www.classicaltamilstories.blogspot.

comெந ச க
, ரபல கதா ய நா.பா தசார எ
ம வ ண அவ க


மல எ
நாவைல E book காக ெவ

அள
லாத ம
ஆன த
ஒ ேசர அைட

ேற .நம த

தாள க

நைட ம
க பனாச ைய ப

ேபா அள
லாத ஆ ச ய தா உ டா ற .
ேத
ேபா ற இ கைதைய யாவ


மா ேக
ெகா
ேற . த ழ ஞ
. .வரதராஜ
ைர எ
இ கா ய
இத
ேம எ ைன ேபா ற வாசக எ
வத

ேம இ ைல.

www.classicaltamilstories.blogspot.com

மல

ைர

அர த , ர

இ வைர
ைல ப
பல நா க ஆன
மற க

ைல. க பைன
பைட
மா த க இ வா க பவ
ெந
ெந கால
மா ெச ய வ லவ கேள க பைன

க கைலஞ க .
அர த
ம க எஎ யஇ ப
றன.

இ ப
ப க பல. அைவ

உற
வா
ப க அ ல. ஆகேவ அைவ ந ெந ைச ெந
க ெச

நாவ எ ப ெபா
ேபா
கான ெவ
லாக
அைமயலா . வா ைக
உ ைமகைள உண
க பவ
உ ள கைள உய தவ ல இல யமாக
அைமயலா . அ வா
ப உைடயதாக அைம
ேபா , அ பழ கால
கா ய
க ஆ
ற . கா ய எ ப உைரநைட வளராத கால
ெச

அைம த கைல ெச வ ; நாவ எ ப உைரநைட வள
யா இ வ
அைம
கைல ெச வ . இ தா ேவ பா .
லவ
. நா. பா தசார பழ த
இல ய கைள ந
க ண தவ .

இல ய வள
ைய

அ தவ . ஆத
இ த நாவைல மர
றழாத கைல
ற ட இய
ளா .
மல எ ற ெபய அைம
இ த

லனா ற .
இைட ைடேய உ ள இய ைக வ ணைனக
, நகர ப க
ள க க

அைம
ளன. இ த நாவலா ய
க பைன க ப ப
வள
ள .உ ள
உண
கைள
ேபாரா ட கைள
டாம

ளேதா உய த மா த
ய ேநா க க
ஏ ப ப பா
றாம கா
ளா எ ப
பாரா ட த க .
ேத த கால

கா
ரா
த ைமயான ெகா
ெசய கைள இவ த க
இட

கா
ப கால
ஏ ற ந ல ெதா
ஆ .
'

மல ' ெவ க!

. வரதராச

ெச ைன 30
25.12.1960

ைர

ைடய வா
நாவைல எ த

பய
ைற த ெசய கைள ெதாட ய நா க
த நா
க ற த . இ த நாவ
கான
தைன

, க

மல

,

ைள
உ ெப ற கால என உ ள
வளமா த ெபா கால . 'இ த
கைத த

ற த .த
ப பா ைட உண
வ .த
மண கம வ '

ெப ைமயாக ேப வத ேக ற ெமா , நா , இன ப
க ஒ ெவா த
கைத

தமாக ெத ய ெச ய ேவ
ெம
ஆைச ப றவ நா . இ த ஆைச
என
ேகா .
ற த ெப ைம
ற பைடய ம மல
ஒ வ .இ ப

பழைம
வா த த
இன
ெமா
, நா , ப
இல ய உதவ ேவ
ெம


றவ க


ெப ைம ப ேற .

பா
நா

நாவ எ
றவ க
ெப பாேலா ெச ைனைய
அத
ற கைள ேம கைத க
களமாக ெகா
வதனா ெச ைன
ெத ேக
உ ளத
ல பர
த தமான வா ைக வ வ க , த தமான வா ைக
சாய க ெத
க படாமேல ேபா
றன. இைத மன
ெகா
ம ைரைய
ெத த
நா
ற கைள
மல நாவ
களமாக அைம
கைத

ேன . தைல
வைர த
மண கம
நாவலாக பைட க
ேவ
ெம
ேன ! அ ப ேய பைட
பதாக

ேற .

நா
வார இதழா ய 'க '
'ம வ ண ' எ ற ெபயேரா இ த கைதைய
எ த ெதாட ய ேபா 'ந ல கா ய ைத எ த ெபய
ெச தா
ந ல கா ய தாேன?'
எ ப தா , எ எ ணமாக இ த . நா ெச
ெகா
த ந ல கா ய எ

தா
ைன
ெகா
ேத . ஆனா வாசக கேளா ' க க ந ல கா ய ' எ
ஆவேலா
ெசா
ெகா
தா க . ம ெகா
ெச
ேவ

வைர எ ேக
ேமா தா
மண ப ேபால, எ
ைடய இ த
நாவ
எ ப
த ப ற ர ஒ
க ேவ
ெம
ைன
நா எ
ேன . அ த
ர ஒ
பதாக ப தவ க
னா க . 'ந ல
ெச ேதா ' எ
ெப ைம ப ேட . க


ட க

வள


ந ய
ந ைகய
எ கால த
ச தாய ப ைண
நா ற கா

ைன

ேன . அ த ப ைய
இ த நாவ
ைறேவ
பைத
என
வ த பல க த க
ள ன, சா
ன.
ைசவ சமய
ரவ
நா கரச
தம ைகயா லகவ - க
ஆ யவ க
ைறவைடயாத உற - இவ ைற ச ேற ைன ப
நாவைல ப தா இத இல ய நய
ள க
.
இ த நாவ
ர , அர த இ வைர

ள கமா
அழ ய த வ களாக ைல


க வா

வைத அ க ேக கா
ர , அர த எ
ைறேய த க ஆ ெப
டதாக , ஆ ய
ஆ ைய ேகா வதாக

னா க . இ த நாவ ட வாசக க ெகா
எ ப , இத ஆ ய
அ ேபா
க ந றாக

பாட

ழக
அைம

பைகயா
ெகா

இ த

ெப

ைம, ஆ ைமக
ேற . த ழக அர ய
ேற . நாவ
த ேபா ,
ழ ைதக
ெபய ைவ
'ம வ ண'
பல க த க
த உற எ தைகய உய த உற
ெத வா
.

இல ய அ ைவ ஓரள பர ப ேவ
ெம பத காக கைத க
ேயா ஒ
வ க
லவ ைற வாரா வார ெதாட க
த ேத . இவ
ல நாேன
யைவ

. வாசக க இைத ெப
வரேவ றா க எ
ெத
ேத .
லமா ய

பர

ெதாட

ய கைதைய

லமா ய

ெகாைட கான
ேத . கைத க

ைற
மல த ேபா எ
கைத தைல
மன மல
அர தைன க
, ேப
றா ; கைத
இர டா
ைற
மல
ேபா எ கைத தைல

க க
ேசாக

யேரா
றா . இ த கைத
மல ேபா அ
மல த ெப
அவ ;
ைய ேபா உய த இட
தவ அவ . அவ
அ ேவ இ ைல.
ய வா
வா பவ அவ .
அர தைன ேபா எ ைம

இைளஞ
இ க ேவ
ெம ப ம வ
மலராக
ெப
ெப க பல த

ம வ ண
அவா. ர ைய ேபா

ல ேத ேதா ற ேவ
எ ப ம வ
நம த
நா
எ கால

ற ைர அ

ஒ பர

,

ய ெதா

ஒ ெவா த

அவா. ர ைய ேபா
ேத ேதா ற ேவ
எ ப
மலராக
ெப
ெப க பல

கன .

சா றா ைம

டமான ேபரா ய
.வ. அவ க
உ ள ேத ேப
வாக ைற
றா க . அவ க இ நாவ
றா க எ ப அ ேய
ெப
ேப ஆ .

மல
த ல நா க
நா கன
க ட ர
பைட ேற .யாக க

மகளா வ

என
ேதா
எ ெச

இ ல
இ த நாவைல
அ ப ,

நா. பா தசார
(ம வ ண )

மல

யாய

1

ெம யா இ த நா ெசல ெவ ட ெவ
ெபா யா
பழ கைதயா
க பைனயா
ெம ல ேபான ேவ!
ரப ச
ெச
ம ப
ஒ நா மல
ெகா
த . மா க மாத
ைவகைற. உலக
வ ேம ப
காத ேராஜா
களா க ய ம டப ேபா
தமானெதா
பர
த . மல
ெம ைம
கல
இைழேயா
மண
ேபா அ த
ேரா கல
இதமான ம கா

லராம


ேபர
ேபா
யாத ேபைத ப வ
இள காைல ேநர .
வான


ைவகைற ந ைக இ
ம ச
க ெதாட க
ைல.
ர , க கைள கச
ெகா
ப ைக

உ கா தா . க கைள

ஜ ன வ யாக எ
ேகால , ம ய ஓ ய ேபா அ த ெம
ெத த . ெப தாக ெவ ைள ேகால ேபா

அ க ேக பற
க ப
ைவ க ப
தன. அ த
காைல ேநர
ெவ ைள ேகால
இைட ைடேய
ெபா வ ண கா ய அ
க த க
ைற
தழ ெப


வா த
இ த கைள ேபா இல ன. அ த ேகால ைத
அத அழைக
ைன த ேபா ,

கமா
ெபா
உண
ைமெயா
மன ைத அ
ய .க க
கல
ஈர க தன.
அ ப ஒ ேகால ைத இ
ஓ ஆ
கால
அவ த
ேபாட
யா . ெகா ைல
அவ
தா பற
க வ
றன. அைவகைள எ ேக ப
ைவ ப ? யா ைவ ப ?
க ைத
ைறயாக

காக
ெகா டா ற அள
வா ைகைய பய
ெகா
பழ
ட நா இ .
கைள ேபா ஊ
ெகா
பழ க க ஆலமர ேபா ற த
நா
பட த வா ைகைய தா
ெகா
றனேவ!

வாச

யா
ட வர

பழைமயான

க க
க தக
ைர
ைட
ெகா

ள ைக ேபா டா
ர .
'அ பா இ தா
இ ப ஓைச

ட மா, இ த காைல ேநர
?
நாலைர ம
ேக எ
ப ைச த
ரா
வாசக ைத
ெவ பாைவைய
பா
ெகா
பாேர. மா க மாத
வத
னேர

சா ரா
மண
. அ பா

மண
.அ த த
இ ைம
மண
!'

எ ேக அ த த
? எ ேகய த அ
மைல? ப லா ர கண கான
மாணவ கைள அ பா

றனா
,ஆ

த அ த த உட ேபா
டேத! அேதா, அ பா
ட ெப ய தக அலமா . அைத
க ைத தா
ேபா ேபா ெப
காக அவ ைவ
ேபானாரா? இ ைல... அைத ட ெப ய
ெபா
கைள அ த இ ப ெதா வய ெம
யலா
ேதா
ைமயாக
ேபா
றா .
தா காம மரவ ைடகைள ேபா

ெகா
த கைள
த ைககைள
பா தா
ர . தைலயைண ேபான ெத யாம ,

ேபா ைவக
ல ய ைல
தைர
ட த உட
ற கைள
பா தேபா
மணமாகாத அ த க
ப வ ேலேய ஒ தா
ெபா
ைப தா
ம க ேவ
பைத அவ உண தா .

உட
ற கைள ேநேர
ப க ெச
ேபா ைவைய ேபா
தேபா எ

அ பா
ெப ய பட
ர ைய பா
ெகா
த . அவ அ ப ேய அ த பட ைத பா தவாேற
த ைனேய பா ப ேபா அவ

ரைம உ டா
.

டா . அவ

இய ைகயாகேவ அவ
அழகாக மல த க . ஆழமான ப
மன
ஏ ப ட

வள
அ த அழைக வள
தன. அவ ெக ேற அைம தா ேபால
அ தமான க க . அ

, எ ேலாைர
எ ேபா

ெகா ள
கா
றா ேபா ஒ பர த தா ைம உண
அைம த க க அைவ. எ பாக
அழகாக ள
நா .
மா இ தா

ெகா
தா ேபாலேவ
எ ேபா
ேதா
வா த க . அ த க க
,அ த க
,அ த
தா
மாணவ கைள ெகா ைள ெகா டைவ. எ வள ெப ய ைல
எ தைன ற த
பத
இ தா
நா த
ேபரா ய அழ ய
ற பல அவ க
மாணவ

கால வா
ெசா
ெசா
மாணவ கைள ெப ைம ெகா ள ெச த
றைம அ .

ெப
டா ! அ ப ேய ள ைக அைண
,ம ப
உ கா
அ பா காலமான
க ைத ைன
அழேவ
இ த .க
க கைர ற . அ ைக
மன இேலசா ற .

ெம ல நட
ெச
அ பா
க ப

உ ள ெத வ
ரக
ெம
அ லவா! அ ப ெம
மைற க ய றன.


ேபா

பட ைத க அ
பா தா . ேகா

ேந தா உ ைம ப த


.
படல க க பா ைவைய

அ பா

ெத ற
ைம ட அ மா
மரண
ப த
ைமதா . அ மா இற தேபா
ட அவ வா
அழ
ைலேய! நா கெள லா
நா க சா டமா ேடா எ
வாதமாக
அ ேதா . ப
,
அ பவ க
அவ மன ைத அ வள
க லா
தன அ ேபா .
ழ ைதேபா எ ைன அைண
தைலைய ேகா
ெகா ேட, " ர ! ப ைச
ழ ைதேபால இ ப அ
ெகா
தா த கைள
தாக

த ைக பா பாைவ
யா சமாதான ப
வ ?
க ைத மற
ட பழ ெகா ,
அ மா! இ ேம இ த த க
அ மா
ேபான த ைக பா பா
,
அ கா ம
ைல, அ மா மா

வள க ேவ
. தா என
வர
ெத த ெப எ
ேப .
இ ப அ

தா நா த யாக
யாைரெய
சமாதான ப
ேவ அ மா?" எ

ைர
னாேர! த
ைடய
ப கைள
க கைள
ம ம ல - க கைள
இ ப கைள

ெபா
ப தாம மற
ற பாவ அவ
.க

அைறக
,
தக அலமா

ேம வா ைக
ெப பா ைமயான ேநர ைத க
ம றவ ைற மற
ெகா
தவ அவ . ைறயாக ப

க ைய ேபா

னா கா த ைம வா த சாதாரண உண
கைள
தாக த ைம
டவ , அவ . ஒ ெவா நாைள
ஒ ெவா
நா

காக
ைறயாக

பத
பழ ெகா
த வா ைக அவ ைடய .
"அ பா ேபா
டா " எ பத

ெகா
ந வ
க ைமயானதாக தா இ த . அ த அழ , அ த த
கட
ப பா , அ தைன
மா

ம ேணா ம ணா
க பைனயா ெம ல ேபா
டன. நம
ேவ
யவ க

மன
,அ தஒ
க ,அ த
ெபா யா
பழ கைதயாக
மரண ைத ந பேவா


ெகா ளேவா
வ ைலதா . "
றா
ெச றா " எ
வா ைக
ைலயாைமைய
அ க ெசா
வா . அ த ெச
வ மா
தக அலமா

றா . இ தா .
ேபா
டா .
மரண ைத
டஆ
எ ைமயாக அைடய
எ ேகா இரக யமாக
ேபா
டா .

சாய கால ேகா
ேபானவ ேபா க
"எ ன பா உ க
"ஒ
ைல ர
இேலசாக ெந ைச வ
நா

ெவ


ம ைகய கர

பா ட
லாம , ேநா ெநா ெதா ைலக இ லாம எ வள
த அவரா ! ெச
ேபாவ ேபாலவா அவ ேபானா ? யாேரா

யத காக
ற ப
ேபாவ ேபால லவா

ேபா
வ தவ ஒ நா
லாத வழ கமாக ேசா
ேபா

ெகா டா . நா பத ேபா அ
ெச
? ஒ மா
ேசா
காண ப
கேள?" எ
ேக ேட .
; ெகா ச ெவ
ற மா

ைக த
ற "எ

ேபா
ெகா

ெகா
வா.
ேட ெசா னா .

, "இேதா வ

ேபா
ெகா
அ பா க

த ேபா , " நா கர இ
தவாேற ர ெகா தா .

ேட , அ பா" எ

"
நா ற ேபா
உய ேதா

அற
ேம ய ெப ைம

என
எ வ த
அ த
ஆ ைக ஒ ய ெச த ஒ ெபா

பா

தா

ெச றா .

அ பா த

வாசக ைத எ
தம
ப க
உ கா

ய ,த
ப க ெதாட ய , சைமயலைற
என
ேக டன. நா
ெவ ேரா ெச ேற . அ பா
இர
ைகக
ெந ைச அ
ெகா
தன. வ ைய உண த ேவதைன க
ெத த . த
வாசக
வ ட ப ைய ப
ெகா
தா .

,

ெகா
வர ேபாேன . த
நா கர

உ கா
பாட ப
ெகா
தா .
ன த
ச ப த
ழ ைத
வா
னா ெத
ைளயா
ெகா
தா க .

நா ெவ
ைக த
இ ேக வர ெசா , அ மா" எ
அைத ேக

, இ தா , ட தா , த ேக அலற
ப ய ஒ ெச
வ ைய அ பா
தா அ பா

ேபானா .
ெர
எ ேலாைர

மா

!"

ய இ ய ர அழகாக ஒ
ெகா
த . "அ பா உ க
க ைத
தா அ கமாக ேவதைன ப
க ேபா ேதா
ற . நா ேபா டா டைர
ெகா
வர மா?" எ
கவைலேயா ேக ேட .

அ பா ம ெமா
றாம
தா . "நா ேபா

அவ ப ைல எ பாராமேல நா
ற ப ேட .
நா டா டேரா
வரேவ ற . அ பா

ெகா

யேபா த
'ஓ'ெவ
அல ய

ேபசாத அ த
னைகதா நா

ேற , அ பா!"

ர தா எ ைன

யாக அவ ட பா

ேதா ற .

அ பா ேபா
டா .
க ைத
ெபா
ைப
ப வ
உட
ற கைள
எ தைல

ேபா
டா . ஊேர

ெகா டா ய . ஆ ர கண கான க
மாணவ க
, ேபரா ய க பல , பைழய
மாணவ க
அ பா
அ ம ஊ வல
கல
ெகா டன . உ
ள எ லாஅைடயாளமாக
ைற
டன. அ தாப த க
,
க த க
எ ெக ேகா இ
ற பைழய மாணவ க ட


ெகா
றன.
அ பா ேபா ப ைன
நா க ெபா க ேபா மைற
டன. ன ெபா
தா அ தாப ைத ெசா ல வ
க த க , அ தாப ைத ெகா க வ
ம த க , உண க
எ ண க
ஆ ற
அ த ெப ய

ேத
ட ேபா ேதா


.
வாச
மா


ஓைசைய அ
, பா கார
க ைத
கல ய க கைள
த கா கமாக
ைட
வா
வத
ற ப டா .

ர ேக ட . ர
ெகா
பா

"ெந
ைறய
வா ைறய
வாசக மாக ெப யவ பா வா க
வ ேபாேத என
சா த சன இ ேக ஆ றா ேபா இ
ேம அ மா" எ
பாைல

ேபா
ேபா ெசா
ெச றா பா கார . அவ மன
க ைத
ள ன அ த ெசா க . அ பா இ
ேபா காைல


றவ
அவேர. ைகயா தாேம பா வா
ைவ
வா . பா கார
வாச ெப

ேவைல கா வைர அ தைன ேப
, அ பா ட த அ
, த ம யாைத. ெப யவ ,
ெப யவ எ
றைத த ர அ பாைவ ேப ெசா
அைழ தவ கைள

க ட ைல. அ பாேவா ஒ த அ
ள இர ெடா ெப ய ஆ ய க ம ேம
அவைர ேப ெசா
யைழ பா க .
அ பா எ லா வைக
எ லா
ெப யவ . அ ைவ ெகா ப
ம ம ல...
ஏைழ ப ட மாணவ க
பண ைத ெகா தவ எ
மாணவ க ைடேய
ெப ைம , ந
ெப றவ . பண ைத ெபா தவைர

உதவ

அள
ற ட உத ெபற
யாத த மான
ளவ அ பா. அவ ைடய வல ைக
ெகா பத காக உய வ
! வா
வத காக
ேநா
தா தேத இ ைல. ழான
எைத
ேதட
யாத ைகக ; ழான எவ ைற
ைன க
பாத ெந ச . அ பா
ைன
, ேநா
, ேப
, ெசய

கான வைரயைறகைள ைவ
ெகா
வா தவ .
ஒ சமய , த
ெமா
ஓ இய க நட த ேவ
ேக டா க .

ைழயாக ேப வைத
அ பா

ைழயாக எ
வைத


ய த ழா ய க
ல ேயாசைன

'எ
ேப
ம ம ல, ேவ கட

ம வைர த
வா
லெம லா
வா ைக ேலேய ைழ
லாத ஒ
, அற
அைமய
மானா எ வள ந றாக

'எ
னைகேயா ெப
த ஒ

அ ேபா அ பா அவ க
ம ெமா ெசா னா . அைத ேக ட ேபா அ
என
ெம
தேத!

, ேந ைம


ெபா
மா
இதய
ேகா

அவ

அ வள

;ந

ைக.

ந றாக
ட . ச யான

ைவ க ெபறாத வாெனா
ெப
ப ேவ ஒ க கல

ைப
ல ப
ன. மா ட

ைல
ெம ல ேக
ச ய
ரைல ேபா ெதாைல
ேமள ஒ
த . ர

ரா வர
ண ற
ெச றா .

சாைல
நகர
பர

,
நக

றட
ப க
கலகல
எ த . நகர

ராம
அழேகாட
ெத க
ற ைப
ெப

ெகா

பர
ற . ம ைர நகர
ஆட பர அழ , க ர
இ லா
டா
, அத
அ ேக அைம த எ ைம

பர

இ த .எ
இைளயனா , ஏ ேறா
எ யனா
ேதாறா
மர ேகா
ெகா

ெப ைமய
தா .
ப க

ெப

எ த கால ேலா வள
ததாக இ
இ ேபா ெமா ைட பாைறயா

ைக
த ம ைட ேபா ேதா

. அத வட ற
ேழ
ைற

னா ேபா
யதா
யதா ஒ ேகா ர ப ப யா
ேநா
இற
கமாக தளவ ைச அைம த ெப ய ேகா
. அத
ற அத காகேவ அைத
வண
, வண க , வா
, வாழ
எ த ேபால பர
தஊ .
ேம

யர
ேவ ைலய . அைதய

கா , வ ைசயா ஒேர
மா யாக ேதா
ெதா லாள க
க . அத
ேம ேக
நக .
பர

அழைக பா பத ெக ேற இய ைக ப
ைவ த இர
ெப ய
ைல க ணா கைள ேபா வட ற
, ெத ற
ைற த ெப ய க மா க .
வய க , வாைழ ேதா ட , க
ெகா ைல, ெத ைன மர க , ேசாைலக
அ க ேக ெத ப .
அ த அழ
அைம
பல

களாக க

உ வா யைவ ேபா

ேதா ற ைத உ டா ன. அ த ேதா ற
ப லா ர காலமாக த ழ வா
பழ


ெகா ட
ைல ேபா
ஏேதா ஒ பழைம ெத த ! தா த


,த
ைடய ெந
யந ப க
, ற வா ைக வச க
,
நகர
இ த ேபா
ேபரா ய அழ ய
ற பல
பர
ற ைத வா
இடமாக ேத ெத தத
காரண மன
பழ
ேபான ேபா ேதா
யஅ த
ப ப ட
ைலதா . உட
ந ல கா ,
க க
ைற த ப ைம,
மன
ைற த

க ேகா
- எ ற ஆவேலா தா பல ஆ

னா ம ைர
ேபரா யராக ேவைல
ைழ த ேபா அவ அ ேக
ேய னா .
அைம
சமய ப
,
தைன
ேதைவயான அவ
, அ த இட
அைவ
ேபா மான அள
ைட தன. அவ ைடய வா ைகையேய அ ேகதா ெதாட னா .
அ ேகதா

அ ைன அவேரா இ லற வள
வா தா . அ ேகதா

ற தா . த க
நா கர , ச ப த
, ழ ைத ம ைகய கர ைய
ெப

அ ைன க

அ ேகதா .
இ ேபா கைட யாக அவ
அ ேகேய க
டா . ந ல ஓ ய
காம
அைர ைறயாக ைவ
ெச ற ந ல ஓ ய ைத ேபா அ த
ப ைத
ெச
டா . அழ ய
ற பல ேபைர , கைழ , ஒ
க ைத , ப ைப ,
ேத
ேச
பா கா த ேபா
ைட
ெகா
த கால
ெகா ச
ெச வ ைத
ேச
பா கா
கலா அவ ! ஆனா அ ப ெச ய
ைலேய!
ஏ ைம ைற த ைகக
வ ள ைம ைற த மன மாக இ
ட காரண தா அவரா

அ ப

ேச

ைவ க

ைல.

,
மாக இ
அ த

அவ
ேபானா ? யாைர
ைண
ைவ
ேபானா ? த
கைழ
- அவ
ைணயாக
ர ைய
தா ைவ
அவரா . ர
இ ப ெதா வய
வள
வன
ெச ல
ைல. அ ைவ அ பைடயாக ெகா ட த ன

ெகா ட உய ய
ேகா க ; எைத
தா
ெகா
இைவகைள

பழ
ேபா
தா . வைள
வா ைகைய ம
தா .

எைத ேச
ைவ
ப ைப
தா ேச த
ேபாக


அவ த
ைக; த ேமா பழ
பழ
சமா
ஆ ற

ைகக

அவ
அவ ைடய மைன
ந ல இளைம
ற தவ
ர .அ த
கால

கா ய க

ற ெப பா ர கைள ப ய றனா
காக


ஆரா
ெச ெகா
தா அவ . அ த ஆரா
தக
ெவ வ த அ
தா

ற தா . த
கா ய க
தா க
ைள த ரண

எ ேவா அ அ த
ழ ைதைய பா
ேபாெத லா
ைன வ த அவ
.
ழ ைத
ைற த அழ
ெபா தமாக


வா
ைறய ெபய
அைழ தா அவ .
அ த
தக ெவ வ த ஏெழ
மாத க
அத
ற ைப பாரா
ப கைல கழக தா அவ
ெகௗரவ 'டா ட ' ப ட அ
தா க . ஆனா அைத ட
அவ
இ பம
தப ட ,த
த மா ய மழைல

'அ பா' எ
அவைர
அைழ க ெதாட ய தைல ெசா தா .

வள
ேபாேத த
ைடய ெபய
ெபா தமாக அ ைவ
அழைக
ைற
ெகா
வள தா . அ
அ பாைவ
அழ
அ மாைவ
ெகா
வள தா அவ . உயர
ந ன

ெகா ேபா வள
.

ம ச ெகா ைற
ைவ ேபா
அவ ைடய அழ ேக வா தேதா என ஒ
ற .
றைம
அழ ண
க ஓ ய , த இள ப வ
அ ராக கன க

மன ைலேயா
ய ேபா ற க

.
, மல
,
அக
, க
ைம த
க க அவ
. எ ேநர
எ ேகா எைதேயா எ டாத
உய த ெப ய இல ய ைத ேத
ெகா
ப ேபா ஏ க
அழ
கல தெதா
வன ைப அ த க க
காண
. வா ைக

ைறேவ
பத காக
மேகா னதமான ெபா
கைள மன
அ க
ெகா
ப ேபா

ஒ சாய , ஆ ரமா ர ஆ
களாக, இ த நா
ெப ைம
ண களாக ப ப ட
யா
ெத
க ணா ேபா
டக ற ந ன ெந .

ைய ேபா
ர யா தா இ க

ைன

ள னா
அவ . ேபரா ய அழ ய
ற பல
ர ைய ெவ


வைரதா
ப க ைவ
தா .
தம

இ த ேபாெத லா
ழ ைத ப வ
ைறயாக இல கண இல ய கைள


தா . எ வளேவா
ேபா
ெகா ைக ைடயவராக இ
ெப க
ப ைப ப

டமான ெகா ைக
இ த அவ
. க ர கா
பட பட கைர
ேபாவ ேபா அ க ப
ெவ
பழ க க
ெப ைம
ெம ைம கைர
ெப
உடேலா

மன ேதா
வா
ற ெசய ைக ைல ெப க

றெத
ைன பவ

அவ . ர ைய அவ க


பாதத
அவ ைடய இ த எ ணேம
காரண . க

தர
தஅ
வள
ைய ேபா நா
மட

ெச
ைப
ேலேய த ெப

தா அவ . உ ைம ப
ஆ வ
ெகா

ெமா ைய ேப சா

தா
வள
ேபா
த ேபாலேவ
த அ ைம ெப ைண
வள
ேபா
தா .

ஒ பதைர, சா பா ைட
ெகா
தக ைப
ைக மாக


ற ப ட
நா கரச
,ச ப த
ஏேதா ைன வ த ேபா
வா
ப ய ேக தய
றன . கைட
த ைக ழ ைத ம ைகய கர
ைகக
வத காக வா
ற அைழ
ெகா
வ த ர , அவ க
பைத பா
டா .
"ஏ

டா இ

க ?ப

தவ எைதேயா ெசா ல
றா . அத
ர ேய

உ க

ேநரமாக

வ ேபால , ெசா ல தய
ெகா
டா .

ைலயா?"
ேபால

"ஓ! ப
ட ச பள
கைட நாளா? இ பா
ேற ." ழ ைத
ைகக
உ ேள ேபா
ெப ைய

பா தா . இ தைத ெகா


ஏழைர பா ேத ய . பா
தக ைத
பா தா . எ பத

ேம

ைல என ெத த . த ைய

பாைய அவ ட
ெகா
"ச பள ைத இ ைற ேக க
"எ
ெசா

னா . அவ க
"வ
ேறா அ கா" எ
ெசா
ெகா
ள னா க . அ த
எ ைல
த ய கைட நாணயமான அ த எ டணாைவ ெப
ேள ேபா டேபா , ர
தா வ த .
ப ைத எ ப சமா
க ேபா ேறா எ
ைன றேபா
உ டா ற வற ட
தா அ .
வாச
தபா கார வ
றா . ட
உ கா

மாமா ப
ைக
ெபா ைம பா
ெகா
த ம ைகய கர
ேதா
ேபா தபா கைள
வா
ெகா
வ தா . ெப ய ேராஜா

ைக
கா
ைள
வ வ ேபா
அ த
அ காைவ ேநா
ஓ வ தா . த ைக
ஓ வ த அழ

க க ச ேற ம
மல
கா ன.

வழ க ேபா ெப பாலான க த க அ பா
மைற
அ தாப ெத
வ தைவதா . இர ெடா க த க இல ைக
மேலயா


தன. கட கட
ேபா
அ பா
ைனைவ மற காத அ த பைழய மாணவ க
ெச
தா க

பரம

தா க . அ வள

ெப ைம
வா த ஒ வ ைடய ெப ணாக இ பைத ைன பேத ெப ைமயாக இ த அவ
.
கைட யாக
க படாம இ த இர
உைறக

இ த ெபயைர ப த
அவ

த . அ பா ட

ப தவ
ெப
ெச வ
ஆ யஒ
யாபா எ
ெசா
ெகா தா
அ த யாபா

ைறய
தலா ட க
அ பா
கா . கைட வைர
கா கா
ட வா
ெகா ள ம
ெகா ேட அவ

டா அவ அ பா.

தா . தைல

த யாக
தக த அ .த
ற அர ய
வாதமாக அ த ம த ட

ெசா
ெகா
ைற

'ஏைழக
இர த ைத
பண ேச தவ அ மா இவ . மன
நாணய
லாம ைகக
நாணய ைத
டா . த ைழ ேக


யா
இ ைலெய

ப பாவ எ

றவ நா . அ த ஒேர

ைக காக தா இவைன க
ெகா

ேற ' எ
பல ைற ெவ ேபா
அ த ம தைர ப

ட ெசா
றா அவ . உலக
எ த ைல
எ வள ெப ய ம த ட
நாணய ைற


ைற
இ தா
அ த
ம தைன
சமாக ைன ற
அ பா

.ப
தா அவ ட

ம யாைத

. ெவ
பண
அைத அவ தரேவ மா டா .
இ தைன ைன க

, ெவ

ெபா க அ த க த ைத

தா

"இத ட ெதாைக ேபாடாம எ ைகெய

ேபா
ஒ ெச
இைண
ேற . த க
எ வள ெதாைக ேதைவயானா


ெகா ளலா . த ைத காலமான
த க
ைலைய எ னா உணர
ெச
இைத ம க டா ."

.

ற . தய


க இ
த .க த
னா இ த கனமான அ த வ ண
கா த ைத பா தா . அ த வ
றஎ
க எ லா ஏைழக
யக

அ ச க ப டனவா? உலக ேலேய க
இ த ஒ ைற ைக
ைவ
பா
ெகா
ப ேபா ஒ அ வ
உ டா

.
அ த க த ைத
ெச ைக
ெவ ேபா
ேழ
அத காக அவைள பாரா வ ேபா அ பா
பட

தா அ ேபா அ ப
ேதா
ய .

ெய
ெகா

தா . எ ேர
த . எ ேபா


உ ேள ேபா ேபனாைவ எ
வ தா . ேழ ட த அ த ெச ைக எ
அத
ற 'அ பாதா ெச
ேபா
டா . அவ ைடய த மான இ
இ த

சாக
ைல. சாகா . உ க உத

! ேதைவயானவ க
அைத ெச
க . இேதா உ க ெச

ற 'எ

ேவ உைற
ைவ தா .
எ ேபாேதா வா
உபேயாக ப த படாம தபா தைலக ெகா ச
இ தன. அவ ைற ஒ
கவ எ
னா . த ேவைலயாக அைத எ
சா
ெத ேவார
இ த தபா ெப
ெகா
ேபா
ேபா
வ தா . அைத
ெச த தா ைக
ஏேதா ெப ய அ
ைக க
ைம ப
ெகா ட
மா
இ த அவ
. மன

ற த .
வ த ,
க படாம இ த ம ேறா உைற அவ க க
ெத ப ட .
ழ ைத ம ப
'அ
மாமா'ைவ ெபா ைம பா க ெதாட
தா . ர

ஒ அ தாப க தமாக இ

தா .
பர

அவ க
அ த
ெசா த கார ம ைர
தா . அவ எ

க த தா அ .
"
ைட அ த மாத
வாடைக பா ைய ெச
க த அவ
த .

ைக

"அ கா இ தா க" எ

க ேபா ேற . அத
ேவ இட பா

மழைல

ழ ைத ைவ

ெகா

தா க தரேவ
ெகா ள ேவ
தஅ

ேட

ய ஆ மாத
ய ."

மாமா

ழ ைத ம ைகய

ப க

கர அ த

க த ைத எ
பா
ெகா
'ெப ேண! வா

ற த

ெகா
வ தா . ர
ைலயாக
றா .

அ பா

ைக

யர அ
ப இ . கல காேத.

பட ைத அ த அ

உ ைன ேநா
ப கைள ெவ

பா

த க

கைள

ற . நா இற த
ய தா வா ைக.'

அ பா
பட ேப வ ேபா ஒ
ரைமைய உ டா
ெகா டா அவ .
அவ ைடய அ த க க
ஏேதா ஓ ஒ ெம ல பா
பர அவ ட வ
கல றதா? அவ மன

ைக ஒ
த .


"

அற
அைன

ெத ற

ெசா

மற
அைன

நா ற
வா ைம
ைம
உ ெபா

யாய

2

"
-ப பாட

ழ ைத ம ைகய கர
தக பா
ெகா
த இட ேலேய ப
ேபா
தா .
ெசா த கார எ
த க த ேதா மைல
ேபா
உ கா
தா
ர . ம ைகய கர ைய ேபா நா
ழ ைதயாகேவ இ
தா
எ வள ந றாக இ


ய ேபா மனெம லா ஏ க
ைற


அவ
. பைட
கட ைள ேபா க ச தன உ ளவ ேவ யா
இ க
யா .

க கைள அ க
ெகா ளாம
ைன தேபா உ
, ைன தேபா உற ,
அ த னா கைள அ த த னா கேளா மற ேபா
ழ ைத ப வ ைத ம த

ைறவாக அ லவா ெகா
றா அவ . அ
, அ பவ ,
எ லா
க ைத
ெகா
றக
க தாமா!

ெந
தா . எ ேர ெத வாச ெவ ேசா
ட த . பக ஏ
ெகா
த அ த ேநர
ஏேதா ஒ த அைம
ேபா
த ெத . கால
எ ற ெப ய இய ர ைத யாேரா ெசா லாம இரக யமாக ஒ
ேபா
ேபா
ட மா
ெத ெவ
, ெவ ைம ழலா
ேநர அ . உ
ேவைள
ேம
ேகா
வா க . எனேவ த சன
காக ேபா ற ஆ க

பர


ெத
இ ைல அ ேபா .
வா
ற வ தா . க
கதைவ சா
உ ற தா
ெகா
னா . எ ேகா ேகா
வா
கைட ப க
ெவ ேவ மண வ
பர ய . அ த ஊ
ம ேம அ தைகயெதா மண ெசா த . ேகா

நா
ெத க வைர
ெவ ேவ மண கமகம
ெகா ேட இ
.

'

ைடய அ
மண ேபா இ எ க ஊ
க ெசா
ெகா
பா . அ த மண

கார


அ மா!' எ
அ பா
இைத ைன ப
ய .

ஆ மாத வாடைக கடைன அைட க பண ேவ

.அ

தப


ைற த வாடைக
ஓ இட
பா தாக ேவ
. இ த இர
ேமலாக தன
ஒ ேவைல
பா
ெகா ள ேவ
.
ற மாக
வாழா
டா
மானமாக
ைழ க ேவ
ேம. அ பா ேபா
டா
அவ ைடய

, ெப ைம
இ த
ைட
ஒ பர
ெகா
தா இ
றன.
ஆனா
க னா மண தா

.வ
ர மா? க ேசா ேபாடா . க
ப ைத கா பா
டா . க த கைள
த ைகைய
வள
,ப க
ைவ கா , வாயா

ற ம த கெள லா ைககளா ெச வா க எ
எ பா ப
தவ . அ ப ேய ெச றவ
வ தா
அவ காைல
'ெச '

த யாபா மா
ேந ைமய றவராக இ பா . தவறான வ
ற ட
உத ெப
ந றாக வா வைத கா
ைறயான வ
உைழ
மாராக
வா தாேல ேபா . வ ைமயாக வா தா
ெச ைமயாக வாழ ேவ
. அ பா
த வா
அ தா .
' ர !
ற கைள மைறவாக ெச ெகா
ெவ யா ெம
ப ெச வனாக
வா வைத ட ேகவலமான உைழ பா
ெவ
பைடயாக உைழ
ெவ
பைடயான
ஏைழயாக வா
வ எ வளேவா ற த அ மா!' எ
அ பா வா
வா
ெசா
ெகா ேட இ பா . அ பா
அற

ைக அ க . கட

அ க . 'அற
ெவ

காரணமாக இ
ற .அ தஅ
இைறவ

றா '. அேதேபா மற
ந ேவ அ
கழ காரணமான வ ைம
அைத
அ க
இைறவ ஆைண கா
ற . 'அைன
அைன
உ ெபா
இைறவ மய ' எ ற ப பாட த வ ைத த
ைடய ேமைட ெசா ெபா

எ லா தவறாம ெசா வா அ பா. அவ ைடய வா ைக அ
ைற
ெவ
ெப றத
இ தந
ைக
ஒ காரண . '
,
மண
,க
ைவர
,
ெசா
வா ைம , அற

, ெகா ைம
வ ைம
ேய' என வ
ெபா
ள ப பாட
நா
வ கைள த
ைடய ப பைற
தக அலமா
ேமேல ெப தாக எ
ெதா க
தா அவ .

இைத ைன த
அ ேபாேத அ பா
தக அலமா
ப க
ேபா

ேவ
ேபா இ த

. அவ ைடய ப பைற
ெச றா . அைற
நா

அ க காக
தக க ெத
. க ணா
ேரா க
அைவ காணாதத

அைம
த அலமா க
இ தன. வா கத
ேந எ ேர
த அலமா
ேம , உ ேள ைழ றவ க க
உடேன ப றா ேபா அவ
தஅ த
பாட வ க எ த ப
தன. அைத ஒ
ைற க ணா பா த
ைம
எ த ேபா

ெப றா அவ .
அ பா
வ வா
ெப

தக க வா
வ ேலேய ெசலவ
க த .
அவ ஆ ர கண
பண ேச
ைவ
ேபாகா
டா
தக க ேச
ைவ
ேபா
தா . ப ைன
நா களாக ஆ நடமாடா


அ த ப பைற. அேதா அ த நா கா
உ கா
தா அவ த

தா .
ேமைஜ ேம
ட றேத க
ேபனா, அ தா அவ எ
ய . அேதா ேமைஜ

ஊ வ
ண , கைட நாள
காைல
அவ ெகா
யவ
சா ப க இைழக
டஇ
அ ய
ைல. மண ைத பர
ெகா ேட தா
கைர

றஊ வ
ேபா தா அவ
வா
ேபா
டா .
அ த அைற

ஒ ெவா

ெபா ளாக பா

க பா

க ர

க ேமெல

த .


ேநர அ
இ தா இதயேம ெவ
வ ேபா ேதா
ய . அவ
க ைத மைற க ய
மைற க ய ற . மரண ைத எ
கல

எ மா ர ?

ெகா
றா .

அ ைக
க அவைள த

ைக

ைற த வாடைக
க இட மா னா அ வள
தக கைள
எ ேக
ெகா
ேபா ைவ
ெகா வ ? எ ற ேக
அவ மன
எ த . மாத ஐ ப
பா
த ஆ மாத வாடைக பண
பாைய ெகா
டா
அ லவா ேவ இட ப
க ேவ
.க
அ பா
'ேசம '
( ரா ட

) ெகா ச வ . அ அ வள
ைர
ைட கா .
தாக
பா

ைட
இ வள ெப தாக இ வள வாடைக
பா க
யா . ைக
எ டணா காைச
மன
ேவைல ேத
ேநா க ைத
ைவ
ெகா
தா த
வா ைகைய ெதாட க ேபா றா அவ .
தத
ஐ தா பார
, அ தவ
றா பார

றா க . ைற த ப ச
அவ க ைடய உய ைல ப

ற வைரயாவ அவ தா வள
கா பா யாக ேவ
. ம ைகய கர ைய


ேச
ட ேவ
.

ற ைதேயா அவ
ஆ வய
ைற ற . ஆர ப ப


ேலேய இ
ற .
அ பா
மைற
த ைன ந
ெபா
கைள மன


வ ைசயாக ைன
பா
ெகா டா
ர . இவ
ெக லா
உடேன ஏதாவெதா வ ெச தாக ேவ
. ர ைனக வா ப

கதைவ அைட
ெகா
ேளேய உ கா
இ க
யா . ைத ய ேதா

ைகேயா
அவ ெத
இற க ேவ
ய ேநர வ
ட . இ ேம
கா க

ப ேம எ
பா
ெகா

யா ! மன


படாம பா
ெகா டா ேபா .
நா
ேபா
வ வ

கரச
ச ப த
ப மைல

ட . இர
ேப
நட
நட ேத
வ வா க . அதனா இைடேவைள
சா ட
ைல. காைல
ேபா ேபாேத ஏதாவ ைகேயா க
ெகா
வா
ர . மாைல
அவ க
ப நாலைர ம
ேமலாவ ஆ

,

.

அ வைர அவ
கா

யா .

மா காவ
ற ப
ேபானா தா ம ைர
ஆகேவ
ய கா ய கைள பா
ெகா
பலா .
' ரா ட

'ப
ைன
ைரவாக
ைட க ெச வத
அ பா ேவைல
பா த க
த வைர பா க ேவ
.
காரைர ச
வாடைக பா ைய
ெகா
'
ைட ைர
கா ெச
வதாக' ெத
க ேவ
. அ பா
தக கைள ெவ
ட ப பாள ஒ வ
ம டப

றா . அவைர
பா ப
ஒ பய
இ ைல. வழ க ேபா ப ச பா
தா பா வா க .
ஆனா
பா

ெச ய ேவ
. ேவைல காக யாராவ இர
ேபைர
பா க ேவ
.
ட ம ைர
எ காவ நாைல

தன க
ேச
ற இட
பா கலா . ஆனா
பர

அ வள ெப ய
ெகா த வாடைகைய ம ைர
இர
அைறக ஒ
ெகா க ேவ
ேம. த கைள ேவ ந ஆ
ப மைல ப


மா
அவ
மா?

ம ைர
ேச க ேவ
ைன தா . ம ைர

. எனேவ ம ைர ேக
ேபாவ சா
வாடைகைய அவளா ெகா

ைல
ப யாக

ம ைர
க உயரமானைவ ேகா ர க
வாடைக
தா . அ த நா
ேகா ர கைள
க ம வாக
ைட கமா டா.
ைச கார க
, ைச
ா க
தா ம வாக
ைட ற அ ச க . இர
ெப டா
கார
ெசல

ைற
அ கமாக இ ப ேபா ம ைர எ
ற அழ இர
மாவ ட க
தைலநகராக இ
ெதா ைல ப ற ைல ெவ ைள கார
கால
ேபான பா ைல.

இர டைர ஆ
வ தா . டைவ மா
றேபா
ழ ைத

த . ர
ண ற
ெகா
லக ைவ


ேபா
க க
ெகா
ெகா வத காக க ணா
க ைண கச
ெகா

றா .

ச தன ேசா
த க அ ேபா தா மல த ெச தாமைர
ேபா

மல
கா ய .
ர கார
ைகயா அநாக கமாக இ
டக
ேகா க
ேபா கா க
ஓர
இர
க ப
ம ைழக


ந ேவ
எ பாக ெத

. அழ ய

ேமேல
ற இட
வ க
வா
ெப தாக ஒ
ம ெபா
ைவ
அத
ேமேல
தாக ஒ க
சா
ெபா
ைவ
ெகா வா அவ . அ பா ேச
ைவ
ேபாகா
டா
அவ ைடய உட ைப
யாக ைவ
ேபா

ைல.
னைகேயா

ெபா னைகக
இ தன அவ
. ெபா வைளய க இ தா
ைக ைறய க
வைளய க அ
ெகா வ
அவ

ய . இைழ த த க

வ யாக க ப

ன மா
ெச பான அவ ைடய ெவ

ைகக
அ த க ய வைளய க த
கவ
த .
நைக ெப
ட த ெபா வைளய க இர ைட
ஓ அ ைட ெப
ைவ
ைகேயா எ
ெகா டா . தக கைட கார
ைகைய
டா ,
பண
எ ேக ேபாவ ? வாடைக பா
ெகா பத
, ேவைல ைட றவைர
பா ைட சமா
ெகா வத
ைக
ஏதாவ ேவ
ேம. வைளய கைள
ேபா
பணமாக மா
ெகா ள ைன தா அவ .
"அ கா! உன
இ த ெபா
ெரா ப ந லா
. இ ேம
ன இ மா


"எ
ெசா
தா ம ைகய கர . அ பா ேபான
க ைத
ெகா டாட
ேலேய அைட
ட த நா க

பத
அ கமாக த ைன
எ த அல கார
ெச
ெகா ட ைல. இ
ெர
அ கா
லக
ழ ைத
த ய ைப

ைய

த ேபா
!

"ஆக
ம ைக! ன இ மா
ெபா
ைவ
ேப . நா ெசா றப
இ ேபா
ேக க ேவ
. நா அவசரமாக ம ைர
ேபா
வரேவ
ற . உ ைன
ஓ வா தா தா
ேல
சா ைய
ெகா
ேபா ேற .
அ ண ப
ட ேல
வரவைர
அ ேக சம தாக இ க ேவ
. ர
க டா ; அழ
டா ."
"நா

உ க ட ம ைர

வேரன கா?" ெசா

ழ ைத க

கைள அகல

ெக

ற பாவைன

க ைத பா

தா .

" ேவ டா க
. உ னால எ ேனா அைலய
யா . நா ேபா
கஓ

ேவ . ேக
அவ க
ேல இ ." ழ ைத ஒ வ யாக இ க ஒ
ெகா
ட ேபா அட
டா . ர
தைல
ெகா ள ட ேநர
இ ைல. அ ப ேய எ ெண தட வா
ெகா டா . க க ெவ
ழ கா
வைர ெதா
ற ெப ய
த அவ
. இர ைட ச
ைவ
ேபாதாம நா
வா ேபால

ன ேபா
ெகா

காமா

ட ஒேர
ெபாறாைம. காமா
ஓ வா தா தா
ேப . அவ
ர ைய ட இர
வய
ைற .
வய ேலேய இ வ
ெந
பழ ன ேதா க . இர

ஒேர ஊ
ஒேர ெத
எ எ ேர இ
ற உற
ற த ஒ ெந க
-அ த
ப க
இைடேய உ
.
ர ,
கதைவ
ம ைகய கர ேயா எ

சா ைய ைக

ேபா
ைழ தா .

ெகா

ழ ைத

வாச
ைண
வ பழமாக உ கா
ெகா
அ த வய
க ணா
இ லாம ேதவார
தக ைத

ெகா
த ழவ
தா . இ த
ழவ
ேம , அழ ய
ற பல வா த கால
ெப ம
ைவ
தா .
"அடேட! ர யா... வா, அ மா! எ ேகேயா ற ப
ெகா
ேபா
றேத! ம ைர கா?" ழவ
க ெர
ெவ கல ம
அ ப ேபா ற ர .

றா
ைய

"ஆமா தா தா! ழ ைதைய பா
ெகா
க . த க வ தா சா ைய
ெகா
ட ேவ
. அ வள தா ." ர
சா ைய அவ
ப க
ைவ தா .
ழ ைத தானாகேவ உ ைமேயா
ழவ

ேம ேபா உ கா
ெகா
"இ
ெநைறய
கைதயா ெசா ல
தா தா... பைழய கைதயாக ெசா
,
'அ ைமயா
ழ ', '
கா கா
' ஏமா த படா " எ
ெதாணெதாண க
ெதாட
டா . வாச
ேநேர உ ள ட
காமா
அவ பா
உ கா
ெகா
தா க .
" ர !இ ப
காமா .
"அ ற வ
ள னா

ேபாேய " எ

ெகா ச உ ேள வ

ேற
.

கா , இ ேபா

நா

"அ ப எ ன அவசர அ மா?" எ
த ைத

னா

ஒ பான அ த
ழவ ட த
ர .
கார கா ெச

அவசரமாக ேபாகேவ

ழவ

ர ெகா

தா

"எ

டா .

ப கைள ெசா வ
தவ ைல எ
ேபாக ெசா வைத
அவ ட

கட ப
பைத
ஏ ைமைய
உைட
ெசா
டலாெம
ைன தா .
ஆனா அவ
நா எழ
ைல. மன
நா
ெந
ட இ த அ த சமய
த ைத
இர த
ஊ வ தப
கா பா ய . ந
ைடய ஏ ைமைய
ப கைள
மானவைர ந ைம கா
ஏ ைம

உ ளவ க ட
ெசா லாம இ பேத ந ல . ைற த வ வா
ைற த ம த க
, ெசல க
உ ள
ஓ வா


ைடய
ப க
ெத ய ேவ
ய அநாவ ய எ
அவ
ப ட . தன
வ த
ப கைள
ர ைனகைள
தாேம ஏ
ெகா
சமா
ப தா நாக க எ ப அ பா

.
அவ ைற அ தவ க
ெத
அநாக க எ
ற அள த மான

அ பா
ஓ ற . "ஒ
த வைர பா
அவ ட ெசா

ப ெந ழ
ளவ அ பா.

தாப ச பா

ெப . அேத த மான
ள இர த தா அவ ைடய உட
ைல தா தா, அ பா
' ரா ட

' ஷயமாக க
ெசா ல ேவ
. ேவ ஒ
இ ைல" எ
ந லைத ம
தா .ைற த ெச கமல
உயரமான ெகா ேயா ஒ , ஒ
ெத ற
அைச தா
ெகா
நட ப ேபா

ெத
ெச
ேபா தா எ தைன க க
அவைள பா
றன! ச
ெத
வட
வ ,ம
ம டப ைத கட
ேபா
ேடஷ
டா
அவ ப ஸு காக
றா . எ
ற ெத கா
க மா
கைர
ெவ
ேபா

த . சலைவ ெச ேவா உல

பல ற
க உய த ம கைர ேம
ற க
கலைவகைள கா
ெகா
தன. க மா
பர
அ பா வடேம ேக ெந வய க
,

ேதா ட க
, ெகா கா க
, ெத ைன
ட மாக அழ , ைரக

த . அ த ேநர
அ த ' டா '


தா த யாக
ெகா
ப ைஸ எ பா தா . ெத ேக
ெச
ர பர
ற ஐ தா ந ப ப வ
ற . அவ ஏ ெகா டா . க ட ட 'வா க அ மா!' எ
க மலர வண க
ெத
தா . அ பா
இ ப எ தைனேயா பைழய மாணவ க . அ க அ பாேவா
அவைள
பா
ற காரண தா எ ேலா
அவைள இ னாெர
ெத
ெகா
தன .
ைமயாக இ
எ ற ேப
ைகவச இ த அ த
எ டணாைவ ெகா

ைலய

ெக
, பா
வா
ெகா டா . க ட ட அ

அவ ட அ பா
மரண

சா தா . அவ
ஏேதா ப
ெசா னா .

த வ அவைள அ ேபா வரேவ
ஆதரவாக ம ெமா அ

னா . அ பா
ரா ட

பண இய ற அள
ைர
ைட க
உத வதாக

னா . அ
ம டப வைர நட ேத ேபானா .
ெத
ேபாேவா
வ ேவா
ைற
தா பா
றா க . ம த க
தா
எ தைன தமான பா ைவ! வ
ேலா
ா ேலா ேபானா இ ப யா
வ ேபா பா க மா டா க . ஆனா வ
கார
ா கார
மாவா

ெகா
ேபா றா ? ைக

ற ெமா த ஆ

அணா.
ேபாக
ப சா
றணா ஆ ேம! ஏ ைமைய ெவ
கா
வ த ேப இ ைல. ெபா யாக
ந ப தா த .
ஆ ரமா ர

ன தனமான ம

த க

ெகா

, ர

அழ - பழைம வா த ம ைர நக
ேபா ப ெவ
கா களா நட


ம டப
ெத
ப ேபா வ

பாள
ேபா

ெத க
ெகா

ேகா


றா
ர .

பாத க

ெகா ப

த .

கவன
ேயா அ ல ேவ
ெம ேறா

ெம ல ல நட
அ பா

"வா க த க ; ஒ வா ைத ெசா


ரம பட
"எ

ைடய வய
வரேவ றா அவ .

தா நாேன வ
உ ைமைய ைலநா

ேப .
வ ேபா


ெந
ழ ேபா அ த

ந ேவ
ெகா
அவைர உ
பா தா . அ த பா ைவ
கைட கார ட ப
இ ைல. அவ ைடய க க
அ வமானைவ; ைமயானைவ. அவ
ைம அ க .
"த க
அவ .

ேகாப ேபா

ற "எ

ெகா

ேட க

ய றா

"என

ேவ
ய இ த
இ தம
ப வா ைதக
இ ைல. யாபா
ற மைற க ப ற . மைற
ெகா
ற . அ பா
தக க
வ ட இராய
ெதாைக உ க ட பா
ற . ேக டா
தக ேபா மான அள

ைல எ
ெபா ெசா
க .உ க ட
யாயமான ப
ைட க
ைலயானா நா ச ட ப ஏதாவ ெச தா ஆகேவ
!" எ

ெகா ேபா
ைற
டா .

அ வள ெப ய


ஒ ெப ேப மான ைத வா
உைற
இ தா
நயமாக சமா
தா ப பாள . "இ த மாத
கண ெக லா பா
ஏதாவ ெச ேற அ மா!" எ
ைட ெகா
ைக
னா . அ த ைக

'இ ேம
, ேப ெகா
ேபா
' எ ப அ த ேபா
!


பண த தா
ெப

ஈ ப ,எ
அ பா.

டேத எ ற
த ேபா
க டா ,

ெவ ேய னா . அ பாேவ மன ெவ

ேபா , "அவ
ச , தரா
டா
ச "எ
ைக
ட ஆ அ த ப பாள . "அ ைவ
தக ெவ
ெதா
, பண ைத ெப
ற மன
ள யாபா க
றவ வா
ம ேபா றா கேள" எ
ேவதைனேயா
வா

ம டப
எ ேர னா
ேகா

ேகா ர அ
படாத உ ைமயா
ம த உயர ைத
தா
ெகா
ெப தா
ற . அேத இட
ெத
இர
ஓர
பைழய
சா
ைட ேப கைடக ெத ைவ அைட
ெகா
தன.
மாைல ேநரமா
டாேல அ த இட

கலகல
அழ

. பைழய
கால
அத
'அ
கைட
' எ ேற ெபய இ ததாக அ பா ெசா
வா .
அ த ேகா ர ைத
ெப ய ேகா ைல
ஆரவார
ந மண க
தஅ ம

க ைப
கட
நட தா
ர .இ
ஆ ர வ ட க ஆனா
ஆ ர
ெசய ைகக வ
கல தா
, ம ைர
ெத க பழைமைய யாரா
மா

யாெத
ேதா


.அ ம ச
ைழ தா .
கைடக
ச தன
மண தன. வைளய கைடக ஒ
தன. வேகா க
ைழ
ற ப

வாசைல ேபா அ த வாச
தமான ஆரவார
ைறயாம ஒ
ெகா
த . ெபா றாமைர
ள ைத கட
அ ம ச
ேபா த சன ைத
ெகா
ெத
ேகா ரவா
வ யாக ெத காவ

ைய அைட தா
ர . த ைன யாராவ பா
றா களா எ
ஒ தடைவ பா
ெகா

லாத ஒ நைக கைட
ைழ தா .
நா

வைளய க . ஏற ைறய
பா
அ கமாக பைழய ைல
ெபா ளாக எ
ெகா
பண ைத எ
ெகா தா க . ேபசாம பண ைத எ
வா
ெகா
கார
ேபானா . ஆ மாத வாடைக பா ைய
ெகா

வா
ெகா
, "இ த மாத
கா ெச
ேற " எ
ெசா
வ தா . வைளய ேபா ட பண

பா
பைழய ஐ
அணா

இ தன.
அ பா
ேவ
யவ
நகர
ெச வ
ெச வா
உ ளவ மான ர க
ஒ வ ைடய
ப க
ெத
ேல இ த . அவ ேந ைமயானவ . ேபா
பா

ைலைய ெசா னா ஏதாவ ேவைல
வ ெச வா எ
ந னா
ர .
ஆனா அ ேகேபா
சா த
அவ ெவ
ேபா
பதாக , வர இர
நா களா ெம
ெத த . வ த
பா
ெகா ளலா எ
னா .
ம ப
ெச

ேபா ப ஏ அவ
பர
ற ைத அைட தேபா

மய
ேபாதா
ட .


ெகா
த . ெத
ேகா
ேபா

த .
ெத

வாச
தக
ைக மாக ைறய ப

ைபய க
பைத

க டா .
ைர வ

த . ஓ வா தா தா
இ தா .

ைட ெந

ஓ வா தா தா, கவைல
பரபர
அவைள எ ெகா

ெசா னா . "உன

ற கவைல
ேபாதாெத
ன த
ச ப த ப

மரேம

ெகா

றா அ மா..."

ைபய க

ட ைத

"ஓ

றன க ரவ அவ
றன ஒ ெவா நாளா

யாய

ெகா

3

ைற த க ேதா

ைகைய ேவ

உ ேள ேவகமாக ஓ னா .

றன எ ெச ேவா இ
ெவ ய
வ ெவ


எ ேற"
-ந

ைண

ள க

ப கைள
ெதா ைலகைள

ேபாெத லா , ர
உ ள
ஆ ற
வா த ெத வான ர ஒ

த . "ேதா
டாேத? வா ைகைய ெவ
வாைக

ற தவ
.
ப க உ ச ைய அ கமா க ேபா
றன. ம த க
ைமகைள
ெதா ைலகைள
பா
பா
உ ஞான க க மலர ேபா
றன.
ைபகைள

தா
மான நா ற க
ெபா
கைள
உரமாக

ெகா
மண க
வாக
ெத வ ைல
ேதா
மாைலயாக
உய த ெச ேபா ஏ ைம

உன
உர ெகா
உ ைன மண கமழ
ைவ க ேபா
றன. வா ைக ெவ ள ேதா இ ப
ெகா
ேபா
ேகா
ேகா
ெப க

அ ல . ெப
ஒ த வா ைக ; வா ைக


ெப
. வா ைக ெவ ள

ச ேபாட ேபா றவ
.
ப கைள க அ

ேபாெத லா

இதய
இ த


த . இ யா ைடய ர ? எத காக ஒ
ற ர எ பைத யாரா அ ய
?
ட ைற ெதா ட ைற எ ப ேபா ஆ மாேவா ஒ
வ த ெதா அ . வா ைக
மலர மலர அ
மலரலாேமா எ னேவா? ம ெகா
ெச
ள ெச
எ ப
மண
எ பைத அைவ வள
ெப தான

கலாெம
கா

ேவ டாேம! ைள
ேவ
ேபா ேலேய த தம
ய மண ைத
பர

வா த அ த ெச கைள ேபா
ல ேப
உ வா
ேபாேத இல ய தானாக
அைம
ற .

ள ெச ேபா றவ . ைள
ேபாேத மண தவ .
அக

ைமயானவ ,
தமானவ . உ


மண கம
றவ .
ப கைள வரேவ

ற ஆ ற அவ

ள ைய ேபால.


உ ேள ஓ ெச
பா தேபா த
ச ப தைன

பா
ப க
தா க .


ைளக
ட . ெப ய த
நா கர எ ன ெச வ எ
ேதா றாம ச ப த
தைல ப க
ெகா
தா . ஏேதா ெப ய தவைற ெச , தவ
ெகா

ேபா ச ப த

ப மாக அ
ெகா
தா . ழ ைத
ம ைகய கர
ேச

ெகா
தா .
உ கா
, பா

ட தத
இட ைகைய
த ய றா . ைக

ைல. ந
த இள வாைழ
ற மா

த . அ காைவ பா த
ச ப த
ட .

ப க
தா னா ேபா
ெவ
வா
அ ைக அ கமா
"

ைள ைகதாேன அ

ஒ நா
ைவ ய இ
ஓ வா தா தா ர
நா கர
க ைத பா
ெகா
வர ேவக ேவகமாக ஓ
"அ கா, நா

மா! ம ைட ைவ
க னா ஒ
. நா
றா . அவைர
ெகா
வர ெசா
"எ
ற வ
ெகா
ெசா னா . ர ,
தா .
நா கர நா
ைவ யைர அைழ
னா .

ேம ெச யல அ கா. பா

ைபய

எ க ட

றா . அவ மா
எ கண
ேநா ைட
ேழ
ெய
டா . மா
ேநேர ேழ ஒ ெப ய மாமர இ
. அ த மர
ைள
ந ேவ ேநா
. அைத எ
ற காக ஏ ேன . ஏ
ற ேபா
கா இட
ேட " எ
அ ைக ைடேய நட தைத ெசா

ைமைய
அ கா
ல ப
னா ச ப த . ம ற மாணவ கைள சா தா
'பா ' எ


ைபயைன ப
க ைமயாக தா ெசா னா க . ேநா
ேவதைன மாக ைகஅ த சமய
ட 'தவ த
ைடய ைல' எ
அ கா

ட ேவ
ெமன அவ
ெகா
த ஆ வ ைத

பாக கவ
ெகா டா .

நா கர நா
ைவ யேரா
ெகா டா . ைவ ய அ
பா தா . ஓ வா
ழவ அவ

வ தா . ர

ல னா ேபா எ
அம
ழ ைகைய எ
ெதா

ப க
இ தா .

"ஒ
பய
ைல. ைர
ச யா
"எ
ெசா
ப ைடகைள ெகா
ைகைய

ேகா
ைட சா நைன த
யா

ேபா
தா ைவ ய . "ைகைய ஆ டாம அைசயாம ைவ
ெகா
த , ெகா ச நா க


ைக
ேபால ஆ
"எ
ச ப த ட அ ேபா ெசா

தா ைவ ய . ஓ வா
ழவ ர
காத
ஏேதா ெசா னா . அவ ஓ ேபா ஒ த
நா
பா கைள ைவ
ைவ ய ட ம யாைதயாக
னா .
ைவ ய
தா . "உ
ட வா
என
ைற
டா அ
அழ ய ற பல
நா எ வளேவா ெச ய கடைம ப
ைவ
ெகா . ைபய
ைக ச யான
அவ யமானா ஏதாவ
ெகா
ேற " எ
அவ ெகா தைத வா க ம
டா அவ

மா.
ேற . இைத ேய
ேக
வா
.

அ பா
ெப ைம அ த
ைட ஆ
ெகா
இ பைத ர
உண தா .
காைச
பண ைத
ேச
ைவ
ேபாகா
டா
அ த

உத
ெச
ெப ைம பட
ம த கைள
உறைவ
நா

ேத ைவ
ேபா
றா அவ . பண வா க ம
ைவ ய , த
ப ேபா எ

க க

ெகா
ஓ வா , த அ தாப ேதா
அ ேபா
உதவ
கா
அ ைட அயலா க , இைவெய லா அ பா
ைனவாக எ

ெப ைமகள லவா?


ைபய க
ட ேபா ற வ யா
ைல. "உ க
ெக லா
ேவ ைகயா
றதா? அவ ைகைய ஒ
ெகா

ட றா .
ட ேபாடாம
ேபா ேச
க "எ
ஓ வா
ழவ
பா ேபா ட
ேப
ைளக

ைற த . ழ ைத ம ைகய கர
நட த எ னெவ
ெத யா
டா
"அ ண ச ப த
ஏேதா ெப ய
ப வ
ற .
இ லா
பா
ப க
ைவ யெர லா க
ேபாடமா டா . இ தைன ேப
டமா டா க " எ
ெமா தமாக ஏேதா

த . அதனா அ த
ழ ைத
அ ைக இ
ஓய
ைல. எ
ஓ வா
ழவ
ைடெப
ற ப டா .
"நா
ேபா ேற
ர . த ைய கவனமா
பா
ெகா ; ஏதாவ
ேவ
மானா எ ைன
; வாச
ைண
தா ப
ெகா
ேப .
எைத ைன
க படாேத அ மா! இ னா ைடய ெப என ெசா னாேல ம றவ க
ேபா
ேபா
ெகா
உதவ

ற அ தைன ெப ைமைய அ பா தன
ேத

ைவ
ெசா

ேபா

றா . ஏ அ மா கல க ேவ
தா ேபானா அவ .

?" எ

ேபா

ேபா

'எ ேலா
இ ப தா ெசா
றா க . அ பா
ெப ைம இ

ஏ பா ேபா மரண
இலாப ச பா
றஉ
யாபாரமா எ ன?

ளவ அைட த கைழ ேபா ெபா
ைவ
ேபா ற ேவ

ெப ைமய லவா அ ? நா வச கைள அைடவத காக அ பா
ெப ைமைய
ெசலவ
ணா க ேவ
ய அவ ய
ைலேய! எ
ைடய ைககளா உைழ
நா
வாழ
. எ உட
ற கைள
வாழ ைவ
இ த
ைய உய த
.

ஆைசகைள
ெகா வத காக அ பா
ெப ைமைய ெசலவ க நா ஒ ேபா
படமா ேட . அ பா
ெப ைம

லக

க ப ய டமா ேட '


ெந
தா
ர . இவ ைற ைன
ேபா அவ ைடய க
க க


ேதா
ன.
"அ கா! இ ேம அ ண
ைக ேநேர வராம ேபா
பேலா
ய ஆர
ைளகைள ேபா ற உத க
ெகா
இ ப
ேக டா
ழ ைத. அ ேபா அக
தவ
க க
பய
கவைல
ெத தன.

மா?" அ ைக
க ர
ப க

மல த அவ
ழ ைதைம

"இ ைல க ேண! அ ண
ைக
ரேம ந லா ேபா
"எ
ெசா
ழ ைதைய வா அைண
ெகா டா
ர .

ெம ைமகைள

த மண ைத
ெகா
ெச த ேபா ற உட
ழ ைத ம ைகய கர
.
ழ ைத
உடைல
ேபா ,
ைப கா
ேபா

க கைள

ேல பா
ேபா
வா ைக
ச ய

இட
ற எ

மா

யந
ைக உ டா ற . அ பா இ தா ேகா

ேநர இ . மாைல
ெத ற
ம கல சாைல
ெந
ர காலார நைடயாக
ேபா
ேபா , ேகா
கைன
வண
ஏ ஏழைர ம
மா
வா அவ . இர
கன உணவாக ேசா சா
வ அவ
கா . ேசா உ டா
ைர
உற க வ
ெம
ேகா ைம ேதாைச, இ
மா
ைற த உணவாக
உ பா . அ க ேநர உற க

ெகா
பா . அ பா
பழ கேம
எ ேலா
அைம
ட .ெகா பைரைய ைவ தா . அ த
ஒ ெவா
ைல
ஒ ெவா ெபா
, ஒ ெவா ெசய
, ஒ ெவா
ைல
மற
டாம , மைற
டாம , அ பா
ஞாபக இ த . பழ க
உைற


உறவான ைன கைள அ வள எ
மற க
மா? ம த கைள ேபா
அவ கைள ப ய ைன க மா ைர

றன. அ ப அ
மானா
இ த
உலக
எ னஇ
ற ?
காம
ைல க ட ேபா ற ?
காம ஓ ற

,
ஒ ெவா றா
ெதாட
நா க
உல
எைதேயா ஓ
றனேவ! அ ல ேத
ெகா
றனேவ!

கால எைத தா அ
அவைன

ெகா
ஓ ேத
ெகா

நாைல

கைள எ

ெகா

ேபா

ன த

ச ப த

அவ ப
ெகா
த இட ேலேய எ
உ கா
சா
மா ெகா
வ தா
ர .
நா கரைச
ழ ைத ம ைகய கர ைய
சைமயலைற
தன
ப க
உ கார ெச
ெகா
ப மா னா . அ வள
இளைம
தா


அவ எ வா தா ெப றாேளா? ெப
க த
கைள க பா ைவ ேலேய வள
பழ
ெப தா மா . ர
த கைள
த ைகைய , அ பா
க வா ேம வள தா .
யவைர
ைட
த ைன
ேத வ
ப கைள அவ க ெத
ெகா ள
வ ைல. அவ

நா கர தா
ைன ெத த வர
ள ைபய . அவ ட

ப கைள ெசா ல
வ ைல அவ .,

கார ட ஒ
ெகா

டப மாத
இ த
ைட கா
ெச
ெகா தாக ேவ
.
பர

ராம
ைல; நகர
ைல. ராம
த ைம
நகர
வச க
இைண த இட அ .
வ டார


ெதா சாைலக
,ப
ட க
,க

இ த காரண னா
ெந க இ க தா ெச த . ம ைர நக
வாடைக ெகா க இயலாத ம யதர
ப க
,

, அைம யான வா ைவ
க அ

க க
பவ க
ெந
இட ஆைகயா அ
ப ச
அ கமா
ட . ழ
ப க ெச ம
ைற த
னா ேபா
மா டமாக
உ வா
ெகா
ெபா
ய ெதா க
ெர
ஊைரேய ெப தா
ட ேபா ேதா
ற .
காக அ ேபாேத ேபா நா ெத
பா
வரலாெம
ேதா


. இரவானா
அ க ேநரமா

ைல. ஊ
ெத க
கலகல
இ த . நா இட
நா ெத த ம த க ட ெசா
வ தா
கா

கைள ப
ஏதாவ
ைட
. ஏைழ

ெப க
வர
ைட ப ேபால வாடைக
இ ைறய ச தாய
எ தாக
ைட
டாத
ஒ றா ேற.
"அர !
ைட பா
ெகா . ம ைக
க ெச . நா ெகா ச ெவ ேய ேபா

ேவ . கதைவ தா ேபா
ெகா
ெசா
ெகா
ற ப டா
ர .


ெத

க வ தா ப ைகைய

ேற . ஒ ப , ஒ பதைர ம
டாேத" எ
நா கர ட

பரவ ெதாட
தஅ த
ர ேநர
ம ய லெவா

வா ைதகளா ெசா ல
யாத ஓ அழ ெத ப ட . வ ைசயாக இ

க , ள
ஒ ெத
ஜ ன க ,

பல த வாசைன, ச தன , ஊ வ
மண , ம த க
ர க , வாெனா இைச, வாயர ைட ேப
க , மா


ஓைச, ரப ச எ ற
லா
தக
த ப க ேபா ஓ எ
,ஒ
க ர , ஒ கைல அ த
அைம
ள ய .
ெதாட
இட

ெத த ேபா

ேதா
மைலசா த ேகா ர , ேகா ர சா த மர
ேகா
, ேகா
க பா ய அக ற ேமைடைய இ
ெகா
பா றா ேபா யா
ப க
,
ைரக
,

ேம ற
பட
ெகா க ேபா இரத

.
ேகா ர
ேமேல
எ டாத உயர

எ ற ெப ய எ

ளஒ க ட
ெபா த

த யாக அ தர
ெதா
வ ேபா ெப தா உய
ெத
. அ த 'ஓைம' உ
ேமேல பா
ெகா ேட ர


அ த 'ஓ '
ள ைக எ வள ேநர பா தா

ேம

எதேனா
ெதாட
உய த வான தான

வா
பர


மண பர
ேதா
அ த 'ஓ '.

லஒ உ
'ஓ '

. அ த 'ஓ '

பா தா
ெத
நட தா .
கா அவ
.
'ஓ ' எ ற ச ேய
ப ேபால அழகா

ெமா ைட மா
இைத பா
ம வ அவ
வழ கமான
அ பவ . இரத

, ெவ

ச ,
ள ச , த யச க

தன
ஏ ற
ய இட க இ தா
இ கலா . சரவண ெபா ைக
கைர
இர
ைலய
ெத
ழ காக
ெப ய ஒ
தன
ேடா க
லஉ
. பக ேநர ைத
இர
அவ
ற ப டத
காரண
இ த . பழ ய ம த க அ கமாக இ
இட க
அ பா
க ச பவ நட
ஒ மாத
டஆ
வ அவமானமாக ேதா
ய . அவ
உடன யாக
ெப ய
ைட கா ெச

தன வர ய வ ப
ெத தவ க
ேக
க ேக பா க . அ க ேப க க
படாம இட
சா க
அ த ேநரேம ஏ றெத
அவ
ைன தா .
ேதர
, ேகா
வா
ள கைடக

, கலகல
இ தன. ச

ஒ கண
வண
ழ ேக ெப ய இரத
னா

இர

வைர அரவ
ைறயாத ெத அ . ெத ேகா
ேம
இ த
மா ெகா டைகதா அ த மா

ழ க
காரண .
ெவ
ெத லா ஆ ர கண கான ப த க
ெகா
தா க எ றா
கைன
மா ெகா டைகைய
ெகா
தா க .
ப த கமலா எ ற ெப
இ ப அவ

கமலா ைடய .

.

கைன
தஉ
கார க

த ச
த ேனா
ைன வ த .
ய ட

கமலா - அவ தாயா , இ ெனா பா ய மா ேபராக
வா
ைண ேலேய உ கா
ஏேதா வ
ேப ேப
ெகா
தா க . ேபாகலாமா
ேவ டாமா எ ற தய க டேனேய நட ேபா அ த
வாச
றா
ர .
ேப
ஈ ப
த கமலா
கவன ைத த ப க
வத காக 'கமலா' எ

ெம ல
டா . எ தைன ர
ஒ க
ந ேவ ஒ
தா
த ேய ஒ

த ைம ர


.அ த
ர ேலேய அவைள அைடயாள க
ெகா
' ர யா?' எ
ேக டவா கமலா எ
வ தா .
"உன
வ வத
ெகா ச ேப ெகா

இ ேபா தா
தா

"அத காக இ ேபா வர
கமலாைவ அ
வர ெச

தேதா, அ மா? பக

எ ேனா
ெகா
ேவ எ ற பயமா?"

ைலய கமலா? இ ப வா உ
ட ெசா ேற " எ
காேதா ெம ல தா வ த ேவைலைய ெசா னா

.

"வச யான ச
ெத ைவ
இ ேக இ த ச
கா வரேவ

றா ?
ம ைர
ேபாக வர ச
ெத
ப க
ைன த ேநர ப ஏறலா . இ ேக

டா அ வள
ர நட
ேபா தா ஆகேவ
.உ த க

ட ேபாக இ
நைட அ கமா ேம. எ லா ேயாசைன ப
ெகா
ெச ."
"வச கைள ைவ
ெகா
பவ க
தா ேம
ல வச க
ஆைச பட
கமலா. ஒ வச
இ லாதவ க
எ லா வச
ைற க ேம
வச களாக தா ேதா
" ர
ஏ க ேதா ெசா னா . கமலா இத
சமாதான
ெசா ல

ைல.
"உ

ட ேப ெவ
ெகா ள எ னா
ேப
ேபா
உன
எ ராக ேப
ேதா
உன

ப டபா . நா எ ன உ ைன
வசா
ெப . எ ைன
. கைர
ேபா
பா
வரலா . லா ெவ ச

ட நா க
நா ேச தா ேபா

யா அ மா. ஒ தடைவ ப

ற ேபா . த
, த வ எ லா
ேபா த
அ ஞ
மகளா? சாதாரண

ேடா இ
ற . இ ேபாேத
உலா வ தா ேபால

.
நட
ெச ல சமயேம வா த ைல."

"நா வர தயா . உ ைன தா உ அ மா இ த ேநர

என
ச ேதகமா
ற ."

வா களா

"தாராளமா அ
வா க . இ ேபாெத லா இ த ப க எ வள ேநரமானா
ஒ பய
ைல.
மா ெகா டைக , ெபா
ய ெதா

வ த றேக
ஊேர ெப தாக ேபா
ட . இேதா அ மா ட ெசா
ெகா
ஒ ெநா

ேற " எ
ெசா
கமலா த தா ட ெசா
வர ெச றா .
கமலா
ர ைய ட நாைல
வய
ைற . இ வ
பல ஆ
க ேச
ப தவ க . ப
த ற
அ தந
ைல த எ றா அத
காரண
ர தா . க ல நா கேள த ேனா பழ யவ க
த ைன த
க ைத த
க கைள த ேப ைச மற க
யாதப ெச

றஓ அ யக ர
அவ ட இ த .
நா க பழ யவ கேள இ ப யானா

ட பல ஆ

வய
ேச
ப த கமலா
அவ ட ஒ ப
பாச
இ த
ய ெப ன?
கமலா வ தா . ர ேயா

ேநா
நட தா . "
ர வ
, ெப ேண"

கமலா
தாயா ெத
ேபா
வா

ெசா
ேபானா . ழ ேக ேபாக ேபாக
அக ற .

ைற தன. ேதா ட க
ெவ க
தாமைர இைலக
ெமா க


சரவண ெபா ைக
பர
மைலையெயா
கா ய
தன. வட ற ' ைட த
பற ' எ
ெமா ைட ெச ம
ச ப
மைழ னா
ைள த
ப ைமைய ல
கா
ெப ைம ப
ெகா
த ேபா
.இ வ
நட

அைற
அைறயாக
தஒ க ட
றா க .
"இ தா அ த ேடா . ஊைர
ல இ
ற .
சார ள க
ைடயா .
இ ேம தா

ெதாட
ைட க ேவ
.
கார
சார ெதாட

ெகா
றா . இ
பல அைறக
ஆ க
வர
ைல. வாடைக

ைற . ஒ சைமய க ,
ட ,
ற வரா தா
ெகா ட ஓ
அைற
வாடைக ப

பா தா " கமலா ெசா
தா .

வாடைக க
ைறவாக இ தா
அ த இட ஊ
அ க த
பதாக
ைன தா
ர .
மா ெகா டைகைய
கட
தள ெதாைல அ பா
இ த அ த ேடா . அ த ேநர ேலேய அ த ேடா , அைத
த இட க
ஊ அட னா ேபா

அைம பட
த . ேடா வாச
ேவ ப மர
ேழ
ைகைய இ
வா உ கா
த ஒ ஆ அவ க
டாமேல எ

தானாக ல வர கைள அ ேபா அவ
ெசா னா .

"ெச யா

கென
வா
டா அ மா! இ
ஒ வார
ளாற


.
க ெசா னா ேபா நால
கா
ைல. இ ேபா எ லா

அ வா
ெகா
ேபா
டா க. ஒேர
தா இ
; நா
ேடா கார ெச யா
ெகா ச ேநர
னா இ த மர த
ேலதா
ேப
ேதா . இ பதா ஒ ஆ அ வா ேஸாட வ
ெக
னா . ெச யா
அவ மா ேப
ேட சரவண ெபா ைக ஓரமா நட
ேபானா க. அவ
டஇ
ெச யா
பண வா

ள க பா
க னா ஒ ேவைள ெப
ைள
இர க ப
ைம உ க
டா
வா ". நைர த ைச
ைன
க க மாக ேதா
அ த ேநா சா
ழவ சமய

ரா
டா
'நாைள

பா
ேப
ெகா ளலா ' எ

கமலா
ேபா
பா க .
"இ ேபா இ
ற ஏ ைம


பா
ைட தா என
எ வளேவா ந ல கமலா? இைதேய பா
டலா எ
ைன ேற . த க
என
நைட
ைன ட
. அைத பா தா
யா " எ
கமலா
கா
ெம ல ெசா னா
ர . கமலா

அவ ய
த .
"என
இ த ேடா கார ெச யாைர ந றாக ெத
ெப யவேர! நா ெசா னா
அவ த டமா டா . எ த ைத

ேவ
யவ அவ .
க ெகா ச எ க
அவ இ
ற இட ைத கா
உத னா ந
உ ளவ களாக இ ேபா " எ
கமலா
அ த
ைன க
ழவைன ேக டா .
"இட ைத கா டறதாவ , நா உ க ட ைண
வேர அ மா! சரவண ெபா ைக
கைர ேல அ த நாவ மர த
உ கா
ேப
பா ெச யா . பா

வா ைத கா ேல ேபா
டா ேவற யா
டமா டா . நம

ெசா ன
ேபால
யா
..." எ
உ சாகமாக
தா
உட
ற ப டா
ழவ .
னா
ழவ
, அ தா ேபா கமலா , கைட யாக ர
ஒ வ
ஒ வராக
நட தா க . த
பா
ஒ , வய க
தவைள
ச , மைல
கா
ேமா
' ' ஓைச, இைவ த ர, இர
அைம
த அ வானமாக இ த
அ த இட . ர
மா ஒ ைந
வ த .
மர ழ க
பட
ெர

ஊேட வ த ேம
அழைக பா
ெகா
, "ஐேயா! ச

ைய அ

ேதம ேபா
லெவா
ேட ர
தைரேநா
நட
ெகா

றாேன" எ


ெகா

கல

கமலா

தா .

அலற
ெவ


அவைள
வா
ேபாட ெச தன. எ ேர
பா தா . கமலா
அ தஆ
தன

னா ேபா
த ெத த . கமலா
பத
றா . அ த
ைன க
ழவ தா
ற ஓ
ெகா
தா . ர
உட

தா அ த பல வ
த ேவா, அவைன

ஓடலானா . ேழ
ட தஒ
க ைல எ
ஓ றவ
ட ைய
ைவ
னா . அ த கண
ரமாக அல
ம ப

ஓ னா . ர

ைல. அ
ெந
அவைன
டா . நாைய ச
யா
ைண ற மா
அவ ைடய அ
டாேலேய அவ ைககைள க னா .

யாய

4

"எ ெசய ஆவ யாெதா
இ ைல இ
ெத வேம
உ ெசயேல எ
உணர ெப ேற இ த ஊ எ த
ெச த
ைன யாெதா
இ ைல ற பத
ெச த
ைனேயா இ ஙேன வ
ட ேவ!"

ஏமா ற ப
ேடா எ ற ெகா
னா ஏ ப ட
ெவ
ர அ த
ழவைன
, அவ ேம
டாேலேய ைககைள க
ேபாட ய றா . ச
ைய
ப ெகா த கமலாேவா பய ேதா வ
அவ
ர யா
க ப ட இட

தச
றா அ
ேபான
கைள ேத எ
ெகா டா .
இ த கலவர
இர
பரேத

ர க
டார க

சரவண ெபா ைக கைர ம

ஓ வ தன .

டப க

ட த

னா
,
ட ேம
தக எ
னா
ேசா

ட மா
ெகா ட
அ த ேநா சா
ழவ , ஆ க ஓ வ வைத க ட
ெகா
ம ப
ஓட
ய றா .
க ைத நா ம த க
க க
கா ட ேவ
எ ற அவ ய
வ ேபா

ட ெவ க வ
ற . எ ன இ தா
ர ெப தாேன?
உத
ெகா
அவ ஓட ய


ைகக தள தன.

, 'அக ப
ெகா ேவாேமா' எ ற பய
கல த அ த


ேகா
க ேபா க

பய கரமாக ேதா
ன.

ழவ
கா
ேபாக

மன
ெகா
டா .

எ ன ேதா
யேதா? ைக
ெகா

டா . "ச

எ ன
ெப ைம வ

ைய தானாகேவ ேம
ைட
ட .அ த
ட ேபா ற ?" எ

தளர
டா . அ த
ழவைன
ேய ர அவைன


வ தா .

ெந

வத ேக அ

அர

ெகா

"கால எ வள ெக
ேபா
ட ?


யா ேபா
றேத! க

கண

ைகைவ

ைய அ
ச கா ம
உட வ
கா
டா
கச
ெகா
ேபா
ேப " எ
கமலா. ர
வல ைகயா அவ வாைய

த கமலா, ர

ப க

க ைத
ேப ைச
பா
எ த ம த கைள
லவைன ேபால ேப
ெகா
வ தவ ஒேர
தாேன பா
யா ர ! உ ைன ேபா ஒ

ைய
ெகா
க கைள

ைவ ய
ேபச ெதாட னா
ெபா னா .

"ேபா
கமலா! ஏேதா ெக ட ெசா பன க
ெகா ட மா
இைத மற
.
இ வ ேம
ேயாசைன
இ ேநர

ேத
ெகா
வ தேத த . வா,
மா றவ க வ
இ த ெவ க ேக ைட சா பத

ேபா
டலா " எ
கமலா
ைகைய

ெகா
ேவகமாக
நட க ெதாட னா
ர .
ழ இரத
கமலா
பா ைவ
வைளய உைட
ள ெகா


வ த
ப டன.
நக களா

, ெத

ய காய கேளா க
பா தா கமலா.

ைகக

ேபா

த ெசயலாக

தஅ த

கர கைள

ெவ
ற கா த
தா மாறாக
த வ ைம ற மா
அ த அழ ய
ைக
நக ற க
ேகா இ
தன. கமலா
க க
அைத க ட

ட .

க ைத பா தா . அவ
ப ைத
உணராத ேபா
க மலர
தா .
"அ அசேட! இத ெக லாமா அ வா க ? ேபசாம அ த ச
கைள இ ப
ெகா . எ க ெத
ஒ ப த , ெபா ப டைற ைவ
றா . நாைள
சாய கால
ச ப
ெகா


ேற . அ வைர
உ அ மா
ெத
டாம
பா
ெகா . நட தைத ப
யா ட

டா " எ
அ த ச
கைள
வா
ெகா டா
ர .
"ச
ெகா
"ைகக
மன

ேபா

தா
பரவா
க ேவ டா ."

ைல ர

. அத காக உ

ைககைள இ ப இரணமா

இரண படாம தா எைத
ெச
ட ஆைச ப
எ ண க
ப ற
கைள ம காம வாழ

இ த வா ைதகைள ெசா
ெகா டா ேபால
தா

வய
.அ ப

ேறா . ஆனா ைகக
வ ைல."

அ கமான
ைமைய வரவைழ
பத
அவளா தா
.

கமலாைவ
ெகா
ேபா
ர ச
ெத
நட தேபா
ஏற ைறய ெத அட
ேபா
த . ெந ேநர கதைவ த ய
நா கர
ெத

கதைவ
ற தா . கதைவ தா
ெகா
உ ேள ேபா அ பா
ப பைற
ள ைக ேபா டா . காைல
ைனவாக ப த ட ெகா
ேபா ெகா

ேவ

எ ற மான ட
ேநர எைதயாவ ப

கைள ஒ கா த
உற க ேபாகலா எ
அ பா

க யரச பார யா
பாட ெதா
அ . தானாக
பா

அ ேபாைதய மன ைல
இதமாக இ

தப க
த .

ேமைஜ ேம ைவ தா .
தக ைத உ
னா .
ேமலாக ெத

தஅ த

"ேத

ேசா

- பல

கைதக ேப - மன
வா

க ழ
- ற
வாட பல ெசய க ெச
- நைர
ழ ப வ எ
ெகா
இைரெயன
மா
- பல
ேவ ைக ம தைர ேபாேல - நா
ேவென
ைன தாேயா?"

அ பா ேபான
க ,
ப ைத தா
கா பா ற ேவ
ய ெபா
,
ைட கா
ெச
ய இட பா
கவைல, ைகைய ஒ
ெகா

த ,

ேதட ேபான இட
ஆளா
த னவ
- இ தைன எ ண க
ைமயா
கன

அவ மன
பார
இ த பா
ஏேதா ஓ உண
ெபா ைய
ய .
கைர தவைளக


, ெத ைன ம ைடக கா
ஆ சரசர
ஓைச
த ர, இர அைம
இைண
த . இைட ைடேய ெப ய சாைல
லா க ேபா
ச த அ
ஓ . ஊ உற

தா
த மன
உற காம
அ த
பா
எ ண க
ைள ப ,
ேபா ைவ ேபா
கமாக இ த

இ ப எ ண
ைள ப அவ
பழ க . "ேசா ைற இைரயாக
கால
இைரயாவ தா வா ைகயா?

உழ
ெகா
றைர

உழல
ைவ
ெகா
வா வ தா வா ைகயா? றைர தா
, த ைன


ேப
க வ தா வா ைகயா? இைதெய லா
ட ெப தாக ஏேதா ஒ
வா ைக


அ ல வா ைக காக இ
ற ."
தத
ைர ெத
த மா
இவ ைற ைன தேபா
அவ ைடய உட
மன
மல
தா ேபா ஒ

ஏ ப ட .ப
க க
உட
தா ேபா ஒ

ஏ ப ட .ப
க க
உட
உர றா ேபால

தமான ைன க
இ ப ஒ
எ ேபா

. ைன ெத த வய
இ தைகய
ைப அவ பல ைற உண
றா . பவளம
ைக
மல றேபா ேதா ட

ஒ ெத க ந மண பர
ைறவ
. அ வமான ல ம த க
மன
எ ண க
வள

றப வ
அ தஎ ண க
மல
யா எ
றவ கைள
ஒ வைக ஞானமணேமா என த க
தமான
ைல ல .

ைமக ேசா
ள ைக அைண
ப சா
ேபா
ட மா
காைல
நா

நா
கர

ைவ

தன. தக இர ெடா
ைற ைக ந
ப ைக
ேபா

ெகா டா . உடேல கன
கமான உற க அவைள த
ய .
ய வ

சா

ச ப த
ைகைய பா
ைற. பா கார
மாத

ேபானா . அ
றவைர கண

ய . ர
ைற
இலவ


ழைம
பதா

பா ஊ
ெகா

ேபா
தா . கா ைய ேபா
ெகா
த கமலா
அ தச
ைய ெச ைம ப
ற ப டா
ர .

த நா இர வா
ெகா
வ வத

ப த க
ேவ
யவ தா . ஆனா ஏைழகளா
பவ க ஒ வ ெகா வ
ேவ
யவரா
பதா எ ன பய ? உதவ
யா . உத ப ேவ ட
யா . ச
பைழய ச
யாவத
இர
ம ேநர
த . ேவைலைய

ைய கா த
ைவ
ெகா த ப தைர ேநா , "இத
நா எ ன தரேவ
?" எ
ேக டா
ர .
"ஐ
ைற

பா ெகா , ழ ைத". ப த
எ தைன வய
ெப ணா
தா
எ லா
ழ ைததா . ெகா ச வ
ேப வழ கா
தா ப த இர ெடா
பா க
பாேரா எ னேவா? ப ப ட
ற ைப தா ய நா
ேபர ேபச எழ
ைல.
பாைய ம ேப
ெகா
டா . ச
ைய வா
ெகா
கமலா
ேபானா . ம ப ெனா

த . ந ல ெவ
, ரத
மைல பாைறக
ெவ ப
ேச
ெகா டா
ணா
காளவா மா


.

ந லேவைள, கமலா

ெகா
தா

ட ேவ யா
ைல.
அைற
த யாக உ கா
அவ . ர ைய பா த
ஆவேலா எ ெகா

ய பான ெச
ஒ ைற ெத
தா கமலா.

தக

" ர உன
ெத மா ெச ! உ

ெகா

ஓ னாேன, அ த
ழவ பா

ெச
ேபானா . காைல
நா
அ மா
சரவண ெபா ைக
க ேபா
ேதா . அவ உடைல அ த நாவ மர த
ெகா

ேபா
தா க .
அ த இட
ெதாைல
வய வர
ேம ெச
ட தானா .


பா ச ேபான ஆ க யாேரா பா
ெகா

மர த

றா க . அவ
த வர
ேம பா
இ ததா . பாவ
ன தா
ைட க
ைல, உ ைர
ெகா
டானா பா
பய !"
இைத ேக ட

உட

ஒ ந க பர ய . க க பய தா ேபா பரா
ந க ேபா ஒ உதறைல அவ உண தா . "நா
உ மன அவைளேய ேக ட . இதய ேவகமாக அ

ேவ

ைலைய பா
ெகா
ற ? அவ

"ேந

இர

கெள லா ெந
ெந
பா
தன. ைக ர க
ெகாைல ெச
ேடனா?" எ
ெகா ட . க
ேவ

கமலா பய
ேபானா . "இெத ன ர ! உன

சாகேவ

. பா

ெச தா . அத

றா ?"
நட தைத ப

இ ப

யா டமாவ ெசா னாயா கமலா?"

"
ேவனா நா ? உ ைன
எ ைன
த ர ேவ யா
ெபா ைக கைர
ஒேர
ட . இர அவ ைடய
எ ச
"ம

தா ேபா
ெகாைல
அவ
ட .

ெத யா . சரவண

ற , பாவ ."

