You are on page 1of 1

10

Ðû¦è[ª Í÷ªô¦÷A 11
Í÷ª-ô¦-÷A ìÞœô¢ ô¢ï£°-ë¯-ô¢ª-õšíj Në]ªu꟪h Ú¥ô¢ªx í£ô¢ª-Þœªõª BóŸª-ìª-û¦oô³.- ÞœêŸ Ú•Eo ûμõõ ìªÙ#
Në]ªu꟪h Ú¥ô¢x NE-óμ«-ޜٚíj ÍCÅ-Ú¥-ô¢ªõª, ví£â°-ví£-A-E-ëÅ]ªõª àŸJa-ú£ªh-û¦oô¢ª.- Ná-óŸª-î¦-è[ö˺ ê•L Nè[-
êŸÞ¥ 100 Ú¥ô¢ªx Ú¥î¦-õE ÍCÅ-Ú¥-ô¢ªõª Ð-ô¢ÚÛª ví£A-ð§-ë]-ìõª í£Ùí‡Ù-à¦ô¢ª.- ÏN Ôví‡öËÀ ûμõö˺ ìÞœ-
ô¦-EÚ¨ à¶ô¢ª-ÚÁ-ìª-û¦o-óŸªE ûμèÂ-Ú¥uíà ÚÛ”ÿ§g û¶-áô XE-î¦-ú£-ô¦÷± êμL-ð§ô¢ª.- ÷³Üu-÷ªÙvA àŸÙvë]-ò°-
ñª-û¦-óŸ³è[ª Îë¶-ø‹õ ô¢ÚÛª î¦æ¨E êŸyô¢Þ¥ Bú£ªÚÛª ÷ú£ªh-ìoåªx îμõx-è…Ù-à¦ô¢ª.-

ê•L- N-è[-êŸö˺
100 î¶è[ªÚÛ Ôëμjû¦ ê•L
î¦ï£°-û¦õª ÷ªëÅ]ª-ô¦-ì-Þœô sNá-óŸª-î¦è[z, ì«uúÃ-åªè˶ Ð â°vÞœ-êŸhõª êŸí£p-E-ú£J ÍÙë]-îμªiì Íè[ª-Þœª- DEêÁû¶
Ôví‡-öËÀö˺ î¶ú£-N-Ú¥õÙ ÷à¶a-ú‡ÙC.-.-.- ÓÙè[õª ÷ªÙè…-ð¼-꟪-û¦oô³.- Íí£±pè˶ áìÙ F Ú¥ô¢ªìª Óí£±pè[« Fè[-ö˺û¶ ÑÙà¦L.- ö˶E
ë¶øŒ Në¶-ø‹õ ìªÙ#
Ná-óŸª-î¦-è[ÚÛª Nõ-N-ö°x-è…-ð¼-꟪-û¦oô¢ª.- ú£·ôjì â°vÞœ-êŸhõª Bú£ª-ÚÁ-ÚÛ-ð¼ê¶ ÷ªÙè˶
í£±ÿ§põª ÷ªì ÚÁú£Ù
í£¤ÛÙö˺ Ú¥ô¢ª ô¢ÙÞœª îμL-ú‡-ð¼-꟪ÙC.-
F à¦ö° ÷ªÙC ÓÙè[ö˺ Ñìo Ú¥ô¢ª-ö˺ڨ îμRx
ÓÙè[õª áû¦-õìª Óö° Íû¦-ôÁÞœuÙ ò°Jì í£è˶-þ§hóμ« î¦ô¢ª î¦è˶
ô¦ÚÛ î¦ï£°-û¦-õìª šújêŸÙ í£EÚ¨ ô¦ÚÛªÙè¯ à¶þ§h-óŸªÙ-åª-û¦oô¢ª î¦ï£°ì
ô¦á-ëůE vð§ÙêŸÙö˺
Îû à¶þ§hô¢ª.- Î îμÙåû¶ Ôúˆ, Íë¯Ìõª î¶ú£ª-ÚÛªE
ô¢ÙÞœ Eí£±-éªõª.- Fô¢ª ú£õ-ú£õ Ú¥¸ÞÙêŸ Ñÿ¼g-vÞœêŸ s90 è…vUõ šúÙæ©-v¸ÞèÂz ÑÙè˶ î¦ï£°ì ÏÙ>ìªx î¶ú£-Nö˺ ú£·ôjì
îμRx-ð¼-ê¦ô¢ª.- ÏC ú£J-Ú¥-ë]Ù-åª-û¦oô¢ª Eí£±-éªõª.-
í£ô¢u-î¶-¤Ûé ö˶ÚÛ-ð¼ê¶ ÍToÚ¨ ÍáuÙ êÁèËμj-ìåªx î¦ï£°-û¦-õìª í£EÚ¨ ô¦ÚÛªÙè¯ à¶þ§h-óŸªE šï°àŸa-J-ú£ªh-û¦oô¢ª.- î¶ú£-Nö˺
àŦJbÙÞ ð§ô³Ùåx šíJ-Tì è…÷«ÙèÂ
Ú¥ô¢ª ÓÙè[ö˺ Ñìo-í£±pè[ª ë¯E ö˺í£L òÅ°ÞœÙ
Ú¥ô¢ªx, CyàŸ-vÚÛ-î¦--û¦õ NE-óμ«-ÞœÙö˺ ÔÙ â°vÞœ-êŸhõª Bú£ª-ÚÁ-î¦L? Ô àŸô¢uõª Bú£ª-ÚÛªÙç˶ ÍN ú£ªD-ô¢+-Ú¥õÙ
î¶èËμ-ÚÛª\-꟪ÙC.- ö˺í£õ Ñìo šíÆjñô ÏÙæ©-J-óŸªôÂ
àŸÚÛ\Þ¥ í£E-à¶-þ§hóμ« àμñª-꟪-û¦oô¢ª îμ«æ°ô¢ª ô¢ÙÞœ Eí£±-éªõª àŸÙæ¨.- î¶ú£-Nö˺ Ú¥ô¢ª Eô¢y-é ÍêŸuÙêŸ Ú©õ-ÚÛ-
Ôô¦p-åªÚÛª
ìªÙ# Ú•Eo ô¢Ú¥õ î¦óŸ³-÷±õª ÑêŸp-ìo-÷ª-÷±-
