You are on page 1of 7

Coedwig

Fforest Fawr
Forest

Gwaith Cwympo Llarwydd heintiedig yn Fforest Fawr | Felling diseased larch in Fforest Fawr
Amharu ar lwybrau yn Disruption to trails in Fforest
Fforest Fawr – Cwympo Forester Fawr – larch felling
Coed Llarwydd Text
What is happening?
From September 2018, we will begin to fell approximately
Beth sy’n digwydd? 4,000 diseased larch trees from the forest.
Gwyriad i'r llwybr cerdded -
O fis Medi 2018, byddwn yn dechrau cwympo tua 4,000 o goed cyfnod cyntaf o gwympo
llarwydd afiach yn y goedwig. While doing this, we will try to minimise disruption to visitors
Diverted Walk - first phase as much as we can, parts of the forest will still be open for
Tra byddwn yn gwneud hyn, byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied of felling
people to enjoy.
â phosibl ar ymwelwyr, a bydd rhannau o’r goedwig yn parhau i
fod ar agor er mwyn i bobl ei mwynhau. We plan to do the work in two separate phases. We expect the
Rydym yn bwriadu gwneud y gwaith mewn dau gyfnod
Dechrau Llwybr Cerfluniau Fforest
first phase Fawr
to last approximately six months, and plan to start
Start of the Sculpture Trail
gwahanol. Rydym yn disgwyl i’r cyfnod cyntaf bara tua chwe mis, the second phase in September 2021.
Overview of the planned
ac rydym yn gobeithio dechrau’r ail gyfnod ym mis Medi 2021. Machinery and large timber lorries will be entering the car park
Bydd peiriannau a lorïau coed mawr yn mynd i mewn i’r maes PARTH GWAHARDD larch
and forest felling
roads areas
regularly. showing
Please be aware of this while using
parcio ac yn defnyddio ffyrdd y goedwig yn rheolaidd. Byddwch EXCLUSION ZONE the and make sure children and pets are kept safe.
the woodland
yn ymwybodol o hyn pan fyddwch chi’n defnyddio’r coetir, a EXCLUSION AREA
gwnewch yn siŵr bod plant ac anifeiliaid anwes yn ddiogel. and the
Closures and Diversions
diverted
Closures are in place on walking tracks to protect you from
Cau a Dargyfeirio Recreation Route.
the dangers of forest harvesting sites and a diversion is in
Mae llwybrau cerdded ar gau er mwyn eich amddiffyn chi rhag place to take you around the working area. The car park
y safleoedd lle byddwn yn torri’r coed ac mae dargyfeiriad and sculpture trail will be closed only for the first three
yn ei le er mwyn mynd â chi o amgylch yr ardal waith. Bydd weeksPlease
of workadhere
before we to can
all open a diversion.
y maes parcio a llwybr y cerfluniau ar gau am dair wythnos forest work signs
gyntaf y gwaith cyn y gallwn agor y dargyfeiriad. Please take extra care when out in the forest and obey all
andand
warning DO NOT signs, even if you think there is no
diversion
Cymerwch ofal ychwanegol pan fyddwch chi allan yn enterinthe
machinery the area.
y goedwig ac ufuddhewch i bob arwydd rhybudd a
dargyfeiriad, hyd yn oed os nad ydych yn credu bod unrhyw
Ardal torri coed EXCLUSION ZONE
Trefnwyd i ddechrau ym mis Medi 2018
beiriannau yn yr ardal. What is larch disease?
Byddwn yn ceisio ailagor rhannau o'r parth
gwahardd wrth i’r gwaith fynd rhagddo Phytophthora ramorum, commonly known as larch disease, is
Beth yw clefyd y llarwydd? a fungal disease which has spread extensively across forestry
Afiechyd ffwngaidd yw Phytophthora ramorum, sef clefyd y Operational felling area Work EXCLUSION
in Wales.
llarwydd, ac mae wedi lledaenu’n helaeth ar draws Scheduled to start in September 2018 zone.
coedwigoedd yng Nghymru. We will try to re-open parts of the exclusion We can’t stop it spreading,
DO NOT but we can slow it down by
zone as operations progress felling infected areas.
Allwn ni ddim ei atal rhag lledaenu, ond gallwn ei arafu drwy ENTER!
gwympo ardaloedd sydd wedi cael eu heintio. The disease has infected approximately 9,000 ha of larch trees
in Wales and kills the tree once it is infected. Once it has been
Mae’r clefyd wedi heintio tua 9,000 hectar o goed llarwydd yng
felled, the timber is used in the timber industry.
Nghymru ac mae’n lladd y goeden unwaith y bydd yn ei heintio. Recreation Route
Ar ôl i’r goeden gael ei thorri, caiff ei defnyddio yn y diwydiant coed. diversion.
Will the forest be replanted?
A fydd y goedwig yn cael ei hailblannu? Fforest Fawr has a diverse range of trees including many native
Mae gan Fforest Fawr ystod amrywiol o goed gan gynnwys sawl
Operational felling
species. After the felling has taken place, we’re confident that
rhywogaeth frodorol. Ar ôl y gwaith cwympo, rydym yn hyderus area itself naturally which we will
the site will regenerate
y bydd y safle yn adfywio’n naturiol a byddwn yn monitro hyn. be monitoring. due to start in
September 2018
Chwiliwch am arwyddion fel y rhain: Look out for signs like these:
Rhybudd Gwaith Coedwigo Rhybudd Gwaith Coedwigo Rhybudd Gwaith Coedwigo Rhybudd Gwaith Coedwigo
Warning Forest Operations Warning Forest Operations Warning Forest Operations Warning Forest Operations