த ந பாைச எ தைன ேவ ைகயாக இ
ற பா கமலா. த
னா உ ைர
ெகா
ேபாக எம வ
ெகா
ப ெத யாம உ
னா ச
ைய
டஓ வ
றாேன இ த
ழவ . ம த ெபா ைள
னாேல அக ப
அவமான

"

டைன

டனா

ற . எம இ தைன உ ைமேயா உ கைள
உ ைமயா ெத வமாக
வா றாேன?"

அைடய ேவ
இ த

தா

அவ

ெச த

த ைத ைன தா பாவமாக தா

"மரண
ேக இ த ஆ ற உ
.ப க
சா
றவ க வா
றவ க மன
ளஉ
"அ
மரேம

! ேமேல உ
ைகைய ஒ

ற , ர

!"

வைர இ தா ந

ற மா
ைக

ைய உ டா
றா க ."

ட எ ன? எ ேகயாவ ேவ
பா தாயா? உ த
ெகா டானாேம, எ
ட ெசா லேவ இ ைலேய?"

ஏேதா

"ெசா ல
ைலதா . என
எ தைனேயா கவைலக கமலா. அ தைனைய

ட ெசா
உ ைன கவைல ப த ேவ
மா?
ேளா
ற ற ெச
அ த
ேள பா கா பா ற
மா
இ ேபா என

ற ஆதர எ கவைலக ம
தா . இ தா, உ ச
இைத
ச ப
ேட . என
ைறய ேவைலக இ
றன.
தா சாய கால
ெகா ச
ப க வ
ேபா! நா வர மா?"

கமலா ட ச
ப டா .

ைய ெகா

னா . ேதர

"
கைரெய லா க
ேபா றா ேபா இ ப ெவ
அ ப எ ன அ மா தைலேபா ற கா ய ?"

ஓ வா

ைக

த இர
அவ
ந லவளானா


ெத
ெபா
ேபாகாம ஈேயா
ெவ
கா
ெகா
ற . அ த வ யாக ெச
நா க


ர க
அ த ப
காைல

தஒ

?

அைலவாளா ஒ ெப

"ஒ
ைல தா தா! இ ேக ப க
ெத
கமலா எ
ஒ பைழய ேந

அவைள பா

ேற " எ
ழவ
அ தாப சா

ெசா
ேமேல நட தா
ர . ெத ந
த க ம டப த ேக த
கா எ ேர வ
ெகா டா .
"நா கா பண ேச
ைவ
ெகா
றைத வா
தா த
யா
டா
ஏதாவ ஒ

ழவ

ெகா
ைழ றவ இ ைல அ மா! அ ப ேபா
,
ணா

வா க
. ரா பா
தர
ெர
ெகா க மா."

றா .

பா இர டைர அணா
ஒ றைர பாைய அவ ட ெகா
. அ த ப ெனா ேண
கா ம ெவ
பர

இ ைல, கலகல
இ ைல. ெவ ைல பா
கைட கார க

ெகா
தா க . ெத
, ேகா ர
, மைல
பரம க ேதா
தன. ேம ேக ர
ேவ லய

ர ஓ ெச


ர க
அத

தா
க ேம ப .
ைகைய மைல ேநா

ேபா
. ேவ
இ ைல.
வா கா

ேயா த

, த ைகக

ட பா கெள ற

ைன

வ த .ஓ ட
ைழ
எ டணா
வா
ெகா
ெச றா . ழ ைத ம ைகய கர , "அ கா ெரா ப ப
ற "எ
ஓ வ வா ப
ேலேய

காைல க
ெகா டா . வா ேபான
யகா
மா
ழ ைத

ப ேசா ெத ப ட . நா கர
யத
ச ப த
ப ைகய ேக வ
கைள
ேபா உ கா
தா . ந றாக இரச
ய க ணா

ெத வாக ெத ற மா
இள
க க
ப தா எ வள
ள கமாக ெத ற .
அவ ைதக ப
பழ
மர
ேபாவதா உண ைவ ெத யாம மைற
ெகா ள
ற . இளைம
அ ப மைற க
வ ைல.
ஓ ட
வா
ைவ தா .

வ த

ெபா டல ைத

" சா டைலயா அ கா?" எ
நா
க ைத ஏ
பா
ேக டா .

"சா

டா
. கமலா
னா . அ ேக சா

ெபா ைய ேபால சமய
"உ

க ைத பா

"ேபாடா அ க

க ேவ

கர தன

ேபா
ப ேந
உத

தா சா

ரச , சா
ேமா?"

ெச
ட மா
ட மா

இைல

ேத . டமா ேட
ட ; க சா
றந

உல

இைலக

தைத ெதாடாம

ேவ

வாதமாக
க ."
யா ேம இ ைல.

ெத யைலேய அ கா."
ெத யற

-இ ப
ேக
தா
ர .அ த

ைக உ டா
. இைல
இ தைத சா
உண
ெபா
ைறய
ைறய ர
மன
"அ கா! தபா கார ெகா
ெகா தா
நா கர .

ேப

'சா

'எ

டா

னா அ கா
ேம அவ க
ட ெதாட னா க . அவ க ைடய இைல

ஏேதா ைற
மல த .

ேபானா " எ

ல க த கைள ெகா

வழ க ேபா அ தாப க த க தா . அ த மாெப
த ழ ஞ

ைன ம டப எ
யாக ேவ

ஆேவச ேதா வ
உண
க இைளஞ ஒ வ . ர தன
நைக
ெகா டா .

பர

ேலேய

தா

" ைன ம டபமா ; ைன ம டப ! ம தைன மற
ம டப ைத க
ைன
ைவ
ெகா ள பா
றா கேள! அ த ம டப
ேதா
றஅ
வார
எ கைள

டா கவைல
த .இ
ெந கால வா
ப ேயா

கேளா
ேபாராட
ேவ
ரா " எ
ெவ ேபா வா
ெம ல இ ப ெசா
ெகா டா .
டைல ெப

ைற ெம
க ேபானா .

வ ேபா ப வ

ைற

ய .

டா ேசா


இைற

பா
ைந
யாக கவைல ப வ ? வா ைகேய அ ப

பாைன

இ ைல. அவ ைற
தா .
தாேன?

அநாைதயாக
ெகாணர ய றா

ைர ஊ

த . எ ேபா அ
பா
ைந த க

ேமா? எத ெக
ேபா தா இ
ற .

இ ைல; பர
ற இ ைல. ைக
இர டைர அணா
ேம கா
ற ட ெசா
கட ேக க

இ ைல. ர அ
ெகா ேட
ேபா அ தா யா

ெகா ள
யாத லவா? அ ைக
ப தாேன அ ைக!
ெகா ேட

தா அவ .
ேபான அ மா
இல
கரமான க ைத மன க க
ைன
. அ பா
கேமா ய
லாம
ைன
வ த . ட
டமாக
உட
தேத ெயா ய ெந
த ய
ைல.

அ மா

ைன
ய ேபா ெந
கன

னா ய ம
க ேபா த

வ த தா ைம க
வா ! வாழ ெச !' எ
ெசா வ ேபா உ
ைய உ
த .

ேபா ஒ
ட எ
அ த க . 'ெப

ெவ ேய ற ப வத
தயாரானா . அ ைக
ெக ைட
ெச ற
னா ேபா அவ எ
நயன க

ெச ைய ெதா வ ேபா அக
அழ அ த க க

.

த .
ேண!

காரணமாக
தன.
மல

"சாய கால ைவ ய வ தா த ைய பா க ெசா
. ழ ைத ெவ
ெத
அைலயாம பா
ெகா . நா வ வத
அ க ேநரமா " எ
நா கர ட ெசா
ெகா
ைடைய எ
ெகா
ற ப டா
ர . நகர
எ காவ ஒ ேவைலைய
பா
ெகா
தா
வ எ
அ ேபா அவ உ ள
ஒ ைவரா ய

த .வ
ப , மன
ைவரா ய , க க
ஒ , ைக
யதா ந னமா
ெப க
ெகா
ற மா
ைட. ம ைண
ெவ ப ைத
அ கமாக உண த யா
அ தஅ

கா க ெநா தன. ேநாைவ அவ ெபா
ப த
ைல.
ைக
த கா
எ வள
ர ப
ெகா
நட தா . மன
ெத
, நைட
இ ேபா வா
ெவ வ
த .

ேபாக
ேவக

ேமா, அ வள
ர ேபா இற
ெகா
தா
ர . அவ

யாயமான வா ைவ ேத ஓ இள ெப இ த ெப ய நகர
ெத க
அைலவ
ெவ க
ேவதைன
படேவ
ய ைல. இேத ம ைர
ெத
ஆ ர கண கான ஆ

ஒ ைற ல
ைக மாக ஒ ேசாழ நா
ேத னா . ர
யாயமான வா ைவ ேத றா .
அவ ைடய க க அ த நா
உைழ ைப வா
ெகா

ந ல ம த கைள ேத ன. வ

ேகா ர கைள
வா ைவ ேத ன. உத
யமான ம த கைள ேத ன. க ேணா ட

வ ேத ன.

ஆனா அ ேக ேகா ர க தா ெப தாக ெத தன. அைத
உ பட
யவ களாக தா இ தா க . எ
ேவைல கா

இ ப

தா
ெப
யாய

ெச
ள (தா ச

ய )

ம த க எ லா மன க
ைல. ேவைல கா
தா

அைத ெகா க மன
ைல. அ ப ேய ெகா தா
அைத ஒ ெப
ெகா க மன
இ ைல. " ேகா
ெகா ளாேத அ மா! எ ெப மா
ைன
ெகா
ெசா ேற .
உ ைன ேபா இல சணமாக இ
றவ க இ த மா
நா ேப நா
தமா இ
ற இட
ேவைல பா க வர டா . அதனா வ
உப ரவ கைள எ னா தா க
யா " எ
உபேதச ெச

னா ஒ வயதான மாேனஜ . இல சணமா
லா
டா அ
ைற;
இல சணமாக இ ப
ைற. அ க
றைம
ைற; அ க ேசா ப
ைற. நா

நர
இ லாத வ ைத ெக ட உலக இ . யாய ைத யா யா ட இ ேக சா ப ? யாய


இ தா தாேன சா பத ?
ஏமா ற

ேசா மாக ேமல ேகா ர வாச
ைய கட
ேகா ர வாச
காக நட
ெகா
அ த இட
ம றஇ

அ ேக ேந த
ய .அ ப
சா
டா


தா

ஹா ேரா
ர .

ற இட

- அ ஒ நா ச . ெத ேக
ஒ லா
வட ேக
இ ெனா லா
கா க மாக
ெர
பா தன.
ெவ
ேநர
அ ப ஒ ெந க
. ர
எ ேக ல வ எ ேற ெத ய
ைல. க க இ
டன. தைல
ேய ைக
ைடேயா ந

ைல ெகா ேபா
.

இேத நகர
ஆ ரமா ர ஆ

இ ப ஓ இள ெப ந
த மா
தா எ தைன மகாக க
உ ள க
ெகா
பாட ைன
?ஒ
ெப
ப வ தா ஓரா ர க க
உ ள
ேம? க ண
ச தைல
ப வ தைத இள ேகா , கா தாச
கா யமா னா கேள! அத ெக ன ெச யலா ? ர
க க வா
தைல ைற
ற க
ைலேய? ெவ
ம த க வா
ற தைல ைற
அ லவா அ த ேபைத ெப வ
டா .

யாய

5

ேசா ெய
ேதா

ேசா ெய

கைரய ற ெவ ள
ைரெகா
பாய,
ைற இஃ லைக
ப ஒ த ெந ச
ேசா ெய றேதா
ேசர
ைம
ேசா
ெகா ைம ெத ேன!
-பார
மய க ெத

தேபா ஒ கண தா எ ேக இ
ேறாெம ேற ர
ள க
ைல. ஏேதா ஒ ெப ய
,

ைல
கா ைற ழ
ேழ


பைத உண தா . பர க பர க
தவாேற த ைன
பா தா .
அ ப அவ ஒ
யாம
பா தேபா தா ச

ேசாபா
அம

அ த அ மா எ


ஆ தலாக ேப
ெகா தா .

" ய இடமா
றேத எ
ச படாேத அ மா! இைத உ ெசா த
ைன
ெகா . ஓ உற னைர ஊ
வ ய
இர
ைலய
ெகா
ேத . ட
ஹா ேரா
ேமல ேகா ர ெத
கா
யேபா தா
ேக வ
ெகா
அ ப மய
தா
கா ேலேய எ க
ெகா

ேட . இ ேபா
எ க
தத
அ கமாக ஆ டவ

உன
ேவெற த ப

கவைல படேவா, பய படேவா ேவ டா ."

மா
கா

ைழய
. உ ைன எ

றா . ேழ
பட
ைல.

ெத

ெகா
தேபா தன
ேந தைத ப
அ த அ மா
யைத ேக க
ெவ கமாக இ த

. எ ன நட த எ பைத அ த அ மா
ள ய
தா
அவ
ஒ வா
த . நா த த
க அ த அ மா

ெசா ல ெதாட னா .
"உ க
எ ப எ த வா ைதகளா ந
எ ைன கா பா
இ ேக ெகா

"ந
இ க
. கா
அ ப தா பரா
பா
ப க இ
கா பா
ைழ
றா ."
"இ த ப


ற . ஒ ெவா வ
" எ ன ெசா
"வா


ட மாக ஒேர ெந க யா
ற நா ச
ெகா
நட பதா ெப ேண? ந ல ேவைள

ைன
றன எ
தா ெசா ல ேவ
. ம ைழ

ேட .

க கா பா
க . இைத ட ெப ய
ேயா,
பாமேலா அைட ற ப
அ !"

றா ? எைத ப

ைகைய ப

ெசா ல ேபா ேற ? தாைய ேபா வ
க ..."

ெசா

ெசா

ேற ! அ

இ ப

றா ?"

ப தாக தா

என

இைத ேக
அ த அ மா
தா .
ைப
சர ேபா
ைம
மைற த அ த நைக. ஒ
கா அைம த ெவ ப வ ைச அ த அ மா
"இ த வய

ழ ேபா எ ேக ேபச க

ெகா

டா


றா

ற ."
ேதா

.
!"

"ேபச க
டதனா எ ன இ
ற ?அ
க றவ ைற ெகா
வா
யல
வ ைல. வா ைக ப ேப த யாக இ
ற . அ ேக 'ெப லா'னவ கைள ேம வ

றா க . பாஸா றவ கைள


றா க . எ லா தைல ழாக தா

ற . அைத ' ப ' எ
றாம ேவ எ ப
வ ?"
அ த அ மா

ய பா மல த .
தைள எ
ேத
பா
அல
இ த ெபா ைள த க எ

ெகா டா ேபா ற மல
அ . 'ஏேதா ந
ைசயா
த ெப ,
ேநர
ைவ
ெகா
டலா எ ற சாதாரண எ ண மா

ேம அ த அ மா
அ கைற
மேனார


தா
எ ேபா
தா
அதனா மண காம இ க
அழ ய ற பல த ெப ைண அ
ழ பா உ வா
ேபா
தா

யமாக எ ய
ெத

த .
யா .
. அவ எ ேக

ேப னா
, யா ட ேப னா
, எ ேபா ேப னா
, மேனார
த மண ேபா ெசா க

மண ற . அ த மண ைத
ேபச அவளாேலேய
யா .

" ைறய ப
றா ேபா
ற . உ ைன ப
என
க த ப ேபா அழகாக
அளவாக
ேப றாேய !"
த ைன ப
அ த அ மா ட ெசா

க ப
எ ற தய க ட அ த தா ைம க
த க ைத
ெபா
மன
ய த சமய
ைன வ தேத தா
வ த .

ெகா ச ெசா , அ மா! ப

ெகா ள ேவ
ய அவ ய தானா
பா தா
ர . காைல
க அ ம ப
அவ
ைன

அ க
ைம எ
ெசா வத
ைல. அ க இளைம எ
ெசா வத
ைல. ந தர
வய
அ கமான வய ைடயவளாக ேதா
ய அ த அ மா

ஒ சா
இ த . ர த மன ைத ெம ல ெம ல ெந ழ ெச
ஏேதா ஓ உண ைவ எ ேர


க டா .
"நா உ ைன ப
ேக ப தவறானா ம
;

தா எ
ட ெசா வ
தவ ைல. ைறய ர
ெகா டவ மா
வா ைகேய ப

னாேய, அ
உ ைன கா பா ற
மா எ
அ வத காக தா இைத சா
ேற ."
கமாக த ைன ப
ெசா னா .
ெகா ள
இ ைல; ைறகளாக ெசா
அழ
த ைன அ
க ப
ெகா டா .


ெப ைமகைள ெசா
ைல. ெசா ல ேவ
யைத அளவாக ெசா

"உ த ைதயாைர ப
நா
ைறய ேக

ேற
இர ெடா

ேற . என
ெசா த ஊ ம ைர தா
அ பா இல ைக

இ ேபா தா ஊேரா வ
ைறய ேத ைல ேதா ட க இ தன. எ கணவ காலமான
ஆள

ைல. எ லாவ ைற
ெகா
ஊேரா ,
இர
ெப க . ஒ


எ டாவ ப
றா
ஏேதா கட

நட
ெகா
ற ."
"உ க

ெபயைர நா

ெத

அ மா. அவ ைடய தக க

.
ட காலமாக கட
ேடா . எ க
அ ேக
எ னா ஒ

கா
ேடா வ தா
. என
.
தவ க

றா .

ெகா ளலாமா அ மா?"

"எ ைன ம கேள வ எ
ம களமாக இ
ேற எ பைத?"

வா க

. பா

தாேயா இ ைலேயா, நா

எ வள

அ த அ மா
ெகா ேட ேவ ைகயாக ெசா வ ேபா தா இ ப ெசா னா .
ஆனா
அ த ெசா க
ஆழ
யர
ைத
பைத
ர உண தா .
எ ேபா ேம இர
வைக.
பத காக
எ பத காக
ப . இர டாவ வைக

ப .

காம இ
ஆ றாைம ஒ

க டாேத
ெகா
ற .

ம கேள வ அ ைமயா த
ைலைய ப
'வா ைக ஒ
ப 'எ
தா
யேபாேத அ த அ மா
இ த
யர நைகைய
மன

தா


வதன

ஆ றாைம ெத த .
மல த ய நைகைய

.

ெம வாக க

உ கா
ெகா
பா த ேபா ஜ ன வ யாக ெத


ெத த . அ தான ப த ெத எ
ர அ மா
ெகா டா . த
அ மான ைத உ

ெகா வத காக, "இ தான ப த ெத தாேன?" எ
அ மாைள
ேக டா . 'ஆமா ' எ

வ த . பா
ேபா ெச வ ெச
ைப கா
ெப ய
டாக தா ேதா
ய .ப
க க ப த தைர. வ ைறய ெப ய ெப ய பட க .

ப கெம லா ஆ உயர
ைல க ணா க . ப
உைற ேபா
ய பா கான ேசாபா க .
த தமான ேமைஜக ,
ெச வ ெச ைம ெத த
யவ ட அ
எ ைம
ெத த . தைர
, வ
ெச வ
ய . தா ைம
ய . அட

அைம த

ய . ஓ யா
த உலக வா
இ வள தா எ
வா
மற த அச ெத த ;
வா
தஅ
ெத த .

ழ ைத
ல க மல த ெந


பாைல ேதா
ேகா
ேயா ம கேள வ அ ைமயா

த மா

ெந

வ வ யாக

றா .

"எ ன மா இ ப
பா
றா ? நா வ ேபா பாழைட த அர மைன மா


ெப சா
ெபா க மயமான தைர மாக இ த இ த
.
த ெப
ஆட பர
அ க ப .
மாத
பண ைத வா ைற
இ ப மா
என
இெத லா அ
ட , அ மா! ஏேதா ெச லமாக வள
ட ழ ைதக
த ட
யாம ேபா ற ."
"உ க

த ெப

எ த க

றா .
ெசா னா

றா ?"

"அெம க க
ேச
ேற . இ த ஊ
இ ஒ வச
ைற
ர .

க எ லா நக
நா


த ேய த
றன. காைல
த லா ள
ேபானா ஐ

றா . கா இ
ற . ைரவ இ
றா . இ த ெப ய

ேபா வர ெவ கமாக இ
றதா அவ
.
தாக ஒ
கா வா
தரேவ
மா . அ வைர

தா ேபாேவ எ
வாதமாக ேபா வ
ெகா
றா .
ய கா
ெசா
ேற . பண ைத ெகா
ேறென றா
கா
லப லா ைட ற ?"
"இ த ஊ
இர
ெப க க
க இ
ேபா எ ப ஆ க க
மன வ த உ க
?" இ த ேக
ைய
ேக

அ த அ மா
பா தேபா ேக காம இ
கலா எ
ப ட

.
"இ த ஷய
நா

ஒேர வ ட
ச , மா ப ட
அ த
ைல அவ க

ேச க
க ைத

ெகா ச
ேபா கான க
ைடயவ , ர ! ெப க வா ைக
பழக ேவ
ற .
மணமா
ச ,
மணமான
ைல
பழக வா ேப இ ைல அவ க
.ப
ற கால லாவ
ைட தா
கால வா
ந லெத
ைன றவ நா ."

ெம ல
தா . றேரா க
மா ப
ேபா


க க ேபா ேதா
ெப பாேலா
. ஆனா

வழ கேம த . தன
மா பா
ளக
கா
ேபா அவ மா ைள ெச
த க
னைக ஓ மைற . அ பா ட
அவ
ைட த ப
அ . ர
னைகைய ம கேள வ அ மா பா
டா .

"வ ட
ைலக இ ைல எ ப தாேன க த ! ெப மா ப ட
ைல
பழ னா
ெப தாேன! ெப ைம
வா ைக ஒ
கேள த . அைவ வ ட ைத ேபா
அழகானைவ. ச ரமாக
இ க ேவ
ெம
நாமாக ைன ப தா ெப
தவ ."
"வா ைக
ச ர பா தா
க ைத தா ேவெறா

"வ ட

. ெப

."


வா

(சாம
ய ) அ க ேவ
ெசா னா , ர ."

. வ தவற வா
ைக ஒேர வ ட

ைல. ச ர

தவ

ம கேள வ அ மா

ேம
அ கமா
.'
இ த வய
இ த ெப ணா ந
ந ெக
எ வள

எ ேபாதாவ
ட ெத

ற ேபா க
ெப


இ ப ஓ ஒ

மன
ைன
ெகா டா அ த அ மா .
த ைன அ ேகேய சா ட ெசா

ைல. அ த


வர
த மான ேதா

டா அவ .

ற .ச

ட இேத

சாம
ய உ
இ ைல எ ப எ

. தவற
த ைத

இட

ஷ'
ஊ இற
ற மா
க தமாக ப
ெசா ல
ற .
கைள ெசா
ேபா இ த

தா வ
றேதா

அ த அ மா வ
ய ேபா
ர யா ம

னா , ெத

வதன
தா ேபா
ட . தா
ழ ைத ேபா


னா

"ேந வைர என
இர
ெப க தா . இ ைற
றாவ ெப மா

ேச
றா ; வா, எ ேனா உ கா
ஒ வா சா
ேபாகலா " எ
அக

மலர அ த அ மா அைழ தேபா அவ ேபசாம எ
உட ெச றா . சா பா
அைற
ேமைஜ
எ ெர ேர இைலக ேபாட ப
தன. சைமய கார ெப ப மா னா .
ைக வ
னா ேபா க ணா
தக பர ய
ட ேமைஜ அ . ர த மா னா . அ ப
அம
உ ப அவ
ய பழ க . "உன
ேமைஜ
சா
பழ க
ைல ர ?"
"இ ைல."
"பா தாயா; இத
தா மா ப ட
ைல
ேக யாக நைக தா ம கேள வ அ மா .

பழக ேவ

ெம ப " எ

"ம
க ேவ
அ மா! உ கைள எ னா
ெகா ளேவ

ெந
ைம ள
ேதா ற மாக பழைம

ப ைப கா
ைம கா
க . லவ
பழைமைய ேபா
க . லவ

ெசா

ைல.


க . ேப ேலா
ைமைய

ேப
மா
பழ
நாக
ேக
ேக

க . ேந
வ த பழ க
ஆ ர கால
பழ க ைத
ெகா ப தா
ப ட
ைலயா? தைர
உ கா
இைல
சா
வ என
பழ க . எ த ைத
க . அவ ைடய த ைத
பழ க . பா ட , ெகா
பா ட கால ய பழ க ைத

ேபரா நா ஏ
ட ேவ
?அ
காக பழ க ைத மா
ெகா ளலா .
பய
பழ க ைத மா ற
டா . என
ேமைஜ
சா ட ெத யா . உ க
யாக ப மானா நா தைர
இைலைய எ
ேபா
ெகா
ேழ உ கா
ேவ . க
ேழ வ தா நா உ கைள ேக ெச ய ேந
."

"ஏ அ பா! ெப ய
டத ப
யா ேபா

தைலைய

"உ த ைத ம
அத காக ஒ பாரா
த ைதைய ப
டா . க
சா
"
ேவ

கா யாக இ
றேத."

றாேய! உ

இ ேபா உ ேரா இ தா உன
ழா நட ேவ நா ."

தா

தா .

ெகா

ேப எ
ேசாக க

ைளயா டாக வாைய ெகா


த . ேப

ேநர ேப

ெகா

ெபா

மைற த . அவ
த .

இத க
ெமௗன

தமானதாக ேப ைவ தாேர,

த ைக, த க கா
ெகா
பா க . நா
. என
ைட ெகா தா ந ல ?"

ற ப வத காக எ
ேபா

தா

ெப

தா .

ஏதாவ சைம

ேபாட

"ேபாகலா இ . இ த உ ெவ
ேபா எ ன சைம க ேபா றா ? எ லா ஒேரய யாக
சாய கால ேச
சைம
ெகா ளலா . ஐ
ஐ தைர ம
ன ெபா
ெப ய
ெபா

வா க . அவ கைள பா
டலா . ைரவ ட ெசா
கா ேலேய
உ ைன ெகா
ட ெசா ேற ." எ
ெக
னா ேபா அ ேபா ேவ
ெகா டா
ம கேள வ அ மா . கா பா
உத ய ந
கடைம அ த அ மா ட எைத
உடன யாக

ட வா எழ
ைல ர
.க
கைள ம

ேபச நா எ
;
ப கைள ம
ேபச நா எழ
ைல; உ கா தா .

காைல
நட தைத ஒ ெவா றாக ைன த ேபா
ேநாதமாக தா இ த .
த நா
ட வ த ழவ பா
க ப
இற த ெச , வ
ப ட மன
ர ேயா ம ைர நகர ெத க
ேவைல ேத அைல ேபா மய
த - ம கேள வ
அ மா கா பா ய , அ த அ மா ட ேப ய வாத ேப
க எ லா
ைன
பா த
ேபா கைதக
ப ப ேபா
த . வா ைக
நட காமலா கைதக

றா க .
வா ைக
தக
ஒ ெவா ப கமா
ப ப ேபா எ பாராத

ய க
ப கைள ைன ப
ைவ க டா
ர .

ம கேள வ அ மா

ெபா
ேபாவத காக மா ெக லா அைழ
ேபா
ைட
கா
தா . இல ச கைள இல ய
லாம ெசலவ
அழ ப
தா க . மா அைற
ெப ய க கார ஒ
இ த .

ெகா
ைட

"இ ம ய
றேபா இ
ைச
ர எ
. இல ைக
ெகா ச இ , நாலைரயாக ேபா ற . இ ேபா ஒ ம ய
ஆ ச ய ப வா " எ
ர ைய அ த அழ ய ெப ய க கார
னா ம கேள வ அ மா .

ெகா
வ த .
. ேக டா

ைகைய

யாேனா ஒ ேபா

இ தா ஒ
ைற ஒ
த க கார . அ த ஒ எ

அழகா அட ய த ேத ெவ ள பா
பா த ேவக ெத யாம வ
ேபா
த . ர
ெகா ேட ெசா னா . "க கார கால
க ைவ கா
ம த ைடய உ ந ட அ
ெத ற . ஒ ெவா ம அ
ேபா


ஒ ேக டா

ெபா தமாக இ
.
சா
தனமாக

."
"ேபா அச
இ ப அ

ெப ேண? உன
ேப னா ெபா

வா ைகைய ர கேவ ெத ய
ைல. எ
. இ ப
ேப வ ெசய ைகயாக இ

"ெசய ைகேயா, இய ைகேயா என
"எ ேலா

, ேதா றாததாக தா

"நா மா ப ட
ைல
த பாக
இ கலா ."
"பா

தாயா? பைழயப வ

பழைம
ைம

. ழ ைதைய

வாைய


அ கமா ய

தப ேய ப
பா த

கா ேபாைர வ
ெம
ய தாவ

ேதா
உன

வய
ற ."

நா

யைத ெசா ேன ."
ேதா

பழகாதவ . ஒேர மா

ெரா
னா
வ .
அ ைக

ற ."
ைன

றவ . என

ேதா

றாேய எ ைன!"

பால ேபா
அ த அ மா ட ேப வேத இ பமாக இ
அத ேகாப ைத அழ பா ப ேபா அ த அ மா

ேப வ இ பமாக இ த .

அ த அ மா
த ெப க
வ தா . "க
ேவைல நா கைள

ழைம ட வ
ைவ
உ ைர வா
றா க அ மா" எ
ைப
ைற
ெகா
வ தா ப
ற ெப . அவ ைடய ேதா ற ைத
அச
ேபானா . ப சா ெப கைள ேபால ைபஜாமா
ச ைட மாக
மய
ேதா ற . ேமக
கைள
யா னா ேபால ேதா

. ர
க க
ன. த
ப ேபா பா
பழ ய க க அைவ.

"ெப அழகா
கலா . அ அவ ைடய தவ இ ைல. ஆனா அழகா
பதாக தாேன
றைர ைன க ெச ய வ
ய வ எ தைன ெப ய பாவ " எ
தா அ த ெப
ேகால ைத க டேபா
ர எ
னா . எ
யைத யா ட ெசா வ ? யா ட
ெசா ல
ைல.
ம கேள வ அ மா த ெப
ர ைய அ
க ப
னா . அ த ெப
பா ைவ, ேப எ லாேம அல யமாக இ தன. அ த ெப ஆ ல

கல
ெப தாக
கலகல பாக ேப னா . ெப
ெபய 'வச தா' எ
ம கேள வ அ மா ட
ேக
ெத
ெகா டா
ர .
ேநர ேப ேனா எ
ேப ெச த
ன ர ைய

ேழ த ேய த
இர ைட

ழல மா
ேபா
டா வச தா. அவ
தைல மைற த
ம கேள வ அ மா , "இவ
ஆட பர ெகா ச அ க " எ

மன ைலைய
ெகா டவ ேபா
தவா ெசா னா . ர ஒ

ைல.

ெம வாக
தா .
"இைளயவ
டஇ


ைடயா . ஏேதா ெபஷ

ேபானா . இ
காண
ைலேய" எ
அ த அ மா ெசா
இைளய ெப உ ேள ைழ தா . அகல கைரேபா ட ப
பாவாைட
ெப அட கமா அ மாைவ ெகா
தா .

ளா (த வ
)
ெகா
த ேபாேத
தாவ
மாக இ த

"ெச ல ! உன
இ த அ காைவ அ
க ப த ேபா ேற . இ ப வா" எ
இைளய
ெப ைண அைழ தா தா . இைளய ெப அட கமாக வ
ைக
வண னா .

இவைள
த .
ப பா கான ெப ணாக ெத தா ெச ல .
"இவ
இைளய ெப

ேப ம
ைண ப

ெச ல
ைல. என
இவ தா ெச ல " எ
ெசா னா ம கேள வ அ மா .

ெப ைமேயா

"இ த ெப
ட தா உ கைள கா
ேற " எ
தய காம தன
ளக
அ மா ட ெசா னா
ர . அ ேபா
தவ மா
இற

ெகா

ய அவ கா
ேமா எ
ெத ய
ைல;
தா
எ ப தா


.

ைத அ த
தா .

ைல

"உ ைன கா பா யத
ெவ


ேபாதா . அ க


ேபா
ெகா
க ேவ
. நா
வ ேவ . ெசா
றாேய வா ைக ப ; அ
உ ைன கா பா வத
நா ஒ வ ெச ேற .
ரேம ெச ேற . இ ேபா
ற படலா " எ
த கா ேலேய ர ைய ஏ

னா ம கேள வ அ மா . ர
ற ப டா . தான ப த ெத
ேமல ேகா ர ெத
கா ைழ த . மாைல
மய
இர மல
ேநர .
ேல ள ெகா ெவ ள . க ணா ேம
தஉ


வ ேபா

பலாக ம க
ப ேவ வ க
கலகல பான இட
அ .
மா

வ ைச, கைடக
ட , ல
வ மாக ள பர கா
சார

ள க எ லா பா
ெகா ேட ர கா
ெச றா .
கைடக
ள க
யாய ெமா தமாக
லைரயாக

ெகா
த .
யாபார
பாக நட ற
ட ேநர . வட க
கார கைட ஒ
ச பா
ெந

மண
ைக
ைள த . ேசா எ
கைரய ற ெவ ள ேதா

ைரெகா
பா வ ேபா
இல
அ த
. கா
ேவக
ஓ ற ைர பட ேபால
அ த கா கைள பா
ெகா ேட ேபான அவ மன
ேசா வ
த .
ைட ,
ப ேயா
வ த த ைக, த யைர
ைன ற ேபா கவைல வ
ைற த . கா
வ கைள
கைள
மா
ெகா
ைர த .
'சாய கால கமலாைவ
வர ெசா
ேத . அவ ேவ வ
கா
பா .
ழ ைத ட ேப
ெகா
ைலைமைய ெத
ெகா
தாளானா அவ
க ைத
ஏெற
பா கேவ ெவ கமாக இ
ேம! கட ேள, உலக
ப ைய
ப ைப

இட
ஏ ேச
பைட
றா ? வ ைற
வா ைமைய
ஏ ஒ றாக இைண றா ?'


ைன

ைல. ஆனா கா
ம ைர
பர
ற ேபா
சாைல
அ த சாைல
அ ஓ ஓயாத ெதா ைல. ஆ டா
ெத ேக

ர ேபா ற ேநர .

ட . இர ேவ ேக அைட
இர
ேவ ேக க


உ ள ேக

த .
றன.
த .


ர ேபா
. ேக
ற தா க . கா ம ப
ைர த .
வாச
ேபா
எ ேலா
கா
ப கா
இற க

ைல அவ .


ம டப

ேலேய இற
ெகா
டா . "அ மா
ைட பா
ெகா
வர ெசா னா கேள"
எ றா
ைரவ . அவ
அ ேக
ேற த
ைட அைடயாள கா
நட தா
ர .
கா
ேபா
.
வாச
வ தவ
பைத க
ைக தா .

யாய

6

லைவ
கைறக
ைட
வ ப த க ,
ைனைவ ப
- மன
அைலக
ைற
ந ன ெத
தவ
ெகா த மன மாக
ர எ
ெப ம ைர நகர
நா ச
மய
தேபா ம கேள வ ய மா
, இ த கைத
வாசக க
தா அ தாப ப
உ ள
தா க எ
ைன
ேதா . ஆனா அ
அ ேக அ த ச பவ நட த இட

ஓ இள க

ற ! ெவ
ம த க வா
ற தைல ைற
ப ைத க
ெகா
டஒ க
ளமா? '
ேபா ட க ' வா
றா
லவா இ ? 'ந ெத
ெப மய
தா ' எ
'
' எ தலா . க எ த

த உ ள யா ைடய ? ைகக யா ைடயைவ? அ
ெகா ள ஆவலா
றத லவா?
ச யகரமான அ த இைளஞைன ச
கலா வா க .

அேதா, அ த நா ச
ெத றேத; அத
' னா

ைற த ெசல
ேநர . அ சக
பா தா

அ சக


அைற

ப க க

ைழ

கஅ
ழ ைக பா த வா
அைம த 'அ சா
அ ேக நட பைத கவ
கலா .

'ஒ

சக - எ லா தமான அ ேவைலக

ெகா ள ப .
த ேநர 'எ
ெப ய ள பர பலைக ெவ ேய ெதா
ற . அ ேபா ச யான
பக

அைறைய ெத
பா தா
அைற
ெத ைவ
றாக ெத ற த
அ அைம
ற . வாச

ற கா
ைமயாள ேபா ேதா றம
யவ ஒ வ இற
ேவகமாக உ ேள வ
றா .
ைழ றா . ேமைஜ
எைதேயா ேத றா . ேநா
தக ேபா ெப ய ைட
ட ற . க ணா ைய மா
ெகா

ப க ெதாட
றா . ப க

பர
றன.

"இ த ச க எ ேக உ பட ேபா ற ? உ ெவ
ேக
ைற
ஒ ெப
ந ெத
ேசா
ட தா . கா
லா
ட மாக ேவ ைக பா க தா
எ வள ெந க . உ ள ைத ெகா ைள ெகா
அழேகா ஒ ெப இ ப ம
தள
ழலாமா? ெப ம
ேபா இ த நா
ம கல ப
கெள லா ம
உட
றனேவ. ஐேயா! எ உ ள ெகா
றேத. இ த ம ைர நகர
ெத க

வா
ெச ேகா ெச
யதா . ெச வ
ெச ைம மாக ெப ைம ரசைற ததா ! எ லா
வா த ெப ைமக , வா
ற ெப ைம ஒ
ைல.

எ க க இ
ெத க
எைத பா
றன? ஏமா ற ைத ம
ம த கைள பா
ேற . ஏ ைமைய
ஏ க ைத

நடமா
உட கைள கா
ேற .
ழ ைதக
ைக மாக க த
டைவேயா
ைச

ெப ெத வ கைள பா
ேற .
ெந
ெபா
ைலேய! அழ , ப
,ப
உ ள ஒ ெப இ ப ம
ழலாமா?

தா ? யாரா
ழ ேந த ? அேட, அர தா! க ஞ . உ
ைடய உ ள இ
மா

ைல? இைத க
மா ெகா க
ைல? பா ,
பெத லா

ஏதாவ பா ைவ.
அ சா
'
'

ற தவனா? இ ைல, இ லேவ இ ைல. க உ ள பைட தவ .
ச க ைத
ேந ெச ய
ற தவ ."

ன ைத
அ ப

ெகா ேட வ த
யவ
ைக
ேச
ேமைஜ ேம
ம அ

"அ த க ைத அர
ேபா
ட ைபய

த இ
!"

எ ைலைய கா ய . அ வள
த ம ைய ஓ
னா . இர
,
ைற
வ ேவகமாக ஓ வ
அட க ஒ கமாக
றா .

தா உடேன

, வரவர ைப

தா

வ , அர த எ
ெபய
க ெப ற ஆைள
ெகா
வ வத காக
அ சக
உ ற ஓ னா . பல தமான அ எ ர க
ஓைச ைடேய அ
ேகா பவ க
ப க
ேப
ெகா
த ஓ அழ ய வா பைன ேபா
டா
வ . வ த ற , உய த ேதா ற . கால ட க
க ண
இராைத மாக
ேச
வைர
ளஓ ய க
அழ
இைண
கைளயாக ேதா
ேம
கவ
யானெதா க ண
க அ ேபா எ பான க அ த வா ப
. கத
பா
நா
ழ ேவ
மாக எ ைம
ேதா
னா அவ .
"சா

தலா வ
கா . உ கைள
ெரா ப ேகாபமா
கா க..."

ேத வ த
ைவ

இ த !

இைர தா .


ெதாடர வா ப
ைகைய
கா
ற மா

அைற வாச

அவ

டறா . ேமைஜ ேம


அைறைய ேநா
அவ ைடய நைட ட ஏ

எைதேயா எ

ைர தா . மன
ேபா
நைடயாக

தைல ெத ப டேதா இ ைலேயா! அவ

ெகா

"அர
ேவைல

தா! இெத னடா இ உளற ? உ ைன இ ேக நா '
'
வத காக தா
ைவ
ெகா
ேற . ச க ைத
வத காக அ ல."

அவ ைக
த ேநா
தக ைத பா த ட , அவ உத ைட க
ெவ க ேதா தைல
தா . அ ேபா
அ த க
அழ த யாக ெத

எ லான
ய நா எ பாக இ த .
"எ னடா நா ேக ேற , ப

சாய கால ஐ

"இ ைல சா !... இ ைற

டா . அைத பா
"மன
"அ

ேதா

ெசா லாம க ல ம க மா
றா ? ப
வைர
இ த ேவைலதா
ன இ ேக நைடெப
யான இ ேக எ
தா ேபா ந
ெகா ேட
த நா ஏேதா மன

யைதெய லா அ ப ேய க ைதயாக

ைல சா . இ ப ஏதாவ ேதா

னா அைத இ த ைட

"ஆகா! எ
ைவ காம
டலாமா
ந டமாக ேபா
. ேபாடா க ைத; அ
ெச
ந ல ேப வா க வ
ைல. க எ
ெசா
ேநா
உ ைமயாள னா

ெகா
எ தைன எ தைன உய
க ைதகைள
அவ
ைவ
றா . அவ

ெத
ேதா

ச ேற
க .

றேதா?"

ஒ ெப மய
யைதெய லா ..."

டாேயா?"

ைவ ப வழ க ."

ேன? அ ற உலக
எ தைன ெப ய

ற ேவைலகைள ெய லா த
லாம
றானா க . உ படாத பய ."

தக ைத அவ

தர
ைள. ேநா
டா அர த . அவ

கைள
உண
அ த ேநா
தக
ெத மா அத அ

ேநேர
எ தா னா
அ சக
தக ேழ
டாம இர
ைககளா
அ த ேநா
தக உ ேபா றத லவா?
கைள
டாக ெவ

ப க க
ெச வ ேபா எ
ைம?

ேநா ைட
எ த
ேடா அவைன ைற
பா
உ ேள அ
ெகா
த இட
ெச றா . அவ
வ வத
தா எ
தாேன ஒ
ைற க ள தனமாக ர
ஆவ ட அவசர அவசரமாக ேநா
அர த . ' லைவ
'எ
ெதாட ய த இர
வ கைள மன
ைரவாக ப த
ம ற வ கைள ச த ேதா வா
ப க ெதாட

"தரள
ைட
-ஒ
தவழ
ைட
-இ
பவள ப த இத
ைல
ெந ைய கைட
-இ
ெச
த ழ

ெகா
த . ள

ேவைல நட
த க ைதகைள
ைட
தா
ேளேய
னா .

அ த கைட
- ைவ
அள
கல
- மத
கர பைட த எ
"


ய றா
ைசய
பா ைட ம
எ னச த
அத
ைவ

ெகா ேட வ
ேபா , அ த ெப
க ைத க க
ெகா
வர
அர த . ைட
ைக மாக அவ அ னநைட ப
ற ,
ந ேவ

அவ க
மைறயா கா களா
றன. அைச ேபா வ ேபா

ம ப
ெசா

றா . 'நா
ட ந றாக தா பா
ேற .
, எ ன ெபா ளழ ' எ
தன
தாேன ெப ைமயாக ெசா
ெகா டா .
தலா
அ கார
ர அவைன ர ய . ேநா
தக ைத ஒ
உ ேள ஓ னா .

"ஏ பா அர தா? அ த நாவ
'அேயா ய எ
ய அழக ப
"சா ... சா ... த
"ஏேதா ஒ
"ப

பார

"ப தா! ச ...
ெப தாக ஒ ெவ

ஓ இட
ேவைல

அழக ப

தக ஒ
ேவைல ெச ய எ
ம ம க 'எ
..."

ய 'அேயா

வ ... அ எ தைன பார
தா

ெகா

ம ம க ' எ ப தா

ேடாேம

ச யான தைல

."

ற ."

ட ."

க பா
ைரவாக
. எத
ெசா ேற எ றா , நாேன ெசா த
ேவைல எ
ெகா ள ைன
ேற . அ ச ப தமாக

ேபா வர ேவ
. இ த நாவைல
ெகா டா ேவ அ க

ஏ ற மா
ஓ வாக இ
."

"ஓ! அத ெக ன சா , இைத இ

இர

ேட நா க

ேறா ."

ெப யவ ேகாப த
அர த ட
தான ைல

றா எ பைத அவ ேப
கா ய . எ ேபா ேம அவ இ ப தா காரண
இைரவா . உடேன ேதா
ைகைவ
ேபச
ஆர
வா .
ரேம ேகாப மற
ேபா
அவ
. ல சமய
உ ைமேயா
அள
இைர
ேப

ெகா டா
அர த ேம அவ
த அ மான
பாச

. அர த
வாச எ லா அ தா . இர பக பாராம உைழ
அ ேகேய நா
கா த ைத
அ ேலேய ப
உற
றவ அவ .
' னா
அ சக ' எ ற நகர
க ெப ற அ சக
மாேனஜ ,
ட , கண

பவ எ லா அர த தா . சமய க
'
கெல ட ' ட அவ தா . எ த ேவைலைய
எ ேபா எ ப ெச ய ேவ

அர த
அ ப . அவ
ந ல கரா உ
.
நய
அ க .
ஒ ந ல லதன . அர த ட அ
ைற
இ த . அவனா
எைத
ெச யாம ஒ
னா
டஇ க
யா . ஒ ெவா
னா
எைதயாவ ெச
ெகா
க ேவ
அவ
.அ ப ஒ
ைம. அ ப ஒ
.

'ைட ' எ

அவ
அ க . ைட எ ற ெபய
இர
ெப ய ேநா
தக கைள ைத
ைப
ெச
ைவ
ெகா வா . ஒ
ெபா ெமா களாக
ைவ
ெகா வா . இ ெனா
தன
ேதா
றைத அ ேபாைத க ேபா
ைவ
ெகா வா .
றாவ ேநா
வர , ெசல , அ சக ச ப தமான ைன

எ லா இ
.இ த க எ

ஒ ெந யாகேவ அவைன ப
ெகா
த .


அ த ேவக எ ேக உ கா
தா
, ைக
எ த கா த
ைட தா
அ த ேவக ைத மன
ேதா
றப எ


ெகா டாக ேவ
. ந றாக
ட ஆமண னா ெவ காம இ க
யா . அ ேபால தா அர த
க ைத
ேவக
. எ தா
டா தா
ெகா ள
யா . அ த மா
ஒ அழ ய ேவகமா
அ . அ சக
தலா
நா கா
அவ இ லாதேபா உ கா
இ மா
ஏதாவ
ெகா
பா . மற
ேநா
தக ைத அ ேகேய அவ ைடய ேமைஜ
ைவ
ட ேந
,
எ பாராத சமய
அவ

பா
டா இ ப தா வா

ெகா வா .
அவ
ஏேதா ேகாப
ேப
வாேரெயா ய மன
'பய
ைழ
ெகா வா . ெகா ச
ைள

ற . எைத எைதேயா
ைவ தா
க ேதா அழகாக
ைவ றாேன' எ
அவைன ப
ைன
ெப ைம ப றவ தா .
னா
தர உ ேள ெம
ைட
த ம ைக
ெகா
தா . அவ அ
ைவ த ேநா
தக ைத எ

பா
ெகா
தா . அர த மன ேலா
க மாக ம யான மய
த ெப உலா வ
ெம ல ந
னா . ம ப
ற அைற
த க ைத வ க
ேழ,

கைள

" ைடைய
த கர - மன
ெகா ைப ம த க - ெப

தள த நைட"

தா .

பத ற ேதா அவசர அவசரமாக எ
"ேகா

தா ேய ட கார க
னாயா?"

ஏேதா வெரா

க ேவ

ெம றாேன; ேப ப

"இ ைல சா , காைல ேல வ தா , ' கேள உ க கண
கடனாக ேப ப வா

ெகா தா
னா ெகா
ேற ' எ றா . 'அெத லா உன
ச படா . சாய கால
ேப பேரா வா, இ ைலயானா ேய ஆ ேப ப மா
மழமழெவ
ெவ
பா
ேக.
உ ைனேய ெம

ேவ ' எ
பய

ேன ."
"சம

தா

ேபா. இ த வாயர ைட

ைற

ைல."

அர த ெம ல
ெகா டா . ஃேபா ேம , அ
ேகா பவ க , இர
ெர ேம உ பட எ ேலா
அர த
நைக ைவைய ர
ெகா
தன .
அர த
இைணேய இ ைல. யா ைடய
ற ைத
எவ ைடய தவ கைள

மைற
ப ெச
நா ேப
னா உைட
வா . த

றேமா
ெபா கேளா ேபா ற அ
க இ லாததா அவ
ம றவ க ட பயேம இ ைல. இதனா
எ ேலா
அவ ட பய . அவ
னா த
ெச ய பய . த பாக ேபச பய .
யைவ எ லாவ
ேம அவ
பய தா .

ேகா பவ (க பா
தா . அர த

ஒ சமய ெதாட தா ேபா ஓ அ
' ப பா
' ேபா
கட
ெகா
ம நா காைல அ த அ
ேகா பவ
க ேபா ெச
ைவ
த .

இட

ட ) ஈய எ
இ ெத

வ த ேபா அ ேக

கைள
ட .

டவா ,

'நாேல நா க
150 'க'னா கைள
200 'அ'னா கைள
70 'ைல'ய னா கைள
' ப ெஸ '
ல கட ய ரேன! இ
மாைல

அவ ைறெய லா
ப ெகா

றாயா? அ ல இத
ேம ேய 'க ேபா ' ெச
ெகா ளலா .'
அர

இைத ப
அல ய
ெகா
ஓ வ தா அ த ஆ . உடேன
ேபா
எ லாவ ைற

ெகா

ெகா
அர த ட ம
ேக
ெகா டா . ஒ
மா ேய ட கார ட
ைறய பா
ட . அவ ைடய ேய ட


ய வெரா க
அ சக
ேப ேபா ற ைல
'உ க பா
ஷ ேபா

ட ;க த எ

என

ேபா
. ைர
பா ைய
க . ேவ வ
லாததா உ க ெசல
உ க ேப ப ேலேய இைத 'க ேபா ' ெச

ேற ' எ
யஎ


ேழ அ சக
ெபயைர
ேபா

டா அர த . வெரா
ஒ ட ப டேபா ஊெர லா ேக
தா
ட .
ம நாேள ஓேடா வ
பா ைய
ேபானா
மா ேய ட கார .
இ த இ ப ெத
வய
அர த , னா
அ சக வாக ைதேய த
ேபா
தா
ெகா
தா . அர த அழக , அ ஞ , க ஞ , சாம
யமான
கார ,
எ லா இைண த ஒ

ர அவ ; பா த ட ப
ற, கவ
த ைம வா த
ேகாண வ வ ள க அவ ைடயதாைகயா , ஒ தடைவ பா தா
அவைன மற க
யா .
ஆ ய

அ கமாகேவ வ
ேதா
உத க
நைக ெந ய அவ
ேப ேபா
பவ க
க கெள லா அவ

தா ஆவேலா ப ய
.
அர த
காதைவ கால ைவ த ஆட பரமான ச ைடக அ வ , எ
ழ ேவ
க வ . எ ைமைய எ லாவ
ற பாவ
ளவ அவ . த
நா
ைலேய எ ைம
ஏ ற எ
வாதா வா .
"இ ஏைழக
ேதச . இ ேக ஒ ெவா வ
ைறவான வச கைள அ ப
பேதா
ம றவ க
ெகா க தயாரா
க ேவ
"எ
அ க
னைகேயா
வா
அர த . கா ய ெகா ைககைள ேபா வ


ெகா
தா
அர த . ைக
அட
றா ேபா ஒ


தக எ ேபா
அவ ைடய ச ைட ைப

.
"அர தா! இ ப வா. உ
னைற
அைழ
ெகா

ட ெகா ச த யாக ேபசேவ
"எ
அவைன அ ேபா
ெச றா , அ சக உ ைமயாள னா
தர .

உ ேள அைழ
ெகா
ேபா அவைன உ கார ெச

ைளயா
ைள ேபா ேதா
னா
அவ ைடய றைம
அவைன கல
ெகா ளாம எ
ெச யமா டா . அவ அ

ட ைத
அவ

வ தா .
அைசயாத ந
ட ைத அர

ைக.

மன ேதா வரேவ

ெகா

"

பய ப , நா
பர ப ேவ
இ கா ."

சயமாக இ த
ட நம
கைள ம வான ைல
ெவ
ெவ
றா நம
ைக
"அ ப யானா

கா ய கைள ஏ பா ெச
"நா ஏழைர ம
அர தா..."
அவ

டா .

இேதா இ த கவ
ேப
வா" எ

ேபா உ யவ கைள பா
கவ ைய
னா அவ .

க ேபா ேற . கா ேலேய ேபா

வைர இ ேகேய இ

ெத யாம த

ைடய ேநா

தக ைத

" ைன ைவ
ெகா . இ ேபா
ேபா ற இட
ேபா ற

ைட க ேவ
; கா ய ைத பழமா

அவைன கா


னா னா

மாைல ேபா
றெத

பய ப . ற த த
ய அவ ய தா . சாம

ெகா

தா
ெகா
தர .

ஒ மய ய மாைல, அழ ம ைர நக
க ேணா அ ப
ெகா ேட கா

அ ஞ க
யமாக

ஆகேவ

டா

அர

த .


நா ெவ

வா..." எ
வாச வைர உட

ெத

க எ ப
ைர தா அர

த .

க ேரா

ேம ேக

ைரவ , "எ ேக ேபாக
க?" எ
இட
ேக டா . அர த இட ைத ெசா னா . ேவக
மன
ய . ைன க உ லாச
த தன. ' ைனைவ ப
மன அைலக
ைற
ந ன ெத த
'எ
வா
இ ைம
ேதா த ரைல இ
பா ய . மன அ த க ைத ைன த . இத க
நைக ல ய .
ம கேள வ அ மா
ப க
வாச

ற .
"ேபரா

ய அழ ய

ைக

ைரவ
ைட அைடயாள கா
றாள லவா? அ த சமய
இ ெனா

ற பல அவ க


ய ர
ய கா அ

இ தாேன?"

ய கதைவ பா
ெகா
மைல
ேபா
ற ர , சா
ரைல ேக
னா .
ய க ைத பா
அர த ஆ ச ய
ைள தா . அேத க . அேத
அழ . லைவ
ல கைறக
ைட
வ ப த வதன ! அ
ந பக
அ சக
எ ேர ெத
மய
தேபாேத அவ மன
மய
த அேத ெப .
அவ
க ைத த த வன , கன த த க , க பைன த த ெசௗ த ய , அ த வாச ப
ெகா
த .
"
"நா

யா ? உ க
னா

அ சக

எ ன ேவ

?" -

ேற . எ

ெபய அர

ேக டா
த .

தக க

.
ெவ

ஷயமாக ேபரா

ெப

ெகா ேட ம ெமா
ைண
ேம தானாக எ

ைண பா

ெகா ச ேபச ேவ

ய அர த ைக
ேநா
ெகா ட உ கா
உ ைமேயா

" எ றா .
தக ேதா வாச
அம

டா .


அ ேபா ஒேர கச பான மன ைல. 'உலக
அ தைன ேப
ஏமா பவ க ,
அ தைன ேப

உதவாதவ க ' எ
ற மா

ெவ
ெகா
ெகா
த சமய .
ம டப
தக ெவ
டாள ேம
த ேகாப அ தைன தக
ெவ
டாள ேம
ய . அர த வ த த ,
ெகா ேட உ கா
ேபச
ெதாட ய த ஒ
இவ
கவ


ைல. உத க
க, அழ ய க
வ க
அர தைன வா ைதகளா சா னா அவ .
"

தக மா
;

றா க . இ
அ ச ர ேபா உ
இைடம

டல கா மா
.
ணா
றவ க எ லா
தக ெவ
ேபா யாைர
ந ப
வேத இ ைல. வ ேபா


ைம ேப றா க . கைட
..." அவ

ைல, அர த
டா . அவ

மா
ட .

"

க ; உ க மன ைல இ ேபா ச
ைல ேபா
ற . இ ெனா சமய

ேற . க ெத
மய
டா , அத
உலகெம லா
ைண எ
ைன
ற ேவ
ய ைல."
ைண

ெவ
நட ேபா கா
உ கா
கதைவ ப ெர
அைட
ெகா டா அர த . கா
ைய

ெகா
ைர த . ேகாப ேதா ஏேதா ெசா ல வா
ற த ர , அ த ெசா கைள வா
ேளேய
அட
ெகா டா . தா ெத
மய
த இ த இைளஞ
எ ப
ெத
எ ற
னா அவ மன
ெப யதா எ த .
னா ,
ைண
அவ உ கா

இட

அவ ைக
ெகா
வ த ேநா
தக ைத மற
ைவ
ேபா
தா .
அைத ைக

ெகா
ெத
ைர இற
'ஒ எ ட
யாத ர
, கா ேபா
, காைளைய ேபா நட
ேபா கா
ஏ ய த
,அ
ைற தன. ஒ கண தா ; ஒேர கண தா அ த ைன . அ த
ேச தன.
, த ைக
த க
எ ேக ேபானா
எ லா வ
அவ மன
ைம ெப

ன.

ெப வ நலெனா
எ வ உண தா

ற த நாெணா

கா
ேல

யாய

7

ட அர த ' எ
அவ
த .அ த க
,அ த
ேபா தா அவ
ைனைவ
னா ெசா த கவைலக வ
கெள
ெத யாத ைக ,நட த வ த ேபானவ
ைழ ேமா க தேன ெகாலா
-க ப


ைக
அர த ைவ
ெச
ட ேநா
தக ேதா ெத
வாச
றா
ர . அவ
பைத த
வாச ப
பா
டா ஓ வா
ழவ
ேப
கா . அவ வ
னா : " ர ! சாய கால கமலா வ
தா . வ வா

கா
பா தா . உ ைன காண
ைல. இ
ற ேநர
னா தா

ைர வ
ைவ
உ க
ழ ைதகைள
அைழ
ெகா
ேபானா . ேபா
ேபா ' ர வ தா எ
வர ெசா அவைள' எ

ட ெசா னா ."
"அ ச கா , அவ தா ேபானா ; எ க
ழ ைதகைள
எத காக அைழ
ெகா
"அெத னேமா என
அ தா என
ெத

ெத யாத மா. வ
."

ைட
ேபாகேவ
ைவ

அைழ

ெகா
?"

கைள

ேபானா . பா

ெகா

ேத .

"இ த கமலாேவ இ ப தா . யாம ஏதாவ ெச
ைவ பா " எ
கமலாைவ மன

ெகா ேட அவ ைடய
ைர தா
ர .ச


ய கா க
ெப மாக பளபள
ற ேதா
ெகா
தன.
தாக ைல
வா ய
கா கைள , லா கைள
க ச
ெகா

ச தன
,


மாைல ேபா
ெவ ேளா ட
வ அ
ஒ வழ க . நா
டய ச கர க
நா

ைச பழ கைள ப யாக ைவ
அ ந


ய கா கைள ஓ
ெகா
ேபா
அழேக அழ .
ர , கமலா
காக ச

ய ேபா அ ன பறைவ றகைச
பற ப ேபா ஓ அழ ய

கா ேழ ச கர க

ச பழ கைள ந
ெம ல
நக த .
கா வா ய ெப ைம க
ெத ய அத
உ கா
த ஆைள பா த ர


த ைன மைற
ெகா
நட தா . அ த ம த த ைன கா
ப ேந வைத

ைல அவ . அ ப அவ ைடய ெவ ைப ெகா
ெகா ட அ த ம த யா
ெத மா? அ பா
த மான இ த


சாக
ைல எ

'ெச 'ைக

னாேள, அ த
பண கார தா இ ேபா இ த
கா
உ கா
தா .
இவ ைடய
கா
ச கர க


ச பழ க ந
றன. இத
எ தைன ஏைழக
உ ள க இவ கால


றன? உ ள
றேலா இ வா
ேபா ற ேபா
ைன தா அவ . ச
வா
ைச கார

கா 'வ ளைல'
ெமா பைத
அவ
க க
அவ கைள ர வைத
ட ர க டா . அ
ந பக வைர ம ைர நகர
ெப ய க ட க ெல லா
ைழ
தா ஒ ேவைல
ைச
ேக ப ேபா ம றா
ெகா

ைன

அவ
.

ெகா

ைய பா த
கமலா க
ேகா
ெகா டா . "வரவர

றா . உன
த மான அ க . எ வள
பமானா


ெந

ெப யவளா

பழ யவ க ட
ட ெசா லாம மைற
ெகா ள ெத ற . ைலைமைய ெத
ெகா ட
ற எ களா அ ப இ க
றதா, அ மா? தா க மன உைடயவ . எைத
ெசா லாம
ப ைல இ

ெகா


உன . எ க
ைச மன . உத
ெச வ
உத ெப வ
தா அ
அைடயாள எ
நா க
ைன
ெகா
ேறா . காைல

ட றா . என
ெத
ர எ க
சா
டதாக உ த
ட ெபா ெசா னாயா . சாய கால அ ேக உ
எ லா
பா ேத . இ ப மைற
ெகா
எ கைள ஏமா வ
உன
எ ன தா ெப ைமேயா?"

கமலா
உ ேள

எ னப
ெசா வெத ேற ெத யாம
ஓ வ தா .

தைல

தா . ழ ைத ம ைக

"அ கா, க ேபசாம
ேபா
க. கமலா அ கா சாய காலமா எ கைள இ ேக
அைழ

ேசா ேபா டா க." மான ைத
வ ைற
கா பா
ெகா வத காக
வயதானவ க ெசா
ற ெபா ைய எ லா
ழ ைத
ெசா ல
மா? ழ ைத
வா
உ ைம வ த . த
ைலைம ெத
டேத எ ற நாண
டேவ ந
ஒ ர கமலாைவ
பா தா
ர .
"இ ேக அைழ
ெகா

சா பா ேபா டத காக எ ேம ேகா
ெகா
டாேதய மா. உ ைம இ
றதாக ைன
ெகா
தா ெச ேத . உ
ழ ைதக
உன
ெகா ச
இைள தவ க இ ைல. நா இ ேக
டேபாேத, 'அ காைவ ேக காம
நா களாக வரமா ேடா ' எ
ம தா க . அ கா மா
த ைக மா
. இ ப யா
ெகாைல ப
ட பா க . எ லா நா ெசா
ெகா
ேற உ க அ கா ட ; ேபசாம
எ ேனா வா க எ

கதைவ
அைழ
வ ேத ."
"உ
ேபா

அ மா, அ பா, ஒ வைர
காண
ைல ேபா
றா க கமலா?" எ
ேப ைச ேவ வ

"அ பா
இர
"ஊ

தைல

அ மா
நா க

யான ஊ
."

ற ப

ேபா

றா க .

வத

எ ன கா யேமா?"
இ த ேக
கமலா ம ெமா

ைல.
தா . ெச தாமைர பாத
ர க தைர


பா


றேத? அவ க எ ேக
னா
ர .

ெகா

ட . கமலா
ேட ெசா னா

நாண மல


வ க ெம ல
தவாேற
ைளயா

றன.
ந ன பர

.

"ஓ! அ ப யா ெச ? ைத ற க ேபா றத லவா? இ த அ ைம ெப
ேத ெகா
வர
ற ப
டா களா
?"
மலர மலர
ெப

ற அழைக

அ கமா
ெகா
வள
றஒ வ ட
நாண

ேபாேத க க
மன க

மா

ேபா கமலா

க ைதக
ற பதாக

ைள

வ த .

ெசா றா கேள, அ உ ைமதா எ
க டேபா

ேதா
ய .
கமலா
ச ப த

நா


கர

சா

கமலா

டத காக அ கா ேகா
னா வ
அவ

"ச , நா இவ கைளெய லா
ற ப வத
ப டேபா கமலா ச

ெகா
ைட ேக வ

அ ேபா ெகா

ற அழைக

ெகா வாேளா எ
பய
ேபா
க ைத பா பத ேக
ன .
ேற " எ

ற ப
டா .

"

காவ , ற ப றதாவ ?
எ ன ைவ
ற ? என
ெத
ர ,

அ காக
தக கைள த ர இ ேபா உ
ேவ ஒ
இ ைல. 'எ ைன

ஏமா ற பா காேத. தக கைள ப தா அ

.வ

ரா .
எ லா பா
மான ப
தா நா இவ கைள இ ேக
ெகா
வ ேத .
இ ேக அ மா, அ பா ட ஊ
இ ைல. வ
றவைர உ ைன தா
ைண
ைவ
ெகா ள
ெசா னா க . என
ைணயாக இ தா ேபால
ஆ .
இவ க
ல நா க
இ ேகதா இ க ேவ
.
ேபா
டா யா
ெத யாதப இவ கைள
உ ைன

ேபா
ெகா
ட கலா எ
ைன றா ேபா
ற . நா அத
டமா ேட ."

டேவ

டா கமலா! நா

"ேகேள , எ ன ேக
"ேவெறா

ெம
அ .

உ ைன ஒ ேக

ேக

ேற . அத

ெசா வாயா ?"

ேயா?"

ைல. எ ைன
இவ கைள
ைன றா ?" ேக

"அ வா ேப ? ஏேதா உன
ஒ வ ெகா வ சமய க
தைல

ெகா
ேபா

இ ப எ தைன நாைள
உ னா கா பா
தா
ர .
ப கைள ர

ேவைல ைட றவைர இ ேக இ கலா . ம த க
ெகா காம உத ெச ய தா இ
ேறா . ஒ
ட ேபாவ ைல ர ."

"எ னேவா ெசா றா கமலா. என
ம க ேதா ற
ைல.
ெகா காம
உத வத

ெச
வத
இ ைறய வா ைக
ேவக
இட இ பதாகேவ
ெத ய
ைல. க க
ஓ ட ப ற ஜ கா வ
ைரைய ேபா வ ைய
ெத
ெகா ள
யாதெதா அ ர ேவக ைத தா வா ைக
பா
ேறா ."

, ழ ைத

கமலா

ெமா ைட மா
ேபா

நா ைகக உ கா
ேப
ெகா
தா க . மன ெந

உறேவா ேப
ெகா
ததா அ
ேவைல ேத அைல ேபா தன
ஏ ப ட அ பவ கைள கமலா ட
னா
ர . ம கேள வ அ மாைள ச
ேபச ேந தைத எ லா ெசா னா . ெத
மய
தைத ம
றாம ேவ
தமாக
ெசா
டா .

கமலா

மா

ேகா ர ப க

ெத

.இ

ேமேல

ேநா

ெதா
சார ம
ைக சர ேபா ெத ப
வ ைசயான ேகா ர ள கைள

களா
பர
ேதா

அட ய ேதா ற ைத
பா
ெகா ேட அ
உ கா
ேநர ேபாவ
ட ெத யாம ேப னா
ர . எ கால வா ைகைய ப
ேப னா . இ ேளா கல

'ஓ '
ெகா
த . இரச
க ணா
க பாள பாளமாக ஆகாய
டாக

தா ேபா ஊைர
தஏ க

ைடேய
பர
.

ேப ைச ேக
ெகா ேட உண ந

சா
க ெதாட
த கமலாைவ

ெகா
க ேபானா
ர . கமலா ப த ட
டா . பல தமான
கவைலகளா

க உடேன வர
ைல. 'ஒ ெவா நா
உலக
ெபா
ற . என

எ ைற
ய ேபா றேதா?
கா! நா வா வத

வ ைய

! அ பா, ம த கைள ந
எ ைன
ேபாக
லல. உ
ைடய ஊ

ேகா
னா உ அ

ைக ைவ
தா எ ைன
இ த
வ கைள
ேபா
றா . கா பா ; ைக
டாேத. வாழ ஒ வ ைய ெகா .'

ைக
க கைள
அம
ேம க


, ேகாைவ ெச வா , அ

இள க ரவ ேதா
னா ேபால ேதா
பால

டவா ெந
யா
ெகா டா .
க மாக ேவேல ய தாமைர ைகேயா
கைன அவ அக க க உண தன.

காரணேமா, ெதாட ேபா யாம அைதய தா ேபா மாைல
ேத வ தாேன, அ த இைளஞ

ைன
பட த . இ
டாைய யா
அ யாம
ைவ
ழ ைதைய ேபா
'அர த ' எ
ெம ல ெசா
பா
ெகா டா அவ . அ ப ெசா
பா ப


இ த .க ள க
இ த . ெசா
ெத யாத அ ல ெசா
அட காத க இ த . அ த இைளஞ
அழ
க அ ேபா , எ ப எத காக ைன
வ தெத
காரண கா ய கைள
பா
மான ெச ய அவளாேலேய

ைல.
நாத ைத எ
ப ேவ
ெம ற க ேத இ லாம , நாத ல சணேம ெத யாம த ெசயலாக ர க

வ ட ேந தா
ைண
நாத
ற ப ைலயா? அ ப
த ெசயலா த

யாததா அ த க அவ ைடய ைன


த .
ெகா
த கமலா
இைட
லாம ேமைஜ ள ைக ேபா
ெகா
அர த
ேநா
தக ைத
தா
ர . க கார

, 'ெஙா ' எ
வ ேகா
ர மாக கமலா


அைண
ெகா
ற . ேமைஜ
ள ைக

ெவ

ெனா , மாைவ ெகா ன மா
பர
த . ஏற ைறய
இர டைர ம வைர
அ த ேமைஜ ள
அைணய
ைல.
ப க ப க ஆ ச யமாக இ த

. அர த எ ற அ

இைளஞ , வா ைக
த தமான வ ண கைள தா க
ேக
உண த அ பவ ேதா
தா . அ த அ பவ

ேதா
ய ேபாெத லா எ த ப ட க ைதக
இட

ெபா
ப ந றாக வைரய ப
தன. யா
ெத யாம
ைதய
ைவ
பவ அைத த ைம

பா

ற மா
அர த
அ பவ கைள


தா
ர . தா மய
த ச பவ ைத அ பைடயாக ெகா
அவ

த க ைத வ கைள ப தேபா தா , மாைல
' க ெத
மய
டா அத
உலகெம லா
ைண எ
ைன
றேவ
ய ைல' எ
அவ

யத காரண அவ
ல வா ய க எ

ள ய . ஓ இட
தா அர த .

மன ெகா

ெவ ெகா

டா ேபா

"த
நா
இ ைறய வா ைக
கா ய இ ைல. வ
ப தா இ
ற .
ஏமா ற க தா இ
றன. ேவதைனக தா இ
றன.எ ேக?
எ ேக? எ
ெத யாத மா
இ த
ர ைனக எ
ேதா
ன? எதனா

?ஒ
ேம ள க
ைல. ஒ கால
வா ைக
ர ைனக இ தன.
இ ேபா
ர ைனக
வா

ற . ஒ கால
வா ைக
எ ேபாதாவ
அ ெகா
இ ெகா
மாக அவந
ைகக
ச ேதக க
இ தன. இ ேறா
அவந
ைகக
ச ேதக க

தா வா ைகேய இ
ற .இ
நகர க
இதய க
, அவ ைற ைடய ம த க
வாழ
ைல. இ
ளா
வா
றன.
ெத ேவார க
ைபகைள
கைள ேபால உ
ளம த க
ட றா க .
இ த வா ைகைய எ ப மா யைம ப ? 'த ஒ வ
உண
ைல எ
ஜக ைன

ேவா ' எ
க பாடலா . ஆனா வா ைக
அ த

வர
ைலேய!
ைட
ம ைத , ம
த ைத
ம த க அ லவா
க ேபா

ேபா ெகா
றா க ."
இ த ல வா ய க
அர த
உ ள அவ
த . த ைன ேபாலேவ தன
கஅ
இ த நா
வா ைக
ர ைனகைள எ
ஓ ஆ உ ள
ெகா
பைத அவ உண தா . அர த
அழ , அ
, ண
,
ேகா
அவைள கவ தன. இ ப ப ட இல யவா
டமா அ த மா
ர ேன ?

ைன
த ைன தாேன ெநா
ெகா டா அவ . கால
ேல ெம ைம , மண
க ஒ ைற

டா ேபா ேவதைனயாக இ த அவ
. அர த ைடய
ெகா ைகக
க ர ம ைர ேகா ர கைள ேபா ெப தா , உயரமா அவ மன
கா

ெகா டன.

அ த ேநா
தக ைத க க

ெகா
ேமைஜேம ைவ
ள ைக
அைண தா . ர
உட
உற க
உ ள
அர த
ெகா
ஆள
ெதாட ன . இ
ட ேநரமாக ைககளா
ழா
ேத ெகா
த ெபா
ைட
ட ேபா அர த எ
இ ய த வ ைத
ெகா
டம
அவ
.

இத க ெந ழ
த அவ
க . இ ைமயான கன ஒ
க டா அவ .
அர த அவ ைடய ைகைய ப
அைழ
ெகா
ேபா றா . இர
ேப
பர
ற மைல ேம ஏ
றா க . ெவ
ெந

ய ள ேபா வா

உலா வ
ற . ந ல கா
ற . இ த மா
ஒ காத ேஜா ைய கா பத ெக ேற ஊ
ஊ யாக தவ ெச
வா
கா
ெகா
தைவ ேபா ந ச ர க க
ைறய
ட பா
ெகா
றன. க த வ ெப க த த காதலைன ச
க ேபா ற
ைர
ந வ
ட ெவ ைள ச லா
கைள ேபா அ க ேக லெவா
லவா ைடேய ெவ ேமக க ெத
றன.
" ர ! இ த வா
, ல
ெம
த கா
கா ய இ
ற . அழ இ
ற .
இைவெய லா உன காக
என காக

றன" எ
அவ காத
னைகேயா

ெசா

றா

த .அ த

அர

"இ ைல, அர த .
ப தா இ
ற .

றா .

னைக

நய க

க ... ெபா ெசா
இ ைல; ெப

ெபா

றன.

க . உலக
க தா இ

கா ய இ ைல; வ
றன." ர அர தைன

" ம ைண ப
ேப றா ! நா இ ேபா மைல ேம இ
ேபா மன ைத ேழ ேபாக டாேத."
"அழ ேமேல இ

கலா ; ஆனா வா

இ ப இ
எ ென னேவா ேப
கா வ
ற . அர த
தரம
நட றா அவ .

ைக ேழதா
ெகா
ேதா

ேறா . உயர

த !"

ற அர

றா க இ வ
ைகைய ைவ

. மைலேம ஏற ஏற
ெகா
த மா


ழாம

"அேதா எ ேர ெதாைல
பல ற
ைவர க கைள அ
இைற த மா
ள க
ெத
றனேவ. அ தா ம ைர" எ
அர த ெசா றா . அவ பா பத காக
றா . ேழ கா க ைட ர மைல பாைற

ற . இர த க

மா ைள
வாக மா
ற . அர த
அ த ரைல ப
றா . அவ ைகெய லா
வ பா
ற .
ைய
ைன
நைன

ேபா றா .
"உ க

ைகெய லா இர தமா

"எத காக க வேவ

ட ேபா ேற

டேத! க

ெகா

க ."

? இ த இர த தா உலக
ெப

"எ
ெகா ேட ெசா றா அர

ப கா ய ைத
த .

ர கன
ெகா
றா . கா க ைட ர
உ ைமயாகேவ வ
த . ஈர
க வ ேபா ஒ
ரைம
உண
ஏ ப ட .எ
ள ைக ேபா
பா தா .
வேராரமாக இ த கா க ந
அ வா மைண
க ைட ர உர
த . ள ைக
ேபா ட ஓைச
கமலா
ெகா டா .
"எ ன
"

?"

அ வா மைண இ

த ப க காைல ேபா

ேட

"அ பா ! பா

ெகா ள டாேதா? இ
ெகா ச ேநர
ெகா ளாம
தா க ைட ரேல ேபா
ேம?" எ

வ தா கமலா. ெவ
ப ட இட
ஈர
ணா
தட
ட கன

ம ப

ெதாடராதா எ ற ஏ க ேதா ப

ெகா

ற ."

ேபா

ெகா
ைய
டா

ேட எ
னா .

.

காைல

கமலா
சரவண ெபா ைக
க ெச றா க . ேபா ேபா

க இட பா பத காக இர
ெப ய ேடா க
ேபா
சா தா கமலா. ெப ய இரத
அைறக

வச யாக அைம
ெத
ேநா
வாசைட
ட . மாத ப ென
பா வாடைக. ர

காக

த ைக
பண ெகா தா கமலா. ப
இ ப

ந ேவ மா
ெகா ளாம
தாக இ தா
த இடமாக
ைட தேத எ
ர மன ைற ெப றா .
இட கமலா

இ த . அவ க இ வ
ஈர டைவேயா
னா க . கமலா
வாச
ைண
ஓ வா
ழவ கா
ெகா
தா .
அவ
ப க
உ கா
த அர தைன க ட
ர தைல
ெகா ேட ஒ
நட
உ ேள ெச றா .
" ர ! இவ உ ைன பா க ேவ
ழ ைதக
இ ேக வ
பதாக கா
வ ேத அ மா."
"ெகா ச இ
உ ேள மைற தா

க ெசா
ர .

ெம
அ ேக
ெசா னா . அ தா

ேத
ெகா
வ தா .
இவைர இ ேக அைழ
ெகா

ேற " எ

தா தா! இேதா வ

ைர

"ேந
வ தேபா அ த
வாச
ைண

ைடய ேநா
தக ஒ ைற மற
ேபா ைவ
ெச
ேட . அைத வா
ெகா
ேபாகலாெம
தா " எ
அர த

ெகா
ெசா ன
உ ேள ேபா ற ேவக
அவ
ேக ட . இர
க ட
கனைவ ைன
ெகா டா . உைடமா
ெகா
அ ேநா
தக ேதா அவ ெவ ேய
வ தா .
அவ
ேதவார
தக

ெகா ச

ெவ ேய வ த ேபா , ஓ வா
ழவ ேகா
ேபா
தா . அவ
ேகா
பா வத
ேபாக ேவ
ய ேநர . த யாக உ கா
த அர த , ேநா
ைக மாக அவைள பா த
வா
ெகா வத காக ைக
ெகா
தா . ர அைத அவ ைக
ெகா
, "உ கா க , என
உ க ட
ேபச ேவ
.உ க
அவசர ஒ
ைலேய" எ
ேக டா .

'இ த ேநா
தக ைத இவ ப
பாேளா?' எ
வா ய அர த , அவ
ய வா ைதகைள ேக

த ப
நா இ

பைதெய லா ப
ச ப தமாக தா த ைன ஏதாவ ேக பா ' எ

ைண
உ கா தா . ப
காத ெச தாமைர
ெத ப
அ த க ைத ஓர க ணா பா தா அர த
க ைதக
ற தன. அ த க
தா ல ய ெவ
இள ெந
த .அ த க
அ ப எ னதா இ
"ேந
உ க ட எ ென
க எ ைன ம
க ேவ
அர த . அவ ைடய

க ைத பா தா . ர
நைக க வைன த
கா
த ேபா ஓ அ
"உ க

ேநா

"பரவா

தக ைத
ைல! அ ஒ

பா
ெவ க
ேபா
.அ த
,க
ேமா?

தய
ெகா ேட ைக
ச அைட தா . 'இவ மய
ேபா
ற .அ
தய க மாக
த ஈர
லராம

தா அவ ைடய
ெகா ட அவ மன

னேவா ெசா
ஆ ரமாக ேப
ேட . அத காக த
." ம
ேக
ப வான இ ய ரைல ேக டா
ச ேற
வ த . ந றாக
ேநராகேவ அவ
பா தா . க தா கவ

கனெவ லா அ
களா ப
னா . க பேகா காலமாக அ த பா ைவ காக
தாக அ த நா
க க
ெத த .

அ ப ம

நா

ேத . அத காக

க ேவ

ய ெப ய


க ேவ
ைல. ஏேதா என

!"

ேதா

யைதெய லா

"எ லா ந றாக இ

தன.

"அ ப யா? உ கைள ப
"அைத

பா

ேற ."

ைவ

ய அவ ைற

ேத

நா ."

ேத ."

ட ஏேதா

ேத ."

"த பானா நா
உ க ட ம
நைகேயா

க ைத ேநா
, எ ேர
ேப றவ கைள
ெகா ேட ெசா னா :

ேக க ேவ
யவ தா !" அர த தன ேக உ ய
ெகா ேட இ ப ெசா னா . அர த ைடய
க ைவ
ஆ ற உ
. ர
தா .

"அ பா
தக கைள க ெவ
டலா . உ க ேநா
தக ைத ப த
இ த

ேட நா . உ கைள நா ந
ேற . கவ ெகா
ேபானா நாேன
நாைள உ க அ சக

ேற ."
"

இ தந ல
வ தத
எ ந
. இேதா கவ " எ
ெகா தா அர த . அவ
ைடெப
ேபா ேபா , த
, அவ உ ள ைத த ேனா ெகா
ேபா
டானா, எ ன?

கா ைட
உ ள ைத

அ ைற
மாைலேய
தாக பா
சாமா கைள மா

ட ேதா

மா
ஒ வ
ைய ஏ பா ெச
ெகா
நா கர ட
, கமலா ட
பைழய
ேபானா
ர . ஆனா அ த

ைறேவற
ைல. பைழய
சாமா கைள ஒ க ெதாட ய
ேநர
ெக லா ம கேள வ அ மா அவசரமாக
கா

இற
யமான கா யெம
ர ைய த
ட ம ைர
அைழ
ேபா
டா .


"

னாவா றர
ைன பா க மன

ேய ஆனா
ேகா

யாய

ஆனா

8

ெபா னானா ம யானா ேபாகமானா
ேம
க த க ெபா ேள உ ைன
எ னானா எ னானா எ
அ லா
ஏைழேய எ ெசா
ஏ ேகேன"
-ேதவார

"
யமான கா ய
ர . எ ேக, எத

ேக
எ ேனா உடேன ற ப ..." எ
ம கேள வ அ மா
அைழ ைப த
க க

ைல. பைழய
மா
ேவைலைய த
நா கர , கமலா, ஓ வா
அ மாேளா உடேன ற ப டா
ர .

ெகா
காேத. ம காம

டேபா அவளா அ த
சாமா கைள ஒ
ழவ ஆ யவ க ட
அ த


அவ கமலா ட
ேப ெகா ேட
பா
வ தா . உ சாகமாக
சரவண ெபா ைக
க ேபானா . பைழய
கார ெகா
த கால தவைண
ேப அைத கா ெச

தா . உட தா
பாக இ வளைவ
ஊ க ேதா
ெச த . இத க
தா
ள ய .உ ள

ேவதைன. உ ள எ த . அ ேக
இ ைல. ற இ த . அைம இ ைல, ஆ றாைம இ த . உ சாக இ ைல, அழ
இ த .

ைடய எ த

ைன தாேளா அைவ ெத
ைற
பைத உலக ெத
ெகா
டா . இ த அ
நைட ைற
அ ப ெச
அ த உத ைய வா
சாம
உ ைம?

த ைன த ர ம றவ க
ெத ய டா எ
அவ
டன; அவ ைடய

, ஏ ைம , ப
, ேவதைன
ெகா
ட ; உலக எ றா எ ன? கமல ெத
தாப ைத தா காலா எ
உைத க ைன
த அவ மன .


ைலேய! க
ெந
பழ ய ேந
ெச றா .

அைட

ட க அவ

ச தன கா
ெந
த மா
எ ண கைள எ

அ த

மன
இத அ
மன ஒ
இ த . அர தைன ப ய ைன தா அ த மன .
அவைன ப
க ட கன தா அ த மன
க . அவ ைடய ைன
ப ப க
அர த
தாக இ தா .
பல த ைன கேளா ம கேள வ அ மா
கா
உட ெச
ெகா
த ர தானாக
அ த அ மா ட எ
ேபச
ைல. த
தைனக
ேபா ேல ெமௗனமாக அ த அ மா
ப க
அம
தா . ேம
ற உய த ம ேம

ற ப ைம ேபா

வய ெவ க
கட
ல கைர சாைல
அட
ய கா . வட ேக ஒேர மா
வ ைச வ ைசயா ெத
ெம
க ட க ட

ெதா லாள
ேதா
மைற த . ப மைல
ப ைம
ைல
ம ைரைய ேநா
ெச
ெகா
தா க அவ க .
ெதாைல வைர ஒ வ ெகா வ ேபச
ைல. ஒ வார
உைழ

ெப லா

உற வ ேபா கைடக அைட க ெப
ேசா
ெத ப
ஞா
ழைம
ைற தள

ெவ
பைடயா ெத த .
ம கேள வ அ மா

தா

ேப ைச ெதாட

னா . "இ ேபா உ ைன நா

எ ேக

அைழ

ெகா

"ெத யா .

ேபா ேற

ெத

ெசா னா தா

"உன
ஒ ந ல ேவைல வா
உ ைன கா பா ற ேபா ேற ."

மா?"
ெத
ெகா

என

."

க ேபா ேற . அதாவ வா

ைக


ைக மல
க ேதா அ த அ மாைள பா தா . கா வட
ஆவ

'ம ைர ம ைகய கழக ' எ

த ஒ ெப ய க ட

ற . "வா
உ ேள ேபாகலா " எ

ெதாடர உ ேள ெச றா ம கேள வ அ மா . க ட
வா
ேவ
ல கா க
வ ைசயா
றன.

உ ேள ம கேள வ அ மாைள ேபாலேவ ெப ய ெச வ
ப ைத ேச த
ய ெப க
ஐ , ஆ ேப க அம
தன . ம ைர நக
ர க களாக
வள
ளவ களாக
இ த
ெப ய ம த
ெப க அவ க . ர அவ க
ெப பாேலாைர பல இட க
, பல
சமய க
பா
றா . ெத
ெகா
றா . ஆனா அவ க அவைள இ னாெர
ெத
ெகா
க யாய
ைல. ஏைழகைள ேபால தராதர
லாம பண கார க
எ லாவ ைற
எ லாைர
ெத
ைன ைவ
ெகா டா
ற அவ க ைடய
ெப ைம
ெகௗரவ
எ ன ஆவ ? " ர ! இவ க எ ேலா
இ த ம ைகய கழக
வா க . இவ க
வண க ெசா
, அ மா!" எ
அவ கா க
ெம ல
ெசா னா ம கேள வ அ மா . ர ெம வாக எ ேலா
ேச

ைற ைக
னா .
"நா ெசா ேனேன, அ இ த ெப தா . கால ெச ற ேபரா ய அழ ய
ற பல
ெப இவ . த
இல கண இல ய கெள லா
ைறயாக
ந றாக

றா .
ஆ ல
ேவ
ய ெத
. நா
தாக ைத மாத
ெதாட க


கைள கவ
ெகா ள இவைளேய ஆ ையயாக ய
டலா எ
ைன ேற "

ர ைய , அவைள அைழ

ேநா க ைத
ம கேள வ அ மா ஒ றாக
இைண
அவ க

க ெச
ைவ தா .
"எ க
ஆ ேசபைண இ ைல. ஆனா

ஒ ச ேதக ைத
ள னா ஒ
ச ேதக
ட ட ப
த தா . "வய
பா க ெத
.உ க
என

ஞான
தைன
இவ ெப
றா
ெபய
றா . இவள ப
,அ
வா
றன."

வய ெகா சமாக இ

ேதா
றேத?"
ய அ மா . ம கேள வ அ மா
இ த
எ னஇ
ற ? இவேளா
ேநர ேப
தைன வய
ெத யாத அ வள அ பவ
. இவ ைடய த ைத இவ
ர எ
ைம
அ த ெபய
ெபா தமாகேவ

" க ெசா னா ச தா ; ைளயா
காகேவா ெபா
ேபா
காகேவா நா நம மாத
ச க
இ தவ
கைள ெதாட க
ைல. உ ைமயாகேவ ந ல தமான மா த கைள ,
வள
ைய
நம ெப க இத
ல ெபறேவ
."
ம கேள வ அ மா
, ம றவ க
ேப

த ேபா
ர அைம யாக ,
அட கமாக
உ கா
தா . அ ேக
த ெப க
க கைள
ேதா ற கைள
ஒ ெவா றாக பா
அவ
ல அவ க ைடய உ ள கைள
ண கைள
அ மான

ெச ய ய
ெகா
தா . அவைள ேபா
பா
க க
,ஆ
மன
உ ளவ
ஒ ெவா

ஓ உலக ; ஒ ெவா


ைவ; ஒ ெவா

ஓ அ பவ ; ஒ ெவா

ஓ வா ைக; ஒ ெவா

ஓ அழ ; ஒ ெவா


தக ; அவ ைற அவ பா

ைவ
ெகா ளேவ
.

ம ைகய கழக
ைழ ற இட
ேந எ ேர
ைமேய ேப
ெவ
ெப தா
மல
ரமானா ேபால சாரதாம ேத யா
பட மா
த . வ க
ேவகான த ,
பரமஹ ச ,

வ ேபா ற ேவ ெப ேயா க
பட க
கா ய
தன. சாரதாம
ேத யா
பட
ேழ ப க
ஒ றாக இர
ள க ெபா ட

ெகா
தன. ச தன
ைலகைள ெகா
ைவ
ததா க ட

ச தன ைக
மண த . ல ெப க ைவ
தம
ைக

மண
அேதா ேச
ெகா ட . அ த மண க
, எ ேர
தமான சாரதாம ேத யா
ஓ ய

உ ள ைத எ னேவா ெச தன. க ெப யதாக எைதேயா உண
, எத காகேவா தாக ெகா ட
அவ உ ள . ெப ைம
யெம லா ேச
த ேபா ற சாரதாம ேத யா

எைதேயா
ெகா டா அவ . ப
க கா
யஇ
ைர இ

ெகா
ற மா , அ த க
ஏேதா ல உண கைள இ
உ ப
ெகா டா
ர .
"உன
மண ஆ
ர சாராதாம ேத யா
அ மா
க ைத
"ஆக

டதா, அ மா?" இ த ேக
பட அ

தைன
பா

னா .

, த ைன ேநா
ைமக

ேக க ப ட

ேக
ேக ட

ைல."

"அ ப யா? வய

ைறய ஆ

ேபா இ

றேத?"

இ த மா ேய இ
எ ென னேவா ேக
கைளெய லா ேக டா க ; ெச வ

ெப க
வாயர ைடக

ேக

கண
வழ
ஏ ? அ தைன
ேக

ெபா ைமயா ப
ெசா னா
ர . இைட ைடேய ர
காக ம கேள வ
அ மாேள ஏ
ெகா

ெசா னா . எ லாவ ைற
ேக
கைட யாக 'த
ஆ ல
மாக ஒ
.ஏ. ப ட
ட ெபறாதவைள எ ப நா இ ேக ய ப ? க


ெப க
ட நம மாைல ேநர


கல
ெகா வா கேள. இவளா சமா

மா?' எ
யெதா தைடைய ெவ
டவ

ேப ய
யவ . ம கேள வ
அ மா
அட க
யாத ேகாப வ
ட .
"ப ட ம த க ெகா ப . நாைல
ைகக
, மன
மாக மா
மா

ேலேய வ வ . அைத ம த க ம
ெப

ைற

ற .
இ லா
டா 'இ ைல' எ
ெசா
இ ப அவமான ப
றா ேபா ேக
அ மா ெபா க
யாம ப
ேக

றன. அத காக அ த அ மா

கன த தக கைள ஐ தா ஆ

ம ற எ ேலா

ைட
. ஞான
ேம த

யா . இ த ஞான இ த

தா இவைள ேவைல

ெகா
க .
க . அத காக எ ேர உ கா
ைவ
ெகா
கைளெய லா ேக கேவ டா " எ
ம கேள வ
தலாக ெசா
கா ய
ேப அவ க ைடய வ
மன
ேளேய ந
ெசா
ெகா டா

.

அ த ேவைல தன ேக ைட
தாேன க
ப ைய ஏ
ெகா டா
ெப றவ க
ரைல ைவ

ப வ
கைள நட
ச ேதக
க க

சேவ
எ ெறா ெகா
கல த ைவரா ய

உ டா
. சாரதாம ேத யா
பட ைத பா தவாேற இ த ைவரா ய
உ டா
ெகா டா அவ .

ப ட
ப டவ க
அ த னா ேய
ைத மன

ம கேள வ அ மா
ெச வா
ெவ
ெப ற . அவ ைடய

யா
ேக

ைல. ர
ேக அ த ேவைல ைட த . ைதமாத
த ெகா
நா ேதா
மாைல
ஆ ம
எ ம
வைர
அவ வ
கைள நட த ேவ
ெம
, அத காக
அவ
மாத
பா ச பள ெகா
வ எ

. த ேத ய


பதாக ம றவ க ட
ைடெப
ெகா
ம கேள வ அ மாேளா
ற ப டா
ர . வாச

கா
ஏ ெகா
றவைர சாரதாம ேத யா
ெத வ
க அவ க க
மல
கா
ெகா
ற .
மாத ச க

, ம கேள வ அ மா

" ர ! எ னா
தவைர ெசா
எ ேலா

கா க . ந றாக க
அ மா."
"

ெசா லேவ ேவ

அ த அ மா
வா
ெகா

டா . நா

ேவைலைய வா
ந ல ேப எ

உ க

வா

ேநர க
ெகா
க ேவ

ைதைய கா பா

த .

ேட . மாத ச க
ய உ
ைடய ெபா

ேவ ."


ெமா அ
தா அவ .
த ெப வச தா மா யைற
தா . ெச ல ைத தா
ர காண
த .

யாேனா

" ர ய கா! க ன வ
ேப ெகா
ேபானா ந ல . ர வ மா
பட ேலேய சர வ
க ைத பா
றா ேபா உ க க ைத பா
ேப னாேல மன

தமாக ேபா
"எ
கள க
ெகா ேட ெசா னா ெச ல .
"ெச ல , அ த அ காைவ
டாேத. அ த மாத
த மாத ச க ேல ன சாய கால
இவ க த
பாடெம லா ெசா
ெகா க ேபாறா க.
தவறாம ேபாக
"எ
ெகா ேட ெப
ெசா னா ம கேள வ அ மா .
"இ த அ கா ெசா
ெகா பதாக இ தா நா இ ப
நா ம ேநர
மாத ச க ேல
இ க தயா அ மா" எ றவாேற
மா ேபால
ஓ வ

ைகேயா
த ைககைள ேகா
ெகா
நைக தா ெச ல . ேநரமா
. ர
ற ப டா .
" ைரவைர காைர எ க ெசா ேற .
பர

ேபா இற
ெகா

ைய

"எ
அ த அ மா
யைத ம
டா
ர .
"எ ைன நட
ேபாக
க அ மா! அ க ப யான ெப ைமகைள ெகா
ேவதைன
ப தா க . இ த ம ைர நகர
ெத க
வா ைக இ
ற . அ த வா ைக
இ ப

ைச கார தன
, ெப தன
கல
உ கைள
க ைவ ற .
ற த தக
ப க கைள ேபா வா ைக எ

.இ த

கைள

களா அ ப

.ப
டா
ைரவ
ேவ டா ."

மன
ேபா

அைசேபா
ெகா ேட ேபாேவ நா . அ என
ப ஏ ெகா ேவ . என
கா
ேவ டா ,

ெத
ர ேவகமாக நட தா . தைவ
லக ழ த க ைத ேபா ஞா
ழைம
கைட
கலகல இ ப ைல! கைள இ ப ைல! நட
ெச
ெகா
தா . அ த
ள பர பலைகைய பா
ைக
றா . க ச ேற மல த . ' னா
அ சக ,
த ேநர , ைற த ெசல ' எ
ெம ல வா

ெகா டா . அ சக
கத அ
ஞா
ைற
அைடயாளமாக சா
தா

அைற

எ வ
அர த அம

நைடபாைத
ேத அவ
ந றாக ெத தன. த நா
எ த இட
மய
தாேளா, அ த இட
கஅ
தா
பைத அவ உண தா .
இ த இட
மய
ரா
டா அர த எ ைன அ ப
பா
க மா டாேர எ
ைன
ெகா டேபா இ ப
த அவ மன
. காைல
கா
வா
ைவ
ெகா ட ேபா ம நா தா அவைன பா க வ வதாக ெசா
தா
அவ . அதனா எ ன? இ ெபா
பா க
டாெத
ச ட ஒ
ைலேய!

அர


ெந
அவ வா

ஜ ன அ ேக

வத

பா

தா . உ ேள
ேப அவைள பா

த ெசயலாக
டா .

"ஓ! களா? ஏ இ த ேநர
... நாைள
அ லவா வ வதாக ெசா
க ?" எ
சா
ெகா ேட கதைவ
ற பத காக எ
வ தா அர த . 'அ த இர ேநர
ணாக அவைர ெதா தர ப தாம ,
ேபா
கலாேம' எ
ைன தத
மாறாக இ ேபா
ைன தா அவ .
நாண

தய க ெச த . ஒ


றா .
"உ ேள வா கேள ... வாச
பாேன ?" கதைவ

டா அர த .
ைன பவ மன
தாக
கன கைள ைள க ெச
அ த அ ய த மாய
னைக
அவ இத க
ேதா
ற . ர உ ேள ேபா உ கா தா . ேமைஜ ேம ெகா ச
ல கடைல ப
ஒேர ஒ மைலவாைழ பழ
, ளா
ைறய பா
ைவ
தா . ர
அவ ைற பா
ேக டா .
"இெத லா எ ன?"
"இைவ எ
னா அர

ைடய இர
த .

"இ த
ய வாைழ பழ
உ க
?"
இைத ேக

அர

உண ". உ ேள வ

அவ

, ெகா ச கடைல ப

ெகா ச பா

ெகா

எ ப

ேபா

தா .

"ேபா மா, ேபாதாதா? எ
மான ப
ற உ ைமைய வ
டா , ேபாதா

தா
மான ஆ . நா அ த உ ைமைய மன
ெகா
'ேபா ' எ
ைத யமாக
பழ
ெகா
ேட . இ ஏைழக
ைற த நா .
ேவைள அ
ேசா
நாலாவ
ேவைள
மாக வா றவ க , ம ெறா ப க
ைலைமைய
ைன
பா க

ேவ
. ஒ ேவைள
டவ
ைறய ேசா இ லாம இ
ேப க இ
றா க இ த நா
? அவ க ைடய
தவ
கவைல பட ேவ டாமா? அ கைற கா ட ேவ டாமா?"
"அத காக

அைர

ைறயாக சா

பவ க
காக

ட க ேவ

எ தைன ஆ ர
ஒ வராவ

ெம ப

ைலேய?"

"தவ ! நா ப
ட க
ைல. பக உணைவ ப காக உ
ேற . ம ற ேநர க
மன
ைறவத
தா உ
ேற . வ
ைறவத
அ ல. என இ த உண
ேற அணா க
தா ெசல . இ ப

கா கைள இ த ெத
ழ ைத
ைக மாக
ைச

ெப க

ேற . ெப க
தமான தா
ல ைத ேச தவ க . அவ க ெத
நட
ைசெய
ைல வ வ ஒ நா
எ வள ேகவல ?
வா


ைச கார க
எ லா உண அ
, அற வள
அ ன ர க ெப க . அவ கேள
டாக ப ேய
ைச ேக க வ ப

எ வள ஈனமான கா ய ?" அர த ெகா ேபா ேப னா . இைத ேப ேபா , க

உத க
தன அவ
.
"


அ கமா

வ உ ைம. இ ேபாெத லா ம ைர
ெப
டா க " எ ற ர ைய ேநா , ேம
அவ

ைச கார க
றலானா .

"ேகா ர
கைட
ப களா க
ேய ட க
ைற த அழ ய ம ைரைய தா

பா
க . இ ெனா ம ைரைய
இ ேக நா பா
ேற . இர
ைலய
ெவ ேய வ
றவ
மர க
ெவ ேல ைரயா , மைழேய க ைணயா
ேச
வா ற அனாைதக

மயமான ம ைரைய ப
யாராவ கவைல
ப றா களா? யாராவ
ைன றா களா?"
அ த க
கைள ேக க ேக க அ த க ேல ஒ
பா க அர த ைடய க ர
அவன இல ய
மன
உயர
இ பைத
ர உண
ெகா டா .

இல ய சாையைய பா க
ைன க
அட காத அள

ெவ
ேபா
ப க
பா கைட
இ ெனா
ளா பா
இர
மைல பழ
வா
ெகா

"இவ ைற க எ
ெகா
க "எ
ர ைய உபசார
ெச தா அர த . அவ அ த உபசார ைத ஏ
ெகா டா . அர தைன ப
ைன
ேபா , "உ ைன ேபா
இ ெனா வ இ க
யாதப
உய
றா .
ைன
றவ க மன
தாக
எ ண களாக ைள றா " எ
ேதவார

றக
தா ெபா தமாக ேதா


. அவ ைடய மன
எ ைல ெப ய .
அவேனா ேப
ெகா

ேநர க வேத ெத ய
ைல. க ைத
ைப
ேபாலேவ
ேப
கவ
யா
த அவ
. ெவ ேய இ தா ேபா
மைழ ற
ெதாட
த . த
றலாக இ த மைழ
ேநர
ெத
நட தா நைன
ேபா
ற அள

ட . ர அ சக
வ க கார ைத பா தா . ம
ப தைர ஆவத
இ த .
"அடடா! உ கேளா ேப

ெகா

ேநரமானேத ெத ய

ைல. ப தைர ம

ேயா ப

ேபா வர
ற பட எ

ச . அ ற நா
தா
ர .

ேபாவ ?" எ

எ ப ஊ

"மைழ ெப றேத. எ ப
ேபா
ேபா
டா எ ன ெச
க ?"

க ?

டா

பரபர பாக

ேபாவத

"எ ப யாவ ேபா ேச தாக ேவ
ேம? ேவெற ன ெச வ ?" அவ
அர த
த . உ ேள ேபா ஒ
ைட ெகா
வ தா .
"இைத க
ெகா
க . நா
கைட ப ேபா
டா ேவ ஏ பா ெச
எ பாராமேல கதைவ
ெகா

ெகா

ேட

கைட ப

ைடய த


டா
வைர
உ கேளா வ
ேற .
ெகா ளலா " எ
அவ ைடய ம ெமா ைய
டா அர த .

"ஒ
ைடதாேன இ
ற . க எ ப வ
க ? ணாக நைனய ேவ டா . நா
எ ப யாவ ேபா ெகா
ேற . க அைலயா க " எ
ெசா
ெத
இற ய ர ைய அர த த யாக ட
ைல.
வாதமாக உட
ற ப
டா .
"அதனா பரவா
ைல! என
ைள
ேத மைழ
நைனவெத றா

. ெவ
மைழ
வான

ெசௗபா ய க . அவ ைற நா ஏ
ெவ
ற க
க ேவ
!" எ
ெசா
ழ ைதேபா
ெகா
அவைள பா தா அவ . இ வ
ேவகமாக நட தா க . ந ல மைழ. அர தைன நைனய
தா ம
ைட
நைனயாம ேபாவ ேவதைனயாக இ த

. அவேனா
ைளயா
ைளேபா உ சாகமாக மைழ
நைன
ெகா
வ தா . 'மன
இட
ெகா
ேட . ைட
இட ெகா க ஏ நாண பட ேவ
?' எ
ைன க

மன ேதா ெத


நைன த மைழ ெவ ச
அவைன
பா தா அவ .
அழ ய வ த ெந
ஈர
க அர

தாக
ெகா

உ ள அைல அைலயாக வா
தா .

த தைல

" க
உட வரலா . நைனயா க " எ
அவளாகேவ அ
ெந
ெச
ைடைய
அவ
ேச
தா . வன மயமான அ த ெப
ெபா
ட தன
கஅ
ெந
ய அ த ஒ கண
அ ைம

ைக
மண

ப ைச
க ர

ஒ றாக இைண த ஒ ப
ர மயமான உண அர த
ஏ ப ட .அ த
உண
அவ ைடய ெந
உட
ஓ தன. தாமைர
மல வ ேபா மன
ஏேதா
ெந
இத க
த .
அ த கண த
ண ட , "ேவ டா ! இ த
ய ைட
இர
ேப
இர
ேப ேம ந றாக நைனய ேந
. களாவ நைனயாம வா க " எ
னைகேயா தானாகேவ ல
ெகா
நட தா அர த . ஒேர ஒ
நா
ய ெப
த ேதா ம ப
அவ அ ேக மைழ
நைனயலானா அவ
அ தாப


க களா அ த வய வ த ழ ைதைய பா
க ன க க க ய

தவாேற நட தா .
அவ க ப
ா ேலா,

ேபாவதனா
ெசா

நைன
. ர
ெகா ேட

டா ைட அைட தேபா கைட ப ஸு ேபா
ட . அ த ேநர
ைர வ
ேலா ேபாவைத


ைல. தய னா . "நா

யாக

ேவ
அத

மானா
ைண

ேற .
ைர வ
ேபாகலா " எ றா அர த . அவ
தய னா . மைழ
அவ
, ைட
அவ மாக நைன
ெகா
நைனயாம
ைலய
ெகா
தா க அவ க .

"நட ேத ேவ
"

பர

மானா
ற வைர

ேபாகலா ; நா
நைன

ெகா

ைண வ

ேற ."

ேடயா?"

"
பர
ற வைர எ ன? உ கேளா இ ப ேய க
யா ம வைர
ட நைன
ெகா
வர நா தயா " எ
தா அர த . ச ெர
மைழ
ேச
வா
இைறபட ஒ கா வ
ற . அர த ைடய ச ைட
ேச ெத
ட . ேகாப ேதா
அ த க வ
த கா காரைன சா க
னா அர த . னா
அ சக உ ைமயாள
னா
தர கா
இற
அவைன ேநா
வ தா .


"

ேபால
ேபால
ேபால
பா ேபா

யாய

9

க க
ேபால
ைக ர க
ேபால பாத க
க ன
ேபா வைள

ெச
ேத பா
தைலெமா "
ச . .ேயா

அ த மைழ இர

வா
மற க இயலாத ஒ
.அ
அர த ெவ
மைழ
நைன
ெகா
த ேனா வ ததாக அவ
ைன க
ைல. த உ ள
ைழ , ெந
ெந
ஊ ெற
ர தஅ
ேலேய நைன
ெகா
வ ததாக தா ேதா
ய அவ
.
அ த இர
தா அர த
எ ைலய ற மன பர ைப அவ க
ண தா . அ த இர
தா
னா
அ சக உ ைமயாள அவைள ச
த கா ேலேய
பர

ெகா
ேபா
அர தேனா
னா . அர த
அவ

ைலய
ெவ ேய மைழ
ெகா
த ேபா ந ல ேவைளயாக அவ வ
உத னா . அ த ெப யவ
உத
அவ
வா நா ெந
ெதாட
ைட க இ தத
அ ஓ அைடயாளமா?
அத
ன கட த ல வார க
அவ வா
அவைள
த வா
தா
எ தைன மா த க

டன. மா ைக ேபா ெப ய

பழ


இட
தாக
ேய ய
ய வச கைள பழ க ப
ெகா டா அவ .
ெச வ ேதா
வச கேளா
வா வத

க ேவ
ய ைல. ஆனா ஏ ைமேயா
வச
ைற கேளா
வாழ பழ
ெகா ள ய
தாேன ேவ
.
யத
ைக க

தா
. ஏற ைறய ைக ச யா
ட . அவ
ேபா த அ ணேனா


ட ேபாக ெதாட
டா .
ம டப
தக கைட கார ெபா
மாக
கண
கா
ர எ பா
த ெதாைக
ச பா
ட ேதறாத ஒ ெதாைகைய
ெகா

ெகா
ேபானா . அ ய ய
ேப
அ பா
ேச


உ யஒ ப

ேச த . சாதாரணமாக மாத கண
கால தா
ைட க ேவ
ய பண அ . அ தாப
ளவ க
உத யா
,க
த வ கா ய
அ கைறயா
தா அவ
அ வள
ைர
ைட தெத
ெசா ல ேவ
. னா
அ சக உ ைமயாள , அர த
அவ ைடய த ைத
க ஒ
காக , ைறயாக
ெவ வ வத
ஏ பா ெச
ெகா
தா க .
காைல
ேவைலக
மாைல
ம ைகய கழக

நட
ேவைலக
இ ததனா


அ கமாக இ ைல.
ப கைள
கவைலகைள
ைன ேத
ெகா
த அவ மன
ச ேற அைம
ல ய .
சார
ஓட ெதாட
டா

ள ள க மைற
ஒேர ழ
வ ட தா ெத ற .
ேபா தா
ள க
ெத
றன. ஒ ெசய
உைழ


ேபா தா உலக ெப ய
ப க
த கவைலக
உ ள இடமாக
ள ப
ெத ற . உைழ ஒ ந ல ம
.அ
மன

, கவைலக

றன. ேசா
தள

றன.
கமலா
ெப ேறா க ெப
ந ல இட
மண ேப ெகா
டா க . அ
எ லா ஏ பா க
ெதாட
கழலா ன. கமலா
ெப ேறா ஊ
ம நாைள
அ த நா மாைலேய
ைள
கார க வ
பா தா க . கமலா
தாயா
உத யாக உட இ
வ தவ க
உபசார ெச வத காக


அவ க
ேபா
தா . ர த ைககளா தாேன கமலா
தைலவா
, பா க வ தவ க
னா ெகா
ேபா அழ
ப ைமயா
னா .
கமலாைவ அழ
ைனவ , அழ பா ப மாக அ த ஒ நாைள ைளயா
தனமான ம
க தா
ர . கமலா
மண உ
யா
. அேத ைத மாத
மண
ெக
நா
டா க .

இ நட
இர
நா க


ேவ
யவ க
இ ெனா
மண
அவசரமாக
வா
. ஓ வா
ழவ ெப ய இடமாக ஆ ல ப

ெப ய ேவைல பா
ைபயைன த ேப
கா
பா க
யா . அவ
அ வள
வளமான வச க எ லா இ ைல. உற
ேளேய ேகா
ேதவார ெசா
ெகா

ஒ ைபயைன
கா
ேபாட ஏ பா ெச
டா . கமலா
மண
கழ
இ த அேத நா தா கா
மண
ஓ வா
ழவ பா
தா . அவசரமாக
ேபா ேசரேவ
ய க த ைத உடேன தபா
ேச

றா ேபா அ த ைத மாத
த க
த த ெப கைள வா ைக


ெப ேறா கைள த ைன
க டா
ர . அ ப அவசர பட

யா இ
றா க அவ
.
அவ
அவ தா இ
றா . ஓ வா
மண
தா ல மா
ெகா


அவ
ேபா
தா . அ ேபா ஓ வா
பா
"எ ன ெப ேண? இ ப
எ தைன நாைள
ம ைர
பர

மாக நட

ைழ
ைழ க
ேபா றா ? கமலா
எ க
கா
உ ைன ட
ைற த வய தா எ ப
உன
ெத ேமா இ ைலேயா, இ ப ேய இ
டலாெம
பா
றாயா? யாராவ ஒ ந ல
ைள

ைத
அவ

ேபா இ
ெகா
த கைள
த ைகைய
ப க ைவ கலாேம! இ லா
டா இ ப தா

த மரமாக
ெகா
இ க
ேபா றாயா? உன
உ ம த க எ
யா இ
றா க ? யாக தாேன மான

ெகா ள ேவ

"எ

ெகா

ேக டா .ெசா ல
ைல. தைல
ெமௗனமாக இ தா . 'எைத
ெவ

வத

ட வா ைதக இ ைலேயா, எ த இட ைத ப
ேப ேபா எ
வா ைதக ெவ ேறாைசயா ஆ றல
ேபா
றனேவா, எ த உண
ைய ேத ேபா எ
ெசா க
ெபா


றேதா - அ த உண ைவ - அ த இட ைத இ த பா
ள க ெசா
ேக றா . எ ப
ள ேவ ? எ
ள ேவ ?' எ

ைம தா
ர .அ

இ த எ ண அவ மன ைத
ைட ெகா
த .


ெகா
ற நா க மா
ஏ இ ப
தா
பற
ெகா
ம றவ கைள
பற க அ
றா க . இ ப
மண , வைளகா , ழ ைத ப ம ப
மண , வைளகா

ஓட ஓட ர வ தா வா ைகயா? இ த தமான
வா ைக
தா நா

ேறனா? எ
ைன தேபா ஏேதா ஓ ண க லாக
கன
பர அவ ெந ைச இ

வ ேபா இ த . அ
இர ப ைக
தைலயைண நைன
ஈரமா ப ெந ேநர அைம யாக க

ெகா
தா
அவ . எத காக அ
ேறா எ
அவ
ேக ய
ைல.

ஒ ெவா நா மாைல
ம ைகய கழக
ேபா அேத வ யாக
ெகா
தா
நா தவறாம அர தைன ச
க ேநர
கா அவ
. இர ெடா நா
கழக

ேபா அவைன பா க ேந
.அ ப
பா
ேபா
ேநர ேப
வ வா . ல நா க
பக
அர தேன
பர


அவ த ைத
ெவ வர ேவ


கான ைகெய
ர கைள வா
ெகா
ேபாவா . இ
ல நா க
ம கேள வ அ மா
இைளய ெப ெச ல
வ தா க .
கைன த சன ெச


பா
ேப
ேபானா க .


ஓ அைறைய

தக க எ
ெகா
டன. அ ப
இட
ேபாத
ைல. ெந க ேயா
ரம ப
தக கைள அத

தா . தக கைள
த ர நா கா ைய ேபா
ெகா
ஒ வ உ கார இட
அ ேக. த க
சா பா
ேபா
ேவைலகைள
ெகா
தக அைற
ைழ
டா உலகேம மற
ேபா

. அ பா ேச
ைவ

உல
வா அவ . அ ப
னா தா
ன ேதா
ம ைகய கழகட ப
ெப க

கைள ெசா ெபா
ெச ய அவளா
.
ழ ைத ம ைகய கர யா அவ ப
இைட
இ கா .
ேளேயா, ெவ
ப க
ழ ைதக டேனா ைளயாட ேபா
வா அவ . ல சமய க
கமலாவாவ
கா வாவ அர ைட ேப
வ வா க .
மண
சயமான
இர
ெப க ேம
ெவ
வ வைத
ைற
ெகா
டா க . அதனா

ைட பத க ய த ைம
ைட
ற . அ த த ைம
அவ ைடய மன
ேகா க ேம
ந றாக மல த .
த இல ய எ ைலகைள
வா
ெகா டா அவ .
மண நாள
ர இர

மா மா இ
உத னா . கமலா
அவ இ
ெச யா
டா
ெச வத
ேவ ம த க இ தா க . ஆனா ஓ வா
மண ஏைழ
மண . ைறவான ஏ பா க ட நட த . ர அ ேக தா அ க
ேநர
உத னா . வ தவ க
ச தன , ெவ ைல பா
ெகா தா . ஓ யா
சா பா ப மா னா . அ த இர
மண க

பா தா
அவ
கேம

றா ேபால , எ லா கா ய க
அவேள
ெச றா ேபால
பவ க
ேதா
ப ப பரமாக ழ றா அவ . இர
மண க

த எ ேலா ைடய கவன ைத
கவ தவ இவ ஒ
தா .
கமலா
கணவ
ேகா வட ேக எ ேகா ேவைல.


ைற வ
ெகா
ேபாக
வச படாதா .
மண
த நாலாவ நாேளா, ஐ தாவ நாேளா
ெகா
ற ப
டா . கமலாைவ வ ய
ப இர
ைலய
ேபா
தா
ர . ஓ வா
ழவ ைடய
மா
ைள உற காரனாக இ தா
ேவ ஊ கார . ெத
ைம
ஏேதா ஒ
யஊ
ேகா
ஓ வா அவ . ஒ வார
அவ
கா ைவ
ெகா
ற ப
டா .

இர
ைலய
ேபா
தா
ர . ேதா கைள வட
ெத
மாக
வ ய
ய ெபா

அவ மன ந

ய . ந ல கன கைள க
ெகா
ேபா யாராவ உட
ட அ


ற மா
அ த

அவைள ேவதைன ற ெச தன. எ ென னேவா எ
னா அவ .
ெத

வா ைகேய இ ப
ெதாட
வ ய
வ ய
னா
ரயாண ! உ கைள வ ய

ேபான
இர
நா க
ைன த .

ெகா
ற ஒ சட தா ேபா
.ஊ
னா
அ ஒ வைக
ரயாண . ேதா க
அவ உ ள இ தைகய ந
ள ைன கைளேய

ஒ ெவா நா
அவ ம ைகய கழக


காக மாைல
ம ைர
ற ப ேபா த க ப


க மா டா க . அதனா
ழ ைதைய
சா ைய
ஓ வா
ேலா ப க
கமலா
தாயா டேமா ஒ பைட
ேபாவா . த க வ த ட சா ைய வா
ெகா
ழ ைதைய
அைழ
ெகா
ேபா
வா க . இர ஒ பதைர ம
மா
ர நகர
வா .
ல நா க
த க
த ைக
அவ வ
தா களாகேவ எ
ேபா
ெகா
சா
வா க . ல நா க அவைள எ பா
கா
ெகா
பா க .

அவ இர
வழ கமாக அவ வ
ற ேநர
காம
ெகா
க க

க ன நைன
எ ேகயாவ ேபா
மழைல
ர எ
யவாேற
அ த
ழ ைத அ
ர இ த
ைம

க இர
ேப
சா
தா க .
ேபா
க ேவ
ய ழ ைத ம ைகய கர
தா . ழ ைத
க ெந ேநர அ தா ேபா
த .
ஈர கைற ெத த . ப ேசா

ெத த . ர
னா , "அ கா வ தா " எ
ெட லா அ
ப உ சாக
ேதா வ அவ கா கைள க
ெகா
.
ய ேபா த

அவைள க ட ட
காரண
யாம த

உ கா த இட
நா கர


க ைத பா

கேவ இ ைல.
தா .

"இவ
ஏேதா ேகாபமா . சா டமா ேட
றா. ர
றா" எ றா
நா கர .

அ த
ழ ைத
ேகாப ேவ ைகயாக
ய பாக
இ த . சமாதான ப
சா ட ைவ பத காக அ
ெச றா
ர . ழ ைத ெவ ைப கா
றா ேபா
க ைத
ெகா டா .
ெகா ேட ம ைகய கர
ேமாவாைய ெதா
க ைத
ேக டா
ர .
"உன
" ெயா

எ ன ேகாப ?"

ட ேபசேவ

டா ேபா..." ர

ைய

வ ேபா இர

ைககைள
ெகா

ெவ


னா

ேகவ , அ த
ழ ைத .

ழ ைத. ஒ
ேபா

"யா ேமேல எத காக ேகாப உன

ப க . அ ைக ெபா

?"

"எ லா உ ேமலதா ."
"எ காக? நா உன
எ ன ெச ேத ?" ப
இ ைல. ழ ைத ெபா
ய தா . ெசா க
அ ைக
உைட
ைந
கைர
ேபா
டன. ர யா ஒ
ெகா ள

ைல. ழ ைதைய த
னா ேபா அைண

ெகா
சைமயலைற
ேபானா அவ . ைக, கா கைள உைத
ெகா
அவ அைண
ர ய றா
ழ ைத. இதமாக ெசா
அ ைகைய
சா
வத
த ைட ேபா
உ கா
னா .
"அ

தானா உ ைன?"

"இ ைல..."
" ைளயாடறேபா ெத

ேல ேழ

யா?"

"இ ைல..."
"

?"

ேன எத காக இ ப அழேவ

"ஓ வா
வ பா க
இர
ேல ஏ
ேக ேட ."
" அ த பா

ட ேப
ேத . 'ஏ பா , உ க கா ைவ
ரா ச எ லா ேபா
தாேர ஒ த , அவேராட
கேள இ ேம அவ இ ேக வரமா டாளா?' அ ப

ேல அ த பா
ேல த க ெச
,

ைய ேக

யா?"

"ஆமா !"
" ... ... அ

"அ

ற ?"

அ த பா
ப ெதாட

"அழாம

ேட வ

!

சம

..." இைத ெசா

ேபா

ழ ைத ம ப

டா .
ெசா

ழ ைத

ைலயா?"

"உ க ர ய கா
ஒ நா அ ப தா ேபாவா க. ெபா
ஒ நா இ ப ஒ தேரா ேபா தா ஆவ
.
ட வள
பா
ெசா னா க..."

ெபாற தா எ
ெப சானா அ ப தா

காவ
அ த


ழ ைத

ேக டா .


ட .
டா தா ெசா
ெகா
ைக ைற , ெசா வைத
வாேளா? எ

"அ த பா

எ னப


ற ஷய
ைப அட
ெகா

ெசா ேன?"

"என
இைத ேக ட
அ த பா
ேமேல ஒேர ேகாவமா
. 'எ க ர ய கா ஒ
அ ப
ேல எ
எ கேளாடதா இ பா க. உ க கா
தைலம ெகா ச ,
ெத

,
அதனாேல தா அவ ர ேல
ேபா
டா. எ க அ கா ெரா ப அழ .
ேபாகமா டா க. க ெபா ெசா
க' ேன . அ
அ த பா
அ அசேட! அழ

எ னச ப த
ேக டா க."
"அ

ற ?"

"அ

ற ஒ

"ஏ
ேபா

கா... ஓ வா
யா?"

.அ ண
ேட ."

ேல... என
அ ைக அ ைகயா வ
சா வா க வ த
நா அ ணேனாட வ
பா

ெசா னா ேபாேல ெச

யா? எ கைளெய லா

ர கலகலெவ
நைக தா . ழ ைதைய வா அைண
ெகா
உ ேமா தா . "அசேட!
ைளயா
ெசா னைதெய லா ேக

ெகா
வரலாமா? நா உ ைன
எ ேக
ேபாகமா ேட ம ைக. சா
!" எ
ழ ைத
உண
னா
ர .
க க
,
கர க மாக அ த
ழ ைத ேகால
ெத வேம ெத றா ேபா
அ ேபா
ர உண தா .
ய ஷய
ட ெப ய
க உண ைவ ெசலவ
அ த
உண
மன பர ெப லா இதம
ழ ைத
ேபதைம அவைள கவ த .


வாட
யாத க பக வா ழ ைத
மன ! உண
ழ க
ெபா சாய க
ப யாத
த க ணா யா அ த உ ள !
ர அ
ர த அ
ேலேய
கைதெய லா ெசா னா .
"ஏ கா, கா தா
ேபா
டாேள" எ

ழ ைத ம ைகய

ர ேல ஊ
ேபானா. கமலா எ
ெர
ஏேதா ைன
ெகா

'ஏ அ யா
ழ ைதேய! ெப க தா , த ைத ட
- த ைதகைள உ டா க ேவ
யவ க . அவ க


ேபா ' எ
த வ ெசா
யா ள க
"ேபசாம

கர ைய ப

க ைவ

ெகா

காக ேபாக
? அவ
ேக பவ ேபால ேக டா


?


ழ ைத.

ேபா தா - த ைதயரா
தா
த னா உலக
உ மர

ம ைக. ேநரமா
ட . எ லா காைல
ேக . ெசா ேற " எ

ழ ைதைய
க ெச தா
ர . மற கேவ
யாத த
இ த
ழ ைத தனமான க
அவ மன

ெகா ட .

ஒ வார
ைட ேத

ஒ நா பக அவ

ேச த .

ெகா

மன வ

த த க யர க

ெயா

அவள

பக ப ெனா ம இ கலா . த க சா
பக சா பா

ெகா
ட ேபா
தா க . ழ ைத ம ைக நாைல
க த
ஒ மர ழ
ம ற
ழ ைதகேளா
ைளயா
ெகா
தா . ர அ ேபா தா த ைக ேவைலகைள
உணைவ
ெகா
ப பைற
ைழ
தா . ழ ைத எ த ேநர
வ வாேளா? எ
ேபா கதைவ
ற தா ப
தைட ப


வா
கதைவ தா டா சா
தா
ர .

ம ைகய கழக
ெப க

ற ெசா
ெகா க ேவ
. ெசா
ெகா பெத றா க பலைக
பத ைர, ெபா
ைர எ
ேபா
ெசா


ப ைப அவ ெசா
த வ ைல. அ ப ெசா
த வத
அ ப


.
அ ேக ப

வய

ப வய வைர ள
ய ெப க பலறா க . மணமா
தாயானவ க


றன . எனேவ மன ைத மல
ெசா ெபா
களாக ெச
த வ
கைள ற ற நட னா
ர .வ
க ெதாட க
ெப ற
நா க ேலேய அவ ைடய ெசா ெபா

ெப ம
ஏ ப ட . நா
நா
ட அ கமா
. ேகர
ைளயா வ
வ பள மாக ெபா ைத க
ெகா
த ம ைகய கழக
ெப க
அவ ஒ
ய உல ைன கா னா ! ஒ


ைமைய ஊ னா . அவ கா ய அ
லக . அவ ஊ ய த
ைவ! ம ைகய
கழக

ன க உ ள க
அவ ஒ ெவா நா
க உய த இட ைத அைட
ெகா
தா . த
சாதாரணமாக எ
யவ க
அவ ைடய நாவ ைமைய க
ய தன .
இ த ெப
எ கலானா
சா
ேநர
ெகா

ெகா

த ைன க
ர .

தக ைத

ெசா ெபா

த வா
கதைவ

ெகா
யாேரா நட

ற ஒ ேக ட . ேவ யா இ த
இ ேக வர ேபா றா க ? ழ ைததா வ வா எ
பாராம எ
த ர அ த நாக கம ற ர
ரைல ேக
தா . க
ெகா
ெவ க
ம டப
தக கைட கார ன ேதா
தா . ர வரேவ றா . "வா க ... அ ப அ த நா கா
உ காரலாேம?"

"உ கா வத காக இ ேக நா
ேபாக தா வ
ேற ."
"யா ேம ஆ

வர

ைல. எ

ர ைத ெகா

ெகா

ர ?"

"ஒ

ெத யாத ேபா ேபசேவ டா . நா ஒ வ
தக கைள ெவ
றைவ
பா
,
காதைவ பா மாக

ெகா
ேபா
எ ைன ஒ வா ைத ட
ேகளாம எவேனா ஒ
னா
அ சகேமா, காமா
அ சகேமா ைவ
பவ
ெவ

உ ைமைய தரலாமா?"
நா ப வய
அட கமாக அவ

அ கமாக ேதா
ய அவ

ெசா னா .

ேப

ேபா

ைச

த . ர

"ம

க ேவ
அ யா! நா இ
ப ைச
ட ேப க . ெபா கைள நா ேக க தயாரா

ழ ைத இ ைல.
ைல."

ைமகைள ம

"எ ெபா ?"
"அ பா
தக கைள
ற பா
காத பா மாக ைவ
ெகா

ண வதாக ெசா
கேள, அ
ெபா ; பல ப

றைவகைள மைற
உ க கண
உ க ேப
ஊழ . அ பா உ கைள ம
தா . நா ம

என


ற . நா வாழ ேவ
ற ."
"எ ைன பைக
ெகா
ேக

பா . இ லா
அ சக
கார
தக ேபா

வாழ
யா . நா ெபா லாதவ . ேபா
!
டா இ ேபா ெசா வ
ெத
ெகா . னா
பைத
நா பா
ெகா
ேற ."

"அ
ச ேதகெம ன? சய பா
யா ைடய எ
னா அவ .


மலர தைல
ெகா
த அர த தா அவ
ன ேதா அவைன ைற
பா

ட கா
பத காக ெகா
"ஓேகா யா...?" அவ உ

க .

ைல.

க தா

ேபா

க ?" இ த க

ெர ற

பா தா . ஓைச படாம வ
கதேவாரமாக
ேக
இ த அைற வைல
தா . எ
வ ேபா
தா அவ .
ச பா த அ
ப கைள (
ஃ க )

தா அவ .

னா . அவைன ெத

அ தம

.

"வா
அற ேவ
,ஒ
க ேவ
,ப
யாய
ேவ
ெம
ேபரா ய
அழ ய
ற பல த
தக க

வ எ
றா . க அ த
தக கைள
ெகா ேட அவைர அற
,ஒ
, யாய
ஏமா
கேள! இ வள கால
ஏமா ன ேபாதாதா?" எ
அர த
ெகா ேட வ த ேபா அவ

ஒ ேபயைற
த . அவ
உைட இர த வ த . அவ ைடய இளைம

உரமான ைகக அ த ெகா யவைன ேழ த
ப தா
. ஆனா அ ப ெச ய டாம
த க
ர ஓ வ அவ ைககைள ப
ெகா
டா .

யாய

10

உட

ைழய எ ெபலா ெந

க ஊ ெறன ெவ
ஊ ற
ஊ கா த ைன க ட க ேபாலேவ
ஓ உற

படபெடன ெந ச பைத
உ ந
ற...
-தா மானவ
இய பாகேவ அர த
ெம ைம
ந ன
இைண த உட
வா
இட லாவ ேலசாக
னா
ட இர த வ
ற உட
அ . ேராஜா
ச பக

ெகா ட ேதக அவ ைடய . அ த உட
வ ைம உ

தன
ைடயா . அழ உ
; ஆட பர
ைடயா . ப


ஆ ய ச

ெகா
டா

உைட
இர த வ
அ வள ெம ைமயான உட அவ ைடய .

த .எ த
ெம ைம
. ஆனா
ற நா
அவ

.


ம டப

ம த ட அர த வா ய அைற த
க ேலேய
த ேபா உண
, ெவ
தா
ர .


க ஊ ெற
வர
ெந ச பைத த . உ ந
றா அவ . கா த
இைண
ஊ ேபா அவ அைற
வா ய வ
ேவதைன

ெகா வத காக அவ மன
ைர
அ த ேவதைன
ேபா
இைண த .
" க எத

க ? அ ச ர ைடய தைல ைற
உ ைமைய ெசா னா க
மாைல
கலா . க
நா
வா
தைல ைற
உ ைமைய ெசா னா க ன
அைற
ற .
ய வைர உ ைமகைள ெசா

ெகா
மா இ
வ தா இ ைற
நாக க . உ ைமைய ெசா னா ெப ைம ப ட கால ேபா
ட .
இ ேபாெத லா உ ைமகைள ெசா னா யாைர ப ய உ ைமேயா, அவ க
ேகாப
தா வ
ற "எ
அவ ட
னா அர த . அ தவ
ெகா

ைல.
ேகாப ேதா ெவ ேய
ெச
டா . க ல நா கேள அர த

மல
இழ த ைலைய க டா அவ .
ய எ த வ ேபா அ த ைல அ ேபாேத மா இய பான
ேதா ற
அவ வ தைத
உடேன க டா .
ர ெச

ெகா
ைக க
ைக
ைடயா
ன ைத
ெகா ைப
ேச
வ த கா ய ைத
ெகா
ெந
ெபா க
யாத அள


ெகா தா .
ைட
ெகா டா

ைட
ள னா அர த
ேவதைனயா ெபா

உைட
அவ . அ ப

ட மா
அைத மற
. அவைன வ ய
ய .


ைட த ேபாேத

ட தா
ேபா

'அர த
க அ
என காக மைழ
நைன
க .இ
என காக நாக க
லாத
எவேனா ஒ
ரட ட அைற வா
க .இ
எ ென ன
ப கைளெய லா
உ க
தர
ேறேனா இ த பா ' எ
ைன
உ ள
னா அவ .
இ த க

தஅ

இர

ைட

"உ ைமைய ெசா னத காக ஒ கயவ
உய தரமான ெச
கைட. அ ேக ேசா ேபா

ைவ
றா க . அ த ேதா

கயைமதா கன
ட ற ."

அர

டவா

னா :

இர த ஒ
ப அைற தா . வா ைக ஓ

,உ
ள ேதா கைள பத
க ெபா
ைவ க ெபற
ைல.

ைம
ம றைவகைள
ைள
ெகா
ேபா
ஆ ற உ
. ம றைவக வ

தய னா
ைம த வ ைய தாேன உ டா
ெகா
ெச
. அர த
ேநா
, ைன
ைம ளவ . அவ உ ள
,ப

ம றைவகைள
ம றவ கைள
உண
ஆ ற அ க .ப
க தாழ
உ ள பாவல இய ய
க ைதைய ஒ ெவா
ைற ப
ேபா
ேம

அழ
வ ேபா பழக பழக
அர ததன.

ைற அவ அர தைன ேத ெகா
அ சக
ேபா
தா . அர த இ ைல.
தலா
னா
தர
அவ
எ ேகா கா
ற ப
ேபா
றா க எ
,
ேநர
வதாக ெசா
ெச
றா க எ
அ சக
ஆ க அவ ட
ன . கா
பா
ேபாகலாமா? நாைள
பா
ெகா ளலாமா? எ

தய
ெகா
தேபா வா
கா வ
ஒ ேக ட . அவ க வ
டா க .
னா
தர அவைள க மலர வரேவ றா .
"வா அ மா! வ
நா ைகயா றா?
ேநர
தா நா கேள இ
ெவ ேய ேனா . ேவெறா
ைல,
மா இவைன அைழ
ெகா
கைட வைர
ேபா
வ ேத . ேய ெசா அ மா. இரா பக பாராம உைழ க ெத தா ம
ேபா மா?
த உட
வராம ேப
கா
ெகா ள ெத ய ேவ டாேமா? இ தைன வயதான
ைள
'ெகா
ெகா 'ெள

றா . உதெட லா ப
. எ னடா ச க எ
பா தா
ெவ ட இ லாம ேபா ைவ இ லாம ப

றா . வைர ைவ
தாேன
ர எ த ேவ
? உட
ந றாக இ தா தாேன இ
உைழ கலா ? 'மா டேவ
மா ேட , அ ற பா
ெகா ளலா ' எ

க க பா
றா . க
ெசா
ைகேயா
ெகா
ேபா இர
ெவ ட
ேபா ைவ
வா
ெகா
அைழ
ெகா

ேற . த ேதைவ ெத ய ேவ டாேமா ம த
...?"
அர த அவ
னா
ெவ ட
ேபா ைவ
அட ய
கைட
ெபா டல கேளா

ெகா
றா . னா
தர
அவ ைற அவ
ைக
வா
ெப ைமேயா

கா னா . 'அர த ேம தா
ம த
எ தைன பாச ! எ வள உ ைம!' எ ெற
ய தா
ர .

இ த

இ நட

ப ர
நா க

ைலய
வட ற ேம பால

ைச கார ைடய உட ைப ேபா
ெகா
ட த அ த
ேபா ைவ. ர அைத பா தா . 'எ ச ேதக
ணான , இ த மா யான ேபா ைவ

அர த
ெகா ள
இர க


தைலைய

ட ம
தானா இ
? ேவ யாராவ ெகா
பா க ' எ
ைனைவ மா
ய றா . 'இ த மா
ேபா ைவக எ ேலா ட
இ கலா . ஆனா இ த மா
ெந
எ ேலா ட
இ க
யா ' எ
அேத ைன மாறாம
ட அவ மன
. அர தைனேய ேந

இ த ச ேதக ைத ேக டா . அவ
ெகா
ெமௗனமாக
தா . ஆனா ப ெலா
ெசா ல
ைல.

"இ ப எ தைன நாைள
ைளயா
ைளயாகேவ இ

தா அ லவா தான த ம ெச யலா ?"
"

க ேபா

க ? தன

எ ைன ப

கவைல ப
க . நா எ ேலாைர ப
கவைல ப ேற .
ேகா த ழ
ஒ ெவா ேகா
ஏ ைமைய பா
ேபா எ மன ெந
ற .
ப ேகா இ ய க
எ ேலா மா இ நா
ம ன களாக இ
றா க ? பல
இ நா
ம னராக - ம தைரைய த ர இ க இடம றவ களாக அைல
றா கேள. இவ க
ற த நா
இவ கேளா இவ க
ஒ வனாக தாேன நா

ேற ."

"அர த
க அ வமான ம த . உ க ட வாத
ய எ னா
யா . உ க ைடய
தைனக , ெசய க எ லாவ ைற
சாதாரண மன தா அள ட
வ ைல" எ

யேபா , ப
ெசா லாம அவ
க ைத ேநா
ெகா
றா அர த .
இ ெனா நா இர
ைலய
ெவ ேய வ
ற பாைத
ம ைர க
உய ைல


ைதயான
ைல
அர தைன பா தா அவ . பர ைட தைலக

ேபா
,ஒ
ேபாடாம
த ஆைடக மாக அ ப
வா
அநாைத
ப க
வ ,
ய க அர தைன
ெகா
றா க . அ த
ழ ைதக
க க அர தைன ேநா
மல
தன. ப க
மர த
உ கா
வாைழ பழ
ெகா
தஒ
ைட கா ட ேபா அ த ஒ
ைட பழ ைத
ெமா தமாக ைலேப அ ழ ைதக


தா அவ . ப
ைலய
இற
ம ைகய கழக
ேபா
இர
அவசரமாக ஒ க த ைத தபா ெச
ெகா
த ேபா இ த கா ைய க டா
ர . அர த த ைன க
டாம
ல ஒ மர
மைற

அைத பா தா அவ . அவ த
ைடய அ த அ
ைளயா ைட
ெகா
ற ப ட ேபா அவ
னா நட தா . அர த அவ
வ வைத பா க
ைல. க அ
ெந
, "இேதா இ
ஓ அநாைத
ழ ைத பா

ற . ஏதாவ ெகா
ேபாக
டாதா? ெகா ச
தா பா கேள " எ
ைகைய
ெகா ேட
பாக ெசா
டா
ர . அர த
னா . அவ
மலர
றா . ' களா அநாைத
ழ ைத? உ க
தா எ ைனேய ெகா
ேடேன' எ

ெசா ல ைன தா அர த .
ஆனா அ ப ெசா ல வாெயழ
ைல. ந ெத
ெர
அவைள ச


த த .
னைக
ப லாக
னைக ம
ெச தா . ர தன
தாேன ைன
பா தா . '
ம டப
தக யாபா உ பட ெப பாேலா , ற
ேசரேவ

ெபா ைள
தாேம அபக
ெகா
வாழ ஆைச ப
இேத உல தா அர த

கா
ேற . தன
ைட றைதெய லா
ற ேக ெகா

மன இ த
அர த
எ ப தா வ தேதா?'
ெம ல நக வ ேபால ேதா
னா
கால ேவக ேவகமாக தா ஓ ய . ம ைர
மாத
ெவ
,
ழா க
அ க . ம ைகய கழக


ப கவ
ெச வ

ெப க எ லா ெவ
பய
உதகம டல ைத ,

ைர

ெகாைட கானைல
ைக
தன . வ
ஒ மாத
ைற
தா க .

அ த மாத

இ த . அர த ைடய இைட டாத உைழ
பயனாக
அ த மாத அவ த ைத


ெப
ெவ யா ன.

ைறேவ
ெவ யான , ஏ கனேவ மன
ைக
ெகா
த பைழய ப பாள ேம
எ ச
ெகா டா .
ேவ ைல க
பத காக ம கேள வ அ மா
ெகாைட கான
ற ப
ேபா
ர ைய

ெப

கைள அைழ
டா .

ெகா

"அ பா
தக ேவைலக நட ெகா
றன. நா

உட
கவ

ேவ
. இ ேபா வச படா . இ ெனா
ைற உ கேளா க
பாக வ
ேற அ மா"

ெசா
அ த அ மா
அைழ ைப ம
டா
ர .இ த
ைற நா க
ஒ ெவா ஞா
ழைம
மாைல ேவைள
அர த
பர

வ தா .
இ வ
மன
ேப ெகா ேட உலாவ ேபானா க . ெத
க மா
ற இட வைர நட
ேபா
னா க
பர

மைல
ஒ வழ க உ
. மைலேய
பா க வ
பாைறக
ைன
அைடயாளமாகேவா எ னேவா, த ெபய கைள
ெச வ
. இ த ேவைலைய ெச
கா வா
ெகா வத காக உ
க த ச க மைல
வா க . ர
அர த
மைல

ேபா இ மா
ேப ெச
க த ச ஒ வ வ
அவ கைள ந ச
"ேப ெச


.

சாைல
யா
ஏ னா க .
றவ க அ

ெச
ைக மாக இர ெடா
பா
ெகா

தா .

மா? ஐயா ேப ..."

அர த

நாணய ைத எ
"ேப கைள ெசா

க ைத பா தா . ர
அ த க த ச ட ெகா தா .

ெகா

ேட ஒ

எ டணா

க அ மா!"


வ த . அவ ெவ க அைட தா . ேழ ட த ஒ பைழய அ
தாைள

அர த - ர எ
ேபனாவா
ேகா தா ேபா எ
நாண ேதா அ த த ச
ைக
ெகா தா . இ ப
ப ேப கைள ெபா க ெசா
இர டணா
நாலணா
ேபர ேப ற ஆ கைள தா அ த க த ச த நைட ைற
பா
றா .
இவ க
ைதயாக அவ மன
ேதா
க ேவ
! அ ல இவ க
இைண
அழ
ெபா த
அவ உ ள ைத கவ
க ேவ
! ேவ ெபய கேள ெச க ெபறாத
ஒ த
பாைற

ற ேபா

ரஎ

அ த இர
ெபயைர
ெச
னா அவ . த ச ெச

அர த


னா - "ந
ைடய
ெபய கைள உய த இட
உய த த
த யாக ெச
றா . ேப பர வத காக ,
ேப ைல பத காக
எ தைனேயா ம த க ஆ ர கண
ெசலவ
ெகா
றா க . கேளா அைர பா ெசல
ேபைர ைல க ைவ
க ."

அர த
ெகா ேட அவ
க ைத பா
இ ப ெசா னேபா அவ
ெச பான க ன க
,
இத க
, மல த

, ைற ெந

ந ன சாய மண த . ர பல ைற த ைன ஒ ைம
' , உ ைன' என அைழ
ேபா


ெசா
அர த , ' க , உ கைள' எ
ப ைம

ைடய அ த
நாண
தா
ேலேய

அவைள அைழ
ெகா
வ தா .
அவ அ ப அநாவ யமாக ம யாைத
ெகா
ேபாெத லா க
ெகா
,அ
ேகாப ெகா

ேபச ம
,
அவைன வ
ெகாண
ஒ ைம
உ ைமேயா
ப மா னா
ர . அவ ைடய

ெதா ைல ெபா க
யாம அர த
அவைள ஒ ைம
உ ைமேயா அைழ க
இண க ேவ
யதா
.

அ த ேகாைட
ைட த
ைற கால இ வா அர த ட ெந
மன
ேபச
வா ப


. ல நா க
அவ க இர
ேப மாக ேச
பர

ேகா
ேபாவா க . அ ப
ேபா
த ஒ நா
ேகா
ேளேய உ ள ஒ

கைர
அர த ஒ க
ெசா னா . அ த
ள கைர

, ள , ச கைர
ேச
சாக த
த ேய க
பா க . அவ ைற வா

ேபா டா ,
அ வா ேபா
ரா தைன ெச றவ க
பாவ க
, ேநா க
கைர
எ ப
பர பைரயாக இ

ைறைம. ர இர
கைள வா
ஒ ைற த ைகயா
கைர
ம ெறா ைற அர த ட
னா . " ேய கைர
. என
ேவ டா
ர .
நா ச க
பாவ கைள
ேநா கைள
கைர
ட ஆைச ப றவ . அைவ இ த


ைச கைர பதனா கைரய மா டா. அைவகைள கைர
அ க உய த
ேகா கைள
ெவ ளமாக ெப
ேவேறா இல ய
ள ேத க ேவ
"எ
இ வா ெசா
அைத
ம தா அர த . ர
ன ெதா

, ஆனா

க ேதா , "ச க ,
ர ைனக , ஏ ைம, வ ைம எ ேபா பா தா
இேத ப ல தானா? அர த இ த
ப ல கைள மற
ேவ எைதேய
அளவளா
ேப வத
ட ேநர
ைலயா
உ க ட ?" எ
அவைன ேக டா .
"எ ன ெச வ

பா தா அர த .

? நா

ற த ேவைள அ ப " என ப

இ ப எ தனன எ தைனேயா க
த . அ வா
ெகா ள
அவ ைடய ெப ய மன
கல

ெசா

ேமேல ெவ

ல தா அர தைன அவ
ெகா ள அவ ைடய

ெப
கைர க
ஒ கலா
.

ெகா ள
மன

ேகாைட
ைறெய லா க

ட க

டா க . ர , ழ ைத
ம ைகய கர ைய ப

ேச தா . த க இர
ேப
ேம வ

ேத
ெப

ட ேபா ெகா
தா க . ப
ட ச பள ,
ய தக க

ெசல
ைறய ஆ
ெகா
த . ம ைகய கழக
த த மாத ச பள
, தக க
ற வ மான மாக மாதா மாத ஒ க சமான ெதாைக ைட தா
அ ேபாத
ைல.
வர
ெசல
மாக இ

ெகா
தா கால ஓ ய . ல நா க
லைர
கா
டத
பா இ த . னச மாைல , நகர
ெச
வத

ெசல ஆ
. எ ைமயான ேகால ேதா , எ ைமயாக வாழ தா அவ
னா . ம ைகய
கழக
வா க
மாண க
ஆட பர
ேதா
ேதா
ெசலவ வள
ளவ களாக
இ தா களாைக னா அவ அவ க
ைற ெசா லாம இ பத காகவாவ த ைன
ேப
ெகா டா . இ த ெசல கைளெய லா சமா
ழ ைதக

வாடாம
ேவைள
ேவைள கவ
ெகா ள
த . அர த க
ெகா த பழ க ைத அவ

ெகா
கைட
கலானா . பலேவைள உண கைள த னள

ெகா டா . அர த அைத ல ய
காக ெச தா . அவ
இ லாைமேய அ த

ல ய ைத அைம
ெகா த . இ லாைமேய ல வச கைள
ைற
ெகா

த .
நா கர

ட ப
கைட ஆ டாக இ ததனா ப
ெசல
யா
த . இ ெபா
ப கைள ெப தாக ைன

அைலப வேத இ ைல அவ . ைற
ைறவாக இ
ற ரக ய ைத அர த அவ
ெசா
ெகா
தா .

ைவ

அ ைற
ெவ
ழைம. ம ைகய கழக
ந ல
ட . ஒ ெவா ெவ
ழைம


ட இ
.அ
எ ேலா
கல
ெகா
ெசா ெபா ைவ ேக கலா .
ர அ
' லகவ யா ச
ர 'ப
ேப னா . அ ைறய ன அவ மன ேபசேவ

ெபா
ப ரணமாக ஆ
த .
வய ேலேய இ த ச
ர கைளெய லா ப
கைத
கைதயாக அவ
ெசா
றா அ பா. லகவ யா ைடய ச
ர ைத
ேக
ேபாெத லா அவ மன இள அ
றா .
கால
அவ
வயதான
ேச ழா ைடய க ைதக
அ பா லகவ
கா ய ைத ள
றா .
யாக இ தேபா கைதயாக ேக
ற அேத வரலா ைற கா யமாக க றேபா
அவ
அ கமாக தா உ
னா . அ பா ெசா
றா 'உலக ேலேய ெப ய ேசாக கைத இ தா
அ மா! இ த
லகவ எ ற ெப
கைதைய ேச ழா எ
தா யா ஏ


மா டா ர . ஏ

மன
இ த ெப ைண ப
ைன
ேபாெத லா

ரா பல ைற எ


பார மா அவ . ஒ ெப ணா தா க
யாத
ஏ க ைத
ஏமா ற ைத
தா
ெகா
வா தவ
லகவ . உடலா ெச
ேபா ெகா ேட உ ள தா வா
ற இ த மா
த ெப த
நா
தா அ மா ற க
.இ த த

அ த பைழய
ய இ
மண
ெகா
ற .
அதனா தா
ல ந ல கா ய களாவ இ
இ தம
நைடெப
ெகா
றன.'
இ த வா ய கைள அ பா
வா லாக ேக
ேபா தன
ேச ழா
தக
ட பைத மற
வா
ர . மாைல மாைலயான க

அவ க க
. ேக
ேக


அ ப
உண த இ த ேசாக அ பவ அ
அவ ேப ய ேப
ைமயாக எ ெரா
த . ேப ைச ேக
ெகா
தவ க
மன
ள இள யவ க
க க
ஈர க
ட .
"
வா
அழ ய

ஒ ேவளாள
, பல


ப ட க
.
அ த ேவளாள
இளைம அழ ெமா ட

மலரா ஒ ெப .
ைல நைக,

க ,

ற உட , மண ப வ , வல ைக
த ைய
ெகா
அவ த
வா
றா . அழ மல
அ பவ க க ைதகைள ேத
க வ
க களாேலேய
பா
ெகா
றா அ த ெப . க க
எவ ைடய வரைவேயா ேத ற ஆவ .
ப க
பா வ
க ேதா
வனா ய அவ த
அ கா
ஆவ
காரண
ள க
யா தா . யாேரா ப ல

இற
றா க . உ ேள ேபா அ த
ெப
ெப ேறா க ட ேப
ேபா றா க .
ேநர க
த ைத வ
ெசா றா :
" லகவ ! ேசாழநா
தளப க
மண ேபச வ தா க . நா இண
தளப ேய உ ைன
மண க வ
லகவ நாண தா
க க
ஓ றா எ ப
அ த த
ேபா றா க .
ெபா லாத .

பைகயா உ ைன மண
ெகா வத
ேட . ெப ய பா யசா , அ மா. ஒ
றா ."

நா

றாரா .

ெகா

றா . அ கா ஏ இ ப

வ க

ைல. கால ஓ ற . தா , த ைதய க இற
ேப யப
மண ஏ பா க நைடெப
றன. லகவ

உ ளெம லா
ைனெவ லா கனவாக, கனெவ லா இ பமாக, மண அழ ெபா
ேகால ேதா இ
றா . அ த ேசாழநா
ர தளப
அழ
க , ர ட ேதா க , பர த
மா எ லாவ ைற
அவ க க க பைன ெச
கன க

ெகா
தன.


ேம
ந றாக ேபா
ேகால ேபால அவ மன வர ேபா ற கணவ
அழைக
நா ைக
நா ைக அ கமா , வள

ெகா
த . அ த அழக வர
ைல. ெச
வ த . ேசாழநா
தளப ேபா
மா
ேபானாரா . லகவ
அ தா .
கன க
பா
க ணா பா காத அ த கணவ
காக அ தா . அ த

கா ைறேய
ட ைன தா . இ எ ன இ
ற வாழ? 'அ கா நா இ
ேறேன,
என காக வா
க 'எ
ெக
னா த . வாழ
யாம சாக
யாம ச தன
க ைடேபா
ைகக
அைறப டா
லகவ . அ த வா
மண
ற த . அவ
மண
ைட க
ைல. ஆனா மண ெபறாத அ த வா
உலக
ெக லா ெத க
மண

. கா யமா உய த , க ைதயா எ த ."

இ த ெசா ெபா ைவ உண
கரமாக ெச
தா

ேல ைக ேதா ப ேபா ம கேள வ அ மா
ேக
ர ைய ஒ ேக
ேக
மட னா :

ர . ச தன ைத ெதா
ட ற
த ெப வச தா இ த ேப ைச

" லகவ
,க
பைகயா
மண தாேன ேப னா க ? அவ இற தா இவ
கணவ
வா ைக பட
டா ?"

ேவ

" இ ைறய நாக க ேப றா வச தா! ஒ வைன கணவனாக மன
ைன
ேபாேத,
அவ
வா ைக ப
வா க இ த நா
ெப க . 'அ

ேபால அவ க ைடய
வா
ெம
ய '. அத


தா உ
.அ த க
ேயா அ வா
ற "-எ
ர ப

ம றவ க ைகத
ஆரவார ெச தா க . வச தா


னா
ேபா ஆ
ட .அ

ைடய ெசா ெபா
பலேப ைடய உ ள
ேவைல
ெச
றெத பைத


அவ க த ைன
ெகா
பாரா ய
பாரா ைரக
ெத
ெகா டா
ர . 'அ ப ேய உண
கைள
ைச ெத
கேள அ கா' எ
ம கேள வ அ மா
இைளய ெப ெச ல
பாரா னா . ர அ த பாரா
ெவ ள

ெகா
தேபா , "கா யத
அ மா
ேமேல மா
ேல இ
றா க, உ கைள
றா க" எ
ம ைகய கழக
ேவைல கார
ெப வ
அைழ தா . ர எ
ெச றா . அவ நைட
ஒேர ெப
த ேதா
ய .
"இ வைர இ ப ெசா ெபா
நா ேக ட ைல ர " எ
கா யத யா ய அ த மா
ம ைகய கழக
வா க சா
த ைன பாரா ட ேபாவைத க பைன ெச ெகா ேட
மா ப க
ஏ னா
ர . மன

ப க
ஏ வ ேபா ஓ இ ப
ரைம
எ த .
கா யத
அைற
தா
ைழ தேபா அ த அ மா 'வா' எ
ட ெசா லாத ஒ
மா
ப ட

. வழ கமாக
ட அ த அ மா

இ ைல. ர
றா . ம யாைத காக, 'உ கா ' எ
ட ெசா ல
ைல கா யத . ர
ைக தா .
"இ தா! இ த கழக
இ வைர யா
எைத ப
இ த மா ெய லா
க னா
னாெவ
ெமா ைட க த வ த ைல. எ னேவா
த ,ப
,ஒ
க எ
ேப
தா

றா , நட ைத

காேணா . ேபாதா ைற
இ ேகேய ல

உ ைன
ெசா
உ ள
ேபா

எ ைன ம

றா க . இெத லா அ வள

ந ல

ைல."

ஒ க த ைத எ
னா அ த அ மா . அைத
ப த ேம ர
த . "கட ேள! பா க
ைற த இ த உலக ைத பைட தத காக உ ைன நா ஒ

யா . இ த உல
இவ க ைடேய நா

யாக இ பத காக
தா ஆகேவ
"எ
னா அவ .

யாய

11


உைழ பா எ லா வ யரா ! உ ைம ேக டா
ைலய ெச வரா ! இைத த க
பக
எ லா க
னா ெகா ப

வான பாரா த .


பா

-பார தாச

ம த க ஒ வ ேம ெவ
ெபாறாைம
ெகா
டா ைக டாம எ வள ெப ய
ெகா ைமகைள
ெச வா கெள
ர கைதக
தா ப
தா . கைதக
அைவ
ெபா த
லாம ெசய ைகயாக ேதா
அவ
தைன . இ ேபாேதா அ ப ஒ ெகா ைம
அவ
கவ ைய ேத
ெகா

அவைள ெப ைம ப
ேவா
அவ
தைல
ப ெச
ற . எவ க

க ைத
ப பா ைட

அவ ம
கண
ெகா
ெசா ெபா
க ஆ னாேளா, அவ கேள அவ ைடய

க ைத ப
ஐய ப றா க . அ

அ க த அ வா ஐய பட ெச ற .
ெமா ைட க த தா . ஆனா அவைள ேவைல
ைவ
ெகா
ச பள ெகா
றவ க
அைத உ ைம என ந
றா கேள? அர த
, அவ

ய ந ைப ப
இ லாதைத
ெபா லாதைத ேம இ வான ைற

அவைள அ ேக ேவைல
ைவ
ெகா ளாம
ட ேவ

ேக
ெகா
த அ த ெமா ைட க த . யா ைடய
ெவ
இ த ைம தன


ெம ப
அவ
ஒ வா
த .

ெசா ெபா
ைட த க
, ெப

அவ மன

த ைற
இ ேபா எ ேக ேபா ெற
ெத ய
ைல. ப தாப
யவளாக ேபச வா
ெகா
ேபா கா யத
அ மா
றா
ர . அ த அ மா
க க ேபா எ
ற ெதா
அவைள ேக டா .
"இத
எ னப
ெசா றா ? இ ெகௗரவமானவ களா நட த ப

யமான
ச க .
யவ க
ெப யவ க மாக ந ல
ப கைள ேச த ெப க பழ
ற இட .
இ ேக ெசா
ெகா
றவ க ம றவ க
மா யாக த க
ைமைய
கா பா
கா
க ேவ
. இ லா
டா
ட பா

கல த மா
எ லாேம
ெக
ேபா . இ ப அ க
ஆபாச மாக க த வ
றா ேபா
நட
ெகா ளலாமா?"


ட . ெதா ைட கரகர
ைந த ர
அவ

வாதா னா ; "உ கைள எ
ேக ேப வத காக ம
க ேவ
லாச ெத யாத ஆ எ ைன ப
தவறான க ைத உ டா க ேவ
ெம

அ த அ மாைள
அ மா. யாேரா
எ ென னேவா


தா அதனா எ
ைம ைற ததாக நா
க த ைத ப
இ வள அ கைற எ
ெகா
ேப வ ந றா
ைல."


ெகா ளேவ
க எ ைன

"ெந
லாம
ைக மா? யா இ த அர த ? அவேனா உன
பழ க ? எ தைன நா களாக பழ
க இ வ ?"
"அவ ஓ
ெவ யா


ைன க

எ ப

?இ த
இ ப ெய லா

ப ட

அ சக
ேவைல பா
றா . எ த ைத
தக க அவ ைடய ேம பா ைவ
றன. ற த இல ய க
,ப

உ ளவ . அ த இல ய கைள
அவைர
ெச
ேற . பழ
ேற . இ
ைம
ைற இ பதாக நா
ைல. ம றவ க
ைன க
யா ."

"ம றவ க
உலக ேவ

ைன பைத ப
தமாக தா ெசா


."

யா . பைனமர

இத
ேம அ ேக அ த அ மா
இ ைல ர
.ஒ
ேபசாம
ேபானா அவ .


ெவ

ெசா
ேழ இற

பாைல

தா

ெகா
க ெபா ைம
ம கேள வ அ மா

"வா ர ! இ ைற
உ ேப
ரமாதமாக இ தெத
இ ேபா தா ெச ல வ
ெசா
ெகா
தா . என
உட நல
ைல. அதனா தா வர
யா ேபா
. வச தா
ட ஏேதா ேக
ேக டாளாேம? ந றாக ப
னா எ
ெச ல ெசா னா ..." எ
உ சாகமாக வரேவ ற அ த அ மா

க ைத பா த
ைக தா .
"எ னேவா ேபா
றாேய! உட
எ ன? க ைத பா தா ஒ மா
ேதா
றேதய மா?" எ
பரபர பைட
ன னா ம கேள வ அ மா . ெமௗனமாக
ேசா ட அ த அ மா

ேல ேபா உ கா
ெகா

ேநர க
தானமாக ப
ெசா னா
ர .
"அ மா! உ க ம ைகய கழக
ைமைய ப
க றா க . ஆனா அவ க உ ள க ,
ைமைய ந
ம றவ க ட
ைம இ க
எ பைதேய ஒ
"எ ன மா ெச

? யா எ ன

னா க

ேபச ெசா றா க , ேக றா க ,
வத

றன. த கைள த ர
ெகா ள தய
றன ."

ட ?"

ர நட த வர கைள
அ த க த ைத எ
ம கேள வ அ மா ட ெகா தா .
அ த அ மா அைத ப
ெப
டா . க
அ க த
இ த
ெச கைள ந பாத ேபா

ஏளன
இைண த சாைய லவ, "இ ப எ லா ெக த
ெச வத
உன
யாராவ ேவ டாதவ க இ
றா களா ர ?" எ
அ தாப இைழ
ெம
ய ர
ேக டா ம கேள வ அ மா .

ம டப
ெசா னா
"உன


பாளைர
.

அவ

அவ ேம ச ேதகமா?" எ

ெவ

ேக டா

ேப பட காரணமாக இ

ம கேள வ அ மா .

த க

ைய

"ேவ யா ேம
ேவ
."

ச ேதக பட காரண

ைலய மா? இ அவ ெச த ேவைலயாக தா

"உன
நா
ேப ெசா
ேறேன. ம ைகய கழக

அ க . ஏ ெகனேவ
இ தைன
வய
இ வள ப

ெப றவளாக இ பைத க
அவ க
ெபாறாைம. அ ைற
உ ைன பா ெச
ேபாேத 'வய ஆக
ைல, மணமாக
ைல,
ப ட ெபற
ைல' எ
ைறக ெசா

க க பா தா க . எ ப ேயா ெசா
சமா
உ ைன உ ேள ைழ
ேட . ெவ
வாைய ெம
ெகா
பவ க
அவ
ைட த மா
இ ேபா இ த க த

ேச
ற . இெத லா எ ன ேபாதாத
காலேமா அ மா?"
"ேபாதாத கால தானாக வ வ ைல. ம த க தா இைத உ டா
றா க . ேந
ேந
ெக த ெச ய ெத
லாத
ெக ட ம த க இ த தைல ைற
அ கமாக

றா க அ மா. பரவலான ேகாைழ தன எ ப இ த
றா
ெபா ெசா தா
ட . பைழய கால
ர ஓ
ற ேபா இ த கால
ேகாைழ தன ஓ
ற .
ப கைள ேந
ேந
ெச ய ேவ
. ேந
ேந
தா
ெகா ள ேவ
.
இர
ேம இ ைற
ச க
இ ைல" எ றா
ர .
"ஆ ர படாேத ர ! நா அவ கைள பா
ெசா ேற . இைத ெம ல ெம ல
மற
. இைத ஒ
ெப ப த ேவ டாெம
நா கா யத
அ மா ட ெசா
நா கா யத யாக இ தா இ த மா
ைப க த
இ தைன ம
ெகா
உ ைன
சா
இ வள
ரம ப
க மா ேட .
ைப
ெதா

ேப ."

ேற .

"அ கா! எ
க..." எ
ேத ெகா

ைவ தா ெச ல . அ த ெப அ ேபா

ட கா ய ஆவைல
மல
ைய
பா தேபா

ேதா
ய , 'ஐேயா! இ ப
எ தைன எ தைன இள உ ள க என காக மல
றன. இ த உ ள க ெல லா என
இ ப ஒ க த வ தைத ப
தவறான க
க பர ப ப மானா எ ன ஆ ?" எ
ைன றேபாேத மன
ய .அ வ
ஏ ப ட . உலக ேலேய இழ க
யாத ெபா
த ைன ப
ற மன க
உ வா

தா . ஒ
ைற இழ
டா எ
ெகா ள
யாத ெபா
அ .

ற ப

ேத ப
ேகா ைபைய ைவ தேபா வச தா ேமேல
றா ேபா ற ேகால ேதா வ
ெகா
தா .

எ ேகா ெவ ேய

"வச தா! உ ேம என

மனவ த இ ைல. ேக ட ேக

தா அ ப
நா ப
ெசா ல ேவ
த .ஒ
மன
ைவ
ெகா ளாேத" எ
அவைள
சமாதான ப
ற ைற
ெசா னா
ர . ஆனா இ த ெசா கைள ேக டதாகேவா,
ெபா ப
யதாகேவா கா
ெகா ளாம
க ைத ேகா
ெகா
ேபா
டா வச தா.
அவ ட ஏ ேப
ெகா ேதா எ
த ைனேய ெநா
ெகா ள ேவ
ய ைலயா


. ைடெப
ெகா
ற ப
ேபா ம ப
ர ைய எ ச

னா
ம கேள வ அ மா .
"ம ப

இ ப ஏதாவ வ

ேசராம பா

ெகா

அ மா! உ ேம யா

அ ப

ெசா
டாெத

ப ேநர
கா யத

டா . இ த ெச ைய ப
ேவ யா ட
அ மா ட ெசா
ேற நா ."

அ த அ மா
எ ச ைகைய ேக
ெகா

ெவ ேய ய ேபா

மன ைல ச யாக இ ைல.
ம டப
யாபா
கைள

தன ைத

அவ ஓரள அ
தா . ல
ேபா
ெகா
உ கைள
ெகா

ற மா
றைர அ ப


ெகா
ேவைல ெச றவ அவ . இ
எ ென ன ெச ய ேபா றாேரா? அ தமான ெசா ெபா ைவ ெச
த ெப ைம
மன
மல
இ த ேபா அ
த ேம
ம த ப ட ைமைய ைன க ைன க வா ைக
ேம
, உலக
ேம
, ம த க ேம
ெபா
ெகா ள
யாத ெவ
ஏ ப ட
அவ
. வா ைக
ெபாறாைம இ
ற ! வா ைக
ெவ
க இ
றன!
வா ைக
யநல இ
ற ! வா ைக
வா ைக தா இ ைல எ
ெகா ேபா

னா அவ . 'ஒ கால
வா ைக
ச ேதக க
அவந
ைகக
இ தன.
இ ேபாேதா அவந
ைகக
ச ேதக க

தா வா ைகேய இ
ற 'எ
அர த த ேநா
தக

தைத அவ
இ ேபா
ைன
பா தா .
அ த வா ய க
ெபா
, ஆழ இ ேபா அவ
ந றாக ள ய . 'ேகவல
டா தனமாக எ த ப ட ஒ ெமா ைட க த கா யத
அ மா
மன
ச ேதக ைத
உ டா
ற எ றா ச ேதக க
ைடேய தா வா ேறா எ ப
தவ எ ன இ க
?'
வழ க ைத கா

ெசா ெபா

ைரவாக
ததனா

ேநர ஆக
ைல. இ
ைறய ேநர இ த . னா ய ம ேகா
ேபாகலாெம
அவ
ேதா
ய . மன
ஆ வத
அ த ெப ய ேகா
தமான
ைலைய
அவ
னா . ேம
ேகா ர
ேழ உ த பலா ைளைய த
ைறய பர
ெகா
ஈ கைள , வ ைமைய
ஒ றாக ஓ
ெகா
ைட கா க . ேகா
ேபா றவ க கழ
ேபா ற பாதர ைசகைள அவ க
ற வைர பா கா
அ த
பா கா
ேவைல
காலணா , அைரயணா
வா

வள
ஏைழ
ப .
ெசா த தைல
எ ைணேயா, ேவா இ
உலக

கா க .
கணா
மா
தா மாறாக ைள த தா
ந ேவ ெபா ேபா வா ெத ய ஏேதா
ேக
ப ைச பரேத
ைச கார க . இவ கெள லா தா
ர தர வ பாள க . ேமேல
பா
அ ணா
உய த ேகா ர

ேழ பா

காக
ேத
ம த க . 'இ ேக ேபா', 'இ ேக ேபா' எ
ட ைய

ற மா
ேம
ேகா ர
ைழ ற வ
ந ல கா
பா
ய .க
ெத த உலக
ப க
உ ள
ப கைள மற க ய
ெகா ேட ேகா
ைழ தா
ர .
எ லா ச

வ பா ைட
ெகா
ெபா றாமைர

ப க
ேபா
உ கா தா . அ த இட

ேநேர ேமேல ற த ெவ யாக வான ெத த . ைரைய
யாேரா எ
ைவ

ர ைத கா னா ேபா

த ய க ல வான
அழகா ேதா
ய . அ ேபாைதய மன ைல
ந ச ர கைள ப
த ழக
க ஞ
ஒ வ க பைன ெச

ைன வ த அவ
. 'உலக
ப கைள
பக ேபாெத லா க

ெவ
ெகா தத காரணமாக இர
வான
ேம
ெகா ப
த ெகா ள கேள ந ச ர க ' - ைன
பா பத
ைவயா
த இ த
க பைன.
" ர
அவ
ெந

! இ ேக உ கா
எ ன பா
ெகா
றா ?" ப க க
ேமேல
பழ கமான ர ேக ட . ேமேல ப க
க தைர ட கல ற இட
ேகா

இத க
நைக மாக அர த
ெகா
தா .


வைள
ன ைக
ைட
ெந

ரா
தைல மாக
ெவ ைல கா ேய ய உத கேளா இ ேனா இைளஞைன
அர த
ப க
க டா அவ . ம ேபா ெச பவ க
இ ப ேபா ேதக க
இ த அர தேனா
பா தவ
. அ ப ஓ ஆேணா ேச
அர தைன பா பத
எ னேவா ேபா


.இ வ
ைக ேகா
ெகா
பைத பா தா அ த ர
ஆ அர த ட
வ தவ தா எ
ேதா
ய .இ வ
ப க
இற
அவைள ேநா

ெகா
தா க .
அ ேபா ப
த ெசயலாக அவ

ைற

பா ைவ ெச ற .

தன

வல ப க

உ கா

தவ க

ேம

ேத கா
பழ
ரசாத த ேடா அ ேக உ கா
ேப
ெகா
தவ கைள பா த

ர டா . ேப
ெகா
தஇ வ
அவைள பா
டன . அவ க இ வ

ம ைகய கழக
கா யத . ம ெறா
ைண தைல . இ தைல ெகா

ேபா இர
ெக ட ைல

தா
ர . பா பத
கா
தனமான ேதா ற ைத ைடய
எவேனா ஒ

இைளஞேனா ைகேகா
ெகா


ர அவைள
ேநாறா அர த . அவ ேம ப ைய
அபவாத ைத
த ேத
ெகா
இ வ அ

பா
ெகா
றா க . ச த ப ேநர பா
இட பா
ெபா தமாக ச ெச
ெகா
பைத
ர உண தா .
ெர
அவ
மன

மான
வ தா . அர தைன பா காதவ ேபா இல யேம ெச யாதவ
ேபா எ
ெவன நட

ப ேய னா .
ற ' ர 'எ
அவ , உ ள
அ ெப லா
ைழ
ஒ யா
அைழ
ர அவைள த க
ைல, தய க ற
ெச ய
ைல. அ த
நா ைக ேநர
அவ த மன ைத ெந ழ
யாத க மனமாக
ெச
ெகா
தா . ஓ ட
நைட மாக ெத
ேகா ர வாச
ெச
ெத ேவா
ேபா ெகா
த ஒ ைச

ஏ ெகா டா . வாடைக ட ேப
ெகா ள
ைல. ேநேர
பர

ட ெசா னா . பய தா ... அ ல பய ைத
ேபா ற ேவ ஏேதா ஒ உண வா உட ேவ த அவ
. ெச ய தகாதைத, ெச ய
டாதைத ெச
ேபாவ ேபா
த . யா ைடய ெம ைமயான உ ள
அவ
த ைன ேதா க ெகா தாேளா, அேத ெம ைமயான உ ள ைத
ேபா றா .
இ ேபா எ த க
அவ இதய ைத மல
த மல
த ேவா அ த க

அைற
ேபாவைத ேபா ேபா றா . "பா ! எ வள ெப ய ெகா ைமைய ெச றா ?
இ அ
மா உன " எ
அவ உ ளேம இ க
தானாக ெந
அவைள
ைட றேத.
'அ
ர ! இ வள வ ைம ட உ மல மன
உ டா? ேகாைழ தன தா இ த
கால
அ கமாக இ
றெத
ம கேள வ அ மா ட
ன ேதா
னாேய? அ த
ேகாைழ தன இ ேபா எ ேக இ
றெத
ேய ந றாக
பா . உ
டம லவா
அச
ேகாைழ தனெம லா இ
ற .அ
ெச
வத
ட ைத ய
லாதவ
. எவ
த உ ள
உ ைன கா யமா
இைட டாம வ ப
ெகா
றாேனா அவேனா
நா ேப
னா
ேபச ட பய ப றவ
. யா காக பய ப டா ?
எத காக பய

க ைத
ெகா
ஓ வ தா ?
பா கா
அைத
ெகா
ஒ கா யத
ய மன
பய தாேன இ ப ெச தா ? உன காக
த ைனேய ெகா தாேன அவ ெப யவனாக பட
ைல உன ; ெப ய வ ச .'

மன சா ேற ர
எ யா அவைள வா ய . இர
ெகா டா அவ . ேவதைன ைம ம ைடைய ெவ
ைச
ாஓ
ெகா
த . ைச

சா ெகா த க கார ேபா ம ைர நகர இய
ெகா
ெகா
த .

ைககளா
க ெச

தைலைய இ
ேபா இ த .
இர
ப க க
த . ம ைர நகர
வா

வாடைகைய ெகா

அவ
வா
இற
உ ேள நட தேபா
நைட ண ேபா ெபா
ழ காண ப டா . ெத

வாகன
ற ப

ெத வ
லா வ
ெகா
தா . அ ேவ க அ
தன. ேமள கார க
நாயன கார க
இைச ெவ ள ெப
ெகா
தா க . த க
ழ ைதக

வாகன பா க வாச
ஓ ேபா
தா க . ர உ ேள உ கா
ேவதைனய
மன ைத ஆ ற ய
ெகா
தா . மன
ஆற
ைல. எ ப ஆ
?
யா ைடய மன ைத

ேபா த மன
அ த
உைற ேமா அவ ைடய
மன ைதய லவா அவ

இரணமா
ஓ வ
றா . அ ெபா ேத ம ைர
ஓ ேபா அர த எ
தா
அவைன ச
உ ைமைய ெசா
கத அழேவ
ேபா
த .அ

வ , உற கதா அவ .
ம நா காைல அவ
கா ச அனலாக ெகா த . பாறா க ைல
ைவ
ம ைட கன த . க க எ தன. எ
நடமாட
யாம உட
த ளா ய . கமலா

பா
, " ேபசாம ப
ெகா
ர . கா ச ெந பாக ெகா

ைவ ய
ஆ அ
ேற . ழ ைதக இ ைற
எ க
சா

ட ேபாக
. இ த உட ேபா
ரம பட ேவ டா ..." எ
ெசா
ெச
கா சேலா மன
ப க
ேச
ெகா
அவைள வைத தன. ற ட மன
யாத ஊைம
ழ ப களா உழ
ெகா
தா அவ . அர த ட உ ைம

ெப றாெலா ய அ த ஊைம ேவதைன அவ மன ேல த யா ேபா

த மா
தாயா
.
றா .
ெசா ல
ைலைய
த .


ெகா
ேபானா . ழ ைத
த க
கமலா
சா

ட ேபானா க . அவ
ட கமலா
அ மாதா பா ய

ேபா
ெகா

ெகா தா .
ேகா கைர
ெகா தா . வா
ள காம
ேபா
ட ேபா எைத சா
டா
கச வ த . ெந

ைற
ெகா
கச எ லா ல க
பர
டதா, எ ன? இர
நா க
இேத ைலைம
வள த . கா ச
ேம
யாக ஏ ய .
றாவ நா காைல ம கேள வ அ மா
ெச ல ேதா வ தா . "இர
நா களாக ம ைகய கழக

நட த வர
ைல எ
ெச ல ெசா னா . ' இ ப வராம இ பதனாேலேய உ ைன ப
அவ க
ஏ பட
ேந த ச ேதக ைத உ

றாேய' எ
வ தமாக இ த என . ெச ல
உ ைன
ேபா
பா க ேவ
ெம
இ த இர
நாைள
தர ெசா
பா . அ தா
இ ப வ ேத . இ ேக வ
பா தா
இ த ைலைம
ப ைக
ெகா
றா . உட

ைல எ றா ஒ வா ைத என
ெசா

ப டாதா
?"
ைவ

ய வ

"யா ட ெசா

உ க

வ அ மா! த க
ேனேன அ

ட ேபா
மனேம ச

றா க . அ ைற
ைல."

"பா தாயா? இ
அ த க
ைய ைன ைவ
ெகா
றாேய? அைத ெம ல
மற

அ ேற ெசா ேன . மன ழ ப தா
உட

ெகா
றா . உன
எத
அ த கவைல? நா கா யத
அ மாைள பா
ேவ
யெத லா ெசா
ச ெச
ேடேன" எ றா ம கேள வ அ மா . 'ேவைல
ேபா
ேம எ பத காகேவா கா யத
அ மா
ர ட
காகேவா நா இ ேபா ேவதைன
பட
ைல.
ெகா ேட கள க
லாம ேபச வ த அ ப ட
க ைத
ெகா
ஓ வ தஅ
லாத ேகாைழ தன ைத எ
ய லவா உ
ேற ' எ
ம கேள வ
அ மா
வா ைதகைள ேக
த மன

ெகா டா
ர . த ைன
ேகா
ெபா றாமைர


க ட ப
கா யத ேயா, ைண தைல ேயா
ம கேள வ அ மா ட ெசா
க இட


ேதா
ய . அவ அ த
அ மா ட ேக டா .

" க கா யத
அ மா?"

ைய ச

"ெசா ல எ ன இ
ைற. அத காக தா
கா யத ."

த ேபா எ ைன ப

ேவ

ற . 'ந ல ெப ணாக இ தா

டேனேய

ஏதாவ உ க ட

னா களா,

நா எ ச ைக ெச ய ேவ
சா ேத ' எ

கா யத
அ மாைள ப
பய கரமாக க பைன ெச
ைவ
த ர
ஏமா றமாக இ த . 'ஒ ேவைள ேகா
அ த அ மா த ப க பா காம
தானாக அ ப
க பைன ெச
ெகா
பத ஓ வ
கலாேமா?' எ

உ டா
அவ
.


னா


ேபாேத
ச ேதக

"அ கா க வராம அ ேக ஒ
ேம ந லா
ேல. எ ேலா

பா
க வரேல
ெத

ேபா டறா க. கைள
லாம ெகட " எ
ெச ல
யேபா

ஆ தலாக இ த . தன காக ஏ க , அ தாப பட
ம த க இ
றா க எ
அ ய
ேந ேபா உ டா ற ஆ த அ .
"ம ப
நாைள

ேற . ெப ேண உட ைப பா
ெகா . ம ைகய கழக
ேவைலைய ெபா தம
உன
ஒ ெக த
வரா " எ
அ த அ மா
ெச றா . எ ப ேயா பர ெத

மாைல
ம நா காைல
மாக அவ டெப க ஒ ெவா வராக வ
பா
ேபானா க . ெச ல ஒ
ேபாதாதா? அவ ைடய கா சைல ப
அவ ேம அ தாப உ ளவ க டெம லா
பைறயைறவத ?
யா வ தா எ ன? யா ேபானா எ ன? எவைன பா
கதற ேவ
ெம
அவ த
ெகா
தாேளா, அவ வரேவ இ ைல; ைகெய
ர கைள வா க , அ
ப கைள


ன ஒ தடைவயாவ இ

ெகா
த அர த , அவ கா சலாக

ட அ த ல நா க

பா க
இ ைல. அர த மான
ளவ ! அவைன
ஏெற
பா காம
க ைத
ெகா
வ தாேய, 'அ த நா
ேத அவ
உ ைன மற க ெதாட
பா ' எ
அவ உ ளேம அவ
ப ல
த . வ வா
வ வா எ
ெபா
பா தா . அவ வ
ற வ யா
ைல. இ ேம ஒ
நா

ைப தா
ெகா ள
யா ேபா
த . எ வளேவா ப
தா
அவ
காக ஏ
றஅ தஉ ள
இ ேம
அ வள ெப ய ஆ றாைமைய தா

யா . அதனா மாைல

நா கர ப
வ த
ர னா .

அ த த
ெப . அ
ெகா
அ சக

ஆனா எ தைன ெப ய ஏமா ற ? ஒ ம
ேநர
னா : "அர த ஊ
இ ைலயா அ கா? அ த ெப யவ தா
உ கா
ெகா
தா ."

வ தத

அவ ட
அைற

"எ த ெப யவ ?"
"அவ தா . அ ைற
ெசா த கார ..."
"அர

எ ேக ேபா

ஒ நா

உ ைன கா

ெகா

டாேர - அ த அ சக

பதாக ெசா னா அவ ?"

"அெத லா ஒ
அவ ெசா ல
ைல. 'எ ன சமாசார ?' எ
ேக டா . உன
கா ச

ெசா ேன . 'நா இ
ேநர
அ சக ைத
ெகா
உ அ காைவ பா க

ேற . ேபா ெசா
'எ

னா . ர
உ ளேம ெவ
ேபா
த . ஏ க ெந ைச
ைள

க களாக ஆ ய . ெப
டா .
ேவெற ன ெச வ ?


"எ

யாய

12

ண த

ைன இைழேயாட இைழேயாட
ரணா
க பைனயா

பக கனவா
பாழா
பழ ெபா யா
எ ென ன ைன
றா ஏைழ
மனேம!"

உட ஓ
ேநா

டா த ைன
காலேம அட , ஒ
, ட
இய கம
ேபா
ட ேபா எ
ஓ அச ெத ப . அ ேபா
ர ைய

ெகா
த ஒேர உண இ த அச தா . அர தைன காண

ைல எ ற ஏ க
அவ த ைன மற
ற க
க ெதாட
டாேனா எ ற ஐய
, இ த அச ைய இர
மட கா
தன. 'அவ ஊ
இ ைல' எ

அ சக
ேபா
சா
ெகா

ெசா
ய ெச
அச ேயா ேவதைனைய
கல த .
'அர த எ ேக ேபா
கலா ? எ ேக ேபானா எ ன? ேபா
ேபா எ
ட ஒ
வா ைத ெசா
ெகா
ேபாக ேவ
ெம
ேதா றாமலா ேபா
ட ?அ ப ஒ
ெவ
அர த ைடய மன
உ டா மா? ஐேயா! அ ைற
ேகா
ெபா றாமைர
ள த ேக அவசர ப
ஏ அ ப நட
ெகா ேட ? யாைன த தைல ேலேய ம ைண வா

,

ேபா
ெகா வ ேபா அ லவா ஆ
ட எ
ேநா
த ளாைமேயா அ
ஏ க கைள
தா க
யாம த
ெகா


ஏைழ
மன . ெபா

இ லாைமயா
வச க
ைறவா
, ஏைழயாவத
அவ ைடய உ ள எ ேபா
தயாரா
ற . ஆனா அ
இ லாைமயா ஏைழயாக அ த உ ள ஒ ேபா
தயாரா
ைல.
அ சக
ேவைல ேநர

ேபாவத காக வ
தா . அர தைன ப
ெசா
டா . " ய அ இய ர க
இய ர க

க ெச ைன

அவ ைற ச பா
ேப
வா

ேற . அவ
டஊ

ததாக ெசா னாேன? அ ேபா ஊ
எ ற லவா ைன ேத ?" எ
னா

ேக டா , "எ ைற

னா
தர அவைள பா
அவ
சா பத
அவேர
ெகா
லவ
ஆ ட ெச
ேத அ மா. அ த
ேச
பதாக க ெப
கார க எ
தா க .
ெகா
வ வத காக அர தைன
ற ப வத
த நா மாைல உ ைன ேகா
ேபாவ ப

ட ெசா
பா
னா
தர .
றா அவ ."

"வ
ற நா தா ! அேநகமாக அவ ேபான ேவைல
. நாைள அ ல நாள ைற
அவைன எ பா
ெகா
ேற . அத
ேம அவ
த கமா டா . இ ேக அ சக
ேவைல தைல
ேம
ட ற . அவ இ லாம ஒ
ேம ஓட
ைல" எ
ம ெமா
னா
அவ . 'அர த அ வ
தமாக தா ெவ
ெச
றா . த ேம ஏ ப ட
ேகாபேமா, ஏமா றேமா அவ ைடய பயண
காரணம
,எ
உண தேபா

ெந ச

ைக உ

ற த .
"இ ப உட நல
லாம ப
ெகா
றாேய அ மா! உ ைன கவ
ெகா ள
இ ேக யா இ
றா க ? நா ேவ
மானா ஒ ேவைல கார ெப ைண ேப அ
ைவ க மா? பணேமா, ேவ வைக உத கேளா எ ேவ
மானாலாம
ேகள மா. நா ேவ
யைத ெச
ெகா
ேற " எ
பாச ேதா ேவ
ெகா டா
னா
தர .
"அெத லா இ ேபா ஒ
ேவ டா . அவ யமானா ெசா ேற . 'அவ ' ஊ
வ த
ஒ நைட வ
பா
ேபாக ெசா
க . அவசர ஒ
ைல. வ தா
ைன
க ேபா " எ
அவைர அ
னா
ர . அர தைன வர ெசா
தாேன

ேவ
ெகா
ேபா

நாணமாக தா இ த . ஆனா அ
ஆ றாைம
ஏ க
அ த நாண கைர ேத ேபா
ட . ப ைச க ர ைவ

இட
அ த மண
ல வ ேபால அர த அ
இ லா
டா
அவைன ப ய
ைன க
மண அவ ெந
எ ைலெய லா
ைற
த .அ
இர அத
க த நா கைள ட அவ ச
ம யாக
னா . தள
ஓரள
ைற
நல
ெப
தா .
ம நா காைல எ
தேபா ேசா
ைற
உட ெத பாக இ ப ேபா ேதா
ய .

காைல ம கேள வ அ மா
, ெச ல
அவைள பா க வ தேபா கா யத
அ மா
உட வ
தா . கா யத
அ மா த ைன ப ய தவறான க
கைள மற ,
பா
அ தாப
சா க வ
ற அள
மன ைத மா ய ெப ைம ம கேள வ
அ மா ைடயதாக தா இ க ேவ
ெம

ைன தா .

"நா
ைண தைல ய மா
அ ைற
உ ைன ேகா
ெபா றாமைர
ள த ேக
பா ேதா . அ ம
சா ய ெகா ச இ த . உ ைன
ெகா
ைவ
ெகா ள ெசா லலாெம
உ ப க
ேன . எ னேவா எ ைன பா த , ேபையேயா,
த ைதேயா பா
டவ ேபா பத
ெகா

ேபா
டா ! நா எ ன மா
ெக த ெச ேத உன ? ஏேதா நா வ
ற பத
அ ப ஒ க த வ ேபா
சா க ேவ
ய ைற உ
. அத காக சா ேத " எ
கா யத ய மா ெசா
யேபாஅ கமா
.த
ைடய மன ழ ப களா தாேன ஒ ெவா ைற
ஒ ெவா வைர

த பாக கண
ேபா
ெகா
மய

ேறா எ
அவ உண தா . கா யத
அ மா
மனமா ற ைத

இய பாகேவ ைள தெத
ர யா ந ப
யா
டா
ம கேள வ அ மா
ய யா தா
ைள

ேவ
ெம
அவளா அ மா
ெகா ள
த . வ தவ க
ற ப
ெச ற
ேநர
ைவ ய வ
பா
" நாைள

ெகா ளலா " எ
ெச றா . அவைர அ
ர ப ைக
சா
அம தவாேற காைல
வ த
ெச
தாைள எ
பா
ெகா
தா .
"அ கா ஓ ஐ

."

பா ேவ

க ைத மைற தா ேபா
ெகா
எ ேர பா தா

.த

வா
ெகா
த ெச
தாைள
நா கர தைலைய ெசா
ெகா

"இ ேபா எத கடா பண ? ேபான வார தாேன ச பள க
"ச பள
ேபனா
ர த
ேப னா

காக இ ைலய கா. ப ைச ெந
வா க ேவ
. இ ேபா

நா

க ைத ந றாக பா
கர .

னா ?"

ற ! ெகா ச ேநா
ற ேபனா எ
ேபா ைம க

தா . எைதேயா மைற

ேழ த
றா .

எத ேகா தய

தக க
ற ..."

தய

"ஏ டா ச ைட இ வள அ
காக இ
ற ?
தாேயா இ ைலேயா? தைலவா
ெகா ளாம இ ப
கா மா

ெகா
தா ப
ட ேபாக ேவ
மா? எ ன தா

அ கமாக இ க ேம? அத காக இ ப யா இ பா ? காைல
ஒ ப ம
னாேலேய பற
ெகா
ஓ றா . மாைல
ெந ேநர க
றா . எ ேக
ேபா றா , எ ேபா
றா ஒ
ேம ெத ய
ைல.
தக ைதேய ெதா வ ைல.
எ ேகதா ப
றாேயா, எ னதா ெச றாேயா?"

தைலைய

தா ! ைக ச ைட

தா

ைளயா ய . கா தைரைய ேத

த .

"அலமா ைய


பா எ
ெகா
ேபா. சாய கால
ேபனாைவ ,
ேநா
தக கைள
வா
ெகா


ட கா
க ேவ
. வரவர உ
ேபா
என
ெகா ச ட

ைல. வய ஆ றேத ஒ ய
ப ெபா
ெத ய
ைல உன " எ

ட க
ெசா

னா
ர . ல நா களாகேவ
அவ ேபா
ஒ மா
ப தகாத த
மா
த .ப

ேநர க
த , அ த ெசல , இ த ெசல எ
அ க கா ேக ட ,
த காம
ெவ ேய
த எ ற பழ க க உ டா
தன. ப

ப ென
வய
வைர ள வய ஆ
ைள
வா ைக

யமான . எ ெண வ
ற ைக

க ணா த ளைர எ
ெகா
க தைர
நட ேபா ற மா
ப வ இ . இ த வய
ந ல பழ க க
ேழ

டா


உ வா வ க ன .
இதனா தா
ர த
நா கரைச ப
கவைலெகா ள ெதாட
தா .


நா கர எ ப நட
ெகா
றா எ
யத
ச ப த

சா
ெத
ெகா
தா
ர . "அ ண
டைல
ைளகேளா பழ க
அ க
ற அ கா. வ

வராம ஏமா
எ ெக ேகா ேபா
றா .
ஆ ய க
அட வ ைல. நா ஏதாவ ேக டா , 'அ கா ட ெசா னாேயா, உ
ேதாைல உ
ேவ ' எ
எ ைன பய
றா , அ கா" எ
ச ப த அவ
ெசா
தா . இ
ற கவைலக ேபாதாெத
இ ேபா த ைய ப ய இ த
கவைல
அவைள
ெகா
த .
அவ
ெச
தாைள ப ப
மன

ெகா
ேபான
அலமா
ேபா


பா
ைற த . அவ
ைக தா
ெகா

யா . அ
த ேவ
ன ேதா மன

ெகா
அலமா
அவ
பழ க ப ட அழ ய ர வா
தாகெம லா த ய

பா தா

இல க
ைல.
நா கர பண
ெதாைகைய எ
பா தா . ஐ
பா
. 'இ த
ைளைய இ ேம
இ ப ேய
ய கால வ
ட 'எ
க ைமயான
கதைவ சா யேபா "உ ேள வரலாமா?" எ
ேக ட . ெந
ேச
ைவ
ெகா
.

அர த ம
த யாக வ
தா

அ ேபா

அவன
ேபா
கத
பா . அ
ேகா
அவ ட அ ப நட ெகா டத கான காரண கைளெய லா

ேக
பா . ஆனா அர த அ ேபா த யாக வர
ைல. அ
ேகா
உட க ட அ த ர

அர தேனா வ
ததா 'வா க ' எ பத
ேம அ கமாக
எைத
த ஆ வ ைத கா
ெகா ள

ைல ர
. ரயாண அைல ச க
காரணமாக அர த


க ைம ழ
த . அவ ைடய
ட நா
தாக அழகாக ஒ ப அ
த . தாமைர இத
ற இட
ேகாணமாக


ேபா
ராக இ
ேம, அ ேபா அவ நா
எ பா
த அ த அழ
ப .அ

அ ேபா அவைள சா தா அர த .

"உன
ேகா

உட
எ ப
ற இ ேபா ? நா ஊ
ேபாவத

பா ேத . உ
ட ெசா
ெகா ளலாெம
ைன
தா
ேட . உன
கா

ைல ேபா
ற .
பாராமலாம அர த இய பான மல
ேயா , இய பான
ேபச ெதாட யேபா

ைக தா . த ைன ப
அர த மன
எ தைன ெவ ைப உ டா

அவ க பைன ெச
ைவ
அத
ேந மாறாக இ த அவ இ ேபா நட ெகா
ற ைற.

நா உ ைன
உ ைன
ேபா
டா ..."
னைகேயா
அ ைறய க
ெகா
தாேளா,

'உ க மன
எைத
ந றாக
ெகா ளேவ ெத யாதா, அர த ? ற ைடய
ப ைத க
இர க ப
ேபா தா

ழ ைத தனமாக நட
ெகா
க எ

ேத ! அ
ெச

ட க
ழ ைததா ேபா
'எ
ைன த ேபா
அவ உ ள
அவ
தைத கா
உய த இட ைத ெப
ெகா
டா .
'கா ேக காம ேபாக
ைல. ேவ
ெம ேற உ கைள ஏமா
தா ேபாேன ' எ
ெசா
ட நா
த . உட
த ம த காக அைத அட
ெகா டா அவ . அர த

ைகேயா ெகா
"இெத லா எத
றலானா :

த பழ
?" எ

ைடைய

உபசாரமாக

அவ
ெகா

ைவ தா .
ேட ேக டா

.அ

ய அவ

"இ ைற
காைல
தா ெச ைன
வ ேத , ர ! அ சக
ைழ த ,
ெப யவ உ ைன ப
ெசா னா . இ ேபா எ ப இ
ற ? உன
உட நல
ைல எ
ேக
ப ட
நா பத
ேபா
ேட . ேநேர இ
தா வ
ேற ."
"நாைள

ெகா ளலா எ
ைவ ய
ேபா
றா .
உ கைள பா த
ேப
ட ேவ
ெம
மன
எ ென னேவா ேச
ைவ
ேத . இ ேபா ஒ
ேம ைன வரமா ேட எ
ற . உட

ைல...
மன ழ ப களா நானாக இ
ெகா ட தா எ லா ..."
இ வா அவ
ெகா
வ தேபாேத அர த
ேப னா . "இவ

றாேன எ பத காக மன
ேபச தய
றா . இவ அ

ைல. என

ேதாழ . நா க இ வ
ஆர ப ப

ேத ஒ றாக ப தவ க . 'ஆைள
பா தா இ ப
கா
பய ேபா

தனமாக இ
றாேன' எ
ைன காேத. த கமான
ண . ெகா ச வாயர ைட,
கான த எ
ெபய . ந
ைடய அ சக இ
றேத, அேத
ெத
ெப ய ைதய கைட ைவ
றா . ைதய ெதா
ண . அத காக ப பா
ேபா ப
ெப
ற பான ப ட கெள லா வா
ெகா

றா . இ த

ள நவநாக க இைளஞ க
ெக லா இவ ைடய ைதய
ஒேர ேமாக ..."
அர த பா ேவ ைகயாக , பா உ ைமயாக
கான த ைத அவ

க ப
ைவ தா . அ த அ
க ைத ஏ
ெகா
ற பாவைன
ர ைய ேநா
ைக
னா
கான த . அவ

ைக
னா .
கான த எ ப ப ட ஆ
எ பைத உடேன ள
ெகா ள

ஒ வா
ைட த . "அ கா! உ கைள ஒ
ேக
ேக க ேபா ேற . க வ த பட
டா . என
எைத
மன

ைவ
ெகா
பழக ெத யா . ேதா
வைத ப ெச
ேந
ேக
ேவ . அர த
ந றாக ெத
எ ைன ப . நா

ெவ ைள. அர த தா என
,ந ப ,
வ கா
எ லா . அவ இ லா
டா எ ப ெய ப ேயா நா ெக
வரா
ேபா
ேப இத
.அ
க ேகா
அர தைன பா காத ேபா ேபானத
காரண ைத நா
ெகா ேட . க
ய ைக
ைட , வாராம ெந

ரா
தைல , ெவ ைல கா ேய ய வா மாக எ ைன அர த

பா த
அவைன ப ேய ச ேதக உ டா
ட ைலயா உ க
; நா அ ைற
உ கைள ந றாக பா ேத அ கா. அர த ைடய ைகைய ப
ற எ ைன ஏற இற க
பா

க ைத
தைத
நா கவ
ேத . அர த
ட கா
ழாமேலா, கவ
காமேலா க எ
ேபாக
ைல எ ப என
சயமாக ெத
;
ேவ
ெம ேறதா
க எ
க ைத
ெகா
ேபா க . 'எவேனா ஒ
கா
பயேலா அர த
னா ! அவைன ச
க ேவ
ய அவ ய
ைல' எ
மா
ெகா
தா
க எ
ைர
க இ ைலயா? இைத அர த ட
ெசா ேன . அவ உ க ேம
ள அளவ ற அ
னா 'அ ப ஒ ேபா
ெச

மா
க 'எ

டா . ஆனா உ ைம இ தா . என
ெத
"எ
அ கா ைற
ெகா டா
கான த அவைள ேக டேபா
வா ேபா ட அவ
. அவ ைடய
தைல தானாகேவ தா
ெகா ட .

"இ த ரட ஏதாவ இ ப

அர த அ ேபா

தா

உள வா ; ஒ
கா
ெகா
தா ெசா னா .

ேபா

ெகா ளாேத ர

"

"அவ உளற
ைல! உ ைமைய தா ெசா
றா . அ
உ கைள பா த
பா காத ேபா ேவ
ெம ேறதா நா எ
ேபாேன . ச த ப அ ப அைம
ட .

உ கைள ஏமா ய ேவதைன இ
எ ைன
ளாக
ெகா
ற .அ த
ேவதைன னா தா இ த கா ச வ த . அ தா எ ைன ப ைக

ய ." ேபச
யாம ெதா ைட கரகர
ர வ த

.க க

க அர த
க ைத பா தா அவ . அவ அைம யாக இ தா . தைலயைண

அ த
பா
க த ைத எ
அவ ட
னா .
அவ ெபா ைமயாக

ப தா . "இ தா!
ப "எ
ெகா
ப க ெசா னா . ர
அைத த க ேவ
ெம
கான த யாேரா ேவ
ம தனாக ேதா
னா தாேன த பத
அ ப ேவ
ம தனாக எ ண மன ஒ பட
ைல அவ
"இ த க த ம
சா தா க . அ
ேகா
உ கைள
உ கைள பா த
அ ேபா
தஆ
ேக

என

கான த ட
ேதா றேவ ைல.
? அவைன
ெகா

.

ைகய கழக
கா யத
அ மா
வ த . எ ைன
என
ஏ ப ட ேவதைன
அளேவ இ ைல. ழ ய மன ேதா நா
பா ேத . ப க
கா யத
அ மா
இ தா . அ த சமய
ேபசாம இ தா ந லெத
டா தனமாக ஓ எ ண ஏ ப ட .

அ ப ேய ெச
ேட . அத காக உ க ட

உ ேடா இ ைலேயா? க எ ைன ம
தா ஆகேவ
."

இைத ேக
அர த
தா .
கான த ெகா ேபா
ர ைய ேநா
னா ,
"அ கா! அ ண உ கைள ம
டலா . ஆனா உ கைள
அ ணைன

இ ப
ஒ க த எ
ன ைககைள நா ம

யா . அ த
ைம ைற த ர கைள எ
ைககளாேலேய ேத
ைக காைய
ப ேபா
ெத ய ேவ
."
"ெபா
கான த ! கால வ . இ த ெமா ைட க த எ
யத ேக அ த ைகக
ேம
இ தைன ஆ ர ப றாேய? அ த ைகயா இ த க ன
உைட ப அைற
வா
ெபா
ெகா
ேற நா . ஆ ர ப வதனா ம த கைள

யா .
மாறாக அவ கைள இ
ெக டவ களாக வள க தா ஆ ர பய ப " எ
அர த
யைத
கான த ஒ
ெகா ளேவ ைல. "
மா இ அர தா! க ைணயா வாழ
த காலெம லா ேபா
ட . க ைண
அற
ஆ றல
பய படாம ேபா
ட .
க ைண
அற
ஆ றல
பய படாம ேபான தைல ைற
நா வா ேறா . இ ைறய
வா ைக
க ைண கா
றவ க ேதா றா க . க ன
அைற றவ க வா றா க .


ெகா தவ க வ
றா க . வ
அ பவ க ந றாக வா றா க .

கைடக
ஒ ெவா ம
அ பய ப ற கால
எ ைல
பா க . இ த கால எ ைல க த
கைட கார அைத

யாதவா அர னா

ப ெப
ஆ வாள வ
க கா
ெவ
எ ேதா, அ ற ப
ேயா
அ த உ
. இைத ேபா அற , யாய , க ைண எ
ற மாெப

க ந
ைடய
ச தாய வா
பய ப ற கால அ
டேதா எ
ச ேதகமா
ற .
இ லா
டா , இ ப ெய லா நட மா?" எ
றேலா ேப னா
கான த .

" ர
இவ

!

"உண
இ த மா
அர

கான த எ ேபா ேம இ ப தா
ெவ
ர " எ றா அர த .

உண

வச ப

வா . தான

வச ப டா
ந றாக ேப றாேர! உ க ைடய சாய இவ ேப

றேத.
ெகா
,

ஆ ர இைளஞ க
இ தா த
நா எ ேறா
ேம?" எ

கான த ைத ய ட இைம காம பா
ெகா ேட

ெசா னா .

"எ லா அ ண இ ட
ைச அ கா. அர த
பழ க
லா
டா ெவ
ைதய காரனா ம

ேப . இ த ைதய கைடைய
நட
ெகா
இர
ெதா ச க க
தைலவனாக இ
ேற எ றா எ லா அ ண ெகா த அ
"எ
கான த


னா . அர த
தவாேற அைத ம
ெசா லலானா .
"அ ப
ெவ

ெசா
றக

ெப ைம ப

நா

ெகா ளாேத த ! உ
தா ஆ யேனா எ

வா


த பாக
ச ேதக பட ேபா றா ."

ர இைத ேக
கலகலெவன நைக தா . அர த ட அைம யான அ ைவ , ப
ைற த க ைத நய கைள

த அவ ,
கான த ட ெகா
உ ள ைத
க டா .
உண
கைள க டா . அவ ேறா
ைமகைள சா ெநா

ைககைள
கான த ட அவ பா தா . அர த இய ைக அழ
ைற த ப ைமயான
மைல கர ேபா அவைள கவ தா எ றா ,
கான த எ மைல ேபா ேதா
னா .
அர த
இல ய க
ந ேவ அ
ைமயமா
த .
கான த
இல ய க
ந ேவ ெவ ைமயமாக இ த .

காைலவைர
ப ைக
இ வ
தாேன ேத
" ஏ


ெப

நா

ேநா
தயா

ட தவ
ெகா தா


தா

அ த உ சாக வ தேதா?

.

இ த கா ச உட ேபா
ரம ப றா ? ேத ேவ டா ..." எ
அர த
அவ ேக க
ைல. அவ க இ வ
ற ப ேபா ப ெனா றைர ம
ேம
ட . "வ
ேற அ கா" எ
ஆ ர கால பழ
டா ேபா ற உ ைமேயா
ைட
ெகா
ற ப டா
கான த .
மாைல
கரைச ப


அவ

மா

ஓ வா
ழவ வ
ய ைவ த .

ெசா

ேபான ெச

"எ ன மா இ த பயைல இ ப
க சைடயாக
டா ? சரவண ெபா ைக ப கமாக
ேபா
ேத .
மா வாச
அ த பா ம டப
இர
டைல
ைளகேளா கா ேபா
ைளயா
ெகா
றா உ த ! வா
ேவ . எ ைன பா த

ெகா
ஓ றா . க

டாதா ? இ ப
த தைலயா தைலெய
றேத இ த வய . ப
டேம ேபாவ ைல ேபா
ற . ெக ட
பழ க , ந ல ேச ைக
ைல. க ணா பா
ேட . உ
ட ெசா லாம ேபாக
மன
ைல" எ
ேபானா ஓ வா
ழவ . அவ உ ள
த .த

னா . 'இைறவா! எ வா
மன ைறேவ இ ைலயா? சா ஏ னா
ழ ச
எ ப

ேபா ஒ
த யா , ஒ

ைற க டா , இ ெனா
ப கைள அ
யாக எ ன ெச ேவ ? எைத சமா
ேப எ

ெகா
றாேய! நா
ெந
ெந
தா .

ெப

,ம ைகய கர
ஐ தைர ம
யத
ச ப த


வ தா க . 'அ ண ப

ேக வர
ைல' எ
தைலைமயா ய கா ெச ததாக
ச ப த அ கா ட ெசா னா . ஓ வா
ழவ ெசா ன இட ைத அைடயாள ெசா
ச ப தைன அ ேக ேபா
பா
வ மா
ர னா
ர . அவ ேபா
பா
"அ ணைன அ ேக காண
ைல" எ
ெசா னா .
நா கரைச எ பா
இர ப ேனா
ம வைர
வா ப
கா
தா
ர . அவ வரேவ இ ைல. 'எ ேக ேபா ேத வ ?
எ ப
ேத வ ?' எ
அவ கல
ெகா
தேபா , ம கேள வ அ மா
கா வ
ற .அ தந

ெவ
பய
ேபான க ேதா கா
இற ய அ த அ மாைள
பா தேபா , ர


ைல. ைக பாக இ த , பயமாக
இ த .
" ர

! இ த ெப வச தா தைல
க ைல ேபா
ேபா
டாள ! காைல

ேபானவ வரேவ இ ைல. க
வர
ைலயா . ைறய பண எ
ெகா
ேபா
றா . எ ேக ேபானாெள
ெத ய
ைல. நா ஒ
எ ேகெய
ேத ேவ ? ெவ
ெசா னா ெவ க ேக " எ

றா ேபா ற ர
னா அ த
அ மா .

யாய

13

பாைளயா த ைம ெச
பாலனா த ைம ெச
காைளயா த ைம ெச
கா
இளைம ெச


ேன ேம வ

நா
நா சா
ேறாமா நம
நா அழாதெத ேனா?
-

டலேக

வா ைக
ெபா ளட க ேபா வைகயாக வன பாக அைம த
அ . ேமல
ேகா ர
ம ைர நகர
இர
ைலய வைர

பக
இ ைல இர
இ ைல. எ ேபா
ஒ கலகல . எ ேபா
ஒ பரபர . ைக
க கார ைத
மன
ஆைசகைள

ெகா
எத ேகா, எ ேகா ைரவாக இய
ெகா
ம த க
ட ெப
,த
, ெபா
, ைடபர
, வ றாம , வாடாம உ ெவ ள பா
ெகா

,ச
சா
ெகா
ர க ,
ைடெப
ர க ,
கைடக
யாபார , ேபர ேப த , கா க ,
ா,
ைர வ
க ஓ
ஒ க - வா ைகைய
அ ச ெச
ஒ பர வ ேபா ஒ ெதா , இ த
க ைண
ெகா
பவ க
ட ேக
.

இர
ெபா க

ஒ ப ம
ேம ஆ
வ ேபா
ள க

த . இ த கலகல பான
ேதா
ன. மன
தைன


ேக


ற ல

சமய க
அர த அ சக
வாச

தமான ேநா க

க களா
இ த கா கைள ப
ெகா
ப வழ க . அ
அவனா ெந ேநர அ ப
அழைக அ ப
ேநா க

ைல. உ ேள அவ ெச ய ேவ
ய ேவைலக
ைறய
ட தன. அ
காைல
தா அவ ெவ

தா . ஏற ைறய
ந பக வைர
பர
ற ெச
ர ைய பா

ேநர

ட .
மாைல
அ சக உ ைமயாள னா
தர ேதா வர ெசல
கண
ய அ இய ர க , இைவப
ேப
ெகா
டா .
த ேவ
யஅ
ர க
தன. உட

ர கைள ஒ ேநா
ப பத
உத வத
கான த ைத வர ெசா
தா அவ . இர ஒ ப ம
ேம
கான த ைத
ைண
ைவ
ெகா
இர
ம ேநர
ேவைலகைள
கலா எ

த அர த
கான த
வரைவ எ பா
கா
ெகா
தா .

கான த ைதய கைடைய
ேச த ேபா ம ஒ பேத

"இ ேக ேவைல
அர த .

சா

ெகா ைத

ேகா

ெகா

,

ேட

கா .

ய அ க ேநர ஆ

. சா

டா

றா

கான த ?" எ

ேக டா

"அெத லா வ ேபா ஓ ட
ெகா
தா வ ேத . உ ைன ந
இ ேக
வ தா
நா
ல கடைல ப ைப
பா வாைழ பழ ைத
ெகா

ேபா வா .
ென ச ைகயாக நாேன சா பா ைட
ெகா

ேட . ப ைக இ ேக தா .
ெசா

யா
"எ
ெகா ேட ப
னா
கான த .
அவ ைடய
ெபா னகர
ெந கமான ச

இ த .
கான த

அ தைன ேப
உைழ பா க . தாயா , தக பனா , சேகாத

ேவைல. அவ
தா அ த வ

ைத ல கைட ைவ
தா . உ ள ைக அகல

இட
ஒேர ைதய இய ர ேதா அ த கைடைய ெதாட னா அவ . ெதாட க
அள
எ ப
தா க
ைள ேபா வ வைர எ லா ேவைலகைள
ஒேர ஆளாக

ெகா
ெச தவ , றைமயா
பா
ப ப யாக வள

த ேனா
இர
ைதய கார கைள உட ைவ
ெகா
ேவைல வா
ற அள
ேன
தா .
ஒ ேவா ஊ
ட ெதா
பல இ தா

தா அ த ெதா
ெப


ெபா
. ம ைர
அ தைகய ேப

ெபா
ய ல ைதய கார க
கான த
த ைம ெப
தா .


, பழ க
கான தஉண
தன. ஆேவச
ைற த ேமைட ேப சாளனாக
அவ உ வா
தா . ெபா னகர ,
ேதா , ஆர பாைள , ம நகர ஆ ய ப க ம ைர நகர
உைழ
ம க
ெப பாேலா வ
இட . ைகக
உைழ
, மன
ஏ ைம மாக வா
அ த ெதா
உலக
கான த ஒ
ர க ேபா ம
ெப
தா . இ தைன
வய
அ வள ெப ைம வ வத
காரண அவ ம றவ கேளா பழ
ற எ ய ைறதா .
சாம எ ேக
ப ைத க டா
உத
ற மன , எ த இட
யா
அ யாய
இைழ க ப டா
தன ேக இைழ க ப ட ேபா உண
ெகா
றப
,
பல இட க
அைல
பலேரா பழ
இய , இவ றா
கான த உைழ
ம க
ைற த ப
அ ப ஒ ெச வா ைக ெப
தா . ெவ
இ வள ெச வா
ெப
த அவ அர த ட பழ ய தேம த
ப ட .க
கைள
இல ய கைள
அர


ேபா ஆ ய
ப வான மாணவைன ேபா அவ பழ னா . ந பனாக
பழ ேபா ேதா
ைகேபா
ெகா
உ ைமேயா பழ னா . உத ெச ய வ
றேபா
ேவைல காரைன ேபா
ட ட வ
உத னா . ஆனா அர த
கான த
உ ள ேவ பா இல ய கைள ெசய ப
ற த
இ த .

ைக
மன
ட ைத
ெகா
இல ய கைள ைறேவ ற ஆைச ப டா அர த .

தன ைத
உட வ ைமைய
ெகா
இல ய கைள உ வா க ஆைச ப டா
கான த . அத ேக ற உட க
அவ
இ த .
அர த

ர க ப
வத
உத
நா க
இர
ட ேநர வைர

க ேவ
மாைகயா
கான த அவேனா அ சக ேலேய ப
ெகா
வா . ேவைல

ெகா ட ற
ப ைக
ட தவாேற பல
ெச கைள ப
ேப
க க ேசா த
ேப அவ க உற வா க . அ ைற ேகா
அவ க உ ேள ேபா உ கா
ேவைலைய ெதாட
ேபாேத ஏற ைறய இர ப ம

ட . இர டாவ ஆ ட
ைர பட
ேபா ற

, த ஆ ட


ட மாக
ெபா
ழ காம
த .
" ெகா ச
ைரவாகேவ வ
வா எ
கான த ... இ தா, இைத ைவ
ெகா
பா
ப கலா " எ
ெசா
கான த ட ெகா தா அர த .

எ பா
ப . நா
ைகெய

ேத . ேநரமா
ச பா
ேற .
ர களா ய

டா
த வைர
ல தா கைள

அவ ைற ைக
வா
ெகா
"ைதய கைட
இ ைற
ஒ வ

ேச த .
ைய ைத
ெகா
கட ெசா
றவ கைள
ேபர ப
றவ கைள
அ க
பா
ேற . காைல
ஒ ெவ
ம த ைத த
ைய வா
ெகா
ேபா ற ேபா
ம ப ைஸ மற
ைவ
ேபா
டா . வா
ெகா
ேபாக வ வாேனா எ
நானாகேவ
அ க ேநர கா
ேத . வழ கமாக வ
றம த
ைல அவ . ஆனா
என
கைட
நாணயேமா, ேபேரா ெக

டாெத
பய . அ தா கா
பா ேத .
ஆ வர காேணா . ைபைய

பா தா ஏேதா க த , ைக பட க . இர
பா ேநா
க எ லா இ
றன. அத காகேவ வழ கமாக கைட
ற ேநர
ேம

ைவ
ெகா
இ ேத . இ லா
டா ஒ ப ம
ேக இ

ேப "

தாமத
காரண ெசா னா
கான த .

"ச ... ச ... ப க ஆர
கலா . இ
ஏதாவ கைதயள
ேநர ைத ணா காேத" எ
அர த
த ப தேவ
கான த ேப ைச
ப க ெதாட னா . ர
த ைத ேபரா ய அழ ய
ற பல எ
ய 'ெதா கா ய கா
வா ைக ெந ' எ
தக
கான அ
ர க அைவ. த

கான கா
ஃ க .
"ெகா ச இ அ பா
கான த . ெதா கா ய ேம ந
ைடய அ
ேகா பாள
ஏேதா ேகாப ேபா
ற .க
ன ேதா
அ த ேப வ
ற இட க
எ லா
ெதா கா ய ைடய காைல டமா
றா . ெத கா ய , ெத க ய எ
கா இ லாம

ப ெதா கா ய ேவதைன ப த ப
றா ." ச ெச
ெதா கா ய கா
இ லாம
டா
ெகா
த இட க
எ லா கா ேபா
னா
அர த .
கான த
இைத ேக
ெபா ய . "கா


இ வள அ கமாக
ைழக இ
றனேவ? இத
எ ன காரண ?" எ
அர தைன

ேக டா

கான த .

"இ த கா
ஃ ப
ைன
ெகா ேவ

ைடய ச தாய வா
கான த
ேக

ேபாெத லா நா ந
ைடய த
நா
ச க வா ைவ
கான த . கா
தேவ
ய ைழக அ கமா
.
இ ைற
த ெபறேவ
ய தவ க
..." எ
ஆழமான ஒ
ேநா ேகா ம ெமா ெசா னா அர த .

"உ ைம! ஆனா இைத ேபனா னா

யா அர த . ஆகாெவ ெற த பா
க ர

பார பா னாேன அ ப ெயா
க ர
ஏ ப டா தா
.
இ ைற
ளந
ைடய ச தாய வா
எ த அற

வரா
இ னெத


யாத எ லா ேநா க
தாக இைண த ஏேதா ஒ ெப ய ேநா

ற . ய வ யா ஆ க ெப ேவாைர க
அவ க ேம
ேம
வள
ெப தைல க
ெபா
ெகா
ேறா . ம த க உண
மர
ேபா
றா க .
ெசாரைணய
ேபா
றா க ..." எ
கான த ெசா ெபா
இறங
டேபா , அர த
ேவைலைய ைன ப
னா .
"த ! இ த கன க

ெபா னகர
ேமைடக
,
ெகா . இ ேக ேவைல நட க ேவ
எ னா தா க

ைல. ப

கைள எ லா இ ேகேய ெசா
டாேத.
ேதா
ெபா
ட க
ேப வத
த ைவ
. ேந
இரெவ லா இர
பயண ெச
வ தஅ


காவ நா ப தாக ேவ
."

கான த அட னா , ேவைல ெதாட த . வா
பைத
கான த பா
டா .
"வாச
யாேரா ைபய வ
ைபய எவைனயாவ வர ெசா
ெகா
தேபாேத, 'சா ' எ
"நா

யாைர
அர த

ர யாேரா ஒ

தய

ற மா

ற . இ ேக அ சக
ேவைல பா
தாயா ?" எ
கான த , அர தைன ேக
ர ெகா தா ெவ
ற ைபய .

வர ெசா ல
ைலேய? ஒ ேவைள த


வ த .

கான த ெவ ேய எ
ேபா
"ைபய உ ைன பா க வ ததாக தா

ேனா எ னேவா? ேபா

ெகா
த ைபயைன சா
றா . ேபா எ னெவ
ேக

அர த எ
ேபா பா தா . ர

வார படாத தைல மாக
ெகா
தா .
"எ னடா இ த ேநர

ைபய

நா

கர அ

பா "

ெகா
வ தா .
அர தா."

ச ைட

வ தா ?"

"ஒ
ைல, அ கா உ க ட
ஒ அ
அவசர ..." ைபய வா ைதகைள த
த மா
பா ைவ
ஏேதா ெபா ைம ம
ைய க டா

பா வா
ெகா
ெசா னா . அவ
அர த .

வர ெசா னா க...
பா த க க

-

"ஏ டா ஐ
பா காக இரா


ேம உ ைன இ ேக ர னாளா உ அ கா.
நா காைல
அ ேக வ
அ காைவ பா
ேப
ெகா
ேதேன. அ ேபா அ கா

ட பண ேவ
ெம
ஒ வா ைத ெசா
தா ைக
தைத ெகா

ேபேன."
ைபய ேம
மா
எ லா அர
ைப

தா . அவ
ற ைல, ேக ட த , உ

ச ேதக ைத உ டா ன. ஒ
கா

பா ேநா ைட எ
னா .

"இ தா இைத ெகா

ேபா. காைல

நா

அ காைவ பாெசா லாம ேநா ைட வா
ெகா

அவ ேபாவைத பா
ெகா
வாச ேலேய
ற அர
வா..." எ றா . உ
கான த வ தா .
"ேவைல இ க
இ த ைபயைன

. அ ற பா
ெதாட
ேபா

க கைள

ெகா ளாம ச ைட

க வ ேவ ."
னா
த ,"

நா கர .
ேநர
கான த ெகா ச இ ேக

ெகா ளலா . நா ெசா
றப ஒ
க கா
ெகா
வா."

கா ய ெச .

"யா இ த ைபய ?"
"அைத ப

இ ேபாெத ன? ெசா

ேற .

ற ப ."

கான த
ற ப டா . அவைன அ
உ ேள
தானாகேவ அ
ர கைள
த ெதாட னா அர த . ர
த ைய ப ய ச ேதக னா கலவர

அவ மன அழ ய ற பல த வ ெச ேவா ஆரா

தக

வ ைறஅவ
இல த . ப பா
கஅ
ய யக

அவ
டா எ ேற ெசா லலா . "வா ைக

நா ஒ ைற தா சா எ
உலக
வழ

ேறா . ஆனா ம த ஆ
ைறவான கால
ஒ ெவா ப வ
ஒ சா . ஒ ெவா ப வ
ஆர ப

ற . ழ ைத ப வ அ தா
ைள ப வ
ற ற .
ைள ப வ அ தா , வா ப ப வ
ற ற . வா ப
ப வ இற தா
ைம ற ற . இ ப ஒ ப வ அ
அ தப வ

கால
ம த ைடய பழ க க
அ பவ க
மா
ற கால . இ த மா ற னா அ வ மரண .
தாக ேச வ
ற . ஒ ெவா நா
நா அ ப
அ தைவ மரண தா . ஆனா
அத காக நா அ வ ைல. அ நம
யாத த வ " எ

டலேக

ெச

உதாரண கா
தா ேபரா ய . உடேன அ த ெச ைள
அ த
வா ய கைள
தன ைட
ெகா
ட ேவ
ெம ற ஆ வ அர த
உ டா
. ேபரா ய அழ ய ற பல ம
உ ேரா இ

நா
சா
ேம
நா க
பயண ெச
தா ேமைலநா டா ம ப

ேவகான தைர பா
பா க .
அவ ைடய ஆ ல அ
,த

, த வ ஞான
நா அவைர க
ைறவாக பய ப
ெகா
டேத" எ
ஓ ஏ க அர த மன
அ ேபா
பட த . அவ ெந
தா . பழக ெதாட ய
ஒ நா , "உ க த ைதயா
ெச ற ப க
ெப

உ களா
ைறேவற ேவ
. அத
யத
உ க ட

ற .ஆ ல

ைற

க . வா
வ ேபா உலக


மண பர
ழ க டஉ க
ர தயாரா
க ேவ
"எ

ெசா
கன க

தா
கா

அவ . அ ேபா அவ
க "எ
த னட கமாக ப

ெகா ேட " க எ ைன ப
ெசா
டா .

க ெப ய

"அ ப ெசா ல டா . உ களா அ
ெம
என
ேதா
ற "எ
அ ேபா
தா வ
ெசா னைத
ைன
ெகா டா அர த . அத
த க ைடய
பழ க அ
ெந க
ெப
இ தைகய உறவாக மா யைத
ைன தா . ெதாட க

உற இ த த
இ ப
த ேனா ெந
ெமன அவ எ
யேத இ ைல.
அவைன ெப ைம ெகா ள ைவ த உற இ . இ தைகய தைனேயா ேபரா ய
அ த
வா ய கைள தன ேநா
தக

ெகா
த அவ அ சக

ஏேதா ஓைச ேக கேவ ைக ட எ
வைத
கா ெகா
ேக கலானா . யாேரா

கா ைவ

ற மா
'சர சர'ெவ
ஓைசேக ட .
அ சக
வல ப க ஓ ஓ ட , இர
.
ெகா ைல ப க
ஓ ட
அ சக
ெபா வாக ஏெழ
ெத ைன மர கேளா
ஒ கா மைன இ த . ஓ ட

, அ சக
ச கா த
ைபக மாக அ

கா ைவ
நட க
யாத இடமாக இ
. னச காைல

வ யாக வ
வா ெகா
ேபா ற ேதா ைய த ர அ த இட
ைழ ற
ேவ யா

யா . அ சக
ப க
வ அ வளவாக பா கா பான ைல. பைழய வ எ
ைற ம
ைல, அ க உயர
ைல எ ற ைற
ெகா ட .
ப க
தா வார
சாலமான இட . ைத த , ைப
ேபா ற ேவைலக
வச யாக
தக
ெக
அ சா ய 'பார க ' அ ேகதா அ க ப
தன. ெகா ைல கத
அ தா ேபா
உ ப க ம
ைக, அ ம தாைர ெச க அட ய ஒ
ல ப

. இ த இட

உ ப
தா அ ய ர க
, 'ைப
'ப
அட ய பர த தா வார .

ட ைத ந
ைக
ேப
காவ பய
லாம ைவ
தா னா
தர .ைப


தா

ப க
ஓ ட ேவைல நா க
இர ப

ம யானா
மாவைர ற 'கட ட' ஒ
பா ர க
ற ஓைச மாக ெகா ைல ப க கலகல பா
. ம நா ஓ ட
வாரா
ைறயாதலா அ
அ த கலகல இ ைல. அர த தய
ெகா

ைல.
வாச கதைவ உ ப கமாக தா
ெகா ைல ப க
ைர தா .

அ .
ேபா ேபாேத ஒ ெவா ப
உ ய
ள ைக ேபா
ெகா
ேபானா . அ த
அ சக
இர ேநர க
த யாக இ
றேபா இ ப ஓ அ பவ இ வைர
அவ
ஏ ப ட ைல. இ
ஏ ப ற . த
தலாக ஏ ப ற .
அவ கைட
ள ைக ேபா
ெச க இ த ப க
ைழ தேபா ம
ைக
ெச க
ஓரமாக ப


ெகா
தஆ ஒ வ
ெமன ள

பா வைத
யாேரா வ வைத
உணடா . "யார ?" எ
ெப

இைர
ெகா
ைர தா அர த . வ
ேம
ஒ பைழய
ெச க ச
அர த
கா க ைட ர
த தா
த . ஆ அக பட
ைல.
இ னாெரன க
ெகா ள

ைல.


ஒ ேக ட . அவ

ஏ ன இட
ேழ ம
ைக ெச

ம ெண ெண
யஒ
ெப
ட பைத க டா அர த . வ தவ எ ன கா ய
காக வ

ேவ
ெம
அைத க டேபா தா அவ உண தா . ெகா ைல
அ த ஓைச ேக ட

பா காம தா இ
நா ைக ேபா அல யமாக இ
தா தா வார


ேபரா யர


சா பைல தா காண
எ ற பய கர

உ ைம அவ
த . இ த தமான எ

பைகக
அவ
இ ேபா தா


ஏ பட ெதாட

ற அ தஇ
அவ
. கத
ஆபாச க

ைண
ஏ ப ட . அ சக
ேத வத
கால
ெகா
இர இ
எ வள தா
இ தைத ைன
எ வள ேப ழ

ேம.

னா
அ சக
ய அ பவ க .

ெகா ைல ப க
கதைவ

ெகா
ர த
யாெத
ப ட
அ பா தைர
கா ைவ க
யாத ஆபாச ! வ தவ எ லா
தா வ
க ேவ
. வாச ப க ஓ ஓ ட
யாைரயாவ
ெகா

வ யாக ேபா ேத
பா கலாமா எ
ஓ எ ண
கதைவ அைட
ெகா
ஓ ட
ஆைள எ
ேபா
கட த ய யா
.'
கான த வர
அவைன
ைண
ைவ
ேகேய தா வார
ப கலா ' எ

ய ைய ைக
டா அவ .
உ ளவனா
தா
மன
இன
யாத பய எ த . நட க
பா தேபா உட ந
ய . வ தவ ைடய

ைறேவ
தா

? இ தைன நா க அ பா ப


கெள லா

வா
ற கத த ட ப ட .
அர த .
கான த

ள கைள அைண காம
தா .

ற வ

கதைவ

ற தா

" த கா
ைபய . ம க மா ச ர
ப க ெத


ைளயாட ேபா
டா . ஒ
ெசா ல
ைலேய எ
தா ேபசாம பா
ெகா
வ ேத . இ லா
டா
பலமாக நா அைற ைவ
இ ேக இ

ேப .
வய ேலேய டைல தனமாக இ ப
ெக
ேபா ற
ைளக
ெதாைக ஊ

இ ேபா அ க
ற "எ
கான த
யேபா அர த
ைக தா .
"ேபரா ய ைடய
ைள இ ப ஆவதா?" எ ற ேவதைன வா ய . ேவதைனேயா அர த
னா , "
கான த ! ரம ைத பாராம ம ப
ஒ நைட ேபா நா ெசா ேனென
அ த ைபயைன
. அ , உைத ஒ
ேவ டா . காைல
பர

பா ேதாேம அ த ெப

அவ . ேபரா ய ைபய . அவ வ
பண ேக டேபாேத
என
ச ேதகமா
த . அ தா உ ைன
னா அ
ேன . ைரவாக ேபா அவைன
அைழ

."
த ேவ
ேகாைள ம க இயலாம ம ப
ேபானா
கான த . அவ ெச ற
ேநர
ெக லா ம கேள வ அ மா
கா அ சக
வாச

ற . ர
அ த அ மா
கா
ேழ இற ன . அவ க
க க
கவைல
பரபர
ெகா
தன.
அர

ைய ப
அ ததனா
அ ச
ற நட த க
யா
மன

ேபா இ த அர த , அவ கைள பா
ேம
ழ பமைட தா . ஆனா
சமா
ெகா
வரேவ றா . ம கேள வ அ மா
ெப ைண ப
அர த ட
வரமாக ெசா
, எ ன ெச யலா , எ ப
ேதடலா எ
ேக டா
ர .அ தந

த ைன ேத ெகா
பர
ற வ
அ த அ மா
ய ெச ைய ேக டேபா த

காணாம ேபான
ெக

மற
ட அவ
. வய வ
ெப ைண
காணாம கல

அ த அ மா
யர தா ெப தாக ேதா
ய . "எ ைன
ேபாலேவ இ த அ மா

ைள
ைண
லா
ப ைத க
கா றவ க .
எ வளேவா பணவச
, ைத ய
உ ளவ க ; இ த ச பவ னா ஒ
ெச ய
ேதா றாம இ
ேபா எ
ட வ
கத னா க . நா எ ன ெச ேவ ? உ க ட அைழ

வ ேத . க பா
ஏதாவ ெச
க ; க
ெநா ேபா
றா க " எ
அர த ட
உத ேகா னா
ர . "ேபா
ெசா
ைக பட ெகா
ேதட
ெசா லலாமா? அ ல ெச
தா க
பட ேதா
ள பர ேபாடலாமா?" எ
பத ற
ேதா
ய வ கைள எ லா
னா அ த அ மா . இ ப ஒ
ைல
தா
ேவதைன தா க
யாத .
"பத ற படா க அ மா! ெப வய வ தவ எ
க . இ ப ெய லா பட , ள பர ,
ேபா

ேபானா
னா ெப
வா ைக வ
இல கா
. நட தைத கேள
ெப ப
ன மா

. தானமாக ேயா
ஒ வ ெச யலா " எ றா அர த .

ெதாட
னா .

ர ைய த யாக உ ற அைழ
ேபா , "உ த
ச க ெத
நட தைதெய லா அர த ெசா னா .
கான த ைத அ

"

ேமா?" எ
பைத


க . க சைடயாக தைலெய
ற . என
இ ேம இ
கவைல"

ஏ க ேதா ெசா னா அவ . அ ேபா
கான த ம
த யாக
வ தா .
"கா ைவ
ஆ யத காக ைபய கைள ேபா
லா

ெகா
ேபா
டா க . நா ேபாவத
ைபய
பேலா லா

டா " எ
கான த

"அ இ க
. காைல
ைபயைன கவ
கலா . இ ேபா ேவ ஒ கா ய
உ ேயாசைன ேதைவ. இ த அ மா வ
றா க பா ?" எ
கான த ைத உ கா
ைவ
வர ைத
னா அர த .

யாய

14

"க

ர பா


எ ேபா
கம
பா
ெபா ர உ
தைன ைத தா
அத
ண ைத ெபா த கா
ெசா ேபைதய ( ) அ

வ ெமனேவ ெசா
னா
ந ேபா
வாரா ஆ கவ
ணேம ேமலாக நட
தாேன"

தாக

ம ைர நகர

ேத

ர ெகா
அ த ேநர
ஒ க ேதயாத ஒ

றா ஓ அ சக
அைற
அவ க உ கா
தா க .

ெப றைவ ,
த ெபறாதைவ மாக அ
ர க ேமைசேம தா மாறாக
ட தன. அைவ

ட த த அ
தவ க
அ ேபாைதய மன ைலையேய கா வ ேபா இ த .
அர த
அவ

ப ெகா
பா தா . ர

வர கைளெய லா ேக
கான த ப
ெசா லாம இ தா .
ரமான தைனைய கா
. எ லாவ ைற
இழ
டா ேபா ேசா
உ கா
த ம கேள வ அ மா

க ைத
அர தைன பா தா . அர த
கான த ைத பா தா .

"

கான த ! மா உ கா
ெகா
தா எ ன வ ? ர
இ த அ மா
ந ைம

ெகா
தாேன வ
றா க . ஏதாவ ெச ய ேவ டாமா? உன
இ த அ மா
மன ைலைய
ெகா
ற வா
ஏ ப
இ ப ஒ வ
ெசா லாம இ
றாேய?
ைபய கா
யைத
ைளயா யைத
கா
பேலா ேச
ெகா
வைத


காம இ
ஒ மாத க


ெகா
வ தா
, ெக
ேபாவ ஒ
ைல. ஆனா வய வ த ஒ ெப ,
மணமாகாதவ
த யாக யா
ெத யாம

ேபானெத ப எ தைன ெப ய ெகா ைம.
ெப ற மன எ ன பா ப
கான த ?"
"எ லா
ற அர த . ஆனா இ த ேநர
ேம எ ேக ேபா எ ன ெச ய
?
நட த ெவ
ெத ய டாம ெப ைண க
ெகா

ேச க ேவ
.


ற ெப எ
றா க . யா
ஏமா
அைழ
ெகா
ேபா

யா .
வர ெத
ேவ
ெம
தானாகேவ ேபா
ப தா சா ய . அ ப யானா எ த
காரண
காக யாேரா ேபா
கலாெம
ெத
ெகா ள ேவ
. ேத
பா க
ள வத
காணாம ேபா
ெப
பழ க வழ க கைள ப
இ த
அ மா ட நா
ைறய ேக
ெத
ெகா ளாம ஒ ைற

ெகா ள இயலா .
என
ெகா ச
க ேநர ெகா . ம ப

ேம ஆக ேபா ற . ெப
பட ைத வா
ெகா
இவ கைள

. கவைல
லாம
யவைர
ம யாக
ேபா இ க ெசா
. எ னா
மானா இ த அ மா ைடய ெப

தா
ேத
ெகா

ேச
ேவ . உத ெச ய நா தய க
ைல.
அைத வைகயாக ெச ய ேவ

தா தய
ேற . அவசர ப
எைதயாவ ெச
அ த ெப ஓ ேபா
டாளாேம எ
ஊெர லா அவ ெபய பர ப ஆ

டா "

கான த
தானமாக
ய வர க எ லா ஏ
ெகா ள த கைவயாக தா
இ தன. ர , ம கேள வ அ மா ட இ
வச தா
ைக பட ைத வா
அத

றேம ேதைவயான வர கைள
அைடயாள கைள
அர
அவ அைத வா
ேமைஜ

பைற
ப ரமாக ைவ தா .

ட ெகா

தா .

"அ மா க
எ ேனா
பர
ற வ
க . உ க மன ைல ச
ைல.
கவைலகளா

க . உ கைள இ ேபா
த யாக அ
ப என
பயமா
ற "எ
அ த அ மாைள
த ேனா வ மா அைழ தா
ர . அத
அ த
அ மா இண க
ைல. "கா ச உட ேபா தைல

ெகா
உ ைன
இ வள
ர இ
ெகா
வ த ேபாதாதா? எ தைல
; என
ெப ணாக
ற தவ இ ப
ெக
ேபானா அத
கெள லா எ ன ெச
க ;இ

ேபாதாெத

ேவ வ
உ தைல
எ கவைலைய
ம க ைவ க
ேவ
ெம
றாயா? எ ைன ப
உன
பயேம ேவ டா
ர ! இ த அச
ெப
காக இச
சகாக நா எ
ெச
ெகா
டமா ேட . அ ெறா நா
எ ைன

தலாக ச
த ேபா ெப க மா ப ட
ைலக
பழ இ ைறய ந ன
நாக க கைள க
ெகா ள ேவ


வாதா ேன . ஒ
ெகா ள
ைல.
அ த க ைத கைட வைர வ ைமயாக ம தா . அத உ ைம இ
என

ர ."
"பைழய கைதைய எ லா எத க மா இ ேபா

க ? நட க ேவ
யைத
கவ
கலா . உ க
ஆ தலாக இ
ேம எ பத காக தா எ ேனா வ மா
அைழ ேற ."
"அ ப ெச வத
ைல ர ! ெச ல ைத
த யாக
ேற . சைமய கா
ைண

ெகா டாேளா இ ைலேயா? ேநரமானா
பரவா
ைல. உ ைன
ெகா
ேபா

நா
ேற " எ
வாதமாக ம
டா
ம கேள வ அ மா . த ைக ம ைகய கர ைய , த
ச ப தைன , கமலா
தா ட
ெசா
, அவ க
ப க ெச

ைட
ெகா

தா
ர .
இ இ ேநர
ேம
பர
ற ேபானா கமலா
ேபா
ழ ைதகைள


அைழ
ேபாக
யா . இர
ெக ட ேநர
அவ க
ேபா
கதைவ த
க ைத ெக ப ந றாக இரா . அவ ம
த யாக
ேபா

ெகா வ
இயலா . அ த அ மாைள
பர

அைழ பத
ப லாக
தாேன அ த அ மாேளா ம ைர

டா எ ன எ
ைன
தய ய

உ ள .
"எ ைன ெகா
ேபா
ற ரம உ க
ேவ டா அ மா. இ வள நா ைக
ேம நா அ ேக ேபா எ ன ெச ய ேபா ேற ? உ கேளா உ க
ேலேய

ேற " எ
ர த
ப ைத ெவ
டேபா ம கேள வ அ மா இர ைட

ேயா ஒ
ெகா டா . அவ க கா
ஏ ெகா டன . வ ய
வத காக

ேபா அர த
கான த
அ சக
வா ப
ேழ நைடபாைத ேமைட
கா அ ேக
றன . கா ற பட இ தேபா
கான த
கஅ
ெந
" ர ய கா நாைள
காைல
நா
அர த
இ த அ மா

ேறா . ேம
ல வர கைள ேக
ெத
ெகா ள ேவ
. பத றமைடயாம இ க ெசா
க . எ களா ஆனைத
ெச ேறா . அேநகமாக நாைள காைல
நா க வ ேபாேத உ க த ைய
ேத
ெகா

ேவாெம
ைன ேற . வ த படா க . ைத யமாக இ
க "
எ றா . அவ
யைத ேக ட ம கேள வ அ மா , "இெத ன ர ? உ த ைய ப
இவ எ னேவா ெசா
றாேர, அவ எ ேக ேபா
டா ?" எ
ைக ேபா

ன னா . அ த அ மா அகால
த ைன ேத
ெகா
பர
ற வ
வச தா
காணாம ேபா
ட ெச ைய ெத
தேபா த த
நா கர ப
ெசா வத
ேதா றேவ
ைல ர
. ெப ய
ப ேதா பரபர பைட
ஓ வ
றவ க ட

ப ைத ெசா
த வ த
அவ க

ெகா ள ெச ய ேவ டாேம எ
தா
அவ ெசா லாம இ
டா . தன
சமய ேந த ேபாெத லா உத
அ த
தா
தா ஆ த ெசா
உத ெப ைண ேத

ெகா க ேவ

சமய


ஆ த ேதட

ைல அவ . வச தாைவ ேத

ெகா க அர த
உத ைய நாடலா எ
தா அ த அ மாைள
அைழ
ெகா
உடேன அ சக
வ தா அவ . ந லேவைளயாக அ த ேநர
கான த அ
இ கேவ அவ ைடய ேவைல எ தாக ேபா
.
இ ேபா
கான த

அ த அ மாேள ஏேதா
ெகா
த ைய ப
ேக றா . வ
ேக
ேபா எ ப ெசா லாம இ ப ? அ சக
வா
ற ப ட கா தான ப த
ெத
அ த அ மா
வா
ேபா
பத

நா க

நா கர
நட ைத மா த கைள ப
கமாக ெசா
தா .
ர ைய
கான த
ேபா

ம கேள வ அ மாைள

உ ேள
ய அர த
ேநர ஒ வ ெகா வ ேப
ெகா வத
ெச

ேம இ லாத
தன . இ த அைம ைய கைல
ெகா
அர த
றலானா .

"உன


ய ெச
ெசா ல ேபா ேற ,
கான த . ஒ
னா இ த அ சக

ைற
ளஅ
ெச வ க
அ வத
ஏ பா நட தெத
ெசா னா இ ேபா
ந வாயா?"
"ெத வாக ேப . ெசா வ என
கான த
எ லாவ ைற

ந றாக ள

னா அர த .

ள க

ைல, அர

ற அவைன

ம ேநர
எ வத
,

த !"
ெகா

ேபா

கா

"பா ! இ வள ெக ட எ ண ேதா வ தவைன எ ப ய பா த
ேபாக
டா ? ந ல
சமய
நா இ லாம ேபா
ேடேன! ஆைள
வ ேலேய அைற
ெகா
ேப .
ெசா பன
ட இ இ த மா
ெக ட ேவைல ெச ய வ
அவ
உ டாகாம

ேபேன" எ
ெகா பைட
னா
கான த . அைத ேக
அர த
தா .
"ஆைள

ைவ
வத
ப லாக அ கமா

றேத எ பத காக ைகைய
அ பா? ைம ண எ ப உ
எ வாக ேபா

ைர த
பைழய நா ற தா வ . க ள
நாைள ேக தலா
ட ெசா
ேபாட ஏ பா ெச ய ேபா ேற
"யாேரா ேவ
ெம
ெசா
றப பா தா

உைத த
இ மா
ெக ட ெசய ெச
டா எ ன ெச வா
கான த ? ைக
ரா
இர த
ெகா
ேபா
ைட தா இர த
ைற மா
ைட ேபா ற . க ர னா பா க , க
ைய
ராக பா
னா

ைள றேபா அத
ெப யவனா? கா பா ெப யவனா? எ
பழெமா உ
.
ஓ ட
இத

றச
ஒ கதேவா வேரா
. நா ெச ய
த அ தா ..."

ெசா

ைப அ ள வ

தா இ நட
ற அர த !
ற ேதா
ஓ ட ேவைலயா கைள

த ர ேவ

ஆ க ெகா ைல ப க
ழ வ ைல எ
ெத ற . ஓ ட ஆ க
மா டா க . ேதா ேய கா
ஆைச ப
இைத ெச ய ஒ
ெகா
காைல ேல சா
டலா ."

இ தவ
வர
கலா . எத

" சா
ெத ய ேபாவைத நா இ ேபாேத ெசா
ேற . ேக
ெகா . எ க
இ ேபா ஏ ப
ஒேர பைகவ , அ த
ம டப
தக கைட கார தா . அ த
நா
ெதா
ைற
னா
அ சக
அவ
ைக ச உ
.எ க
தலா ைய அவ
க ேடா
கா . இ ேபா ேபரா ய
கைள நா க
அவ ைடய ெகா ேகா ைம
யாயமாக ெவ
ட ெதாட
பதா
பைழய ைக ச வள
ற . எைத
ெச வத
சாத ம த அவ . இ க ேம! நா
ைறயான வ
ேலேய ேந ைமயாக ேபாகலா . ஒ நா அவைரேய ச
இ ப ெய லா
ெச யலாமா? எ
நாேன யாய ைத ேக க தாேன ேபா ேற ."
" யாய ைத ேக ற ஆளா அவ ? ம ப
அவ ட அைற வா
ெகா
வராேத. இ த
தடைவ அவ
அைற ெகா
வா. அத
பல இ ைலயானா அவ ட
யாய
ேக க ேபா றேபா எ ைன
உட அைழ
ேபா. நா ெகா
ேற அவ
! யாயமா ,
யாய ! இ த தைல ைற
யாய ைத ப
ேப வ தா நாக க அ பேன. கைட

அநாக க !" க
ைக
ைடைய உ
ழ ைக ம


யவாேற
ேம
ேப னா
கான த .
"அ த
ம டப
ஆ ட
ேபரா ய
தக கைள கா பா யத காக உன
,
உ க
தலா
எ வள ந
னா

அர த . ப


நா க

ேந த ஒ த அ த
ம டப
கைட
அவ க ப
ெவ

தக ஒ
வா
வ தா . த
பாட


றஅ த
தக
ெபய தைல
உ ேள இ
ப க க வைர எ லா இட க

பாட

அ ட ப
த .
அவ க ெவ
ஆ ர கண கான ர க
இ த தவ இ க தாேன ெச
?

எ தைன ெப ய பாவ இ ?"
"த
பாவ ஏ ? எ லா பாவ
அவ
தா . ஒ வைக
அவ ெவ
தக

பாட

ெபய இ பேத ெபா த தா . அவ ெசா
ஓைல வ கைள ெகா

ேநா
அைத ப

ைல
கான த , ேவ
ரம ப
பல ஆ
களாக ய

தத
பாட

தக ைத அ ப
மாத
கா ய
ெவ
டா . ம


ெபயரா ! எ
ைழேயா? அ ல
ைலேயா? ெத ய
ைல. அதனா அவ ெச த கா ய
ஏ ப
தக
ெபய
வா
ற "எ
ேப னா அர த .

தமான
ஒ வ
ேய ஒ
ம ேவா?
தா


அவ க இ வ
ெகா ைல ப க
தா வார

ேலேய ப
ெகா டா க . அவ க ப
ேபா ம ஒ றைர இ
. கைள

உட
தா காம
ைற
தா
மன ழ ப தா
க உடேன அ க ம த . ப ைக
ழ ைகைய
ெகா
தைலைய
ெகா
கான த ேக டா ,
" ர ய கா
இ த அ மா
எ ன உற ? இ த அ மா யா ?"
ம கேள வ அ மாைள ப


கான த
ெசா னா அர த .

, தா

ெத

ெகா

தவ ைற

சா

"இ வள ந ல

ற த ெப
இ ப யா
ேபாகேவ
?இ த
கால

ட க
,க


ற ைபய க
, ெப க
தவ ெச ய
ற தய க ைத ெகா ச ெகா சமாக இழ

றா கேள அர த , இத
எ ன
காரணெம
உ னா ெசா ல
மா? த
ப பா
உ வா வா தவ
ைளயா


ெப ைம
இல ய ேபா ந
ைடேய வா
ர ய கா
க கா
வள
ைபய இ ப ஆ
டாேன! ெச வ
, ெச வா
ந ப
உ ள
ம கேள வ அ மா
ெப
ெத யாம பண ைத எ
ெகா

றாேள!
வய ேலேய ெக
ேபாக

ச இவ க
எ ேக ைட த ?"
அர

த ெந
டா .
தா .
ேநர அைம

கான த
அவ

இ த ேக
எ னப
ெசா வெதன
கான த ைத ேநா
ெசா லலானா :

"வ தவ
றஇ த
ச எ
பழக ெதாட
ற எ ப தா என
ள க
ைல. இ
கால
கண
, வரலா
,
ஞான

ெகா பைத

க ைத , க
பா ைட

ெகா கலாமா எ
ட ேதா
ற .
த ர
உ ைமக
ெப
வத
னா ப காதவ க
ல அ யாைமயா தவ ெச
ெகா
தா க . இ ேபாேதா ப தவ க , தவ கைள அைவ தவ கெளன அ
ெகா ேட
ெச றா க .
நா
வா
அெசௗக ய க
ைற த ஏைழ
ப க
ப க

மாணவ க
ேம நா
வா
ெசௗக ய கைள
ஆட பர கைள


றா க . வ டமான ட பா
ச ரமான
ேபா ற மா
ஏைழ நா
ஆட பர
கன க
ெபா தமா ேடென
றன."
அர தைன இ த மா

ெவ ளமாக ேப வத
ேக ப
கான த
த ஆன த . மன உ
ேபா இ ப அவ ேப ற ச த ப க
எ ேபாதாவ அ
த மா தா வா
. அ ப வா
ற ேநர க
அ தஅ
ெவ ள
ந றாக


கான த
வழ க . அர த ேம
ெதாட தா . " தா
னச ெச
தா க

றாேய,
கான த ! ஓ ேபாத , பண ைத

ெகா
த ேய ேபாத எ
இைளஞ கைள
வ கைள

எ வள ேச க

றன? அ வள மா ெபா யாக இ
? எ ப எ ப எ த சமய க
தவ
ெச யலாெம பைத ெச
தா கேள க
ெகா
றன எ ப உன
ெத மா?"
" ெசா வ உ ைமதா
ட . ஆனா அத
இத
அர

மாக

அர த . ஒ
க ைத ப ய ஆ வ இைளஞ க ைடேய
இைளஞ க ம
தா காரணெம
ைன றாயா?"

த ெபா தமாக , ந றாக

ெசா னா . இ ப
ேக
ேநர
வாத ெச
அவ க உற
ேபானா க .

காைல
அர த
ேபா ெகா ைல
கான த யா டேனா இைர
பா
ேபா
ெகா
தா . ேபா
பா தேபா

ைப அ ள வ
ற ேதா ைய அவ

ெகா
ப ெத த . ேதா
தன
ஒ பாவ
ெத யாெத
ெக
கத
ெகா
தா .
கான த தன
இ த ேகாப
ேதா ைய ேழ த
வா
ேபா
த . ந ல ேவைளயாக அ த சமய
அர த எ
ேபா ேதா

உைத
ழாம கா பா னா .

"அவ எ ன பா ெச வா ? ெச
தா

ட நா ெச ேத எ
ெசா
ெகா
பானா? நா ஒ
காக வைர ெப தா


கத
ேபா
டா
யா
ைழய
யா அ ற " எ
கான த ைத சமாதான ப
ெகா
வ தா அர த .
"ம ேல ம ேல இற ேபா - எ

பா . எ

ெப ைண க
ற கா ய
ெச ய ேவ
ய ேவைலைய ைன

றா ேபாடா அர த . க ன
ெகா தா உ
கா ய ைத ெக
டா . ேபா ெதாைலய
ைதயாவ இ
காைல
ெதாட கலா " எ

னா
கான த .

அர த ேமைச இ
பைறைய
அ த பட ைத வா
பா த ட
மல த .

வச தா
பட ைத எ
கான த
ய பா
னா

"அ ச ைக! இ ப ய லவா வைகயாக மா
வா
ெவ யா ன.
அைத ேக
பட

அர த ஒ
ற ெப ைண இத

ெகா ள ேவ

யாம
ைக தா . "எ னடா
ேப உன
ெத மா?"

ைமைய
.அ த

கான த ட த தா .
அவ
க அக

" எ ற ெசா க

அவ

கான த ? இ த

"ெப ைண ெத யா . இ த பட ைத ந றாக ெத
. இேதா பா ேவ ைக..." எ
ெசா
ெகா ேட ஒ ம ப ைஸ எ
தா . அ
ய அள
எ க ப ட
வச தா
ைக பட க இர
அவ ைகெயா ப ேதா
யக த ஒ
,
பா ேநா க
இ தன. ம ப
ேம பாக ெவ ேய ெத றா ேபா ற 'ைம கா'
உைற
ஓ ஆ பட
இ த .ம ப
ெசா த கார ைடய படமாக இ க ேவ
இ . க த ைத
அர த

கா னா
கான த .
"அ

ைட

வண க .

உ க
ண ப தா
ப தைனக அட ய வரமான க த
ைட தன.

க கைள
மா

க ப தந
கைலைய வள
உ க ப ைப
பாரா
ேற . எ
ைடய ஆ வ ைத க
ெகா டத

.ப
ட நா க
,

உைட அழ
ேபா க
பல ைற நா ப வா
ேற . என
மா
ந க ேவ
ெம ற த யாத ஆைச. எ
ைடய ைக பட ைத பா
த பட ேலேய
எ ைன கதாநாய யாக ந க ைவ கலாெமன எ
க .உ க
நா எ ன ைகமா
ெச ய ேபா ேற . ப தைன

ெதாைகைய எ ேபா ேவ
மானா
த வத
தயாரா
ேற . க எ ேபா இ ேக வ வதா
தா

ற ேச
,த
இட

க . கவ ேலேய எ
க .எ எ
னா
தய ெச
கா
எ த ேவ டா .
நா உ கைள ச
ேற .
த க ,
வச தா.
ேக

ஏளனமாக நைக தா அர த . "நா எ

வர ெத த ெப க

மா
அளேவ இ ைல. ஒ ேவா இள ெப
ைல க ணா


க ைத பா
ேபா த ைன ஒ ந ைகயாக, அ ல ந ைகைய ேபா
ைன
ெகா
தா பா
றா . அ த கைல
ேச தவ க
ந ைப பா
ர பேதா
அைடயலா . ஆனா எ ேலா
கவ
ைற த அ த கைல ப ள
க ைண
ெகா

றா கேள! இ த ேமாக க
ய ெவ
ம ைத எ ேக ேத வ ?"
"ம ைத அ ற ேதடலா ! த
அ த ஆைள ேத
ைக

மா
உ ேள
த ளேவ
. எ லா
சா
தனமாக ெச த பய , இ த ம ப ைஸ ம
எ கைட
மற
ைவ
ேபா
டா . ேந
நா கைட
, த ெசயலாக இைத
பா த ேபா இ த பட க
ப ட .அ
ைன
ததனா தா
ெகா த பட ைத
பா த அள

ேத " எ
கான த
யைத ேக , "அ ச த ! பட ைத
ம ப ைஸ
ைவ
ெகா
ஆைள எ ப

பா ? க த உைற

றேத?
கவ
எ த ெபற
ைலேய" எ
ச ேதக ைத ெவ
டா அர த .
"பய இ
நாைல
மாத களாவ நா ைத
ெகா த உைடைய ேபா
ெகா
தாேன
ய ேவ
. ேபா ேடா ேவ இ
ற ந
ட .க
டலா
பய படாேத" எ
கான த அர த
ெசா
ெகா
த ேபா
ர உ ேள
வ தா . அவ ைக
ஒ த உைற இ த . உைற
த ைய எ
அவ
அர த ட த தா . த
ய கால நா

ெகா க ப
த .
'
அைழ

ெகா

வர வ
ேபாக

ெசல
பண
ைல.
. வர ேந
- வச தா."

ம கேள வ அ மா
தா .

ேப

இர

த . அர

யாய

ைலய

ேற . வ

கான த

15

"ம ைகய ராக
ற பத ேக - ந ல
மாதவ ெச ட ேவ
அ மா
ப கய ைகநல பா தலேவா - இ த
பா
அற க வள , அ மா!"
-க ம
ர ெகா
வ த த ைய
ைக பட எ
ய க த ைத
கா

கான த ப தா . த

த ைக பட கைள
அவ

ெசா னா .

"
மா
கதாநாய யா ந க வா
உ டா
த வதாக இ ப எ தைன ேபைர
ஏமா
பண ப
றாேனா அ த ஆ ? அவ ைடய ேபாதாத ேவைள; இ ேக ம ைர

ட உைடக ைத
வா
ெகா
இ த ம ப ைஸ
மற
ைவ
ேபா
டா . இ த தடைவ சயமாக அக ப
ெகா

எ ண ேபா றா பா

வச தா

க .

அ கா... நா இவைன
மா ட ேபாவ ைல. எ ப யாவ க
உ ேள த ள
ேபா ேற " எ
ம ப
ைம கா உைற
இ தஆ
பட ைத ர
கா
னமாக ேப னா
கான த . அ ேபா அ
த அர த

க ைத ேநா
வ ெச தவா ேக க ெதாட னா :
" எ னேவா நா தவறாம த
நா
ெப ைம
ற ைப
ப பா ைட

உ க
ம ைகய கழக
ெசா ெபா
க ெச வதாக ெசா
ெப ைம ப
ெகா
றா !
வள
ற தைல ைறைய ேச த
ெப க எ ப இ
றா க பா தாயா? ெதா
வள
ேரா ட
ெச மா
ேவ
ெகா ள இட
லாம ெவ
கவ

ைற த வா ைக
ஆைச ப

வா றா கேள!
மா
ந க இட வா

ேற எ ற ட ப
,
ப ெப ைம, ெச வா
எ லாவ ைற
கா
பற க
ெத யாத ஆ ட

ற அள
அசடா
ைப யமா
ைல ழ
ஓடலாமா ஒ ெப ? பா வ
ஏமா , பண ைத ப ெகா
வர ெசல
இ லாம ெப றவ
த ெகா க ெவ கமாக இராதா ஒ ெப
!த
ெச த மன
ைகக
அத காக
ச ேவ டாேமா?"
"ெப த ைன ப
அ க கவைல ெகா ள ேநராம ச க
ெபா அற கேள அவ ைடய
ைற
காவலா அவைள கா த கால
ட அவ
அ த

ெவ க
இ த !
ஆனா இ ேறா ச க
ெபா அற க மா வள
டன. ெப த ைன தாேன கா
ெகா ள ேவ
ய கால இ . அச
ஆைசகளா ஏமாற டா . ஆனா இவ ஏமா
டா .
நா க
கைள
ைற
, ெசா ெபா
ெச வ
ேக பவ
ப ற

ைற எ பத
இ ஒ அைடயாளேமா எ
ேதா
ற அர த ! எ ஆ றைல நா

அ க ப
ெகா ளேவ
" எ றா
ர . அர த ைடய அ த ேப ,
' ற
வ கா யா ற ஆ றைல உ


அ கமாக
ெகா ளேவ
'எ
த ைன ெம ைமயாக
கா ய ேபா ெதா


.
இ த ேப ைச இத
ேம வள காம , "நா
அ த அ மா
கா
ற ப ேறா . எ கேளா உ க இ வ
யாராவ ஒ வ உட வ தா ந லெத
அ த
அ மா க
றா க " எ
நட கேவ
ய கா ய ைத அவசர ப
ெகா
ெசா னா
ர .
"
கான த ! இவ கேளா
ேபா
ெகா
ேபா. கைட ேவைலயா க வ தா நா
கான த ைத ற பட ெசா னா அர த .
"நா எத
அர த ? அ த அ மா
ைரவ இ பா ."

ய கா

வா. ைதய கைட சா ைய எ

சா ைய ெகா
ேற " எ

ேபானா ேபா ேம. ைண

கா

"இ ைல, க டாய ேபாக ேவ
. ஏதாவ வ
வ தா
சமா
பத
தா ச யான ஆ .
ம காம ேபா
வா. கா ெப ய . ம
ஐ ப ைம ேபானா எ ப
பகடலா ." அர த இ வா வ
தேவ
கான த தா

க க

ைல. ைதய கைட சா ைய ெகா
ற ப டா . ேபா ேபா
ர அர த ட
னா :

" க ஓ உத ெச யேவ
அர த .
தா இ த ைபயைன ேத
ெகா


க ேவ
. எ ேக ெக
ேபாக

தா ேபசாம இ க
ய ேற . ஆனா மன ேக க
ைல. உட
ற த பாச எைதயாவ
ைன
ேவதைன பட
ெசா ற "
"யா , உ த
ேபா வா" எ றா

நா கரைச ப
அர த .

தாேன ெசா

றா . நா

பா

அைழ

ேற .

ர ைய
கான த ைத

உ ேள வ
அம தா அர த . த நா
மாைல
நட த க
கைள ஒ ெவா றா எ
பா தேபா அவ உ ள
ெத


த . ர

ெக ட பழ க களா இ ப ஆ
டாேன எ
ைன
ேபா
யர
கவைல
ெகா டா . அ சக
ப க வ யாக ெந
ைவ
ய ைனேவா வ
ேபான ஆைள எ
யேபா ெபாறாைம
ைமைய எ
ேவதைன
ெகா டா . தாைய க கல க ெச
பண ேதா ஓ ேபான ம கேள வ அ மா
ெப ைண ப

யேபா அ தாப
இர க
உ றா . ழ பமான மன ைலேயா
அைற
தவாேற ெவ ேய ேநா ன அவ க க . எ ேர ச ன
ேந ழ ேக
ைய
ள ெகா
ேமெல
ச ய ேபா ேகா ர
ய காைல வான

அ தமா ெத த . டலழக ெப மா ேகா
ைவைக ந
ம சன

ெச
யாைன
ம ேயாைச காைல ேபா
அைம க த
ெய லா
ைற
ெகா

ப ேபா அழகாக ஒ
ரைம. எ
ப க ஒ
மா
ச த பழ
இள
ெப ஒ
உலக
இ பமயமான ெசௗ த ய ச கைளெய லா த

வ ேபா
ைணைய

ரைல
இ ைம ெக லா இ ைமயான ஒ ேப ண
ைழ
உதயராக
பா ெகா
தா . ழாய
ட க ேமா
காரமான ஓைச
வா க ேமா
வைசெமா க மாக இ ம
லக தா எ
ைன ப
றா ேபா ஓ அைடயாள
அ தமான இ த ைவகைற
ைல
மல வத
றஅ
க ேபா அவ மன
ல ைன


ெந
தன. ச ைட ைப
எ ேபா

ட இ


தக ைத எ
தா . அ த சமய
த மன


தைனக
ஏ ற ல ற பா கைள ேத

அவ
உண
ஆ தா . இ த மா
மன ைல அ க உ டா
அவ
.
த ரைம
த மா
உ கா
பா . ல
ேவதைன ைற த தைனக
ேபா க க கல


. இ ப ப ட உ கமான
மன ைல
ேபா அவ மன
க ைதக
கான ெச
ள ெசா க ஒ
உ வா ெவ வர
.க
ெவ வர
ைறமாத
ழ ைதேபா இ த
ேவதைன அவன மன
இரக ய . இ தைகய தைன
ைல
உ ள
மல
ைய
ேச
அவ

பா கலா . ைகைய க
ெகா
றா ேபா மல த
க ேதா ஒ
ேவகான த பட பா
கேள! அ த க
உ கைள க


ைவ
ற ஏேதா ஒ கைள இ
.
தைன
பா
ேபா அர த


ஒ இ த வைகைய ேச த தா .

காய
ஓ அ
பா
ெபய
ேவ
உலக

றேபா உட
ேவ
அவ
. ஆனா அ த தைன
றேபாேதா,
பாக இ த
ெமா
இ க ெந
ேபா
வாக மல
றேபா மண ேம
த மண , அ ேபா மண
அவ உ ள . மண
ற பா ேமா
றவ கைளெய லா
ெகா ள ெச வதனா தா இ த
,
ைக எ

கலாேமா? எ
அர த
ைன பா . இ த

இ க
ெம ப ைல. இத மண ைத ப
ைன தாேல உ ள
அவ
. 'கட
'
ைத பைட
ேபாேத இ ன இ ன நா ற க உலக
உ டாகலா எ பைத

அ மான ெச
ெச
அர த
தக

ெகா
தா உலக
மண
ள ெச கைள பைட தா எ
க பைன
ஓ அழகான க ைத எ
தா . எ ேபாேதா அைத அவ ைடய ேநா
ர அவைன ஒ ேக
ேக டா .

"இ ேனா அ வமான அழ உ க
ெத மா அர த ? அ பா த
ெசா க

வன

ஓ ஆரா
ைல எ
ெகா
தேபாேத என
இ த உ ைமைய ெசா
ெகா தா . ' , மல ' இ த இர

வா ைதக
எைத ெசா
பா தா
,
ெசா வத காக வா

ேபா உ க உத கேள மல வ ேபா மல
. ப, ம இ த
இர

கைள
உத மலராம ெசா லேவ
யா ."
த ெசயலாக ச
ேபா
உைரயா
ேபா
ெச கைள அர த
ெசா
தா

த ெகா

ைல. அ ேபா ேச
'த
த ெகா
தா . ர ேயா அவ பழ வ

டத
இ ப எ தைனேயா
கமான
. அவ த அ ைப ம
அவ
'எ
அள ப ய ெச வ ைத
கல
த ைலக இ தன.

அவ ேபரா ய அழ ய
ற பல
ெப . அவ த ைத
கைள அவ ட
வா
ெவ
ற ைற
ஓ உற . அ த உற தா ம ற உற க
காரண .
ஒ வ ெகா வ த த இல ய கைள , உ ள கைள
உண
பழ ய அ
பழ க ஓ
உற . அ அ தர கமான உற . இதய க
ம ேம
த உற அ . வா ைக
நைட ைற
ஆ க
ெப க
க ைத
உட ைப
பா
ெகா
ற இ ைச காத

அ . ெம
ய மன உண க
கமாக

கா ய காத அவ க ைடய .
றாவ
ைல அ
கடலா

அவ , த
க கைள ப
ேப றேபா
அவ சாதாரண மாணவைன ேபா ஆ
ேக
ெகா
ற உற . அர த க ஞ .
தைனயாள . இல யவா . அழக . எ லாமாக இ
ஞான ெச
ேபா அவ த ைழ வா
வழ
ேபா அவ
த க ர கைள மற
ைளேபா ேக
ெத
ெகா வேத
இ பமாக இ த அவ
.
கான த த
ட அ ப இ பைத
அவ
உண
தா . ந பைன ேபா ேதாேளா ேதா பழ னா
ல சமய க
கான த

மாணவனாக அம
வைத ேபா
, த இதய கவ
, தன
இதய
ெகா தவளாக பழ னா
ேபரா யரா ய த ைத ட க
த ேப
ைமகைள

ேப ேபா அவ
ழ ைதேபாலா
ேக
ெகா
வ ேலேய இ ப க டா .

ைன

காைல எ ண க அைலபா
றா அவ . த
ைடய ேநா

ைலய ற மன ைலேயா இ தேபா இ வள
தக ைத எ
க டவா எ
னா .

'பைழய கால
அ ண எ ற ஒ வைக பறைவ இ ததா . அத ெச க
இ ய
ந னமான இைசகைள உண ேத பழ கமா . வகாரமான ெக ட ஓைசகைள ேக க
ேந
டாேல ேபா ,
ேழ

மா அ த அ ண பறைவ.'

'வா

உண ப
மா
ெக

ைத ய வ

ைம ைற த ெக ட ெச கைள உண
ேபா இ த அ ண பறைவேபா நாேம
டாெல ன எ
தா
ைன க ேதா
ற . ேந தா எ தைன ெக ட ெச கைள
ேந
ட .அ த
ைபய
நா கர எ ப ப ட

ற ,எ த
ேபா
டா எ
ைன கேவ ேவதைனயாக இ
ற . அவனாவ
ைபய .
பய

ெகா

டலா .
மா
வள த ெப
ஓ ேபாக
ற ! 'ெப க ' ந
ைடய ச தாய ப ைண
ைத ெந ைல

ேபா றவ க . வ
ற தைல ைறகைள ந றாக ப ெச ய ேவ
யவ க . ைத ெந ேல
ெக
ர தா
ைள எ ன ஆ ? ைன கேவ அ சமாக இ
ற . பாரத

ெப ைமெய லா க ைக
கா
ேபால
தமாக பா

அத
ய தா ைம
ரவாக
அ லவா இ
ற ? இ த ெப ைம
த ெவ ள

க கல தா
எ ன ஆ ? ைத ெந ைலேய அ
ெகா
ேறாமா நா ?"
உ ேள யாேரா நட


ய ஒ ேக கேவ அர
தா . அ சக உ ைமயாள னா
தர உ ேள வ
ேநா
தக ைத
ேமைஜ இ
பைற

த எ
ெகா

வைத
தைல
தா . அவசர அவசரமாக
றா அர த .

"எ னடா அர த ! ேந
இர
ழ ைதக ெதா தர ெபா க
யாம
இர டாவ ஆ ட
மா
அைழ
ெகா
ேபாேன . ஆ ல படமாக இ த னா

டா .
ேபா றேபா பா தா இ ேக அ சக


ெகா
றேத! அ வள நா ைக உற க
எ ன ெச
ெகா
றா ?"
தர உ ேள வ
றேபா ேம ப ேக
ேயா வ தா . அவ
அவ ப
ெசா
வத
ேம
அவேர ெதாட தா : "எ னதா ேவைல மைலயாக
ட தா
இரா

ற பழ க உதவா . ேந
இர
மா
ேபா ேபா இ ேக ள
எ வைத பா த டேனேய காைர
இற
உ ைன க
ேபாக ைன ேத .

க ைண ெக
ெகா வ ேபாதாெத
அ த ைதய கைட
ைளயா டாைன ேவற
ப ப
றாேய?"
னா

"உ கா க , எ லா வர
நா காைலைய
ெகா

ெசா ேற " எ
அவைர உ கார ெச
றவாேற றலானா அர த .

எ ேர

அவ பா
ெகா
ேபாேத வாச
'ஐயா' எ
ர ேக ட . அர த
ெவ ேய எ
பா
ைதய கைட ேவைலயா வ
பைத க டா .
கான த
ெகா
ேபா
த சா ைய அ த ேவைலயா ட அ
,"
கான த
ேபா
றா . சாய கால

டலா . வழ க ேபா கைடைய

ேவைலைய
கவ
ெகா ள ெசா னா " எ
ெசா

ைவ தா .
அர
னா
ெசா
த நா
மைல

"நா

த , ம கேள வ அ மா
ெப ைண ப ேயா, ர
த ைய ப ேயா
தர ட
வ க
ைல. அ சக
ற இர
நட த அச பா த ைத
வ எ
கத ேபாட ேவ
ய அவ ய ைத வ
னா . அ சக
ப க
ர நட க இ த ெகா ைமைய ேக
ப டேபா , னா
தர அ ப ேய
ேபா உ கா
டா .
ேநர , அர த
ப ேல ற
ைல. அவ
ைக
, ேவதைன
ேதா ற இ தா அவ .

யா
ஒ ெக த
கைள ம வான ைல
ெவ
ேவைலைய இ
ெபாறாைம
ெகா ள ேவ

ெச வ ைலேய அ பா. அ
கள
யமா ய ேபரா ய
ெவ
டா ந ல க
க நா
பர ேம எ
தா இ த
ேபா
ெகா ேட . இத காக எ ேம இ வள
ேராத
மா?" எ
ெநா
னா அவ .

உடேன ெகா தனாைர அைழ
ெகா

வ எ
கத
அைம க ஏ பா ெச தா .
அர த அவ ட ஒ ம ேநர ெவ ேய ெச ல அ ம வா
ெகா
ேபா அ த

ைபய
நா கர
ஜா
ெகா
அைழ
வ தா . "இ
நாைல
நா க
ெப
ேகா
சாரைண நட
ேபா ைபயைன அைழ

எ ன அபராத ேபா றா கேளா
அைத க
ேபாகேவ
"எ
ேபா

ெப ட அவ ட

னா .
வ ேபாேத அ த ைபய மன

ப இதமாக அ
ைர ெசா
ெகா
வ தா
அர த . ைபய ப
ெசா லாம தைலைய
தவாேற உட நட

ெகா
தா .
ைபயேனா அர த அ சக
யேபா ெகா ைல ப க வ எ
ற ேவைல
தமாக நைடெப
ெகா
த . ெச க க வ
இற
தன. ெம
ைடக

தன. னா
தர அ
றா கைள
ெகா தனாைர
ேவைல வா
ெகா
தா . உ ற அ சக
ேவைலயா க

வழ க ேபா த த ேவைலகைள
ெச
ெகா
தா க . அர த
ரா உைட மா
ெகா டா .
நா கரைச
உ ேள
அைழ
ேபா
க க
தைல
ெகா ள ெச தா . கா
ைபய
ய ேதா ற ைத
மா

ட ேபா ற ைபய மா
ஆ ன
ேப அர த
ம வ த .
வரவைழ
இ வ
சா
டன . "த ! இ த நா ேயா உ ெக ட பழ க கைளெய லா
மற
. பைழயப உ ைன ப
மாணவனா
ெகா . மா மாத

அ க
நா
ைல. இ த ப ைச தவ னா இ
ஓரா
ணா
. இர -பக பாராம
உைழ

ேத
ெப
டாயானா
யஆ


ைழயலா .


ைலைய நா ெசா
ெத
ெகா ள ேவ
ெம ப ைல. உ அ கா
எ வள கால இ ப
தாேன உைழ
உ கைள கா பா ற
? ப த
உ த
ப க ேவ
. த ைக ப க ேவ
. எ லாவ ைற
உ அ கா ஒ
ேய தா
சமா

மா?
க ட ெத
அத ேக ப உ ைன தயாரா
ெகா ள ேவ
அ பா!"
எ ெற லா மன
உைற
ப ெசா
நா கரைச ப மைல
ள அவ ப
அைழ
ெச றா . ைபயைன ப

ேபாக ெசா
த யாக அ
னா
ம ப
"க ைத ெக டா
வ தா " எ
ற மா
எ ேகயாவ ஊ


வாேனா எ
அர த ச ேதக ப டா . அதனா தா அ சக
ேமைச ைறய
ட த ேவைலகைளெய லா

பா
ெகா ளலா எ
ேபா
தா
ைபயேனா ப மைல
ெச றா .
மைல
ெத ற

ேவ பமர க
ப ைம
அழகான ேதா ற ேதா
கா ய
த ப மைல ப
ட . ம ைரைய
ளப க
ைமயான கா
அழகான இய ைக வச க
ைற த இட ப மைல. அ
ளக
ைலய கைள


கைள
ெகா
அைத ம ைர
ேக
,ஆ
ேபா எ

யாக
க வா க .
வ க ைடய க கா
உ ளப
டமானதா ஒ

பா

கா
வ தா க .
அர த
அவ அவ
அர த அ

நா கர ட ப
தைலைமயா ய அைற
வண க ெச
வரேவ
எ ேர இ த நா கா
உ கா தா .

ெச

,

அவைர ச
தா .
உ கார ெசா னா .

"சா ! இ த ைபய
ஷயமாக உ கைள பா
ெசா
ேபாகலா எ
இவ ைடய அ கா
உ கைள ச
இவைன ப
ெசா ல ேநர ஒ ய
இவ க


ேவ
யவ " எ
அர த ேபச ஆர

அவந
ைக ேதா ற நைக தா . அவ ைடய தைல
ேமேல
ைவ
அைற
ஏ நாத
அழ
வ க க
க ைண , உட
இர த

ட கா
அர த
பா ைவ அ த

பட
ப த . தைலைமயா

வ ேத .
ைல. நா
தைலைமயா
த ேகால
த த .
ய அவ

ம ெமா

றலானா :

"இ த ைபயைன ப
ெசா வத
இ ேம எ ன இ
ற ?ஒ
க ைத
ந ல
நட ைதைய

பாக ஒ ெவா
னா
கவ
இ ேகேய வ ெக
ேபா

ைபயைன இ எ ன ெச வ ? ப

யா
ேத , எ .எ .எ . . எ
ஒ மாணவ
ைற தப ச இ தைன நா களாவ ப
ட வ
க ேவ

ச ட இ
ற .

கா வா நா க
ட இ த ைபய ப
வர
ைல. ஆகேவ இ ேம இவ


தவறாம வ தா
அரசா க ப ைச இ த தடைவ எ த
யா . அ ப
யா
றேபா
ச பள ைத ெகா
ெகா

வ வ அநாவ ய .
ம ப
தாக அவைன அ த ஆ
இ ேக ேச தாேல ேபா ."
"சா ! க அ ப ெசா
ட டா . இ த ைபய ெப ய த
பழ க ேக களா இ ப ஆ
டா . இ ஒ ேபா
ெக ட வ
ெகா
ேறா . எ ப யாவ இ த தடைவ..." எ
அர த
ைழ
அவ
ெபா ப த
ைல.


ைள.
ேபாகாம கவ
ேவ
ெகா டைத

"ம
க ேவ
. உ கைள பா தா இர கமாக இ
ற . ஆனா இ க
ைற
ச ட . இ த ைபய
காகேவா, உ க
காகேவா நா இைத மா வத
ைல" எ
தவாேற
ேமைச ேம
த கா த க
ஒ ைற
கவ
க ஆர
தைலைமயா ய . அர த ேமேல
பா தா . இேய நாத ைடய பட

ட க க
க ைண
மா
அ கமா வள
ெகா
வ வ ேபா
ேதா
யேதா எ னேவா!
"வ

ேறா " எ றா

அர

த .

"ெச
க "எ
த தைல
ராம ம ெமா
னா அவ .
நா கர
ெவ ேய னா அர த . "த
பா தாயா?
டா தனமாக ப


ற த வா
பாழா
ெகா
டாேய? இ
ஓரா
கால கா
ம ப

ேச
ப க ைவ க உ அ காவா
மா?" எ

ப க
ற ய ேபா அர த ஏ க ேதா
ய ெசா க ைபய
ெச
அவ ஒ
ெசா லாம க ல ம க ேபா தைல
நட ெகா
'எ ப
கால
உ வா


ைப அ
உ ைன


தா .

இ த ைபயைன
ந லவ
ெகா

டேவ
.
அ சக ேலேய ந ேமா ப க
ைவ
ெகா
ந கவன ேலேய ஆைள
டலா ' எ
அர த மன
அ ேபா ஒ
மான உ டா
த .


த ேவைலயாக
நா
உ கா
அ ச த பார கைள ம

ெகா ' எ
அ சக
ேபா ேம இட

கரைச உ ேள அைழ
ேபா 'ைப
'ப
க ெசா னா . 'ைபயைன ெகா ச கவ
வ தா .

"த ! என
ெத யாம , எ
ட ெசா
ெகா ளாம

ெவ ேய
ெச ல டா . ேவைலைய கவனமாக பா " எ
ைபய ட
எ ச தா .
ேநர க
அ சக
உ ற
பா

அைற
வ த னா
தர அர தைன
ேக டா .

டா

"எ ன பா இ ? ேபரா ய அழ ய
ற பல

ெகா
றா . அவ ப

ேக டா
ெகா

உ கா
ைவ
அ ப னா
தர .
அர த அவ
எ லா வர க
ைளயா வா த ?" எ
அைத ேக
அவ ட
இண க ைவ தா .

ைபய இ ேக உ கா
தா ம

றானா இ ைலயா? ேபா ேம ட
ேபானதாக ெசா றா !" எ றா அ சக

ெசா னா . "அட பாவேம? அவ
அவ

ெகா டா . அவ

இ ப
தன ஏ பா ைட

பக ப
ர ேடகா ம
மா
ேவ க
க அைல த ேகால ேதா
கான த வ
ேச தா . அர த அவைன ேக
அவேன றலானா . "நா
ைன தப நட
ற அர த ! அ த ெப வச தாைவ ஏமா
அைழ
ேபான ஆ
ெவ
அவைள இ க ெசா

யாைரேயா பா
உட
வ வதாக , அ த எ

ெச ைன ேபாகலாெம
ெச றானா .
ெச றவ
பேவ இ ைலயா . பண ைத
சாம
யமாக ேக
அவ ட
ேப
வா
ெகா டானா .
ய காைல நா
ம வைர கா
பா
ஏமா த
ைக


லைறைய

த ெகா ததா அ த ெப . பய ந
ட ம ப ைஸ
ேகா ட
ட ஆ தானா . எ

த ேபா ேடாைவ கா
அ த ெப
டேம ேக
ெத
ெகா ேட ..." எ
கான த
ய ட , "இ ேபா எ ேக அவ க ? கா தாேன
க ?" எ
அவைன ேக டா அர த .
"பாவ யா அ த ெப !
மா ந
ஆைச

ஏமா
ேபா
ட . இ ேபா

ற . எ ேலா
அ த அ மா
தா இ
றா க . ர ய காதா
ஏேதேதா சமாதான
அ த ெப ைண நட தெத லா மற க ெசா றா க " எ
கான த
யேபா அர த
ச ேதக உ டா
. ச ேதக ைத
கான த டேம
ேக டா . "பண இர டா ர
பா ப ேபானைத த ர ேவ ஒ வ
இ ைல" எ
அவ


ேப அர த
ம வ த . ெப க
ைம எ ப ஐ வ ய ைத
கா
மக தானதா ேற.
"ெபா லாத கால அ பா இ ! ம ைகயராக
ற பத
தவ ெச ய ேவ
ெம
பா
பதாக அ க ெசா வா அர த ! இ த கால
ெப , ெப ணாக
இ க தவ ெச ய ேவ

ேதா
ற . ஏென றா ெப ணாக இ ப
அ ைமயான பா கா
ய கா யமா
ற "எ
ெசா
ைதய கைட
ேபானா
கான த . அவைன அ
அர த , ம கேள வ அ மா
ேபானா .
இ நட
ப ைன
அவசரமாக 'ேகா '

நா க
அளெவ

ஒ நா
ெகா

கான த
தா அவ .

ைதய கைட

யா

க ம
றவாம

ேகா

"ஏ ெட ல ! உ ைன தாேன!" எ
வா


ர ஆணவ ேதா அ கார அைழ
த .
கான த
பா தா . 'ப 'ெச
அவ க க

உைற த அ த
க . ெகா
ன மாக வ
ேபாக இ த க
ெசய ைகயாக
ைப வரவைழ
ெகா ேட "வா
க சா ! உ க ம ப
தாேன? அ ப ரமாக இ
ற .
பாைய
ப ைன நா மற
ேபா ேபசாம இ
கேள? அடடா! வாச ேலேய
கலாமா சா !

எ வள ெப ய
மா ைடர ட எ ப அ ற தா என
ெத த . அேட ைபயா!
அ ற
தா
ஓ ைட ேபாடலா . ஓ ேபா சா
கா
வா
வா. ெப ய
மா
ைடர ட இவ " எ
வ தவைர அ டகாசமாக வரேவ
உ ேள உ கார ைவ தா
கான த .
வ தவ ேகா பயமா
த அ த அ வ ம யாைத.

"ம

ப ைஸ எ என

ேநர

ைல. அவசரமாக ேபாக

..." வ தவ அவசர ப

னா .

"எ ேபா
அவசர தானா சா உ க
? ெகா ச ெபா
ேபாகலா ! இ வள நா
ைவ
ெகா
ெவ
பண ம மா த வ ? வ
ேச

ேற சா "

ெகா ேட வ த
கான த
ெர

க ைம
க... "அேயா ய நாேய?"

ெகா
அ த ஆ ைடய மா
ச ைடைய ப யேனா

னா .


அ ல ப
ஆ றா( ) அ த க
ெச வ ைத ேத
பைட.
அழ ெகா
பய

யாய

16

ர ேற

ட எ லா அழ ேபா இழ
ந பா லைவ.
-

கான த த இ
த 'ேதா ெப 'ைட
வா ெக
வா
டா . ைதய கைட வா
ேத ெகா
த ெசயலாக ஏேதா கா யமா அர த
பா

கா
டா
கான த
ன எ
யா .

கழ
ெகா
அ த ஆைள வா

ட .
கான த ைத
அ ேபா அ ேக வ தா . அவ
ேக
த அள
ேபா
ெம
ெசா ல

"ேபா

ற ,ச ட இ
ற , ைக வ
க ஏ இ த கா ய ைத ெச ய ேவ
?
அவ க பா
ெகா
றா க ,
..." எ
த ைன ைக ப
ல க ய ற அர தைன
ெகா
பா தா
கான த .
"
அர த . இ த மா
ஏமா
கார பய கைள
மா ட டா . எ க ைதய
கைட ேல ல ர
கைள ைத பத
னா த
நைன
கச
உல
ப ப
னா தா ைதய ந றாக வ . அ மா

உைத
அவமான ப
னா தா
இ ப ப ட பய க
வ "எ
அ த ஆைள ேநா , "ஏ டா,
மா

ஆைச கா
இ ப எ தைன ேபைர ஏமா
பண ப
றா ? ைகவ

தா
ஒ வைர ஏமா றாம மானமாக உைழ
ைழ கலாேமடா! எ ப யடா உன
இ த
வ த ?" எ
ைகைய ஓ
ெகா
ேபானா .
அர

தேனா வா

சமாதான ெச

கான த
ஆ ர ைத அட ன . ஆைள இ
ெகா
ேபா ேபா
ஒ பைட
கா
மா ட ெச த
தா
கான த
ேகாப த
த . கட த நாைல


பல
ஊ க
பல ெபய கைள மா
ைவ
ெகா
அ த ஆ இேத வைகைய ேச த ேமாச கைள
ெச

பதாக , ேபா ஸா ேத

க ய
ெகா
ததாக
பல
உ ைமக அ ேபா ெவ யா ன.
இ த அச பா தமான க
ர சமய வா த ேபாெத லா ம கேள வ
அ மா ட வச தாைவ ப
எ ச
ெகா
தா . "உ க
த ெப பல ன க
ைற தவளா
றா . அவ ைடய மன
ைம
என

ைக இ ைல. ெப
உட
ைசயாகேவா, வ ைமய றதாகேவா இ ப இய ைக. ஆனா மன
ைற ைடயதாக
இ க ேவ
. இைத உண
றா ேபாலேவ ந
ைடய
ேனா க ெப
மன
ைம
' ைற' எ
அழகாக ெபய
றா க .
ப வா ைவ பழ
டா உ க
ெப மா
டலா எ
ைன ேற . தய காம
ைர
மண ெச
க . அவைள

கா வத
அ ேவ ச யான வ . அ தா ேபா உ க இைளய ெப ெச ல ைத ப
இ ப
பய படேவ டா . அ த ெப வ தவற மா டா எ பைத இ ைற ேக இ த
வய ேலேய அவைள பா
ெகா

யாக ெசா ல
ற எ னா " எ றா
ர .
" ெசா வ
யாயெம
தா என
ேதா
ற . ஆனா
மண எ ப
ைன த ட
ற கா யமா? ந ல இடமாக பா
ஒ பைட க ேவ
ேம" எ
ஏ க ேதா
னா
ம கேள வ அ மா . அ த அ மா
ேதா ற
இ ேபா பைழய ஒ இ ைல. மன
கவைலகளா
, அவமான தா
ேபா
தா .
, வாச , கா , ெச வ , ெச வா
என
எ ன இ தா
மன

லாம கலகல பாக இ க
யாெத ப அ த அ மா ைடய
ைல

த . அ த ெப வச தா
பைழய
, கலகல
எ லா மா
ற ேபா மா யைற
அைட
ட தா . க
ேபாவ
ேபா
ட .
ெச
ம கள மாக இ த அ த
,அ த
ப ,ந லஇ

அைண த மா

த . னச மாைல
ம ைகய கழக
ேபா
ஒ நைட அ த அ மா
ேபா ஆ தலாக ேப
ெகா
வ தா
ர .
ம த க ைடய நா
கட
ெகா த ைவ ஆ தா . உ ,
ேபா ற அ ைவகைள
ட தன
அ க
பமான ஏழாவ
ைவ ஒ ைற ம தனாகேவ க
ெகா
றா . அ தா
ற ப
நா ெகா
கவ
ேப ற ைவ. ம ைகய கழக
ல ட இ த ைவ
வரேவ அ க . ர
ட ஒ நா வ

த ட

ெப க ம கேள வ அ மா
த ெப ைண ப

சாக
ெகா ேட
ேக டா க .
மைற
இரக யமா
ட ய
, 'அ த ெப எ ேகா
ஓ ேபா
வ தா ' எ

தமாக ைக, கா
ைள
பர
த ெச .
சா தவ க

ட ப
றவ களானா
அவ
சமவய ைடயவ க
,அ க
வய ைடயவ க
ல மாக க
அட காதவ களாக இ தா க . ஆனா
அவ
அவ க
க ைமயாகேவ ம ெமா
னா .
"இ ேக என

ெசா
ெகா பத
அ ல; தய ெச
ேக டவ க வா க
உய தவ க , அவ

ெகா பத
தா ச பள த
பாட ச ப தமான ச ேதக கைள ம

றா க . வ
ெசா

ட ேக
க ."

அைட தன. அவைள ட
தவ க , அவைள ட ெச வ தா
ற த அழ ய ேதா ற ைத ைடயவ க எ ேலா
அ ேக இ

தா க .

அவ க எ ேலா
மன ைவ தா அவ ைடய ேவைல
ெவ ேய ட

பலா . ஆனா அ தைகய இ வான ைன அவ க மன
ட ேதா ற
யாதப

ேதா ற
ஏேதா ஒ
தமான க ர இ த . அ த க , அ த க க , அ த
அ தமான ெசா ெபா
இைவகளா அவ த ைன அவ க மன

ெகா
தா .
ஆர ப நா க
ஒ மா
இ த ம ைகய கழக வா க
ட இ ேபா அவ ஞான க

நாவ ைம
, ய ேதா ற
தவறாக ைன பத ேக
ன . ஆனா அவ
இ தைன ெப ைம
ைட பத
பா ப ட ம கேள வ அ மா
ைல ேந மாறாக
மா
த . ெவ ேய தைலகா வத ேக
ெவ க ப டா அ த அ மா .
ெப ைம
எ ப ந ல பா ெவ கல
வா த ம ைய ேபா ற . அ
எ ேகயாவ ஒ
ைல

தா
ஒ ெக
றேத - எ
தன


னா
ர .
காலமாக அவ த
ைடய ஒ ெவா நாைள
பய
ளதாக

ளதாக
பா ேடா ெசயலா
ெகா ள பய ப
னா . ம கேள வ அ மா
ெப ைண
ெகா
வ வத காக
ற ப டஅ
அர த ெசா ன வா ைதக அவ
உ ள
உைற
ைத
தன. " நா தவறாம த
ெப ைம
ற ைப ப
உ க
கழக
ேப றா ! அதனா எ ன பய ! ெக
ேபா றவ க ெக
ேபா ெகா
தாேன

றா க " எ
அவ ேவ ைகயாக
கா
ேப யைத ெம யாகேவ த ைன ேநா
க ப ட அைற வலாக எ
ெகா
தா அவ . அ
ைற த அவ
ெந ச
'உ ைன
உலக
ஏதாவ
தாக ெச . ெப தாக ெச .
உ ைன
உ ெசா ெபா
கைள ேம ஏ ஓ இய கமாக ெச
ெகா ள டா ?' எள த . வள
ைற த ந ல ம
ைள த ள ெச ேபா ப ைம தைழ
மண பர
நா
நா
தமாக வள த இ த உ
ண . மன
ஞான மலர மலர
அவ ைடய க ெபா
அ தமாக வள த . அவ ம ைகய கழக

கைள ஏ
ெகா
நட த ெதாட ய கால

இ மாக ல
தா ம ைர
அவைள
ெத
த . இ ெபா
அவைள நகர


த .

ஊ க
அவ ெபய பர
த . அவ ைடய இ த இைணய ற வள
பா ப ட ெப ைம. அர த - அவ வள
உ சாக த தா . னா
தர அவ ைடய த ைத
கைளெய லா ெவ
ந றாக , ைறய
உத னா .
அதனா அவ ைடய வா ைக கவைலக
ைற
அைம
ைட த . எ ப ேயா ெக
ர ய
இ தத
நா கரைச
அ சக
ப ப யாக ெதா
பழ
உைழ பா யாக மா
வள
தா க , அர த
அவ . அவ அ ைம
ள ெவ

ெசா ெபா

ேபாக ேந
ேபாெத லா
னா
தர
ம கேள வ அ மா
கா
ெகா
உத னா க .
கான த - ேவ ஓ உத ைய ெச தா . உைழ
ம க
ைற த
தன ப
அ க அவ ைடய த
ெசா ெபா
க நைடெபற ஏ பா ெச
ஆ ர கண கான ஏைழ ம கைள த
ெச
யா ய அவ ேம ஈ லா அ
ெகா ள
ைவ தா .

வா ைக
க உய தெதா
ப ைத ேநா
தா
ைரவாக வள
ெகா
பைத
அவ உண தா . ஒ

, அற
, ப பா
ைற த ஒ
ய ச தாய இய க ைத த
ைகக
உைழ பா ேதா
க ேவ
ெம ற தாக நா
நா அவ
வள த .
அ த ெப ய ம ைர நகர
அவ ைடய ெச வா ைக அவேள உண
ெகா ள த க ஒ
ச த ப ைத அர த
கான த
ஏ ப
ெகா தன .
அ தஆ
கா
ைக மாத ம ைர
பய கரமான மைழ. ப
ைலய
ெத ற
ப ள
இ த அ ஜன க
ைசக எ லா இ த மைழ
டன. ஒ க
இட
நைடபாைதக

தா க ,
க ற ஏைழ ம க . அர த
கான த
ெபா நல ப
ஆ வ
ள ேவ
ல இைளஞ க
ேச
அ த ஏைழ ம க
ஏதாவ

உத ெச ய ேவ
ெம
ஆ வ ேதா
வ தா க . அவ க த க

ெச
ெகா
ர ைய ச
க ெச றன . அவ க
யவ ைற ேக
மல த க ட
க டாய ெச ய ேவ
ய உத தா இ ! எ னாலானைத எ ேபா
ெச ய கா
ேற .
இேதா..." எ
உ ேள ெச
ேராைவ
ற தா
ர . பைழய வ ைம ைலக
ேபா
றைவ ேபாக த
தஒ

த க நைககைள எ
ெகா
வ தா . "இ தா க !
இ ேபாெத லா இைவகைள நா அ
ெகா வேத இ ைல. உ க ைடய ந ல கா ய
இைவ பய பட
"எ
ெகா ேட அர த ைகக
அவ ைற ெகா தா .
அர
ெகா


தா .

"ஏ , இவ ைற
"உ

ெசா வா ."

தா . அவ

வா

நா க

வர எ னெவ

ெகா

த நைககைள அவ

ெகா ள மா

களா?"

இைத ட ெப ய உத ைய எ

அ ப ேய அவ ட

ெகா

பா

ஆவ ட

ேறா .

கான த ைத ேக ,

கான த

க ைத பா

தா .

"அ கா! எ க ைடய

க இண
க எ றந
ைகேயா தா இ ேக

ேறா . வ
ற ஞா
ழைம காைல ப

ஒ ம வைர ஒ
ேய ட
வாடைக
ேப
ேறா . ப , ஐ ,
, இர
,ஒ
பா

க டண
ேபா
ெக
க ஏ பாடா
ற . ஏற ைறய இர டைர ம ேநர
வானெதா
ெபா

க ெசா ெபா
ெச ய ேவ
அ கா."
" க எ ேலா
ைளயா
களா எ ன? இெத ன நாடகமா?
மாவா? அ ல பா
க ேச யா? ெசா ெபா
எ காவ வ
ைட மா? ேய ட வாடைக

வ லாகாம ைக
க ேபா ற . இ த
ேயாசைனைய
ேவ கா ய பா க "

அவ கைள க
ெகா டா
ர .
"உ கஅர

பல உ க
க ெசா

ெத யா , அ கா. வ
கவைலெய லா உ க
க ேபா . ம றெத லா நா க பா

தய னா . 'எ ன ெசா ல
தைன ஒ தடைவ பா தா .

' எ ற ேக

ெதா

"எ ன பா
றா ?
கான த ெசா வ ேபா ச மதெம
ெசா
இைத த ர ேவ ஏ பா எ க ட இ ைல. இத
ல அ த ஏைழக
ெதாைக உத
யாக ேத

நா க ந
ேறா " எ றா அர
அவ ச ம
அ வள வ

'

தா . ச ம பைத த ர ேவ
ஆ மா எ ப ம
அவ

அர த ,
கான த ஆ ேயா
ழ த ஏைழ ம க

ந ப க
காக

எத ? 'ச மத '
ெகா
ேறா ."

ேபா

வ தா ந ல .
ஒ க சமான
த .

இ ைல. தன காக அ தைன
ச ேதகமாகேவ இ த .
ெக
பைன
ெசா ெபா

ைன
ஈ ப டன .
ெப ய ெப ய

வெரா
அ வள
ைன

ள பர க அ ட ெப


றதா? தா அ வள
ேபா அவ
ேக ெவ கமாக

, வ
வ ஒ
தா க . 'தன
ள பர ெப ைமக
உ யவளா?' எ
சமாக
இ த .

யாழ ழைம மாைல
ேளேய ெப ப
ெக க
டதாக
கான த வ

ேயா ெத
தா . ம ைர நகர
ெப ய ப சாைலக
ேவைல ெச
ெப க
ம ைகய கழக
கா


படாம இற


ெச வ

ெப க வைர அ தைன ேப

த இ லாம தா கேள
பண ெகா
ெக வா
பதாக
அவேன ெத
தா .

"இ ெனா ஆ ச யமான ச பவ
நட த அ கா. உ க ம கேள வ அ மா ட

பா
ெக க
ெகா ேத . அவ க அைத வா
ெகா
ேபசாம உ ேள
ேபானா க .
ேநர
ஏேதா ஒ 'ெச ' எ
ெகா
வ தா க . அ த 'ெச 'ைக
வா
பா த ட நா மைல
ேபாேன . '

பா
தா
ெக த
ேற '

ெசா
நா தய ேன . 'பரவா
ைல! நா எ
ைல
இ வளவாவ உத ெச ய
ேவ
. வா
ெகா
க . இைத யா ட
ெசா
ெப ைம பட ேவ டா . உ க
ெபய ப ய
ஓ அ ப ஆ ர
பா எ


ெகா
க ேபா . ெபய
ேபாட ேவ டா ' எ
ெப த ைமேயா ெசா
டா க ."
த . "ெச வ
ைற தவ க
ேதட ேவ
. பைழய
ைம எ ற க
தா . இ ேறா
ேபால பைழய ைற
த ம
கான த ட

இைத
கான த ெசா
யேபா

ெப
தமாக இ
ப களா ேவதைன ப ேபா

த ம ெச
ஆ த
கால
ெச வ க
சா ய
மன ம த த க
வ ள
ேக
ைககளா
ம ேதட ய றா க . ம கேள வ அ மா
ெச
ம ேத பவ க
க ல தா இ

றா க " எ

னா
ர .
"ெச
ேவ

தா க
அ கா" எ
ேநர
அவ ைக

க எ ன ெபா

ேக டா
கான த .
தா .
ெகா


ேபச ேபா

ய கா த ைத எ
னா .

'க க

காணாத ெப

ெகா

ைம'

ஓ வா
ழவ
கா ைவ
ற த
அைழ
ெகா

தா க .
ெவ
ழைம

, வைளகா
நைடெபற இ தன. "எ ேகயாவ

ெசா ெபா


டாேத; எ ன ேவைல இ தா
ஒ நைட வ
ேபா" எ
அ த பா
த ளாத கால
ரம ைத பாராம தாேன ேந

ர ைய அைழ
ேபா
தா . எனேவ ெவ

மாைல ம ைகய கழக
ற ப
ர , அவ க
ேபா
தா .
ழ ைக ைறய க ணா வைளய க
ட தைல தா காம
ெகா
நா கா
உ கா
தா கா .
ெப க
ட அம
த . தாயா
ெகா
த அ த ேகால
அ க அழ லாத கா

டஒ
யஒ
பட
பைத
ர பா தா .
தாக ஒ ந ல க ைதைய எ
ெவ

க ேபா உலக
ய உ ஒ ைற ெகா
வர தவ
தா ைம


கா

இ த . ைட ைறய ைவ

இர
ழ த ைகயாேலேய

ைவ
டா ஓ வா பா . அ த வய
த ம க த
தைல
ைவ தேபா

உட
த . 'அ மா உ ேரா இ
தா இ ப

எ தைலைய ெதா
ைவ பாேள' எ
உ ள
அ மா , அ மாைவ ப ய
ைன
பர ட ெம ல க கல
றா அவ .
ேதா ற

"பா ! எ ைன மற
கேள? உ க

ஓரவ சைன. அ கா தைல

உ க
ைகயால ைவ
க. எ ைன கவ
காம ேபா கேள" எ
ம ைகய கர
ைளயா டாக
ெசா
கேவ, ட

ெப க
ந ன நைகெயா அைல அைலயாக எ
'
' நாத பர ய .
" வ
அவ

றாயா அ மா? ெப ய வா ஆ ேச " எ
ைவ
டா பா .

அ ேபா அ த

கா
ர அ க ஞான
ஆனா
அ ேக

னா பா
ராத ெவ

ர ைய ேநா , "ஏ
ெவ
ெவ ெக
ேப
கா
ேக
ைவ தா

ெச லமாக ெசா

ெகா

ேட


யவ க
, ெப யவ க மான எ லா ெப கைள
ளவ , அ க

ளவ , அ க
ைம
உ ளவ .
அவ
. அவ ைடய

ேக றா ேபா அவைள அத
பா

அ தைன ேப


இ ப ட
ய மா, இ உ ெப ணா? எ ன வா ? இ த வய ேலேய இ ப
றேத" எ
அச
ச ெட
ம ைகய கர ைய
.

"ெப இ ைல, அவ ைடய த ைக" எ
யாேரா ெசா னா க .

ெப க
ஏளன
நைக ஒ ம ப

ஓ த .த
ைடய க , த
ைடய உலக ைத ைலெகா
அபார ஞான , ெந
ெகா
ேபா ற ப
த வா
இவ
ெக லா அ பா அ த
சாதாரண ெப க ட இ
ற ஏேதா ஒ

ட இ லாம இ பைத அவ உண தா .
அவ ைடய உ ள

ைல
அ த ஏேதா ஒ
இ லாைம காக
ன ேகா ேபா ஓ
ஆ றாைம ேதா
ஒ கண
மைற த .
"

மா வ

ெவ
பா
ேபா ர

உ கார ைவ
யாம ேதவார

ைல பா
வா
ெகா

ட பா காேத, ஏதாவ இர
பா
"எ
கா ேவ உ ைமேயா எ

அவைள ைகைய
டா . அவ உ ள பா ற உ சாக லா அ ேபா இ த ? ம க
ஒ ப க ைத பா
தா
ர .

"ெகா ல ெத

றா ேபால ஓ வா
ேலேய ேதவார ைத
பா
ஏமா
ேபாக பா
றாேய? ேவ ஏதாவ பா " எ
ேம

ெச தா கா .
அவ ைடய உ சாக ைத
ெத
ற பட
யாம
னா ய ைம
ைள த
ஒ பா
பா
, "என
ேநரமா ற . நா ேபாக ேவ
. த ைக ம ைகய கர கைட
வைர உ ேனா இ பா , நா வ
ேற " எ

தா
ர .
'பா

ஒ வா ைத ெசா
ெகா
ேபா
டலா ' எ
உ ப க ேபானவ
ம ெறா அ
ைய
த ெச க

ெகா ள ேவ
த . அ ேக பா
ேவ
யா டேனா உைரயா
ெகா
தா . ேப த ைன ப ய ேபா ேதா றேவ, ர
ெவ
ேலேய தய
றா .

"யா அ த ெப

? ேகா

"த
வா யா அழ ய
த ைக. ஒ த
ப ைப
ம ற இர
ேப

றா
கா பா த
. க யாணமாவ
நா
சாைட மாைடயா இர
ெநைன
றதா ெத ய
கல ேநா


எ ன ைன
ேதா?"

இல ய க
ஈ யாக

பா
ெப ைம'ைய
உ ள

வைளகா
ெத
தா

மா மா

வள

. க யாண ஆக

ைல எ

றாேய?"

ெப . ர
ேப . அ
இர
த ,ஒ
ெக
கைட யாக

ேல ேவைல ெச யறா .
க. அ பா, அ மா இ ைல. அ த ெப தா வள
கா
யாவ . ெத
ெத வாக
ரச க ெச
அ .
தர ேக ேட . அ
க யாண ைத ப ேய
ைல. ேப , க எ லா ச பா
. வெர லா அ ேபைர
கா . எ இ
எ ன? அத வய ல ஆக
. அ மன ேல
ற பல

னா மல
ஆ ரமா ர
தஎ ண க
ேதா
ய , அ த உைரயாட . மன
அ த
ைண தா
ட ெசா
ெகா
ற ப டா
ர . ஞா

ேப வத காக
தைனகைள ெதா
ேகா
லாச பா ப
உைள ச
,அ

தளர ெச
ேபானா த மன
இ வள ெப ய ஆழமான
அவ ேபாேய இ க மா டா .

த அ த பர த உ ள
ெகா
ேநர
ழைமய
'க க காணாத
ைவ ப
ெகா

தன. ஓ வா
க உ டா

'ஒ ெப
க ச பா கலா . அளவ ற அ ைவ ச பா கலா . ெச வ
ெச வா
ச பா கலா ! ஆனா சாதாரண உலக
சாதாரண ம த க வா
சாதாரண வா ைகைய
ச பா
ெகா ளாதவைர, சாமா ய உல
அவைள ெப ணாக ஒ
ெகா ள மா டா க
ேபா
றேத' எ
ைந

னா அவ . ெப ய வா ைவ ப

ெகா
தா அவ . க
ய வா ைகைய அவசரமாக ைன ப
னா க அவ க .
அர தேனா பழக ெதாட ய
இ ப ஒ வா ைக
ஆைச , அவசர
அவ
மன
உ டா
.இ
ட அழ ய இல ய கனவாக அர த அவ மன

றா . ஆனா அவ இ ேபா தாக ெகா

ைல. அ த வா
அர த
அ ப
தாக
ததாக ெத ய
ைல. இ வ
அ பா ஒ
ேச தா க . இ ேபாேதா அக
ெப ய ட கைள

ஒ ர
வ ேபா
யஅ
ெப ய ெபா கா ய கைள ெச
ச க
உைழ
ெகா
றா க அவ க . ெகா
த ெபறாத ஊ வ
ேபா உ ள க

மண
ெவ ேய மண காம இ த , அ த அ ! ம ைகய கழக
ெமா ைட க த

அவ க
பாக இ தா க . ஆனா உலக அைத ட
பாக இ
ெதாைல றேத!
ஞா
ழைம காைல ப
ம . ேய ட ைறய ெப க
தா க . ர
ேப வத காக எ
றா . அர த , ம கேள வ அ மா
இைளய ெப ெச ல ட
ஒ ெப ய ேராஜா
மாைலைய ெகா

ேபாட ெசா னா . வைளயல

கர க த ட ப

ேய டைர அ ர ெச த . ர ேபச ெதாட னா .

அைம
ல ய . "இ ஏைழக
உத
கான
ட .
ப ப
றவ க
உதவ நா
கடைம ப டவ க . '
ப ப

றவ க

உலக ைத அ
ஆ ற வா த
பைட' எ


றா . அழ ெச
றைர வ
றவ க ப
தா கேள
அழேவ
ய சமய வ . கெள ேலா
இ த
உத ெச
ப என

ெப ைமய
ற "எ
ைர
தா எ
ெகா ட ெபா ைள ப
ேபச
ப டா அவ . இ ைம

க அவ
ர ேத ெவ ளமா
ெபா ய .
ேப
ைடேய அவ உண
வச ப டா . ஒேர ராக ைத வள
வா
பா
ந ல இைச
கைலஞைன ேபா அவ ெசா ெபா
வள
ெகா
த .


தா ஓைச
ேக ற அள அைம . "உலக
க கெள லா த த கா ய க
நாய யாக எ தைனேயா
ெப கைள பைட தா க . ஆனா கா ய ெப க

தாமைரேபா வாடாம
பாம
பைட க ப
றா க . உ ைம வா
ெப ப ற ேவதைனக அ க . ெப
சமா
க ேவ
ய ர ைனக
அ க .க ண
, சா தைல
, ைத
கா ய க
ஏ ப ட
ப கைள ஊ
ைன
ெபய ெசா
மைற தா க . ஆனா இ ைற

ைடய
வா
க கால

தா ெப ற ழ ைதைய தாேன
கவ
ெப ைண அ லவா
பா
ேறா ? ெப க
வா
உ ைம தாமைரேபால வா வதா
ற . க க அைத


ஏமா
றா க .
ப க ைடேய நா இ
ேறா . அவ ைற தக க
ேவ
?" ேப
தைடப ட . க
க ெவ
ன. அ ெதா ைட
இதய ைத
ெவ ேய இ
ெத
வ ேபா ஓ இ ம இ
னா
ர . கமல
ேபா ற அவ வல
ைக இ
ய வாைய ெபா
ெகா ட . இ
தவ தன உ ள ைகைய பா தா . அ
இர
ர த
ய .
கான த ேசாடாைவ உைட

வ தா .


"எ ேகா இ ெத ைன அைழ
எ ேகா இ ததைன ேக
எ ேகா இ ெத ைன ைன
எ ேகா இ
ைன ைன

யாய

17

றா ,
ேற .
றா !
ேற !"


க க இ
ெகா
வ த . உண ந
.அ வ

ெந
வைர

க கா
யஇ
ேகாைல ைழ
ைடவ ேபா ஒ
ஏ ப ட . 'அ மா' எ
ஈன ர
ெம ல ன யப ேமைட
ேப
ெகா
இட
னா ேபாட ப
த ர
நா கா
ேபா சா தா .
இர
நா களான
ஒ ெவா றாக கா

ெகா
ேபாக ப
தள த தாமைர
இத கைள ேபா அவ ைடய த
ைன ெம ல ெம ல ந

ெகா

அவ ைடய இதய

ைல
ன ரலா ெம ல எ த 'அ மா' எ ற அ
ெசா
ேய ட
எ லா
ைசக
ப லா ர அ தாப
ர களாக மா

ேமேல

.
த ஒேர ஒ

எ ெரா
தன. உட
உ ள
உண ெவன ப ட யா
அ தஒ
ன ெவ ள
கைரய

ெந
ப நா கா
கழ
ேபா ட மாைலைய ேபா அவ உட சா

த . அவ கன ம டல
இ தா .
'அ மா அ மா!' ெந
தா க
யாத ேவதைனயா வா ேபச
வா ைத 'அ மா' எ ற வா ைததானா?

ேபா
வா

ேநா
தாேனா? உட ேலா மன ேலா வ
ேவதைனைய உண
ெசா ைல உண றேத! இ
வ ைய உண த ேபா 'அ மா' எ
அைழ
பா .

ேபா , ற
ற த
ற அைழ , தாைய
வா அ மா எ ற
அல

ம த க வ
ேபா
ற தவ க . வ ையகாம
ற தவ க .
ற த ட ேக
த ெசா 'அ மா' எ ப . இற க ேபா ேபா தா அர
ற ெசா
இ தா ! தா
க ப

ெவ ேய
ேபா தா 'அ மா' எ

ேவதைன
ெசா தா உ
ெச உண த த ஓைச. உலக
க ப


ேபா
ேபா ம த த வாயா தா வ
றேபா ேக ட இேத ெசா ைல
ெசா
பா
ெகா
ேபா றானா? எ ப யானா எ ன? 'அ மா' எ ற இ த ெசா
அ த இ
ற .
க ைத தா
ெகா
ஆ றைல இ த வா ைதைய உ ேவ
அைடய
ற .இ
ெத வ
ெமா . ைனவ த அ ைல
ெர
தா
ழ ைதயா
ட ேபா
உண றா
ர .ப
பாவாைட ரள ெமா
மல த
தா ேபா
ெகா

ேபா அ மா

உ கா
ெகா
றா அவ . அ மா
அவ ைடய தைல
ைய அ
எ ெண தட
றா . அ ேபா தா

வ த அ பா
ைழ றா . ர த மல த க க
ய அ பாைவ
ஆவேலா பா
றா .
"பா
ெகா ேட இ ! நா ெசா வைத எ கால
ேய உ க களா காண ேபா றா .
உ ெபா
வா
க க அ தமானைவ. ரணமானைவ. அவ இ த
க களாேலேய த ைன
உலக ைத ஆ
பைட க ேபா றா . இ ப

உ ளவ க ெத க அ ச உ ளவ க " எ
அ பா அ மாைவ பா
ெகா ேட
ெசா றா . அைத ேக
அ மா
றா .
"க
ேபா

ேண பட
ற "எ

டா எ
ெசா வா க . ழ ைத
ெசா றா அ மா.

உ க

ேண ப

"யா ைடய க
இவைள எ
ெச

யா . அ த கைள
இவ ைடய க பா ைவேய அ
. கவைல படாேத" எ
ெசா

த ர ைய
வா அைண
ெகா
றா அ பா. அ பா
ெத படாம மைற றா க . கன
ேதா ற மா
ற .

,
ற கைள
அ மா
, அ மா

அ மயமா
த அ த அ மா இ
எ ேக ேபா
டா ? கன
ைல


க த ைடேபா வான தான ெத ற . சா ப
றமான ஆகாய

வ மான
ேமக க அ

ேகால ேபா வ ேபா
ைளயா
ெகா
ைக
அவ
ந ேவ
ெர
வான
யாைன த த க
ைள தா ேபா இர
வைளய


கர க
றன. ேமக க
ைடேய சர கால
ச ரைன க ட ேபா
அ மா
க ைத கா
றா
ர . அடடா! வானேம ஒ
கமாக மா னா ேபா அ த க
தா எ தைன ெப தாக ெத ற .

"அ மா! எ
எ ைன ைக
அைழ றா ? நா எ
அதைன உண ேற ?

எ ைன எ
றா ? நா எ
உ ைன எ
ேற ? என

ேம
ள க
ைலேய? எ உட
கன ஏ இ ப
ைற
ெகா ேட வ
ற ?எ
ேதா
சைத மாக வா
ணா , வள
ணா
த இ த உட
மண
ெம ைம மா

வாக மா
டதா? எ
ைடய

கா
ேமேல ேமேல பற
வான ைத
ைற
ெகா
ெத
அ மா
ைககைள
க ைத
ேநா
பற
ேபா றதா? ஏ
இ ப நா
வா ேற . ஐேயா! க
யாேரா ஒ க த வ ெப அ த ைத அ
ெத
றாேள!
ேசாடாைவ உைட
ெகா
ைசயா
பைத க
ேமைடைய
ெப க
ர க மல
பா தா .
ெசா
ன. 'எ ன ஆ
?த
பா
க ப டேதா?' எ
ெசா
ெகா
தா .
சா
ட த அவைளேய பா
அவ ெச
ேப

வ த
கான த
ர நா கா
ேலேய
ேசாடா ைர ைக
ெகா

ெம ல ெத
தா .
ட . பல ற
கைள
ன மா
ட .
இைழ த . ெந

ேவதைன

மா
ேப
ெகா
தாேள! எ த
ேமைடய
ஒ வயதான அ மா அ தாப ேதா யா ட ேலா
ட அைலேமா
. அ தைன க க
ேமைட
நா கா ேம
இர
றன. ைன
ைன ம ற ைல மாக இ த
ெகா
உைரயாட க
தன.

"ப தா ர
பா
ேம வ லா
றதா . 'ஏைழக
ெப த
ைடய ெசா ெபா
னாேலேய இ வள ேச
எ ன ெசா சா ய ! எ வள அழகாக ெசா றா ?"

ைச உத
ெகா

'எ
இ த
டாேள. எ ன வா

!

"இ எ ேலா

மா? க
ேலேய
அைமய ேவ
எ பா க . பழ

ேலேய ைறவாக எ
ேபான ஞான ைத அைட ற மா
ஒ ப ேவ
. நா

ேறாேம; அ ப கைர
, டைவ கைட
, இ லா
டா
மா
ெகா டைக
றத ேக ேபா காண
ைல."
" னா ய ம
ந றாக இ க ேவ
றன, ய
ஓ வா

ைபயா இ த ெப

ைற
" இ ப எ தைனேயா ர அவைள வா
றன.

லாம ெந கால
இவ
றன. க மாைல

வைளகா
ேக ட வா ைதக மன
உ டா ய
ைண இ ேபா ெச
இ க வா ைதக ஆ
றனவா? ேய ட
த ைன
ேக
உைரக
அவ உ ள ைத
றன! ெம வாக அவ
உண வ த . உட
ெத
ற த .த
த மா ெம ல எ
றா .

ற க ேலா, கன ேலா எ
நட
ெகா
ேபா ற மா
நட
ேய ட வாச
கா ஏற ெச
டா ட
அவைள
அைழ
ேபானா க . அர த பத

தா . டா ட ைத ய ெசா
ற வைர அவ
கான த
ய ைனேவ வர
ைல. ேய ட
ெச ல
ஓ ேபா தகவ
னா ேபா
ற . ம கேள வ அ மா பத ேபா ஓ வ தா . ெச
ேக

அ சக உ ைமயாள னா
தர
வ தா .
பர

ெசா ெபா
ேக க
ேய ட

த ல
ப ெச
ஏேதா ெசா
றா க . ' ர பா
ெசா ெபா
ைச ேபா
டா ' எ ப ேபா ெச
பர
ட .
இ தத
ச ப த
ம ைகய கர
அைத ேக

பய
கத அழ

ெதாட

டா க .

"அெத லா ெக தலாக ஒ
இ கா .
ர அ கா
ஓ வா
ழவ அவ கைள ைத ய ெசா
சமாதான ப
நா கர டா ட
ஓ வ
தா .
அ த
ெச

லம
டா

ேநர
த ேம அ
ெகா
ர . டா ட , அர த ட வ


வா " எ
னா . அ சக

த எ ேலாைர
னா .

க கல

பரபர பைடய

"பய ப றா ேபா இ ேபா ஒ
ைல. ஆனா இ ப ேய ெதாட
நா தவறாம
இர
ரச க க
த ெதா ைடைய ெக
ெகா டா பய பட ேவ
ய ேநாயாக
மா னா
ஆ ச ய ப வத
ைல. 'வ
கா க ேவ
'. நா ெசா ற ேயாசைன ப
ெச
க . ைற த ப ச ஆ மாத காலமாவ இ த ெப
அள

ேதைவ.
எ காவ ந ல இட
அைழ
ெச

ெபற ெச
க . ஊ டமான உண , உ சாக
ைற த
ைல
ைட க ேவ
. தாமத
இைத ெச
வ ந ல ."
டா ட
யத அவ ய
ம ைர
ப க
ேவைள
உண
ைல.
அைல
றா . கா வச
ேப க
த இற
ெகா
இ த அ த
ராம . ப
இ தா . ர அவைன

ைத அர த
உண தா . அ த ஓரா
காலமாக ஓ
லாம

அைல
பல ெபா ெபா
ெச
றா அவ .

ைல. ெசா ெபா ைவ த ர ச க ெபா ப க
காக ேவ
, இர
வச இ லாத ராம ஒ
மேல யா பர
ன நா
தா க . ம ைர மாவ ட

றமான ரேதச
ைக
ெச
பா த ட அர த அ த
ராம
ற பட
ெகா
டா .

"எ லா ெபா கா ய கைள
கேள எ
ெகா டா அ பா
தக ேவைலக
எ ன ஆவ ? இ த
ராம
நா ேபா வ ேற " எ
மேல யா ஒ
ம ேதா அவேள
ற ப
ேபா அ த
ராம


வ த , இ ேபா அர த
ைன
பட த . 'அவ

அவ ய தா ! இ லா
டா அவ
ர தரமான
ேநாயா யா
வா !' எ
ைன

னா அர த . கா
மா வத காக அவைள எ த

அைழ
ெகா
ேபாகலாெம
அர த
ம கேள வ அ மா
கல
ஆேலாசைன ெச தன .

"வச தா
ெச ல
எ வ
ற த ெப க . ர என

றவாத ெப .
அவ என

கமான நா
நா அ ப தா
ைன
ெகா
ேத . அவ
இ லாத உபகாரமா! ெகாைட கான மைல
என
ஒ ப களா இ
ற . எ கணவ

றேபா வா னா . அ ற எ ேபாதாவ ேகாைட
நா
ழ ைதக
ேபானா
த வ உ
. இ ேபா அ கா யாக தா இ
ற . ர
அ ேக வச ெச
ெகா
டா ஆ மாதேமா ஒ வ டேமா
ப ேபா இ கலா . இட
ஆேரா யமான
இட . அவ
உ சாகமாக இ
" எ றா அ த அ மா .
" ர

ைய உய த இட
ெகா ேட ேக டா

ேபா இ க ெச ய ேவ
அர த .

ெம

அ ப

தாேன?" எ

"அவ எ
உய த இட
இ க ேவ
யவ தாேன?" எ
இர ைட ெபா
படேவ
அ த அ மா ட

வ த அவ
. ர
த , த ைக இ வைர
யா பா
ெகா வெத
ர ைன எ த . அ த ெபா
ைப
ம கேள வ அ மாேள எ
ெகா ட ேபா எ ப ந
வெத
ெத யாம
ண னா அர த . இ த ஏ பா ைட


யேபா , "நா உ க
ெக லா
ரம ெகா
ெகா ேட இ
ேற .
எ னா உ க
அ க உத க
ைல. உ க உத கைள நா அ கமாக அைட
ெகா
ேற . எ
ைடய வா ேவ ஒ ேநா ேபா ஆ
ட "எ
அவ க ட ஏ
ெசா னா அவ . ர தள
த . ெதா ைட க
ததனா உைட த ர
ேப னா .
இர
நா க
ேதா ற
, ேப
தள

தா அவ . க
ைற த
அவ ைடய க க
ைமக

க வைளய ேபா
த . ஏதாவ ெசா வத
வா
ற தா வா ைதகைள
ெகா
இ ம ெபா
ெபா
வ த .
வைரயைற இ லாம ெசா ெபா

காக
அைலய ெதாட யேபாேத, அவைள ஓரள க
ெகா டா அர த .

ெபா ப க
காக , அவ ஊ ஊராக
ப தாம ேபாேனாேம எ

ர க

" யாக தா இ வளைவ

ெகா டா ! உட ைப
ஓரள கவ
ெகா
க ேவ
.உ
ைடய உட நலமாக இ தா தாேன இ
ெந நா க
ெபா
கா ய க
ஈ படலா ?" எ
அவைள க
ெகா டா அர த .

ழைம அவைள அைழ
ெகா
ெகாைட கான
ற ப வ எ
ஏ பா

த . கா
மா வத காக அவ ெகாைட கான

கால
அவ
உத க
காக யாைர உட
க ெச யலா எ ற ேக
எ த .

ைடய

"ெவ
வ வத
ெகா
ட றா எ
த ெப . ஏதாவ ேக டா எ ேனா
ேப வ
இ ைல. தன
தாேன அ
றா . நட தைத மற
கலகல பாக ேபசமா ேட

றா . உ ேனா
கால இ தா மாறலாேம எ
எ மன

ைக உ டா ற .
அவைள உ ேனா அ
ப மா ெகாைட கான
.இ த
ைர
அவ
எ ப
மண ஏ பா ெச
டலா எ

ேற . அ வைர
ேவ
மானா உ ேனா
ெகாைட கான
இ க ேம. இ ேபா அவேள உ அ ைமைய
ெகா
றா .
உ ேனா அவ வர ஒ
ெகா வா " எ
ம கேள வ அ மா
னா .
"ஒ ேநாயா ேயா இ ெனா ேநாயா ைய

ப பா
கேள அ மா இ
யாயமா?" எ
கான த ேவ ைகயாக அ த அ மா ட ேக டா .

"எ ன பா ெச வ ? அவைள ெம ல மா

தா
ேபா
ற . ர யாேலேய
யா
எ ப ேயா வள
ெச ல ெகா
பாழா
ம ெமா
னா .

ெகா
வர
மானா அ
ர யா
டா ேவ யாரா
யா . நா அவைள
ேட " எ
அவ
அ த அ மா

வச தாைவ த ர ஒ சைமய கார அ மாைள

ெச
தா ம கேள வ அ மா . ம ைகய கழக
ண ப அ
தா
ர .

ேயா உட
கா யத

ப ஏ பா
ைற ேக

"உன
லாத
ைறயா ர . ேபா உட ைப ேத
வரவைழ
ெகா
எ ேலாைர
கவைல

ேபா
எ க
"எ
ேந ேலேய வ
அவைள பா
"அ கா எ கைளெய லா

ெகா
அழ ெதாட
றா .

ெகா
வா அ மா. இ ப
டாேய,
கமைட வ தாேல
ெசா
ேபானா கா யத .


ேபா ேய!" எ
ற ப ேபா

டா த ைக ம ைகய கர . த
ச ப த க க

காைல
ம க

" ற ப ேபா இ ப ெய லா அழ டா அ மா! ஒ
ைற
லாம எ க
இ கலா " எ
ம ைகய கர ைய த ப க இ
அைண
ெகா டா ம கேள வ
அ மா . அர த , ர கா ஏ
அவ ட
றலானா . "
இடமா ேற எ
தய
ெகா ேட ேபாகாேத. ேபா
ம யாக ஓ
ெகா
இ .
தா அ த மாத ந
நா
கான த
அ ேக வ
பா
ேறா . ேபா ேச தத
க த ேபா . உட நல ைத

அ க எ க

. பண ேவ
மானா
ஒ வ க த எ
னா உடேன

ேறா . எ
ேக பதா எ
ச ப
ெகா
ேபசாம இ
டாேத."
"அ கா! உட ைப பா

ெகா

க "எ

ெசா

"அ த
ைச உத ேவைலைய உடேன ெதாட
க ட ஆ க ட ெகா
ஏைழகைள ஏமாற
டா

ெச
க . இ த சமய
இ ேக உ கேளா
நா
ஈ பட
யாம இ ப எ ேகா ற ப
ேபா
வ தமாக இ
ற "எ
ைன ப
னா
ர .
" உட
ெச யா
டா எ ன? உ
இ வள பண வ
ெச
ெகா த " எ

ைக

னா

கான த .

க அர த . வ
ஆன ெதாைகைய
க . க
கான த

டஇ
அ த ெபா
ெதா
ேறேன எ பைத ைன
ேபா என

ைடய ெசா ெபா
தாேன இ த ெபா ப
அவ
சமாதான ெசா னா அர த .

ர , வச தா, சைமய கார அ மா
வைர

ெகா
கா ெகாைட கான
ற ப ட . அவ கைள ெகாைட கான
ெகா
ேபா
வ மா ெசா

காைர ைரவ ட அ
தா ம கேள வ அ மா . அ ைமயநாய க
, ல ேகா ைட,
வ தல

ம ைர ைம
அழ ய ஊ கைளெய லா ஊ
ெகா
கா
ைர த . சாைல, மைல ப
ஏ வத
னா ஓ ட

கைரேயாரமாக ஒ
ேதா
இற
உணைவ
ெகா டா க . உணைவ
ெகா ட
அவ க
ம ப
த க
ரயாண ைத ெதாட தன .

வைள , ெந
,
வ ,ஊ
ெகா
ஏ ய . பாைத
இ ற
எேத ைசயா
இய ைக
ெகா ைள ெகா ைளயான அழ
ல ப ைம
த ப ள தா க . ேமேல

க ! எ தைன தமான ெகா க
தட
றா ேபா
கஅ
ேமக தவ
ேபாெத லா 'இேதா இ ேகதா நா இ

க நாக ேபா ற மைல பாைத
கா
கவ
பார

ெச வ ேபா
கா க . ேழ அதலபாதாள
இற
ெகா
ய மைல ெகா
க . எ தைன
! எ வள ெப ய மர க ! எ

ஆகாய . கா வைள க
ப க
ேற ' எ
ஓ வ
த ைன அ
க ப

ெகா வ ேபா

ய இய ைக கா க . ைல த
ய தா ைம ேகால கா
மைல
வாைழ ேதா ட க , ெகா
ெகா தா ெகா
பழ க ெதா க ரா ைச ெகா
பட த ப ப த க , எ லா வன
ெவ ளமா ெத தன. 'ைக ைன
இய றா க
ெப வன ' எ
இய ைக அழைக ந ர வ
தைத ைன
ெகா டா
ர . மைல
வாச

கைள ப

ெப யா
. .க. எ
உ கமான க ைர
அவ
ைன வ த .
'ெகாைட கான இ தைன அழகாக இ
ெம
நா
ைன கேவ இ ைல, வச தா! ேபான
ேகாைட
ேபா உ அ மா
டா க . நா வராத எ தைன ந ட எ
என
இ ெபா
தா
ற 'எ
த அ
ெமௗனமாக
த வச தா
ப க
னா
ர .

பைட

தா ேபா ற ர
வச தா ப
ெசா னா . " த தடைவ வ வதனா
உ க
ய பாக இ
ற . என
எ னேவா வ ட தவறாம பா

ட .
நா க இல ைக

ேபா அ பா ஒ ேவா ஆ
மா மாத எ ேலாைர
அைழ
ெகா
இ ேக வ
வா . ஜூைல
தா ம ப
இல ைக
ேவா . அ பா
ைன காக தா அ மா இ

ற ப களாைவ
காம ைவ
ெகா
றா ."
"க
அ பா

பாக

டா . உ க அ மா ட நா
இ த இய ைக இரசைன உ க அ மா

ெசா
ட ேபா ேற . உ க
இ ைலயா, எ ன?"

"அ பா
இ த மைல ப களா
ஒேர
. ப களா
ேதா ட ேபா
றா . அவ இ தவைர ஆைச ப

ெச
ப பைத அறேவ ெவ பா அ பா."

னா ஒ
டப க

ெப ய ேராஜா
யா .
கைள

இ வா ெம ல ெம ல வச தா
அைம
ட ைத கைல
த ேனா கலகல பாக
ேப
ெகா
வர ெச
தா
ர . சைமய கார அ மா அ க ேப
ெகா ள
ைல.
ச பக
வ த . ெவ ப
ைழக ஆகாய
இற
ற மா
சார
ெகா
த . க ரமாக எ
ேகா
ெகா
மா
க ைத
ெகா
ற மா

கர ெத த . "இ தா இ ேக உய த கர . இைத ெப மா மைல எ பா க " எ


னா வச தா. மைல சாரைல வைர வைரயாக பா

ஏேதேதா ப
ெச
தா க .
ப ைச ற
ச லா
யா
ைர
க ைத மைற
ெகா
த இள ெப

, அைத ச ேற ல

பா
ெம ெலன நைக ப ேபா மைலக
ைடேய
அழகாக ெத த ெகாைட கான நகர . நக
ந ப
யான ஏ
ெத ற
மைல ச
அர மைனைய ேபா க

ேபா கா
ற . லஇ
க த
அ த சார ெப

எ டா ர அ
ேம உய த ஒ மைல நகர
மண
அழ ெபா
ெத த . அவ ைறெய லா பா

உ ள
ழ ைதேபா
உ சாக
ள ெப ற . மனட ேபா
த .

ஒ ெவா நா
ஒ ெவா ப
யாக அ த மைல நகர
அழ கைள
பா தா அவ .
வ த அ ைற
ம நா அர த
ம கேள வ அ மா
க த க எ
னா .
அர த

யக த
தா உ சாகமாக இ பதாக , அ த
ைல


கைள ப

வதாக , அவ ைற ம ைர த
ச க
ைலய


னா உத யா


தா . ம கேள வ அ மா


க த
வச தாைவ உ சாகமாக
கலகல பாக
மா
ெகா

ேற .
ைர
த பா க . அத
ேப மா
ைளைய
பா
க எ

தா .
நா
ன க
அவ ெபய
ஒ ெப ய தக பா ச வ த . அர த
க த

தா . அேத தபா
வச தா
ெபய
ஒ கவ வ
த . அ ேபா
அவ கைட
ேபா
ததனா
ர ேய அ த கவைர
வா
ைவ
ெகா
தா .
உைற
ேம வச தா
ெபயைர எ
த ைகெய
ம கேள வ அ மா ைடய

தாக ெத ய
ைல. ெச ல
ைகெய
தாக இ த . மன
ச ேதக த னா
ர அைத

ைல. அவ கைட
வ த
அவ டேம ெகா
டா . ச ேதக


ட த ய .

அ த க
ய ப
த . வச
ேராஜா
கைள
ெத த . மாைல"இ
உன
ன னா

த ைத வச தா ப த
அவ ட ஏ ப
த மா த

தா
இத க அ க ஏேதா பா ைட
தன.

ம த . இத க
. க
ய மல
; நைட
உ லாச த
"அ கா! இ

ேபா பட
ற ேவ
"எ
வச தாேவ
ைய வ
னா .

எ னவ
.

ட வச தா? உ சாக

யாய

படாம

றேத?" எ

18

பரபர ேனாேட பலபல ெச தா ( )
இர பக பா
( ) இைற ப - ஒ வா றா
ந லா

பத
ைல ைலப
எ வா றா உ வா இவ .
- மர
ேம
வான
த கஊ க
ள ளமாக இற
றா ேபா மாைல ெவ
ெபா
ெகா
த .க க
ேநேர ம ச
ற க ணா
கா த ைத
ெகா
பா
ற மா
ெத க
,

, மர க
ம ச க
எ தைன எ
ேதா
றன! ேகாடா ேகா ெந
கைள வா ெகா
தா ேபா ம ச
மய ய இ த மாைல ேபா தா எ வள மய க த
ற !த

மாைல எ
இத
ெபய வா த எ தைன ெபா தமான ? த
ச க
ஞா
ழைம
ச ைத
அ ேக ைக
ைப ட நட
ெகா
தா அர த . அ ைற
ச ைத

பர

நா ேபா
ற .
ழா க ட ேபா
ெகா ளாம ம க
ெகா
,
த ெகா
இ தா க . இர
ப க
நைடபாைதக
ைட கா க

தைரேம ேஹா

ைக ெகா டா ன மா
தா மாறாக
ன ெவ ைல சா கா கைள ப
நட க
. மைழ வ
டா ைகக
ம க ேந ேம எ
ெச ப யாம வ
தா அர த . பாத கைள
ைமயாக
அழகாக
ைவ
ெகா வ


ளவ அவ . வாதா மர

த இைலகைள ேபா ந ல
பாத க அவ
. ெச ெபா
ற .அ
அழகாக
அளவாக
ர க . ள
அகல மான
ெப ய பாத க அைவ.
எ ெபா தாவ அர த
பாத கைள கவ
க ேந
றேபா அவேனா சம வய

ந ப க , "ெப
ைளக
பாத கைள ேபா எ ப அ ப கா கைள இ வள அழகாக
ைவ
ெகா
றா " எ
ேக யாக ேக ப
.
த ெவ
, ேச
மாக ர

ேபான
கான த
பாத கைள பா
ேபாெத லா 'கா கைள கவ த ;
உ ைன ேபாலேவ அைவ
ரடா
ெகா
றன' எ பா அர த .
"என
இ த அழ
கவைலேய உ டாவ ைல அர த ! எ க

றப
ெபய தா ெபா னகர எ
ரமாதமாக ைவ
டா க . உ ைம
ெபா னரக தா அ .
ேச
சக
, ேம
ப ள மான அ த ெத க
நட ற கா இ ப
லாம ேவ எ ப

?" எ
கான த ட

வ .
ர ெகாைட கான

ப பத காக ேக
த தக கைள வா
ெகா
வ வத காகேவ அர த அ ேபா த
ச க ைத ேநா
ேபா ெகா
தா .
ஆ ல

மாக ஏராளமான

ைற த ெப ய
ைலய ம ைர த
ச க
இ த . ேபரா ய அழ ய
ற பல வா த கால
இ த த
ச க
ெகௗரவ உ
னராக இ தா . இத வள
,
ேன ற
அவ
அ கஆ வ
இ த . அைர
றா
கால
பாக,

ச க க
அ த ைறைய
பத காக இராமநாத ர அரச
ப ன
பா
ைர ேதவ எ ற ெபய
ளவ மான
வ ள
இ த நா கா ச க ைத ேதா
தா க . ெச த
வள த ேச ப அரச கேளா
ேபரா ய அழ ய
ற பல
இளைம
ேத ந ற
. ஒ ெவா நவரா
ைற
ேபா
இராமநாத ர
கைலமக
ழா க யர க
ெச
ற த
ம யாைதகேளா
வ வா அழ ய
ற பல . அ பா
அ த உற
ெப ைம
இ ேபா

பய ப டன. த
இ லாத ல அ ய
கைள அவ த
ச க
ைலய

ப ப வழ கமா
த .

ர ெகாைட கான

த க த ைத , தக கைள ப ய
ைப
கா ய டேன
ைலய
ேபா , ஆ வ ேதா
தக கைள எ
ெகா
டா க . அர த அவ ைற ைப

ெகா
னா . அ சக
ேபா அ த
தக கைள ந றாக க
ெகாைட கான
ம நா காைல பா ச ெச

ேவ
ெம

ெகா
ைர தா அவ . ச ைத
தாக கைல
ெகா
த . ஞா
ழைம ச ைத எ
ேப தாேனெயா ய யாழ ழைம
ச ைத
. அ ேக ேத ய இய க கால
னமாக ' லக ச க ' எ ற
ெபயைர

ெகா
த அ த ச ைத ைமதான . ச ைத

யாபா க கா க கைள

, மாைல ஆறைர ம
ேம அர ய ச ைத
ற இடமாக மா
அ . அதாவ
ெபா
ட க அ ேக நைடெப
. உண
மயமான ேப சாள க த க
த இ லாத சர ைக

ற இட
அ தா . இ ப
பக
கா க
இர
ெகா
த அ த இட
வா
வ யாக
எ பாராத தமாக
கான த ைத அ ேக ச
தா அர
"எ ன அர த ! த
ேபா
றேத" எ றா
"ஒ

ச க ைதேய ைப
கான த .

அர ய

ெகா
த .

வா அைட

ைலய பா, ர ெகாைட கான
தா . அவ

வத காக வா

ைல ேபா
தேபா

ெகா

டா

தக க வா

ெகா
ேபா ேற ."

ைவ க ெசா

"என
ட க த வ த ..." எ
ெகா ேட க
ேபா ேப ைச ெதாட ய
கான த
சார ெதாட அ ற
ப ெட

ற வாெனா மா
உத ைட

ெகா
ேப ைச
னா . ெசா ல ேவ டாெம
இ தைத வா தவ ெசா
ேபா ற உண அவ

ல ய . அர த அவ
க ைத
கவ
தா .
உ லாச
த மா ற
கல த தனமானெதா
ழ ப ேதா ேதா
னா
கான த .
அர த
பா ைவைய த

தா
ெகா ள இயலாதவ ேபா தைலைய சா
ெகா
எ ேகா பரா
பா தா அவ . மலராத
மகர த மண ேபா அ ேபா
அவ ைடய க
க க
இத க
நாண

கல
பைத அர த
க டா .
"உன
யா ட
க த வ த
கான த ? த யாக உன
இயல
ைல எ
,உ
ட த வண க ைதயக த

றாேள அ பா?"
இ த ேக

ைல ேம
"எ ன பா த

ற எ
"ஒ

கான த
ைள ெத

அவைன

,எ னச க ? க ஒ
றா . யா எ
னெத

ைல அர

"வ தாவ , ேபாயாவ . ஆ

ேற

அர

. அர

ெகா
ேபா ற . க த
ெசா லாம பரா
பா

ைளயா இல சணமா


"ெசா
டாயா
! பேலடா த . காத கைத ஆர பமா
இ த க த எ லா வ
ேபா றத பா?"

யமாக ெசா

அ கமா

றா ?"

..."

"அ த ெப வச தா ெகாைட கான ேபா ேச த

த . அைத தா வா தவ உ
ட ..."

"ச

ேவ க த எ த
ைடய ர ய கா என

உ லாச த மா ற இ
தா .
மா
ேகா
ேக டா ப

த , என

லாம ேப ஐயா."

ெபய

க த

றதா? எ தைன நா களாக

ெத யா . அ த ெப

ணாக தா ..."

"ேட ! ேட ! ச ய எ
ற வா ைத ெரா ப
ெப . அைத இ ேக இ
காேத. இ
சாதாரண காத
வகார " எ
ேவ ைக ப
னா அர த .
கான த

ெகா

ேட தைல

தா .

"ஓேகா! அ ப யா ச க ! ப

னா .

ேட

எ ப

ேபா தைலயா

டாேயா இ ைலேயா!"
னா

கான த . அர

தவாேற ேம

"இ ேபா தா ெகா ச ெகா சமாக
ற , அ பேன!
மா வ
அ த
ெப ைண
வர
ேபா
னஅ
ேத தான ப த
ெத
அ க
ேபாக ெதாட
டாேய; 'அ த அ மா ஏேதா ைத பத

ேற எ
வர
ெசா னதாக' அ லவா ேபா ெகா
தா ? இ தானா அ த ைதய ேவைல".
"இ ேபாைத
எ ைன


வைர
எ லா
ெபா
ட . நா அ
ேப

னா
கான த .

அர த . இரா
ஒ ப ம
வர
நாேன ெசா
ேற . லக
ேற " எ
பரபர ைப கா
ெகா

ேம அ சக


ஆறைர ம
அர த ட

"இ த ெபா
ட , ெதா ச க , ச க ெதா
, ஏைழக
உத
க இைவெய லா இ எ ன க யைடய ேபா
றனேவா? காத வைல
ந றாக
ெகா
டாேயா?" எ
அவைன ேக ெச

மன தா க
யாத ய ட
அ சக
ெச றா அர த . உ ைம ேலேய இெச யாக தா
இ த அவ
.
கான த ட

ேவ ைக மாக ேப அ
டா
ெபா

ேயா
ைன
பா தேபா பயமாக
மைல பாக
இ த அர த
.
'இ த ெதாட ைப ப
ம கேள வ ய மா எ ன ைன பா ? ர எ ன ைன பா ?
கான த
ெப ேறா க தா எ ன ைன பா க ?
ைள தனமாக அ லவா

ற ? நா தடைவ ச
ேப
பழ
டா மன
இ த அச
தனமான
கன க உ டா
றன. இரா
அ சக
வ தா
கான த ைத க

ேவ
?' எதா , அர த .
'ெச வ
இ மா
ைற தவ . ஆட பர அச
தன க
, ெவ
பக
உ ளவ ' எ
தா வச தாைவ ப
ர ெசா
இ தா . அ தைகய இ மா
ைற த
ெப உ ள அத
ேந மாறான ெகா ைகக
சாதாரண வா ைக வச க
உ ள
கான த ைத ேநா
எ ப மல த ? எ வா ெந
த ?

கஅ தஇ வ
இைண
ள கா
ராகேவ ேதா
ய அவ
. 'கண
கண ஆைசக
ப க
மா ப
சபல எ ற உண ேவ! உன
தா ெப எ
ம ெபய
றா க ' எ

பட 'ஹா ெல ' நாடக
ேஷ
ய எ

ைன வ த அவ
. உலக
அ ஞ க
ெபா ெமா கைள
ைவ
தன
ேநா
தக
இ க ைத
தா அவ . எ லா ெப கைள
இ த ச ட
அட க
ப பட
ைல அவ மன . ' ர ைய ேபா அ
வள
ெதா
,
யாக க
கைர
ேபா ெசா த சபல கைள மற
றவ க

றா கேள!'
அர த
தைன எ ேர வ ைக
ய ஓ இைளஞனா கைல த .

"சா , சா
ஏ நாளா சா ! ஊ
ேபாகலாெம றா ைக
ஏதாவ உத ெச
க சா . வ
ப தா க
யைல சா . இ
சா டாம இ தா இ ப ேய ந
ெச
ேபா
ேவ
எ றா அ த இைளஞ க
க பைல மாக.

கா இ ைல சா .
ேநர ஒ
ேபா
ற சா "

ேவகமாக நட
ெகா
த அர த
றா . வ

றா ேபால
ற அ த இைளஞைன ந றாக பா தா . நாைல
தடைவக ர பரா அ

ன கா த
மா
வா ப
ெச
ப ற க . ெதாட
பல நா களாக
காத ேதா ற .
ேவ ைவேய அ
கைட த ச ைட ேவ .
இைமய
ப ள வா
ப சைட த
க க . இ த நா
ஏ ைம ஏ க க
, ப , ப ச , ேவைல
லா
டா ட க

யாக வ தவ ேபா
றா அ த ப ைச வா ப . த ைன கா பவ ட
இர க ைத
உ டா
ைழைவ த

ேதா ற
ைகக
கா னா அவ . அர த
ேக டா . "உன
எ ன ஊ அ பா?"
இராமநாத ர ைம
வற
ெசா னா அ த வா ப .
"எ வைர ப

ப ச

,

யஆ

ைய ேச த ஒ ஊைர

றா ?"

"எ .எ .எ . . வைர ப
ேற சா ! ைட ைர
ெத

ேன . ேதற
ைல ேவைல ேத ம ைர
வ ேத , சா !"

.ச

க ஷ

ைச

அர த
ப தாபமாக இ த . 'ப
ப ைச எ
மன
வா ைகைய
ப ய கன கேளா ப

ப க
இற
இைளஞ க
ெப பாேலா
இ ப தா இ
இ த நா
ெப ய நகர
ஆரவார க ெத க

ைச
ேக
ெகா
றா க . இவ க ைடய மான ைத கா பா றாத வைர
ெப ைம ப
ெகா ள எ ன இ
ற இ த நா
'எ
ெகா த அவ உ ள .
"சா , ப ெபா க

ைல!" தன இட ைகயா வ ைற
ெகா
வல
ைகைய
னா அவ .
பா ைப
ைகைய

பா ேநா ைட எ
அவ
ைக
ைவ , "ஏதாவ வா
சா
, அ பா!" எ
பாராம ேவகமாக
நட தா அர த . த ைனேய அ த இைளஞ
ைல
ைவ

பா

னா
அவ . ' னா
அ சக
, க ைண
ெப த ைம
உ ள அத உ ைமயாள
த தா
ெகா
கா
டா தா இ ப ஏதாவ ஒ ெப ய நகர
ப த ெத க

காக அைல
ெகா
க ேவ
யவ தாேன' எ பைத
த ேபா ேம
ெந
ைழ த அவ உ ள .
ைக

ச க
தக க கன ைத ட மன
அ கமாக கன த தைனேயா
அ சக
ைழ தா அர த . அ சக
ேவைல ேநர
ேவைல கார க
ஒ ெவா வராக ள
ெகா
தா க .

" கத
ச க
ற ப
ேபான ற 'ஐயா' வ தா க. இ ேபா ழாவ

ேப ப கைட
ேபா
கா . க வ தா உ கைள எ ேக
ெவ ேய ேபா
டாம
இ ேகேய இ க ெசா னா . உ க ட ஏேதா
யமான ச க கல
ேபச மா " எ
அ சக
ஊ ய (
) அர த ட வ
ெசா னா . அ ேபா அர த ைடய மன ைத

ெகா
த எ ண கெள லா ெத

த இைளஞைன ப யதாக
இ த .அ
த கா கமாக த ைன
ெகா
, "நா இ ேகதான பா இ க
ேபா ேற . இ ைற
ெவ

ேபாக ேபாவ ைல. உ ப க ேபா அ ேக ந
நா கர இ தா நா
ேடென
வர ெசா " எ
ஊ ய ட ெசா

னா அவ .
ேநர


நா கர வ
றா .
"சா , எ ைன

களாேம?"

"ஆமா ! இ தா இ த
தக கைள ந றாக க
பா ச ெச வத ேக ற
நாைள காைல
உ அ கா
அவ ைற அ
ப ேவ
".
ைகேயா
தக கைள எ
ெகா
ெகா
'ப ப ' எ
ப தாபமாக கத

அர தைன வா னா . ெந
ெந

எ த ெதாட னா அர த .

ைற

ைவ

.

நா கர உ ேள ெச றா . வ ைற
ற அ த வா ப , ம ப
ைன
வ ட

யவாேற தன
ேநா
தக ைத

"தா க
தத
ேம அ க ப யான ைமைய தா
ெகா
றவ ஏலாைமேயா

ற மா
வா ைக


ஏலாைம
னக ஒ ேக
ெகா
ற .
ேளா
ய ெச ெப தாக வளர வளர
ெப தா வள
ெகா
பைத ேபால
உ ைமக
ஞான ேவக வச க
ைற
வா ைக தைழ
வளர வளர அ

வ ைமக
ர ைனக
ெப தா வள
ெகா
றன.

ைறகேளா த பாக
எ க ெப ற ைக பட ைத அ ப ேய எ லா ெச தா அ த
ைறக
ெப தாக ெத ற
மா
தா இ
ற இ ேபா
ள பாரத நா
வா ைக 'வள
'! இ த நா
இைளஞ க
ேசா

ஏமா ற
அவந
ைகக
ெகா

ேக ற ேவைல
உைழ
ேக ற க ட இ
ேவதைன ப றா க . இர
மர ைள
ேபா
ெகா

சாவத கா இவ க
ற தா க ?" ேபனா ெவ ைள
கா த ைத
ற . ைம இ ைல. ந ல க
க மன
ெவ ளமாக


ற ேநர
வர
ேபா ெதா ைல க ெகா
ேபனா
ேம ேகாப வ த
அர த
. அைத அ ப ேய
ேபா
டலாமா எ
ன ேதா
ய .எ
ேபா
ேபனா
ைம இ லாம ேபா ற இைட
ேபா ெப ய இைட
உலக ேலேய ேவ எ
இ க
யா எ ற ெகா
ட ேமைச இ
பைறைய

அவ ைம
ைட எ தா .
வற
தைர ெத
ெவ
கால
வான பா த
ண மா
ைம
கா யாக
இ த . ெபா க
யாத எ ச
ட அவ
. அ த எ சேலா இைர
க , ஊ யைன
ைம வா
வர ெசா லலாெமன
டா .
ற ஏேதா ைக ேவைலயாக இ ததனா
ஊ ய உடேன வர
ைல. "எ லா ைபய க
கா அைட
ேபா
ட . நாேம ேபா
வா
ெகா
வ தா தா உ
"எ
தன
தாேன ெசா
ெகா

ெவ ேய
ேமல ேகா ர ெத
ைர பட ைலய

இ த 'ஷா '
ேபா ைம
வா
ெகா
னா .
பட ேபா
தா க ேபா
. ைர பட ைலய
'
' வ ைச
த . த ெசயலாக வ ைச
ெகா
தவ க
ேம ெச ற
அர த
பா ைவ ய ட ஒ

ேம
ைல
ப த . ேகா ர ச

ேபா மன
ஓ உண உைட
ச த . ெந
க பா தா அவ .

ஏ நா களாக ப

சாவதாக ப ைச பா
பா அர த ைடய அ தாப

பாைய
ெப
ெகா
ேபானாேன, அ த வா ப வா
' கெர ' ைக ழல
பா பத காக ப
ர டைரயணா
ெக வ ைச
ெகா
தா . அைத க
உலகேம தைல ழாக ழ வ ேபா
த அர த
.
கான தமா
தா அ
வா பைன வ ைச
ெவ ேய இ
ெச ைமயாக உைத
பா . அர த
.அ
ேபா அவ ட ஒ வா ைத ேக
டலா எ ற
டஏ ப
ஆனா வ ைச நக தத காரணமாக அத
அ த வா ப உ ப க
பாக ேபா

ைத
மா


மன
ட .
தா .

'எ ேக
ெக
ெதாைலய
! இவ க உ பட ேபாவ ைல. இர
ேபா ற
அவசர ேபால பரபர ேபா பல பல தவ கைள ெச
இர
பக
பாழா
த கைள


ெகா
தைன லாம ேகா
காைளக ேபா
ற இ த டைல
ப எ த வ யா உ ய ேபா ற ? இவ கைள
வத
மகா மா க
ற கேவ
.
ெவ
ம த களா
யா . மாத ஆ ர
பா ச பா
ற பத
ைடயவ வார

ைற தா
ைர பட பா க ெச றா . மாத

பா வா

யா
மைன
ழ ைத

ட க ஒேர பட
ஏ தடைவக ேபா றா . கைலக ம த கைள
ஏைழயா
ைசெய க ைவ கலாகா . ச க
ெச
, ெச வ
ெபா வத
ைண
க ேவ
ய கைலக ஏைழகைள ேம
ஏைழகளா
ற ெகா ைம எ வள பய கரமாக
வள
ட ? அ ேபாேத அ த வா ப ட ஒ
பாைய
சாக
ெகா

டா . நாேன ஓ ட
ேபா சா பா ப

ைவ
க ேவ
.
பரவா
ைல, என

ஒ பாட தா . லபமாக ந
ஏமாறதப எ ைன நா
பாக
ைவ
ெகா ேவ இ ேம ' எ
ைன
த ைன சமாதான ப
ெகா
வ வைத த ர அர தனா ேவ ஒ
ெச ய

ைல. அ சக
ேபா உ கா
தக பா சேலா
ைட மா த
தபா

ஒ க த

னா .
கான த வச தா க த ெதாட ேவ அவ மன ைத உ
ச ேதக கைள

ெகா
த .

அ ப
அவ


எ த
ைல. னா
தர ஏேதா
யமான
ஷய ப
ேபச ேவ
ெம
த ைன இ க ெசா
ேபா
றாேர. அ எ ன
ஷயமாக இ
ேமா, எ
ச ேதக கைள
னலா
அவ மன .
அர த
னா
தர ைத எ பா
கா
ெகா
தேபா ம ைகய கழக
கா யத
அ மா வ தா . 'இர
யமான க த க ம ைகய கழக

பதாக
அவ
ர ைய கல
ெகா
தா ப
எ தேவ
'எ
ெசா

ெகாைட கான
கவ ைய அர த ட ேக டா அ த அ மா .
"ேந

கேள ேபாக ேபா

களா, அ மா?" எ
தக கைள அ த அ மா
ேபா ேக டா அவ .

லேம

"இ ைல, க த எ
கல
ெகா ள தா
கவ ேக ேட " எ
அ மா
டேவ
தக ெகா த
வ சா ய
ைலெயன கவ ம

ெகா தா . அவ

ெசா
ேபானா அ த ெப ம .
உட

ேநர

நல
லாம ஓ
க டமா டா க
வள
ெகா
ேச தா .

ெகா ள ேபான இட
ட ர ைய கவைல
ேபா
றேத' எ
மன

ெகா டா
த . ம ஏேழ
காைல எ ய சமய ,
ேநர

ம யா
அர த . இர
னா
தர

"இ ப உ ேள வா அர த ! நா ேபசேவ
ய ஷய
க அ தர கமான . உ
ைடய
உத
லாம இ த
மான ைத , ைனைவ
நா
ைறேவ
ெகா வத
ைல.
இதனா நம ெதா
ெச வா
ெப கலா . எ தைனேயா இலாப க
ெசௗக ய க
லபமாக
ைட க இ ஒ வ " ஷய ைத
ெசா லாம
டகமாகேவ ேப
ெகா
ேபானா அவ . "எ ன ஷயெம
க ெசா னா தாேன என
ெத
?" எ
ேக
ெகா ேட அவ ைடய ேமைச
னா
றா அர த .
" த
அர

உ கா

ெகா !"

நா கா

உ கா தா . தய க ேதா அவ

"நா ேக பைத த பாக எ
அ லவா?"

ெகா ளாேத! ர

எத காக, ஏ , எ ன ேநா க ேதா இைத அவ ேக
ெசா ல தய னா .

ெசா னா எைத

றாெரன

யாய

தா .

க ைத பா

த டமா டா

ள காம அர

19

டல க த கா ைட
ழகைன
வ டல
மல ெகா ைறவா ம ய
ெச டல
ைட ேசட
ஏடக

ைக ெதா த
கவைல ேநா அக ேம.
" மன ைவ தா
ச யான சமய .

சயமாக இ த கா ய ைத சா க
தா இ
இற க ைன ேற ..."

இத
அர த ஒ ப
ெசா லாம தம
க ட
னா
தர ேப ைச
னா . எ
அைற
ெந
மாக நட தா . மன
கா கைள
இ ப உலாவ
பழ க அவ
"எ ன பா இ ? நா

வர
ைலேய!"
"

ெசா வ எ னெவ

ேப

நா

ெகா

த . அத

இ தா

க ைதேய பா தவா அம
பைத
ைககைள
ற ேகா
ெகா
ட க
மான க
உலா
ேபா
.

ேட இ

ச யாக

அர

ஞானச ப த

ேற , உ

ெகா வத

ஒ வா

னா எ ப

ைத ட

ேபச

?"
"அ தா ெசா ேனேன, அர த ! ர
அ லவா? த
இ என
ெத ய ேவ
"நா

ெசா னா தா

"அ ப
ெசா ல
"எத

ேக பா

எ பெத ன?

ைல! இ த கா ய ைத தா
.ஒ
ெகா ள ெச ய

"அவசர படாேத! நாேன ெசா

"ஆமா வ

எ ைன கா
!"

ெசா னா

காம ச ம

ேக க

பா

யவ

ெத வாக அவ

தாேன?"

?"

ெகா ள ெச ய

தன
ேநா
அவ ெதாட தா . "இ

ெசா னா எைத
."

ெகா

ேற . கவனமாக ேக !"

ஆ றைலெய லா ஒ
ேச
ஏெழ
மாத
ெபா

அவ
க ைதேய பா
ேத த வ
ற ."

தா

அர

த .

ற ."

"அர ய
ைற
ெச வ
, ெச வா
அ வா ."

ஈ ப

றவ க

, பத வ
றவ க
,இ
நா
எ வள
மாம ன கைள ேபா வா றா கெள பைத ேய ந

"அ ேவ , அத காக..."
" மட
மட
ேக
ேக பைத பா தா நா இ ேபா ெசா ல இ பைத ேக பத
னாேலேய அத ேம உன
எ மைறயான அ
ராய உ டா
டா ேபா
ேதா
றேத?"
"அ ப ெய லா ஒ

இ ைல!

ேமேல ெசா

க ."

"நா உ ைன எத காகேவா வ
ஏமா
ேற எ
ைன
ெகா ளாேத! ந ல
சமய
இ த ேயாசைன எ மன
உ வா
. நகர

ர க க எ ேலா
ேம
இ த ேயாசைன
ற . சய ெவ
ைட ெம
ஆேமா
எ ேலா ேம
ஒ ைழ பதாக ெசா றா க . பண ெசலைவ ப
நா கவைல பட
ைல. எ னா தா க
.
ைல
சாதகமாக இ
ற "

"

ேத த

"நானா? ள
ற பாவா எ
அ தைன ேப

க ேபா

களா?"

னா ேபால தா

றாேய. நா
றா ஜா

?"

ய இராமாயண ேக
ெதாைக இழ க ேவ

ைத
இராம
ய தா . என

"

யாைர ப

ெசா

க ?"

"இ
உன

ைலயா, அர த ? ர ைய வடெதா
பாரா ம ற உ

பத
தலா எ ப எ
ட . அவ
றா
சய ஆ
. ேமைட ேமைடயாக
ேப

ெப ம
ெப
றா . அவ ேபா
ேபசாத ராம க இ ைல.
அேநகமாக ெதா
எ லா
ரேதச க
அவைள ந ல ைற
ெத
ற ."
" த ர ெப
றவைர ெதா டாக இ த அர ய இ
ெதா லாக மா
ட .
ர ைய ேபா ற ஒ ந ல ெப ைண
வா
ைற த அ
மயமான அர ய
ப ள
இற க ெசா
கேள! இ ேபா அவ ெப
ேப

அவ ைடய
த ழ
காக , த னலம ற ச க ெதா
காக , த னலம ற ேபர ஞ அழ ய
ற பல
ெப எ பத காக
அவைள அைட தைவ. அர ய
ஈ ப வத காரணமாகேவ
அவ இவ ைற இழ க ேந தா
ேநரலா . த ர இ த
றா
த இ லாம லாப
ச பா
ற ெப ய யாபார அர ய தா . ப
ளவ க அ த வ
மா
ெகா ளாம
ச க ப ெச
ெகா
பேத ந ல . ேம
ர இ ேபா
ேநாயா யா ஓ
ெகா ள ேபா
றா . அவ ெகாைட கான
ப மாத கண

அவ ைடய
ம ைய
ைல

கவன ெச
த ெச வ ந லதாக இ
ெம

ைன
களா?"
"அவ

ரம
இ ைலேய? வ
அேப ைச ம
தா க ெச
ேபானா ,
ம ப
ேத த

நா க இ
ேபா


நா இட க
ேப னா
ேபா . ம ற கா ய கைளெய லா நா பா
ெகா
ேறா . இ
றா . அ த
ைதய கைட
ைளயா டா இ
றா . ஒ நாைள
ட ேபா
ேபச
ெசா னா
அ த ைபய சைள காம ேப வா . ர சாரேம அ க ேவ டா . ஒ ெப
ேத த
றா எ பேத ேபா . ர ைய ேபா இ தைன ேப
ள ெப
ற ேபா
ேபா
தா

ழ ேபா . எ ன ைன றா அர த ? இ
உன

தய க ஏ ப ற ?"
"

ெசா வெத லா ச தா ; ஆனா ..."

"ஆனா எ ன ஆனா ?... ைத யமாக என
ந ல
ெசா ! ர ைய ேபா ந லவ க
ைழவதாேலேய அர ய
ைல
தலாம லவா! தா எ த
ைல
தா
அ த
ைலைய
ைம ப

த த ைமதா அவ ட இ
றேத! அ ப இ
ேபா நா ஏ அ சேவ
?"
"

ெசா

க . என ெக னேவா பயமாக தா

ற ."

"இேதா பா , அர த ! இ த கா ய ைத இ வள அல யமாக க தலாகா

அட
ற . நகர
ெப ய ம த க அட ய

நா வா
ெகா
ேட . ர ைய
னா தா இ த ெதா
ெவ
ைட
எ ேலா

றா க . அ த ஞா ற
ேத த ப ய மான க
காக ம

ேறா . அ
அவ க
இ ப

ெசா வதாக நா ஒ
ெகா
னா
தர

டமாக உ
யாக தள க
கல

.எ
ெம

.

மானேம

நா க
ேற ."

"இ


ேபா மான அர ய வா க
தைலவ க
இ ேபாேத இ த
நா
ைற
றா க
ேவகான த ேபா , ராம
க வ ளலா ேபா ஒ
க ைத ,
ப பா கைள
ஆ மஎ
ைய
உ டா
ற ஞா க தா இ த ஒ
றா
இ த நா
ேதா ற
ைல. தய ெச
ர ையயாவ இ த வ
வளர
க ?
அர ய ேச

கா க ."
ைத ய ைத வரவைழ
ெகா
த த
த ர
னா அர த . இ வள உ
யாக ேவெற த கா ய
அவ இத
அவ ட
ம றா ய ைல. அவைர எ
ெகா

மா ப
வாதா ய
ைல. அவ
அவ
ப யள பவ . அவ ட ப

கா ட ேவ
ய அவ கடைம. அவ

ைர
வ ேபா , அவ
ேப த ைன உய
ைவ
ெகா
ேபசலாகா . ஆ
உண
வச ப

அ கமாகேவ ேப
தா அவ .
னா
தர அய

ைல. அவ அ ேக வ தா . ெம ல
தா . வா ைசேயா
அவ

ெகா தா . த
த ர
அவைன ேநா
றலானா . "அர த ! ப ைச
ழ ைத மா
அநாவ யமான கவைலெய லா
ைன
கல
றாேய! உ ைன ேபாலேவ
என

எ கால நல

அ கைற உ
. அவ
ெக த த வைத நா
கன
ட ைன க மா ேட . ெவ ைய
டமாக ந
ெகா
தா நா

இற
ேற . ஆ ர கண
பண த
ேபா ெசலவ
.ந
ைடய
ேவடக
ேமல கா பாசன ல

ேத த
ேபாட ேபா ேற . ைவைக கைர
அயனான
ந ெச
ைலேபா ற . ர ைய
ப ப
வத கா இ வள ெச ேவ ? இ தைன
வ ஷ களாக ெப ற
ைள ேபா எ
ட பழ றாேய? உ னா எ ைன
ெகா ள

ைலயா? அ ப யானா அ ற உ இ ட ."
ேநர அவ
எ ன ம ெமா
வெத
ேதா றாம
மா இ தா அர த .
அவ ட
எ னப
வர ேபா றெத
அவைனேய இைமயாத க களா கவ
ெகா
அவ
றா . அ த சமய
இைட ைடேய
க உ
நா ெத
ஒ ேராஜா
மாைலைய ைக

ெகா
கான த வ
ேச தா . "இ ேபா தான பா

த . ஒ றைர ம ேநர ேப . ெதா லாள க
இைழ க ப
அ கைள ப
ெவ

ேட . ெதா ைட வற
ேபா " எ
அர த ம
தா அ
பா

எ ண
இைர
ெகா ேட உ ேள ைழ த
கான த
னா
தர
இ பைத க
சமைட தா .
"வா த ! ந ல சமய
தா வ
றா ! உன

! இ ேபா தா ச
அர த ட உ ைன ப
ெசா
ெகா
ேத " எ
அவேர தாராளமாக வரேவ ற
தா
கான த
ச த
இய
ைலைய அைட தா . த
ைடய ேகாைட கான
க த ேபா வர
வகார ைத னா
தர வைர எ ட
அவைர
ைவ
ெகா
த ைன சா க அர த கா
றாேனா எ
தய க
கான த

ஒ காரண . அ ப இ ைல என அ ேபாேத ெத த . "இ ேபா அவசர
ைல
அர த ! உன
தானமாக ேயா க ெகா ச ேநர த
ேற . இ த த ைய
கல
ெகா
நாைள
காைல
என
ெசா னா ேபா . அ ற உ ைனேய
ேகாைட கான

ேற . ர ைய
ஒ வா ைத ேக
ெத
ெகா

டலா . என
ேபாக ேநரமா
. நா வ
ேற . காைல
பா கலா " எ
அவ க இ வைர
த ைம

ள னா னா
தர . அவைர
வ ய
பாவைன

த அர த
கான த
, வா
வைர உட
ேபா
கா ற ப ட
உ ேள
வ தா க .

க ன
ைக
யப


தைன
சாய ெத ய நா கா
சா தா அர த . அவ ைடய அ த

ைல
காரண
க ன
ைக

ட ? ஏேதா எ
ேபா றாேர எ ன அ

யாம
கான த , "எ ன பா இ ? க ப க
ேபான மா
ெகா
உ கா
டா ? 'ெப யவ ' எ ன ெசா
ேபா றா
ைன
கல
ெகா
காைல
ெசா

?" எ
ேக டா .

'
கான த -வச தா ெதாட எ ேபா எ த த
ஆர பமா
க த க எ
ெகா
அள
வள த ' எ
அவைனேய சா
ெத
ெகா

க ேவ
ெம
அர த
ைன
தா . ஆனா இ ேபா அ த ைனேவ
மற
ேபா
அவ
. னா
தர
ர ைய ேத த
ஷய ப
ெசா
ேபான
அவ அைத ப ய ைன க ேலேய
டா .
கான த
கமாக அவ
ைக ேபா அைடய


ெசா னா
ைல.

ேக ட
ேப
அர த . அவ

னா
தர த
ைன த ேபா


யவ ைற
கான த வ தேமா,

" ! இத
தானா இ ப
கவைல ப றா ? ம
பட ேவ
ய ெச
இ ! ர ய கா
அர ய
தா அர ய

ற கள க க அ
அர ய
ேக ந ல ேப
ஏ ப
.உ
தலா
னா
தர ந றாக
காரண ேதா தா இ த

றா . என
ற இ த
"எ
உ சாக ெபா க ம ெமா த தா
கான த . உடேன அர த
னமைட
ேபச
றா .
"

க எ ேலா
அர ய இய க வளரேவ
ெம

ஆைச ப
க . நாேனா


ப பா
வள வத
ஓ இய க ேவ
ெம
ஆைச ப ேற . இ த இர டாவ
இய க ைத ேவ
வள க இ
இ த ேதச
ஆேள ைட கமா டா க ேபா
ற .

ேம அர ய வா எ ப என
ெத
கான த . உ

இ த ப ைல தா
நா எ பா ேத ."
"இர ைட
ேவ ேவ இய க களாக
ைன பதா தா உன
இ த
ழ ப
உ டா ற அர த . த இய க ச யாக இ தா இர டாவ இய க
ச யா
ர அ கா ட இ த இர
இய க க
ேம பா பட த

ற . இைத நா

யா ந
ேற ."

.

"த

ற எ பத காக அவ ைடய
ம ைய , க ைத
பாழா கலாமா? அவ
எ ேபா ேம த
க ைத கவ
ெகா ள ெத யா . அ ைற
ேய ட
உண
வச ப
ெகா
ேப யத
ைளைவ ேய பா தாேய! அ ப இ
இ தஆ
மாத ஓ
வ த ட அவைள ேத த ேபா கள
க ெச ய

கேள!"
இைத ெசா
ேபா அர த


ட அவ
ள பாசத . ர
ேம இ வள அ கமாக அ தாப ப ற உ ைம ட அவ
தா உ
.
அவ , அவ உ ள ேதா இர டற கல தவ . ேவெறா வ
இ எ
ைட க
யாத
இ ய உற அ . அ த உறைவ ெவ
கா
ள பர ப
ெகா ள அவ எ ேபா
வ ைல. ஆனா அ தாப ைத மைற க
யாம த
தா .
"இ

இ த நா

அர ய எ

யாக ஒ

ைல. ஆனா ஒ ெவா

அர ய

கல
ற . ெப ய வைல

அ தா
வைல
ேபா ற மா
அர ய
ஏ ப
ஒ ெவா மா த
ம றவ
ர ய காைவ ேபா ப
ஞான
உ ளஒ வ அ

ந ல தா அர த " இ ப
ட ேநர ஏேதேதா பல யாய
கான த . அர த ேப அவ மாணவ ைல
ேக
அ வழ க மா யைம
ட .
"இ
என ெக ன வ தத பா? அவ
ெசா
ேக
ெத
ெகா
ெச
க "எ


ெகா ளாம ெசா னா அர த .

ம நா
னா

தா ப
க ைமயாக வ

றா .

ெதா

மா தைல உ டா
ப வ எ லா
ைறக
கைள எ
ெசா னா
ப தா வழ க . அ

ற .

அைதேய ஒ
பா றா . அவைள
ேவக
ைற
தள தா ேபா

தர வ த ேக டேபா
இேத மா
மன த வாம , ப
ெசா னா அவ . ஆனா அவ அவைன அ ப ேய
னா .

ெகா ளாத

ைல.

"யா
வ த
ேதா எ
றா ேபா
இ ப ஒ த இ லாம ேப வதா
தா நா
இ ேபாேத இ த ஏ பா ைட ைக
ேவ . ஒ
தைல


டா . நா
ெப ய ம த க

எ மான ேபா . ேபானா ேபாக
.உ க
ெக லா
இ லாத என

எ ன. இத

ெகா
என
உத ெச வதா
தா இர
நா க க
ேகாைட கான ேபா ேக
ச மத வா
ெகா
வா.
யா
டா
யாெத
இ ேபாேத ெசா
."
அர த அைரமன ேதா ேகாைட கான ேபா
ர ைய ேக
ெகா
இண னா . இண கா
டா அவ ஆைள ட மா டா ேபா இ த .
னா
கைரேம
ேய
ைட
ேதவார
னா
ஒ க
அ .இ

வர

அ சக உ ைமயாள னா
தர
ெசா த ஊ ம ைர

ைவைய
உ ள'
ேவடக ' எ ற அழ ய ஊரா . அ ேதவார பாட ெப ற தல . ம ைர
டா
, ல கைரக , ேதா
ர ,ஒ
எ லா அ
அவ
இ தன.
ேதவார பாடசாைல
தா . ப
ைளக
இலவச சா பா ேபா

ெகா

பாடசாைல ஒ ைற த ெபா

நட
வ தா
தர .

பர பைர க டைள ேபா அ த பாடசாைல காக ெகா ச

ெப
த . அவ ைடய
பா டனா கால
ேதா
க ப ட ேதவார பாடசாைல

காக நட
ெகா

ற .

ேவடகநாதைர வண
வர , ல கைரகைள பா
வர
வார
இர
ைறயாவ ஊ
ேபா
வ வா னா
தர . இ ெனா பழ க
அவ ட
இ த . தட க க
ச ேதக
ஏ ப ற எ த கா யமானா
ேவடகநாத ேகா
ேபா

ைவ
பா

ெச
ெகா வெத
வழ க ப
ெகா
தா
அவ . இ
அவ
அைச க
யாத ந
ைக. அர தைன ேத த
ஷயமாக
ர ைய
கல
ெகா
வர ேகாைட கான

வத
ன அ காைல அவைன
ெகா
ேவடக
ற ப
டா அவ .
ம ைர ைம
ேசாழவ தா

அைம
ள ப ைம மயமான ராம க

அழ

த ைவைய ந
வட ற
, ெத ற
ஈ இைண இ க
யா . 'ைவைய' எ

'ெபா யா
ல ெகா ' எ
ல ப கார
இள ேகாவ க வ
றாேர, அ த ைவைய
ந லா
ளைம ற காணேவ
மானா ெத ன ேசாைலக
ந ேவ அவ அ ன
ெம னைட நட

ைம ஒ
கா
கலகல

இ ப
காண ேவ
. ப ைம
எ த வன
கைள ந
ப ெச தா ேபா வாைழ ேதா ட க , ேபாக
ேபாகமா ெவ
ல காண ேநர
ப ைம கா
ைள
ெந கழ க , ப ைம
ைட ெத தா ேபால ெச
ெத
ெகா கா க . அ த ப
ைவைய கைர
ஒ ெவா
ராம
ஓ இ ப கா ய . ஒ ெவா கா
ஒ ெசா பன ெசௗ த ய . இ த

ைவைய கைர ம
ற தவைர ேபா ெப ைம
க வ
ெகா ள

ைடயவ ேவெற ேம இ க
யாெத ப
னா
தர அவ க
டமான எ ண .
ஞானச ப த ெப மா ம ைர

சமண கேளா
ன வாத
த கால
அவ
இ ட ஏ ைவைய ந ைய எ
ெச
கைரேய ய தலமாதலா அ த ஊ
'
ஏடக '

ெபய ஏ ப
த . இத
இர
அ காைல
அவேரா
ேவடக
கா

றா அர த . அ
வ ேபாெத லா அவைன கவ
மனைத அ ைம ெகா வன அ த ேதவார பாடசாைல , அத இய ைக
ைல
தா .

நகர ச த
ஓைச ஒ ய ற அைம

அ த ெப ய
ெத ன ேசாைலக
தைல
ேகா ர
அ ேக
ெத வேம ர எ
அைழ ப ேபா , '
டல க த கா ைட
ழகைன' எ
அ தமான ப
ஞானச ப த
பாடைல இள ர க பா ற ஒேர ஒ நாத எ
ற ம ரச ேய
அ த ேதா
ச னமாக இைழ
ைழ

ெகா சமா அ த இ ைம ட ஒ
ெகா
ப ேபா ஒ
ரைமைய உ டா
. இ த அ பவ
ேதா வைத அர த
ேப பமாக க
னா . ெதாைல
பா
ேபா ஊ ெத யா . ெத ைன மர க
பர
ேமேல அ த ப ைம பர ைபேய தனமாக ெகா
ைள
தா ேபா ேகா ர

ெத
.அ
வ ேபாெத லா , 'இ த ேகா ர , இ த ேதவார
ர ஒ , இ த எ ைம
அழ ெபா
ெத க
க இைவதா த
நா
உ , ெப ைம எ லா . இைவ
அ தத
நா த
நாடாக இரா . இ த பைழய அழ க அ யேவ டா . இவ ைற ெகா
ெப ைம பட எ
த ழ
ச டா , எ
மன
க அர த
ைன பா . ஆனா ஆட பர
ஆரவார கைள ெகா
க ெச
மன கைள வள காம பண ைத ம
வள
நகர க
வா ைக ேவக
, அவசர
இ த அழ கைள த ழ க மற
, மைற
எ ேகா
ேபா ெகா
பைத ைன
ேபா அவ உ ள ேநா . 'ஏடக க
ைகெதா தா
கவைல ேநா அக
'எ
ச ப த பா
தா . உ ைம ேலேய கவைலைய ேபா
ற ஏேதா
ஒ ஆ ற அ தஊ
ெசய ைக அ
க ப யாத இய ைக அழ
இ பைத அர த
உண தா . ெந

ெந
ர ஆ
ழ கம ற ெப ய ெத ன ேதா

ேபைத
ப வ

த யாக

ஓ வ ேபா ைவைய ந அ த
ரேதச
பா ேதா ற அழைக பா
ெகா
தாேல ேபா ேம! ஆ
இ கைர
ைறய ஆணவ
ெபா ட பா ற வழ க ைவைய ட இ ைல.
மண ெப நட
ெச
ற மா


ஓ ஓரமாக பா
ெச வ ைவைய
அட க
ஓ அைடயாளேமா?
ேதவார பாடசாைலைய
பா
னா
தர
, அர த
ஏடகநாதைர
வ பட ெச றா க . அ ம ச

ைவ
பா பெத
ட . 'ஏலவா ழ
அ ைம' எ

வா த த
ெபய
ேவடக
அ ம
.
ஞானச ப த கால
பா
ய க யதாக தல வரலா
அ த ேகா ைல
னா
நா
ேகா ைட
ெச மா க ெப தா
அழ ப
இ தா க . த
நா
தல க
ஒ ெவா
ேகா
, ஒ ெவா க
,இ
ப லா ர ஆ

நா
ேகா ைட
நகர தா க

ெசா
ெகா
ேம!

ேகா
னா
தர அவைன ேக டா . "எ
ைடய வழ க தா உன
ந றாக
ெத ேம. இ த ேகா

ைவ
பா த
ந றாக இ தா நா எைத ேம
த மா ேட . எ பா ப டாவ அ த கா ய ைத ைறேவ ேய
ேவ . இ ேபா இ ேக
அ ம ைடய
எ ப ஆ றேதா அ ப ேய ெச வத
இண
றா ,

ப றா அர த ! எ ன? உன
ச மத தாேன?"
அர த
அவைர
ேவ
யதா

சமய ந
ைக உ
, ஆனா சட க

ெகா கலாகாேத எ பத காக 'ச மத தா ' எ
அவ க ஏலவா ழ ய ம ச

ைக ைற . அ த சமய
ெசா
ைவ க
றா க .

"இேதா இ ந யாவ ைட
, அ ெச வர
. இர ைட
ஒேர மா
இைல

ேபா ேற . ெவ ைள
வ தா
ர ேத த
றா . வ
வ தா

ைல"

ெசா
கைள அவ ட கா
இைல
ைவ
ஒேர அளவாக
ேபா டா அவ . எ வா


பாவாைட மாக அ ம ச
ெகா
த ஒ ெப
ழ ைதைய
, "இ த இர
ெபா டல க
உன

ஏதாவ ஒ ைண எ
ெகா , பா பா!" எ
னா னா
தர .
ெகா ேட இர
கைள
பா
இர
எைத எ பெத
தய
றா .

ைச எ
அவ ைக
ெகா

டா .
"எ ன எ
ேய
ெகா தா அவ . அர த
ெவ ைள ெவேளெர

ெசா வ ேபா

பா , அர த !" எ
உ ள ஆவ
ப ைச இைல
த ! னா

அவ ைடய ைக
அைத அ ப ேய
ெகா

த !த
ேபா
தா .

ந ேவ ந
தர

யாவ ைட
தா .

த ! ' ேதா

டா '

"ெத வ த
எ ப க தான பா இ
ற . எ லா ந லப யாகேவ
! நாைள
காைல
ேகாைட கான
ற ப றா . உ ேனா அ த
கான த ைத
அைழ
ெகா
ேபா. இ வ
எ ப ேயா எ
ெசா
ர ைய ச ம க ெச
ட ேவ
. உ னா
! நா இ
மாைலேய உ க வர ப


லமாக ெத
ேற ..." எ
ெப ைம ெபா க ெசா னா அவ . அர த ெமௗனமாக 'ஆக
'எ ப
ேபா தைலயைச தா .
அவ க

ெகா

இ வ
ேவடக
ேப வர அர தைன அ
டா னா
தர .

ம ைர
வதாக' அ

வ தன . 'ஒ
யமான கா யமாக
மாைல
ேகாைட கான

யாய

20

"ஊனா உ ரா அத
ற உண வா
றவைன
தானா
யா
றா
தாேன
அ யாேம எ

ந லன
யன
கா டா
றா "
- ேதவார
ேமக க
ர ட க லவா
ேழ அ
அ த அ மாைல ேபா
ேகாைட கான
ேக த அழைக அ
த . க
ட மர க

மண ைத அ
ெகா

கா , உட
இதமான ள
.க க
ப ைமயான கா க ,
பக
ெவ
ெத யாத ேபா ல க
, ம தார ைல. உலாவ ெச
றவ க
,
பட ெச
த வ தவ க மாக ஏ கைர
ந ல
ட . நட க இயலாதவ கைள
உ கார
ைவ
கா
வா க அைழ
ெச
ைர கார க த த ம ட
ைரகேளா
றன .

வச தா
கைரேய னா க .

இ த ேகா
அட கமாக இ வ

அ த ேகா வைர
ள க ப
ேகா

பட

தா க .

"அ கா!
ேநர இ த
ைர
ஏ சவா ெச ய ேவ
ேபா ஆைசயா
ற .


களா? இர
ைரக வாடைக
ேப ேற " எ
உ சாக
ளேலா
நட
ெகா ேட ேக டா வச தா. அ த ெப இ தா ேபா
மா
யாக மா
டாேள எ
ய தா
ர . கா கால
ைல
ேபா ஒ ெப

,
, நைட
இ தைன
வன
ெபா ய ேவ
மானா அத
ஏேதா
காரண இ க ேவ
. ர அ த காரண ைத அ
ெகா ள ஆைச ப டா . ஆனா ப த
ெப
ட ேநர யாக அைத ப
ேக ப அநாக கமாக
ேம எ
தய னா .
எனேவ 'அ த க த யா ட
வச தா
வ த ?அ
அவ ைடய ம
காரணமாக
எ னஇ
ற ?' எ பன ேபா ற ஐய கைள வா
ேக காம தன
ேளேய அட
ெகா டா .
"பட
ற ேவ
ெம றா !
யா
இ ேபாெத னடா எ றா
ைரேய

ேவ
ெம
றா ? ம ப
ேக ேறேன எ
த பாக ைன
ெகா ளாேத வச தா. இ


யா
றா . உ ம
காரண ைத நா

ெகா ளலாமா?" எ
ெம வாக அவ ட ேக டா
ர .
வச தா
க அழகாக வ த . இத க
நைக ர
ெசா னா ேவ எைதேயா ேக

க . நா
ைர


ெசா
ைர காரைன ைகத
"அழ தா

ேபா!

