You are on page 1of 6

‫יודע ‪Query:‬‬

‫‪ .1‬שמואל א פרק כו פסוק יב‬


‫א ו ָמֵ֔ ת ֧אֹו בַּמִ לְחָ ָ ֛מה י ֵ ֵ֖רד וְנִסְ ָּפֽה‪) :‬יא(‬ ‫ֹו־יֹומֹו י ָבֹו ֙‬
‫֤‬ ‫)י( ו ַּ֤י ֹאמֶ ר ּדָ ו ִ ֙ד חַ י־י ְק ָֹ֔וק ִ ּ֥כי אִ ם־י ְק ָֹ֖וק יִּג ֶ ָ֑פּנּו אֽ‬
‫חָ ִ ֤לילָה ִּל ֙י ֵמֽיק ָֹ֔וק מִ ּׁשְ ֹ֥לחַ י ִ ָ֖די ּבִמְ ִ ׁ֣שיחַ י ְק ֹ ָו֑ק ְ֠ועַ ּתָ ה קַ ח־ ָ֨נא ֶאֽת־הַ חֲ ִ֜נית אֲ ֶ ׁ֧שר מראשתו‬
‫ּמי ִ ֙‬
‫ם‬ ‫מְ ַראֲ ׁש ָ ֹ֛תיו ו ְאֶ ת־צ ַ ַּ֥פחַ ת הַ ַ ּ֖מי ִם ו ְנֵ ֥ ֲלכָה ָּלֽנּו‪) :‬יב( וַּיִּקַ ח֩ ּדָ ִ֨וד ֶאֽת־הַ חֲ ִ֜נית ו ְאֶ ת־צ ַ ַּ֤פחַ ת הַ ַ ֙‬
‫ם י ְׁשֵ ִ֔נים ֚ ִּכי ּתַ ְרּדֵ ַ ֣מת י ְק ָֹ֔וק‬ ‫יֹודעַ ו ֵ ְ֣אין מֵ קִ֗ יץ ִ ּ֤כי ֻכ ָּל ֙‬
‫ָהם ו ֵ ְ֣אין ר ֹאֶ ה֩ ו ְאֵ֨ ין ֜ ֵ‬ ‫מֵ ַראֲ ׁש ֵ ֹ֣תי ׁשָ ֔אּול וַּיֵלְכ֖ ּו ל ֶ ֑‬
‫ֵיהֽם‪:‬‬ ‫ֵיהֽם‪) :‬יג( וַּיַעֲ ֤ב ֹר ּדָ ו ִ ֙ד הָ עֵ֔ בֶר וַּיַעֲ ֥מ ֹד עַ ל־ר ֹאׁש־הָ ָ ֖הר ֵמ ָֽר ֑ח ֹק ַ ֥רב הַ ּמָ ֖קֹום ּבֵינ ֶ‬ ‫נָפְ ָ ֖לה עֲ ל ֶ‬
‫ֵאמ ֹר הֲ ֥לֹוא תַ עֲ ֶנ֖ה ַאב ְֵנ֑ר ו ַַּי֤עַ ן ַא ְבנֵ ֙ר ו ַּ֔י ֹאמֶ ר ִ ֥מי‬ ‫)יד( וַּיִקְ ָ ֨רא דָ ִ֜וד אֶ ל־הָ עָ֗ ם ו ְאֶ ל־ַאב ְֵנ֤ר ּבֶן־נֵ ֙ר ל ֔‬
‫ּמלְֶך‪ :‬פ‬ ‫אַ ָ ּ֖תה קָ ָ ֥ראתָ אֶ ל־הַ ֶ ֽ‬

‫‪ .2‬שמואל ב פרק יב פסוק כב‬


‫ם ּדָ ִ֨וד מֵ הָ אָ֜ ֶרץ וַּי ְִר ַ ֣חץ ו ַ ָּ֗יסֶ ְך וַי ְחַ ּלֵף֙ שמלתו ׂשִ מְ ֹלתָ֔ יו וַּי ָ֥ב ֹא בֵית־י ְק ָֹ֖וק וַּיִׁשְ ָ ּ֑תחּו וַּיָב ֹ ֙א אֶ ל־‬ ‫וַּיָקָ ֩‬
‫ֹאכֽל‪) :‬כא( ו ַּי ֹאמְ ֤רּו עֲ בָדָ י ֙ו אֵ ֔ ָליו ָמֽה־הַ ּדָ ָ ֥בר הַ ֶ ּ֖זה אֲ ֶ ׁ֣שר‬ ‫ֵיתֹו וַּיִׁשְ אַ֕ ל וַּי ִ ָׂ֥שימּו ֛לֹו ֶ ֖לחֶ ם ו ַּי ַ‬ ‫ּב ֔‬
‫עָ ִ ׂ֑שיתָ ה ּבַעֲ ֞בּור הַ ֶּ֤ילֶד חַ ֙י ַ ֣צמְ ּתָ ו ַּתֵ֔ ְבּךְ ו ְַכֽאֲ ׁשֶ ֙ר ֵ ֣מת הַ ֶּ֔ילֶד ַ ֖קמְ ּתָ ו ַּ֥ת ֹאכַל ָלֽחֶ ם‪) :‬כב( ו ַּ֕י ֹאמֶ ר‬
‫יֹודעַ יחנני ו ְחַ ּנַ ֥ נִי י ְק ָֹ֖וק ו ַ ְ֥חי הַ ּיָ ֽלֶד‪) :‬כג( ו ְעַ ָ ּ֣תה׀‬
‫ָאמ ְ֙רּתִ ֙י ִ ֣מי ֔ ֵ‬
‫ּבְעֹו ֙ד הַ ֶ ּ֣ילֶד חַ֔ י ַ ֖צמְ ּתִ י ָו ֽאֶ ב ֶ ְּ֑כה ִ ּ֤כי ַ‬
‫יבֹו ֑עֹוד אֲ נִ ֙י ה ֵ ֹ֣לְך אֵ ֔ ָליו ו ְ֖הּוא ֹלֽא־י ָׁ֥שּוב אֵ ָלֽי‪) :‬כד( וַיְנ ֵ ַ֣חם‬ ‫אּוכל לַהֲ ׁשִ ֖‬
‫מֵ֗ ת ָ ֤לּמָ ה ּזֶה֙ אֲ נִ ֣י ָ֔צם הַ ַ ֥‬
‫ֹלמ ֹה‬‫ַת־ׁשבַע אִ ׁשְ ּ֔תֹו וַּי ָ֥ב ֹא אֵ ֶ ֖ליהָ וַּיִׁשְ ַ ּ֣כב עִ ָ ּ֑מּה ו ֵ ַּ֣תלֶד ֵּ֗בן ויקרא ו ַּתִ קְ ָ ֤רא אֶ ת־ׁשְ מ ֹ֙ו ׁשְ ֔‬ ‫ּדָ ִ֗וד ֚אֵ ת ּב ֶ ֣‬
‫ו ַיק ָֹ֖וק אֲ הֵ בֹֽו‪:‬‬

‫‪ .3‬ישעיהו פרק כט פסוק יא‬


‫ֵיכם‬ ‫ׁשכ ְ֣רּו ו ְֹלא־ ַ֔יי ִן נ ָ֖עּו ו ְֹ֥לא ׁשֵ ָכֽר‪) :‬י( ִּכֽי־נָסַ֨ ְך עֲ ל ֶ ֤‬ ‫)ט( הִ תְ מַ הְ מְ ֣הּו ּותְ מָ֔ הּו הִ ׁשְ ַּתֽעַ ׁשְ ֖עּו ו ָׁ֑ש ֹעּו ָ ֽ‬
‫יכם הַ ח ִ ֹ֖זים ּכ ִָּסֽה‪) :‬יא( ו ַּתְ הִ֨ י‬ ‫ת־ראׁשֵ ֶ ֥‬ ‫ִיאים ו ְאֶ ָ‬ ‫ֵיכם אֶ ת־הַ ּנְב ִ ֛‬ ‫י ְקֹו ָק֙ ֣רּוחַ ּתַ ְרּדֵ מָ֔ ה וַי ְעַ ֵ ּ֖צם אֶ ֵ‬
‫ת־עֽינ ֶ ֑‬
‫ֵאמ ֹר קְ ָ ֣רא‬ ‫יֹודעַ הספר ֵ ֛ספֶ ר ל ֖‬ ‫תּום אֲ ֶׁשֽר־י ִּתְ נ֣ ּו א ֹ֗תֹו אֶ ל־ ֵ ֥‬ ‫ָל ֶ֜כם חָ ז֣ ּות הַ ּ֗כ ֹל ּכְדִ ב ְֵרי֘ הַ ֵ ּ֣ספֶ ר ֶהֽחָ ֒‬
‫ֵאמ ֹר קְ ָ ֣רא‬ ‫ָא־ז֑ה ו ְָאמַ ֙ר ֹ֣לא אּו ַ֔כל ִ ּ֥כי חָ ֖תּום הֽ ּוא‪) :‬יב( וְנ ַ ִּ֣תן הַ ּסֵ֗ פֶ ר עַ ֩ל אֲ ׁשֶ֨ ר ֹלֽא־י ַ ָ֥דע ֵ ֛ספֶ ר ל ֖‬ ‫נ ֶ‬
‫ׁש הָ ָ ֣עם הַ ֶּ֔זה ּב ִ ְ֤פיו ּובִׂשְ פָ תָ י ֙ו‬ ‫ָא־ז֑ה ו ְָאמַ֕ ר ֹ֥לא י ַ ָ֖דעְ ּתִ י ֵסֽפֶ ר‪ :‬ס )יג( ו ַּ֣י ֹאמֶ ר אֲ ד ֹ ָ֗ני ֚י ַעַ ן ִ ּ֤כי נִ ַּג ֙‬ ‫נ ֶ‬
‫ִ‬
‫ם א ֹתִ֔ י ְצו֥ת אֲ נ ָׁ֖שים מְ לֻּמָ ָדֽה‪:‬‬‫ַ‬ ‫מִ‬ ‫ִּכּב ְ֔דּונִי וְל ִּ֖בֹו ר ֣חק ֶ ּ֑מּנִי ו ַּתְ ֤הי י ְִרָאתָ ֙‬
‫ִ‬ ‫מִ‬ ‫ַ‬ ‫ִ‬

