijančenje onih koji ne drže ni do ramazana, ni do kurbana, niti do drugih propisa, i naravno vlasnicima ugostiteljskih objekata da istima to i omoguće u što „boljoj atmosferi“ i da što bolje profitiraju. Islamska zajednica u BiH godinama uzaludno pokušava zaštititi bajrame od ovakvih zloupotreba, ali u tome ne samo da ne uspijeva, nego se iz godine u godinu povećava i broj bajramskih derneka i ugostiteljskih objekata gdje se priređuju takve antibajramske zabave.

Trebamo li slijediti primjer mladića iz Bihaća koji su kao ironiju na plakatiranje njihovog grada napravili plakat „Bajram party“ na kojem pozivaju sve ljude da u miru i rahatluku provedu praznik u krugu svojih najmilijih porodice i prijatelja. Treba li takva incijativa da se sprovede i u našem gradu? Je li Bajram praznik mira, blagostanja, Božije milosti ili praznik derneka, partija, uživanja u alkoholu i ostalim nedozvoljenim sredstvima??? Da li našem gradu treba podsjetnik na to šta je ustvari Bajram ili neki drugi praznik? Srećom, svi imamo pravo izbora. Pa ko voli Kebu, Acu, Seku, Daru, Sinana ili Janu neka ih potraži u susjednim gradovima. A oni koji praznike žele da provedu u duhu vjere naći će najbolji način za to. Amina Kulović

2

Bajrami kao još jedna prilika da se derneči

broj 126, 01.10.2009.

Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Kakanj

AKtuELNOStI

za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta sa Erdalom Saopštenje za javnost u vezi Trhuljem na čelu osigurala je izvođača radova i obezbijedila plaćanje izgradnje ovog puta u iznosu gradnje puta preko Mandra: To su obične gluposti! oko 2.000.000 KM sa obavezom da Općina riješi sa Vladom ZDK imovinsko-pravne Na naš upit da prokomentariše dio Mila odnose, odnosno otkup zemljišta. U vezi pitanja koja se odnose na planiranu gradnju putnog pravca preko Mila (regionalni put) obavještavamo javnost da je Općina Kakanj izvršila sve svoje obaveze u pogledu ovog projekta. Formirana je stručna komisija koju čine eminentni stručnjaci sa zadatkom da obiđe teren predviđen za izgradnju putnog pravca preko Mila i da napravi određene procjene. Komisija je napravila procjenu koštanja eksproprijacije zemljišta u iznosu od oko 1.200.000 KM. Ovaj novčani iznos treba obezbijediti Vlada Zeničko-dobojskog kantona s obzirom da se radi o regionalnom putu koji je u njenoj nadležnosti. U okviru svojih nadležnosti Direkcija

Na zasjedanju Općinskog vijeća Kakanj, 28.09.2009. godine, nakon ponovnog usaglašavanja stavova, dnevni red sjednice proširen je za još 5 tačaka, tako da se pred vijećnicima nalazilo ukupno 18 tačaka dnevnog reda. Dodane su slijedeće tačke dnevnog reda: Informacija o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća na izgradnji puta Kondžilo – Dom, Informacija o izgradnji putne komunikacije Kazani – Kamenolom Trgošped, Razmatranje aktuelne problematike u JU Mladost, Prijedlog odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju kanalizacije i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama. Prijedlog o uvrštavanju aktuelne Blokada autoputa (26.09.2009.) na privremenoj isključnoj petlji u problematike oko izgradnje Koridora 5-C u dnevni red, zbog Donjoj Papratnici svoje obimnosti, dogovoren je da bude razmatran na tematskoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj, koja bi se trebala održati za O Koridoru 5-C krajem sedmice pet dana. Prijedlog o uvrštavanju aktuelne problematike oko izgradDužom raspravom o prve dvije tačke dnevnog reda, a koje nje Koridora 5-C u dnevni red, zbog svoje obimnosti, se tiču putnih komunikacija Kondžilo – Dom i Kazani – Kadogovoren je da bude razmatran na tematskoj sjednici menolom Trgošped, dobile su potrebnu vijećničku većinu Općinskog vijeća Kakanj, koja bi se trebala održati za pet sa izmjenom u rokovima: implementacija je odmah, a rok za dana. Naime, uskoro bi trebala biti puštena u promet dizavršetak radova 60 dana. onica autoputa od Dobrinja do Kaknja, međutim izvođači Prijedlog rebalansa Budžeta za 2009. godinu i ovaj put bio radova nisu ispunili svoje obaveze, a po svemu sudeći je razlog burne rasprave, kao i davanja amandmana, kako od ni ne namjeravaju to učiniti u pogledu sanacije lokalnih strane vijećnika, tako i od strane predlagača, a sve to je rezultiputeva i druge uništene infrastrukture u MZ Papratnica i ralo i zabunom, čak i same Komisije za Budžet. Predlagač sa svojim amandmanima pozvao se na dug prema Općini Ka- MZ Termoelektrana. Zbog toga su mještani, i pored brojnih zahtjeva upućenih Općini i Direkciji, bili prinuđeni da u kanj od milion i pol KM od strane RMU Kakanj, što je izazvalo nekoliko navrata blokiraju radove na autoputu kako bi se različite komentare vijećnika, a posebno na način raspodjele riješili brojni problemi u vezi sa izgradnjom autoputa na tih sredstava, kao i samu njihovu prirodu. Pitanja koja su se njihovom području. Na tematsku sjednicu Vijeća najavljen u nastavku sjednice postavila su da li je Budžet uravnotežen je dolazak direktora Direkcije za izgradnju, upravljanje i predloženim amandmanima, odakle se ova sredstva pojavodržavanje autocesta Erdala Trhulja. ljuju, a sve to je zbunilo i same vijećnike, koji nisu znali da li glasaju za amandmane ili sam rebalans Budžeta. Posebno pitanje se postavljalo o kakvim se to dodatnim sredstvima radi, Na prijedlog Kluba Stranke za BiH 12. sjednica Općinskog jer ta sredstva još uvijek se ne nalaze na računu Općine i nisu vijeća Kakanj je prekinuta, a njen nastavak odredit će, naknadraspoloživa. Sa 18 glasova za i 9 uzdržanih usvojen je rebalans no, Kolegij Općinskog vijeća. Budžeta Općine Kakanj za 2009. godinu. Maid Goralija

Sa 18 glasova za i 9 uzdržanih usvojen je rebalans Budžeta Općine Kakanj za 2009. godinu

saopćenja u kojem se spominju obaveze Vlade ZDK-a, ministar za promet i komunikacije Nermin Mandra je izjavio:

- To što navode iz Općine su obične gluposti. Javnosti je dobro poznato da je ovo Ministarstvo od samog početka bilo protiv predložene odluke o trasi regionalnog puta na području općine Kakanj smatrajući je katastrofalnim rješenjem. Argumentovano smo to obrazložili, kao i prijedlog druge trase. Sada Općina svoju nesposobnost da kvalitetno riješi to pitanje pokazuje tako što „vruć krompir“ prebacuje na ovo Ministarstvo, što su, ponavljam, obične gluposti i čisti bezobrazluk.

U vezi sanacije postojećeg regionalnog puta od Seoče do Kamenog dvorca obavještavamo javnost da je Općina Kakanj dobila čvrsta uvjeravanja od Direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta da će ova dionica regionalnog puta u potpunosti biti završena prije puštanja u promet novoizgrađene dionice autoceste. Općina nema nadležnost da dozvoli ili ne dozvoli puštanje u promet autoceste prije završetka rekonstrukcije i izgradnje dionice regionalnog puta od Kamenog dvorca do Seoče, ali će uputiti oštar protest i iskoristiti sva pravna sredstva ukoliko se autocesta pusti u promet prije završetka regionalnog puta. Press služba Općine Kakanj

broj 126, 01.10.2009.

3

AKtuELNOStI

Održana Skupština Rudnika mrkog uglja Kakanj

Novim Statutom Rudnik bliži Elektroprivredi biH

Jedanaesta Skupština Rudnika mrkog uglja Kakanj održana je 25.09.2009. u zgradi Direkcije Rudnika. Usvojen je Statut čiji puni naziv je: Statut JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj. Na ovaj način realiziran je još jedan korak prema definitivnom organizovanju jedinstvenog preduzeća u kojem će Rudnik Kakanj imati subjektivitet zavisnog, a Elektroprivreda BiH vladajućeg privrednog društva. Opunomoćenik vlasnika kapitala na ovoj Skupštini Rudnika izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo Nihad Kadić je rekao: - Ovo je još jedan značajan korak iz plana aktivnosti za pravno definiranje i funkcioniranje novog koncerna. Danas je usvojen Statut, a njegov sadržaj smo maksimalno prilagodili dosadašnjim statutima rudnika uglja i napravili jedan unificiran pravni akt kao podsistemski dokument Statuta Elektroprivrede BiH. Paralelno definiramo zamjenske termoblokove ali na postojećim resursima za proizvodnju električne energije i uglja, jer bez tih resursa nema ni tržišnog opstanka energetskog sektora. Generalni direktor Rudnika Kakanj Mirsad Jašarspahić ovim povodom kaže: - Ovo je istorijska Skupština Rudnika Kakanj, jer otkako se ovdje proizvodi ugalj postoji težnja za organizovanje jednog ovakvog sistema. Poznato je da najbolje funkcioniraju energetski sektori koji su pravno i tehnički jedinstveni i zato je ovo usvajanje Statuta važno. Što prije dođe do potpunog, jedinstvenog funkcioniranja koncerna prije će doći i do većeg razvojnog iskoraka i modernizacije Rudnika. Usvajanjem ovog Statuta Elektroprivreda BiH i Rudnik mrkog uglja Kakanj prilagođavaju unutrašnju organizaciju pri-

Historijska Skupština Rudnika jenosa vlasničkog udjela Federacije BiH u rudnicima uglja na Javno preduzeće Elektroprivreda BiH, o čemu je Vlada Federacije donijela odluku na 85. sjednici, održanoj 14.01.2009. godine. Ugovor o prijenosu vlasničkog udjela između Vlade Federacije BiH i Elektroprivrede BiH potpisan je 24.07.2009. godine, a donošenje Statuta predstavlja osnovu za uređenje međusobnnih odnosa između vladajućeg Društva Elektroprivrede BiH d.d. i zavisnog Društva Rudnika mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Press RMU Kakanj

Stopirani radovi na izgradnji muzeja

Jašarspahić i Kadić

Razlog stopiranja radova su finansijska sredstva. Kad će se radovi nastaviti ne zna se

Foto vijest

Odnedavno su prestali radovi na objektu koji pripada JU za kulturu i obrazovanje, preko puta Gradske bibioteke a koji bi trebao u budućnosti biti namijenjen za muzejsku djelatnost kao i za galeriju. Kako saznajemo, nedavno su izvođači radova firma GMK, investitor Općina i Zavod za planiranje obustavili radove a glavni razlog je nedostatak finansijskih sredstava.

“Istina je da je objekat dat u nadložnost JU za kulturu i obrazovanje Kakanj. Nedavno su stopirani na izgradnji objekta koji bi trebao postati kakanjski muzej kao i galerija. Izvođači su zasad uradili dobar dio posla, tačnije digli su stubove, objekat je na dva nivoa te su postavili krov. Planirano je da se ovaj objekat radi u fazama jer novca za trenutnu kompletnu izgradnju nema. Kada će se radovi nastaviti nije ni meni poznato“, ističe direktor JU za kulturu i obrazovanje Kakanj Izet Fejzović. Iako se kao glavni razlog stopiranja radova navode finansijska sredstva, malo je neobično da se neizgrađen objekat da u nadležnost nekoj javnoj ustanovi. Potreb-

Sadašnje stanje radova na objektu no je u što skorijem roku riješiti pitanje ovog kulturnog objekta jer samo na takav način možemo reći da se kulturno razvijamo. E.A.

cementara nastavlja pomagati lokalnu zajednicu

Radnike Tvornice cementa Kakanj ovih dana možete sresti na svakom koraku u gradu. Naime, ova vodeća kompanija za proizvodnju cementa u našoj zemlji nastoji na svaki način pomoći lokalnoj zajednici i uspostaviti partnerske odnose. Zabilježili smo kadar pred Osnovnom školom Mula Mustafa Bašeskija u mjesnoj zajednici Kakanj 2 gdje ovi vrijedni radnici farbaju zaštitnu ogradu škole. Primjer za svaku pohvalu. Az.S.

4

Radovi kod OŠ Mula Mustafa Bašeskija

broj 126, 01.10.2009.

Rekonstrukcije daljinskog grijanja u Kaknju vršene i bez novčanih potpora
23. sezona grijanja u Kaknju je uspješno okončana 16.04.2009. godine i isti dan je JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj počelo sa aktivnostima na rekonstrukciji i sanaciji određenih dotrajalih dionica vrelovoda i toplovoda. Za razliku od prošle godine kada je osnivač Javnog preduzeća - Općina Kakanj izdvojila 450.000,00 KM namjenskih sredstava za rekonstrukciju, sanaciju i proširenje, budžetska 2009. godina je specifična po tome što usljed globalne krize nisu izdvojena bilo kakva sredstva za sanaciju i rekonstrukciju na sistemu daljinskog grijanja u Kaknju, mada je postojala dobra volja kod osnivača. Svjesni ozbiljnosti situacije zbog dotrajalosti sistema daljinskog grijanja u Kaknju i nedostatka sredstava, JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj je zaključilo ugovore sa MZ Bičer i MZ Povezice o preuzimanju vrelovodnih i toplovodnih cijevi. Rekonstrukcije su izvršene na sljedećim lokalitetima: vrelovod kod S II, izmještanje trase i rekonstrukcija vrelovodne mreže za TP Doboj, rekonstrukcija vrelovodne mreže za TP Dobojska škola, rekonstrukcija dionice toplovoda od Centra za socijalni rad do Pokopnog društva „Zgošća“, a izvršena je i sanacija 12 puknuća na vrelovodu i toplovodu koji su uočeni u prošloj sezoni grijanja. Prihodi od osnovne djelatnosti nisu dovoljni za funkcionisanje JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj te se organizacijom poslovnih aktivnosti obezbjeđuju prihodi i na sljedeći način: • Projektovanje – MZ Bičer i MZ Povezice, oko 47.000 m2, • Kontinuiran nadzor nad projektom toplifikacije MZ Kakanj II – I faza, • Izvršena je montaža instalacija grijanja u stambenoposlovnom objektu NIZ – A, a u toku su radovi na instalacijama grijanja u stambeno – poslovnom objekatu „TIRON“ u naselju Doboj IV, • U toku su radovi po Ugovoru sa JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo na montaži toplo-dalekovoda iz Termoelektrane Kakanj prema naselju Termoelektrana, koji će po kapacitetu da obezbijedi toplotnu energiju za grijanje Papratnice i Kujavča. Vrijednost ugovorenih radova je preko 100.000,00 KM. Kompletan iznos sredstava će biti iskorišten za plaćanje dijela duga za preuzetu toplotnu energiju iz prošle sezone grijanja. Od mjeseca aprila do oktobra tekuće godine ekipe montera JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj će izvršiti montažu preko 2.000 metara vrelovoda i toplovoda. JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj je JP „Elektroprivreda BiH“