" க
, நா
ப ைச
ழ ைத

ைரேய

வத

நா

ற . "ேபா க அ கா, எைதேயா

ற ேபா ேற " எ
டா வச தா.

ப ைச


ைல அ கா? இ த மைல

உ சாக வ
. அேதா அ ேக பா

ழ ைதயா எ ன?"

டா , எ தைன வயதானா
க ."

வச தா
கா ய ைச
ர பா தா . ஒ ெவ ைள கார ெப ம
, அவ
கணவ ேபா ேதா
ய ெவ ைள கார
ெச பாக உட க
ள ெசவைல
ைரக

க ரமாக ெச
வய மற

ெகா
தா க . உ ைமதா ! மைல ச
கட கைர
ற எ ப ச யா
றெத
ைன
ெகா டா
ர .

வச தா ம
ைர
வ தா . 'ேகா க
வா ' எ
மைல உ
ஒ சாைல
ச வாக அைம
த .அ
பா தா ம ைர ைம
தைர ப
ஊ க

களா இ
ெத தன. அைத
பா
இ வ
னா க . ஏழைர
ம யாவத
ேளேய
அ கமா மைலைய ம
ட ெதாட
த . ர
தா க

ைல. அ
இர சா பா ைட ைர
ெகா
அர த

த தக க
ஏதாவ ஒ ைற ப
டலாெம
அவ
ைன
தா . ஆனா அ ப ெச ய

ைல.
அ ேக ேதா ட
ம ேதா
ெச க (ம தா ) ந றாக தைழ
இைல
பைத
ர வ த அ ேற கவ
தா . ைக
ம ேதா
அைர

ெகா
ம நா காைல
உ ள ைக பவழமாக வ
பைத க
ம வ
வய
அவ

.
அ பா இற த
இ வள காலமாக ைக
ம ேதா

ெகா
வா ேப
ஏ பட
ைல. அவ
பல தமான வா ைக கவைலகளா அ த ைன ேப வ த ைல.
அ பா இ தா கண
பாராம இர

ப எ
ம ேதா
இைலைய ைப ைறய
வா
ெகா

ெகா வா .
"உ
பவள
ெகா
அ த
"பா
ேபா

ைடய வ
ைகக
அ த அழ அ மா! அைர

ெகா . உ ள
த மா
ம தா
ற ெத ய ேவ
"எ
ெசா
அ வளைவ
அைர
டா தா ஆ

வாத
பா அ பா. ேகாைட கான ப களா ேதா
ெச ைய பா த
அவ
ேக ஆைசயாக இ த . உடேன சைமய கார அ மா ட
! உ களா
தா ஒ நா சாய கால இ த ம தா ைய ைறய ப
ெவ
ந றாக அைர
ைவ
க .ப
ெகா
ேபா ைக

ெகா
டலா " எ
அவ ெசா
ைவ
தா .

சைமய கார அ மா
தாக ேதா ம ைர
ப க
யாமேல ேபாட .

தா

அைத ெச வத
தக கைள அ

ைக ஒ த ேபா
.ப
ைவ
ெகா
த ர

ைக


,
ெண

"ைகக
ந றாக ற ப ற ேவ
மானா
ரமாக ேபா
ெகா
க ேபா

ேவ
"எ
, ர ைய , வச தாைவ
உ கா
உ ள ைக
, நக க
கா
பாத ைத
ம தா
கா

ஆடாம அைசயாம ப
ெகா

ெச
டா சைமய கார அ மா.
ேரா ம தா ஈர
ைகக
த . ெந ேநர
ேப
ெகா ேட ப
த வச தா

த கைள அ யாமேலேய ந றாக உற
ேபா
டா க .
ம நா காைல வ
ற ப த உ ள ைககைள
நக கைள
அழ பா
ெகா ேட
ர ப பத காக
தக கைள எ
ெகா
உ கா தா . அவ ப
ெகா
தேபா தபா கார வ
ம ைகய கழக
ைரேயா
ய உைறைய
ெகா
ேபானா . உைற கனமாக இ த . உ ேள இர
க த கைள இைண
அேதா தா
ஒ க த எ


தா கா யத
அ மா .

அவ ைடய க எ ெக ேக பர
எ ெக ேகா உ ள ம க
க வத
அவ
உண
ன. ர

றெத பைத
ெகா
ெப
த மன

அவள அ
ெச வ ைத
றா க எ பைத
அ த க த க
ைறய ெபா
.

யா பாண
இர
மாத க
நைடெபற இ

இல ய மாநா
கல
ெகா
ெசா ெபா வா வத
ர ைய அ
ைவ க ேவ
ெம
ம ைகய
கழக
கா யத ைய ேக
ெகா
த ஒ க த . நா
மாத க
க க தா
நைடெபற இ

ஆ ய ெப க ேபரைவ
அவ த
நா

யாக கல
ெகா ள ேவ
ெம
ேகா ய இ ெனா க த . ைத மாத மலாயா
ேகாலால

த ழ க நட
ெபா க
ழா
வர ேவ
ெம
ம ெறா க த
ேக
த . 'உ
ப ெத
இ த க த க
நா ம ெமா எ த ேவ
.அ ல
ேய அவ க

த ேய ப
க த எ
டலா . எ க எ ேலா ைடய அ ராய
இவ

ெகா ள ேவ
ெம ப தா . உட ைல ப
கவைல படாேத! இவ
கல
ெகா
அைட ற உ சாக
கலகல ேம உ உட ைப ேத
எ ப எ க க
. ேம
அைவ
எ லாவ

ெகா டா
ைமயாக இ
இர
மாத கால ஓ
உன

ற . அ ேபா ெம
ைன ேற . இைவக
கல
ெகா டா உன
ம ம லாம நம கழக
ெப ைம ைட ற . 'பா ேபா ' (ெவ நா
பயண
அ ம ), ' சா' த யவ
ண ப ெச ய ேவ
ய தா க
இவ ேறா

ேள . அவ ைற ைற ெச
ைகெயா ப
அ ேகேய
அள
உன
ைக பட

உட அ
னா ம ற ஏ பா கைள நா க கவ
ெகா ேவா . இ த
ச த ப கைள இழ க டா . ந றாக
ெச . இ த க த ைத எ
வத
னா
அ சக
உன ேகாைட கான
கவ ைய ெப
ெகா ேட ' எ
கா யத
அ மா எ
இ தா .
இர
ைற அ த க த கைள

ப ப தா
ஆ தா . க ைமயான
ன கண

காக
எ ணாக
அவ
தைன ஒ
ைமயான
வராம
ழ ற .

ர . தைன
ைட ைட காத ேபா

'வா

ேபா உலக


மண பர
ழ க டஉ க
ர தயாரா

ேவ
'எ
எ ேபாேதா அர த ெசா
தைத , அ ேபா தா அவ
ம ெமா
யைத
ைன தா . இைத ைன த ேபா அவள மா ைள ெமா
ேபா ற இத க
ந ன ெம னைக ெம ெலன ேதா
மைற த . அ த சமய
தா வச தா வ தா .
"எ ன அ கா, களாகேவ
ெகா
க ! எ ேக ெகா ச
ழ ைகைய
க .
அளெவ
ெகா
ேற . ' ஸ ' காக
தா வைளய கைடக வ
றன. நா
ேபா வைள அ
ெகா
வர ேபா ேற . உ க ைக
அள ெகா
களானா
வா
ெகா

ேவ " எ
அள பத காக ப
ைல
ெகா ேட ர


அம தா வச தா. ர அவ ஆ வ ைத ம க டா எ பத காக த
ழ ைகைய
னா . ம ச ெகா ைற ற
அ த வன பான
ைக
ெவ ெணைய
னா ேபா ெம ைமயான ெவ
ற உ ள ைக
வ இர ன
ப தா ேபால ம ேதா

வச தா ேக ெபாறாைம
வ ேபா அழ ெபா தன.
ஒ ெவா

ஒ பவழ ம யா
டா ேபா ம ேதா
ற ப


.
"உ க

ைக

ந றாக ற ப

றேத அ கா! இேதா எ

ைகைய பா

க ! றேம

ப ற
ைல" எ றா வச தா. ர
அ ப ! ம தா ப றா " எ

அைத ேக

ட . " ல ேதகவா
ெகா ேட ெசா னா அவ .

வச தா வைள கைட
ற ப
ேபான


ைன களா
ழ ெப றா .
க கைள ெம ல
ெகா
அர த ைடய க ைத மன
ைன தா . க

உ வ ைத தா
ற த க களா பா க
.க
காத உ வ ைத க கைள
ெகா டா தா காண
. க கைள
ெகா

இ லாத உ வ ைத மான கமாக
காண ய வத
தா
யான ஆ ற என ெபய ைவ
றா க . இ த
யான ஆ ற
எ ேலா
அைமவ ைல. ஆ ர
ஒ வ
அ வமாக
ைட ற ஆ ற அ . ர
இ தஆ ற அ க .இ
ட க கைள
ெகா
அ மா
க ைத ைன தா
ைன த ட அ
ேபா அ ப ேய அ மா
க உ ெவ
ேதா
. அ பா

அ ப தா . ேவ ப ட க
ள பல பல
கைள ப
அ வளைவ
ைன ைவ
ெகா
ற அ வா ேபா
க கைள ைன ைவ
ெகா
மன
ேளேய
அவ ைற

பா
அ தச
ளவ
ர .
ஒ ய
மல த க க
, நைகய
இத க
,
நா மாக அர த
அழ
க அவ ைடய
யக க
பா
ெவ ைம
ேபா
த ைன , த
யாத அர த
இத
இளநைக ஊ வ
ற . வ
ெமா
மல ற .

ைமய
டஎ
உ ெவா
ேதா
ய .
ைப
ெகா ள
மல வ ேபா அ த வா

" ர ! உலக


ைடய கைழ ,
ற தத
நா
கைழ ,
பர வத
ற தவ " எ
அவைள ேநா
றா அவ . 'என
அ வள ச
உ டா?' எ
மைல றா அவ . "உ ைன ப
ைன
ெகா
பைத கா
உ ஆ ற ெப தா .
வாசைன
ெத யா " எ
றா அவ .
ெந

ைத
அழகான வா ய க

அழகான
அழகாக உைரயா


தா அர த
ெசா தெம ப
றைம
அவ
ேக ெசா த ேபா
.

ைல.

"அர த ! க

தா . எ ைன ப
என
எ வள அ கமாக ெத ேமா
அைத ட அ கமாக உ க
ெத
ற .
வாசைன
ெத யா
ற . நா
வா? அ ப யானா
க யா ? அ ப பா! எ தைன ெப ய
காரராக இ

க ?
ல வா ைதக
,
ய வா ைதக
இ வள அ த ைவ
ேப ற
ைதைய க
எ ேக க
க ? க க ய லவா? எைத ேம சாதாரண க களா உ க
பா க
ெத யா . சாதாரணமாக ேபச ெத யா ! சாதாரணமாக ைன க
ெத யா !"
ர க கைள

பா தா . எ

வைரேய அைட
ெகா
ெப ய ைல
க ணா . அ
ெத வ அவ ைடய அழ தானா? எ ெண ரா
தா .
தைல
ேபா
தா . க ேமக கா
தா ேபா
த தைர ைன ெதா ற . அ த
ெப வச தா ைளயா டாக ஒ

ேராஜாைவ ப
வல ப க
கா
ேம


ெசா
தா . அ த வ


எ பாக ெத த . ர இன
யாதெதா
ைப உண தா . தா இ தைன ெப யவளாக இ வள அழ கைள ைற

ெகா
எ ேபா எ ப வள ேதா எ
அவ
ேக மைல பாக இ த . தன
ெத யாமேல
தா வள
பதாக அவ
ேதா
ய . மன வளர

ெப க
உைழ
ப த
கவைல ப ட
அவ
ைன
தன. உட ைப ப
அவ
ைன த ைல;
கவைல ப ட ைல. ஆனா மன ைத
அ ைவ
ேபால அ
வள
ெச ைமயைட
றேத! அவ படாத கவைலைய தாேன எ
ெகா
வள த ேபா
வள
வளமா
றேத. ெச க ேவ
ெம ற ைன
லா
டா
ஆ ற கைர மர
தானாக ெச ப ேபா த உட ெச
பைத உண தா அவ .

ச பகால
, அ பா
ைன கேளா இ வள
ஏ ப ட ைல. உட ைப
கால
யாகேவ இ
வள
றா ' எ

அவ
நர க

மற

மைற
இ தைன ெப ய க
த ைம
த ைன பா
ெகா
ெபா தவைர
அ பா

த ைன ைன
ெகா
இ த க ணா .

ப ப
றா ! ெபா
கைள சமா
எ லா தமான
ப நாத கைள
ேக

ைல. த
ைடய உட ைப ேபண ேநர
தா அவ . ஆனா உட
அவைள மற

ணா
இ தைன

வா ேப அவ
உ கா
, 'ஆ
' ெசா ன
றா அவ . 'அ ப இ ைல?

றா . வா ைக ைண
றா . ஆனா அவ றா
ெகா
, ேப
ேநா க

த ைனேய

ைல.

க ணா
உட ைப க
ெகா ேட மன
தைனகைள கா ப
கமாக இ த .
சைமய கார அ மா வ
'ம
சா ட ேவ
ய ேநர ' எ
ைன ப
ய ேபா தா
ர இ த உலக
வ தா . ம ைர
அவ உட ைலைய ப ேசா
கா
மாற ேவ
ெம
ய டா ட , ஏேதா 'டா
' க , மா ைரக எ லா
ைறய ெகா

தா . பழ க , கா க , ைர, கா
ன பா எ லா
ைறய சா ட
ேவ
ெம ப
அவ

தஅ
ைர. டா ட அ
ைரக
ஏ ப
ர ைய
கவ
ெகா
ற ெபா
வச தா ட
சைமய கார அ மா ட
ட ப
த .

உ ேள ேபா ம ைத சா
ம ப
சா
நா கா
ெகா டா . கட கட
ெந ெதாைல
பயண ெச
, ஆ ற ேவ
ெசா ெபா
கைள, ஏ
ெகா ளலாமா ேவ டாமா எ பைத தன

எவ டமாவ கல தாேலா
ெச தா ந றாக இ
ெம
அவசா
யஅ த
அ தர கமான
ேதா
ய .

இ த சமய
அர த அ
இ தா அவைர ேக
ெகா
ெச யலா .
ைடய கா ய கைள

உ ைமைய
அவைர ந
ெகா
டலா எ
னா அவ . அ த கணேம அவ
இ ெனா
ைதயான ைன
எ த .

'இ த அர த ட அ ப எ ன ஆ ற இ
ற ? என காக நா எைத
தா
அ த
தைன

எ உட
ெந
ச பா ப
ெகா டவ ேபா இவ ஏ
ைன

றா ? அர த எ
ைடய ஊ
,உ
, அத
ற உண
எ லாவ
க எ ேபா கல
உைற
க ?எ ப
கல
உைற
க ? நாேன ெத
ெகா ள
யாம என
ேள வ
ந லன
யன

ண ப எ ைன

ைவ
கேள!' எ
த ைன தாேன ேக
ெகா டா . 'ஆ
ெப

எ ண க
கல
அ த உண
ைய தா
ெம
த . மல
'எ ேபாேதா ஒ
ெபறாம அ
எ கைள
எ க
இ ேபா அவ

உ டா
ெத க ேப ண
இ த அர த ட நா கா
ற தாமைரைய ேபா இதய

யாக க க பா ைவ
றா கேள,
ேறேனா' - இ ப
ைன தேபா

ஏேதா ஒ உண
க த .


இ த அர த
நா

பறைவகளாக இ
காத ெவ
ேறாேமா? எவனாவ ெகா ய ேவ வ எ கைள அ ெப
ெகா
கன கைள

டானா?' - தாப எ
ற உண எ னெவ
தாக
த .

மைல
த ெம கா
இதமாக
சா
நா கா
ேலேய க ணய
ெச
'எ
ைடய மன ைத என
ெகா ேட அர த ட
உண தா .

ய !எ
டா

ெண ரா ய அ
இ ய ைன கேளா
ர . அ த மைல ெதாட கைள கட
ஓேடா
ெகா
க ! க ெப ய
ட 'எ
ட ேவ
ேபால ேதக
இதய
ஒ த
ைப

அவ எ வளேவா ப
றா . அவ ைடய இதய
ப களா ப வ ப
ற .
அ ைப
ட அ தர கமாக ைவ
ெகா ள ெத தவ அவ . ஆனா இ ேபா இ த
கண
அவ உண
ற தாப த
ைப எ த ெப
, எ த கால


யாெத
அவ
ேதா
ய . ஊ ஊராக ெபா ப
ெசா ெபா

,
அைல
ெகா
த கால
அவ மற
த அ ல அவைள மற
தஇ த த
கா த மர
ெந
ேபா இ த ஓ
இ த த ைம
அவைள வா
றேத! ம த க
ம த களாகேவ இ பத
காரணமான ல உண
க உ
. அவ ைற ெவ

எ ைம அ லெவன அவ
ைன தா .
பக உண
வச தா அவைள எ
னா . சா பா
த , ர ைய உ கா
வா

த வைளய கைள அவ

தா வச தா.
ைககைள மைற
'க

'எ
ைககைள ஜலதர க வா ப ேபா வைளய க நாத
டன.

தா
ெகா

,

"அ கா! இ த ேகால
க யாண ெப மா
அழகாக இ
க "எ
ெசா
தா வச தா. ர எைத மற க ய
ெகா
தாேளா அைத அ கமா னா வச தா.
உட
ெகா ள
யாம மன
இட ேபாதாம


றஇ த
ைப எ ேக ேபா
ெகா வ ?
ெகா வத
இட இ த ! இர
நா க

அைசவ ைல எ
தக கைள எ
ெகா

பெத

ட உ கா தா
தா ச , இராம
த , ேவகான த
ஆ ல ெசா ெபா
க , .இ.எ
க இவ
தைன உல
னா . எ . .ெவ
, ஷா ேபா ேறா
இ தன.
இர
எ ற

டாவ நா மாைல .இ.எ . ேஜா ன 'நாக க
கைட
ப க
க ெத லா அவ ஒ
ர ெகா தா . வச தா ஓ ேபா ைகெய


ச க
ர . தா
. ேஜா


கைத' (
ேடா ஆஃ
ேசஷ )
ேபா ஈ ப
த ேபா வாச
வா
ெகா
வ தா . 'ஒ

யமான கா யமாக அவைள ச
தர த ெகா
தா .

ைடய ைன க
எவ ைடய வரைவ அவ
அ தெம லா எ

ேப வத

ம நா

அர

தைன அ

வதாக' னா

ஏேதா ம ரச
எ ப
ட ேபா
ய பா

னாேளா அவ தானாகேவ வ
றா . தன காகேவ ேந

தா அவ . இரெவ லா கன க
னா .


.
றேதா இ த

ர ம நா காைல
ரேம ரா
வா
றமாக கா வ
ற சாைல
ேநேர
தக ைத ைவ
ெகா
உ கா
டா . அர த ைடய வர காகேவ அ
ேகாைட கான அ வள அழகாக இ
றேதா எ
அவ மன

ரைம உ டா

.


அவ த ைன அல கார ெச
ெகா
தா . தைல

ைக
ைவ
ெகா
தா . 'இ த அழ அல கார ஆைசகெள லா சாதாரண ெப க
அச
தனமாக
உ டாவ ேபா தன
உ டா
டேத!' எ
ைன
ேபாேத அவ
சமாக
இ த . ஆனா ஏேனா அ
அ ப ெய லா ெச
ெகா ள ேவ

அவ
ேதா
ய . லேமக ற
ெவ ைள
ேபா ட ைக த
டைவ ஒ ைற தைழய தைழய

ெகா
ேதாைகைய
ெகா

ேபா
தா
ர .
ப ெனா ம

அ சக அ ப

னா

தர

ைழ த .

கா ப களா கா ப

ைகக
வைளய க
, மன
கல
ெபா க எ
றா
ர .க க அ த
க ைத ந றாக பா
ஆவேலா அக
தன. இத க
அர த
காகேவ இ த
ைப
க ேவ
ெம
த ேபா ஒ ேமாகன
ட கார ேக ெச றா அவ .
மன ஆவ னா ேவகமாக அ
ெகா ட . ெந
க ள
ஐ க ைய

ைவ த மா
ப பர
.
கா
னா
தர இற னா .
கான த இற னா
அவ ைடய ெந
மல
த ஆைச
க உ
தன. ஏமா ற
ெசா லாம இ
டலாகாேத எ பத காக 'வா
க 'எ
வரேவ றா . "உட ெப லா ச யாக இ
றதா?" எ
சா த
"உ கேளா அர த வர
ைலயா? அவ வ வதாக அ லவா ேந
அட க
யாம ேக
டா அவ .
"வர
ைல! இ
ட . உ ேள வா!

; அர த வர
ைல!
தா வ தவ கைள 'வா' எ
க ய றவா அவ கைள
னா
தர
ட ,
த ெகா
க ?" எ

காைல
அவ அவசரமாக த ெசா த
ராம
வர ெசா
ேற " எ றா னா
தர .

ைன ெப
கா றைச ப ெந
கன ைகய ேவ
றா ...

யாய

ைடேய

21

ேபா

ப ேந

- கேழதப அர த
இ த . காைல
ற ப ற
ேநர
அர த பயண தைட ப
கா .
அர

கான த
தா ேகாைட கான
னா அ த த வ
காைடய ெசா த
ராம

லா
டா
ம த க இ தா க
அ தைன ேப
பைகவ க , அ தைன ேப
ச ைடக
ைற தவ க , ெசா
ேச ப

உலக
இ ைல எ
ைன பவ க
இளைம ப வ ப
, ெப ேறா ப
,
ேவ
ய அவ யமா ற .

ற ப வதாக
டா

உற ெகா டா
ெகா
ஆ வத
ெசா
. ேப
தா அவ க உற ன க , உ ைம ேலா
ேராத
அ ைய
ெகா டவ க ; தாயா
பண
ம யாைத ெச

த ர ேவ
. இ த அ யாய ைத ெதாட
அர த
ற தஊ ப
ெத
ெகா ள

அவ
ேநாயா யான
ற பா ஒ வ ஊ
இ தா . தன
அவ ஒ ந ைம
ெச த ைல எ பைத அர த உண
தா . த ைத


ஒ ெவா
சமய
ற பா ெச
ற ெகா ைமகைள, ேராக கைள, ஏமா
கைள அர த
பல ைற ைன
பா
ெகா
அைட
றா . அ த ெகா
காரணமாகேவ
ம ைர


ெப யவனா , தன ெக
ஒ வா ைவ வ
ெகா
ேன னா
அவ . அவ ைடய த ைத தாராள ைகயாக இ தவ , தான த ம க
வா இைற தவ .
ற பா க
, அநாவ யமாக கா கா ெசலவ க மா டா . அவ ய
காக

ேத
ெசலவ பா . வ
த மாக ஏ
ேபா கட வா னவ

ேபா அவ ைடய
ல கைளேயா,
, நைக ேபா ற ெபா
கைளேயா கட
ஈடாக ப
த ெச
வா .
கா வ
,

சாம வா
வா . அ பா நா
நா ைகெநா
ஏைழயாக
ேபா ெகா
த ேபா ,
ற பா பண காரரா மா
க னத இரக ய இ தா
எ பைத வய வ த
அர த ெத
ெகா
தா .
கைட
கால
அர த
த ைத
எமனாக
றவ
அவ
ற த த தாேன? எ ேலா ட
க ைமயாக நட
ெகா வ ேபா
ெகா ளமா டா .
தவ எ
,அ ண எ
த ைம ம க


ெகா


வசாய ெசல காக ல ஆ ர
அர த
த ைத. அ த ஆ
ைள ச
க படாததனா அவரா
ெகா க

ைல.
"எ ன இ தா
என
உட

ேச
ைவ
ெகா
ந றாக
றா
அ த மக
உ கடைன அைட
கால
ைள ச ச
ைல" எ
த ைய
ஆனா அவ ைடய த
அத
இண க
ம யாைத
ேப னா .
"ெசா னப வா ன கடைன ேழ ைவ
உட

ச ப த
ைல."

ைடய த தா . 'உட

ட நட
கடைம ப டவ அ லவா?'
கட வா னா

கடைன

தாேன அ பா! கட

ெச டாக
. எ ைன ேபா வா ைற

ைல .
ேற . அ வைர ெபா
ெகா . ஏேதா எ ேபாதாத
ேத
ேபா ெக
னா அர த
த ைத.
ைல. மைன ெசா ேக
ெகா
அ ண ட

ம ேவைல பா . பண

"ஏ டா! பண ேதா தா
ேக
ெகா
தவ எ
ப ணலாமா?"
"இெத லா எத

ணா

ற தாயா? எ ேனா
ற க
ைலயா? ெப
றம
ட இ லாம இ ப எ
ட க

ேப

? பண எ றா க

லாம

ைள ேப ைச

யா ."

அவ ெப ய மா . ேவ வ
லாம ேபாகேவ த
ைடய ெசா


த ெகா ச
ல ைத
ைல

கட ெகா
ந லவரானா அர த
த ைத.
அவ
அவ மைன
ெந கால
ைள ேப லாம கால த
ற த கைட
ெகா
தா அர த . ெச ல
ைளயாக வள தா க அ த
ழ ைதைய.
ற பா
கடனா மன ஒ
த ைத ல ைத
றேபா , அர த

வய .
ஓரள
ைன ெத த கால தா அ . உ
ஆர ப ப

றா வ ேபா
நாலாவ வ ேபா ப
ெகா
தா அவ . ஒேர ஆ
யாக
த ல ைத

அேத ஏ க
ப ைகயானா அர த
த ைத. அவ காலமான ன இ
அவ
மன

வ வாக ப
ற .ஒ
வர
ெசா லாமேலேய அவைன


அைழ
ேபா ெமா ைட அ
ைக ேநாக ெகா

காவ ைய ம க ெச
அ பா
ண ேதா
கா
அைழ
ேபான க

மற க இயலா . ெபா
ெபா

ெகா ேட நட
ேபான அ ைறய க
ைய
ைன தா இ ேபா
க கல
. அர த
அவ ைடய
ப வ
வா ைக
அ த ேப
அ மா
மரண . ப

வய
வனா ஆர ப ப
ட ப ைப
த த வா
தாைய
இழ
அநாைதயானா அவ . ச

ேவக
ஆழ
ெத யாம கைரேயாரமாக கா த
க ப ெச
டலாமா எ
ேபைத தனமாக எ
ழ ைத ேபா வா ைக
னா அநாைதயாக
றா அர த . எ ப யாவ வாழேவ
எ ற ஆைச , எ ப வா வ எ ற மைல மாக த
த உலக ெத யாத இ த
உ ள .
ஊ கார க ைடய ப

ற பா
கால அவைன
ைவ
ெகா டா .
ெகா ைமேய உ வானவ . "த ட ேசா ெகா
ெகா
றாேய கட காரா!

ேசா
ேவைல ேவ டாேமா! இ த எ ைம மா கைளெய லா ந றாக ேம
ெகா
வா"


ட ேபாக டாம த
மா ேம
ற ேவைலைய அவ தைல
க னா ,
. மா கைள ேமய
வய வர க ேல அம
ப ைச
ைளயா ய அவ மன த
அட க
அ த நா க கண லட கா. "அ பா! அ மா! எ ைன ஏ இ ப
அநாைத பயலாக இ த உலக
ெச
க ?
ட அ வா க ,
ற பா ட
வா க மா
ேபா க ?" எ
தன
தாேன
அவ ெநா த நா க தா
எ தைன!

ற பா
ழ ைத ைல!
த உற வ
ெப ஒ
ைய
ேடா
அைழ
ெகா
ைவ
வள
வ தா . அர தைன அவ க
ைள
ழ ைதயாக எ
வள க
ைல. மா
ெகா ட ேல மா க வளர
ைலயா அ ப அவைன
டா க ! அவ மா
ெகா ட ேலேய சா
டா . அ ேகேய ஒ
ைல
உற னா .

மா ப
ெகா
ேபானா . ஒ நா மா கைள ேமய
அவ
தக ப
ெகா
டதா , ப க
ெந வய
ஒ ப கமாக மா க வா ைவ
டன.
வய கார
ற பா ட ேபா ெசா
டா . சாய கால அவ ேம ச


க பாராம அ
டா
ற பா.
வா
வராத வா ைதெய லா
ெசா
ைவ தா . அ
தா அவ ைடய க க
, மன
ற தன. இ , இ த
தா
இ க
டா . இ க
யா . எ காவ ஓ ேபா
ட ேவ
எ ற
அவ
உ ள
உ டா
. இர எ ேலா
உற ன
தன
ெசா தமான இர

ச ைட,
கைளெய லா

ெகா
இர
பாைத வ யாக நட க
ஆர
டா . பய கரமான இ
த டவாள ைத
சரைள க கைள
மா
ெகா ேட ழ கா
ரா
காய ப வைத ெபா ப தாம நட தா . ம ைர
ழ ேக இராேம வர ெச
இர
பாைத

ம ைர
ப ென டாவ ைம
உ ளஒ
ராம
தா ம ைரைய ேநா
அவ
ற ப
தா . ஏ ? வா ைகைய
ேநா
ற ப
தா எ ேற றலா . அத
அர த இ ைற

ற அர தனாக
மா வள த
ப க
, ேவதைனக
ைற த கைத. உைழ னா
,த ன
ைகயா
அவ வள தா . ப தா . காைல


வைர , மாைல


ேம
ஓ ட க
ேட
ன ேவைலேயா, ச ைளய ேவைலேயா எ
ைட தா
பா தா . ம ைர
இர
ைலய

அ த நா
' ம லாச ' எ ற ெப ய ஓ ட இ த . அத
தலா த கமான ம த . அவ த ஓ ட
ேவைல பா
ெகா ேட ப

ப க
அவைன அ ம தா . ஓ ட

இர
ைலய
ேம


உய ைல ப
ஆறாவ வ
ேச தா அர த . அவேனா ப
ற மாணவ க


ேம அேத ஓ ட
உ ண வ வா க . அ
ைக மாக
ேமைச ைட க
ெகா
அவைன க
ேக ெச வா க . ப காச ப
வா க .

ேல அவ
'ேட
ன ' எ ற ப ட ெபய . ப ைல க
ெகா
இவ ைறெய லா ெபா
ெகா டா அர த . ல நா க
உைடமா
ெகா ள
ேநர
கா . ஓ ட
ேவைல ெச த அ
க ப த உைடேயா ப

ஓ வா .
ல ஆ ய க அவ ைடய ேதா ற ைத பா
ஏளனமாக நைக பா க . ைபய க , "ேட
ேட
ன , த
உ ைன '
'ப
ேகாடா!" என

ேக ேப வா க .

வய
இ பதாவ வய வைர உ ள கால அவ ைடய வா ைகைய
க ைமயான உைழ னா மல
த கால . ேகவலேமா ஏளனேமா பாராம அவ உைழ
த ைன
வள
ெகா ட கால அ . ெத
ெத வாக
னச ேப ப கைள

ைட
க ஷைன ப
ச பளமாக க
றா . அ சா
தா ம
றா .
ேவ ஒ ேவைல
ைட காத இர ெடா சமய க
ைட
ைட ற
ைய
ெகா


தக க வா
றா . அவ ைடய வய
அ ப அவைன ேபா
உைழ
வ வ எ ப எ ேலா
யாத கா ய . அவ
வாதமாக
வ தவ .
இ த இளைம அ பவ க தா வா ைகைய ப ய ஞான ைத , உய த ல ய கைள ,
அவ மன
வள
தன. ஏைழக
ேம இர க
ச க
ர ைனக
அ தாப
உ டா ற ப வ
அவ மன
ைட
றெத றா , அத
அவ ைடய இளைம
வா ேவ காரண . 'உ லாச
இளைம
ெகா

க ேபா
ற வய ேலேய
உைழ
த ைன உய
ெகா ள ேவ
' எ ற தாகெம
ம ைர
ஓ வ தவ அவ .
அ த தாக த

ேப அவ
வாத தள த .


அைழ
ேபா
வ த
ேம ைல


அவ ைடய த ழா ய ஒ வ அவைன னா
அ சக உ ைமயாள ட
பா ெச த , அவ அ
ேச

றைமயா
, ேந ைமயா
கால
ேபா

ைற தைவ. தா
ைன தப ேய உைழ
டைத ைன
ேபா அர த ஆ ச ய ெகா வா . த ைன

ேபா றவ க

காகேவ, 'எ
ெச


ேகாைட கான
த இளைம வா ைக
அவ ைற ைன க

யஎ
றாேரா எ

யா


ைன

ற ப ற ேநர
ஒ ெவா ப
ய அ த த தா .

பஎ
ைன
அ த த
ர க ேபா

யா

ய ஆக ெப
'எ
ெகா வா அவ .

வ தேபா
ப க
ைற த
ைன வ த அர த
.

" ற பா இற
டா ! உடேன ற ப
வர " எ ப தா த

த வாசக .
கைட
கால
அ த
ற பா
யா யா ப த ப ைகயா
டா . த
ற த

எவைரயாவ த

ெகா ள ெச
ெசா க எ லா ைகமா
டாம
பா
ெகா ள ேவ
ெம
பக கன க
ெகா

அவைர
ெகா
இற
ேபா
தா . த யாக ேநா ட
ராம
ேவதைன ப
ெகா
த அவ ைடய
கால
டெத
இேதா இ த த ெசா
ற . அர த ம ைர
இ ப
ராம
உற ன க
ெத
.
ைமக
, பண தாைச
ைற த அவ கேளா
ெந
பழகேவ இ ேபா அவ
அ வ
ஏ ப
த . 'இ த த ைய ெகா த
உற ன க எ ன ெபா
எத காக அவ ைடய ெபய
ெகா
றா க ' எ ப
அவ
த .
அவ
ேவ வா இ ைல. 'அவ ேபா தா ெகா
ைவ க ேவ
. அவ தா அ
அ த ப ைச
ைள வய
அவைன அ
ர னா . அவ ர
ரா
டா இ
இ ப ஆ

யா . அவ
ற பா ,


ய ெகா ைம
தா
அவ
'வாழேவ
,த
ய யா வளர ேவ
' எ ற ைவரா யேம உ டா
.அ த
ைவரா யேம அவைன வள த .
'ம ப
அவ ைடய
வா ப ைய
ப ைல' எ ற ைவரா ய ேதா அ
அவ

தா . அ த உ
யான
வாத
பயைன இ
அவ அைட
டா . ஆனா
ற பா ஊைரெய லா ஏமா
உற னைர வ
ம றவ க எ லா ஏைழயா ப
றைர
அழ ெச
பண
, ல
ேச தாேர, அத
ைளைவ அைடயாமேல ெச
ேபா
டாேர?
சாவாவ ந றாக வ தேதா?
ேநாேயா எ
நடமாட
யாம
ண ேவதைன ப ,
'நா
ைர
சாக ேவ
'எ

சா
ஏ க ெச
வ த சா அ லவா அவ ைடய
சா ? 'ம த க எ னேவா பண தாேலேய எ லா
ைறேவ
ெகா
ேபா
டலா ' எ
பா
றா க . பண ஓ அழகான ெசா பன . கன எ தைன அழகா
தா
ைர

ெகா
தா ஆக ேவ
. இ லா
டா
ற பாைவ ேபா ஆக
ேவ
ய தா ' எ
த ைய ப
ைன
ெகா டா அவ .
ற பா வா ைவ
நட ய த ைத
பா
தக ப
னா ேபா
ெகா ட த ைத
ைன தா அர த
ப தாபமாக இ த . த வ தேபா
னா
தர
கான த

இ தன . த
ெச ைய அவ க


ெகா
தன . 'ஏற ைறய
இல ச பா ெசா
கார இற
ேபா
றா . அ வள
உ ைமயாளனாக ேபா ற
இவ ஏ இ ப ஒ பரபர
அைடயாம மைல
ேபா
ெகா
றா ?' எ
அர தைன ப
ைன தா க அவ க இ வ . இ த இல ச பாைய
ெசா ைத

தா அவ க
ைன க ேதா
ய . அேத ெச வ னா அவ ைடய த ைத அ தா
எ பைத , அவ அவம க ப
ஓ வ தா எ பைத
அவ க
ைன க
ைல.
அர த
க க ைமயாக மா ய .

"எவனாவ அநாைத

ேபா ற மா
ேகா தா ெகா
ேபா
ேபாக
. யா
ேவ
இ த நா கா ?" எ
த ைய
ெத தா அர த .
னா
தர தா அவைன த யாக அைழ
ெச
ப வமாக உபேதச ெச தா .
"அேட அச ! மரண எ ப எ தைன ெப ய கா ய . அ
ேபா
பைழய ேகாபதாப கைள
ேராத ைத
கா
ெகா
கலாமா? ேபசாம நா ெசா
றப ேக ! இ
ேகாைட கான ேபாக ேவ டா . நா
கான த
ேபா ெகா
ேறா .
ற ப

ராம
ேபா
ற பா
கா ய கைள நட
வா. இ லா
டா எவனாவ
றாவ
ைற தாயா கார ெகா
ேபாவா . அ த ெசா
உ ைக
வ தா ந ல
கா ய
ெசல ெச ேய . அத காக ஒேரய யாக ேவ டா எ
க கைள
ெகா
ெவ பாேன ?" எ றா னா
தர .
"அ த
ெச
"ெச
ப வா

வா ப
றாேர அவ !"

கா எ

ைவ க ைன கேவ

க ேம, அ பா! அவ ைடய பண ைத ந ல கா ய
ேட
."

,

ப அ தைன ெக த என

ெசலவ

அ தைன

எ ென னேவா சமாதான கைளெய லா எ
ெசா
அர தைன வ
ெகா
வ தா னா
தர . காைல
அ த ேநர
ச யாக இராேம வர ேபா ற இர
இ த .
கான த
அவ
அர தைன கா
ெகா
ேபா இர ேல

ைவ தா க .
ேவ டா ெவ பாக
ற ப
அ ம சட க ெச ய ஊ
ற ப டா அவ .
ேபா ேபா இர
அவ மன பைழய
தைனக
ஆ த . ைன கேள ெப கா றாக
மா அ த கா
ெந
ைடேய
தைன கன ெகா
பா
ட பர
.
எைத எைதேயா எ
ெகா
பயண ெச தா அவ .
' னா
தர
,
கான த
ேகாைட கான ேபா றா கேள! அவ க ெசா

ேத த
கஒ
ெகா
வாளா? இ த சமய
இ த ெப ய கா ய
இண கலாமா, ேவ டாமா எ

ெச ய எ
ைடய க ைதய லவா ேக பா ?
பா கலாேம எ ைன ேக
ெகா
ெச றாளா? அ ல
னா
தர
வர
ெசா
ய அள

ெகா
றாளா? இ த ச த ப
நாேன ேபா அவைள ச
ந ல ெக ட இர ைட
ேத த
கலாமா
கலாகாதா எ
மான ெச தா
அவ
ஆ தலாக இ
.த
நா
கான த
ற ப
வ வதாக தா
ெகா
றா . நா இ ேக இ த
ழவ
ெகா
ைவ க வ தா
. எ ைன
எ பா
ெப
ஏமா றமைட
பா
ர 'எ
ைன தா அர த . எத ேகா
ஆைச ப
ெகா
அநாவ யமாக
ர ைய ேத த


னா
தர
ேம ேகாப தா வ த அவ
. 'நா எ ன ெச ய
? எ னா
தம
அவ ைடய
இ த எ ண ைத த
ட ய ேற .

ைலேய?
வாதமாக
ேவட
ெகா
ேபா

ைவ
பா

ெச
ெகா
டாேர' எ
த மன ைத
ேத
ெகா டா அவ .
இர

இற
அவ
ராம
ேபா ேச த ேபா காைல ஒ ப ம
ேம

ட . உற ன க அவ வரைவ எ பா
ெகா
தா க . இர ெடா வயதான
பா மா க அவ ட ேபா யாக அ
ெகா ேட

சா க வ தா க . ம றவ க
ச ரதாயமாக அ ைகெய லா இ லாம வா வா ைத , " ற பா காலமா
டாேர த

!"


ெதாட
அ க .

சா

தா க .

சா

தவ கைள

சா

ேதாெம

ேப ப

'க த பாட
ச யான ைட வ தா
வ எ தாத கண

சம தா
ெச வா
அறவ
ஈ ட படாம ேவ வ
க ப
தா வ எ
கண ைக ேபா அைவ ம

ற ' எ பைத அ
அ ேக
ற பா
சட ேல க டா அர த . உ
ந லவ க யா
மயான வைர ட உட
த ைன ப
ட ல ஊ
ேகவலமாக ேப
ெகா டதாக அர த கா
வ த . ேந
ேக
ப டா . "பண அ லவா ேப ற . இ த ைபய அர
இ தைன பா ப
ேச
ைவ தா க
பய " எ
அவ கா படேவ ஒ வ
அவ
தாயா
ெபாறாைம.

யவ க

தா

. ெச வ
தாத
ஈம
வர
ைல.
தகவ

காகவா
ெசா னா .

"எ னேவா ேராத ! அவ ெகா
ேபாட வரமா டா எ ேர. ெசா
ஐயா! ெசா ! நா
மா
ஓ வ
றா பா " எ
ேவ ஒ வ ேப ய கா
த ேபா அர த
மன
ப ட . 'த ைன ப
இ வள ச வ சாதாரணமாக ம
றா கேள அவ க ' எ
தா , அவ வ
னா . ேகத
(அ ம
ைய) ம ைர
இர ெடா உற ன க

தா க . அவ க
ஒ வ ம ைர நக
அர ய வ டார
ெச வா
ளவ . வய
தவ .
ட நா க அ பவசா . ஈம சட
மயான
வ ேபா
அவ
ய ெச
அர தைன
ைக

ட . அவ பரம ரக ய எ
ைன
ெகா
த ெச ைய எ ேலா

அவ ெவ
பைடயாக சா தா .
"எ ன பா த , உ
ெச றாராேம? உன

தலா
ெத

அ த ெப
ேம?"

அவ ைடய ேக
எ னப
வ எ
னா . அவ வா லாக
யமான ெதா ெச

ைய ேத த

அர த தய
ெவ வ த .

ைவ க ஏ பா

யேபா அவேர ேம

" னா
தர இ
எ லா ெக
கார தா அ பா. வர ெத
தா ெச வா . ஆனா
என
ெத தைத ெசா ேற . எத
அவ கா
ேபா
ைவ. அ த ெதா
ேபா
க ைமயாக இ
ேபா
ற .
ம டப

தக கைட கார இ
றா .
ரட , எத
தவ , அவேன
க ேபாவதாக ேக
"எ
அவ
ெகா ேட வ த
ேபா அர த
ேக ம
, "யா தா தா அ த
தக கைட கார ?" எ
ேக டா . அவ
ச ேதக ச யா
த . அவ க
ேரா யான அ த ஆ
ெபயைர தா
ழவ
னா .
'அவ

ரமாக ேத த
இற
இ பதாக ' அவ
னா . அ ேபாேத ற ப
ேபா ேகாைட கான
அவ க
இ ெச ைய அ
ட ேவ
ேபா
அர த
உ டா
.

வா ய ப ைர க டேபாெத லா
வா ேன ப
னா இைள ேத
ேதா ர
ப யறா அய த

யாய

22

ெவ றைர க
ள பைத ேத

யா வ
ேறாெர
ேந ற க

ேத

மா களா ஏைழகளா ெந
இைள தவ தைம க ேட இைள ேத .
-

பா


ெத
தப அர த ேகாைட கான
வர
யாம ெசா த
ராம
ேபாக ேந த காரண ைத த

வ தா னா
தர . அவ வராத அவ
ஏமா ற அ
பைத க
கமாக அவ
ெகா டா . அ த ஏமா ற ெவ ேய
ெத
டாம அவ
எ வளேவா றைமயாக தா மைற க ய றா
னா
தர
அைத த
ைமயான பா ைவ
அ வள எ தாக த ப

ைல. ெப , இரச
ய க ணா ைய ேபா றவ . த
ப ற அ ல ப ற எ த உண
சாய கைள
அவளா மைற க
வ ைல. மற கேவா ம கேவா ட
வ ைல.
"ம ைர
ம கேள வ அ மா , ெச ல , எ த ைக எ ேலா
க தாேன?
தத
நா கர அ சக

காக ேவைல ெச றானா? அவ

இ லாத சமய
அ சக ைத த ேய ேபா

க ? அ ப எ ன அவசர ?" எ

ஏமா ற ைத மைற க ய றவாேற சா தா , ர .
"அவசர தா ! இ லா
டா இ ப உடேன ற ப
பைட ேபா
தா வ த ேநா க ைத அவ ட ெத

ெதாட

ளமான


கபாவ மா ய . ெந
தைன ழ க
த . அவ
ஒ ப
ெந ேநர
ெகா ேட உ கா
தா அவ . ெபா

ேயா
கால
இவ


ற அழ அ ேபா வ
த .
கான த
னா
அவ ட
எ ன ம ெமா வர ேபா றேதா எ
ஆவேலா எ பா
ெகா
உ கா
தா க .

றாம

வ ேவனா?" எ
தா அவ .


தர

"ஏேதா ெத வேம பா
'இைத ெச ' எ
ன மா
த ெசயலாக எ மன
இ த
தைன உ டா
அ மா! அர த ட
இேதா இ த ைபய
கான த ட
ெசா ேன . அர த

ஏேதா தைட ெசா னா
ஒ வா ச ம
டா .
கான த
ற எ
. ேவ
தமாக ப
ெசா
டாேத.
சாதகமான ப ைல தா உ

நா எ பா ேத " எ
அவ ைடய
தைன த

எ வ
மா
டாதப அர ெச
ெகா ள ய றா னா
தர .
ர அவ ைடய க ைத ஏ
பா
ெம ல நைக தா . நைக
னா ெபா
ைற
த . "எ ைன இ த மா

மா
ைவ க ேவ
ெம ற எ ண உ க
எ ேபா ேதா
ய ?எ ப
ேதா
ய ?"
"இ

எ ன மா இ
ற ? உன
தா அர ய
அர ய தா உ ைன ஏ
ெகா ள த
ய றதா? இத
ேவ
யவ தாேன !"

ஈ பட த


,

ைலயா? அ ல
ேன ற
அைடய

இைத ேக

இத ஓர
நைக
த . உ ேள க
உ டா ற கால
பழ க
ேம ற
ேம ஒ வைக வன , அைத ேபால தைன க
அவ
க ைத
அ தமா
த . எ ேநர
எ ேகா எைதேயா, யா ட
ேதா ேத
ெகா ேட இ ப
ேபா ற அவ ைடய அழ ய க க
உ ள
தைன க

ெத த .

ய அ பவ க ஏ ப
ேபா வா ைக
ஒ ைற ட ஒ
ெப தா
ெகா

ற .
'இ
ேமேல ேபாக ேவ
,இ
ேமேல ேபாகேவ
' எ ப ேபா ேமேல ேபா ற
ெவ ேப தனமாக ப
ெகா
ற . அ த ெவ
ஆளா
டாம


ெகா ள
ேவ
ய இட
தா அ ேபா
பதாக ேதா


.' த
ெகா ள
ேவ டா . அ
ஈ ப
'எ
மா
ட பா
றா னா
தர . 'மா
ெகா
டாேத! த
ெகா ' எ ற அவ உ
ண . இர
எைத ெச வ ? எைத ெச யாம
இ ப ?
"அ கா! இ
பத
ெப
ேன னா ஏைழக
ெதா
க ெச யலா " எ
னா
கான த .

தய
வத
அனாைதக
னா
தர

எ னஇ
ற ? க
ைற
ள இ த நா
ஆதர த
ைற

இ தவ
ெவ
எ வளேவா
அவைள ேநா

அவ
அவ ப
ெசா ல
ைல. ேம
தா . அ பா இற
ேபாவத
இர


ன அவ ைடய வா ைக
க த ஒ ச பவ இ ேபா அவ
ைன
வ த . எ வள ெப ய வா பா
தா
அ த மன
ஏ கா
டா அைத
இழ
த ைம அ பா

. ெந
உர தா அவ ைடய வா ைக
அவ
ேச
த ெப ய ெச வ . எ த யாபா
பண உத ைய அ பா
மரண
அவ ஏ
ெகா வத
'ெச 'ைக

னாேளா, அ த யாபா ைய த
வா நா ேலேய சமாக ம
வ தா அ பா. 'அ பாதா ெச
ேபா
டா , அ பா
த மான இ
இ ேக சாக
ைல' எ
இ மா ேபா எ
அ த பண உத ைய ம

ைவ தா அவ . இற
ேபாவத
இர டா

அ பாைவ அர ய
ைற
ஈ ப மா ேவ
ெகா
தாேம பண உத ெச ய
வ தா அ த யாபா .
அ ேபா அவ
அ பா

ய ம ெமா


ைன
த .
"நா உ க

ெசா
ெகா
ேற எ பத காக க என
ைழ க வ
ெசா
ெகா
களா? நாைள த த
ப பத

க இ
வ தா ேபா
என
வா ைகைய க
ெகா க ேவ டா " எ
ெசா க
க ைம

மாக ப
ெசா
டா அ பா. அைத ேக
அ த யாபா ேம
னா . "நா
ெசா வைத தவறாக
ெகா
க . இ வள ப
ற க வா ைக
அத ேக ற வச கைள , ெசௗக ய கைள
அைடய ேவ
ெம
தா இ த வ ைய
ேன ."
"ஒ ெசௗக ய
ஒ வச
இ லாதவ க
எ லாேம ெசௗக யமாக
வச யாக
தா இ
. 'யாைவ யா
இ லா
இையயாதேவ' எ
எ ைன ேபா றவ க
காக
ெசா ன ேபா க ப ெசா
ைவ
றா . ஐயா நா ஒ
வாழ ஆைச ப றவ .
ந லவனாகேவ வா
ட ைன றவ . க ெசா
ற ேபா
ேன ற ெபற

,

வ லவனாக இ க ேவ
. எ ைன ேபா ந லவனாக ம
இ தா ேபாதா . இ

ட இ த ேப ைச எ கா க " எ
வ ைமயாக ெசா
ம தா அ பா.
ைளகைள , வ கைள

ேம ேநா
ெந தா வள
சா
ேத
மர ேபா
லைர ஆைசகைள உ
உய த
ேகா க னா உய
றவ அ பா. அவைர

ைன றேபாேத த உ ள
தமா
டைத
ர உண தா . க
வ பைற
ெசா ெபா

கான ெபா ேமைட ,
, ப பைற
, எ ேக
றா
, எ ேக
இ தா
, த ைம
ெகா
ைம


ெகா
ப ேபால
ேதா றம
தா அ பா. மேனார
த தா
ற இட
நா ற
ெந ெதாைல
மண ப ேபா த ைம

ைடய
ைலைய
கா
றவ க மன
ட மண பவ
அவ .

அ பா
னா

ைன , உ ள
உ டா
தர ைத ,
கான த ைத

ய உர
ேநா


எ ேர உ கா
யான ர


றலானா

.

" க
க அ பவசா , எ வளேவா ெப யவ . உ க
நா

கடைம ப
ேற . ஆனா இ ேபா
க ெசா
ற கா ய
எ ப
இண வெத
தா தய கமாக இ
ற . இ தைகய உல ய வ க
ெபா

ெப வைத எ த ைதேய த வா நா
ெவ
பைத நா க
ேற . அ ேபாேத
அ ப யானா இ ேபா உ ள
ைல
ேக கேவ ேவ டா . அ
ேதா
உண

ெவ
கால இ . ப
ேதா
பரபர ெவ
ற கால , அ
ேதா
ஆைசக
ெவ
ற கால , தான ேதா
ேவக ெவ
ற கால . இ த கால
அர ய
வா ைக

ேபாட எ ைன

க ."
"உ னா

ந றாக ெத
ெகா
தா
ேற , அ மா! அர த
உன
ஒேர மன பா தா ேபா
ற .இ த
மான ைத அவ ட ெத
தேபா
ஏற ைறய இ ேபா
ய தைடகைள தா அவ
ெசா னா . ஆனா நா

சமாதான கைள ேக

மான ைத ஒ வா ஒ
ெகா டா . உ ைன

ெகா ள ைவ பதாக ெசா னா .
ற பா
கா ய க
காக அவ
ராம
ேபா
ேந
கா
டா அவேன இ

உ ைன ச ம க ெச
பா . அவ வ

ைடய ேவைல லபமா
. உன
இ தைன ரம ப
நாேன ள க ெசா ல
ேவ
ரா . அவ பா , உ பா எ
ேப ."
ைவர
க ைத
அைழ
ெசா ல
ேட
எ ைன
ெகா


தா

பா த மர
ஆ இற
ற மா
னா
தர அவ மன


ட ய றா . இல ைக, மலாயா த ய இட க
ெசா ெபா

பைத ப
ர அவ ட
னா . அவ ேக டைத ப

ைல. "உ ேப
அேப ைச ம
தா க ெச வத
எ லா ஏ பா க
ெச
.
ேவடக
ேபா

ைவ
பா த
ந ல ேவ ைட
ற .
ைக
டாேத அ மா!" எ
த ேவ
ேகாைளேய வ
தா . அவ
ெகா
ேபச
ைல.

" இல ைக, மலாயா எ லா இட க
ேபா
க ெப
வா, அ மா! அதனா
எ க
ெக லா ெப ைமதா . அவ ேறா இ த ெப ைமைய
நா களாக பா
உன

ேறா . ம காம ஏ
ெகா . இ
ெவ
ெபற உ னா
. ெவ
ெப றா

இதனா

உய

அைடயலா . நா

உய

ெப

" எ றா .

"பா கலா ! என
க ேநர ெகா தா ந ல . 'வ ேதா , உடேன ேக
ெப ற ட
பலா'ெம

ைன
க ேபா
ற . இர
,

தா ேபாகேவ
க . ேகாைட கான
ன க த வத

லாத ஊரா, எ ன?" எ
ேக டா
ர .
"இர
இ ப
இ லாம

ச மத
நா க

,
நா த வ ப
என


ைல, அ மா!
னா
ேபச அர தைன
வரவைழ ேற . உ
ைடய தய க
காரணேம அவ
ெச யலாகா எ ப தா எ
என
ற ெப ேண!"

அவ இ வா
தா த . இத க
கவ
தா .


அவ ைடய க
க க
ேமான ெம னைக

ய அள
நாண பர
. தைல ச ேற
தன. அவ அவைள அ ேபா ந றாக


ைடய ெச வா ைக ட, ெச வ ைத ட ஏேதா ஒ ெப ய அ த தா மாய ெச
அவ ைடய உ ள ைத அர த ஆ
ெகா
பைத னா
தர அ த கண

ந றாக
ெகா டா . 'சாதாரணமாக ஒ ெப
உ ள ைத ஆ வத ேக ஆ ற
ேவ
. இவைள ேபா ற அ வமான ெப
இதய ைத

ற அள

அர த
ஏேதா ெப ய கவ
ற .அ

கவ
ம ம
; க
,
ேப
, பழ க வழ க க
எ லாவ
ேச
ஏேதா ஒ ெப ய மாய ைவ
ெகா
றா அர த ' எ

னா . அ ப எ
யேபா தா அவ அவ ைடய
உ ள
க ெப யவனாக உய
ேதா
னா . பல ஆ

'எ
ேதா
வ தா ' எ ப ேபால ேபா
ெகா ள ம ச ைட
அனாைத இைளஞனாக த

ேவைல
வ த பைழய அர தைன , த ைன
வள
ெகா
, அவ ைடய அ சக ைத
வள
இ ேபாைதய அர தைன
ஒ கண த மன

பா தா
னா
தர . ெந ெதாைல
ெந நா களாக
ேபா
டத

ைளயான
ஒ வைன ப
ைன ப ேபா பாச ெபா
அவ மன
.
"உ அ தர க என

ர . ஒ நைட வ
த ெகா
ேற அ மா!" எ றா அவ .
"

ற பா
கா ய க
வத
ெகா தா எ ன ைன பாேரா?" எ

"அ ப
சட
ப ேனாறாவ
ெகா
ேற
னா
தர

ேபாக ெசா


அவ
ச ேதக ெத

ற ப
வர
தா அவ .

அர

ேமா,

யாேதா?

ைல, அ மா? த ெகா தா அவ
சய
ற ப
வ வா . இ
மரண
. நாைள காைல
மயான
ேபா
'பா
றைல'
தா அ ற
நா க மா
கா ய க
தா அவ ேபாக ேவ
. நா த
"எ


கான த உ கா
த ப கமாக
னா
. அவ அ ேக இ ைல. உ கா
த நா கா ெவ ைமயாக இ த .

"இ த
ைள எ ேக ேபானா ? தபா ஆ
ேபா
ெசா லலாெம
பா ேத ! பரவா
ைல, நாேன காைர எ
ேற " எ

தா னா
தர .

ெகா
ெகா

வர
ேபா

"ேவ டா !
ேநர
ேபானைத பா ேத . இேதா

ர எ
ேதா ட

வச தாைவ அவ ைடய அைற
அ மா ட ேக டா .

தா
ேற
ப க
ேத

இ ேக ேதா ட
ப கமாக
பா க எ
. அவேர ேபா வர
!உ க
எத
ரம ?"
ேபானா . ேதா ட
ஒ வ
இ ைல.
னா . அவைள
காண
ைல. ர சைமய கார

"இ ேகதா இ தா ! அ த ெப யவேரா வ

ைள
ேதா ட ைத
கா
ெகா
தாேள! ேதா ட
தா உ கா
ேப
ெகா
தா க . ந றாக
பா க " எ றா சைமய கார அ மா . ம ப
ேதா ட
ேபா
பா தா
ர .அ
ேமடான ஓ இட
பா தா ஏ
கஅ
ந றாக ெத
ர ஏ
பா தேபா
கான த
வச தா
பட
ெகா
ப ெத த .
ர தன
ெகா
டா .

.

"நாேன தபாலா
ேபா

ேற அ மா!" எ
னா
தர
ற ப
டா .
கான த வச தா உற

ய கால

ேள க
க ேவ
ெம
அவ
ேதா
ய . கட த ன க
வச தா
உ சாக
காரண எ னவாக இ
எ ப இ ேபா அவ

.அ
அவ ெபய

தக த
கவ

இ ேபா

ம ப
ைன வ த . அ
கான த

ேத எ பைத
அவளா உ
ெச ய
த . 'இ த உறைவ ம கேள வ அ மா எ ப வரேவ பா க ?' எ ற
கவைல
அவ மன . '
கான த த கமான
ைளதா . ஆனா ெச வ

ேம வா
வச தா

,
கான த
ஏைழ

எ ப ஒ ற
ெபற
?' எ
தய

மன . கைதக
ந ப
யாத ேபால ப க ேந ற

ஒ ைற
ெர
வா ைக
க ெண ேர ச
டா ேபா


.
மன க ெந

ேச வேத ஒ வைக
த ெசயலாக
ைரவாக
க ற

யாக ப ட அவ
. த நா காைல

ைடய உ ள


யாத
வைக
அர தைன ப ய ைன க உ டானைத

னா . 'ெப க
க ைரவாக
மன ெந
வ அவ க

ைல, ெந வத ெக ேற எ கைள ேபா ற
ெம
யவ க
மன கைள பைட
றா , இைறவா! அ ல ெந ழ ெச வைத இய பாக
பைட
றா !' எ
ைன தா அவ . ப
ட க
த ெகா

டா னா
தர .
எ ேலா மாக ேச
சா ட உ காரலாெம
எ பா
கா
தா
ர .
ேநர
அவ க இ வ

ேச தா க .
"இவ இத
னா ேகாைட கான
எ லா
கா
ேத . சாய கால '
ேபா
ேறா " எ றா வச தா.

வ த
ல ரா

வச தாைவ ,
கான த ைத
மாள மாக ேப
ெகா

ைலயா அ கா! அைழ
ெகா
' மைல ப
ேபாக

ேட

ேபா

"ஆகா! தாராளமாக ேபா
பா
வா
க . எ ைன ம
டா க . என
வர
இ கா . தக க ப க ேவ
"எ
ெம ல
தா
ர .
கான த

க ெம ைமயான

ைற த மான
ய அழ ஒ

ெபா
பைத

பா
உண தா . ஓ இள ெப
உ ள ைத ெவ
ெகா
ேடா எ ற ெப ைம

ைள
உ டா ற இ பமயமான க வ
அழகா

அ ? பக உண

ேகாைட கான


ர ப
தம
ந பரா ய கா
ேதா ட தலா ஒ வ இ பதாக , ேபா அவைர ச
மாைல ஏ ம
வதாக
னா
தர கா
ற ப
ேபா
டா . ர
தக
இ தா .

ெந
ேப

மாைல
றைர ம
வச தா ,
கான த
அவ ட வ
ெசா
ெகா
பா க
ள னா க . வச தா அ தைன அழகாக அல கார ெச
ெகா
ர இத
பா த ைல.
கான த தன
ெந
வ அட கா டா ேபா
ற தைல
ம ைர அ
ெவ ேய ற ப றேபா அழகாக வா
ெகா
த அ சய ைத

கவ
தா . 'காத எ
உண
இ தைன ர ம த கைள
ழ ைத தன
ைற தவ களா
றச
உ ேடா?' எ

ய தா அவ . 'இ த
ழ ைதக
இ த
ைள தனமான அ ைப, ஏ ைம ஏ ற தா க இைடேய
ெக
ட டாேத' எ ற ஏ க
உ டா

. ப களா வாச
இற , ப

பற
ேபாவைத ேபா அவ க ேபாவைத பா
மன மல தா
ர . யாயமான காத
உண எ ப உலக
ேக அழ உ டா
றஒ
தச

அ த சமய
அவ
ேதா
.ப
,ப
, க , உலக ம
ற ெப ைம எ லாமாக ஒ
ேச
எ தஓ அ
ைளயா ைட தா
அர த
ைளயாட
யாம ெச
தனேவா, அ த ைளயா ைட
கான த
வச தா
க காண ைளயாட ெதாட
டைத
ர உண தா .
னா
தர ேகாைட கான
ெகா த த அ
இர ப

மா
அர த
ராம
ைட த .
க ெதாைல
அ பா தா த
ைலய
இ த . த அ ேக வ , அ
ைச
ஆ ெகா

தர ேவ
,
அர த ைடய ராம
. எனேவ ெம ல
தாமதமாக
அ த த வ த அவ
ய ைப உ டா க
ைல.
' அ

இ லாம இவைள ச ம க ெச ய
யா ேபா
ற . ஒ நைட வ
ேபா' எ ற க
ேதா ற அைம
த த வாசக . 'நா அ
இ லாம எ ைன
கல
ெகா ளாம அவ அவ
ச மத தர
ைல' எ
உண தேபா அவ

தா உ டா
. அவ அ ப
த ைன எ பா க ேவ

தாேன அவ ைடய
அ தர க
ஆவ
த ! அ த த வரா
டா
ம நா காைல மயான
'பா ெத '

அவேன ம ைர ேபா அ
ேகாைட கான ேபாக ேவ
ெம
தா

தா . ர ைய னா
தர எ த ெதா
ேத த
தஇ
றாேரா
அேத ெதா
தா
ம டப
தக கைட கார
க ேபா றா எ
ம ைர
உற ன ெத
த ேபா அர த ேகாைட கான ேபா அ த தகவைல ெத

ேவ
ெம

ெச
ெகா
டா .
'பா ெத '
தஅ
பக
அர த ம ைர ற ப ட ேபா ேகத


அர ய
ர க
அவேனா ம ைர வ தா . த நா ஈம சட
ய ேபா , ' ர
க ேபா ற ெதா
க ைமயான ேபா

'எ
அவ ட
யவ அவ தா .
அர த அவைர க
ந லவெரன எ
தா . ஆனா
ராம
ம ைர

அவைன தம
அைழ
ேபா
ய உ வ ைத கா னா அவ .
அர த
ைக
ேபானா . அ தைன பய கர
அர ய

ேமா? ஐேயா அர யேல!
'வா ய ப ைர க டா நா வா ேன . ப தவைன க ட ேபாெத லா ேநாைய
உண ேத . ஏைழகைள
இைள தவ கைள
க டேபா நாேன ஏைழயா இைள ேத !' எ
இராம
க வ ளலா பா ய பா

தா இ த நா
ஒ அர ய ெதா ட

இல யமாக இ க ேவ
பா
ைல
ஏல
அ பவ இத
அவ

ெமன அவ எ

. ஆனா அவ ைடய ச ய ைத ஐயா ர
க பா தா அ த
ய அர ய வா . அவ ம
டா . இ ப
ஏ ப ட ைலேய?

க ள க
உ ள க

யாய

23

ைத எ லா க ேடா ேவர
-இ
ைத உண
ப எ கால ?
-

ஒேர க
ஒ ப

பாக
ம ெறா ப
ந ல
ெக ட
ஆ ய ப ேவ
ைவக
, ெவ ேவ
இைண
றன. எ லா க
க ேம உ பாக இ
'ேப க
'எ
ெபய
றா க . அத


இ ைம ைவதா இரா . ெப ய ம த கைள
லாத கயவ களா ெகா யவ களா வா

ச க
கல
றா க . இவ க ெவ
ேதா ற
உ ைம
ைவ ேவ ப
ேப க
ேபா றவ க

த பாட

உ பாக

ற மா
ம த
உண

கல
ற ஒ வைக க

. அத
ேபாலேவ ேதா ற இ
. ஆனா
ேபா ேதா
ெகா
ெப த ைம
த க
ல ந லஅ
க ேபா

ேபா ேதா
னா
தா .

ராம
த ேனா ம ைர
வ த அ த ெப ய ம த
யஉ வ
த ேபா
அர த
உ ள ெகா த . உ ள க

க ள க

மாக வா
ஏமா
ைழ
இ தைகய ெகா யவ கைள உலக உண
க வ
கால எ
வர
ேபா றெத
னா அவ . அ த ஆைள த ேலேய ச யாக
ெகா ளாம
ேபானத காக த ைன ெநா
ெகா டா . தக கைள ப

ெகா
ஞான

இ த
றா
வா ைக
ேபாதா . ம த கைள ப

ெகா
ஞான
தா இ த கால
ச தாய வா
ெவ
ெப வத
ச யான க
யாக இ
ற .
காரண ? ஒ ெவா ம த
ழ ப க
ைற த ஒ
தகமாக இ
றா . ப
ெகா வ அ ைமயாக இ
ற .
அர த
அ த
யவ
ம ைரைய அைட தேபா மாைல
றைர ம

ராம
ற ப
ேபா இர
றா வ
கான பயண
வா
ெகா
தா அர த . அவ
த வ
கான பயண
வா
ெகா
அவைன
த வ
வர ெசா

னா .
" ! !ப
கா

ைட மா
அைட

ெப
?

ட இட இ கா . அ த
ெக ைட இ ப
த வ பாக மா
ெகா

ேற . இர
ேப
ேச

.
தா .

ேம
றா வ
ெகா .
ெகா
ேப
ெகா ேட ேபாகலா "

எ றா .
"அதனா எ ன பரவா
ைல, என
த வ
பயண ெச
பழ க
ைடயா . க
த வ
வா க . நா
றா வ
ேல வ
ேற . ம ைர
இற ன

ேபா " எ
அவைர ம
ல ெச ல ய றா அர த . அவ

ைல.
"பழ க இ ைலயாவ , ஒ றாவ த !
ெசா
எ லா வ
ற ,
பண காரனா
றா . ேட ட (ெகௗரவ ) ைற றா ேபா நட
ெகா ளலாமா? இ த
கால

ெகௗரவ
மா வ
டா . பண ைத த டாக ைவ
ெகா
அவ ைறெய லா ச பா க ேவ
அ பேன!" ஒ
சாக
தவாேற க கைள
ெகா ேட, அவைன ேநா
இ ப ெசா னா அவ .
அவ ைடய இ த ெசா க அர த
ெச
ைம ப
ஒேர ரலாக ஒ
தன.
'இ தைன வயதான ம த இ வள அ பவ க
ெப
த ைல
ேப ற ேப சா இ ?
வா ைகைய ப
எ வள
தரமாக
ெச
றா . பல ேப
வ கா யாக
ள க ேவ
ய ஒ ம த இ ப யா ேப வ ?' எ

னா அர த . ெச வ ைத
த டாக ைவ
ெகா
ேபா யான வ

, ெகௗரவ
ஈ ட
ற காலமாக இ
இ த ேபா
, அவைர ேபா ற ெபா
ள ஒ வ , அைத ெபா ெமா ேபா எ
வா மல த
ய தா அவ

ைல. அ த ம த ேம அவ ைடய மன
ெகா
தம
ஒ ப
ைற
ட . ஆனா
அவ அவைன
றா வ
பயண ெச ய ட
ைல. வ
க டாயமாக அவன பயண
ைட ப
ெகா
ேபா
த வ பாக மா
ெகா
வ தா . அவ
க க
ேபா ம க ய றா .

ைல. ைகைய

ெகா
ேபா
த வ
ெப
த அ
உ கார ைவ
ெகா
டா . வ
ற ப
டேவ, அவ அ ேகேய இ க
ேவ
யதாக ேபா
. இர
இ ற
ப ைமயான ெவ ைல ெகா கா க நக தன.

"நா எ ன பா ெச வ ? ேப
ைண
ேவ ஆ இ ைல. த யாக ேபாவத
எ னேவா
ேபா
ற . உ ெகா ைகைய பலா காரமாக மா
ேடேன எ
எ ேம வ த ப
ெகா ளாேத" எ

ப ய றா அ த
ழவ . ப

பாய வ
ற கால
ேவ ைக

ேதா
றத ர

இைண த சாயைல க
தா
அ த
ழவ
க ைத காண ேவ
ய அவ ய
ைல. அேத
கைளேயா
ய க
தா அவ
வா
த . ம ைர
அவேரா ெந
பழ
ற வா
அர த
ஏ ப ரா
டா
அவைர ப
ைறய ேக

தா .
வய
ேத ஊ
உற க
ல அநாைத வா ைக வா
டதனா அவ

ஆ க ட
பழ கேம இ ைல. அ
இ ேபா
த வ
அவேனா வ
ெகா
றஇ தம த
வய ேலேய ஊைர
, நா ைட
ப மா
ேபா வ
கைட ைவ
பண

ெகா
வ தவ .
வ த
ராம
ேபாகாம பல தமான வா ைக
வச க
காக ம ைர ேல ப களா க
ெகா
ேய
டா . அவ ைடய ெசா த
ெபயைர ெசா னா ம ைர
ெத யா . 'ப மா கார ' எ றா ந றாக ெத
. வா ப வய
ந தர ப வ ைத
கட
ைமைய எ ட ேபா ற த ண
ேநாதமான த
அவ ப மா
தா .

ப ைச

கைட ைவ
ேபா எ

ேச த பண
ெகா

பக
, வா
ய ெப ஒ

ேசா
ைய
ேச

ைம
ெகா


;
தா

அவ . ப மா
ேபா ேபா ஒ ைற க ைடயாக ேபானவ அவ . அத காக எ ேபா
ஒ ைற க ைடயாக இ க ேவ
மா எ ன? ச த ப க
ஆைசக
அ க ேக ெந

ேபா எ தைனேயா ைன க தானாக
எ தாக
ைறேவ
றன. உ ள ைத
ெகா ள ெச
வன
வா த ப ய ெப க
அழ
மய க
சபல
ெகா
ஏ ய
நா க அவ ைடய ப மா வா
அ கமானைவ. கைட
தாயக
வத


அவ ைடய ஆைச ைறேவ
ட .த
ைடய வய
ஒ ப
வய

ஆகாத ஒ ப ய ெப ைண அவ மண
ெகா டா . அ ம
ெப
த ேமா
இ யா
அைழ

டா . ைளயா வத
யமான ெபா ைம வா
ெகா
வ த ேபா க
ட வ தா அவ . ெகா ள
ைறயாத ெச வ ைத
ெகா ைள அழ
ெகா
மைன ைய

ெகா
ம ைர

அவ
வா ைக
ெப ய
ெப ய ேயாக க அ தன. ெபா வா
பல ந ப க
ச க க
ேச
அவைர
ெப ப
ன . ர கரா ன . ெச வா

அர ய
அைழ தன. அ
ைழ
பத
பக மாக வா தா 'ப மா கார '.
ம ைர
ைவைய ந
வட
கைர
த லா ள , ெகா

த ய கலகல பானஅ பா அழக ேகா
ேபா ற சாைலய ேக அர மைன
ேபா ப களா க
ெகா டா . ப களா எ றா சாதாரணமான ப களா இ ைல அ . ஒ றைர
ஏ க பர
கா ேபா மாமர
, ெத ைன மர மாக அட த ேதா ட . பக ேல ட ெவ
ைழயாம த
ழ பர
அ த இட
ேதா ட ைத
பைழய கால
ேகா ைட வ
ேபால ெப ய கா ப
வ . இ வள
ேச
அைத ஒ த 'எ ேட ' ஆ
தன.
அ த ப
'ப மா கார எ ேட ' எ
ெபயேர ஏ ப
ட . மக வய
மைன
ைக ைறய ெச வ மாக அ த
ழவ ப மா

இற ய ேபா பா
றவ க
ேவ ைகயாக
ேக யாக
இ த உ ைமதா . ஆனா பண எ ப ஒ ெப ய
ப கபலமாக இ
அவைர ம க , ெப ய ம தராக எ ேலா
அ க
ெகா
ேபா ற
உத ெச த . அதனா வள
வள ெப
தா அவ .

அவைர ப
அர த அ
தைவ இ வள தா . ' ற பா
ேகத
உற
ைறைய க
'ப மா கார ' வ
ேபா றாரா? அ ல பண கார
பண கார எ ற
ைற
ெகா க
டாெத பத காக வ தாரா' எ
ைன
ய தா அர த .
த நா மயான
ேபா ப மா கார த

ர ேத த
க ேபாவ

அ தாப ேதா எ ச த
னா
தர ைத ப
சா த
இய பான
ந ெல ண தா தா எ
சாதாரணமாக எ
தா அவ . ப மா கார ைடய ைம
தனமான ேப

, வய வ த
ைம
, ெபா
, ெபா தாம அ க அவ
க கைள
ெச வ தா அவ

ைலேய ஒ ய, அவ
ெக டவராக , பய கரமான
காரராக
இ பாெர
அவ
ைன க
ட இ ைல.
அவ ைடய க
தா
கைள இ த . இர
இதேழார க
கைடவா

பத காரணமாக எ தைனேயா சா ம த க
டஇ ப
க இ பைத
அர த க
றா . எனேவ
பா த

ட அவ
ெப ய த பாக
பட
ைல. இர
பயண
ேபா
ட அவ அவ ட ெந கமாக
அ பாக
தா நட
ெகா டா . ம ைர நகர
அர ய
ைலைமைய ப , னா
தர
ர ைய ேத த
த ேபா
ேநா க ப
தன
ெத யாத இரக ய எ லா அவ
ெத
பைத

அர தேன அய
ேபானா . யாைர ப
ேப னா

தமான அல ய ேதா

ேப னா அவ . "உ
தலா
னா
தர இ ைற
தா ஏேதா ெகா ச
வச யா இ
றா அ பா. இ த
ர ைவ ற
னாேல ச

ேலேய ைறய ப
(ேஷ ) வா னா .
வாலா ேபா . அ ேபாேத ஆ ம ச
க தா
ஐ. . ெகா
தைல
ைய ேபா
ெகா
ேபா

. என
ந லா ெத
"எ
அவ மன
பாத வ
ழான ேப ைச ஆர
தா ப மா கார .
த வ
உ கா
றாவ வ
ஷய கைள ேப னா அவ .
"எ லா பண கார க ேம அ ப

அவ ைடய ேப ைச ேவ வ

தா

ஐயா! ஒ சமய ைகெநா
ப ய றா அர த .

.ஒ

சமய வள

"

"அ
இ ைல த ! இ த கால
ெரா ப
னஆ
க எ லா ேவகமாக ேமேல
வ ட பா
றா க. இ த ர
கற ெபா
ஏேதா த
ரச க , மாத கழக
ேப
வா
நா ேப
ெத
ச ஆளா
. இதேனாட தக ப அழ ய ற பல க
லாேம
ப ைச பயலா ம ைர
வ தா . ந ம வ
ப சநாத
ைளதா அ ேபா காேல
வாக

தைலவ . ேபானா ேபா
இ தஆ

வா யாரா ேவைல ேபா
த தானா ப சநாத ! இ ேபா எ னடா னா உ க தலா , அ த ஆேளாட ெப ைண ேத த ேல
தவ
டா ."
அர த
க ைத
தா . அவ ைடய உ ள
ெத வ க
ேமலாக அவ
ைன
த ெப யவ கைள


றா ேபா நா
சாம ேப னா
ப மா கார . வாயட க
லாம இ ப
தா மாறாக ேப றவ கைள க டாேல அவ
கா . ' ற உ கைள ெகா லாம இ ப ம
ச மா க
ைல. ற ைடய ைமைய
ேபசாம
ப ெகா லாைமைய கா
உய த ச மா க ' எ
ைன றவ அர த .
தாக தம ேப சாேலேய அவ ைடய உ ள

ழ ெகா
தா ப மா கார .
ம ைர ைலய
கலகல
ைடேய
இர
ற . அவ ைடய ப மா கார
மைன
, அவ ட அவ
ற தவளான ஒேர மக
ைலய

தா க .
அவ கைள அ ேபா தா

தலாக பா தா அர த . ப ய இர த

இர த
கல த அழ
அவ ைடய மக காண ந றாக இ தா . த
நா
ேகால


,
மய
க மாக
றா . ஆனா அ த ெப
தா ம
ம ைர

இ தைன
காலமான
ப ய ேதா ற
அத ேக ற அல கார க
மாற
ைல. க ைத உண
தமான எ
ேயா அவ க ேதா ற கைள அர த பா தாேன த ர, ேவ
ரசமான
ைனேவ இ ைல. அவ மன
ரசமாக ைன க
ெத யா .

"ந ப உற கார
ைளயா டா . 'அர
ேகத
காக தா நா ேபா
ேத " எ

க ப
ைவ தா .
"நா

த 'எ
ெப

த கமான ெபய . இவ ைடய
மைன
அவைன

ற பா

எ னேவா ப மா
ேபா பண ைத

ெகா
வரலா
ேபாேன அ பா!
ற கால
இேதா இ
றாேள, இ த ெபா லாதவ எ மன ைத ெகா ைளய
ெகா
டா . நா இ த அழ ையேய ெகா ைளய
இ ேக
ெகா

ேடன பா" எ

நைக ைவயாக மைன ைய அவ

க ெச தா . அ ேபா
அ த ப ய ந ைக ச ேற தைலசா
வ த க ேம
வ க ஒ நாண
னைக
தா .
உலக
மகாக க
ந னஎ
க யா
அ த ப ய ந ைக
ேபா இைண
ெகா டனேவா எ
ப அழகா
த அ த
.

"என

ேகாைட கான ேபாக ேவ
.இ

ேகாைட கான ேபா ற கைட ப இ
ப னாறா நா கா ய
க க
பா
ைலய
ேத ப மா கார ட
ைட ெப
இர
அவ ேப ய ேப
கைள ேக ட
ற ப டா ேபா ெம

ட அவ
" ஏன பா, ைப ய கார

ேபாவா எ
நா
நாைள காைல
ேபாகலா த
அவ ைடய மக
த ைத


ெசா கேளா

னா .

ப ேய ப
ைலய
ேபானா நா
ற . நா
ைடெப
ெகா
ேற .

ட ேவ
"எ
இர
ெகா

ட ய றா அர த .
அவ ட
ைர
க த
ெகா
.

ைளயா
றா . இ வள
ர வ தவ
ைன
ெகா
ேற . ேகாைட கான
இ ேபா
வ தா ஆகேவ
" எ றா ப மா கார .
க ேப அவைன வர ெசா

னா . அைர ைற

அவ ைடய ப ய மைன
அவைன ேநா
ஏேதா

'பண
, பக
உ ளவ கைள த ர ேவ ஆ கைள ம
ஏ இ ப எ
ட ஒ
ெகா
றா ?
ற ப
ெசா
ேபா ேற எ பத காகவா? அடடா; பணேம, உன
இ தைன


ெகா டா அர த . ப மா கார ைடய
ஏேதா ஓ அ தர கமான ேநா க
சாய ப
பைத அவ
அலார ைவ த க கார ேபா ேநர பா
, அள பா

பழ
றாரா? அ த ம தைர ப
ந றாக
ெகா
ேபா வ வெத
ெச
ெகா
இண க
ைலய வா
அவ ைடய
ய கா ெப தாக, அழகாக
ெகா ட
கா ற ப ட .

காத இ த ப மா கார
ழவ இ

நா வா ஆக

டா? இ தைன மண
டா'
, அைழ
,அ
,

ெகா ள ய றா .
ேநா க ேதா அவ
வத காகவாவ அவ ைடய
ெத
தா அர த . இர
ெகா
த . எ ேலா

"நா ெசா ேற இ தா , த ! இ வைர
எ ப ெய லாேமா இ
கலா . இ ேம
உன
ஒ அ த
ேவ
! இல ச பா ெசா
வா சா
றா ! அ
த த
உற , பழ க எ லா உ டாக
. அ த னா
அ சக ேவைலைய
டலா எ

எ அ
ராய . ேய ெசா த
நா
ர ைவ
நட
ற வளைம உன
வ தா .
இ ேம எ
அ த ெபா
பய ேவைல? எ ன? நா ெசா வ ச தாேன?" எ
ெசா
ெகா ேட அவ
க ைத பா தா ப மா கார . அவ கா ச ன வ ேய ெவ ேய
பா
ெகா
தா . அவ
யைத இல ய ெச ததாகேவ கா
ெகா ள
ைல.
கா ைவைய பால
ேம ெச
ெகா
த . அ த பால
ேம ேபாக ேந ற
ேபாெத லா அர த

ைதயான தைன உ டா . 'இ த பால
இல சா ப க
, ப களாவா க
ைற த வட
ம ைரைய , சாதாரண ம க
ெந க
ைற த ெத
ம ைரைய
இைண ற . ஆனா இ த இர
ம ைரக
ம தா
இைண றேத ஒ ய மன இைணய
ைல. அத
ேவெறா
ய பால ேபாடேவ
.அ
ப பா
பாலமாக இ
'எ

வா .
அெம க க

வ எ லாவ ைற
லவான


ற க ட க , த லா ள ெப மா ேகா
ப ைடய
ேவகமாக

ெகா
கா
ைர த . எ ேர
ய ஓ ய ேபா அழக மைல
க ெத தன.

கா 'ப மா கார எ ேட '

ைழ த . அர

மைல

ேபானா . அ ப பா? எ தைன

அழகான இட ! எ வள ெப ய ேதா ட ! எ தைன தமான ெதா க ! எ வள ெப ய
மா ைக! ஒ ெப ய ஊைரேய
ைவ கலா . அ வள
வான ல பர
ேதா ட
மா ைக
அைம
தன.

, ேத உபசாரெம லா
ற பட எ தா அர

ரமாதமாக நட த .
த .

ேநர ேப

ெகா

"எ ன பா பற றா ? இ ேம நாைள காைல
தாேன ேகாைட கான ேபாக ேபா றா !
ைன எ ந ப ஒ த

க ெச
ைவ க ேவ
. ெகா ச இர பா, அ த

ெட ேபா ெச
வரவைழ ேற " எ
யா ேகா ெட ேபா ெச தா
மா கார . அவ ெட ேபா
ேப ய த , க
ெகா ேட க ள
த த ,
லாமாக ேச
ெமா தமாக அர த மன
ஏேதா ஒ ச ேதக ைத
ள ன.
தாக அவ ைடய அ த
க உ ைமயாகேவ
கமா மா
ெகா
வ வ ேபா
ேதா
ய அவ
. ' ஏேதா வ
மா
ெகா ள ேபா றா ' எ ப ேபா அவ

ண எ ச த .'ம ைர
'இைச
ஒ ெவா
இதய ைத
ைன


னா
ேகா
வட
ேகா ர
உ ப க

க இ
றன. அவ
க 'எ
ெபய . அ த


ெந
அவ ைற த
பா தா
ஒ ெவா
தமான ஒ ேக
. அேத ேபா அ
ெந

பா
ேபாத லவா ம த ைடய யமான உ ள
ஒ ேக ற ' எ
ேயா ப மா கார எ ேட
மா ைக
அவெர ேர
தா அர த .
தா
அவ ைத ய ைத இழ

ைல.

ேநர
அவ
காக வரவைழ பதாக ப மா கார ெட ேபா ெச த ந ப வ
ேச தா . அ த ஆைள க ட
அர த
ைக தா . அவ அவ
இ ேம தா அ

ஆகேவ
ய ஆ இ ைல. ஏ கனேவ அ
க ஆனவ தா . ேவ யா
ைல. அ ெறா நா

அவைன க ன
வ க அைற
ேபானாேர,
ம டப
தக
கைட கார , அவ தா
ஷம
ெகா ேட வ
உ கா தா . அத

க தைவெய லா

ம ம கைதக
நட ப ேபா
க தன. அர த

த ப டா . பய
த ப டா .
அவ க த
ட ேப யவ
அர த
ல உ ைமகைள
ெகா டா .
ப மா கார
ற பா
ேகத

தேபா
னா
தர
ர ைய ேத த
த ேபாவ ப
ேக ட , த

வாயள
அ வத காகேவ எ ப இ ேபா
அவ
ந றாக ள
ட . ப மா கார த
ைடய ஆளாக, அேத ெதா
ம டப
ம தைர
தஇ
றா எ ப
அவ

. இர
அவ த
ட ேப
ெத
ெகா ட உ ைமக
, த ைன ேகாைட கான
அ ேற ேபாக டாம த த
எத காக எ ப அர த
இ ேபா
ய ெதாட ய .
க க ைமயாக

பாக
அவைன ேநா
ேப ய : "த ! நா ந லவ
ந லவ . ெக டவ
ெக டவ . இ த ஊ

ப ைத

அைசயா . என
ெத யாம ஒ கா ய
நட

யா . உ
தலா
னா
தர ேந
பய ! எ க
பரம ைவ யாக எ ன
ெச ய ேவ
ேமா அைத இ ேபா ெச ய ெதாட
டா அவ . ந வ ைபய . ேபசாம
நா ெசா றப ேக , உன
ஐயா ர
பா பண த
ேற . அ த ெப
ர ைய
ேத த
பத
ச ம காம ெச
. இ உ னா
. அ த ெதா
நா
இவைர


ேற ."

அர த ெந
பா தா . ஐ ப

றா .


ற த வெப மா ேபா கன
ய ல ேநா கைள எ

கேளா அவ கைள
னா அவ . அர த

ைற
ெட

"சா கைட
ெகா
ேபா
ேபா க அ த பண ைத. இத நா ற சா கைடைய

அ தமா
"எ
பா ேபா
ெகா ேட இட
ற ைகயா ேநா
க ைறைய
அல யமாக த
டா அர த .
சார
கா
ேவக
அவ த

ல ேநா


பற தன. அவ பண
பற க
ைல; பண எ க ஆ
பற த .
அவ க

வ க அவைன ெவ
ேநா ன . ப மா கார
க ைம
அ கமான இ
க ைமைய எ ய .
ம டப

ேகாள களா ன.


பா ைவ
க ெந

"இ தா பா, பலரா ! இ த ைபய ஏேதா ைற
ேபா றா . வ
ெகா ச
ைபயைன கவ " எ
யாைரேயா
டா ப மா கார . எ
ெவ ேய
ட அர த
வா ப
இற
உ ப க
பா தா . அ வா
ேபா
ைச , த த
உட மாக ெகா
த ம த ஒ வ , உ ேள
வ தா . ைர பட க
கைதக
க ட வா ைக
இ ேபா வ வைத உண தா அர த . ெப
க இ மா
'அ
ஆ க ' ைவ
ப ப
அவ ேக
ப ட
.
ெந
வ ைமதா ெப
என ைன
வ ைமைய கா
ேபாராட ேவ
ய சமய
பா
ைககைள ேமேல ம
ெகா

ய ைகக ேபா
ைட
றன.

பா வா
ேம பா

ைற
ைள ஒ கைல ெகா
ைச ெப
ல ப மாைல

த அவ

தலாக த வா
உட
கஅ

ெகா
பைத உண தா .
டா . க ைதகைள


கைள

யாய

24

பக இழ த

-

இர
ைககளா

ெகா
ேபா ர ப கா
ற ள அத ைடய
இய பான ளம
.இ
ெகா
பவ ைடய ைக உ டா
கா
ெசய ைகயான
ள அ ! அைத ேபா இய பாகேவ த க ட உ ள ேந ைம
ைறவா , அைத தா க
ற ட கா
ேபா ெப தா
கா
வா றவ க
ல ச க

. அகவா
ெகா ைமேய உ வானவரா ெத
'ப மா கார ' நக

பத
ெப , ேந ைமயானவ
ேபா கா
ெகா வ இ த த
தா எ ப எ
அர த
உ ள ைக ெந

ேபா

ட .
றைர ெவ பத
, க ைமயாக
ஒ வைக ர
சாம
ய ேவ

கல த மன
ளவ க


தன உ டாகாம வள தவ
கான தேமா இ த ர
மா ைக
அவரா ஏவ ப ட
வ தேபா அர த ப
தா
அவ மன

ெவ ெகா
ெவ உ டாகா
டா ெவ
ணா
த ய ட மா
யா தா !

பைக
ெகா
அ , உைதக
இற
வத

. ஆனா அ
ெந
, கைலக
ெம ைம
த ர
தன வரா . அர த
வய
ேத இ த
.

தன ைதேய ரமா
ெகா டவ . ப மா கார எ ேட

அ யா த ைன ேநா
ைககைள ஓ
ெகா

, தா தைல சமா
பத
, தயாரானாேன ஒ ய,

ைல. இ தைகய ெகா ைம தா த க
அ த ர
ைல. எம கரைன ேபா ைககைள ஓ
ெகா
வ தஅ த
ெகா
தா அர தனா ேபா

ஆனா ேபா டாம ,
படாம த
க அ ைமயான ச த ப வா த அர த
.
ெம ைம
ண பைட த ந ல ம த கைள அ த ெம ைம
ஊ ேநராமேல ெத வ

கா பா
ற எ ப எ தைன ெபா தமான உ ைம! ெத வ
தேமா அ ல த ெசயலான
ச த பேமா எ ப ைவ
ெகா டா
ச , அ த சமய
அ ேக ஓ அ த
க த .அ த
ரட அ
ேழ த
ட அர தைன ெந
ெகா
த சமய
ஒ ெப ய கா
கா ப
ைழ
ேவகமாக மா ைக க

ற .க
யமானவ களாக ,
ெச வ
ைற தவ களாக
ேதா
ய யாேரா இர
,
ேப க ப மா காரைர ேநா
ைக
ெகா ேட கா
இற னா க .
அ வள தா , நாடக
கா
மா
றா ேபா உடன யாக அ
ஒ மா ற
க த .
"வரேவ
! வரேவ
!" எ
வாெய லா ப லாக
ெகா ேட ப மா கார ,
ம டப
ம த
வ தவ கைள எ ெகா டைழ க ஓ வ தா க . "பலரா ! உ ேள ேபா
அ மா ட கா , பலகார
ெசா
"எ
த யைன ேவ கா ய
டா
ப மா கார . 'த ைன ப
வ தவ க
னா அர த ஏதாவ க டப
ச ேபா
மான ைத வா
ட ேபா றா ' எ ற பய னா அவேர
ெகா டா . ஒ
ேம நட காத
ேபா
த க ேதா அவைன ேநா , " ேபா
நாைள
வா த ! இ ேபா ேநர
ைல
என " எ றாேர பா கலா ! ஒேர நா
கா ைய மா

ட அ த சாம
ய ைத
எ ப
ய பெத ேற அர த
ெத ய
ைல.
அவ பய ைத , ய ைப , இ
எ ண ற உண
கைள
மன

ெகா ேட
அ த ெப ய ேதா ட
ெவ ேய
சாைல
வ தா .
ேநர
ப வ த . ைகைய
ப ைஸ
ஏ ெகா டா . ெவ
ம ைர
ப அ . ைவைய
பால
இற க
யாைன க
இற
ெகா டா அர த . இர ம

ேம

த .
லைற
பைன காக பலா பழ , மா பழ
த ய பழ கைள ெமா த
ைவ
ெகா
'பழ க ஷ ம
க ' ைற த யாைன க
ரேதச மண
பர
ெகா
த . ஊெர லா பலா பழ
, மா பழ ேம ர
ட ப ேபா அ த

ெக ேற ஒ வைக பழமண ெசா தமா
த . பலா பழ
உைட த ச ைகக
,

ன பழ தற க மாக,
ேய பழ கைடக
அைடயாள ெசா
வ கா வ ேபால
ஒ ேதா ற . அர த நட
ெகா
தா . அவ மன ப மா கார எ ேட
நட த
ச பவ க


ைமயாக
பட
ைல. ேத த கால க
ஆ கைள கட
ெகா
ேபா ஒ
ைவ ப , த ேய
ெச

பய

ேபா ற
க நைடெப வ உ

அர த ேக

றா . அ மா
பய கர
கைள
ெசய கைள

ேத தைல ஒ ய கால
ெச
தா க

ெச க

றா . அ ேபாெத லா இ தைகய க
க இ ைறய உல
ச வசாதாரணமாக நைடெபற இட
ற எ பைதேய அவ ந ய
ைடயா .

ெகா ட
இ ைல. ஆனா இ

ைடய வா ைக
தாேன இ ப ஒ

ஆளா


பைத ைன தேபா அவ
உட
ல த . ெம ைமயான
பழ
ேள வ ைமயான ெகா ைட ெபா
ப ேபால அ பா
அற தா
அ பா யாக
வா றவ க
ந ேவ ெகா ைமயா
யா
வாழ ய றவ க இைலமைற கா என

றா க எ பைத இ
அவ ந னா . ஒ கெகா டா .அ ப
உண
டா .

யாைன க
இற
ேந ேம ேக ெச
ற சாைல
நட
ெகா
த அர த பைழய
ெசா கநாத ேகா
வா
ெத ேக
ய ேபா யாேரா ைகத
டா க . ெவ
ைக த டலாக ம
இ தா அர த
பா
க மா டா . ைக த டேலா "அேதா
அர த மாமா ேபா றா " எ
பழ கமான ர ஒ
ேச

கேவ அவ
பா தா . ர
த ைக ம ைகய கர , ம கேள வ அ மா , ெச ல , ச ப த எ ேலா
ேகா
ப க
ெகா
தா க . ேழ
அ த அ மா ைடய கா
ெகா
த .
ம ைகய கர தா அவ பாைதேயாரமாக ேபாவைத த
பா
அைடயாள க
றா .
" கமா
களா? எ ேகயாவ ெவ
ேபா
களா? ர ேகாைட கான ேபான
க க

படேவ இ ைலேய; இ ேபா
ட நா உ கைள பா க
ைல.
இ த ெப தா
க ேபாவைத பா
ெசா னா . அ ற ைகத
அைழ ேத "
ம கேள வ அ மா அ ேபா அவைன சா தா .
ைம
ெபா

யமான


ைற த அ த அ மா
மல த க ைத பா த ேம ைகக
வண னா
அர த . 'வய ஆக ஆக ெப க ட
ெப ைம
மய
அழ கழ
தா ைம
ெத க அழ வ
ற 'எ
அவ ப
தா . ம கேள வ அ மா

ந ைவ
மைற
ெகா
ஒ தா ைம ெபா
ெத ப . அ த ெகௗரவமான
அழைக வண காம
க அர தனா
யா . பாரத நா
ெப
ெப ைமேய இ த
தா ைம அழ தா என ைன பவ அவ .
அவ த ைன ப
அ த அ மா
சா தத
ம ெமா ெசா னா .
சட க
காக
ராம
ேபா
வ தைத , ம நா அவசரமாக
ேபாவத
இ பைத
வ தா . னா
தர
கான த ேதா


பத காக ேகாைட கான ேபா
றா எ பைத
அ த அ மா ட
கா யமாக ச
க அவ அ ேக ேபா
றா ' எ பைத அ த அ மா
ேக
அைத ப
ெசா ல
ைல.

ற பா

ேகாைட கான
ைய
ெசா னா . 'எ ன

ைல. அவ

"நா
டஇ த
ழ ைதகைள
ெகா

ைற ேபா
பா
வர
ேவ
ெம
ேதா
ற . ர ேபா ேச த

என
ஒ க த

தா . அ ற ஒ
தகவேல இ ைல.
த ெப ைண
அவ


ேற . அ த ெப
க யாண ைத
ட ேவ
ெம
வர க
பா
ெகா
ேற . ஒ
ச யாக அைமய
ைல. உ க

அவசரமான
கா ய
லா
டா ெகா ச
வா கேள . இரா
சா பா ைட அ ேக ைவ
ெகா ளலா . என
உ க ட
ேநர மன
ேபச ேவ
ேபா
ற "எ
ம கேள வ அ மா ேவ
ெகா டேபா , அர தனா ம க

ைல.
"நா இர
சா
வ ைல,
தா . காைல

வ வதானா நா எ ேலா
ேச ேத ேகாைட கான
ேபாகலா " எ
அ த அ மாேளா கா
ெச
ேபா அர த
ெசா னா . " ர ைய இல ைக
மேலயா
ெசா ெபா

அைழ
க த க

றனவா . அவ அைத ப

ெசா ல
ைலயா . ம ைகய
கழக
அவைள ச ம க ெச ய ேவ


ட வ
ந ச
றா க .
அத காக நா ேகாைட கான ேபாக ேவ
ற "எ
ம கேள வ அ மா
ய ெச
அர த
யதா
த . ர
வா ைக
எ த க ஒ பரவ ேவ
ெம
அவ கன க க
ெகா
தாேனா அ பர
ற கால அ
ெந
வ வைத அவ
இ ேபா உண
தா .
ம ைர நகர

வ ெய லா ஒ ெவ ள இைற
ட த . கா அவ ைடேய
ைர
ெகா
த . நகர
ப லா ர வா க
ைள
தா மாறாக
ரெல
பா
ெகா
ப ேபா ஒ ெப

,
மா வசன இைச த

ைல
ைல ஒ
ெகா
தன. ஒ றைர நா இ த நகர
ச த க

இராமநாத ர ைம
வற ட ராம ஒ

வ த அர த
இ ேபா நகரேம
தா
ெப யதா மா
ப ேபா
ரைம த ய . ெவ
ெச
ம ைர
ேபாெத லா இ த உண அவ
ஏ ப ட .
தான ப த
இற னா .

ெத

ம கேள வ அ மா

வா

கா

அர

"உ ேள வா க அர தமாமா!" எ
ம ைகய கர அவைன த
ைகயா

தா . இ த
ட அர த

ப ட
ய உ
. ர
த ைக
எ பத காகேவா, ேபரா ய அழ ய ற பல
கைட
ெப
ழ ைத எ பத காகேவா

ஏ ப ட

ைல. அ உ ெப
த க

ேபா

,
க க
,
, ைகக
, கா க
எ லா
களாேலேய பைட

மண
னா
ேபால மாய கவ
வா த
இவ . எ ேநர


கல

,க
,
ெவ ைள அ
இத

ரா ைச உ
வ ேபா இ த
க க
ஓ அழ
வா
த . ெப
ழ ைதக
க க
இ தம

மா
க ள தன
ெகா
ற வய வ தா
ம ைகய கர
இ த அழ மாறாத ேபா அ வள
ைறவாக , ப வாக
இ த .'
நட
ைக

ெதா
'எ
ழ ைத
அழைக ப

றா கேள, அ த அழ
,
யான
இ த
ெப

ேபாக
ைல. அ தா அர தைன கவ த . ர

இ த
அழ உ
. ஆனா அ அ ெவா கல த அழகா
த .

ெவ நா களாகேவ ச
க வா
ட ெசா த த ைய அ ேபா உபசார
ெச தா ம கேள வ அ மா . ெச வ ெச
ய ஆணவேம
இ லாம இ த
அ மா எ ப இ வள அ
மயமாக ெந

றெத
அவ
ஆ ச யமாக தா
இ த . பழ
றவ கேளா ஒ
ெகா
ப ெச
வத காரணமாக அ

'பைச' எ
ஒ ெபய உ
. ம த க ைடய மன கைள இைண
ெதாஇ பதா 'நா ' எ
,அ
ஒ ெபய
. அ த அ மா அ
மயமாக
பழ ய த ைத க டேபா 'பைச', 'நா ' எ
ெசா க


ெபா
அைம த
நய ப
ர எ ேபாேதா த

த ள க அர த
ைன வ த .
சா பா
ேநர ப
ெகா
ச ப த
ேபானா க . ம கேள வ அ மா
ெகா
தா . ஒ
மைற இ லாம

எ லாவ ைற
ெசா
வ ேபா ெசா
ெகா

ம ைகய கர
அர த ட மன

ெந கமான ம
தா .

ெச ல
ேப
த க ட

,

"எ னேவா,
த மா
இைதெய லா உ க ட ெசா
ெகா
ேறேன

ைன
ெகா ளா க . ெந க
, உற
ெகா டா
கவைலைய ப
ெகா ள
என
ம த க எ
யா இ
றா க இ ேக! க இ
க . ர இ
றா . க
இ வ
தா என
அ தர கமானவ க எ
மன
மான ப
ெகா
ேட .
பண ைத , ெச வா ைக , கைழ

ெகா ள ம த க
ைட பா க .
ப கைள , ேவதைனகைள

ெகா
தா
க தா யா
ைட கமா டா க .
ஆனா , க இ வ
அ ப ப டவ க இ ைல. கட
உ க இ வ
த கமான
மன ைத ெகா
றா . உலக ைத எ லா ஒ
பமாக எ
அ ேபா ,
அ தாப ேதா
பழ
ற ப வ உ க இர
ேப ைடய மன
ஒ ைமயாக
அைம
ற . ர
என
பழ க ஏ ப டேத ஒ
ரமான க
. அவ
அைதெய லா உ க ட ெசா
பா என ைன ேற . அவைள த
தலாக நா

த ன

ைடய
த ெப ணாக வ
ெகா
ேட . அவ
லமாக
தா
க என
பழ கமா க அர த . க
யாச ைவ
ெகா
பழக டா .
ர இ த
த ெப ணானா , க இ த
த மா
ைள. இ த
,
இத
கேபாக க
எ வ
ற த வச தா
ெச ல
எ தைன பா யைத
உ ேடா அ வள உ க

. நா பண ேதா
ற க
ைல, நா பண ேதா ேபாக
ேபாவ
இ ைல. இ ப ெய லா வாழ ேந

கன

ன வய
நா

ய ைல. ஏைழ

'அவ
' வா ைக ப ேட . இல ைக ம
ேபா உைழ னா

னா
உய
இ தைன பண ைத , இ தைன
க ைத ,
இ த ெப கைள
என
ேச
ைவ
ெச
டா அவ . பண
ெப ைம

எ ன ெச ய? இ த ெப வச தா
ஒ 'ந ல இட ' அக படாம த
ேற " எ
ெப
டா ம கேள வ அ மா .
அ த அ மா
யவ ைற ேக ட ேபா அர த மன
ைழ தா . அ த அ வமான

, பாச
அவ உ ள ைத கவ தன. 'ப மா கார ேபா இதயேம இ லாதவ க வா ற
உலக
இ வள அ தமான ெப மன பைட த இ த தா
அ லவா இ
றா ' எ
ைன தா அவ .
கான த -வச தா ெதாட ைப அ த அ மா ட
பாக ெசா
ச மத
ெபற ேவ
ய சமய அ தா எ
அர த
த . அ த அ மா
பர த மன அ த
மண ைத ம காம ஒ
ெகா

அவ உ ள உ
யாக ந ய . அர த அ த
அ மா ட ேக டா .

"அ மா! உ க ெப வச தா
மண
காக ரம ப வதாக
கேள! ரம பட
ேவ
ய காரண எ ன?" "உ க
தா ெத ேம! அச
தனமாக
மா
ேச ேற

ேபா எவ டேனா அைல
ஏமா
னா . ஊ
அ ைக, கா
ைள
த பாக பர
ற . ெப
ைம
நம ெக லா ந
ைக ந றாக இ
ற .
ஆனா ஊரா அ ேலேய ச ேதக ப றா க . எ காவ ஒ வர
வா
ேபா
தா
யாராவ இ லாத
ெபா லாத
ெசா
ேக
கைல
றா க . இைத
ெச வ
அவ க
எ னதா ெப ைமேயா ெத ய
ைல" எ
ஏ க ேதா ,
வ த ேதா
னா அ த அ மா . அர த ஆ த
னா .
"

மா


அ த ஏமா
கார ம தேனா
ற ப
அ வள தாேன த ர, உ க ெப ேம ேவ அ ப
ெசா ல
வைர
ஓ ஆ
ைளேயா இர
பயண ெச த ம
அ மா?"

ேபாக ெச
யாேத. ம ைர

யாதெதா

ட .
றமா

"அைத ைன தா தாேன வ ெற சலாக இ
ற .ஒ
லாதைத எ ப எ ப ேயா
ெப
மணமாகாம ெச
ட பா
றா கேள. நா ஒ
த யாக எ ப இ த
ச க
அ யாய ப ைய ம ேப ?" - இைத ெசா
ேபாேத அ த அ மா
ர கரகர
ைந த .
ைமயான அ த தா
க க
ம க அ
ேசாக பட வைத அர த

டா . அவ ைடய உ ள உ
ய . அ த தா

அவ ைடய உண ைவ
கைர த . அ ேபா அர த ைடய ெம ைமயான உ ள
ஓ இள க
ற எ த .
'உ தர ராமாயண
ைதைய ஊரா காக இராம ச ேதக
றேபா அ த அபவாத ைத
ெபா ைம ெக லா எ ைலயான
ேய ெபா
ெகா ள
யாம த ம ேம வ
ற க
ணாக

உ ேள ஏ
ெகா டைத ேபால இ த ச க
ஒ ேவா
அ பா
ெப
ப வ ேபா அ த
ப அவைள அ க டாம
ேய ள

ெகா
டா எ தைன ந றாக இ
?ச க
ப க
ந ேவ அபைலயா
சபைலயா ஆதர இழ
ஒ ெவா ெப

ைததா . "ந வ தா என

மகேள!" எ
ைத ம
த ேபா ப க


அ ம
சர
ற ெத
இ த தவ
நா
ெப க ட இ
இ லாம ேபா ேற?' எ
ெகா
ேவதைன ப டா அர த .
"நா இ ப
ப ெச
ேக பத காக வ த ப
ெகா ள டா அ மா! எ ைன
ர ைய
ேபாலேவ க
ேபா கான க
ளவ எ
தா என
ேதா
ற .
அதனா தா

தய க
இ லாம இ ப உடேன உ கைள ேக ேற . தவறாக எ
ெகா ளா க . உ கைள ட தா வான - ைற த ெபா ளாதார ைல
ள ஏைழ

இைளஞ ஒ வைன உ க ெப
கணவனாக ஏ
ெகா
களா க ?" எ
ெம ல
ெகா ேட அ த அ மா
க ைத உ
பா தவாேற ேக டா , அர த . அ த
அ மா
ெகா ேட ப
றலானா .

"அர த ! எ ைன ப
இ த ச ேதக உ க
ேதா
இ கேவ டா .
பண
காக , பக
காக
ம த கைள ம
ற ண எ
ட எ
இ த ைல.
நா ஏைழ


பண கார கணவ
வா ைக ப ட ேபா , எ ெப ,
பண கார

ஏைழ கணவ
வா ைக பட ேம! எ ெப
பாத
இட
அவைள வ
த ள டா எ ற ஒ ேநா க த ர ேவ ஏ ற தா ைவ நா

பாைல. க எ னேவா ர ைய
உ கைள
தா

ேபா கானவ க எ
ெசா
ெகா
க .உ க
ெத
க காரண
ைல. நா
உ கைளெய லா

ேபா கானவ எ பைத
ர ஒ வா
ெகா
பா . எ
ெப மா ப ட
ைல
பழக ேவ
எ பத காக தா நா அவைள ஆ க

ேச ேத . உ க
ர ேயா, 'ெப மா ப ட
ைலக
அ க பழகலாகா '
எ றக
ைடயவ . இ த வயதான ேகால ைத
ெந
ைச

எ ைன

பைழய கால
ெசா தமானவளாக க எ
ெகா
க ேபா
ற .


ற வச தா மன
உ ைமயான அ ட எ த இைளஞேனா பழக
ேந தா
, அைத வரேவ
மண ெச
ெகா கலா எ ற அள
ேபா காக எ
ைவ
ெகா
தவ நா . அழ
ைற த ச த
ன , ேவ பா க
லாத ச க உற
வள வத
ேந ைமயான காத மண க ெப
உத
றன எ பைத நா ந
ேற " எ
இ வா அ த அ மா உண
கரமானெதா ெசா ெபா
ெச வ ேபா ம ெமா
யைத
ேக டேபா அர த
த ெச கைளேய ந ப

ைல. 'இ த பழைமயான

ேதா ற
இ வள
ைமயான இளைமயான க
க ஒ
றனேவ' என
ஆ ச ய ப டா . '
கான த ெகா
ைவ தவ தா ' எ ற ம
அவ மன
ைற த . 'இ த
கான த பய ெபா ேமைடக
, ெதா ச க க
ேப
ேப
சா த சாதைனக
ட ெப
ைல. வச தா எ ற ெப
மன ைத இள
ெந ழ ெச

ப கமாக
ெகா டாேன, இ ேபசாமேல சா த மக தான சாதைன' எ
ேவ ைகயாக
ேதா
அவ
. அ த அ மா ேம
னா .
"ஏைழ ப ட வர ஆ ேற எ
தய க ேவ டா அர த ! உ க
ஏதாவ இ தா ெசா
க . வச தா
க யாண
உ கைள
மைலேபா ந
ேற நா . க
ரலா கா
ற வர
ெகா
ட நா தயா ."
"அ ப யானா உ க ெப
இ ேபாேத
னைகேயா
னா அர த . அ த அ மா
" வர ெசா

அர

மண
த மா
க மல த .

ெத த இட
ர ைய
தா
அவைள மண

தா

அ மா!" எ

த ?"

"நாைள
தா ேகாைட கான

வர ேபா
கேள, அ மா! ர ைய
உட
ைவ
ெகா
அ ேக ேப
ெகா ளலா . இ ேபா உ க ெப
காக நா

ேபா ற வரைன

ெத
"எ
தா அர த . வரைன ப
ெசா
மா ம கேள வ அ மா எ வளேவா வ
ேக
அவ

ைல. "அ த
இரக ய ைத நாைள
ேகாைட கான
தா ெவ
ப த
"எ
ைளயா
வாத ேதா ம
டா .
அவ க ேநர க வேத ெத யாம ேப
ெந ேநரமா
த .

டா க . இர

ெகா

"மா யைற
ேபா

ெகா
க . காைல
ற ப
டலா " எ றா அ த அ மா .
"இ ைல! நா அ சக
ேபா

ெகா

ேற . அ த ைபய
நா கர தா த

யாக இ

ேத கா

ேகாைட கான

காைல
இ ேக
பா . நா இ ேபா அ ேக

ெச றா , அ த ைபய ட இ
ெகா ள ெசா
, நாைள
டா அர த .

இர
,
நா க
அ சக ைத கவ
ற பட வச யா
"எ
அ சக

பா

ம நா காைல ேகாைட கான
ற ப டா க அவ க . வா

, ம தார மாக
ெவ ேல இ லாம பயண

கமாக இ த . ம கேள வ அ மா , ழ ைதக ,
அர த எ ேலா
ேச
வ தைத க டேபா

, ம ைரேய ேகாைட கான

ட ேபா
த . உடேன
வதாக ெசா

ர ப
ேபா
த னா
தர இ

ைலயாதலா அ
ேத த ப
ெச ய
ைல அவ க . அவ ைடய வரைவ எ பா தன .

மாைல
கான த
, ம கேள வ அ மா , வச தா, ழ ைதக எ ேலா
ஏ கைர
உலாவ ேபா
தா க . அர த
, ர


க ேகா
ெகா
ஆ டவ ேகா
ற ப
ேபானா க . மாைல ேநர
மைல சாைல
நட ப இ பமாக இ த .
பக எ
கணவைன இழ த மாைல எ
ேம ைச ெப
ைற எ
ைளைய இ

, தைவ ேகால
மாைல ேபாதாக இ த அ . ேகாைட கான
வ த

அழ அ கமா
பதாக
அர த
ேதா
ய .
"அைல ச அ கேமா?
தா அர த .

கேள!" எ றா

"

, பா வ
வாைய ைடய

றா ேபா ேதா
ற ெவ
பதாக

. "ஆமா !" எ


ைற நா

பர
ற மைல
ஏ ய
ைன
றதா உ க
?
நா இ வ
ேச
ெச
ேபாெத லா உயரமான இட ைத ேநா ேய ஏ ெச
ேறா
இ ைலயா?" அர த
ெம
த . எ தைன அ த
ைற த ேக
இ ? 'நா க
இ வ
உயர உயர ேபாவத காகேவ ற தவ களா?'
த அவ
.

ெபா கா
ற கா
கா
கா
ப கா
ெமா கா
ைபயேவ நைடகா
கா
இைடகா
கா
ழ கா

யாய

25

ந பா
ெபா
நய ேபா
நைக
றா நைக
றா
ப பா
ெப ைமெயலா
பய கா
நைக
றா .
- அர

ேகாைட கான ேலேய அழ , அைம
ைற த ப
ஆ டவ ேகா
மைலதா .
யா டவ ேகா

பா தா பழ மைல , ஊ
க ெத வாக
ெத
. ெந ெதாைல வைர ப ைச ெவ ெவ
ைய தா மாறாக ம

ேபா மைலக ெத
கா ேய மன ைத வள ப
. க ட க ட இட க
எ லா
மைலகேள வா

ெகா
ப ேபா

. அ த அழ ய ழ

ைற
பட த ஒ ேம
ேம அர த

அம
ேப
ெகா
தா க . ப க
மர
இர
ப ைச

ெதாைல இைணயாக
பற ப , ைள
வ மாக ைளயா
ெகா
றன. எ ேகா க அ
ச ைற ெகா
ைற
ய .அ த
ஒ ஒ
ைற ேக
இ ெனா
ைற ஒ
இ த இைடெவ
நா க அத இ ைமைய உண வத ெக ேற ேக ேபா
ெகா த
அவகாச ேபா அழகா
த . ெச ெபா ேம
ழ ைதக அவசரமாக ஓ வ
க ள
ேபா
க ைத

ெகா

ற மா , ெப ய ெப ய
ேராஜா ெச க த த
க கா
ற ஆ

வ , ைரவாக
நக வ மாக கா ய
தன. வான
, மைல பர
, ைசக
,எ
, எ லா அழ
மயமா
தன. ஊ


ேமெல
மல த

வன ேபா

அழகா
த . த ைம
இ ைம
ேதா த அழ அ !
எைதேயா இர
அ த
ைப
"எத காக

டா
ைறயாக ைன
ர க
ெகா டா .

இ ேபா ?" எ

"ஒ
ைல, ர ! ச
வ த . 'நா இ வ
ேச
ெச
ெச ேறா ' எ
எ னஅ த
"ஏ ,

எ னஅ

த ைத

ெகா

றவ

ேக டா

ேபா அர

தா .

.

ெசா
யைத ம ப
ைன
ெகா ேட ,
ேபாெத லா உயரமான இட ைத ேநா ேய ஏ
னா ?"
ெகா

க , அர

த ?"

"என
எ னேவா இ ப
ேதா

ர ! உயர
ஏ ேம ெச
இ த ேபா
தா ெவ
ெப வா . நா எ றாவ ஒ நா கைள பைட
ேழேய

ேந டலா . அ ப ேந டா அத காக வ த பட டா " எ
அவ
தப ேய இ த
ெசா கைள
ற ய றா
,
ேபா ஏேதா ஒ
தமான உண


அவைனய யாமேல, அவ உண இ லாமேல அ த ெசா க
கல
ட .எ ப
கல த ,
ஏ கல த , எத காக கல த எ பைத அவேன ள
ெகா ள இயலாம த
தா . ர
அவ ைடய க ைத
பா தா . இைமயாம பா தா . ெம ல
ெகா ேட
பா தா . அவ பா
ெகா
ேபாேத அவ த ச ைட ைப
ய ேநா
தக ஒ ைற எ
ஏேதா எ த ெதாட னா .

"ஏ
ெப

இ ப

ேதா ற
டாேதா? உயர
ஏ ேம ெச
இ த ேபா
க ெவ
க . நா தா எ றாவ ஒ நா கைள பைட
ேழேய
ேவ " எ
ெகா ேட அவ எ
ெகா
த ேநா
தக ைத ெச லமாக இ
ப தா
ர . அைத அவ

டாம
ப ப க ய றா அர த .

ைல.
மா

பா வ ேபா எ

டா
ர .
ேநர
அவ த ைன
ேநா

அழைக ஒ க ைதயாக உ வா
அ த ேநா
தக
அவசரமா

தா அர த . அைத அவேள ப
டலாகாேத எ ப தா அவ

காரண . ஆனா அவ அைத
ப ேத
டா . 'ெபா கா
ற கா
கா
வ கா
நைக
றா ' எ ற அ த க ைத அவ உ ள ைத கவ த . க க ைட வா
ெகா
ைவ ற மா
வா இ
க, ெந

க அவ அ த வ கைள ெசா
ெசா

தா .
நைகேயா அவைன ேநா
ேக டா .
"உ கேளா பழ வேத ெப ய ஆப தான கா யமாக இ
தா ,
றா நட தா எ லாவ ைற
க ைதயாக எ
"எ ன ெச வ ? ேய ஒ

நடமா

க ைதயாக இ

ேபா

றாேய ர

றேத! ேப னா ,
கேள?"
!" எ றா

அவ .

"அ ச , 'ப பா
ெப ைமெய லா பய கா
நைக
றா ' எ

கேள,
அத
எ ன ெபா
?" - தைலைய ச ேற சா
கைள அகல

ேநா
ெம
ய நாண
கழ அவைன பா
பாராம
ேக டா
ர . அவ
னைகேயா ம ெமா
னா .
"உ
ைடய
பா ைவ
க ெப தாக, க
ைமயாக ஏேதா ஓ ஆ ற
ெத ப ற . அ த ஆ ற
உ னத த ைமைய எ ப ெசா லா ெவ
வெத ப
என
ெத ய
ைல. அைத தா அ ப
ற ய
ேற ."

ெந

ேநா
ெகா ளாம தன
கஅ
பா தா அர த . பவழ ம
நக கைள ,
ட ந ன ெம
ேபா பா தா அவ .
"எ ன அ ப

பா

"ெப
ர க
ெகா ேட அவ ட
"ஆ
அ ப
ேத த
ெகா

தக ைத அவ ட ெகா தா . அவ அைத வா
அவ ைடய வல ைகைய
ெகா ேட
ைக
கா
ேபா ம தா
வ ேப ய உ ள ைகைய
ய ர கைள
ைமயா அ ேபா தா பா
றவைன

க ?"
ந ன இ
ேநா

ற . அைத
தக ைத வா


ெகா

ெச
டா அர

றா க " - எ
த .

மன
ெகா ைம இ
ற . அைத ெகா ைமயா ெச
றா க .
லா
டா எ ைன ேக காம , எ க ைத ெத
ெகா ளாம , 'எ ைன
பத
ச ம க ெச வதாக' க
னா
தர
ட வா
களா?"

"ேந
வைர அவ
அ ப வா க
தைத எ
நாேன ெநா
ஆனா ேந
மாைல
க த ஒ ச பவ எ மன ைதேய ேவ
ெச
ட .
வாதமாக ேத த
கேவ
எ ற

ெகா
ேத

தமாக ைன க
நா வ
ேட ."

!

"ேந

மாைல

எ ன நட த ?" எ

ப மா காரேரா
ராம
அ பவ க வைர எ லாவ ைற
ேக டா
ர .

ேக டா

.

ற ப ட ெதாட
அவ ைடய மா ைக
தா அைட த

ெசா னா அர த . ய ேபா எ லாவ ைற

"ம த க ஏைழைம
காரணமாக தா
யவ களாக , ெக டவ களாக
இ பதாக
ெசா
றா கேள! இ த ப மா கார ஏ இ ப
, ெக த மாக வா றா ? இவ
எ ன ஏைழைம? இ
இ த ேதச ைத
அ தைன ர ைனகைள
வச
ளவ க தா உ டா
வள
றா க எ
என
ேதா

ர ! ஏைழக
அ பா க , வ
ேபாரா வத ேக அவ க
ேநர
ைல.
கைள ,
ேராக கைள
ைன க அவ க
ேநர ஏ ?"
" ழான மன
, ழான எ ண க
ெகா டவ க எ தைன உய த ேமலான
ைலக
தா
பைழய ைம வாசைனதா இ
. இராம
ண பரமஹ ச
அ தமான உபகைத ஒ

. அைத க ப
கேளா, இ ைலேயா ெசா ல
அர த ?"
"ெசா ேல ! ேக

மா

ேற ."

"ஒ நா ஓ
சாய கால
வ த ைன அ

ட . மைழேயா பா ட
ெச வா க ? ப க

கைட கார

ந லவ

ய . ல ெச படவ ெப க தா ெகா
ேபா ெகா
தன .
பா டமாக ெப ய ெதாட ய . பாவ ! அவ க எ ன
கைட கார ைடய
ைச இ பைத பா

ஓ ன .அ த
.
ச ைதெயா

"அவ அ
வ த அ ெப க
ப தாபகரமான ைலைமைய க
தன
ைச


ைய அவ க த வத காக ஒ
ெகா தா . அவ க


ட அவ
த க
காக ஒ
ெகா த அைற
ெச றன . அ த அைற 'கமகம'ெவ
ந மண
யைத க
நா ப க
பா தா க . ஒ
ைல

ைடக ைவ க ப
தன.
அைவ வா ைகயாக ெகா

ம நா காைல
ெகா பத காக ைவ க ப டைவ.
ஆனா
வாசைனேயா பழ யவ க
ந மண
வாசைன எ ப
?அ த
வாசைன
காததனா அவ களா அைத ெபா
ெகா
அ ேக இ க

ைல.

வர
ைல. வாசைனைக
ப மள க த க
ேம பழ யவ க
, நா ற
ந ேவ
எ வா
க வராேதா, அ வாேற, நா ற ேலேய பழ
ட அவ க
வாசைன
ந ேவ
க வர
ைல. அவ க

சா
ெப ம றவ கைள பா

ெசா னா .
"நம
கேமா வ வதாக இ ைல. இ த
ைடகைள எ
ேவ ட
ைவ க
யா . ந


ைடகைள ெகா ச நைன
ப க
ைவ
ெகா டா
இ த
வாசைன
ெகா
நம
பழ கமான நா ற உ டா . உடேன கமா
டலா " எ றா . யாவ
அவ ைடய ேயாசைனைய ஏ
அ ப ேய ெச
தம
பழ கமான நா ற ைத உ டா
ெகா
னா களா . 'பழ கமான வாசைன' எ
ெசா
ேறாேம, அ இ தைகய தா அர த ! "உ கைள
த ைன த

ப மா காரைர

டப

'எ தைன அ
க ேச க
இ த க தழ

தமான க

க ேப

தைர

இ த உபகைதேயா ஒ

கைள மன
ேச
ைவ
றா ேபா இவ ெசா ெபா

தாேன' எ
உ ள

பா

ெகா
ெகா


டா

க ."

றா . ச த

இரக ய
அர த .

"அர த ! நானாகேவ எ ைன ப
உ க ட இ ப ெசா
ெகா
ேறேன எ
ைன கா க .
வய
ேத என
அ க ஒ க ரமான கன
ேதா ற உ டா .

, ேநா க
, வ ைம , வா ட
ெகா

இல ச கண கான ஆ , ெப கந ேவ நா ைக

ப ைத ஏ
ெகா
ெச ேற . எ ைக

ஒ பர , ப
ேநா

றன. வ ைம , வா ட
ெதாைல
றன.
இல ச கண கான க க
எ ைன

ப ைத
க ட ட மல
ெபா
ற . நா
ேமேல ேமேல

ைலய
அ தஒ
ள ேகா நட
ெகா ேட இ
ேற . நட க
நட க அ த ள
ட ெப தா ற . ட ெப தாக ெப தாக
பர
ெத ப
ம க ெவ ள எ க க
ந றாக ெத ற . அவ க
அ தாப பட , இர க
ெகா
உைழ க ேம நா

பதாக எ
க ஆழ
ற . ஃ ளார
ைந
ேகைல ேபால ைன மலரா ப வ ேலேய இர க

ஆ ர கண கானவ க
ேசைவ ெச வத ெக
நா

ேற எ
ஒ த
அ க எ
உ டா ற . இதய
அ தர கமான ப
ஏேதா ஒ ேப ண க

பா

எ ைன ப ைச ெச ற . அ ப அ த ேப ண எ ைன
ப ைச ெச
ேபா த சமய நா ெச
ெகா
பனெவ லா

ய கா ய க
ேபால , ெப ய கா ய கைள இ ேம தா ெச ய ேவ
ேபால

ைப உண ேற .
அைத உண
ேபா என
அ ைக வ
ற ."
ர ஆேவசமாக இைத ெசா
ெகா
வ ேபா அவ

ெத கமானெதா
ேபெரா
பர வைத
க க
தாக உ
வைத
அர த க டா .
அ ேபா அவைள
அவ
க ைத
பா தா இன
யா பரவச உ டாவ ேபா

அவ
. 'இ தைகய ேநாத உண தா 'ெகௗதம த ' எ ற ஞா ைய உ டா
.இ த

ப ைச
தா
த ற தா . இ த மா

ேரா தா அர மைன
கேபாக க
இற
நட தா ' எ ெற
யப பயப ேயா அவ
க ைத
பா தா அர த . அ ேபாேத த ைன கா
ப மட
ெப தாக அ யா அழ ஒ
அவ உ ள
வள
ெகா
ப அர த
த . 'ப க
அம
கலகல பாக
ேப றேபா அவ ைடய ற அழ
சாதாரணமான ெப த ைம
தா ேதா
ன.
ஆனா அ த மன
அழைக காண ேந ற ேபாெத லா , தா ெவ ெதாைல

தா
இற
ேபா
ட ேபா ேதா
ற . ஒேர கால
இர
தமான ர கேளா
பழ
ேறாேமா?' எ
அர த ம
டா .
'உண

, ஆைசக
,அ
ைக
ப ைத ஏ
ெகா
இர
பாைத வ
ெகா
நட ெச
அவைன காத
றா ? எ த

அவ ைடய மா ட ைகக னா எ
அ ல

ற கால
ேப
வாக க
ற ர ஒ

, ெப ைம
ைற த ர எ
அழ ம ைக ேவ ,

, அ தாப
உ ய ம த ெவ ள
ைடேய
வதாக கன கா
ர ேவ . இ
எ த

ைய அவ காத
றா ? இ த இர
ர க
ப க
த சாமா ய உயர
ர யா ?
த க கழ
ேழ
வைத ேபா இ த இர
யாக தா இ க
மா?'
ட ேநர ெமௗன

அர த அவ ட ெம ல ேக டா . "அர ய

இ த இல ய கன கைல
பாழா

பய ப
"பய பட
தய க ைத
" அ ப
"பா

இத

ைல! ஆனா தய
ேற . க
ட நா உத
ப ேநரலா ."
தா

ெச ய ேந

ேபா

அவ

ெகா ள ேந
றா ?"
ேச

வதா உ

ைடய

னா அ த

!"

கலா !"

அவ க ேவ ெச கைள ப
பாக ெசா னா
ர .

ேப னா க .

"உன
னாேலேய அ த இரக ய என
ெத
ெப வத கான ச மத ைத
ஒ வா அ த அ மா ட
த நா ம ைர
ம கேள வ அ மா
தன

கான த -வச தா காதைல ப

.ந
ெப
நட த ேப

காத ெவ
ேட " எ
ெதாட
கைள ெசா னா .

"அ த அ மா
ேபா
மன பா ைம
என

ைக உ
. ஆனா ஏ ற தா ைவ

தா நா
ச ேதக ப
ெகா
ேத . அ இ ைல எ
க ெசா
க .
தா இ ைற
இரேவ அ த அ மா ட ேப
ெச
டலா . நா இ வ
ெசா னா ேக
ெகா வா க " எ றா
ர .
"
ெவ லா ஏ ெகனேவ ெச த மா தா . 'மா
ைள
கான த தா ' எ
றஒ
இரக ய ைத ம

நா ெவ

ைல" எ
ெகா ேட ெசா னா
அர த . மாைல
ெம ல இ
ேல
பலைக ற
ம க ெதாட ய .
ெவ ைம ைர
ெபா னா ேபா ம
த . அர த
, ர
யா டவ
மைல ப

நட கலா ன . மைல ப

எ லா ப ைம
கல
மண

த மண
கல த அ த
ைல
அவ க இர
ேப
த யாக நட
ெகா
தா க . அர தேனா
நட
ெகா
தேபா
ர த
உ ள
ல ஏ க கைள ம
ெகா
தா .
இவைர காண ேவ

ேந
அத
ன க
எ வள ஏ
ெகா
ேத . எ வள தாக
தாப
ெகா
ேத . பா த
அவ ைற ெவ

யாம த
ெகா
ேற . ப
,அ
, மன கல

ெச
வத
ெப ய தைடகளா! இவ ட எ அ ைபெய லா ெகா ட ேவ

ைன
ெகா
தவ ஏேதேதா அ
ைர
வ ேபா ேப
ேட . என
எ தைனேயா அச
இல ய கன க
வய
உ டா
றன. அைத இவ ட ெசா
இவ ைடய மன
தா
உண
ெகா
ப ெச
ேடேன? இவ எ ைன ப

எ ென ன
ைன
பாேரா? எ ைன ப
அழ அழகாக க ைத எ
னாேர? அைத

நா
வா ைதக ெசா ல ட ேதா றாம ேபா
டேத. ேச! ேச! அ
ெவ ளமாக ெந

ெத ய ேவ டாேமா இ த உ ள
?அ
தைல ைறய
, ைகக
ைறய வைளய க
,
மன
ைறய இவைர ப ய தாக மாக ைல க ணா
னா
தவ ேபா
ேதேன! அ த ஏ க , அ த ெந

இவர
ெந
உ கா
த ேபா ,

உைரயா னேபா எ ேக ேபான ? ப
காத
அக கார இ கலாகா எ
ெப யவ க ெசா
ப எ தைன உ ைம! எ
ைடய அக கார ைத
கா
ேநா க ேதா தா 'உயர

ெச
இ த ேபா
தா ெவ
ெப வா . நா
எ றாவ ஒ நா கைள பைட
ேழேய த
ேவ ' எ றாரா? அ ல ேவ ைகயாக
ெசா னாரா? பரமஹ ச ைடய கைதைய , எ
ைடய இல ய கன கைள
உ ைமயாகேவ
மன உ
தா இ
இவ ட
ேன . இவ எ
ட கலகல பாக ேபச
யாம
ேபானத

ைடய இ த அ க
ரச
தன
ஒ காரணேமா?
ேப
மாக
மன
பழ
இவ , இ
நா இவ ைறெய லா

எைதேயா ைற
ெகா
ஏேதா ஓ அளேவா பழ வ ேபா அ லவா ெத ற ?
அவ மன
தைன த
தா க
யாத எ ைலைய ெதா ட . ஒ வ ெகா வ
ேப
ெகா ளாம இ வ
வ ேபா க ேபா நட
ெச வ அவ
எ னேவா
ேபா
த . அ த அவ யம ற ெமௗன ைத அவேள
கைல தா . "இ
உ க
எ ன

ட .ஒ
ேபசாம வ
க ? எ ேம எ
வ தேமா?"

இைத ேக
ேவ
ெம

அர த
தா அவ

தா . அவ எ ேபா
உ ள த
த .

"ந றா
றேத கைத! ஏேதா
ரமாக
அதனா தா ேபச
ைலேய த ர ேபசாமேல நட

மான ெச
ெகா ள
ைலேய?"

இ ப

"எ லாவ ைற
ப பத
,

தக கைளெய லா ப
மன ேதா
அ ப
பத
அ கமாக

ெகா
வ வ ேபா ேதா
ய .
ேபா ெகா
க ேவ
ெம
நா

'ப பா
ெப ைமெய லா பய கா
நைக
றா ' எ
இல கண வ
ெசா னா ேபா அர த பா னாேன, ெம
"அ

ெகா

தாயா ர

அவ ைடய
,
ப ேபா நைக தா

.

?"

ப ேத . இ த மைல
ைப அ
ற ."

வான ந றாக இ
அ ெகா
இ ெகா
மாக

நட தா க . அவ க
ைழ
ேபாேத னா
தர ப

றா எ ப ெத த . அவ ைடய கா

ெகா
ெத
ெகா டா க . ம கேள வ அ மா
த யவ க

தா க . அ
இர , ம நா
அவ க ேச
ேப
ெச
ெகா டா க .
ட ேநர வாதச மத அ
க ேவ
யதா
. அர தேன த ைன வ
ேவ
ைல ஏ ப ட ேபா அவளா த
க க

ைல. அவ
ப மா கார ைடய ெக

, ர ட
பய
டதாக ஆ
ேப
பாக அவ
ெசா
தா . எ ப ேயா த

ைல அவைள அ த ெபா
மா
ைவ
ட .
ச ேதா ந வ ய ற
கான த ைத இ

ச ேதக
தா உ க ெப ைணேய ஒ வா ைத ேக

ரேதச

ைலேய

த .இ வ
ேவகமாக
ர ப

ேத அைத
வாக ல மான கைள
ர ேத த
பத
ெகா
ப யான
கம
டா
எ பைத
அர த
யாத ஒ ெந க யான

, "இவ தா அ மா உ க மா
ைள!
க "எ
அர த
யேபா

வச தா
நாண
ைற த க ைத இர
ைககளா

டா .
ெர
ஆர பமா ய அ த நாடக ைத க
கான த . வச தா அைற
ேத ஒ
ேக
"
னா

பர
தர

ற ேகா
ைவ
எ ைமயான
யைத ம கேள வ அ மா ஒ

"

த ெப
க யாண
க மா ேட . இல ைக
இ த க யாண ைத எ
"எ னடா
கான த

ெகா
உ ேள எ
ண ெவ க ப
ேபானா
ெகா
தா .

ைற
ெகா ள

மண ைத நட
ைல.

டலா " எ

ேலேய நட க ேவ
. ஏேனா தாேனா எ
ேகா
ம ைர வ த

பகா ய
நட க
தா ெச ய ேபா ேற ."

கான த ! உன
க அ தமா

ச மத தாேன?" எ றா
த .

"

மண
காக வச தா
ைத
க "எ
அவ
க ைத இ
ப ய ேப ஆர பமான
ேப
ெகா
ேச
டா ேபா
த .

அர

நட
ைல.

த . அ ேபா

கைள ம
கான த ட ெகா
அ தமா
க ைவ தா
ர .
மண ைத
த இட
ேக ஒ
கைள
ம கல

ம நா இல ைக, மேலயா, க க தா த ய இட க
வ த அைழ
கைள ஏ
ெகா
ெசா ெபா

ேபாக ச மத ெத
ம ைகய கழக
ம ெமா

டா
ர .எ
, எ ெபா
, ற ப
ேபாவத
வச யான ெவ நா
பயண
அ ம ைய 'இ ட ேநஷன பா ேபா டாக' வா
ட ஏ பா ெச
ெகா
தா
அர த . பா ேபா
கான ைக பட ைத எ
ெகா வத காக அ
மாைல ர ைய

ளஒ
ைக பட ைலய
அைழ
ேபா
தா அர த . அ த ைக பட
ைலய உ ைமயாள அவ கைள
மண
ெகா ட இள ேஜா யாக எ
யதா ஏ ப ட
ந னமான ழ ப க
ேநர இ வ ேம நா
ைலயா
ட . ர ைய
பா ேபா அள பட எ த
, அவ க இ வைர , அ
ஒ றாக
ஒ பட

ெகா டா உ ைமயாள . இர
ேப ேம பா க இல சணமாக இ த னா கா
அைற
(ேஷா
) அ த பட ைத ைவ கலா எ ப அவ
பமா
த .
ைக பட ைலய
ைன க
கன க
ம கேள வ அ மா

த ெசயலாக க த இ த இ ப
ழ ப களா ெந ெச லா ெம
ட அர த

தா க . அ ேபா
னா
தர
வா
ேலேய அவ கைள எ ெகா டன .

"உ
ட த யாக ஒ ச க ேக க ேவ
ம கேள வ அ மா
ர ைய த
அைழ
அேத வா ைதைய அர த ட
ேபானா னா
தர . இ வ ெந
ெபா
றன.

. ெகா ச இ ப எ ேனா வ
ேபானா .

அவைன ேவெறா
ெப தா

ற த

றாயா?" எ

யாக அைழ
ெகா
யாத மா ேக

யாய

ைடைய கா ைக த

கா ைக வள
ற ேபா
இய
ைல ேபா
ைல ஏென ப ைல
மய க தா யா ைக வள
ற வாேற.

26

டா

-

அர த

ம கேள வ அ மா

ைக பட ைலய
அவ க இ வைர

ெச
தா

தேபா
ேப
ெகா

னா
தா க .

தர

"என

ேதா
ற . எ ெப வச தா
மண ைத ம

மணமாக
நட வத
ப லாக அேத மண மைன
இவ க
ேபா
இைண
டா எ ன?
இவ க
தா எ தைன நாைள
இ ப ேய இ

? ஆக ேவ
ய ந ல கா ய
காலா கால
ஆனா தாேன ந றாக இ
? ர
வய
ெகா சமா ஆ ற ?" எ
ம கேள வ அ மா தா

அ த ேப ைச ெதாட னா . ச யான ேநர
ெபா தமாக
அ த அ மா அைத ைன ப
வதாக ேதா

னா
தர
. அவ ஒ
ெகா டா .
"ெச ய ேவ
ய தா ! என

ேப இ ப ஒ
ைன உ
. அ த ெப

இைதெய லா கால ேநர பா
ெச வத
ேவ யா இ
றா க ? அர த
நா ெசா னா ேக பா . அவ
தா யா இ
றா க ? அவ
அ த ெப
நாமாக பா
ெசா
ெச
ைவ தா தா ந ல . இர
ேம அ பா க .
இல ய , ெகா ைக, அ , இ எ
ஒேர தமான மன ைடயவ க . வர
, இ வைர
ைற காக ஒ வா ைத ேக
ெகா
ேச ேத ஏ பா ெச
ேவா ..."
"நா அவைள ேக

ெகா
ேற . க அர தைன ேக
வ ந ல .
நா தா இவ க
எ லா உற . க அர த
த ைதயாக , நா

தாயாக
பாவைன ெச
ெகா

நாமாக பா
நட த ேவ
ய ந ல கா ய இ " எ
ம கேள வ அ மா

னா .
இ த
மான
ெதாட
ர ைய
இைத ேக
ேபானா க .
ம கேள வ அ மா

யாக தா
ைக பட ைலய
ெச வத காக அவ க த

ட அ ப

ேக டேபா

ேய அைழ

ய அர தைன
ெகா

மண ெப

ணாகேவ

மா
ட ேபா நா
தைல
றா . ப ரணமான இ ப அ பவ ைத மன
அைட றேபா ெந
ைன
தா ேவைல. வா
நா
ேவைல இ ைல. வா
நா
ேப ஆ ற இழ
ேபா
றன. ப
ெசா
உண தைட ப
ேபா ற . எ ேர
ெகா
ேக
ம கேள வ அ மா
க ைத ேநேர பா க

.
த னா
, ெவ ல
யாத அளவ ற நாண ைத அ ேபா உண


றா அவ .
அ த ஒேர கண


அழ க
தன. ஆ ர கண கானவ க

ேமைடேய
ஆ ெறா
ேபா இைடயறாம ெப ய க
கைள ேப
இல ய ந ைக ர யா அ ப நா
றா எ
ம கேள வ அ மா
ச ேதக
உ டா
ட . ெப எ த உண
கைள தன ேக உ ைமயாக ெப
பதா ெப ணாக
இ க
றேதா, அ த ெம
ய உண
கைள அவளா ஒ ேபா

யாெத
அ த
அ மா
ேதா
ய .
"எ ன ெப ேண! நா ேக
ெகா ேட இ
ேற . யானா ப
ெசா லாம நா
ெகா ேட
றா ? எ
ட ெசா வத
எ ன ெவ க ேவ
ட ற .
ப ைச
ழ ைத இ ைல, அர த
ப ைச
ழ ைத இ ைல. எ கைள அ க ேசாதைன ெச யாம 'ச '

ஒ வா ைத ெசா
களானா
மண கைள ேச ேத நட
ட வச யாக

."
ேம
உண

"எ ைன உ
இ ைல."

ெம
ெச

. அவ

ெமௗன சா தாேதா
ன.
தா ேபா

ட ேநர ெமௗன
ய ர
தய
க . அவ

"அவ

ைன

ைடய க

ெகா

ெசா

! நா

நாண

உன

யமானவ

உ ள
உண க
இ ைமெய லா கல த ேகாமளமான
தய
ெசா னா
ர . "அவ
எ ப
பேமா அ ப ேய
ச மதமானா என
ச மத தா ."
?"

எ றா எவ

"அவ
தா ." ஈ லா அழ , இைண
லா
னைக மாக வ
க . ெசா
அவ அ மா
னா


டா . அவ
ய , ெபா ய ,
த . ெம ைம

ெபா
ய கன க
அவ ைடய மன பர ெப லா எ தன.

னா

, நைக ர த .

ைய ஒ வா ச ம க ெச
தர ெதா ய க ேதாைடய உ ள
ைன க

ட மன ைறேவா
ற ம கேள வ அ மா ,
வ வ க
ைக தா .

"எ ன காயா, பழமா?"
"கா தா , அவ

ச ம

ைல."

"காரண எ னவா ?"
"காரணெம லா ெசா

ெகா

தானமா

ேபசேவ இ ைல. 'இ ேபா இத

அவசர
"

ைல' எ

ஒேர வா

வரமாக அவ


அவ

ேப ைச

ெசா ல

ெகா

டா ."

ேபா

டாேதா?"

"ேக டா தாேன ெசா லலா ."
"அ த ெப
இ ேபா அர

ேண ச ம த மா
ெசா
த எ ேக? நா ெசா
பா

"ேதா ட
ப கமாக ேபானா . க ேவ

ைக
லாத ர

ெசா னா னா
ேத
ெகா
ேதா ட
ப கமாக ேபானா .

ட . அர
ேற ."

.உ

"பரவா
ைல. ெசா
தயாரானா .

ட ெகா ச ேபச ேவ
க "எ

ெகா

எ ன தைட?

மானா ேபா ெசா
பா க " எ
தர . ம கேள வ அ மா அர தைன

அ ேபா கா
ழ ைதகைள அைழ
ெகா
மைலைய
கான த
வச தா
வ தா க . வச தா கா
ெகா
ேபானா .
கான த
னா
தர

ஒ கமாக
ெகா டா .
"உ கா த

" எ றா
ேட

னா

கா வத காக ேபா

ழ ைதகைள இற
உ ேள

ம யாைதேயா அட க

தர ."

கான த அவ

வைத ேக க

"அ பா ப
ஒ வ யாக இ த ெப
ட ேத த
பத
ச மத வா
ேடா .
ேந
அர த வ
ெசா
ய வர க
பா தா ேபா

க ைமயாக

ேபா
ற . ர ெவ
ெப வத காக இரா பக பாராம உைழ க
ேவ
நா . நா த யாக எ ன ெச ய
? உ கைளெய லா ந
தா இ
இற
ேற . 'ப மா கார
ம டப

'ஒ
ேச தா ேவ
ைனேய
ேவ டா . ம ைரையேய எ
ற அள ெக ட பய க இர
ேப ."

"ம ைரைய எ
ற ெப ைம இ
இவ க
ைட கா , ஐயா. தன
ைட க
ைலேய எ பத காக ம ைரைய எ
லஆ ர ஆ

க ண எ ற ேசாழநா
ெப
ஏ ப ட . இவ கேளா யாய ைதேய எ
பா
றஆ க "எ
ெசா
தா
கான த .

யாய

" ெசா றா த ! ஆனா இ ைறய ேத த
ைறக
ேபா
யாய ைத யா
பா
றா க ? எ ென னேவா
கைளெய லா
சாம ெச றா கேள. ேந
அர த
ெசா னைத ேக டாேயா,
ெகா
ேபா
பய

அ க ெசா ற அள
யாய வா ற ந
ைடய ஊ !"
"இ


! அர தைன அ ப ெச தத
ஆ க இ
றா க " எ
ெகா

அ த ஆைள நா
மா டமா ேட ஐயா.
ேப ன ர
ெசா னா
கான த .

"ேச! ேச! நா க க வ தெத பத காக ப
நா
க க ேபாவதா? ந
ய கைள நா
ேநரான வ க ேலேய ெச ய ேவ
." இ வா அவ க உைரயாட ேத த ஏ பா கைள ப
வள த . அர த ேதா ட
தைர
உ கா
தைன

ேபா
தா .
ம கேள வ அ மா வ
அவஅம
ெகா
" க அ ப
ெசா
க எ
நா எ பா க
ைல. ம ப
வரமாக ேப எ ப
உ கைள
ச ம க ெச
டலாெம ற ந
ைகேயா வ
ேற " என ேப ைச ெதாட னா .
உடன யாக ப

ெசா லாம அ த அ மா
ெதாட தா அ த அ மா .

க ைத பா

தா

அர

த . ேம

"நா க இர
ேப
உ கைள கா
வய
அ பவ க
தவ க ,
ந லத
தா ெசா ேறாெம
எ கைள ந
க . வச தா
மண ேதா

மண ைத , எ ெசல
ந றாக நட
பா
ட ேவ
ெம ப என
ஆைச. க
ைக பட எ
வர ெச
தேபா நா
அ சக
தலா
இ ப
ேப ேனா .
நா
ய ஏ பா அவ
த .ஒ
ெகா டா . க வ த
உ கைள ஒ
வா ைத ேக ேற எ றா . ேக டேபா அவசர
ைல எ
ெசா

களா ."
"ம
க ேவ
அ மா. இ ேபா உ க ட
அேத
ைவ தா நா ெசா ல
ேவ
யதாக இ
ற .எ க
மண
இ வள அவசர ேதைவ இ ைல. நா க
ழ ைதக இ ைல. இர
ேப
பர ெத தவ க . க
ைன ப
ற மா
மண
வா
அவசரேமா, அவ யேமா இ வ
ேம இ ேபா இ ைல."
"ஏ இ ைல? உ க
அவ
வய எ ன ைறவாகவா ஆ ற , அர த ? ஊ
உலக
ஒ தா ேபா நா
நட
ெகா ள ேவ
. நா ேப நா
தமாக ேப வத
இட ைவ
ெகா ள டா . இ த
மண நட ப னா

ேகா உ க
ேகா ஒ
ைற

டா . வழ க ேபா அவ த
ைடய ப கைள ெச
ெகா
கலா .
க எத காக தய
க எ ப என

ைல."
இைத ேக
அர த ெம ல
தா . "தய க
எ தைனேயா காரண க

றன. லவ ைற ெசா ேவா . லவ ைற ெசா ல
யா . இ
லவ ைற
ெசா னா
உ க

ெகா ள
யா ."
"அெத லா
ஏமா

ைல அர த .

ட பா

எ ென னேவா ச ப த
க ."

லாம ெசா

எ ைன

மைற
உ கமாக எைதேயா ேபச ெதாட க ேபா ற பாவைன
அர த

மா ய . அவ ெப
டா .
த னக ல ப
க ேபா
தற
தறலாக ேமக

வான ைத ஒ
ைற
பா தா . இல ய
உய த த ைம
ெபா
யவ ைற ைன
ேபா , ேப ேபா , வழ கமாக அவ ைடய
க க
, க

ற ஒ அ ேபா

சாய
ற . அவ ம கேள வ
அ மாைள ேநா
ெசா லலானா .
"அ மா! இ
கால
மன னா வா
ெகா
கம
எ கைள
அ ம
க . உடலா வா
வா ைகைய ப
நா இ

பா கேவ இ ைல.
உட ைப ப
ெதாட ற வா ைக ஒ ெப ய ெபா மய கமாகேவ இ த நா வைர என

ேதா
ற . கா ைக
இட ப ட
ைடைய த
ைடய , தன ேக ய எ
தவறாக மய
ேப வள
ேபைத கா ைகைய ேபா உட ைப ெசா த ெகா டா
ெகா
வாழ தய
ேற நா .
ைட ைத
ெப தாக வள
இ ய ர
அ ெதா க
யவாேற கா ைக
அ பற
ேபா தா கா ைக தா வள த


,

உண
ஏமாற
ற . என

எ கைள
ெகா ளாம இ ேபாேத அ த ஏ பா ைடெய லா
க அவசர ப
ெகா
ெச தா
நா க வா வ
கா ைக,
ைடைய அைடகா த கைதயாக ஏமா ற
தா
ெம
என
ேதா
ற ."
"எ னேவா தக க

ற மா
ெசா
க . உ க த வ என
ள க
ைல.
ெபா தமாக
பட
ைல. இ வ
ஆைச ட
அ ட
பழ
க .
தாக, அ சயமாக
உ கைள ஒ
ெச
ெகா ள ெசா ல
ைல. உலக
சாதாரணமாக எ ேலா
ெச
ெகா வைத தா

ெச
ெகா ள ேவ ெம

ேற . உலக
ஒ ப, நா
ேபர ய மண ெச
ெகா
டா அ ற ஆ ர இல ய கைள ேபசலா ,
கைட
கலா , உ கைள ஏென
ேக க மா டா க ."
" க எ த வா ைகைய ப
ைன
கேளா, அ த வா ைகைய எ க
மன க ேலேய நா க வா
ெகா
தா இ
ேறா . ஒ ெவா ம த
ஒேர சமய
இர
தமான வா ைகைய நட த
. எ த வா ைகைய வாழ ேவ
ெம

ேறாேமா அ த வா ைகைய ப ய எ ண க மன
ஏ ப ேபாேத ஒ
ைற
வா
டலா அ மா! எ ண க
வா
வா
உய த . அத

ைல. க உய த
வா ைகைய ம
வாழ
யாேதா எ
என
பயமாக இ
ற .ம
ைறபா க


ைற ததா
ற . அதனா தா இ
கால எ கைள மன க

வாழ அ ம
க எ
உ கைள ெக
ேற ."
"என
உ கைள ேபாலேவ ேம ேகா , எ
கா
ெத
அர த . 'ம
ந லவ ண வாழலா ' எ
ெசா
றா க ."

எ லா ெசா
ேப வத
தா ந
டடய ெப யவ க

"ெப யவ க அைத ெசா
ய கால
வா ைக
ைல ேவ . இ ைறய வா ைக
ைல ேவ . ஏ ெகனேவ ந றாக வா
ெகா
பவ க , ம றவ க
தாக
ந லவ ண வாழ வ
டலாகாேத எ
மன

கா ெகா
ற கால அ மா இ .
பா
ைய ேபா , தா வச யா
ற ஒ ெதா
அேத வச யைட
றைம ள
ற ைழ
டாம
கா
யான ம த க இ ைறய வா ைக
ைறய

றா க . அதனா தா ஒ வ ெகா வ
ெகா
வா
ஒ ர வா
ள ."
"ேப ைச எ ேகேயா மா
ெகா
ேப
க .உ க
ேக ேட . அவ ேதவலா , 'அவ
பமானா என

வ த மா

ெசா
டா . க தா

ெசா லமா ேடென
க ."

மண ஏ பா ப
ப 'எ
வைளகமாக இண
க .
வாக

"ேவெற னமா ெச வ ? க
உ ைம ெகா டா ஆள
த சாதாரண
ெப ணாக இ
அவைள எ னா
ைன க

ைல. ர
ேளேய இ ெனா


றா . அவ
யர
ைற த ம த ெவ ள
ந ேவ ஒ
ள ேக
நட

ேபாவதாக கன கா
ற ர . கா ைக
ைச அைடகா
ஏமா வ ேபா அவ

பற
ேபாக
நா வ தா நா அ
ஏமா
ேப . அவ உயர ேபா
வா . நா
ேழேய
ேப . நா க இர
ேப ேம உயர
ஏ ெச ேறா . அத
இ த
வா ைக
ைண அவ ய
ைல. மன க
ைண
ம ேம ேபா . எ ைன

தா க .
கால
இ ப ேய இ க
க "எ
ெசா
தைர
எ தா அவ . இ த ேப ைச இத
ேம அவ ெதாடர

ைல எ ப
ம கேள வ அ மா

ட . அவ
ய காரண க
த வ க
அ த
அ மா
அச
தனமாக ேதா
ன. ஆனா அவ
வாதமாக இ தா .
ெகா ள
ய ெச ய
சா ய
லாததான ஒ
ஷய ைத அர த மன
ைவ
ெகா

பதாக அ த அ மா
ேதா
ய .
எ எ ப யானா எ ன? னா
தர
ம கேள வ அ மா

டப

மண ைத
ேச
நட
மான
ட .அ
இர , அத
ம நா
காைல
ர , அர த
க பா ைவ
படேவ இ ைல. ம நா காைல ேகாைட கான
மைல ெதாட

ஓ அ த
க த . ல ேபா த மா
மைல

க ெத தன. ப


நா களாகேவ அ
இ மாக ல ல

ெத ப டன. த நா உ டான சார கா
ப வ மா த க
காரணமாக அ

ேநா

ெகா னா ேபா

ெகா
த .பஅ தஆ
ம ப
ததனா ஊ
ஒ ேகாலாகல
பரபர ஏ ப
த .எ
அ த அழைக ப ேய ேப . ஊ
ழா கைள உ டா

.
ம ைர
வதாக இ த அர த , னா
தர ,
கான த

கா கைள
பா
ம ழ ேவ
ெம பத காக பயண ைத ஒ நா த
ேபா
தா க . அ ைற
அர த
கான த
காைல ப

ைக பட
ைலய
ேபா
பட கைள வா
ெகா
வ தா க . அர தைன
ர ைய
ேச
ேயா கார எ த பட
க ந றாக இ த .
கான த அ த பட ைத க
பாரா னா . அவ க இ வ
ைக பட ைலய
ேபா

வச தா

உ கா
ேப
ெகா
தா க . பட கைள ேக
வா
பா
ஆவேலா

ெகா ேட த ைன எ ெகா
வரேவ பா எ
அர த
ைன
தா . த நா மாைல
மண ஏ பா ைட தா ம
டதனா , த
பா ைவ
ெத பட
பாம அவ ெம
ய ஊட ெகா

பைத அவ
ெகா டா . இ த பட கைள பா த
அவ

ெம
அவ
ைன
தா . ஆனா அவ
ைன
இ தப
கழ
ைல. பட கேளா அவ உ ேள
ைழவைத பா த
ெட ெற
க ைத
ெகா
ப க
அைற
டா
ர . வச தா எ
பட கைள வா
வத காக அர த

வ தா . "அ ணா! அ கா
உ க ேம ஒேர ேகாப . ேந
மாைல ேதா ட
தைர

அ மா
அம
க யாண ஷயமாக ேப னேபா நா
ர ய கா

ேவ
அ பா ம ப க
தா உ கா
ேதா . அ கா க ெசா னைதெய லா
ேக
டா க . ேதா ட ேலேய க

ட அ கா
"எ
அவ
காத
ெம ல ெசா னா வச தா.

"அட பாவேம! அ தானா இ த ேகாப ?" எ
ெசா
ெகா ேட பட கைள
வச தா
ைக
ெகா தா அர த . ர
ேகாப ைத ேபா
ட ேவ
ெம
அவ
ெகா ட அைற
ைழய ெச றா . அவ

இ காத ைறயாக
அைற கத ப ெர
அைட க ெப ற . உ ற தா

ேக ட .

" கேழ

லவ கத
ேப னா

ற க பா ன மா
கான த .

" க அ ண
ேவ
ேபா வா க " எ
வச தா
அவேள ேம
றலானா .
"அ
ேபா

நா

ஏதாவ பா

பா

த ?"

மா, அர

யவ க . க பா னா அ கா உ ேள இர ைட தாழாக
கான த ைத கைட க ணா பா
னைகேயா
னா .


அ கா

ெகா ளாத தா ஒ

ற பட 'க யாண பட ' மா

ெகா
ைற?"

இ ைலயா? மாைல

"அ
ச ேதகெம ன? இ த பட எ
ெகா
வர ேபானேபா ந
ட ெசா
ெகா ளாமேல ேபா
டா க பா தாயா!"
கான த
, வச தா
அவைன ப
ேப னா க . ஆனா அவ அ ேபா அவ ைற இர
ற ைல
இ ைல. ' ர
ட த ைன

த பாக
ெகா
றாேள' எ ற வ த அவ மன ைத வா ய .
மாைல
எ ேலா
"என
ர .

ற மைல ப

கைளெய லா

பா

வ வத காக

னா க .


"அ ப யானா நா
கா
ேழ இற
"உ க இர
ேப

ைலேய?" எ

ைல. நா

வரமா ேட " எ

வர
ைல. என
டா .

ப ேபா ம

ைல" எ

எ னவ
ட இ ைற . க
ம கேள வ அ மா க
ெகா டா .

அவ க எ வளேவா ம றா
கைட
அவ க இ வைர

ெக

பா
ைம

அர

தா

ைபேய பா

டா க .

அர த
வர ம
ற ப ட கா .

அ க ேக நா கா
ேப
ெகா ளாம உ கா
ெகா
அர த
, ர
. சைமய கார அ மா
ற பா ர கைள க
ெகா
ேதா ட

ைக ெச
கைள ப காம
ததனா கா
க த
ெகா ைளைய ம
. ப ைச ற
கா த
கைள வா
த ன மா

கா த
க ேச தா ேபா பற தன. அழகான
ைல ல ய . எ ெர ேர
ேரா க ேபா ேபசாம எ வள ேநர
ப ? ேகா
ெகா வ ேபா ேபா
உ டா
ெகா ட க ைம

ர தா

ேக டா .
"நா

வர

ைலயானா உ க

எ னவா ?

"ேபாகலா ! ஆனா நா ஆவேலா பா க

ைல. இேதா இ ேக என

தா
ேகாப தா
ற . அைத மலர ெச வத காக நா

பா

ேபாக ேவ

தா க
தா .
ப ைச
யாக

ய தாேன?"

எ ேவா அ அ த மைலக
ற . ேந
வைர
த .இ
இ ேக இ க ேவ

அவ யமா ற " எ
அர த அழகாக ேப ய ேபா அைத இர கேவா அத காக கமல
கா டேவா டாெத
தா
ர எ
னா . ஆனா அவ
க மலர தா ெச த . அ
அவ அவ ைடய வா ய க இர
ேதா ற தா ேதா
ய .
"ஆ! இேதா எ

ட "எ

ைடய

ைகெகா

யாய

நைக தா

அர

த .

27

மா த பா ெபா
ேபா

றதா
மடைம க

பய ைல
எ தமா க
ேதா ல ெத ெச ேக ?

ற தன இ ய நா ேல?
-பார

த நா
ய காைல
னா
தர ேதா அர த
,
கான த
ம ைர
டா க .
ற பா
ப னாறாவ நா இ
சட க
காக
ராம

ேபாவத
னா அர த ம ைர
ெச ய ேவ
ய ெசய க
ல இ தன.
மாவ ட அ கா அ வலக
ெச

ெவ நா
பயண அ ம கான
ண ப கைள ெகா
ஏ பா ெச தா . பா க ேவ
யவ கைள பா
ைர ப
னா . அர ன அ வலக க
தா ெதாட ைடயவ கைள பா
ெகா
கா
டா தானாகேவ எ த கா ய
நட
வ ைலேய. ெவ நா
பயண
அ ம
தாேன ஏ பா ெச
ெகா
பதாக ம ைகய கழக
கா யத
தகவ
ெத
டா அவ .


ெசா ெபா
ல ஏைழக


ைகயான ெகா தனா ஒ வ ட கா
ெச
தா க அர த
கான த
.அ
எ வள
ைறேவ
றெத பைத கவ
இ தா க .

ைச உத
வ லான ெதாைகைய
ரா
ைற

ஏ பா
ெகா தனாைர பா
ேப
ேவைல
வ வத காக அவ க இ வ
ேபா

ம ைர ப
ைலய
ெத ற
ளப ள
அ ேக பைழய கால

ந யா
இ ேபா

இ லாம க

லாம ெவ
சா கைடயாக
மா

றா ஒ

ற . அத
'
தமாலா' ந எ
ெபய . இ த ஆ மைழ
கால க
ேரா ட ெப
கைர
வதா தா அ சன க
ைசக
அ க
ேசத ஏ ப
ெகா
த .இ தஆ
ேபா ைக


உயரமாக கைர

மைழ அள
ெப ற கால க
ைத ேந
ெகா
தா இ த .
அதனா , இ த ைற ெகா தனா ட ெபா
ைப ஒ பைட
ேபாேத, " ைறய ம அ
தைரைய ெக

ேமட
ெகா
அ ற
ைசகைள ேபா க " எ
எ ச ைக

ெச
தா அர த . இ ேபா ேபா
பா த
தா ெசா
தப ேய அ த
ெகா தனா எ லா ெச
த க
அர த
யைட தா . ேவைல ஏற ைறய
ைறேவ
த . ெகா தனா அர த

ேல வ
ெம ல ேக டா . "ஐயா! ற
ழா
யாைர அைழ க ேபா க? ம
க யாரா
வரா களா?"
இைத ேக
அர த ெம ல
தா . "ந ெகா தனா ேக ட ேக
ைய கவ
தாயா
கான த ? மத
, சமய க
, அனாவ யமான சட கைள , ட பழ க கைள

ட ேவஇ த நா க
ந ைம ேபா ற இைளஞ க
எ லா ஏ ப

ற . ஆனா ஒ
ைச அ
ற ய

பல
கைள ேபா
வ ேபா பைழய அனாவ ய சட கைள
ய க னா

அநாவ ய சட கைள உ டா
ெகா
ேறா நா . பழைம

ைம

ஏென
எத ெக
காரண
யாத சட கைள
ைக
பழ க நம
வரேவ
. அ பைட க நா ட ஒ வ , ற
ைவ பத
ஒ வ , க நா பவ காைரைய

ச ஒ ெவ
கர
, மாைல, எ
ச பழ , ஒ ெப

எ தைன சட க ?

இ த நா
ெபா ளாதார வள
சட க தா ெப ய ேரா களாக இ
றன."
" க
ச யாக
னா , அர த ? ப

ைபய

ட ேபனா இ
ெகா டா அவ


ைவ க 'ம
ைய ெகா
வா' எ பா ேபா
றேத! ஐயா
ெகா தனாேர! இ த
ைசகைள இ தைன ெச ைமயாக உைழ
ந றாக ேபா
ெகா தவ
தா . நாணயமாக , ந
ைகயாக
உைழ ற உைழ பா ைய தா ெகௗரவ ப த
ேவ
. ெப ைம ெச ய ேவ
.இ த
ைசகைள

ைவ க நம
ர க க
ேதைவ இ ைல. ம
க ேதைவ
ைல. கா

படாம வ
இற

படாத மாக ப
பைன க த

ெச த ம த க இ த
ைசகைள

ைவ க ேவ டா ஐயா! தா இைத

ைவ க ச யான ஆ "
கான த இ ப

"எ ைன ேக ெச
களா த ?" எ

ைக
தைலைய ெசா
ெகா ேட ேக டா ெகா தனா .
"ேக
ைல ெகா தனாேர, நாைள காைல
க தா இ த
ைசகைள

ைவ க
ேபா
க " எ றா அர த . அ சயமானதாக ,
ைமயானதாக
ஆட பர
ம நா
அ த

ழா நட த .
ைச
ைழ ற ெபா வான வ

ள ைக ஏ
ைவ தா ெகா தனா . ஒ ெப
இ ைல, மாைல இ ைல, ேசாடா இ ைல, ப
ைக
ப க
வர
ைல, ரபலமானவ க வர
ைல. ழா


ட அ த
ைசக
ேய வத
கா
ெகா
த ஏைழ
ட தா .
"ஐயா! க என
பண ெகா த ெப
க. எ ைன ெரா ப ெகௗரவ ப
க"

ெகா தனா நா த த
கந
ேயா அர த ட
னா . 'இ
இ த நா
உைழ
இன எ


ப இ த ெகௗரவ
காக தா . பண னா ம
உைழ றவ க
ைறவைடவ ைல. உைழ
ெகௗர
க பட ேவ

றா க .
ஆனா அைத ெசா ல பல காரண களா அ
தய
றா க ' எ
அ ேபா அர த
மன
ைன
ெகா டா . வய
த தா மா க
, ழவ க
இைளஞ க மாக அ த
ைசக
ேயற இ த ம க அர தைன
கான த ைத
ேநா
க க
ம க ைக
னா க . 'இ த அ

ஆன த ைக
த க

ேசர
ேவ
யைவ அ லவா! அவ இ
இ ேக ேந


கல
ெகா ள
தா
எ வள ந றா
! இர க
, அ தாப
உ ய ம த ெவ ள
ைடேய

பேம

ெச வதாக கன கா
அவ
ெந
றா அவ .

ைம ேலேய இ

இ ேக அைத பா

பா '

மாைல அர தைன ெபா னகர
ளத

அைழ தா
கான த . எத காக அ
அவ த ைன
வர ெசா

றா எ ப

அர த
ெத வாக ள க
ைல. மாத

ைற எ ேபாதாவ ஓ
ைட ற ஞா
ழைம
அர தேன ெபா னகர
ேபா ந ப கைளெய லா
பா
நல
சா
அளவளா
ேப
கான த
ெச
அவ ைடய ெப ேறா கைள பா
நல
சா
வ வ
.
கான த
ெப ேறா கேளா
வய
ேத அர த
பழ க
பாச

. அவ க அவ
உற
ைலயானா
அவ ைடய ராம
கால வ தவ க . ப ச
ஊ மா ன
பமாக அர த ைடய ராம
அவ க இ த கால
கான த
ைபய .
அர த
ைபய தா அ ேபா . ஆனா
கான த ைத ட ெகா ச
வரம
ைன ெத த ப வ அவ
. இர
ேப
ஒேர ஆர ப ப

ப தா க .
ஆனா
லஆ

கான த
ெப ேறா ம ைர
யா
ேபா
ைழ க
ேந த . அ ேபா
கான த
ேபா
டா .
னா அர த தாைய
இழ ,
ற பா
ெகா ைமகைள தா காம ம ைர
ஓ வ த ேபா உய ைல ப
த ைன

அனாைத
ைழ ைப
ஏளன ெச த மாணவ க
டைல

ைடேய தன
ஆதர
ெகா
மாணவ ந பனாக
கான த ைத ச
தா . த ெசயலாக ச
ஒ வைரெயா வ அைடயாள ெத
ெகா ட அ த ச
அவ க ைடய ந

த , தைழ
வள த . அர தைன அ ண ேபா எ

பழக
ெதாட
தா
கான த . ப


ைடய த ழா ய பா சா அர த
அ சக
ேச தா . ஓ
ேநர
ெபா
ேபா காக ைதய ெதா
பழ ய
கான த ,
ைழ
காக ஒ
ைதய கைடேய ைவ தா . ெதா
அவைன ைக ட
ைல. ஆ மாதேமா
எ னேவா, ப பா
ேபா இ
ைதய நாக க கைள க
ஒ ப ட
வா
வ தா .
'பா ேப ெட ல ' எ ற ெப ைம
ேச
ெகா ட . எ த ெப ைமக வ த ேபா
அர த


ள ந பனாகேவ பழ னா அவ .
"ஏ டா,
கான த ! இ ேற உ
அவசரம பா?" எ
ேக டா அர த .
தய னா ேபா
றா . அர த

நா வ தாக ேவ
மா, அ ப எ ன
கான த ெவ க ப
ெகா
ெசா ல
ட .

"ஓேகா? உ
மண ஏ பா ைட ப
உ க
ெப யவ க ட எ
ெசா
ச மத ெபற ேவ
ெம
றாயா? இைத எ
ட ெசா
வத
ெவ கெம ன
ேவ
ற ? நா வ
ேறன பா. இ ேபாேத ேவ
மானா
ற ப "எ
வர
ெகா ட
கமல
ேயா வ வத

ெகா
டா அர த .
ந பக

ெவ ேயற
யாதப அ தைன நா க அவ ஊ
இ லாைமயா

ட த ேவைலக அ சக
தன. ர ேத த
க ச மத ெகா
டதனா
னா
தர அ ச ப தமான ஏ பா க
காக , ேவைலக
காக
இ ேபாேத
அைலவத
ெதாட
தா . அ தைன வய
ேம
ெர
இைளஞரா
டா
ேபா
அ வள
ேபா
உ சாக ேதா
ேவைலகைள ெச
ெகா
தா அவ .
அ சக


யமான க த க
ம ெமா எ
, கண கைள ச பா
,
த ேவ
யஅ
ர கைள
, அைச
ெகா க ேநர
லாம ேவைலகைள
ெச தா அர த . மாைல ஐ தைர ம
ேவைலக
க க
உைட மா
ெகா
அவ தயாராக இ தேபா
கான த வ
அைழ
ெகா
ேபா
டா . இ வ

ேப
ெகா ேட நைட

டா க . ம ைர
ரா '
நட ேபாக இட
லாம ஒேர
பலாக இ
ெபா னகர
ேபா ெகா
தா க .
"ெகா ச இ அர
அர தைன
ேநர க

த !அ எ ன

அவ

பெல
தா

பா

ேற " எ

கான த .

ெவ ேய

"வா... ேபாகலா அர த " எ
அர

ெகா
நட தா
கான த .


இர
பாைத 'ெலவ
த . அ த வ யாக தா அவ க

வ தா .

ைடய ைகைய

ெகா

"மாைல
ெவ யான ெச
தா
ஏேதா ப ைச
ெவ யா
மாணவ ஒ வ , 'எ
ைடய த ெகாைல
யா
காரண
ைல. நா
ஏமா றேம காரண ' எ
ச ைட ைப
க த எ
ைவ
ெகா
டா . ைக
கா
டா இர த ெவ ள


ச க
ைல."

ேட ேமேல வ

றா . ப ைச
ேதறாத
ப ைச
ேதறாத
இர
ற . பா க

"அட பாவேம!"
"பாவமாவ ,
யமாவ அர த ! ந
ைடய ப
ட க


வா வத
ெசா
ெகா
றா களா? அ ல இ மா
சாவத
ெசா
ெகா
றா களா? வா
ைத ய ைத க
காத ேகாைழ தனமான ஏமானா அ இ த நா
ேக அவமான . ப
ய ைய

ைகைய
,
உ சாக ப
றச
ம தாக இ க ேவ டாேமா? வாழ
டாம சாக
டாம இ
எ னப
?"
"இ ேக தா க
கெள லா
ள பர பலைக மா டாத 'ேபா

லா
'
ஓ ட களாக இ
றனேவ அ பா? வா ைக ேலேய ேசா வைட தவ க ஆ ய ெதா

றா க . அ ல ஆ யராக வ த
அ த ேசா ைவ அைட றா க . இ ப
ேசா வைட தவ க க
உ ள க
எ ப 'வா
ைத ய ' வள ? க தா
பார ப கைல கழக ைத , சா
ேகதன ைத
ேபா மாகாண
ஒ ல ய

யாவ இ த நா
ேவ
. அ ேபா தா 'வா
ைத ய 'ைத க


."

"ேசா வைட தவ க எ
ஆ ய கைள ம
ைறெசா
பய
ைல, அர த ! பாரத
நா
யர வா
வ த
ஆ ய க பா

வா ைகதா . எ லா
ேச
ெமா தமாக மற
டேவ
ெம
க கண க
ெகா
மற
ட இன
ஆ ய இன தா . இ ேபா இ த ைபய
ெச
றாேன, இேத இர
ேவ 'ெலவ
ரா '
ப ைன
நாைள
நாைல
ெப க
த ைதயான ஓ ஆர ப ப

ஆ ய 'அ த ெப க
ெக லா
மண ெச
ெகா க பணவச இ லாததா சா ேற '
-எ
க த எ
ைவ
ெச தா . அேநகமாக இ த ப
ேபா ற இர

ச கர க
ம த இர த படாத நாேள இ ப ைல."
"ேவைல ைட காத வா ப க
ர ைனக
கான த . ெப

,
மணமாகாத ெப
பாலான த ெகாைலக


இ த நா
க ெப ய
இ தஇ
ர ைனகேள காரண .

'
ைவர பைட ேதா
கா
தல
பராச
ேதா
வா ' எ
பார பா னா .
இ த ெப ய ர ைனக ைவர பா தைவயாக மா னா 'இ த நா

ற ேதா ?' எ
ஒ ெவா வ
ெகா பைடய ேந
. ெத
இ ற க
நட
ேபா றேபாேத

,
ேநா , மரண
ெத ப வைத க டா ஒேர ஒ கண

உ டான உண ேபா 'இ த
உலக ைத இ ப ேய ட டா . இவ ைற ேபா க ர தரமான ம
ேதட ேவ
'ெம
த யாத த
உ டா ற . ஆனா அ த னா ேய அ த த
மர
ேபா
றேத?"
இ வ
தைல ம
ெத
ைற

மன ெநா த ைல
உட
டமாக நட
ெகா

ெகா

"அர த இ த வ டார
ைறவ ைல. ேபாதாத ைற
ெச
ெகா ள ஒ ம

"வா வத

இ பா க " எ

வச ப
ேப யவாேற நட ெகா
தா க .
க ப
ேசா த ேகால
கார ெப க
தா க . ப சாைல எ ர க
ஓைச ெத
எ ைல வைர

உண

த .
நா ஒ
இ ேபா
ெதாைல

ெத ய
ைல. அ
மன
ப ட ெபா

எ ப
ைட
ற ."

நாைல
த ெகாைல


லபமாக த ெகாைல

ைட ற வைர சாவத
ெம ல ெசா னா


அர

ேத
த .

ெகா

தா

ெபா னகர
கான த
ஒ ம ேநர
ேம தாம தா அர த .
"ைபய
ெப ய இட
ெப வ
ற "-எ ற ட
கான த
ெப ேறா
ைக

டன . அவ க
எ லாவ ைற
வரமாக எ
ள க
ேவ
ததனா அர த
அ வள ேநரமா
. கைட
அவ க ைடய இைசைவ
ெப
டா . அர த ெசா
அவ க எைத
ம தேத இ ைல. 'ெபா
ெத த
ைள' எ
அவைன ெகா டா வா க
கான த
ெப ேறா . அர த
ேகாைட கான
ற ப
ேபா , '
கான த
ெப ேறாைர கல
ெகா
மானா
சயதா ல
ஒ நா
எ தேவ
'எ
ம கேள வ
அ மா அவ ட ேவ
ெகா
தா . அ த அ மா ேவ
ெகா
தப
அ ேபாேத அ ேக ஓ கா
வர எ
நா
ம ச தட ம நா
ேகாைட கான
ைட றா ேபா அவசரமாக தபா
ேச க ெச
டா அர த .
அவ க எ ேலா

யதா இர
ைய அ ேகேய சா ட ேவ
யதா
.
ெபா னகர
அவ அ சக
ய ேபா , இர
மா எ
ம இ கலா .
அ த ேநர
அ ேக
ப க
அைற

ெவ ச ெத த .
நா கர ஏதாவ
வர ெசல
கண ைக எ
ெகா
பா எ
ைன
உ ேள ைழ த அர த
னா
தரேம அ
இ பைத பா

றா . க ன
ைக
ெகா
ேசா
ேபானா ேபா கவைலேயா ஏேதா
ெகா
ற மா
இ தா அவ . க பா க
ந றாக இ ைல. இ த தமாக க
தள த ைல
ெப பா
அவைர பா த ைல
அவ . க ல சமய க
ம ேம இ தைகய ைல
அவைர க
றா .
"உ க

ைடய உட

எ ன?"

"உட ெப லா ந றாக இ
அவ ைடய ர

ற . மன

த க ைமயான வற

தா

எ லா இழ

ைய க

."

ேமேல எ

ேபச ேதா றாம

தய
றா
இர த ெகா

அர த . ேகாபேமா, கவைலேயா அ கமா உண
( ள
ரஷ ) வ
அவ
.

வச ப டா

"எ லா பய க
சமய பா
தா காைல வா
றா க .
ெகா ள ெசா
ப ைச
ைர தா
ற த
றா க . ேத த ெசல க
காக ந
ைடய
ேவடக
ேமல கா பாசன ல ைத ைல ேப
ேத அ லவா?"
"ஆமா ! ேந

ரய ப

ர எ த ேபாவதாக ெசா

க ."

"ேந
எ தலாெம
ேத . வா
ற ஆ வர
ைல. இ
வர
ைல. ச ேதக ப
ெகா ேட ேபா
சா த
வா
வத
த ஆ தய
றா . ப மா கார
ம டப
ம த
ேபா அவைன ஏேதேதா ெசா
கைல
றா க ."
"ஒ

டா . இவ

வா கா

டா எ ன? ஆ ர ேப கா

றா க ."

"அ ப
ைல அர த ; அ த இட
அ வள பண ேபா
ல வா க இ ேபா ேவ
எவ
அவசர படமா டா க . பல த
பணெந க
ெகா
ேற அ பா.
ேப ப கைட
ஆ ர கண
பா
ற . தா ச ய
காக தா ேக க தய
ெகா
அவ க ேபசாம இ
றா க ."
அவைர , அவ ைடய ைத ய தத

யைடய ெச த
ைல அர த
ஆ தலாக ஏதாவ அவ ட
ைறய ேபச ேவ

ைன தா . ஒ
ெசா ல வர
நாைல
நா க க
அவ
ராம
ற ப ட ேபா
னா
தர இர த ெகா
அ கமா
ப ைக
டா .
கான த ைத உட
கவ
ெகா ள
ெசா
ற ப
தா அவ . ராம
ற பா
ப னாறா நா க மா
ப மா கார வர
ைல. அவ வரமா டா எ ப அர த எ பா த தா . ' ற பா
ேகத
அவ வ தேத த ைன வ ய ப
அைழ
ேபா
னா
தர ட
டலா ' எ ற ேநா க ேதா தா எ பைத இ ேபா அர த ஒ வா உ

ெகா
தா . அவ அவ ைடய வைல
காம வ
டதனா இ ேம
த ைன
னா
தர ைத , ர ைய

ைடய ெமா தமான எ களாக ைவ
ெகா
அவ ைவர பாரா வா எ
அவ உண
தா .

த .
ைல.


ய உண
கைள
லைற ேநா க கைள
த ர ெப தாக எைத
ைன க
ெத யாத அ பா
ராம
ம க அர த ைடய எ கால வா ைகைய ப
பல தமாக
க பைன ெச தா க . அவ
ராம
ேக வ
ேய
ற பா
ெசா
க கைள
ஆள ெதாட வா எ
எ லா ேம எ பா தன . "த , இ ேம ஊேரா வ

ேவ
ய தா . ம ைர
எ ன கா ய ? ஒ த
ேழ ைகக
ேசவக ெச ற ேவைல
இ ேம எத ? ெசா
கெள லா ேம பா க
,
ற பாைவ ேபா நைக ஈ
கட
ெகா
ற கா ய ைத
ெதாட
ெச யலா . எ னேமா நா உன
ெசா ற அ ைவ
இ தா " எ
தம
ெத த ஒேர ஆ ல வா ைதைய க வ ேதா உபேயா
அர த ட

ைர
னா ஒ
ழவ . அர த அவ ைடய அ
ைரைய ேக
தன
ெகா டா . க மா
த ம நா காைல அர த ெச த த கா ய
ற பா
வாச
'இ ேக நைக ஈ
ேப

கட ெகா க ப ' எ

கைற

ெதா ய அ
பலைகைய கழ
எ த தா .

"
னத , அைத கழ றா க! இ
பல ேப கண
காம ெகட
நைகைய ெரா ப ேப
ேபாகைல. வ
தராம பலேப க


ஒ பா ைவ தா
ற பா
கண
ைள.

. ஈ ைவ த
ெச றா க"

தவாேற அர த எ லா கண ைக
பா தா ; தா
ேமா ர வைர ஏைழ
எ யவ க கட
காக ஈ ைவ த நைகக
ட தன. கண
ைளைய சா த
நைகைய ஈ ைவ தவ க உ
,அ க ப க
ராம க
இ பதாக
ெத யவ த . "உடேன ைச
ற ப
ேபா எ ேலா
தகவ ெத
இ ேக வர
ெச
க "எ
கண
ைளைய
ர னா அர த . அவ
எ ென னேவா ெசா
ம தா . "கட ெகா தவ க கட வா யவ கைள ேபா அைழ ற வளைம இ
க"
எ றா கண
ைள.
"வளைமயாவ ம ணா க யாவ . நா ெசா
றப ேபா அைழ
வா
ஐயா!" எ
அர த
இைர த
ேப அவ தைட ெசா லாம
ற ப
ேபானா . பக ப


நைக ஈ ைவ தவ க ஒ ெவா வராக வ

டா க . வ ைம
வா ட களா
ஏைழைம ஏ க களா
இைள த அவ க ைடய ெம த ேதா ற கைள பா
ெந
ெந
தா அர த .
தைல , உ ைம வா
பாரத நா
நகர க
வள
வள க
பய ப
ற அள
ராம க
அவ
வா
அ பா ம த க
பய ப ற கால இ
ச யாக வர
ைல எ
அவ உண தா . 'பாரத நா
ஆ ரமா ர
ராம க
இ ளைட த ழ
இ ளைட த உ ள க மாக வா
எ யவ கைள
மன
ைவ
ெகா
தா கா ய க உைழ தா . அவ ைடய உைழ
பய நகர க
எ ைலேயா
ேபா
டேத!' எ

னா அர த .

தவ கைளெய லா உ கார ெச
உ ேள
, "கண
ைள! அட
நைககைள
அவ
கான ப ர கைள

ெகா
வா க " எ
க டைள
டா .
அவ அவ ைடய மன
ைப ச யாக ள
ெகா ளாம , "நைகக
,ப ர க

க த ? யா யா , எ வள வ
தர
, எ தைன தவைண றெத லா த
கா த ேல
ேச வ
ேக " எ றா .
"அ ேதைவ

ைல! நைககைள

ர கைள

ெகா

வா

க ."

அவஅ ப ேய ெச தா கண
ைள. யா யா ைடய அட நைக
எ ேவா அைத ைறயாக அவ க ட
ெகா
, " கெள ேலா
இ த கட

தரேவ
ய ைல. அசைல த தா ேபா , அைத
இ ேபாேத எ

தரேவ
ெம
அவ ய
ைடயா . உ க
நா ஒ
கவ த
ேற . இ
இர
மாத க
உ களா
ற ேபா அ த கவ
க தரேவ
ய அசைல அ

ெப
ெகா டா ேபா " எ றா . 'ஏைழ ெப க
மண உத
ச க ,ம
நகர , ம ைர' எ ற கவ ைய எ லா

த ேய எ
ெகா தா . "த ம ெதாைரேய!
க ந லா

"எ
வா
னா அட நைகைய
ப ெப
ெகா ட ஒ
யவ . ல அவ ைடய கா கைள ெதா
வண க ஓ வ தா க . அவ
ெகா ேட

டா . கா கைள
நக
ெகா
எ ேலாைர
வண
ைட
ெகா தா . கண
ைள
தைல ழ
மய க வ
ேபா
த . ைண
ெகா
சமா
தா . ைபய
ைப யேமா எ
ச ேதகமா
ட அவ
.
அத
அ சக


நா க வைர அவ
கட கைள
ம கவ

ராம
னா


தர

னா . ேத த ெசல கைள ,
ண வ
ைனைவ இ

அர த
.ப க
ராம
ஒ ெப ய ப ைணயா பண ைத
ைவ
ெகா
ைல
எ த ெசா

றெத
கா
தா . அவ ட
த ர ம ற ெசா க
ஐ ப ேதழா ர
ெசா ச
ைல ேபா
.
ற பா
ெசா க ந ல சமய
னா
தர
உதவ ேவ
ெம
அவ மன ஆ வ ேதா உ ய . கண
ைள,
"ெப க யாண
க" எ
ப ச பா
பா னா . அவ ைக
இர டா ர
பாைய ெகா
, "இ ேபாைத
இ த
ேர
ெகா
" எ றா
அர த . " க


க" எ
நா த த

னா அவ .
'ஐ ப ைதயா ர
பா ேநா
க ைறகைள எ
னா ைவ தா , தன ந

தலா
இர த ெகா
ேநா ப சாக பற
'எ

ஆவ
ர த அவ
மன
. ஆனா அ
அவ ர
ற ப வத
வ த த அவ ைடய ஆவைல
ெகா
கத அ
அ ைகயா
ெபா
வர ெச த . த ைய ப
ழ ைதேபா மாைல மாைலயாக க

அ தா அர த .


ஊெர லா

கஅ
ணெம
ேப
ைரய கா ைட ெகா
ைன ெபா

யாய

28

ேப ைன
ேபா
தா க .
-

த ைன ெப ற த ைத இற தேபா
ட அர த இ ப அ
அலம
கத யழ
ைல. அ ேபா அவ
வ . இ ேபாேதா உண க
ேநா
அள
மன ப வ ப ட இைளஞ . 'த ைன வள
உ வா
வா வ
த வ ள இற
ேபா
டா ' எ
அ த த
ப தேபா அைத உ ைமயாக ஏ
ெகா


ெகா ளேவ, அவ மன தய ய . எவ ைடய ந
கடைன
பத காக அவ
ற பா
உைடைமக
ெப
ப ைய
பணமா
ெகா
ற ப டாேனா
அவ இற
ேபா
டா எ


ற . ' னா
தர இற
டா ,
உடேன ற ப
வர ' - எ
கான த த
ெகா
றா . ெவ ெண


றேபா தா உைட த ேபா ந ல சமய
அ த ெப த ைமயாள
ேபா ேச
டாேர எ
கல னா அவ . கன
எ பாராத இ த சா
அவைன ேபர
யைடய ெச
ட . ' னா
தர என

ந லவ
எ ப ைல. எ லா
ேம அவ ந லவ ! ஊ
ந லவ
உ ைர இ வள
அவசர ப
வ கவ
ெகா டாேன' எ
கல , மன கல ,
உண க கல , ஓ
றா அர த . 'அவ சாக டா . ஆனா சாக
ெச
டா கேள பா க !' எ
அவைர கவைல பட ெச த ப மா காரைர ,
ம டப
ம தைர

ெகா தா . 'பா
ைன

தா
சால ப
எ ைன ஆளா
ட எ ைதேய! இ உ க
எ த வைக

ெச
த ேபா ேற ?' எ
ைன
ைன

ம ைர அைட றவைர வ

ெகா ேட வ தா . தன
அ த ெப ய ம த க ைண கா
உத ய

ச த

ப கெள லா ஒ ெவா றாக ைன

ெச தன.

அவ

ைடய க

ெந ழ

இர
ம ைர ைலய
ைழ


நகர
, அத
ெமா தமான ேதா ற பர
உய
ெத
ேகா ர க
, க அழகாக ெத ப .

அ த ேகா ர க
, அவ
ேழ ம
ெத ப
நகர
த ைன ேபாலேவ
ேசாக தழ
ெவ
ேசா
ேசா
ய பர
ட பைவ ேபா ேதா
ன. நகரேம

உண
ெச
ேபானா ேபா அவ
கா ய
த .ர
ைலய
ற , இற
னா
தர
ைர தா .

ைய காக
வா
ைணக
ெத ேவார க
ம த க
தா க .
கான த வா
ேம ெகா
நட க ேவ

ஏ பா கைள கவ
ெகா
தா . சாவா வா வ
ேபான உட
வா
ப ல
தயாரா
ெகா
த . சா
அைடயாள ஒ களாக அ


ேசக

ெகா
தன.

