You are on page 1of 41

PUSAT DOWNLOAD E-BOOK ISLAM

WWW.IBNUMAJJAH.WORDPRESS.COM

PINTU-PINTU PAHALA &
PENGHAPUS DOSA
SYAIKH ABDUR ROHMAN AL-JAMI’

1432 H
2011 M
Penerjemah :
Abdullah Haidir, Lc
Murajaah :
DR.Muh.Mu’inudinillah Basri, MA
Erwandi Tarmizi Dapatkan >300 e-book Islam
kunjungi…..
1428-2007 www.ibnumajjah.wordpress.com

Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah

www.ibnumajjah.wordpress.com

Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa
1

DAFTAR ISI

MUQADDIMAH .......................................................................................................................... 4
1. TAUBAT ............................................................................................................................... 6
2. MENUNTUT ILMU ............................................................................................................. 7
3. HALAQAH ZIKIR DAN MENGAJI.................................................................................... 8
4. ZIKIR .................................................................................................................................... 8
5. BERBUAT DAN MENGAJAK KEBAIKAN ...................................................................... 9
6. KEUTAMAAN BERDAKWAH DI JALAN ALLAH ........................................................ 9
7. AMAR MA‟RUF NAHI MUNKAR ..................................................................................... 10
8. BELAJAR ALQURAN, MEMBACA DAN MENGHAFALNYA ...................................... 10
9. BELAJAR AL QURAN DI MASJID ................................................................................... 11
10. MEMBERI SALAM ............................................................................................................. 11
11. BERJABAT TANGAN ......................................................................................................... 12
12. CINTA KARENA ALLAH ................................................................................................... 12
13. MENGUNJUNGI SAUDARA (REKAN) KARENA ALLAH TA‟ALA ............................ 12
14. MEMBANTU ORANG LAIN DAN MEMENUHI KEBUTUHAN MEREKA .................. 13
15. MEMBAHAGIAKAN ORANG BERIMAN ........................................................................ 13
16. MEMBERI HUTANG........................................................................................................... 13
17. MENOLONG ORANG DALAM MASALAH HUTANG ................................................... 14
18. MENUTUPI AIB ORANG LAIN ......................................................................................... 14
19. MEMBELA KEHORMATAN ORANG MUSLIM .............................................................. 15
20. MENDAMAIKAN MANUSIA ............................................................................................ 15
21. SILATURAHIM ................................................................................................................... 16
22. AKHLAQ YANG BAIK ....................................................................................................... 16
23. MENYINGKIRKAN GANGGUAN DI JALAN .................................................................. 17
24. MENANAM TUMBUH-TUMBUHAN ............................................................................... 17
25. JUJUR ................................................................................................................................... 17
26. PENYAYANG ...................................................................................................................... 18
27. MENAHAN AMARAH ........................................................................................................ 18
28. KEUTAMAAN TAQWA ..................................................................................................... 18
29. TAWADHU' KARENA ALLAH.......................................................................................... 19
30. SABAR .................................................................................................................................. 19
31. ZUHUD TERHADAP DUNIA ............................................................................................. 19
32. BERBAKTI KEPADA ORANG TUA.................................................................................. 20
33. BERBAKTI KEPADA BIBI ................................................................................................. 20
34. MEMPERHATIKAN PARA JANDA, ANAK YATIM DAN ANAK WANITA ............... 21
35. WUDHU' ............................................................................................................................... 21
36. WUDHU DALAM KONDISI YANG TIDAK MENYENANGKAN ................................. 22
37. MENGUCAPKAN SYAHADAT SESUDAH WUDHU ..................................................... 22
38. AZAN .................................................................................................................................... 22

Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa
2

39. BACAAN TATKALA MENDENGAR AZAN .................................................................... 23
40. MEMBANGUN MASJID ..................................................................................................... 23
41. SIWAK .................................................................................................................................. 23
42. BERJALAN MENUJU TEMPAT SHALAT ........................................................................ 23
43. SHALAT ............................................................................................................................... 24
44. SHALAT DI AWAL WAKTU ............................................................................................. 25
45. SHALAT BERJAMAAH ...................................................................................................... 25
46. BERADA DI SHAF PERTAMA DALAM SHALAT .......................................................... 26
47. MENGUCAPKAN AMIN .................................................................................................... 26
48. UCAPAN MAKMUM DALAM I‟TIDAL ........................................................................... 26
49. SHALAT JUM‟AT................................................................................................................ 26
50. BERSEGERA UNTUK SHALAT JUM‟AT ........................................................................ 27
51. WAKTU MUSTAJAB PADA HARI JUM‟AT .................................................................... 27
52. SHALAT NAFILAH (SUNNAT) ......................................................................................... 28
53. SHALAT DHUHA ................................................................................................................ 28
54. SUJUD................................................................................................................................... 29
55. QIYAMULLAIL (TAHAJJUD) ........................................................................................... 29
56. BERZIKIR SETELAH SHALAT SHUBUH HINGGA TERBIT
MATAHARI [DZIKIR PAGI] .............................................................................................. 29
57. BERZIKIR KEPADA ALLAH SETELAH SHALAT ASHAR
HINGGA TERBENAM MATAHARI [DZIKIR PETANG] ................................................ 30
58. ZIKIR DAN TASBIH ........................................................................................................... 30
59. ZIKIR TATKALA BANGUN DARI MAJLIS ..................................................................... 30
60. ISTIGHFAR .......................................................................................................................... 31
61. UCAPAN: ‫ر إال دجهلل‬ٞ‫ال ه‬ٝ ٍٞ‫ ال ف‬............................................................................................... 31
62. SHALAWAT KEPADA NABI ............................................................................................. 32
63. PUASA .................................................................................................................................. 32
64. PUASA TIGA HARI SETIAP BULAN ............................................................................... 32
65. PUASA RAMADHAN ......................................................................................................... 32
66. PUASA ENAM HARI PADA BULAN SYAWAL .............................................................. 33
67. PUASA PADA MUSIM DINGIN ........................................................................................ 33
68. PUASA HARI ARAFAH DAN HARI „ASYURA ............................................................... 33
69. PUASA SYA‟BAN ............................................................................................................... 33
70. PUASA PADA BULAN MUHARRAM .............................................................................. 33
71. MEMBERI MAKAN BERBUKA BAGI ORANG YANG BERPUASA ............................ 34
72. SAHUR ................................................................................................................................. 34
73. BERIBADAH PADA BULAN RAMADHAN ..................................................................... 34
74. BERIBADAH PADA LAILATUL QADAR ........................................................................ 34
75. ZAKAT ................................................................................................................................. 34
76. ZAKAT FITRAH .................................................................................................................. 35
77. SHADAQAH......................................................................................................................... 35
78. UCAPAN YANG BAIK ....................................................................................................... 35
79. TIDAK BERBUAT BURUK KEPADA MANUSIA ........................................................... 35
80. HAJI ...................................................................................................................................... 36
81. AMAL SHALEH PADA HARI SEPULUH (PERTAMA) BULAN DZULHIJJAH ........... 36
82. UMRAH ................................................................................................................................ 37
83. MENGUSAP HAJAR ASWAD DAN RUKUN YAMANI ................................................. 37

Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa
3

84. BERJIHAD DI JALAN ALLAH .......................................................................................... 37
85. INFAQ DI JALAN ALLAH ................................................................................................. 38
86. JUJUR DAN AMANAH DALAM PERDAGANGAN DAN
PERLAKUAN YANG BAIK ................................................................................................ 38
87. MENJENGUK ORANG SAKIT ........................................................................................... 38
88. SHALAT DAN MENGANTAR JENAZAH ........................................................................ 39
89. MEMANDIKAN MAYIT DAN MENGKAFANI ............................................................... 39
90. BERHARAP PAHALA ATAS MUSIBAH .......................................................................... 39
91. SHADAQAH UNTUK MAYIT DAN KEUTAMAAN MEMBERIKAN AIR ................... 39
92. DOA DARI KEJAUHAN ..................................................................................................... 40

At-Targhib wa At-Tarhib dan Shahih Jami‟ Ash- 1. At-Takhwif Min An-Nar. diberikannya seribu satu jalan untuk mereka dan dimudahkan jalan untuk bertaubat supaya mereka bersedia untuk kembali (kepada jalan Allah). pemimpin kita. sehingga anda akan mendapatkan cinta-Nya dan masuk ke dalam syurga-Nya. Sebelum saya memulai. agar anda dapat bangkit dari kelalaian dan mengibas debu kemalasan serta sikap santai. moga-moga anda termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari dimana tidak ada naungan selain naungan-Nya di tempat dimana terdapat orang yang kita cintai Nabi Muhammad shallallahu „alaihi wa sallam dan para shahabatnya. langkah semakin terdorong untuk mencari ridha Allah. 7 . suka memberikan ampunan terhadap dosa-dosa hamba-Nya yang lalai. pintu-pintu rahmat- Nya dan ampunan-Nya selalu terbuka untuk mereka. serta menjadi pendorong baginya untuk segera menggapai kesuksesan dan petunjuk. Maka marilah akhi muslim -semoga Allah memberikan taufiq kepada anda. Dan hawa nafsu itu tidak akan meninggalkan hati kecuali dengan dua cara: Rasa takut (kepada Allah) dan rindu (kepada-Nya)“ 1) Dari bab inilah -bab tentang kerinduan kepada-Nya. Hadits-hadits yang shahih ini menunjukkan pintu-pintu pahala dan amal shaleh beserta keutamaannya.menjadi penghalang bagi jiwa dari kesesatan dan kerusakan. Nabi Muhammad shallallahu „alaihi wa sallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Shahih Muslim.dalam pembukaan kitab-nya: “At-Takhwif minannar“ (Menumbuhkan rasa takut terhadap neraka) menyatakan tentang sebab dia mengarang kitab tersebut: “Supaya atas kehendak Allah. Abu Daud. Nasa‟i. ditambah dengan Shahih Ibnu Majah. Hadits-hadits tersebut juga memuat tentang penghapus-penghapus (kaffarat) kesalahan yang dengannya Allah ta‟ala menghapuskan dosa-dosa.kami susun untuk anda akhi muslim tercinta sebuah buku kecil yang mengandung hadits-hadits pilihan dari Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. ingin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa hadits-hadits yang saya kutip dikumpulkan dari beberapa kitab. Al-Hafiz Ibnu Rajab -semoga Allah merahmatinya.kita mencari ilmu dan beramal shaleh. yaitu: Shahih Bukhari. hal. shalawat serta salam kepada makhluk-Nya yang paling Mulia. Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia terutama pada zaman sekarang ini telah diliputi perasaan malas dan santai serta menuruti hawa nafsunya dan dibuai angan-angan kepada Allah.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 4 MUQADDIMAH Segala puji hanya bagi Allah Yang Maha Besar karunia-Nya. agar diketahui bahwa Allah ta‟ala Maha Belas Kasih. Turmuzi.

begitu juga dari kitab “Fadhailul A‟mal”-nya Dhia Al-Maqdisi yang dikoreksi oleh Ghassan Harmaas. Ditulis oleh: Abdurrahman Al Jaami‟ Awal Ramadhan Mubarak 1411 H . akan tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa-bahwa hadits-hadits berikut adalah shahih -insya Allah-. Saya mohon kepada Allah Yang Maha Mulia pemilik Arsy yang agung agar mengampuni anda dan siapa saja yang berperan dalam pekerjaan ini. saya juga mengambil dari kitab “Amal Shaleh” yang disusun oleh Abdul Wahhab Al Utsman.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 5 Shagir yang telah dikoreksi oleh Syaikh Al Albani -semoga Allah merahmatinya-. Bukan maksud saya untuk mentakhrij hadist-hadits tersebut. semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. dan akhir doa kami adalah: Segala puji hanya bagi Allah Rabb sekalian alam.

niscaya taubat kalian akan diterima” (Shahih Ibnu Majah). hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung “ (An Nur: 31). Wahai anak Adam seandainya dosa-dosamu menjulang ke langit kemudian engkau minta ampun kepada-Ku niscaya Aku akan mengampunimu. kemudian kalian bertaubat.ََّ ‫ َؽ‬َٝ ‫ َػ َّض‬. ٠َّ‫ َفض‬،َِْ ٤َُِّ‫ َء ث‬٢ْ ‫ح ُٓ ِغ‬ ِ ََُّٜ٘‫ُ دِج‬ٙ‫َ َذ‬٣ ُ‫َ ْذ ُغػ‬٣َٝ ،‫جس‬ َ ُْٞ‫َض‬٤ُِ ‫جس‬ َ ُْٞ‫َض‬٤ُِ َِْ ٤َُِّ‫ُ دِج‬ٙ‫َ َذ‬٣ ُ‫َ ْذ ُغػ‬٣ . 1.Muslim). TAUBAT                                         : ٠ُ‫هجٍ هللا صؼج‬   “ Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Wahai anak Adam sesungguhnya jika engkau mendatangi-Ku dengan kesalahan sepenuh bumi kemudian engkau menemui-Ku tanpa menyekutukan-Ku sedikitpun maka aku akan memberimu ampunan sepenuh bumi “ (Shahih Turmudzi). َُْٞ َّ ‫َج ث ْدَٖ آ َد‬٣ ،٢ْ ُِ‫الَ أُدَج‬َٝ َ‫س َُيَ َٓج ًَجَٕ ِٓ ْ٘ي‬ ُ ْ‫ َؿلَش‬٢ْ َِ٘‫ْ ص‬ٞ‫ َس َؽــ‬َٝ ٢ْ َِ٘‫ْ ص‬َٞ‫َج ث ْدَٖ آ َد َّ إَِّٗيَ َٓج َدػ‬٣ :٠ُ‫هجٍ هللا صؼج‬ َّْ ُ‫َج ع‬٣‫ض خَ طَج‬ ِ ْ‫ح ثألَس‬ ِ ‫ دِوُ َشث‬٢ْ َِ٘‫ض‬٤ْ َ‫ْ أَص‬َُٞ َ‫َج ث ْدَٖ آ َد َّ إَِّٗي‬٣ ،َ‫س َُي‬ ُ ْ‫ َؿلَش‬٢ْ َِ٘‫ْ دُيَ َػَ٘جَٕ ثُ َّغ َٔج ِء عُ َّْ ث ْعضَ ْـلَـشْ ص‬ُٞٗ‫َش ُر‬ ْ ‫دََِـ‬ ]١‫ـ ثُضشٓز‬٤‫َج َٓ ْـلِ َشرً [صق‬ِٜ‫ضُيَ دِوُ َشثد‬٤ْ ‫تًج ألَصَـ‬٤ْ ‫ش‬ َ ٢ْ ِ‫ى د‬ُ ‫ الَ صُ ْش ِش‬٢ْ َِ٘‫ض‬٤ْ ِ‫َُو‬ “Allah ta‟ala berfirman: Wahai anak Adam. ]‫ـ ثدٖ ٓجؽز‬٤‫ ٌُ ْْ [صق‬٤ْ َِ‫ػ‬ َ ‫ َُض‬،ْْ ُ‫ عُ َّْ صُ ْذض‬،‫َج ًُ ْْ َػَ٘جَٕ ثُ َّغ َٔج ِء‬٣‫ صَ ْذُِ َؾ خَ طَج‬٠َّ‫ْ أَ ْخطَأْصـ ُ ْْ َفض‬َُٞ َ ‫َجح‬ “Seandainya kalian melakukan kesalahan-kesalahan sepenuh langit. Maksudnya hari kiamat (penterjemah) . sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharap kepada-Ku niscaya Aku akan mengampunimu apapun yang ada pada dirimu.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 6 1. ِ ْٗ ‫ثُضَّجةِخُ َِٖٓ ثُ َّز‬ َ ْٗ ‫خ ًَ َٔ ْٖ الَ َر‬ ]ٚ‫ـ ثدٖ ٓجؽ‬٤‫ُ [صق‬َُٚ ‫خ‬ “Orang yang bertaubat dari dosanya bagaikan orang yang tidak punya dosa sama sekali“ (shahih Ibnu Majah).َ‫إِ َّٕ هللا‬ ِ ََُّٜ٘‫ َء ث‬٢ْ ‫ح ُٓ ِغ‬ ]ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫َج [س‬ِٜ‫َطُِ َغ ثُ َّش ْٔظُ ِٓ ْٖ َٓ ْـ ِشد‬ ْ ‫ص‬ Sesungguhnya Allah Ta‟ala membentangkan tangan-Nya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berdosa pada waktu siang dan Dia membentangkan tangan-Nya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang berdosa pada waktu malam hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya2)” (HR.

Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 7 2. MENUNTUT ILMU                                               : ٠ُ‫هجٍ هللا صؼج‬ “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat“ (Al Mujadalah: 11). ‫ـ‬٤‫ُ [صننق‬ُٚ‫ؾننـض‬ ِ ‫ ْثُ َٔ ْغن‬٠‫ن‬ َّ ‫ صَج ًّٓننج َف‬،َّ‫ُ ًَننأَؽْ ِش َفننجػ‬ٚ‫ ًَننجَٕ َُن‬،ُٚ‫ُ َؼِِّ َٔن‬٣ َْٝ‫نشًث أ‬٤ْ َ‫َنضَ َؼَِّ َْ خ‬٣ ْٕ َ‫ن ُذ إِالَّ أ‬٣ْ ‫ ُِش‬٣ َ‫نؾ ِذ ال‬ َ ‫َٓن ْنٖ َؿنذَث إُِن‬ ]‫خ‬٤ٛ‫ثُضش‬ٝ ‫خ‬٤‫ثُضشؿ‬ Siapa di pagi hari berangkat ke masjid hanya untuk mempelajari kebaikan atau megajarkan kebaikan. ْ َ٣ ِٚ ِ‫ض‬٤ْ َ‫َٓج خَ َش َػ َس ُؽ ٌَ ِٓ ْٖ د‬ َ ٠َُِ‫وًج إ‬٣ْ ‫ُ غَ ِش‬َُٚ ُ‫ َََّ هللا‬ٜ‫طُِخُ ِػ ِْ ًٔج إِالَّ َع‬ ]‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ثُؾَّ٘ ِز [صق‬ "Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga" (Shahih Al-Jami'). ]١‫ـ ثُضشٓز‬٤‫[صق‬ ‫َشْ ِؽ َغ‬٣ ٠َّ‫ َِْ هللاِ َفض‬٤ِ‫ َعذ‬٠ِ‫ ك‬َُٞ َٜ‫ ك‬،ٍْ ِْ ‫خ ِػ‬ ِ ََِ‫ غ‬٢ْ ِ‫َٓ ْٖ خَ َش َػ ك‬ "Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu. maka dia berada di jalan Allah hingga kembali" (Shahih Turmuzi). . ِ ٣‫ ثُ ِّذ‬٢ِ‫ُ ك‬ْٜٚ ِّ‫ُلَو‬٣ ‫شًث‬٤ْ َ‫ خ‬ِٚ ِ‫ ُِش ِد هللاُ د‬٣ ْٖ َٓ )8 ]ٚ‫ـ ثدٖ ٓجؽ‬٤‫ْٖ [صق‬ "Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah akan memberikannya pemahaman terhadap agama" (Shahih Ibnu Majah). maka baginya bagaikan pahala orang yang melakukan haji dengan sempurna (Shahih Targhib dan Tarhib).

rahmat dicurahkan kepada mereka dan diturunkan kepada mereka sakinah dan Allah sebut-sebut mereka terhadap makhluk yang ada disisi-Nya (Shahih Al Jami).Muslim). ٢ِ‫ُ ك‬ُٚ‫ َرًَشْ ص‬ِٚ ‫ َٗ ْل ِغ‬٢ِ‫ ك‬٢ِٗ‫ إِ ْٕ َر ًَ َش‬،٢ْ ِٗ‫َ ْز ًُ ُش‬٣ َٖ٤ْ ‫ُ ِف‬ٚ‫أََٗج َٓ َؼ‬َٝ ،٢ِ‫ْ د‬١‫ أََٗج ِػ ْ٘ َذ ظَِّٖ َػ ْذ ِذ‬: َ‫ؽ‬ٝ ‫ٍ هللا ػض‬ٞ‫و‬٣ ْٕ ِ‫إ‬َٝ ،‫ ِر َسثػًج‬ِٚ ٤ْ َُِ‫ْش إ‬ ُ ‫ ِش ْذشًث صَوَ َّشد‬٢ َ ‫إِ ْٕ صَوَش‬َٝ ،ْْ ُْٜ٘ ِٓ ‫ ٍْش‬٤ َ‫إل خ‬ َّ َُِ‫َّح إ‬ ٍ َٓ ٢ِ‫ُ ك‬ُٚ‫إل َرًَشْ ص‬ ٍ َٓ ٢ِ‫ ك‬٢ِٗ‫إِ ْٕ َر ًَ َش‬َٝ ،٢‫َٗ ْل ِغ‬ ]ِْ‫َُزً [ٓغ‬َٝ ْ‫َش‬ٛ ُُٚ‫ض‬٤ْ َ‫ أَص‬٢‫ش‬ ِ ْٔ َ٣ ٢ْ ِٗ‫ َٓ ْٖ أَصَج‬َٝ ،‫ُ دَجػًج‬ْٚ٘ ِٓ ‫ْش‬ ُ ‫ ِر َسثػًج صَوَ َّشد‬ِٚ ٤ْ َُِ‫َّح إ‬ َ ‫صَوَش‬ "Sesungguhnya Aku berdasarkan persangkaan hamba-Ku kepada-Ku dan Aku bersamanya saat dia mengingat-Ku. dan jika dia mengingat-Ku di hadapan orang-orang maka Aku-pun akan mengingatnya dihadapan makhluk-makhluk yang lebih baik dari mereka. 4. jika mereka mendekatiku sejengkal maka Aku akan mendekatinya sehasta dan jika dia mendekati-Ku sehasta maka Aku mendekatinya sedepa dan siapa yang mendatangiku dengan berjalan maka aku mendatanginya dengan berlari. (HR. HALAQAH ZIKIR DAN MENGAJI ْْ ٌُ ُ‫ِّتَجص‬٤‫ش َع‬ َ ‫ْ َٕ هللاَ صَ َؼ‬ٝ‫َ ْز ًُ ُش‬٣ ٌّ َْٞ‫ظ ه‬ ْ َُ‫دُـ ِّذ‬َٝ ْْ ٌُ َ‫ْ د‬ُٞٗ‫ْ ث هَ ْذ َؿلَ َش هللاُ َُ ٌُ ْْ ُر‬ُٞٓ ُْٞ‫ ه‬:ْْ َُُٜ ٍُ ‫ُوَج‬٣ ٠َّ‫ْ َٕ َفض‬ُٞٓ ُْٞ‫َو‬٤َ‫ ك‬٠ُ‫ج‬ َ َِ‫َٓج َؽ‬ ]‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫س [صق‬ ٍ ‫َف َغَ٘ج‬ "Suatu kaum yang duduk untuk berzikir kepada Allah ta‟ala lalu mereka berdiri. . niscaya akan dikatakan kepada mereka: Berdirilah kalian sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. jika dia mengingat-Ku dalam dirinya. ْ َُ َ‫َٗض‬َٝ ،ُ‫ُ ُْ ثُشَّفْ َٔز‬ٜ‫َ ْض‬٤‫ َؿ ِش‬َٝ ،ُ‫ُ ُْ ْثُ َٔالَةِ ٌَز‬ٜ‫ إِالَّ َفلَّ ْض‬،َ‫ْ َٕ هللا‬ُٝ‫َ ْز ًُش‬٣ ٌّ َْٞ‫ظ ه‬ ُ‫ُ ُْ هللا‬ٛ‫ َر ًَ َش‬َٝ ،ُ‫َ٘ز‬٤ْ ٌِ ‫ ُْ ثُ َّغ‬ِٜ ٤ْ َِ‫ش َػ‬ َ َِ‫َٓج َؽ‬ ]‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ُ [صق‬ٙ‫ػ ْ٘ َذ‬ ِ ْٖ َٔ ٤ْ ِ‫ك‬ Suatu kaum yang berzikir kepada Allah niscaya malaikat akan mengelilingi mereka. maka Akupun akan mengingatnya dalam diri-Ku. ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu“ (Al Baqarah: 152). ZIKIR           : ٠ُ‫هجٍ هللا صؼج‬        “Karena itu. dan kesalahan-kesalahan kalian telah digantikan dengan kebaikan" (Shahih Al-Jami).Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 8 3.

KEUTAMAAN BERDAKWAH DI JALAN ALLAH                                                            : ٠ُ‫هجٍ هللا صؼج‬    "Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. BERBUAT DAN MENGAJAK KEBAIKAN ]‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫[صق‬ ِٚ ِِ‫ ِْش ًَلَج ِػ‬٤ َ‫ ْثُخ‬٠َِ‫ثُ َّذثٍُّ َػ‬َٝ ،ٌ‫ص َذهَز‬ ٍ ُْٝ‫ًَُُّ َٓ ْؼش‬ َ ‫ف‬ “Setiap kebaikan adalah shadaqah. ٠َ ُِ‫ َٓ ْٖ َدػَج إ‬َٝ ،‫تًج‬٤ْ ‫ ْْ َش‬ِٛ ‫ْ ِس‬ُٞ‫َ ْ٘وُصُ َرُِيَ ِٓ ْٖ أُؽ‬٣ َ‫ُ ال‬ٚ‫ْ ِس َٓ ْٖ صَذِ َؼ‬ُٞ‫ُ َِٖٓ ثألَؽْ ِش ِٓ ْغ َُ أُؽ‬َُٚ َٕ‫ ًَج‬ًٟ‫ُذ‬ٛ ٠َُِ‫َٓ ْٖ َدػَج إ‬ ]ِْ‫ْتج ً [ٓغ‬٤‫ش‬َ ْْ ِٜ ِٓ ‫َ ْ٘وُصُ َرُِيَ ِٓ ْٖ آعَج‬٣ َ‫ُ ال‬ٚ‫ثإل ْع ِْ ِٓ ْغ َُ آعَ ِجّ َٓ ْٖ صَذِ َؼ‬ ِ َِٖٓ ِٚ ٤ْ َِ‫ظالََُ ٍز ًَجَٕ َػ‬ َ “Siapa yang mengajak kepada kebaikan maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. dan orang yang menunjukkan kepada kebaikan bagaikan orang yang melakukannya “ (Shahih Al Jami‟). ]‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫[صق‬ ‫ْ ِء‬ُّٞ‫جس َع ثُغ‬ ِ ‫ص‬َ َٓ ٢َ ِ‫َو‬٣ َُِّٚٗ‫ كَئ‬،‫ف‬ ِ ٘‫ ٌُ ْْ دِجصْ ِط‬٤ْ َِ‫َػ‬ ِ ُْٝ‫َجع ثُ َٔ ْؼش‬ “Hendaklah kalian mengusahakan kebaikan. (penterjemah) . 1. seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui perantara kamu maka (ganjarannya) lebih baik bagi kalian daripada kalian mendapatkan seekor onta merah3)“ (HR. karena hal tersebut dapat melindungi dari mati secara buruk “ (Shahih Jami‟) 6. ُ َ‫ْ َٕ َُي‬ٌُٞ َ٣ ْٕ َ‫ ٌش َُيَ ِٓ ْٖ أ‬٤ْ َ‫ثفذثً خ‬ ]ِْ‫ف ُٔ ُش ثَُّ٘ َؼ ِْ [ٓغ‬ َ ‫ ِذ‬ْٜ َ٣ ْٕ َ‫هللاِ أل‬َٝ ِ َٝ ً‫ هللاُ دِيَ َس ُؽال‬١ “Demi Allah.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 9 5. dan siapa yang mengajak kepada kesesatan maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun“ (HR. Onta merah adalah harta benda yang paling tinggi nilainya pada saat itu.Muslim). mengerjakan amal yang shaleh dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri“ (Fushshilat: 33).Muslim).

Bukhari). .Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 10 7.Bukhari) ٌّ ‫ َشج‬ِٚ ٤ْ َِ‫ َػ‬َٞ َُٛٝ ِٚ ٤ْ ِ‫َضَ ْؼضَ ُغ ك‬٣َٝ َٕ‫َ ْو َشأُ ْثُوُشْ آ‬٣ ْ١‫ثَُّ ِز‬َٝ ،‫ َٓ َغ ثُ َّغلَ َش ِر ْثُ ٌِ َش ِثّ ثُذَ َش َس ِر‬ِٚ ِ‫ ٌش د‬ِٛ ‫ َٓج‬َٞ َُٛٝ َٕ‫َ ْو َشأُ ْثُوُشْ آ‬٣ ْ١‫ثَُّ ِز‬ ‫م‬ ]ٚ٤ِ‫ثٕ [ٓضلن ػ‬ ِ ‫ُ أَؽْ َش‬َُٚ “Orang yang membaca Al Quran dan dia pandai membacanya maka (nanti di akhirat akan dikumpulkan) bersama para malaikat yang mulia. akan tetapi alif satu huruf. BELAJAR ALQURAN. AMAR MA‟RUF NAHI MUNKAR                                                                       :٠ُ‫هجٍ هللا صؼج‬                “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. sedangkan orang yang membaca Al Quran dan dia terbata-bata karenanya serta kesusahan maka baginya dua pahala“ (Muttafaq alaih). saya tidak mengatakan:  satu huruf. menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar. (hal tersebut karena) mereka mencegah kemunkaran“ (Silsilah Shahihah) 8. ]‫قز‬٤‫ْ َٕ ْثُ ُٔ ْ٘ ٌَ َش [ثُغِغِز ثُصق‬ُٝ‫ ُ ْ٘ ٌِش‬٣ ،ْْ ِٜ َُِّٝ َ‫س أ‬ ُ ُ ِ ُْٞ‫ْ َٕ ِٓ ْغ ََ أؽ‬ُٞ‫ُ ْؼط‬٣ ‫ْ ًٓج‬َٞ‫ ه‬٢ْ ِ‫إِ ْٕ ِٓ ْٖ أ َّٓض‬ “Sesungguhnya ada dari ummatku yang diberikan pahala seperti pahalanya generasi pertama. ]١‫ـ ثُذخجس‬٤‫[صق‬ ِ ‫ ْثُ ُٔصْ َق‬٢ِ‫َ ْو َش ْأ ك‬٤ِْ َ‫ ك‬،َُُٚ ُْٞ‫ َسع‬َٝ َ‫ ُِقخَّ هللا‬٣ ْٕ َ‫ُ أ‬ٙ‫َٓ ْٖ َع َّش‬ ‫ق‬ “Siapa senang dirinya mencintai Allah dan Rasul-Nya maka hendaklah dia membaca Mushhaf ini (Al Quran) “ (HR. lam satu huruf dan mim satu huruf (HR. MEMBACA DAN MENGHAFALNYA َ َٝ َٕ‫ ُش ًُ ْْ َٓ ْٖ صَ َؼـَِّ َْ ْثُوُشْ آ‬٤ْ َ‫خ‬ ]١‫ُ [ثُذخجس‬َٚٔ َّ ِ‫ػ‬ “Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al Quran dan yang mengajarkannya“ (HR. merekalah orang-orang yang beruntung “ (Ali Imran: 104). Bukhari). ٌ َُِ‫َُ ٌِ ْٖ أ‬َٝ ،‫ف‬ ‫ق‬ ٌ ْ‫ َفش‬  ِ ‫ ْثُ َق َغَ٘زُ دِ َؼ ْش‬َٝ ،ٌ‫ َف َغَ٘ز‬ِٚ ِ‫ُ د‬ََِٚ‫ح هللاِ ك‬     ٍُ ُْٞ‫ الَ أَه‬،‫َج‬ُِٜ‫ش أَ ْٓغَج‬ ِ ‫َٓ ْٖ هَ َشأَ َفشْ كًج ِٓ ْٖ ًِضَج‬ ]١‫ف [ثُذخجس‬ ٌ ْ‫الَ ٌّ َفش‬َٝ ،‫ف‬ ٌ ْ‫ ٌْ َفش‬٤ْ ِٓ َٝ ،‫ف‬ ٌ ْ‫َفش‬ Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan akan dilipatkan gandakan sepuluh.

9. maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. dicurahkan rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat serta Allah sebut-sebut mereka pada (makhluk) yang ada disisi-Nya. BELAJAR AL QURAN DI MASJID ،ُ‫َ٘ز‬٤ْ ٌِ ‫ ُْ ثُ َّغ‬ِٜ ٤ْ َِ‫ش َػ‬ ْ َُ َ‫ إِالَّ َٗض‬،ْْ َُٜ٘٤ْ َ‫ُ د‬َٚٗ ُْٞ‫َثسع‬ َ ‫ْ َٕ ًِض‬ُِٞ‫َ ْض‬٣ ،ِ‫س هللا‬ َ ‫َضَذ‬٣َٝ ،ِ‫َجح هللا‬ ِ ُٞ٤ُ‫ش ِٓ ْٖ د‬ ٍ ٤ْ َ‫ د‬٢ِ‫ْ ٌّ ك‬َٞ‫َٓج ثؽْ ضَ َٔ َغ ه‬ ]ِْ‫ُ [ٓغ‬ٙ‫ػ ْ٘ َذ‬ِ ْٖ َٔ ٤ْ ِ‫ُ ُْ هللاُ ك‬ٛ‫ َر ًَ َش‬َٝ ُ‫ُ ُْ ثُ َٔالَةِ ٌَز‬ٜ‫ َفلَّ ْض‬َٝ ،ُ‫ُ ُْ ثُشَّفْ َٔز‬ٜ‫َ ْض‬٤‫ َؿ ِش‬َٝ "Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah yang di dalamnya mereka membaca Al Quran dan mempelajarinya di antara mereka. sebarkanlah salam di antara kalian. maka beliau bersabda: tiga ayat yang kalian baca dalam shalat kalian itu lebih baik dari tiga ekor unta hamil yang gemuk". karena sesungguhnya kedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca “ (HR. 10. (HR. MEMBERI SALAM ]‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫[صق‬ ِّ َ‫ ُفغ ُْٖ ْثُ ٌَال‬َٝ ،ِّ َ‫س ثُ َٔ ْـلِ َش ِر دَ ْز ٍُ ثُ َّغال‬ ِ ‫ْ ِؽذَج‬ُٞٓ َّٕ ِ‫إ‬ Sesungguhnya yang pasti mendatangkan ampunan adalah mengucapkan salam dan pembicaraan yang baik. kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Bukhari). (HR. ُ‫َ ْو َشأ‬٣ ‫س‬ ُ َ‫ كَغَال‬:ٍَ ‫ هَج‬:ْْ ‫ َٗ َؼ‬:‫ ِػظَ ٍجّ ِع َٔج ٍٕ؟ هُ َِْ٘ج‬،‫س‬ ٍ ‫َج‬٣‫ط آ‬ َ َ‫َ ِؾ َذ عَال‬٣ ْٕ َ‫ أ‬ِٚ ِِْٛ َ‫ أ‬٠َُ‫ ُِقخُّ أَ َف ُذ ًُ ْْ إِ َرث َس َؽ َغ ِإ‬٣َ‫أ‬ ٍ ‫ط خَ ِِلَج‬ ]ِْ‫جٕ [ٓغ‬ ٍ َٔ ‫س ِػظَ ٍجّ ِع‬ ِ َ‫ُ ِٓ ْٖ عَال‬َُٚ ‫ ٌش‬٤ْ ‫ َخ‬ِٚ ِ‫صالَص‬ ٍ ‫ط خَ ِِلَج‬ َ ٢ِ‫ َّٖ أَ َف ُذ ًُ ْْ ك‬ِٜ ِ‫د‬ "Inginkah salah seorang di antara kalian yang kembali ke keluarganya membawa tiga ekor unta yang sedang hamil dan gemuk-gemuk? Kami berkata: Ya. ‫ث‬ٞ‫ أَ ْك ُش‬،ْْ ُ‫ُ ص ََقجدَ ْذض‬ٙ ُْٞٔ ُ‫ ٍء إِ َرث كَ َؼ ِْض‬٢ْ ‫ َش‬٠َِ‫الَ أَ ُدُُّ ٌُ ْْ َػ‬َٝ َ‫ أ‬،‫ْ ث‬ُّٞ‫ ص ََقجد‬٠َّ‫ث َفض‬ُِٞ٘ٓ ‫الَ صُ ْؤ‬َٝ ،‫ث‬ُِٞ٘ٓ ‫ صُ ْؤ‬٠َّ‫ث ْثُ َؾَّ٘زَ َفض‬ُِٞ‫الَ صَ ْذ ُخ‬ ]ِْ‫َ٘ ٌُ ْْ [ٓغ‬٤ْ َ‫غالَ َّ د‬ َّ ُ‫ث‬ Tidak masuk syurga kecuali kalian beriman. .Muslim).Muslim). bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia.Muslim). (HR. (Shahih Al-Jami‟).Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 11 ‫َنج‬ٛ‫َن ٍز صَ ْو َش ُه‬٣‫نش آ‬ ْ ِ ‫آخ‬ ِ ‫ثسْ ص‬َٝ ،‫ ثِ ْه َشأ‬:ٕ‫آ‬ ِ ‫ كَئ ِ َّٕ َٓ ْ٘ ِضَُنيَ ِػ ْ٘ن َذ‬،‫َج‬٤ْٗ ‫ ثُ ُّذ‬٢ِ‫ ًَ َٔج ًُ ْ٘شَ صُ َشصِّ َُ ك‬، َِّْ‫ َسص‬َٝ ،‫َن‬ ِ ْ‫خ ثُوُش‬ ِ ‫جف‬ ِ ‫ص‬َ ُِ ٍُ ‫ُوَج‬٣ ]١‫ـ ثُذخجس‬٤‫[صق‬ “Dikatakan kepada orang yang suka membaca Al Quran: “Bacalah dan naik-lah. dan tidak beriman sebelum kalian saling mencintai.

(maka jika mereka) berpisah tidak ada dosa di antara mereka berdua. (HR. MENGUNJUNGI SAUDARA (REKAN) KARENA ALLAH TA‟ALA ً‫ ْأسَ َِٖٓ ْثُ َؾَّ٘ ِز َٓ ْ٘ ِضال‬َّٞ َ‫صَذ‬َٝ ،َ‫جح َٓ ْٔ َشجى‬ َ َ‫غ‬َٝ َ‫ُ َُٓ٘ج ٍد أَ ْٕ ِغذْش‬ٙ‫ َٗجدَث‬: ِ‫ هللا‬٢ِ‫ُ ك‬َُٚ ‫ثس أَ ًخج‬ َ َ‫ْ ص‬َٝ‫عًج أ‬٣ْ ‫َٓ ْٖ ػَج َد َٓ ِش‬ ]١‫ـ ثُذخجس‬٤‫[صق‬ "Siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah.Muslim).(Shahih Al- Jami‟). . Orang yang saling mencintai karena-Ku (di hari kiamat) akan ditempatkan di menara dari cahaya. ]ِْ‫ـ ثُٔغ‬٤‫ُ إِال َّ هللِ [صق‬ُّٚ‫ ُِقذ‬٣ َ‫ ُِقخَّ ْثُ َٔشْ َء ال‬٤ِْ َ‫ ك‬،ٕ‫ج‬ ِ َٔ ٣ْ ‫َ ِؾ َذ غَ ْؼ َْ ث ِإل‬٣ ْٕ َ‫َٓ ْٖ أَ َفخَّ أ‬ "Siapa yang ingin merasakan lezatnya iman. maka cintailah seseorang hanya karena Allah". 13. tempat yang diingini oleh para nabi. dan engkau telah menyediakan tempatmu di syurga" (Shahih Bukhari). CINTA KARENA ALLAH َّ ِ‫ْ َٕ ك‬ُّٞ‫ ْثُ ُٔض ََقجد‬٢ ‫َج‬ُٜ‫َ ْـذِط‬٣ ‫ْ ٍس‬ُٞٗ ْٖ ِٓ ‫ ََٓ٘جدِ ٍش‬٠َِ‫ َػ‬٢ َّ ِ‫َٖ ك‬٤ْ ِّ‫ ُِ ِْ ُٔض ََقجد‬٢ْ ِ‫ش َٓ َقذ َّض‬ ْ َّ‫ َفو‬:٠ُ‫ هجٍ هللا صؼج‬: ‫ٍ هللا‬ٞ‫هجٍ سع‬ ]‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫َذَث ُء [صق‬ٜ‫ش‬ ُّ ُ‫ث‬َٝ َٕ ُْٞ‫و‬٣ْ ‫ثُصِّ ِّذ‬َٝ َُّٕٞ٤ِ‫ ْْ ثَُّ٘ذ‬ِٜ ِٗ‫دِ َٔ ٌَج‬ "Layak untuk mendapatkan cinta-Ku bagi orang yang saling mencintai karena-Ku. Muslim). 12. BERJABAT TANGAN َ ٤ََُٝ ‫ صَلَ َّشهَج‬،‫ؼًج‬٤ْ ِٔ ‫ َؽ‬٠َ ُ‫ َف ِٔذَث هللاَ صَ َؼج‬َٝ ،‫َصجكَ َقج‬ ‫ُ َٔج‬َٜ٘٤ْ َ‫ْظ د‬ َ ‫َ ِذ‬٤ِ‫ُ َٔج د‬ٛ‫ كَأَخَ َزث أَ َف ُذ‬،‫َج‬٤َ‫ ِْٖ ْثُضَو‬٤َٔ ِِ‫ـُّ َٔج ُٓ ْغ‬٣َ‫أ‬ َ ‫ كَض‬،ِٚ ِ‫صج ِفذ‬ ]‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫تَزٌ [صق‬٤ْ ‫ط‬ ِ َ‫خ‬ "Siapa saja di antara dua orang muslim yang berjumpa. dan mereka memuji Allah semuanya. orang-orang yang benar dan para syuhada" (Shahih Jami‟). hari ini Aku akan menaungi mereka pada saat tidak ada naungan selain naungan-Ku“ (HR. ِ َّ‫ْ َّ الَ ِظ ََّ إِال‬َٞ٣ ٢ِِّ‫ ِظ‬٢ِ‫ُ ْْ ك‬ُِّٜ‫ْ َّ أُ ِظ‬َٞ٤ُْ َ‫ ث‬،٢َُِ‫ْ َٕ ُِ َؾال‬ُّٞ‫َٖ ْثُ ُٔض ََقجد‬٣ْ َ‫ أ‬: ‫َج َٓ ِز‬٤ِ‫ْ َّ ْثُو‬َٞ٣ ٍُ ُْٞ‫َو‬٣ ٠َُ‫إِ َّٕ هللاَ صَ َؼج‬ ]ِْ‫ [ٓغ‬٢ِِّ‫ظ‬ Sesungguhnya Allah ta‟ala berfirman pada hari kiamat: Mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaran-Ku.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 12 11. maka akan ada yang memanggilnya: Kebaikan buatmu dan perjalananmu. kemudian salah seorang di antara keduanya mengambil tangan sahabatnya untuk berjabat tangan.

ِ ‫ ْثُ َٔغ‬٢ِ‫ ِٓ ْٖ أَ ْٕ أَ ْػضَ ٌِقَ ك‬٢ َ ‫ْؾ ِذ‬ ]‫قز‬٤‫شًث [ثُغِغِز ثُصق‬ْٜ ‫ش‬ َ ‫ َف‬٢ِ‫ ْثُ ُٔ ْغِِ ِْ ك‬٢ْ ‫ َٓ َغ أَ ِخ‬٢‫ـ‬ َّ َُِ‫ أَ َفخُّ إ‬ِٚ ِ‫جؽض‬ ْ ‫ ِألََ ْٕ أَ ْٓ ِش‬َٝ "Sungguh jika saya berjalan bersama saudara saya yang muslim dalam rangka memenuhi kebutuhannya hal itu lebih saya sukai dari i‟tikaf di masjid selama sebulan" (Silsilah shahihah). 15. MEMBAHAGIAKAN ORANG BERIMAN ْ ُ‫ْ ص‬َٝ‫ أ‬،‫ً٘ج‬٣ْ ‫ُ َد‬ْٚ٘ ‫ َػ‬٢َ ‫ع‬ ُ َُٚٔ ‫ط ِؼ‬ ‫ـ‬٤‫خ ْذ ًضث [صق‬ ِ ‫ْ صَ ْو‬َٝ‫ أ‬،‫ْ سًث‬ُٝ‫يَ ْثُ ُٔ ْؤ ِٓ ِٖ ُعش‬٤ْ ‫ أَ ِخ‬٠َِ‫جٍ أَ ْٕ صُ ْذ ِخ ََ َػ‬ ِ َٔ ‫ع َُ ثألَ ْػ‬ َ ‫أَ ْك‬ ]‫ثُؾجٓغ‬ "Sebaik-baik amalan adalah mendatangkan kesenangan terhadap saudaramu yang beriman. MEMBERI HUTANG َ ًَ َٕ‫ ِْٖ إِالَّ ًَج‬٤َ‫ُ ْو ِشضُ ُٓ ْغِِ ًٔج َٓ َّشص‬٣ ٍْ ِِ‫َٓج ِٓ ْٖ ُٓ ْغ‬ ]ٚ‫ـ ثدٖ ٓجؽ‬٤‫َج َٓ َّشرً [صق‬ِٜ‫ص َذهَض‬ "Seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim lainnya sebanyak dua kali maka itu bagaikan sedekah darinya sekali" (Shahih Ibnu Majah) . MEMBANTU ORANG LAIN DAN MEMENUHI KEBUTUHAN MEREKA َ ‫ َف‬٢ِ‫َ ٌُ ِٖ هللاُ ك‬٣ ِٚ ٤ْ ‫جؽ ِز أَ ِخ‬ ]‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ [صق‬ِٚ ِ‫جؽض‬ َ ‫ َف‬٢ْ ِ‫َ ٌُ ْٖ ك‬٣ ْٖ َٓ "Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya. melunaskan hutangnya dan memberinya makan dengan sepotong roti “ (Shahih Jami‟). 16. ِ َ‫ْ ِٕ أ‬َٞ‫ ػ‬٢ِ‫ْ ِٕ ْثُ َؼ ْذ ِذ َٓج ًَجَٕ ْثُ َؼ ْذ ُذ ك‬َٞ‫ ػ‬٢ِ‫هللاُ ك‬َٝ ]ِْ‫ [ٓغ‬ِٚ ٤ْ ‫خ‬ "Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya selalu menolong saudaranya". (Muslim). ِ ‫ْ َّ ص‬َٞ٣ َُٚٓ ‫ هَ َذ‬٠َُ‫ عَذَّشَ هللاُ صَ َؼج‬،َُُٚ ‫َج‬َٜ‫ ُْغذِض‬٣ ٠َّ‫ َفض‬ِٚ ِ‫ َفج َؽض‬٢ِ‫ ْثُ ُٔ ْغِِ ِْ ك‬ِٚ ٤ْ ‫ َٓ َغ أَ ِخ‬٠‫ َٓ ْٖ َٓ َش‬َٝ ‫َض ٍَّ ثألَ ْهذَث ُّ [ثُغِغِز‬ ]‫قز‬٤‫ثُصق‬ "Siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam rangka memenuhi kebutuhannya hingga terpenuhi kebutuhannya. maka Allah akan memantapkan kakinya pada hari banyak kaki-kaki yang tergelincir (hari kiamat)" (Silsilah Shahihah). niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya" (Shahih Al-Jami).Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 13 14.

ِ َٝ ‫َج‬٤ْٗ ‫ ثُ ُّذ‬٢ِ‫ُ هللاُ ك‬ٙ‫َٓ ْٖ َعض ََش ُٓ ْغِِ ًٔج َعض ََش‬ ]ِْ‫خ َش ِر [ٓغ‬٥‫ث‬ "Siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat" (HR.Muslim). maka tatkala dia berjumpa dengan Allah. Dia (Allah) memaafkannya". َ ‫َض ََؾ‬٣ ْٕ َ‫ َُ َؼ ََّ هللاُ أ‬،ُْٚ٘ ‫ ْص َػ‬ٝ‫ج‬ ٠َ ِ‫ كََِو‬،‫صَ َػَّ٘ج‬ٝ‫ج‬ َ ‫ْشَ ُٓ ْؼ ِغشًث كَض ََؾ‬٤َ‫ إِ َرث أَص‬:ُٙ‫ْ ٍُ ُِلَضَج‬ُٞ‫َو‬٣ َٕ‫ كَ ٌَج‬،‫جط‬ َ َّ ُ٘‫ِ ُٖ ث‬٣‫ُذَث‬٣ ٌَ ‫ًَجَٕ َس ُؽ‬ ]ٚ٤ِ‫ُ [ٓضلن ػ‬ْٚ٘ ‫ػ‬ َ َ‫ص‬ٝ‫ج‬ َ ‫هللاُ كَض ََؾ‬ "Dahulu ada seseorang yang memiliki piutang kepada orang-orang. ]‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫[صق‬ ِ َٝ ‫َج‬٤ْٗ ‫ ثُ ُّذ‬٢ِ‫ ك‬ِٚ ٤ْ َِ‫َغ ََّش هللاُ َػ‬٣ ‫ْغ ٍش‬ ‫خ َش ِر‬٥‫ث‬ ِ ‫ ُٓؼ‬٠َِ‫َغ ََّش َػ‬٣ ْٖ َٓ "Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan niscaya akan Allah berikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat" (Shahih Jami‟). MENOLONG ORANG DALAM MASALAH HUTANG ِ َّ‫ْ َّ الَ ِظ ََّ إِال‬َٞ٣ ِٚ ِِّ‫ ِظ‬٢ِ‫ُ هللاُ ك‬ََِّٚ‫ُ أَظ‬ْٚ٘ ‫ظ َغ َػ‬ ]‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ُ [صق‬ُِّٚ‫ظ‬ َ َٝ َْٝ‫ أ‬،‫ْغشًث‬ ِ ‫َٓ ْٖ أَ ْٗظَ َش ُٓؼ‬ "Siapa yang menunda (pembayaran utang) orang yang kesulitan atau menghapuskannya niscaya akan Allah berikan dia naungan pada hari tidak ada naungan selain naungan-Nya" (Shahih Jami‟). MENUTUPI AIB ORANG LAIN ]ِْ‫[ٓغ‬ ‫َج َٓ ِز‬٤ِ‫ْ َّ ْثُو‬َٞ٣ ُ‫َج إِالَّ َعض ََش هللا‬٤ْٗ ‫ ثُ ُّذ‬٢ِ‫َ ْغضُ ُش َػ ْذ ٌذ َػ ْذذًث ك‬٣ َ‫ال‬ "Seorang hamba yang menutupi aib hamba lainnya di dunia niscaya Allah tutup aibnya di hari kiamat.Muslim) . maka dia berkata kepada budaknya: “Jika kamu mendapatkan orang yang kesulitan biarkanlah." (HR. 18. semoga Allah akan memaafkan (kesalahan) kita. ]ِْ‫ُ [ٓغ‬ْٚ٘ ‫ػ‬ َ ‫ع ُغ‬ ِ ‫َُ٘لِّظْ ػ َْٖ ُٓؼ‬٤ِْ َ‫َج َٓ ِز ك‬٤ِ‫ْ ِّ ثُو‬َٞ٣ ‫ح‬ َ َ٣ َْٝ‫ أ‬،‫ْغ ٍش‬ ِ ‫ُ هللاُ ِٓ ْٖ ًُ َش‬َٚ٤‫ُ ْ٘ ِؾ‬٣ ْٕ َ‫ُ أ‬ٙ‫َٓ ْٖ َع َّش‬ "Siapa yang ingin ditolong Allah dari kesusahan hari kiamat maka berilah tangguh (pembayaran utang) bagi orang yang kesulitan atau gugurkanlah" (HR.Muslim). (Muttafaq alaih).Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 14 17.

Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 15 19. beliau bersabda: Mendamaikan antara dua pihak“ (Shahih Abu Daud). atau berbuat ma‟ruf. kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah. maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar “ (An Nisa: 114) ِ ٤َ‫س ْثُذ‬ ٢‫ـ أد‬٤‫ْٖ (صق‬ َ َ‫ ه‬،٠ََِ‫ د‬: ‫ث‬ُُٞ‫ص َذهَ ِز؟ هَج‬ ِ ‫جٍ إِصْ الَ ُؿ َرث‬ َ ‫أَالَ أُ ْخذِ ُش ًُ ْْ دِأ َ ْك‬ َّ ُ‫ث‬َٝ ّ‫َ ِج‬٤ ِّ‫ع ٍَ ِٓ ْٖ د ََس َؽ ِز ثُص‬ َّ ُ‫ث‬َٝ ‫صالَ ِر‬ )‫د‬ٝ‫دث‬ “Maukah engkau aku beritahukan (perbuatan) yang lebih utama derajatnya dari puasa. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah. shalat dan shadaqah? Mereka menjawab: Ya. atau mengadakan perdamaian di antara manusia. niscaya Allah akan melindugi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat “ (Shahih Jami‟).MEMBELA KEHORMATAN ORANG MUSLIM َ َّ ُ٘‫ ث‬ِٚ ِٜ ْ‫ؽ‬َٝ َْٖ ‫ َس َّد هللاُ ػ‬ِٚ ٤ْ ‫ض أَ ِخ‬ ]‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫َج َٓ ِز [صق‬٤ِ‫ْ َّ ثُو‬َٞ٣ ‫جس‬ ِ ْ‫َٓ ْٖ َس َّد ػ َْٖ ِػش‬ “Siapa yang membela kehormatan saudaranya.MENDAMAIKAN MANUSIA Allah swt berfirman:                                                                                                          “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. . ]‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫[صق‬ ِ َٝ ‫َج‬٤ْٗ ‫ ثُ ُّذ‬٢ِ‫ُ هللاُ ك‬ٙ‫َص َش‬ ‫خ َش ِر‬٥‫ث‬ ِ ٤ْ ‫ ِْش ْثُ َـ‬َٜ‫ُ دِظ‬ٙ‫َص َش أَخَ ج‬ َ ٗ‫خ‬ َ ٗ ْٖ َٓ “Siapa yang menolong saudaranya dari kejauhan maka Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat “ (Shahih Jami‟) 20.

SILATURAHIM                                      : ٠َُ‫جٍ هللاُ صَ َؼج‬    َ َ‫ه‬ “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah“ (Al Anfal: 75). dan tidak ada suatu kemunkaran yang lebih cepat mendatangkan hukuman kecuali memutus persaudaraan“ (Shahih Jami‟) 22. ‫ ُذ ْثُ ُؼ ْٔ ِش‬٣ْ ‫َّف ِْ صُ ِض‬ ِ ‫صَِزُ ثُش‬ ِ َٝ ، ِّ‫خ ثُشَّح‬ َ ‫َع‬ ْ ُ‫ص َذهَزُ ثُغِّشِّ ص‬ َ ‫طلِ ُب ؿ‬ َ َٝ ،‫ْ ِء‬ُّٞ‫جس َع ثُغ‬ ِ ‫ص‬ ِ ُْٝ‫صَ٘جةِ ُغ ْثُ َٔ ْؼش‬ َ َٓ ٢َ ِ‫ف صَو‬ َ )‫خ‬٤‫ـ ثُضشؿ‬٤‫(صق‬ “Orang-orang yang berbuat kebaikan melindungi dirinya dari mati buruk. )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫جس (صق‬ َ َِْ ٤َُِّ‫س هَجةِ ِْ ث‬ ِ ََُّٜ٘‫صجةِ ِْ ث‬ ِ ‫ د ََس َؽج‬ِٚ ِ‫ْٖ ُخُِو‬ ُ ‫ُ ْذ ِس‬٤َُ َ‫ُـ‬ ِ ‫ى دِ ُقغ‬ َ ‫إِ َّٕ ثُ َّشؽ‬ “Sesungguhnya seseorang yang berakhlak baik akan mendapatkan derajat orang yang bangun malam (beribadah). )‫خ‬٤‫ـ ثُضشؿ‬٤‫صَِزٌ (صق‬ ِ َٝ ٌ‫ص َذهَز‬ ِ ٘‫ْ ثُ َّش ِف ِْ ثِ ْع‬١‫ ِر‬٠َِ‫ َػ‬َٝ ،ٌ‫ص َذهَز‬ َ :ٕ‫َج‬ َ ِْٖ ٤ٌِ ‫ ْثُ ِٔ ْغ‬٠َِ‫ص َذهَزُ َػ‬ َّ ُ‫ث‬ “Shadaqah terhadap orang miskin akan dinilai shadaqah. dan puasa pada siang harinya” (Shahih Jami). shadaqah yang disembunyikan akan meredam murka Rabb.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 16 21. . ِ ‫َج َٓ ِز أَ َف‬٤ِ‫ْ َّ ْثُو‬َٞ٣ ً‫ َٓ ْ٘ ِضال‬٢ِِّ٘ٓ ْْ ‫إِ َّٕ أَ ْه َشدَ ٌُـ‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫َج (صق‬٤ْٗ ‫ ثُ ُّذ‬٢ِ‫جعُ٘ ٌُ ْْ أَ ْخالَهًج ك‬ “Sesungguhnya orang yang paling dekat di antara kalian kepadaku pada hari kiamat adalah mereka yang akhlaknya baik di dunia “ (Shahih Jami‟).AKHLAQ YANG BAIK َ ‫ن ْثُ َق‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫غ ِٖ (صق‬ ِ ُِ‫ْضَثٕ َِٖٓ ْثُ ُخ‬ ِ ٤ِٔ ُ‫ ْث‬٢ِ‫ ٌء أَ ْعوَ َُ ك‬٢ْ ‫ْظ َش‬ َ ٤َُ “Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan(amal kebajikan) selain akhlak yang baik“ (Shahih Jami). ‫ َؼ ِز‬٤ْ ‫هَ ِط‬َٝ ٢ِ ‫ ٌء أَ ْػ َؾ َُ ِػوَجدًج َِٖٓ ْثُذَ ْـ‬٢ْ ‫ْظ َش‬ َ ٤ََُٝ ،ِْ ‫َّف‬ ِ ْٖ ِٓ ‫ثدًج‬َٞ َ‫ أَ ْػ َؾ َُ ع‬ِٚ ٤ْ ِ‫ ك‬٠َُ‫ ُغ هللاَ صَ َؼج‬٤ْ ‫ ٌء أُ ِغ‬٢ْ ‫ْظ َش‬ ِ ‫صَِ ِز ثُش‬ َ ٤َُ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫َّف ِْ (صق‬ ِ ‫ثُش‬ “Tidak ada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih cepat mendapatkan pahalanya kecuali silaturahim (menyambung persaudaraan). silaturrahmi akan menambah umur “ (Shahih Targhib). dan (shadaqah) terhadap sanak saudara dinilai dua: shadaqah dan penyambung silaturahim“ (Shahih Targhib).

dan kebaikan mengarahkan kepada syurga“ (Shahih Jami‟). . bertakwalah kepada Allah. kemudian sebagiannya dimakan anak Adam atau makhluk Allah lainnya. menggali (membuat) sumur. mengalirkan sungai. Allah akan mencatat baginya kebaikan. َُِٚ َ‫ُ َف َغَ٘زً أَدْخ‬ٙ‫ُ ِػ ْ٘ َذ‬َُٚ ‫َخ‬ َ ‫ ًَض‬،ْْ ِٜ ٣ْ ‫ ُْؤ ِر‬٣ ً ‫ْتج‬٤‫َٖ َش‬٤ْ ِٔ ِِ‫ْن ْثُ ُٔ ْغ‬ َ ‫ َٓ ْٖ ًَض‬َٝ ،ً‫ َف َغَ٘ـز‬ِٚ ِ‫ُ د‬َُٚ ُ‫َخ هللا‬ ِ ٣‫َٓ ْٖ أَ ْخ َش َػ ِٓ ْٖ غَ ِش‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ؾَّ٘زَ (صق‬ َ ُ‫ْث‬ “Siapa yang menyingkirkan bahaya apa saja dari jalannya kaum muslimin. )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫(صق‬ ‫ ْثُ َؾَّ٘ ِز‬٠َُِ‫ إ‬١‫ ِذ‬ْٜ َ٣ ‫إِ َّٕ ثُذِ َّش‬َٝ ،ِّ‫ ْثُذِش‬٠َُِ‫ْ إ‬١‫ ِذ‬ْٜ َ٣ ‫م‬ ِ ‫ ٌُ ْْ دِجُصِّ ْذ‬٤ْ َِ‫َػ‬ َ ‫ كَئ ِ َّٕ ثُصِّ ْذ‬،‫م‬ “Hendaklah kalian berlaku jujur. meninggalkan anak yang memintakan ampun untuknya setelah kematiannya “ (Shahih Jami‟). niscaya baginya (pahala) shadaqah“ (HR.JUJUR                                      : ٠َُ‫جٍ هللاُ صَ َؼج‬  َ َ‫ه‬ “Hai orang-orang yang beriman.Bukhari). dan siapa yang dicatat baginya kebaikan maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga“ (Shahih Jami‟). karena kejujuran mengarahkanya kepada kebaikan. 25.MENYINGKIRKAN GANGGUAN DI JALAN )‫قز‬٤‫ص َذهَزٌ (ثُغِغِز ثُصق‬ ِ ٣‫ ػ َِٖ ثُطَّ ِش‬ٟ‫أَ ْٓ ِػ ثألَ َر‬ َ َ‫ُ َُي‬َِّٚٗ‫ْن كَئ‬ “Singkirkanlah segala rintangan dari jalan karena bagimu hal itu bernilai shadaqah“ (Silsilah Shahihah). ‫ط‬ َ ‫ْ ؿ‬َٝ‫نش دِ ْتنشًث أ‬ َ ‫َنش‬ َ ْ‫ْ أَؽ‬َٝ‫ َٓ ْٖ َػَِّن َْ ِػ ِْ ًٔنج أ‬:ِٚ ِ‫ْ ص‬َٞٓ ‫ دَ ْؼ َذ‬ِٙ ‫ هَذ ِْش‬٢ْ ِ‫ ك‬َٞ َُٛٝ َّٖ ُٛ‫ْ ُِ ِْ َؼ ْذ ِذ أَؽْ ُش‬١‫َؾْ ِش‬٣ ‫َع ْذ ٌغ‬ َ َ‫ْ َفل‬َٝ‫ْنشًث أ‬َٜٗ ٟ‫نش‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ (صق‬ِٚ ِ‫ْ ص‬َٞٓ ‫ُ دَ ْؼ َذ‬َُٚ ‫غضَ ْـلِ ُش‬ ْ َ٣ ‫َُذًث‬َٝ َ‫ْ ص ََشى‬َٝ‫ط ُٓصْ َقلًج أ‬ َ ‫ َس‬َٝ َْٝ‫ْؾذًث أ‬ ِ ‫ َٓغ‬٠ََ٘‫ْ د‬َٝ‫ٗ َْخالً أ‬ “Tujuh (golongan) yang tetap mengalir bagi mereka pahalanya saat dia di kubur setelah kematiannya: Yang mengajarkan ilmu. dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar “ (At Taubah 119).MENANAM TUMBUH-TUMBUHAN )١‫ ثُذخجس‬ٚ‫ص َذهَزٌ ( أخشؽ‬ َ َُُٚ َٕ‫ إِالَّ ًَج‬،ِ‫ن هللا‬ ٌ ِْ َ‫الَ خ‬َٝ ،٢ٌّ ِٓ ‫ُ آ َد‬ْٚ٘ ِٓ ًَُْ ْ‫َأ‬٣ ْْ َُ ،ً‫ط ؿَشْ عج‬ ِ ِْ َ‫ن ِٓ ْٖ خ‬ َ ‫َٓ ْٖ ؿ ََش‬ “Siapa yang menanam tumbuh-tumbuhan. 24.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 17 23. mewariskan mushaf.

.PENYAYANG )‫قز‬٤‫جط (ثُغِغِز ثُصق‬ ٍ ٣ْ ‫ ٍَْ هَ ِش‬ٜ‫ ٍِّٖ َع‬٤َُ ٍِّٖ ٤َٛ ََّ ًُ ‫جس‬ ِ َُّ٘‫خ َِٖٓ ث‬ ِ َّ ُ٘‫ ث‬٠َِ‫ُش َّ َػ‬ ِ ‫ف‬ “Diharamkan bagi neraka setiap orang yang santun. 27. )١‫َج َٓ ِز (ثُذخجس‬٤ِ‫ْ َّ ْثُو‬َٞ٣ ُ‫ُ هللا‬َٚٔ ‫ف‬ ِ ‫ َس‬،‫ْ ٍس‬ُٞ‫ َْقزَ ػُصْ ل‬٤ِ‫ْ َرد‬ََُٞٝ َْ ‫َٓ ْٖ َس ِف‬ “Siapa yang memiliki rasa belas kasih meskipun terhadap sembelihan burung merpati. niscaya Allah akan menyayanginya pada hari kiamat“ (HR.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 18 26. Niscaya Allah akan memanggilnya di hadapan makhluk-makhluk-Nya hingga Dia memilih untuknya bidadari yang dia sukai“ (Shahih Turmuzi). sopan dan memudahkan serta dekat dengan manusia“ (Silsilah Shahihah).Bukhari). ِ ْ٘ ‫ ْثُ ُؼ‬٠َِ‫ َػ‬٢‫ْط‬ ٠َِ‫ َػ‬٠َ‫ُ ْؼط‬٣ َ‫ َٓجال‬َٝ ،‫ق‬ ِ ‫ ثُ ِّش ْك‬٠َِ‫ َػ‬٢ْ ‫ْط‬ ِ ‫ُؼ‬٣ َ‫ن َٓجال‬ ِ ‫ُؼ‬٣َٝ ،َ‫ُ ِقخُّ ثُشِّ ْكن‬٣ ‫ن‬ ٌ ٤ْ ِ‫ إِ َّٕ هللاَ َسك‬: َ‫َج ػَجةِ َشز‬٣ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ ُ (صق‬ٙ‫ث‬َٞ ‫ع‬ ِ “Wahai Aisyah: Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan. dan Dia memberikan bagi sikap kelembutan apa-apa yang tidak diberikan bagi sikap kekasaran dan apa- apa yang tidak diberikan kepada sikap selainnya“ (Shahih Jami‟). KEUTAMAAN TAQWA Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:                        “Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar“ (At-Thalaq: 2). 28. MENAHAN AMARAH ِ ِ‫ط ْثُخَ الَة‬ ِّ َ‫ أ‬٢ِ‫ُ ك‬ٙ‫ َِّش‬٤‫ُ َخ‬٣ ٠َّ‫ن َفض‬ ١ ِ ْٝ‫ ُس ُه‬٠َِ‫َج َٓ ِز َػ‬٤ِ‫ْ َّ ْثُو‬َٞ٣ ُ‫ُ هللا‬ٙ‫ َدػَج‬،ُٙ‫َُ٘لِّ َز‬٣ ْٕ َ‫ ُغ أ‬٤ْ ‫َ ْغض َِط‬٣ َٞ َُٛٝ ‫ظًج‬٤ْ ‫َٓ ْٖ ًَظَ َْ َؿ‬ )١‫ـ ثُضشٓز‬٤‫شج َء (صق‬ َ ‫ْ ِس‬ُٞ‫ْثُق‬ “Siapa yang mampu menahan amarah sedangkan dia mampu melakukannya.

niscaya mereka akan mencintaimu” (Silsilah Shahihah). 31. dan jika dia mendapatkan keburukan dia bersabar. dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia. SABAR Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:                                 "Tiada lain disempurnakan pahala orang yang sabar dengan tanpa hitungan. karena itu baik baginya". dan hal tersebut tidak terjadi kecuali bagi seorang mu‟min.Muslim)." [Az-Zumar :10]. Semua perkaranya baik baginya. ZUHUD TERHADAP DUNIA ِ َُّ٘‫ ث‬١‫ ِذ‬٣ْ َ‫ أ‬٢ِ‫ َٔج ك‬٤ْ ِ‫َ ْذ ك‬ٛ‫ثص‬ )‫قز‬٤‫ ُِقذُّيَ ثَُّ٘جطُ (ثُغِغِز ثُصق‬٣ ‫جط‬ ْ َٝ ،ُ‫ ُِقذُّيَ هللا‬٣ ‫َج‬٤ْٗ ‫ ثُ ُّذ‬٢ِ‫َ ْذ ك‬ٛ‫ثِ ْص‬ “Zuhudlah kamu terhadap dunia niscaya Allah akan mencintaimu.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 19 29. TAWADHU' KARENA ALLAH َ َ‫ثظ َغ أ‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٚ‫ُ هللاُ (أخشؽ‬ٚ‫ف ٌذ ِ َّهللِ إِال َّ َسكَ َؼ‬ َ ََٞ ‫َٓج ص‬ “Siapa yang tawadhu‟ karena Allah niscaya Allah akan mengangkat (derajatnya)“ (HR. 30. Nabi bersabda: ‫صذَ َش‬ َ ُٚ‫صجدَ ْض‬ َ ‫ظشَّث ُء‬ َ َ‫ ٌش إِ ْٕ أ‬٤ْ َ‫ُ خ‬ًَُِّٚ ُٙ‫ػ ََؾذًج ِألَ ْٓ ِش ْثُ ُٔ ْؤ ِٓ ِٖ إِ َّٕ أَ ْٓ َش‬ َ َ‫إِ ْٕ أ‬َٝ َُُٚ ‫شًث‬٤ْ َ‫ُ َعشَّث ُء َش ٌَ َش كَ ٌَجَٕ خ‬ٚ‫صجدَ ْض‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٚ‫ُ (أخشؽ‬َُٚ ‫شًث‬٤ْ َ‫كَ ٌَجَٕ خ‬ "Orang beriman sungguh menakjubkan. (HR.Muslim). . jika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur karena itu baik baginya.

(Shahih Turmuzi). salah satunya atau keduanya tapi dia tidak masuk syurga“ (HR. apakah aku dapat bertaubat?”. . ‫ََْ َُيَ ِٓ ْٖ أُ َّّ ؟‬ٛ : ٍَ ‫ْ دَ ٍز ؟ هَج‬َٞ‫ ِٓ ْٖ ص‬٢ُِ َََْٜ‫ ًٔج ك‬٤ْ ‫َظ‬ ِ ‫ْش َر ْٗذًج ػ‬ ُ ‫صذ‬َ َ‫ أ‬٢ِِّٗ‫ْ ٍَ هللاِ إ‬ُٞ‫َج َسع‬٣ : ٍ‫ج‬ َ َ‫ كَو‬٢َّ ِ‫ ثَُّ٘ذ‬٠َ‫أَ َّٕ َس ُؽالً أَص‬ ) ١‫ـ ثُضشٓز‬٤‫َج " ( صق‬ٛ‫ كَذِ َّش‬: ٍ‫ج‬ َ َ‫ََْ َُيَ ِٓ ْٖ خَ جَُ ٍز ؟ ه‬ٛ : ٍ‫ج‬ َ َ‫ ه‬. ِ َ‫ ِػ ْ٘ن َذ ْثُ ٌِذ‬ِٚ ‫ْن‬٣َٞ َ‫ َٓ ْنٖ أَ ْد َسىَ أَد‬: ٍ‫نج‬ َْٝ‫ُ َٔج أ‬ٛ‫ أَ َفن َذ‬،‫نش‬ َ َ‫ْ ٍَ هللاِ ؟ ه‬ٞ‫َنج َسعُن‬٣ ٖ‫ َٓ ْن‬: ََْ ٤ِ‫ُ ه‬ُٚ‫ َس ِؿ َْ أَ ْٗل‬،ُُٚ‫ َس ِؿ َْ أَ ْٗل‬،ُُٚ‫َس ِؿ َْ أَ ْٗل‬ ) ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫ؾ٘ َّ ِز (س‬ َ ُ‫َ ْذ ُخ َِ ْث‬٣ ْْ ََِ‫ُ َٔج ك‬َٛ‫ًِال‬ “Celaka. celaka. ْْ ‫ َٗ َؼ‬: ٍ‫ج‬ َ َ‫ ه‬،َ‫ ال‬: ٍ‫ج‬ َ َ‫ه‬ “Seseorang mendatangi Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam dan berkata: “ Ya Rasulullah.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 20 32.Muslim). beliau bersabda : “ Berbuat baiklah kepadanya “. BERBAKTI KEPADA ORANG TUA                         :٠َُ‫جٍ هللاُ صَ َؼج‬      َ َ‫ه‬ “Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya“ (Al Ankabut: 8). (shahabat) bertanya: Siapa ya Rasulullah? : “Siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya di masa tua. beliau bersabda: “Apakah ibumu masih ada ?”.BERBAKTI KEPADA BIBI                                : ٠َُ‫جٍ هللاُ صَ َؼج‬     َ َ‫ه‬ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. 33. ‫ثُِ ِذ‬َٞ ُ‫ ع ُْخ ِػ ْث‬٢ِ‫ع ُْخػُ هللاِ ك‬َٝ ،‫ثُِ ِذ‬َٞ ُ‫ ْث‬٠‫ظ‬ َ ‫ ِس‬٢ِ‫ ثُشَّحِّ ك‬٠‫ظ‬ َ ‫ِس‬ “Ridhanya Robb terletak pada ridha orang tua. : “Ya”. dan (peliharalah) hubungan silaturahim“ (An-Nisa: 1). beliau bersabda : “ Apakah kamu punya bibi ?”. dia berkata : “ Tidak “. sesungguhnya aku telah melakukan suatu dosa yang besar. dan murkanya Robb terletak pada murkanya orang tua“ (Silsilah Shahihah). celaka.

٠َُِ‫ َٓ ْٖ أَفْ َغَٖ إ‬َٝ ،‫َجس‬ٌ ٘‫ُ َف َغ‬ٙ‫َ ُذ‬٣ ‫َج‬ٜ٤ْ َِ‫َّس َػ‬ ْ ‫ ًُ َّ َٓ َّش ٍر َٓش‬٢ِ‫ُ ك‬َُٚ َٕ‫ ًَج‬،ِ‫ُ إِالَّ هلل‬ٚ ْ‫َ ْٔ َغق‬٣ ْْ َُ ،ٍْْ ٤ِ‫َض‬٣ ‫ط‬ َ ‫َٓ ْٖ َٓ َغ َـ َس ْأ‬ ‫ أفٔذ‬ٙ‫ث‬ٝ‫ "(س‬٠َ‫عط‬ ْ ُٞ ُ‫ ْث‬َٝ ُ‫ ثُ َّغذَّجدَز‬ِٚ ٤ْ ‫َٖ أَصْ ذُ َؼ‬٤ْ َ‫م د‬َ ‫كَ َّش‬َٝ .‫َ ٌَ َزث‬ٛ ‫ ْثُ َؾَّ٘ ِز‬٢ِ‫ ِْْ ك‬٤ِ‫َض‬٤ُ‫ ًَجكِ َُ ْث‬َٝ ‫أََٗج‬ “Saya dan orang yang mengurus anak yatim (nanti) di Syurga seperti ini. maka saya akan bersamanya di syurga seperti ini. dan menunggu shalat setelah shalat dapat mencuci (menghapus) kesalahan hingga bersih“ (Shahih Targhib) ‫َنج " (ٓضلنن‬ٜ٤ْ َِِ‫ ص‬٢‫َٖ ثُصَّنالَ ِر ثَُّضِن‬٤ْ ‫دَن‬َٝ َُٚ٘٤ْ َ‫ُ َٓج د‬َُٚ ‫ؿلِ َش‬ َ ٣ َّْ ُ‫ ع‬،ُٙ‫ْ َء‬ُٞ‫ظ‬ُٝ ُٖ ‫ُقْ ِغ‬٤َ‫ظَّـأ َ َس ُؽ ٌَ ك‬ََٞ ‫َض‬٣ َ‫ال‬ َّ ُ‫ ث‬٢ِِّ‫ُص‬ ُ َّ‫صالَرَ إِال‬ )ٚ٤ِ‫ػ‬ “Seseorang yang berwudhu dengan sempurna.Ahmad 5/250). Bukhari). seraya mengisyaratkan dua jarinya". dan barangsiapa yang berbuat kebaikan kepada anak yatim wanita maupun laki-laki yang ada padanya. . maka setiap usapan tangannya akan melahirkan beberapa kebaikan.ِْٖ ٤َ‫َجص‬ًَٜ ‫ ْثُ َؾَّ٘ ِز‬٢ِ‫ ك‬َٞ َُٛٝ ‫ش أََٗج‬ ُ ْ٘ ًُ ُٙ‫ ٍْْ ِػ ْ٘ َذ‬٤ِ‫َض‬٣ َْٝ‫ َٔ ٍز أ‬٤ْ ِ‫َض‬٣ )050/5 “Siapa yang mengusap kepala anak yatim karena Allah. (HR.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 21 34. niscaya dirinya akan diampuni antara shalatnya hingga shalat berikutnya” (Muttafaq alaih).MEMPERHATIKAN PARA JANDA. َ ُ‫ُ ْث‬ٙ‫ُ َٔج إِ َّال أَدْخَ َِضَج‬َٜ‫ص ِقذ‬ )‫ـ ثدٖ ٓجؽز‬٤‫ؾَّ٘زَ (صق‬ َ َْٝ‫ُ أ‬ٙ‫ص ِقذَضَج‬ َ ‫ َٔج َٓج‬ِٜ ٤ْ َُِ‫ُقْ ِغ ُٖ إ‬٤َ‫َجٕ ك‬ ِ ‫ُ ث ْدَ٘ض‬َُٚ ‫ى‬ ُ ‫َٓج ِٓ ْٖ َسؽ ٍَُ صُ ْذ ِس‬ “Seseorang yang memiliki dua orang anak wanita lalu diperlakukannya dengan baik selama keduanya bersamanya atau dia menemani keduanya kecuali keduanya memasukkannya ke syurga" [Shahih Ibnu Majah] 35. seraya mengacungkan kedua jarinya. maka segala kesalahannya keluar dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya” (HR. kemudian melakukan shalat. ْ ُٞ ُ‫ ْث‬َٝ ُ‫ ثُ َّغذَّجدَز‬ِٚ ٤ْ ‫جٍ دِأَصْ ذُ َؼ‬ )١‫ ثُذخجس‬ٚ‫ " (أخشؽ‬٠َ‫عط‬ َ َ‫ه‬َٝ . Muslim). ANAK YATIM DAN ANAK WANITA َِْ ٤ِ‫ َعذ‬٢ِ‫ ِذ ك‬ِٛ ‫ ِٖ ًج َ ُْ ُٔ َؾج‬٤ْ ٌِ ‫ ْثُ َٔ َغ‬َٝ ‫ ثألَسْ ََِٓ ِز‬٠َِ‫ َػ‬٢ْ ‫ " ثُغَّج ِػ‬: ٍ‫ج‬ َ َ‫ ه‬٢ِّ ِ‫ُ ػ َِٖ ثَُّ٘ذ‬ْٚ٘ ‫ هللاُ َػ‬٢َ ‫ظ‬ ِ ‫ َْشرَ َس‬٣‫ُ َش‬ٛ ٢ْ ِ‫ػ َْٖ أَد‬ ) ٚ٤ِ‫ط ُش " (ٓضلن ػ‬ ِ ‫ُ ْل‬٣ َ‫ ًَجُصَّجةِ ِْ ال‬َٝ ،ُ‫َ ْلضُش‬٣ َ‫ًج َ ُْوَجةِ ِْ ال‬َٝ ٍ‫ج‬ َ َ‫ُ ه‬ُٚ‫أَفْ ِغذ‬َٝ ِ‫هللا‬ “Dari Abu Hurairah radiallahuanhu dari Rasulullah beliau bersabda: “Orang yang memperhatikan janda dan orang miskin bagaikan mujahid di jalan Allah “saya (Abu Hurairah) mengira beliau juga bersabda: “Bagaikan orang yang beribadah tiada henti dan bagaikan orang yang selalu puasa“ (Muttafaq alaih). jari telunjuk dan tengah “ (HR.WUDHU' ْ َ‫ُػ ِٓ ْٖ صَقْ شَ أ‬ ِ َ ‫ظل‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٚ‫ (أخشؽ‬ِٙ ‫جس‬ َ ‫ ص َْخش‬٠َّ‫ َفض‬ِٙ ‫ُ ِٓ ْٖ َؽ َغ ِذ‬ٙ‫َج‬٣‫ش خَ طَج‬ ُ ُٞ ُ‫ظَّأ َ كَأَفْ َغَٖ ْث‬ََٞ ‫َٓ ْٖ ص‬ ْ ‫ْ َء خَ َش َؽ‬ٞ‫ظ‬ "Siapa yang berwudhu dan melakukannya dengan baik. َُ ‫َ ْـ ِغ ن‬٣ ‫ص نالَ ِر‬ ِ ‫ ْثُ َٔ َغن‬٠‫إِ ْػ َٔننج ٍُ ثألَ ْهننـذ َِثّ إُِِنن‬َٝ ،ِٙ ‫نجس‬ َّ ُ‫ث ْٗضِظَننج ُس ث‬َٝ ،‫نجؽ ِذ‬ َّ ُ‫ص نالَ ِر دَ ْؼ ن َذ ث‬ ِ ‫ ْثُ َٔ ٌَن‬٠‫ْ ِء َػَِنن‬ُٞ‫ظ نـ‬ُٞ ُ‫ؽ ْث‬ ُ ‫إِ ْعذَننـج‬ )‫خ‬٤‫ـ ثُضشؿ‬٤‫غالً (صق‬ ْ ‫َج ُؿ‬٣‫ْثُخَ طَج‬ “Menyempurnakan wudhu pada saat tidak menyenangkan. dan berjalan kaki ke masjid.

Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 22 36. maka akan dibuka baginya pintu-pintu syurga yang dia dapat masuk dari mana saja dia suka “ (HR. itulah jihad “ (HR. )‫د‬ٝ‫ دث‬٢‫ـ أد‬٤‫ظ (صق‬ ٍ ِ‫َجد‬٣َٝ ‫خ‬ ْ ‫ُ ًَُُّ َس‬َُٚ ‫َ ُذ‬ٜ‫َ ْش‬٣َٝ ِٚ ِ‫ْ ص‬ٞ‫ص‬ ٍ ‫غ‬ َ َٟ‫ُ َٓذ‬َُٚ ْ‫ُ ْـلَش‬٣ ُٕ ‫ثَ ُْ ُٔؤَ ِّر‬ Mu‟azin (orang yang azan) akan diampuni sepanjang suaranya dan disaksikan oleh semua makhluk-Nya” (Shahih Abu Daud). َ ْٖ َٓ ‫ُ ِٓ ْغ ََ أَؽْ ِش‬ٙ‫أَؽْ ُش‬َٝ ِٚ ِ‫ْ ص‬ٞ‫ص‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ُ (صق‬ٚ‫ َٓ َؼ‬٠َِّ‫ص‬ َ َٟ‫ُ َٓذ‬َُٚ ْ‫ُ ْـلَش‬٣ ُٕ ‫ثَ ُْ ُٔؤَ ِّر‬ “Seorang mu‟azin diampuni sepanjang suaranya dan pahalanya bagaikan pahala orang yang shalat bersamanya“ (Shahih Jami‟).AZAN َٕ ْٞ‫ عَالَعُن‬ِٚ ‫دِئِهَج َٓضِن‬َٝ ً‫ْ َٕ َف َغنَ٘ز‬ُّٞ‫ْ ٍّ ِعنض‬ٞ‫َن‬٣ َِّ‫ ًُن‬٢‫ كِن‬ِٚ ‫ِ٘ن‬٣ْ ‫ُ دِضَأْ ِر‬ٚ‫نخ َُن‬ َ ِ‫ ًُض‬َٝ َ‫ُ ْثُ َؾَّ٘نز‬ٚ‫نش َُن‬ ْ َ‫ َؽذ‬َٝ ً‫ َػ ْش َشرَ َعَ٘ز‬٢َْ ‫َٓ ْٖ أَ َّرَٕ عِ ْ٘ض‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫غَ٘زً (صق‬ َ ‫َف‬ “Siapa azan selama dua belas tahun maka wajib baginya mendapatkan syurga dan azannya setiap hari dicatat sebagai enampuluh kebaikan dan iqamahnya dihitung tigapuluh kebaikan “ (Shahih Jami‟). . mereka menjawab: “Mau ya Rasulullah?”. dan menunggu shalat setelah shalat.ِٙ ‫جس‬ ِ ٌَ َٔ ُ‫ ْث‬٠َِ‫ْ ِء َػ‬ُٞ‫ظ‬ُٞ ُ‫ْث‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫ثُشِّ دَجغُ (س‬ “Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus kesalahan dan meninggikan derajat”. WUDHU DALAM KONDISI YANG TIDAK MENYENANGKAN ‫ؽ‬ُ ‫ إِ ْعذَج‬: ٍ‫ج‬ َ َ‫ ه‬: ِ‫ْ ٍَ هللا‬ُٞ‫َج َسع‬٣ ٠ََِ‫ د‬: ‫ث‬ُُٞ‫ ثُ َّذ َس َؽجسَ ؟ هَج‬ِٚ ِ‫َشْ كَ ُغ د‬٣َٝ ،‫َج‬٣‫ ْثُخَ طَج‬ِٚ ِ‫ْ هللاَ د‬ُٞ‫َ ْٔق‬٣ ‫ َٓج‬٠َِ‫أَالَ أَ ُدُُّيَ َػ‬ ُْ ٌُ ُِ‫ كَ َزُِ ٌُ ُْ ثُشِّ دَجغُ كَ َز‬. 37. itulah jihad.Muslim) 38. Allahummaj’alni minattawwabin waj’alni minal mutathahhirin.Muslim). “Berwudhu pada saat yang tidak menyenangkan dan memperbanyak langkah ke masjid.MENGUCAPKAN SYAHADAT SESUDAH WUDHU َ َ‫ْ َء عُ َّْ ه‬ُٞ‫ظ‬ُٞ ُ‫ظَّأ َ كَأَفْ َغَٖ ْث‬ََٞ ‫َٓ ْٖ ص‬ ُُُٚ ُْٞ‫ َسع‬َٝ ُٙ‫أَ َّٕ ُٓ َق َّٔذًث َػ ْذ ُذ‬َٝ َُُٚ َ‫ي‬٣ْ ‫ُ الَ َش ِش‬ٙ‫فْ َذ‬َٝ ُ‫َ إِالَّ هللا‬َُِٚ‫َ ُذ أَ ْٕ الَ إ‬ٜ‫ أَ ْش‬: ٍ‫ج‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫شج َء (س‬ َ ‫َج‬ِّٜ٣َ‫َ ْذ ُخ َُ ِٓ ْٖ أ‬٣ ‫ثحُ ْثُ َؾَّ٘ ِز‬َْٞ ‫ُ أَد‬َُٚ ‫ش‬ ْ ‫َٖ كُضِ َق‬٣ْ ‫ ِِّش‬َٜ‫ َِٖٓ ْثُ ُٔضَط‬٢ِِْ٘ ‫ثؽْ َؼ‬َٝ ، َٖ٤ْ ِ‫ثد‬َّٞ َّ ‫ َِٖٓ ثُض‬٢ِِْ٘ ‫ُ َّْ ثؽْ َؼ‬َُِّٜ‫ث‬ “Siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya kemudian mengucapkan: Asyhadu alla ilaah illallahu wahdahu laa syarikalah wa anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh.‫صالَ ِر‬ َّ ُ‫صالَ ِر دَ ْؼ َذ ث‬ ِ َ‫ ْث ْٗضِظ‬َٝ ،‫جؽ ِذ‬ َّ ُ‫جس ث‬ ِ ‫ ْثُ َٔ َغ‬٠َُِ‫ ًَ ْغ َش ِر ْثُ ُخطَج إ‬َٝ .

maka dosanya akan diampuni“ (HR.SIWAK ]َ٤ِ‫ثء ثُـ‬ٝ‫ظجرٌ ُِِشَّحِّ [إس‬ ْ ‫ىص‬ َ ْ‫ َشرٌ ُِ ِْلَ ِْ َٓش‬ِٜ ‫َط‬ ُ ‫ث‬َِّٞ ‫ثُغ‬ “Siwak dapat mensucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb“ (Irwa‟ul Ghalil).MEMBANGUN MASJID َ ُ‫ ْث‬٢ِ‫ضًج ك‬٤ْ َ‫ُ د‬َُٚ ُ‫ هللا‬٠ََ٘‫ْ أَصْ ـ ََش د‬َٝ‫ص ُخطَج ٍر أ‬ )ٚ‫ـ ثدٖ ٓجؽ‬٤‫ؾ٘ َّ ِز " (صق‬ ِ ‫ْؾذًث ًَ ِٔ ْل َق‬ ِ ‫ َٓغ‬٠ََ٘‫َٓ ْٖ د‬ “Siapa yang membangun masjid sekedar rumah burung atau lebih kecil dari itu. radhiitu billahi rabba. tatkala diam bersabdalah Rasulullah: “Siapa yang mengucapkan seperti apa yang dia ucapkan dengan yakin akan masuk syurga“ 40. maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di syurga “(Shahih Ibnu Majah). niscaya langkah-langkahnya yang satu akan menghapuskan kesalahan dan yang lainnya akan mengangkat derajat“ (HR. 42.BACAAN TATKALA MENDENGAR AZAN ‫ْش‬ ِ ‫ َس‬.Muslim). 41. wabil Islami diina wabimuhammadin nabiyya warasulaa. َ‫ْ كََِ َّٔنج َعنٌَش‬١‫َُ٘نج ِد‬٣ ٍُ َ‫عِْ كَوَج َّ دِال‬ٝ ٚ٤ِ‫ هللا ػ‬٠ِ‫ْ ٍِ هللاِ ص‬ُٞ‫ ًَُّ٘ج َٓ َغ َسع‬: ٍ‫ج‬ ِ ‫ َْشرَ َس‬٣‫ُ َش‬ٛ ٢ِ‫ػ َْٖ أَد‬ َ َ‫ُ ه‬ْٚ٘ ‫ هللاُ َػ‬٢َ ‫ظ‬ "َ‫ْ٘ج ً َدخَ ََ ْثُ َؾَّ٘ز‬٤ِ‫َو‬٣ ‫َ َزث‬ٛ ٍ‫ج‬ َ َ‫جٍ ِٓ ْغ ََ َٓج ه‬ َ َ‫عِْ " َٓ ْٖ ه‬ٝ ٚ٤ِ‫ هللا ػ‬٠ِ‫ْ ٍُ هللاُ ص‬ُٞ‫جٍ َسع‬ َ َ‫ه‬ “Dari Abu Hurairah radiallahuanhu dia berkata: Saat kami bersama Rasulullah berdirilah Bilal dan melakukan azan.BERJALAN MENUJU TEMPAT SHALAT ُُٚ‫ثص‬َٞ ُ‫ش ُخط‬ ِ ِ‫ْعزً ِٓ ْٖ كَ َشثة‬ ْ َٗ‫ ًَج‬،ِ‫ط هللا‬ ِ ‫َ ْو‬٤ُِ ِ‫س هللا‬ َ ٣‫ كَ ِش‬٢َ ‫ع‬ ِ ُْٞ٤ُ‫ش ِٓ ْٖ د‬ ٍ ٤ْ َ‫ د‬٠َُِ‫ إ‬٠‫ع‬ َ َٓ َّْ ُ‫ ع‬ِٚ ِ‫ض‬٤ْ َ‫ د‬٢ِ‫ ََّش ك‬َٜ‫َٓ ْٖ صَط‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫ؽزً (س‬ َ ‫ صَشْ كَ ُغ د ََس‬ٟ‫ثألُ ْخ َش‬َٝ ً‫تَز‬٤ْ ‫ػ خَ ِط‬ ُّ ‫ُ َٔج صُ ُق‬ٛ‫إِفْ ذَث‬ “Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berangkat ke rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban dari Allah (shalat).Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 23 39.Muslim). َ ‫ْ َس‬َٝ‫ ْثُ َؾَّ٘ ِز َٗ ْضالً ًَُِّ َٔج َؿذَث أ‬٢ِ‫ُ ك‬َُٚ ُ‫ثؿ أَ َػ َّذ هللا‬ )١‫ ثُذخجس‬ٙ‫ث‬ٝ‫ثؿ (س‬ ِ ‫ ْثُ َٔغ‬٠َُِ‫َٓ ْٖ َؿذَث إ‬ َ ‫ َس‬َٝ ‫ْؾ ِذ‬ .ُُُٚ ُْٞ‫ َسع‬َٝ ُٙ‫أَ َّٕ ُٓ َق َّٔذًث َػ ْذ ُذ‬َٝ َُُٚ َ‫ي‬٣ْ ‫ُ الَ َش ِش‬ٙ‫فْ َذ‬َٝ ُ‫َ إِالَّ هللا‬َُِٚ‫َ ُذ أَ ْٕ الَ إ‬ٜ‫ أَ ْش‬: ُٕ ‫َ ْغ َٔ ُغ ْثُ ُٔؤَ ِّر‬٣ َٖ٤ْ ‫جٍ ِف‬ ُ ٤‫ظ‬ َ َ‫َٓ ْٖ ه‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٚ‫(أخشؽ‬ ِ ِ‫د‬َٝ ً‫ْ ال‬ُٞ‫دِ ُٔ َق َّٔ ٍذ َسع‬َٝ ً ‫دِجِهللِ َسدّج‬ ُُٚ‫ُ َر ْٗذ‬َُٚ ‫ً٘ج ُؿلِ َش‬٣ْ ‫جإل ْعالَ ِّ ِد‬ "Siapa yang berkata tatkala mendengar mu‟azin: tatkala (selesai) mendengarkan azan: Asyhadu Allaailaaha illallah wahdahu laa syarikalah wa’anna Muhammadan abduhu warasuluh.

43. maka didatangkan semua dosanya dan diletakkan diatas kepalanya dan kedua pundaknya. (kemudian dia melakukan) shalat-shalat yang difardhukan.Bukhari). )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫خُ ْثُ َٔج ُء ثُذَّسْ َٕ " (صق‬ٛ ِ ‫ ُْز‬٣ ‫ح ًَ َٔج‬ ِ ُْٞٗ‫ ْذَٖ دِجُ ُّز‬ِٛ ‫ ُْز‬٣ ‫ظ‬ َ ْٔ َ‫س ْثُخ‬ ِ ‫ث‬َٞ َِ‫ص‬ َّ ُ‫إِ َّٕ ث‬ “Sesungguhnya shalat (fardhu) yang lima itu menghapus segala dosa sebagaimana air menghapus kotoran“ (Shahih Jami‟). niscaya semua itu menjadi penghapus (dosa-dosa) di antara shalat fardhu itu. ِ ْ‫ُ ًَأَؽْ ِش ْثُ ُٔق‬ٙ‫ْ دَ ٍز كَأَؽْ ُش‬ُٞ‫صالَ ٍر َٓ ٌْض‬ )‫د‬ٝ‫ دث‬٢‫ـ أد‬٤‫ش ِّ (صق‬ َ ِ‫ِّشًث إ‬َٜ‫ ُٓضَط‬ِٚ ِ‫ض‬٤ْ َ‫َٓ ْٖ خَ َش َػ ِٓ ْٖ د‬ َ ٠ُ “Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melakukan shalat fardhu.” (HR.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 24 “Siapa yang segera berangkat ke masjid dan kemudian (setelah selesai shalat) keluar darinya niscaya akan Allah sediakan baginya suatu tempat di syurga setiap kali dia berangkat dan keluar dari masjid“ (HR.SHALAT ُٚ‫ش َػ ْ٘ن‬ َ ‫ْ َع‬َٝ‫ كَ ٌَُِّ َٔج َس ًَن َغ أ‬،ِٚ ٤ْ َ‫ػَجصِو‬َٝ ِٚ ‫ َس ْأ ِع‬٠َِ‫ش َػ‬ ْ َ‫نؾ َذ صَ َغنجهَط‬ ْ ‫ظ َؼ‬ َ ٣ َّ ‫إَ َّٕ ْثُ َؼ ْذ َذ إِ َرث هَج‬ ِ ُٞ َ‫َج ك‬ًُِِّٜ ِٚ ِ‫ْ د‬ُٞٗ‫ دِ ُز‬٠َ‫ أَص‬٢ِِّ‫ُص‬ )‫قز‬٤‫"(ثُغِغِز ثُصق‬ “Seorang hamba jika dia bangun untuk mendirikan shalat. ٌ ‫جس‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫ َُّٖ " (س‬َٜ٘٤ْ َ‫ثس ُِ َٔج د‬ ُ َ‫ْ د‬ُٞ‫ثس ْثُ َٔ ٌْض‬ َ َّ ‫جس ًَل‬ َّ ُ‫ُ هللاُ كَج‬ٙ‫ْ َء ًَ َٔج أَ َٓ َش‬ُٞ‫ظ‬ُٞ ُ‫َٓ ْٖ أَصَ َّْ ْث‬ ُ َٞ َِ‫ص‬ “Siapa yang menyempurnakan wudhu sebagaimana yang diperintahkan Allah. dan dihapus darinya satu kesalahan dan diangkat baginya satu derajat. yaitu bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat“ (Shahih Ibnu Majah). )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫(صق‬ ‫ َؽ َٔج َػ ٍز‬٢ِ‫ْ َّ ْثُ ُؾ ْٔ َؼ ِز ك‬َٞ٣ ‫ْـ‬ َ ِ‫س ِػ ْ٘ َذ هللا‬ ِ ‫صالَرُ ثُصُّ ذ‬ ٍ ‫ث‬َٞ َِ‫ص‬ َ ‫أَ ْك‬ َّ ُ‫ع َُ ث‬ “Shalat yang paling afdhal disisi Allah adalah shalat Shubuh pada hari Jum‟at secara berjamaah” (Shahih Jami‟).Muslim). maka pahalanya bagaikan pahala orang yang sedang melakukan ihram“ (Shahih Abu Daud). . ،ً‫َج د ََس َؽز‬ِٜ‫ُ د‬َُٚ ََ‫ ُسكِ َغ‬َٝ ً‫ِّتَز‬٤‫َج َع‬ِٜ‫ُ د‬ْٚ٘ ‫فُػَّ َػ‬َٝ ،ً‫َج َف َغَ٘ز‬ِٜ‫ُ د‬َُٚ ُ‫َخ هللا‬ َ ‫َ ْغ ُؾ ُذ هللِ َعؾْ َذرً إِالَّ ًَض‬٣ ‫َٓج ِٓ ْٖ َػ ْذ ٍذ‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ْ ِد (صق‬ُٞ‫غؾ‬ ُّ ُ‫ث َِٖٓ ث‬ُٝ‫كَج ْعضَ ٌْغِش‬ “Seorang hamba di saat sujud kepada Allah niscaya akan Allah tulis baginya satu kebaikan. maka perbanyaklah kalian bersujud “ (Shahih Jami‟). )‫ـ ثدٖ ٓجؽز‬٤‫(صق‬ ‫َج َٓ ِز‬٤ِ‫ْ َّ ْثُو‬َٞ٣ ّ‫ْ ِس ثُضَّ ِج‬ُُّٞ٘‫جؽ ِذ دِج‬ ِ ‫ ْثُ َٔ َغ‬٠َُِ‫ثُظ ِْ ِْ إ‬ ُّ ٢ِ‫َٖ ك‬٤ْ ِ‫دَ ِّش ِش ْثُ َٔ َّشجة‬ “Berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid. maka setiap kali dia ruku‟ dan sujud berjatuhanlah (dosa-dosa itu) darinya“ (Silsilah Shahihah).

45. maka (pahalanya) bagaikan dalam keadaan orang shalat. ampunilah dia. selama shalat yang membuatnya tidak beranjak. SHALAT DI AWAL WAKTU َ ٢ِ‫َج ُد ك‬ٜ‫ ِْٖ عُ َّْ ْثُ ِؾ‬٣‫ثُِ َذ‬ُٞ‫ث‬ )ٚ٤ِ‫ َِْ هللاِ (ٓلن ػ‬٤ِ‫عذ‬ َ ُّ‫ عُ َّْ دِش‬،‫َج‬ِٜ‫ ْهض‬َٞ ُِ ُ‫صالَر‬ َّ ُ‫ هللاِ ث‬٠ُ ِ َٔ ‫أَ َفخُّ ثألَ ْػ‬ َ ِ‫جٍ إ‬ “Perbuatan yang paling disukai Allah adalah (melakukan) shalat pada awal waktu. niscaya setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya hingga dia masuk masjid.SHALAT BERJAMAAH َ‫ َرُِي‬َٝ ،ً‫َٖ د ََس َؽز‬٣ْ ‫ ِػ ْش ِش‬َٝ ‫ خَ ْٔغًج‬ِٚ ِ‫ْ ه‬ٞ‫ ُع‬٢ِ‫ُ ك‬ُٚ‫صالَص‬ َ ٠َِ‫ ُذ َػ‬٣ْ ‫ َؽ َٔج َػ ٍز ص َِض‬٢ْ ِ‫صالَرُ ثُ َّشؽ َُِ ك‬ َ َٝ ِٚ ِ‫ض‬٤ْ َ‫ د‬٢ِ‫ ك‬ِٚ ِ‫صالَص‬ َ ْ ‫َ ْخػُ ُخ‬٣ ْْ َُ ،َ‫صالَر‬ ِٚ ِ‫ُ هللاُ د‬ٚ‫رً إِالَّ َسكَ َؼ‬َٞ ‫ط‬ ِ ‫ ْثُ َٔغ‬٠َ‫ْ َء عُ َّْ أَص‬ُٞ‫ظ‬ُٞ ُ‫ظَّأ َ كَأَفْ َغَٖ ْث‬ََٞ ‫أَ َّٕ أَ َف َذ ًُ ْْ إِ َرث ص‬ َّ ُ‫ ُذ إِالَّ ث‬٣ْ ‫ ُِش‬٣ َ‫ْؾ َذ ال‬ ُ‫صالَر‬ َّ ُ‫ش ث‬ ِ َٗ‫صالَ ٍر َٓج ًَج‬ َ ٢ِ‫ْؾ َذ ًَجَٕ ك‬ ِ ‫ كَئ ِ َرث َدخَ ََ ْثُ َٔغ‬،َ‫ْؾذ‬ِ ‫َ ْذ ُخ ََ ْثُ َٔغ‬٣ ٠َّ‫ َفض‬،ً‫تَز‬٤ْ ‫َج خَ ِط‬ِٜ‫ُ د‬ْٚ٘ ‫ َفػَّ َػ‬َٝ ً‫د ََس َؽز‬ ،ُْٚٔ ‫ُ َّْ ثسْ َف‬َُِّٜ‫ ث‬،َُُٚ ْ‫ُ َّْ ث ْؿلِش‬َُِّٜ‫ ث‬: َٕ ُُْٞ ُْٞ‫َو‬٣ ،ِٚ ٤ْ ِ‫ ك‬٢ِِّ‫ُص‬ َ ٣ ١‫ ثَُّ ِز‬ِٚ ‫ َٓؾْ ِِ ِغ‬٢‫ك‬ِ َّ ‫ َٓج دَث‬ِٚ ٤ْ َِ‫ ْثُ َٔالَةِ ٌَزُ َػ‬٢ِِّ‫ص‬ َ ُ‫ص‬َٝ ،ُٚ‫صَقْ ذِ ُغ‬ )ٚ٤ِ‫" (ٓضلن ػ‬ِٚ ٤ْ ِ‫ط ك‬ ْ ‫َقْ ُذ‬٣ َْٝ‫ أ‬ِٚ ٤ْ ِ‫ ُْؤ ِر ك‬٣ ْْ َُ‫ َٓج‬،ِٚ ٤ْ َِ‫ُ َّْ صُخْ َػ‬َُِّٜ‫ث‬ “Shalatnya seseorang dalam jama‟ah dibanding shalatnya di rumah dan di pasar nilainya lebih banyak duapuluh lima derajat. dan mendapatkan takbir pertama. kemudian berbakti kepada orang tua. kemudian jihad di jalan Allah“ (Mutafaq alaih). dan kebebasan dari nifaq (sifat munafiq) “ (Shahih Jami‟). sementara para malaikat mendoakannya selama dia di tempat shalatnya dengan mengucapkan : Yaa Allah. Yaa Allah sayangilah dia. selama dia tidak menyakiti (orang lain) di dalamnya dan tidak berhadats “ (Muttafaq alaih) َِٖٓ ٌ‫دَ َشث َءر‬َٝ ،‫جس‬ ِ َُّ٘‫ دَ َشث َءرٌ َِٖٓ ث‬،ٕ‫َج‬ َ ‫ ًُ ْض‬،٠َُ ُْٝ‫ َْش ِر ثأل‬٤ِ‫ى ثُضَّ ٌْذ‬ ِ ‫ُ دَ َشث َءص‬َُٚ ‫خ‬ ُ ‫ُ ْذ ِس‬٣ ،‫ َؽ َٔج َػ ٍز‬٢ِ‫ْ ًٓج ك‬َٞ٣ َٖ٤ْ ‫ أَسْ دَ ِؼ‬٠َِّ‫ص‬ َ ْٖ َٓ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫جم" (صق‬ ِ َ‫ثُِّ٘ل‬ “Siapa yang shalat sebanyak empat puluh hari secara berjamaah. dicatat baginya dua kebebasan. kebebasan dari neraka. jika dia telah masuk masjid. hal yang demikian itu karena jika salah seorang di ntara kamu menyempurnakan wudhunya kemudian berjalan menuju masjid hanya untuk tujuan shalat. Yaa Allah terimalah taubatnya. ْٕ َ‫ْن ٌذ أ‬ٜ‫ َػ‬٢ َّ ُ‫ ث‬٠َِّ‫ص‬ َ ٣ ْْ ََُٝ ‫َج‬ٜ٤ْ َِ‫ َفجكَعَ َػ‬َٝ ،‫َج‬ِٜ‫ ْهض‬َٞ ُِ َ‫صالَر‬ َّ ‫ُ َػَِن‬ٚ‫ كََِن‬،‫َج‬ِّٜ‫َج ثِ ْعضِ ْخلَجكًج دِ َقو‬ٜ‫ِّ ْؼ‬٤‫ُع‬ َ ْٖ َٓ : ٍُ ُْٞ‫َو‬٣ ْْ ٌُ َّ‫كَئ ِ َّٕ َسد‬ )َ٤ِ‫ثء ثُـ‬ٝ‫ؾَّ٘زَ (إس‬ َ ُ‫ُ ْث‬َِٚ‫أُ ْد ِخ‬ “Sesungguhnya Rabb kalian berfirman: Siapa yang shalat pada waktunya dan menjaganya serta tidak melalaikannya karena menganggap remeh kedudukannya. maka baginya ada janji dari-Ku untuk Aku masukkan ke alam syurga“ (Irwa' Ghalil). .Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 25 44.

lalu mendengarkan (khutbah) dan diam.Muslim). Muslim]. ‫َُيَ ْثُ َق ْٔ ُذ‬َٝ ‫ُ َّْ َسدََّ٘ج‬َُِّٜ‫ ث‬: ‫ث‬ُُُٞٞ‫ كَو‬،َٙ‫ َع ِٔ َغ هللاُ ُِ َٔ ْٖ َف ِٔذ‬: ُّ ‫ثإل َٓج‬ ِ ٍ‫ج‬َ َ‫إِ َرث ه‬ )١‫ ثُذخجس‬ٙ‫ث‬ٝ‫ ( س‬ِٚ ِ‫ُ َٓج صَوَ َّذ َّ ِٓ ْٖ َر ْٗذ‬َُٚ ‫ؿلِ َش‬ ُ “Jika Imam berkata: Sami’allahuliman hamidah. karena siapa yang aminnya berbarengan dengan malaikat niscaya akan diampuni baginya dosa yang berlalu” (Muttafaq alaih). maka ucapkanlah: Allahumma rabbana walakal hamdu. 48.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 26 46.Bukhari).UCAPAN MAKMUM DALAM I‟TIDAL ‫ْ ٍَ ْثُ َٔالَةِ ٌَن ِز‬َٞ‫ُ ه‬ُُٚ َْٞ‫ن ه‬ َ َ‫ثك‬َٝ ْٖ َٓ َُِّٚٗ‫ كَئ‬. BERADA DI SHAF PERTAMA DALAM SHALAT ْ ٗ‫ ٍِ َُ ٌَج‬َّٝ َ‫ ثُصَّقِّ ثأل‬٢ِ‫ْ َٕ َٓج ك‬ُٞٔ َِ‫ْ صَ ْؼ‬َُٞ َ ْ‫َش هُش‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫ػزً (س‬ “Seandainya kalian mengetahui apa yang terdapat dalam barisan pertama niscaya mereka akan melakukan undian (untuk mendapatkannya)” (HR. Karena siapa yang ucapannya berbarengan dengan ucapan malaikat niscaya akan diampuni baginya dosa sebelumnya “ (HR. 49.SHALAT JUM‟AT ‫َنجدَر عَالَعَنز‬٣‫ ِص‬َٝ ‫َٖ ْثُ ُؾ ْٔ َؼن ِز‬٤ْ ‫دَن‬َٝ ُٚ‫َ٘ن‬٤ْ َ‫ُ َٓنج د‬ٚ‫نش َُن‬ َ ْٗ َ‫أ‬َٝ ‫ ْثُ ُؾ ْٔ َؼزَ كَج ْعضَ َٔ َغ‬٠َ‫ْ َء عُ َّْ أَص‬ُٞ‫ظ‬ُٞ ُ‫ظَّأ َ كَأَفْ َغَٖ ْث‬ََٞ ‫َٓ ْٖ ص‬ َ ِ‫صشَ ُؿل‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫َّجّ (س‬ ٍ ٣َ‫أ‬ “Siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya kemudian berangkat untuk shalat jum‟at. . 47. niscaya akan diampuni baginya antaranya dan antara Jum‟at berikutnya ditambah tiga hari" [HR. MENGUCAPKAN AMIN )ٚ٤ِ‫(ٓضلن ػ‬ ِٚ ِ‫ُ َٓج صَوَ َّذ َّ ِٓ ْٖ َر ْٗذ‬َُٚ ‫َٖ ثُ َٔالَةِ ٌَ ِز ُؿلِ َش‬٤ْ ِٓ ْ‫ُ صَأ‬ُٚ٘٤ْ ِٓ ْ‫ن صَأ‬ َ َ‫ثك‬َٝ ْٖ َٓ َُِّٚٗ‫ كَئ‬،‫ث‬ُِّٞ٘ٓ َ ‫ثإل َٓج ُّ كَأ‬ ِ ََّٖٓ َ‫إِ َرث أ‬ “Jika Imam mengucapkan amin maka hendaklah kalian juga mengucapkan amin.

51. .WAKTU MUSTAJAB PADA HARI JUM‟AT َ ٣ ٌْ ِ‫َج ُٓ ْغِِ ٌْ هَجة‬ٜ‫ثكِ ْو‬َٞ ٣ َُْ ً‫ ْثُ ُؾ ْٔ َؼ ِز َُ َغج َػز‬٢ِ‫إِ َّٕ ك‬ ْ َ‫شًث إِالَّ أ‬٤ْ َ‫َغْأ َ ٍُ هللاَ خ‬٣ ٢ِِّ‫ُص‬ )ٚ٤ِ‫ُ" (ٓضلن ػ‬ٙ‫ َّج‬٣ِ‫ُ هللاُ إ‬ٙ‫ػطَج‬ “Sesungguhnya pada hari Jum‟at terdapat saat-saat yang jika bertepatan pada waktu seorang muslim yang sedang sedang shalat meminta kepada Allah tentang kebaikan niscaya akan Allah berikan kepadanya“ (Muttafaq alaih). Barangsiapa yang berangkat pada waktu yang kelima seakan-akan dia berkurban dengan satu butir telur dan jika imam masuk untuk naik mimbar datanglah malaikat untuk mendengar dzikir[Khutbah]. َ ‫ كَ ٌَأََّٗ َٔج هَش‬،‫َ ِز‬٤ِٗ‫ ثُغَّج َػ ِز ثُغَّج‬٢ِ‫ثؿ ك‬ ‫َّح‬ َ ‫ْ َّ ْثُ ُؾ ْٔ َؼ ِز ُؿ ْغ ََ ْثُ َؾَ٘جدَ ِز عُ َّْ َسث َؿ كَ ٌَأََّٗ َٔج هَش‬َٞ٣ ََ ‫َٓ ْٖ ث ْؿضَ َغ‬ َ ‫ َٓ ْٖ َس‬َٝ ،ً‫َّح دَ َذَٗز‬ َ ‫ ثُغَّج َػ ِز ثُشَّثدِ َؼ ِز كَ ٌَأََّٗ َٔج هَش‬٢ِ‫ثؿ ك‬ ‫َّح‬ َ ‫ َٓ ْٖ َس‬َٝ ، َٕ‫َّح ًَ ْذ ًشج أَ ْه َش‬ َ ‫ ثُغَّج َػ ِز ثُغَّجُِغَ ِز كَ ٌَأََّٗ َٔج هَش‬٢ِ‫ثؿ ك‬ َ ‫ َٓ ْٖ َس‬َٝ ،ً‫دَوَ َشر‬ َٕ ُْٞ‫َ ْغضَ ِٔؼ‬٣ ُ‫س ْثُ َٔالَةِ ٌَز‬ِ ‫ع َش‬ ِ ‫عزً كَئ ِ َرث خَ َش َػ‬ َ ‫ثإل َٓج ُّ َف‬ َ ‫ ثُغَّج َػ ِز ْثُخَ ج ِٓ َغ ِز كَ ٌَأََّٗ َٔج هَش‬٢ِ‫ثؿ ك‬ َ ٤ْ َ‫َّح د‬ َ ‫ َٓ ْٖ َس‬َٝ ،ً‫جؽز‬ َ ‫د ََؽ‬ )ٚ٤ِ‫ثُ ِّز ًْ َش " (ٓضلن ػ‬ “Siapa yang mandi pada hari Jum‟at seperti mandi junub kemudian berangkat (pada waktu pertama) maka dia bagaikan berkorban dengan seekor unta.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 27 50. (Muttafaq alaihi). lalu mendekati tempat imam dan mendengarkan serta tidak berbuat sia-sia. Barangsiapa berangkat pada waktu yang ketiga seakan-akan berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk dan barangsiapa yang berangkat pada waktu yang keempat seakan-akan berkurban dengan seekor ayam. maka bagi setiap langkahnya bagaikan pahala amal puasanya dan ibadahnya selama satu tahun “ (Shahih Turmuzi). barangsiapa yang berangkat pada waktu kedua seakan-akan berkurban dengan satu ekor sapi. BERSEGERA UNTUK SHALAT JUM‟AT ْ ِ َِٖٓ ‫ َدَٗج‬َٝ ، ْ‫َشْ ًَخ‬٣ ْْ ََُٝ ٠‫ َٓ َش‬َٝ ‫ثُضَذَ ٌُّ ِش‬َٝ ‫ث ْؿضَ َغ ََ عُ َّْ دَ ٌَ َش‬َٝ ‫ْ َّ ْثُ ُؾ ْٔ َؼ ِز‬َٞ٣ ََ ‫َٓ ْٖ َؿ َغ‬ ِ ُِ٣ ْْ ‫َُن‬َٝ ‫ثإل َٓ ِجّ كَجعْنضَ َٔ َغ‬ َٕ‫ ًَنج‬،‫نؾ‬ )١‫ـ ثُضشٓز‬٤‫َج (صق‬ِٜٓ ‫َج‬٤ِ‫ه‬َٝ ‫َج‬ِٜٓ ‫َج‬٤‫ص‬ ِ ‫ ٍر َػ َٔ َُ َعَ٘ ِز أَؽْ ِش‬َٞ ‫ط‬ ْ ‫ُ دِ ٌَُِّ ُخ‬َُٚ “Siapa yang mandi pada hari Jum‟at dan bersegera (berangkat) dengan berjalan tanpa berkendaraan.

setiap tahmid adalah shadaqah.SHALAT NAFILAH (SUNNAT) )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫َٖ (صق‬٣ْ ‫ش‬ ِ َُّ٘‫ ُِٖ ث‬٤‫ أَ ْػ‬٠َِ‫ُ َػ‬َٚ‫صالَص‬ ِ ‫ ِػ ْش‬َٝ ‫جط خَ ْٔغًج‬ ُ ٤‫ػًج َف‬َّٞ َ‫صالَرُ ثُ َّشؽ َُِ صَط‬ َ ٍُ ‫ُ ثَُّ٘جطُ صَ ْؼ ِذ‬ٙ‫َ َشث‬٣ َ‫ْظ ال‬ َ “Shalat sunnahnya seseorang yang tidak dilihat manusia menyerupai shalatnya dia di depan manusia sebanyak dua puluh lima kali “ (Shahih Jami‟). (HR.Muslim). ِ َُّ٘‫ ث‬٠َِ‫ُ هللاُ َػ‬َٚٓ ‫َج َف َّش‬ٛ‫أَسْ دَ ِغ دَ ْؼ َذ‬َٝ ‫ ِْش‬ٜ‫ثُظ‬ )‫د‬ٝ‫ دث‬٢‫ـ أد‬٤‫جس (صق‬ ُّ ََْ ‫س هَذ‬ ٍ ‫ أَسْ دَ ِغ َس ًَ َؼج‬٠َِ‫َٓ ْٖ َفجكَعَ َػ‬ “Siapa yang menjaga empat rakaat sebelum Zuhur dan empat rakaat sesudahnya Allah haramkan dia dari api neraka“ (Shahih Abu Daud). setiap tasbih adalah shadaqah. )‫د‬ٝ‫ دث‬٢‫ـ أد‬٤‫ هَذ ََْ ْثُ َؼصْ ِش أَسْ دَؼج ً (صق‬٠َِّ‫ص‬ َ ‫َس ِف َْ هللاُ ث ْٓ َش ًءث‬ “Semoga Allah merahmati orang yang shalat empat rakaat sebelum Ashar“ (Shahih Abu Daud). setiap tahlil adalah shadaqah.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 28 52. nahi munkar adalah shadaqah. ُّ ََْ ‫ أَسْ دَؼج ً هَذ‬: َ‫َِ ِز َدخَ ََ ْثُ َؾَّ٘ز‬٤ْ َُِّ‫ث‬َٝ ِّ َْٞ٤ُ‫ ْث‬٢ِ‫ َػ ْش َشرَ َس ًْ َؼزً ك‬٢َْ ‫ ْثعَ٘ض‬٠َِ‫َٓ ْٖ عَجدَ َش َػ‬ ،‫َج‬ٛ‫ ِْٖ دَ ْؼ َذ‬٤َ‫ َس ًْ َؼض‬َٝ ‫ ِْش‬ٜ‫ثُظ‬ )٠‫ـ ثُ٘غجة‬٤‫ش (صق‬ ِ ْ‫ ِْٖ هَذ ََْ ْثُلَؾ‬٤َ‫ َس ًْ َؼض‬َٝ ،‫ ِْٖ دَ ْؼ َذ ْثُ ِؼ َشج ِء‬٤َ‫ َس ًْ َؼض‬َٝ ‫ح‬ ِ ‫ ِْٖ دَ ْؼ َذ ْثُ َٔ ْـ ِش‬٤َ‫ َس ًْ َؼض‬َٝ “Siapa yang secara terus-menerus melakukan dua belas rakaat (shalat Rawatib) setiap hari dan malam niscaya akan masuk syurga: Empat rakaat sebelum Zuhur dan dua rakaat sesudahnya. dua rakaat sesudah Maghrib. ِ ْ‫َس ًْ َؼضَج ْثُلَؾ‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫َج (س‬ٜ٤ْ ِ‫ َٓج ك‬َٝ ‫َج‬٤ْٗ ‫ ٌش َِٖٓ ثُ ُّذ‬٤ْ َ‫ش خ‬ “Dua rakaat (sebelum shalat) Fajar lebih baik dari dunia beserta isinya“ (HR. setiap takbir adalah shadaqah.SHALAT DHUHA ًَُُّ َٝ ٌ‫ص َذهَز‬ َ ‫َِ ٍز‬٤ْ ِِْٜ َ‫ ًَُُّ ص‬َٝ ٌ‫ص َذهَز‬ َ ‫ َذ ٍر‬٤ْ ِٔ ْ‫ ًَُُّ صَق‬َٝ ٌ‫ص َذهَز‬ َ ْْ ًُ ‫ ِٓ ْٖ أَ َف ِذ‬٠َٓ َ‫ ًَُِّ ُعال‬٠َِ‫ُصْ ذِ ُـ َػ‬٣ َ ‫ َْق ٍز‬٤ِ‫ص َذهَزً كَ ٌَُُّ صَ ْغذ‬ ِ ‫ا ِٓ ْٖ َرُِيَ َس ًْ َؼض‬ َِٖٓ ‫ُ َٔج‬ٜ‫َشْ ًَ ُؼ‬٣ ٕ‫َج‬ ُ ‫ُؾْ ِض‬٣َٝ ٌ‫ص َذهَز‬ َ ‫ ػ َِٖ ْثُ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش‬٢ٌ ْٜ ََٗٝ ٌ‫ص َذهَز‬ َ ‫ف‬ ٍ ُْٝ‫أَ ْٓ ٌش دِ َٔ ْؼش‬َٝ ٌ‫ص َذهَز‬ َ ‫ َْش ٍر‬٤ِ‫صَ ٌْذ‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫ (س‬٠‫ق‬ َ ُّ‫ثُع‬ “Setiap tulang persendian kalian harus dishadaqahi. amar ma‟ruf adalah shadaqah. dua rakaat setelah Isya. 53. . Muslim). dan dua rakaat sebelum Shubuh“ (Shahih Nasa‟i). yang demikian itu dapat terbalas dengan melakukan dua rakaat shalat Dhuha.

BERZIKIR SETELAH SHALAT SHUBUH HINGGA TERBIT MATAHARI [DZIKIR PAGI] ‫ُ ًَنأَؽْ ِش َفؾَّن ٍز‬ٚ‫َنش َُن‬ ْ ٗ‫ ِْٖ ًَج‬٤‫ َس ًْ َؼضَن‬٠َِّ‫ص‬ ْ ‫ ص‬٠َّ‫َ ْز ًُ ُش هللاَ َفض‬٣ ‫ َؽ َٔج َػ ٍز عُ َّْ هَ َؼ َذ‬٢ِ‫ ثُصُّ ذ َْـ ك‬٠َِّ‫ص‬ َ َّْ ُ‫َطُِ َغ ثُ َّش ْٔظُ ع‬ َ ْٖ َٓ )١‫ـ ثُضشٓز‬٤‫ػ ْٔ َش ٍر صَج َّٓزً صَج َّٓزً صَج َّٓزً (صق‬ ُ َٝ “Siapa yang shalat shubuh berjamaah. 56. atau dia shalat dua rakaat bersama-sama. sebuah kebaikan.dengan sempurna” (Shahih Turmuzi). lalu shalat dua rakaat. kemudian mereka berdua shalat. maka mereka berdua dicatat sebagai orang-orang yang berzikir” (Shahih Targhib).Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 29 54. . maka baginya bagaikan pahala haji dan umrah dengan sempurna….dengan sempurna….Muslim).SUJUD ،ً‫َج د ََس َؽز‬ِٜ‫ُ د‬َُٚ ‫ َسكَ َغ‬َٝ ،ً‫ِّتَز‬٤‫َج َع‬ِٜ‫ُ د‬ْٚ٘ ‫ َػ‬٠‫ َٓ َق‬َٝ ،ً‫َج َف َغَ٘ز‬ِٜ‫ُ د‬َُٚ ُ‫َخ هللا‬ َ ‫َ ْغ ُؾ ُذ هللِ َعؾْ َذرً إِالَّ ًَض‬٣ ‫َٓج ِٓ ْٖ َػ ْذ ٍذ‬ )‫ـ ثدٖ ٓجؽز‬٤‫ْ ِد (صق‬ُٞ‫غؾ‬ ُّ ُ‫ث َِٖٓ ث‬ُٝ‫كَج ْعضَ ٌْغِش‬ “Tidak ada seorang hamba yang bersujud kepada Allah sekali sujud saja niscaya Allah tulis baginya dengan sujudnya itu. kemudian duduk hingga terbit matahari. QIYAMULLAIL (TAHAJJUD) ِ َِٖ ‫َجرٌ ػ‬ْٜ٘ ُٓ َٝ ٠َُ‫ هللاِ صَ َؼج‬٠َُِ‫هُشْ دَزٌ إ‬َٝ ْْ ٌُ َِ‫َٖ هَ ْذ‬٤ْ ‫ُ د َْأحُ ثُصَّجُِ ِق‬َِّٚٗ‫ َِْ كَئ‬٤َُِّ‫َ ِجّ ث‬٤ِ‫ ٌُ ْْ دِو‬٤ْ َِ‫َػ‬ ِ ‫ِّتَج‬٤‫ْش ُِِ َّغ‬٤ِ‫صَ ٌْل‬َٝ ِْ ‫ثإل ْع‬ ‫س‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫غ ِذ ( س‬ َ ‫ط َش َدرٌ ُِِ َّذث ِء ػ َِٖ ْثُ َؾ‬ْ َٓ َٝ “Hendaklah kalian melakukan qiyamullail karena hal tersebut merupakan kebiasaan orang- orang shaleh sebelum kamu. dapat menghapuskan dosa serta kesalahan dan dapat menyingkirkan penyakit dari badan” (HR. dan Dia hapus kesalahannya. 55. َ َْٝ‫َج أ‬٤َِّ‫ص‬ ِ ‫ثُ َّزث ًِ َشث‬َٝ َٖ٣ْ ‫ ثُ َّزث ًِ ِش‬٢ِ‫ؼًج ًُضِذَج ك‬٤ْ ِٔ ‫ ِٖ َؽ‬٤ْ َ‫ َس ًْ َؼض‬٠َِّ‫ص‬ ‫ـ‬٤‫س (صق‬ َ َ‫ َِْ ك‬٤َُِّ‫ُ َِٖٓ ث‬َِْٚٛ َ‫ع ثُ َّش ُؽ َُ أ‬ َ َ‫و‬٣ْ َ‫إِ َرث أ‬ )‫خ‬٤‫ثُضشؿ‬ “Jika seseorang membangunkan istrinya pada waktu malam. َ ِ‫ ِٓ ْٖ أَ ْٕ أُ ْػض‬٢ ‫َُ ِذ‬َٝ ْٖ ِٓ ً‫ن أَسْ دَ َؼز‬ ْ ‫ ص‬٠َّ‫صالَ ِر ْثُ َـذَث ِر َفض‬ َّ َُِ‫َطُِ َغ ثُ َّش ْٔظُ أَ َفخَّ إ‬ َ ْٖ ِٓ َ‫ْ َٕ هللا‬ُٝ‫َ ْز ًُش‬٣ ٍّ َْٞ‫ََ ألَ ْٕ أَ ْه ُؼ َذ َٓ َغ ه‬ )‫د‬ٝ‫ دث‬٢‫ـ أد‬٤‫ ََْ (صق‬٤‫ػ‬ ِ ‫إِ ْع َٔج‬ “Saya duduk bersama orang-orang yang berzikir setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari lebih saya sukai dari pada membebaskan empat orang budak dari Bani Isam‟il” (Shahih Abu Daud). (Shahih Ibnu Majah). maka perbanyaklah bersujud . Dia angkat derajatnya.

ِ‫ ُعذ َْقجَٕ هللا‬ِٙ ‫دِ َق ْٔ ِذ‬َٝ ِ‫ ُعذ َْقجَٕ هللا‬: ِٖ َٔ ْ‫ ثُشَّف‬٠ُ ِ َ‫ْض‬٤ِٔ ُ‫ ْث‬٢ِ‫َجٕ ك‬ َ ِ‫ذَضَج ِٕ إ‬٤ْ ِ‫ثٕ َفذ‬ ِ ‫َِض‬٤ْ ِ‫ ثُِِّ َغج ِٕ عَو‬٠َِ‫َجٕ َػ‬ ِ ‫لَض‬٤ْ ِ‫َجٕ خَ ل‬ ِ ‫ًَِِ َٔض‬ )‫ـ ثدٖ ٓجؽز‬٤‫ ِْْ (صق‬٤‫ظ‬ ِ ‫ْثُ َؼ‬ “Ada dua kalimat yang ringan (diucapkan) oleh lisan tetapi berat dalam timbangan disisi Allah: Subhanallah wabihamdihi subhanallahil Adzim“ (Shahih Ibnu Majah). maka diampuni atas apa yang diperbuatnya pada majlisnya tersebut” (Shahih Turmuzi). ZIKIR DAN TASBIH ‫َ ٌْ ِغخُ أَ َف ُذَٗج أَ ُْقَ َف َغَ٘ ٍز ؟‬٣ َ‫ق‬٤ْ ًَ : ِٚ ِ‫ُ َعجةِ ٌَ ِٓ ْٖ ُؽَِ َغجة‬ََُٚ‫ْ ٍّ أَ ُْقَ َف َغَ٘ ٍز ؟ كَ َغأ‬َٞ٣ ََّ ًُ ‫خ‬ َ ‫َ ٌْ ِغ‬٣ ْٕ َ‫ْؾ ُض أَ َف ُذ ًُ ْْ أ‬ ِ ‫َؼ‬٣َ‫أ‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫تَ ٍز (س‬٤ْ ‫ط‬ ِ َ‫ُ أَ ُْقَ خ‬ْٚ٘ ‫ػ َػ‬ُّ ‫ َُق‬٣ َْٝ‫ُ أَ ُْقَ َف َغَ٘ ٍز أ‬َُٚ ُ‫ُ ٌْضَخ‬٤َ‫ ك‬،‫ َْق ٍز‬٤ِ‫ُ َغذِّ ُـ ِٓجةَزَ صَ ْغذ‬٣ ٍ‫ج‬ َ َ‫ه‬ “Tidak mampukah salah seorang di antara kalian meraih seribu kebaikan dalam sehari? Maka berkatalah salah seorang shahabatnya: “Bagaimanakah salah seorang di antara kita meraih seribu kebaikan (dalam sehari)? Beliau bersabda: “Ucapkanlah tashbih Subhanallah wabihamdih seratus kali. َ ُ‫ ْث‬٢ِ‫ثف َذرً َش َؾ َشرَ ك‬ )ٚ‫ـ ثدٖ ٓجؽ‬٤‫ؾَّ٘ ِز (صق‬ ِ َٝ َ‫َ ْـ ِشطُ َُي‬٣ ‫هللاُ أَ ًْذَ ُش‬َٝ ُ‫َ إِالَّ هللا‬َُِٚ‫الَ إ‬َٝ ِ‫ ْثُ َق ْٔ ُذ هلل‬َٝ ِ‫ُعذ َْقجَٕ هللا‬ “Subhanallah Walhamdulillah Walaailaaha Illallah Wallahuakbar. 58. 59.Muslim).Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 30 57. kemudian sebelum beranjak dari tempat itu dia mengucapkan: Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu Allailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atuubu Ilaaik.ZIKIR TATKALA BANGUN DARI MAJLIS ْٕ َ‫َ ُذ أ‬ٜ‫دِ َق ْٔن ِذىَ أَ ْشن‬َٝ َّْ َُُِّٜ‫ ُعذ َْقجَٗيَ ث‬: َ‫ظ َرُِي‬ ِ ِِ ْ‫ْ َّ ِٓ ْٖ َٓؾ‬ُٞ‫َو‬٣ ْٕ َ‫جٍ هَذ ََْ أ‬ َ َ‫ُ كَو‬ُٚ‫ َُ َـط‬ِٚ ٤ْ ِ‫َ ٌْغُ ُش ك‬٣ ِٚ ‫ َٓؾْ ِِ ِغ‬٢ِ‫ظ ك‬ َ َِ‫َٓ ْٖ َؽ‬ )١‫ـ ثُضشٓز‬٤‫ َرُِيَ (صق‬ِٚ ‫غ‬ ِ ِِ ْ‫ َٓؾ‬٢ِ‫ُ َٓج ًَجَٕ ك‬َُٚ ‫يَ إِالَّ ُؿلِ َش‬٤ْ َُِ‫ْ حُ إ‬ُٞ‫أَص‬َٝ َ‫َ إِالَّ أَ ْٗشَ أَ ْعضَ ْـلِشُى‬َُِٚ‫الَ إ‬ “Siapa yang duduk dalam majlis yang di dalamnya banyak terdapat senda gurau. niscaya akan dicatat baginya seribu kebaikan dan dihapus baginya seribu keburukan” (HR. . (adalah kalimat yang dengan membacanya) akan ditanamkan bagimu sebatang pohon dalam syurga “ (Shahih Ibnu Majah).BERZIKIR KEPADA ALLAH SETELAH SHALAT ASHAR HINGGA TERBENAM MATAHARI [DZIKIR PETANG] َ ِ‫ ِٓ ْٖ أَ ْٕ أُ ْػض‬٢ ً‫ن أَسْ دَ َؼز‬ َّ َُِ‫ُح ثُ َّش ْٔظُ أَ َفخَّ إ‬ َ ِ‫صالَ ِر ْثُ َؼصْ ِش إ‬ َ ‫ أَ ْٕ صَ ْـش‬٠ُ َ ْٖ ِٓ َ‫ْ َٕ هللا‬ُٝ‫َ ْز ًُش‬٣ ٍّ َْٞ‫ألَ ْٕ أَ ْه ُؼ َذ َٓ َغ ه‬ٝ ََ )‫د‬ٝ‫ دث‬٢‫ـ أد‬٤‫(صق‬ “Saya duduk bersama satu kaum yang berzikir kepada Allah dari shalat Ashar hingga terbenam matahari lebih saya sukai dari pada membebaskan empat orang budak” (Shahih Abu Daud).

niscaya ia mendapati Allah Pengampun Lagi Maha Penyayang “ (An Nisa: 110). kemudian dia berdiri untuk melaksanakan shalat dua rakaat kemudian istighfar kepada Allah subhanahu wa ta‟ala.UCAPAN: ‫ر إال دجهلل‬ٞ‫ال ه‬ٝ ٍٞ‫ال ف‬ َ ُ‫ْ ِص ْث‬ًُُٞ٘ ْٖ ِٓ ‫َج‬َِّٜٗ‫رَ إِالَّ دِجهللِ كَئ‬َّٞ ُ‫الَ ه‬َٝ ٍَ ْٞ‫ْ ٍِ الَ َف‬َٞ‫أَ ًْغِشْ ِٓ ْٖ ه‬ )ٚ‫ـ ثدٖ ٓجؽ‬٤‫ؾ٘ َّ ِز (صق‬ “Perbanyaklah membaca: Laa haula Walaa Quwwata Illah Billah” karena merupakan gudang harta di syurga” (Shahih Ibnu Majah). mereka ingat akan Allah …” (Ali Imran: 135). Kemudian ia mohon ampun kepada Allah.                                              “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. . َّْ ُ‫ُ ع‬َُٚ ُ‫ َؽ ََّ إِالَّ َؿلَ َش هللا‬َٝ ‫َ ْغضَ ْـلِش هللاَ َػ َّض‬٣ َّْ ُ‫ ِْٖ ع‬٤َ‫ َس ًْ َؼض‬٢ِِّ‫ُص‬ َ ٤َ‫ْ ُّ ك‬ُٞ‫َو‬٣ َّْ ُ‫ْ َس ع‬َُّٜٞ‫ُقْ ِغ ُٖ ثُط‬٤َ‫َ ْزِٗخُ َر ْٗذج ً ك‬٣ ‫َٓج ِٓ ْٖ َػ ْذ ٍذ‬ ٢‫ـ أد‬٤‫َ ِز (صق‬٣٥‫ش ث‬ ِ ‫آخ‬ ِ ٠َُِ‫ إ‬                                           : َ‫َز‬٣٥‫ ث‬ِٙ ‫َ ِز‬ٛ َ‫هَ َشأ‬  )‫د‬ٝ‫دث‬ “Setiap hamba yang melakukan suatu dosa.ISTIGHFAR                                                            :٠ُ‫هجٍ هللا صؼج‬   “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya. pastilah Allah ampuni dia . kemudian dia bersuci (berwudhu) dengan sempurna. Kemudian Beliau membaca ayat ini:                                              Hingga akhir ayat." (Shahih Abu Daud). 61. )ٚ‫ـ ثدٖ ٓجؽ‬٤‫ْشثً (صق‬٤ِ‫عضِ ْـلَجسًث ًَغ‬ َ ٢ِ‫ َؽ َذ ك‬َٝ ْٖ َٔ ُِ ٠َ‫ْ د‬ُٞ‫غ‬ ْ ِ‫ إ‬ِٚ ِ‫لَض‬٤ْ ‫ص ِق‬ “Beruntunglah orang yang mendapatkan dalam lembaran (kehidupan)-nya istighfar yang banyak” (Shahih Ibnu Majah).Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 31 60.

maka Allah jauhkan darinya api neraka sejauh seratus tahun perjalanan" [Shahih Al-Jami‟]. Bukhari] .Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 32 62. 63. َ ُ‫ َؽ ََّ َدخَ ََ ْث‬َٝ ‫ هللاِ َػ َّض‬٠َِ‫ْ ٍّ ُٓقْ ضَ ِغذج ً َػ‬َٞ٣ ِّ ْٞ‫ص‬ )‫قز‬٤‫ؾَّ٘زَ (ثُغِغِز ثُصق‬ َ ِ‫ُ د‬َُٚ َْ َ‫َٓ ْٖ َػض‬ “Siapa yang berpuasa sehari dengan mengharap pahala dari Allah ta‟ala maka dia masuk syurga". PUASA RAMADHAN ُ ً ‫ثفْ ضِ َغجدج‬َٝ ً ‫ َٔجٗج‬٣ْ ِ‫عجَٕ إ‬ )١‫ ثُذخجس‬ٙ‫ث‬ٝ‫ (س‬ِٚ ِ‫ُ صَوَ َّذ َّ ِٓ ْٖ َر ْٗذ‬َُٚ ‫ؿلِ َش‬ َ ْٖ َٓ َ َٓ ‫صج َّ َس‬ “Siapa yang yang puasa Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu” [HR. (Silsilah Shahihah). PUASA TIGA HARI SETIAP BULAN )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ُ (صق‬ًُُِّٚ ‫ َش‬ٛ َ ‫ ٍْش كَوَ ْذ‬ٜ‫ ٍَّجّ ِٓ ْٖ ًَُِّ َش‬٣َ‫صج َّ عَالَعَزَ أ‬ ْ ‫صج َّ ثُ َّذ‬ َ ْٖ َٓ “Siapa yang puasa tiga hari setiap bulan maka dia seperti berpuasa sepanjang masa” (Shahih Jami‟). ٍ ‫ َْشرَ ِٓجةَزَ ػ‬٤‫َ٘ َّ َْ َٓ ِغ‬ٜ‫ُ َؽ‬ْٚ٘ ِٓ ُ‫ َِْ هللاِ دَج َػ َذ هللا‬٤ِ‫ َعذ‬٢ِ‫ْ ٓج ً ك‬َٞ٣ َّ ‫صج‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫َجّ (صق‬ َ ْٖ َٓ “Siapa yang puasa sehari di jalan Allah. 64. 65. PUASA ِ َُّ٘‫َج ْثُ َؼ ْذ ُذ َِٖٓ ث‬ِٜ‫َ ْغضَ ِؾ ُّٖ د‬٣ ٌ‫ْ ُّ ُؽَّ٘ز‬َّٞ‫ثُص‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫جس (صق‬ “Puasa adalah tameng yang dengannya seorang hamba berlindung dari api neraka” (Shahih Al Jami‟). SHALAWAT KEPADA NABI ‫ُ َػ ْش َش‬َُٚ ‫ش‬ ْ ‫ ُسكِ َؼ‬َٝ ،‫س‬ ْ َّ‫فُط‬َٝ ‫س‬ ٍ ‫تَج‬٤ْ ‫ُ َػ َش َش خَ ِط‬ْٚ٘ ‫ش َػ‬ َ ‫ َػ ْش َش‬ِٚ ٤ْ َِ‫ هللاُ َػ‬٠َِّ‫ص‬ ٍ ‫ث‬َٞ َِ‫ص‬ َ ً‫ثف َذر‬ ِ َٝ ً‫صالَر‬ َّ َِ‫ َػ‬٠َِّ‫ص‬ َ ٢ َ ْٖ َٓ )٢‫ـ ثُ٘غجة‬٤‫س (صق‬ ٍ ‫د ََس َؽج‬ “Siapa yang (membaca) shalawat kepadaku sekali saja maka Allah akan bershalawat (merahmatinya) sepuluh kali dan dihapuskan baginya sepuluh kesalahan serta diangkat untuknya sepuluh derajat” (Shahih An Nasa‟i).

PUASA PADA MUSIM DINGIN ِ َ‫ َٔزُ ْثُذ‬٤ْ ِ٘‫ ثُ ِّشضَج ِء ْثُ َؼ‬٢ِ‫ْ ُّ ك‬َّٞ‫ثُص‬ )‫قز‬٤‫جس َدرُ (ثُغِغِز ثُصق‬ “Puasa pada musim dingin bagaikan mendapatkan ghanimah (rampasan perang) dingin” (Silsilah Shahihah) 68. . 70.PUASA PADA BULAN MUHARRAM َ ُٔ ُ‫ ُش هللاِ ْث‬ْٜ ‫عجَٕ َش‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫قش َِّّ (س‬ َ ‫أَ ْك‬ َ َٓ ‫َ ِجّ دَ ْؼ َذ َس‬٤ ِّ‫ع َُ ثُص‬ “Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah (puasa) pada bulan Allah (yaitu) Muharram” (HR.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 33 66.PUASA HARI ARAFAH DAN HARI „ASYURA َ ْٖ َٓ َٝ َُٚ‫ َعَ٘زٌ خَ ِْل‬َٝ َُٚٓ ‫ُ َعَ٘زٌ أَ َٓج‬َُٚ ‫ْ َّ ػ ََشكَزَ ُؿلِ َش‬َٞ٣ َّ ‫صج‬ )‫خ‬٤‫ـ ثُضشؿ‬٤‫ُ َعَ٘زً (صق‬َُٚ ‫ْ َسث ُؿلِ َش‬ٞ‫صج َّ ػَج ُش‬ َ ْٖ َٓ “Siapa yang puasa pada hari Arafah maka diampuni baginya (dosa) setahun sesudahnya dan setahun sebelumnya. 69. pada bulan itu perbuatan manusia diangkat. 67. maka aku ingin saat amalku diangkat aku berada dalam keadaan puasa” (Silsilah Shahihah).Muslim).Muslim).PUASA ENAM HARI PADA BULAN SYAWAL )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫ش (س‬ َ ًَ َٕ‫ثٍ ًَج‬َّٞ ‫ُ ِعضج ًّ ِٓ ْٖ َش‬ٚ‫أَ ْصذَ َؼ‬َٝ َٕ‫عج‬ ِ ْٛ ‫ْ ِّ ثُ َّذ‬ٞ‫ص‬ َ ْٖ َٓ َ َٓ ‫صج َّ َس‬ “Siapa yang puasa Ramadhan kemudian diikuti dengan puasa Syawwal enam (hari) maka dia bagaikan puasa selamanya” (HR.PUASA SYA‟BAN َ ‫أََٗج‬َٝ َّ‫ إِال‬٢َِِٔ ‫ُشْ كَ َغ َػ‬٣ َ‫جٍ كَأ َ َفخُّ أَ ْٕ ال‬ ٌْ ِ‫صجة‬ َ َٔ ‫ ثألَ ْػ‬ِٚ ٤ْ ِ‫ُ صُشْ كَ ُغ ك‬ْٚ٘ ‫َ ْـلُ َُ ثَُّ٘جطُ َػ‬٣ َٕ‫عج‬ ُ َ‫َش ْؼذ‬ َ ‫َٖ َس َؽ‬٤ْ َ‫جٕ د‬ َ َٓ ‫ َس‬َٝ ‫خ‬ )‫قز‬٤‫(ثُغِغِز ثُصق‬ “(Bulan) Sya‟ban terletak antara (bulan) Rajab dan Ramadhan. banyak orang yang mengabaikannya. dan siapa yang puasa Asyuro maka diampuni baginya (dosa) setahun” (Shahih Targhib).

SAHUR َ ٣ َُٚ‫ َٓالَةِ ٌَض‬َٝ ََّ ‫ َؽ‬َٝ ‫َ َؾ َّش َع أَ َف ُذ ًُ ْْ ؽُشْ َػزً ِٓ ْٖ َٓج ٍء كَئ ِ َّٕ هللاَ َػ َّض‬٣ ْٕ َ‫ْ أ‬ََُٞٝ ُٙ ْٞ‫ُ دَ َش ًَزٌ كَالَ صَ َذ ُػ‬ًُُِّٚ ‫ْ ُس‬ُٞ‫ثُ َّغق‬ َٕ ُِّْٞ‫ُص‬ )‫خ‬٤‫ـ ثُضشؿ‬٤‫َٖ (صق‬٣ْ ‫قِّش‬ ِ ‫ ْثُ ُٔضَ َغ‬٠َِ‫َػ‬ “Sahur semuanya adalah barokah. maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun sekedar meminum seteguk air.ZAKAT ٢‫ إِِّٗن‬: ٍ‫نج‬ َ َ‫ كَو‬،ِ‫ْ ٍِ هللا‬ٞ‫ َسعُن‬٠‫هعنج َػ ٍز إُِن‬ َ ٖ‫ َؽنج َء َسؽُن ٌَ ِٓ ْن‬: ٍ‫نج‬ َ َ‫ُ ه‬ٚ‫ هللاَ َػ ْ٘ن‬٢‫ن‬ َ ‫ظ‬ِ ‫ َس‬٢‫َِ٘ن‬ٜ‫ْنٖ ُٓنشَّر ْثُ ُؾ‬ ِ ‫ د‬ٝ‫ػ َْٖ َػ ْٔ ِش‬ ُ ٤َ‫ُ آَص‬ُٚ‫هُ ْٔض‬َٝ َٕ‫عج‬ َ‫ْنش ثُ َّضًنجَر‬ َ َٓ ‫ش َس‬ُ ْٔ ‫ص‬ ِ ْٔ َ‫س ْثُخ‬ ُ َٝ ‫ظ‬ ِ ‫ث‬َٞ َِ‫ص‬ َّ ُ‫ش ث‬ َ َٝ ِ‫ْ ٍُ هللا‬ُٞ‫أََّٗيَ َسع‬َٝ ُ‫َ إِالَّ هللا‬َُِٚ‫س أَ ْٕ الَ إ‬ ُ ٤َِ‫ص‬ ُ ‫ ْذ‬ِٜ ‫َش‬ )‫خ‬٤‫ـ ثُضشؿ‬٤‫َذَث ِء (صق‬ٜ‫ش‬ ُّ ُ‫ث‬َٝ َٖ٤ْ ِ‫و‬٣ْ ‫َزثَ ًَجَٕ َِٖٓ ثُصِّ ِذ‬ٛ ٠ََِ ‫ْ ٍُ هللاِ َٓ ْٖ َٓجسَ ػ‬ُٞ‫جٍ َسع‬ َ َ‫كَو‬ “Dari Umar bin Murrah Al Juhany radiallahuanhu dia berkata: Datang seseorang dari (suku) Qudha'ah kepada Rasulullah. 75. 73.BERIBADAH PADA LAILATUL QADAR ِ ‫َِزَ ْثُوَذ‬٤ْ َُ َّ ‫َٓ ْٖ هَج‬ ُ ً ‫ثفْ ضِ َغجدج‬َٝ ً ‫ َٔجٗج‬٣ْ ِ‫َس إ‬ )ٚ٤ِ‫ (ٓضلن ػ‬ِٚ ِ‫ُ َٓج صَوَ َّذ َّ ِٓ ْٖ َر ْٗذ‬َُٚ ‫ؿلِ َش‬ “Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu” (HR. lalu berkata: “Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan .MEMBERI MAKAN BERBUKA BAGI ORANG YANG BERPUASA َ ِْ ِ‫َ ْ٘وُصُ ِٓ ْٖ أَؽْ ِش ثُصَّجة‬٣ َ‫ُ ال‬ََّٚٗ‫ َْش أ‬٤‫ َؿ‬ِٙ ‫ُ ِٓ ْغ َُ أَؽْ ِش‬َُٚ َٕ‫صجةِٔج ً ًَج‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ْتج ً (صق‬٤‫ش‬ َ ‫َٓ ْٖ كَطَّ َش‬ “Siapa yang memberi makan berbuka bagi orang berpuasa maka baginya pahala seperti orang tersebut dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun” (Shahih Jami‟).BERIBADAH PADA BULAN RAMADHAN ُ ً ‫ثفْ ضِ َغجدج‬َٝ ً ‫ َٔجٗج‬٣ْ ِ‫عجَٕ إ‬ )١‫ ثُذخجس‬ٚ‫ (أخشؽ‬ِٚ ِ‫ُ َٓج صَوَ َّذ َّ ِٓ ْٖ َر ْٗذ‬َُٚ ‫ؿلِ َش‬ َ َٓ ‫َٓ ْٖ هَج َّ َس‬ “Siapa yang beribadah pada bulan Ramadhan dengan keimanan dan mengharapkan pahala maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu” (HR. 72. karena Allah ta‟ala dan malaikatnya mendoakannya kepada orang yang sahur” (Shahih Targhib).Bukhari) 74.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 34 71.Muttafaq alaih).

78.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 35 selain Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah.SHADAQAH ْ ٣ ‫تَزَ ًَ َٔج‬٤ْ ‫طلِ ُب ْثُخَ ِط‬ َ َُّ٘‫ُطلِ ُب ْثُ َٔج ُء ث‬ )‫خ‬٤‫ـ ثُضشؿ‬٤‫جس (صق‬ ْ ُ‫ص َذهَزُ ص‬ َّ ُ‫ث‬َٝ ٌ‫ْ ُّ ُؽَّ٘ز‬َّٞ‫ثُص‬ “Puasa adalah tameng dan shadaqah dapat memadamkan (menghapus) kesalahan sebagaimana air memadamkan api” (Shahih Targhib). aku melakukan shalat (fardhu) yang lima. maka Rasulullah bersabda: “Siapa yang meninggal dalam keadaan seperti itu maka dia tergolong orang-orang yang jujur (shiddiqin) dan syuhada” (Shahih Targhib). 77. aku berpuasa pada bulan Ramadhan. aku laksanakan zakat. َ َٝ ‫خ ثُشَّحِّ َػ َّض‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ؽ ََّ (صق‬ َ ‫َع‬ ْ ُ‫َّج َ ص‬ِٜٗ‫ص َذهَ ِز ثُغِّشِّ كَئ‬ َ ‫طلِ ُب ؿ‬ َ ِ‫ ٌُ ْْ د‬٤ْ َِ‫َػ‬ “Hendaklah kalian bershodaqah dengan tersembunyi.ZAKAT FITRAH َ َٔ ِْ ُِ ٌ‫ غُ ْؼ َٔز‬،‫ظ‬ )‫خ‬٤‫ـ ثُضشؿ‬٤‫َٖ (صق‬٤ْ ًِ ‫غج‬ ْ ِ‫ص َذهَزُ ْثُل‬ ِ َ‫ثُ َّشك‬َٝ ِٞ ‫ َْشرٌ ُِِصَّجةِ ِْ َِٖٓ ثَُِّ ْـ‬ُٜ‫ط ِش غ‬ َ “Shadaqah (zakat) fitrah adalah pensuci bagi orang yang berpuasa dari kelalaian dan perbuatan buruk dan untuk memberi makan orang-orang miskin” (Shahih Targhib). karena yang demikian itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu” (Shahih Jami‟) .TIDAK BERBUAT BURUK KEPADA MANUSIA ِ ‫ َٗ ْل‬٠َِ‫ص َذهَزٌ ِٓ ْ٘يَ َػ‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫غيَ (صق‬ َ ‫َج‬َِّٜٗ‫جط كَئ‬ َّ ًُ ِ َُّ٘‫ق َش َّشىَ ػ َِٖ ث‬ “Tahanlah perbuatan burukmu dari orang lain. karena hal demikian itu dapat menahan amarah Allah azza wa jalla” (Shahih Jami‟). 76.UCAPAN YANG BAIK )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ِّذَ ٍز (صق‬٤َ‫ث كَذِ ٌَِِ َٔ ٍز غ‬ٝ‫ن صَ ْٔ َش ٍر كَئِٕ َُ ْْ ص َِؾ ُذ‬ َ َُّ٘‫ث ث‬ُٞ‫ثِصَّو‬ ِّ ‫ْ دِ ِش‬ََُٞٝ ‫جس‬ “Takutlah kalian terhadap api neraka walau dengan sekerat korma. jika tidak dapat maka hendaklah (bersedekah) dengan kalimat yang baik” (Shahih Jami‟) 79.

HAJI )١‫ ثُذخجس‬ٙ‫ث‬ٝ‫ ُ (س‬ُّٚٓ ُ‫ُ أ‬ٚ‫َُ َذ ْص‬َٝ ٍّ َْٞ٤ًَ ‫ؽ َغ‬ َ ‫َ ْل ُغ ْن َس‬٣ ْْ ََُٝ ‫ظ‬ ْ ُ‫َشْ ك‬٣ ْْ ََِ‫َٓ ْٖ َف َّؼ ك‬ “Siapa yang menunaikan haji kemudian dia tidak berkata kotor dan tidak berlaku buruk maka dia pulang bagaikan saat dilahirkan ibunya” (HR. Mereka berkata: “Tidak juga jihad di jalan Allah? Beliau bersabda: “Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar (berjihad) dengan dirinya dan hartanya dan tidak ada yang kembali darinya satupun” (HR. maka engkau akan keluar dari dosa-dosamu bagaikan orang yang baru dilahirkan ibunya” (Shahih Jami‟). sedangkan wukufmu di Arafah maka Allah turun dari langit dunia dan membanggakan mereka kepada para malaikat seraya berfirman: “Mereka adalah hamba-hamba- Ku. .Bukhari).Bukhari). Seandainya dosa-dosamu sebanyak butiran pasir. datang kepada-Ku dalam keadaan kumal dan berdebu dari setiap penjuru dan mereka takut akan azab-Ku padahal mereka tidak melihat-Ku. maka setiap langkah yang dilangkahkan tungganganmu (kendaraan) akan dihitung sebagai kebaikanmu dan penghapus bagi kesalahanmu.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 36 80. ‫ ْثُ ِق َّؾ ِز‬١‫ َػ ْش َشرَ ِر‬٢ِ٘‫َ ْؼ‬٣ ّ‫ َِّج‬٣َ‫ ثأل‬ِٙ ‫َ ِز‬ٛ ْٖ ِٓ َّٖ ِٜ ٤ْ ِ‫ هللاِ ك‬٠َُِ‫ ٍَّجّ ْثُ َؼ َٔ َُ ثُصَّجُِ ُـ أَ َفخُّ إ‬٣َ‫َٓج ِٓ ْٖ أ‬ ‫ ٍء‬٢ْ ‫َشْ ِؽ ْغ ِٓ ْٖ َرُِيَ دِ َش‬٣ ْْ َُ َّْ ُ‫ ع‬ِٚ ُِ‫ َٓج‬َٝ ِٚ ‫ َِْ هللاِ إِالَّ َس ُؽ ٌَ خَ َش َػ دَِ٘ ْل ِغ‬٤ِ‫ َعذ‬٢ِ‫َج ُد ك‬ٜ‫الَ ْثُ ِؾ‬َٝ : ٍ‫ج‬ َ َ‫ َِْ هللاِ ؟ ه‬٤ِ‫ َعذ‬٢ِ‫ك‬ )١‫ ثُذخجس‬ٙ‫ث‬ٝ‫(س‬ “Tidak ada suatu hari yang amal shaleh di dalamnya lebih dicintai Allah kecuali pada hari- hari ini yaitu sepuluh hari bulan Dzul Hijjah. Sedangkan engkau melempar jumroh. apatah lagi jika mereka melihat-Ku. ُٞ‫َ ْٔق‬٣َٝ ً‫َج َف َغَ٘ز‬ِٜ‫َ ٌْضُخُ هللاُ َُيَ د‬٣ َ‫ثفَِضُي‬ ِ ‫َج َس‬ٛ‫غأ َ ٍر صَطَ ُؤ‬ ْ َٝ ٌَُِّ ِ‫ْشَ ْثُ َق َشث َّ كَئ ِ َّٕ َُيَ د‬٤َ‫ضِيَ صَ ُؤ ُّّ ْثُذ‬٤ْ َ‫ْ ؽُيَ ِٓ ْٖ د‬ُٝ‫أً َّٓج ُخش‬ ٍُ ُْٞ‫َو‬٤َ‫ ُْ ثُ َٔالَةِ ٌَزَ ك‬ِٜ ِ‫ د‬٢ِٛ ‫ُذَج‬٤َ‫َج ك‬٤ْٗ ‫ ثُ َّغ َٔج ِء ثُ ُّذ‬٠َُِ‫َ ْ٘ ِض ٍُ إ‬٣ ََّ ‫ َؽ‬َٝ ‫ْ كُيَ دِ َؼ َشكَزَ كَئ ِ َّٕ هللاَ َػ َّض‬ُٞ‫ه‬ُٝ ‫أَ َّٓج‬َٝ . Adapun engkau mencukur kepala maka setiap helai rambut yang berjatuhan dihitung sebagai kebaikanmu dan jika engkau thawaf di Baitullah. ً‫ِّتَز‬٤‫َج َع‬ِٜ‫َػ ْ٘يَ د‬ َُْٞ َ‫ق‬٤ْ ٌَ َ‫ ك‬٢ِٗ ْٝ‫َ َش‬٣ ْْ ََُٝ ٢ِ‫ْ َٕ َػ َزثد‬ُٞ‫َخَجك‬٣َٝ َٕ ُْٞ‫َشْ ؽ‬٣ ‫ن‬ ٍ ٤ْ ِٔ ‫ َشؼْغج ً ُؿ ْذشًث ِٓ ْٖ ًَُِّ كَؼَّ َػ‬٢ِٗ ُْٝ‫ َؽجء‬١‫َ ُؤالَ ِء ِػذَج ِد‬ٛ ‫أَ َّٓج‬َٝ َ‫َج هللاُ َػ ْ٘ي‬َِٜ‫ْ دج ً َؿ َغ‬ُٞٗ‫ط ِش ثُ َّغ َٔج ِء ُر‬ ْ َ‫ْ ِٓ ْغ ََ ه‬َٝ‫َج أ‬٤ْٗ ‫ َِّجّ ثُ ُّذ‬٣َ‫ؼ أَ ّْ ِٓ ْغ ََ أ‬ ٍ ُِ‫يَ ِٓ ْغ ََ َس ْٓ ٍَ ػَج‬٤ْ َِ‫ْ ًَجَٕ َػ‬ََِٞ‫ ؟ ك‬٢ِٗ َْٝ‫َسأ‬ ِ ٤ْ َ‫أَ َّٓج َف ِْوُيَ َس ْأ َعيَ كَئ ِ َّٕ َُيَ دِ ٌَُِّ َشؼ َْش ٍر صَ ْغوُػُ َف َغَ٘زً كَئ ِ َرث غُ ْلشَ دِ ْجُذ‬َٝ َ‫ْ ٌس َُي‬ٞ‫ُ َٓ ْذ ُخ‬َِّٚٗ‫جس كَئ‬ ‫ش‬ َ َٔ ‫ُيَ ْثُ ِؾ‬٤ْٓ ‫َس‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫َُ َذ ْصيَ أُ ُّٓيَ (صق‬َٝ ٍّ َْٞ٤ًَ َ‫ْ دِي‬ُٞٗ‫خَ َشؽْ شَ ِٓ ْٖ ُر‬ “Adapun keluarnya kamu dari rumah dengan tujuan Baitullah. maka hal itu akan dihitung sebagai simpananmu. 81. َ ُ‫ُ َؽضَ ث ٌء إِالَّ ْث‬َُٚ ‫ْظ‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ؾَّ٘زَ (صق‬ َ ٤َُ ‫ْ ُس‬ُٝ‫ْثُ َقؼُّ ْثُ َٔ ْذش‬ “Haji yang mambrur tidak ada balasannya kecuali syurga” (Shahih Jami‟).AMAL SHALEH PADA HARI SEPULUH (PERTAMA) BULAN DZULHIJJAH ‫َج ِد‬ٜ‫الَ ْثُ ِؾ‬َٝ ‫ث‬ُُٞ‫ هَج‬. atau sebanyak hari-hari dunia atau sebanyak tetesan air hujan maka Aku akan mensucikannya darimu.

hal itu lebih baik dari melakukan shalat malam pada Lailatul Qadar di hadapan Hajar Aswad” . maka Allah haramkan baginya api neraka” (Irwa‟ul Ghalil).BERJIHAD DI JALAN ALLAH َ ٢ِ‫ْ َفزٌ ك‬ٝ‫ْ َس‬َٝ‫رٌ أ‬َٝ ‫َُ َـ ْذ‬ )080 : َ٤ِ‫ثء ثُـ‬ٝ‫َج (إس‬ٜ٤ْ ِ‫ َٓج ك‬َٝ ‫َج‬٤ْٗ ‫ ٌش َِٖٓ ثُ ُّذ‬٤ْ َ‫ َِْ هللاِ خ‬٤ِ‫عذ‬ “Berangkat di pagi atau sore hari (saat berjihad) di jalan Allah lebih baik nilainya dari dunia dan seisinya” (Irwa‟ Al Ghalil: 282). َ َٓ ‫ َس‬٢ِ‫ُػ ْٔ َشرٌ ك‬ َّ ‫عجَٕ ًَ َق‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ (صق‬٢‫ؾ ٍز َٓ ِؼ‬ “Umrah di bulan Ramadhan bagaikan (melaksanakan ibadah) haji bersamaku” (Shahih Jami‟). karena melaksanakan keduanya dapat menyingkirkan kefakiran sebagaimana tempaan api panas menghilangkan karat pada besi” (Silsilah Shahihah).MENGUSAP HAJAR ASWAD DAN RUKUN YAMANI )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫فطًّج (صق‬ َ َ ‫ج‬٣‫جٕ ْثُخَ طَج‬ ِ َّ‫ َُقط‬٣ ٢ِٗ‫َ َٔج‬٤ُ‫ثُشُّ ًْٖ ْث‬َٝ ‫ ِد‬َْٞ ‫ْـ ْثُ َقؾْ ِش ثألَع‬ َ ‫إِ َّٕ َٓغ‬ “Mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani menghapuskan kesalahan” (Shahih Jami‟). 84. َ ُ‫نظ ْث‬ ‫ْن ِذ (ثُغِغنِز‬٣‫ق ِذ‬ َ َ‫ْن ُش خَ ذ‬٤ٌِ ُ‫ ْث‬٢‫ُ ْ٘لِن‬٣ ‫ح ًَ َٔنج‬ َ ‫ ْثُلَ ْو‬٢‫ َٔنج صُ ْ٘لِن‬ِٜ ِ٘٤ْ َ‫ ْثُ ُؼ ْٔ َش ِر كَئ ِ َّٕ ُٓضَجدَ َؼنزَ د‬َٝ ِّ‫َٖ ْثُ َقؼ‬٤ْ َ‫ث د‬ُٞ‫صَجدِؼ‬ َ ُْٞٗ‫ثُن ُّز‬َٝ ‫نش‬ )‫قز‬٤‫ثُصق‬ “Iringilah antara haji dan umrah. ‫ ِد‬َٞ ‫َِ ِز ْثُوَ ْذ ِس ِػ ْ٘ ِذ ْثُ َق َؾ ِش ثألَ َع‬٤ْ َُ ّ‫َ ِج‬٤ِ‫ ٌش ِٓ ْٖ ه‬٤ْ َ‫ َِْ هللاِ خ‬٤ِ‫ َعذ‬٢ِ‫ق َعج َػ ٍز ك‬ ُ ِ‫ْ ه‬َٞٓ “Sesaat berada dalam (jihad) di jalan Allah.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 37 82. ِٚ ِ‫ دِ ِش ْصه‬ِٚ ٤ْ َِ‫ َػ‬َٟ‫ َؿذ‬َٝ ‫ع ثألَ ًْذَ ِش‬ ْ ِ َ‫ َِْ هللاِ أَ َِٖٓ َِٖٓ ثُلَض‬٤ِ‫ َعذ‬٢ِ‫ َٓ ْٖ َٓجسَ ُٓ َشثدِطًج ك‬َٝ ‫ ٍش‬ْٛ ‫َ ِجّ َد‬٤‫ص‬ ِ ْٖ ِٓ ‫ ٌش‬٤ْ َ‫ ٍْش خ‬ٜ‫ِسدَجغُ َش‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫ُ هللاُ (صق‬َٚ‫َ ْذ َؼغ‬٣ ٠َّ‫فض‬ َ ‫ أَؽْ ُش ْثُ ُٔ َشثدِ ِػ‬ِٚ ٤ْ َِ‫ َػ‬ٟ‫ُؾْ َش‬٣َٝ ‫ْـ َِٖٓ ْثُ َؾَّ٘ ِز‬ ٍ ٣‫ ِس‬َٝ “Berjihad selama sebulan lebih baik dari puasa selamanya dan siapa yang meninggal saat berjihad maka Allah lindungi dirinya dari kekalutan yang paling besar dan dia (di hari kiamat) akan berangkat membawa rizkinya dan wangi syurga serta pahalanya tetap dihitung sebagai pahala orang yang berjihad hingga hari kiamat” (Shahih Jami‟). 83.UMRAH )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫َج (صق‬٣‫ ْثُخَ طَج‬َٝ ‫ح‬ َ َّ‫ ْثُ ُؼ ْٔ َش ِر ًَل‬٠َُِ‫ْثُ ُؼ ْٔ َشرُ إ‬ ِ ُْٞٗ‫ُ َٔج َِٖٓ ثُ ُّز‬َٜ٘٤ْ َ‫جسرٌ ُِ َٔج د‬ “Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain merupakan kaffarat (penghapus) dosa-dosa dan kesalahan” (Shahih Jami‟). ْ ‫َٓ ْٖ ث ْؿذَش‬ ِ َُّ٘‫ ث‬٠َِ‫ُ هللاُ َػ‬َٚٓ ‫ َِْ هللاِ َف َّش‬٤ِ‫ َعذ‬٢ِ‫ُ ك‬ٙ‫َّس هَ َذ َٓج‬ )َ٤ِ‫ثء ثُـ‬ٝ‫جس (إس‬ “Siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah.

87. dan jika keduanya berbohong dan menyembunyikan (hal yang sebenarnya) maka dihapuslah keberkahan jual beli keduanya” (HR.Muslim).MENJENGUK ORANG SAKIT ‫ُصْ ذِ َـ‬٣ ٠َّ‫ُ َفض‬َُٚ َٕ ُْٝ‫َ ْغضَ ْـلِش‬٣ ‫ْ َٕ أَ ُْقَ ََِٓ ٍي‬ُٞ‫ُ َع ْذؼ‬ٚ‫َََّ خَ َش َػ َٓ َؼ‬ ‫ًّج إِال‬٤‫عًج ُٓ ْٔ ِغ‬٣ْ ‫ْ ُد َٓ ِش‬ُٞ‫َؼ‬٣ ٍَُ ‫َٓج ِٓ ْٖ َسؽ‬ )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫(صق‬ ٢‫ُ ْٔ ِغ‬٣ ٠َّ‫ُ َفض‬َُٚ َٕ ُْٝ‫َ ْغضَ ْـلِش‬٣ ‫ْ َٕ أَ ُْقَ ََِٓ ٍي‬ُٞ‫ُ َع ْذؼ‬ٚ‫ُ ُٓصْ ذِ ٌـ خَ َش َػ َٓ َؼ‬ٙ‫ َٓ ْٖ أَصَج‬َٝ “Seseorang yang pada sore hari menjenguk orang sakit. .Muslim). )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫ كَوَ ْذ َؿضَث (س‬ِٚ ِِْٛ َ‫ أ‬٢ِ‫ًج ك‬٣‫َجص‬ ِ ‫ َٓ ْٖ خَ َِقَ ؿ‬َٝ ‫ج ً كَوَ ْذ ؿَضَ ث‬٣‫َجص‬ ِ ‫َّضَ ؿ‬ٜ‫َٓ ْٖ َؽ‬ “Siapa yang menyediakan (segala keperluan) bagi seorang yang berperang maka dia (dianggap) telah berjihad dan siapa yang memberikan jalan bagi keluarganya untuk berperang maka dia telah berperang” (HR. jika keduanya jujur dan menjelaskan (hal yang sebenarnya) maka keduanya diberkahi dalam jual-belinya tersebut. ِ ‫ ُٓ ْشض‬َٝ ً ‫الً دَجةِؼج‬ْٜ ‫أَدْخَ ََ هللاُ َس ُؽالً ْثُ َؾَّ٘زَ ًَجَٕ َع‬ )٢‫ـ ثُ٘غجة‬٤‫ًج (صق‬٣‫َش‬ “Allah ta‟ala memasukkan ke dalam syurga seseorang yang mudah dalam menjual dan membeli” (Shahih An Nasa‟i).JUJUR DAN AMANAH DALAM PERDAGANGAN DAN PERLAKUAN YANG BAIK ُّ ُ‫ث‬َٝ َٖ٤ْ ِ‫و‬٣ْ ‫ثُصِّ ِّذ‬َٝ َٖ٤ْ ِّ٤ِ‫ ُْٖ َٓ َغ ثَُّ٘ذ‬٤ِٓ َ‫م ثأل‬ )١‫ـ ثُضشٓز‬٤‫َذَث ُء (صق‬ٜ‫ش‬ ُ ْٝ‫ص ُذ‬ ِ َّ‫ثُض‬ َّ ُ‫جؽ ُش ث‬ “Pedagang yang jujur dan terpercaya (nanti di hari kiamat akan dikumpulkan) bersama para nabi dan orang-orang yang benar serta para syuhada” (Shahih Turmuzi).Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 38 85. 86.INFAQ DI JALAN ALLAH )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫ْق (س‬ ِ ‫ُ َع ْذ َؼ ِٔجةَ ِز‬َُٚ ‫ش‬ ٍ ‫ظؼ‬ َ َ‫َٓ ْٖ أَ ْٗل‬ ْ َ‫ َِْ هللاِ ًُضِذ‬٤ِ‫ َعذ‬٢ِ‫ن َٗلَوَزً ك‬ “Siapa yang berinfaq di jalan Allah maka dicatat baginya tujuh ratus kali lipat” (HR.Bukhari). ‫ َٔج‬ِٜ ‫ ِؼ‬٤ْ َ‫ش دَ َش ًَزُ د‬ ْ َ‫ ًَضَ َٔج ُٓ ِقو‬َٝ ‫إِ ْٕ ًَ ِزدَج‬َٝ ‫ َٔج‬ِٜ ‫ ِؼ‬٤ْ َ‫ د‬٢ِ‫ُ َٔج ك‬َُٜ َ‫ْ ِسى‬ُٞ‫ََّّ٘ج د‬٤َ‫د‬َٝ ‫ص َذهَج‬ ِ َ٤‫جٕ دِ ْجُ ِخ‬ َ ْٕ ِ ‫َضَلَ َّشهَج كَئ‬٣ ْْ َُ‫جس َٓج‬ ِ ‫ َؼ‬٤ْ َ‫ْثُذ‬ ) ١‫ ثُذخجس‬ٙ‫ث‬ٝ‫(س‬ “Penjual dan pembeli masih berada dalam keadan khiyar (boleh memilih antara jadi atau tidak) selama keduanya belum berpisah. maka saat keluar diringi oleh tujuh puluh ribu malaikat yang memohon ampunan untuknya hingga pagi hari dan siapa yang menjenguknya pada pagi hari maka saat dia keluar diringi tujuh puluh ribu malaikat yang memohon ampunan untuknya hingga sore hari” (Shahih Jami‟).

shadaqah apakah yang paling utama?”. beliau bersabda: “Air“. SHALAT DAN MENGANTAR JENAZAH ِ َ‫ َْشثغ‬٤ِ‫ُ ه‬ََِٚ‫ صُ ْذكَ ُٖ ك‬٠َّ‫َج َفض‬ٛ‫ َذ‬ِٜ ‫ َٓ ْٖ َش‬َٝ ٌ‫ َْشثغ‬٤ِ‫ُ ه‬ََِٚ‫َج ك‬ٜ٤ْ َِ‫ َػ‬٢َِّ‫ُص‬ ‫ َٓج‬َٝ : ََْ ٤ِ‫ (ه‬. sesungguhnya dia berkata: Yaa Rasulullah sesungguhnya Ummu Sa‟ad telah meninggal. (Shahih Ibnu Majah). 90. 89.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 39 88.SHADAQAH UNTUK MAYIT DAN KEUTAMAAN MEMBERIKAN AIR َ ‫ص َذهَ ِز أَ ْك‬ َ َ‫ع َُ ؟ ه‬ : ٍ‫ج‬ ْ ‫ْ ٍَ هللاِ إ َّٕ أُ َّّ َع ْؼ ٍذ َٓجص‬ُٞ‫َج َسع‬٣ : ٍ‫ج‬ َّ ُ‫ُّ ث‬١َ‫َش كَأ‬ َ َ‫ُ ه‬ََّٚٗ‫ُ أ‬ْٚ٘ ‫ هللاُ َػ‬٢َ ‫ظ‬ِ ‫ػ َْٖ َعؼْذ د ِْٖ ُػذَج َدرَ َس‬ )ٚ‫ـ ثدٖ ٓجؽ‬٤‫عؼْذ (صق‬ َ ِّّ ُ‫ ِأل‬ِٙ ‫َ ِز‬ٛ : ٍ‫ج‬ َ َ‫ْثُ َٔج ُء ه‬ َ َ‫ه‬َٝ ً‫ كَ َقلَ َش دِ ْتشث‬: ٍ‫ج‬ “Dari Saad bin „Ubadah radiallahuanhu.BERHARAP PAHALA ATAS MUSIBAH َ ْ‫ َُ ْْ أَس‬٠َُ ُْٝ‫ص ْذ َٓ ِز ْثأل‬ ‫ْ َٕ ْثُ َؾَّ٘ ِز‬ٝ‫ثدج ً ُد‬َٞ َ‫ض َُيَ ع‬ َ ْٕ ِ‫ ث ْدَٖ آ َد َّ إ‬: ََّ ‫ َؽ‬َٝ ‫ْ ٍُ هللاُ َػ َّض‬ُٞ‫َو‬٣ َّ ُ‫ثفْ ضَ َغذْشَ ِػ ْ٘ َذ ث‬َٝ َ‫صذَشْ س‬ )ٚ‫ـ ثدٖ ٓجؽ‬٤‫(صق‬ “Allah ta‟ala berfirman: Anak Adam… jika engkau sabar dan mengharap pahala saat pertama kali datang musibah maka tidak ada balasan yang aku ridhai kecuali syurga” Sahih Ibnu Majah. dan siapa yang mengkafaninya maka Allah akan mengenakannya (pakaian) dari Sundus” (Shahih Jami‟). maka dia menggali sumur lalu berkata: “ Ini (pahalanya) untuk Ummu Sa‟ad ”. 91.Muslim). . ٕ‫ج‬ َ ٣ ٠َّ‫ َذ ْثُ َؾَ٘جصَ رَ َفض‬ِٜ ‫َٓ ْٖ َش‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫ٖ" (س‬ ِ ٤ْ َٔ ٤ْ ‫ ِْٖ ْثُ َؼ ِظ‬٤ََِ‫ ِٓ ْغ َُ ْثُ َؾذ‬: ٍ‫ج‬ ِ َ‫ َْشثغ‬٤ِ‫ْثُو‬ َ َ‫جٕ ؟ ) ه‬ “Siapa yang menghadiri jenazah hingga dishalatkan maka baginya satu qirath dan siapa yang menyaksikannya hingga dimakamkan maka baginya dua qirath (dikatakan: Apakah yang dimaksud dua qirath?) Beliau bersabda: “Bagaikan dua gunung yang besar” (HR.MEMANDIKAN MAYIT DAN MENGKAFANI )‫ـ ثُؾجٓغ‬٤‫(صق‬ ‫ط‬ ِ ُْٞٗ‫ُ هللاُ َِٖٓ ثُ ُّز‬ٙ‫ُ َعض ََش‬ٙ‫ْضج ً كَ َغض ََش‬٤َٓ ََ ‫َٓ ْٖ َؿ َغ‬ ِ ‫ُ هللاُ َِٖٓ ثُ ُّغ ْ٘ ُذ‬ٙ‫ُ ًَ َغج‬ََٚ٘‫ َٓ ْٖ ًَل‬َٝ ‫ح‬ “Siapa yang memandikan orang mati kemudian dia menutupinya maka Allah akan menutupkan dosa-dosanya.

Muslim).DOA DARI KEJAUHAN ُ ‫نجٍ ْثُ ََِٔن‬ ‫ي‬ ٌ ََِٓ ِٚ ‫خ ُٓ ْغض ََؾجدَزٌ ِػ ْ٘ َذ َس ْأ ِع‬ ٍ ٤ َ‫ دِخ‬ِٚ ‫ْن‬٤‫ ًَّ ٌَ ًَُِّ َٔج َدػَنج ِألَ ِخ‬َٞ ُٓ ‫ي‬ َ َ‫ْنش ه‬ ِ ٤ْ ‫ ِْش ْثُ َـ‬َٜ‫ دِظ‬ِٚ ٤ْ ‫رُ ْثُ َٔشْ ِء ْثُ ُٔ ْغِِ ِْ ِألَ ِخ‬َٞ ‫َد ْػ‬ )ِْ‫ ٓغ‬ٙ‫ث‬ٝ‫َُيَ دِ ِٔ ْغَ (س‬َٝ ْٖ٤ِٓ ‫ آ‬ِٚ ِ‫ ًَّ َُ د‬َٞ ُٔ ُ‫ْث‬ “Doa seorang muslim untuk saudaranya di kejauhan mustajab. dan engkaupun mendapatkan hal serupa“ (HR. setiap kali dia berdoa untuk saudaranya berupa kebaikan. maka malaikat yang ditugaskan tersebut berkata: “Amiin. . di kepalanya terdapat malaikat yang di tugaskan.Pintu-pintu Pahala dan Penghapus Dosa 40 92.