Mae’n ddrwg gennym, Mae’n ddrwg gennym,
Gwyriad mae’r safle yma ar gau Gwyriad mae’r safle yma ar gau
Diversion Sorry, this site is closed
Diversion Sorry, this site is closed
0300 065 3000 0300 065 3000
Scale 1:6,570
0300 065 3000 0300 065 3000
Ffon / Tel Ffon / Tel Ffon / Tel Ffon / Tel
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
www.naturalresourceswales.gov.uk www.naturalresourceswales.gov.uk www.naturalresourceswales.gov.uk www.naturalresourceswales.gov.uk

Rhybudd Gwaith Coedwigo Rhybudd Gwaith Coedwigo
Warning Forest Operations Warning Forest Operations

NRW PSMA licence number 100019741

Gwyriad Gwyriad
Diversion Diversion
Atgynhyrchir y map hwn o ddeunydd yr Arolwg Ordnans gyda chaniatâd Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi. © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019741. 2018
0300 065 3000 0300 065 3000
Ffon / Tel Ffon / Tel
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
www.naturalresourceswales.gov.uk www.naturalresourceswales.gov.uk

This map is based upon Ordnance Survey material with the permission of Ordnance Survey on behalf of the controller of Her Majesty’s Stationery Office © Crown copyright and database rights 2018 Ordnance Survey 100019741. 2018

www.cyfoethnaturiol.cymru parcio gwylfan parth gwahardd gwaith ardal cwympo coed i ddod i gwyriad i’r llwybr cerdded
www.naturalresources.wales parking viewpoint - PEIDIWCH Â MYND I MEWN!
work exclusion zone
rym ym mis Medi 2018
operational felling area due
walk diversion

0300 065 3000 - DO NOT ENTER! to start in september 2018
Forester
Text

Gwyriad i’r Llwybr Hamdden
ar gyfer cyfnod 1.

Dechrau Llwybr Cerfluniau Maes parcio Fforest Fawr

Trosolwg o'r ardaloedd
cwympo llarwydd a
ARDAL WAHARDD gynlluniwyd yn dangos yr
Gwylfan ARDAL WAHARDD
a'r Llwybr Hamdden
wedi'i ddargyfeirio.

Cadwch at holl arwyddion
y gwaith coedwigaeth a
PHEIDIWCH â mynd i
mewn i'r
ARDAL WAHARDD
Ardal torri coed.
Trefnwyd i ddechrau ym mis Medi 2018.
Byddwn yn ceisio ailagor rhannau o'r parth
gwahardd wrth i’r gwaith fynd rhagddo. Parth GWAHARDD
Gwaith.
PEIDIWCH Â
MYND I MEWN!

Gwyriad i'r
Llwybr Hamdden

Ardal cwympo coed
i ddod i rym ym mis
Medi 2018

Scale 1:6,570

NRW PSMA licence number 100019741
Forester
Text

Recreation Route Diversion
for phase 1.

Start of the Car Park Fforest Fawr
Sculpture Trail

Overview of the planned
larch felling areas showing
EXCLUSION ZONE the EXCLUSION AREA
View point and the diverted
Recreation Route.

