You are on page 1of 36

Lex2014 www.program-legislativ.

ro

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA Vigoare
6970/2017
Emitent: Ministerul Administratiei Publice
M.O. 126/2018
Domenii: Constructii, Drumuri publice
Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald.
Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice. Indicativ AND 605-
2016.
M.Of.Nr.126 din 9 februarie 2018 Sursa Act:Monitorul Oficial
Calendar fiscal 2018

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI Nr. 1.779 din 12 decembrie 2017
FONDURILOR EUROPENE
Nr. 6.970 din 29 noiembrie 2017

ORDIN
pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind
mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de
proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor
asfaltice“. Indicativ AND 605-2016

In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale art. 2 alin. (2) si (4) din Regulamentul privind tipurile de
reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in
constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 203/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale
Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si
realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor
tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale
intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana,
cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 21 martie 2016 al
Comitetului tehnic de specialitate nr. 9 - Constructii din domeniul transporturilor,
precum si Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 18 noiembrie 2016 al Comitetului
tehnic de coordonare generala,
in temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicata, ale art. 5 pct. 34 si ale art. 14 alin. (7) din Hotararea
Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, precum si ale art. 5 alin.
(4) din Hotararea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea
Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si
fondurilor europene, si ministrul transporturilor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba reglementarea tehnica „Normativ privind mixturile asfaltice
executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a
mixturilor asfaltice“. Indicativ AND 605-2016, prevazuta in anexa care face parte
integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
si intra in vigoare in 60 de zile de la data publicarii.
Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin Decizia directorului
general al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.
ETO, tel. 0256-487402 Pag. 1 / 36

Lex2014 www.program-legislativ.ro
nr. 706 din 6.06.2013, Decizia directorului general al Companiei Nationale de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. nr. 401 din 28.04.2014, precum si
Decizia directorului general al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania - S.A. nr. 437 din 7.05.2014 isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 4. - Contractele pentru servicii de proiectare si executie incheiate pana la
data intrarii in vigoare a prezentului ordin se finalizeaza cu respectarea
reglementarilor tehnice in vigoare la data semnarii acestora.
Prezenta reglementare tehnica „Normativ privind mixturile asfaltice executate la
cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor
asfaltice“. Indicativ AND 605-2016 a fost adoptata cu respectarea procedurii de
notificare 2017/0083/RO, prevazuta de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si
a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de
informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in
Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998,
modificata prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20
iulie 1998, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L, nr. 217
din 5 august 1998.

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale,
administratiei publice si fondurilor europene,
Paul Stanescu

Ministrul transporturilor,
Felix Stroe

ANEXA

REGLEMENTAREA TEHNICA
Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald.
Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in
opera a mixturilor asfaltice“. Indicativ AND 605-2016

Capitolul I
Generalitati

Sectiunea 1
Obiect si domeniu de aplicare

Art. 1. - (1) Prezentul normativ stabileste conditiile tehnice pe care trebuie sa
le indeplineasca mixturile asfaltice executate la cald in etapele de proiectare a
acestora, controlul calitatii materialelor componente, prepararea, transportul,
punerea in opera, precum si straturile rutiere executate din aceste mixturi.
(2) Prezentul normativ se adreseaza tuturor factorilor implicati in procesul
investitional: producatori de materiale pentru constructii, proiectanti, executanti
de lucrari, specialisti cu activitate in domeniul constructiilor atestati/autorizati
in conditiile legii, investitori, proprietari, administratori, laboratoare de
incercari in constructii autorizate/acreditate, precum si organisme de
verificare/control etc.
Art. 2. - (1) Prezentul normativ se aplica la proiectarea, constructia,
modernizarea, reabilitarea, repararea si intretinerea tuturor claselor tehnice ale
drumurilor/categoriilor tehnice ale strazilor si a altor zone realizate cu mixturi
asfaltice la cald.
(2) Cerintele din prezentul normativ se aplica pentru toate mixturile asfaltice
care intra in componenta structurii rutiere.

ETO, tel. 0256-487402 Pag. 2 / 36

Lex2014 www.program-legislativ.ro
(3) Straturile de mixturi asfaltice pentru partea carosabila a podurilor,
pasajelor si viaductelor se vor executa in conformitate cu prevederile tehnice
privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod.
Art. 3. - Modul de abordare a acestor specificatii tehnice pentru mixturile
asfaltice realizate este cel mentionat in seria SR EN 13108, primordiala fiind
realizarea performantelor mentionate in prezentul normativ.
Art. 4. - Mixturile asfaltice utilizate la executia straturilor rutiere vor
indeplini conditiile de calitate din prezentul normativ. Tipul mixturii se va
stabili in functie de clasele tehnice ale drumurilor/categoriile tehnice ale
strazilor si zona climatica.
Art. 5. - Compozitia si performantele mixturilor asfaltice se stabilesc, se
studiaza, se evalueaza si se verifica in laboratoare autorizate/acreditate.
Art. 6. - La executia structurilor rutiere din mixturi asfaltice realizate la
cald se vor utiliza mixturi asfaltice ce respecta cerintele din prezentul normativ
si sunt in concordanta cu cerintele standardelor din seria SR EN 13108 in vigoare.

Sectiunea a 2-a
Definitii si terminologie

Art. 7. - Mixtura asfaltica preparata la cald este un material de constructie
realizat printr-un proces tehnologic ce presupune incalzirea agregatelor naturale si
a bitumului, malaxarea amestecului, transportul si punerea in opera, prin compactare
la cald.
Art. 8. - Mixturile asfaltice prezentate in acest normativ se utilizeaza pentru
stratul de uzura (rulare), stratul de legatura (binder), precum si pentru stratul de
baza.
Art. 9. - (1) Imbracamintile bituminoase cilindrate sunt alcatuite, in general,
din doua straturi:
– stratul superior, denumit strat de uzura (rulare);
– stratul inferior, denumit strat de legatura (binder).
(2) Imbracamintile bituminoase cilindrate pot fi executate intrun singur strat,
respectiv stratul de uzura (rulare), in cazuri justificate tehnic.
Art. 10. - Stratul de baza din mixturi asfaltice este un strat ce intra in
componenta structurilor rutiere si peste care se aplica imbracamintile bituminoase.
Art. 11. - Denumirea, simbolul si notarea mixturilor asfaltice prezentate in
tabelul 1 sunt in conformitate cu cerintele seriei de standarde SR EN 13108.

Tabelul 1 - Sinteza mixturilor asfaltice fabricate in Romania

Notare conform Clasa Tipul de
seriei de tehnica a mixtura in
Nr. standarde SR EN drumului/ functie de
Denumire si simbol Notare*) Utilizare
crt. 13108 - versiunea categoria dimensiunea
engleza (franceza) tehnica a maxima a
*) strazii granulei, Φ
0 1 2 3 4 5 6
BA Φ 8**)
AC (EB) Φ rul. Strat de III, IV,
1 Beton asfaltic cu criblura BA Φ rul. 11,2
liant rulare/uzura V/ III, IV
liant 16
BAPC Φ 8**)
Beton asfaltic cu pietris AC (EB) Φ rul. Strat de
2 rul. IV, V/IV 11,2
concasat BAPC Φ liant rulare/uzura
liant 16
I, II,
MAS Φ
Mixtura asfaltica stabilizata MAS Strat de III, IV/ 11,2
3 rul. SMA Φ rul. liant
Φ rulare/uzura I, II, 16
liant
III, IV
MAP Φ I, II,
PA (ED, BBD) Φ Strat de
4 Mixtura asfaltica poroasa MAP Φ rul. III/ I, 16
rul. liant rulare/uzura
liant II, III
I, II,
Beton asfaltic deschis cu BAD Φ AC (EB) Φ leg. Strat de III, IV,

ETO, tel. 0256-487402 Pag. 3 / 36

22. in functie de clasa tehnica a drumului/categoria tehnica a strazii: – beton asfaltic cu criblura. IV. fibre si granule polimer - mixtura asfaltica stabilizata cu granula maxima de 11.2 rul. Strat de 7 leg.2.4 concasat BADPC Φ liant legatura liant III.beton asfaltic deschis cu pietris sortat cu granula maxima de 22. cu dimensiunea maxima a granulei crt. II.4 leg. Anrobat bituminos cu criblura AB Φ AC (EB) Φ baza III. 0 1 2 3 4 5 6 BADPC Φ III. cu schelet mineral robust. 0256-487402 Pag. concasat ABPC Φ liant 31. 4 / 36 . – mixturi asfaltice stabilizate.4 Notare: BADPS 22.ro criblura BAD Φ leg. Clasa tehnica a Categoria tehnica a Tipul mixturii asfaltice. IV BADPS Φ Beton asfaltic deschis cu pietris AC (EB) Φ leg. II. IV __________ *) Notarea va fi urmata de date referitoare la eventuali aditivi.conform SR EN 13108-7. II. II Mixtura asfaltica poroasa Mixtura asfaltica stabilizata 2 III III Beton asfaltic cu criblura Mixtura asfaltica poroasa Mixtura asfaltica stabilizata 3 IV IV Beton asfaltic cu criblura Beton asfaltic cu pietris concasat Beton asfaltic cu criblura 4 V - Beton asfaltic cu pietris concasat ETO. Tabelul 2 .Pentru executia straturilor de uzura (rulare). cu volum ridicat de goluri interconectate care permit drenarea apei si reducerea nivelului de zgomot . 22.conform SR EN 13108-5.4 9 baza Strat de baza V/ II.5 sortat ABPS Φ liant liant Exemple de notare a mixturilor asfaltice: Simbol: BADPS 22.mixtura asfaltica poroasa cu granula maxima de 16 pentru strat de uzura cu bitum modificat 45/80 Art. Anrobat bituminos cu pietris AC (EB) Φ baza 22. pentru strat de legatura. drumului strazii de cel mult 16 mm Mixtura asfaltica stabilizata 1 I. conform tabelului 2.2 Notare: MAS 11. beton asfaltic cu pietris concasat. fibre si granule polimer Simbol: MAP 16 Notare: MAP 16 rul. cu bitum 50/70 si cu aditiv pentru adezivitate Simbol: MAS 11. conform SR EN 13108-1.Lex2014 www. **) BA 8 nu se utilizeaza ca strat de rulare/uzura in zona carosabila a drumurilor nationale. 50/70 cu aditiv de adezivitate .4 8 pentru strat de baza baza Strat de baza liant V/ I. IV.4 mm. cu continut ridicat de bitum si aditivi de stabilizare .4 liant III.5 AB Φ liant III. Strat de 6 leg. 31. 5 22.4 sortat BADPS Φ liant legatura liant I. IV ABPS Φ Anrobat bituminos cu pietris AC (EB) Φ baza 10 baza Strat de baza V/IV 31.Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura (rulare) Nr. . IV ABPC Φ III.program-legislativ. PMB 45/80 . 50/70 cu aditivi de adezivitate.5 liant III. tel. 12. Beton asfaltic deschis cu pietris AC (EB) Φ leg. liant legatura V/ I. II I. V/ II. se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice. IV. V/IV 22. – mixturi asfaltice poroase. pentru strat de uzura cu bitum 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate.