÷ªE.-.- êŸTì â°vÞœ-êŸhõª Bú£ª-ÚÁ-ÚÛ-ð¼ê¶ Ïñ(Ù-ë]ªõª êŸí£p-÷Ù-åª-û¦oô¢ª.- êμ-û¦L æ®ûÂ, ì«uúÃ-åªè˶
ê¦ô³.- ë¯Eo íˆL›úh Íû¦-ôÁÞœu ú£÷ª-ú£uõª ÷þ§h-

ú£û¦o-õª
óŸªÙ-åª-û¦oô¢ª Eí£±-éªõª.- ÍÙë]ª¸Ú Ú¥ô¢ª ÎûÂ í£±ÿ§põª ÷þ§h-óŸªE í£±ù£p-Þœª-à¦aÄõ êŸóŸ«K ú£Ùú£–
í£C ÷ªÙC ÖÚÛ àÁåÚÛª මô í£±æ¨d-ì-ôÁV, šíRx ôÁV, Þœªö°-G-ö˺E NNëÅ] ô¢ÙÞœª-õêÁ ð§åª @ô¢-òÅ¡-ô¦õªsú£ûÂ-íÆ£x-
à¶ú‡ì êŸô¢ª-î¦êŸ Ú¥ô¢ª Íë¯Ìõª CÙ#-î¶-óŸ«L.- Ôúˆ Eô¦y--ÚÛªè[ª Oªô¦-÷L -cì«uúÃ-åªè˶e-ÚÛª êμL-ð§ô¢ª.-
êŸÞœ-õë]ª.- êŸë¯yô¦ î¶èËμ-ÚÛª\-꟪ÙC.- DEÚ¨ î¶ú£N ÓÙè[ Îû à¶ú‡ Íô³-ë¯ô¢ª ENª-ÿ§õª Ú¥ô¢ª Íë¯Ìõª
êÁèËμjê¶ ÷ªJÙ-êŸÞ¥ î¶èËμÚ¨\ ÖÚÛ\-þ§-JÞ¥ ÎT-ð¼-꟪ÙC.- CÙàŸª-ÚÛªû¶ ví£óŸ«éÙ à¶óŸ«L.- Ïö° ඛúh î¦J{-ÚÁ-êŸq-î¦õª, Ná-óŸ«-õÚÛª ô¦{-A-¸ô-Ú¥õª, ÑëÁu-Þœªõ ÷ô ÷«C-JÞ¥ ÑÙæ°ô³z, ηô\-åÀq, LMx, Ú¥¸ôo-ù£ûÂ
ÎBtóŸª OèÁ\õª, ú£û¦t-û¦õªn-ú£ê¦\-ô¦õª, í£±ú£h-Ú¥-N-ù£\- ÷Ùæ¨ ô¢Ú¥-õ-EoÙ-æ¨E ÍÚÛ\è… ìªÙචêμí‡pÙ-àŸª-ÚÛªÙ-æ°-÷ª-
Ðû¦è[ª è…>-åöËÀ, Í÷ª-ô¦-÷A
* ÚÛ«öËμÙæÀ vë]÷Ù ÑÙëÁ ö˶ëÁ àŸ«ú£ª-ÚÁô¢ª.- ÚÛ«öËμÙæÀ Ú¥ô¢ªö˺ Ñìo î¦óŸ³-÷±õª ñóŸª-åÚÛª ð¼ê¦ô³.-
ô¢-éõª Ïö° î¶è[ªÚÛ Ôëμjû¦ ÎóŸ« vð§Ùê¦-õö˺ ÚÛ#a- û¦oô¢ª.- Íîμª-JÚ¥, õÙè[û ìªÙ# ÚÛ«è¯ Oæ¨ö˺x Ú•Eo
Ð î¦ï£°-û¦õª îμ³ë]æ¨ Nè[-êŸÞ¥ Ná-óŸª-î¦è[, Nø‹-Ü-í£åoÙ, Aô¢ª-í£-A-
ö˶ÚÛ-ð¼ê¶ ÏÙ>û î¶èËμ-ÚÛª\꟪ÙC.- Î êŸô¢ª-î¦êŸ ÖÚÛ\-þ§-JÞ¥ Î êŸô¢ª-î¦êŸ Íë¯Ìõª ÓAh-î¶-óŸª-÷àŸªa.-
›údù£-ìxìª Ôô¦påª à¶›úÙ-ë]ªÚÛª ê•L-N-è[-êŸÞ¥ Ná-óŸª-î¦è[ ìÞœ-ô¢-ð§-õÚÛ ÎT-ð¼-꟪ÙC.- F Oª ví£óŸ«-é°-EÚ¨ êŸÞœ_-åªdÞ¥ Ú¥ô¢ªö˺ šívæ˺öËÀ êŸÙÞ¥ ÑÙè˶N í£²õª.- ô¢Ú¥õª ÷ú£ªhû¦o ÓÚÛª\-÷Þ¥
ú£Ùú£–, î¦ï£°ì è…ð¼, úˆÎôÂ-è†Ô Ú¥ô¦u-õóŸªÙ, Në]ªuê þ¿ëÅ], ú£òËÀ ÚÛöËμ-ÚÛdô ð¼ô³Ù-à¦L.- ë]«ô¢ ví£óŸ«-é°-õÚÛª îμü™x-å-í£±pè[ª ÎBt-óŸª-êŸÚÛª, ÷ªì Íìo Îw›úd-LóŸ« í£±ÿ§põª
õö˺ NE-óμ«-TÙ-à¶ö° àŸô¢uõª à¶í£æ¨d.-.-î¦æ¨ î¦è[-ÚÛÙêÁ ÷#aì î¦ê¦-÷-ô¢é Ú¥ô¦u-õ-óŸ«-õìª ÞœªJhÙ-à¦ô¢ª.- NªÞœê¦ àÁåx ú£–ö°-õìª ÞœªJhÙ-à¶Ù-ë]ªÚÛª ÍCÅ- ÷«vêŸî¶ª æ°uÙÚÛª í£²JhÞ¥ EÙí£±-ÚÁ-î¦L.- ö˶E- òÅ°÷-ìÚÛª êÁè[ªÞ¥ ò°ÞœªÙ-æ°-óŸªE, ÍN JàÂ-Þ¥
