You are on page 1of 14

Dr. med.

Ivan Čima Zakon o zdravstvenom osiguranju

OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Koji su oblici zdr. osiguranja u RH?
- Osnovno, dopunsko i privatno.

Koja su osiguranja obvezna, a koja dobrovoljna?
- Osnovno zdravstveno osiguranje je obvezno, a dopunsko i privatno su dobrovoljna.

Što je dopunsko osiguranje?
- Osiguranik ima ista prava kao i kod osnovnog osiguranja samo što se osigurava plaćanje razlike vrijednosti
zdravstvenih usluga koje ne plaća Zavod.

Što je privatno zdr. osiguranje?
- Osiguranje kojim se osobi osiguravaju dodatna prava uz prava osnovnog zdr. osiguranja.

Tko provodi osnovno, tko dopunsko, a tko privatno zdr. osiguranje?
a. Osnovno - Zavod
b. Dopunsko - Zavod i osiguravatelji (osiguravajuća društva)
c. Privatno - osiguravatelji.

OSIGURANICI

Nabroji osiguranike! (25)

1. osobe u radnom odnosu
2. osobe zaposlene u RH na radu ili stručnom usavršavanju u inozemstvu ako nemaju strano osiguranje
3. osobe koje rade u kućanstvu osiguranika na radu u inozemstvu ako nemaju strano osiguranje
4. državljani RH zaposleni u inozemstvu kod stranog poslodavca ako nemaju strano osiguranje
5. osobe imenovane na dužnosti u tijelima državne vlasti te u jedinicama lokalne i područne samouprave
6. osobe zaposlene u stranim predstavništvima sa sjedištem u RH
7. osobe zaposlene u konzularnim i diplomatskim predstavništvima sa sjedištem u RH
8. korisnici mirovine i korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju
9. korisnici strane mirovine i invalidnine ako imaju prebivalište u RH
10. poljoprivrednici
11. osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost
12. osobe na obveznom praktičnom radu ako rade u punom radnom vremenu ili kao volonteri
13. učenici srednjih škola i studenti dok imaju svojstvo učenika ili redovitog studenta
14. osobe koje nisu osigurane po drugoj osnovi, a koje:
a. se prijave Zavodu u roku 30 dana nakon prestanka radnog odnosa
b. se prijave Zavodu u roku 30 dana nakon odsluženja vojnog roka (odnosno u roku 90 dana nakon
odsluženja vojnog roka ako su počeli sa služenjem vojnog roka unutar 60 dana od završenog školovanja)
c. se prijave Zavodu u roku 30 dana od povratka iz inozemstva pod uvjetom da su bili osigurani u vrijeme
odlaska u inozemstvo
d. se prijave Zavodu u roku 30 dana nakon puštanja iz kaznene ustanove
e. se prijave Zavodu u roku 90 dana nakon kraja školske godine u kojoj je završeno redovno školovanje
15. osobe koje su navršile 18 godina, ako se prijave Zavodu u roku 30 dana od navršenih 18 godina
16. osobe koje su prekinule redovito školovanje ako se prijave Zavodu u roku 30 dana od prekida redovitog
školovanja
17. supružnik umrlog osiguranika koji nakon smrti supružnika nije stekao pravo na obiteljsku mirovinu i to ako
se prijavi Zavodu u roku 90 dana od smrti supružnika
18. osobe na odsluženju vojnog roka (ročnici) i pričuvnici
19. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
20. osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s tjelesnim
oštećenjem 100% I grupe
21. ratni vojni i civilni invalidi, mirnodopski vojni invalidi, korisnici obiteljske invalidnine
22. borci iz NOB-a, vojni invalidi iz NOB-a, obitelj palih boraca iz NOB-a
23. osobe koje prekinu radni odnos radi upućivanja na stručno usavršavanje
24. osobe koje nisu stupile u radni odnos, a upućene su na stručno usavršavanje u svojstvu stipendiste
25. osobe koje su upućene u inozemstvo radi tehničko-prosvjetne ili kulturne suradnje

Članovi obitelji osiguranika

1

osiguranje za onoliko vremena koliko je trajao prekid. naučnici ili studenti na praktičnom radu. Druge osobe osigurane u određenim okolnostima Koje su to? a. osobe koje su nesposobne za samostalan život i rad i koje nemaju sredstava za uzdržavanje b. osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima c. ako je sudskom odlukom stekao pravo na uzdržavanje b. zaštitu u svezi s tjelesnim oštećenjem ako nemaju pravo na zdr. službi motrenja i obavještavanja d. Što s osobama koje se ne mogu osigurati po nijednoj osnovi? Obvezne su osigurati se u opsegu osiguranja za članove obitelji pod uvjetom da su prije bile osigurane i da je uplaćen doprinos za najmanje 6 mjeseci unatrag. braća. Što sa djecom koju je na uzdržavanje uzeo osiguranik? Imaju pravo na osnovno zdavstveno. djed ili baka te roditelji ako ih osiguranik uzdržava. korisnici naknade za tjelesno oštećenje za zdr. odnosno ozljede? Onda se za vrijeme nastavka redovitog školovanja produžuje pravo na osn. praktičnoj nastavi ili stručnom putovanju 2. Ivan Čima Zakon o zdravstvenom osiguranju Tko su sve članovi obitelji osiguranika? Supružnik (bračni ili izvanbračni) Djeca. osobe u civilnoj zaštiti. do navršene 18 godine života b. odnosno max do navršene 26. godine života) c. osiguranje ako ih roditelji ne mogu uzdržavati. osobe na praktičnom radu nakon završenog školovanja 4. članovi dobrovoljne vatrogasne organizacije koji sudjeluju u gašenju požara i dr. Kada supružnik ima pravo na osnovno zdravstveno osiguranje u slučaju rastave braka? a. Što sa djecom i supružnikom državljana RH koji su zaposleni u inozemstvu kod stranog poslodavca? Državljani RH zaposleni u inozemstvu kod stranog poslodavca obvezni su supružnika i djecu osigurati na osnovno zdavstveno osiguranje ako nemaju strano osiguranje. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja Što ako dođe do prekida redovitog školovanja zbog odsluženja vojnog roka ili bolesti. unuci. ako je sudskom odlukom odlučeno da će djeca živjeti s njim To pravo ostvaruje ako nema pravo na osiguranje po drugoj osnovi te ako se prijavi na Zavod u roku 90 dana od pravomoćnosti sudske odluke o rastavi braka. zdr. osobe sa smetnjama u razvoju ako se nalaze na praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje 3. učenici. aktivnostima e.Dr. osobe koje na poziv državnih tijela obavljaju dužnosti u interesu RH 2 . zaštitu po drugoj osnovi U kojem opsegu se osiguravaju osobe koje su nesposobne za samostalan život i rad? U opsegu osiguranja za članove obitelji. Kada djeca osiguranika imaju pravo na osnovno osiguranje? a. ako je potpuno i trajno radno nesposoban c. sestre. Koje sve osobe imaju u određenim okolnostima pravo na osnovno zdr. med. potpuno i trajno nesposobna za rad ako ta nesposobnost nastane prije 18. osiguranje zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti? (10) 1. za vrijeme redovitog školovanja (do završetka dodiplomskog studija.