. (2) In cazul imbracamintilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de baza din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. – straturi de baza. IV II. granularea si selectionarea in sorturi (clase de granulozitate) a agregatelor din balastiera. de regula magmatice. conform SR EN 13108-1.Mixturi asfaltice pentru stratul de legatura Nr. pe imbracamintea din beton de ciment sau pe imbracamintea bituminoasa existenta.(1) Mixturile asfaltice se aplica pe: – straturi de fundatie.Pentru executia stratului de baza se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de betoane asfaltice (anrobate bituminoase). SR EN 13043/2003+AC/2004.program-legislativ. conform SR EN 13108-1. 17. cu dimensiunea maxima a granulei crt.4 mm 1 I. drumului strazii de cel mult 31. II I Anrobat bituminos cu criblura Anrobat bituminos cu criblura 2 III. SR EN 13108-5. Art.Lex2014 www. 2 mm. SR EN 13108-7 si SR EN 13108-20. – pietris concasat: agregat natural alcatuit din granule de forma poliedrica obtinut prin concasarea. 2 mm. drumului strazii de cel mult 22. – imbracaminti rutiere existente. Clasa tehnica a Categoria tehnica a Tipul mixturii asfaltice. cu dimensiunea maxima a granulei crt. . III Beton asfaltic deschis cu pietris concasat Beton asfaltic deschis cu criblura 3 V IV Beton asfaltic deschis cu pietris concasat Beton asfaltic deschis cu pietris sortat Art.ro Art. 13. IV II.Mixturi asfaltice pentru stratul de baza Nr. ETO.. in functie de clasa tehnica a drumului/categoria tehnica a strazii (tabelul 3): Tabelul 3 .pietris sortat: agregat natural de balastiera sortat in clase de granulozitate. .. Tabelul 4 .Pentru aplicarea acestui normativ se utilizeaza termenii si definitiile corespunzatoare din: SR 4032-1. – nisip natural: agregat natural de balastiera. 0256-487402 Pag. II I Beton asfaltic deschis cu criblura Beton asfaltic deschis cu criblura 2 III. Art. granularea si selectionarea in sorturi (clase de granulozitate) a rocilor dure.. – nisip de concasaj: agregat natural de cariera/balastiera sfaramat artificial cu dimensiunile 0 . cu dimensiunile 0 . neprelucrat sau prelucrat prin sortare si spalare.Mixturile asfaltice poroase se aplica pe un strat. SR EN 13108-1. 15. . 14.5 mm 1 I. se recomanda executarea unui strat antifisura peste stratul-suport. tel.. bazice si semibazice. . Clasa tehnica a Categoria tehnica a Tipul mixturii asfaltice. 16. . 5 / 36 . in principal: – criblura: agregat natural alcatuit din granule de forma poliedrica obtinut prin concasarea.Pentru executia straturilor de legatura (binder) se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de mixturi asfaltice. in functie de clasa tehnica a drumului/categoria tehnica a strazii (tabelul 4). dintre care.suport impermeabil (etans). III Anrobat bituminos cu pietris concasat Anrobat bituminos cu criblura 3 V IV Anrobat bituminos cu pietris concasat Anrobat bituminos cu pietris sortat Art.

Partea 5: Determinarea procentului de suprafete sparte in agregate. Bitum si lianti bituminosi. a aeroporturilor si a altor zone cu trafic. prin tehnica volumetrica a petei.ro Sectiunea a 3-a Referinte normative Art. Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale SR EN 933-2:1998 agregatelor. Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale SR EN 933-4:2008 agregatelor. Partea 1: Determinarea adancimii medii a texturii. 0256-487402 Pag. a aeroporturilor si a altor zone cu trafic. Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale SR EN 933-5:2001/A1:2005 agregatelor. SR EN 13036-7:2004 Metode de incercare. SR EN 13036-8:2008 Metode de incercare. Determinarea continutului de apa din SR EN 1428:2012 emulsiile bituminoase. Partea 4: Determinarea formei granulelor. dimensiunile nominale ale ochiurilor. tel. Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Analiza granulometrica prin cernere. 18. Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale SR EN 933-3:2012 agregatelor. SR 61:1997 Bitum. Partea 2: Metoda TFOT. Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale SR EN 933-5:2001 agregatelor. Cadrul specificatiilor pentru emulsiile SR EN 13808:2013 bituminoase cationice. Bitum si lianti bituminosi.Lex2014 www.program-legislativ. Cadru pentru specificatiile bitumurilor SR EN 14023:2010 modificate cu polimeri. Site de control. Determinarea rezistentei la intarire sub SR EN 12607-1:2015 efectul caldurii si aerului. Bitum si lianti bituminosi. SR EN 12591:2009 Bitum si lianti bituminosi. Partea 4: Metode de masurare a aderentei unei suprafete. Bitum si lianti bituminosi. Partea 1: Metoda RTFOT. Partea 7: Determinarea continutului de elemente ETO. Determinarea rezistentei la intarire sub SR EN 12607-2:2015 efectul caldurii si aerului. Caracterizarea texturii imbracamintei unei structuri rutiere plecand SR EN ISO 13473-1:2004 de la releveele de profil. Partea 1: Masurarea adancimii macrotexturii suprafetei imbracamintei. Caracteristici ale suprafetei drumurilor si aeroporturilor. Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metoda distilarii azeotrope. Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale SR EN 933-7:2001 agregatelor. Metode de SR EN 13036-1:2010 incercare. 6 / 36 . . Determinarea reziduului pe sita al SR EN 1429:2013 emulsiilor bituminoase si determinarea stabilitatii la depozitare prin cernere. Partea 8: Determinarea indicilor de planeitate transversala.La utilizarea prezentului normativ se aplica prevederile urmatoarelor documente de referinta: Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea SR EN 13043:2003 suprafetelor. Specificatii pentru bitumuri rutiere. Caracteristici ale suprafetei drumurilor si pistelor aeroporturilor. Bitum si lianti bituminosi. Partea 7: Masurarea denivelarilor straturilor de rulare ale drumurilor: incercarea cu dreptar. Determinarea ductilitatii. SR EN 13036-4:2012 Metode de incercare. Partea 3: Determinarea formei granulelor. Partea 2: Analiza granulometrica. Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale SR EN 933-1:2012 agregatelor. Incercarea cu pendul. Bitum si lianti bituminosi. utilizate la constructia soselelor. Coeficient de forma. Coeficient de aplatizare. Partea 1: Determinarea granulozitatii. Partea 5: Determinarea procentului de suprafete concasate si sfaramate din agregate grosiere. Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea SR EN 13043:2003/AC:2004 suprafetelor utilizate in constructia soselelor.

Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-1:2012 preparate la cald. Partea 2: Incercarea cu sulfat de magneziu. Incercari pentru determinarea proprietatilor chimice ale agregatelor. Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice SR EN 1097-6:2013 ale agregatelor. Prescriptii de proiectare. 7 / 36 . Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-17+A1:2007 preparate la cald. Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice SR EN 1097-2:2010 ale agregatelor. Mixturi asfaltice. Metode de incercari ale cimenturilor. SR EN 1744-1+A1:2013 Partea 1: Analiza chimica. Mixturi asfaltice. Metode de incercare. Mixturi asfaltice. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistentei la sfaramare. Partea 22: Incercare de ornieraj. Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de SR EN 1367-2:2010 alterabilitate ale agregatelor.program-legislativ. tel. Partea 1: Continut de liant solubil. Partea 2: Analiza chimica a SR EN 196-2:2013 cimentului. Prescriptii de STAS 863:1985 proiectare. Determinarea echivalentului de nisip. Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de SR EN 1367-1:2007 alterabilitate ale agregatelor. SR EN 12697-23:2004 Mixturi asfaltice.ro cochiliere. Partea 6: Determinarea densitatii aparente a epruvetelor bituminoase. Partea 11: Determinarea afinitatii dintre agregate si bitum. Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale SR EN 933-8+A1:2015 agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistentei la inghet-dezghet. Partea 5: Determinarea continutului de apa prin uscare in etuva ventilata. Partea 9 . Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale SR EN 933-9 + A1:2013 agregatelor. Incercare cu albastru de metilen. 0256-487402 Pag. Partea 8: Evaluarea partilor fine. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-12:2008 preparate la cald. Partea 2: Determinarea SR EN 12697-2:2016 granulozitatii. Partea 6: Determinarea densitatii si a absorbtiei de apa a granulelor. Partea 12: Determinarea sensibilitatii la apa a epruvetelor bituminoase. Lucrari de drumuri. Partea 18: Incercarea de scurgere a liantului. SR 4032-1:2001 Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice. Partea 13: Masurarea temperaturii. Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura (micro- Deval). Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-12:2008/C91:2009 preparate la cald. Mixturi asfaltice. Lucrari de drumuri.Lex2014 www. Terminologie. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtura asfaltica drenanta. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-18:004 preparate la cald. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-13:2002 preparate la cald. Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice SR EN 1097-5:2008 ale agregatelor.Evaluarea partilor fine. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-8:2004 preparate la cald. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-22+A1:2007 preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilitatii la apa a epruvetelor bituminoase. STAS 10144/3-1991 Elemente geometrice ale strazilor. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-11:2012 preparate la cald. Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice SR EN 1097-1:2011 ale agregatelor. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-6:2012 preparate la cald. Elemente geometrice ale traseelor. Mixturi asfaltice. Mixturi asfaltice. Mixturi asfaltice. Partea 23: Determinarea rezistentei la tractiune ETO. Procent de cochilii in agregate. Determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere si SR 10969:2007 a emulsiilor cationice bituminoase fata de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrica.

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. aprobata prin Ordinul ministrului CD 155-2001 transporturilor. Specificatii pentru materiale. constructiilor si turismului nr. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-33+A1:2007 preparate la cald. Partea 20: SR EN 13108-20:2006/AC:2009 Procedura pentru incercarea de tip. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-25:2006 preparate la cald. Partea I. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-26:2012 preparate la cald. Reglementarea tehnica „Procedura pentru inspectia tehnica a statiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrari de drumuri si aeroporturi“. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-29:2003 preparate la cald. Partea 7: Betoane SR EN 13108-7:2006 asfaltice drenante. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Mixturi asfaltice. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. aprobata prin Ordinul ministrului PCC 022-2015 dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 8 / 36 . Partea 24: Rezistenta la oboseala. Partea 30: Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu impact. Partea 25: Incercare la compresiune ciclica. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-30:2012 preparate la cald.ro indirecta a epruvetelor bituminoase. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-24:2012 preparate la cald. Partea I. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase. Partea I. 786 din 7 noiembrie 2003. Specificatii pentru materiale. indicativ PCC 019-2015. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-36:2004 preparate la cald. Mixturi asfaltice. Partea 31: Confectionarea epruvetelor cu presa cu compactare giratorie. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-27:2002 preparate la cald. Mixturi asfaltice. 622/2003. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-34:2012 preparate la cald. Mixturi asfaltice. 91/2015. Mixturi asfaltice. PD 162-2002 constructiilor si turismului nr. nr. Reglementarea tehnica „Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne“. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 33: Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu placa. Mixturi asfaltice. tel. aprobata prin Ordinul PCC 019-2015 ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. Partea 1: Betoane SR EN 13108-1:2006 asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane SR EN 13108-1:2006/C91:2014 asfaltice. 625/2003. Partea 20: SR EN 13108-20:2006 Procedura pentru incercarea de tip. 485 si 485 bis din 2 iulie 2015. Partea 5: Beton SR EN 13108-5:2006/AC:2008 asfaltic cu continut ridicat de mastic. SR EN 13108. Mixturi asfaltice. ETO. Partea 5: Beton SR EN 13108-5:2006 asfaltic cu continut ridicat de mastic. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice SR EN 12697-31:2007 preparate la cald. Reglementarea tehnica „Procedura pentru inspectia tehnica a echipamentelor pentru punerea in opera a mixturilor asfaltice la lucrari de drumuri si aeroporturi“. Mixturi asfaltice. 821/2015. Specificatii pentru materiale. Specificatii pentru materiale. Partea 36: Determinarea grosimilor imbracamintii asfaltice. Mixturi asfaltice. Mixturi asfaltice. Partea I.program-legislativ. Partea 34: Incercarea Marshall. Specificatii pentru materiale. aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor. 0256-487402 Pag. Partea 27: Prelevarea probelor. nr. nr. Partea 26: Rigiditate. 341 din 19 mai 2015. Partea 21: SR EN 13108-21:2006 Controlul productiei in fabrica. Reglementarea tehnica „Normativ privind proiectarea autostrazilor extraurbane“. Mixturi asfaltice. Mixturi asfaltice. nr. Specificatii pentru materiale. 786 din 7 noiembrie 2003. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Mixturi asfaltice. Mixturi asfaltice. Mixturi asfaltice.Lex2014 www. Partea 21: 21:2006/AC:2009/C91:2014 Controlul productiei in fabrica. Partea 7: Betoane SR EN 13108-7:2006/AC:2008 asfaltice drenante.

corpuri straine nu se admit vizual 1. fara urme de degradare. Tabelul 5 . IV 25 (LA25) V cls. 95 (C95/1) SR EN 933-5 (pentru cribluri provenind din roci detritice) _________ * Agregate cu granula de maximum 8 mm. max. Continut in particule fine sub 0.pierderea de masa (F).% . IV- cat.% .% .Lex2014 www. 2. Granulozitate continua SR EN 933-1 ETO. Rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu. dr. Art. 7 si 8.(1) Agregatele naturale care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativ sunt conform cerintelor standardului SR EN 13043.trecere pe sita inferioara (dmin). th.% . 0256-487402 Pag. I. (2) Agregatele naturale trebuie sa provina din roci omogene. IV 20 (MDE 20) V Sensibilitatea la inghet-dezghet la 10 cicluri de inghet-dezghet 8. str.Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale trebuie sa fie conform cerintelor prezentate in tabelele 5.063 mm. 6. max. Coeficient de aplatizare. Indice de forma. utilizat la prepararea mixturilor asfaltice Nr.% max. (2) Rezistenta la inghet poate fi determinata prin sensibilitate la inghet- dezghet sau prin rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu . max. SR EN 1097-2 coeficient LA. Conditii de Metoda de Caracteristica crt. 6 SR EN 1367-2 (2) Continut de particule total sparte. SR EN 1097-1 micro-Deval). max. max. calitate incercare Continut de granule in afara clasei de granulozitate: 1-10 (Gc 90/10) 1. max. rezistente la inghet-dezghet si sa nu contina corpuri straine. SR EN 933-1 10 .program-legislativ. cat. cls. 2 (F2) 20 SR EN 1367-1 (2) . min.% . I- 20 (LA20) Rezistenta la fragmentare. 9. 10. 25 (A25) SR EN 933-3 (1) 3. dr.5 5. .% . . Tabelul 6 . (1) Forma agregatului grosier poate fi determinata prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de forma. th. th. Continut de impuritati . dr. IV- cat.Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj.% . max. 19.pierderea de rezistenta (ΔSLA). . I.Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice Nr.rest pe sita superioara (dmax). .5) cls. str. III III 6. I- 15 (MDE 15) Rezistenta la uzura (coeficient III III 7. 25 (SI25) SR EN 933-4 (1) 4. str. 20. 2. max.rest pe sita superioara (dmax). max.0 (f1. calitate incercare Continut de granule in afara clasei de granulozitate: 1.% . 9 / 36 . Conditii de Metoda de Caracteristica crt. SR EN 933-1 (f0.% max. tel. cls. dr.ro Capitolul II Materiale. cat. th.SR EN 1367-2. th. str. th.0)*/0.% .% . Conditii tehnice Sectiunea 1 Agregate Art. 10 SR EN 933-1 . th. th.

cls. EN 1744 5. th. SR EN 1097-1 micro-Deval). max.% __________ * Agregate cu granula de max. 8 * Continut de impuritati: SR EN 933-7 nu se admit 4. dr.% . Continut de particule fine sub 0.. nu se admit nu se admit . max.5 6. I-III 8.SR EN 1367-2. th. SR EN 1097-2 coeficient LA. I- III cat. max.Lex2014 www.Nisip natural sau sort 0-4 natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice Nr. 2. max.% .063 mm. Coeficient de neuniformitate.program-legislativ. min.0 (f1. 6 6 SR EN 1367-2 (2) max. 90/10) 90/10) .% . . . cls. max. Tabelul 8 . I-III 7.corpuri straine si vizual SR galben . IV- V cat. (1) Forma agregatului grosier poate fi determinata prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui de forma. 20 (LA20) Rezistenta la fragmentare str. str. sub 0.% . Continut in particule fine.063 mm.pierderea de masa (F). Continut de impuritati: . dr. max.% .0 (f1.ro 3.corpuri straine si vizual 1. th. Pietris Metoda de Caracteristica Pietris sortat crt.corpuri straine nu se admit vizual 4. th. SR EN 933-1 . Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru). 10 Rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu. IV- V cat.5) (f0. 10 (f10) SR EN 933-1 5. 8 mm. 0256-487402 Pag. tel. 15 (MDE 15) Rezistenta la uzura (coeficient str. th. min. 85 SR EN 933-8 6. 25 (SI25) 25 (SI25) SR EN 933-4 Continut de impuritati SR EN 933-7 5.% . Tabelul 7 . (2) Rezistenta la inghet poate fi determinata prin sensibilitate la inghet- dezghet sau prin rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu . dr.% .0)*/0.% . 2. str.% max. .rest pe sita superioara (dmax). th.trecere pe sita inferioara (dmin).% .063 mm.5 1. I- III cat. calitate incercare Continut de granule in afara clasei de granulozitate 1. max.% . Continut de particule sparte. Granulozitate continua SR EN 933-1 3.continut de humus (culoarea solutiei de NaHO). Conditii de Metoda de Caracteristica crt. concasat incercare Continut de granule in afara clasei de granulozitate: 1-10 10(Gc 1-10 10(Gc 1. 10 / 36 .* 2 SR EN 933 -9 __________ * Determinarea valorii de albastru se va efectua numai in cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4 a caror fractiune 0-2 mm prezinta un continut de granule fine mai mare sau egal cu 3%. max. 90 (C90/1) SR EN 933-5 3(1) Coeficient de aplatizare.0)*/0. SR EN 933-1 (f0.% max. 25(LA25) 25(LA25) IV cls.5) cls. Echivalent de nisip pe sort 0-2 mm. 25 (A25) 25 (A25) SR EN 933-3 4(1) Indice de forma.% . 10 SR EN 933-1 . Continut de particule fine sub 0. 20 (MDE 20) 20 (MDE 20) IV Sensibilitatea la inghet-dezghet 9(2) 2 (F2) 2 (F2) SR EN 1367-1 . 10 (f10) SR EN 933-1 ETO. max. max.Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice Nr. th. max. dr.rest pe sita superioara (dmax). th. . min.

.. sau – declaratia de performanta.. sitele utilizate trebuie sa apartina seriei de baza plus seria 1........ Tabelul 9 .... dupa caz...program-legislativ. 6.... 25.063 .....Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale sunt conform SR EN 933-2.... 11 / 36 .. de: – declaratia de performanta. – 500 t pentru agregate cu dimensiunea ≤ 4 mm.....Fiecare lot de materiale aprovizionat va fi insotit.. Pietrisurile concasate utilizate la executia stratului de uzura vor indeplini cerintele de calitate din tabelul 5. . Nu se admite folosirea filerului aglomerat. avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori. Este interzisa utilizarea....... d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii. 3. la care se adauga sitele 0.000 t..... 2 SR EN 933-9 * Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: Un = d60/d10. 1% SR EN 1097-5 valoarea vbf g/kg 4 Particule fine nocive categorie ≤ 10 SR EN 933-9 vbf10 Art.... Sectiunea a 2-a Filer Art.... unde: d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru verificarea granulozitatii. la fiecare lot de material aprovizionat sau pentru maximum: – 1....... (2) In cazul criblurilor.. max..125 mm. . 85 0. min.. marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica. Art..... Art. ca inlocuitor al filerului.Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar..... 23... 22........ filerul de creta sau filerul de var stins. Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru).. 24.Filer utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice Nr. Art. 7 si 8... 26.... min.......Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatica... Art. ETO........(1) In santier se vor efectua verificari pentru caracteristicile prevazute in tabelele 5..........Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri/padocuri prevazute cu platforme betonate..... marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare autorizate/ acreditate) prin care sa se certifice calitatea materialului.Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie sa fie conform cerintelor prezentate in tabelul 9. . 0256-487402 Pag... ..Lex2014 www.125 ...ro 7.000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4 mm..063 mm si 0. Art. conform SR EN 13043.... a altor pulberi. 27..... 21... tel.... conform cerintelor standardului SR EN 13043... Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si sursa de material pe care il contine... . verificarea rezistentei la inghet-dezghet se va efectua pe loturi de max... .. pentru evitarea amestecarii agregatelor.. 100 2 Granulometrie SR EN 933-1-2 0... .. Metoda de Caracteristica Conditii de calitate crt. incercare Continut de carbonat de 1 ≥ 90% categorie cc90 SR EN 196-2 calciu sita (mm) treceri (%) 2 .. 70 3 Continut de apa max.......

– bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55). 29. marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare autorizate/ acreditate) prin care sa se certifice calitatea materialului. . – mai mare de 25 cm pentru bitumul clasa de penetratie 35/50 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1. . 50/70 sau 70/100. 28. 0256-487402 Pag. se va aditiva cu agenti de adezivitate. bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se vor depozita separat. in conformitate cu specificatiile producatorului de bitum. conform SR EN 14023 si art. Art. – mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratie 35/50. conform SR EN 12697-11. . In etapa initiala de stabilire a amestecului se va utiliza obligatoriu metoda cantitativa descrisa in SR 10969 (cu spectrofotometrul) si se va adopta solutia de ameliorare a adezivitatii atunci cand este cazul (tipul si dozajul de aditiv). 32 din prezentul normativ.Bitumul. 36. respectiv art. – pentru mixturile stabilizate MAS. In caz contrar. Perioada si temperatura de stocare vor fi alese in functie de specificatiile producatorului. . . respectiv specificatiile tehnice de depozitare ale statiilor de mixturi asfaltice. 34.Fiecare lot de material aprovizionat va fi insotit. clasa 4 (penetratie 45/80) sau clasa 5 (penetratie 40/100). astfel incat caracteristicile initiale ale bitumului sa nu sufere modificari pana la momentul prepararii mixturii.(1) Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativ sunt: – bitum clasa de penetratie 35/50. – mai mare de 75 cm pentru bitumul clasa de penetratie 70/100 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1. tel.Lex2014 www. Art. (2) Liantii se selecteaza in functie de penetratie.program-legislativ. – pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile clasa de penetratie 50/70 sau clasa de penetratie 70/100 si bitumurile modificate clasa 4 sau bitumul modificat clasa 5. dar cu penetratie mai mare de 70 (1/10 mm). . pe tipuri de bitum. Art. 30.Fiecare lot de material aprovizionat va fi insotit de declaratia de performanta sau de alte documente (marcaj de conformitate CE si certificat de ETO. Art. 31. de: – declaratia de performanta. sau – declaratia de performanta.Fata de cerintele specificate in SR EN 12591 si SR EN 14023 bitumul trebuie sa prezinte conditia suplimentara de ductilitate la 25°C (determinata conform SR 61): – mai mare de 100 cm pentru bitumul clasa de penetratie 50/70 si 70/100. se utilizeaza bitumurile clasa de penetratie 50/70 sau bitumuri modificate clasa 4. care face parte integranta din prezentul normativ.Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativa descrisa in SR 10969 (cu spectrofotometrul) si/sau prin una dintre metodele calitative. 100 t aprovizionate. Art.ro Art. 32. marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica. indiferent de zona. si anume: – pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile clasa de penetratie 35/50 sau clasa de penetratie 50/70 si bitumurile modificate clasa 3 sau clasa 4. Art. Art. 35.Pentru amorsare se vor utiliza emulsiile bituminoase cationice cu rupere rapida realizate cu bitum sau bitum modificat. 31. . in concordanta cu zonele climatice prevazute in anexa A. Sectiunea a 3-a Lianti Art. . dupa caz.In santier se vor efectua verificari privind granulometria si continutul de apa la fiecare max. 33. 12 / 36 . . – mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratie 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT1. conform SR EN 12591 si art. 32 din prezentul normativ.Bitumul si bitumul modificat cu polimeri trebuie sa prezinte o adezivitate de minimum 80% fata de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectiva.

Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate crt.5 mm ≤ 0. Art. rest pe sita de 0. Mixtura asfaltica stabilizata Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj Filer ETO. polimeri. 38.La aprovizionare se vor efectua verificari ale caracteristicilor bitumului sau bitumului modificat. 43. 58% SR EN 1428 2.Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase Nr. . Pentru emulsiile bituminoase aprovizionate sau fabricate in santier se vor efectua determinarile din tabelul 10 la fiecare 100 t de emulsie. .Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de catre un laborator autorizat/acreditat.Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt cele precizate la cap. 13 / 36 . conform art. Art. 40. .ro conformitate a controlului productiei in fabrica). pentru indeplinirea cerintelor de performanta specificate. lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice“. 33. Art.12. (2) In acest normativ au fost considerate aditivi si produsele (agenti de adezivitate) care se adauga direct in bitum pentru imbunatatirea adezivitatii acestuia la agregate.1. tel. . Criblura 1. se va efectua la fiecare lot de bitum aprovizionat dupa aditivare atunci cand se utilizeaza aditiv pentru imbunatatirea adezivitatii. Caracteristica Conditii de calitate Metoda de incercare crt. conform art. .Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insotit de documente de conformitate potrivit legislatiei de punere pe piata in vigoare. 41. 39.Materialele granulare (agregate naturale si filer) care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuri sunt prezentate in tabelul 11. fie in mixtura asfaltica. Verificarea adezivitatii. la fiecare 500 t de liant aprovizionat. 30. II.5% SR EN 1429 Sectiunea a 4-a Aditivi Art. Capitolul III Proiectarea mixturilor asfaltice.Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice Nr. 37.Pentru atingerea performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor din prezentul normativ se pot utiliza aditivi cu caracteristici declarate evaluati in conformitate cu legislatia in vigoare.program-legislativ. Acesti aditivi pot fi adaugati fie direct in bitum. 1. . Art. pentru a modifica caracteristicile mecanice. 42. Tabelul 10 .Lex2014 www. Omogenitate. aditivul este „un material component care poate fi adaugat in cantitati mici in mixtura asfaltica. Conditii tehnice Sectiunea 1 Compozitia mixturilor asfaltice Art. Tabelul 11 . de exemplu fibre minerale sau organice. Art. Continutul de liant rezidual min. .(1) Conform SR EN 13108-1 paragraful 3. 0256-487402 Pag.

2 BADPS 22. tel. . Beton asfaltic deschis cu pietris sortat Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj Filer Criblura Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 8.4 ABPC ABPC 31. se foloseste nisip natural sau sort 0-4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural cu nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj in proportie variabila. 9…18 8…16 8…15 5…10 3…8 3…12 mm. 45. amestecul total BA 11. 14 / 36 . Beton asfaltic deschis cu criblura Nisip natural sau sort 0-4 natural Filer Pietris concasat Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 6.5 BA 8 BA16 BAPC BADPC 22. (2) Pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos cu pietris sortat.2 BAD 22.ro Criblura 2.125 1. Anrobat bituminos cu pietris concasat Nisip natural sau sort 0-4 natural Filer Pietris sortat Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 10. – tabelului 14 . 44.4 ABPS 31.5 BAPC 8 BAPC 16 11.(1) La mixturile asfaltice destinate stratului de uzura si la mixturile asfaltice deschise destinate stratului de legatura si de baza se foloseste nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj sau amestec de nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj cu nisip natural sau sort 0-4 natural. Mixtura asfaltica poroasa Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj Filer Criblura Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 3.Limitele continutului de agregate naturale si filer din cantitatea totala de agregate sunt conform: – tabelului 12 . – 50% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de legatura si de baza.program-legislativ. Fractiuni de agregate naturale din crt. .pentru mixturile asfaltice stabilizate.4 AB 22. Art.Limitele procentelor de agregate naturale si filer Strat de Strat de uzura Strat de baza legatura Nr.5 Filer si fractiuni din nisipuri sub 0. Anrobat bituminos cu pietris sortat Nisip natural sau sort 0-4 natural Filer Art. Tabelul 12 . nisipul natural sau sortul 0-4 natural este in proportie de maximum: – 25% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de uzura. Beton asfaltic deschis cu pietris concasat Nisip natural sau sort 0-4 natural Filer Pietris sortat Nisip natural sau sort 0-4 natural 7. destinate stratului de baza.4 AB 31. Beton asfaltic cu criblura Nisip natural sau sort 0-4 natural Filer Pietris concasat Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 4.Lex2014 www.4 22. Din amestecul total de nisipuri sau sorturi 0-4. Anrobat bituminos cu criblura Nisip natural sau sort 0-4 natural Filer Pietris concasat Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 9. 0256-487402 Pag.pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzura/rulare si legatura si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de baza. Beton asfaltic cu pietris concasat Nisip natural sau sort 0-4 natural Filer Criblura Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj 5.% ETO. dupa caz.

5 BA 11.2 MAS 16 1.pentru mixturile asfaltice poroase. MAS 11.2 BAD 22.2 90…100 71…81 8 50…65 44…59 4 30…42 25…37 2 20…30 17…25 0.125 …4 mm). 100 90…100 90…100 82…94 16 .063 8…12 9…12 Tabelul 15 .3. .4 ABPS 31.Zona granulometrica a mixturilor asfaltice poroase MAP16* Site cu ochiuri patrate.% 9…13 10…14 1.% 22.4 22.ro 2.063 7…11 5…10 7…11 3…7 2…5 2…7 Art.2 100 90…100 . mm BAPC BADPC 22. 100 90…100 73…90 70…86 72…88 11. . – tabelului 15 . .% Diferenta pana la 100 1.125 9…18 8…16 8…15 5…10 3…8 3…12 0.125 mm.125 9…13 10…14 0.4 ABPC BA 8 BA 16 Marimea ochiului sitei conform SR EN 933-2. – tabelului 14 . Filer si fractiunea (0. Fractiuni de agregate naturale din amestecul total 1.2.1.5 BAPC 8 BAPC 16 11.4 .pentru mixturile asfaltice stabilizate.Zonele granulometrice reprezentand limitele impuse pentru curbele granulometrice ale amestecurilor de agregate naturale si filer sunt conform: – tabelului 13 .Lex2014 www. Strat de uzura Caracteristica crt. 100 31. . - 8 90…100 75…85 61…82 42…61 38…58 54…74 4 56…78 52…66 39…64 28…45 27…43 37…60 2 38…55 35…50 27…48 20…35 19…34 22…47 0. Filer si fractiunea 0. Filer si fractiuni din nisipuri sub 0.125 …4 mm. . 100 16 100 90…100 11. Granulometrie Marimea ochiului sitei treceri.Zona granulometrica a mixturilor asfaltice tip betoane asfaltice si anrobate bituminoase AB 31. . 46. 15 / 36 . mm Treceri.5 .5 45 . % Tabelul 13 .pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzura/rulare si legatura si pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor de baza. Tabelul 14 . .4 . . 100 100 90…100 22. 0256-487402 Pag. tel. % ETO. .% Diferenta pana la 100 Agregate naturale cu dimensiunea peste 4 3. Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm. 22…44 34…48 36…61 55…72 57…73 40…63 mm.Limitele procentuale si zona granulometrica pentru mixturile asfaltice stabilizate Nr.program-legislativ.2 BADPS 22.4 ABPC 31.4 AB 22. .% 58…70 63…75 2.

2 BA 16 5.4 AB 22. respectiv rapoarte de incercare). 49. . In cazul in care din studiul de dozaj rezulta un procent optim de liant in afara limitei din tabelul 16.7 BAPC 16 5.Studiul preliminar pentru stabilirea compozitiei optime a mixturii asfaltice (dozaj) va include rezultatele incercarilor efectuate conform art.4 Legatura (binder) BADPC 22.650 kg/m3. 4.In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi. 51.4 100 16 90…100 2 8…12 0.2 6. – stabilirea dozajului de liant in functie de curba granulometrica aleasa. pentru cinci continuturi diferite de liant. – procentul de participare al fiecarui component in amestecul total. in kg/m3.Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator de catre un laborator de specialitate autorizat/acreditat. Art. 16 / 36 .3 BAPC 8 Uzura (rulare) BA 11. crt.Lex2014 www. Art. Art 50. .4 ABPC 22. 0256-487402 Pag.4 Baza AB 31. Art.5 .7 MAP 16 4 BAD 22.9 BA 8 6. 47.2 6.(1) Valorile minime pentru continutul de liant prezentate in tabelul 16 au in vedere o masa volumica medie a agregatelor de 2.0 ABPC 31. unde d este masa volumica reala (declarata de producator si verificata de laboratorul antreprenorului) a agregatelor.5 Art.650/d.ro 22.0 BAPC 11.Continutul optim de liant Continut de liant min.program-legislativ. Tabelul 16 . inclusiv filerul (media ponderata conform fractiunilor utilizate la compozitie). – validarea dozajului optim pe baza testelor initiale de tip conform tabelului 30 nr. .4 4. 51. 48. .5 ABPS 31. acestia se utilizeaza conform legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator. Studiul de dozaj va cuprinde obligatoriu: – verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator.063 2…4 __________ * Limitele sunt orientative. (2) Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor. tel. 1. . si se determina conform SR EN 1097- 6.0 MAS 16 5. (2) Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare data cand apare ETO. se va urmari respectarea conditiilor din tabelele 18 si 22. tinand cont de valorile precizate in tabelul 16. limitele continutului de bitum se calculeaza prin corectia cu un coeficient a = 2. % in Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice mixtura MAS 11.2 BADPS 22. acesta va putea fi acceptat cu aprobarea proiectantului si a beneficiarului.(1) Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea elaborarii dozajului de fabricatie se va efectua pe baza prevederilor acestui normativ.