படல மைற க உ ேள
ஓ னா அர த . ட
ஊ ச பலைகைய ேழ கழ
ேபா , அவைர

தா க . ஊெர லா

கஅ
, ேப ைன
ணெம
ேப ட
, சா கைளேய க
வராம ெப த ைம ல
அ த உ வ ைத எ ட
பா தவாேற ெபா
ெபா
அ தா அர த . ைக
ைடயா வாைய
ெபா
ெகா
ெவ

க ெவ ள ைத அட க ய றா , அட காம
ெபா
அ ைக. க
மரண ைத பா
ேபா
ெர
வா ைகேய

றா ேபால ஒ பய உ டா ற . ந
ைகயாக ,
ெவ களாக

ெகா
த அைன
ெவ

ைரகளாக
ெத தன. ெந
ெகா ளாம

ட த
க களா அவ ைடய
சடல ைத பா
ெகா ேட
ற அர த ஒ
ேம ேதா றாத ேபா , ஒ
ேம
காணாத ேபா , ஒ
ேம உணராத ேபா , வச ழ த அவசர ைல
, ேதா
வைத
கா பைத , உண வைத
ேசாக இ
ப ெகா
டவனாக ேதா
னா .
அவ தள

தேபாெத லா , "பய படாேத, நா இ
ேற . உன
ஒ கவைல
ேவ டா " எ
ஆதரேவா அ

பாச ேதா த
ெகா த ைககளா இ ப
உணர
உண த
யாத ைல
உ ர

றன? ச ேற க க
வ த ைல
அவ கா ய
தா
"ஏ டா அர தா! இர
அ க ேநர
தாயா. இ ேம அ ப
ெச யாேத, இரா
க இ லா
டா உட ைப உ
"எ
அ டேன க
ெகா ட
வாயா இ ப ஈெமா
ஈர உல
சவ கைள கா
ற ?
ைன க ைன க மன

கெம லா க வ ெப
வ ேபா அ ைகதா
ெப
. எ வள ேநர தா அ
ெகா
ப ? இ ேம அ
தா எ ன
ஆக ேபா ற ? க கைள
ைட
ெகா
கான த ேதா ேச
தா
ேமேல நட க
ேவ
ய கா ய கைள கவ
க ஆர
தா அர த . யா யாேரா வ தா க . எ ன எ னேவா
ெசா
க ேக டா க . எைத எைதேயா ைன ப
னா க . ஒ
ேம ைன
லாம
,
ைன ேலேய ஒ
லாம
ேவைலக
அவ இய
ெகா
தா .
னா
தர
ம க
தவ

ெப க . த இர
ேப
ெச
ெகா
தா .
த ெப
ெந ேவ
, அ த ெப
ச ப தமா
த .
றாவ ெப உய ைல ப
ப ைப
மண வய
இ தா . கைட யாக ப


வய
ஒ ைபய

மண

தா .

ெப க வ வத காக
ெந ேவ
அவசரமாக த க ெகா
தா
கான த . ெப க வ
பா பத
னா சவ ைத எ க ேவ டாெம

னா
தர
தா . அர த வ
ேச த
ேநர
ேகாைட கான
ர , ம கேள வ அ மா
த யவ க கா

டா க . அவ க
கான த
த ெகா
தா ேபா
ற . ெப க
ட உ ேள அ கமாக, அ கமாக, அ ைக
ர ஒ
அ கமா
. உற ன க
,ந ப க
பழ ய ர க க மாக வா
ஆ க
ட அ கமா
ெகா
த . ஒ ம த உ ைம ேலேய ந லவனாக , ெப த ைம
உ ளவனாக
இ தா எ பத
அைடயாள அவ வா
ேபா

ட அ ல.
மரண
ேபா

ட தா , ம த ைடய ெப த ைமைய மா
காண ச யான
க டைள க . னா
தர இற த
அவ

ட அவ ெப ைமைய
ந றாக கா ய . அ சக
ஊ ய க க
ம க
றா க . ஊ ந
ழ த
ெகா
த, ெப ய மர
ெர
சா
டா ேபா அ த ம த
மரண
எ ேலா
ேவதைன அ
த .இ
வத
ேநர
ெந ேவ
,
ெப க இ வ

ேச
டா க . இர
மா
ைளக ேம உட வ
தா க .
ைவைய
ெவ ள ேபானதா பால
ெச
வ யாக த தேன
கா
ேபா
எ லா
ேபா இர ப ேனா ம
ேம இ
. அர த
தவ மா
ேசா
நைட ண ேபா அ சக
னா . அ த சமய
அர த
ஆ தலாக உட
க ேவ
ய அவ யெம
ேதா
யதா
கான த
உட வ தா . அ சக
ைழ
, "இேதா இ தா அ பா, அவ ைடய உ
எமனாக

ேதா
ய !
ராம
ேபான
இர
நா க

தமான உட ேத
அ சக

ேபாக ெதாட
இ தா . இ த க ட ைத ப மா கார
ைல
வா யைத , இ
ம டப
ம த அ சக ைவ க ேபா றா எ பைத
ேக
ப டாேரா இ ைலேயா, ம நா
ர த ெகா
அ கமா
ப ைக
டா " எ
கான த ப க
க ட ைத
கா னா . ைக ேபா
ப க
க ட ைத
பா தா அர த . ' மர
பர லா கா
சா பா
ஓ ட '

ைக ப த வ
அ ேக வழ கமாக ெதா
ஓ ட
ள பர பலைகைய இ ேபா
காண
ைல.
ெவ ைள

அழகா
தக ட
ஓ ட
ள பர பலைக

அேத இட
'காமா
அ சக ' எ ற எனாம ெபய ெத


ெப தா
'ப 'ெச
ெத த . ேழ உ ைமயாள எ ற
யஎ

ேநேர
ம டப
ம த ைடய ெபய காண ப ட . இர
வார க
ராம

வ வத
இ ேக இ தைன கா ய க நைடெப
றனவா? எ
மைல தா அர த .
ப மா கார ைடய
க அ
ெகா வத
வாைய
ள ெகா

ற ேபா ெப தாக
அவ க க
ெத த .
"இ ெதாட
"நா நாைள
ப மா கார தா

எ தைன நாளா

னா தா

ைவ தா ."

கான த ?"
ழா எ லா

ரமாதமாக தட ட ெச தா க .

"ஊ ! இ ேம இ ஒ
வ பா?" எ
ெசா
ெப
டவாேற அ சக
ைழ தா அர த .
கான த
ெதாட தா . அ
இர அர த
உற கேம
இ ைல. ப மா காரைர ேபா வச
ளவ க ஒ வ ேம பைகைம
ைவர ெப
டா

ட ேதா , மான ேதா , ெக த ெச
ைரவாக அ க
. ஏைழ , ஏைழ
பைக
ெகா டா தா ெத
ஒ வ ெகா வ
ைய
அநாக கமாக
க ன
அைற
ெகா
பா க . வச
ளவ க பைகவைன ப வாபடாம நாக கமாக ப வா வா க . இ ேபா ப மா கார அ ப ப ட
ைற
தா ப வா க ெதாட
றா எ
அர த
ஒ வா
ள ய .
' னா
தர சாக
ைல! இ தைகய ேவதைனகளா சாக க ப
றா . இ த
ேவதைனகளா அவ ைடய மன ைத அ அ வாக ெகா
க ெச
றா க '
எ பைத
அவ இ ேபா ெத வாக உண
ெகா டா .

இர அ சக
, னா
தர இற த ேவதைனைய
உ வா
பைககைள

ெகா ேட உற க

த அவ மன
வாக ஒ ைவரா ய உ டா
.
'இவ கைள நா ப வா க

ைல. ஆனா பாட க

ேற . பாட க
ேத
ேவ ' எ
மன

ெச
ெகா டா அவ . னா
தர காலமா
டா
எ பத காக
ெச
த எ த ஏ பா ைட
அர த
த தயாரா
ைல. ' ர ைய
ேத த
, அர ய
ஈ பட ெச வ ந லத
'எ
அவ ட அ ைற
வாதா னா
அவ . இ ேபாேதா அைத ப
அவேன த க ைத மா
ெகா
,'
ைவ த காைல
ைவ க
டா'ெத

யா
தா ! அவ க
மா வத
காரணமா
தைவ
ப மா கார
க தா . 'இ த ஊ

ப ைத

அைசயா .
உ கைளெய லா ஒ
லாம ெச
ற ஆ பல
, பண பலறன' எ
அ ெறா நா த மா ைக
அைழ
ேபா அவைன ர

இ தாேர ப மா கார ; ஆணவ ேதா
ய அ த ர டைல அவ அத
எ ப மற

? அவ ைடய க
இண க ம த த ைன அ
ேழ த ள ஆ ஏ
டாேர;
அைத
அவ மற

ைல. 'ெப
ைறய பண
, மன
ைறய அேயா ய தன
,
உட
ைறய ஒ
ன மாக
இ மா
ெப ய ம த கைள ச யானப

ைய
ெத
ச க
கா
ட ேவ
'எ
கான த ஆேவசமாக ெகா
ேப வ ேபா அர த இவ கைள ப
வா அ
க க ட இட க
ேப
ெகா
வ ைல. 'இவ க ெக டவ க ; அத காக இவ கைள நா அ க

ைல.
இவ க ைடய ெக த கைள தா அ க
ேற ' எ
மன
இவ கைள ப


ேபா
ைன ைவ
ெகா டா .
னா
தர காலமா ஒ மாத
அைம யான ைல
ஒ நா

கல தாேலா தா அர த .

னா

ற கா ய கெள லா
தர
ட அ சக

ஓ வைட த
வாக ப

"வழ க ேபா எ லா நட க
.
தாக நா எ ன ெசா ல ேபா ேற ? என
ந லைத தா
ெச வா . எ லா ெபா
ைப

ெகா

ைகயா ெச வத
உ ைன த ர ேவ யா இ
றா க எ க
? எ லா
பா
ெச தா என
தா " எ
டா

னா
தர . னா
தர ைத ேபாலேவ இ த
அ மா
ெப த ைமயான மன ெகா டவ எ பைத அர த அ வா .
அ க ேக இர
அ சக க இ தா ெதா
ைற ேபா க
,வ
வழ க
ஏ படாமலா இ
? ஒ ெவா வ பாக தைல கா ய . ஒ நா காைல னா
அ சக
அைற
அர த
கான த
உ கா
ேப
ெகா
தேபா நா


ஒ வ
மண அைழ த அ ட ேவ
ெம
வ தா . உய த கா த
இர
கல
ஆ ர
ர க அ ட எ ன ெசலவா

ேக டா . அர த ஒ
கா த

கண

ேபா

அவ ட ெதாைகைய ெசா னா .

"அ தா ேபா இ
ற 'காமா
ர ' க ெசா ற ேல ச பா
ெதாைக
அ ச
தாரா கேள ஐயா! இெத ன அ யாயமா பண ேக
க" எ
ேகா
ெகா

ேபா
டா வ த ம த . ம நா அேத நா

ம த காமா
அ சக

வா
ெகா ட அைழ த க ட
னா
அ சக
ஆ ர ேதா
ைழ
"இேதா பா க,
ஐயா! இ த ப
ைகைய, ேந
க ெசா ன ேல பா ேர
தா காமா
ர கார


றா ? இத
எ ன ைற வ
சா " எ
அர த ட ஒ ப
ைகைய

கா
ச ேபா டா . அவ கா ய ப
ைகைய ைக
வா
ெகா
,
"ெகா ச உ கா க , ெப யவேர!" எ
சமாதான
அவைர உ கார ைவ
அ த
அைழ தைழ ப கலானா அர த .
"என மக
ைற ெச
மரகத
ேம
தசர ... மக
ைற ெச வ
க தசா
நைடெபற இ
மரண ைவபவ
தா க

உர
ைட ழ

மணம கைள ஆ வாத ெச மா ேவ
ெகா
ேற " எ
அ ட ப
த . அைத ப த
அர த
ெபா
ெகா
வ த .
அட பா களா? ைக சாம 'மண ைவபவ ைத மரண ைவபவ ' எ

ெகா
கேள எ
மன
ெசா
ெகா டா . ைழயான ப
கைள அ
வ ைமயா ேகா
அ த ெப யவ ட ெகா
"ஐயா ெப யவேர!

இட கைளெய லா ப
க . இ த மா
மண ப
ைகக
ெகாைல ெச
அ ச

ற அள அல யமாக எ க அ சக
ேவைல நட கா . நா க
ைழ
லாம ெபா ேபா ந றாக அ
த ேவா , அதனா எ க ெதாைக
அ கமாக தா இ
"எ
தவாேற ெசா
டா . அைழ தைழ
ப த
நா

ம த

க ேகாப
ைற ததாக மா
.
"ப பா
பய க !
ெந ைப அ
ைவ க. இ ப யா அ ச பா க? இவ க
ேல எழ
க. ைக ேல ெகா
ைய தா ைவ க
"எ
ெகா ேட
ஆ ர ேதா ெவ ேய
காமா
அ சக
ேபா ெதா க
ள னா அவ . இ ெனா
ைற ஏேதா ஓ இட
பார
ழா அைம
தவ க

ர அ ச க வ தா க .
அர த
ய ெதாைகைய ட காமா
அ சக


அ ேக ேபா ம வாக அ
வ தன . க
ர தைல
'பாரத ேதசெம
ேதா ெகா ேவா ' எ
க ேவ

பார
க ைத வ , 'பாரத ேதசெம
ேத ெகா ேவா ' எ

க அ சா
த .
அேத பார
ழா
கான த ெசா ெபா
ெச ய ேந த . ெசா ெபா
ந ேவ 'ேத
ெகா ேவா ' எ
அ சா
ரக ய ைத அ பல ப
டா
கான த .
"ெசா த பைக ஆ ர இ கலா ; ெபா

ேபா இைதெய லா எத
ேப
த பாக எ
ெகா ள ேபா றா கேள?" எ
அர த அவைன க
தா . ஆனா
அத
அ சாம
கான த , "
மா இ , அர த . நா எவ
பய பட
ேவ
!த

ப டைத
சாம க
க ேவ
ய தா " எ
டா .

றா ?

ெதா ேபா கைள , ெபாறாைம, பைககைள
யவைர யாயமாக , க
யமாக
க ய றா அர த . அனாவ ய ச ைடகைள
ேய த
தா . தா
ராம

ெகாண த பண
அ சக
கட கைள அைட தைவ ேபாக எ
யப
ைய
ேத த ெசல ெகன ஒ
ைவ தா . த
ைடய றைமயான வாக னா
நாணயமான
நடவ ைககளா
னா
அ சக

ெகா
த எ த ேவைலக
ைறயாம

பா
ெகா டா அர த . ப க
தாக ஏ ப
த அ சக அவைனேயா, அவ ைடய
ெதா ைலேயா எ த வைக
ெக


ைல. ெக க
யா
டா
ெக பத காக அர த
எ ராக அவ க ெச
ெகா
தா க . எ ேநர
அவ கைள
ைன
கவைல படேவா, ேபா
ேபாடேவா அர த தயாரா
ைல. தன
ைல ம ப ற
ேநர ைத பல ந ல கா ய க
ெசல ட ேவ
த அவ
. வச தா
கான த
மண
சயமா
த நா
பா
டா க . இர
ப க
ெபா
ம தனாக இ
அவ தா
மண ஏ பா கைளெய லா ெச ய ேவ
த .
னா
தர

சட க
காக வ த
ர ேயா, ம றவ கேளா

ேகாைட கான
ேபாகேவ இ ைல. ப ைன இ ப நா க ,
பர

ஓ வாக இ தா
ர . ஓ வா
ழவ
கா

ழ ைத ற
த . ேபா
பா
வ தா . கமலா
ைள தா யாக


தா . ல நா க
மாைல
அவ ைடய
ேபா
ேப
ெகா
வ தா . ம கேள வ
அ மா
ெப
மண ெந
ய ேபா ம ைர ேலேய அ த அ மாேவா வ

உத யாக இ கலானா . நைக கைட, டைவ கைட எ
ம கேள வ அ மாேளா அைலய
ேவ
ய இட க
எ லா அைல தா .
மண நட க இ
இ த . ெவ நா
இல ய மகாநா
ற பட இ தா .

த நா
அ பா
ர இல ைக ற பட ஒ வாரேமா, எ னேவா
பயண அ ம வ
ட . யா பாண
நைடெபற இ

, இல ைக
றப

அவ ெசா ெபா வா வத காக

வச தா
மண
க ற பாக நைடெப ற . ஊேர ய
அ சய
மணமாக
அைம த அ .
மண நாள

ப எ ேபா
ைன தா
மன


அ பவ ஒ

ஏ ப ட .
மண

த உற ன க

ெப
ழ ைத ஒ
வாயா யாக , ப
யாக
இ த . மாைல
ற ப த
யாைரேயா
வரேவ
உபச
ெகா
தா அர த . ' ேடா
' சா அவ ட இ த . ம ைகய
கழக
ெப க
ட ஒ
ேச

த . அவ க
ெக லா தா ல ைப
ெகா பத காக ேடா
சா ேவ


.ப க

பாவாைட ரள
ெகா ேட
ற அ த வாயர ைட
ட , "வாச ேல அேதா உயரமாக, வ பாக,
அழகாக ேப
ெகா
றாேர ஒ த , அவ ட
ேடா
சா இ
ற . நா
ேக ேடென
ேபா வா
ெகா
வா!" எ
அர தைன அைடயாள கா
ெசா

னா
ர .அ த
ெப
மண
வ த நா
அர தைன
ர ைய
ந றாக கவ
ைவ
த . அவ க இ வ
அ க
ேப
ெகா வைத , ேச
கைடக
ெச வைத
பா
இ வ
கணவ , மைன எ
தானாக ைன
ெகா
த அ த
ழ ைத. இய பாகேவ
,
தன
ைற த
ழ ைத அ . ர அ


சேமா தய கேமா இ லாம
வா
ற ஓ ேபா அ ேக பல ேப
ந ேவ
ெகா
த அர தைன ேநா , "மாமா!
மாமா, உ க
கா உ கைள
டறா க. க அழகா, உயரமா, வ பா இ

அவ க
ெரா ப த ெப ைம. எ
ட ெசா

சா க. ேடா
சா ேவ மா
உ க
கா
... தர ேபா களா இ ைலயா! என
ேநரமா
"எ
ெவ பாக ேபச
ஆர
த .
தந ப க
மா
ைள ேகால

கான த
அ த
யைத ேக
அட க
யாம
டா க . அர த ஒ
யாம நா
தய
றா . த
ைகைய அவன வல ைக
ேகா
ெகா
உ இ
ெச ல ெதாட
ட அ த
ழ ைத. அ இ
ெகா
ெச ற ேவக
ெதாட

அவ நட
ெச ல
ண னா .

அ தைன ெப க

ந ேவ
அர தைன

னா ெகா
ேபா
, "அழகா, உயரமா, வ பா எ
ெப ைமய
கேள! இேதா உ க
காரைர ெகா டா
யா . சா ேயா,
ேடா எ ேவ ேமா வா
க" எ
இர
ைககைள
ெகா

அ !

பவழ இத கைள அழகாக ேகா
ெகா
பாக அ

த ெப க
கல
ெகா டா க . ர
அர த
நா
தைல
தா க ஒ கண . அ த
மண
மண
ெகா
தம
ைக மண
, ச தன
மண
, ஒ றா
கல
அவ க இர
ேப ைடய இதய
இட காணாம
ைற
ெகா
மண பர வ ேபா இ வ ேம உண தன . அ த ஒேர ஒ கண
அவ
அவ
வ ற க த வ காத வா ைவ எ ண ற ற க
மன க ேலேய வா
வா
ைற க
டா ேபா றெதா ப
ணமான உண ைவ எ ன . ப ரணமானெதா
ைப அைட தன . அவ
ெம மற
றன .
ஐையேய,
கார
கா
ெவ க படறா கேடா !" எ


த வ ேபா
ைகெகா
தா
. அர த அ த
ைய எ
க ைகைய
ெகா
பா தா .
டாக பற

டா . ெப க

மண ேகால
தழ
மாக அட க ேதா உ கா
த வச தா ெம ல தைல
'அ ண
ந லா ேவ
'எ
ெசா
தா . " ழ ைத வா
ெத வ வா
மா , இ லாதைத அ ஒ
ெசா

ைல? எ றாவ ஒ நா நட க ேவ
ய தாேன?"

ம கேள வ அ மா
னைகேயா
னா . அ த
ெச த வ னா
ைள த
கலகல
அட க ல நா க ஆ ன. அர த த
ைன

ைப
ேடா
சா ைய எ
, "இ தா சா ைய வா
ெகா " எ


னா . ஒ
நா

ற ர ெம ல தைல
ெந ைச ெகா ைள

களா
ேநா காத ேபா ேநா
ைல
ெந
ெகா ைவ இத க
ைழ க ய அவ
ைக
சா ைய வா
ெகா டா . அ ேபா த க க ப
ைற
த அவ

ஒ லா வன ைப அவ த இதய
ப ய ைவ
ெகா டா . ' லைவ

கைறக
ைட
வ ப த கம லவா அ ?' த
ைடய பைழய க ைத ைன வ த
அவ
.அ த ,
, ச வா எ லா இைண
கல
ன மா
ைன க
உட
இல
ைல
ஏேதா மண த அர த
. ஆனா ம
நா ேய,
ைக
ப ைத
க க

ைர

ெகா
இ ளைட த ம த

ந ேவ,

த நட
ெச
வன ேதவைத ேபா

ைன

அவ
ைனைவ

ைவ தா . மன ைத ேகா லா னா .
ெப
மண ந றாக

ம கேள வ அ மா
ர ேயா
இல ைக
ற ப
டா . அ த அ மா ட பா ேபா ஏ ெகனேவ இ த . ' சா'

அவசரமாக ஏ பா ெச
அர த வா
ெகா தா . ெச ைன
வ யாக யா பாண ெச
'ஏ ேலா ' மான
அவ க ெச ல

தா க .
ரயாண நா ேல
மான ைலய
ம ைகய கழக
கா யத , அர த ,
கான த , வச தா எ லா
வ ய
ப ெச
தா க . ர
மான
ேம ஏ
ெப

கைட

ைக
யேபா , "உயர
ஏ ெச
ேபாெத லா
நா
ேச
வரேவ
எ பா ! இ ேபா எ ைன ம
ேழேய
ெச றா " எ
நைக
ெகா ேட தைர
இைர
னா அர த . அைத ேக

அவ
க ய றா . ஆனா அவ க க

ட .

யாய

29

யந
ைன ர டைனய
ெபா ெனா
ெபா
ைன

கர தாேன ம ப

கல தாேன!

மான ேமேல உயர ெச
பற
ெகா
த .ப க
உ கா
த ம கேள வ
அ மா ஏேதா தக பா
ெகா
தா . ர க கைள ெம ல
ைட
ெகா டா .
'உயர
ஏ ெச
ேபாெத லா நா
ேச
வரேவ
எ பா ! இ ேபா எ ைன

ேழேய
ெச றா ' எ
மான
ற ப
நைக
ெகா ேட
னாேன
அர த . அ ேபா அவ
க எ ப இ தெத பைத க கைள
ெகா
இ ேபா
உ ெவ
ைன
பா க ய றா அவ . மான
ற ப
ேமெல த ேம ேழ
ெகா
த அர த அவ க க
பா ைவ
மைற
டா . ஆனா அவைன ைன
பா பத
தா எ ேபா
அவ
ரம பட ேவ
யேத இ ைலேய. க
கைர
ேபானா

கல
ைற தவனா ேற அவ . வ ெவ ெவ
மாைல
ச வ ேபா நைக தவாேற மான


ற அர த
க அவ
ைன
வ த . 'அர த ! உ க
அ த இ
ற .அ த
தா உ ைர வள
ஆ ற உ
'எ
அவ

ைன
வ த ேபா தன
ெம ல ெசா
ெகா டா
ர . அர த
இ த
த க ைத ைன
அ யாம ைவ
ெகா டாேல
ேபா . உலக

க மாைல

ைவ இ த க
ைன ேலேய நா
அைடய


ெகா டா அவ . ைரவாக ெச
ஊ க
பயண ெச ய
ேந
ேபாெத லா த மன

த ைம வா த ய ைன க
யாக ெபா
ேமெல வைத அவ உண
றா .
தைன
,
ச ைட ேபா
ெகா
ழ ைத
உ சாக
, ெப ய சாதைனகைள உடேன சா
ட ேவ
ேபா ஒ த
,
ேவகமான வாகன க
உ கா
ெச
ேபா த

யாம அவ
ஏ ப .
வா ைக
அவ ெச ற த
மான பயண இ . எனேவ அவ
அ தைகய ேநர க
ஏ ப
இய பான மன எ

இ மட கா
த .
ஈழ நா ைட ப
, யா பாண
த ழ க
ற ைப ப
அ பா எ ேபாேதா
த ெச கெள லா அவ ைடய ைன
ப ைமயாக ேதா
ன. ஆ
க நாவல ,
மாரசா
லவ , .ைவ. தாேமாதர
ைள, க ேவ
ைள,
லான த , ப
தம
கேணச அ ய ேபா
ஈழநா
ேதா

ெமா
, ைசவ சமய
டா
ம ன களாக ள ய ெப
லவ கைள ைன
ெகா டேபா பயப
னா ெம
த அவ
. 'த
, ைசவ
, பைழய ந ப

றாம வா

ைலைய
காண
த இட
ேபா ெகா
ேறா ' எ
ைன பத ேக ெப ைமயாக இ த .

'
லான த அ கைள ேபா
ற யா த
சமய ஒ
க க
என
ேநர ைத
ெகா
ெதா
ெச ய ேவ
எ ற ஆ வ என
இளைம
இ த அ மா! அ த
ஆ வ
ைறேவறாம ெச த உ தா தா ' எ
அ மா இற த
பல ைற ர

ஏ க ேதா
றா அவ த ைத. உலக

வா

ெச
ட ேவ

அ பா
ஒ ேபராைச உ
. அவைர ச யாக
ெகா ளாதவ க
ல . இ த இல ய ேபராைசைய ெவ எ
தவறாக எ
ெகா
தா க . ெவ
அவ
ெவ
ர ." ர த
ெமா ேப ற இன உலக

த உற கைள பரவ
ெப ய
ப அ மா! ைறய
ைளகைள
ெப ற தா ஒ ெவா வராக வள
ஆளா
த யான இட க

தா

தா ைம ெப
த ேதா இ த இட ேல ெத வமாக மா
ெகா
ப ேபா
உலக
ைல

எ லா த ம கைள வா வத

றவ த
தா .


ம கைள ட அவைள
ெதாைல ர
ெச
றவ க தா
அவ ைடய அ ைம ெப ைமகைள ந றாக உண
வா றா க . இ த வைக

தாைய
ேபா ெப ைம பட த க ைல ேவ யா
ைடயாத மா" எ
அ பா சமய
வா தேபாெத லா
வா . 'நா

ெமா

,
யவ கைள
யா பாண தா டனாவ வ கா க டனாவ ஆ
க பழக ெச ய ேவ
' எ பா அ பா.
'நா

ெமா

இ லாம சமய , ஒ
க , ப பா எ

ஏ பட இயலா '

பல ட அவ க ைமயாக வாத க
பைத
ர அ

றா .
மான
பயண ெச ெகா ேட யா பாண ைத , த ைழ , த
ெதாட ைடயவ களள
ைன
ேபா த ைத


ெப ைமக
ஒ ெவா றாக
ைன வ
அவ

தன. அ க அவ உ ள
உ டா
ஒ த

- அ இ ேபா
உ டா
. உயர
மான
, மான
தா மாக பற
ெகா

ஊேட, த ைன
எ லா
எ லா

கக , ைறவாக ,
இ ைமயாக
நைடெப
ெகா
ப ேபா ஒ
அவ
பர
ைற
ைல
ெகா
த . ெப தாக
இைணய றதாக
ற ததாக
எைதேயா ைன க ,
ேபச , ெச ய
ேவ
ேபா மன
ல க
ள தன. இ த பரவச மன ைல
த .
க ரமான இல ய கன கேளா பற
ெச றா அவ .
ம கேள வ அ மா

ரமான தைன
இயல
ைல.

மான ப
ெப ைண அைழ
ஆ ல
ஏேதா சா தா .
இ ததனா அ த அ மா
சா தைத கவனமாக ேக க

"இ
ேநர
யா பாண
சா

ெகா ட ெச ைய
தாக ேழ இற கலா
.க
ேபா

ய பாக இ த . 'த


ேன ; இட தா
ெந

மான ைலய
இற
ேவா
ர !" எ

ட அ த அ மாேள
னா . மான
ற பத
ைரவாக யா பாண வ
டைத
நா
ஈழநா
ெமா யா தா ெந
றன
றனேவ' எ
அ சய ப டா அவ .

ம கேள வ அ மா
ெதாடர

மான
ேழ இற னா . 'ஆ
க நாவல

மண பர ய ம
இற க ேபா ேறா ' எ

ய ேபா இ
ெகா டா .

இல ய ழா
ஏ பா ெச
த ச க ைத ேச தவ க அவைள வரேவ பத காக
மான ைலய

தா க . ஆ க
, ெப க மாக ைகக
மாைலகேளா த ைன
எ பா
கா
ெகா
தத ழ ப க
ட ைத க
மைல தா
ர .
"இ வள ேப க வ
றா கேள" எ
அவ ம கேள வ அ மா ட ெம ல
ெசா னா . "இைத ட அ கமான
ட வ
தா
ஆ ச ய ப வத
ைல, ர ! அ
,

ேதா ப
, ம யாைத
உலக
அள இ
ளவ க ட
ைற
ெகா ளலா அ மா!" எ

காக ப
ட ைவ
ெசா
ெகா க ேவ
றன. இவ க ட ஒ நா பழ னா
இைத

அ த அ மா ப
னா .


இல ய ழா
ெசயலாள
. இராசநாயக
அவ ைடய மைன கனக மா
இராசநாயக
, மல த க
ய கர மாக எ ெகா
வரேவ றா க .
இல ைக

த பழ க தா ம கேள வ அ மா
இராசநாயக த ப கைள ந றாக
ெத
த . ர ைய அவ க
, அவ கைள


க ெச
ைவ தா
ம கேள வ அ மா .
" க
உட வ த எ க
ெம த ம
யா
ற "எ
ம கேள வ அ மா ட
அ ெபா க
னா கனக மா இராசநாயக . மான ைலய
க ப ேசாதைன
ெவ ேயற அைர ம
ேநர
த . கனக மா இராசநாயக
ேவ
ல ெப க
மாைல ேம
மாைலயாக அ
ர ைய க

யாம
ணற ெச
டா க .
யா பாண தா
க க
, க வான ேப

, பழ
றவ கைள கவ


இ ைம
ைழ
இ பைத
ர க டா . யா பாண

ெப க
க க
எ லா ஒ
ைற பா தா
மற க
யாத ேபா ஏேதா ஒ ம கலமான சாய இ பைத
அவ
பா
உண தா . த
தா


ைய க ட ேபால ர ைய

ெமா
ெகா டா க அவ க . இல ைக
ெவ யா

ெச
தா
ப க
ல ைக பட க
கேளா வ
அவைள
ைக பட
ெகா
ெச றன .
ற ப கெம லா அ
ஆ வ
ெபா
க க
,

கர க மாக ேதா
அவைள ம ழ ைவ தன. மான ைலய
ம கேள வ
அ மாைள , ர ைய
இராசநாயக த ப க த கா
அைழ
ெகா
ேபானா க . அவ க
த க
நட த உபசார கைள
ேதா பைல
பா தேபா தா யா பாண தவ
ேதா ப ப
ம கேள வ அ மா ெசா

ைக பட

இ ைலெய

த .
ம நா காைல த ெதாட

இல ய ழா
நா க ெதாட
கழ இ த .
ெப யெதா
ழா
ஏ பா ெச
த ேபால த
ழா
ஏ பா ெச
தா க .
யா பாண ைத ேச த
ெப த
லவ ஒ வ
ழாைவ ெதாட
ைவ தா . ேமைட


ைவ
ேதவார பா
ழாைவ ெதாட ய அழேக ர

த . ழா ப த காணாம ெந

ெகா
ஆடவ , ெப
தன . ெசா ெபா

ெப க
அ க ஆ வ ேதா
வ வைத

அ ேக க டா . ழாைவ ெதாட
ைவ த லவ , ர ைய


க ப

ெதாட
ேபரா ய அழ ய ற பல அவ கைள ப
னா . ேபரா ய
கைள ,
ஆரா
றைன , பாரா
ேப னா . கட கட

த ைத
கைழ ெச க
ேக டேபா அவ
க வேம ஏ ப வ ேபா
த . த நா
ழா
'இல ய
உண
க ' எ ற ெபா ைள ப
அழகாக ேப னா
ர .
"உண
கைள ெவ
அ பவ களாக க
மற
றா க ம த க . உண
கைள
கா ய ெச றா க க க . இ ப

,ஏ க
வா ைக
வ ேபா ெவ
உண
களாக இ
றன. இல ய
வ ேபா , அழ
அ வ ற ந ைம
ெப ற
ேப ண
களா
றன. வா ைக
கா
உண
க கா
ன பா ேபா
ேநர
அ கமாக
தா
ேபா
றன. இல ய உண


பா ேபா உ வா
ைவ த
றன. உண
க தா க க
யாபார
த "எ
ெதாட


வள த அவ ேப . உதாரண க
, நைக ைவ கைதக
த வ க
க மாக ஒ றைர

ேநர
ேம ேப
அவ க

ைல. "
டா க . இ
அைரம
யால (அைரம ேநர ) ேப க " எ
வ ைச
உ கா
த கனக மா இராசநாயக

னா . அவ க அ ைப ர யா ம க

ைல. இர டா நா
ழா
'ச க
இல ய சா ' எ ப ப
றா நா
ழா
'ஐ ெப கா ய க ' எ ப ப
ேப னா அவ . கன க
த க ெச வ ேபா தா ேப ற ேநர
ட னைர பைழய

நா
ேக அைழ
ெச
டா
ர .
றா நா
ழா

ேபா
இராசநாயக
னா : "நாெம லா ஔைவயாைர பா க
ைல. ஆனா இவ ஔைவயாரா ,
ஔைவயா இ ப தா த
வழ
டெம லா ெச

,அ
வள தா எ
நம
வா
கா
வா ேபா
ற "எ
இராசநாயக
யேபா

ைக த ட ஒ
ைசகைள அ ர ெச த . அ த


'த
ெச
'எ


ப ட எ
ய ெபா பத க ைத அ
தா க . அ த ப ட எ
ய ெபா பத க ைத
ய லவ ஒ வ ேமைடேய அ
தேபா மன
த ைதைய ைன
யான
ெச ெகா
அைத அவ வா
ெகா டா . மாெப


ைற த
ேமைட

,ஊ வ
மண
ெபா னான ழ
அ த ெபா பத க ைத ைக
வா
ெகா டேபா ஒேர ஒ கண 'அ த ெபா பத கேம க
ஞான
ைக ள காக மா
றா ேபால , அ த ைக ள ைக தா
ெகா
அவல கவைலகளா

ேபான ம த

ந ேவ தா ேசா
ழ பாக நட
ெச வ ேபால '
அவ
ஒ ேதா ற உ டா
.அ
இர ம கேள வ அ மா

க ேண
க தா . கனக மா இராசநாயக
ர ைய ஒ
ைல

ளகாைய

ைற அவ தைலைய

ெகா
ேபா
ேபா டா ம கேள வ
அ மா .

"இெத லா எ ன அ மா!" எ

ெகா

"இ த
நா களாக ேப
ற ேப
உட


டாம
கமாக ஊ
ளகாைய ேபா ேட ? ெகா சமாவ ெந ஏ
அ மா?" எ
ஆதரேவா அ

ேட அ த அ மாைள ேக டா

க ேண ப

ேபா ேசர ேவ
!அ
றதா பாேர . ைறய க
தைல ேகா
டா

.

டாத ெப ேண!
எ வள

றத
அ த அ மா .


ழா
ம நா உ
ேரா ட ச க
'பைழய அற

,
ய வா ைக
ெந க
' எ ற தைல
ஆ ல
ஒ ெசா ெபா
ெச தா
ர . ெச வ

ைற த ேரா ட உ
ன க ட ெப
பாரா ைட ெப ற அ த ெசா ெபா
.
நா
ழா
அவ ைடய நாவ ைம த ைழ அழ ெச தைத க டவ க அ
ஆ ல ைத
அழ ற ஆ
தைத க
ேபா னா க . "ஏேதா ஒ ேபனா
அைத ட
தாகேவா,
ெப தாகேவா ேவ ஏேதா ஒ ேபனா
ைய ெபா த ய வ ேபா நம பைழய அற


ய வா ைக ெந கேளா ந றாக ெபா
வ ைல. ழ
நா க
எ ைம
ைம க டைவ. நா
வா
வச
ைறகைள ைவ
ெகா
ேம நா
ஆட பர கைள
ய வா ைக ெந ைய பழ
ெகா
ேடா . பைழய அற

'அற


தா வா ைகைய ந றாக நட த ஏ ற க
க 'எ
றன. பண
தா வா
ெந க , எ ப
ய வா
ெத ற ." இ ப எ பாக ெதாட ய
சரளமான ஆ ல ெசா ெபா
க தரமாக
ைமயாக
இ த . ம கேள வ அ மா
ேப
கைள ப
ெச
'ேட
கா ட ' க
ைய ெகா

த னா
ர ேப ற
இட க
எ லா அைத ப
ெச
ெகா டா . ர இல ைக
பல ப

ெச
ெசா ெபா
கைள ஊ
ய , ம ைகய கழக
ெப க
, ம றவ க
ேக க
ெச ய வச யா
எ ேற 'ேட
கா ட ' ெகா

தா அ த அ மா .

அ தா ேபா யா பாண
ெப க க
மாண க
காக ஒ ெசா ெபா
.
இராம
ணா மட
காக ைவ
வர
யாலய
ஒ ெசா ெபா
ெச தா
ர .
ேக


ெச
த சன ெச
வ தா க . யா பாண ப
அ க ப க

ஊ க

ெச
வ வ
இர
நா க
க தன. இராசநாயக த ப க பயண க
கான எ லா ஏ பா கைள
ந றாக
ெச
தா க . யா பாண

ஊ காவ ைற எ ற இட
எ ர பட
ல 'ந னா
'எ ற
அவ க ேபா
தா க . அ த

தா பழ கால
ம ப லவமாக இ தெத
லத
அ ஞ க ஆரா
ெசா
பதாக இராசநாயக
னா . அ த
த ைமயான
ைல
த கட பர
ர ைய கவ தன. கால
ெவ ள
அள த ய
யாத ஆழ

எ ேபாேதா பழ


ேகால ேதா
சைட

அ த ர எ
அ சய பா ர ைத ைகக

ெகா
,அ த
மண பர
தாேன ம ேமகைலயாக
ப ேபா

ெபா மாய


உ டா
. ம ேமகைலைய ப

யேபா உட

பவ கைளெய லா எ காவ


த யாக அ த
மண பர
அம
ெகா
ெகா த
அட

கடைல பா தவாேற த
கமாக
தன
ேள ைன க

ெமௗனமாக அழேவ
ேபால ைப ய கார தனமானெதா
ஆைச
அவ
உ டா
. ைல ம ப றன ,
எ க
யாதன மா ய பைழய
ெபா கால
அழ ய ைன க அ த கட கைர ப
க எ

பைத அவ
உண தா . மாைல
அவ க அ
டா க . யா பாண
அ ப க ட
ைடெப
ெகா
ேகாணமைல, அ ராத ர , ம ட கள
த ய பா க ேவ

இட கைளெய லா
பா
'ெகா
'வ
ேசர ேம
ஐ தா நா க க தன.
ெச ற இட க
ஏ பா இ லாம
ெர
ஏ பாடான ெசா ெபா


லவ ைற
ர ம காம ஏ
ெகா ள தா ேவ
த . உலக
எ த ப
ேபானா
அ ைப ற க
கம
வ வ ைலேய! ெகா
ம கேள வ
அ மா
ெத தவ க
ைறய இ தா க . ெகா
ேபாேத ஒ நா
க காம
ேபா த சன ெச
வ தா க . ம கேள வ அ மா
ெத தவ க
யாேரா
பா பத
வச யாக கா ஒ
ெகா
தா க . மா
க க ைக
ரா ய
த உண ேவா க காம
ேகா
றேபா பரவச தா

க க

ட . க காம
ெகா


த இர
நா க
ேவகான த சைப
, ெவ ளவ ைத
ள ைசவ ம ைகய கழக

ெசா ெபா
கைள ெச தா
ர .

, வெர யா நாவல
, இர ன ர ஆ ய மைலநா
நகர கைள
பா க ல
நா க ஆ ன. நாவல
தா ம கேள வ அ மா
கணவ
ேத ைல ேதா ட க
இ தனவா . மைலநா
ேத ைல ேதா ட க
ேவைல ெச

நா
ஏைழக
ட க
லவ
ர ேப னா . க

இ த இல ைக ப கைல கழக

மாணவ க ஒ


ஏ பா ெச
தா க . இல ைக
மைல ப
ஊ க


தன. மைல ெதாட க
தார ெந வ ேபா மாவ க ைக

இய ைக
எ ண ய ேபெர

அவ உ ள ைத ெகா ைள ெகா டன. க
அவ ெபௗ த நாக க
பழைமயான
ன கைள க டா . ெச ற இட க
எ லா
அ க ேக இ த த ழ க அவைள த அ
ெப
காட ெச தா க . இல ைக
ெச
தா க எ லா அவ ெசா ெபா
ெச களா
, பட களா
ைற
தன.
மைலநா
ஊ க
, அவ க ம ப
ெகா
ய , இல ைக
வாெனா

ஒ பர

ர ைய அைழ
இர
ெசா ெபா
கைள


ெச
ெகா டா க .

"வ
நாளா
ட அ மா! ஊ
ப ேவ
. ேத த ேவைலக
மா
ைள
த யாக அைல
ெகா
பா க . நா
ைர

ேச
டா அவ க
உத யாக இ கலா . அ தா ேபா

மாநா
கல
ெகா வத காக க க தா
ேவ ேபாயாக ேவ
ம கேள வ அ மா ட ஊ
ப அவசர ப
னா .

காக அவ
உ க
ேபா
ஆ ய ெப க
என " எ

"ஏ தா இ த ேத த வ ைப இ
ெகா

றாேயா? அர த எ வளேவா ந ல
ைள. இ


வாதமாக இ
றாெர
என ேக ள க
ைல, ர !
னா
தர ேபான
ேத த , அர ய வ க
உன
தைல ைட

நா
ைன
ெகா
ேத . எ னேவா அர த வ
றதாக ெசா றா ?"
"இ ைல, அ மா! அவ
இெத லா
கா . 'எ ைன ேத த
வத
இண க
ெச ய ேவ
'எ

தலாக னா
தர அவ ட ேவ
ெகா டேபா அவ
க ைமயாக அைத எ
றா . ஆனா இ ேபாேதா
ைல ேவ மா

ட . அவேர
இ த ேத த
ய ைய ைக ட
யாத இ
யைமயாத ைல ஏ ப
ட "எ
ெதாட
ப மா கார
ம டப
ம த
ெச ற
கைள ப
ெசா னா
ர . ம நா ெகா
ேத அவ க
மான
ல ஊ

மான ெச
ெகா டா க . ற ப வத
த நா ம கேள வ அ மா

ல ெபா க
வா
ெகா வத காக கைட ெத
ேபா
தா க . ர
, அவ த ,
த ைகக
, த ெப க
மாக இல ைக
ைட
உய தர
ம க
ைறய
வா
ெகா டா ம கேள வ அ மா . ெகா
- ெச யா ெத
ஒ ந ல கைட
க வா
ெகா
ேபா , ப க
இ த க கார கைட ஒ
வா

தய
றா .
"அ மா! இல ைக
ெசா வா கேள?"

தரமான ந ல ைக க கார க

எ லா

ைட

"ஏ ? உன
ேவ
மானா பா கலா வாேய !
தாக அழகாக உ ைக
ஒ க கார

ெகா டாயானா ந றாக தா இ
. வா! ந லதாக உன
வா

ேற ."
"க கார என
"

இ ைலய மா..."

ேன யா
?" இ ப
பா தா . ர

"இ தைன வயதான
ெவ
ைகேயா இ

ேக

நாண

ேதைவ
வச
றார மா அவ ..."

ம கேள வ அ மா

இளநைக
மல தன.

க ைத

ட ைக க கார இ லாம

"ஓ! அர த
ைக க கார வா
ெகா
ேபாக ேவ
ெம
றாயா? அைத
ெசா வத
இ தைன
ச ப வாேன , ர ? அர த
வா
ெகா
ேபாவேதா
உன

வா

ேற , க
ெகா ."

இ வ
க கார கைட
ைழ தா க . தன
ைக க கார ேதைவ
ைல,
அர த
ெகா பத


வா
ெகா டா ேபா ெம
ர எ வளேவா
வாதமாக ம
பா தா . ஆனா ம கேள வ அ மா அவைள ெவ
ைகேயா

ைல. அர த
வா
ெகா
அவ
ய 'ேல
வா ' ஒ ைற வா
அ ேகேய ைக

அழ பா த
தா
ஏ ப ட . அ த அ மா
அவ க

ற ப

த நா மாைல ெகா
த ழ ப க ஒ ெப ய
ைவ
வ ய
தைல ழாவாகேவ நட
டா க . அ த ழா
யா பாண
இராசநாயக த ப க

தா க . அவ க
ற ப ேபா ெகா
இர மலாைன
மான ைலய
ஏராளமான த ழ ப க வ ய
பவ
தா க . அ த அ
ைண
யா ைட ெப
ெகா
அவ க
தா க . ேச த ழக
தா
த ழக
பற தா க .
ெச ைன
ற மான
உட பயண ெச
ெகா
தத ழ ஒ வ ட

ெச
தா ஒ ைற ப பத காக வா னா ம கேள வ அ மா . அ ம ைர
ெவ யா ற ெச
தா . நா நா க
ய ேத
ெவ யான . இல ைக
வர நா
நா களா
தேதா எ னேவா. ஆனா
இல ைக வ த
த ழக
ெச
தாேள
பா காத னா அ

ற ெச க தன
யனவாக இ
ெம
ம கேள வ
அ மா ப கலானா . 'ம ைர நகர
ெச க ' எ ற தைல
வ ைசயாக ப
ெகா
வ தவ , 'ேத த பைக னா இைளஞ கட த ப டா . அவ இ
இட
ெத ய
ைல. ந ப ேபா
கா ெச
றா ' எ ற தைல
வா ய க
ேழ
காண ப ட ெச ைய ப க ெதாட ய
க ெவ
ய .க க ம
தன. "அ
ர இ த
ைத பா தாேயா? இ ப
அ யாய நட மா?" எ
ைக பான ர
ெகா ேட ெச
தா
அ த ப
ைய ம


னா ம கேள வ
அ மா . அ த ெச ைய ப த

க இ
ட .


ேக

ய ெந ச தா
ைன க ப

சல தா ெபா
கல
ெப

ஆ க
.

ெச

யாய

30

யா

ெச
ஏமா த ப ம
இ இய .
-

ம ைர ேக ஒ

கைள உ டா
த . நகர

ஏேதா ெப ய
ேபா
தயாரா ற மா
ேத த
தயாரா
ெகா
த . பைழய கால
அர ய
ெவ ளா
ேபா , தைலயால கான
ேபா எ ெற லா ேபா க நட த மா
அ க
ேபா க ஏ பட இ ைறய அர ய
வா
இ ைல; ர
இ ைல. இ ைறய அர ய
நாக கமாக

படாம
நட ற ெமௗனமான ேபாரா ட
தா ேத த எ
ெபய . ம க
காக அரச க ேபா
பைக

ெகா ட ேபா , பைழய கால
ேபா . எவேரா ல ேத த
க அவ க
காக ம க ேபா
ேபா
நா இ .
பைழய ேபா
இ தைத கா
இ த நாக க ேபா

,

,
வ சைனக
,
யனவாக , அ கமானைவயாக தா இ
றன.
ைர பட க
ல க கைள ெப தாக ெந
ய ேதா ற
கா
ேபா அ

வ க
,ப க
வரமாக ெத வ ேபா , ேத த ெந க ெந க அர ய
ெதாட ைடயவ க
அ தர கமான வ க
,

அர த
ஒ ெவா றாக ெத ய
ெதாட ன. ம த க
ைமக
அ ப தனமான ஆைசக


ெர
உலக

ளவ க
உ ளைவக
ேக
ேகவல
உ ய ெபா களாக மா
ெகா
வ வ ேபா அ ச உ டா
அவ
. ஆனா ந ல

ைக
யாயமான

உ ளவ
இ த அ ச ேதைவய ற என அவ மன சா
அவ
உைர த .
ைமகைள
கைள

ஏளனமாக
வேதா சமா
ெகா
ேபாக
ெத யா
டா
உலக பக ெபா

பதாக தா ேதா
.
கான த ைத உத
ைவ
ெகா
ேத த ஏ பா கைள ெதாட யேபா
அர த
பல தமான அ பவ க ஏ படலா ன. இர பக பாராம ேத த
அைல
உைழ க ேவ
த . ப மா கார அ ேகேய ேத த அ வலக க

ெவ சமாக
ஆட பரமாக
ம டப
ம த காக ள பர க ெச
ெகா
தா . ேத த
அைடயாள களாக

தாமைர

ம டப
ம த


அைம
தன.
ேத த
அர த

ள பர வெரா
மன ெகா

ஒ வ தா
ப யான க


தலாக தகரா ஆர பமா
அ ேபா தா நட த .

.

ம ைரைய ேபா ற ெப ய நகர க
வெரா க ஒ வத
ெப பா
பக
ேநர க
வச படா . அதனா ஒ நா அ காைல

வாடைக
ேப ன
ைர

ெயா
வெரா கைள ர , பைச, ஏ
த யக
கேளா


நா கரைச
ேவ

கார ைபய கைள
உட அ
னா அர த . ெபா
ந றாக
வத
தவைர வெரா கைள ஒ
ட ேவ
ெம
,

ய இட க
ம நா இேத ேநர
ேபா ஒ ட ேவ
ெம
ஏ பா .
கார
ைபய க
யமான இட கைள கா
ஒ ட ெச ய
அவ க
வெரா கைள
ெகா
ேபா
ைச கண
ைல
டாம கவ
ெகா ள ேம
நா கரைச
உட அ
தா அர த .
அர த இர

ேப எ
ரா உைட மா
ந மண

தக ைத எ

அ க ேநர க
க ேந
நா கைள த ர ம ற நா க

ரா
காைல வழ க கைள
ெகா
ைமயைட
வா .
ெகா
அ சக
அைற
ஊ வ கைள ெபா
அ த
அம
எ ேபா
த ைன
யாம


ேநர ஆ
ப பா . ற ப
மன
ய எ ண கைள

வள
ெகா ட

ைடய க ைத ேநா
தக ைத , ைட ைய

அ ேபா

பான எ ண க
,எ
எைவேய
க ைதகேளா,

தைனகேளா ேதா
னா அவ ைற எ
வா . ஒ ெவா நா
இ த
ய ேநர
அவ
வா

ற உ
. காைல நாலைர ம
ஏ ம வைர உ ள ேநர தா
ம த ைடய இதய
ம கல
ைம , இைறைம

ற ேநரமா


னா அர த . அ த ைவகைற
தா
க இத
றன. ேகா

ைவகைற ேமள
,ம

றன. உலக
எ லா அைம
அட ய சா தேம ேதைவ

ைன
வ ேபா ெவ ைம
ம றெதா
ெபா
ேநர
இ த
ைவகைறதா . த
ைடய வா ைகைய ப ப

கா ய பழ க க
ைவகைற
ெல
பழ க

எ பைத அர த ந
உண
தா .
ற ேநரமாகா

வெரா கைள வ


ய டேனேய ப

ராட ெச
டா அர த . ற ப
அவ நா கா
உ கா தேபாேத எ


அ ைட

ெதா க ட ப
த ர
ேத த
னமான தாமைர
அவ க க
ெத ப ட . 'இ த ேநர
இல ைக
எ த ப
ெகா
றாேளா?' எ
ர ைய ப
ைன தா அவ . எ ேர ெத த வ ண
வெரா
இ த ெப ய தாமைர
ன அ ப ேய அ த ல காைல ெம
தா மா மைற

கமாக ேதா
ேப ப
னைக வ ேபா அர த
க க
கா ய
த .

க நாவ க ப தா ேபா ற அ த க
க க
ைன
வ தேபா
ெதாட இ
ஒேர ஒ க
ெதாட ம
அவ ைடய
நா
ெசா களாக
த .' ல
ைழ

ப த நாவ பழ ' எ ற இ த
அழ ய ெதாடைர அவ எ
ெகா டா .
ெர
க பைன கத

ெகா
தானாக

த இ த ஒ வ ைய
க ைதயாக ைற ெச
தைன
க தா ஆேவச ைத
வரவைழ
ெகா ள ய
ெகா
தா அர த . மன


பாமர
ைன கேள இ லாத ைல. அ ேபா "ஐயா! பா
பய க அ
ேபா

டா
க..."

அல ெகா ேட உ ேள ஓ வ த
ைர வ
கார , அவ ைடய க தா ேவக ைத
கைல

லக
ைன
ெகா
வ தா . ைக ேபா வா
ற எ
ஓ ேபா

ெகா

ைர வ

பா தா அர த . அ ப
மய ய
ைல


ட தா
நா கர . ெகா
ேபான வெரா கஇ ைல. ஏ
இ ைல. பைச
இ ைல.

"ஐயா! ைவைக பால
ப க ஓ இட ேல ந ம ஆ
க வ

த ேபா
த ெசயலா வ
றா ேபால க
ெப

க ந ம ைபய க ஒ ன ேநா
ேமேலேய

ெப
ேநா ைச ஒ னா க. ந ம ைபய க
இ த த
,' க
ஒ ட
னா ப க

க, ேமேல ஒ
எ க ேநா ைச மைற ற
யாய
ேல'
அ தஆ
கேளாட வாதா னா க. 'மகா யாய ைத க டவ க தா டா! ம யாைதயா
ஓ ேபா களா? உைத ேவ மா'

ெப

க ந ம ைபய கைள

பாராேம அ க ெதாட னா க. அ தா க
யாம
வ த ைபய க ைல
ஒ தனா
ஓ டா க. இ த த தா கைட வைர
அவ கைள எ
த . அவ க அ தைன
ேப
ரட க. ெச ைமயா அ
ேபா
பைச, ேநா
, ஏ எ லா
ஓ ேபா
டா க. ந
ேல
த த ேல என
ட நால
அ க. ஊேர ெக
ேபா

க. ந லவ
ேக கால
ேல" எ
ட இைடெவ
தா
ைர

கார . ஆ ற
தட ய ெகா ைக சா றா ைம , சா த ண
உ ளவனான
அர த
ேக அைத ேக ட
இர த ெகா த . உடேன ஓ ேபா எ ென னேவா

ெச
ெக

ட ேவ
ேபால நர க
ேக
தன. உண
வச ப டா கா ய

த னட கமாக நட
ெகா டா .
ைர வ
கார உத

நா கரைச வ
உ ேள
ெகா
ேபா
ட னா .
நா கர
த த ெச
ர ைஞ வரவைழ
காய க

ேபா
கஒ ம
ேநர க த . அத
ஏற ைறய ெபா
ந றாக
ெத
ஆ நடமா ட

த . அ வைர
ைர வ
காரைன இ க ெசா
தா அர த .
அ பத
வ தஆ க
எவைரயாவ அைடயாள ெசா ல ெசா னா . அவ

அைடயாள க
அ தம த அ
ப மா கார மா ைக
அவ ைடய ஏ த ெப
த ைன அ க வ த ரடனாக தா இ க ேவ

அ மான ெச
ெகா ள

அர தனா . அவ உ ள அவைர ப

ய .
'இ த ப மா கார ம த த
ைடய மன
எ ன தா
ைன
ெகா
றா . ெக த
ெச வத
ஒ எ ைல ைடயாதா எ ன! எ வள தா ெபா
ெகா ள
! ப ைச மஏமா ற ய ற மா
வள த ெச வ எ தைன நா
உைடயாம இவ
ைர வள க ேபா ற ?'
'
வாக அவ
னா ேபா
ெகா
க மன
எ ன ைன
ெகா
இெத லா ெச
க ? அ உைதக
ஆ கைள ஏ
பய
னா நா க ைத ய இழ
ேவா எ
தாேன? அ ப பய
ெகா

ேத த
ண ப ைத

ெப
உ க
ேபா
ேவா எ
ெசா பன
ட க
ைன க
ேவ டா . க ேபா ற ள பர ெவ ச க எ லா இ லாம ச ய
பல ேலேய
ெவ
ெபற எ களா
. தய ெச
இ ேமலாவ அ த மா யான அச
தன கைள
ெப த ைமயாக நட
ெகா ள பா க ' எ
ெசா
சா


ேவ
ேபா
உ டா
. 'ஊ
ள ந ல ம த க எ லா ஏைழயா
ெகா
ேபா ெக ட மன பைட த இ த ம த க ெச வ ம
றாம ெப
ைமகைள
ேபா வள
றேத எ
அர த மன வ
ய . அ ேபா ,
ெர

மான
வ த ேபா அவ
கபாவ மா ய . அ சக ைத பா
ெகா

ஊ ய க ட
ற ப டா .
"ப மா கார எ ேட வைர
"அ வள

ர வ

"பரவா
ைல. ேபா வரலா

ற ப
ட .

வ வாயா?" எ
ேபா

ப ேநர ஆ

ற ப !" எ

கார
கேள?" எ

ன னா .


கார

ஏ உ கா தா


அர

தா .
த .

ம கேள வ அ மா
இைளய ெப ெச ல
ற தநா . அத காக அர தைன
சா பா
அைழ
ெகா
ேபாகலா எ
வச தா
கான த
அ சக
ேத
ெகா
வ தா க . அவ க ேத ெகா
வ ேபா பக ப ெனா

ேம இ
. அ ேபா
அர த

ேசர
ைல. த நா இர


ம வைர அர த ட
கான த
அ சக
தா இ தா . அ ேபாேத
ம நா 'ெச ல
ற த ன
வர ேவ
'எ
அர த ட ெசா
தா .
அ ப
, அர த அைத மற
எ ேக ேபா
பா ? எ
கான த
ைக தா . அ த சமய
அ சக
ஊ ய வ
உ ேள
நா கர ப
பைத
ெசா னா . ளா

க மாக ப தாப பட த க ைல

ட த
நா கரைச க ட
கான த
ேக
கா ப
எ ன நட
க ேவ

ட .

கா ப

வர

நா

கர

டா .

"வச தா!
ேபா. இ ேக ஏேதா ேகாளா நட
ற . அர த வ த
நா
சா
வத
அைழ
ெகா

ேற " எ
மைன ைய

அ சக

கா
தா
கான த . 'ேந ரேவ ெசா ேன . இ த அர த
ேக டா தாேன? நாேன அ சக

காைல
வெரா
ஏ பா கைள கவ
அ ற
ேபா ேற ' எ
ம றா ேன . 'க யாண ஆவத
அெத லா ச ,
பா
எ ேகயாவ ெபா

ேப
அேத ேமைட
ட கைல த
ேம
ைட

காைல
க ைண கச
ெகா

வ வா ?
இ ேம அெத லா ப
கா , த ! ம யாைதயாக
ேபா ேச . வச தா
வ ெற சைல ெகா
ெகா ளாேத!' எ
வாயா அ
எ ைன

டா

த நா நட தைதெய லா எ
கான த வ
னா .


ன ைபய களாக ேபான னா தாேன ஏ ைய
பைசைய

ெகா
டா க . நா ேபா
தா ெத
? அ தைன 'க
கைள
ைகைய
ேப !' எ

ெகா தா .

பக ம ப

. அர த இ

ேசர
ைல.
ெச ல ,
ம ைகய கர , ச ப த
ேபைர

தா வச தா. "அ கா உ கைள
அர த
மாமாைவ
சா ட
வர ெசா னா க" எ
அவ க வ
ட ேபா , 'அர த
வ த
ெகா

ேற . ப தா
க எ லா

சா
க 'எ


னா
கான த . ஒ ம
மா
அ சக
வா
ைர வ

ற .
கான த ஆவேலா எ
ஓ னா . அேத வ
தா . அவ க
ெக லா பழ கமான அேத

கார தா . கமல
ேயா ேபா
பா தா
கான த .
ஆனா எ ன ஏமா ற ! வ
தா வ
ற .வ
யா
வர
ைல. வ
கார
க ெக ட ெசா பன க
பய த ேபா இ த . "ஐயா! ஒ ப ம

இற
ேபானவ . ப
ஷ ேல
ேவ . இ
ேபானா . நா
ப ெனா ணைர வைர கா
பா ேத . இவ

ைல. என
எ ென னேமா
ச ேதகமா
.வ
ேல
இற
உ ேள ேபாற ேபா ேகாபமா ேபானா . என
அ த
ேதா ட ைத
ேப
றா ேபால த யாக ெப ய அர மைன மா
மா ைக
பா கேவ ந லா பட க. பய
ேட உ ேள ேபா , 'வ
ேல சவா வ தவ இ

ைல.
வ ேவ , இ
னா . நா ேபாவலாமா
ேக க
'ேன . அ
கேவ டாம ர ய சா க. அ த ப களா வாச ேல ஒ த ஆ
னா . அவைன
பா தா ேந
ரா
ந ம ஆ கைள அ க வ தவ மா
இ த க" எ

ய ர
கான த ட
னா வ
கார .

அைத ேக க ேக க
கான த
க க ைமயா
ெகா
வ த . அவன ைக ர க
யாைரேயா பலமாக
த ேபா ற மா
நர க
ைட
ேதா
ன. "அ ப யா ேச ! ப மா கார பய
அ தைன
சலா! பா
ேற ஒ
ைக" எ
மட
த வல ைகைய இட உ ள ைக

ெகா டா
கான த . அ ேபா


ெகா
ெவ ப ேபா
ன ேதா வச தா கா

இற னா . " க இ வ
சா ட வர ேபா
களா இ ைலயா?" எ
அர த

அ ேக இ

பதாகேவ ைன

ெகா

ேக டா

வச தா.

"சா

வைத ட
யமான கா ய எ லா இ
ற இ ேபா ! ெதா தர ெச யாம
ேபா ேச !" அவ ட எ
தா அவ . அவ ப
ேபசாம
டா .
கான த த
ைடய ைதய கைட
ைர தா . ெபா னகர , அழகர ஆ ய ப

உ ள

ட கைள

வா கைள
கான த
ெத
. அவ
காக
எைத
ெச ய
யவ க அவ க . தன ைதய கைட
ளந
ைகயான ைபய ஒ வைன
அழகர
, ெபா னகர
ெசா

னா
கான த . அ உைதக
இற
கலவர
ைள
ப அர த
காத கா ய எ பைத
கான த அ வா .
ஆனா அற ைத
ேந ைமைய

வா ஓயா

ெகா
அர தேன
ெகா ைம
வ சக
மா
ெகா

ேபா ேவெற ன ெச ய
?
'
க ைணயாேலேய வா வத
இ ைறய உல
யா . க ைண கா ட ேவ

இட
தா க ைண கா
க ேவ
. இ லாத இட
க ன
அைற தா ஆக
ேவ
' என தன வழ கமான உண
ேப
கான த
மன
அ ேபா
ற . அர த ப மா கார ட அக ப
ெகா
க ேவ
எ பைத ச ேதக
லாம
ந னா அவ . ஆைளேய எ காவ கட
ெகா
ேபா
ைற ைவ
ெகா
ேத த
ற வைர ெவ ேய டாம இ க
ப மா கார தய க மா டா எ ப அவ
த .
அவ ைடய கட த கால அர ய வரலா க
அ ப நட த
க ஏராளமா ேற!
மாைல
கான தைதய கைட

காக
னவ க
டா க .

ேபால ஐ தா

ஆ க

"ந ப ைபய ேமேல எவ டா ைக ைவ சா ? ெசா
! அ ப ேய 'எ
மா ப ெபா ' தயா

ேற " எ
டாைவ மட
ெகா
கான த ட ேக டா ெப ய

வா . உட வ ைம க அ த ேதாழ கைளெய லா
உ கார ைவ
ெகா
நட தைத வ
ெசா
ெகா
தா
கான த .
அ த ேநர
ெதாள ெதாளெவன
பா அ
ெகா ட ேதா ற ேதா ைக
ேதா ைப
ஏ ய ெந ைட ம த ஒ வ ைதய கைட
ப ேய
ைழ தா . ேதா ைப

ைம கா
உைற
ஆ .எ . பா
ய ,
ப ,' ன ட 'எ
ப ெச

ட அ ைட
ைவ
த . "எ ன பா
கான த !
பா ைத க
வா
ெகா
ஒ வார ஆ ற ?
உ ஆ க இ
ைத
ெகா த பா ைல! க யாண ஆன
உ ைன பா பேத அ
த மா

றேத!" ெவ ைல சா வா
ைற
ததனா

ெகா ேட ேப னா
ப .
கான த அவைர வரேவ றா .
"வா

பா

சா .

"உ ேள வ வத ேக பயமா
ஏேதா ம ல க மகாநா நட

பா சாய கால ஆ

ற அ பா! ஒேர ப
றா ேபா
ற !"

"அெத லா ஒ
பய பட ேவ
ய ஷய
உ க
ெத ய ேவ
ய சமா சார தா ."

ப பா

உ ேள த

ச ைட ைப
கான த

.

தயாரா
வா களாக

ைல. வ

உ கா

ைவ

ைக ைல ெபா டல ைத எ
ப க
வ அம
ெகா

ெகா

ப சா !


டா .

ெகா

எ லாவ ைற

ேக

ெத

ெகா

டா .

" மா
ட மா ேட ,
ப சா . இ த பய க வாைல ஒ ட ந க ேபா ேற " எ
தா

தா
கான த .
ப பா

தா . "ெகா ச இ ப
த ேய வா
கான த . உன
நா ஒ
ெசா ல ேவ
"எ
அவைன ைக ப

ைதய கைட

ைல
அைழ
ெகா
ேபானா .
" த அச
ைளயாக இ
றாேய அ பா?
ைப
வாைல
பதா பல
ைடயா . ப மா கார எ த ர
தன ைத
கைட
ததனா
றவா யா றாேரா
அேத ர
தன ைத தாேன

ைகயாள
ப றா .
அைதேய ெச வதா உ
ப க எ ப
யாய இ
! ெப ய ம த க எ ெச தா
ேபா
மா
ெகா ள
இட
ப ரமாக ெச வா க .

தனமாக எைதயாவ ெச தா மா
ெகா வா .
அதனா அர த

ேப ெக
ேபா . ெதாட
ெக த களாகேவ ெச
ெகா
பவ க ெச
வ சக ைனக
ள பர ெபறா . க எ
இ மா

வ க
ேபாகாதவ க ,
ெர

ேபானா ெப தாக ள பரமா
.ப
ைக
ெப தாக வ . இைதேய
ர சார ெச வா ப மா கார . பரம சா வான அர தைன
ைமேய உ வான ர ைய , உ ெசய களா ம க ச ேதக
ப ெச
டாேத! இ த
ந ல ேநர

வ தா
ேத த
ர ைய பா
. அர தைன
க நா ஒ
வ ெசா ேற . அ ப ெச " எ றா பா
ய .
"எ ன வ

ெசா

க" எ

ேக டா

கான த .

"எ க ப
ைக
ம ைர ெச க எ ற ப
ேசக க ேவ
ய எ
ெபா
எ ப உ க
ெத ம லவா? நாைள ேப ப
எ ப
ஒ கா ப
ேஸ இ வைர ைட க
ைல. ேபசாம ஓ ேபா ேபா
க ெள
ெச

ட ஒ ெச
அ ைக மா

ெகா . ப மா கார ேபா ற ெப ய ம த க
த கைள ப
ேப ப
தா மாறாக வர டாேத எ பத காக சதாகால
பய
ெகா
பா கேள ஒ ய, அ , உைத, கலவர க
அ வளவாக அயர மா டா க .
அேயா ய தன க ெச ய பய பட மா டா . இ த
வ த ம நா ைக அர த
வரா
டா எ ைன ஏென
ேக . கா ப
இட
ரமாதமாக தைல
ேபா
ேற . நா ெசா
றப ெச !" எ றா
ப பா
ய .
அவ
ஆனா

யாய இ பதாகேவ

ரேவ பைழய மா

கான த
ேதா

ேச த .

யாய

31

,

ய . அ ப ேய ெச தா .

யா

ஊேர யாவ
ேக

ற தர வாரா
ேநாத
த த
அவ ேறா எ ன
சாத
வ அ ேற வா த
இ ெதன ம

இலேம
இ னா எ ற
இலேவ...
- றநா

இர
ம ஆவத
இ த . ம ைர நகர
க ெவ ேசா
ட தன.
எ ேபாதாவ ஓைசெய
ெகா
ேபா
லா அ ல ேவ வாக க த ர ஒ ய
ட தன ெப ய
க . அ த ேநர
னா
அ சக

எ த . வா
இர
ைர வ

றன.

ைர வ
வெரா க , பைச, ஏ ஆ ய ெபா கைள ர
கான த
உட ஏ
ெகா டா . ம ெறா
ைர வ
கான த

வா
ந ப க ஏ ெகா டா க .
ய நா ர எ த இட
வெரா க ஒ
ேபா
நா கரைச
அவேனா ெச ற
கார ைபய கைள
ப மா கார
ஆ க வ
ெச

ர னா கேளா, அேத இட
தா இ

கைள ெச
த ெசா
ற ப
தா
கான த ப மா காரைர ச
யாய ேக க ேபான அர த

ைல எ
ெத த ேம, உட வ ைம
க தன

ந ப கேளா ேந
ேந
அவ ட ேபா வ ேபா, கலவரேமா அ த ேயா எ ேந தா
சமா
ெவ
அர தைன
ெகா
வரேவ
ெம
தா அவ
தா . ஆனா அ த
ைவ
ேவக ைத
ெந
ய ந பரான
ப பா
ய ேவ
தமாக மா
டா . பா


காரண க
காக த ஆ ர ைத த
ெகா டா
வெரா க ஒ வ ப
எ க
ெதாட


றா களா? எ பைத ேசாதைன ெச
ெத
ெகா ள
னா .
அதனா தா ச பவ நட த அேத ப
வெரா ைய ஒ
பா கலா எ ற
ட ட
,
ேன பா ட

தா .
டப
ைய அைட த
ந ப க இ தவ
ைய ெத


மைற
க அ ேக
தா இ த வ
ைய ம
ெத
ெகா
ெச றா . ப மா கார
அ ஆளான ரட
அவைன ேச த ைக
ப டாள
வா ற
ெத அ . ந

அைம பய கரமாக க
த . ெத ந

ெவ ச
பர
தஓ ட
வர ேக வ
ைய
த ெசா னா
கான த . வ

ஏ ைய எ

ேழ இற

சா னா . வெரா
பைச தட எ
ெகா க ேவ
ெம

கார ட ெசா

ஏ னா .
ஒ தைட

வெரா கைள ஒ
ெகா
த ேபா
ெசா ேற " எ
ைக
பைட.

ேற . அத க
வா ய வெரா

லாம நா

இட க

தாமைர

யா
. ஆறாவ
வெரா ைய ஒ வத காக அவ ஏ

தா "ேட ! எவ டா அ ! ஏ ேயாட ேழ த
காைல
யடா,
கலக
ர எ
ெகா

ேச த க

கான த

யைடயாத ர
"இ க பா, இைத ஒ

க காைல
கலா !" எ
ெகா ேட
யவா ைக
ைய தானமாக ஒ
வா த கைள
ெப யதாக
ைக ஒ


னா . அ த இர
வ த , ெத

அைம
த ப

கான த
த ம ெறா

ைக ஒ அட
ைர வ
.

ஓ வத

பா

அத
க தைத இ
வ க ேவ டா . க
ன ஆ க
ெச ைமயாக
ேவ
யம
ைற
ைச கா
ெகா

னா க . அ த

ஓ ஆ


ஓட
யாம
கான த ட
ெகா டா . "வ
ைற ெசய க
தா
இற னா அர த
ேகா ர
ேகா அதனா ெப ைம ைற ேந டலா " எ

பா
ய எ ச
தெத லா உண மயமான அ த ேநர
கான த
மற ேத
ேபா
ட .க
ன ஆ க

ஓ னவ கைள த ர அக ப
ெகா ட ஒ வைன
நா


ம வைர கச
பய
பா த
அவ
அவ க

யமான ரக ய உ ைமைய ெசா
டா . ெசா
ைலைம
அவைன ெகா

டா க அவ க .
தா
ப பா
ய ேக
வா
ெச
த ெச

ைக

. அ த ெச ைய பா ேத த
ெவ யா
ேமா எ
பய
ப மா கார தாமாகேவ அர தைன அ
வா எ
பா

தா .
ஆனா
உ டா

ேப அர தைன க
டா அக ப
ெகா

அைழ
ட ேகாைழ ம

ெச
த .

ந வா

ைப அவ க

ைவைக ந
கைர
ெச
வா
ைடயா ேகா
ெத
ம டப
ம த
தக கைள ' டா ' ைவ
த ட


. ெப ய மா
அ .
ம டப
கைட
தாதலா ஏராளமான அ ச த பைழய
ய தக கைள டா ைவ க தம ெச
ைட பய ப
ெகா
தா .
ம டப
ம த
த யாக ஆளரவம ற ப
,
ேகா
அைம
த . அதனா இ த ெச
தக க

அ லாம
ம டப
ம த
அ ரம க
' டா ஹ ஸாக' இ
வ த . அர த , ப மா கார
மா ைக
அவைர ச
க ெச
காணாம ேபான அ ேற கா
ைவ
ெகா

இ த
ஓ அைற

பதாக உ ைமைய ெசா
டா
கான த ட
அக ப
ெகா ட ஆ .
" ேய ேந

ைட கா
அ பேன. ெசா வ ெபா யா
தா உ
ேதாைல

ைவ
ேவ " எ
அவைன
ெகா
இர

கைள

அ ப ேய ெச
வா
ைடயா ேகா

ெச
த ெச தா
கான த .
அவ க இ த அ த இட
ெச
ெச
டன.
கான த ட அக ப
ற இட மா
ெப ய

வா கத
ெப ய இ
ெதா


ப கமாதலா வ

க ைர
ெகா ட ஆ இற
ைட கா
தா . சா
ட த . ஆ அரவேம இ ைல.

ய .

"ஏ டா
ய ெம தானா? அ ல
றாயா?" எ
அ த ஆைள ர னா
கான த . அ த ஆ அேத
தா அர த
ைற ைவ க ப
பதாக ச யேம
ெச தா . ேவ வ
லாம ேபாகேவ அ த
ைட
தஇ
கத
ெகா ேயா த ேய ேப
எ க ப ட . அக ப ட ஆ வ கா
ெகா
னா
ெச றா . உ ேள ஒேர இ
. ைறய
ள க இ
ைசைய அ
னா எ ய
ைல.
'ெம
ைச'
ேவ
ெம ேற ேகாளா ெச
ேபா
ற மா
ேதா
ய .
உ ேள ேபாவத
ஒ ைறய
பாைத ேபா வ ம
இ ற
ேமேல உ ர ைத
ெதா ற உயர வைர தக க
, தக க
காக அ

ய பார க

ைற
கால

தன.
ைள இ லாத
ெச ல
ைளக ேபா எ
பா
க ட ப ட ெப ய டாதலா
அைறக

ெகா
வ தவ
னா ெச ல
கான த
ந ப க

ெச
ெகா
தா க . ந ப க
ஒ வ ட இ த ைக
கான த வா
ெகா டா . அ த
மா

ெவ ேய
த ஓ அைறைய கா
தா அ த ஆ . வா
கத
ெபய க ப ட ேபாலேவ இ ேக
ெபய க ப ட .

க ஓ
தன. பைழய
மாக இட
த .
ெதாட
ெமௗனமாக
ள ைக (டா ைல )
ற மர ப

அ தஆ
ய ெம தா ! இர

கா த கைளேய
பாக
வல
ைகைய தைலயைண ேபா ம
ைவ
ெகா
அைற


ெகா
தா அர த . ைக ள
ஒ வ ட
இ த ப தாப கா ைய க டேபா
கான த
ந ப க
ேவதைனயாக இ த . அ
ெச
அர தைன ெம ல
ெதா

னா . "பாவ ! ப
ேபா
பா க பா க , கத
ைட ெபய
ற ற ஓைச ேக
டஎ

ைல!" எ றா
கான த ட வ
த ெப ய

வா .
எ த அர த
, அ த ேநர
ெர
அ ேக அவ கைள ச

ள க
ைல.
கான த அவசர அவசரமாக த னா
தம
கமா

, "இ ேபாெச றாக ேவ
.
ெவ ச பர

ேநர ஆ ெகா
ற . ம றவ ைற அ சக
ேபா
ேப ெகா ளலா . த
ற ப ! உடேன இ
ெவ ேயறா
டா வ " எ
அர தைன அவசர ப
னா .

ேம

" ெச ற கா ய
யாய
ைல,
கான த . எ ைன இ வள ப ரமாக இ ேக ெகா

ைவ
பவ க ட ஒ வா ைத ட ெசா லாம இ ப ரக யமாக
ெகா
ேபாக ய றாேய அ பா!" எ
ெகா ேட ேக யாக
யப அவ கேளா
ற ப டா அர த . எ ேபா
ெகா ேட இ ப ேபா ற சாய
அழ ,
ெபா
,ஒ
ைற த அர த
க ேசா
வா
த . அ ேபா ந ப கைளபாக ஏேதா
ேப னாேன ஒ ய ேசா ந றாக ெத த . தள
ெத வாக
ல ப ட .

க அ சக
வா

ற ேபா
ஒ பர
ெகா
த .
ப க
ெவ ைல பா
கைடக
அ ைறய ன ட ெச
தா
தைல
ள பர
(ேபா ட ) தா ேலேய 'ேத த பைக னா இைளஞ கட த ப டா ' எ
ெவ யா இ த .

ன ட வா

பா தா
கான த .
ப பா
ய தா ெசா
ேபானப ேய ம ைர ெச க எ ற தைல
பா ைவ
பட த க இட
ந றாக அ த
ெச ைய ெவ
தா .
கான த அைத அர த ட ப
கா னா .
"'இைளஞ
க ப டா ' எ
ம ப
ேவ
மானா
இ ெனா ெச
நாைள
ெவ
ட ெசா ேல " எ
அர த . அழகர
ெபா னகர

ஓ ட
அைழ
ேபா
கா
உபசார ெச
கான த .
ப மா கார மா ைக
அர த

ெந ேநர
த ப ட
ேப ப மா காரரா
ெகா
ேபா அைட க ப டா எ ப

ப பா
யைன அைழ
கான த ைத ேக ெச தா
த த ந ப கைளெய லா

ெசா

ைவ தா

த ப
றா எ ப , அ வா
ம டப
ம தரா
ெச
கான த
ஓரள ெத
தா

த .ப
தா
ெசா லாம
கயவ க ட
எ ப

மா கார
ைக
பைட
அவ ட
.இ
அர த த னட க காரணமாக அ
இ பைத
கான த உணர
த . அவ
ப ட அ த ேவதைனகைள மற

மைற
கான த
த .

ப ட ஆ ஓரள அவ ைற
ப கைள ப
அ க

ேக ெச வ


ெச ற ய தா

அர

த எ ேபா ேம இ ப தா
ற ைடய
ப கைள
ேவதைனகைள
ேக
உத வா ; வ ெச வா . அ தாப ப வா . த
ைடய
ப கைள ,
ேவதைனகைள
யவைர ற ெத
ெகா ள டமா டா .
ேக டா

வா . 'மகா ெந ச
த கார அ பா ?' எ
கான த எ தைனேயா ைற
அர தைன க
ெகா ள ேந த
. பண ேச
ைவ
ெகா
ெசலவ காத

ேபா த
ைடய
ப கைள
ற ட கல
ெகா
ெகா
அ தாப ேச க
ெத யாத க
அவ . த
ைடய க கைள எ ேலா

ெகா ள
ற வ ள அவ .
ப கைள
ற ேக

ெகா ள வ ேபா ம

யாக மா
வா . அவ
வய
ேத பழ கமான ப
அ .
அர தைன அ சக
இ க ெசா
ேநர


பதாக
ெவ ேய னா
கான த . அர த
மன அ ேபா
ரமான தைன
இ த .
யாய ேக பத காக அைம யான ைற
ெச ற த ைன ப மா கார
ம டப
ம த
எ ென ன தமாக ேவதைன ப
னா க எ பைத ைன
பா தேபா ,
'உலக
இ ேம ச ய
ேந ைம
இடேம இ ைலேயா?' எ
ற அள இதய


னா அவ . த ைன ெவ ேயற டாம
அைட
ேபா
ெகா
நா ைக
ேப களாக ேச
அவ க ப
ய ெகா ைமகைளெய லா
கான த டேமா
ம றவ க டேமா ெசா ல
ப ைல அவ . ஆனா
த கனைல ேபா உ ேளேய
னா ; எ

கலானா .
'ெகா ைள

நைட ைறகைள ேபா அர ய எ வள ஒ
க றதாக இ

இ ேக? யா
ஊேர யாவ
ந பேர! ைம
ந ைம
றரா இ ைல. யர
இ ப

காரணமாக ஏ ப வ ைல. வா
சா
ய க . இ ப கால
வ , யர
கால

ட ப
அ ற ஒ ைம ைலதா
ற த வா ' எ
த வ க
வா த
த ழக லா இ
இ ப வா ேறா . எ தைன ெபாறாைமக ! எ தைன கா
க !
அ தவ கைள க
க ய வ
எ வள இ ப இவ க
? ப பா ைட


ேந ைமகைள
வள பத
ப லாக அர ய க க இ த நா
ம கைள எ வள ெக ட
வ க

ேபா
றன? ைழ
ட தா
ர ,ச ய
பல தா ஆட பர
ள பர க
ஆேவச ேப

இ லாமேல ேத த
ெவ
ெப மா ெச
ம றவ க
ஒ பாட க
க ேவ
. ேப வைத

வைத
ட வா
கா
வ தா இ ைறய ைல
ம றவ கைள
ந வ
ெகா
வர ச யான

. ர
ள பர
காக வெரா க அ ச தேத ேபதைம. எ ேலாைர
ேபா
த ைன ப
ள பர ெச

கைழ , ெப ைமைய
பைறசா
ஏல ேபா
தா
இ த பத ைய அைடய ேவ
மானா

எ ன ெப ைம? 'ஏைழக
ஒ ேவைள க
வா காதவ க , ப


காக ந ெகாைட தர ப ச பா
பா றவ க ,
ேத த
ேபா
ேபா அவ ய அனாவ ய பாராம ல ச ல சமாக வா
இைற றா கேள! எ ைம
ைற க
ைம
ெப ைம ேப
உய ய ப
கா ய கேளா இ த நா ைட
ேபா
டதா?' எ

மன த
த அர த ஏேதா
மானமாக ஒ
வ தவ ேபா அ
த வெரா கைளெய லா
ெகா ைல ப க
ற த ெவ

ெகா
ேபா ெகா னா . இ நட த கா ம

ேநர
ெவ ேய ெச

கான த அ சக
வ தா .
ப க
அைற
அர த காண பட
ைல. ெகா ைல ப க
ெப தாக ைக படல க
ெத தன. அர தைன ேத
ப க
ற த ெவ
வ த
கான த அ ேக அவ

ேத த
ன அ
ட வெரா க
ெந
ைவ
ெகா
ப க
டா .
"எ ன அர
வெரா க

த ? உன
ைப ய
டதா? எ வள பண ெசலவ

இைவ? எத காக இ ேபா இவ ைற ெகா
றா ?" எ
ேக டா .

"இ த வெரா
ேவ
. ேந ைம
அவ
ல நா
"

இ ைல ர
ெப ைம. ச ய
பல
அவ ெவ
ெபற
ைணயா அவ ேத ெத க பட ேவ
! உ ைமயான கா ய ைத

க ேவ
! அத
இைவ ேதைவ இ ைல."

தன !"

த அச

"இ கலா ! ஆனா இ ப ஒ அச
தன ைத ெதாட
இ லாததா தா இ த நா எ ப ேயா ேபா ெகா

ெச
ற ."

மகா மா க

"எ னதா ல ய இ தா
நைட ைறைய ஒ
ெகா
அத ப
அர த ! ள பர ெச யாம ேத த
பயேன இ ைல!"
"ேந ைமயாக
கான த !"
"ேப

யமாக

நா இ

இெத லா ச . ஆனா உல ய ெத

பேத நம

ெச யாம

ெப ய

கா

ேபாக ேவ

ள பர தா

தா ஒ

ந ப

யா ."

"
அைற

கான த ! நா

ேற " எ
ெகா ேட
பாைவ கழ ய அர த
ைக பா த
கான த
ைக தா . ச ைடைய
கழ
அர த உ கா
ேபா பா தா ெந
ேசா ேபா வளமாக
அவன
வ த ேம . எ
ச பழ
ம ச
ற தளதள
ள ேம அ . அ தைகய அழ ய

ந ேவ
இர
க ய ேகா க க

ெத தன.
"எ ன பா இ ?" எ
ேக டவா அ த இட ைத ெதா
அவ
ர ெகா
எ ைலைய கா ய .

கா

ன னா

கான த .

"ஒ
ைல! ச க ய பா, ச
அ . யாய ைத எ
ெசா
வா டத காக ஒ
ெப ய ம த ெகா த ப க இைவ!" எ
தானமாக ப
ெசா னா அர த .
கான த
க க
வ தன. இர த ெகா த . அவ உத க ஏேதா ஆேவசமாக

தன! அ ேபா கவைலைய கா
கபாவ ட அ ேக
ப பா
ய வ
றா .

ெப
ெச வமா
உ ெத யாமேல ஒ ம

ளேதா எ
வாகட

ர எ
ேமா ம

யாய

32


ைல
ேம.

கவைல ைற த க சாயேலா வ த ந ப பா
ய , அர தைன அ ேக க ட

ைப வரவைழ த மா
இ த .
ப பா
ய , அர தைன அ ட நல
சா தா .
அவ ட
ேநர ேப ெகா
" க
கான த

அைற
உ கா
ேநர ேப
ெகா
க , அத
நா

ேற " எ
அவைர
கான த ைதஅர த
அைற
தா .
அர

ெபா
ற ேம
க ட
கைள ப

பட
ைல. த க த
க ேகா

ெத த ச க
ேகா க அவ உ ள ைத ெகா க
அைற

அம த ,
ப பா
ய த ேப
"

கான த உன
நா
டா அ பா"

"எைத ெசா

க , பா

எ வள

, உண

ெசா

ய ?" எ

யஅ
கான த
ேபா ந ப
அழ ய ேம
ெச தன.
ற ெச தன.

அவ கவன ைத
னா .

ேக டா

வச ப

ெப ய த

கான த .

"இேதா இ த ெச ைய ப
பா ெத
.
ேநர
ப மா கார ,
ம டப
ம த
அவசரமாக கா

இற
எ க ஆ ய ட இ த ெச ைய

ப ெசா
ெகா
ேபா
றா க . இ த ெச
உ ைமயா, ெபா யாெகா ள தய னா
ஆ ய ப மா கார
ெச வா

றா " எ
நாைல
தா
ரவாக ைட ெச
த அ த ெச ைய
கான த ட ெகா தா பா
ய .
அைத ஒ ெவா வ யாக க
ப தா அவ . ' ர
தாமைர

வெரா கைள ஒ வத
வ த ஆ க ஏ ெகனேவ ஒ ட ப
த தம க

வெரா கைள மைற

ெச ததாக , அ ப ெச தைத க
கவ தத
ஆ கைள அ
உைத
காய ப
யதாக
அ ைக
தா
ம டப
ம த . ேம
, ெச
வா
ைடயா ேகா
ெத
ள தம ' டா ஹ ைச' ர
ஆ க வ
ைற ெசய களா
ைட உைட

தக கைள , ற ெபா கைள
ெகா ைளய
ெகா
ேபா
டதாக ' அ த ெச
அவ

தா . வ
ைற
ெசய கைள ெச தவ க
ெபய களாக அவ ெகா
தப ய
ேவ
ெம ேற
கான த
ெபய ெப ப த ப
த . ' டா ஹ
' ெகா ைள ட ப டத

நா காைல அர த ப மா கார எ ேட
வ த ைன ச
'க னா
னா'ெவ
ேப
பய
யதாக
ஒ ெபா ெச
ெகா க ப
த .

இைத ப
ஆ ர
படபட
"இ த ெச
தா
ெத தன.
ப பா
யைன ேநா
ைகைய இ ப ேய

ெவ

கான த . அவ பா ைவ
ேக கலானா .

ட ேபா

களா பா

ய ?"

"எ ைன ேக டா நா எ ன பா ப
ெசா ல
? ேந ைற
'ேத த பைக காரணமாக
இைளஞ கட த ப டா ' எ

ெகா த ெச
அ ைகைய நா ெவ

ைலயா?
ெகா த ெச
ெம எ
என
ெத
, நாேன உ
ட ேக
வா
ெகா ட .
இ ேபா இவ ெகா
ெச
'ெபா ' எ
என
ெத ற . ெத
நா ஒ
ெச வத
ைலேய? நா க ப
ைக கார க , எ ேலா
ேவ
யவ க . நா எ க
ஆ ய

ப டவ . எ க ஆ ய ஊ
ள ெப ய ம த க
ெக லா

ப டவ . ெப ய ம த க எ ேலா
ப மா கார

ப டவ க .
பய ப றவ க . ன ப
ைக எ ப ஊைட; அ
ந லத
தா

ைற

ெசா ல
யா . இ த மா
எ லா வ


ெத
தா ேந
உன
தானமாக நட ெகா ள ேவ
, எ பைத வ
ெசா
ேத ."
" க ெசா
க பா
ய . ஆனா அவ க எ ைன தானமாக நட
ெகா ள

ைலேய!" எ
ெதாட
வெரா
ஒ வத
ெச ற
ெச
ேபா
அர தைன
வ த வைர உ ைமயாக எ ென ன நட தனேவா அவ ைற அவ ட

ெசா னா .
கான த ச
அர த
தா க ட ச க
காய ைத ப
ெசா னா .
"அ யாய
ெகா ைம
ெச
றா கெள
நம
ந றாக ெத
தா இ

கான த . ஆனா ச க
இைவகைள
ய ைவ றவைர தானமாக தா
ேபாகேவ
. ர இ ேபா இ த நா
ேளேய இ ைல. இல ைக

றா .
ம டப
ம த ெகா
ள இ த ெச
அ ைக ெவ யானா அவ ைடய ந ல ெபய
ெகட தா ெச
. அர தைன சா , ந லவ எ
ைன
ெகா
தவ க
ச ேதக ப வா க , உ ைன ப ..."
"ஏ ெகனேவ ெக டவ , ரட , த ய எ
எ ேலா
ெத மா
?ஏ
க , பா
ய ? ந றாக ெசா
கேள . என
எ ைன ப
ெவ
எ ன
ைன றா கெள
ெத
ெகா ள ஆைசயா
அ லவா? ர -அர த இவ க
நா உத
ேற பா க ! ஏதாவ ெப ய
ற சா
எ ைன ஓ ஆ மாத உ ேள

டா ேத த
ற வைர எ
ைடய ெதா தர இ காெத
ைன றா
ப மா கார . இ லா
டா ெச
ைழ
அைடப
ட த அர தைன
வ த க
ைய
நா எ ஆ கேளா ெகா ைள ட வ ேதென
வ வழ
தயா
ெச வாரா?"
"பத றமைடயாேத
கான த . ப மா கார
ெச வத
ஒ வ இ
ற .ப
ைக
எ ப ைலேய? உ
ைடய த
எ ன ைற
ெதா லாள க

யவ . ப மா கார
யைத , ெச
ைற ைவ

இ த

காம ேபா ப
அ ைக
றத
அவ க
தா உ
?
ெதா ச க க
தைலவ ,
அர தைன கட
ெகா
ேபா
தைத

வாக ஓ அ ைக எ

ெகா ; உ அ ைகைய அவ க ட எ
ெச
கா
ெவ
ட ேபாவதாக ெசா
ெம ல ர
பா
ேற . அ ப ெச தா , 'இர
அ ைககைள ேம ெவ
ட ேவ டா .
ேபசாம
ஷய ைத அ ப ேய அ
க 'எ
அவ கேள எ க ஆ ய
'ெட ேபா ' ெச

வா க .
" க எ பா
அவ க ைடய அ
"ெவ

றப நைடெபறாம ப மா கார
ெச வா
ைகைய ம
ெவ
டா ?"

டமா டா ! அத கானைத எ

ெசா வ எ

ெபா

பய

உ க

!"


அைற
அவ க இ வா ேப
ெகா
தேபா
ரா உைட மா
ெகா
ய ேதா ற ேதா அர த வ தா . "அர த ஏ ெகனேவ க
மன ேவதைன ப
ேபா
றா . இ
ஒ ைற
அவ கா
ேபாட ேவ டா " எ

அர த
கால ஓைச ேக ட ேம, பா
ய ட ெம வான ர
எ ச
தா
கான த .
உ ேள வ த அர த அவ க இ வ

அம
ெகா டா .
" ர
பா

றா ?" எ

எ ேபா இல ைக
ய .

"

ற சமய தா . இ

இர

நா க

அர

தைன ேநா

அவ

ேக டா

வா ."

"
ேபா

க எ நட தா
கவைலேயா, ேசா ேவா அைடய
டா அர த ! ேத த , அர ய


ேபா இ தநா
இைவெய லா ச வசாதாரணமாக நைடெப
றன. ர

நா
ட க
ேப னா ேபா ; இ த ெதா
அவ
தா ெவ
எ ப
ச ேதகேம இ ைல."
" யாய
ேந ைம

ைக
'எ ைன ேத ெத க , என ேக வா க
பற ற
ைள மா
அவ

இல ைக
வ த ேம ல நா
ெப க மாநா
அவ ேபாக ேவ
வார க
பயண ெச ய ேபாகேவ
த ேபா
ெசலவ
அைலய அவ

ைல" எ
ப பா
ய ட
"


பல

"ம

தா
ர ைய ேத ெத க
. அத காக
க 'எ

டா

ெகா
டமாக, ேமைட ேமைடயாக வ
கதறமா டா .

க க தா
நைடெபற

ஆ ய
. க க தா

மேல யா

. ேத தைல ஒ
யாபாரமாக க
அத காக
ேநர
ைல. நா
அைத யாபாரமாக நட த
ட டப
னா அர த .

ெசா வெத லா உய த இல ய தா . ஆனா உ கைள எ

உ ளவரா ேற!"

பவ பணபல

த உ ைம