Please adhere to all
forest work signs
and DO NOT
enter the
EXCLUSION ZONE
Operational felling area.
Scheduled to start in September 2018.
We will try to re-open parts of the
exclusion zone as operations Work EXCLUSION
progress zone.
DO NOT
ENTER!

Recreation Route
diversion.

Operational felling
area due to start
in September 2018

Scale 1:6,570

NRW PSMA licence number 100019741
Forester
Text

Fforest Fawr
Gorchudd Llarwydd
sy’n cael ei glirio yug
NGHYFNOD 2 Canran y Llarwydd fel
Gorchudd y Canopi

Allwedd
perc_larch
100% 13.05 hectr

20% 0.26 hectr
30% 9.93 hectr
40% 3.89 hectr
Gorchudd Llarwydd
5% 0.43 hectr
sy’n cael ei glirio yug
NGHYFNOD 1 50% 9.43 hectr
60% 0.90 hectr
80% 4.42 hectr
90% 7.53 hectr
Ffyrdd coedwig

Terfyn

Scale 1:6,000

NRW PSMA licence number 100019741
Forester
Text

Fforest Fawr
PHASE 2
Larch clearance
area Percentage of larch
as canopy cover

Key
perc_larch
100% 13.05 hectres

20% 0.26 hectres
30% 9.93 hectres
40% 3.89 hectres
PHASE 1
5% 0.43 hectres
Larch clearance
area 50% 9.43 hectres
60% 0.90 hectres
80% 4.42 hectres
90% 7.53 hectres
Forest Roads

Boundary

Scale 1:6,000

NRW PSMA licence number 100019741
Forester
Text

Cymysgedd o larwydd ac ynn aeddfed gyda gorchudd o 100%
o ad-dyfiant ynn a chyll. Mae llwybrau cwympo ac echdynnu
coed wedi'u marcio i ddiogelu'r llydanddail gymaint
ag y bo modd. Gorchudd Llarwydd
sy’n cael ei glirio Fforest Fawr
ym Mlwyddyn 1

Disgrifiadau o ardal
cwympo coed
Blwyddyn 1
Cymysgedd o larwydd ac ynn aeddfed gyda gorchudd o 100%
o ad-dyfiant ynn a chyll. Mae llwybrau cwympo ac echdynnu
coed wedi'u marcio i ddiogelu'r llydanddail gymaint Gorchudd Llarwydd
ag y bo modd. sy’n cael ei glirio
ym Mlwyddyn 1

Monolithio llarwydd
100% o dir cwympo coed gydag 80%
wedi’i gynllunio i
o orchudd daear a fydd yn cael ei
ddiogelu coed
ddiogelu cymaint â phosib
aeddfed cyfagos

Ardal o ffawydd aeddfed gyda llarwydd rhyngddynt.
Ffawydd i'w gwarchod gymaint â phosib.
Ychydig iawn o orchudd tir.

Cymysgedd o larwydd ac ynn. Mae llwybrau cwympo
ac echdynnu coed wedi'u marcio i dynnu sylw
at y pocedi o larwydd.
Cymysgedd o ffawydd, ynn a llarwydd.
Llwybrau cwympo ac echdynnu coed
wedi'u marcio i ddiogelu’r coed llydanddail,
nodweddion treftadaeth a’r biblinell nwy
Scale 1:4,000

NRW PSMA licence number 100019741
Forester
Text

Mature larch and ash mix with a 100% regen ground cover
of ash and hazel. Felling and extraction routes have been Phase 1 larch
marked out to protect the broadleaf as much as possible clearance area
Fforest Fawr

Phase 1 felling area
descriptions

Mature larch and ash mix with a 100% regen ground cover
of ash and hazel. Felling and extraction routes have been
marked out to protect the broadleaf as much as possible Phase 1 larch
clearance area

Planned monolithing
of larch to protect
100% felling area with 80% surrounding mature
ground cover which will be trees
protected as much as possible

Area of mature beech with larch between.
Beech to be protected as much
as possible. Very little ground cover

Larch and ash mix. Felling and extraction routes have
been marked out to pick up the pockets of larch
Beech ash and larch mix.
Felling and extraction routes
marked out to protect
the broadleaf, heritage features
and gas pipeline

Scale 1:4,000

NRW PSMA licence number 100019741