80 Mixtura asfaltica 2.0 min.Validarea in productie a mixturii asfaltice in santier se va efectua. (2) Incercarile dinamice. sunt urmatoarele: a) rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclica si incercarea la ornieraj) reprezentata prin: ETO.5. 19 si 20.ro cel putin una dintre situatiile urmatoare: – schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/calitatii liantului. 80 4.. dupa caz.Mixtura asfaltica va fi insotita. Beton asfaltic deschis 5..0 1. 60 poroasa 3.6.6 1.4. metoda A..5. precum si din straturile imbracamintilor gata executate.0 min. (3) Sensibilitatea la apa se va determina conform SR EN 12697-12. 58.4.13 1. si SR EN 12697-23.5.15 1.5..program-legislativ. Sectiunea a 2-a Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice Art. – schimbarea aditivilor.5. conform conditiilor din tabelul 17. Absorbtia de Sensibilitate 60°C. KN curgere... Tipul mixturii crt.. la apa.13 1.0 2.5.Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic si anrobat bituminos si mixtura asfaltica poroasa trebuie sa se incadreze intre limitele din tabelele 17. 2.. precum si din stratul gata executat se va efectua conform SR EN 12697- 27. in functie de strat (stratul de uzura. . Art. Art. – declaratia de performanta..4.(1) Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determina conform SR EN 12697-6 si SR EN 12697-34 si vor respecta conditiile din tabelul 17. Art. Beton asfaltic 6. mm.6.0 1. Art. inclusiv documentele privind dozajele si conformitatea pentru materialele componente care vor respecta cerintele din prezentul normativ. % 1.13 1..Tabelul 17 .0 min. Art.5. care face parte integranta din prezentul normativ. – schimbarea tipului mineralogic al filerului. 57. 52. de: – declaratia de performanta. KN/mm apa.5. prin transpunerea dozajului pe statie si verificarea cerintelor acesteia conform tabelului 30 nr.Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor determina pe corpuri de proba confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime (incercari initiale de tip) si pe probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul executiei. marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica... 17 / 36 . 80 Art... 21 si 22. (2) Absorbtia de apa se va determina conform metodei din anexa B. min.Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe cilindrii Marshall Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall Nr. 18.1 .. 53.. asfaltice Stabilitate la Indice de Raport S/I.(1) Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice. se vor incadra in valorile-limita din tabelele 18. 20. .Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrarilor.. – schimbarea sursei de agregate.. 0256-487402 Pag. min. .. Anrobat bituminos 6. obligatoriu. . marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare autorizate/ acreditate) prin care sa se certifice calitatea materialului.5. . % vol. crt.. care se vor efectua in vederea verificarii caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul normativ.. . 54.Lex2014 www.0.6 1. de legatura si de baza). 5.. 56. 19.2 1. tel.0 1. .5.4. 55.0.

viteza de deformatie la ornieraj. pentru stratul de ETO. dispozitiv mic in aer.0 . determinate prin incercarea la compresiune ciclica triaxiala pe probe cilindrice din mixtura asfaltica. determinata conform SR EN 12697-24. Tabelul 19 . 60°C (ornieraj) 0. c) modulul de rigiditate. b) rezistenta la oboseala.500 Rezistenta la oboseala. 18 / 36 . Volum de goluri la 80 giratii. 2.5 Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic) 20. max. 200 KPa si 10. proba cilindrica solicitata la intindere indirecta: 1. 124 ms. 300 KPa si 10. 1.1.1. Volum de goluri.4. MPa.000 2. 4. determinat pe epruvete confectionate la presa de compactare giratorie. 5. prin incercarea la intindere indirecta pe epruvete cilindrice . se realizeaza pe epruvete confectionate in laborator conform SR EN 12697- 33 sau prelevate prin taiere din stratul realizat (carote). μm/m/ciclu.3 0. conform SR EN 12697-25. 124 ms. 1. 1. max. min.deformatia la 40°C. Tabelul 18 .2.0 2.000 1.% maxim 9.0 .program-legislativ. 0256-487402 Pag.adancimea fagasului. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie 1.000 impulsuri.viteza de deformatie la 40°C. Caracteristici pe placi confectionate in laborator sau pe carote din imbracaminte Rezistenta la deformatii permanente. μm/m.Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzura determinate prin incercari dinamice Mixtura asfaltica Caracteristica pentru stratul de Nr.000 impulsuri.000 30. MPa.anexa E sau prin una dintre celelalte metode precizate de SR EN 12697-24. tel. max. d) volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate.Lex2014 www.Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baza determinate prin incercari dinamice Caracteristica Mixtura asfaltica Nr.000 impulsuri.0 3. metoda B.Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legatura determinate prin incercari dinamice Mixtura asfaltica Caracteristica pentru stratul de Nr. μm/m/ciclu. 400.% din grosimea initiala a probei. . 200 KPa si 10.0 .2.200 4. legatura crt. max.3.5 2. conform SR EN 12697-31. la 120 giratii.viteza de deformatie la 50°C. determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtura asfaltica.000 numar minim de cicluri pana la fisurare la 15°C 2.000 cicluri.0 7. μm/m. 300 KPa si 10.1. .% max. Modulul de rigiditate la 20°C. Modulul de rigiditate la 20°C.0 6.5 10. procedeul B. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie 1. mm/1.000 4. ε6 10– 6.000 1. – viteza de deformatie si adancimea fagasului.3. .000 300.deformatia la 50°C. Clasa tehnica drum I-II III-IV Categorie tehnica strada I II-III 1. Clasa tehnica drum I-II III-IV Categorie tehnica strada I II-III 1.000 30.000 impulsuri.0 Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic) 20. 5. min. minim 150 100 Tabelul 20 . epruvete trapezoidale sau prismatice. 5. determinate prin incercarea de ornieraj. max. conform SR EN 12697-22. Rezistenta la oboseala. conform anexei C la SR EN 12697-26. max. uzura crt.ro – viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice.

Pierdere de material. Volum de goluri. epruvete trapezoidale sau prismatice ε6 10– 6. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie 1.(1) Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confectiona conform specificatiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei. . SR EN 12697-17. maxim 1. max. 62.Lex2014 www.83 3. μm/m/ciclu. minim 150 100 NOTE: 1.4 2. 80 Art.Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt: ETO. Art. Volum de goluri umplut cu bitum. la 120 giratii. Volum de goluri pe cilindri Marshall.000 5.000 30.000 400.3. Caracteristica crt. % maxim 9 10 Rezistenta la deformatii permanente (fluaj dinamic) 20. proba cilindrica solicitata la intindere indirecta: 1.deformatia la 40°C. 12-20 2. % .000 Numar minim de cicluri pana la fisurare la 15°C 2. . 500. % 3. (3) Sensibilitatea la apa se va determina conform SR EN 12697-12. 0256-487402 Pag. . % min.0 . %.Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase Nr. 61.Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate Nr. 0. 2. baza Clasa tehnica drum I-II III-IV Categorie tehnica strada I II-III 1. . Rezistenta la oboseala. La proiectarea structurilor rutiere se utilizeaza valorile modulilor de elasticitate dinamica din reglementarile tehnice in vigoare.000 1. μm/m.000 impulsuri.In cazul in care mixtura pentru stratul de uzura va fi o mixtura poroasa. Modulul de rigiditate la 20°C.600 Rezistenta la oboseala. 200 KPa si 10.4. (2) Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se va determina conform SR EN 12697- 8. min.. % max. Sensibilitate la apa. . MPa. minim 6. metoda A. 124 ms.2.0 3. aceasta va indeplini conditiile din tabelele 18 si 21..2 4.. 60. privind dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide. 1. sunt stabilite ca nivel de performanta minimala pentru mixturile asfaltice analizate in conditii de laborator. Tabelul 21 . % 77. 1.In cazul in care mixtura pentru stratul de uzura va fi o mixtura stabilizata.1. Test Shellenberg.. tel. Tabelul 22 . 19 si 20. (4) Testul Shellenberg se va efectua conform SR EN 1269718.viteza de deformatie la 40°C.000 impulsuri. 59. maxim 2.program-legislativ. 200 KPa si 10. Valorile modulilor de rigiditate determinati in laborator.ro crt. 19 / 36 . aceasta va indeplini conditiile din tabelele 17 si 22. Art. 30 Sectiunea a 3-a Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice Art. precizati in tabelele 18. volumul de goluri se va determina prin metoda densitatilor aparente si maxime. Volum de goluri pe cilindri Marshall. Caracteristica crt. astfel cum sunt precizate in SR EN 12697-8.

Tabelul 24 . Mixtura asfaltica stabilizata 2…6 97 2. 67. . . iar densitatea aparenta se va determina conform SR EN 12697-6. Beton asfaltic 2…5 97 4. vor fi conforme cu valorile din tabelul 23.5 x dimensiunea maxima a granulei de agregat utilizata. Mixtura asfaltica poroasa . – caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase executate. – rezistenta la deformatii permanente. Art. 1.ro – gradul de compactare si absorbtia de apa. 65. Elemente geometrice Art.Rezistenta la deformatii permanente a stratului de uzura executat din mixturi asfaltice se va verifica pe minimum doua carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat.Rezistenta la deformatii permanente pe carote se va determina prin masurarea vitezei de deformatie la ornieraj si adancimii fagasului. Absorbtia de apa Art. netulburate (media a trei determinari). conform SR EN 12697-22. Anrobat bituminos 2…8 97 Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat din mixturi asfaltice Art. – elementele geometrice ale stratului executat. la cel putin doua zile dupa asternere. Nu se admit abateri in minus fata de grosimea prevazuta in proiect pentru fiecare strat. Beton asfaltic deschis 3…8 96 5. Valorile admisibile pentru aceste caracteristici sunt prezentate in tabelul 18. . compactare. Art. .Conditiile de admisibilitate si abaterile-limita locale admise la elementele geometrice sunt cele prevazute in tabelul 24. min.(1) Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mixturii asfaltice compactate in strat si densitatea aparenta determinata pe epruvete Marshall compactate in laborator din aceeasi mixtura asfaltica prelevata de la asternere sau din aceeasi mixtura provenita din carote.Lex2014 www. la temperatura de 60°C.program-legislativ. 70. tel. Art. . 66. Absorbtia de apa. 97 3. NOTA: Densitatea maxima se va determina conform SR EN 12697-5. . 64. 63. Abateri-limita locale admise la ETO. omologate. Art. . 20 / 36 . . Gradul de compactare. % . cuprinse in prezentul normativ.Densitatea aparenta a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de masurare adecvate. cu exceptia mixturilor asfaltice stabilizate pentru care se vor aplica 75 de lovituri pe fiecare parte a epruvetei. 0256-487402 Pag. 69.Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice Nr. (2) Epruvetele Marshall se vor confectiona conform specificatiilor SR EN 12697-30 pentru toate tipurile de mixturi asfaltice abordate in prezentul normativ. vol. Art. Tabelul 23 . 68.La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea in vedere asigurarea unei grosimi minime de 2. % Gradul de Tipul stratului crt.Elementele geometrice si abaterile-limita pentru straturile bituminoase executate Nr.Conditiile tehnice pentru absorbtia de apa si gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaltice.Incercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactarii constau in determinarea densitatii aparente si a absorbtiei de apa pe placute (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm.

