You are on page 1of 4

r

so Y rP rP. no cui MINH ceNG HoA xA HQr cHU Ncnia vIET NAM
BpNH vlEN BENH NUrpr oot DQc lflP - TE do - H4nh Phric
I

S6: / BVBND-CDT fp' HO Chi Minh' ngdy thdng 4 ndm 201B

THONG BAO
chi6u sinh l6p "chin tlo6n, tli6u tr! bQnh vi6m gan si6u
vi"

Kinh grli : Ban Gi6m d6c BQnh viQn:'
c6n cri ,6;; ngdy 1 sn2t 2010 cria Bo Y tc vc viQc c6ng
";;J's?sotbyr-K2ET t0'
nhOn dri di6u kiqn ddo t4o 1i0n tpc ngdnh Y
So Y t€i rp. UO Chi Minh
c6n cri c6ng v[n so lll tsyT-TCCB ngity 041 I 2013 cria
Nhiqt ddi'
,o rriO.io sung chuong trinh ddo tpo 1i0n tr,rc cho co so BQnh yiu,..P^?ih
do6n, diAu tri bQnh
Bqnh vien BQnh Nhiqt d6i xin th6ng b6o chiOu sinh lcrp "ChAn
vi0m gan siOu vi ", c1t ttr6 nnu sau:
1. T6n khoi hgc: "ChAn ilofn, didu tri bQnh vi6m gan si6u vi".
2. Oiii tugng: B6c si da khoa hoflc chuy6n khoa'
3. Sti luqng: 30 - 40 hqc viOn'
4. Thoi gian: 03 ngdy 1i6n tgc: 06 bu6i: fi 16/5/2015 - 18/5/2018'
5. Dia tli6m: Ddo t4o t4p trung tai BQnh viQn BQnh Nhigt ddi'
6. Hii so ding ki:
C0ng vdn cira don vi cri di hqc'
Bin sao v[n bdng chuY0n m6n'
Phi6u ddng ky tham dU t6p huAn - ddo t*o(theo mflu dinh kdm)'
So Ytiu lY lich.
02 hinh 3x4.
7. Thli gian ding kf : d5n h6t ngdy O4l05l21l8, c6 th6 ddng ky tryc ti6p, email' hoflc vdn
bin qua dudng buu diQn'
ddo t4o 1i0n tgc:
8. Chrfrng ntr4niHqc vi6n hodn thdnh kh6a ddo tao sE dugc cfp chirng chi
,,ChAn do6n, dieu tri bQnh vi6m gan siou vi" theo mdu do Bn Y t6 quy dinh'
g. Hgc phi: 1'800.000 dOng/ hgc viOn'
hqc phi t4i Phong Tdi chinh
L0.Hinh thr?c nQp hgc phi: NQp tryc tiop vd nh4n bion lai thu
Ktl to6n.
Mqi chi ti6t vui ldng li6n hQ:
phong chi dpo tuytin - Bqnh vign BQnh Nhiot d6i - 764 V6 V6n Kigt, Phuong 1, Qufln 5,
rp.nlna. s6 oiOn rho4i: (o2l)3g235804 - s6 nQi bQ:266. Mail: cdtbvbnd@gmail'com'
BS. Truong Nggc Trung, DT: 0908214877, mail: drngoctrung2gS4@gmail'com
Trdn trong thdng b6o.l,'1 ,
(-"
Noi nh0n:
.BGD,KHTH,TCKT,QLCL.
-Luu:VT, CDT.

TS.BS, NGUYfiU vAUViNtt cttAu

L6 Manh Hitng 10h30-1 th30 fi0* tra cu6i kh6a Ban T6 chuclBan Giing hu0n 1 th30-12h00 Bc-erarg. 16 . gi6i d6p thdc mdc TS. 8h00-9h30 ahh do6n "a dii6u tri bQnh vi6m gan si6u vi C BSCKII. EIEU TRI BE..Mi6n dich DIryD Nolw . a-oan. Nguy6n Hiru Chi m4n t4i ViQt Nam vd cpp nhflt c6c hu6ng d6n cua th6 ei6i. VIET NAM BENH vrlElN_EIENH NHLTET EOI Doc lflp .Chffn dodn ir di6u tri YGSV It 7h30-8h00 Ti6p d6n Ban T6 chfc gan Giam d6c. th30-9h45 Giai lao th4s-10h30 Th6o 1u0n. eiili dhp thdc mdc BSCK2. Hulnh Thanh Binh Nguy6n C6n b0 -Giing BQ m6n Sinh li bQnh .A si6u vi vi6m san B..18/5 12018 (thr'l tu . th30-9h45 Giai lao th45-1 th00 etr6r.q.C ThS. Huj. Ban Gi6ng hu6n 8h00-8h30 Khai gi6ng Gi6i thiQ.Hanh pffic Thdnh ph6 Ui Cni Uinh.NH VIT.C th30-9h45 Gidi lao th45-1 th00 Thiro lu0n.M GAN SITU VI. m4n t4i ViQt Nam vd cflp nh4t c6c hudng ddn cua th6 ei6i. ct6. Nguy6n Thanh Dfing Ith00-13h30 Nshi trua 1 3h30-1 5h1 5 @uviB. Le Thanh Phu6ng Noiw 1: Thr'r S: .. C . 11h00-13h30 Nshi trwu 1 3h30-14h30 Chiln doan vd di6u tri vi6m gan si6u vi B. ao6n & tliiju tri VGSV B.r cdc nQi dung tQp hudn ..LO Manh Hing m4n tai ViQt Nam vd cflp nhflt c6c hufng d6n cua .Phic dO di6u ri VGSV ". UO CUi MINH CQNG HoA xA ugI cnu Ncni.Luqng gi6 k6t lufl tap lg4n_ 8h00-9h30 ct an-eoan vd di6u tri bQnh vi6m gan si6u vi B TS. Thr'r N Ct A" tlo{n v}r di6u tri VGSV C. chwong trinh cd tha thay aai m* fi. SO Y TE TP. ngdy 10 thdng 04 ndm 2018 CHIJONG TRiNH DAO TAO LION TUC ooCHAN DOAN.Tu do .chucrng trinh tflp hu6n Ban T6 chric 8h30-8h4s Ki6m tra dAu khoa Ban T6 chirc 8h45-9h30 DGnlGntu nhi6n bQnh nhiSm vi6m gan si€u vt BSCK2. L6 Thanh Phu6ng 14h30-11h45 Giai lao 14h4s-16h30 Du phdng lAy truy€n HBV tir mq sang leq BSCKII.d di6u tri bQnh vi6m gan si6u vi C Nguy6n Hfru Chi -BSCKII.C cdp BSCKII.thtfr s6u) Thiri sian NOi dung Phu trfch Nclrr 1. Thr'r Trr T6"" ". phdt ei6y chimg nhQn Ban T6 chric Tily theo tinh hinh thtgc ft.i tne slol.nh Thanh Binh Nguy6n C6n b0-Gi6ng B6 m6n Sinh lf bOnh .Mi6n dich DHYD t5h15-15h30 Gidi lao I 5h30-1 6h30 Mi6n dich vi6m gan si6u vi B. Nguyi5n Thanh Dtng B.C ThS.

quy ctr6 UQntr viQn vd d6ng hgc phi .DAO TAO Hg vd t6n: Hinh3x4 Gi6i tinh: Ngdy sinh: Dia chi li6n hQ: s6 aien tho4i: Email: Dcrn vi c6ng t6c: Efa chi c0 quan: Chric danh: TOi ddng ky tham dU lcrp tdp hu6n: Chfrn doin. Ngdy th6ng n[m Chfr bi hgc vi6n .so Y rs rp. pHrEU EANG XY TIra.lOp .).TU do -Herh phi.M DU rAP HUAN . ddy dri trong qu6 trinh hgc t4p. BENH NurEr odI D0.cui urNH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Bv. tli6u tri bQnh viOm gan siOu vi TOi cam ki5t tuan thri nQi quy hgc tflp.

Sau d?i hqc: .. Trung hgc chuyOn nghiQP:. o Nganh hgc:...f llcu r. HQ ddo t4o: o Ncyi hgc:. so YEU l-. o Ngdnh hgc:.. eUA TRiNH cONC rAc cnuvtu tvtON KE TtI KHI ToT NGHIEP DAI NOI CONG TAC Ngnv thing nim Nguiri khai kf t6n xAc Nr4N cO QUAN CtI Or HQC/ DIA PHLIONG . l. HQ diro tao:. Ngdy. Hg dio t?o:. o Noi hgc:. E4i hgc: . Trinh d0 ngo4i ngt (biOt ngo4i ngt gi.. o Ngdnhhgc:.. th6ng. Ddn tOc:. mric dQ): ilr.... 2.... don vi c6ng t6c:' 1. Noi hgc:.f llcn so LUQc: Hq vd t6n:... .. . . ndm sinh: . 3. Chrlc vg.. 4...' Noi sinh: Eia chi thu&ng tru.

Related Interests