÷«ô¢ªp-õìª ÍCÅ-Ú¥-ô¢ªõª ÍÙàŸû¦ î¶óŸª-ìª-û¦oô¢ª.- Ná-óŸª-î¦-è[ö˺ ví£òÅ¡ªêŸy Ú¥-ô¢ªõª ú£û¦o-õª à¶ú£ªh-û¦oô¢ª.- DÙêÁ ð§åª Ú•ÙêŸ÷ªÙC Øê¦q--ÚÛªõª í£¤ÛÙö˺ ví£óŸ«-é°-EÚ¨ ú£J-ð¼-ó¶ªÙêŸ ÷«vêŸî¶ª ÑÙæ°ô³ Ú¥ñç˶d Oæ¨E ÚÛE-í‡-þ§h-óŸªE ÎóŸªì N÷-
î¦ï£°-û¦-õìª Ñí£-óμ«-TÙචÎô¢|êŸ Ñìo ÍCÅ-Ú¥-ô¢ªõª >ö°x ìªÙ# ÷ªÙè[õ ÚÛ«è¯ Íìª-÷ª-꟪õ ÚÁú£Ù ë]ô¢-Ý°ú£ªh à¶ú£ª-ÚÛªÙ-åª-û¦o-ô¢E, DEÚ¨ ú£ÙñÙ- šívæ˺öËÀ ð¼ô³Ù-àŸª-ÚÁÙè….- ví£A ú£ÙêÁ-ù£Ù-öËºì« JÙ-à¦ô¢ª.- ÞœêŸ Ú•ÙêŸ
þ§–ô³ ÷ô¢ÚÛª ë¯ë¯í£± 300 ÷ªÙC ÷ô¢ÚÛª ÑÙæ°ô¢ª.- OJö˺ Ná-óŸª-î¦è[ CÅÙ# í£²Jh NCÅ Nëů-û¦õª ú‡ë]ÌÄ-÷ª-óŸ«uÚÛ î¦JÚ¨ Íì-÷ª-꟪õª â°K à¶þ§h- à¶ô¢ª-þ§hô¢ª.- Ð Ú¥õÙÞ¥ í£±ù£p-Þœª-à¦aÄõ NE-
ìÞœ-ô¢Ùö˺ î¦JÚ¨ 100 Ú¥ô¢ªx Ï÷y-ìª-û¦oô¢ª.- ê•L-N-è[-êŸö˺ ìÞœô¢ í£J-CÅ-ö˺E ÷ª-û¦oô¢ª.- Oæ¨E wšíjî¶åª ú£Ùú£–õ ë¯yô¦ Ðíˆ-è†-úˆ-ÓöËÀ Eô¢y--ú£ªhÙC.- vÚÛ÷ªÙö˺ ë¯ë¯í£± ÍEo óμ«ÞœÙ ò°Þ¥ šíJ-TÙ-ë]E,
ví£÷«ë]Ù ÑÙC.- DÙêÁ ÏÙ>û ÎT-ð¼-꟪ÙC.-
·ôÙè[ª ôÁV-õÚÛª ÖÚÛ-þ§-·ôjû¦ ÏÙ>ûÂìª àŸ«è[Ù-è…
ë¯ë¯-í£±Þ¥ ví£A ôÁW
šï°àŸa-JÙච÷u÷ú£–
î¦ï£°-û¦-õìª NE-óμ«-TÙචÍ÷-Ú¥øŒÙ ÑÙC.- àÁåx vð§ëů-ìu-êŸìª
F Ná-óŸª-î¦-è[ í£J-CÅö˺ í£Ùí‡é© ඛú Në]ªu꟪h Ú¥ô¢xö˺ Ná-óŸª-î¦è[
Në]ªu꟪h î¦ï£°-û¦õ NE-óμ«-ޜٚíj ví£á-õÚÛª Í÷-Þ¥-ì ÷ú£ªh-ìoÙ-ë]ªì
àŦJbÙÞ ›údù£ìx ví£vÚ¨-óŸªìª î¶ÞœÙÞ¥ í£²Jh à¶óŸ«-õE ÍCÅ-Ú¥-ô¢ªõª Eô¢g-ô³Ù- ú£ÙêŸ-JÙ-àŸª-ÚÛªÙ-åª-û¦oô³ Îô¢“ôÂq ÑÙåª-û¦o-óŸª-û¦oô¢ª.-

Ú¥è…vUõô¢ªöËÑÿ¼gº ÍêŸ-vÞœ-êuÙ꟟õª Ú©ìîμõ-Ú«Û-î-ëμª]óiÙC¶ªu ÏÙ>ûÂ
ìÞœô¢ ð§õÚÛ ú£Ùú£–ÚÛª 23, úˆÎôÂ-è†Ô 25, Ôíˆ væ°ûÂqÚÁÚÛª 35 î¦ï£°-û¦õª à¦ô¢ª.- Ð ›údù£ìªx ÍÙë]ª-ò°-åªö˺ ÑÙç˶û¶ Në]ªu꟪h î¦ï£°-û¦õ NE- -cí£±ù£p Þœªà¦aÄõªe-.- Ú¥Þ¥ Oæ¨ ëÅ]ô¢õª þ§ëů-ô¢é
ÏÙ>û î¶èËμ-ÚÛª\-꟪Ùç˶ šï°àŸa-JÙච÷u÷ú£– ví£A
ví£ ó μ« -á-û¦õª.- .-
Ï÷y-ìª-û¦oô¢ª.- Íö°¸Þ ÚÛöËμ-ÚÛdôÂ, â˶úˆ-õÚÛª ÍÙë]-â˶-óŸª- óμ«ÞœÙ šíô¢ª-Þœª-꟪Ù-ë]E, êŸë¯yô¦ í£ô¦u-÷-ô¢-é°-EÚ¨ ÞœêŸÙö˺ Ô ô¦á-Ú©óŸª ñÙA í£²õª, ÎÚÛªõª áêŸ-
.- 45 ìªÙ# 50 Ú¥ô¢ªÚÛª ÑÙåªÙC.- DÙêÁ-ð§åª Ú¥ô¢ªÚÛª ÍêŸu-÷-ú£-ô¢-
í£±ù£pÞœªà¦aÄõª êŸóŸ«ô¢ª ඛú í£Eö˺...