inainte de asternerea stratului urmator (superior).strat de baza 22.5 planeitate.0 cm 36 Nu se admit abateri in minus 5. 1.drumuri de clasa tehnica V maxim. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I.296/2017.5 ≤ 2.strat de uzura fata de grosimea prevazuta in 6.drumuri/strazi ________ * Conditiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleaza conform prevederilor pct. iar in cazul . construirea si modernizarea drumurilor.3 din Normele tehnice privind proiectarea.strat de legatura proiect pentru fiecare strat.DN proiectare adoptat . construirea si modernizarea drumurilor.0 sectoarelor cu denivelari mari .0 SR EN 13036-8 _________ * Conditiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleaza conform prevederilor pct.0 ± 1.cu maximum 15 zile inainte de receptia la terminarea lucrarilor si la sfarsitul perioadei de garantie. Planeitatea in profil transversal.0 cm . – strat de legatura si strat baza . prin privind masurarea indicelui de masurarea cu echipamente omologate ≤ 1.drumuri de clasa tehnica I si II ≤ 4. Strat (rulare) baza Reglementari tehnice in vigoare Planeitatea in profil longitudinal. Art.0 ≤ 4. sub dreptarul de 3 m Denivelari admisibile. 2. declivitatea.3 din Normele tehnice privind proiectarea.Lex2014 www.drumuri de clasa tehnica III ≤ 3. conform SR EN 12697- 4.conform STAS 10144/3 .296/2017. 1. . publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Indice de planeitate.drumuri de clasa tehnica I…II ≤ 2. 0256-487402 Pag.0 Masuratorile se vor efectua din 1. cu 4 . Art. 2.0 mm fata de cotele 3 . 8.Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice si conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite sunt conform tabelului 25.sub forma acoperis .program-legislativ.% ± 5.conform STAS 863 . nr. 72. admisibilitate* Metoda de incercare crt. 71. Partea I. . .5 10 in 10 m. ETO.conform STAS 863 . in cazul drumurilor noi. .Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase executate Conditii de Caracteristica Nr. aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.drumuri de clasa tehnica IV…V 3.in curbe si zone aferente profilului adoptat . Tabelul 25 .drumuri de clasa tehnica III ≤ 5.(1) Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice se efectueaza pentru: – strat uzura (rulare) .0 2.0 .panta unica .0 SR EN 13036-7 . 21 / 36 . Elemente geometrice Conditii de admisibilitate* elementele geometrice Grosimea minima a stratului compactat.0 mm fata de cotele . Planeitatea in profil longitudinal. tel.ro crt.0 cm . aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.conform PD 162 maxim profilului proiectat.0 cm 1 .strat de baza 31.5 2 Latimea partii carosabile Profil transversal proiectat ± 20 mm Profilul transversal . mm: ≤ 3. nr. m/km: ≤ 2.autostrazi conditia respectarii pasului de .cazuri speciale Profil longitudinal. Uzura Legatura.4 . 746 din 18 septembrie 2017.in aliniament ± 5. IRI.drumuri de clasa tehnica IV se vor determina punctele de . mm/m ± 1. 746 din 18 septembrie 2017.

uscare. Omogenitate. (3) Controlul productiei in fabrica se va efectua conform cerintelor standardului SR 13108-21. precum si dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu liantul bituminos. in puncte situate la un metru de marginea partii carosabile (pe urma rotii) si la o jumatate de metru de ax (pe urma rotii).10 m intre ele. .program-legislativ..drumuri de clasa tehnica III ≥ 0. Pentru fiecare sector se aleg 5 sectiuni situate la distanta de 5. (3) Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constata abateri de la profilul transversal. MTD . resortare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale. (4) Pentru verificarea rugozitatii se vor determina atat aderenta prin metoda cu pendulul SRT.drumuri de clasa tehnica IV. Capitolul IV Prepararea. (2) Certificarea conformitatii instalatiei privind calitatea fabricatiei si conditiile de securitate se va efectua cu respectarea procedurii PCC 019. 22 / 36 . alegand minimum 3 sectoare reprezentative pe km/drum.6 SR EN 13036-1 .drumuri de clasa tehnica III SR EN 13036-4 ≥ 70 .drumuri de clasa tehnica IV-V Vizual: Aspect fara degradari sub forma de exces 5. .(1) Temperaturile agregatelor naturale. Aspectul suprafetei de bitum. Art. mm ≥ 1.. dozare gravimetrica sau volumetrica a bitumului si filerului. Strat (rulare) baza Aderenta suprafetei – unitati PTV ≥ 80 . transportul si punerea in opera a mixturilor asfaltice Sectiunea 1 Prepararea si transportul mixturilor asfaltice Art.. aparitia fagaselor si se va determina cu echipamente electronice omologate sau metoda sablonului. Verificarea functionarii instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se va efectua in mod periodic de catre personal de specialitate conform unui program de intretinere specificat de producatorul echipamentelor si programului de verificare metrologic a dispozitivelor de masura si control. deschise.V Coeficient de frecare (μGT): ≥ 0.62 ≥ . 0.57 ..Lex2014 www..drumuri de clasa tehnica IV.. cu observatia ca temperaturile maxime se aplica in toate punctele instalatiei de preparare mixturi asfaltice si temperaturile minime se aplica la livrare. admisibilitate* Metoda de incercare crt. 0256-487402 Pag. tel.drumuri de clasa tehnica III 0. Tabelul 26 .(1) Mixturile asfaltice se prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de predozare. zone poroase.2 Metoda volumetrica 4.drumuri de clasa tehnica I…II 4.67 ≥ .V Adancimea medie a macrotexturii. .3. ale bitumului si ale mixturii asfaltice la iesirea din malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului. pentru care se determina rugozitatea. cat si adancimea medie a macrotexturii. fisuri.drumuri de clasa tehnica I…II Incercarea cu pendul (SRT) 4.ro Conditii de Caracteristica Nr.8 . Uzura Legatura. (5) Aderenta suprafetei se determina cu aparatul cu pendul. 73. slefuite (2) Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea indicelui de planeitate IRI. ≥ 75 - .drumuri de clasa tehnica I…II ≥ 0. Determinarea adancimii macrotexturii se va efectua in aceleasi puncte in care s-a aplicat metoda cu pendul. 74.1. conform tabelului 26 (sau conform specificatiilor producatorului). AND 606 .Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice ETO. adancime textura.2. fie prin masurarea denivelarilor sub dreptarul de 3 m.

Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata reincalzirea bitumului. (6) In cazul in care stratul-suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente. se renunta la utilizarea lui. care trebuie sa fie conform proiectului de executie. (2) In cazul stratului-suport din macadam. temperatura trebuie sa fie documentata si declarata pe marcajul reglementat. In cazul in care acest strat nu se protejeaza sau nu se acopera imediat cu stratul urmator se impune curatarea prin periere mecanica si spalare. (5) Dupa curatare se vor verifica cotele stratului-suport.Mixturile asfaltice executate la cald se transporta cu autobasculante adecvate. Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare.ro Mixturi Mixturi Betoane asfaltice asfaltice Bitum Agregate asfaltice Tip bitum stabilizate poroase Mixtura asfaltica la iesirea din malaxor Temperatura. Materialele neaderente. acoperite cu prelate. conform prevederilor din proiectul de executie. aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de executie se realizeaza. in functie de tipul instalatiei. (7) Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixtura ca ETO. . . cu scopul de a evita modificarea caracteristicilor liantului.Durata de malaxare. . 77. . 0256-487402 Pag. . °C 35/50 150-170 140-190 150-190 160-200 150-180 50/70 150-170 140-190 140-180 150-190 140-175 70/100 150-170 140-190 140-180 140-180 140-170 (2) In cazul utilizarii unui bitum modificat.Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile specificate in tabelul 26. trebuie sa fie suficienta pentru realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos. fie prin frezare. 23 / 36 . se va evita contaminarea suprafetei acestuia cu impuritati datorate traficului. conform tabelului 27. dupa caz. (3) In cazul stratului-suport din mixturi asfaltice degradate. 75. 76. fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixtura asfaltica. .Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglata astfel incat in conditiile concrete de transport (distanta si mijloace de transport) si in conditiile climatice la punerea in opera sa fie asigurate temperaturile de asternere si compactare. stratul suport trebuie bine curatat. tel. In acest caz. Art. urmarindu-se ca pierderile de temperatura pe tot timpul transportului sa fie minime. atunci este necesara verificarea penetratiei acestuia.Mixtura asfaltica preparata cu bitum modificat cu polimeri se transporta obligatoriu cu autobasculante cu bena acoperita cu prelata. praful si orice poate afecta legatura dintre stratul-suport si stratul nou-executat trebuie indepartat. Art. reparatiile se realizeaza conform prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare privind prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile bituminoase. imediat dupa incarcare. . (4) Cand stratul-suport este realizat din mixturi asfaltice deschise. Art.Lex2014 www. iar daca este cazul se remediaza si se reprofileaza. Benele mijloacelor de transport vor fi curate si uscate. a unui bitum dur sau a aditivilor pot fi aplicate temperaturi diferite.program-legislativ. in procesul tehnologic. 79.(1) Inainte de asternerea mixturii. Art. 80. Art. Art.Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceleiasi cantitati de bitum. 78. 81. Sectiunea a 2-a Lucrari pregatitoare Pregatirea stratului-suport inainte de punerea in opera a mixturii asfaltice Art. acesta se curata si se matura.

tel.Lex2014 www. . 84. 24 / 36 . (2) In cazul utilizarii aditivilor pentru marirea lucrabilitatii mixturilor asfaltice la temperaturi scazute. Art.ro si stratul superior. Grosimea acestuia va fi determinata in functie de preluarea denivelarilor existente.In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii asfaltice ramase necompactata. inceput sfarsit Bitum rutier 35/50 150 140 140 145 140 135 110 110 100 50/70 70/100 Bitum modificat cu polimeri 25/55 165 160 155 160 155 150 120 120 120 45/80 40/100 ETO. min.(1) Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare. cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13. (3) In functie de natura stratului-suport. Masurarea temperaturii va fi efectuata in masa mixturii.program-legislativ. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu. 83. aceasta va fi indepartata. 86.Pentru mixtura asfaltica stabilizata se vor utiliza temperaturi cu 10° C mai mari decat cele prevazute in tabelul 27. 0256-487402 Pag. . Sectiunea a 3-a Asternerea mixturilor asfaltice Art.(1) Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat. cu repartizatoare-finisoare prevazute cu sistem de nivelare incalzit care asigura o precompactare. . . Tabelul 27 . 87. Art. pe fiecare strat si pe toata lungimea unei benzi programate a se executa in ziua respectiva. 94. in functie de tipul liantului.5 kg/m2. .In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri.(1) La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul-suport si rosturile de lucru.Asternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului-suport si la temperatura exterioara de minimum 10°C. asternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului-suport si la temperatura exterioara de minimum 15°C. in buncarul repartizatorului. temperaturile prevazute in tabelul 27. Art. 85. . Aceasta operatie se va executa in afara zonelor pe care exista sau urmeaza a se asterne mixtura asfaltica. . in grosime constanta. . Art. min. cantitatea de bitum ramasa dupa aplicarea amorsajului trebuie sa fie de 0. Amorsarea Art. cu exceptia lucrarilor in spatii inguste in care repartizatoarele- finisoare nu pot efectua aceasta operatie. pe o suprafata uscata. conform prevederilor art. asternere °C. Art.0.. (2) Amorsarea se realizeaza uniform. pe o suprafata uscata. Capatul benzii intrerupte se va trata ca rost de lucru transversal. 89. (2) Certificarea conformitatii echipamentelor de asternere a mixturilor asfaltice la cald se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022.Lucrarile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dupa uscarea stratului-suport. Art.Temperaturile mixturii asfaltice la asternere si compactare Temperatura mixturii Temperatura mixturii asfaltice la Liant asfaltice la compactare °C.. 88. acestia vor avea la baza specificatii tehnice conform legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoare.3. 82. cu un dispozitiv special care poarte regla cantitatea de liant.

. 94. (2) In plan. . 92. . astfel incat sa rezulte o muchie vie verticala.5.Lex2014 www. la 45°. se taie pe toata grosimea stratului. 90. cu panta de 0. zonele aferente rostului de lucru. Completarea zonei de unire se va efectua prin amorsarea suprafetei. cu alternarea lor. urmata de asternerea si compactarea noii mixturi asfaltice. cand benzile adiacente se executa in aceeasi zi.In buncarul utilajului de asternere trebuie sa existe in permanenta suficienta mixtura.(1) La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice o atentie deosebita se va acorda realizarii rosturilor de lucru. Art. Art.program-legislativ. Art. Art. 91. cu exceptia stratului de uzura (rulare).ro Art.. . tel. (5) Atunci cand exista si strat de baza bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic. care trebuie sa fie foarte regulate si etanse. liniile de decapare se recomanda sa fie in forma de V. (2) In functie de performantele finisorului. viteza la asternere poate fi de 2. (2) La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta. (3) In cazul rostului longitudinal. astfel incat sa se obtina o grosime constanta a acestuia.(1) Legatura transversala dintre un strat rutier nou si un strat rutier existent al drumului se va executa dupa decaparea mixturii din stratul vechi. necesara pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului.Asternerea se va executa pe intreaga latime a caii de rulare. rosturile de lucru ale straturilor se vor executa intretesut. pentru a se evita total intreruperile in timpul executiei stratului si aparitia crapaturilor/fisurilor la suprafata stratului proaspat asternut.. ceea ce impune echiparea repartizatorului-finisor cu grinzi de nivelare si precompactare de lungime corespunzatoare.Grosimea maxima a mixturii asternute printr-o singura trecere nu poate depasi 10 cm. 0256-487402 Pag. .(1) Viteza optima de asternere se va corela cu distanta de transport si cu capacitatea de fabricatie a statiei. pe o lungime variabila in functie de grosimea noului strat.5%. longitudinal si/sau transversal. ETO. taierea nu mai este necesara. 95. . Art. longitudinale si transversale. 25 / 36 . 93. pana la nivelul superior al ambelor straturi (nou si existent).4 m/min. (4) Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzura se vor decala cu minimum 10 cm fata de cele ale stratului de legatura.

Stratul de binder va fi acoperit inainte de sezonul rece. 96.Avand in vedere porozitatea mare a stratului de legatura (binder).ro IMAGINE Fig. pentru evitarea aparitiei unor degradari structurale.Lex2014 www. 0256-487402 Pag. tel. 97. . nefiind lasat neprotejat sub trafic. Art. 26 / 36 . realizat din beton asfaltic deschis. Sectiunea a 4-a ETO.program-legislativ.Stratul de baza va fi acoperit cu straturile imbracamintei bituminoase. acesta nu se va lasa neprotejat. . 1 Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent Art.

prima trecere se va executa cu utilajul de compactare in urcare. 0256-487402 Pag. 102. in special in lungul bordurilor. cu placi vibrante sau cu maiul mecanic.Suprafata stratului se va controla in permanenta. se vor compacta cu compactoare mai mici. 104. in conformitate cu prevederile prezentului normativ.ro Compactarea mixturilor asfaltice Art. in jurul gurilor de scurgere sau al caminelor de vizitare.program-legislativ. (3) Certificarea conformitatii compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC 022.(1) Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care sa asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si fiecare strat in parte. si/sau cu compactoare cu pneuri. .Compactarea mixturilor asfaltice. 103. Capitolul V Controlul calitatii lucrarilor executate ETO.(1) Compactarea se va executa in lungul benzii. primele treceri efectuandu-se in zona rostului dintre benzi. Art. .*) Fig. se va executa un sector de proba si se va determina numarul optim de treceri ale compactoarelor. iar micile denivelari care apar pe suprafata stratului executat din mixturi asfaltice vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea benzii. 98. Compactarea se va executa pe fiecare strat in parte. . (3) Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri. si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele repartizatorului. pentru a evita valurirea stratului executat din mixtura asfaltica. Tabelul 28 .Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut. cu o viteza mai redusa la inceput. numarul minim de treceri recomandat pentru compactoarele uzuale este cel mentionat in tabelul 28. . (2) Sectorul de proba se va realiza inainte de inceperea asternerii stratului in lucrare. 27 / 36 . Art. 101. Art. astfel incat sa se obtina gradul de compactare conform tabelului 23. . Art. tel.Metoda de compactare propusa va fi considerata satisfacatoare daca pe sectorul de proba se obtine gradul de compactare minim mentionat in tabelul 23. 1 este reprodusa in facsimil. utilizand mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productia curenta. in functie de performantele acestora. . apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata.(1) Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut. cu sau fara dispozitive de vibrare. (2) Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu rulouri netede. . Numar minim de treceri Ateliere de compactare A B Tipul stratului Compactor cu pneuri de 160 Compactor cu rulouri Compactor cu rulouri kN netede de 120 kN netede de 120 kN Numar de treceri minime Uzura 10 4 12 Legatura 12 4 14 Baza 12 4 14 Art.Alegerea numarului de treceri optim si a atelierului de compactare are la baza rezultatele incercarilor efectuate pe stratul executat in sectorul de proba de catre un laborator autorizat/acreditat. La compactoarele dotate cu sisteme de masurare a gradului de compactare in timpul lucrului se va tine seama de valorile afisate la postul de comanda. tipul si grosimea straturilor executate. Art. 99. 100.Lex2014 www. (2) Pe sectoarele in rampa. Locurile inaccesibile compactorului.

Sectiunea 1 Controlul calitatii materialelor Art. – modul de executie a rosturilor: zilnic. 3. – temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent. Abaterile compozitiei mixturilor asfaltice fata de amestecul de referinta prestabilit (dozaj) sunt indicate in tabelul 29. atat in etapa initiala. in functie de tipul mixturii asfaltice preparate. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice: – functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau de dozare volumetrica: la inceputul fiecarei zile de lucru. care trebuie sa corespunda compozitiei stabilite prin studiul preliminar de laborator. Tabelul 29 .program-legislativ. . – functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic. astfel: – compozitia mixturii asfaltice. pe probe de mixtura prelevate de la malaxor sau asternere: zilnic. Controlul procesului tehnologic de executie a stratului bituminos: – pregatirea stratului-suport: zilnic.Lex2014 www. – temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi la compactare. de legatura si de baza din mixturi asfaltice se efectueaza in etapele prevazute in sectiunile 1-4.conform SR EN 12697-1) prin extractii. Verificarea calitatii mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un laborator autorizat pe probe de mixtura asfaltica. numar de treceri): zilnic.ro Controlul calitatii lucrarilor de executie a straturilor de uzura. 28 / 36 . tel. – tehnologia de compactare (atelier de compactare. . Sectiunea a 2-a Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice Art. II si art. – temperatura exterioara: zilnic. 4. – temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent.Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice consta in urmatoarele operatii: 1. inainte de adaugarea liantului (sarja alba). 0256-487402 Pag.Abateri fata de dozajul optim ETO. conform cap. conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de cate ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice. Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall si se va raporta la limitele din tabelele 21 si 22. 105. la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv. – caracteristicile fizico-mecanice care trebuie sa se incadreze intre limitele din prezentul normativ (vezi tabelul 30). cu respectarea metodologiei impuse de SR EN 12697-13. cat si pe parcursul executiei. si vor fi acceptate numai acele materiale care satisfac cerintele prevazute in acest normativ. 51. 106. 2. la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv. – compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica . – continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecarei zile de lucru.conform SR EN 12697- 2 si continutul de bitum . din capitolul III.Controlul calitatii materialelor din care se compune mixtura asfaltica se va efectua conform prevederilor prezentului normativ. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice: – temperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent. 5. Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (dozajul de referinta) se va efectua dupa cum urmeaza: – granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor.

Lex2014 www. tel. II.125 ± 1. conform tabelului 22 indiferent de clasa tehnica a drumului La transpunerea pe statia de asfalt a dozajelor proiectate in laborator vor fi prelevate probe idem punctul 1 pe care se vor reface toate incercarile prevazute la pct. de legatura si de baza.ro Abateri admise fata de dozajul optim. in corelare cu SR EN 13108-20. III Incercari initiale de tip (validarea in Toate tipurile de mixturi 1.Tipurile de incercari si frecventa acestora. IV si categoriile tehnice ale strazii I.2 Art. IV si categoriile tehnice ale strazii I.Tipul si frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice Nr. III.5 0. III Mixturile asfaltice stabilizate.0 Bitum ± 0. 106 pct.2 ± 5 Agregate 8 ± 5 Treceri pe sita de: (mm) 4 ± 4 2 ± 3 0. II. II. sunt prezentate in tabelul 30. productie) La transpunerea pe statia de compozitia mixturii asfalt a dozajelor proiectate in conform art. 20 pentru clasele tehnice ale drumului I. 1 Incercari initiale de tip (validarea in din acest tabel.063 ± 1. cu exceptia mixturilor asfaltice stabilizate Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate stratului de uzura. 4 laborator se va verifica si 5 respectarea dozajului de referinta. 4 asfaltica pentru stratul de si 5 uzura. de legatura si de baza ETO.4 ± 5 16 ± 5 11. in functie de tipul de mixtura si clasa tehnica a drumului. compozitia mixturii Toate tipurile de mixtura conform art. conform tabelului 21 indiferent de clasa tehnica a drumului Mixturile asfaltice poroase. II. pentru clasele tehnice ale drumului I. frecventa incercarii si limite de incadrare Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate stratului de conform tabelului 17 uzura. 29 / 36 .program-legislativ. cu exceptia mixturilor conform tabelului 18 poroase. in valoare absoluta 31. laborator) asfaltice destinate stratului de legatura si de baza. . 2. 0256-487402 Pag. Natura controlului/incercarii si Caracteristici verificate Tipul mixturii asfaltice crt. conform conform tabelelor 19 si prevederilor din acest normativ. 107. Tabelul 30 .5 ± 5 22. III. 106 pct.

(400 x 400 mm) sau carote de Φ 200 mm (in suprafata echivalenta cu a placii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor. in cazul strazii I. II si III. 30 / 36 . conform tabelului 24 Toate straturile executate stratului executat Verificarea caracteristicilor 8. conform SR EN 12697-29. in cazul lucrarilor cu suprafata mai mica de 10. conform tabelului 25 Toate straturile executate suprafetei stratului executat Verificari suplimentare in situatii cerute de comisia de receptie 9. 6.Lex2014 www.frecventa: 1 set carote pentru fiecare solicitare Sectiunea a 3-a Controlul calitatii straturilor executate din mixturi asfaltice Art. cu clasele tehnice I. de legatura si de baza. IV .000 m2 conform tabelului 20 Stratul de baza executati.la cererea ETO. .frecventa 1/400 tone mixtura 3. caracteristici fizico- asfaltica fabricata sau 1/700 tone mixtura fabricata in cazul statiilor cu mecanice pe epruvete productivitate mai mare de 80 tone/ora.(1) Verificarea calitatii straturilor se efectueaza prin prelevarea de epruvete.min.min. uzura. astfel: – carote Φ 200 mm pentru determinarea rezistentei la ornieraj. pentru drumurile de 5.000 m2 respectarea art.000 m2.000 m2. 1/lucrare.o verificare pentru fiecare 20. 108.o verificare pentru fiecare 10.program-legislativ.min. II. (beneficiar): conform solicitarii comisiei de receptie . . in cazul Toate tipurile de mixtura drumurilor/strazilor cu mai mult de conform tabelului 18 asfaltica destinate stratului de doua benzi pe sens.o verificare pentru fiecare 10.o verificare pentru fiecare 10.000 m2 Toate tipurile de mixtura 4. 0256-487402 Pag. Verificarea modulului de rigiditate: .000 m2 executati. 1/lucrare.000 m2 Verificarea rezistentei stratului la deformatii permanente pentru stratul executat: . 1/lucrare. .o verificare pentru fiecare 20.ro Toate tipurile de mixturi caracteristici fizico- asfaltice destinate stratului de mecanice pe epruvete uzura. tel. in cazul lucrarilor cu suprafata mai mica de 10. Verificarea elementelor geometrice ale 7. III drumurilor/strazilor cu cel mult doua benzi pe sens. in cazul lucrarilor cu suprafata mai mica de 10. Marshall conform dar cel putin o data pe zi tabelului 17 si volum de Mixturi asfaltice poroase goluri pe cilindri Marshall conform tabelului 22 Verificarea calitatii stratului executat: . in cazul drumurilor/strazilor cu mai mult de doua benzi pe sens.000 m2 executati. 67 si 68 si categoriile tehnice ale executati. a gradului de compactare si absorbtiei de apa. pentru rata de ornieraj uzura. si/sau adancime fagas. precum si . in cazul drumurilor/strazilor cu cel mult doua benzi pe sens. de legatura si de baza . . conform tabelului 23 asfaltica pentru stratul de executati. Verificarea caracteristicilor mixturii Marshall conform cu exceptia mixturilor asfaltice asfaltice prelevate in timpul tabelului 17 stabilizate executiei: conform tabelului 21 Mixturi asfaltice stabilizate . – carote Φ 100 mm sau placi de min.

stratul se reface conform proiectului. 31 / 36 .ro beneficiarului. incheindu-se un proces-verbal in care se va nota. Art. 110. grosimea straturilor prin masurarea cu o rigla gradata. omologate. iar la aprecierea comisiei de receptie. Partea I. – verificarea cotelor profilului longitudinal: se va efectua in axa. Sectiunea a 4-a Verificarea elementelor geometrice Art. beneficiarului si consultantului/dirigintelui de santier din sectoarele cele mai defavorabile.Alte verificari. conform prevederilor STAS 6400. verificarea se va efectua pe probe recoltate pentru verificarea calitatii imbracamintii. Grosimea straturilor. pe placute (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm. aprobat prin Hotararea Guvernului nr.370/2014. in caz de litigiu. 109. stabilite in proiectul tehnic. 272/1994. netulburate. (2) Nu se admit abateri in minus fata de grosimea stratului prevazuta in proiect. beneficiarului si consultantului/dirigintelui de santier. in functie de datele inscrise in rapoartele de incercare intocmite la incercarea probelor din stratul de baza executat.(1) Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei consta in: – verificarea indeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul-suport si fundatie. masurata in laborator. (3) Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 23. Art.Lex2014 www. aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. pe minimum 10% din lungimea traseului. 1. 576 din 1 august 2014. (3) Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de catre delegatii antreprenorului. Capitolul VI Receptia lucrarilor Sectiunea 1 Receptia la terminarea lucrarilor ETO. prin incercari nedistructive sau prin incercari de laborator pe carote. a compozitiei. tel. informativ.program-legislativ. cu ajutorul unui aparat topografic de nivelment sau cu o grinda rulanta de 3 m lungime. conform tabelului 23 si conform tabelului 24. – verificarea grosimii stratului. . efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic executat. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. nr. 112.(1) Verificarea compactarii stratului se efectueaza prin determinarea gradului de compactare in situ.indicativ PCF 002. (2) Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea densitatii aparente si a absorbtiei de apa. . . respectiv in profilul transversal tip. prin maximum doua sondaje pe kilometru. . (2) Epruvetele se preleva in prezenta delegatilor antreprenorului.Controlul pe faze determinante. In situatia in care grosimea proiectata nu este respectata. constau in masurarea grosimii stratului si a compozitiei (granulometrie SR EN 12697-2 si continut de bitum solubil conform SR EN 12697-1). se va inscrie in raportul de incercare. Art. conditie obligatorie pentru promovarea lucrarilor la receptie. 111. privind straturile de mixturi asfaltice realizate se va efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii. conform SR EN 12697-29. la aproximativ 1 m de la marginea partii carosabile. – verificarea profilului transversal: se va efectua cu echipamente adecvate. si conform Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor . 0256-487402 Pag.

Art. 117. 115. 273/1994. (2) Comisia de receptie examineaza lucrarile executate in conformitate cu documentatia tehnica aprobata.In vederea efectuarii receptiei finale. . 118. b) planeitatea suprafetei de rulare . pentru lucrari de intretinere periodica. . .conform tabelului 30. 113. 2. caiet de sarcini.(1) Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza de catre beneficiar conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. se vor prezenta masuratori de planeitate si rugozitate efectuate la sfarsitul perioadei de garantie. Art. precum si constructii noi de drumuri. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. e) rapoarte de incercare pe carote.Lex2014 www. precum si determinari necesare in vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarii. 114. – latimea partii carosabile. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. . 3 la Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Sectiunea a 2-a Receptia finala Art. autostrazi si strazi.Receptia finala se va efectua conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.Antreprenorul are obligatia finalizarii tuturor lucrarilor cuprinse in anexa nr.conform tabelului 25. . proiect de executie.In vederea efectuarii receptiei finale. reabilitare. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. Art. toate eventualele defectiuni vor fi remediate corespunzator de catre antreprenor. c) rugozitate . d) capacitate portanta . prelevate din straturile executate . se vor prezenta masuratori de planeitate. . ANEXA A (normativa) Harta cu zonele climatice ETO. tel. dupa expirarea perioadei de garantie. precum si a remedierii neconformitatilor cuprinse in anexa nr. 0256-487402 Pag. – profil transversal si longitudinal. dupa cum urmeaza: a) verificarea elementelor geometrice . pentru lucrari de ranforsare.conform normativului CD 155.conform tabelului 24: – grosimea. in termenele prevazute in acestea. 32 / 36 .program-legislativ.ro Art. 273/1994.conform tabelului 25.In perioada de garantie. cu modificarile si completarile ulterioare. rugozitate si capacitate portanta efectuate la sfarsitul perioadei de garantie. 116.

program-legislativ. 33 / 36 . 0256-487402 Pag.Lex2014 www. tel.ro ETO.

program-legislativ.. NOTA: Masa constanta se considera cand doua cantariri succesive la interval de minimum 4 ore difera intre ele cu mai putin de 0. ETO.. pompa de vid (trompa de apa). m1 – m2 Epruvetele se scot apoi din apa. Confectionarea epruvetelor se realizeaza conform SR EN 12697-30. astfel ca dupa circa 30 de minute sa se obtina un vid intre 15. dar epruvetele se mentin in continuare in apa la temperatura de 20°C ± 1°C timp de 2 ore la presiune atmosferica. vas de siguranta si tuburi de legatura din cauciuc intre partile componente. se sterg cu o tesatura umeda si se cantaresc in aer (m3) si in apa (m4). c) aparat pentru determinarea absorbtiei de apa. precum si pe placute sau carote prelevate din imbracamintea bituminoasa. Pompa de vid trebuie sa asigure evacuarea aerului in asa fel incat sa se realizeze o presiune scazuta de 15. Vidul se intrerupe dupa 3 ore. Epruvetele din imbracamintea bituminoasa se usuca in aer la temperatura de maximum 20°C pana la masa constanta. Epruvetele astfel pregatite pentru incercare se cantaresc in aer (mu). B2 Modul de lucru Determinarea se efectueaza pe epruvete sub forma de cilindri Marshall confectionate in laborator. b) balanta hidrostatica cu sarcina maxima de 2 kg cu clasa de precizie III. si se exprima in procente din masa sau volumul initial al epruvetei.. dupa care se mentin timp de 1 ora in apa. Diferenta dintre aceste doua cantariri raportata la densitatea apei reprezinta volumul initial al epruvetei: IMAGINE Epruvetele sunt introduse apoi in vasul de absorbtie (exsicatorul de vid) umplut cu apa la temperatura de 20°C ± 1 °C. se sterg cu o tesatura umeda si se cantaresc in aer (mu) si apoi in apa (m2). vacuummetru cu mercur.20 mm Hg dupa circa 30 minute.Lex2014 www.ro IMAGINE ANEXA B (normativa) Determinarea absorbtiei de apa Absorbtia de apa este cantitatea de apa absorbita de golurile accesibile din exterior ale unei epruvete din mixtura asfaltica. la mentinerea in apa sub vid. alcatuit dintr-un vas de absorbtie (exsicator de vid). tel.1%. B1 Aparatura: a) etuva. la temperatura de 20°C ± 1°C. se asaza capacul de etansare si se pune in functiune evacuarea aerului. 0256-487402 Pag.20 mm Hg.. 34 / 36 . se scot din apa.

tel. exprimata in procente.program-legislativ. 35 / 36 . se poate calcula in doua moduri cu urmatoarele relatii de calcul: a) In cazul in care volumul initial (V) al epruvetelor este mai mare ca volumul final (V1): – absorbtia de apa (Am) raportata la masa epruvetei: IMAGINE – absorbtia de apa (Av) raportata la volumul epruvetei: IMAGINE b) In cazul in care volumul final (V1) este mai mare decat volumul initial (V): – absorbtia de apa (Am) raportata la masa epruvetei: IMAGINE – absorbtia de apa (Av) raportata la volumul epruvetei: ETO.ro Diferenta intre aceste doua cantariri raportata la densitatea apei reprezinta volumul final al epruvetelor: IMAGINE B3 Calcul Absorbtia de apa. 0256-487402 Pag.Lex2014 www.

masa epruvetei dupa uscare. 0256-487402 Pag. in grame. in grame. dupa 3 ore in vid si alte 2 ore la presiune atmosferica. m4 . cantarita in apa.masa epruvetei dupa 1 ora de mentinere in apa.Lex2014 www. ρw . Abaterea valorilor individuale fata de medie nu trebuie sa fie mai mare de ± 0.masa epruvetei dupa 3 ore in vid si alte 2 ore la presiune atmosferica. in grame.densitatea apei. in grame.ro IMAGINE in care: mu . in grame. cantarita in aer. in grame pe centimetru cub.program-legislativ. tel. cantarita in apa. m3 . calculata cu formula: IMAGINE unde t este temperatura apei.masa epruvetei dupa 1 ora de mentinere in apa.masa epruvetei. cantarita in aer. ETO. m1 . 36 / 36 . m2 .5% (procente in valoare absoluta). cantarita in aer.