You are on page 1of 4

Operation Management

Operasyon yönetimi (OM), mal ve hizmetlerin yaratılması sürecini yönetmekten sorumlu olan iş fonksiyonudur. Bir
şirketin mal ve hizmetlerini üretmek için gereken tüm kaynakları planlamayı, organize etmeyi, koordine etmeyi ve
kontrol etmeyi içerir. Operasyon yönetimi bir yönetim işlevi olduğu için, malların ve hizmetlerin üretiminde ihtiyaç
duyulan insan, ekipman, teknoloji, bilgi ve diğer tüm kaynakları yönetmeyi içerir. Operasyon yönetimi, her şirketin
merkezi çekirdek işlevidir. Bu, şirketin büyüklüğü, içinde bulunduğu sektör, ister üretim ister hizmet olsun, ister kâr
amaçlı olsun olmasın, doğrudur.
Operasyon yönetiminin hammadde gibi girdilerin mamul mal ve hizmetlere dönüştürülmesi sürecinde dönüşüm
rolünü yerine getirdiğini söylüyoruz. Bu girdiler, çalışanlar, personel ve yöneticiler gibi insan kaynaklarını içerir;
binalar ve ekipman gibi tesis ve süreçler; materyal, teknoloji ve bilgi içerirler. Geleneksel dönüşüm modelinde
çıktılar bir şirketin ürettiği mal ve hizmetlerdir.

Üretimde Hizmet Faaliyetlerinde Farklılıklar
Tüm organizasyonlar genel olarak iki kategoriye ayrılabilir: imalat organizasyonları ve hizmet kuruluşları. Her iki
kategori de OM fonksiyonuna sahip olsa da, bu farklılıklar, üretilmekte olan şeyin doğası farklı olduğu için,
operasyonlar fonksiyonu için benzersiz zorluklar yaratmaktadır. Bu kategoriler arasında iki temel ayrım vardır. İlk
olarak, üretim kuruluşları, müşteri tarafından ihtiyaç duyulmadan önce envanterde depolanabilen fiziksel veya
somut bir ürün üretir. Hizmet kuruluşları ise, zamanın ötesinde üretilemeyen maddi olmayan ürünler üretiyor.
İkincisi, imalat organizasyonlarında müşteriler genellikle üretim süreci ile doğrudan temas kuramazlar. Müşteri
iletişimi distribütörler veya perakendeciler aracılığıyla gerçekleşir.

http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2167438

Üretim mükemmelliğini elde etmek ve sürdürmek için kurumsal bir yaklaşım sunan Üretim Operasyonları Yönetimi
çözümü:

İleri düzeyde doğru planlama, üretim kapasitesi analizi, Süreç içerisinde (WIP), envanter dönüşleri ve standart
teslim süreleri de dahil olmak üzere, üretimin her alanında daha doğru kararlar almak için doğru zamanda doğru
bilgileri sağlamak.

İşlemleri basitleştirmek ve tek bir şirket çapında kayıt sistemi sağlayarak daha fazla işbirliğini mümkün kılmak için
üretimin tüm birbirine bağımlılıklarını yönetme

Operasyonların ve departmanların "silolarını" ortadan kaldıran "hakikatin tek bir versiyonu" sunarak, farklı üretim
süreçlerinde daha sıkı kontrol için senkronize ve koordineli bir bilgi akışını mümkün kılmaktadır.

Verimliliği, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini arttırmak için üreticileri atık, envanter ve döngü sürelerini azaltma
hedeflerini karşılamak üzere güçlendirmek

En düşük toplam maliyet için kurumsal kalite, sürekli iyileştirme ve yasal uyum için gerçek bir temel sağlamak.

http://www.apriso.com/solutions/manufacturing_operations_management.php
İmalatta operasyon yönetimi Üretim firmasının temel rolü, fiziksel hammaddeleri somut ürünlere dönüştürmektir.
Somut bir ürün fiziksel olarak dokunabilen, parasal açıdan değer verilen, görselleştirilen ve ağırlık, uzunluk,
yükseklik, hacim vb.

Tüm kuruluşlar uzun vadeli bir kalkınma için genel hedeflerine ulaşmak için uygun operasyon ve stratejiler yapmak
zorundadırlar. ‘Fit’, işlemi mükemmel kılmak için bir anahtar olarak kabul edilir ve kuruluşun başarıya götürmesine
yol açabilecek üretim ve hizmet tedariki arasındaki temel farklılıkları fark etmesi bir kuruluş için gereklidir. İşletmeyi
küresel olarak yürütmekten sorumlu bir yönetici olarak, stratejik düşünmeyi, mükemmel bir çalışmayı benimsemeli
ve değişen ortamı göz önünde bulundurmalıdır. World Dünya çapında faaliyet gösteren işletmelerde “kutunun
dışında düşünmek” bekleniyor.

Aşşağıda bulunan linkdeki makale OM nin dünyadaki bazı büyük üretim firmalarında kullanımı hakkında bilgiler
paylaşıyor incelemek isteyebilisiniz.
http://ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/viewFile/311/273

Project Managament

Proje yönetimi nedir?
Tanım
Proje yönetimi, proje hedeflerine ulaşmak için süreçlerin, yöntemlerin, bilgi, beceri ve deneyimin uygulanmasıdır.

Genel
Bir proje, çıktılar, çıktılar veya faydalar açısından tanımlanabilecek, planlanmış hedeflere ulaşmak için üstlenilen
benzersiz, geçici bir çabadır. Bir proje, kabul edilen zaman çizelgesi ve bütçe dahilinde, kabul kriterlerine göre
hedeflere ulaşması durumunda genellikle bir başarı olarak kabul edilir.
Proje yönetimini 'yönetimden' ayıran önemli bir faktör, devam eden bir süreç olan yönetimden farklı olarak bu
nihai teslim edilebilir ve sınırlı bir zaman dilimine sahip olmasıdır. Bu nedenle bir proje profesyonelinin çok çeşitli
becerilere ihtiyacı vardır; genellikle teknik beceriler ve kesinlikle insan yönetimi becerileri ve iyi iş bilinci.

Üretimde Proje Yöneticisi Ne Yapar?
Üreticiler, fabrika ve fabrikalardaki çeşitli projeler için bütçeleri, zaman çizelgeleri ve kaynakları belirlemek üzere
proje yöneticilerine bağlıdır. Ayrıca, diğer çalışanları projelere yönlendirir, koçluk yapar ve motive eder, işletmenin
dışarıdan satıcılara ihtiyacı olup olmadığını belirler ve üst yönetim için proje durum raporları yazar.
Proje yönetiminin temel bileşenleri şunlardır:
Bir projenin neden gerekli olduğunu tanımlamak;
proje gereksinimlerini yakalamak, çıktıların kalitesini belirlemek, kaynakları ve zaman çizelgelerini tahmin etmek;
yatırımı haklı çıkarmak için bir iş davası hazırlamak;
kurumsal anlaşma ve finansman sağlama;
proje için bir yönetim planının geliştirilmesi ve uygulanması;
proje teslim ekibini yönlendirmek ve motive etmek;
Projedeki riskleri, sorunları ve değişiklikleri yönetmek;
plana karşı ilerlemenin izlenmesi;
proje bütçesini yönetmek;
paydaşlar ve proje organizasyonu ile iletişimi sürdürmek;
sağlayıcı yönetimi;
Uygun olduğunda projenin kontrollü bir şekilde kapatılması.

Zaman çizelgelemesi, işin ne zaman gerçekleştirileceğini gösteren programları geliştirmek ve sunmak için kullanılan
tekniklerin bir araya getirilmesidir.
Finansman: Gerekli fonlar nasıl alınır ve maliyetler nasıl yönetilir?
Kalite: çıktılar ve yönetim süreçleri için uygunluk nasıl sağlanır?

Proje yönetimini ne zaman kullanıyorsunuz?
Projeler, olağan ticari faaliyetlerden ayrıdır ve insanların belirli proje hedeflerine odaklanmak için bir araya
gelmelerini gerektirmektedir. Sonuç olarak, etkili takım çalışması başarılı projelerin merkezi konumundadır.

Proje yönetimi, belirli hedeflere ulaşmak için ayrı iş paketlerini yönetmekle ilgilidir. Çalışmanın yönetilme şekli çok
çeşitli faktörlere bağlıdır.

Çalışmanın ölçeği, önemi ve karmaşıklığı bariz faktörlerdir: küçük bir ofisi yeniden konumlandırmak ve olimpiyatları
organize etmek birçok temel ilkeyi paylaşır, ancak çok farklı yönetimsel zorluklar sunar.
Hedefler şu şekilde ifade edilebilir:
çıktılar (yeni bir HQ binası gibi);
sonuçlar (personelin birden fazla yerden yeni merkeze taşınması gibi);
faydalar (azaltılmış seyahat ve tesis yönetimi maliyetleri gibi);
Stratejik hedefler (üç yıl içinde kuruluşun hisse fiyatını ikiye katlamak gibi).

Neden proje yönetimini kullanıyoruz?
Proje yönetimi esas olarak, projeyi başlatan kuruluşun yararına bir miktar değişiklik yapacak bir nihai ürün üretmeyi
amaçlamaktadır. Bu son ürünü sunmak için gereken çeşitli görevlerin başlatılması, planlanması ve kontrolüdür.
Resmi yönetim gerektiren projeler şunlardır:
yeni veya değişmiş, somut veya soyut bir şey üretmek;
sonlu zaman dilimi: kesin bir başlangıç ve son;
iş veya ilgili gruplar açısından karmaşık olma olasılığı yüksektir;
değişimin yönetimini gerektirir;
risklerin yönetimini gerektirir.
Etkin proje yönetimine yapılan yatırımın aşağıdaki gibi birtakım faydaları olacaktır:
İstenen sonuca ulaşma olasılığının daha yüksek olması;
Kaynakların verimli ve en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak;
Projenin paydaşlarının farklı ihtiyaçlarını karşılayan

https://www.apm.org.uk/resources/what-is-project-management/
Örnek Olay

Zorluklar:
Proje Yöneticileri aşağıdaki zorlukları ele aldı:
BT projelerini yönetmede resmi bir metodoloji yok
Bilişim projelerini raporlamada resmi bir raporlama yöntemi yok
Kuruluşun çeşitli seviyelerinden ve çeşitli konumlardan farklı girdiler, görüşler, ihtiyaçlar
Proje yönetiminde resmi eğitim programı yok

Sağlanan Çözümler:

Proje Yönetimine Genel Bakış
Projeyi Planlama
Projeyi İzleme ve Kontrol Etme
Proje Kapanışı
Proje Yönetimi Temelleri
Projenin Kapsamını Yönetmek
Projenin Zamanını Yönetme
Proje için Takım Yönetimi
Proje Riskini Yönetmek
Projenin Bütçesini Yönetme
Projenin Kalitesini Yönetme
MS Projesi

şirket başarısı:
Kapsamlı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olun ”Devam Eden Projelerin İncelenmesi”
Kapsam, Çizelge ve Bütçe ile ilgili olarak devam eden tüm projelerin mevcut Durumunu belirleyiniz.
Proje raporlaması için mevcut seviyeyi ve yöntemleri belirle.
Tüm proje çıktılarının ve kilometre taşlarının durumunu tespit edin.
Verimli, resmi bir Proje Raporlama Sisteminin geliştirilmesine yardımcı olun
Proje zaman dilimleri hakkında verimli ve etkili raporlama yapılmasına izin veren bir sistemin uygulanmasına
yardımcı olun.
“Sorun Yönetimi” Sisteminin uygulanmasına yardımcı olun.
Proje sorunlarının ve endişelerin tırmanmasını kolaylaştıran bir sistemin uygulanmasına yardımcı olun
Üzerinde anlaşmaya varılmış performans hedefleri ile ilgili Sürekli Eğitim ve Güçlendirme sağlayın.
Üretim baharat firmasına standartlaştırılmış, özel bir Proje Yönetimi Sürecinin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması
ile destek olun.
Küçük, orta ve büyük projeler için bir prosedür kılavuzu geliştirmeye yardımcı olun.

Yarar:
Müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için Proje Yönetimi alanındaki davranışları değiştirmeye başlar.
Proje Yönetimi Enstitüsü tarafından halihazırda kullanılan Proje Yönetimi modelini anlamak.
Tüm BT ve diğer bazı departmanlarda tutarlı proje yönetimi yapmak için standart bir yol var.
Küçük, orta ve büyük projelerin nasıl yönetileceğine dair net bir gereksiniminiz var.
Bir projeyi kabul etmeden önce iş öncesi planlama yaparak ve riski değerlendirerek, projelere büyük miktarlarda
para biriktirin.

Yukarıda aşağıdaki linten bulduğum bir örnek olayı anlattım detaylı incelemesini aşağıdak linkte görebilirsiniz.:
https://www.projmasters.com/project-management-consulting-services/project-management-case-
studies/manufacturing-case-study/