hitna medicinska pomoć 13. športaši. osiguranja? 1. zaštitu 2. osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima 8. pravo na specijalističko-konzilijarnu zdr. radio i kemoterapija 11. članovi gorskih službi spašavanja i ronioci 10. med. zaštitu 3. zaštita djece do 18 godina i trudnica 8. laboratorijska. stomatološka zdr. sanitetski prijevoz posebnih kategorija bolesnika 20. trudnoćom i porođajem 6. zdr. zaštitu 4. zaštita žena u svezi s planiranjem obitelji. Ivan Čima Zakon o zdravstvenom osiguranju 5. pravo na stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko. treneri i organizatori u sklopu organizirane športske djelatnosti PRAVA IZ OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Koja su prava iz osnovnog zdr. osobe koje pomažu redarstvenim službama 6. pravo na korištenje lijekova na listi Zavoda 5. učenika i studenata na redovnom školovanju 3. Kada osiguranici imaju pravo na ortopedska i druga pomagala? Ako su zadnjih 6 mjeseci neprekidno bili osiguranici Zavoda. i kur. i kur. zdr. radiološka i druga dijagnostika na razini PZZ 9. prev. zaštita? U ugovornim zdr. patronažna zdravstvena skrb 18. liječenje u kući 16. imunoprofilaksa i kemoprofilaksa 10. hitna stomatološka pomoć 14. pravo na primarnu zdr. zaštitu u inozemstvu Gdje se sve osiguranicima pruža zdr. lijekove s liste lijekova Zavoda koji se koriste u bolničkom liječenju i koji se propisuju na recept u PZZ osim lijekova za koje Zavod plaća najmanje 75%. Koje zdr. zaštita djece. zaštita djece. preventivna zdr. prev. preventivna i kurativna zdr.protetske nadomjestke 6. kurativna zdr. prev. zdravstvena njega u kući 19.Dr. zaštita bolesnika oboljelih of HIV-a i zaraznih bolesti 7. liječenje i rehabilitacija zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti uključujući ortopedska i druga pomagala 23. zdr. odnosno ako su bili osiguranici 9 mjeseci s prekidima u zadnje 2 godine. usluge Zavod plaća u cijelosti? (23) 1. pravo na zdravstvenu zaštitu 2. hitni medicinski prijevoz 15.osobe koje sudjeluju u akcijama spašavanja u slučaju prirodnih i drugih nepogoda 9. osobe u civilnoj zaštiti. zaštitu? (7) 1. djelatnika. i kur. ustanovama i kod ugovornih privatnih zdr. službi motrenja i obavještavanja 7. 50% odnosno 25% cijene 3 . zaštita odraslih osoba na razini PZZ 5. pravo na bolničku zdr. prava na novčane naknade Što sve spada u pravo na zdr. učenika i studenata na redovnom školovanju 2. pravo na ortopedska i druga pomagala 7. pravo na zdr. kućne posjete za akutna stanja 17. ortopedska i druga pomagala za djecu do 18 godina 4. medicinski neophodno bolničko liječenje osim troškova smještaja i prehrane 21. troškovi smještaja i prehrane u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti za liječenje kroničnih psihijatrijskih bolesnika 22. zaštita u svezi s transplantacijom organa 12. cijepljenje.

zaštiti za liječenje kroničnih bolesnika 2. ortopedska i druga pomagala 4. zaštita u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji 2. a za koje Zavod ne plaća punu cijenu. lijekovi na listi lijekova Zavoda koji se propisuju na recept u PZZ. Da li su postoci u uslugama koje plaća Zavod fiksni? Obrazloži. 13) 2. rekontrukciji nakon teških ozljeda 3. za specifičnu zdravstvenu zaštitu djelatnika U kojem slučaju razliku do pune cijene zdr. za liječenje komplikacija nastalih korištenjem zdr. ako se radi o osobama koje nisu osigurane po drugoj osnovi. a za koje Zavod ne plaća punu cijenu. usluge Zavod plaća najmanje 50% cijene usluge? (2) 1. stomatološka zdr. Ivan Čima Zakon o zdravstvenom osiguranju Za koje zdr. med. st. usluga? Osiguranici osobno ili osiguravatelji s kojima su sklopili ugovor o dopunskom zdr. usluge Zavod plaća najmanje 75% cijene usluge? (3) 1. zaštita u mobilnoj i fiksnoj protetici odraslih osoba 2. zaštita odraslih osoba u oralnoj kirurgiji Za koje zdr. usluge plaća RH. usluge Zavod plaća najmanje 85% cijene usluge? (7) 1. troškovi smještaja i prehrane u bolničkoj zdr. osobe koje su navršile 18 godina i prijavile se u roku 30 dana na Zavod 3. za estetsko-rekonstruktivne kirurške zahvate osim ako se radi o estetskoj korekciji kongenitalnih anomalija. za kirurško liječenje pretilosti 5. zaštita u inozemstvu 5. usluge Zavod plaća najmanje 25% cijene usluge? (1) 1. osiguranju. usluge 5% više od propisanog iznosa? Osiguranicima Zavoda koji su dobrovoljni davatelji krvi s najmanje 100 davanja i koji su dobrovoljno darovali organe u korist osiguranika. spec. najmanje 75% ili najmanje 50% cijene Tko plaća razliku u cijeni zdr. zaštiti za liječenje akutnih bolesnika Za koje zdr. zaštita odraslih osoba u parodontologiji 7. zaštita u mobilnoj i fiksnoj protetici odraslih osoba starijih od 70 godina 3.-konz. osim fizikalne medicine i rehabilitacije 2. troškovi smještaja i prehrane u bolničkoj zdr. stomatološka zdr. usluge? (6) 1. rekontrukciji dojke nakon mastektomije. zdr. za liječenje dobrovoljno stečenog steriliteta 4. stomatološka zdr. spec. zaštite izvan osnovnog osiguranja 6.Dr. za eksperimentalno liječenje 2. Kome Zavod plaća zdr. odnosno jedinica područne samouprave? (10) 1. spec. stomatološka zdr.-konz. lijekovi na listi lijekova Zavoda koji se propisuju na recept u PZZ.-konz. lijekovi na listi lijekova Zavoda koji se propisuju na recept u PZZ. Postoci nisu fiksni već se razlikuju ovisno o vrsti bolesti i vrsti zdr. zdr. spec. usluge Zavod plaća najmanje 70% cijene usluge? (2) 1. a za koje Zavod ne plaća punu cijenu. U kojem slučaju Zavod osiguraniku ne plaća troškove zdr.-konz. specijalistička dijagnostika koja nije na razini PZZ 3. najmanje 50% ili najmanje 25% cijene Za koje zdr. najmanje 75% ili najmanje 25% cijene Za koje zdr. osobe koje su izgubile status učenika ili redovitog studenta i prijavile se na Zavod u roku 30 dana 4 . fizikalna medicina i rehabilitacija u kući 6. usluge. 5. zaštita uključujući i dnevne bolnice te kirurško liječenje u dnevnim bolnicama. zdr. a prijavljene su na Zavod i to ako se prijave u određenom roku na Zavod (vidi čl.

korisnici obiteljske invalidnine 6.prosvjetne ili kulturne suradnje. osobe u radnom odnosu . NOVČANA NAKNADA Što spada u pravo na novčanu naknadu? 1. tjelesno hendikepirane osobe 3. ortopedska i druga pomagala 3. obitelji palih boraca iz NOB. preventivnu zdr. osobe u CZ. osobe koje su na stručnom usavršavanju ili radu . članovi gorskih spasilačkih službi. odnosno koje su upućene u inozemstvo zbog tehničko. odnosno bolest prema propisima Zakona o mirovinskom osiguranju. med. Ivan Čima Zakon o zdravstvenom osiguranju 4. akcijama. osobe koje služe vojni rok . Pravo na osnovno osiguranje u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti Tko sve ima pravo na osnovno zdr. osobe s godišnjim prihodom po članu obitelji koji ne prelazi iznos utvrđen posebnim zakonom Tko utvrđuje standarde i normative zdr. 80%-tnim tjelesnim oštećenjem. službi motrenja i obavještavanja. usluga za svaku kalendarsku godinu? Upravno vijeće Zavoda uz suglasnost ministra. zaštitu u svezi s tim tjelesnim oštećenjem Za koje osobe Zavod u cijelosti plaća cijenu zdr. ratni vojni i civilni invalidi. hrvatske ratne vojne invalide Domovinskog rata 4. po prethodnom mišljenju komora. osobe na odsluženju vojnog roka (ročnici) i pričuvnici 10. osobe koje su osigurane u određenim okolnostima i to: osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima. članovi dobrovoljnih vatrogasnih organizacija koji sudjeluju u gašenju požara i dr. naknadu troškova prijevoza 4. službama motrenja i obavještavanja. odnosno profesionalna bolest? Ozljeda. Tko ima pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja? Osobe koje su zaposlene i koje ostvaruju plaću (čl. invalidi iz NOB. osobe u civilnoj zaštiti. zaštitu zbog ozljeda na radu i profesionalne bolesti 2. hrvatski branitelji Domovinskog rata 8. za djecu do 18 godina 2. naknada troškova prijevoza Što je bolovanje? Odsutnost s posla zbog bolesti ili ozljede. Poljoprivrednici nemaju pravo na naknadu plaće). mirnodopski vojni invalidi. supružnici umrlog osiguranika koji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu ako se se prijavili na Zavod u roku 90 dana od smrti supružnika 5. osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata s tjel.) Što sve njima Zavod u cijelosti plaća? (4) 1. naknadu plaće za vrijeme bolovanja Što je ozljeda na radu. osobe s invaliditetom.osobe koje su prekinule radni odnos zbog stručnog usavršavanja. borci iz NOB 7. usluge osim u slučaju kada plaća najmanje 85% cijene? (4) 1. osobe koje su korisnici novčane naknade za tjelesno oštećenje ako ostvaruju zdr. ronioci i dr. naknada plaće za vrijeme bolovanja 2. 5 točka 1-9 i točke 23 i 25 . oštećenjem 100% I grupe 9. osobe osigurane u određenim okolnostima (koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima.Dr. 5 . osiguranje u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti? .

pravo na stanku za dojenje 11. Kako dugo ima osiguranik pravo na bolovanje? Ovisi o vrsti bolesti prema propisu koji donosi ministar na prijedlog nadležne komore. odnosno pravna ili fizička osoba daje naknadu plaće prvih 7 dana. Zajedničko kućanstvo je zajednica života. odnosno djeteta? Koji uvjet mora ispunjavati osoba za naknadu plaće radi njege bolesnog supružnika ili djeteta? To vrijedi samo ako osiguranik živi u zajedničkom kućanstvu. Do kada traje bolovanje? 6 . dana nadalje također pravna ili fizička osoba s tim da ima pravo podnijeti Zavodu zahtjev za povrat. odnosno zbog medicinskog liječenja ili ispitivanja (pod 1 i 2) prva 42 dana plaća pravna. osoba određena za njegu bolesnog supružnika i djeteta 6. odnosno fizička osoba. odnosno 14 dana ako izabrani doktor odredi da postoji potreba za dužim trajanjem njege. odustnost zbog bolesti i komplikacija u svezi s trudnoćom i porodom 7. pravo na skraćeni rad do 3 godine života djeteta 9. onda Zavod daje naknadu plaće od 43. Za vrijeme njege oboljelog supružnika ili djeteta starijeg od 7 godina najviše 6 dana za svaku pojedinu bolest. privređivanja i trošenja prihoda obitelji. Tko određuje pravo osiguranika na bolovanje? Izabrani doktor medicine. četvorke ili više djece jednake dobi Tko daje naknadu plaće osiguranicima za pojedine razloge bolovanja? Za osobe koje su privremeno nesposobne za rad zbog ozljede ili bolesti. dana bolovanja za osobe s invaliditetom ili invalide rada.Dr. privremena nesposobnost za rad zbog med. Koliko traje naknada plaće radi njege bolesnog supružnika. Tko daje naknadu plaće za vrijeme bolovanja u slučaju 8-11? Naknada se isplaćuje iz državnog proračuna. a od 43. Za dijete do 7 godina najviše 12 dana za svaku pojedinu bolest. privremena nesposobnost za rad zbog ozljede ili bolesti 2. Ivan Čima Zakon o zdravstvenom osiguranju U kojim sve slučajevima osiguranici imaju pravo na naknadu plaće? (11) 1. osobe izolirane kao kliconoše. Tko daje naknadu plaće za vrijeme bolovanja u slučaju 3-7? Zavod. Za osobe pod 1 i 2 koje imaju invalidnost ili su invalidi rada pravna. pravo na porodni dopust do 2 godine života djeteta za blizance. Da li njega oboljelog supružnika ili djeteta može trajati i dulje? Supružnika ne. dana bolovanja. porodni dopust do 1 godine života djeteta. ali djeteta do 18 godina starosti da ako liječničko povjerenstvo Zavoda ocjeni da je potrebno. odnosno do 30 dana ako izabrani doktor ocjeni da je potrebno. odnosno fizička osoba nema sredstava za isplatu naknadu plaće kroz najmanje 3 mjeseca? Ako Zavod utvrdi da je tako. med. dana nadalje ima pravo podnijeti Zavodu zahtjev za povrat. osoba određena za pratnju bolesne osobe 5. odnosno zbog transplantacije organa u korist druge osobe 4. trojke. odnosno 8. Što ako pravna. pravo na dopust zbog trudnoće i dojenja 10. ali i kasnije s tim da za naknadu plaće od 8. pravo na skraćeni rad do 1 godine života djeteta. liječenja ili ispitivanja koje se ne može provesti izvan radnog vremena osiguranika 3. posvojiteljski dopust. korištenje obveznog porodnog dopusta 8.

pravo na dopust zbog trudnoće ili dojenja. Da li osiguranik ima još neka prava nakon ocjene liječničkog povjerenstva Zavoda? Da. odnosno do tri godine života djeteta Da li osiguranik ima pravo na naknadu plaće dok se nalazi u pritvoru? Da. Tko nadzire korištenje bolovanja? Zavod. bolest ili komplikacije u svezi s trudnoćom . porodni dopust do 1 godine života djeteta. Koja su prava osiguranika ako nije zadovoljan ocjenom izabranog doktora o sposobnosti za rad? Može podnijeti prigovor u roku 8 dana Zavodu i tada o korištenju bolovanja odluku donosi liječničko povjerenstvo Zavoda. pravo na skraćeni rad do jedne. Kada je izabrani doktor dužan uputiti osiguranika nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja radi ocjene sposobnosti za rad ili invalidnosti? Kada bolovanje traje neprekidno 6 mjeseci. Kada osiguranik gubi pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja? (6) 1. posvojiteljski dopust. pravo na stanku za dojenje. Ima pravo na naknadu plaće još 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. obvezni porodni dopust . kada je namjerno prouzročio privremenu nesposobnost za rad 2. Ivan Čima Zakon o zdravstvenom osiguranju Dok izabrani doktor medicine ili liječničko povjerenstvo Zavoda ne odluči da je osiguranik sposoban za rad. ako namjerno onemogućava ozdravljenje 4. Što može poslodavac tražiti od Zavoda? Kontrolu opravdanosti bolovanja. odnosno odmah nakon završetka bolovanja ako s obzirom na vrstu bolesti ima pravo na bolovanje duže od 6 mjeseci. ako za vrijeme bolovanja radi 7 . ako se ne javi izabranom doktoru u roku 3 dana od nastupa nesposobnosti za rad.Dr. U kojim slučajevima to ne vrijedi? . Može tražiti rješenje u upravnom postupku i tada Više liječničko povjerenstvo Zavoda donosi rješenje u drugostupanjskom upravnom postupku. Što s naknadom plaće nakon konačnosti rješenja nadležnog tijela mirovinskog osiguranja o radnoj sposobnosti ili invalidnosti? 1. ozljeda na radu ili profesionalna bolest (ima pravo na naknadu sve dok traje nesposobnost pa čak i preko 8 mjeseci) . četvorke ili više djece jednake dobi. odnosno do konačne ocjene nadležnog tijela mirovinskog osiguranja o radnoj sposobnosti ili invalidnosti. Ima pravo na 50% naknade od konačnosti do pravomoćnosti rješenja. Kako dugo osiguranik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja? Dok traje bolovanje. odnosno još 2 mjeseca od dana upućivanja nadležnom tijelu za procjenu radne sposobnosti sve do konačne ocjene sposobnosti za rad. odnosno 3 dana nakon prestanka razloga koji ga je u tome onemogućavao 3. trojke. Što se dešava s naknadom plaće ako osiguraniku za vrijeme bolovanja prestane radni odnos? 2. med. porodni dopust do 2 godine života djeteta za blizance. a najduže 8 mjeseci.

odnosno djece koja su potpuno i trajno nesposobna za rad. Da li osnovica za naknadu plaće može i porasti? Pod kojim uvjetom? Da. za njegu djeteta mlađeg od 3 godine 5. onda mu pripada najniža naknada plaće utvrđena općim aktom Zavoda. ako se radi o obveznom porodnom dopustu 3. osiguranja 3. javni prijevoz 2. ako je privrmena nesposobnost za rad posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti 2.Dr. prijevoz do drugog mjesta u svrhu ostvarivanja prava iz osn. prijevoz bilo koje umrle osobe radi transplantacije organa u korist umrle osobe Tko još može ostvariti pravo naknade troškova pijevoza? Osoba koju je izabrani doktor odredio za pratnju ako postoji potreba za pratnjom s tim da potreba za pratnjom uvijek postoji u slučaju djece mlađe od 18 godina. odnosno prema plaći iz ugovora o radu s tim da osnovica ne može biti veća od najniže osnovice utvrđene Zavodom. Što sve podrazumijeva pravo naknade troškova za prijevoz? 1. prijevoz umrlog osiguranika 4. odnosno 9 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine. ako ne slijedi upute izabranog doktora o liječenju ili otputuje iz mjesta prebivališta bez odobrenja izabranog doktora Kako se određuje osnovica za naknadu plaće? Na temelju prosječne plaće u posljednjih 6 mjeseci. ako se ne odazove na poziv izabranog doktora ili liječničkog povjerenstva za liječnički pregled i ne opravda svoj izostanak 6. Ako taj uvjet ne ispunjava. FINANCIRANJE OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Koji su prihodi osnovnog zdr. U kojem slučaju osiguranik ima 100% osnovice za naknadu plaće? (6) 1. sukladno povećanju prosjeka plaće u RH. U kojem iznosu se vrši naknada troškova za prijevoz? Za najkraći put i najnižu cijenu prijevoza. u slučaju transplantacije organa u korist druge osobe U kojem slučaju osoba ima pravo na 100% osnovicu neovisno o prethodnom osiguranju? Ako se radi o ozljedi na radu ili profesionalnoj bolesti. ako se radi o bolesti ili komplikaciji trudnoće ili poroda 4. odnosno ako se radi o obveznom porodnom dopustu. Koja je najniža naknada plaće koja može biti isplaćena? 70% osnovice. Što ako osoba nije ostvarivala plaću 6 mjeseci? Onda se osnovica određuje prema dotad isplaćenoj plaći. u slučaju izolacije kliconoše 6. Koji uvjet osiguranik mora zadovoljavati da bi imao pravo na odgovarajuću osnovicu? Što ako ne ispunjava taj uvjet? Mora imati prethodno osiguranje najmanje 6 mjeseci neprekidno. zdr. osiguranja? (7) 8 . ako to povećanje iznosi više od 5% i ako osoba prima naknadu najmanje 3 mjeseca. med. Ivan Čima Zakon o zdravstvenom osiguranju 5.

med. Kome se plaćaju doprinosi? Izravno Zavodu. U kojem slučaju osiguranik plaća sam posebni doprinos za zdr. Što ako je plaća niža od najniže osnovice doprinosa za osn. pravna ili fizička osoba koja je uputila osiguranika u inozemstvo (i ako je u radnom odnosu kod stranog poslodavca). poslodavci (za zaposlene osobe. naknada plaće za vrijeme bolovanja 5. osiguranje članova obitelji? Iz istih izvora sredstava kao i za osiguranje osiguranika.Dr. zaštitu u inozemstvu? Ako boravi u inozemstvu radi privatnog posla. Od kuda se osiguravaju sredstva za osnovno zdr. osobe na stručnom usavršavanju i radu) 2. zdr. osiguranici (osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost. osobe nesposobne za samostalan život i rad. naknada troškova prijevoza 4. Republika Hrvatska (osobe koje nisu osigurane po drugoj osnovi. Ivan Čima Zakon o zdravstvenom osiguranju 1. osiguranje? Za osobe koje su u radnom odnosu i primaju plaću doprinose uplaćuju poslodavci. posebni doprinosi za ozljede na radu i profesionalne bolesti 5. osiguranje? Doprinos se plaća u iznosu najniže osnovice. U kojem slučaju stopu doprinosa određuje Zavod? U slučaju doprinosa za ozljede na radu i profesionalne bolesti. odnosno doprinosa za zdr. zdr. Tko uplaćuje posebni doprinos za zdr. zaštitu u inozemstvu 6. zaštitu u inozemstvu (to su posebni doprinosi jer se obračunavaju prema poesbnoj stopi). osiguranja 3. zaštitu u inozemstvu? Tijelo državne uprave. poljoprivrednici stariji od 65 godina) Tko plaća doprinose za učenike srednjih škola. a prijavile su se Zavodu u roku. provedbu osnovnog zdr. Ostali osiguranici sami obračunavaju i uplaćuju doprinose. a Zavod obvezniku plaćanja doprinosa dostavlja rješenje da u roku 8 dana uplati doprinose sa zateznim kamatama. doprinosi poslodavca 2. Što ako do tada ne budu uplaćeni doprinosi? Obračunavaju se zatezne kamate za sve dane zakašnjenja. prihodi iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave 7. naučnike i redovite studente? Ministarstva nadležna za prosvjetu i znanost. Kako se vrši uplata doprinosa za osn. korisnici strane mirovine i invalidnine s prebivalištem u RH. posebni doprinosi za zdr. kamate i drugo Koji su izdaci osnovnog zdravstvenog osiguranja? 1. poljoprivrednici. Kako se određuje iznos doprinosa? Prema osnovici i stopi doprinosa sukladno posebnom zakonu. doprinosi drugih obveznika plaćanja doprinosa 4. rad tijela upravljanja Zavodom Tko su obveznici plaćanja doprinosa? 1. doprinosi osiguranika 3. za zdravstvenu zaštitu 2. a oni se uplaćuju Zavodu preko organizacije za platni promet prilikom isplate plaće. Do kada se uplaćuju doprinosi? Petnaestog dana u mjesecu za prethodni mjesec. dividende. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju) 4. osobe osigurane u određenim okolnostima. državljani RH zaposleni u inozemstvu za supružnika i djecu ako nemaju strano osiguranje) 3. Da li obveznik ima pravo žalbe i u kojem roku od primitka rješenja? 9 .

osobe nesposobne za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje 8. Što ako su izdaci za ozljede na radu i prof. naknada plaće za vrijeme obveznog porodnog dopusta 2. trojke. a prijave se Zavodu u roku. Što ako su prihodi 2x veći od izdataka? Onda obveznik ne mora plaćati posebne doprinose sve dok se prihodi i izdaci ne izjednače. obitelj parlih boraca iz NOB-a. supružnik umrlog osiguranika koji nema pravo na obiteljsku mirovinu. Kome RH plaća i razliku vrijednosti prava za dopunsko zdr. osobe na odsluženju vojnog roka. osiguranju pokriva Republika Hrvatska iz državnog proračuna? (14) 1. Kome i u kojem slučaju se ograničava korištenje prava na hitnu medicinsku pomoć? Obveznicima koji ne uplate doprinose za najmanje 2 kalendarska mjeseca. odnosno do tri godine života djeteta 3. ali u slučaju da mora plaćati do 50% veće doprinose zbog povećanih izdataka u prethodnoj godini. članove obitelji osiguranika iz čl. učenici i redoviti studenti.-22. liječenje po posebnim propisima Tko osigurava sredstva za osnovno zdravstveno osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima ako ista sredstva ne osigura RH iz državnog proračuna? Jedinice lokalne i područne samouprave. osobe osigurane u određenim okolnostima Tko plaća tu razliku ako RH ne osigura sredstva za plaćanje? Jedinice lokalne i područne samouprave. posvojiteljski dopust. osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim vojnim ratnim invalidima s ošt. razliku troškova osnovnog zdr. osobe koje navrše 18 godina i u roku 30 dana se prijave Zavodu. zdravstveno prosvjećivanje 14. a tek nakon toga ne plaća posebne doprinose. poljoprivrednicima. 10 . Ivan Čima Zakon o zdravstvenom osiguranju Da. pravo na skraćeni rad do jedne. (osobe koje nisu osigurane po drugoj osnovi. poseban nadzor nad osobama starijim od 65 godina i djecom do 18 godina 12. osiguranicima iz čl. naknada plaće za porodni dopust do jedne godine života djeteta. četvorke ili više djece jednake dobi. 5 točke 13. onda tu obvezu mora izvršavati barem 6 mjeseci. hitnu pomoć na magistralnim cestama 6. korisnicima strane mirovine i invalidnine s prebivalištem u RH i korisnicima mirovine i prava na profesionalnu rehabilitaciju. osiguranje za sve ove osiguranike osim za učenike i redovite studente jer za njih doprinose plaćaju ministarstva nadležna za prosvjetu i znanost (ali za članove njihovih obitelji plaća RH) 9. bolesti u prethodnoj godini veći od prosječnih troškova po osiguraniku za njegovu granu djelatnosti? Onda obveznik doprinosa u slijedećoj godini mora plaćati do 50% veće posebne doprinose. Obveznik ima pravo žalbe u roku 8 dana. Koje sve troškove u osnovnom zdr. naknada plaće za korištenje stanke za dojenje djeteta 4. Što ako su izdaci za prethodnu godinu manji od polovice prosječnih troškova po osiguraniku za njegovu granu djelatnosti? Onda obveznik plaćanja doprinosa ima pravo na povrat dijela sredstava uplaćenog posebnog doprinosa. organizma 100% I grupe) *inače: RH iz državnog proračuna plaća i osnovno zdr. poljoprivrednicima iznad 65 godina starosti 4. (vidi gore) 2. branitelji. osobe osigurane u određenim okolnostima 10. osiguranja za demografski ugrožena područja 11. med. ali ona ne odgađa izvršenje rješenja. osiguranjem 13. osobe nesposobne za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje 3. međunarodne obveze u svezi sa zdr. Tko uplaćuje posebne doprinose za ozljede na radu i profesionalne bolesti i za koga? Pravna ili fizička osoba za osobe kojima obzirom na njihov rad pripadaju prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti. porodni dopust do dvije godine života djeteta za blizance.-22. osobe koje su prekinule redovno školovanje ako se u roku 30 dana prijave Zavodu. osobe s nepoznatim prebivalištem 5. 5 točke 13.Dr. poljoprivrednike iznad 65 godina starosti 7. Kako se u Zavodu vode sredstva za ozljede na radu i profesionalne bolesti? Odvojeno kao zaseban fond. a koji obavljaju gospodarsku djelatnost ili samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost. ratni i mirnodopski invalidi. osiguranje? (4) 1.

Tko još može sklopiti ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju osim osiguranika? Poslodavac za svoje zaposlenike. i bolničke zdr. ustanova. spec. PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Što se njime osigurava? Veći opseg prava nego osnovnim zdravstvenim osiguranjem i viši standard usluga. djelatnik nije izabran? Može tražiti da o izboru odlučuje arbitraža u koju idu po 2 predstavnika Zavoda. U kojem roku se mora sklopiti ugovor? 11 . Ivan Čima Zakon o zdravstvenom osiguranju Financijsko poslovanje Zavoda Koje sve poslovne fondove ima Zavod? (3) 1. DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Što se njime osigurava? Plaćanje razlike u vrijednosti usluga iz osnovnog zdravstvenog osiguranja koje ne plaća Zavod. U kojem slučaju sanaciju gubitaka Zavoda provodi Vlada RH? Ako Vlada RH ocijeni da je do povećanih gubitaka došlo iz objektivnih razloga prilikom provedbe osnovnog zdr. odnosno zdr. zaštite.-konz. ako se utvrdi višak prihoda. a Zavod ili osiguravatelji određuju premije za razliku vrijednosti prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja na temelju procjene rizika kojem je osiguranik izložen. odnosno ugovorni privatni zdr. osiguranja. ustanova. Kako se ostvaruje? Tako da osiguranik sklapa ugovor s osiguravateljem koji određuje premije za veći opseg prava ili viši standard usluge obzirom na rizik kojem je osiguranik izložen. med. osiguranje 2. ODNOS ZAVODA I ZDRAVSTVENIH USTANOVA ODNOSNO PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA Kako se postaje ugovorna zdr. 2 predstavnika nadležne komore i 1 predstavnik Ministarstva zdravstva. djelatnik? Zavod raspisuje natječaj za popunjenje osnovne mreže zdravstvene djelatnosti. a radi provođenja osovnog zdr. uz suglasnost ministra. Što ako zdr. Za što se koristi pričuva? Za pokrivanje povećanih rashoda nad prihodom i za sanaciju gubitaka Zavoda. osiguranja i to za djelatnosti iz primarne. za dopunsko zdr. Koliko najviše može iznositi pričuva? 1/12 sredstava za provedbu osnovnog zdravstvenog osiguranja.Dr. Tko nadzire korištenje pričuve? Upravno vijeće Zavoda. osiguranje Za što Zavod ima pričuvu? Za provedbu osnovnog zdr. Kako se ostvaruje dopunsko zdravstveno osiguranje? Tako da osiguranik sklopi ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju sa Zavodom ili osiguravateljem. donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i s njime sklapa ugovor.Zavod. za osnovno zdr. onda u pričuvu ulazi najmanje 50% viška prihoda. osiguranja. Da li sredstva iz prihoda od prethodne godine ulaze u pričuvu? U kojem slučaju i u kojem iznosu? Da. za ozljede na radu i profesionalne bolesti 3.

Koje još osobe i tijela postoje u Zavodu? Direktor.za osnovno zdr. Tko imenuje direktora i zamjenika direktora. osiguranje Tko donosi i tko potvrđuje statut Zavoda? Statut donosi upravno vijeće. određuje visinu cijena zdr. unapređenje zdr. djelatnicima s kojima je sklopio ugovor 3. Što ako ugovor nije sklopljen u tom roku? Onda o sklapanju ugovora odlučuje arbitraža u koju svaka strana imenuje po 2 predstavnika i bira se predsjdenik. zaštite 7. osigurava provedbu međunarodnih ugovora o osnovnom zdr. Što u ugovoru određuje Zavod? Vrstu.za dopunsko zdr. zaštite u svezi s osn.Dr. Ivan Čima Zakon o zdravstvenom osiguranju U roku 90 dana od odluke Zavoda. osiguranja obavlja Zavod? (12) 1. Gdje je sjedište? U Zagrebu. Članove upravnog vijeća imenuje Vlada RH na prijedlog ministra. Arbitraža donosi odluku većinom glasova svojih članova. poslove provedbe osnovnog zdravstvenog osiguranja 2. osiguranje . osiguranjem 12. osiguranja za pojedine djelatnosti na razini primarne. ustanova. med. brine o pravima osiguranika i zaštiti njihovih interesa 11. ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima na osnovu natječaja 2. 3 predstavnika zdr. stručna i savjetodavna tijela. poslove provedbe dopunskog osiguranja Koje poslove iz osnovnog zdr. Koje žiroračune ima Zavod? . ustanova i priv. sklapa ugovor sa zdr. sudjeluje u predlaganju osnovne mreže zdr. određuje visinu naknade plaće za vrijeme bolovanja 10. osiguranju Tko nadzire poslovanje i rad Zavoda? 12 . HZZO Kakva je ustanova Zavod i koje svojstvo ima? Javna ustanova sa svojstvom pravne osobe. specijalističko-konzilijarne i bolničke zdr. opseg. a pomoćnike direktora Vlada RH na prijedlog direktora. nadzire poslovanje zdr. određuje vrstu i visinu naknade za troškove prijevoza 9. djelatnosti 5. ustanovama i priv. zaštite za usluge iz osnovnog zdr. zdr. djelatnika iz zdr. a najkasnije u roku mjesec dana od osnivanja arbitraže. kvalitetu i cijenu zdravstvenih usluga iz osnovnog zdr. a potvrđuje ga Vlada RH. 2 predstavnika poslodavaca). tko ih imenuje i koliko im traje mandat? 9 članova (4 predstavnika osiguranika. osiguranja uz suglasnost ministra 8. ustanova i početku obavljanja privatne prakse u sladu s osnovnom mrežom zdr. djelatnika sukladno sklopljenom ugovoru 4. prikuplja novčana sredstva i plaća usluge zdr. Koje poslove obavlja Zavod? (2) 1. Mandat im traje 4 godine. Odluka arbitraže je konačna. sudjeluje u predlaganju ministru mjera zdr. koga predstavljaju. zaštite. Koliko ima članova. djelatnosti 6.za prava u svezi s ozljedom na radu i profesionalnom bolešću . zdr. prakse. daje mišljenje ministru o osnivanju zdr. a tko pomoćnike direktora? Direktora i zamjenika direktora imenuje Vlada RH na prijedlog ministra. odnosno priv. Nadzorna. zdr. zamjenik direktora i pomoćnici direktora. Tko upravlja Zavodom? Upravno vijeće.

Od koga Zavod zahtijeva naknadu štete u slučaju prometne nezgode? Od osiguravatelja kod kojeg je vlasnik. Na koje vrijeme osiguranik bira doktora medicine ili stomatologije? Na najmanje jednu godinu. a odgovara i radnik ako je prouzročio ozljedu. Tko podnosi prijavu Zavodu i u kojem roku? Obveznik plaćanja doprinosa u roku 15 dana od promjene statusa osiguranika. Ivan Čima Zakon o zdravstvenom osiguranju Ministarstvo zdravstva. ako je podnesena lažna prijava. ako ostvari veći opseg prava nego što je osiguranjem predviđeno. odnosno korisnik motornog vozila nije osiguran od odgovornosti za štetu? Onda Zavod naknadu zahtijeva od Hrvatskog ureda za osiguranje i vlasnika. bolest ili smrt osigurane osobe nastala jer nisu provedene odgovarajuće mjere zaštite na radu. Što ako vlasnik. bolesti ili smrti osigurane osobe na radu. Koja su prava osobe za koju obveznik plaćanja doprinosa ne podnese prijavu ili odjavu u roku 15 dana? Može zahtijevati od Zavoda da joj prizna status osigurane osobe. Da li Zavod ima pravo na naknadu štete od osiguranika na način da mu uskrati novčanu naknadu za korištenje zdr. uvijek odogovara pravna ili fizička osoba. ako je ozljeda. odnosno prestanak tog statusa. Jedino uz dopuštenje osiguranika. ako je šteta nastala jer djelatnik nije prošao propisani zdravstveni pregled. med. odnosno korisnik motornog vozila osiguran od odgovornosti za štetu. OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Kako osiguranici dokazuju status osigurane osobe? Posebnom ispravom. ozljedu ili smrt osigurane osobe Zavod zahtijeva naknadu od pravne ili fizičke osoba? Ako je ozljedu. ako uzrokuje bolest. bolest ili smrt namjerno ili grubom nepažnjom U kojim još slučajevima Zavod zahtijeva naknadu štete od pravne ili fizičke osobe? Ako su u prijavi dani neistiniti podaci o osiguraniku. Kako stječu taj status? Prijavom na Zavod.4. bolest ili smrt osigurane osobe prouzročio radnik na radu ili u svezi s radom. 13 . osiguranja na koja nema pravo. odnosno korisnika motornog vozila. Od koga je još u tom slučaju obvezan Zavod potraživati naknadu štete? Od osiguravatelja kod kojeg su te osobe (pravna osoba i radnik) osigurane od odgovornosti za štetu počinjenu trećim osobama. Kome Zavod podnosi izvješće o ukupnom radu i kako često? Ministru najmanje jednom godišnje i to najkasnije do 30. Što ako se radi o nepoznatom vozilu ili vozilu stranih registracija? Onda se naknada zahtijeva od Hrvatskog ureda za osiguranje.Dr. * kod ozljede. bolest ili smrt osigurane osobe namjerno ili grubom nepažnjom. ozljedu ili smrt osigurane osobe. osiguranja? Nema. Što ako obveznik plaćanja doprinosa ne podnese prijavu u roku 30 dana? Zavod će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o priznanju statusa osiguranika. zaštite iz opsega osnovnog zdr. U kojem slučaju za bolest. U kojem slučaju naknadu štete Zavod potražuje od pravne ili fizičke osobe i radnika? Ako je radnik prouzročio ozljedu. NAKNADA ŠTETE Kada je osiguranik dužan Zavodu nadoknaditi štetu? Ako svjesno koristi prava iz osnovnog zdr.

med.plaća novčanu kaznu u iznosu od 5000-10000 kuna .Dr.mora Zavodu vratiti isplaćenu naknadu plaće za vrijeme trajanja bolovanja . a za to nema osnove? .Zavod može pokrenuti postupak raskida ugovora i postupak u nadležnoj komori za oduzimanje odobrenja za samostalni rad 14 . Ivan Čima Zakon o zdravstvenom osiguranju Što ako izabrani doktor medicine osiguraniku utvrdi pravo na bolovanje.