‫‪ .4‬יואל פרק ב פסוק יד‬


‫ְקִ‬
‫ו ְר ֤עּו‬ ‫)יג(‬ ‫)יב( וְגַם־עַ ּתָ ה֙ נְאֻ ם־י ְק ָֹ֔וק ֻ ׁ֥שבּו עָ ֖די ְּבכָל־ ְלבב ֶ ְ֑כם ּוב ְ֥צֹום ּובב ְ֖כי ּוב סְ ּפֽד‪:‬‬
‫ֵ‬ ‫ְמִ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ַ‬ ‫ַ‬
‫ם ו ְַרב־חֶ֔ סֶ ד‬ ‫ם ֔הּוא ֶ ֤א ֶרְך אַ ַּ֙פי ִ ֙‬ ‫יכם ִּכֽי־חַ ּנ֤ ּון ו ְַרחּו ֙‬ ‫ם ו ְַאל־ ִּבגְדֵ י ֶ֔כם ו ְׁ֖שּובּו אֶ ל־י ְק ֹ ָו֣ק אֱ ֹלֽהֵ ֶ ֑‬ ‫ְל ַב ְב ֶכ ֙‬
‫יֹודעַ י ָׁ֣שּוב וְנ ָ ִ֑חם ו ְהִ ׁשְ ִ ֤איר ַאֽחֲ ָרי ֙ו ּב ְָר ָ֔כה מִ נ ָ ְ֣חה ו ָ ֶ֔נסֶ ְך לַיק ָֹ֖וק‬ ‫וְנ ָ ִ֖חם עַ ל־הָ ָר ָעֽה‪) :‬יד( ִ ֥מי ֵ ֖‬
‫ׁשֹופר ְּבצִּי֑ ֹון קַ ּדְ ׁשּו־צ֖ ֹום קִ ְר ֥אּו עֲ צ ָ ָֽרה‪) :‬טז( אִ סְ פּו־עָ֞ ם קַ ּדְ ׁ֤שּו קָ הָ ֙ל‬ ‫ָ֖‬ ‫אֱ ֹלהֵ ֶיכֽם‪ :‬פ )טו( ּתִ קְ ֥עּו‬
‫֔‬
‫קִ ב ְ֣צּו זְקֵ ִ֔נים אִ סְ פּו֙ עֽ ֹו ָל ִלים ו ְיֹנ ֵ ְ֖קי ׁשָ ָ ֑די ִם י ֵ ֵ֤צא חָ תָ ֙ן ֵמֽחֶ דְ ר֔ ֹו וְכ ָ ַּ֖לה מֵ חֻ ּפָ ָתּֽה‪:‬‬

‫‪ .5‬יונה פרק א פסוק יב‬


‫ה־ּז ֹאת עָ ִ ׂ֑שיתָ ִּכֽי־י ָדְ ֣עּו הָ אֲ נָׁשִ֗ ים ִּכֽי־מִ ּלִפְ ֵנ֤י‬ ‫֔‬
‫ם י ְִר ָ ֣אה גְדֹו ָלה ו ַּי ֹאמְ ֥רּו אֵ ָ ֖ליו מַ ֣‬ ‫)י( ו ַּיִ ְֽיר ֤אּו ָהֽאֲ נָׁשִ י ֙‬
‫֔‬
‫ה־ּנ֣עֲ ׂשֶ ה ָּלְך וְי ִׁשְ ּ֥ת ֹק הַ ָּ֖ים ֵמֽעָ ֵ ֑לינּו ִ ּ֥כי הַ ָּ֖ים‬
‫י ְקֹו ָק֙ ֣הּוא ב ֵ ֹ֔רחַ ִ ּ֥כי הִ ִ ּ֖גיד ל ֶָהֽם‪) :‬יא( ו ַּי ֹאמְ ֤רּו אֵ לָי ֙ו מַ ַ‬
‫יֹודעַ אָ֔ נִי‬ ‫ֵיכם ֚ ִּכי ֵ ֣‬
‫ילנִי אֶ ל־הַ ָּ֔ים וְי ִׁשְ ּ֥ת ֹק הַ ָּ֖ים ֵמֽעֲ ל ֶ ֑‬ ‫הֹולְך ו ְס ֵֹעֽר‪) :‬יב( ו ַּ֣י ֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ֗ ם ׂשָ אּ֙ונִ ֙י ו ַהֲ טִ ֻ ֣‬ ‫ֵ֥‬
‫ָׁשה ו ְֹ֣לא י ָ֑כ ֹלּו ִ ּ֣כי‬ ‫ֵיכֽם‪) :‬יג( וַּיַחְ ּתְ ֣רּו הָ אֲ נָׁשִ֗ ים לְהָ ִ ׁ֛שיב אֶ ל־הַ ּיַּב ָ ֖‬ ‫ִ ּ֣כי בְׁשֶ ֔ ִּלי הַ ַ ּ֧סעַ ר הַ ּג ָ֛דֹול הַ ֶ ּ֖זה עֲ ל ֶ‬
‫‪-1-‬‬
‫ׁש‬
‫ַאל־נ֣א נ ֹאב ֗ ְָדה ְּבנֶ֙פֶ ֙‬
‫ָ‬ ‫ֵיהֽם‪) :‬יד( וַּיִקְ ְר ֨אּו אֶ ל־י ְק ָֹ֜וק ו ַּי ֹאמְ ר֗ ּו אָ ָּנ֤ה י ְקֹו ָק֙‬ ‫הֹולְך ו ְס ֵ ֹ֖ער עֲ ל ֶ‬‫הַ ָּ֔ים ֵ ֥‬
‫הָ ִ ֣איׁש הַ ֶּ֔זה ו ְַאל־ּתִ ֵ ּ֥תן עָ ֵ ֖לינּו ָ ּ֣דם נ ִ ָ֑קיא ִּכֽי־אַ ָ ּ֣תה י ְק ָֹ֔וק ּכַאֲ ֶ ׁ֥שר חָ ַ ֖פצְּתָ עָ ִׂשֽיתָ ‪:‬‬

‫‪ .6‬יונה פרק ג פסוק ט‬


‫ָאדם ו ְהַ ּבְהֵ מָ֜ ה הַ ּב ָ ָ֣קר ו ְהַ ּ֗צ ֹאן ַאֽל־‬ ‫ֵאמ ֹר הָ ֨ ָ‬‫)ז( וַּיַזְעֵ֗ ק ו ַּ֙י ֹאמֶ ֙ר ּבְנִ ֽינְ ֵ֔וה מִ ַ ּ֧טעַ ם הַ ֶ ּ֛מלְֶך ּוגְד ָ ֹ֖ליו ל ֑‬
‫ם ו ְהַ ּבְהֵ מָ֔ ה וְי ִקְ ְר ֥אּו אֶ ל־‬
‫ּומי ִם ַאל־י ִׁשְ ּתֽ ּו‪) :‬ח( וְי ִתְ ּכ ַּ֣סּו ׂשַ ּקִ֗ ים ָהָֽאדָ ֙‬
‫י ִטְ עֲ מּו֙ מְ ֔אּומָ ה אַ֨ ל־י ְִר ֔עּו ַ ֖‬
‫יֹודעַ י ָׁ֔שּוב‬
‫יהֽם‪) :‬ט( ִמֽי־ ֵ ֣‬ ‫ֹלהים ּבְחָ ז ָ ְ֑קה וְי ָׁשֻ֗ בּו ֚אִ יׁש מִ ּדַ ְרּכ֣ ֹו ָה ָֽרעָ֔ ה ּומִ ן־הֶ חָ ָ ֖מס אֲ ֶ ׁ֥שר ְּבכַּפֵ ֶ‬ ‫אֱ ִ ֖‬
‫ֽת־מעֲ ׂשֵ יהֶ֔ ם ּכ ָ ֖‬
‫ִי־ׁשבּו‬ ‫ם ֶא ַ ֣‬ ‫ֹאבֽד‪) :‬י( ו ַַּי ְ֤רא ָהֽאֱ ֹלהִ י ֙‬ ‫ֹלהים ו ָ ְׁ֛שב מֵ חֲ ֥רֹון אַ ּ֖פֹו ו ְֹ֥לא נ ֵ‬ ‫וְנ ַ ִ֖חם הָ אֱ ִ ֑‬
‫מִ ּדַ ְר ָ ּ֣כם הָ ָר ָ ֑עה וַּי ִָּנ֣חֶ ם הָ אֱ ֹלהִ֗ ים עַ ל־הָ ָר ָ ֛עה אֲ ׁשֶ ר־ּדִ ֶ ּ֥בר לַעֲ ׂשֹות־ל ֶ ָ֖הם ו ְֹ֥לא עָ ָׂשֽה‪:‬‬