ìª-û¦oô¢ª.- û¦óŸª-ÚÛª-õÚÁ, ÑìoêŸ ÚÛ«Ja à¶ú‡-ìN ô¢«.-50-õêÁ
F ÞœªÙå«ô¢ª í£J-CÅö˺ ÚÛ«è¯ 100 î¦ï£°-û¦õª
õª ÚÛõª-Þœª-꟪Ù-ë]E òÅ°N-ú£ªh-û¦oô¢ª.- Ïæ©-÷õ Nø‹-Ü- î¶ú£-Nö˺ DE Nù£- îμªiì Íû¶ÚÛ ú£«àŸ-ìõª è¯uùÃ-ò˺-ô¢ª“ö˺ Þœªô¢ªhõ
í£-åoÙö˺ áJ-Tì òÅ°Þœ-þ§y÷ªu ú£ë]-ú£ªqö˺ ÐÐ-ÓúÃ- ÍCÅ-Ú¥-ô¢ª-õÚÁ í£J-Nª-êŸ- îμ³ë]õª Ú•E ÷«·ô\æ˺x
óŸªÙö˺ à¦ö° â°vÞœ-êŸhõª Bú£ª-ÚÁ-î¦Lq ÑÙåªÙC.- Óõx- ô¢«í£Ùö˺ îμLT šï°àŸa-J-ú£ªhÙ-æ°ô³.- Íî¶-Nª-åÙç˶.-.-
F úˆåª òËμõªd šíåªd-ÚÁ-ÚÛ-ð¼-ô³û¦
Ú¥î¦-õE ÍCÅ-Ú¥-ô¢ªõª ví£A-ð§-ë]-ìõª í£Ùí‡Ù-à¦ô¢ª.- Në]ªu꟪h Ú¥ô¢xÚÛª ú£ÙñÙ-CÅÙ# ôÁè[ª“ ÓöËÀ ú£Ùú£– ô¢«.-3,730 ÚÁåxêÁ ví£òÅ¡ª-êŸyÙêÁ îμªiì í£±÷±yõ ú£Ùë]è… õGÅ-ú£ªh-û¦oô³.- ÎÚÛ Îšíj
í£±pè[« ë¯EE àŸõx-ñ-J-à¶Ù-ë]ªÚÛª í£õª Ñí£-ÚÛ-ô¢-é°õª ÚÁô¢ª-ÚÛªìo îμjNëÅ]uÙ, šújV, JàÂ-õªÚ ÷Ùæ¨ î¦æ¨E Íìª-
ÚÛ«öËμÙæÀ vë]÷Ù í£J-Q-Lë¯ÌÙ
DEšíj ÷³Ùë]ªÞ¥ èËμîμ« î¦ï£°ìÙ ÷›úh.-.- ÔÔ í£ìªo, J>w›úd-ù£û íƈV, ÓúÃ-@-Ó-úˆdö˺ Öí£pÙë]Ù ÚÛªë]ª-ô¢ªa-ÚÛªÙC.- ÏC NNëÅ] ø‹Üõ ÚÁú£Ù ÑÙæ°ô³.- ÍÙë]ªö˺ ví£ëů-ì-îμªiÙC ÚÛ«öËμÙæÀ.- ÖÚÛ-í£±pè[ª Ïí£pè[ª ÍÚÛ\è[ ÑÙC, ÏÚÛ\è[ ö˶ë]ª Íì-æ°-EÚ¨ Oõª
ø‹Ü-õÚÛª ÓEo î¦ï£°-û¦õª Í÷-ú£-ô¢îμ« ÍÙàŸû¦ Nªì--ô³Ù-í£±-õÚÛª Í÷-Ú¥øŒÙ Ï÷y- 10 î¶õ Në]ªu꟪h î¦ï£°-û¦õª, 4 î¶õ àŦô¢b-ô¢xìª ö˶ÚÛªÙè¯ ÍEo àÁæ°x ÚÛìªõ NÙë]ª à¶ú£ªh-û¦oô³.- ú£-JÙ# ÏN ô¢«.-2 î¶õ ÷ô¢ÚÛª ÑÙåª-û¦oô³.- ú£”áì
î¶þ§h÷ªE ûμèÂ-Ú¥uíà ÍCÅ-Ú¥J ô¢-û¦ëÇ êμL-ð§ô¢ª.- ìª-ìo-û¦oô¢ª.- Ú¥ô¢ªö˺ ÖÚÛ Ú¨ö˺-Oª- ¸ôè…-ó¶ª-å-ôÂö˺ FüŒ‰x ð¼›ú-î¦üŒ‰x.- Fô¢ª ë¯E àŸªå«d Eô¢Ù- ú£ÙêÁ-ÿ§-õìª í£ÙàŸª-ÚÁ-÷-åÙö˺, Þ½ô¢÷ ÷ªô¦u-ë]-õìª àŸ«í‡Ùච÷ªï‡°-üŒõª êŸ÷ªÚÛª ÷«·ô\æ˺x êŸÚÛª\÷ ëÅ]ô¢ö˺
ú‡ë]ÌÄÙ à¶óŸ«Lq ÑÙC.-
O樚íj ð§ô¦--ÿ§ôÂ
êŸô¢Ù ví£÷-ú£«h àŸõx-ñ-J-à¶C.- ví£ú£ªhêŸÙ FüŒxÚÛª ñë]ªõª
Üô¢ªaõª Îë¯.-.-
àŦJbÙÞ ð§ô³Ùåx Ôô¦p-åªÚÛª 18 ví£òÅ¡ªêŸy ø‹Ü- åô¢ª ë]«ô¢Ù ví£óŸ«-é°-EÚ¨ Üô¢ªa Ï#a í£±àŸªa-ÚÁ-÷-åÙö˺ êÁè[p-è[ª-꟪-û¦oô³.- ÷ªì õGÅÙචð§xú‡dÚÂ í£²õª, ú£ï£°á í£±ÿ§põª Ú¥è[-õêÁ
õÚÛª ö˶Üõª í£Ùí‡Ù-#-ìåªx îμõxè…Ùà¦ô¢ª. šívæ˺-öËÀêÁ ô¢«.-3.-90, è†>-öËÀêÁ ô¢«.- ÚÛ«öËμÙæÀ Íû¶ vë]÷Ù NE-óμ«-T-ú£ªh-û¦oô¢ª.- ví£ú£ªhêŸÙ vð§ÙêŸÙö˺ ÍÙë]ª-ò°-åªö˺ ÑÙè˶ Þœªö°G, ÷ªLx, ñÙA ê¦î¶ª þ»ÙêŸÙÞ¥ ò˺¸Ú-õìª ô¢«ð»Ù-CÙ# î¦æ¨E êŸ÷ª
àŦJbÙÞ ð§ô³Ùåªx.-.- 3.-25 Üô¢a-÷±-꟪Ù-è[Þ¥.-.-ÓõwÚ¨dÚ î¦ï£°- ÷ú£ªhìo ÏÙ>ìªx Íõ«u-Nª-E-óŸªÙêÁ êŸóŸ«ô¢ª à¶ú£ªh- à¦ö° ÷ªÙC wèËμj÷ô¢ªx Ú¥ô¢ªìª ELí‡ ÑÙ#-ì-í£±è[ª Ôúˆ í£²õêÁ ð§åª Oæ¨ êŸóŸ«-KÚ¨ òËμÙÞœ-üŒŠô¢ª ìªÙ# NJ- î¶è[ª-ÚÛõ ÍA-ëÇ]ª-õÚÛª Ï#a ú£Ùñ-ô¦-õÚÛª Ú•êŸh-ë]-û¦Eo
ìÙö˺ 80 šíjú£-õ¸Ú ví£óŸ«-é¨Ù-àŸ- è†>öËÀ, šívæ˺öËÀ ëÅ]ô¢õª Ní£-K-êŸÙÞ¥ šíô¢ª-Þœª-꟪ìo û¶í£- û¦oô¢ª.- DEE àŸõx-ñ-J-à¶Ù-ë]ªÚÛª Fæ¨E NE-óμ«-T›úh Îû à¶ú£ªhÙ-æ°ô¢ª.- Óæ¨d í£J-ú‡–-꟪-ö˺xì« Ïö° à¶óŸª-ÚÛ«- NÞ¥ NGÅìo ô¢Ú¥õ í£±÷±yõª ÞœªÙå«ô¢ª, ÚÛ”ÿ§g >ö°x- Ïú£ªhìo ë¯Ü-ö°õª ÚÛ«è¯ ÷ªìÚÛª ÚÛE-í‡-þ§hô³.- îμ³êŸhÙ
Në]ªu꟪h î¦ï£°-û¦-õìª àŦJbÙÞ ඛúÙ-ë]ªÚÛª ÷àŸªa.- DÙêÁ ð§åª Në]ªu꟪h ëÇ]uÙö˺ Ú•êŸhÞ¥ ÍÙë]ª-ò°-åª-ö˺ڨ ô¦ìªìo Në]ªu꟪h êŸyô¢Þ¥ ð§èËμj-ð¼-꟪ÙC.- ÍÙë]ª¸Ú Fô¢ª ñë]ªõª ÚÛ«öËμÙæÀ è[ë]ª.- ví£ëů-ìÙÞ¥ î¶ú£-N-Ú¥-õÙö˺ ඛúh îμÙåû¶ ÏÙ>û õÚÛª ÷ú£ªh-û¦oô³.- òËμÙÞœ-üŒŠô¢ª ìªÙ# ÷ú£ªh-û¦oô³ Oªë] Ïí£±pè[ª ví£A ú£ÙêÁù£ ú£Ùñ-ô¢Ù-öËºì« í£±ù£p-Þœª-
Ú¥ô¢ªxêÁ Üô¢ªa-õìª EóŸªÙ-vAÙàŸ÷-àŸaE ÍCÅ-Ú¥-ô¢ªõª NE-óμ«-T-ú£ªh-û¦oô¢ª.- ÷´õì í£è[ª-꟪Ù-ë]Ù-åª-û¦oô¢ª Ú¥ô¢x þ§Ù¸Ú-AÚÛ Eí£±- ÍÙç˶ Î í£±ÿ§p-õFo ÍÚÛ\-è[-÷E Ú¥ë]ª, ví£í£Ù-àŸÙ-ö˺E à¦aÄ-EC ÍvÞœ-íˆôÈ¢Ù, Îô¢ÙòÅ¡ ÎAëÇ]uÙ ÍìoC Ú¥ë]-ì-ö˶E
ÚÛ«öËμÙ-æÀêÁ òÅ¡vë]Ù
OõªÞ¥.-.- ví£òÅ¡ªêŸy Ú¥ô¦u-õ-óŸ«õ ÷ë]Ì àŦJbÙÞ àŦJbÙÞ šíåªd-ÚÛªìo êŸô¦yêŸ ìÞœë]ª
óŸªÙvê¦-õìª Ôô¦påª à¶óŸª-ìª-û¦oô¢ª.- DEÚ¨ àμLxÙ-í£±õª ú£ªõ-òÅ¡-êŸô¢Ù à¶ø‹ô¢ª.- ìÞœ- òÅ°N-ú£ªh-û¦oô¢ª.- ÷ªôÁ-îμjí£± þ»ÙêŸ öË¶ë¯ ÍëμÌ Ú¥ô¢xìª éªõª.- ÓÙë]ª-ÚÛÙç˶ Ú¥ô¢ª ìè[ª-ú£ªhÙ-è[Þ¥ î¦ê¦-÷-ô¢-éÙ- NNëÅ] ë¶ø‹õ í£±÷±y-õÚÛª CÞœª-÷ªA ¸ÚÙvë]ÙÞ¥ òËμÙÞœ- ú£êŸuÙ.- ÍA-ëÇ]ªõ ê•L -cÏÙvší-ù£ûÂe- ë]Ú¨\Ù-àŸª-ÚÁ-÷-æ°-EÚ¨
ú£ÙñÙ-CÅÙ# Ná-óŸª-î¦-è[ö˺ 18 ›údù£ìªx ÷ªÙW-ô¢- ë]ªêÁ ð§åª îμ³òËμjöËÀ óŸ«íÃìª î¦è˶ ÍCÅ-Ú¥-ô¢ªõª ÖÚ•\-ÚÛ\-JÚ© ûμõÚÛª ô¢«.-35 î¶õ
Ú¥ô¢ª ÏÙ>û Îû à¶óŸª-Þ¥û¶ ÍC î¶èËμ-ÚÛ\è[Ù vð§ô¢Ù-òÅ¡-÷ª-
ö˺E Þ¥LE í£ÙÚ¥ í£Ùíà à¶ú£«h ë¯Eo àŸõx-ñ-ô¢ª-ú£ªhÙC.- üŒŠô¢ª ÑÙC.- NªT-Lì vð§Ùê¦-õö˺ ð¼La àŸ«›úh î¶è… ÚÛ«è¯ Ïë¶ ë]Þœ_J, ú£ï£°á ú£ªÙë]-ô¢-îμªiì ë¯J ÚÛ«è¯.-
ìªÙ# ô¢«.-60 î¶õ ÷ô¢ÚÛª ví£òÅ¡ªêŸyÙ ÷ªÙWô¢ª Ú¥ô¢ª ÖÚÛ àÁå ú‡–ô¢ÙÞ¥ ÑÙ# ÏÙ>û Îû à¶ú‡ Ôúˆ ÍÚÛ\è[ Ú•ÙêŸ êŸÚÛª\-÷Þ¥ ÑÙè[åÙ, CÞœª-÷ª-AÚ¨ Íìª-ÚÛ«- ví£ú£ªhêŸÙ ÚÛ”ÿ§g, ÞœªÙå«ô¢ª >ö°xö˺x î¶è[ª-ÚÛõª, ú£Ùñ-
Ð ú£«#ÚÛõìª Þœ÷ªEÙà¦L ÷ªJ
óŸ«uô³.- Oæ¨ö˺ ÖÚÛ-þ§J àŦJbÙÞ šíè…ê¶ ÍÙë]ª-ò°-åª-ö˺ڨ Bú£ª-ÚÛª-ô¦-ìª-û¦oô¢ª.- ÷±-꟪ÙC.- Oæ¨E 90 è…vUõ šúÙæ©-v¸Þè Ñÿ¼g-vÞœ-êŸÚÛª šúæÀ
ú£ª÷«ô¢ª 140 Ú¨.-Oª ÷ô¢ÚÛª í£ô¢ª-Þœªõª Bú£ªhÙC.- HÅîª óŸ«íÃ, ÚÛ«u.-Îô ÚÁè ë¯yô¦ à¶ú£ªhÙC.- DE ÷õx ví£òÅ¡ªêŸy Üâ°-û¦šíj Íë]-ìí£±
à¶þ§hô¢ª.- Î þ§–ô³Ú¨ à¶ô¢ª-ÚÁÞ¥ Ú¥ô¢ªö˺ ÑÙè˶ ÚÛ«öËμÙæÀ
î¶ú£ª-ÚÛªÙ-æ°ô¢ª.- ÎûÂö˺ ÑÙè˶-ú£-JÚ¨ ÍC î¶èËμ-ÚÛª\꟫ õÙÞ¥ ÑÙè[åÙ, ÷Ùë]õ ú£ÙÜuö˺ ˺öËÀ-›úöËÀ î¦uð§- ô¦õ úˆá-ûÂö˺ ôÁVÚÛª ë¯ë¯í£± 6 î¶õ ìªÙ# 8 î¶õ
Ú¥ô¢ª í£²JhÞ¥ àŦJbÙÞ šíåd-è¯-EÚ¨ Îô¢ª ÞœÙåõ àμLxÙ-í£±õª à¶óŸª-÷àŸªa.- òÅ°ô¢Ù í£è[ª-êÁÙC.- Në]ªu꟪h Ú¥ô¢ªx ÍÙë]ª-ò°-åª-ö˺ڨ
vë]÷Ù ÏÙ>-ûÂ-ö˺ڨ îμRx ñóŸª-åÚÛª ÷ú£«h àŸõx-ñ-ô¢ª-ú£ªhÙ-
ÑÙåªÙC.- Ú¥ô¢ª ÚÛë]-õ-ÚÛªÙè¯ ÑÙè[-åÙêÁ î¦ê¦-÷-ô¢-éÙ- ô¢ªõª ÍÚÛ\¬è[ ú‡ÌÄô¢-í£-è…-ð¼-÷-åÙêÁ îμjNëÅ]u ô¢Ú¥õ í£±÷±y- ÷ô¢ÚÛª í£±ù£p Þœªà¦aÄõª ví£áõ à¶êŸª-ö˺xÚ¨ îμüŒ‰-꟪-û¦o-óŸª-
F
ú£÷ªóŸªÙ í£è[ª-꟪ÙC.- Íô³ê¶ Oæ¨Ú¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ# ÷›úh Ð Üô¢ªa ÚÛ«è¯ êŸT_-ð¼-ìªÙC.- ö˺E Þ¥L ÏÙ>-ûÂÚÛª êŸÞœ-õë]ª.- íÆ£L-êŸÙÞ¥ î¶èËμ-ÚÛª\- õÚÛª òËμÙÞœ-üŒŠô¢ª ÖÚÛ ï£°òËÀÞ¥ ÷«JÙC.- ÍÚÛ\è… ìªÙ# ìoC ÷«·ô\-åÀ ÷ô¦_õ ÍÙàŸû¦.- Oæ¨ êŸóŸ«K ë¯yô¦

