You are on page 1of 5

SPIS TREŚCI / CONTENTS Nr / No 1/2017

Leszek BARANOWSKI, Komunikaty meteorologiczne dla artylerii prze-
Janusz JASIŃSKI ciwlotniczej
Wojskowa Akademia Techniczna
Meteorological Messages for Anti-Aircraft
Military University of Technology
Artillery
Michał CHILIŃSKI ………………………………………................. 7
Uniwersytet Warszawski
Warsaw’s University
Błażej GADOMSKI
PIT-RADWAR S.A.

Witold JAGIEŁŁO, Specyfika nadzoru bezpieczeństwa środków
Henryk TERENOWSKI bojowych w okresie pokoju i w warunkach
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia wojny hybrydowej
Military Institute of Armament Technology Specificity of Ordnance Safety Supervision in
Times of Peace and Hybrid Warfare …………. 25

Jerzy KOWALEWSKI, Symulator 12,7 mm wkm NSWdo systemu
Wojciech CHROBOT ŚNIEŻNIK
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Simulator of 12.7 Machinegun wkm NSW to
Military Institute of Armament Technology
ŚNIEŻNIK System ..……………………………. 41

Ryszard WOŹNIAK, Stan obecny i tendencje rozwojowe w
Mirosław ZAHOR dziedzinie pistoletów wojskowych i amunicji
Wojskowa Akademia Techniczna pistoletowej
Military University of Technology
Current State and Development Trends
on Military Pistols and Cartridges ..………….. 55

Mariusz MAGIER Analiza parametrów energetycznych
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia przeciwpancernej amunicji podkalibrowej w
Military Institute of Armament Technology aspekcie oczekiwań współczesnego pola walki
Analysis of Energetic Parameters for Antitank
Kinetic Ammunition of Contemporary
Battlefield ……………………………………… 87

Wiesław STĘPNIAK, Oczekiwane cechy konstrukcyjne nowego
Przemysław BADUROWICZ polskiego pistoletu wojskowego
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Expected Design Characteristics of New
Military Institute of Armament Technology
Polish Military Pistol ………………………... 95

Maciej MISZCZAK Przegląd optycznych i termoelektrycznych
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia układów detekcji przemieszczania frontów
Military Institute of Armament Technology spalania w stałych materiałach wybuchowych
An Overview of Optical and Thermoelectrical
Systems Detecting Movement of Combustion
Zones in Solid Explosives ……………………... 117

SPIS TREŚCI / CONTENTS Nr / No 2/2017 Radosław TRĘBIŃSKI.. Badania uszkodzeń kompozytów stosowanych Waldemar ŚWIDERSKI w osobistych osłonach balistycznych metodą Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia termografii w podczerwieni Military Institut Armament of Technology Infrared Thermography Method Used to Investigate Composites Destruction in Personal Ballistic Protections ………………………….. przechwytywania miniaturowych Michał GRĄZKA.. angielskich użytych w bitwie pod Crécy Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia Numerical Analysis of English Bows Used in Adrian NOWAK Battle of Crécy ……………………………….. Paweł PŁATEK. 103 Military Institute of Armament Technology Mieczysław SZLACHTA Polsko .. eksplozji elewacji okiennych i fasad Marcin NITA Research and Classification of Window Elevations Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia and Facades Resistance to Blasting Force …….. 41 Military Institute of Armament Technology Tomasz SATŁAWSKI.1121 . Badania pirostatyczne prochu typu JA-2 Zbigniew LECIEJEWSKI... Marta CZYŻEWSKA. Bartosz FIKUS Wojskowa Akademia Techniczna Military University of Technology Monika PRACHT... Pyrostatic Tests of JA-2 Type Powder …….. 87 Roman JÓŹWIK Energia jądrowa i jej pokojowe wykorzystanie Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Nuclear Energy and its Peaceful Use …………. 7 Zbigniew SURMA.. Wydział Filozoficzno- Historyczny Tomasz MERDA. 25 Michał KACZOROWSKI. Paweł ŻOCHOWSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Grzegorz LEŚNIK.. Badania i klasyfikacja odporności na siłę Piotr KASPRZAK. Badanie możliwości zastosowania metody balis- Wojciech FURMANEK tycznej do samowzmocnienia luf kalibru 35 mm Wojskowa Akademia Techniczna Investigations on Ballistic Method Application Military University of Technology for Self-Strengthening 35 mm Gun Barrels …. Jakub MICHALSKI bezzałogowych statków powietrznych Wojskowa Akademia Techniczna Analysis of Man-Portable Systems Intercepting Military University of Technology Miniature Unmanned Aerial Vehicles ………. 55 Mariusz MAGIER Analiza numeryczna balistyki łuków Politechnika Warszawska. Analiza przenośnych systemów do Łukasz SZMIT.. 69 Uniwersytet Łódzki.ukraińska współpraca wojskowo-tech- Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia niczna Military Institute of Armament Technology Polish-Ukrainian Military-Technical Co-Opera- tion ……………………………………………......