‫‪ .7‬צפניה פרק ג פסוק ה‬


‫֙יה ּֽפ ֹחֲ ִ֔זים‬ ‫֙יה ז ֵ ְ֣אבֵי עֶ֔ ֶרב ֹ֥לא ג ְָר ֖מּו לַּבֹֽקֶ ר‪) :‬ד( נְב ֶ‬
‫ִיא ָ֙‬ ‫ׁש ֹאֲ ִ ֑גים ׁש ֹפְ ֶט ָ֙‬
‫)ג( ׂשָ ֶ ֣ריהָ בְקִ ְר ָּ֔בּה אֲ ָריֹ֖ות ֽ‬
‫ּתֹורה‪) :‬ה( י ְק ֹ ָו֤ק צַּדִ יק֙ ּבְקִ ְר ָּ֔בּה ֹ֥לא י ַעֲ ֶ ׂ֖שה עַ ו ָ ְ֑לה‬ ‫ְלּו־ק ֹדֶ ׁש חָ מְ ֖סּו ָ ֽ‬‫ֶ֙יה חִ ּל ֔‬‫ַאנ ֵ ְׁ֖שי ּֽב ֹג ְ֑דֹות ּכ ֹהֲ נ ָ֙‬
‫יֹודעַ עַ ָּ֖ול ּבֹֽׁשֶ ת‪) :‬ו( הִ כ ַ ְ֣רּתִ י גֹו ִ֗ים נ ַ‬
‫ָׁשּ֙מּו֙‬ ‫ּב ַּ֨ב ֹקֶ ר ּב ַּ֜ב ֹקֶ ר מִ ׁשְ ּפָ ֨טֹו י ֵ ִּ֤תן לָאֹו ֙ר ֹ֣לא נֶעְ ֔ ָּדר וְֹלֽא־ ֵ ֥‬
‫יֹוׁשֽב‪) :‬ז( ָאמַ֜ ְרּתִ י אַ ְך־‬ ‫ִי־איׁש מֵ ֵ ֥אין ֵ‬ ‫יהם מִ ְּבל ִ ֖‬ ‫עֹובר נִצ ְּ֧דּו עָ ֵר ֶ ֛‬
‫ּוצֹותם מִ ּב ִ ְ֣לי ֵ ֑‬
‫ָ֖‬ ‫ּפִּנֹותָ֔ ם הֶ חֱ ַ ֥רבְּתִ י חֽ‬
‫יר ִ ֤אי אֹותִ ֙י ּתִ קְ ִ ֣חי מּוסָ֔ ר וְֹלֽא־יִּכ ֵ ָ֣רת מְ עֹו ָ֔נּה ּ֥כ ֹל אֲ ׁשֶ ר־ּפָ ַ ֖קדְ ּתִ י עָ ֶ ֑ליהָ ָא ֵכ ֙ן הִ ׁשְ ִ ּ֣כימּו הִ ׁשְ חִ֔ יתּו‬
‫ּתִ ְ‬
‫ִילֹותֽם‪:‬‬
‫ּ֖כ ֹל עֲ ל ָ‬

‫‪ .8‬תהלים פרק א פסוק ו‬


‫ל־ּכן׀ ֹלא־י ֻ ָ֣קמּו ֭ ְרׁשָ עִ ים ּבַּמִ ׁשְ ָ ּ֑פט‬
‫ֹלא־כן הָ ְרׁשָ ִ ֑עים ִ ּ֥כי אִ ם־ ֝ ַּכ ּ֗מ ֹץ ֲֽאׁשֶ ר־ּתִ ּדְ ֶ ֥פּנּו ֽרּוחַ ‪) :‬ה( עַ ֵ ֤‬
‫ֵ֥‬ ‫)ד(‬
‫ֹאבֽד‪:‬‬‫יקים ו ֶ ְ֖ד ֶרְך ְרׁשָ ִ ֣עים ּת ֵ‬
‫יֹודעַ ֭י ְקֹו ָק ֶ ּ֣ד ֶרְך צַּדִ ִ ֑‬
‫֝ו ְחַ ּטָ אִ֗ ים ּבַעֲ ַ ֥דת צַּדִ ִיקֽים‪) :‬ו( ִּכֽי־ ֵ ֣‬

‫‪ .9‬תהלים פרק לז פסוק יח‬


‫ְרֹועֹות ֭ ְרׁשָ עִ ים ּתִ ּׁשָ ַ ֑ב ְרנָה ו ֵ ֖‬
‫ְסֹומְך‬ ‫טֹוב־מְ עַ ט ַלּצ ִ ַּ֑דיק ֝מֵ הֲ ֗מֹון ְרׁשָ ִ ֥עים ַר ִּבֽים‪) :‬יז( ִ ּ֤כי ז ֣‬ ‫֭‬ ‫)טז(‬
‫ְעֹולם ּתִ הְ ֶי ֽה‪) :‬יט( ֹלֽא־ ֭י ֵב ֹׁשּו ּב ֵ ְ֣עת ָר ָ ֑עה‬ ‫ימם ֝ו ְנַחֲ לָתָ֗ ם ל ָ ֥‬ ‫יֹודעַ ֭י ְקֹו ָק י ֵ ְ֣מי תְ מִ ִ ֑‬
‫יקים י ְק ֹ ָו ֽק‪) :‬יח( ֵ ֣‬
‫צַּדִ ִ ֣‬
‫ִיקר ּכ ִ ָ֑רים ּכ ָ֖לּו בֶעָ ָ ׁ֣שן ָּכֽלּו‪:‬‬
‫ִימי ְרעָ ֣בֹון י ִׂשְ ָּבֽעּו‪) :‬כ( ִ ּ֤כי ְרׁשָ עִ֨ ים׀ י ֹא ֵ֗בדּו ו ְאֹי ֵ ְ֣בי ֭י ְקֹו ָק ּכ ַ ֣‬‫ּוב ֵ ֖‬
‫‪ .10‬תהלים פרק צ פסוק יא‬
‫ָהם ׁשִ ב ִ ְ֢עים ׁשָ ָ֡נה‬ ‫ְמֹו־הגֶה‪) :‬י( י ְֵמֽי־ׁשְ נֹותֵ֨ ינּו ב ֶ ֥‬
‫ֶֽ‬ ‫)ט( ִ ּ֣כי כָל־ ֭י ָמֵ ינּו ּפָ נ֣ ּו בְעֶ ב ְָר ֶ ֑תָך ּכ ִ ִּ֖לינּו ׁשָ ֵנ֣ינּו כ‬
‫ִי־ג֥ז חִ֗ יׁש וַּנ ָֻעֽפָה‪) :‬יא( ִמֽי־ ֭יֹודֵ עַ ֣ע ֹז אַ ֶ ּ֑פָך‬ ‫ֹ֮ונ֤ים ׁשָ ָ֗נה ֭ו ְ ָרהְ ּבָם עָ ָ ֣מל ו ָ ָ֑או ֶן ּכ ָ‬ ‫ְבּור ֹת׀ ׁשְ מ ִ‬ ‫ו ִ ְ֤אם ִּבג ֨‬
‫ׁשּובה ֭י ְקֹו ָק עַ ד־מָ ָ ֑תי‬ ‫ָ֣‬ ‫ְבב חָ כ ְָמֽה‪) :‬יג(‬ ‫הֹודע ֝ו ְנָ ִ֗בא ל ַ ֣‬
‫ּ֝ו ְכי ְִרָאתְ ָך֗ עֶ ב ְָר ֶתָֽך‪) :‬יב( לִמְ נ֣ ֹות ֭י ָמֵ ינּו ֵ ּ֣כן ַ ֑‬
‫֝ו ְהִ ּנָחֵ֗ ם עַ ל־עֲ ב ֶָדֽיָך‪:‬‬

‫‪ .11‬משלי פרק יב פסוק י‬


‫ַל־איׁש וְנַעֲ ו ֵה־ ֗ ֵלב י ִהְ ֶי֥ה ָלבּֽוז‪) :‬ט( ֣טֹוב ֭נִקְ לֶה ו ֶ ְ֣עבֶד ֑לֹו ֝מִ ּמִ תְ ַּכ ֵּ֗בד ו ַחֲ סַ ר־‬ ‫י־ׂשִ כְלֹו י ְהֻ ּל ִ ֑‬
‫)ח( ְלֽפִ ֭‬
‫יֹודעַ ֭ ַצּדִ יק ֶנ֣פֶ ׁש ּבְהֶ מְ ּ֑תֹו ְו ַֽרחֲ ֵ ֥מי ְ֝רׁשָ עִ֗ ים ַא ְכז ִ ָֽרי‪) :‬יא( ע ֵ ֹ֣בד ֭אַ דְ מָ תֹו ִי ֽׂשְ ַּב ָ ֑‬
‫ֽע־לחֶ ם‬ ‫ָלֽחֶ ם‪) :‬י( ֵ ֣‬
‫יקים י ִֵּתֽן‪:‬‬‫ר־לֽב‪) :‬יב( חָ ַ ֣מד ֭ ָרׁשָ ע מְ ֣צֹוד ָר ִ ֑עים ו ְׁ֖ש ֹ ֶרׁש צַּדִ ִ ֣‬‫יקים חֲ סַ ֵ‬ ‫ּומְ ַר ֵ ּ֖דף ֵר ִ ֣‬

‫‪ .12‬משלי פרק יד פסוק י‬

‫‪-2-‬‬
‫ּובין י ְׁשָ ִ ֣רים ָרצֹֽון‪:‬‬
‫ילים מִ ְר ָמֽה‪) :‬ט( ֭אֱ וִלִים י ִ ָ֣ליץ אָ ָ ׁ֑שם ֵ ֖‬ ‫)ח( חָ כ ַ ְ֣מת ֭עָ רּום הָ ִ ֣בין ּדַ ְרּכ֑ ֹו ו ְאִ ֶּ֖ולֶת ּכְסִ ִ ֣‬
‫)י( ֗ ֵלב ֭יֹודֵ עַ מָ ַ ּ֣רת נַפְ ׁ֑שֹו ּ֝ובְׂשִ מְ חָ ֗תֹו ֹלא־י ִתְ ָ ֥ע ַרב זָ ֽר‪) :‬יא( ֵ ּ֣בית ֭ ְרׁשָ עִ ים י ִּׁשָ ֵ ֑מד ו ְ֖א ֹהֶ ל י ְׁשָ ִ ֣רים‬
‫ֵי־איׁש ֝ו ְַאחֲ ִריתָ֗ ּה ּדַ ְרכ ָ ֽ‬
‫ֵי־מו ֶת‪:‬‬ ‫י ַפְ ִ ֽריחַ ‪) :‬יב( ֵיׁ֤ש ֶ ּ֣ד ֶרְך ֭י ָׁשָ ר לִפְ נ ִ ֑‬
‫‪ .13‬משלי פרק יז פסוק כז‬
‫ֹלא־טֹוב לְהַ ּכ֖ ֹות נְדִ ִ ֣‬
‫יבים‬ ‫֑‬ ‫)כה( ַ ּ֣כעַ ס ֭ ְלָאבִיו ֵ ּ֣בן ּכ ִ ְ֑סיל ּ֝ומֶ֗ מֶ ר לְיֹולַדְ ּתֽ ֹו‪) :‬כו( ַ ּ֤גם עֲ נ֣ ֹוׁש ַלּצ ִ ַּ֣דיק‬
‫יֹודעַ ָ ּ֑דעַ ת וקר י ְקַ ר־ר֗ ּוחַ ִ ֣איׁש ּתְ בּונָ ֽה‪) :‬כח( ַ ּ֤גם אֱ ִו֣יל ֭מַ חֲ ִריׁש‬ ‫חֹוׂשְך ֭אֲ מָ ָריו ֵ ֣‬ ‫ֵ֣‬ ‫עַ ל־י ֹֽׁשֶ ר‪) :‬כז(‬
‫חָ ָ ֣כם י ֵחָ ֵ ׁ֑שב א ֵ ֹ֖טם ׂשְ פָ ָ ֣תיו נָבֹֽון‪:‬‬

‫‪ .14‬משלי פרק כד פסוק כב‬


‫)כ( ִ ּ֤כי׀ ֹלֽא־תִ הְ ֶי֣ה ַאחֲ ִ ֣רית ל ָ ָ֑רע ֵנ֖ר ְרׁשָ ִ ֣עים י ִדְ ָעְֽך‪) :‬כא( י ָ ְֽרא־אֶ ת־י ְק ֹ ָו֣ק ּבְנִ ֣י ו ֶ ָ֑מלְֶך עִ ֝‬
‫ם־ׁשֹו ִ֗נים‬
‫ַם־אּלֶה ַלֽחֲ כ ִ ָ֑מים‬
‫יֹודֽעַ ‪ :‬ס )כג( ּג ֵ ֥‬ ‫ּופיד ׁ֝שְ נֵיהֶ֗ ם ִ ֣מי ֵ‬ ‫ידם ִ ֥‬‫ֽי־פִ תְ א ֹם י ָ֣קּום אֵ ָ ֑‬
‫ַאל־ּתִ תְ עָ ָ ֽרב‪) :‬כב( ִּכ ֭‬
‫הּכֵר־ּפָ ִנ֖ים ּבְמִ ׁשְ ָ ּ֣פט ּבַל־טֽ ֹוב‪) :‬כד( ֤א ֹמֵ֨ ר׀ ל ְָרׁשָ ֘ע צ ִ ַּ֪דיק ָ ֥אּתָ ה י ִּקְ ֻ ֥בהּו עַ ִ ּ֑מים יִזְעָ ֥מּוהּו לְאֻ ִּמֽים‪:‬‬
‫ַֽ‬
‫‪ .15‬רות פרק ג פסוק יא‬
‫ָפ ָ֙ך עַ ל־אֲ ָ ֣מתְ ָך֔ ִ ּ֥כי ג ֵ ֹ֖אל ָאּֽתָ ה‪) :‬י(‬‫י־אּתְ ו ַּ֗ת ֹאמֶ ר ָאנ ֹ ִכ ֙י ֣רּות אֲ מָ תֶ֔ ָך ּופָ ַרׂשְ ָ ּ֤ת ְכנ ֶ֙‬ ‫)ט( ו ַּ֖י ֹאמֶ ר מִ ָ ֑‬
‫אׁשֹון ְל ִבלְּתִ י־ ֗ ֶלכֶת ַאחֲ ֵר ֙י‬ ‫יטבְּתְ חַ סְ ֵ ּ֥דְך הָ ַאחֲ ֖רֹון מִ ן־הָ ִר ֑‬ ‫ו ַּ֗י ֹאמֶ ר ּבְרּו ָ֨כה ַ ֤אּתְ ַלֽיקֹו ָק֙ ּבִּתִ֔ י הֵ ַ ֛‬
‫ה־ּלְך ִ ּ֤כי‬
‫יראִ֔ י ּ֥כ ֹל אֲ ׁשֶ ר־ּת ֹאמְ ִ ֖רי ֶאֽעֱ ׂשֶ ָ ֑‬ ‫ִ֣‬
‫ַאל־ּת ְ‬ ‫ם־ּדל ו ְאִ ם־עָ ִׁשֽיר‪) :‬יא( ו ְעַ ּתָ֗ ה ּבִּתִ ֙י‬ ‫חּורים אִ ַ ֖‬ ‫הַ ַ ּ֣ב ִ ֔‬
‫ָאנ ֹכִי ו ְגַ ֛ם ֵיׁ֥ש ּג ֵ ֹ֖אל‬
‫ָל־ׁשעַ ר עַ ּמִ֔ י ִ ּ֛כי ֵ ֥אׁשֶ ת ַ ֖חי ִל ָאּֽתְ ‪) :‬יב( ו ְעַ ּתָ ה֙ ִ ּ֣כי ָאמְ ָ֔נם ִ ּ֥כי אם ג ֵ ֹ֖אל ֑‬ ‫יֹודֵ ַ֙֙ע ּכ ַ ֣‬
‫ְָאלְך טֹו ֙ב יִגְאָ֔ ל ו ְאִ ֨‬
‫ם־ֹלא י ַחְ ּ֧פ ֹץ לְגָ ֽאֳ ֵ ֛לְך‬ ‫ּמּנִי‪) :‬יג( ִ ֣לינִי׀ הַ ֗ ַּליְלָה ו ְהָ ָי֤ה בַּבֹ֙קֶ ֙ר אִ ם־יִג ֵ ֥‬ ‫קָ ֥רֹוב מִ ֶ ֽ‬
‫ָאנ ֹכִי חַ י־י ְק ֹ ָו֑ק ׁשִ כ ִ ְ֖בי עַ ד־הַ ּבֹֽקֶ ר‪:‬‬
‫ְּתיְך ֖‬ ‫ּוגְַאל ִ ֥‬

‫‪ .16‬קהלת פרק ב פסוק יט‬


‫ּור ֥עּות‬ ‫ת־החַ ִּ֔יים ִ ּ֣כי ַ ֤רע עָ ַל ֙י ַהּֽמַ עֲ ׂשֶ֔ ה ׁשֶ ּנַעֲ ָ ׂ֖שה ַ ּ֣תחַ ת הַ ָ ּׁ֑שמֶ ׁש ִּכֽי־הַ ּ֥כ ֹל ֶ ֖הבֶל ְ‬ ‫)יז( ו ְׂשָ נֵ֙אתִ ֙י אֶ ַ ֣‬
‫ָָאדם ׁשֶ ּיִהְ ֶי֥ה‬ ‫֤אתֽי אֲ נִ ֙י אֶ ת־ּכָל־עֲ מָ ֔ ִלי ׁשֶ אֲ נִ ֥י עָ ֵ ֖מל ַ ּ֣תחַ ת הַ ָ ּׁ֑שמֶ ׁש ֶ ׁ֣שאַ ּנִיחֶ֔ ּנּו ל ָ ֖‬ ‫ֽרּוחַ ‪) :‬יח( ו ְׂשָ ֵנ ִ‬
‫יֹודעַ ֶהֽחָ ָ ֤כם י ִהְ י ֶה֙ ֣אֹו סָ ָ֔כל וְי ִׁשְ ַל ֙ט ְּבכָל־עֲ מָ ֔ ִלי ֶׁשֽעָ ַ ֥מלְּתִ י ו ְׁשֶ חָ ַ ֖כמְ ּתִ י ַ ּ֣תחַ ת‬ ‫ּומי ֗ ֵ‬‫ַאחֲ ָ ֽרי‪) :‬יט( ִ ֣‬
‫ָל־העָ מָ֔ ל ׁשֶ עָ ַ ֖מלְּתִ י ַ ּ֥תחַ ת‬ ‫ֹותֽי אֲ ִנ֖י ְלי ֵ ַ֣אׁש אֶ ת־ל ִ ִּ֑בי ֚עַ ל ּכ ֶ ֣‬ ‫הבֶל‪) :‬כ( ו ְסַ ּ֥ב ִ‬ ‫ַם־זה ָ ֽ‬ ‫הַ ָ ּׁ֑שמֶ ׁש ּג ֶ ֖‬
‫ָאדם ׁשֶ עֲ מָ ֛לֹו ּבְחָ כ ָ ְ֥מה ּוב ַ ְ֖דעַ ת ּו ְבכִׁשְ ֑רֹון ּולְָאדָ֞ ם ׁשֶ ֹּ֤לא ָעֽמַ ל־ּב ֹ֙ו י ִּתְ ֶנּ֣נּו‬ ‫הַ ָּׁשֽמֶ ׁש‪) :‬כא( ּכִי־ ֵיׁ֣ש ֗ ָ‬
‫ַם־ז֥ה ֶ ֖הבֶל ו ְָר ָ ֥עה ַר ָּבֽה‪:‬‬ ‫חֶ ל ְ֔קֹו ּג ֶ‬