-ÏÙ-æ¨¸Ú GóŸªuÙ ÷ªô¢
åªÙC.- ÏC Eô¢Ù-êŸô¢ ví£vÚ¨óŸª.- ÷ªôÁ-îμjí£± ÷³Ùë]ª ÚÛ«öËμÙæÀ ö˶ÚÛ-ð¼-ô³û¦
F
꟪ÙC.- DEÚ¨ êÁè[ª ÚÛ«öËμÙæÀ ÚÛ«è¯ ÖÚÛ\-þ§-JÞ¥ MÚÛó¶ªu ÷ªì vð§Ùê¦-EÚ¨ ví£A ôÁW N÷«ìÙ, ñú£ªqõ ë¯yô¦ ÷Ùë]-ö°C ÷ªÙC Ñð§-CÅE ÚÛ«è¯ ð»Ùë]ª-꟪-û¦oô¢ª.-
ÍÙë]ª-ò°-åª-ö˺ڨ ÷#aì
òÅ°ÞœÙö˺ í£ÙÚ¥ ÑÙåªÙC.- Ú¥ô¢ª îμüŒ‰-꟪Ù-è[Þ¥ ÏC Aô¢ª- ÏÙëÅ]ìÙ ö˶ÚÛ-ð¼-ô³û¦
ÞœªêŸ« î¦ê¦-÷-ô¢-éÙö˺ Þ¥LE î¶è…Þ¥ Ñìo ÏÙ>-ûÂ-šíjÚ¨ F Ú¥ô¢ª èÁô¢ª í£è[-ÚÛ-ð¼-ô³û¦
ú£Ùà¦ô¢ óŸªÙvêŸÙ ú£#-î¦-õ-óŸªÙö˺
í£Ùí£±-꟪Ù-åªÙC.- í£ÙÚ¥ ìªÙ# ÷à¶a Þ¥L, ÚÛ«öËμÙæÀ î¦æ¨Ú¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì Þœªô¢ªhõª îμL-Þ¥-óŸªÙç˶ Ú¥ô¢ªÚÛª
vë]÷Ù Ïö°.-.- Eô¢Ù-êŸô¢Ù áô¢ª-Þœª-꟪-ìoÙêŸ ›úí£± ÍC Î ú£÷ªú£u Ñìoåªx Íô¢–Ù à¶ú£ª-ÚÁ-î¦L.- Ú¥ô¢ª
î¶èËμ-ÚÛ\-ÚÛªÙè¯ 90 è…vUõ ÷ë]Ì ú‡–ô¢ÙÞ¥ ÑÙåªÙC.- ÏÙ>û î¶èËμ-ÚÛª\-꟪Ùç˶ îμÙåû¶ ë¯EÚ¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì
è¯uùà ò˺ô¢ª“
Ú¥-ÚÛª-÷«ìª, ì«uúÃ-åª-è˶-
êŸë¯yô¦ Ú¥ô¢ª Eô¢y-é àŸÚÛ\Þ¥ ÑÙåªÙC.- Þœªô¢ªh îμõª-Þœª-꟪ÙC.- îμÙåû¶ Ú¥ô¢ªìª Îí‡ ÓÙë]ªÚÛª
Ïö° à¶óμ³ë]ªÌ Í÷ª-ô¦-÷A
-ëů-
áô¢ª-Þœª-꟪ÙëÁ Þœ÷ª-EÙ-à¦L.- ÚÛ«öËμÙæÀ vë]÷Ù ÑÙë¯
û¦uEo Nªõªx-õÚÛª êŸô¢-LÙ# GóŸ«uEo ö˶ë¯? í£ÙÚ¥ Aô¢ª-Þœª-꟪Ùë¯ öË¶ë¯ Þœ÷ª-EÙ-à¦L.-
îμõ-Þœ-í£²è…
ú£#-î¦-õóŸªÙ
÷ªô¢ í£æ¨d-ú£ªhÙ-è[åÙ ÷ªìÙ þ§ëů-ô¢-éÙÞ¥ à¦ö° ÷ªÙC Ú¥ô¢ª Eô¢y--éö˺ Ú•Eo ÷³Üu-îμªiì Nù£- îμÙåû¶ Eí£±-éª-õêÁ ú£J-à¶-ô³Ù-àŸª-ÚÛªìo êŸô¢ª-î¦êŸ
·ôÙèÁ ò°xÚÛª ÷³Ùë]ª
óŸ«-õìª Eô¢x¤ÛuÙ à¶þ§hô¢ª.- Ú¥ô¢ªìª Îû à¶óŸ«L.- Ô÷«vêŸÙ þ§#-î¶-êŸêÁ ÷u÷-
F ví£ëů-ìÙÞ¥ í£ÙÚ¥ Aô¢ª-Þœª-꟪ÙëÁ ö˶ëÁ àŸ«ú£ª-ÚÁô¢ª.-
àŸ«ú£ªhÙæ°Ù.- Íë¶ ÷ªì ÏÙæ¨ ÷³Ùë]ª¸Ú ÷ªô¢
Ú•êŸhÞ¥ Ôô¦påª
í£ç˶d óŸªÙvêŸÙ -JÙ-#û¦ ÏÙ>ìª ö˺í£L òÅ°Þ¥õª GT-ú£ª-ÚÛª-ð¼ô³
à¶ú‡ì úˆÓÙ è¯uùÃ
÷›úh.-.-.-ÍC Nì«- í£ÙÚ¥ Aô¢-Þœ-ÚÛ-ð¼-÷-è[ÙêÁ ñóŸªå ìªÙ# Þ¥L ÏÙ>-ûÂÚÛª Ú¥ô¢ª ÎT-ð¼-꟪ÙC.-

CyàŸ-vÚÛ-î¦--û¦õ Eô¢y-é Ïö°.-.-.- ò˺ô¢ª“ ÏC.- Ïû¦oüŒ‰x
êŸo.- Ð ví£óŸª-
F Ná-óŸª-î¦è[ Ú¥uÙí£±
êŸo à¶ø‹ô¢ª Ú¥ô¢ªêÁ ð¼L›úh CyàŸ-vÚÛ-î¦--û¦õ í£ÙàŸô¢ªx M·Új ÍêŸu-÷-ú£ô¢ ú£÷ª-óŸªÙö˺ î¦ï£°-û¦-õìª êŸE& à¶ú£ª-ÚÛªÙ-åªÙç˶
Ú¥ô¦u-õ-óŸªÙö˺ Ñìo
ÞœªÙå«ô¢ª >ö°x Eô¢y-é à¦ö° ú£ªõª÷±.- î¶ú£-Nö˺ Ïñ(Ù-ë]ªõª šíè[-ê¦ô³.- àŸÚÛ\Þ¥ ÷ªìÚÛª Ñí£-óμ«-Þœ-í£-è[-ê¦ô³.-
F CyàŸ-vÚÛ-î¦--û¦Eo Óí£±pè[« Fè[-
Ð ò˺ô¢ª“ìª Ú•êŸhÞ¥
Ú¥ÚÛª-÷«ìª êŸT-ì-â°-vÞœ-êŸhõª Bú£ª-ÚÛªÙç˶ î¦ï£°ìÙ àŸÚÛ\E ›ú÷õª ÍÙC-þ§hô³.-
÷ªÙè[õÙ H¸Ú-ð§öËμÙ
ÏÚÛ\è[ Ôô¦påª
àŸÚÛ\E ›ú÷õª ÍÙC-ú£ªhÙC.- ö˺û¶ ÑÙà¦L.- ö˶ÚÛ-ð¼ê¶ ô¢ÙÞœª îμL-ú‡-
F çËμjô¢xö˺ ú£J-í£è¯ ÷«vêŸî¶ª Þ¥L
Ú¥Ùvè[ª ÍÙ>-ò°ñª.-
vÞ¥÷«-EÚ¨ àμÙCì
à¶ø‹ô¢ª.- êŸyô¢ö˺
ð¼-꟪ÙC.-
F ÓÙè[ö˺ ÑÙ#ê¶ î¦ï£°ìÙ î¶èËμ-
ÎóŸ« í£ëÇ]-Ú¥õ
·ôj꟪ ÏÙæ¨¸Ú û¶ô¢ªÞ¥ ·ôjúà Nªõªx óŸªÙvê¦Eo ÑÙàŸª-ÚÁ-î¦L.- î¶ú£-Nö˺ î¶è…Ú¨ Þ¥L
N÷-ô¦õª ÏÙë]ªö˺
Bú£ª-·Ú-Rê¶ Óö° ÑÙåªÙ-ë]E Îö˺-àŸì ìªÙචêŸyô¢Þ¥ êŸÞœª_-꟪Ù-åªÙC.- ÚÛFú£Ù ÚÛª\-꟪ÙC.- šívæ˺öËÀ æ°uÙÚÛª ÷´êŸÚÛª
Ú¥ÚÛª-÷«-ìªö˺
Ñìo ô¢ñ(ô¢ª òŰޜ٠êŸyô¢Þ¥ ð§èËμj-
ví£ë]-J)-þ§hô¢ª.-
ÏC îμ³Þœ_ ê•è…-TÙC.- óŸ´å«u-òËÀö˺ ÷´è[ª ôÁV-õ-ÚÁ-þ§J Þ¥L šíæ¨dÙ-àŸª-
›íô¢ª šíæ°dè[ª.- væ°ÚÛd-ôÂÚÛª Ð óŸªÙvê¦Eo Íìªú£ÙëůEÙà¦ô¢ª. -
ú£Ùà¦ô¢
ÚÁÙè….- Ý°S Ôô¢p-è[ª-꟪ÙC.- ë¯E ë¯yô¦
F í£ÙàŸô¢ªx í£è…ì å«uñªõª ÑÙç˶
óŸªÙvê¦Eo í£J-Q-LÙ-à¦ô¢ª.- îμÙåû¶ è[ñª( ú£Oª-
n- Ðû¦è[ª,
ÖÚÛ\ ðƼû ڕè…ê¶ û¶ô¢ªÞ¥ ·ôj꟪ ÏÙæ¨ ÷ë]Ì¸Ú îμRx Ð óŸªÙvêŸÙ
GóŸªuÙ ÷ªô¢
ÚÛ-JÙ-àŸª-Ú•E ÑêŸh-ô¢-ví£-ë¶øË îμRx óŸªÙvê¦Eo Ú•ìª- šívæ˺öËÀ ÎNJ ô¢«í£Ùö˺ ñóŸª-åÚÛª
ë¯yô¦ ëůû¦uEo ÷ªô¢ î¶ú‡ Ïú£ªh-û¦oô¢ª.- DEE ô¦á-ëůE >ö°xö˺x
çËμjô¢ªx àŸ«ú£ªÚÁî¦L... Ná-óŸª-î¦è[
ë¯Eo ÷«ô¢ªa-ÚÛªE Ú•êŸh å«uñªõª ð¼êŸªÙ-åªÙC.- îμªiö˶@ ô¦ë]ª.-
F ÚÛFú£Ù ·ôÙè[ª ôÁV-õ-ÚÁ-þ§-·ôjû¦
ÞÁõª à¶ø‹ô¢ª.- ë¯EÚ¨ îμ³òËμjöËÀ ·ôjúà Nªõªx ÍE ·ôj꟪õª Îú£-Ú¨hÞ¥ í£JQLú£ªh-û¦oô¢ª.- î¶ú£ª-ÚÛªÙç˶ õª.- î¶ú£-Nö˺ ÓÙè[ÚÛª