Institute of Mechanics and Polygraphs Adrian NOWAK Uniwersytet Łódzki. 71 Warsaw University of Technology.. Quality and Codification Mariusz MAGIER Analiza parametrów balistycznych XVI-wiecz- Politechnika Warszawska. Faculty of Philosophy & History Tomasz MERDA... 7 OPTIMUM – Tymiński Cezary POCHRYBNIAK.... SPIS TREŚCI / CONTENTS Nr / No 3/2017 Waldemar ŚWIDERSKI... Dariusz TYMIŃSKI Training and Firing ……………………. Zbigniew Igniter for Ignition of Low Vulnerability Gun SURMA... Wojskowa Akademia Techniczna Faculty of Mechatronics and Aerospace at the Military University of Technology Rafał BOGUSZ.. 29 Dariusz ĆWIK Struktura organizacyjna systemu zapewnienia Wojskowa Akademia Techniczna jakości w resorcie obrony narodowej na tle Military University of Technology wybranych rozwiązań międzynarodowych Paweł SWEKLEJ Structure of Defense Sector Quality Assurance Wojskowe Centrum Normalizacji. Andrzej Koncepcja magnetohydrodynamicznego HORODEŃSKI. Paulina Badanie wpływu materiałów wybuchowych MAGNUSZEWSKA. Jakości System in Poland and Abroad ………………… 47 i Kodyfikacji Military Centre for Standardization. Instytut Mechaniki Analysis of Ballistic Characteristics of 16th i Poligrafii Century Arquebuses Used in Battle of Pavia ….. Bogdan FLORCZAK na wybrane właściwości heterogenicznego Instytut Przemysłu Organicznego stałego paliwa rakietowego o zmniejszonej Institute of Organic Industry zawartości HCL w produktach spalania Studies of High Explosives Impact on Reduction of HCL in Heterogeneous Solid Rocket Propellants……………………………………. Wydział Filozoficzno- Historyczny University of Łódź. Jakub MICHALSKI Propellants ……………………………………. Kamil NAMYŚLAK zapłonnika plazmowego do inicjowania zapłonu Narodowe Centrum Badań Jądrowych małowrażliwych materiałów wybuchowych National Nuclear Research Centre Concept of Magneto-hydrodynamic Plasma Zbigniew LECIEJEWSKI. Faculty of Production Engineering. Wydział nego arkebuza użytego w bitwie pod Pawią Inżynierii Produkcji. 17 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa. Paweł HŁOSTA Pasywna tarcza termiczna do prowadzenia Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia szkoleń i strzelań w dzień i w nocy Military Institute of Armament Technology Passive Thermal Target for Day and Night Time Grzegorz POLAK.... Paweł ŻOCHOWSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Military Institute of Armament Technology ..

.Maciej MISZCZAK.. Wybrane zagadnienia z przeglądu amunicji Marcin NESTEROWICZ.. 85 Bogdan KRYSIŃSKI.. 31 Stanisław MILEWSKI.. Bogdan FLORCZAK wybrane właściwości heterogenicznego stałego Instytut Przemysłu Organicznego paliwa rakietowego o zmniejszonej zawartości Institute of Organic Industry HCL w produktach spalania Studies of the Influence of Energetic Additives on Selected Properties of Heterogeneous Solid Rocket Propellant with Low Content of HCL in Combustion Products …………………………....... .... Rafał Badanie wpływu dodatków energetycznych na BOGUSZ..... 107 SPIS TREŚCI / CONTENTS Nr / No 4/2017 Mariusz MAGIER Badania dynamiczne 120 mm naboju z pocis- Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia kiem podkalibrowym typu APFSDS-T drugiej Military Institute of Armament Technology generacji Experimental Tests of The Second Generation 120 mm APFSDS-T Subcalibre Projectile ……....... 15 Anna KOSMACZ-CHODOROWSKA Problemy identyfikacji uzbrojenia i ich rozwią- Instytut Logistyki i Magazynowania zywanie Institute of Logistics and Storing Problems and Solutions on Identification of Weapons ………………………………........... Piotr ZYCH poddanej badaniom przedłużającym OPT Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Ammunition Survey Results at Service Life Cycle Military Institute of Armament Technology Prolongation Tests ……………………………. 71 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Military Institute of Armament Technology ... 55 Informatyki Institute of Ship Armament at the Navy College Tomasz KUCZERSKI.. Zbigniew Model ekstraktora sygnałów dyskretnych LEWANDOWSKI Model of Extractor for Discrete Signals………....... 7 Paulina MAGNUSZEWSKA. Artur CYWIŃSKI Wybrane aspekty eksploatacji 35 mm automa- Akademia Marynarki Wojennej tycznej armaty morskiej Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Some Aspects of Using 35 mm Naval Gun ……............ Materiały i ich zastosowanie do kontrolowanego Sławomir GRYKA rozhermetyzowania amunicji małowrażliwej Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w świetle literatury patentowej Military Institute of Armament Technology Materials and their Applications for Controlled Ventillation of Insensitive Munitions in the Light of Patent Literature …...

. Jarosław Określenie wpływu czasu przechowywania DĘBIŃSKI.Andrzej DŁUGOŁĘCKI.. 91 Mariusz MAGIER. Piotr RULIŃSKI. Tomasz MERDA Zmodyfikowany model balistyki zewnętrznej dla Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia naddźwiękowych pocisków moździerzowych Military Institute of Armament Technology A Modified Model of External Ballistics for Supersonic Mortar Projectiles ……………. funkcjonowania przedsiębiorców w warunkach Military Institute of Armament Technology zagrożenia bezpieczeństwa państwa Legal Regulations for Functioning of Businesses at Conditions Threatening State Security …………. 109 ... Zastosowanie powietrznego drona obserwacyj- Bohdan ZARZYCKI nego do poligonowych badań pocisków moź- Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia dzierzowych Military Institute of Armament Technology Application of Aerial Observation Drone for Testing Mortar Projectiles on the Range …….... Tomasz / eksploatacji na parametry pracy spłonek KWAŚNIAK. Andrzej FARYŃSKI. Łukasz SŁONKIEWICZ pironabojów foteli katapultowych Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Dependence of Pyrotechnical Cartridges Air Force Institute of Technology Primers Characteristics in Catapult Seats on Storing / Service Time ………………………… 79 Maciej MISZCZAK. 97 Dariusz AMPUŁA Wymagania przepisów prawnych dotyczących Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia..