You are on page 1of 32

sgsgdfg

ÎNTOCMIREA DEVIZELOR LOCALE PRIN METODA DE RESURSE
In documentaţia de proiect şi normele de consum de resurse din Indicatoarele de norme de deviz.
Metoda de resurse, dă posibilitate de a determina cu mare exactitate, în orice moment, valoarea
obiectivelor de investiţii pornind de la preţurile curente ale resurselor materiale, energetice şi de
manoperă. Metoda se utilizează pentru lucrările de construcţii, montaj, de instalaţii, de construcţii
speciale şi reparaţii (reparaţii capitale şi curente ale clădirilor, construcţiilor şi instalaţiilor).
Documentaţia tehnico-economică, necesară pentru determinarea costului de execuţie
a lucrărilor, este compusă din:
 Lista cu cantităţile de lucrări;
 Catalogul de preţuri unitare;
 Borderoul de resurse;
 Devizul local;
 Devizul pe obiect;
 Devizul general.
În funcţie de particularităţile unor categorii de lucrări, de specializarea
întreprinderilor de construcţii-montaj, de structura documentaţiei de proiect, listele
cu cantităţile de lucrări se întocmesc aparte:
Pentru clădiri şi construcţii: pentru lucrările de construcţii, lucrările de construcţii speciale, lucrările
tehnico-sanitare interioare, iluminatul electric interior, instalaţiile electrice de forţă, utilajele
tehnologice şi alte tipuri de utilaje, aparatele de măsură şi control şi mijloacele de automatică,
instalaţiile de curenţi slabi (telecomunicaţii, semnalizări etc.), procurarea mobilierului, inventarului şi
pentru alte lucrări;
Pentru lucrări de amenajarea a şantierului: pentru sistematizarea pe verticală, construirea reţelelor
edilitare, căilor şi drumurilor, amenajarea teritoriului, formele arhitectonice mici etc.
În plus, în cadrul listelor cu cantităţile de lucrări se efectuează gruparea categoriilor de lucrări pe
capitole conform cu succesiunea tehnologică şi specificul categoriilor de lucrări:
Lista cu cantităţile de lucrări de construcţii trebuie să cuprindă următoarele capitole: lucrări de
terasamente, fundaţii şi pereţi la subsol, pereţi, schelet, planşee, pereţi despărţitori, pardoseli, acoperiri
şi învelitori, ferestre, uşi, scări şi podeşte, lucrări de finisaj la interior, lucrări de finisaj la exterior,
diferite lucrări (cerdace, straturi de etanşare etc.)
Lista cu cantităţile de lucrări de construcţii speciale: fundaţii pentru utilaje, paturi de fundaţie
speciale, canale şi gropi de descărcare, înzidiri, căptuşeli şi izolaţii, acoperiri chimice de protecţie etc.;
Lista cu cantităţile de lucrări pentru instalaţii sanitare interioare: conducte de apă, canalizare,
încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului etc.;
Pentru categoriile de lucrări incluse în lista cu cantităţile de lucrări se întocmeşte un catalog de preţuri
unitare, pe baza normelor de deviz. Pentru fiecare categorie de lucrări se efectuează evaluarea
resurselor şi însumarea valorilor lor, adică se formează preţurile unitare.
Pentru fiecare obiect de construcţii se întocmeşte un catalog individual de preţuri unitare. După totalul
fiecărui preţ unitar se evidenţiază indicele: “inclusiv: salariul muncitorilor constructori”.
Devizul local este documentul de deviz primar, care se întocmeşte pe categorii de lucrări şi cheltuieli
pentru execuţia acestora, pe baza cantităţilor de lucrări şi preţului unitar pentru fiecare tip de lucrare.
Valoarea stabilită de devizele locale cuprinde:
 cheltuielile directe;
 contribuţiilor la asigurările sociale defalcate din cheltuielile pentru salarizarea muncitorilor
constructori în mărimea stabilită de legislaţia în vigoare;
 cheltuielilor de regie din totalul cheltuielilor directe;
 beneficiului de deviz din totalul cheltuielilor directe şi cheltuielilor de regie.

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data
ME-12-2501-2018-PD

sgsgdfg
Pentru determinarea cheltuielilor directe în preţuri curente se utilizează valoarea resurselor
determinată în felul următor:
a) valoarea 1 h-om – se determină conform CP L.01.02-2000 “Instrucţiuni pentru determinarea
cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii”. Conform instrucţiunilor sus-indicate, valoarea
l h-om se determină pornind de la salariul lunar a unui muncitor constructor dintr-o întreprindere
de antrepriză sau de la salariul acceptat (pus de acord cu beneficiarul) în structura preţului
contractul pentru execuţia unui obiectiv concret având structura corespunzătoare. Determinarea
salariului mediu al muncitorilor se poate face diferenţiat, pe profesii, prevăzute în norme.
La elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz, de licitaţie la comanda investitorului (beneficiarului)
în devizele investitorilor cheltuielile pentru salarizare se recomandă să se determine pornind de la
salariul lunar în ramura “Construcţii”, fixat trimestrial de către Departamentul Statistică şi Sociologie;
b) valoarea l h-ut se determină conform CP L.01.04.2000 “Instrucţiuni privind determinarea
cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor de construcţii”. Conform Instrucţiunilor sus-
indicate valoarea l h-ut. pe tipuri de utilaje se calculează de către întreprinderile de antrepriză,
deţinătoare de tehnică de construcţii, prin calcularea cheltuielilor (pentru carburanţi, lubrifianţi,
piese de schimb, amortismente, salarizarea mecanicilor, deservirea şi reamplasarea utilajelor etc.)
În documentaţia de deviz şi de licitaţie elaborată la comanda investitorului (devizul investitorului)
valoarea l h-ut. pe tipurile de utilaje se adoptă pornind de la informaţia pe care o deţine alcătuitorul
privind preţurile pentru acest tip de cheltuieli. De regulă, acestea sunt preţurile medii pentru l h-ut. de
exploatare pe tipurile de utilaje de construcţii pentru judeţul, localitatea dată în care se execută
construcţia. Pentru întreprinderile de antrepriză care au la bilanţ utilaje de construcţii, se recomandă să
înmagazineze în calculator şi să ţină în stare de lucru borderourile cu datele primare privind valoarea
de funcţionare a utilajelor de construcţii.
c) Valoarea resurselor materiale se determină de la informaţia pe care o deţine alcătuitorul privind
preţurile pentru acest tip de resursă. Pentru întreprinderile de antrepriză acestea sunt datele medii
privind valoarea efectivă materialelor, elementelor şi articolelor (ţinând cont de cheltuielile
pentru transport până la depozitele obiectivului, inclusiv pentru lucrările de încărcare-descărcare
şi de cheltuielile pentru achiziţionare-depozitare suportate de întreprinderea de antrepriză), care
se determină pe baza preţurilor de piaţă şi a tarifelor furnizorilor şi pe baza datelor din evidenţă
contabilă. Cheltuielile de transport pot fi determinate luând în calcul datele efective sau cele
medii pe unitatea de măsură adoptată pentru materialul de transport (pe m3, t, m2 etc.), în procente
din valoarea materialelor, pe l t – km de încărcătură. Cheltuielile de achiziţionare-depozitare se
iau în calcul sub formă de procente-norme din valoarea materialelor şi a cheltuielilor de transport.
Fiecare întreprindere de antrepriză calculează şi aprobă pentru sine o normă individuală de
cheltuieli pentru achiziţionare-depozitare, stabilită pe baza datelor din evidenţa contabilă. În caz
de necesitate normele pot fi revizuite şi reaprobate de regulă, o dată pe an.
În documentaţia de deviz şi de licitaţie elaborată la comanda investitorului valoarea resurselor
materiale se determină pe baza preţurilor de piaţă pentru materiale, articole şi elemente, tarifelor
medii pentru transportul încărcăturilor şi cheltuielile de achiziţionare-depozitare.
Informaţia privind preţurile curente pentru resursele materiale folosite în construcţii poate fi obţinută
de la organele de statistică, din diferite materiale informative publicate de la fabricanţii de materiale şi
de la întreprinderile de antrepriză.
Calcularea cheltuielilor de regie se realizează în baza normelor determinate conform
CP L.01.03-2000 “Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la
determinarea valorii obiectivelor”.
Conform instrucţiunilor sus-indicate, întreprinderile de antrepriză determină normele individuale de
cheltuieli de regie pe baza cheltuielilor efective. Normele individuale de cheltuieli se aprobă de către

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data
ME-12-2501-2018-PD

sgsgdfg
conducerea întreprinderii de construcţii. În caz de necesitate normele de cheltuieli de regie se
revizuiesc şi se reaprobă.
Condiţiile de aplicare a normelor modificate de cheltuieli de regie în decontările pentru lucrările
executate în perioada de execuţie a contractului, se stipulează prin condiţii speciale în contractul de
executare a lucrărilor de construcţii.
În devizele investitorului normativul de cheltuieli de regie se aplică în mărime medie pe ramura
“Construcţii”.
Normativul de beneficiu de deviz se include în devizele locale în modul următor:
a) întreprinderea de antrepriză determină normativul de beneficiu de deviz conform CP L.01.05-2001
“Instrucţiuni pentru determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor libere pentru
producţia de construcţii”. Acest normativ se include în devizele-oferte ale antreprenorului, în
procesul de evaluare a acestora;
b) în devizele investitorului normativul de beneficiu de deviz se include în mărime medie pe ramură;
c) date privind norma medie pe ramură pentru cheltuielile de regie şi beneficiul de deviz se comunică
de către ministerul de profil, la începutul fiecărui an.
Devizul pe obiect cuprinde, în ansamblu, datele generale pe capitole de lucrări,
determinate în devizul local.
În devizul general se include, prin rânduri aparte totalurile pe devizele pe obiecte şi
calculele pe tipuri de cheltuieli.
În devizele generale pentru obiective productive şi obiective locative-civile mijloacele
se repartizează pe următoarele capitole:
1. Pregătirea terenului pentru construirea obiectului.
2. Obiectivul terenului de baza.
3. Obiecte auxiliare şi de deservire.
4. Obiecte energetice.
5. Obiecte de comunicaţii şi transport.
6. Construcţii inginereşti şi reţele exterioare (apă, canalizare, termice, gaze).
7. Amenajarea terenului.
8. Organizarea de şantier.
9. Alte cheltuieli.
10. Întreţinerea direcţiei (supravegherea tehnică) a întreprinderilor în construcţii.
În lucrarea de faţă s-a întocmit un deviz local pentru determinarea costului de
execuţie a LCM.

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data
ME-12-2501-2018-PD

document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .sgsgdfg Formularul 1 Devizul: Lucrari generale de constructii Coala Mod Coala Nr.

cu placaj de 15 m2 103. format 250x120x65 cu m3 22. stilpi. stilpi.92 36 CP53A Placi de planseu si acoperire pentru constructii.24 6 CA02C Beton simplu turnat in egalizari. cu placaj de 15 m2 63. diafragme drepte.88 22 CA04D Beton turnat in placi. m3 35. montate aparent: kg 360 38 CP18B Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse.64 23 IzF50A Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla m2 34.9 TOTAL Lucrari de suprastructura Executarea acoperisului 47 IzF01D1 Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului m2 530. 1. ziduri de sprijin. Denumire lucrari U.M. in buc 90 37 CL17B Confectii metalice diverse. m2 231. grinzi. m3 24. socluri.6652 3 TsC03E1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0. grinzi.86 19 CP53A Placi de planseu si acoperire pentru constructii. stilpi.3304 2 TsC18A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile 100m3 3.1 Simbol norme si Nr.5 m 11.6 40 CP20C Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in m3 9.86 30 CB03E Cofraje din panouri refolosibile.sgsgdfg Lista cu cantitatile de lucrari Nr.58 33 CB03E Cofraje din panouri refolosibile. stilpi.70 100m3 8.28 12 CA04D Beton turnat in placi.64 35 CA04D Beton turnat in placi.75 15 CA05D Beton turnat in ziduri. cu placaj de 15 m2 311. cu placaj de 15 m2 561.38 Coala Mod Coala Nr.23 16 CB03E Cofraje din panouri refolosibile.38 48 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub m2 530. grinzi.5661 26 TsD06A1 Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in 100m3 1.71 5 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta.28 25 TsD02C1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren 100m3 1. preparat cu m3 4.40-0. stilpi. grinzi.24 34 CC02F Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere kg 1079.5519 43 CD58J Zidarie din caramida.47 7 CB03A Cofraje din panouri refolosibile. pante. preparat cu m3 41. cu placaj de 15 m2 76.51 32 CA04D Beton turnat in placi. m2 0. cu placaj de 15 m2 21.08 21 CC02F Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere kg 359.6 28 CC02L Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere kg 1827.35 10 CB03F Cofraje din panouri refolosibile. si m3 112. in buc 30 20 CB03E Cofraje din panouri refolosibile.84 29 CA04D Beton turnat in placi.62 13 CB03D Cofraje din panouri refolosibile.6 8 CC01F Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere kg 842. preparat cu m3 22.68 44 CB16A Schela pentru lucrari de finisaje interioare in m2 1920 45 CB14A Schela metalica tubulara pentru lucrari pe m2 756.44 9 CA03E Beton turnat in fundatii. preparat cu m3 13. cu placaj de 15 m2 101.64 24 IzF04F Strat hidroizolant executat la cald la terase.86 42 CD60C Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu 100m2 3.5661 TOTAL Lucrari de infrastructura Lucrari de suprastructura 27 CB03F Cofraje din panouri refolosibile.17 18 CA04D Beton turnat in placi. pereti.2353 4 TsA02B1 Sapatura manuala de pamint in spatii limitate.8 46 CH02A Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7. m 235 39 CL41A Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier.92 17 CC02L Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere kg 1754. cu placaj de 15 m2 228.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD . preparat cu m3 7. Volum Cod resurse 1 2 3 4 5 Lucrari de infrastructura 1 TsE04A1 Nivelarea terenului natural si a platformelor de 100m2 7.12 14 CC02J Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere kg 1935. sape la m3 16.1. grinzi. preparat cu m3 13. grinzi. stilpi.76 31 CC02L Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere kg 5262. m3 8.2 11 CC02L Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere kg 609.72 41 CD64A Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu m3 275.

acoperisuri si plansee.88 77 CK17F Lambriuri la pereti. executate m2 910. grosime.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .81 73 CF56A Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la m2 857.24 86 CA02A Beton simplu turnat in egalizari. in m2 77.78 87 IzF04B Strat hidroizolant executat la cald la terase. m2 1537.6 55 CE21C Burlane rotunde. cu D=15.89 70 CF50A Tencuieli interioare de 5 mm grosime.49 TOTAL Montarea elementelor de timplarie Lucrari de finisare 64 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si m2 1734 65 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" m2 578 66 IzF54B Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli m2 578 67 CF30A Tencuieli exterioare de 2-3 mm. buc 76 59 CK19A Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe m2 130.9 89 IzF11B Strat termoizolant la terase. executate m2 516.38 51 CE30A Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din m2 530. pante.14 92 CG07C Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: m2 304.32 57 CK21A Usi confectionate din profiluri din aluminiu. pante.81 74 CI07A Placaj din faianta smaltuita.11 75 CI11A Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la m2 61. m2 530. grile si parapete metalice m2 18 TOTAL Lucrari de finisare Executarea pardoselilor 82 TsC53A Compactarea pamintului cu pietris. 100m2 0. executate pe m 1842.05 TOTAL Executarea pardoselilor Formularul 5 Obiect: Lucrari generale de constructii Coala Mod Coala Nr.55 61 CK07B Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau m 105. acoperisuri si plansee.1 62 CK26D Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.39 58 CK33C Broasca aplicata sistem Yalle. executate m2 1927.38 53 CE03A Invelitoare din placi plane bituminoase m2 530.99 72 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos m2 857. m2 2073. m 105.81 60 CK07B Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau m 979.1 63 CM01C Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime. mata sau m2 146.7557 83 TsC54A Strat de fundatie din nisip.38 52 CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub m2 530.38 50 CE27C Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 m2 530.88 69 CF05B Tencuieli interioare de 3 cm grosime. sape la m3 19.74 88 CA02A Beton simplu turnat in egalizari.24 91 CG06A Plinte din lemn de stejar sau fag. driscuite.4 cm.5 78 CN55A Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta m2 516.71 84 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar m2 1257. nesmaltuita. cu D=15 cm.3 81 CN21B Vopsitorii la balustrade. din tabla m 41.76 80 CN19C Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini m2 289.14 93 CG07B Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: m 28.7505 96 CG22E Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in m2 75. m3 1. 100m2 2.75 95 TsC53B Compactarea pamintului cu piatra sparta. executate pe santier in cantitati m2 91.77 71 CF52A Tencuieli interioare de 5 mm grosime.8 68 CF02A Tencuieli interioare de 2 cm grosime.424 94 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv m2 626. din tabla zincata m 64 TOTAL Executarea acoperisului Montarea elementelor de timplarie 56 CK03B Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un m2 103.2 76 CK50B Tavane suspendate executate pe santier din ghips.5 85 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar m2 284.sgsgdfg 49 IzF10F Strat termoizolator la terase.08 90 CG36A Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu m2 284. curatate si m 304.8 79 CN05B Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare m2 2838. m2 42. sape la m3 13.38 54 CE19B Jgheaburi semirotund. m2 530. m3 72.

19 52.12 10.558 4.9 6.5 06 25922700040 686 kPa (7atm).1 14111222017 Piatra sparta m3 1.04 7.158 20 Beton turnat in fundatii.4 85 20101029034 Scînduri de răşinoase m3 0.05 12.0-7.57 52.8 20 71240100107 Dulgher h-om 0.837 7 CB03A m2 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti.4 92 71230100102 Betonist h-om 3.42 65 27.1 76342 Beton marfa clasa C 10/8 B 10 .025 741.003 52.5 mm kg 0.1 52.044 5.0035 3277. 12. avind sub 1.2 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0. presiunea pina la h-ut 0.0005 3166.629 8.125 320 40 53 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 672 2 TsC18A1 100m3 senile de 65-80 CP.66 1.6 9.212 6.1.200 kg h-ut 0.2 00 20102373187 Distantieri buc 0.40-0.043 5.40. 624 3 TsC03E1 100m3 0.6 20 29221400070 Macara h-ut 0.1 320 672 53 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.75 7.95 52.171 6.3 18 22222222229 Material marunt (dulapi de rasinoase) % 1 0 0 6.78 11. Denumire lucrari.65 52.M.4 81 71230200111 Fierar beton h-om 0.2 52 41001262028 Apă m3 0. Compactor 2.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD . pante. mai mare de 8 mm kg 1.57 62. m3 52.15 0.887 5 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta.558 00 273.2 33 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.2 m3/min pe pneuri sau mecanic 150 .633 7.1 29522600035 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 2. neagra.7 00 29522700030 Vibrator de suprafata h-ut 0.70 mc.57 34.942 00 Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 13.373 8.12 18 2.548 6 CA02C m3 la inaltimi pina la 35 m inclusiv.4 50 20 00 Cofraje din panouri refolosibile.70 h-ut 1.5 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.558 4 TsA02B1 m3 limitate.65 0.1 27341138032 Sirma neagra moale d = 2.1 29522600035 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 0.57 5.3 18 93100600199 Muncitor necalificat h-om 0.489 9 CA03E m3 sprijin.7 89 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0. 0.25 6. ziduri de 1040. 55.57 202. socluri.57 2.00 m sau peste 1.5 / M 150 m3 1.6 00 23201873157 Decofrol kg 0.5 95 20101029009 Lemn rotund de rasinoase m3 0.57 49.13 8.99 52.1 93100600199 Muncitor necalificat h-om 1.67 180 120.2 14 14211022005 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.16 7.08 13 1.009 8.85 52.3 25 14211022002 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0. preparat cu 236.3 50 27341138038 Sirma din otel moale.67 760. preparat cu 236.00 m 62.3 21 Beton simplu turnat in egalizari.01 13 0.06 0.09 75 6. sape 1072.05 52. pereti sub cota zero.044 5.1 29522600035 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic.5 40 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.1 19 1.1 19 1.21 238. salariul resurse de masura masura 1 2 3 4 5 6 7 Lucrari de infrastructura Nivelarea terenului natural si a platformelor 40 1 TsE04A1 100m2 de terasamente cu buldozer pe tractor pe 0 1.298 8 CC01F kg ateliere de santier si montate cu diametrul 2.72 180 129. pe unitate Cod unitate de Incl.25 185 46.565 9.565 6. cu motor cu ardere interna si 0 3.1 26511221004 Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 kg 300 1.6 90 Coala Mod Coala Nr.1 27106023000 Otel beton OB 37 diam.786 8.sgsgdfg Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.257 7.57 0. cheltuieli si resurse U. inclusiv impingerea 0 2.025 10.6 5.15 124 142.3 50.4 00 29123400025 Compresor mobil motor ardere interna.3 00 20301229283 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm m2 0.395 6.1 Consum Valoare (Lei) de Total Simbol resurse Pe norme si Nr.95 320 624 01 mc Sapatura manuala de pamint in spatii 62.0 mm m3 0.472 7. D=1 mm kg 0.583 7.57 471 9. cu placaj de 78.9 5.199 7.

9 95 20101029009 Lemn rotund de rasinoase m3 0.018 198.6 20 12 12.01 13 0.25 52.878 12.271 10.10 tf h-ut 0.53 10 CB03F m2 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la 65.77 52. cu placaj de 76. neagra. scoabe) % 1.917 10.57 0. mai mare de 8 mm kg 1.11 20 71240100107 Dulgher h-om 1 52.657 12.537 9.71 0.12 20 71240100107 Dulgher h-om 0.25 13.8 12.001 187.16 13.057 68.057 68.01 13 0.5 0 0 9.188 13.57 10.4 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.8 12.1 28741258812 Saibe uzuale M 10 kg 0.12 18 2.887 9.6 92 71230100102 Betonist h-om 4.sgsgdfg 9.887 12.10 40 29522700031 Vibrator de adincime h-ut 0.4 90 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.271 13.57 23.301 10.11 89 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0. mai mare de 8 mm kg 1.086 10.001 3270.7 85 20101029043 Dulapi de rasinoase m3 0.57 3.05 1.2 00 27341138038 Sirma din otel moale.10 tf h-ut 0.11 00 29221400070 Macara h-ut 0.68 11.11 00 34105200067 Automacara 6 .4 0.66 180 118.2 3.06 0.9 95 23201873157 Decofrol kg 0.1 27106023000 Otel beton OB 37 diam.77 12.57 9.187 00 Beton turnat in placi.2 12 14211022005 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.16 10.3 1.8 20 29522700037 Centrala de beton h-ut 0.57 52.7 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.259 14.71 180 127. neagra.713 10.2 00 27341138038 Sirma din otel moale. D=1 mm kg 0.323 13.8 20 29522700037 Centrala de beton h-ut 0.57 260.5 28 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.9 00 29522600035 Buldozer h-ut 0.1 27106023000 Otel beton OB 37 diam.15 75 11.576 12.001 3270.6 00 20301229283 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm m2 0. cu diametrul barelor peste 3.10 00 23201873157 Decofrol kg 0.18 52.83 3.6 92 71230100102 Betonist h-om 4.05 10.57 215.5 18 22222222229 Material marunt (dulapi de rasinoase.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .6 00 20301229283 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm m2 0.51 9.1 26511221000 Ciment portland P 40 vrac S388 kg 361 1.25 10.3 81 20102373187 Distantieri buc 0.29 19 5.10 89 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0. cuie.78 3.513 13.373 14.3 25 14211022002 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0.463 13.5 18 22222222229 Material marunt (dulapi de rasinoase.71 0.028 10.4 03 28752763115 Scoabe din otel pentru constructii kg 0.001 3277.4 46.6 20 29221400070 Macara h-ut 0.55 0.5 28 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.9 00 29522600035 Buldozer h-ut 0.2 3. grinzi.576 9.472 00 Cofraje din panouri refolosibile.005 37.57 40.02 187.479 13.143 10.45 52.10 40 29522700031 Vibrator de adincime h-ut 0.417 11. cu diametrul barelor peste 3.748 52 Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 14.02 187.977 13 CB03D m2 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si 49.83 3.7 85 20101029043 Dulapi de rasinoase m3 0.4 03 28752763115 Scoabe din otel pentru constructii kg 0.85 52 Cofraje din panouri refolosibile.13 00 34105200067 Automacara 6 .1 52.52 10. preparat 1200.539 10.4 52.05 0.018 198.57 21.6 0.77 0. D=1 mm kg 0.4 3. scoabe) % 3 0 0 12. cuie.8 40 20101029034 Scînduri de răşinoase m3 0.13 11.4 3.005 52.75 13.017 11.3 0.3 81 20102373187 Distantieri buc 0.95 52.06 0.6 20 12 9.7 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.222 12.28 187.025 10.65 3.28 0.018 50 Coala Mod Coala Nr.12 10.008 37.1 28741258812 Saibe uzuale M 10 kg 0. cu placaj de 92.12 00 34105200067 Automacara 6 .39 13.5 40 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.65 3.3 33 28741158250 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0.373 11.165 13.6 0.03 13 0.387 11 CC02L kg ateliere de santier.4 50 71230200111 Fierar beton h-om 0.434 12 CA04D m3 cu centrala de betoane si turnarea cu 283.8 40 20101029034 Scînduri de răşinoase m3 0.2 41 28741158410 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0.4 52.13 14.0015 3166.78 4.65 12.3 0.0-7.11 75 8.028 9.25 187.55 0. stilpi.278 13.10 tf h-ut 0.748 52 Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 13.12 18 2.2 41 28741158410 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0.12 10.03 10.57 13.3 33 28741158250 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0.0 mm m3 0.57 566.04 13 0.66 4.0015 3277.263 11.942 13.35 19 6.77 0.968 14 CC02J kg ateliere de santier.065 52.025 10.

7 25.271 16.65 3.222 15.001 3277.582 15 CA05D m3 drepte.8 40 29522700031 Vibrator de adincime h-ut 0.001 3270.12 29522700040 Malaxor h-ut 0. cuie.9 00 29522600035 Buldozer h-ut 0. cuie.67 760.942 15.15 52.28 187. in zone cu grad de seismicitate 7. grinzi.16 16.4 52.11 00 161001 Automacara.57 49.2 52.12 18 2.02 187.12 10.005 37.576 15.10 89 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.222 18.017 17.731 19.1 27106023000 Otel beton OB 37 diam.065 52.576 18.016 19 0. cu placaj de 76.5 40 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.906 19 CP53A buc constructii.65 3.2 41 28741158410 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0.8 20 29522700037 Centrala de beton h-ut 0.10 40 29221400070 Macara h-ut 0.241 19.3 33 28741158250 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0.472 00 Placi de planseu si acoperire pentru 1796.8 15.7 00 29522600035 Buldozer h-ut 0.3 25 14211022002 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0.13 17.9 01 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.57 0.1 26631021000 Beton clasa C25 m3 1.11 00 29522700031 Vibrator de adincime h-ut 0.6 20 29522700037 Centrala de beton h-ut 0.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .57 566.13 75 9.12 00 34105200067 Automacara 6 .01 13 0.77 15.2 3.1 28741258812 Saibe uzuale M 10 kg 0.57 44. diafragme 1176.95 52.263 17.57 3.417 17. si la diverse constructii speciale.6 00 20301229283 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm m2 0.001 187.4 00 26511221004 Ciment metalurgic M 30 saci kg 18.161 187.0615 52.2 12 14211022005 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.03 36 1.08 19. D=1 mm kg 0.9 95 23201873157 Decofrol kg 0.75 16.06 0.28 0.681 18 CA04D m3 cu centrala de betoane si turnarea cu 283.748 52 Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 14.8 71360800250 Montator h-om 1.4 71230200111 Fierar beton h-om 0.3 1.685 16.43 58.9 00 29221400070 Macara h-ut 0.003 52.6 77 14211022002 Pietris m3 0.68 17.03 10.57 3.28 187.39 16. pereti.6 20 29221400070 Macara h-ut 0.4 3. stilpi.57 94.018 198.314 16.102 14.059 52.4 30.46 15.188 16.887 15.66 180 118. scoabe) % 3 0 0 15.5 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.4 0.57 28.34 19 6.171 19.57 7.026 175 4.4 90 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.025 10. preparat 1145.7 mm m3 0.11 20 71240100107 Dulgher h-om 0.304 18 19.043 180 7.513 16.03 13 0.373 17.158 14.8 40 20101029034 Scînduri de răşinoase m3 0.5 18 22222222229 Material marunt (dulapi de rasinoase. neagra. scoabe) % 3 0 0 18.95 52.83 3.2 00 20101029034 Articole pentru montare kg 0.0-7.8 15. cu diametrul barelor peste 3.187 00 Beton turnat in ziduri.10 20 71230100102 Betonist h-om 0.5 40 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.6 0.55 0.5 28 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.1 0.017 42. 260.10 tf h-ut 0.7 85 20101029043 Dulapi de rasinoase m3 0.4 0.28 15.0 mm m3 0.57 10.387 17 CC02L kg ateliere de santier.657 18.47 0.45 52. mai mare de 8 mm kg 1.1 26511221000 Ciment portland P 40 vrac S388 kg 361 1.6 92 71230100102 Betonist h-om 4 52.65 18.472 15.4 92 71230100102 Betonist h-om 4.018 198.3 98 28731559012 Electrozi pentru sudura kg 0.3 18 22222222229 Material marunt (dulapi de rasinoase.74 19.78 3.057 68.3 1.85 52.887 18.716 00 Coala Mod Coala Nr. 108.626 19.373 19.212 18.886 16.55 19.4 52.187 00 Beton turnat in placi.57 3.3 0.2 3.2 01 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.347 16 CB03E m2 15 mm pentru turnarea betonului in placi si 52.057 68.57 16.6 20 12 00 Cofraje din panouri refolosibile.7 27 41001262028 Apă m3 0.878 18.8 52.6 20 29221400070 Macara h-ut 0.278 16.4 03 28752763115 Scoabe din otel pentru constructii kg 0.005 52.sgsgdfg 14.3 81 20102373187 Distantieri buc 0.57 210.71 180 127.2 00 27341138038 Sirma din otel moale.57 0.71 0.025 741.1 26661228006 Element prefabricat buc 1 1590 1590 19.514 19.165 16. 10 t h-ut 0.6 20 12 18.0-0.4 50 71230200111 Fierar beton h-om 0.7 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.57 23.233 19.35 19 6.57 260.5 03 14211022005 Nisip sortat de riu 0.001 187.

28 187.7 tf.7 85 20101029043 Dulapi de rasinoase m3 0.262 40 Beton turnat in placi.5 13.6 00 20301229283 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm m2 0.015 24.47 320 150.713 27.57 260.78 3. cu placaj de 76.35 19 6.504 24.57 7.1 26631021000 Beton clasa C25 m3 1.75 20. in 3.271 40 Coala Mod Coala Nr.4 92 71230100102 Betonist h-om 4.3 18 22222222229 Material marunt (dulapi de rasinoase.39 20.2 01 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0. executata cu 0 25.301 41 27.148 26 TsD06A1 100m3 umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime.2 28741158410 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0.83 3.84 19 TOTAL Lucrari de infrastructura 0 Lucrari de suprastructura Cofraje din panouri refolosibile.4 03 28752763115 Scoabe din otel pentru constructii kg 0.008 37.25 27.031 730 22.6 00 29221400067 Macara fereastra de 0.165 20.45 52.539 27.308 26. M 75 m3 0.4 25 TsD02C1 100m3 teren categoria I sau II.4 18 93100600199 Muncitor deservire h-om 0.7 8 13.34 3.4 52.001 3270.212 22.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .15 52.38 52.71 0.5 28 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.6 20 29522700037 Centrala de beton h-ut 0.9 00 29221400070 Macara h-ut 0.52 27.15 75 11.8 0.028 27.83 3.5 22 34105400000 Autocamion.95 52.188 20.681 22 CA04D m3 cu centrala de betoane si turnarea cu 283.323 20.95 24.6 105.472 00 Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu 49.7 00 29522600035 Buldozer h-ut 0.sgsgdfg Cofraje din panouri refolosibile.6 24.3 33 28741158250 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0.878 22.1 29522600035 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 0.4 52. cu placaj de 92.57 20.10 89 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.2 00 29522700040 Placa vibratoare.531 01 Strat hidroizolant executat la cald la terase.5 90 71340300122 Izolator hidrofug h-om 0. stilpi.1 26241021011 Mortar gata prefabricat pentru zidarie.278 20.3 0.3 1. 5 t h-ut 0.57 1.868 24 IzF04F m2 acoperisuri sau la fundatii si radiere.1 27106023000 Otel beton OB 37 diam.65 22.222 22.04 13 0.7 03 29522700040 Topitor bitum de 500 l h-ut 0.57 3.53 27 CB03F m2 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la 65.67 760. greut. cuie. 36.85 52.2 36 26531021008 Filer de calcar saci S 539 kg 0.6 0.55 0.685 20.<10 CP h-ut 4.748 52 Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 11.886 20.154 24.6 00 20301229283 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm m2 0. 231.3 80 20521529590 Lemne de foc de rasinoase (deseuri) t 0.977 23.03 13 0.576 22.76 23.10 tf h-ut 0.77 0.57 44.77 0.57 23.12 10.52 6.03 10.05 10. motor ardere int.001 3277.8 40 20101029034 Scînduri de răşinoase m3 0.038 23.12 18 2.05 1.4 03 28752763115 Scoabe din otel pentru constructii kg 0.005 37.5 1.025 741.55 0.057 68.5 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0. scoabe) % 3 0 0 22.5 28 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.57 231.0006 2506 1.002 19 0.356 20 CB03E m2 15 mm pentru turnarea betonului in placi si 52.9 95 23201873157 Decofrol kg 0.63 23.02 187.4 3.1 23203226000 Bitum pt.15 tf) h-ut 0.271 20.9 21.19 24.657 22.=0.7 85 20101029043 Dulapi de rasinoase m3 0.12 00 34105200067 Automacara 6 .455 29 Imprastierea pamintului afinat provenit din 150. preparat 1145.024 52. grinzi.05 0.6 0.977 23.11 20 71240100107 Dulgher h-om 0.3 20 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.2 41 28741158410 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0.13 15 16.308 26.06 52.16 20.018 198.1 28741258812 Saibe uzuale M 10 kg 0.13 75 9.1 28741258812 Saibe uzuale M 10 kg 0.086 27.513 20.4 53 Compactarea cu placa vibratoare a 337.001 15 0.262 21.936 23 IzF50A m2 sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe 19.3 33 28741158250 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0.2 00 71230200111 Fierar beton h-om 0.004 132.57 19. mai mare de 8 mm kg 1.71 0.635 21 CC02F kg ateliere de santier.6 20 12 22.65 3.4 10 20521529589 Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 kg 1.887 22.154 24.1 93100600199 Muncitor necalificat h-om 4. var-ciment. cu diametrul barelor peste 1.2 3.8 40 29522700031 Vibrator de adincime h-ut 0.0015 MN (0.373 21.013 35 0.025 10.2 03 24664773024 Sticlă solubilă kg 0.001 3270. hidroizolatii kg 1.

57 0.005 52.55 0.65 32.57 13.8 40 29522700031 Vibrator de adincime h-ut 0.45 52.10 89 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.57 3.681 32 CA04D m3 cu centrala de betoane si turnarea cu 283.356 33 CB03E m2 15 mm pentru turnarea betonului in placi si 52.2 3.057 68.03 10.187 00 Beton turnat in placi.9 00 29221400070 Macara h-ut 0.9 29221400070 Macara h-ut 0.005 37.4 52.57 52.85 52.95 52.45 0.3 1.56 0.387 28 CC02L kg ateliere de santier.68 31.11 20 71240100107 Dulgher h-om 0.025 10.9 95 23201873157 Decofrol kg 0. neagra.45 52.03 10.4 50 71230200111 Fierar beton h-om 0.212 29. scoabe) % 3 0 0 32.417 31.57 3.sgsgdfg 27.271 30.78 4.681 29 CA04D m3 cu centrala de betoane si turnarea cu 283.57 33.3 1.12 00 34105200067 Automacara 6 .001 3270.6 20 12 29.0015 3277. stilpi.165 33.06 0.95 52.02 187.6 20 29522700037 Centrala de beton h-ut 0.55 0.657 32.2 41 28741158410 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0.75 30.018 198.065 52.5 40 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.278 30.65 3.025 10.83 3.4 03 28752763115 Scoabe din otel pentru constructii kg 0.748 52 Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 14. cu diametrul barelor peste 3. stilpi.263 28.39 30. mai mare de 8 mm kg 1.2 3.4 0.5 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.513 30.03 13 0.12 10.9 95 23201873157 Decofrol kg 0.67 760.187 00 Beton turnat in placi.4 50 71230200111 Fierar beton h-om 0.025 741.143 27.005 37.472 00 Cofraje din panouri refolosibile.2 00 27341138038 Sirma din otel moale.748 52 Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 14.7 00 29522600035 Buldozer h-ut 0.57 44.13 31.1 26631021000 Beton clasa C25 m3 1.02 187.57 7.373 31.57 30.3 33 28741158250 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0.57 260.57 23.576 29.6 0.017 31. preparat 1145.3 18 22222222229 Material marunt (dulapi de rasinoase.28 0.10 tf h-ut 0.6 20 12 00 32.878 29. D=1 mm kg 0.3 81 20102373187 Distantieri buc 0.222 32.886 30. scoabe) % 3 0 0 29.4 03 28752763115 Scoabe din otel pentru constructii kg 0.3 0.576 32.12 18 2.25 52.4 3.373 28.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .513 33.57 260.65 29.1 26631021000 Beton clasa C25 m3 1.35 19 6.188 30. preparat 1145.212 32.01 13 0.001 3277.12 00 34105200067 Automacara 6 . neagra.12 10.005 52.4 3.6 20 29221400070 Macara h-ut 0.7 00 29522600035 Buldozer h-ut 0.5 40 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.3 0.472 00 Cofraje din panouri refolosibile.57 0. D=1 mm kg 0.8 40 20101029034 Scînduri de răşinoase m3 0.188 33.7 85 20101029043 Dulapi de rasinoase m3 0.4 0.657 29.13 75 9.3 81 20102373187 Distantieri buc 0.887 29.917 27.28 187.4 92 71230100102 Betonist h-om 4.017 28.263 31.8 40 29522700031 Vibrator de adincime h-ut 0.8 20101029034 Scînduri de răşinoase m3 0.28 0.16 27.10 tf h-ut 0.165 30.71 0.001 187.1 28741258812 Saibe uzuale M 10 kg 0.6 00 20301229283 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm m2 0.11 20 71240100107 Dulgher h-om 1 52. cu placaj de 76.3 18 22222222229 Material marunt (dulapi de rasinoase. cu diametrul barelor peste 3.323 28 Coala Mod Coala Nr.4 52.5 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.065 52.2 41 28741158410 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0.35 19 6.67 760.65 3.2 00 27341138038 Sirma din otel moale.01 13 0.5 28 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.025 741.387 31 CC02L kg ateliere de santier.10 89 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.78 3.71 0.3 33 28741158250 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0. cuie.6 20 29522700037 Centrala de beton h-ut 0.018 198.314 30.28 187.001 187.417 28. grinzi.12 18 2.57 23. cu placaj de 76.1 27106023000 Otel beton OB 37 diam.1 27106023000 Otel beton OB 37 diam.06 0.2 01 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.13 28.346 30 CB03E m2 15 mm pentru turnarea betonului in placi si 52.878 32.4 92 71230100102 Betonist h-om 4.057 68.2 01 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0. cuie. mai mare de 8 mm kg 1.77 0.68 28.685 30.57 27.887 32. grinzi.1 28741258812 Saibe uzuale M 10 kg 0.15 52.16 30.6 20 29221400070 Macara h-ut 0.222 29.

043 180 7.74 36.4 41 24301261032 Vopsea minium de plumb v. cuie.2 26811260014 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0.2 3.716 00 Confectii metalice diverse.10 89 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.92 0. mai mare de 8 mm kg 1.063 38 CP18B m suprapuse.5 39.7 mm m3 0.57 10.906 36 CP53A buc constructii.626 36.25 135.65 3.7 41 72142400218 Lacatus CM h-om 0.025 741.657 35.878 35.2 00 71230200111 Fierar beton h-om 0.005 36 0.03 13 0.5 94 26511221004 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0.026 175 4.526 37.576 35.12 18 2.271 33.29 00 34.0125 800 10 36.57 67.sgsgdfg 33.4 92 71230100102 Betonist h-om 4. preparat 1145. grinzi.75 33.526 00 Sudarea pe contur a placilor din otel 132.57 3.19 52.017 42.18 37.65 35.57 260.886 20 Zincarea pieselor inglobate in conditii de 102.7 25.731 36.161 187. cu diametrul barelor peste 1.13 29522700040 Malaxor h-ut 0.12 00 34105200067 Automacara 6 .28 187.57 23.7 77 14211022002 Pietris m3 0.241 36.28 52. stilpi.01 52.3 41 72120300227 Sudor h-om 1. in zone cu grad de seismicitate 7.4 30.373 34.008 1.57 0.92 4.8 40 20101029034 Scînduri de răşinoase m3 0.11 20 71230100102 Betonist h-om 0.4 661 71410200133 Zugrav vopsitor h-om 1.82 37.171 36.45 33. 67. 10 t h-ut 0.8 10 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.1 28731559012 Electrozi pentru sudura kg 1.1 27106023000 Otel beton OB 37 diam.1 28112363098 Confectii metalice diverse kg 1 10. scoabe) % 3 0 0 35.15 52.6 20 12 35.02 1.2 3. 108.57 28.39 33. avind grosimea de 8 .11 20 71240100107 Dulgher h-om 0.43 37 CL17B kg balustrada.85 52.608 38.10 mm 78.886 33.3 1.95 52.212 35.001 3270.024 52.2 52.02 187.681 35 CA04D m3 cu centrala de betoane si turnarea cu 283.4 3.13 75 9.284 37. chepenguri.3 18 20101029034 Articole pentru montare kg 0.635 34 CC02F kg ateliere de santier.12 00 161001 Automacara. grile.278 33.43 58.55 36.67 760.57 0.262 34.016 19 0.0-0.78 3.222 35.887 35. opritori de 11.57 0.0615 52.5 00 26511221004 Ciment metalurgic M 30 saci kg 18.9 95 23201873157 Decofrol kg 0.351-3 ntr 90-80 kg 0.2 00 28731559012 Electrozi pentru sudura kg 0.015 37.6 38.4 98 28731559012 Electrozi pentru sudura kg 0.262 40 Beton turnat in placi.5 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.001 3277.05 10 0.01 28.969 Coala Mod Coala Nr.988 37.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .57 7.06 37.57 94.373 36.3 18 22222222229 Material marunt (dulapi de rasinoase.1 1019853 Vopsea pentru zincare la rece (zincare) kg 0.472 00 Placi de planseu si acoperire pentru 1806.16 33.1 26631021000 Beton clasa C25 m3 1.855 38.9 20 72120300227 Sudor h-om 0.5 0.6 03 14211022005 Nisip sortat de riu 0.9 00 29221400070 Macara h-ut 0.5 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.1 26661228006 Element prefabricat buc 1 1590 1590 36.08 36.83 3.7 85 20101029043 Dulapi de rasinoase m3 0.6 20 29522700037 Centrala de beton h-ut 0.35 52.8 52.01 52.45 52.35 36 48.02 3 0.304 36.10 01 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.12 10.04 37.57 44.031 37.2 00 26641021020 Mortar ciment M-100 m3 0.018 198.4 52.748 52 Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 11.9 18 71360800250 Montator h-om 1.4 1.35 19 6.2 01 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.6 02 10101262003 Carbuni de forja (huila) kg 0.514 36.7 39.10 tf h-ut 0.57 70. montate aparent: 22.6 00 20301229283 Panou de cofraj cu placaj de 15 mm m2 0.4 0.352 39 CL41A m2 santier.3 00 40111062027 Energie electrica kw 0.57 1.1 0.057 68.863 39.685 33.8 27 41001262028 Apă m3 0.2 00 40111062027 Energie electrica kw 2.15 52.97 00 38.7 00 29522600035 Buldozer h-ut 0.57 7.3 72 03720107306 Bumbac de şters kg 0.03 36 1.82 10.4 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.025 10.8 40 29522700031 Vibrator de adincime h-ut 0.233 36.29 39.57 9.

sgsgdfg 40 CP20C Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) m3 23.513 44.4 25 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.78 1.1 26511221004 Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 kg 1.57 801.. 204.6 1.534 19 10.0-7.7 50 20101029188 Cherestea.3 021 26521021007 Var hidratat kg 14.57 52. cu goluri sau silicate de dim.7 00 93100600199 Muncitor h-om 1 52.57 3.76 3 44.50 in 9066.10 00 93100600199 Muncitor h-om 28.0 mm S 1667 m3 0.69 31.57 59.28 43.57 36.016 3277.93 52.8 20 29522700037 Betoniera de 250 l cu cadere libera h-ut 0.11 30 29221400070 Macara h-ut 4.5 27106020000 Armatura diametru pina la 8 mm kg 90 8.685 44.83 11.2 16 Schela pentru lucrari de finisaje interioare in 78.6 42.9 00 93100600199 Muncitor h-om 0.12 00 29522700038 Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric h-ut 0.4 37 52 Nisip m3 0.378 41.57 7.36 187.96 3 380.5 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.11 185 760.9 436 392.1 14111222012 Blocuri de calcar (cotilet) m3 0.799 00 Schela metalica tubulara pentru lucrari pe 53.88 42.95 44.525 16 Zidarie din caramida.98 41. 250 x buc 400 3 1200 43. M.37 187.15 52.5 KW h-ut 0.911 43.657 40.097 44 CB16A m2 incaperi pina la 5 m inaltime 44.8 30 29221400070 Macara h-ut 0.1 20101029009 Lemn rotund de rasinoase m3 0.2 40 14211022001 Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm m3 0.3 61 14212022005 Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0. 250 x buc 5040 3 15120 42.004 150 0.981 40 Coala Mod Coala Nr.4 69.444 42.888 41.71 0.81 52.886 44.8 18 71220500134 Zidar h-om 3.898 42.3 0.4 52.736 43.748 42.0003 3270.6 18 71220500134 Zidar h-om 5.78 180 500.1 25 2.2 01 26511221004 120 x 65M-400 Ciment mm kg 510.4 42. cu goluri sau silicate de dim. rasin.129 40.5 42.6 79 28731220007 Piese forjate kg 2.3 022 26521021007 Var hidratat kg 126.2 40.28 44.3 1.57 49.10 30 29221400070 Macara h-ut 0.1 20101029043 Dulapi de rasinoase m3 0.165 33 44.55 0.9 18 71220500134 Zidar h-om 143.6 11.15 13 1.7 52.3 13.756 40.5 3.4 37 52 Nisip m3 0.6 03 28752763115 Scoabe din otel pentru constructii kg 0.5 4.7 04 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.90-1.04 723.03 41.2 75 26401123025 Caramizi ceramice pline.98 1.5 16 Zidarie ordinara din blocuri de calcar 800.3 14 4.0042 180 0.05 52.54 52.78 52.323 42 CD60C 100m2 mm cu prepararea mortarului M .464 43.448 44.57 43.9 002 29522700037 Vibrator de interior pentru beton 0.9 00 29522700038 Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric h-ut 0.028 40.57 7545.428 45.013 19 19. calitatea IV m3 0.8 04 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 1. rasin.6 022 20101029188 Cherestea.66 6.01 3 30.5 18 27341138031 Sirma neagra moale d = 1. calitatea IV m3 0.524 44.05 10.002 3166.4 67.152 19 2.10 20 71240100107 Dulgher h-om 0.1 12 1.8 07 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.0595 52.25 mm kg 0.5 26511221004 Ciment M-400 kg 31.26 52.146 43.6 40.11 00 29522700038 Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric h-ut 0.4 37 52 Nisip m3 2.3 01 26521021007 120 x 65 mm Var hidratat kg 10.306 43.57 1520.15 52.47 0.2 01 26511221004 120 x 65M-300 Ciment mm kg 38.5 28741158250 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0.109 40.439 45 CB14A m2 suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 39.63 52.08 52.57 21.2 44.4 41.629 40.7 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.25 0.9 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.0035 3270.338 41.3 40 28741258812 Saibe uzuale M 10 kg 0.35 42.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .019 40. 250 x buc 3 3 9 41.44 1.247 42.2 00 20101029043 Dulapi de rasinoase m3 0.57 2.1 26401123025 Caramizi ceramice pline.16 1.3 37.57 171.119 41. cu goluri sau silicate de dim.3 180 54 43.642 42..124 16 Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 27499.1 26401123025 Caramizi ceramice pline.002 64.85 42.257 41 CD64A m3 (cotilet) cu prepararea mortarului M-25.83 0. format 250x120x65 cu 1763.487 42.0005 3277.307 43 CD58J m3 prepararea mortarului M-25 in conditii de 323.639 41.57 270.211 180 37.361 41.6 42 71230300125 Montator P.4 41 28741158410 Piulite uzuale patrate M 10 buc 0.497 41.333 44.7 28 27341138032 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 0.001 19 0.57 33.B h-om 0.

015 19 0.01 35 0.0003 3277.981 46 CH02A m Bc7.039 45.003 5 0.39 3.2 20101029034 Scînduri de răşinoase m3 0. a barierei contra 2.48 3 1.44 21. cu contur regulat.3 47 14212022005 Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0.025 57.6 90 71340300122 Izolator hidrofug h-om 0.05 52. acoperisuri si 116.57 0.2 52.5 t h-ut 4.35 29 Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 137.2 62.537 50 CE27C m2 1-4 pante.5 11.15 15 17.1 26821326004 Folie suplimentara polimerica m2 1.2 00 71340300122 Izolator hidrofug h-om 0.57 26.01 5 0.0005 2506 1.03 252.57 10.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .117 47.82 2.5 2.48 46.10 74 26531021008 Ipsos pentru construcții tip A kg 0.143 48.65 1.5 52.0-7.43 45.16 95 26701122033 Trepte de granit de 4 cm grosime m 1.7 00 29221400067 Macara fereastra de 0.3 00 29221400067 Macara fereastra de 0.8 29522700040 Topitor bitum de 500 l h-ut 0.4 25 14211022005 Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0.532 46.15 tf) h-ut 0.102 46.57 2.039 46.4 48.58 46.019 180 3.016 261.232 48 CE17A m2 montat sub stratul de invelitoare de tigla.428 45.1 26511221004 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 11.77 0 50.0015 MN (0.0 mm m3 0.81 49.3 80 23203226000 Bitum pt.09 46.15 tf) h-ut 0.182 46.314 3.1 52.4 00 20101029009 Lemn rotund de rasinoase m3 0 3166.906 46.227 50.09 52.983 45.278 46.24 49.285 46.57 17.2 52.57 2.4 48 20521529590 Lemne de foc de rasinoase (deseuri) t 0.7 95 26811160013 PIATRA DE FRECAT kg 0.684 46.42 0. G=13.05 52.76 00 Coala Mod Coala Nr.6 46.1 20102129134 Grinzi de rasinoase m3 0 3166.57 39.28 13 3.441 46.24 41.78 3.3 40 20101029069 Rigle de rasinoase m3 0 3277.7 00 28112300076 Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp.42 46.1 24133170000 Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta kg 0.6 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.629 47.83 0 50.253 49.0015 MN (0.5 12 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.025 1.7 28 28741158500 Buloane M 20 buc 4 5.25 48.2 70 26531021008 Filer de calcar saci S 539 kg 0. din placi din vata minerala tip G 80 4.78 0 50.78 0.6 00 71240100107 Dulgher h-om 0.8 17 26811260014 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 0.57 4.75 52.5 1.2 65 28752763120 Шпильки (fise) buc 12 5.5 00 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.285 46.57 268.66 0 50.731 49.4 4.629 47.53 8 12.001 3277.2 129.0001 4300 0.sgsgdfg 45.02 180 3.6 00 28752763115 Scoabe din otel pentru constructii kg 0 10.12 259.4 91 71340300122 Izolator hidrofug h-om 0.18 00 71230100102 Betonist h-om 0.2 20 20101029043 Dulapi de rasinoase m3 0 3270.15 29 24151073000 Acid azotic tehnic kg 0.25 06 Trepte exterioare de beton simplu clasda 745.96 46.05 00 Strat termoizolator la terase.977 46.5 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 kg 1.0001 3277.002 03 Strat suplimentar polimeric tip ondutiss 95. executate pe 76.629 48.015 03 49.004 25.03 126.11 30 24621061099 Aracet dp 50 mich NI 1345-64 kg 0.514 20 TOTAL Lucrari de suprastructura 0 Executarea acoperisului Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea 5.4 00 20201429254 PFL dur de 6 mm m3 0.215 12 2.6 18 20101029034 Scînduri de răşinoase m3 0.5 turnat pe loc.5 10 20521529589 Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 kg 1 15 15 49.1 26821626113 Placi vata minerala termoiz. 13.24 2 0.14 70 23201662007 Parchetin l 0.328 45.514 48. cladiri m2 1. pe fundatii sau placi de 304.20 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.2 02 14211022001 Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm m3 0.498 49 IzF10F m2 plansee.9 721 23203226003 Citom kg 0.17 00 26701122038 Contratrepte de granit de 4 cm grosime m 1.01 81 81.747 47 IzF01D1 m2 stratului de difuzie.099 49.107 46.19 00 71320300126 Mozaicar h-om 5.0-3.986 46.3 10.5 13 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.78 0.003 13 0.12 25 24621061103 Intirzietor de priza (clei de oase) kg 0.44 46.64 50.45 1.66 0 50.5 9.13 76 26511221002 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 kg 0.731 49.57 10.3 001 22222222229 MATERIAL MARUNT % 3 0 0 48.102 24.3 95 20101029190 Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela m3 0.0003 5 0.0 mm S 1667 m3 0.01 9.03 0.

57 2.56 51.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .6 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.1 20101029034 Scînduri de răşinoase m3 0 3277.914 56.2 52. carbuni etc) % 3 0 0 54.386 56 CK03B m2 canat.1 27104036425 Tabla zincata 0.25 50.57 18.11 18.57 11.1 20301129300 Usi interioare si exterioare din lemn m2 1 1917.57 31.3 82 27441259047 Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G kg 0.827 50.3 30 28752763112 Cirlige din otel zn pentru jgheaburi buc 1.35 52.) % 2 0 0 55.14 11 23.17 479.2 98 28752763119 Bratara zincata pentru burlane buc 0.5 mm grosime executate pe 56.35 204.5 92 71340300122 frontonului.55 2.5 0.597 54.25 10 2.776 55.96 53.2 52.01 5 0.15 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.sgsgdfg 50.5 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.62 55.695 54.57 10.4 50.5 11 16.2 52.4 50 22222222229 Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. din tabla 116.218 51 CE30A m2 din tigla.262 55.799 54. armate cu m2 2.095 50.095 13 1.57 3.7 53.671 55 CE21C m zincata de 0.685 54.1 27104036425 Tabla zincata 0.06 5 0. cu D=15 cm.96 54.3 00 26821326004 Folie PVC sau polietilena m2 1.10 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.5 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.012 5 0.12 8 8.06 00 TOTAL Executarea acoperisului 0 Montarea elementelor de timplarie Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un 2010.219 54 CE19B m zincata de 0.12 79 28741258812 Saibe uzuale plate M 12 kg 0.11 61 28741158404 Piulita M12 buc 6.05 00 Burlane rotunde.1 26821326004 Folie suplimentara polimerica m2 1.15 55 8.542 53.57 57.886 54.35 50.57 36.8 92 72130500131 Tinichigiu h-om 0.4 701 22222222229 Material marunt (apa tare..25 00 Jgheaburi semirotund.648 54.915 50.9 01 28741258812 Saiba plata M 20 kg 0.7 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0. placi tip eternit etc.245 11 2.05 312.4 91 71340300122 Izolator hidrofug h-om 0.2 62.07 52. Izolator strat de pasta la dolii. pe toc si usi pentru balcon.688 53 CE03A m2 inlocuitoare de tigla (sistem bardoline 42.056 00 Coala Mod Coala Nr.15 00 Strat suplimentar polimeric tip ondutiss 95.96 15.11 270 29.57 10. inclusiv 86.15 15 17.14 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.68 51.91 5.056 53.5 28 71220500134 Zidar h-om 0.6 39.4 cm.2 00 28752763125 fibra de sticla Accesorii pentru prinderi mecanice kg 0.143 52.502 55.07 166 11.7 52.12 13 1.01 5 0.17 55 9.235 56.77 1917. etc.8 52.7 701 22222222229 Material marunt (apa tare.4 52. cu D=15.232 52 CE17A m2 montat sub stratul de invelitoare de tigla.6 38 27441259047 Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G kg 0.29 2. % 5 0 0 53.55 52.5 63 27441373112 Cositor aliaj kg 0.03 5 0.828 51.5 0.3 00 26821326009 Carton bitumat tip CA 400 m2 0.514 52.514 53. protej. din tabla 159.78 0 51.15 52.54 55.8 53. etc.77 56.4 33 26821626058 Vata minerala tip I kg 0.1 24162026021 Placi plane bituminoase inlocuietoare de tigla. carbuni.57 10.225 52.2 65 28752763120 Шпильки (fise) buc 12 5.5 x 800 x 2000 mm kg 2.05 52.5 63.6 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.2 00 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.6 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.57 28.8 28741158406 Piulita M20 buc 4 2 8 50.25 52.10 29 28741158025 Surub M 12 buc 6.741 56.13 65 71240100107 Dulgher h-om 1.7 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.5 92 72130500131 Tinichigiu h-om 0.88 52.3 00 Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor 17.23 11.5 mm grosime executate pe 44.) hidrofug h-om 0.5 54. 13.2 98 27106020000 Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm kg 0.05 5 0.5 42.3 00 71240100107 Dulgher h-om 0.4 31 27104037029 Banda din otel zincata de 30 x 3 mm kg 0.17 23.629 52.6 52.75 54.2 95 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.57 7.9 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0. din scinduri 15.3 001 22222222229 MATERIAL MARUNT % 3 0 0 52.6 00 74220100601 Timplar h-om 0.5 x 800 x 2000 mm kg 1.041 56.514 20 55.57 42.57 46.1 52.63 4.4 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.05 00 Invelitoare din placi plane bituminoase 586.06 166 9.508 51.5 56.

5 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.57 52.2 57.4 721 74220100601 Timplar h-om 0.78 57.219 00 Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe 2280.85 52.716 60 CK07B m usi sau ferestre.44 2.09 52.44 2.37 59.42 52.206 00 TOTAL Montarea elementelor de timplarie 0 Lucrari de finisare 5.5 1932.2 59.3 00 26811260014 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 0.966 61.716 61 CK07B m usi sau ferestre.629 56.2 00 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.7 0.05 57.277 Coala Mod Coala Nr.76 57.425 58.352 57 CK21A m2 inclusiv armaturile si accesoriile necesare 49.2 50 28741158291 armaturile Suruburi cusicap accesoriile necesare inecat crestat 6 x 30 mm buc 4 0.44 1.015 13.9 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.3 26 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.1 20301129381 Ferestre din aluminiu m2 1 2145 2145 59.02 5 0.05 00 Pervazuri sau baghete din lemn montate la 64.4 721 74220100601 Timplar h-om 0.05 00 Pervazuri montate la ferestre sau usi din 65.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .247 18 4.2 37 28741158291 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 6 0.015 13 0.3 26 24165661015 Spuma de poliuretan kg 0.1 00 205.195 60.57 44.5 00 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.56 67.257 62.sgsgdfg 56.015 58 CK33C Broasca aplicata sistem Yalle.15 2 0. montate 49.57 4.4 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.351-1 ntr 6149-69 kg 0.57 44.92 57.3 26 74220100601 Timplar h-om 0.206 60.1 26111125003 Geam tras simplu m2 1.1 00 Pervazuri sau baghete din lemn montate la 64.57 2.57 4.08 52.175 18 3.257 59.5 57. kg 0.5 00 26811260014 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 0.56 47.15 57.8 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.1 87 95.8 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.6 2 1.4 00 71350100114 Geamgiu h-om 0.05 57.44 2.3 00 26811260014 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 0.08 52. 5.92 1.11 62.1 52.5 26 26811260014 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 0.57 13.195 61.6 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.53 0.6 721 40111062027 Energie electrica kw 1 1.7 63.5 40 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.05 00 Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime. buc 131.95 70.5 00 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.015 13 0.57 5.1 20102129460 Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre m 1.1 28121063060 Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv m2 1 1932.57 4.206 60.64 58.9 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.08 52.57 127.8 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.3 72 24302261016 Chit siliconic kg 0.526 20 62.4 20 74220100601 Timplar h-om 2. 4.3 60.01 52.2 27 28741158291 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 6 0.6 2 1. in 148.7 3 2.01 5 0.257 57.1 27431235490 Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi m 1 57.57 0.2 00 28731458870 Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii kg 0.1 28631463102 Broasca Yalle buc 1 70.731 62.02 5 0.01 5 0.503 59 CK19A m2 canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 57.11 57.1 52.942 57.57 59.1 63.11 59.85 52.685 57.5 95. 2038.7 41 72142100268 Montator constructii metalice h-om 1 52.6 721 40111062027 Energie electrica kw 1 1.015 23.143 56.57 5.15 2 0.1 52.64 59.7 41 72142100268 Montator constructii metalice h-om 0.2 00 24302261013 Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.92 59.02 5 0.4 00 28741158291 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 6 0.05 52.353 63.966 60.57 5.2 00 24165661015 Spuma de poliuretan kg 0.57 4.25 52.206 61.942 63.3 87 28731458874 Cuie cu cap plat.705 95.5 mp. la masuri libere.206 61.9 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.1 20102129460 Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre m 1.7 71240100107 Dulgher h-om 0.64 62.446 59. 4.11 59.95 58.3 63 CM01C m2 ochiuri sub 0.1 00 Usi confectionate din profiluri din aluminiu.3 61.206 58.92 1.827 59.01 5 0.4 72 24302261016 Chit siliconic kg 0.057 62 CK26D m aluminiu.685 63.257 63.

308 01 Termoizolarea exterioara a cladirilor cu 259.2 52.11 02 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.4 1.002 5 0. 151.0 mm m3 0.026 180 4.15 52.1 65.29 9.2 31 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0. 83.1 26531021008 Tink kg 2.8 92 71340300122 Izolator hidrofug h-om 1. 151.03 52.34 22.54 6.11 25.75 52.6 18 28731220053 Plasa sirma zincata ochi hexag.032 69.094 66.065 001 Tencuieli interioare de 5 mm grosime. 119.025 22.7 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.135 67.0 mm m3 0.95 69.8 00 29522700038 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0.298 52.57 68.02 12.5 70.68 68.855 69.3 02 26521021007 Var hidratat kg 0.3 24 55.22 52.34 69.05 2 0.57 33.7 0.0013 5 0. 80.25 17 Tencuieli interioare de 3 cm grosime.4 42 29522700076 Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec h-ut 0.006 20 0.65 3 1.666 66.4 02 26141226019 Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 m2 1.057 69.3 18 71220500134 Tencuitor h-om 0.4 42 29522700038 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0.076 70.10 00 71230200111 Fierar beton h-om 0.57 10.1 27341138038 Sirma din otel moale. cornier) % 1 0 0 66.531 67 CF30A m2 executate manual.57 4.6 3 10.08 66.57 1.3 71410200133 Zugrav vopsitor cat.428 69.3 71410200133 Zugrav vopsitor h-om 0.645 70.014 69.2 45 24621061105 Adeziv "Ideal Fasad" kg 4 3.7 400 22222222229 Materiale marunte (cirpe.0034 13.13 00 29522700038 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0.013 180 2.315 238. neagra.4 37 14211022005 Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0.26 69.084 68.2 10 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0.006 66.3 47 25213026029 Placi termoizolante.75 66.79 65.076 67.1 24302261010 Grund cu cuart "Gleta" kg 0.57 52.2 02 26521021007 Var hidratat kg 3. cu amestec uscat pe baza 33.9 00 93100600199 Muncitor deservire h-om 0.0-3.021 66 IzF54B m2 tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu 78.08 0.12 52.02 12.5 13 27107035010 Cornier din aluminiu l = 3m m 0.084 66.64 52.10 22 29221400067 Macara de fereastra h-ut 0.6 547 02874136313 Diblu din material plastic buc 6 1.3 75.8 11.279 69 CF05B m executate pe impletitura de sirma.171 Coala Mod Coala Nr.4 13 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.31 100 31 70.57 5. 3 h-om 0.5 18 71220500134 Zidar h-om 1 52.1 24621061105 Adeziv "Ideal Universal" kg 4 3.055 17 Tencuieli interioare de 5 mm grosime.57 39.1 5.006 19 0.577 64.047 00 Tencuieli exterioare de 2-3 mm. D=1 mm kg 0. spuma.2 03 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0.0-3.2 66. 16.114 68.95 2. grosime.25 8. placi polistiren celular m2 1. cu amestec "TINC" la 64.57 64.415 26 10.135 67.57 63.2 67.05 50 2.7 15 27106020000 Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm kg 0.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD . la pereti sau 63.9 86 71220500134 Zidar h-om 0.57 6.552 69.004 19 0.514 40 69.577 00 Aplicarea manuala a grundului cu cuart 17.21 70 CF50A m2 executate manual.2 81 26511221004 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 3.63 66.6 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.736 71 CF52A m2 executate manual.15 24 3.44 7.2 52.6 00 28752774100 Compresor h-ut 0.2 52.003 19 0.645 70.925 70.001 13.1 26511221004 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 3.004 19 0.8 68.8 30 27341138057 Sirma zincata moale d = 1 mm kg 0.57 15.sgsgdfg 64 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a m2 1.5 17 29522700000 Agregat pentru ridicat mortar h-ut 0.827 69.6 64.0011 50 0.05 127 133.2 311 41001262028 Apă m3 0.886 69.198 65 CN54B m2 "Gleta" intr-un strat.57 7.35 66.15 1.01 68.005 50 0. executate manual.338 69.6 x 1500 kg 0.57 10. cu amestec uscat pe baza 34.0 x 0.12 07 Tencuieli interioare de 2 cm grosime.1 64.308 65. driscuite.3 18 71220500134 Tencuitor h-om 1.884 68 CF02A m2 driscuite. la pereti exteriori la 6.946 68.2 7.7 0.14 1.514 68.1 24165861053 Amorsa-grund kg 0.12 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.11 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.02 13 0.05 2 0.5 13 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.1 26531021008 Amestec uscat kg 7. 57.08 66.3 37 14211022005 Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0.

) % 1 0 0 75.9 00 29522700038 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0.001 19 0.4 h-om 0.2 30 25211067183 Profil (la lambriuri ) din mase plastice m2 1.4 h-om 0.17 208.3 18 71220500134 Zidar cat.1 26531021008 Amestec uscat kg 7.323 76 CK50B m2 ghips-carton.68 02 76.57 2.0-3.57 10.004 19 0. cirpe de sters.005 00 Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari 21.57 0.1 52.5x9.01 74 CI07A m2 mata sau lucioasa executate pe suprafete 252.4 1.37 64 23.05 52.2 00 24302261014 Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 kg 1.171 71.5 15.35 77.3 02 28401363127 Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m buc 0.019 72.06 0.22 72.548 74.57 315.75 17 Placaje din marmura si travertin cu grosime 603.629 49 Lambriuri la pereti.1 26531021008 Ipsos pentru construcții tip A kg 0.5 71 28741158338 Suruburi autofiletante 3.253 75.6 74 28221157080 Element de sustinere buc 1.3 90 24302261025 Chit PVA-PVC kg 0.1 26621027002 Placi ghips-carton 250x120x0.0 mm pe 28.557 74.65 52.04 13.005 00 Placaj din faianta smaltuita.084 74.38 2.1 76. grosime 9.661 77 CK17F m2 cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase 91.05 43 45.493 12 5.2 32 71220500134 Zidar cat.3 19 14211022005 Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0.57 34. 361.45 52.329 75 CI11A m2 pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete 357.84 75.4 03 28741158338 Suruburi cu autofiletare 3.336 74.10 20 28521073353 Lucru la masina h-om 0.9 47 14111122057 Praf de travertin kg 0.3 66 20102373187 Distantieri de rost buc 15 0.257 73.025 50 1.476 75.16 75.5 00 22222222229 Material marunt (diluant.14 17 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.57 5.04 180 7.37 0. piatra m2 1.57 42.8 52.5 mm pe structura 133.27 18.86 27.413 74.771 73.02 19 0.988 76.916 73.4 74.38 75.15 77. travertin.2 75.3 01 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.1 26531021008 Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" kg 0.39 10.11 92 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.628 75.7 13 26511221002 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 kg 0.065 001 Aplicarea manuala a chitului pe baza de 33.13 40 29522700038 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0.7 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 1.95 cm buc 0.9 23.3 52.05 50 2.768 75.19 52.315 238.257 72.02 204.528 76. apa etc.57 5.69 5.6 92 71320100109 Faiantar h-om 3.157 72 CF57A m2 ipsos "Eurofin" grosime 1.998 77.05 5 0.1 15. executate pe santier in 160.6 76.994 76.8 74220100601 Timplar h-om 2.08 74.25 8.5 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.001 5 0.438 75.02 0.57 63.94 4.45 3 1.9 74.252 74.5 18 26511221004 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 12 1.2 52.2 000 28752758915 Crampoane de otel pentru placaje kg 0.2 2 6.911 76.3 18 71220500134 Tencuitor h-om 0.076 71.83 17.914 72.57 18.57 120.12 20 71220300129 Pietrar h-om 6 52.692 73 CF56A m2 la interior "Mesterul Manole" grosime 0.44 2.0 mm m3 0.1 26611128008 Placi sau straifuri din marmura.8 70 25514473352 Praf de frecat kg 0.5 mm buc 20 0.59 80.4 42 29522700038 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0.57 189.5 11.) % 2 0 0 74.3 18.5x25 mm buc 45 0.7 00 20054708 Conector buc 4.015 50 0.sgsgdfg 71.2 31 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.10 47 22222222229 Material marunt (cirpe.5 71.14 1.8 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.5 17 29522700000 Agregat pentru ridicat mortar h-ut 0.6 02 26521021007 VAR PASTA m3 0.85 76.2 52.6 00 28752774100 Compresor h-ut 0.42 75.6 52.25 00 Tavane suspendate executate pe santier din 232.13 5. dreptare etc.13 2.57 23.9 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.871 76.2 28401363127 Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m buc 0.0549 4 4.4 00 24621061103 Adeziv pentru placaje faianta kg 3.7 76.2 22.25 75.056 75.001 5 0.04 4.4 13 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.1 26701122030 Placi tip faianta m2 1.1 52.4 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.267 75.25 26.2 33 41001262028 Apă m3 0. nesmaltuita.57 9.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .514 73.4 01 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.31 100 31 71.002 580 1.925 71.607 50 Coala Mod Coala Nr.32 1.3 75.657 72.1 26531021008 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 1.7 0.

hirtie de slefuit) Timplar h-om 1.4 721 03720107306 Bumbac de şters kg 0.10 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.5 79.9 52.5 2 1 80.56 84.5 19 9.1 52.57 16.3 18 93100600199 Muncitor necalificat h-om 6.77 81.4 18 71320300126 Mozaicar h-om 0.2 m3/min pe pneuri sau mecanic 150 .1 14211022005 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.1 27.514 77.222 81 CN21B m2 metalice executate cu email alchidic intr-un 52.5 2 1 79.7 661 23201662006 White spirit kg 0.2 0 26531021008 Ipsos pentru construcții tip A kg 0.15 79.85 21 324.019 79.7 31 22222222229 Material marunt (aracet.11 42 46.3 21 Strat suport pentru pardoseli executat din 65.25 17.3 13 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.1 2 0.57 20.1 14211022000 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 5.03 19.200 kg h-ut 0.42 65 27.5 77.57 31.106 81.1 26511221004 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 13 1.1 24301161048 Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" kg 1.467 80 CN19C m2 rasini alchidice in solventi organici aplicate 76.08 80.5 00 26811260014 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 0.19 24 4.7 15 10.3 44 24302261021 Chit pe baza de rasini alchidice kg 0.2 25 5 77.6 721 03720107306 Bumbac de şters kg 0.3 50 24302261022 Chit de cutit alchidic kg 0.868 78 CN55A m2 hidroizolanta structurata) la suprafete 35.1 19 1.08 51.2 81.11 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.001 19 0.57 35.21 238.748 78.57 358.57 60.5 34 24302261090 Diluant prenadez kg 0.4 24302261012 Grund prenadez tip M kg 0.297 79.043 83. 100m2 358.556 83 TsC54A Strat de fundatie din nisip.2 68 41001262028 Apă m3 0.3 18 93100600199 Muncitor necalificat h-om 0.4 29522700040 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) h-ut 2.57 52.68 52.0 mm m3 0.1 24302261007 Grund alchidic kg 0.81 52.2 0 0 77.57 21.6 52. cuie.05 10 0.41 84.87 77.2 02 14211022005 Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0.1 180 198 83.5 81.101 80.799 84.85 3.5 661 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.286 79 CN05B m2 executate manual cu vopsea pe baza de 16.4 52.01 19 0.6 721 03720107306 Bumbac de şters kg 0.3 50.5 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.002 82.14 27.0-7.62 78.6 80 24164061104 PRENADEZ 300 NII 2829-74 kg 0.5 78.005-12 NI 1708-61 A1 kg 0.042 180 7.9 00 71220500134 Zidar h-om 0.5 06 25922700040 686 kPa (7atm).2 25 41001262028 Apă m3 0. grile si parapete 67.8 92 74220100601 crestat.575 81.57 47.6 18 71410200133 Zugrav vopsitor h-om 0.4 97 24301161041 Email alchidic kg 0.257 20 Coala Mod Coala Nr.4 00 29123400025 Compresor mobil motor ardere interna.5 81.7 2.3 30 26811260014 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 0.sgsgdfg 77.28 4.57 10.01 5 0.5 60 26811260014 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 0.05 10 0.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .352 82 TsC53A Compactarea pamintului cu pietris.8 76 71410200133 Zugrav vopsitor h-om 1 52.07 50 3.2 00 24302261094 Diluant alchidic D.05 10 0.227 00 Vopsitorii la balustrade.5 82.542 84.03 29 0.05 10 0.05 3 0.45 52.19 84.13 23.0 mm m3 1.1 24302261017 Grund de umplutura pe baza de rasini alchidice in solventi kg 0.17 0. m3 47.1 24301161035 Vopsea pe baza de poliacetat de vinil kg 0.313 83.32 25 8 80.57 81.4 661 71410200133 Zugrav vopsitor h-om 0.05 00 Finisare manuala decorativa (vopsea 83.15 52.56 80.0-3.57 5.002 00 82.7 661 71410200133 Zugrav vopsitor h-om 1.5 2 1 78.33 4.313 83.2 50 24302261091 organici Email pe baza de rasini alchidice in solventi organici kg 0. Compactor 2.32 79.227 80.4 02 24302261093 Diluant organic kg 0. suruburi cu cap inecat % 0. presiunea pina la h-ut 0.2 42 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 0. dibluri.1 30 3 81.42 24 10.57 76.9 83.5 80.5 58.2 52.1 180 918 82.97 84 CG01A m2 mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 36.3 03720107306 Bumbac de şters kg 0.297 00 Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de 103.028 77.748 00 Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare 22.57 00 TOTAL Lucrari de finisare 0 Executarea pardoselilor 1344.456 77.31 52.

057 68.4 03 Pardoseli din placi laminat montale pe uscat 427.03 13.652 88.638 89.25 86.6 52.1 28731220054 Granulit pentru betoane m3 1.7 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.3 3.625 90.822 88.4 66 22222222229 Materiale marunte (cuie) % 1 0 0 90.6 17 Strat suport pentru pardoseli executat din 65.4 50 20 00 Strat termoizolant la terase.41 85.3 00 29221400067 Macara fereastra de 0.6 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.0 mm m3 0.9 00 29522600035 Buldozer h-ut 0.822 86.018 198.012 50 0.05 152.5 92 71320400127 Parchetar h-om 1.771 86 CA02A m3 la inaltimi pina la 35 m inclusiv.012 50 0.28 5 1.5 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.0015 MN (0.03 5 0.13 86.6 92 71230100102 Betonist h-om 3.026 87.101 90 CG36A m2 cu pozarea stratului sintetic pe suport 68.57 207.887 86.2 51 11110001000 Strat sintetic m2 1. pante.1 26511221004 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 13 1.03 5 0. 44.8 20 29522700037 Centrala de beton h-ut 0.78 180 140.042 180 7. acoperisuri si 250.57 34.05 162.57 207.04 158.1 52.887 88.9 27.0015 MN (0.65 3. executat cu granulit.0017 15 0.05 87.253 87.632 89.542 85.5 18 22222222229 Material marunt (dulapi de rasinoase) % 1 0 0 86.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .309 90.13 88.2 00 71340300122 Izolator hidrofug h-om 1.771 88 CA02A m3 la inaltimi pina la 35 m inclusiv.4 80 20521529590 Lemne de foc de rasinoase (deseuri) t 0.652 86.2 36 02682122600 Carton bitumat m2 1.6 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.125 90.15 tf) h-ut 0.7 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.576 88.15 85.57 31.0 mm m3 0. prepararea 241.25 185 46. hidroizolatii kg 1.6 17 Beton simplu turnat in egalizari.1 26511221003 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 kg 185 1.56 85.15 tf) h-ut 0.11 29522700030 Vibrator de suprafata h-ut 0. in 4.3 48 20301229467 Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm m 0.0-3.018 198.95 52.57 4.25 00 88. prepararea 241.1 23203226000 Bitum pt.15 52.7 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.15 00 67.4 18 71320300126 Mozaicar h-om 0.57 290.206 87.171 86.61 52.57 7.2 97 14211022005 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.01 24.72 180 129.1 10 11 87.341 90.72 180 129.8 03 29522700040 Topitor bitum de 500 l h-ut 0.638 89. sape 886.2 3. sape 886.45 86.27 19 5.3 749 26531021008 Filer de calcar saci S 539 kg 0.799 85.7 00 29221400067 Macara fereastra de 0.6 92 71230100102 Betonist h-om 3.57 34.57 290.5 160.67 89 IzF11B m3 plansee. pe suprafete 84.6 86.576 86.057 68.1 26511221003 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 kg 185 1.27 19 5.385 29 Beton simplu turnat in egalizari. pante.5 170.01 19 0.45 88.7 00 29522700038 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0.4 90 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.5 10 20521529589 Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 kg 1 15 15 87.0-7.1 26701122040 Placi din laminat m2 1.2 3.709 85 CG01A m2 mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 36.5 18 22222222229 Material marunt (dulapi de rasinoase) % 1 0 0 88.19 85.65 3.10 40 29221400070 Macara h-ut 0.65 52.411 84.2 02 14211022005 Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0.57 5.0 mm m3 0.257 85.2 97 14211022005 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.65 52.0005 2506 1.3 13 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.011 35 0.57 20.8 20 29522700037 Centrala de beton h-ut 0.57 60.78 180 140.449 Coala Mod Coala Nr.206 87.95 52.4 90 41001162028 Apă pentru mortare şi betoane m3 0.3 164.0-7.7 0.9 00 29522600035 Buldozer h-ut 0.5 1.919 87 IzF04B m2 acoperisuri sau la fundatii si radiere.sgsgdfg 84.5 8 12 87.4 50 20 00 Strat hidroizolant executat la cald la terase.6 88.6 90 71340300122 Izolator hidrofug h-om 0.25 185 46.886 90.10 40 29221400070 Macara h-ut 0.7 00 29522700038 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0.57 84.4 86.6 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.3 25 14211022002 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0.11 00 29522700030 Vibrator de suprafata h-ut 0.171 88.456 90.08 52.4 88.3 25 14211022002 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm m3 0.15 52.

3 94 20301129477 Plinte de stejar sau fag m 1.57 358.713 00 Finisarea parchetului si a plintelor din lemn 7.577 00 Pardoseli din placi de gresie ceramica 493.03 52.2 30 28741158368 SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM buc 2 0.0-3. Lucrari si cheltuieli U.901 94.02 27 27.2 52 41001262028 Apă m3 0.1 52.3304 40 293.1 23201661058 Palux solutie kg 0.426 93 CG07B m prin: ceruirea plintelor .57 15.14 27.03 5 0.002 95.05 2.3 101 24302261000 Fuga kg 0.012 52.57 5.57 1.5 16 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.006 68.5 5.1 26531021008 Ipsos pentru construcții tip A kg 0.1 26511221004 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 9 1.6 52.13 96.4 35 20521529507 DIBLU DIN LEMN buc 2 1.621 94.57 31.257 91.85 21 Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in 64.5 0.9 9. datelor de masura Cod din Incl.89 8.4 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.3 13 71230100102 Betonist h-om 0.2 94.045 13.75 91.4 96.7 0.29 52.1. 100m2 358.542 00 Finisarea parchetului si a plintelor din lemn 79.03 302.25 52.008 50 0.1 14111222017 Piatra sparta m3 5.2 69 23201662007 Parchetin l 0. 0 0 80 CP. 1.61 14.453 94.05 94.57 137.M.27 13.713 92.57 5.6 00 71320300126 Mozaicar h-om 2.6 20 71320400127 Parchetar h-om 0.745 92.54 91.216 terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65.257 96.8 20 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.63 21 1058.752 95 TsC53B Compactarea pamintului cu piatra sparta.789 94 CG17D1 m2 inclusiv stratul suport din mortar adeziv.25 3 0.3 29 71320400127 Parchetar h-om 0.245 94.sgsgdfg 91 CG06A Plinte din lemn de stejar sau fag.6 17 29521600072 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0.5 95.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .799 91.05 3.7 00 93100600199 Muncitor deservire CM h-om 0.428 96.75 52. 152. 1.15 96.1 124 632.1 52.26 91.457 92 CG07C m2 prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei 65.61 52.2 02 71320400127 Parchetar h-om 1.054 (Lei) Cantitate Valoarea de deviz (Lei) Simbol conform Pe unitate norme si Total Nr. prin taierea damburilor si impingerea in Coala Mod Coala Nr.5 00 26531021000 Fixator pentru consolidare si izolare strat suport kg 0.3 13.002 95.0 mm m3 0.409 00 TOTAL Executarea pardoselilor 0 Formularul 7 Devizul: Lucrari generale de constructii Deviz local Nr.026 180 4.7 00 29522700037 Centrala de beton h-ut 0.454 96 CG22E m2 grosime de 2 cm.1 26611128007 Placi sau piscoturi de gresie m2 1.2 02 14211022005 Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0.5 19 9.5 20 29522700038 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0.9 00 29522400040 Mixer electric h-ut 0. curatate si m 36.1 Intocmit in preturi curente 2018-06-02 Valoarea de deviz 8 315 327.4 95. salariul proiect salariul 1 2 3 4 5 6 7 Lucrari de infrastructura 1 TsE04A1 Nivelarea terenului natural si a platformelor de 100m2 7.13 0.1 91.577 93.015 351.1 24514273086 Ceara parchet kg 0.57 65.4 001 20102373187 Distantieri de rost buc 20 0.2 00 26641021020 Adeziv pentru placarea placilor de gresie kg 4.3 18 93100600199 Muncitor necalificat h-om 6.65 0. resurse Incl.577 93.57 14.2 0.685 96.5 58. turnat pe loc pe suport 44.4 00 29522700040 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) h-ut 2.81 52.208 94.06 1.68 96.35 39.01 57.273 93.5 4.617 94.57 39.25 311.318 94.

776 sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe 19.261 centrala de betoane si turnarea cu mijloace 283.1985 5608. stilpi. stilpi.878 6489. si stilpi.62 1200. 62.9766 691.64 1145.86 1145.6652 672 2463.08 76. buc 30 1796. preparat cu 236.2982 11202. in terenuri 3.305 centrala de betoane si turnarea cu mijloace 283.565 3896.8873 2256.15 13 CB03D clasice beton Cofraje armat clasa din panouri C 25/20cu(Bc refolosibile. la m3 8.878 2163. diafragmeladrepte.6 92.742 si la diverse constructii speciale.863 inaltimi pina la 35 m inclusiv.827 mc. si stilpi.878 28 CC02L constructiidin Armaturi cu otel inaltimea pina37lafasonate beton OB 20 m inclusiv.6799 6726.573 10 CB03F de betoane Cofraje din sipanouri turnarea cu mijloacecuclasice refolosibile.226 7 CB03A centrala din Cofraje de betoane panouri conform art.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .565 8362. pereti sub cota zero. mm in fundatii socluri. placaj de 15 m2 103. in straturi vibratoare cu a umpluturilor 100m3 1.5303 7050. m3 24. cu refolosibile.194 23 IzF50A clasice beton efectuate Hidroizolatii armat clasa cu Cmortar 25/20ciment (Bc 25/B cu m2 34.3731 3251.6807 15879.2593 6309.192 20 CB03E pe 2 parti Cofraje dinlapanouri inaltimea cladirii pinaculaplacaj refolosibile. preparat cu m3 4.84 14.089 ateliere de santier.148 528. 25/B placaj de 15 m2 561. 55.053 ateliere de santier.989 24 IzF04F suprafete orizontale.44 13. cu diametrul barelor peste 8 3. in placi.17 14.3871 25237. in pamint Sapatura manuala de cu umiditate pamint naturala.627 Lucrari de suprastructura 27 CB03F Cofraje din panouri refolosibile.6 78.9677 27038.578 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi 52. stilpi. Imprastierea inclusivafinat pamintului scafele si doliile provenit dindin teren 100m3 1.176 21 CC02F la constructii Armaturi din cu otelinaltimea beton OBpina la 20 m inclusiv.794 mm pentru turnarea betonului in cuzineti.28 36.5583 1545.293 11 CC02L constructiidin Armaturi cu otel inaltimea pina37lafasonate beton OB 20 m inclusiv.7125 5007.2215 29204.3871 26297.6799 6455.64 49. m2 231. situate peste 260. la inaltimicu preparat m3 13.12 76.134 Inclusiv salariul 118905. placaj beton de 15 m2 76.5815 132047.6807 5315.40-0. pante.0443 428.2 92.2617 454. in teren catg. Cofraje dinlapanouri inaltimirefolosibile. pina la 35 mcu inclusiv. umpluturile executindu-se de infrastructura 437690.continue ziduri desi m3 35. 35 m.427 mm pentru turnarea betonului in stilpi la 65.28 14.92 76.35 1040.75 13.86 1145. si stilpi.053 22 CA04D mm. la inaltimicu preparat m3 7.659 16 CB03E cota zero.57 5463.816 avind sub 1. de 0.174 14 CC02J diafragmedin Armaturi la constructii otel beton OB cu inaltimea 37 fasonate pina in la 20 kg 1935. grinzi.958 centrala de betoane si turnarea cu mijloace 283.17 18 CA04D mm. cu diametrul barelor peste 8 3. in spatii limitate. executata cu buldozer pe 0 0 26 TsD06A1 tractor cu senile Compactarea cu de 65-80 placa CP. Betonpentru turnatplaci.9772 43193. excavatorul 1.24 273. in kg 609.268 29 CA04D mm.878 3934. de fundatie cu sparta.089 12 CA04D mm. siturnat Beton montate in grinzi in placi.785 acoperisuri sau la fundatii si radiere.1542 729. siturnat Beton montate in grinzi in placi.exclusiv grinzi.23 1176. la inaltimicu preparat m3 22.constructiile stilpi.5583 1545.47 1072.446 mm pentru turnarea betonului in pereti si 49.816 5 TsC54B executata Strat fara sprijiniri.3557 1609.451 clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B Coala Mod Coala Nr.de cu15 m2 21.6799 2242. preparat cu centrala 236.503 25 TsD02C1 fara ape freatice.135 centrala de betoane si turnarea cu mijloace 283. cu placaj de 15 m2 228.6347 4187.845 6 CA02C Beton simplu turnat in egalizari.4888 36781.7862 2347. inclusiv impingerea 0 0 3 TsC03E1 pamintului pina la 10 Sapatura mecanica cu m.878 1317.4 235.6807 26190.9415 28023.00 m latime.57 1108.9358 1729. siturnat Beton montate in pereti in ziduri.809 mm pentru turnarea betonului in stilpi la 65.168 8 CC01F fundatii pahar Armaturi din otel si fundatii beton OBde utilaje inclusiv 37 fasonate in kg 842. m3 112.541 categoria I sau II. in kg 1827.185 in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare 108. Strat hidroizolant executat la cald la terase.308 362.sgsgdfg 2 TsC18A1 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 100m3 3.5661 150.419 ateliere de santier. exclusiv udarea 231.215 9 CA03E barelorturnat Beton peste in8 fundatii.944 ateliere de santier si montate cu diametrul 2.8366 8009.71 62. grinzi.95 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi 52.277 sprijin.014 senile de 65-80 CP. 37 fasonate in kg 1754.831 52. cu diametrul barelor peste 8 3. 37 fasonate in kg 359.007 in straturi de 20-30 cm grosime. cu motor cu ardere interna si comanda 0 0 4 TsA02B1 hidraulica.8678 8526.5479 17664.4337 9147.00 m sau peste 1. din piatra taluz vertical. si diafragme pereti.5661 337.88 11. cu diametrul barelor peste 8 3.3871 8765.9062 53907.251 fiecarui strat TOTAL Lucrariin parte.70 100m3 8. grinzi. siturnat Beton montate in grinzi in placi.7125 15021.772 ateliere de santier.317 ateliere de santier. CA01placajsaude 15 m2 101.3467 7933.074 17 CC02L la constructii Armaturi din cu otelinaltimea beton OBpina la 20 m inclusiv.2353 624 5138.267 15 CA05D mm.5303 21152. cu diametrul barelor peste 8 1. sape la m3 16.549 19 CP53A clasicedebeton Placi planseu armat clasa C 25/20 si acoperire pentru(Bc 25/B constructii.

3521 61.1425 6970.6807 15947.527 34 CC02F la constructii Armaturi din cuotelinaltimea beton OBpina la 20 m inclusiv. din placi din vata minerala tip G 80 sau 4.2265 40429. de intre calcarcapetele (cotilet) m3 275. M.38 95. din scinduri brute 15. a 2.7479 32204.292 38 CP18B gratare.875 55 CE21C innadite rotunde.sau la invelitori inclusiv doliilefieraria de invelitorilor m2 530. m2 530. lipite 50 CE27C Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1.5082 8225.9686 339.519 53 CE03A sau amprentate. 67. pe contur a placilor din otel suprapuse.38 5. opritori de zapada. chepenguri.0972 149946.5 m 11. 56.6 159. placi tip eternit etc.847 cu prepararea mortarului M . cu kg 360 22.38 95. 37 fasonate in kg 1079.083 Executarea acoperisului 47 IzF01D1 Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea m2 530.constructiile stilpi. Burlane prin petrecere cu D=15.148 sub stratul de invelitoare de tigla.8 53.934 zincata de 0.6708 7466.063 31034.2182 9132.056 22305.895 in imbinarile elementelor prefabricate din beton 23. polimeric la constructii tip ondutiss montat m2 530.104 48 CE17A termoizolatiei Strat suplimentar saupolimeric a hidroizolatiei la acoperisuri tip ondutiss montat m2 530.86 800. acoperisuri si m2 530. pe fundatii sau placi de beton 304.si stilpi.3055 7332.3557 4828. finisajeinaltime interioare nivel in m2 1920 78.5 mm grosime executate pe santier. stilpi.6565 229.575 37 CL17B pe 2 parti metalice Confectii la inaltimea cladirii diverse.58 1145.011 51 CE30A suprafete peste Astereala 25 mp. cu contur regulat.7313 2509.6845 85794. exclusiv in placi. preparat cu m3 13.76 76.2617 1362. 37 fasonate in kg 5262.3459 23801.sgsgdfg 30 CB03E Cofraje din panouri refolosibile.824 cu prepararea mortarului M-25.411 santier.3731 9753.24 76.223 31 CC02L la constructii Armaturi din cuotelinaltimea beton OBpina la 20 m inclusiv. 44.6885 311167.609 4 pante.2187 6623.374 40 CP20C Turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) m3 9.213 52 CE17A de rasinoase Strat suplimentar(24 mm grosime).1425 6970. grinzi. cu diametrul barelor peste 8 1.4983 61788.381 existente.38 17.53 suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 39.3067 39991.4pe celcm. foliedinde tabla cupru) m 41.258 ateliere de santier. a barierei contra vaporilor.6845 1858.878 11803.796 prepararea mortarului M-25 in conditii de 323.51 14.Lucrari TOTAL placate cu de placi de granit.387 G 100. grinzi.7756 3633.57 16389. 78.92 1145. Trepte cu imobilizarea exterioare de betonschelei simplutimp clasdade 25 zile Bc7.732 46 CH02A inclusiv.16 35 CA04D mm.57 3324.182 43 CD58J santier ladin Zidarie pereti despartitori caramida.747 3048.38 137.601 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi 52.232 50509.50 in conditii de 9066. placi ondulate 13. cu diametrul barelor peste 8 3.5 mm grosime executate pe santier.794 Inclusiv salariul 94296.625 42 CD60C conditii din Zidarie de santier caramida la pereti formatcu250 inaltimea x 120 xpina65 mmla 100m2 3. cu placaj de 15 m2 311. Sudarea m 235 132. formatarmati cu grosimea 250x120x65 cu m3 22.554 in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare 108.621 Inclusiv salariul 332174.925 39 CL41A Zincarea pieselor inglobate in conditii de m2 0.6347 12561.68 1763. Betonsiturnat montate in grinzi in placi.cu ardezie cu D=15 sau cm. buc 90 1806.3234 97674.9814 8877.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD ..735 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi 52.6807 47637.4389 40442.966 balustrada.941 41 CD64A armat laordinara Zidarie inaltimi dinpinablocuri la 35 m.878 3951.5519 27499.511 32 CA04D mm.855 18530. termoizolator la terase.647 33 CB03E clasice beton Cofraje armat clasa din panouri C 25/20cu(Bc refolosibile.875 centrala de betoane si turnarea cu mijloace 283.9 745. 25/Bde 15 placaj m2 63.6799 19365.38 116.519 49 IzF10F sau Stratamprentate.162 din tigla.64 11.putin din20tabla mm si m 64 116. sau placi din vata minerala tip PIB.569 44 CB16A santier la Schela umpluturi pentru lucraridedecarcase.2567 220758.805 avind grosimea de 8 .4973 56412.661 54 CE19B la fata superioara Jgheaburi semirotund.266 ateliere de santier.498 zincata de 0. prelucrate suprastructura 1013953.928 Montarea elementelor de timplarie Coala Mod Coala Nr.10 mm inclusiv.232 50509. pentru Beton turnatplaci. Invelitoare din placi plane bituminoase m2 530.38 586.0397 3974.404 centrala de betoane si turnarea cu mijloace 283. placi ondulate 13. la inaltimicu preparat m3 41. pina laaparent: montate 35 m.4305 8074.2896 40. grile.179 turnat pe loc.638 innadite prin TOTAL petrecereacoperisului Executarea pe cel putin 60 mm si 573191.6285 1394.906 3628.672 incaperi pina la 5 m inaltime 44. executate pe 76.50 in 204.72 34.6 102.5365 72946.9062 162621.3871 75712. 11.148 sub stratul de invelitoare de tigla.368 plansee.094 stratului de difuzie.582 36 CP53A clasicedebeton Placi planseuarmat clasa C 25/20 si acoperire pentru(Bc 25/B constructii.4275 29838.833 inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate 42.24 45 CB14A Schela metalica tubulara pentru lucrari pe m2 756.

72 inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 49.763 ochiuri sub 0. la 34.827 106568.756 la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la 357. driscuite.executate grosime.5314 61773.692 18607.419 67 CF30A rigida a termoizolantului).5 160. manuala decorativa (vopsea Finisare m2 516.491 tavanelor .531 pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor.691 65 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" m2 578 17. driscuite.595 61 CK07B Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi m 105.085 Inclusiv salariul 37615.5 mp. cu amestec "TINC" la pereti.9135 24802. cu amestec uscat pe baza de ipsos.2056 442. pe 63. marca M executate m 1842. la constructii Yalle.979 manual.5278 70887.mecanica executate m2 910.675 intr-un strat.35 60 CK07B inclusiv avind Pervazuri suprafatadin sau baghete tocului pina la 3.082 canat.113 sau lucioasa executate pe suprafete plane la 252.2 603. la masuri libere.1 65.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .sgsgdfg 56 CK03B Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un m2 103.2792 147945. 64.8 119.55 64. in m2 77. strat si deparapete grund de m2 18 67. tavanelor executate plane.3 103. montate pe 49.7161 6801. nesmaltuita.1354 33145. m2 42. si tavanelor.88 83.3293 36923. TOTAL Lucrari de finisare 1394724.492 "Eurofin" grosime 1. pe toc si usi pentru balcon.6615 14700.81 33. m2 516.9415 3869. m2 2073.88 232.425 9988.735 pe impletitura de sirma.7476 18474. inclusiv 86. buc 76 205.984 72 CF57A tavan.336 36868.7499 45517.522 74 CI07A suprafetele peretilor.656 sau ferestre.646 69 CF05B suprafete plane Tencuieli cu mortar interioare de 3 cm var-ciment grosime.257 552. la pereti exteriori la fatade.8 70 CF50A ciment-varinterioare Tencuieli marca Mde 100-T 5 mmpentru smir.5028 298312.615 interior "Mesterul Manole" grosime 0. cu mortar de 57.175 68 CF02A Tencuieli interioare de 2 cm grosime. interioare de 5 mm preparare grosime.9975 8417.084 130828.2265 22052. mata m2 146.436 71 CF52A pereti si pereti Tencuieli despartitori.937 Executarea pardoselilor Coala Mod Coala Nr.26 inclusiv grundul.3226 123335.0208 149714.77 151. exterioare m2 2838.5 mm pe structura din 133.662 sau ferestre.771 78 CN55A plastice.8835 173964.2215 1209.313 executate manual. manuala a chitului pentru lucrari la m2 857.57 946. Placaj din faianta coloanelor smaltuita.009 tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare 78. profiluri montate din aluminiu.289 73 CF56A peretilor.003 rasini alchidice in solventi organici aplicate pe 76.987 metalice executate cu email alchidic intr-un strat 52. grosime. mortar m2 1927.0096 52747.828 executate manual.3515 86405.89 80.11 361.78 Lucrari de finisare 64 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si m2 1734 5.42 80 CN19C poliacetat de Vopsitorii cuvinil in solutie vopsele apoasa si emailuri peaplicate baza de pe m2 289.009 62 CK26D Pervazuri montate la ferestre sau usi din m 105. pe baza de ipsos m2 857. 1.14 131.7405 8962. de timplarie 696536. Tencuieli exterioare de 2-3suprafata peretilor mm.571 canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 57.8676 43342.32 2010.49 148.1984 9940.0 mm pe suprafetele 28.1 64. 76 CK50B Tavane suspendate executate pe santier din m2 530.467 29933.81 21.2056 4119.736 138229.255 66 IzF54B Termoizolarea exterioara a cladirilor cu m2 578 259. 5. la pereti sau stilpi.6448 64859.028 57 CK21A izolatia hidrofuga din Usi confectionate si termica a tocului.incu pe santier m2 91.422 ghips-carton.3 11491.2103 291498.5 mm pe 15.3084 3646.2771 9150.149 Inclusiv salariul 682546.02 58 CK33C montate Broasca in zidariesistem aplicata de orice natura. preparare Aplicarea manuala mecanica a chituluia mortarului.00 lemn montate mp la usi m 979.511 63 CM01C Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime.39 2038.1571 28442.1705 31128.057 6837.813 75 CI11A pereti Placajesidin stilpi.386 207713.523 cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase 91.476 21877.827 7564. grosime 9.015 15581. 4. cu amestec uscat pe baza de ipsos.238 77 CK17F profile zincata: Lambriuri suprafete la pereti.771 13528.81 2280.5771 2734. 4.776 hidroizolanta structurata) la suprafete interioare 35.99 151. 6.326 81 CN21B timplarie de Vopsitorii la lemn cu ungrile balustrade.754 executate manual cu vopsea pe baza de 16.36 79 CN05B si exterioare Vopsitorii intr-un interioare obisnuite strat pestesigrundul "Gleta".9415 2117.2857 63263.967 timplarieMontarea TOTAL de lemn cuelementelor chit si cuie.2967 46262.7161 63392.491 aluminiu. inclusiv marmura si glafurile travertin fixate cu pasta cu grosime pina m2 61.76 22.68 manual. coloanelor Aplicarea si tavanelor.8 83. la 33.3 59 CK19A Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe m2 130.

275 din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata 36.2056 6467.7709 17646.pentru pardoseli executat din mortar suport m2 284.05 64.4537 4837.283 Total 5231217.703 inaltimi pina la 35 m inclusiv.939 montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi 36.258 89 IzF11B centrala Strat de betoanelasiterase.709 18677.119 88 CA02A fara ape Beton freatice. 68. 100m2 2.24 65.8834 Total 6537206.4082 Total General fara TVA 6929439. turnat pe loc pe suport 44.545 83 TsC54A Strat de fundatie din nisip.272 plansee.6377 6100.905 84 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar m2 1257.212 TVA (20%) 1385887.78 886.24 427.75 493.5771 44.14 67. in incaperi cu pardoselilor 704306.74 44.453 95549. executat cu granulit.6697 18068.054 Inclusiv salariul 1493873.8491 Total greutate materiale (tone) 0 Total 4820402.743 85 CG01A driscuita Strat fin. sape la simplu m3 13.346 Asigurari sociale si medicale 27.8 93 CG07B straturi. turnat in egalizari. in si fag.457 24166.3517 3704. in egalizari.863 Cheltuieli pentru depozitare 2.126 din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata 36.991 47.sgsgdfg 82 TsC53A Compactarea pamintului cu pietris.14 79.9191 69073.401 Total ore manopera (ore) 28416.234 Total 5597402. cu piatra m2.629 Cheltuieli de transport 7.449 20513. si doliile din sape la m3 19.741 inaltimi pina la 35 m inclusiv.799 11192.0000% 392232. Executarea TOTAL inclusiv scliviseala.307 87 IzF04B centrala Strat de betoaneexecutat hidroizolant si turnarea cu mijloace la cald la terase. pe uscat cu m2 284.313 80.5000% 827855.562 Inclusiv salariul 228334. prepararea cu 241.246 91 CG06A inclusiv Plinte dinplintele lemn de destejar lemn sau si curatarea. 1.63 358.804 Beneficiu de deviz 6.822 4812. in terenuri 4.0573 Total 5709350.7709 12219.942 stratul suport din mortar adeziv.92 Cheltuieli de regie 14.7557 1344.5000% 410815.842 TOTAL GENERAL 8315327.5 65. m3 1.25 grosime de 2 cm.341 19425. executate pe 152.072 pozarea stratului sintetic pe suport existent.0000% 111948. pe suprafete 84.572 existent.822 3332.0000% 366185.9 886.4261 211. pante.424 7.08 250.593 358.685 90 CG36A orizontaledin Pardoseli sauplaci inclinate pinamontale laminat la 7% . curatate m 304.052 prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei 65.7517 794.6845 3353. parchetului si a plintelor din lemn Finisarea m 28.97 82957.71 324. 100m2 0.799 46274.827 94 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv m2 626.556 554.7885 309481.68 96 CG22E Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in m2 75. prepararea cu 241. termoizolant turnarea cu mijloace acoperisuri si m3 72.756 Coala Mod Coala Nr.897 acoperisuri sau la fundatii si radiere.048 92 CG07C din alamaparchetului Finisarea in incaperi si cuasuprafete plintelor mai mari de din lemn m2 304. m2 1537.918 95 TsC53B suprafete: egale Compactarea sau mai mici pamintului de 16sparta.748 86 CA02A driscuita Beton fin.0017 268.7505 1058. simplu inclusiv turnat scafele pante.7125 19985.079 prin: ceruirea plintelor .799 10459.1006 121399.0017 986.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .

00 Bibliografie: 1.79 3 Manopera zi-om 3552. Coala Mod Coala Nr. 2. 3.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .01..sgsgdfg Indicii Tehnico-Economici № Denumirea indicelui Unit.04.Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii”.Instrucţiuni pentru întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii – montaj prin metoda de resurse”. CPL 01. CPL 01..Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii”. indicelui 1 2 3 4 1 Costul de deviz Lei 8315327.. de Mărimea mas.01. CPL 01.054 2 Costul la 1m2 Lei 9127.10 4 Productivitatea muncii lei /zi-om 2340.2010 .2010 .99 6 Termenul de dare în exploatare luni 12.2010 .96 5 Suprafaţa construcţiei m2 910.

03. Pe unitate Cod resurse datelor din Total de masura proiect 1 2 3 4 5 6 7 Manopera Coala Mod Coala Nr.M.2010 . 6.054 (Lei) Cantitate Valoarea de deviz (Lei) Simbol norme si conform Nr.sgsgdfg 4.Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii”. 5. CPL 01..01. ____________ Verificat : Ţurcan Lucia ANEXĂ Formularul 3 Devizul: Lucrari generale de constructii Devizul local de resurse Nr.1 Intocmit in preturi curente 2018-06-02 Valoarea de deviz 8 315 327.01.1. Denumire lucrari si cheltuieli U.03-2010 Norme de deviz pentru construirea obiectivelor temporare 7. 1. NCM L.Instrucţiuni pentru determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcţii”. NCM L.05. CPL 01.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .2010 .04-2010 Norme de deviz pentru executarea lucrarilor de constructie- montaj în timpul iernii Întocmit..

2 3 21.66 0 28 2010212946000 Pervazuri sau bagete pentru usi si m 1138.832 7 7123020011140 Fierar beton h-om 1173.78 6429.57 19303.5515 52.92 23 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 8.4 h-om 557.768 20 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 4.6 58.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .756 Materiale 1 02682122600749 Carton bitumat m2 1691.57 3595.8 18 1421202200525 Nisip sortat nespalat de riu lacuri m3 0.8 8 7123030012500 Montator P.714 52.3036 124 1649.247 16 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si m3 138.427 14 7135010011440 Geamgiu h-om 65.313 3270.65 0.392 9 7124010010700 Dulgher h-om 3877.464 9 1411122201752 Piatra sparta m3 13.57 46807.83 27190.9019 52.788 22 7422010060100 Timplar h-om 1689.442 17 1421102200577 Nisip sortat de riu 0.2 4161.06 883.056 52.61 11 7132030012600 Mozaicar h-om 2621.4188 52. calitatea IV m3 0.094 52.255 18 7212030022700 Sudor h-om 320.57 137814.16 180 928.12 175 546 14 1421102200290 Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 m3 127.B h-om 3.57 204.7 3028.43 Total manopera 1493873.9547 52.5 5892.1948 3277. m3 14.187 27 2010212913420 Grinzi de rasinoase m3 0 3166.11 65041.733 11 1421102200147 Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 m3 0.595 6 7123010010200 Betonist h-om 1377.279 24 2010102906900 Rigle de rasinoase m3 0 3277.sgsgdfg 1 2852107335349 Lucru la masina h-om 26.9615 3277.2 52.704 3 7122050013400 Zidar h-om 5075.57 3646.318 15 1421102200513 Nisip sortat nespălat de rîu şi m3 147.57 88793.1072 2.514 10 16915.962 12 7132040012700 Parchetar h-om 890.78 638.57 27651.57 9746.0351 180 22866.771 12 1421102200161 Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 m3 0.085 19 7213050013100 Tinichigiu h-om 85.14 2 02874136313400 Diblu din material plastic buc 3468 1.832 13 1421102200227 Pietris m3 3.57 155276.83 8 1411122201275 Blocuri de calcar (cotilet) m3 248.043 24 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 2953.57 90510.45 20.12 16 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 1721.78 744.57 29311.57 129133.73 4 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 7.418 2 7122030012940 Pietrar h-om 367.178 52.2788 180 50.188 19 20054708 Conector buc 2357..1904 261.4 49.173 10 1831.888 52.93 7 1411112205747 Praf de travertin kg 19.57 61714.37 26.4072 52.303 10 7132010010900 Faiantar h-om 525.6 5 1019853 Vopsea pentru zincare la rece kg 0.674 23 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 69.8696 52.584 1.599 Coala Mod Coala Nr.57 72393.57 4491.581 20 7214210026800 Montator constructii metalice h-om 166.274 436 108247.7126 52. rasin.382 26 2010102919000 Dulapi de rasinoase impregnati si m3 0.0389 150 5.64 10 1421102200068 Pietris ciuruit nespalat de riu 7.0541 180 2529.365 22 2010102903498 Articole pentru montare kg 51.318 6 1111000100048 Strat sintetic m2 298.6969 180 24965.768 4 7122050013401 Zidar cat.85 52.36 52.44 52.15 135.4 52.4123 52.544 52.78 0 25 2010102918804 Cherestea.5765 52.452 152.58 29 2010237318700 Distantieri de rost buc 14726.57 3673.682 13 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 1551.7325 3166.57 8770.57 11355.8665 52.155 21 2010102903495 Scînduri de răşinoase m3 1.0-0.8415 52.3877 52.57 15730.57 1395.797 5 7122050013442 Tencuitor h-om 2456.7 mm m3 5.5 45513.858 21 7214240021810 Lacatus CM h-om 68.57 3462.431 17 7141020013301 Zugrav vopsitor cat.743 25 9310060019922 Muncitor deservire h-om 185.2283 52.6 3 03720107306661 Bumbac de şters kg 183.2569 180 26506.602 15 7136080025001 Montator h-om 216 52.227 3277.57 81545.8825 57.57 16867.57 266814.57 203861. 3 h-om 69.66 14986.857 26 9310060019930 Muncitor h-om 299.996 52.

393 204.424 33 2030112930000 Usi interioare si exterioare din m2 103.2228 27 8376.06 158.996 40 2052152959010 Lemne de foc de rasinoase t 1.524 60 2413317000000 Emulsie de bitum cationica cu kg 159.7 49.11 77 2430226101750 Grund de umplutura pe baza de kg 54.059 63 2416406110431 PRENADEZ 300 NII 2829-74 kg 64.56 10838.005-12 NI kg 1.089 50 2222222222992 Material marunt (profil din zinc % 5 0 13749.856 41.17 10.4 102.5817 57.243 3 162.104 Coala Mod Coala Nr.621 47 2222222222992 Material marunt (dulapi de % 3 0 316.127 87 2462106110300 Adeziv pentru placaje faianta kg 467.45 18.213 76 2430226101600 Chit siliconic kg 39.28 12263.87 26 6236.119 9.851 59 2320322600374 Citom kg 2.007 48 2222222222992 Material marunt (dulapi de % 1.144 84 2430226109444 Diluant alchidic D.82 30.216 69 2430126103294 Vopsea minium de plumb v. dibluri.77 198143.715 43 2222222222992 Material marunt (apa tare.351. % 0.6 28.443 67 2430116104160 Email alchidic kg 1.sgsgdfg 30 2010237318750 Distantieri buc 707.75 64 2416566101572 Spuma de poliuretan kg 113.041 81 2430226109080 Diluant prenadez kg 2.39 1653.038 65 2416586105303 Amorsa-grund kg 260.8 27. hidroizolatii tip H 80/90 kg 811.531 45 2222222222992 Material marunt (cirpe.107 41 2222222222991 MATERIAL MARUNT % 6 0 2534.5 149.01 6909.915 72 2430226101010 Grund cu cuart "Gleta" kg 239.4 83 2430226109300 Diluant organic kg 121.26 50 63 68 2430116104842 Vopsea hidroizolanta structurata kg 573.252 54 2320166200676 White spirit kg 1.064 46 2222222222992 Material marunt (diluant.5 74 2430226101387 Chit alb pt geamuri pe baza de kg 54.5 0 385.975 80 2430226102550 Chit PVA-PVC kg 27.075 62 2416202602100 Placi plane bituminoase m2 1246.338 49 2222222222992 Material marunt (dulapi de % 21 0 5176.016 36 2030122928385 Panou de cofraj cu placaj de 15 m2 181.44 51.449 39.24 70 24302261000001 Fuga kg 188.04 37 2030122946766 Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 m 255.03 1. hidroizolatii kg 2699.352 79 2430226102202 Chit de cutit alchidic kg 37. % 1 0 1031. dreptare % 1 0 148.087 44 2222222222992 Material marunt (aracet. kg 3.86 85 2451427308669 Ceara parchet kg 0.22 53 2320166105802 Palux solutie kg 106.27 4180.83 2544.3 25 457.5 118.346 52 2222222222992 Materiale marunte (cuie) % 1 0 1009.338 71 2430226100700 Grund alchidic kg 1.576 25 2314.0757 4300 325.552 2 935.506 24 2916.425 31 2010237318750 Distantieri buc 2647.05 15 960.648 42 24093.7283 18 715.5 2538.4 66 243011610350 Vopsea pe baza de poliacetat de kg 709.816 27.605 82 2430226109150 Email pe baza de rasini alchidice kg 92.85 896.05 638.81 2145 280587.2138 24.194 61 2415107300095 Acid azotic tehnic kg 0.06 42. carbuni % 3 0 138.288 58 2320322600048 Bitum pt.4664 15 34941.33 73.025 13.027 51 2222222222992 Materiale marunte (cirpe.4161 95. % 2 0 75.4264 351.686 42 2222222222992 Material marunt (apa tare.786 8 21598.091 0.729 75 2430226101466 Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 kg 160.5872 75 13619.694 39 2052152958990 Lemn de foc de foioase tari L=1m kg 2329. cirpe de % 2 0 307.064 0.967 24 1319.208 78 2430226102197 Chit pe baza de rasini alchidice kg 0.28 1. spuma.866 86 2462106109925 Aracet dp 50 mich NI 1345-64 kg 1.1 24 6242.69 513.537 56 2320187315789 Decofrol kg 176.62 73 2430226101234 Grund prenadez tip M kg 18.1728 2506 2939.54 19.65 33.609 23.114 10.45 35 2030112947735 Plinte de stejar sau fag m 310.4814 8 6491.2 0 12.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .1024 18 3169.59 38 2052152950716 DIBLU DIN LEMN buc 608.69 17.721 15.824 32 2020142925412 PFL dur de 6 mm m3 0.996 34 2030112938100 Ferestre din aluminiu m2 130.843 57 2320322600036 Bitum pt.8 30 54 55 2320166200729 Parchetin l 0.17 254476.32 1917.745 29 79.

901 101 2651122100397 Ciment metalurgic cu adaosuri M kg 6230.452 162.04 2570.5 0.36 114 2653102100832 Chit pentru lucrari la interior kg 422.24 90 2462106110547 Adeziv "Ideal Fasad" kg 2312 3.86 3 794.42 1.256 2.824 145 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 192 12 2304 Coala Mod Coala Nr.24 91 2466477302420 Sticlă solubilă kg 17.52 234. placi m2 606. m2 62.9 127 77076.615 116 2653102100880 Filer de calcar saci S 539 kg 706.57 16649.36 11 2192.356 102 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M kg 34394.257 252.4688 1.57 3447.9038 4 3619.45 130 2681116001317 PIATRA DE FRECAT kg 2.67 17378.21 89 2462106110545 Adeziv "Ideal Universal" kg 2312 3.235 128 2670112203800 Contratrepte de granit de 4 cm m 12.8 5.6838 81 43390.383 122 2663102100001 Beton clasa C25 m3 71.58 112 2653102100831 Amestec uscat kg 20268.155 142 2710602300000 Otel beton OB 37 diam. mai mare kg 14013.8 1.298 10.909 144 2734113803142 Sirma neagra moale d = 1.0256 8 4752.332 97 2624102101103 Mortar gata prefabricat pentru m3 1.11 135 2682132600933 Carton bitumat tip CA 400 m2 25.473 1.916 14 40.57 9782. m2 535.192 11 112.sgsgdfg 88 2462106110376 Intirzietor de priza (clei de oase) kg 0.0738 730 783.0476 25.738 117 2661112800700 Placi sau piscoturi de gresie m2 645.441 121 2663102100001 Beton clasa C25 m3 4.4965 3.3 94 2551447335247 Praf de frecat kg 23.02 6982.385 100 2651122100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb kg 24.7988 74.125 800 900 125 2666122800600 Element prefabricat buc 120 1590 190800 126 2670112203000 Placi tip faianta m2 157.238 120 2663102100001 Beton clasa C25 m3 23.243 118 26611128008000 Placi sau straifuri din marmura.02 6982.733 110 2653102100000 Fixator pentru consolidare si kg 564.96 139 2710403702963 Banda din otel zincata de 30 x 3 kg 10. cu buc 27801.57 53999.205 134 2682132600465 Folie suplimentara polimerica m2 1219.992 109 2652102100737 Var hidratat kg 12210.746 1.02 46.903 98 2640112302501 Caramizi ceramice pline.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .29 16753.1224 580 70.793 96 2614122601913 Impaslitura din fibra de sticla tip m2 635.2456 1.671 8.4315 741.639 1.5 x 800 x 2000 kg 199.88 11.824 137 2682162611370 Placi vata minerala termoiz.42 132 26811260014721 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 buc 1835.287 123 26641021020101 Adeziv pentru placarea placilor kg 2538.85 1.398 124 2664102102018 Mortar ciment M-100 m3 1.4256 64 12571.64 24 28527.12 141814.67 3527.874 15 18298.12 3.89 5578.57 16464.166 92 2521106718390 Profil (la lambriuri ) din mase m2 96.55 210.023 105 2651122100403 Ciment metalurgic M 30 saci kg 2196 1.57 30.57 67927.323 103 26511221004021 Ciment M-300 kg 865.32 13.57 1358.977 95 2611112500300 Geam tras simplu m2 85.2 1546.5525 302.25 25335.52 22.573 143 27107035010547 Cornier din aluminiu l = 3m m 196.833 129 2670112204051 Placi din laminat m2 298.468 99 2651122100012 Ciment portland P 40 vrac S388 kg 43265.7775 1.3 136 2682162605828 Vata minerala tip I kg 11.257 126.112 140 2710602000030 Otel beton profil neted OB 37 kg 1483.756 741.12 3090.67 52728.25 195118.61 9163.804 115 2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" kg 904.702 111 2653102100830 Ipsos pentru construcții tip A kg 264.424 204.17 12745.786 104 26511221004022 Ciment M-400 kg 10486.933 113 26531021008311 Tink kg 1188.216 108 2652102100713 VAR PASTA m3 0.5 48498.5 2472.3652 18.3035 2 3670.075 43 4131.54 3522.3375 3.156 3 83403.44 4409.212 127 2670112203300 Trepte de granit de 4 cm grosime m 12.702 131 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 0.094 741.911 3 36632.005 141 2710602000079 Armatura diametru pina la 8 mm kg 319.075 9.72 106 2651122100414 Ciment portland cu adaosuri PA kg 10605 1.9003 12 5074.607 133 2682132600450 Folie PVC sau polietilena m2 594.239 87 7415.59 11770.85 107 2651122100440 Ciment portland cu adaosuri PA kg 19.108 119 2662102700202 Placi ghips-carton 250x120x0.83 10 258.25 mm kg 2.57 38.95 buc 196.388 138 2710403642598 Tabla zincata 0.5585 12 30.225 93 2521302602902 Placi termoizolante.

47 0.568 2 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mecanic h-ut 4.737 183 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 99.049 168 2874115833871 Suruburi cu autofiletare 3.1176 10.5 8514 4 28752774100001 Compresor h-ut 894.261 150 27441259047701 Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 kg 6.069 175 2874125881229 Saiba plata M 20 kg 79.08 1017.86 37.288 170 2874115836894 SURUBURI DIN ALAMA 4 X buc 608.3 497.04 2585.595 162 2873145887400 Cuie cu cap plat.13 1380.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD .39 1932.45 97.536 1.94 261.016 151 2744137311238 Cositor aliaj kg 2.sgsgdfg 146 2734113803233 Sirma neagra moale d = 2.3252 37.906 172 2874115840601 Piulita M20 buc 2121.6 21782.04 173 2874115841033 Piulite uzuale patrate M 10 buc 909.2094 238.648 169 2874115833874 Suruburi autofiletante 3.3 213090.8818 741.424 188 2875276312500 Accesorii pentru prinderi kg 58.4229 19 3846.53 160 2873122005400 Granulit pentru betoane m3 74.6 107.3528 10.6 0.269 192 52 Nisip m3 74.058 166 2874115825003 Suruburi uzuale patrate M 10 x buc 40.2 66191.034 191 4100126202818 Apă m3 7.9 12737.47 1037.35 163 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 322.6612 13 7548.65 64.1 57.7696 10.635 3 2811230007606 Schela metalica tubulara de h-ut 3405.839 159 2873122005315 Plasa sirma zincata ochi hexag. m3 16.77 191.056 22.298 185 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 17.67 12520.954 190 4100116202818 Apă pentru mortare şi betoane m3 202.96 650.95 5260.5x9.286 189 4011106202741 Energie electrica kw 740. kg 202.9632 158.56 58.635 176 2874125881241 Saibe uzuale M 10 kg 1.5x25 buc 23889.549 177 2874125881241 Saibe uzuale M 10 kg 579.13 79.55 500.688 194 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 374 2 748 Total materiale 2938574.935 156 2840136312703 Profile tabla zincata UD 27x28 buc 143.2 153 2812106306050 Usi din profiluri din aluminiu m2 42.7179 25.628 178 2874125881241 Saibe uzuale M 10 kg 2.116 181 2875276311231 Cirlige din otel zn pentru buc 62.976 166 1158.254 193 76342 Beton marfa clasa C 10/8 B 10 .053 180 2875275891519 Crampoane de otel pentru placaje kg 23.5931 19 144.198 165 2874115825003 Suruburi uzuale patrate M 10 x buc 869.5 2652 182 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 9.04 1.92 1420.6 2.08 12.32 187.957 152 2811236309800 Confectii metalice diverse kg 360 10.31 148 2734113805786 Sirma zincata moale d = 1 mm kg 46.128 187 28752763120001 Шпильки (fise) buc 12729.496 155 2840136312702 Profile tabla zincata CD 60x27 buc 456.44 898.5 mm kg 5.91 3137.53 27.557 55 4375.3418 270 15752.7398 5 3.3 11866.02 0.1 5 2912340002506 Compresor mobil motor ardere h-ut 2.5588 37.47 0.6 0. kg 159.3376 18.25 14174.12 5.4 39.1694 13.1646 55 4959.675 161 2873145887000 Cuie cu cap conic tip A pentru kg 580.868 10.52 5.262 147 2734113803881 Sirma din otel moale.82 3895. kg 1.536 179 2874125881265 Saibe uzuale plate M 12 kg 90.52 2 4243.08 1.675 154 2822115708000 Element de sustinere buc 637.08 312.77 181.076 171 2874115840479 Piulita M12 buc 3447.11 6002. 10 t h-ut 19.71 69. neagra.699 Coala Mod Coala Nr.95 5392.81 157 2863146310237 Broasca Yalle buc 76 70.8847 180 13479.267 174 2874115850000 Buloane M 20 buc 2121.147 Utilaj 1 161001 Automacara.928 6 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0.2 158 2873122000750 Piese forjate kg 8.5568 27.576 0.69 111.4 3620.379 186 2875276311982 Bratara zincata pentru burlane buc 38.761 184 2875276311528 Scoabe din otel pentru constructii kg 16.4 42.28 0.1777 13 2069.5 buc 10617.71 1486.1624 23.65 36 11615.0723 22.63 2171.275 149 2743123549027 Pervazuri ( baghete) din aluminiu m 105.317 167 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x buc 2041.5 81918.17 1504.13 3105.0895 238.4 164 2874115802561 Surub M 12 buc 3447.179 65 271.8336 10.44 11541.

65 1021.5 1108.7375 68.249 22 2952270003716 Vibrator de interior pentru beton h-ut 0.10 tf h-ut 36.972 25 24.6739 21.125 10 2922140007000 Macara h-ut 182.5 206.018 24 2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L h-ut 177.756 27 2952270004021 Mai mecanic de 150-200 kg cu h-ut 7.4 34163.8834 Total 6537206.0015 MN h-ut 21.827 15 2952260003540 Buldozer h-ut 5.0194 64.56 18 2952270003000 Vibrator de suprafata h-ut 20.283 Total 5231217.521 52.04 42.0156 100 88001.443 Total 4820402.617 5 663.1386 132.804 Beneficiu de deviz 6.3014 187.0015 MN h-ut 2.5 394.5033 27.7436 13.273 11 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de h-ut 132.663 8 2922140006703 Macara fereastra de 0.2 1141.853 14 2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu h-ut 16.1433 198.895 29 2952270007607 Masina de gaurit electrica cu h-ut 3.6 165.875 25 2952270004000 Malaxor h-ut 2.346 Asigurari sociale si medicale 27.387 13 2952240004021 Mixer electric h-ut 7.1051 52.863 Cheltuieli pentru depozitare 2.721 16 2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 h-ut 9.016 30 3410520006752 Automacara 6 .0000% 111948.=0.3 23 2952270003816 Malaxor pentru mortar de 150 L h-ut 21.4 6775.884 26 2952270004019 Placa vibratoare.0000% 366185.8454 15 42.0588 320 5138.212 TVA 20% 1385887.3493 320 2991.401 Total utilaj 387954.234 Total 5597402.212 Total 6929439.1 85.9327 5 109.1358 185 5020.682 9 2922140007000 Macara h-ut 27.496 21 29522700037002 Betoniera de 250 l cu cadere h-ut 0.2256 35 882.5000% 410815.72 20 2952270003700 Centrala de beton h-ut 16.34 28 2952270004029 Topitor bitum de 500 l h-ut 25. h-ut 7.sgsgdfg 7 2922140006703 Macara fereastra de 0.054 Coala Mod Coala Nr.1008 20 62.629 Cheltuieli de transport 7.236 20 3024.92 Cheltuieli de regie 14.772 17 2952270000000 Agregat pentru ridicat mortar h-ut 880.25 1.085 12 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de h-ut 76.5000% 827855.616 31 3410540000001 Autocamion.4082 TOTAL Deviz faraTVA 6929439.document Semnătura Data ME-12-2501-2018-PD . greut.1575 50 8857.842 TOTAL Deviz 8315327.7 1051.7 tf.0573 Total 5709350.0000% 392232.8 18. 5 t h-ut 0.06 50 1003 19 2952270003100 Vibrator de adincime h-ut 151.1559 187.