‫‪ .17‬קהלת פרק ג פסוק כא‬


‫ָאדם ּומִ קְ ֶ ֣רה הַ ּבְהֵ מָ֗ ה ּומִ קְ ֶ ֤רה אֶ חָ ֙ד לָהֶ֔ ם ּכ ְ֥מֹות זֶה֙ ֵ ּ֣כן ֣מֹות ֶ֔זה ו ְ֥רּוחַ‬ ‫בנֵי־הָ ֜ ָ‬ ‫)יט( ִּכ ֩י מִ קְ ֶ ֨רה ְ ֽ‬
‫הֹולְך אֶ ל־מָ ֣קֹום אֶ ָ ֑חד הַ ּכ ֹ ֙ל‬‫הבֶל‪) :‬כ( הַ ּ֥כ ֹל ֵ ֖‬ ‫ָאדם מִ ן־הַ ּבְהֵ מָ ה֙ אָ֔ י ִן ִ ּ֥כי הַ ּ֖כ ֹל ָ ֽ‬ ‫אֶ ָ ֖חד ל ַּ֑כ ֹל ּומֹותַ֨ ר הָ ָ ֤‬
‫ִ‬
‫ָאדם הָ ע ָ ֹ֥לה ֖היא ל ָ ְ֑מעְ לָה‬ ‫ֵ‬ ‫ּוחַ‬
‫יֹוד ֚ר ּבְנ֣י הָ ֔ ָ‬ ‫עַ‬ ‫ֵ‬ ‫ן־הֽעָ פָ֔ ר ו ְהַ ּ֖כ ֹל ָ ׁ֥שב אֶ ל־הֶ עָ ָפֽר‪) :‬כא( ֣מי ֗‬
‫ִ‬ ‫הָ ָי֣ה מִ ֶ‬
‫ם‬ ‫ְמּטָ ה ל ָָא ֶֽרץ‪) :‬כב( ו ְָראִ֗ יתִ י ִ ּ֣כי ֵ ֥אין טֹו ֙ב מֵ אֲ ׁשֶ֨ ר י ִׂשְ ַ ֤מח הָ ָאדָ ֙‬ ‫ּ֙וח הַ ּבְהֵ מָ֔ ה הַ ּי ֶ ֹ֥רדֶ ת ִ ֖היא ל ַ ֥‬ ‫וְר ַ֙‬
‫ִיאּ֙נּו֙ ל ְִר ֔אֹות ּב ֶ ְ֖מה ׁשֶ ּיִהְ ֶי֥ה ַאחֲ ָ ֽריו‪:‬‬ ‫ִי־הּוא חֶ ל ְ֑קֹו ִ ּ֣כי ִ ֤מי יְב ֶ‬‫ְּבֽמַ עֲ ׂשָ֔ יו ּכ ֖‬

‫‪ .18‬קהלת פרק ו פסוק ח‬


‫ְטֹובה ֹ֣לא ָר ָ ֑אה הֲ ֹ֛לא אֶ ל־מָ ֥קֹום אֶ ָ ֖חד הַ ּ֥כ ֹל ֵ‬
‫הֹולְֽך‪) :‬ז( ּכָל־‬ ‫ם ּפַ עֲ מַ֔ י ִם ו ָ ֖‬
‫)ו( ו ְאִ ּ֣לּו חָ ָ֗יה ֶ ֤אלֶף ׁשָ נִי ֙‬

‫‪-3-‬‬
‫ה־ּיֹותר לֶחָ ָ ֖כם ִמֽן־הַ ּכ ִ ְ֑סיל מַ ה־ּלֶעָ נִ ֣י‬
‫ֵ֥‬ ‫ָאדם ל ִ ְ֑פיהּו וְגַם־הַ ֶּנ֖פֶ ׁש ֹ֥לא תִ ּמָ ֵלֽא‪) :‬ח( ִ ּ֛כי מַ‬ ‫עֲ ַ ֥מל הָ ָ ֖‬
‫ּור ֥עּות ֽרּוחַ ‪) :‬י(‬ ‫ַם־ז֥ה ֶ ֖הבֶל ְ‬ ‫יני ִם ֵמֽהֲ ל ָ‬
‫ְָך־נ֑פֶ ׁש ּג ֶ‬ ‫יֹודעַ לַהֲ ֹ֖לְך ֶ ֥נגֶד הַ חַ ּיִ ֽים‪) :‬ט( ֛טֹוב מַ ְר ֵ ֥אה עֵ ַ ֖‬ ‫ֵ֔‬
‫ְֹלא־יּוכל ל ֔ ִָדין עִ ם שהתקיף ׁשֶ ּתַ ִ ּ֖קיף‬‫ַ֣‬ ‫ָאדם ו‬ ‫ר־הּוא ָ ֑‬ ‫ְנֹודע אֲ ׁשֶ ֣‬
‫ה־ּׁשֽהָ ָ֗יה ְּכ ָב ֙ר נִקְ ָ ֣רא ׁשְ ֔מֹו ו ָ ֖‬
‫ֶ‬ ‫מַ‬
‫מִ ֶּמּֽנּו‪:‬‬

‫‪ .19‬קהלת פרק ו פסוק יב‬


‫ְֹלא־יּוכל ל ֔ ִָדין עִ ם שהתקיף ׁשֶ ּתַ ִ ּ֖קיף‬ ‫ַ֣‬ ‫ָאדם ו‬‫ר־הּוא ָ ֑‬ ‫ְנֹודע אֲ ׁשֶ ֣‬ ‫ה־ּׁשֽהָ ָ֗יה ְּכ ָב ֙ר נִקְ ָ ֣רא ׁשְ ֔מֹו ו ָ ֖‬
‫ֶ‬ ‫)י( מַ‬
‫ה־ּטֹוב‬ ‫ָָאדֽם‪) :‬יב( ִ ּ֣כי ִמֽי־יֹודֵ ַ֩ע מַ ֨‬ ‫מִ ֶּמּֽנּו‪) :‬יא( ִ ּ֛כי י ֵׁש־ּדְ ב ִ ָ֥רים הַ ְר ֵ ּ֖בה מַ ְר ִ ּ֣בים ָ ֑הבֶל מַ ה־ּי ֵ ֹ֖תר ל ָ‬
‫ָֽאדם מַ ה־ּיִהְ ֶי֥ה ַאחֲ ָ ֖ריו‬ ‫ָֽאדם ַּבֽחַ ִּ֗יים מִ סְ ַ ּ֛פר י ְמֵ י־חַ ֵּי֥י הֶ ב ְ֖לֹו וְי ַעֲ ֵ ׂ֣שם ּכ ֵ ַּ֑צל אֲ ׁשֶ ֙ר ִמֽי־י ַּגִ ֣יד ָל ֔ ָ‬
‫ָל ֜ ָ‬
‫ַ ּ֥תחַ ת הַ ָּׁשֽמֶ ׁש‪:‬‬

‫‪ .20‬קהלת פרק ח פסוק א‬


‫ם ּתָ ִ ֣איר ּפָ ָ֔ניו ו ְ֥ע ֹז ּפָ ָנ֖יו י ְׁשֻ ּנֶ ֽא‪) :‬ב( אֲ נִ ֙י ּפִ י־‬ ‫יֹודעַ ֵ ּ֣פׁשֶ ר ּדָ ָ ֑בר חָ כ ַ ְ֤מת ָאדָ ֙‬
‫ּומי ֵ ֖‬ ‫)א( ֚מִ י־ּכ ֶ ְ֣החָ ָ֔כם ִ ֥‬
‫ָהל מִ ּפָ נָי ֙ו ּתֵ ֔ ֵלְך ַאֽל־ּתַ עֲ ֖מ ֹד ּבְדָ ָ ֣בר ָ ֑רע ִ ּ֛כי‬ ‫ֹלהֽים‪) :‬ג( ַאל־ּתִ ּב ֵ ֤‬‫בּועת אֱ ִ‬ ‫ֶ ֣מלְֶך ׁשְ ֔מֹור ו ְעַ֕ ל ּדִ ב ַ ְ֖רת ׁשְ ַ ֥‬
‫ּכָל־אֲ ֶ ׁ֥שר י ַחְ ּ֖פ ֹץ י ַעֲ ֶׂשֽה‪:‬‬

‫‪ .21‬קהלת פרק ח פסוק יב‬


‫ׁש י ְהַ ֔ ֵּלכּו ו ְ ִי ֽׁשְ ּתַ ּכ ְ֥חּו ב ִ ָ֖עיר אֲ ֶ ׁ֣שר ּכֵן־עָ ׂ֑שּו‬
‫)י( ּו ְב ֵ֡כן ָראִ יתִ ֩י ְרׁשָ עִ֨ ים קְ ב ִ ֻ֜רים ו ָ ָ֗באּו ּומִ ּמְ ֤קֹום קָ דֹו ֙‬
‫ּבנֵי־‬‫הבֶל‪) :‬יא( אֲ ׁשֶ ֙ר אֵ ין־נַעֲ ָ ׂ֣שה פִ תְ ָ֔גם מַ עֲ ֵ ׂ֥שה הָ ָר ָ ֖עה מְ הֵ ָ ֑רה עַ ל־ ֵּ֡כן מָ ֞ ֵלא ֵ ֧לב ְ ֽ‬ ‫ַם־זה ָ ֽ‬ ‫ּג ֶ ֖‬
‫יֹודעַ אָ֔ נִי אֲ ֶ ׁ֤שר‬
‫ָאדם ּב ֶ ָ֖הם לַעֲ ׂ֥שֹות ָ ֽרע‪) :‬יב( אֲ ֶ ׁ֣שר ח ֹטֶ֗ א ע ֶ ֹׂ֥שה ָ ֛רע מְ ַ ֖את ּומַ אֲ ִ ֣ריְך ֑לֹו ֚ ִּכי ּגַם־ ֵ ֣‬ ‫הָ ָ ֛‬
‫י ִהְ י ֶה־ּטֹו ֙ב ְלי ְִר ֵ ֣אי הָ אֱ ֹלהִ֔ ים אֲ ֶ ׁ֥שר ִי ְֽיר ֖אּו מִ ּלְפָ נָ ֽיו‪) :‬יג( ו ְטֹו ֙ב ֹלֽא־י ִהְ ֶי֣ה ָל ָֽרׁשָ֔ ע וְֹלֽא־י ַאֲ ִ ֥ריְך י ִ ָ֖מים‬
‫ָאר ֒ץ אֲ ֶ ׁ֣שר׀ ֵיׁ֣ש‬ ‫ֹלהֽים‪) :‬יד( י ֶׁש־הֶ ב ֶ֘ל אֲ ֶ ׁ֣שר נַעֲ ָ ׂ֣שה עַ ל־הָ ֶ‬ ‫ּכ ֵ ַּ֑צל אֲ ֶ ׁ֛שר אֵ ֶינּ֥נּו י ֵ ָ֖רא מִ ּלִפְ נֵ ֥י אֱ ִ‬
‫ם ּכְמַ עֲ ֵ ׂ֣שה הָ ְרׁשָ עִ֔ ים ו ְ ֵיׁ֣ש ְרׁשָ עִ֔ ים ׁשֶ ּמַ ּגִ ֥יעַ אֲ ל ֶ ֵ֖הם ּכְמַ עֲ ֵ ׂ֣שה‬ ‫צַּדִ יקִ֗ ים אֲ ׁשֶ֨ ר מַ ִ ּ֤גיעַ אֲ לֵהֶ ֙‬
‫הבֶל‪:‬‬
‫ַם־זה ָ ֽ‬ ‫יקים ָאמַ֕ ְרּתִ י ׁשֶ ּג ֶ ֖‬ ‫הַ ּצַּדִ ִ ֑‬

‫‪ .22‬קהלת פרק ט פסוק א‬


‫יהם‬ ‫יקים ו ְהַ חֲ כ ִ ָ֛מים ו ַעֲ בָדֵ ֶ ֖‬ ‫)א( ִ ּ֣כי אֶ ת־ּכָל־ ֞ ֶזה נ ַ ָ֤תּתִ י אֶ ל־ ִל ִּב ֙י וְל ָ֣בּור אֶ ת־ּכָל־ ֶ֔זה אֲ ׁשֶ֨ ר הַ ּצַּדִ ִ ֧‬
‫ֵיהֽם‪) :‬ב( הַ ּ֞כ ֹל ּכַאֲ ֶ ׁ֣שר ל ַּ֗כ ֹל‬ ‫ָֽאדם הַ ּ֖כ ֹל לִפְ נ ֶ‬ ‫ֹלהים ּגַ ֽם־ַאהֲ ָ ֣בה גַם־ׂשִ נְאָ֗ ה ֵ ֤אין יֹודֵ ַ֙֙ע ָה ֔ ָ‬ ‫ְּב ַי֣ד הָ אֱ ִ ֑‬
‫מִ קְ ֶ ֨רה אֶ חָ֜ ד ַלּצ ִ ַּ֤דיק וְל ָָרׁשָ ֙ע לַּטֹו ֙ב וְלַּטָ ֣הֹור וְלַּטָ מֵ֔ א וְלַּז ֹ ֵ֔בחַ וְלַאֲ ֶ ׁ֖שר אֵ ֶינּ֣נּו ז ֵ ֹ֑בחַ ּכַּטֹו ֙ב ַּכֽח ֹטֶ֔ א‬
‫בּועה י ֵ ָֽרא‪) :‬ג( ֶז֣ה׀ ָ ֗רע ּב ְ֤כ ֹל אֲ ֶׁשֽר־נַעֲ ׂשָ ה֙ ַ ּ֣תחַ ת הַ ּׁשֶ֔ מֶ ׁש ִּכֽי־מִ קְ ֶ ֥רה אֶ ָ ֖חד‬ ‫הַ ּנִׁשְ ָּ֕בע ּכַאֲ ֶ ׁ֖שר ׁשְ ָ ֥‬
‫ם ּבְחַ ּיֵיהֶ֔ ם ו ְַאחֲ ָ ֖ריו אֶ ל־הַ ּמֵ ִתֽים‪:‬‬ ‫ֵא־רע ו ְהֹול ֵ֤לֹות ִּב ְל ָב ָב ֙‬
‫ֵי־הָ ָאדָ ם מָ ל ָ ֨‬
‫ּבנ ֠‬ ‫ל ַּ֑כ ֹל ו ְַג֣ם ֵ ֣לב ְ ֽ‬

‫‪ .23‬קהלת פרק יא פסוק ה‬


‫ַ‬ ‫ִ‬ ‫ֵ‬ ‫ְאִ‬
‫ם ל־הָ ָ ֣א ֶרץ י ָ֔ריקּו ו ם־י ִּ֥פֹול ֛עץ ּבַּדָ ֖רֹום ו ְ֣אם ּבּצ ָ֑פֹון מְ ֛קֹום‬‫ִ‬ ‫עַ‬ ‫)ג( אִ ם־י ִּמָ ל ְ֨אּו הֶ עָ ִ ֥בים ֶּ֙גׁשֶ ֙‬
‫ׁשֶ ּי ִּ֥פֹול הָ ֵ ֖עץ ָ ׁ֥שם י ְהֽ ּוא‪) :‬ד( ׁש ֵ ֹ֥מר ֖רּוחַ ֹ֣לא יִז ָ ְ֑רע ו ְר ֶ ֹ֥אה בֶעָ ִ ֖בים ֹ֥לא י ִקְ צֹֽור‪) :‬ה( ּכַאֲ ׁשֶ֨ ר ֵאֽינְָך֤‬
‫ה־ּד ֶרְך הָ ר֔ ּוחַ ּכַעֲ צ ִ ָ֖מים ּב ֶ ְ֣בטֶ ן הַ ּמְ ל ָ ֵ֑אה ָּ֗ככָה ֹ֤לא תֵ דַ ֙ע אֶ ת־מַ עֲ ֵ ׂ֣שה ָהֽאֱ ֹלהִ֔ ים אֲ ֶ ׁ֥שר‬ ‫יֹודֵ ַ֙֙ע מַ ֶ ֣‬
‫יֹודעַ ֵ ֣אי ֶז֤ה יִכְׁשָ ֙ר‬
‫י ַעֲ ֶ ׂ֖שה אֶ ת־הַ ּכֹֽל‪) :‬ו( ּבַּבֹ֙קֶ ֙ר ז ַ ְ֣רע אֶ ת־ז ְַרעֶ֔ ָך וְל ֶ ָ֖ע ֶרב ַאל־ּתַ ַּנ֣ח י ֶ ָ֑דָך ִּכ ֩י ֵאֽינְָך֨ ֜ ֵ‬
‫יני ִם ל ְִר ֥אֹות אֶ ת־הַ ָּׁשֽמֶ ׁש‪:‬‬ ‫טֹובֽים‪) :‬ז( ּומָ ֖תֹוק הָ ֑אֹור ו ְ֥טֹוב ַלֽעֵ ַ ֖‬ ‫ֵיהם ּכְאֶ ָ ֖חד ִ‬ ‫הֲ ֶז֣ה אֹו־ ֶ֔זה ו ְאִ ם־ׁשְ נ ֶ ֥‬

‫‪-4-‬‬
‫‪ .24‬קהלת פרק יא פסוק ו‬
‫ה־ּד ֶרְך הָ ר֔ ּוחַ‬
‫)ד( ׁש ֵ ֹ֥מר ֖רּוחַ ֹ֣לא יִז ָ ְ֑רע ו ְר ֶ ֹ֥אה בֶעָ ִ ֖בים ֹ֥לא י ִקְ צֹֽור‪) :‬ה( ּכַאֲ ׁשֶ֨ ר ֵאֽינְָך֤ יֹודֵ ַ֙֙ע מַ ֶ ֣‬
‫ׂשה אֶ ת־הַ ּכֹֽל‪) :‬ו(‬ ‫ּכַעֲ צ ִ ָ֖מים ּב ֶ ְ֣בטֶ ן הַ ּמְ ל ָ ֵ֑אה ָּ֗ככָה ֹ֤לא תֵ דַ ֙ע אֶ ת־מַ עֲ ֵ ׂ֣שה ָהֽאֱ ֹלהִ֔ ים אֲ ֶ ׁ֥שר י ַעֲ ֶ ֖‬
‫יֹודעַ ֵ ֣אי ֶז֤ה יִכְׁשָ ֙ר הֲ ֶז֣ה אֹו־ ֶ֔זה ו ְאִ ם־‬ ‫ּבַּבֹ֙קֶ ֙ר ז ַ ְ֣רע אֶ ת־ז ְַרעֶ֔ ָך וְל ֶ ָ֖ע ֶרב ַאל־ּתַ ַּנ֣ח י ֶ ָ֑דָך ִּכ ֩י ֵאֽינְָך֨ ֜ ֵ‬
‫יני ִם ל ְִר ֥אֹות אֶ ת־הַ ָּׁשֽמֶ ׁש‪) :‬ח( ִ ּ֣כי אִ ם־ׁשָ נִ ֥ים‬ ‫טֹובֽים‪) :‬ז( ּומָ ֖תֹוק הָ ֑אֹור ו ְ֥טֹוב ַלֽעֵ ַ ֖‬ ‫ֵיהם ּכְאֶ ָ ֖חד ִ‬ ‫ׁשְ נ ֶ ֥‬
‫הבֶל‪:‬‬ ‫ֵ‬
‫ְר ּ֥בה י ִהְ יּ֖ו ּכָל־ׁשֶ ָ ּ֥בא ָ ֽ‬ ‫ֽי־הַ‬ ‫ִ‬ ‫הַ‬ ‫ֵ‬ ‫ִ‬
‫ָאדם ְּבכ ָ ֻּ֣לם י ִׂשְ ָ ֑מח וְיזְּכ ֹ ֙ר אֶ ת־י ְ֣מי ֔ח ֹׁשֶ ְך ּכ‬ ‫הַ ְר ֵ ּ֛בה י ִחְ ֶי֥ה הָ ָ ֖‬

‫‪ .25‬אסתר פרק ד פסוק יד‬


‫ִ‬ ‫דַ‬ ‫ֵ‬ ‫ִ‬ ‫ַ‬
‫ו ַּ֥י ֹאמֶ ר מָ ְרּדֳ ֖כי לְהָ ׁ֣שיב אֶ ל־אֶ סְ ּ֑תר ַאל־ּתְ ּ֣מי‬ ‫)יג(‬ ‫)יב( וַּיַּגִ ֣ידּו לְמָ ְרּדֳ ָ֔כי ֵ ֖את ב ְ֥רי אֶ סְ ּתֽר‪ :‬פ‬
‫ֵ‬ ‫ֵ‬ ‫ּדִ‬
‫ֹאת ֶ ֣רו ַח‬‫ְהּודֽים‪) :‬יד( ִ ּ֣כי אִ ם־הַ חֲ ֵ ֣רׁש ּתַ חֲ ִריׁשִ י֘ ּב ֵ ָ֣עת הַ ּז ֒‬ ‫ְבנַפְ ׁשֵ֔ ְך לְהִ ּמָ ֵ ֥לט ּבֵית־הַ ֶּ֖מלְֶך מִ ּכָל־הַ ּי ִ‬
‫יֹודעַ אִ ם־ל ֵ ְ֣עת ּכ ָ֔ז ֹאת‬ ‫ּומי ֔ ֵ‬ ‫ֹאבדּו ִ ֣‬
‫ֵית־ָאביְך ּת ֵ ֑‬
‫ִ֖‬ ‫ם מִ ּמָ ֣קֹום ַאחֵ֔ ר ו ַ ְ֥אּתְ ּוב‬ ‫ו ְהַ ָּצ ֞ ָלה י ַעֲ ֤מֹוד ַלּיְהּודִ י ֙‬
‫ְהּודים‬ ‫הִ ַ ּ֖געַ ּתְ לַּמַ ְלכּֽות‪) :‬טו( ו ַּ֥ת ֹאמֶ ר אֶ סְ ֵ ּ֖תר לְהָ ִ ׁ֥שיב ֶאֽל־מָ ְרּדֳ ָכֽי‪) :‬טז( ֵל ְ֩ך ּכְנ֨ ֹוס אֶ ת־ּכָל־הַ ּי ֜ ִ‬
‫ם ַ ֣ליְלָה ו ָי֔ ֹום ּגַם־אֲ נִ ֥י‬ ‫הּנִמְ צ ִ ְ֣אים ּבְׁשּוׁשָ֗ ן ו ְ֣צּומּו ֠עָ לַי ו ְַאל־ּת ֹאכ ְ֨לּו ו ְַאל־ּתִ ׁשְ ּ֜תּו ׁשְ ֹ֤לׁשֶ ת י ָמִ י ֙‬ ‫ַֽ‬
‫ָאבֽדְ ּתִ י‪:‬‬
‫ָאבדְ ּתִ י ָ‬ ‫ּמ ֶל ְ֙ך אֲ ֶ ׁ֣שר ֹלֽא־כ ֔ ַָּדת וְכַאֲ ֶ ׁ֥שר ַ ֖‬
‫ָאבֹוא אֶ ל־הַ ֶ ֙‬
‫ָאצּום ֵ ּ֑כן ּו ְב ֵ֞כן ֤‬
‫וְנַעֲ ר ַ ֹ֖תי ֣‬

‫‪ .26‬נחמיה פרק י פסוק כט‬


‫)כז( ו ַאֲ חִ ָּי֥ה חָ ָנ֖ן עָ נָ ֽן‪) :‬כח( מַ ּ֥לּוְך חָ ִ ֖רם ּבַעֲ נָ ֽה‪) :‬כט( ּוׁשְ ָ ֣אר הָ עָ֡ ם הַ ּכ ֹהֲ נִ ֣ים ֠הַ ְלוִּיִם הַ ּׁשֹועֲ ִ ֨רים‬
‫ֵיהם‬
‫יהם ְּבנ ֶ ֣‬ ‫ל־ּתֹורת הָ אֱ ֹלהִ֔ ים נְׁשֵ ֶ ֖‬ ‫ַ֣‬ ‫ת אֶ‬ ‫הַ מְ ׁש ְֹר ִ ֜רים הַ ּנְתִ י ִ֗נים ְוֽכָל־הַ ּנִבְּדָ֞ ל מֵ עַ ֵ ּ֤מי הָ אֲ ָרצֹו ֙‬
‫ְָאלה ּובִׁשְ בּועָ֗ ה‬ ‫יריהֶ ֒ם ּוב ָ֞אִ ים ּב ָ ֣‬ ‫ִיקים עַ ל־אֲ חֵ יהֶ ֘ם אַ ּדִ ֵ‬ ‫יֹודעַ מֵ ִבֽין‪) :‬ל( מַ חֲ ז ִ ֣‬ ‫יהם ּ֖כ ֹל ֵ ֥‬ ‫ּובְנ ֹתֵ ֶ ֑‬
‫ֹלהים וְלִׁשְ ֣מֹור וְלַעֲ ׂ֗שֹות אֶ ת־ּכָל־‬ ‫ֶד־הֽאֱ ִ ֑‬‫ְתֹורת הָ אֱ ֹלהִ֔ ים אֲ ֶ ׁ֣שר נִּתְ ָ֔נה ְּב ַ֖יד מ ֶ ֹׁ֣שה ֶ ֽעב ָ‬ ‫ת ּב ַ ֣‬ ‫ָל ֶ ֙ל ֶכ ֙‬
‫ת י ְק ֹ ָו֣ק אֲ ד ֹ ֵ֔נינּו ּומִ ׁשְ ּפָ ָ ֖טיו ו ְחֻ ָּקֽיו‪) :‬לא( ו ַאֲ ֶ ׁ֛שר ֹלא־נ ֵ ִּ֥תן ּבְנ ֵ ֹ֖תינּו לְעַ ֵ ּ֣מי הָ ָ ֑א ֶרץ ו ְאֶ ת־ּב ְ֣נ ֹתֵ יהֶ֔ ם‬ ‫מִ צְֹו ֙‬
‫ֹ֥לא נ ַ ִּ֖קח ְלבָנֵ ֽינּו‪:‬‬

‫‪ .27‬דברי הימים ב פרק ב פסוק יא‬


‫ַּתים עֶ ׂשְ ִ ֥רים‬ ‫ם עֶ ׂשְ ִ ֣רים אֶ֔ לֶף ו ְׁשֶ֕ מֶ ן ּב ִ ֖‬ ‫עֶ ׂשְ ִ ֣רים אֶ֔ לֶף ּוׂשְ ע ִ ֹ֕רים ּכ ִ ֹ֖רים עֶ ׂשְ ִ ֣רים ָ ֑אלֶף ו ְ ַ֗יי ִן ּבַּתִ י ֙‬
‫ֹלמ ֹה ּבְַאהֲ ַ ֤בת י ְקֹו ָק֙ אֶ ת־עַ ּ֔מֹו נְתָ נְָך֥‬ ‫מלְֶך־צ ֹ ֙ר ִּבכְתָ֔ ב וַּיִׁשְ ַ ֖לח אֶ ל־ׁשְ ֑‬ ‫חּורם ֶ ֽ‬ ‫אלֶף‪ :‬פ )י( ו ַּ֨י ֹאמֶ ר ָ ֤‬ ‫ָֽ‬
‫ֹלהי י ִׂשְ ָראֵ֔ ל אֲ ֶ ׁ֣שר עָ ׂשָ֔ ה אֶ ת־הַ ּׁשָ ַ ֖מי ִם ו ְאֶ ת־‬ ‫חּור ֒ם ּב ָ֤רּוְך י ְקֹו ָק֙ אֱ ֵ ֣‬ ‫ָ‬ ‫מלְֶך‪) :‬יא( ו ַּי ֹאמֶ ר֘‬ ‫ֵיהם ֶ ֽ‬ ‫עֲ ל ֶ ֖‬
‫ּובי ִת‬ ‫ת לַיק ָֹ֔וק ַ ֖‬ ‫הָ ָ ֑א ֶרץ אֲ ֶ ׁ֣שר נָתַ ֩ן לְדָ ִ֨ויד הַ ּמֶ֜ לְֶך ֵ ּ֣בן חָ ָ֗כם יֹודֵ ַ֙֙ע ֵ ׂ֣שכֶל ּובִי ָ֔נה אֲ ֶ ׁ֤שר י ִ ְבנֶה־ ַּ֙בי ִ ֙‬
‫ָאבֽי‪) :‬יג( ּבֶן־אִ ּׁ֞שָ ה מִ ן־ּבְנ֣ ֹות ֗ ָּדן‬ ‫ְחּורם ִ‬ ‫ִינ֖ה ל ָ ֥‬ ‫יֹודעַ ּב ָ‬ ‫לְמַ לְכּותֽ ֹו‪) :‬יב( ו ְעַ ּתָ֗ ה ׁשָ ַ ֧לחְ ּתִ י אִ יׁש־חָ ָ ֛כם ֵ ֛‬
‫יֹודעַ לַעֲ ׂ֣שֹות ּבַּזָ ֽהָ ב־ּו֠ ַבּכֶסֶ ף ַּבּנ ְ֨ח ֹׁשֶ ת ַּבּב ְַר ֶ֜זל ּבָאֲ בָנִ ֣ים ּובָעֵ ִ֗צים ּב ְ‬
‫ַָארּג ָ ָ֤מן‬ ‫ְָאביו אִ יׁש־צ ִ ֹ֡רי ֡ ֵ‬ ‫ו ִ֣‬
‫֙ח ּכָל־ּפִ ּ֔תּוחַ וְלַחְ ׁ֖ש ֹב ּכָל־מַ חֲ ָ ׁ֑שבֶת אֲ ֶ ׁ֤שר י ִּנָ ֽתֶ ן־ל ֹ֙ו‬ ‫ת ּוב ַּ֣בּוץ ּו ַבּכ ְַרמִ֔ יל ּולְפַ ּתֵ ַ֙‬‫ּבַּתְ ֙ ֵכ ֶל ֙‬

‫‪ .28‬דברי הימים ב פרק ב פסוק יב‬


‫ֵיהם‬ ‫ֹלמ ֹה ּבְַאהֲ ַ ֤בת י ְקֹו ָק֙ אֶ ת־עַ ּ֔מֹו נְתָ נְָך֥ עֲ ל ֶ ֖‬ ‫מלְֶך־צ ֹ ֙ר ִּבכְתָ֔ ב וַּיִׁשְ ַ ֖לח אֶ ל־ׁשְ ֑‬ ‫חּורם ֶ ֽ‬ ‫)י( ו ַּ֨י ֹאמֶ ר ָ ֤‬
‫ֹלהי י ִׂשְ ָראֵ֔ ל אֲ ֶ ׁ֣שר עָ ׂשָ֔ ה אֶ ת־הַ ּׁשָ ַ ֖מי ִם ו ְאֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ‬ ‫חּור ֒ם ּב ָ֤רּוְך י ְקֹו ָק֙ אֱ ֵ ֣‬ ‫ָ‬ ‫מלְֶך‪) :‬יא( ו ַּי ֹאמֶ ר֘‬ ‫ֶֽ‬
‫ּובי ִת לְמַ לְכּותֽ ֹו‪:‬‬ ‫ת לַיק ָֹ֔וק ַ ֖‬
‫אֲ ֶ ׁ֣שר נָתַ ֩ן לְדָ ִ֨ויד הַ ּמֶ֜ לְֶך ֵ ּ֣בן חָ ָ֗כם יֹודֵ ַ֙֙ע ֵ ׂ֣שכֶל ּובִי ָ֔נה אֲ ֶ ׁ֤שר י ִ ְבנֶה־ ַּ֙בי ִ ֙‬
‫ָאבֽי‪) :‬יג( ּבֶן־אִ ּׁ֞שָ ה מִ ן־ּבְנ֣ ֹות ֗ ָּדן ו ִ ֣‬
‫ְָאביו‬ ‫ְחּורם ִ‬ ‫ִינ֖ה ל ָ ֥‬ ‫יֹודעַ ּב ָ‬ ‫)יב( ו ְעַ ּתָ֗ ה ׁשָ ַ ֧לחְ ּתִ י אִ יׁש־חָ ָ ֛כם ֵ ֛‬
‫ַָארּג ָ ָ֤מן ּבַּתְ ֙ ֵכ ֶל ֙‬
‫ת‬ ‫יֹודעַ לַעֲ ׂ֣שֹות ּבַּזָ ֽהָ ב־ּו֠ ַבּכֶסֶ ף ַּבּנ ְ֨ח ֹׁשֶ ת ַּבּב ְַר ֶ֜זל ּבָאֲ בָנִ ֣ים ּובָעֵ ִ֗צים ּב ְ‬ ‫אִ יׁש־צ ִ ֹ֡רי ֡ ֵ‬
‫֙ח ּכָל־ּפִ ּ֔תּוחַ וְלַחְ ׁ֖ש ֹב ּכָל־מַ חֲ ָ ׁ֑שבֶת אֲ ֶ ׁ֤שר י ִּנָ ֽתֶ ן־ל ֹ֙ו עִ ם־חֲ כָמֶ֔ יָך ְו ֽחַ כְמֵ֔ י‬ ‫ּוב ַּ֣בּוץ ּו ַבּכ ְַרמִ֔ יל ּולְפַ ּתֵ ַ֙‬
‫‪-5-‬‬
‫ָאבֽיָך‪) :‬יד( ְ֠ועַ ּתָ ה הַ חִ ּטִ֨ ים ו ְהַ ׂשְ ע ִ ֹ֜רים הַ ֶ ּׁ֤שמֶ ן ו ְהַ ַּ֙יי ִ ֙ן אֲ ֶ ׁ֣שר ַ ֣‬
‫ָאמר אֲ ד ֹ ִ֔ני‬ ‫אֲ ד ִֹנ֖י ּדָ ִו֥יד ִ‬

‫‪ .29‬דברי הימים ב פרק ב פסוק יג‬


‫ֹלהי י ִׂשְ ָראֵ֔ ל אֲ ֶ ׁ֣שר עָ ׂשָ֔ ה אֶ ת־הַ ּׁשָ ַ ֖מי ִם ו ְאֶ ת־הָ ָ ֑א ֶרץ אֲ ֶ ׁ֣שר נָתַ ֩ן‬ ‫חּור ֒ם ּב ָ֤רּוְך י ְקֹו ָק֙ אֱ ֵ ֣‬
‫ָ‬ ‫)יא( ו ַּי ֹאמֶ ר֘‬
‫ּובי ִת לְמַ לְכּותֽ ֹו‪) :‬יב( ו ְעַ ּתָ֗ ה‬ ‫ת לַיק ָֹ֔וק ַ ֖‬ ‫לְדָ ִ֨ויד הַ ּמֶ֜ לְֶך ֵ ּ֣בן חָ ָ֗כם יֹודֵ ַ֙֙ע ֵ ׂ֣שכֶל ּובִי ָ֔נה אֲ ֶ ׁ֤שר י ִ ְבנֶה־ ַּ֙בי ִ ֙‬
‫יֹודעַ‬
‫ְָאביו אִ יׁש־צ ִ ֹ֡רי ֡ ֵ‬‫ָאבֽי‪) :‬יג( ּבֶן־אִ ּׁ֞שָ ה מִ ן־ּבְנ֣ ֹות ֗ ָּדן ו ִ ֣‬ ‫ְחּורם ִ‬ ‫ִינ֖ה ל ָ ֥‬ ‫יֹודעַ ּב ָ‬‫ׁשָ ַ ֧לחְ ּתִ י אִ יׁש־חָ ָ ֛כם ֵ ֛‬
‫ת ּוב ַּ֣בּוץ ּו ַבּכ ְַרמִ֔ יל‬
‫ַָארּג ָ ָ֤מן ּבַּתְ ֙ ֵכ ֶל ֙‬
‫לַעֲ ׂ֣שֹות ּבַּזָ ֽהָ ב־ּו֠ ַבּכֶסֶ ף ַּבּנ ְ֨ח ֹׁשֶ ת ַּבּב ְַר ֶ֜זל ּבָאֲ בָנִ ֣ים ּובָעֵ ִ֗צים ּב ְ‬
‫ָאבֽיָך‪:‬‬‫֙ח ּכָל־ּפִ ּ֔תּוחַ וְלַחְ ׁ֖ש ֹב ּכָל־מַ חֲ ָ ׁ֑שבֶת אֲ ֶ ׁ֤שר י ִּנָ ֽתֶ ן־ל ֹ֙ו עִ ם־חֲ כָמֶ֔ יָך ְו ֽחַ כְמֵ֔ י אֲ ד ִֹנ֖י ּדָ ִו֥יד ִ‬ ‫ּולְפַ ּתֵ ַ֙‬
‫ָאמר אֲ ד ֹ ִ֔ני י ִׁשְ ַ ֖לח לַעֲ ב ָָדֽיו‪) :‬טו( ַ֠ואֲ נַחְ נּו‬ ‫)יד( ְ֠ועַ ּתָ ה הַ חִ ּטִ֨ ים ו ְהַ ׂשְ ע ִ ֹ֜רים הַ ֶ ּׁ֤שמֶ ן ו ְהַ ַּ֙יי ִ ֙ן אֲ ֶ ׁ֣שר ַ ֣‬
‫ִיאם לְָך֛ ַרפְ ס ֹ֖דֹות עַ ל־ ָי֣ם י ָ֑פֹו ו ְאַ ָ ּ֑תה‬ ‫נִכ ְ֨ר ֹת עֵ ִ ֤צים מִ ן־הַ ְּלבָנֹו ֙ן ְּככָל־צ ְָר ֶּ֔כָך ּונְב ֵ ֥‬

‫** ‪** Please treat this text with respect / Responsa Project Bar Ilan University‬‬

‫‪-6-‬‬