AKtuELNOStI

Detalj sa izvođenja radova u naselju Termoelektrana Kakanj

d.d. Sarajevo otplatilo 2/3 duga iz prošle sezone, a zbog pada procenta naplate od pravnih lica u kašnjenju je otplata još oko 400.000,00 KM. Navedena sredstva će se isplatiti izmirenjem obaveza prema JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj sljedećih dužnika: • JU za kulturu i obrazovanje Kakanj, • JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj, • Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu ZE-DO Kantona, • PD „Rudstroj“ d.d. Kakanj, • JP za upravljanje i korištenje sportskih objekata "Kakanj - sport", • PPUD “Euro-best” d.o.o. Kakanj, • PU “Mladost” Kakanj, • Meteortex d.o.o. Kakanj, • I ostalih dužnika. Zbog neizmirenja obaveza potrošača toplotne energije iz prethodnih sezona, JP "Grijanje" d.o.o. Kakanj će do početka nove sezone grijanja izvršiti isključenje sa sistema daljinskog grijanja sve dužnike koji nisu izmirili svoje obaveze. Izmirenjem obaveza iz prethodne sezone prema JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo steći će se uslovi za potpisivanje ugovora o isporuci toplotne energije za 24. po redu sezonu grijanja (2009/2010.) u Kaknju. JP "Grijanje" d.o.o. Kakanj poduzima sve da naredna sezona grijanja kao i prethodne započne u predviđenom roku. Press JP Grijanje Kakanj

Nakon objavljenog članka o kablovskom operateru

brza reakcija VI-NEt-a

Povodom objavljivanja članka u Kakanjskim novinama o kablovskoj televiziji VI-NET iz Visokog koja svoje usluge nije ponudila dijelu MZ Povezice koja se nalazi duž rijeke Bosne uz sami centar grada, iako su mještani htjeli, ubrzo i konkretne reakcije. Glavni i odgovorni ljudi ove kablovske kuće su vrlo brzo stupili u kontakt sa čelnim ljudima mjesne zajednice i s njima sklopili dogovor oko postavljanja 15 stubova koji bi povezali i ovaj dio grada s kablovskom televizijom. Radovi se privode kraju a pretpostavka je da bi mještani već početkom mjeseca oktobra u svojim domovima mogli uživati u brojnim kanalima kablovske mreže kao i kablovskom internetu. E.A.

broj 126, 01.10.2009.

Postavljanje stubova u MZ Povezice

5

AKtuELNOStI

Džemat Zagrađe

Prvi namaz u novoj džamiji

U svim situacijama kada se ujedine lijep nijet, dobre ideje te čestiti ljudi dobije se ono što danas možemo vidjet u džematu Zagrađe Medžlisa islamske zajednice Kakanj. Naime, džematlije ovog manjeg po broju džemata su za samo 15 mjeseci napravili ono što i puno veći džemati ne urade i za puno više vremena. Od same ideje za izgradnju nove džamije nije prošlo puno vremena a evo pri kraju

ovog ramazana za tradicionalni mevlud 13. septembra klanjan je i prvi namaz te proučen mevlud u novoj džamiji. Da je ulaga džamije u vjerskom ali i društvenom životu nemjerljivo značajna ovakvi primjeri nam najbolje potvrđuju. Desetine akcija na kojima su svoje učešće uzele džematlija ovog džemata ali i besplatni majstorski radovi neimara iz Zagrađa su veliki argument svima onima koji u današnje vrijeme iznose tezu da nema jedinstva u našim džematima te da Sa mevluda u Zagrađu je džamija izgubila svoju ulogu. Šta reći acijskog projekta. nego aferim svima u Zagrađu ali i onima Abdurahman Zukan koji su pomogli realizaciju ovog gener-

Obilježen Dan šehida

Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na šehidskom spomen obilježju u Kaknju na dostojanstven način obilježen je Dan šehida. Glavni imam Medžlisa IZ Kakanj Sulejman ef. Čeliković proučio je ašere, a ove godine veliki broj vjernika iz svih džemata sa područja kakanjske općine posjetio je mezaristane i prisjetio se najhrabrijih sinova Bosne i Hercegovine. Centralno obilježevanje upriličeno je na mezaristanu u mjestu Desetnik, nakon čega je proučen mevNa centralnom spomen obilježju lud u Čaršijskoj džamiji. U organizaciji Udruženja porodica šehida i poginulih boraca povodom Dana šehida održan je malonogometni turnir na kojem su učešće uzele četiri selekcije FK Mladost i FK Rudar. Najboljoj ekipi i pojedincima uručene su prigodne novčane nagrade i pokloni. Az.S. Malonogometni turnir
ma se obratio i uvaženi gost glavni imam Medžlisa islamske zajednice Kakanj mr. Sulejman ef. Čeliković. Glavni imam je govorio o vjerskom odgoju omladine u prijelomnim godinama poslije osnovne i srednje škole kada se mladi usmjeravaju na pravi put. To je put smisla. Također je naglasio da mu je izuzetna čast što vidi toliku omladinu na jednom mjestu primjerenom za obilježavanje Bajrama, a ne kao ostali koji će tu noć provesti na mjestima neprimjerenim našoj vjeri i običajima. Izrazio je želju da se ovakva inicijativa sljedeće godine proširi i na ostale džemate i da se u puno većem broju skupimo svi zajedno sljedeće godine. Bivši mektebski polaznici u daljem toku programa uručili su zahvalnicu svom vjeroučitelju Asimu ef. Hasanspahiću koji je sa puno emocija primio zahvalnicu i istakao da mu je to posebna zahvalnica pored svih koje je dobio u dosadašnjem radu. Nakon kratkog obraćanja po jednog predstavnika svake generacije, na sijelu su uzele učešće i članice hora „Sumejja“ iz Doboja sa prigodnim ilahijama, zatim Admir Kulović – Kula, i drugi koji su svojim prigodnim vicevima, mudrim izrekama, citiranjem prigodnih stihova

bAJRAMSKO SIJELO MEKtEbSKIH POLAZNIKA IZ DObOJA

Jedan pozitivan primjer obilježavanja najvećeg islamskog praznika Ramazanskog bajrama desio se u Doboju prvu noć Bajrama. Na inicijativu imama Asima ef. Hasanspahića, okupljen je veliki broj mladića i djevojaka koji su završili mektebsku nastavu od perioda 1996. do danas. Iako sam organizator nije očekivao toliku zainteresovanost, sala Vatrogasnog doma je bila prepuna i tražila se stolica više. Skup je otvorio Asim ef. a prisutni-

Detalj sa sijela uveličali ovu bajramsku noć. Za svaku pohvalu je ovakav vid poučnog i prikladnog druženja omladine, koja je tu noć provela u duhu vjere i koja je bila sklonjena od svih nemilih događaja koji se dešavaju za vrijeme praznika u našem gradu ali i šire, što je i bio cilj Zahvalnica Asimu ef. ovog sijela. Hasanspahiću Amina Kulović

6

Efendije Čeliković i Hasanspahić

broj 126, 01.10.2009.

Započela sanacija temelja crkve sv. Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci

AKtuELNOStI

Istražne bušotine su otkrile da je tlo na kojem se nalaze tornjevi crkve u Kraljevoj Sutjesci velikim dijelom sastavljeno od gline

Građevinski radovi koji su započeli ovih dana u Kraljevoj Sutjesci imaju za cilj sanaciju temelja zvonika crkve sv. Ive Krstitelja. Sanacijom zvonika želi se zaustaviti proces njihovog slijeganja i naginjanja prema rijeci Trstionici. Do zaključka da je nestabilnost temelja zvonika pravi uzrok dugogodišnjeg nastajanja pukotina u zidovima ove crkve koja je na popisu nacionalnih spomenika BiH, došlo se dugogodišnjim stručnim praćenjem pukotina. Istražne bušotine su otkrile da je tlo na kojem se nalaze tornjevi crkve u Kraljevoj Sutjesci velikim dijelom sastavljeno od gline.

- Prvo smo još 2005. iznad crkve i samostana iskopali drenažnu zavjesu čime je snižen nivo podzemnih voda. Monitoring je potom kroz tri godine pokazao da proces slijeganja crkve nije u potpunosti zaustavljen. Pukotine se i dalje lagano otvaraju i proces stalnog naginjanja zvonika

Radovi u toku prema Trstionici se nastavlja. Zato sada pristupamo projektu mikropilota čime želimo stabilizirati temelje tornja te tako stvoriti uvjete za sljedeći nužan korak a to je sanacija same konstrukcije crkve u Kraljevoj Sutjesci, kaže nadzornik radova, inž. Dragan Martinović. Treba istaći da se sadašnji radovi izvode o okviru ranije usvojenog cjelovitog plana sanacije crkve u Kraljevoj Sutjesci uz dozvolu Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Posao na raspisanom tenederu dobilo je poduzeće Zvijezda iz Visokog, a radovi iz ove faze mogli bi potrajati pola godine. Az.S.

tragovima bosanskog kraljevstva

Našu Općinu je krajem septembra posjetila grupa od dvadesetak turističkih vodiča, a u sklopu projekta „Tragovima bosanskog kraljevstva“, kojega, uz finansijsku podršku Evropske Unije, realizira Fondacija Mozaik. Riječ je o studijskom putovanju u okviru kojega su predstavnici turističkih agencija i tour operatera iz BiH i inostranstva obišli Sarajevo, Čajangrad, Visoko, Vareš, Bobovac, Kraljevu Sutjesku, Vranduk, Maglaj, Tešanj, Jajce i Travnik. Posjeta Kaknju, odnosno Kraljevoj Sutjesci upriličena je u subotu, 26. septembra. Ovom prilikom posjetioci su obišli džamiju u Kraljevoj Sutjesci, kao i Franjevački samostan. Ova aktivnost dio je projekta kojeg vodi Fondacija Mozaik u saradnji sa 10 odabranih zajednica, među kojima je i općina Kakanj sa svojim iznimnim turističkim potencijalima koji datiraju još iz vremena kraljeva. „Ovdje sam došao kao predstavnik turističke agencije koja se bavi uglavnom kamp-turizmom. Kod naših ljudi već postoji interesovanje za potencijale koje nudi Kakanj, jer smo mi nekada bili sastavni dio jedne države, te smo otprilike, pogotovo oni stariji, upoznati sa tim potencijalima. Kod starijih postoji interes jer oni tu nisu dugo bili, ali je interes prisutan i kod mlađih populacija. Sve ono što smo vidjeli mene je impresionirala. Dojmilo me se to koliko toga ovdje ima za vidjeti i posjetiti. Preporučujem da to vide i druge moje kolege, a svakako ćemo raditi na promovisanju ovoga što smo vidjeli, te će ovo biti sastavni dio turističke ponude u našoj agenciji“, kazao je Borut Šulin, predstavnik agencije Adria Plus iz Novog Mesta u Sloveniji. „Fondacija Mozaik je započela ovo veliko studijsko puto-

Dvadesetak turističkih vodiča iz zemlje i inostranstva pojetilo općinu Kakanj s ciljem upoznavanja sa turističkim potencijalima

Posjeta Kraljevoj Sutjesci

vanje na kojem želimo da predstavimo naš turistički proizvod „Tragovima bosanskog kraljevstva“. Već dvije godine radimo na ovome projektu i želimo da ovaj naš turističi proizvod prezentujemo turistima u zemlji i inostranstvu. Ciljano smo u ovu grupu posjetilaca pozvali turističke agencije i tour operatere iz raznih krajeva u nadi da će oni ovo prezentirano uvrstiti u ponude svojih turističkih agencija. Oni su oduševljeni svime ovim što su vidjeli ovdje u Kaknju i Kraljevoj Sutjesci“, kazala je izvršna direktorica Fondacije Mozaik Vesna BajšanskiAgić. Jedan od osnovnih ciljeva ovoga projekta je motiviranje turističkih agencija iz zemlje i inostranstva za porast njihovog interesovanja za Bosnu i Hercegovinu kao turističko i kulturno odredište. Agencije su ovom prilikom upoznate sa kulturnim resursima, te turističkim ponudama i potencijalima općine Kakanj, te njenim očuvanim spomenicima iz doba bosanskog kraljevstva. Maid Goralija

broj 126, 01.10.2009.

7

AKtuELNOStI

Završen izbor najljepših vrtova, bašti i balkona u Kaknju

Prva nagrada Josipi tomičić Volmajer

Najljepše školsko dvorište u krugu Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“

I ove godine Općina Kakanj i Zavod za planiranje i izgradnju organizovali su akciju izbora najljepše uređenih bašta, oaza zelenila, najljepše uređenih kuća u cvijeću i balkona. U kategoriji „Najljepši balkon“ prva nagrada dodijeljena je Nijazu Čabaravdiću (novčani iznos od 150 KM), druga Seniji Biogradlija (novčani iznos od 100 KM), a treća Hikmetu Omanoviću (novčani iznos od 50 KM). Posebna priznanja za pravilno i lijepo uređen vrt/baštu dodijeljena su Indiri Omerhodžić, Kati Tokmadžija i Senidi Zaimović. Nagrade za kontinuitet u uređenju vrta/bašte dodijeljene su Nihadi Berbić (150 KM), Muliji Haračić (150 KM) i Ševali Kulović (150 KM). U kategoriji „Najljepša bašta“ dodijeljene su dvije treće nagrade i to Mirsadu Bjepololjaku (100 KM) i Selvedini Duraković (100 KM), druga nagrada dodijeljena je Murisi Kubura (200 KM), a prva nagrada pripala je Josipi Tomičić Volmajer (300 KM). Nagrada za najljepše školsko dvorište pripala je Osnovnoj školi „Ahmed Muradbegović“ (poklon bon u iznosu od 200 KM). Posebno priznanje za lijepo uređeno dvorište dobila je Osnovna škola „Rešad Kadić“.

Najljepša bašta Prema odluci Organizacionog odbora najljepši je prilaz zgradi T 33, KS 48 (ulica Alije Izetbegovića, novčana nagrada od 100 KM, predsjednik Kućnog savjeta Irfan Avdić). Fatimi Arnaut dodijeljena je

posebna nagrada za doprinos izgledu zgrade (50 KM). Mjesnoj zajednici Čatići dodijeljena je posebna zahvalnica za najuređeniju mjesnu zajednicu. Posebno priznanje za doprinos u uređenju grada dodijeljeno je Međunarodnom volonterskom studentskom servisu (tokom ljeta na uređenju Mehorića i Bobavca radili su studenti iz SAD-a) i NVO Alternative. Pokrovitelj akcije bila je Općina Kakanj, a donatori su bili Tvornica cementa Kakanj i Termoelektrana Kakanj. U kategoriji „Najljepša bašta“ zabilježena je 31 prijava, a za najljepši balkon 13 prijava. Akcija je organizovana sa ciljem da se podstakne ekološka svijest građana. Az.S. predsjednik MZ Kraljeva Sutjeska Željko Kolaković.

Ekološko udruženje Eko Kraljeva Sutjeska

u akciji “Za čistiju okolinu“

Majka priroda će nam dati onoliko koliko se budemo brinuli o njoj

Iako nisu još zvanično registrovani jer je registracija u toku ekolozi iz Kraljeve Sutjeske su primjer kao se čuva okolina i na koji način se treba brinuti o njoj. Tokom mjeseca septembra održana je akcija čišćenja korita rijeke Trstionice. U ovoj mjesnoj zajednici akciji pod nazivom “Za čistiju okolinu“ odazvao se popriličan broj veoma motiviranih mještana. Akcija je, kako je i predviđeno krenula od arene pa prema mostu do kuće Željka Kolakovića. Učesnici su se podijelili u ekipe te je svaka dobila svoju dionicu. Čistilo se šiblje, korov, trava, a pronašlo se i nešto plastičnog smeća ali znatno manje nego prije. - Važno je spomenuti da smo uništili mnogo ambrozije koja je narasla na obalama. Naši dječaci su imali zadaću očistiti Milankovac, tačnije dio kod njihovog bazena gdje su se ljetos kupali, kaže

Čišćenje korita Trstionice i priobalnog područja

Inače, ovo udruženje prama najavama i u narednom periodu pokrenut će niz akcija čišćenja ne samo korita rijeke nego i prilaznih puteva, te brojnih staza koje vode do kraljevskog grada Bobovca i okoline. Ovi volonteri kojima je druženje, čistoća i svijest prema majci prirodi usađena od malih nogu primjer su za svaku pohvalu. Iako malo mjesto Kraljeva Sutjeska ne treba da brine za svoju budućnost. Općina Kakanj u narednom periodu ima u planu pokrenuti niz ekoloških akcija i projekata zaštite čovjekove okoline, a volonteri ekolozi Kraljeve Sutjeske na svaki poziv sigurno će se odazavati u velikom broju. Sutješke ekologe pohvalio je nakon akcije i gvardijan samostana Kraljeva Sutjeska fra Ilija Božić ističući da će nam majka priroda dati onoliko koliko se budemo brinuli o njoj. Az.S.

8

broj 126, 01.10.2009.

Novi projekat „Dramskog studija“ Kakanj

KuLtuRA

„Miješani brak u doba recesije“

Urnebesna komedija. Premijera predstave u prvoj polovini oktobra

Nakon uspješno odigrane predstave „Djelidba“ i odigranih nekoliko gostujućih predstava u Olovu, Ilijašu, Vogošći, Varešu i drugim bh. gradovima, „Dramski studio“ Kakanj nastavlja sa novim projektima. Vođeni trenutnom situacijom u zemlji kao i u svijetu, trenutno se radi najnovija predstava pod nazivom „Mješani brak u doba recesije“. Sejo i Mira su glavni akteri ove urnebesne komedije koja će vas definitivno nasmijati do suza. Predstava upravo govori o životu mladog bračnog para, Seje i Mire, Muslimana i Srpkinje koji preživljavaju teška vremena recesije koja dodatno začine Sejin otkaz. Predstava obiluje smijehom, crnim humorom, svađama, donekle erotikom i nacionalnim previranjima. Premijera predstave će se odigrati u prvoj polovini mjeseca oktobra u kino sali Doma kulture Kakanj. E.A.

Nakon nekoliko dogovora i audicije

Snimljeni prvi kadrovi kakanjskog „trash“ filma

Nakon što je urađena audicija za snimanje prvog kakanjskog amaterskog “Trash“ filma, uslijedili su dogovori o lokacijama i planu snimanja. Iako je bilo planirano da se prve scene urade 6. septembra, sve je prolongirano za cijelu sedmicu. U nedjelju 13. septembra kakanjski su glumci od ranih jutarnjih sati počeli sa snimanjem prvih kadrova. Mjesto snimanja nam nisu htjeli otkriti ali kako saznajemo, radi se o velikom broju lokacija kao i stalnim promjenama studija u kojem će film snimati. Snimanje se planira završiti u oktobru a film bi svjetlo dana trebao ugledati početkom sljedeće godine. Film je dobio i svoj neformalan naziv ali će autori ovog projekta sačekati rad na postprodukciji kako bi mu dali njegov konačan naziv. Zahvaljujući članovima ekipe „Trash“ movie, dobili smo i fotografiju sa snimanja prvih scena. E.Ahmetašević

Scena sa prvog dana snimanja

PZu Apoteka "MEDIcA" ulica A. Izetbegovića M4 tel: 032/ 557-020; 557-021; 557-022 Fax: 032/557-023
PZu “MgM APOtEKE” ulica A. Izetbegovića 63 tel: 032 557-360; 557-361 ulica 311. lahke brigade bb tel: 032 558-970
broj 126, 01.10.2009. 9

LJuDI I VRIJEME

Alija Banjić: Priča iz prošlosti

“Probijanje” puta prema tršću i kako se nekada radilo
upravlja omladincima dok rade. Sutra dan su nas pozvali u Kakanj da nam napišu privole (ugovore) koje će potpisat’ svako ko će učestvovat’ u ovoj akciji, da bi mu se tako odbijalo od plate. I onda smo krenuli po selima da ljudi potpišu.

Ovo je priča iz 1963. godine koju nam je ispričao Alija Banjić, rođen 1934. godine. Priča o snazi duha i radu za dobrobit zajednice, priča o životu i borbi za bolji život. Svako ko pročita ovu priču, puno toga iz nje može da nauči, jer život jeste najbolja škola, a ovo je životna priča čovjeka koji danas živi svoje 75. ljeto
- “Davna je to priča, dragi moj, još iz ’63. godine, a ostalo nas je još petorica ili šestorica živih, bilo je to vrijeme kada su se mnogobrojni mještani Tršća, Ivnice, Semetiša, Zlokuća, Zagrađa i Halinića probijali kroz klisuru na konjima ili pješice do čaršije, da bi otišli po namirnice ili da odnesemo bolesnika, pa opet nazad. Puno je tu bilo ozljeda, lomova, a pogotovo u zimsko vrijeme bili smo odsječeni, a tek kad kiša zapada pa rijeka nadođe. E, onda se išlo okolo na Crnač, uh, kako smo samo bili u teškoj situaciji.

Krajem marta 1963. godine krenula je prva akcija, na kojoj je bilo 160 ljudi. I pročistili smo sve do sadašnje stanice sela Crnač. Kasnije nam je i Rudnik slao kopače i lagumaše koji će baratat’ sa eksplozivom. Demir Ahmet je bio prvi kopač, odnosno bušač, a rahmetli Neimarlija Ejub lagumaš. Zadužen za omladinu Onda smo odlučili da nešto poduzmemo, da se organizu- Tu sam bio još ja kao glavni organizator i drugi koji su danas jemo i da kroz te stijene i klisure probijemo tunele i sebi put većinom rahmetli: Banjić Hamdo, Bliznović Rešid, Salkić Isod Gornje Zgošće do Ivnice. Bilo je tu i puno vodenica, haman met, Hadži Šemso Subašić, Kubat Ređib i Čeliković Ragib. A skoro pa sve jedna do druge. Organizovali smo se i otišli do tada bi, naši stari dok smo mi radili, nas omladince nazivali predsjednika Općine, tada je bio neki Karahasanović Sulej- magarcima (kroz smijeh). “Pa to ne može država da uradi a vi se kao zainatili da man, zamolili smo ga i čovjek nas je sasluš’o. Nije nam ništa obeć’o, jer je znao o kakvoj se klisuri i dionici radi. Mi smo uradite”, govorili su nam. Mi se nismo ljutili, bili smo uporni i radili smo, a ti dedo ponovo došli, a on nam je odbrusio da je to nemoguće, opasno je. Mi smo shvatili da se bezbeli radi samo o troškovima ako ne možeš, mi možemo, pa nas ostavi na miru - odgovkoje bi zahtjevala ova dionica. Onda smo otišli zamjeniku arali smo im. Mi smo radili, kasnije smo od direktora Rudnika Jovi Dragiću, šumske uprave dobili i bušilice rekli smo mu isto, i to da ćemo zvane kobre, a i do Zavidovića mi sami iznijeti troškove, nek smo išli po neke druge alate. I nam se odbija od plata. On nas je tako, radilo se oko četiri godine, istog momenta odveo kod Suleji za čudo, hvala dragom Bogu, mana i rekao mu: “Nisi smio ove nikome nije falio ni nokat. A bila ljude odbit’, moramo im pomoć’, je i jedna stijena koja je visila u puno je gore sela.” I tako je tunelu gdje bismo se sakrili kad krenulo. bi pala kiša. Baš jednom pade Pošto su se tada akcije oskiša, mi se sakrijemo, kiša stala, lanjale na omladinu, ja sam bio a mi samo što smo izašli stjena se zadužen da organizujem omsruši. A i drugi primjer kada se u ladinu, a pošto omladina uvijek to vrijeme desila velika nesreća u voli veselje i igranke, ja ti odem Rudniku i kada je poginulo 128 kod upravnika gradskog kina na rudara, i baš tada kod nas je rakurs za kinooperatera i brzo ti ja Tokom muhabeta sa dedom Alijom dila jedna grupa rudara koji su to naučim. I onda filmove i svu opremu na konja pa od sela do sela, eh kako je to njima bilo trebali biti na toj nesretnoj smjeni. I eto sad, sine, vidiš koliki se saobraćaj odvija tim putem interesantno, većina ih to još nije ni vidjela, rijetko je ko imao ikakav radio aparat. I ja ti od sela do sela u baštu, razapnem i koliko samo auta za jedan dan prođe. A žao mi, u Centralbijeli čaršaf, zvučnike stavim iza i onda film i svakakve pred- nom komitetu je postojala sva dokumentacija sa te akcije, stave. I tako se omladina organizovala. Onda dogovorimo ne mogu da je nađem, kažu da je u arhivi u Travniku. Ja jedan veliki sastanak na koje smo pozvali sve rukovodioce sam posl’o i pismo, a nisam još dobio ništa, ni dokumente i došli su doduše svi na konjima od Rudnika: predsjednik ni povratno pismo, a kako bi volio te dokumente. Bio sam Općine, direktor Rudnika sa pomoćnicima, policija, sekretar ovdje i u Općini ali njih nije briga za tim, a volio bih da to Komiteta, omladine i komunista. Rekli smo, mi ćemo platit’ vidi današnja omladina. Jer, to je bila veoma teška, dugotrasve, nek nam odbijaju 7% od plate, a zemljoradnici i pen- jna i opasna akcija ,a uradili su je seljani.” zioneri nek daju manje. Dali su nam jednog građevinskog Nekad se radilo s pjesmom inžinjera i giometra koji će odrediti kuda će se probijati, jer I tako dedo Alija i ja popismo sok uz razgovor koji mi je je ta klisura bila 90% u kamenu, pa je neko treb’o da vodi i više nego prijao, a dedo Alija mi nije dao da ja platim.

Nikom nije falio ni nokat

10

broj 126, 01.10.2009.

- “Ne, ne, ne, ja ću, nema šanse”, bio je kategoričan. Krenuli smo polahko niz grad. - “Evo vidiš”, nastavlja Alija, “ja sam pravio ovu zgradu Općine i sve ove zgrade od pošte pa do zgrade komiteta, na tim omladinskim akcijama. One su kobajagi bile dobrovoljne, a ustvari oni bi nas mobilisali, moralo se, sve od 14 godina pa naviše. Ja sam na tim akcijama radio i za sebe i za sestru.” - “A šta je sa djevojkama koje nisu imale braću”, upitah. - “E, one su morale radit’, zato su se mnoge i udale sa tih akcija. Iako smo imali i stražu u barakama u kojima bismo spavali za vrijeme akcija, opet se one nekako ukradu, skoče kroz prozor i samo ujutro jave da su se udale.” “I onda muževi za njih rade”, rekoh. - “E baš tako”, kroz smijeh će Alija i nastavi: “Eh dragi moj, vidiš ja redovno čitam novine, i vidim naš narod žali za Titom, ali nije to baš tada bilo tako lijepo. Jest, doduše, obezbijedio sigurnost, ali ja kad sam otiš’o u Armiju 1954. godine nisam se mog’o potpisat’ k’o Musliman. I tako sve do 1974. E, to nas je pravo remetilo, a vidiš Ahmede dragi, mi Muslimani smo ga najviše volili”. - “Nego dedo, šta ti misliš danas o ovoj omladini, nemaju posla?”, upitah.

- “Ne treba tu bit’ puno pametan i mislit’ danas političari uopće ne razmišljaju. Vidiš, kako je se napravila pruga Šamac-Sarajevo, eee šta je tu Tito para ušpar’o. Ja sam i na Romaniju iš’o da sječem šumu, a snijeg do pasa. A čudo je bolan da je omladina uvijek išla sa pjesmom, jer nam obezbijede sjela, igranke, hranu, odjeću, obuću, razne kurseve i seminare. I tako poslije akcije ideš na kurs i na kraju se vratiš sa nekom diplomom. Opismenjavanje je bilo obavezno, svi bi ponešto naučili, tak’a politika bila. Nije bilo fušerenja, ima nadzornik, ima pro’ekat i nema druge. Danas nema ništa,ja gledam urade asfalt, dogodine on ispuc’o. Nego, bojim se da ti nisam koga zaboravio spomenut’, jer bilo je tada puno stranaca koji su radili ovdje ko rukovodioci.” - “Pa izgleda dedo da je bilo bolje ovdje dok su nam rukovodili stranci nego sada ovi naši, domaći?” - “Jest, jest, biće da je tako. Eh, evo ja dođoh, hajd sinko, Allahimanet.” Pružio je ruku, ruku koja je provela skoro pola svoga vijeka na radnim akcijama, radeći za dobro svih, i toliko tereta je vidjela, a ipak je tako nježna i tako mirna. - “Allahimanet dedo.” Ahmed Kovač

AKtuELNOStI

DP Marketi

Ramazanske hedije za vjernike
Sarajevska trgovačka firma DP Marketi i ove godine u Kaknju je uručila prigodne ramazanske pakete za vjernike muslimane u mjesnoj zajednici Obre, Kakanj 1 i u džematu Luka. Ove godine u Kaknju je podjeljeno 170 ramazanskih paketa. Direktor DP Marketa Jakub Mešević istakao je da je u Zeničko-dobojskom kantonu podijeljeno preko 2.000 paketa. U džematu Luka nakon klanjanja podne namaza vjernici su bili prigodno obradovani, a u ime ovog džemata na poklonima se zahvalio imam Mustafa ef. Agić. Az.S.

Podjela paketa u džematu Luka

Ljubitelji bosanskog bika „Bijelonja„ pokrenuli humanitarnu akciju

Udruženje uzgajivača i ljubitelja bosanskog bika „Bijelonja„ iz Kaknja pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja novčanih stedstava za kupovinu krava za ugrožene stanovnike Žepe i drugih gradova u našoj zemlji. Akciji su se odazvali brojni uzgajivači iz Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona. Prema riječima inicijatora ove humane akcije predsjednika kakanjskog udruženja Edina Begovca kupljeno je pet krava koje će zasigurno dobro doći onima kojima je pomoć neophodna. - Jedna krava data je u Podveležje, a druga jednoj ugroženoj porodici u Tešnju. Tokom dana doniraćemo tri krave narodu Žepe, a prikupljeno je i dosta hrane u pogonu Haljinići, koja će se dopremiti zajedno sa ovom donacijom, kaže Begovac. Treba istaći da se u ovu humanu akciju uključio i zas-

Akcija pomoći narodu Žepe, Podveležja i tešnja

broj 126, 01.10.2009.

Utovar krava za Žepu tupnik u Parlementu BiH Šemsudin Mehemdović, a prema riječima Begovca ovo je nastavak aktivnosti i veće pomoći ljubitelja bosanskog bika našem narodu. Sve krave uredno su pregledane od strane veterinara prije utovara u kamion. Az.S.

11

REPORtAŽA

Tvornica cementa Kakanj

DObRI REZuLtAtI POSLOVANJA I PORED PADA PROMEtA

Tvornica cementa Kakanj, čiji su prihodi od prodaje u prvoj polovini ove godine pali zbog pojeftinjenja građevinskog materijala i globalne krize, i dalje posluje profitabilno, te zapošljava nove ljude
Tvornica cementa Kakanj (TCK) u prvom polugodištu 2009. godine poslovala je sa 20 miliona KM neto dobiti, što u odnosu na isti period prošle godine predstavlja pad profita od 27,3 posto. Taj pad prvenstveno je „zasluga“ globalne ekonomske krize i smanjenja obima građevisnkih radova u BiH u prvom polugodištu tekuće godine, potvrdio je za magazin Dani Branimir Muidža, generalni direktor TCK. On kaže da se intezitet građevinskih radova u BiH umanjio sa nekih 22 do 25 posto u odnosu na isti period prošle godine. Ovim tvrdnjama u prilog svjedoče i podaci iz finansijskog izvještaja o poslovanju TCK u kojima se navodi da su, naprimjer, u prvom polugodištu tekuće godine prihodi od prodaje pali na 45,9 miliona KM, sa 58,1 milion KM iz istog perioda prošle godine. Doduše, istini za volju, treba reći i da je u ovoj godini građevinski materijal, pa samim tim i cement, znatno pojeftinio u odnosu na cijene iz prve polovice prošle godine, što je, naravno, rezultiralo i smanjenjem prihoda od prometa iskazanog u KM. Međutim, treba također reći i da podaci o proizvodnji TCK potvrđuju smanjenje obima građevinskih radova u našoj zemlji. Muidža kaže da je u prvom polugodištu 2009. TCK proizvela oko 260.000 tona cementa, što je za 30 posto manje u odnosu na proizvodnju iz istog perioda prošle godine. S tim obimom proizvodnje, TCK je i dalje lider na tržištu cementa u BiH, sa tržišnim udjelom između 38 i 40 posto. Ukupna aktiva TCK sredinom tekuće godine iznosila je 171 milion KM, kapital 152 miliona KM, dugoročne obaveze 1,1 milion KM, a kratkoročne obaveze 18,5 miliona KM. Iz ovih podataka se vidi da je ova kompanija i dalje jedna od najsolidnijih i najsolventnijih bh. kompanija, a dobar dio zasluga za dobro poslovanje kompanije pripada i direktoru Branimiru Muidži, nekadašnjem brokeru i analitičaru hrvatske kompanije Flacius Vrijednosnice. Muidža je, također, prije imenovanja za direktora TCK radio devet godina na raznim projektima njemačke HeidelbergCement grupe, a bio je i njen Country Manager za BiH. Trenutno obavlja i funkciju člana upravnog odbora Udruženja za unapređenje njemačko-bosanskohercegovačkih privrednih odnosa i predsjednik Poslovnog savjeta Ekonomskog Fakulteta u Sarajevu. Tvornica cementa Kakanj osnovana je 1978. godine, a u julu 2000. godine, u okviru pilot projekta velike privatizacije, većinski udio u kakanjskoj cementari za 55 milion KM kupila je njemačka grupacija HeidelbergCement, jedan od

najvećih proizvođača građevinskih materijala na svijetu, koji zapošljava oko 61.000 ljudi. Ovaj njemački privredni gigant se obavezao da će u kakanjsku cementaru i povezane djelatnosti do kraja 2010. godine uložiti 95,95 miliona KM. Od tog vremena pa do kraja 2008. godine u TCK uloženo je više od 120 miliona KM u tvornicu i povezane djelatnosti, čime je privatizacijska obaveza ispunjena i prije isteka ugovorenog roka. U 2008. godini kakanjska cementara je postigla rekordnu proizvodnju cementa od 770.000 tona. Tvornica cementa Kakanj ima emitovanih 9.476.540 di-

INVESTICIJE I ZAŠTITA

Emisija prašine smanjena za 99 posto

Jedan od najznačajnijih detalja vezanih za TCK je to što je ova kompanija prije pet godina otvorila novi kamenolom, čime su osiguranje sirovine za rad cementare u narednih 30 godina. Osim toga, U TCK su posebno ponosni na rezultate ulaganja: povećanje kapaciteta za 10 posto, smanjenje emisija prašine za 99 posto, te visok stepen zaštite okoliša i životne sredine (ISO 14001), smanjenje gubitka energije i poboljšanje kvaliteta (ISO 9001). U TCK ističu da je više od 45 posto dobavljača - bh. kompanije.

12

broj 126, 01.10.2009.

BRANIMIR MUIDŽA, DIREKTOR TVORNICE CEMENTA KAKANJ
Gospodine Muidža, Tvornica cementa Kakanj je u prvom polugodištu poslovala sa 20 miliona KM dobiti. To je manje nego u istom periodu prošle godine. Šta je razlog tom smanjenu profita?

Zaposlili smo 46 ljudi uprkos krizi

MUIDŽA: Ostvareni polugodišnji rezultat je u skladu sa operativnim planom koji je usvojen u novembru 2008. godine, a zatim revidiran u januaru ove godine s obzirom na ekonomske okolnosti i predviđeni pad Branimir Muidža građevinskih aktivnosti. Naša je procjena da se intenzitet građevinskih aktivnosti umanjio za nekih 22 do 25 posto u odnosu na proteklu godinu, uz vidno povećanu nelikvidnost koja karakterizira ne samo građevinski sektor. Međutim, i pored pada potražnje, TCK uspješno radi. Nije bilo otpuštanja radnika niti smanjenja plaća. Već samim naznakama i početkom svjetske ekonomske krize uveli smo opsežan plan upravljanja troškovima. Posebnom ekspertnom analizom utvrdili smo sve moguće segmente našeg proizvodnog procesa i čitav niz pojedinačnih mjera u kojima je moguće ostvariti uštede i poboljšati efikasnost. Naravno, u ovogodišnjim tržišnim i ekonomskim okolnostima evidentno je da teško možemo ostvariti prošlogodišnje rekordne financijske rezultate, ali i u ovim okolnostima TCK vrlo uspješno radi. Mi smo fokusirani i orijentirani na dugoročni razvoj pa smo tako ove godine poduzeli čitav niz aktivnosti i u pripremi i realizaciji većih investicija, kao što je izgradnja silosa klinkera kapaciteta 70.000 tona čime i nadalje poboljšavamo okolinski aspekt jer je zaštita okoliša jedna od temeljnih odrednica našeg razvoja. Osim toga, u vrijeme dok se još ne nazire izlaz iz trenutne ekonomske krize, kada je posla i zaposlenja sve manje, Tvornica cementa Kakanj još jednom pokazuje da u svakom pogledu i svakoj prilici podržava svoju zajednicu i Općinu Kakanj. U maju ove godine Tvornica cementa Kakanj je zaposlila 21 pripravnika, a nedavno i 25 radnika na određeno vrijeme. Cilj programa zapošljavanja pripravnika je omogućiti mladim ljudima da steknu pripravnički staž, koji je obično glavni kamen spoticanja kod traženja zaposlenja i ostvarivanja karijere, dok su privremeno zaposleni radnici stavljeni na raspolaganje Općini Kakanj i rade na provođenju ekoloških i infrastrukturnih projekata kao što su čišćenje rijeke Bosne, uređenje zelenih površina, uređenje škola, te generalno poboljšanje uslova života u Kaknju. Na ovaj korak smo se odlučili kako bi pomogli ljudima koji nemaju nikakvog zaposlenja da steknu određena primanja, a u isto vrijeme doprinosimo uljepšanju grada i jačanju infrastrukture.

onica, nominalne vrijednosti 10 KM po dionici, kojima se trguje na Sarajevskoj berzi (SASE). Prema podacima Registra za vrijednosne papire FbiH, većinski dioničar TCK je holandski investicioni fond CEEM Investment, koji kontrolira 91,14 posto dionica cementare. Međutim, taj fond je u sastavu grupacije HeidelbergCement, koja i dalje nominalno vrijedi za većinskog vlasnika. Osim pomenutog fonda, dioničari TCK su još i IF Prof Plus Sarajevo (3,4 posto), te IF Herbos Mostar (1,8 posto) i Raiffeisen banka Sarajevo (0,7 posto, skrbnički račun). Bez obzira na aktuelnu ekonomsku krizu, TCK je u prvom polugodištu ove godine investirala 3,2 miliona KM u nove projekte. To se prevashodno odnosi na modernizaciju mlina za cement, te u novu drobilicu i novi silos za klinkere. Međutim, ono što je najznačanije je da je od slijedeće: od preuzimanja TCK njemački HeidelbergCement uložio je znatna sredtsva u zaštitu okoliša. Prije privatizacije TCK, Kakanj i okolna mjesta ličili su na pejzaž površine Mjeseca, konstantno prekriveni sivom prašinom. Međutim, HeidelbergCement je u 2000. godini u modernizaciju tvornice uložio 12 miliona eura, a u zaštitu okoliša 9 miliona eura. Stari elektro-filter zamijenjen je novim vrećastim otprašivačem čija je efikasnost otprašivanja značajno bolja, čemu u prilog svjedoči i činjenica da su emisije prašine smanjene za preko 90 posto. Današnje emisije su manje od onih dozvoljenih evropskim standardima i ne prelaze 10 mg/m3. No, investicije u zaštitu okoliša su nastavljene. U prvom polugodištu 2009. godine TCK je u rad pušten novi sistem snabdijevanja tehnološkom rashladnom vodom, te s njegovim aktiviranjem tehnološka voda se više ne vraća u rijeku bosna nego kruži oko postrojenja cementare. Piše: Eldar Dizdarević (Tekst objavljen u magazinu „Dani“, br. 640, od 18.09.2009. godine)

REPORtAŽA

MUIDŽA: Druga polovica godine tradicionalno je intenzivnija jer i vremenske prilike utječu na sezonalnost i karakter tržišta, pa je treći kvartal očekivano bolji od drugog, ali i dalje znatno niži u odnosu na isti period protekle godine. MUIDŽA: Naše su procjene da se naš tržišni udio kreće između 38 i 40 posto, iako je precizno to teško utvrditi obzirom na nepouzdanost i nepostojanje adekvatnih statistički pouzdanih podataka. Osim domaćeg tržišta, naše „sivo zlato“ prodajemo i na području okolnih zemalja, najviše susjedne Hrvatske.

Kakav je trend poslovanja u nastavku ove godine, mislim na period sedmog, osmog i devetog mjeseca?

Koliki je tržišni udio TCK trenutno na tržištu BiH?

MUIDŽA: Svaki pad prihoda od prodaje se odražava na poslovanje. Međutim, menadžment kompanija moraju biti spremni upravljati kompanijom i u nepovoljnim okolnostima. Tvornica cementa Kakanj će zadržati jedan kontinuitet pozitivnih poslovnih rezultata koje ostvarujemo u posljednjih nekoliko godina.

Obzirom da su pale cijene građevinskog materijala, da li se to odrazilo na TCK i hoće li se odraziti na poslovanje do kraja godine?

broj 126, 01.10.2009.

13

POLIcIJSKI bILtEN

Ezedin Delibašić, privatni poduzetnik i vlasnik ugostiteljih objekata Ede i Flassh iz Kaknja, teško je ranjen u pucnjavi koja se dogodila 21.09.2009. godine, u 21.10 sati, na glavnoj saobraćajnici u ulici Alije Izetbegovića u Kaknju, u neposrednoj blizini trgovinske radnje Trako Company. Prema dostupnim informacijama iz Policijske stanice Kakanj Delibašić se kretao u vozilu audi (508-M-408) kada mu je sa lijeve strane, sa zelene površine prišla nepoznata osoba sa kačketom na glavi i počela pucati iz pištolja u pravcu vozila sa namjerom da ga likvidira. Tom prilikom ispaljeno je osam hitaca, od čega su tri metka završila u tijelu nastradalog.

Pokušaj ubistva u Kaknju

Mjesto napada na Delibašića

Tri metka u tijelu...

Odmah po dojavi o pucnjavi u

Oštećeno vozilo

strogom centru Kaknja policija je blokirala glavnu ulicu u gradu, a u trenutku pucnjave na pješačkom dijelu bio je veliki broj prolaznika i prava je sreća da od šetača niko nije nastradao. Delibašić je sa lica mjesta prevezen u kakanjski Dom zdravlja, nakon čega je prebačen u Kantonalnu bolnicu Zenica gdje je operisan i zbrinut. Saznajemo da ima jednu prostrjelnu ranu u lijevoj nozi, a jedan metak mu je slomio lijevu ruku i prostrijelnu ranu na bradi koja je sanirana sa šest šavova. Treba istaći da je 29. augusta tekuće godine u noćnim satima, na cesti koja vodi prema Donjem Kaknju, prilikom povratka kući pucano na Delibašića koji je tom prilikom prošao nepovrijeđen, ali je u vozilu završilo desetak metaka. O ovom slučaju obaviješten je kantonalni tužilac, a policija intezivno traga za napadačem. Az. Salihbegović
na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak Općinskog suda Tešanj, policijski službenici PS Tešanj izvršili pretres porodične kuće i pomoćnih objekata u vlasništvu lica Š.R., u mjestu Šije, općina Tešanj. Tom prilikom u prizemlju kuće, u kotlovnici, pronađena je jedna pvc vrećica u kojoj su se nalazila tri manja i jedno veće pakovanje praškaste bijelo-smeđe materije koja asocira na opojnu drogu amfetamin, u žargonu speed, ukupne težine 45,03 grama. Pronađena materija je dostavljena na vještačenje u Odsjek za kriminalističku tehniku i KDZ MUP-a ZDK, a o dogođaju je upoznat i dežurni kantonalni tužilac. Nakon prikupljenih dokaza i dokumentovanja krivičnog djela Kantonalnom tužilaštvu Zenica će od strane Policijske stanice Tešanj biti dostavljen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca protiv lica Š.R., zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. KZ FBiH, a od strane Policijske stanice Kakanj Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca protiv istog lica, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 239. KZ FBiH. Ured policijskog komesara kuću vlasništvo T.A.. Iz kuće su otuđena određena količina raznog alata. Uviđaj je izvršen od strane istražitelja PS Kakanj. - Dana 23.09.2009. godine, u ulici Rudarska, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo "opel corsa", registarskih oznaka 590-M-139, kojim je upravljao H.I. iz Kaknja i biciklista D.N. iz Kaknja, koji je zadobio teške tjelesne povrede, konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Izvršen je uviđaj od strane službenika PS Kakanj. Preuzeto sa www.mupzdk.gov.ba

SAOPĆENJE ZA JAVNOSt

Dana 16.09.2009. godine, u mjestu Zli Brijeg, općina Kakanj, patrola policije PS Kakanj zaustavila je putničko motorno vozilo „golf 4“, registarskih oznaka 955-T-971, kojim je upravljao Š.R., rođen 1973. godine, iz Tešnja. Prilikom kontrole kod navedenog lica su pronađena dva paketića suhe biljne materije koja je asocirala na opojnu drogu marihuanu. Lice Š.R. je lišeno slobode i privedeno u službene prostorije Policijske stanice Kakanj. Na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak Općinskog suda u Kaknju, službenici PS Kakanj zajedno sa službenicima Odsjeka za posebne namjene MUP-a ZDK su izvršili pretres predmetnog vozila. Oduzeta biljna materija, ukupne težine 4,24 grama, je izuzeta i bit će predmet vještačenja u Odsjeku za kriminalističku tehniku i KDZ MUP-a ZDK. U službenim prostorijama PS Kakanj nad licem Š.R. je zavedena kriminalistička obrada, a o događaju je upoznat dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Zenica. Nakon saslušanja lica i kriminalističke obrade poduzimane su zajedničke aktivnosti i operativni rad policijskih službenika PS Kakanj i PS Tešanj koje je koordinirao Odsjek za posebne namjene MUP-a Ze-do kantona, te su dana 16.09.2009. godine,

Kriminalitet

- Dana 15.09.2009. godine, u mjestu Paočine, na putu Kakanj-Ponijeri, izvršena je teška krađa u putničko motorno vozilo "ford", francuskih nacionalnih oznaka 5106YR06, vlasništvo T.P. iz Kaknja. Iz vozila je otuđeno pet štapova za pecanje, torbe sa alatom i ličnim predmetima, garderoba, autokasetofon, novčanik u kojem se nalazilo 700 eura, 500 KM i lična dokumenta. Uviđaj je izvršen od strane istražitelja PS Kakanj. - Dana 24.09.2009. godine, u ulici Alije Izetbegovića, u UO "EN-JOY", vl. I.S., došlo je do međusobne tuče između H.M.

i Ć.A., oba iz Kaknja, nakon čega je Ć.A. iz pištolja, cal. 7,65 mm, ispalio tri hica, kojom prilikom nije bilo povrijeđenih lica. Službenici policije PS Kakanj su od Ć.A. oduzeli pomenuti pištolj, isti je lišen slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje PS Kakanj. Izvršen je uviđaj od strane istražitelja PS Kakanj. - U toku noći 25./26.09.2009. godine, u ulici Alije Izetbegovića, izvršena je teška krađa u Medžlis IZ Kakanj. Iz objekta je otuđena centralna jedinica marke "Asus", monitor LCD i jedan laptop. Izvršen uviđaj. - U toku noći 26/27.09.2009. godine, u mjestu Seoce, izvršena je teška krađa u

Saobraćajna nezgoda

14

broj 126, 01.10.2009.

Esnaf Buza, komandir Policijske stanice Kakanj

INtERVJu

NE MOŽEMO REĆI DA IMAMO KRIVIČNA DJELA VEĆIH RAZMJERA
bilo da nije bilo ni te jedne ali mi ne možemo uticati da se desi takav jedan slučaj. To u suštini i nije toliko strašno.

Osoba koja je izazvala tuču „imala više alkohola nego krvi u organizmu“ • U kafićima se ne može organizovati svirka uživo jer kafići nisu registrovani za to
Ni ovaj Bajram nije prošao bez incidenta. Ništa neobično za naše krajeve. Pogotovo ako se uzme u obzir da je prazniku Bajramu prethodio mjesec „posta bez alkohola“ pa se za Bajram požurilo do prve kafane da se to sve namiri za protekli mjesec. Tipično za naš narod. Ono što je zanimljivo u razgovoru koji smo obavili sa komandirom PS Kakanj Buza Esnafom je to da se za vrijeme obilježavanja jednog od najvećih muslimanksih praznika Ramazanskog bajrama, desila samo dva incidenta.

- Ljudi su skloni velikim riječima. Velike riječi uglavnom prate djela. Mi ne možemo reći da smo imuni na drogu. Imamo omladinu koja je koristi u manjoj ili većoj mjeri isto kao i alkoBuza: Alkohol je uzrok većine belaja hol. Moramo znati da socijalni momenat jako težak, povećani trend broj krivičnih djela po pitanju imovine. U Kaknju je za vrijeme bajramskih praznika zabilježeno nekoliko Malo ima posla, sve se nudi a nema posla. Statistički gledano slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Šta nam o tome možete u Kaknju zaista situacija nije kritična izuzimajući ovaj zadnji događaj koji je imao po svemu sudeći jedan drugačiji motiv, reći? - Kad je čovjek profesionalac, ništa ga ne može iznenaditi. mi ne možemo reći da imamo krivična djela većih razmjera. U Radite posao koji je od takvog značaja da morate biti spremni posljednje vrijeme smo imali nekoliko prijava po pitanju krađa na bilo kakav vid intervencije. Kad smo već počeli priču oko torbica koje smo evidentirali a čiji su učesnici Romi. Imamo inbajramskih praznika, možemo reći da je i mirno prošlo kako formacije o tim osobama tako da smo neke morali lišiti slobode. zna biti. Jedna tuča gdje se jedno lice napilo i „imalo više al- Problem nije samo u policiji nego i u društvu jer je društvo kohola nego krvi“ u organizmu, potuklo s drugim licem, za- odgovorno za ono dijete od dvanaest godina koje luta po ulici tim pobjeglo iz kafane ,zatim se pokoškalo sa trećim, mi ga bez škole i „zarađuje“ na takav način. Mi možemo poduzeti lišili slobode i to je otprilike ono što bi obilježilo ove praznike represiju ali smo iz prethodnih iskustava saznali da bolje rezulimajući u viduda je 20.000 – 30.000 ljudi bilo okupljeno u užem tate postiže preventiva. gradskom području u stotinjak objekata gdje se pušta glasna U Kaknju već duže vrijeme nisu dozvoljene javne svirke po muzika. Jedno lice s Varde je prouzrokovalo tu tuču pod dejstlokalnim kafićima. Vlasnici kao i sami domaći muzičari se bune. vom alkohola, bez većih ozljeda. - Ovaj drugi događaj koji se desio u centru grada ne bih mnogo komentarisao jer dovodi se pitanje koliko smo mi zapravo tu preventivno mogli djelovati. Naravno da je ružno da se takva situacija desi u samom centru grada. Živimo u jednom urbanom vremenu gdje je socijalni moment težak. Sve što mogi reći u vezi pokušaja ubojstva je to da je istraga u toku i da radimo na tome. Imamo informacije i saznanja i tragamo za pravdom. Uglavnom se očekuje zvanična potvrda MUP-a ZDK.

Kako komentirate i izjave i ljudi koji strahuju kako u Kakanj „kriminal ulazi na velika vrata“?

Kako komentirate pokušaj ubojstva u samom centru grada?

broj 126, 01.10.2009.

- To je vrlo jednostavno. Postoji zakon o ugostiteljskoturističkoj djelatnosti i u zakonu je navedeno koji objekti smiju priređivati muziku uživo. Da bi neki objekat imao muziku uživo, mora biti registrovan za to. Da bi bio registrovan mora ispunjavati određene uslovo kao što su podijum za muziku, podijum za igru, stolovi... Onog momenta kada vi imate te uslove vrlo jednostavno možete biti registrovani za takvu vrstu ugostiteljstva. Živa muzika u suštini stvara manju buku nego Možete li napraviti paralelu narušavanja javnog reda i mira u muzika koja se pušta. Većini kakanjskih kafića nije omogućeno da organizuju muziku uživo upravo iz ovog razloga, a to je Kaknju za vrijeme vjerskih i ostalih praznika? - Za vrijeme svakog praznika dolazi do povećanog prisus- što nisu registrovani za taj tip djelatnosti i zato što ne ispuntva građana užem dijelu grada. Ljudi dolaze sa strane prijatelji- javaju osnovne uslove za to. Preregistracija i stvaranje uslova ma i porodici tako da je razumljivo povećanje prisustva ljudi će riješiti probleme oko organizovanja muzike uživo. na gradskim ulicama i javnim obUskoro bi se neki lokali trebali zatvoriti jektima i kafićima. Gdje god postoji zbog narušavanja javnog reda i mira? veći broj ljudi, postoji i veća šansa - Nije problem pustiti kafiće da za narušavanje javnog reda i mira. rade do 24 h, nije problem ni zbog Ono što ne bi trebalo biti obilježja glasne muzike, nego se problem stvara vjerskih praznika je velika količina oko usluživanja pijanih gosta, zašto se konzumiranja alkohola. Gdje se taj termin probija. Mi ćemo, kako je mnogo toči alkohol, logično je da krenulo, predlagati zatvaranje pojedođe i do ekscesa. Uglavnom kada dinih objekata u kojima se narušava se svede kompletan broj ljudi koji javni red i mir, u kojima se dešavaju se za vrijeme praznika provodi u krivična djela kao i pucnjave. Zatjavnim objektima i kafićima, konvaranje ovakvih objekata je izgleda jezumiranim hiljadama litara alkodino rješenje, ili to ili skraćivanje radhola onda ta jedna tuča i nije toliko nog vremena kao alternativa. Policija zabrinjavajuća. Naravno da bi lijepo samo provodi zakon. E. Ahmetašević Kafić u kojem se desila tuča

Kakanjska omladina je željna plesa i igre. Kako to komentirate budući da je policija ta koja takav vid zabave zabranjuje?

15

REAgOVANJA

Fudbalski klub „Rudar“ Kakanj

Zvanično obraćanje organima N/ FS biH i saopštenje za javnost

Poštovana gospodo. Nemamo namjeru da se zvanično žalimo na rezultat i regularnost utakmice 1/16 finala KUP-a BiH u Kaknju. Čak ne želimo da se bavimo detaljima koje su nadležne instutucije u N/FS BiH dobili od zvaničnih službenih lica sa navedene utakmice. Pa zašto onda ovo pišemo ? Naša je želja da ovim saopštenjem skrenemo pažnju i javnosti i ljudima u N/FS BiH na “Pervane” i da ih pokušamo udaljiti sa terena prije nego oni udalje odnosno, otjeraju publiku sa naših stadiona. Glavni sudac Adnan Pervan je u srijedu 16.09.2009. godine u utakmici 1/16 finala KUP-a BiH između FK ”Rudar” i FK ”Sloboda” Tuzla to i uradio. Pola gledalaca svojim tendencioznim i pristrasnim suđenjem za gostujuću ekipu je otjerao sa tribina prije kraja utakmice, dok je drugu polovicu isprovocirao u namjeri da utakmicu prekine i završi svoj crni scenario. Mi smo u “Rudaru” svjesni da nemamo ekipu koja će osvojiti KUP BiH. Isto tako svjesni smo činjenice da “Sloboda” ima bolji tim od nas, pa nam rezultat ove utakmice nije bio u prvom planu. Uprava FK ”Rudar” uspjela je vratiti gledaoce na stadion (protiv “Bosne” 2.000, ”Slobode” 1.500, u Vitezu nekoliko stotina naših navijača) i to je naš najveći uspjeh. U srijedu smo naše navijače htjeli nagraditi lijepom utakmicom i pokazati im da naše ambicije za ulazak u “Premijer” ligu nisu bez osnova. Imali smo želju da u fer i korektnoj utakmici našim navijačima priredimo praznik za oči i dušu i odigramo utakmicu bez opterećenja i imperativa pobjede, jednom riječju, da to bude praznik fudbala u Kaknju. I bio bi to praznik fudbala, lijep dan, ispunjene tribine, do-

bar teren, respektabilan protivnik sve po mjeri osim glavnog sudije Adnana Pervana. Umjesto praznika “PERVAN DAN”. Glavni sudija je od više nego prijateljske utakmice napravio kartonijadu. “Rudar” je od 15. minute ostao sa igračem manje u polju, bez šefa stručnog štaba i trenera. I sa deset igrača do 47. minute imali smo rezultat 0:0 i egal u igri. Onda još jedna bruka ala PERVAN i penal za goste. A šlag je u 55. minuti pošto je obavio posao i obezbijedio gostima siguran put u 1/8 finala KUP-a iscenirao je “povredu” opet ala PERVAN, glavni glumac u vatru ubacuje četvrtog asistenta, a on zauzima njegovo mjesto u namjeri da ne bude ocijenjen od strane kontrolora za svoje sudijsko umjeće. Zapravo, to nije sudija. Čovjeku kojeg kući sa stadiona u policijskom automobilu voze pripadnici Jedinice za posebne namjene MUP-a više pristaje izraz “kriminalac”. Obzirom da u FK ”Sloboda” pojma nemaju o motivima pristrasnog suđenja, ostaje nam da vjerujemo da Adnan Pervan ne voli zeleno – crnu boju. Nije ovo pristrasno i subjektivno mišljenje Kakanjaca, mišljenje dijele i brojni gosti iz susjednih gradova koji su došli pogledati ovu utakmicu. Jedan od njih je i predsjednik N/FS BiH gospodin Sulejmen Čolaković koji se crvenio zbog “PERVANOVIH” odluka i koji je utakmicu napustio prije nego što je označen kraj. Sve ovo pišemo samo sa jednom namjerom, želimo dobrobit za nogomet, a ona je moguća i ostvariva bez sudija koji su poput Adnana Pervana. Iskreno se nadamo da Adnan Pervan nikad neće suditi FK ”Rudar” Kakanj. Bilo bi bolje za naš nogomet, a i za Adnana Pervana da više nikada i nikome ne dijeli pravdu na terenu. Suspenzija Adnana Pervan je najmanje što nadležne institucije N/FS BiH mogu uraditi da bi nam vratile vjeru u nogomet i rad institucija Saveza. UPRAVA FK “RUDAR“ KAKANJ

Poštovani Salihbegoviću, obraćamo Vam se s namjerom da reagujemo na Vaše stavove u vezi članka objavljenog na drugoj strani Kakanjskih novina od 01.09.2009. godine broj 124, koji ste preuzeli sa drugog medija publicirali i potom dali svoju ocjenu i svoje viđenje problema nezakonite upotrebe pečata osnovnih i srednjih škola već deset godina. Vaši navodi u pomenutom članku sadržaja „Za vijerne čitaoce Kakanjskih novina prenosimo tekst u cjelosti na hrvatskom jeziku, da se bolje razumije“ su provokativni i graniče sa netolerancijom prema jeziku koji je Ustavom utvrđen kao jedan od službenih jezika. A uzmemo li u obzir i Vaše navode „a kockice i polumjesec, to je već nacionalno i ovim narodima koji žive na ovom području poznati su vaši stavovi“, jasno je da abolirate nacionalizam i ističete netolerantan stav prema zakonima i Ustavu Bosne i Hercegovine. Poštovani Salihbegoviću, Ustavom naše zemlje rečeno je da je Bosna i Hercegovina zemlja tri konstitutivna naroda i da su u upotrebi bosanski, hrvatski i srpski jezik. Ukoliko ste legalista, u što je teško povjerovati nakon predmetnog članka, onda se u najmanju ruku od Vas kao profesionalnog novinara očekujemo tolerantno ponašanje prema onima koji govore nešto drugačije nego Vi i koji pripadaju drugom narodu, ali koji nemaju ništa manje prava od Vas u zajedničkoj nam domovini. Poštovani uredniče Kakanjskih novina, iskreno se nadamo da ovako neprofesionalne i paušalne članke više nećete publikovati i pridavati im toliki značaj objavljujući ih na drugoj stranici Kakanjskih novina. Kakanjske novine ne doživljavamo kao bilten, nego kao naš kakanjski medij u kojemu želimo da se informišemo na objektivan način o dešavanjima koja su vrijedna spomena. Smatramo da je etika novinara da vjerno i istinito prenosi informaciju do koje je došao, a ne da daje svoje mišljenje i stavove. Molimo Vas da ovu našu reakciju objavite također na drugoj stranici Kakanjskih novina u narednom broju. S poštovanjem, Predsjednik OO SDP BiH Kakanj Haračić Hakim, dipl.ing.maš.

Odgovor na članak objavljen u Kakanjskim novinama broj 124 od 01.09.2009. godine

16

broj 126, 01.10.2009.

INFO SERVIS
• Prodajem Golf 2 dizel, godina proizvodnje 1988., registrovan do 21.06.2010. Besplatne male oglase godine, 5 brzina, alarm, centralna brava, možete poslati: blokada motora. Cijena 4.100 KM. Tel: sms porukom: 061/362-654 i 061-763-487; na e-mail: kakanjske@gmail.com • Prodajem računar Pentium 3 + kućno • Prodajem Mercedes 190 dizel, registrokino, veoma povoljno. Tel: 062-866-841; van do 26.03.2010. godine, u dobrom • Prodajem polovnu dobro očuvanu stanju, nove gume. Cijena 3.400 KM. Tel: drvenu stolariju. Tel: 062-706-815; 061-763-487; • Kupujem skuter do 50 kubika. Tel: 062• Prodajem Vento 1,9 dizel, godina proiz866-841; vodnje 1996., bordo boje, nove gume, . • Prodajem Golf 2 dizel, godina Cijena 7.800 KM. Tel: 062-562-434; proizvodnje 1987/88., registrovan do • Prodajem Pežo 206 HDI 1,4, full oprema, 26.04.2010. godine, 5 brzina, nove registrovan, može zamjena za veće gume. Cijena 3.500 KM. Tel: 061-763vozilo:Golf, Pasat, Bora...Cijena 11.800 487; KM. Tel: 061-847-817; • Prodajem Peugeot 307 dizel 1,6 HDI, • Iznajmljujem jednosoban stan u S1 godina proizvodnje 2005., tek uvezen, (soliter) na vremenski period od 11 plaćene sve obaveze, boja bijela mjeseci. Tel: 061-010-026; metalik, dvoja vrata, full oprema. Cijena • Izdajem dvosoban stan u ulici Branilaca 6.000 eura. Tel: 061-162-382; prvi sprat. Tel: 061-162-382; • Prodajem Peugeot 307 dizel 2,0 HDI, • Prodajem peć marke TVT Magma Tobi godina proizvodnje 2003/2004., 7, peć električnu polovnu ispravnu, karavan, registrovan, full oprema, cjediljku za voće, motokultivator, garancija vozila. Cijena 11.900 KM. Tel: mašinu za savijanje lima. Tel: 062-354061-162-382; 238; • Uzgoj i prodaja akvarijskih ribica,

bESPLAtNI MALI OgLASI

• • • •

prodaja opreme za akvarijume (pumpe, grijači, filteri, ukrasi, hrana, lijekovi, biljke itd.). Tel: 062-499-953; Prodajem ugaonu sećiju i regal. Tel: 061-585-928; Dajem instrukcije iz matematike. Tel: 061-836-346; Prodajem plac za kuću 1.000 m2, 1/1 kod Sopot bazena. Tel: 032-775-712; Betonska galanterija: proizvodnja i ugradnja balkonske ograde, vibro pločice, ivičnjaci, korita za vodu itd. Tel: 061-310-086; Prodajem kuću u ulici Rasima Šahmana na Vlasinju. S obzirom da je tek početa izgradnja + 2 dunuma zemlje. Cijena 10.000 eura. Tel: 065-097-792; Prodajem ispravan električni šporet starija tipa i Kraljicu pećicu. Cijena po dogovoru. Tel: 062-105-536; Vršim manuelnu masažu, vježbe razgibavanja kod moždanih udara i drugih oboljenja. Dolazim na kućnu adresu. Tel: 061-262-070; Nudimo veliki izbor knjiga, audio, video, CD, DVD, sa islamskim sadržajem, lehve, mahrame, šamije, serdžade, vjerski

suveniri, razni mirisi, mestve, bajraci, med, čurukotovo ulje: 50 ml. 10 KM, 100 ml. 15 KM i 1/2l 50 KM, vršimo kućnu dostavu. Tel: 032-774-680; 061- 319717; 061-237-275; Otkupljujem sve vrste akvarijuma i ostalu prateću opremu vezano za akvaristiku. Tel: 062-499-953; Pokretna islamska knjižara nudi vam: serdžade, hamajlije, tespihe svih vrsta, ilmihale, audio i video kasete, suru „Bekaru“ na kasetama i CD, surme, mevlude, „Veliki tumač snova“, mirise, razne zbirke dova, privjeske, Kur'an na transkripciji, Samy Jusuf new CD 2009. – kućna dostava na području Kaknja. Tel: 061-750-142; Prodajem sve vrste satelitskih digitalnih antena, dekodiram programe i montiram antene. Strong 6020 – 130 KM, Opticum 4000 – 100 KM, motor – 100 KM, tanjir 90 cm – 35 KM, LNB – 12 KM. Tel: 062-105-517; Prodajem stan 38 m2 u Kraljevoj Sutjesci, vlasnik 1/1, a može i zamjena za isti ili manji u Kaknju. Tel: 032-775526;

PIJAČNI bAROMEtAR
Cijene na pijaci u subotu 26.09.2009. godine
POVRĆE: Luk Paprike Kupus Mrkva Paradajz Karfiol Krompir Tikvice Šampinjoni Kelj

Grah VOĆE: Jabuke Banane Kruške Limun Grožđe Šljive

3,00 KM 1,00 KM 1,80 KM 1,00 KM 2,20 KM 2,50 KM 1,00 KM

10.09. - 25.09.2009. godine

Matični ured Kakanj
Vjenčani
Kadrić Emir i Musić Melisa, Kadić Almir i Haračić Amina, Kubat Mersad i Hadžić Suada, Zaimović Nedžad i Mujčinović Lejla, Šehić Nedžad i Muflizović Alema, Bajramović Edis i Hodžić Irma, Kubat Kenan i Petković Nedeljka.

1,20 KM 1,00 KM 0,30 KM 1,00 KM 1,00 KM 1,50 KM 0,50 KM 1,00 KM 2,00 KM 1,00 KM

MLIJEČNI PROIZVODI: Mlijeko 1,50 KM Pavlaka 3,50 – 4,00 KM Sir 3,00 - 4,00 KM Suhi sir 4,00 – 6,00 KM

PD Medžlisa IZ Kakanj
Umrli
Kobilica Ismet, Hadrović Badema, Musić Selim, Ganić Aiša, Kićo Rešad, Bilalović Sabija, Musić Jusuf, Haračić Ifeta i Omerović Ćamil.

Direktor - tel: 032-557-180 Centrala/fax 032-555-808 e-mail: trgosped@bih.net.ba
Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje, proizvodnje betona i asfalte nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera.

broj 126, 01.10.2009.

17

ZAbAVA

ASOcIJAtIVNA KRIŽALJKA 126
KAKANJSKE VOJNICI KOJI GRČKI FILOZOF MJESTO I LUKA NAMRGOĐENE, NOVINE 126 OSIGURAVAJU (580. - 480. NA CRESU LJUTE - PEKIVI PRENOĆIŠTA GODINA) POTPISNIK KONKORDATA NOGOMETNI KLUB IZ ŠPANIJE
OTKRIO DINAMIT ŽEN. PLEMIĆKA TITULA BELGIJA

Rješenjem glavnih pojmova u 4 male križaljke asocijtivno možete riješiti i glavni pojam.
NOVI RITMOVI DRŽAVA ČIJI JE MUZIKE GLAVNI GRAD RAČUN MAHAČKALA KAKANJSKE ISTE SEKUNDE, ČEŠKO MUŠKO NAŠE MUSLINOVINE 126 SVAKE IME MANSKO IME - PEKIVI SEKUNDE PTICA GRABLJIVICA AŽDAHE, AVETI, ZMAJEVI GAUS DRUM, PUT, SAOBRAĆAJNICA
RUSKI POZORIŠNI REDITELJ U N. SADU, JURIJ

TONA

GRAD U JI PAKISTANU

MTV MUZIČKA NAGRADA

TURISTIČKA KUĆA OD LAKOG MATERIJALA

PTICA SLIČNA NOJU POZDAI

TURSKA NOMADSKA PLEMENA 4. SLOVO KOMUNISTIČKI PROGLAS METAR KUHINJSKI ZAČIN NE GOVORI (ekav.) NOTA “E” VERDI BEZ “VI” RIJEKA KOJA PROTIČE KROZ SANSKI MOST LITAR PRIPADA RALU RADIJUS KUGLASTA POSUDA ZA OPITE DAN KAD SE SLAVI IME POLJSKI GRAD NA ODRI I POKRAJINA TALIJANSKI RIMSKI: 99 NOTA SOLIMIZACIJE TREĆI ČLAN (skr.)

GRAM PJEVAČ LAKOVIĆ

KAKANJSKE NOVINE 126 - PEKIVI POKRAJINA U KANADI BILIJARSKI ŠTAP, TAK LAKA BRDSKA BRIGADA DOTRAJALO, OSTARJELO DRUGI NAZIV RIJEKE PAD STARI TIP AUTA I MOTORA PRETIS UMJETNOST ARANŽIRANJA CVIJEĆA ČLAN SABORNE CRKVE KATEDRALE

KONJANIK U OKLOPU

USA DRŽAVA, GL. GRAD LINKOLN

TELUR

AVENIJA (skr.)

SNAŽAN, KRUPAN, ČVRST (lat.)

NAJTANJE SLOVO

PTICA GRABLJIVICA

KLAVIR RIMSKI KAKANJSKE POND KRUH (HLJEB) MECENA I NANOVINE 126 OD KUKURUZA KLADNIK, TIT PROTIVVAZD. - PEKIVI POMPONIJE ODBRANA MARKSOVO DJELO KARL MARKSA

TONA

POZNATO FRANCUSKO RUKOMETNO KRILO

LATVIJSKA LATVIJA

DOMAĆE GOVEDO POLJ. LINGVIST DE KURTENE

REOMIR STIPSE ZA DEZINFEKCIJU BOKS. ASOCIJACIJA AUSTR. NORD

DIVLJA PATKA U NARODNOJ PJESMI
RUSKO MUŠKO IME

BERILIJ KONJ NOGOMETNI ENGL. GOLMAN

ULTRA KRATKI MORSKA I RIJEČNA ŽIVOTINJA RUMUNIJA OPERACIJA TRIJUMF, IGOR KALCIJ

KOLIBA OD LEDA JEZERO U RUSIJI AEROPLAN KRUT, KRTICA

SARAJEVO GRAD NA LOARI (fra.) BEZ OPASNOSTI

ISTOK IZBOČINA KOPNA U MORE POČETAK ERJAVECA PRVO SLOVO

MUSLIMANSKO ŽENSKO IME GL. GRAD DŽORDŽIJE

RJEŠENJA IZ PROŠLOG BROJA
PODVARDA, MALJEŠ, PODE, KAKANJ
18

RJEŠENJE:

LOZANčIćI DANCI BRNJ,

___________________________________________ PREZIME I IME: ADRESA: ___________________________________________ ___________________________________________
broj 126, 01.10.2009.

KAKANJSKE OVINE 126 N

Muzički projekti

EStRADA

grupa „Kakhan“ iz Kaknja priprema prvi album
Kakhan u prijevodu znači – onaj koji ima moć
pošto je prostor Kaknja i u srednjovjekovnoj Bosni bio nastanjen, te predstavljao putnu komunikaciju i u rimsko doba, logično je da je Kakanj kao naziv bio poznat daleko u prošlosti. A ako se sjetimo kralja Tvrtka i Bobovca, kraljevskog grada, onda nema dileme! Zato postoji Kakhan kao grupa i zato treba da populiše ovu sredinu koja je u prošlosti zadužila današnjost po mnogo čemu...
Mirsad Bajtarević, lider benda

Grupa „Kakhan“ formirana je u januaru 2009. godine. Čine je članovi grupe Pori otalen: Denis Prkić, Eldar Paljević, gitarista Vedran Tomičić, basista Darko Knežević, te lider benda Doctor Mirsad Bajtarević, koji je i autor materijala koji će se naći na prvom albumu grupe radnog naziva „Zavrzlame Ružnog Huse“. O bendu i njegovim aktivnostima govori upravo lider benda, Doctor Mirsad. - Grupa je nastala iz želje da se neki materijali koji su nastajali godinama konačno završe, odnosno da se predstavi publici jedan muzički izražaj, drugačiji od poznatog. U januaru sam otišao u kafe „Del“ i pitao ima li u Kaknju mladih muzičara koji su spremni da se upuste u projekat „Kakhan“ koji bi na kraju trebalo da rezultira albumom i obogaćivanjem kakanjske muzičke scene nečim novim i drugačijim. Odgovor je naravno bio pozitivan i eto... Okupili smo se kod Palje u njegovom „mutvaku“ i počeli spremati pjesme.

Kada i zašto je nastao Kakhan?

- Eh sad...To je dobro pitanje. Do sada smo spremili osam pjesama koje su snimljene kao demo snimci. Plan je da se urade još tri, pa da sve ukupno bude 11 pjesama. Period ljetnih odmora i obaveze ostalih članova grupe su doprinijele da se malo uspori u realizaciji planova, no ja vjerujem da će se aktivnosti uskoro nastaviti i da će biti prostora za zadovoljstvo.
S unplugged svirke u nekadasnjem kafiću Pulse

Kada će prvi album na tržište?

- Pa ja kad sam bio klinac, neki su me zvali Ružni Huso... Valjda zato što sam i tada bio malo drugačiji od ostalih. Tačnije, u mojoj „Parmak mahali“ bili su ljubomorni što sam bio ljepši od njih (ha,ha,ha) pa su me zato zvali Ružnim Husom! A sad, nakon toliko godina to mi se učinilo simpatičnim, pa je, eto, tako ispao radni naziv albuma. A što se zavrzlama tiče, moglo bi se reći da su tekstovi takvi da se neće svima svidjeti i da je svaki dvosmislen na svoj način, odnosno, to bi se danas reklo da se radi o „angažovanim“ tekstovima koji se bave svakodnevnicom i socijalom, koja je sastavni dio svačijeg života.

„Zavrzlame Ružnog Huse“... otkud taj naziv?

Vesna Tomičić

- „Limun je žut“ je pjesma koja bi trebalo da otvori album i najvjerovatnije će tako i biti. Moj prijatelj Jasenko Korjenić je uradio spot i postavio ga na youtube.com. To je za sada pilot projekat koji se pokazao kao dobar. Mnogo Kakanjaca, ali i publike iz drugih gradova BiH i regiona je to vidjelo i čulo i kako kažu sviđa im se! Limun je klasični hit, ali to nije i neće biti najbolja pjesma na albumu. Ima tu još i drugih tema, koje će kako tekstualno tako i muzički privući pažnju... Recimo, pjesmu „JAZABIH“ planiramo uraditi s kakanjskom limenom glazbom, te snimiti spot tokom probe. Vjerujem da će to biti pravi potez, a to bi se moglo desiti već u desetom mjesecu.

Na www.youtube.com se već može vidjeti jedan spot Kakhan-a za pjesmu Limun?

- Dalje će pokazati vrijeme. Za sada je ovo dosta što smo uradili. Vremena ima napretek, ali i entuzi- Kakhan se piše, a čita se Kajazma. Uz pomoć prijatelja i pubVedran Tomičić, gitarista benda gan! U biti, kada sam razmišljao like će sve biti kako treba, a Alen koji naziv dati bandu, svašta mi je Bektašević Bekta, inače tonac Radio padalo na pamet. A onda sam se sjetio da naziv grada Kaknja Kaknja i grupe Auto stop je jedan od njih. Koga više interenikada nije otkriven do kraja. Malo sam istraživao i otkrio suje, neka pogleda Kakhan na www.facebook.com, tamo su i da najvjerovatnije Kakanj potiče od avarske tj. obarske riječi do sada urađeni demo snimci, pa neka se sam uvjeri o čemu kakhan odnosno khakhan, što je u vrijeme Mongola, koji su se radi! početkom nove ere bili prisutni na ovim prostorima, predwww.kakanjlive.com stavljalo vojskovođu odnosno neku vrstu cara ili kralja. Inače, Photo: Jaskor riječ kakhan u Klajićevom rječniku znači: onaj koji ima moć! A Edit: E.A.

Planovi za budućnost?

Zašto Kakhan, a ne neki drugi naziv za grupu?

broj 126, 01.10.2009.

19

PREDStAVLJAMO Azra Skeleđija, trener ženskog nogometnog kluba „Mladost“ Doboj – Kakanj

KOLIKO gOD JE MušKI FuDbAL POPuLARAN, tOLIKO JE ŽENSKI SPutAVAN
Azra Skeleđija je rođena 1985. godine u Kaknju. Nakon završene gimnazije upisuje Ekonomski fakultet u Sarajevu i danas je apsolvent na istoimenom fakultetu. Trener je ženskog nogometnog kluba „Mladost“ Doboj i licencirani nogometni sudac.

Omladinske akademije „Mladost“: Džemalu Pačarizu, Mirnesu Buzi, Amelu Kozli, Marinu Mijaču a pogotovo Fadilu Omeroviću na podršci i savjetima koji su mi dobro došli, kao i na svom trenerskom znanju koje su mi bezuvjetno pružili. Taj kolektiv na čelu sa koordinatorom Rahmanom Dželom bio mi je motiv i nadahnuće za rad i omogućio je ugodnu i kvalitetnu radnu atmosferu koja je omogućila potpunu posvećenost radu.

Jedini ženski sudac i trener u Kaknju

- Mnogi fudbalski klubovi danas nemaju adekvatne uslove za rad, a pogotovo ženski klubovi. Koliko Azra Skeleđija god je muški fudbal popularan, toliko je ženski sputavan. Trenutno je stanje tolikom loše da smo osnovali Udruženje klubova ženske fudbalske lige koje se borilo i zalagalo za poboljšanje uslova i priznanje ženskog fudbala. Uputili smo niz Kad se javlja Vaša ljubav prema nogometu, kako to da se jedna pisama Fudbalskom savezu BiH za poboljšanje uslova i za njihovu djevojka zainteresuje za taj na prvi pogled muški sport? - Ljubav prema nogometu kod mene se javlja od malih nogu. podršku. Mnogi klubovi su radili u katastrofalnim uslovima; treIgrala sam nogomet sa muškarcima jer u našem gradu nije bilo nirali po parkovima, nisu imali sredstava za pripreme i tehničku ženskog nogometnog kluba, tako da se nogometom nisam mogla opremljenost. Treneri mnogih klubova su ujedno i menadžeri i oni koji se brinu o finansijama. Naš klub nema sa tim problema. Nama profesionalno baviti. je uprava omogućila adekvatne uslove za rad, tako da se treneri Kako dolazi do toga da postajete nogometni sudac? mogu maksimalno posvetiti samo svom poslu. - Rekreativno sam igrala sa muškarcima sve do mog odlaska na Koji su rezultati koje je postigla mlada ekipa ženskog nogometnog studije u Sarajevo. Tu sam upoznala momka koji je bio nogometni kluba? sudac i koji me uputio u to kako da i ja postanem nogometni su- Što se tiče pozicioniranja na tabeli ne možemo biti zadovoljdac iako sam žena, što me jako obradovalo. Pohađala sam semini, ali s obzirom na to da nam je ovo nar u trajanju od mjesec dana. Nakon bila prva takmičarska sezona nismo položene teorije uslijedio je praktični mogli ni očekivati više. Ono što je za dio i provjera fizičke izdržljivosti koju pohvaliti je to da smo uspjeli skrenuli sam uspješno položila i dobila licencu pažnju na naš rad, tako da možemo kantonalnog nogometnog suca. zaključiti da je ova godina bila i Vrlo su rijetki slučajevi u našoj sredini više nego uspješna. Istaknule su se da se žene aktivno bave nogometom, djevojke koje su ozbiljni kandidati za a posebno da se stručno usavršavaju reprezentaciju, te djevojčice koje su zapaženi talenti ne koje se ubuduće na tom polju. Da li je bilo još djevomože računati. jaka koje su postale suci? - Pored mene bilo je tu još šest djevojaka koje su pohađale seminar. One su bile igračice SFK Sarajevo i četiri su uspješno okončale seminar. Upoznavši te djevojke saznala sam da postoji ženska nogometna liga i da se sa djevojkama radi krajnje profesionalno i da se postižu rezultati.

U kakvom stanju je ŽFK „Mladost“ u odnosu na ostale ženske klubove u našoj zemlji?

Prvi ženski fudbalski klub iz bivše Jugoslavije na Gothia Cupu
Ekipa ŽFK Mladost sa trenerima (Skeleđija prva slijeva)

- Dobila sam pravo da sudim na utakmicama omladinske lige Kantona Sarajevo. Zbog obaveza na fakultetu i smatrajući da je prošlo moje vrijeme u fudbalu nisam imala namjeru da se profesionalno bavim igranjem nego sam se bazirala na suđenje, jer bi mi teško bilo dostići formu djevojaka koje su već duže vrijeme trenirale.

Šta Vam je tačno obezbijedila licenca kantonalnog nogometnog suca?

- Da, tačno. Kada je 2007. godine Omladinska akademija prvi put otišla na Gothia Cup obećali su da će sljedeće godine dovesti ženski fudbalski klub. To su uspjeli da urade. Na provokacije po pitanju konzervativnih shvatanja ženskog fudbala u Bosni, mi 2008. godine prvi dovodimo ženski klub sa prostora bivše Jugoslavije na Gothia Cup.

Jedan od zapaženih dosadašnjih rezultata je i odlazak ŽFK „Mladost“ na Gothia Cup u Švedskoj?

Potpuna posvećenost radu
Kako dolazi do Vašeg angažmana u FK „Mladost“?

Ljubav prema nogometu još od malih nogu

- U februaru 2008. godine gospodin Rahman Dželo me obavijestio da želi osnovati ženski nogometni klub u okviru Omladinske akademije i poznavajući moje zanimanje za fudbal poziva me da se priključim i pomognem u treninzima. U martu iste godine zvanično se osniva ženski fudbalski klub „Mladost“.

- Moram reći da žene koje se bave nogometom u BiH imaju težak položaj i zadatak da razbiju predrasude i konzervativna shvatanja žene u društvu a pogotovo u nogometu. Sreća u svemu tome je da su žene treneri dosta tvrdoglave i samouvjerene te vjeruju u budućnost ženskog fudbala u našoj zemlji. Upravo zbog toga one i opstaju u BiH.

Kako se danas baviti ženskim nogometom u Kaknju i u BiH, s obzirom da je neuobičajeno da se žena bavi tim sportom?

- Pozivam sve djevojke koje imaju talenat ili želju da igraju fud- S obzirom da nisam licencirani trener i da nemam stručna znan- bal da se priključe ŽFK „Mladost“ i na taj način razbiju predrasude ja u početku sam pomagala treneru Fadilu Omeroviću, dok nisam o nogometu kao muškom sportu i ostvare svoje želje i dobre rezulRazgovarala: Amina Kulović koliko-toliko savladala tehniku. Zahvaljujem se svim trenerima tate.

Kako se snalazite sada u ulozi trenera i kako Vas prihvaćaju u Klubu?

Koju bi poruku ili savjet dala za kraj?

20

broj 126, 01.10.2009.

Ekipa Rudara u 1/16 finala Kupa bIH poražena od ekipe Slobode
Dana 16.09.2009. godine na stadionu FK Rudar okupilo se oko 1.000 gledalaca da bi po prvi put u posljednjih nekoliko godina gledali jednu ekipu iz najjačeg doma bh. fudbala. I to ne bilo koga, nego ekipu Slobode koja je u protekloj sezoni bila petoplasirana ekipa na prvenstvenoj tabeli i ekipa koja je bila prošlosezonski finalista Kupa BIH. Iako su domaći obezbijedili sjajne uvjete za odigravanje ove utakmice i iako se očekivao istinski spektakl na stadionu Pod Vardom, sudija Pervan je bio jedini koji nije tako mislio i odlučio je da od čitavog susreta napravi jednu veliku lakrdiju. Ekipa Slobode je više rutinski nego igrom savladala ekipu Rudara, tačnije rečeno na stadionu u Kaknju nisu pokazali ništa što bi predstavljalo razliku između kluba iz Premier lige i Prve lige FBIH (osim fizičkih predispozicija – igrači Slobode izgledali su mnogo krupniji op.a, i rutine koja je na kraju presudila). Ipak, krenimo redom. Ekipa Rudara je ušla u utakmicu pomalo bojažljivo, ali niti gosti iz Tuzle nisu imali većih ambicija da napadnu pa se čekala greška protivnika. U 15. minuti sudija Pervan nakon prigovora daje Gafuroviću žuti karton, a nakon što se ovaj obratio treneru sa željom da ga izvadi iz igre, sudija Pervan mu daje i drugi žuti karton, a nakon toga na tribine šalje Nijaza Kapu te Nazifa Terzića zbog prigovora. Tako je ekipu Rudara do kraja utakmice vodio Enes Bistrivoda, sportski direktor FK Rudar. Ekipa Rudara nakon toga više nije mogla povezati konce igre, obeshrabljeni onim što se dogodilo u 15. minuti nastavili su da igraju u grču. U tim momentima najviše se isticao Miletić koji je solo prodorima pokušavao nešto da napravi sam, ali nije mogao ni on, baš kao ni Stanković kojeg su gosti dobro zatvorili. Također, dobro su u odbrani djelovali Timkov i Šabić, a na sredini terena kao defanzivac Aldin Janjoš, ali to nije bilo dovoljno, jer su u navalnom redu izgledali obezglavljeno, a svaki pokušaj organizacije napada zaustavila bi odbrana protivnika. Do 45. minute ništa se značajno nije dogodilo na stadionu u Kaknju, a onda nakon jedne prilike Rudara uslijedila je kontra Slobode, koju je klizećim startom presjekao u šesnestercu Hrustanović, a sudija Pervan je ocijenio (malo prestrogo) da je bilo igranja rukom i pokazao na 11 metara. Pogodak za Tuzlake postigao je Memišević i tim se rezultatom otišlo na odmor, a sudija Pervan je pod policijskom pratnjom odveden u svlačionice. Početkom drugog poluvremena, kada se u igračima Rudara osjetila želja da naprave nešto, Sloboda je, tačnije Mujić, nakon jedne greške golmana Bekana pokopala sve nade igrača Rudara ali i njihovih navijača o povoljnijem rezultatu protiv ove ekipe. Nakon što je „odradio posao“, tačnije u 53. minuti Pervan je vidno hramljući napustio teren i tako samo odradio završni čin predstave koju je sam režirao. Zamijenio ga je Mulahasanović. Nakon toga ekipa Slobode mirno je čuvala rezultat i privela utakmicu kraju, a ekipa Rudara vidno skrhana čekala je okončanje tih muka, i tako je utakmica završena rezultatom 2:0 u korist gostiju koji u ovoj utakmici nisu pokazali ništa što bi domaće navijače ubijedilo da se ekipa Slobode takmiči u višem domu bh. fudbala. Nakon utakmice treneri su dali izjave za medije.

Sportski pregled između dva broja

Uređuje: Eldin Omeragić Foto: Mirsad Mujagić

SPORt

Detalj sa utakmice Rudar – Sloboda: Rajko Stanković u prodoru Trener Slobode, Nermin Hadžiahmetović: „Mi smo znali da će u Kaknju biti teška utakmica. Znali smo da Rudar ima jaku ekipu i zato sam tražio i pripremao tim da na tehničko-taktičkom planu odigramo kvalitetno. Znao sam da će pobijediti protivnik koji bude psihološki i taktički spremniji. Brojčana prednost na terenu sigurno je utjecala na rezultat. To je imalo svoju težinu, sa manje igrača domaćini su fizički prije posustali. Iskoristili smo svoje šanse neutrališući pokušaje protivnika. Suđenje ne bih komentarisao.“ Trener Rudara Nijaz Kapo nije bi raspoložen za davanje izjave. Očigledno razočaran suđenjem Adnana Pervana zamolio je da ne komentariše utakmicu, mada je rekao da ovakvu Slobodu, na bilo kojem terenu, u normalnim uvjetima za igru Rudar uvijek može pobjediti. Nakon ove utakmice Uprava Rudara uputila je zvanično obraćanje javnosti i organima Nogometnog saveza BIH, u kojem su naveli mnogo toga što bi sudiju Pervana trebalo da udalji sa nogometnih terena, ali i to da ne znaju koji je razlog pristrasnog suđenja ovog sudije. Razlog koji je naše uredništvo otkrilo je sljedeći: sudija Pervan veliki je navijač ekipe Veleža iz Mostara, bavio se fudbalom, tačnije bio je golman. Kako doznajemo u sezoni 2004/2005. bio je član ekipe Veleža, kada je ekipa Rudara porazila istu ekipu rezultatom 2:1 i tako im onemogućila povratak u Premier ligu BIH, a tada je sudija Pervan rekao sljedeće, u facu nekim od tadašnjih, ali i sadašnjih igrača ekipe Rudara: „Postat ću sudija i ekipi Rudara ću se kad-tad osvetiti za ono što ste nam sad napravili“. Nažalost, sudija Pervan se nije mnogo osvetio, pokazao je da samo može da sudi u pionirskoj ligi, a da je najbolje da ne sudi nikako, a ekipa Rudara u Kupu BIH nije imala prevelike ambicije. Tako je ekipa Rudara završila nastup u Kupu BIH za sezonu 2009/2010., i veliko je pitanje kada ćemo u Kaknju ponovo gledati jednu ekipu iz Premier lige.

broj 126, 01.10.2009.

Momenat kad je Gafurović (br. 16) isključen na utakmici protiv Slobode

21

SPORt

FK Mladost ubilježila prvi prvenstveni poraz protiv ekipe Moštra

OK Kakanj od raspada do glavnog konkurenta za titulu

Ekipa Mladosti je između dva broja odigrala ukupno 3 susreta. Prvi od njih je odigran u Šijama kod Maglaja, a Mladost ga je dobila rezultatom 3:0. U ovom susretu trener Mirnes Buza odlično je postavio igru što je rezultiralo povoljnim rezultatom na samom kraju susreta. U prvom poluvremenu golove za FK Mladost postigli su Topalović i Burdalić, a u drugom poluvremenu pogodio je Almedin Šolbić za konačan rezultat NapredakMladost 3:0. U narednoj utakmici ekipa Mladosti ugostila je ekipu Vis iz Kosove i ispratila ih kući rezultatom 4:1. Nakon utakmice sa Visom, Mladost je odigrala komšijski derbi protiv ekipe

FK Mladost Moštra, i u toj utakmici ubilježili su prvi poraz. Ekipa Mladosti je dobro otvorila utakmicu i već u 15. minuti prvog poluvremena Šolbić dovodi Mladost do vodstva. Mladost je u prvom poluvremenu imala četiri izgledne prilike da poveća vodstvo, tačnije te prilike nije iskoristao Burdalić. Drugo poluvrijeme je donijelo bolju igru domaćina koji je brzo došao do poravnanja rezultata. Poslije ovog primljenog gola Mladost je stala, a domaćin je stvarao šanse i ubrzo došao

do vodstva od 2:1. Trener Mladosti Buza u igru je ubacio mladog Begića i ubrzo se ispostavilo da je uradio pravi potez ubacivši ovog mladića koji je brzo poslije ulaska poravnao rezultat na 2:2. Domaćin je nastavio napadati i u 85. minuti su postigli svoj treći gol za važna tri boda. Još je vrijedno napomenuti da je pred sami kraj utakmice domaći golman dobio crveni karton zbog obračuna sa jednim gostujućim gledateljem.

Tabela Kantonalne lige nakon 6 kola

Ekipa OK Kakanj je nakon proteklog broja doživjela nekakoliko bitnih promijena. Već 18.09.2009. organizovali su press konferenciju na kojoj su isti upoznati sa novim igračima, ali i ambicijama Kluba. Detalj sa press konferencije Pojačanja OK Kakanj: Čorić, Karišik, Luis Pristutnim novinarima prvo se obratio Hernandez, Zolota neće imati ovog Dominikanca. Ono što predsjednik kluba Fadil Šolbić koji je je također zvanično jeste i to da će Mirza kanj definitivno ima potencijal da se pričao o planovima i aktivnostima uprave Demir obnašati dužnost pomoćnika tren- bori za sam vrh ligaške tabele, a jedino u proteklih mjesec dana, i koji je javnosti era, iako je prije bilo najavljeno da će to što bi im mogao biti problem jeste mali predstavio novopridošle igrače. A novih broj odigranih kontrolnih utakmica. Prvu raditi Damir Bjelopoljak. imena u OK Kakanj ima 4: Željko Čorić, Sa svim ovim pojačanjima OK Ka- kontrolnu utakmicu ekipa OK Kaknja Abdel Zolota, Jorge Luis Hernandez Larodigrala je na Palama protiv ekipe reinaga, te Aleksandar Karišik. Studenta i dobila istu ekipu rezulPrema onom što se vidi iz ovih Na pomenutoj press konferenciji, pored pojačanja, i tatom 3:2, druga utakmica je bila u imena OK Kakanj će pored igrača mnoštva bitnih stvari, jedna od nezaobilaznih tema sklopu memorijalnog turnira u Lukoji su ostali iz prošle sezone, imati bile su i Kakanjske novine. Kako kažu, mi prenosimo kavcu, a ekipa OK Kakanj savladaveoma respektabilnu ekipu i velike samo nezadovoljstva pojedinih igrača i samo vijesti la je ekipu OK Brčko rezultatom su šanse da ponovo naredne go- koje su upućene protiv uprave. Uz dužno poštovanje, 3:1. Početak sezone najavljen je za dine ekipa OK Kakanj osvoji duplu dragi čitatelji, moramo vam obećati da ćemo nas- 3. oktobar, a ekipa OK Kakanj prvu krunu. O Željku Čoriću, mladom taviti pisati informacije kako smo to radili do sada, utakmicu igra u Ljubinju. Kakanjcu koji se u OK Kakanj vra- jer naši izvori često su i sami članovi uprave, igrači, Što se pak ŽOK-a Kakanj tiče tio iz OK Vojvodina Novi Sad već treneri, tako da u vjerodostojnost infromacija situacija je kritična i Nermin Begić je smo pisali, a ono što je trenutno hit uopšte ne sumnjamo. A neke od njih su, recimo, da na mukama. Naime, u ŽOK Kakanj jeste priča oko Luis Hernandeza, se pojačanja za OK Kakanj traže preko interneta, trenutno nisu popunjene pozicije bivšeg reprezentativca Kube. Ovaj da nakon krize u OK Kakanj pojedine odbojkašice dizača i primača, gdje trener Begić visoki tamnoputi primač prije OK imaju veća primanja od mnogih odbojkaša, da je traži iskusne igračice sa ligaškim Kakanj nastupao je u Italiji, Fran- Carles de Oliveira samo što je došao na probu u Ka- iskustvom, jer kako kaže bez toga cuskoj, Rusiji, Velikoj Britaniji, a o kanj bio plaćen više nego što pojedini igrači zarade teško da će se izboriti opstanak njegovom kvalitetu svjedoče i nas- za cijelu polusezonu, itd. Također, gospodin Fadil u Premier ligi. Pomoćnik Nertupi za odbojkašku reprezentaciju Šolbić, kome se ovim putem izvinjavamo jer je u minu Begiću definitivno je postala Kube. U OK Kakanj trebao je zai- jednom od prethodnih brojeva objavljeno da se zove Ema Petrović koja je zbog ozljede grati još jedan stranac, a radi se o Fahrudin Šolbić, nas je upozorio da ne postoji ŽOK završila karijeru, ali zbog ljubavi Juan Almonteu, igraču iz Domini- Kakanj, već da samo ženska selekcija OK Kakanj, prema odbojci prihvatila je ovu kanske Republike, ipak njemu, na što bismo mi iz novina rekli da se prefiks ŽOK funkciji, tako da će i dalje moći biti iako je obavio skoro sve potrebno u koristi samo zbog lakšeg snalaženja, i razlikovanja dobar uzor mladim odbojkašicama, OK Kakanj, još uvijek mu nije odo- muške i ženske selekcije u medijima. Nešto više na kao što je to bio slučaj u prethodnih bren ulazak u BIH, tako da OK Ka- ovu temu, ali i o drugim sportovima pisat ćemo u nekoliko godina. narednom broju. kanj još uvijek u svojim redovima

22

broj 126, 01.10.2009.

RK Kakanj pobjedom započeo novu sezon Prve lige bIH grupe Sjever

Nakon što su cijele pripreme obavili u okolici Kaknja, ali i u samom Kaknju, ekipa RK Kakanj, koja je kao što smo pisali tokom ljeta prošla kroz teško razdoblje, počela je novu sezonu Prve lige BIH grupe Sjever. Prije početka same sezone ekipa RK Kakanj odigrala je nekoliko kontrolnih utakmica u kojima su izabranici Fahrudina Kusića pokazali da se s pravom mogu nadati jedFahrudin Kusić noj od prvih 5 pozicija na kraju sezone. Ono što je zanimljivo i zbog čega će biti prioritet da ova ekipa se plasira među prvih pet, jeste činjenica da se od naredne sezone oformi jedna prva liga, što će dodatno osnažiti bh. rukomet, a sve ekipe plasirane ispod 5. mjesta bit će posložene u trećem razredu bh. rukometa. Ekipa RK Kakanj u novoj sezoni skoro u kompletu računa na domaći kadar. Rukometna škola koja traje već 3 godine iznjedrila je nekoliko mladih igrača koji će konkurisati za prvi tim, a između ostalih tu su Edin Velispahić te Semir Fejzović krila, i Nermin Delić te Kenan Demirović bekovi. Veoma važna činjenica jeste i to da Nedžad Zaimović se u RK Kakanj vratio i Nedžad Zaimović, istinski vođa ove ekipe, čovjek koji je cijele pripreme obavio sa ekipom Čelika iz Zenice, a u RK Kakanj je došao nakon što je rašćišćen njegov ugovor u RK Moslavina za koju je prethodno nastupao. Ekipu RK Kakanj u narednoj sezoni činit će sljedeći igrači: golmani: Adnan Fejzović, Huso Ramić, Senad Šljivo i Nerdin Fajzović; krila: Eman Kahvedžić, Toni Hrgota, Edin Velispahić, Semir Fejzović i Kenan Zaimović; bekovi: Nedžad Zaimović, Almir Amitović, Denis Suljević, Nermin Delić, Semir Čeliković, Dino Sabljaković i Kenan Duraković; pivoti: Afan Avdispahić, Armin Kukić i Jasmin Rojo. Sa klupe ekipu će predvoditi Fahrudin Kusić. U prvoj utakmici ekipa RK Kakanj sastala se sa ekipom RK Lukavac i već u ovoj utakmici Kusićevi izabranici pokazali su da posjeduju izvjestan kvalitet. Na parketu dvorane u Kaknju rezultatom 44:25 stradala je ekipa Lukavca. Već na samom početku Kakanjci su nametnuli svoj stil igre, nošeni sjajnom igrom Nedžada Zaimovića koji je obilježio prvo poluvrijeme ove utakmice ali i samu utakmicu, postigavši 12 pogodaka, a sjajno ga je sa 9 pogodaka pratio i Duraković. Na kraju prvog poluvremena na semaforu je stajao rezultat 23:11, i već je tad bilo evidentno ko će na kraju izaći kao bolji iz ovog duela. Otvaranje drugog poluvremena bilo je slabo, prvih 5 minuta nije bilo pogodaka niti sa jedne niti sa druge strane, a i jedan i drugi golman su branili sve što je bilo upućeno ka golovima. U 37. minuti ekipa RK Kakanj sa dva igrača manje postiže čak dva pogotka. U 42. minuti ozlijedio se Denis Suljić koji se do kraja utakmice nije vraćao u igru. U 47. minuti ekipa RK Kakanj na parketu ima čak 3 igrača više u polju, a u 48. minuti se ozlijedio i još jedan domaći igrač, desno krilo Eman Kahvedžić. U 54. minuti na terenu smo vidjeli jednu od najljepših akcija te večeri. Sja-

broj 126, 01.10.2009.

jno je kroz sredinu terena prošao Amitović i iza leđa dodao Roji koji rezonskim šutem u donji desni ugao protivničkog gola postiže pogodak. Do samog kraja ekipa Kaknja je povećavala prednost koja je na kraju iznosila 19 poena. Konačan rezultat ove utakmice glasio je 44:25. Sam konačni rezultat mogao je biti i veći, da tokom drugog poluvremena nije bilo puno ishitrenih akcija, i promašaja "zicera". Ipak, RK Kakanj je dobro otvorio sezonu, a priliku da to potvrde imat će već 4. oktobra kada nastupaju u Bihaću protiv istoimene ekipe. U narednih nekoliko dana donijet ćemo vam i kompletan raspored jesenjeg dijela sezone Prve lige FBIH za rukometaše grupe Sjever. Nakon utakmice zamolili smo trenera Kusića i jednog od najboljih pojedinaca ove utakmice Nedžada Zaimovića za kratak komentar, i evo šta su nam oni rekli o samoj utakmici, ali i o pripremama za predstojeću sezonu. Fahrudin Kusić: "Što se priprema tiče, mi smo ih zbog finansijske situacije u kompletu obavili u Kaknju i na kakanjskim obližnjim brdima. Dosta priprema smo odradili na terenima FK Mladost, a njima se zahvaljujem ovom prilikom na gostoprimstvu. Igrački kadar kako vidite baziran je na domaćem kadru i čine ga spoj iskustva i mladosti. Vjerujem da ćemo imati iz utakmice u utakmicu igrati sve bolje i bolje. Moram istaknuti i to da mi je drago što nam se vratio Nedžad Zaimović koji dosta znači ovoj ekipi. Što se same ove utakmice tiče, ja sam zadovoljan, mada je moglo i bolje. Ipak, mislim da će se neke uočene greške ispraviti u narednim kolima i da ćemo uspjeti ostvariti zacrtani cilj, a to je plasman među 5 najboljih ekipa u ovoj ligi." Nedžad Zaimović: "Kao što znate ja sam čitave pripreme bio uz ekipu Čelika, tako da o samim pripremama ekipe RK Kakanj ne mogu puno toga da kažem. Što se pak ove utakmice tiče, ja sam kao i naš trener apsolutno zadovoljan. Na terenu momci su davali maksimum. Ova ekipa ima potencijal, tu je dosta mladih i talentovanih igrača, koji će uz ove iskusnije iz dana u dan sve više i više napredovati. I ja sam kao i trener ubijeđen da sezonu možemo završiti među prvih 5 ekipa, što bi nam donijelo plasman u jedinstvenu Federalnu ligu naredne sezone." Ovom prilikom donosimo vam i raspored igranja ekipe RK Kakanj u narednoj sezoni Prve lige BIH grupe Sjever. I. KOLO, 26/27.09.2009. RK Kakanj - RK Lukavac II. KOLO, 03/04.10.2009. RK Bihać - RK Kakanj III. KOLO, 10/11.10.2009. RK Kakanj - RK Konjuh 2 IV. KOLO, 14.10.2009. RK Sana 7 - RK Kakanj V. KOLO, 17/18.10.2009. RK Kakanj - RK Maglaj SIMER VI. KOLO, 24/25.10.2009. RK Gračanica INDEX - RK Kakanj VII. KOLO, 31.10/01.11.2009. RK Kakanj slobodan VIII. KOLO, 07/08.11.2009. RK Kakanj - RK Sloboda SOLANA IX. KOLO, 14/15.11.2009. RK Žepče - RK Kakanj X. KOLO, 21/22.11.2009. RK Kakanj - RK Radnik XI. KOLO, 28/29.11.2009. RK Banovići - RK Kakanj XII. KOLO, 05/06.12.2009. RK Kakanj - RK Krajina XIII. KOLO, 12/13.12.2009. RK Basna TS - RK Kakanj

SPORt

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful