DASAR LIBERALISASI PENDIDIKANMEMPUNYAI HALATUJU KEARAH PEMBENTUKAN BUDAYA ILMU DENGAN MENGAMALKAN PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP – JELASKAN DALAM

KONTEKS CABARAN SEMASA

"Malaysia mempunyai salah satu sistem pendidikan yang terbaik di Dunia Ketiga. Namun sebagai bekal kita harungi perjalanan pada generasi yang kedua ini, piawaian yang baru hendaklah ditetapkan dan matlamat baru hendaklah dicapai. (YAB Perdana Menteri, 1991) a. Dr. Wan Mohd. Nor Wan Daud, menjelaskan "Budaya Ilmu bermaksud kewujudan satu keadaan di mana setiap lapisan masyarakat melibatkan diri baik secara langsung mahupun tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan keilmuan di setiap kesempatan: dan keadaan di mana segala tindakan manusia baik di tahap individu, apatah lagi di peringkat masyarakat, diputus dan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan." Mengikut beliau lagi, budaya ilmu ialah satu budaya yang meletakkan nilai tertinggi dan asas kepada ilmu pengetahuan sebagai kunci segala kebaikan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. a. Membina Budaya Ilmu Kemampuan para pendidik ialah menyusun, dan mensepadukan ilmu dengan perkembangan semasa, seperti:

Teknologi dan perkomputeran – para pendidik seharusnya mengorak langkah dan menggembleng peluang untuk melengkapkan diri berketrampilan sebagai pemimpin ilmu berasaskan teknologi serta bersedia menjurus kepada penguasaan dan penggunaan teknologi maklumat untuk pelbagai bidang dan menjadi mekanisme urusan harian.

Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif – pelajar-pelajar mestilah dididik menggunakan daya fikir tinggi dan minda untuk melahirkan pelajar-pelajar untuk belajar sepanjang hayat dan mempunyai modal intelektual tinggi menghadapi era

globalisasi. Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif perlu juga terarah kepada pandangan jauh dan luar biasa.

Kebolehan menterjemah dan mengawal kurikulum yang luwes – Para pendidik seharusnya mempunyai kemahiran dan ketrampilan mengaitkan domain teori dengan praktis dan mesti bijak membina pengetahuan dan kemahiran secara developmental mengikut kadar pembelajaran (pace of learning) untuk mencapai kemahiran thoughtful learning. Kurikulum sepatutnya mempunyai ruang untuk disesuaikan dengan perkembangan semasa berdasarkan keperluan negara, perkembangan semasa dan kemajuan sejagat. Kurikulum yang hendak digubal melalui Four Pillars of Learning iaitu: @ Learning to know ( Belajar untuk menguasai ilmu) @ Learning to do (Belajar untuk menguasai kemahiran) @ Learning to be (Belajar untuk menjadi insan berguna) @ Learning to live together (Belajar untuk harmoni dan bekerjasama)

Menerapkan nilai-nilai murni/moral/akhlak – nilai-nilai murni menitikberatkan perlakuan baik, peradaban dan tatasusila insan dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Elemen ini sangat penting dalam usaha pembudayaan masyarakat yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan keharmonian negara.

Menguasai pengetahuan dan kemahiran industri – melahirkan generasi untuk pasaran tenaga kerja industri merupakan Dasar Pembangunan Negara. Usaha ini ialah sebagai sumbangan kepada melahirkan sumber manusia yang menyumbang kepada tenaga buruh yang berkualiti, seba boleh dan responsif kepada perubahan keadaan perindustrian. Kurikulum dan daya didik di dalam sistem pendidikan hendaklah berupaya merealisasikan masyarakat sainstifik, teknologis dan progresif yang inovatif dan berpandangan jauh ke hadapan.

dan (e) pendidikan tinggi. (B) institusi pendidikan bantuan kerajaan. (d) pendidikan lepas menengah. (c) pendidikan menengah. Malah kebanyakan IPTA dan IPTS yang menjalanka program berkembar menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran mereka. bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. tetapi jika sesuatu tadika menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan. tetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat. Globalisasi dan liberalisasi dalam pendidikan sangat berkait rapat dan merupakan daya penggerak utama dalam memajukan bidang ini. Walaupun perkara ini mencetuskan kemarahan dikalangan pejuang bahasa dan orang melayu khasnya namun rakyat harus akur dengan cabaran yang perlu dihadapi pada masa hadapan. Penggunaan bahasa inggeris yang meluas dalam semua cabang pendidikan menyebabkan pengajaran dalam bahasa melayu tersepit. (b) pendidikan rendah. bahasa-bahasa selain daripada bahasa kebangsaan boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika. Jika pelajar di Malaysia tidak disiapkan dengan ilmu Bahasa inggeis yang cukupp bagaimana mereka mahu bersaing dan mendalami ilmu yang dipelajari. Maka hendaklah ada tiga kategori institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Jesteru gagallah mereka untuk mengaplikasikan dalam pekerjaan kelak.Sistem Pendidikan Kebangsaan hendaklah terdiri daripada— (a) pendidikan prasekolah. Membenarkan bahasa selain bahasa kebangsaan digunakan. dan (c) institusi pendidikan swasta. 16. Konsep Liberalisasi membolehkan . iaitu— (a) institusi pendidikan kerajaan.

Malaysia diharap menjadi tumpuan pelajar-pelajar dalam dan luar negara untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Tindakan liberalisasi pendidikan oleh masyarakat bukan Melayu akan mula membina kepercayaan dan keinginan di kalangan orang Melayu bertoleransi di dalam sektor yang lain. Pentingnya liberalisasi pendidikan ini kerana tanpa sekolah satu aliran maka sampai bila pun negara ini tidak akan berganjak ke hadapan untuk membina sebuah masyarakat 'Satu Malaysia'. Tidak setakat pendidikan tinggi. Mahathir berhasrat agar Malaysia menjadi teraju dan tumpuan dalam industri pendidikan. konsep kecermelangan pendidikan juga akan diterapkan ke peringkat sekolah . Ini adalah satu permulaan bagi tujuan membina satu Malaysia yang diidamkan oleh semua. Dr. Kehadiran pensyarah-pensyarah dalam dan luar negeri bersaing menwujudkan satu budaya ilmu yang baru. Dasar liberalisasi pendidikan yang dilaksanakan ini bakal mencorakkan Malaysia sebagai pusat pendidikan tinggi di rantau Asia Tenggara. UPM mula menjalin kerjasama dengan beberapa institusi pengajian tinggi swasta yang membolehkan IPTS berkenaan menjalankan program-program pengajian UPM dengan seliaan UPM. Dengan mengambil contoh penubuhan Pusat Program Luar Universiti Putra Malaysia ditubuhkan atas dasar liberalisasi dan pendemokrasian oendidikan negara. Aspek pembangunan akademik menjadi instrument penting untuk Malaysia menjadi sebuah negara maju. Kajian psikologi sosial menunjukkan bahawa sesebuah masyarakat yang tidak mempunyai tahap toleransi yang tinggi bermula di dalam persekitaran kumpulan etnik sendiri yang tidak liberal. Malaysia kini menjadi tumpuan bukan sahaja kepada pelajar luar yang datang menimba ilmu tetapi juga kepada universiti-universiti luar yang datang untuk menyebarkan ilmu samada dengan membuka cawangan atau mengadakan program berkembar di sini.pasaran terbuka dan perdagangan bebas antara negara manakal globalisasi menggunakan konsep dunia tanpa sempadan yang membernarkan perkongsian ilmu tanpa had dan perhubungan dilakukan dengan menggunakan teknologi dan kaedah semasa.

Bermula dengan dasar untuk menyediakan peluang belajar kepada setiap rakyat. gigih menimba ilmu. “Selepas kemerdekaan sistem pendidikan negara telah melalui banyak perubahan. menyebar dan mengamalkannya selain dalam masa yang sama.” Negara mengalami banyak perubahan demi perubahan kesan daripada peredaran zaman yang mementingkan sains dan teknologi selain terpaksa mengadaptasikan fenomena globalisasi dan liberalisasi selain perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang berlaku seantero dunia. Budaya ilmu membawa erti perlu ada satu suasana di mana setiap orang dalam satusatu masyarakat melibatkan diri dengan kegiatan ilmu seperti mencintai ilmu. (2) kajian berkenaan sesuatu perkara. merangkumi semua aspek kehidupan: dunia dan akhirat. Bagi Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1) pengetahuan dan kepandaian di dalam sesuatu perkara. Dewan Masyarakat ada mengatakan bahawa.dengan memperkenalkan 'sekolah bestari' (smart school) yang bakal beroperasi penuh menjelang tahun 2000 Perkataan ‘ilmu’ lazimnya merujuk kepada dua maksud. Professor Zakaria Stapa menjelaskan bahawa budaya ilmu merujuk kepada kewujudan suatu keadaan di mana setiap lapisan masyarakat melibatkan diri sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan keilmuan di setiap kesempatan yang ada serta juga keadaan di mana semua tindakan kemanusiaan dalam masyarakat sama ada di peringkat individu atau berkumpulan adalah diambil dan dilaksanakan berdasarkan kejituan ilmu itu sendiri. meletakkan ilmu sebagai ukuran pada setiap tindakan bukannya hawa nafsu. fokus masyarakat dunia turut berubah daripada penemuan di bidang pertanian ke zaman industri dan yangterkini penyertaan yang . Sejajar dengan arus pemodenan ini. dunia pendidikan kita berkembang pesat dan kompleks. ilmu didefinisikan sebagai ketibaan maklumat yang benar dan bermakna dalam diri seseorang insan. Matlamatnya juga sudah melewati dimensi baru dan lebih daripada sekadar memberi ilmu kepada masyarakat.

Penerapan akal budi dan nilai murni kepada pelajar juga penting bagi pembinaan bangsa dan melahirkan golongan intelektual. Merujuk kepada pandangan pakar dan sarjana ulung dunia. Peluang belajar di universiti menjadi pilihan setiap pelajar untuk melanjutkan pelajaran sama ada di dalam atau di luar negara. Jika dikaji secara mendalam.meluas dalam bidang teknologi maklumat. mereka mengatakan bahawa sains dan teknologi boleh merubah segalanya seperti “the end of the nation state” cetusan Keneichi Ohmae. Setiap individu perlu bersedia dan meneruskan pelajaran sepanjang hidupnya.Turner dengan idea zaman Pasca Modernisme. Why “budayailmu”? –All level in society take part in knowledge venture –Results: Harmony. Pendidikan seumur hidup biarlah menjadi prinsip utama bagi masyarakat yang sentiasa inginkan ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan diri ke arah kemajuan sejajar dengan pembangunan negara pada masa depan. semua kebangkitan di atas merujuk kepada perkembangan dan ledakan pesat sains dan teknologi ke dalam masyarakat dunia. barakahand knowledge advancement BIDANG pelajaran khususnya pengajian di peringkat universiti kini semakin mendapat sambutan. Marshall McLuhan dengan gagasan dunia tanpa sempadan dan Bryan S. akademik dan ahli fikir supaya masyarakat mendapat manfaat dan dapat dibantu untuk berfikir dan menjadi lebih celik ilmu dalam . Malah peranannya biarlah lebih luas dan menggalakkan pelajar menimba ilmu dan belajar sebagai pendidikan seumur hidup. Pelajaran dan ilmu pengetahuan menjanjikan peluang pekerjaan baik sekali gus dapat meningkatkan taraf hidup seseorang dan keluarga. universiti tidak seharusnya hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan untuk menyediakan pelajar ke alam pekerjaan.

Selaras . setiap individu tanpa mengira batas usia masih disediakan peluang yang sewajarnya untuk menyambung pendidikan khususnya selepas tamat mengikuti pendidikan wajib selama sembilan atau 11 tahun seperti apa yang terkandung dalam sistem pendidikan sekarang. beriman dan dapat menyumbang kepada pembangunan agama bangsa dan negara pada jangka masa panjang serta dapat mengelak pelbagai gejala sosial. Dalam perkembangan yang berkaitan. Kedua adalah pendidikan itu adalah proses seluas hidup. adalah didapati bahawa dari segi pendekatan dan pelaksanaan meningkatkan tahap professional guru pendemokrasian dari sudut peluang untuk pendidikan berterusan pada masa kini adalah semakin baik malah jauh lebih baik berbanding perkembangannya sedekad yang lalu. hari ini pendidikan jarak jauh semakin diperluaskan dan menjadi sesuatu yang agak lumrah. Terdapat dua konsep kembar Pendidikan Sepanjang Hayat. Matlamat. perbuatan rasuah dan tidak amanah yang boleh merosakkan pembinaan negara bangsa pada masa depan.pelbagai bidang. berakhlak mulia. Semangat nasionalisme dan patriotisme yang diterap dapat mengelakkan pelajar terjebak dengan kegiatan yang tidak baik. Sumber maklumat dan ilmu pengetahuan mengalir seperti air yang melimpah ruah. Hari ini sudah kedengaran pendidikan jarak jauh untuk peringkat ijazah sarjana. Pertama ialah pendidikan itu adalah proses sepanjang usia dari lahir hinggalah ke liang lahat. Contohnya. Desakan meningkatkan ilmu pengetahuan dikalangan guru amat diperlukan bagi membolehkan guru mengejar arus pendidikan bertaraf dunia dan tidak ketinggalan jauh ke belakang.Pendidikan berterusan sebagai sebahagian sentuhan konsep pendidikan sepanjang hayat bermaksud peluang untuk mendapat dan meneruskan pendidikan setiap penduduk tanpa mengira tahap umur. tak formal dan informal. Dengan lain perkataan. pendidikan dan pembelajaran di sekolah dan juga di universiti biarlah dapat melahirkan insan yang berilmu pengetahuan. Dalam ledakan teknologi maklumat dan pendidikan tanpa sempadan membolehkan semua maklumat diperolehi hanya dihujung jari sahaja. merentasi kehidupan dan merangkumi konteks pendidikan formal.

semua guru perlu mengembleng tenaga membina budaya Pendidikan Sepanjang Hayat. budaya meneroka ilmu.dengan perkembangan teknologi maklumat pada masa kini adalah diharapkan pendidikan jarak jauh yang mempunyai ciri istimewa dari segi kelonggaran masa dapat dijadikan wadah dalam menyediakan peluang untuk pendidikan berterusan khususnya bagi kalangan guru yang sudah bekerja tetapi masih berminat dan berkemampuan untuk meneruskan pelajaran demi untuk meningkatkan taraf profesionalisme mereka. di tempat kerja. Budaya ini dapat dibina melalui pelbagai peluang pembelajaran melalui program dan kursus yang ditawarkan seperti menggunakan teknologi maklumat dan internet sebagai satu opysen yang membuka peluang yang luas tidak kira latar belakang sosio ekonomi dan jantina. Seluruh warga pendidikan harus bersedia menyahut cabaran ke arah pendidikan sepanjang hayat. kemahiran serta sikap proaktf dalam menyahut seruan kerajaan agar ilmu itu dikongsikan kepada semua masyarakat tanpa mengira umur dan taraf pendidikan. Pembelajaran boleh dilakukan di rumah. Universiti Sains Malaysia menawarkan 35 program akademik di peringkat Ijazah Sarjana Muda secara penuh masa kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman kerja yang luas melebihi 10 tahun dalam bidang yang relevan dengan program akademik yang dipohon dengan hanya kelulusan minima. Universiti Sains Malaysia ingin mengorak langkah menyahut seruan kerajaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan rakyat Negara Malaysia melalui konsep pendidikan sepanjang hayat. menguasai ilmu pengetahuan. . pembelajaran just in time dan pembelajaran di sekolah. program latihan khas. Untuk menjayakan pendidikan sepanjang hayat. SPM atau setaraf. Keperluan ilmu yang mendesak memaksa semua guru memainkan peranan aktif dalam meningkatkan lagi kualiti pendidikan melalui latihan berterusan. Semua ini menjadikan suatu kelaziman dalam menwujudkan budaya Pendidikan Sepanjang Hayat. Tuntutan sosial kepada kaum guru bagi mencapai satu tahap kualiti perkhidmatan yang cemerlang hendaklah dilihat secara positif.

Apabila seseorang itu memperolehi pekerjaan yang diingini menerusi kesungguhannya mempelajari sesuatu yang baru atau sesebuah negara mencapai daya saing yang . ia merupakan pemangkin utama untuk meningkatkan penguasaan pasaran dan mencapai daya saing ekonomi yang mapan. mereka kini mampu bersaing dengan generasi muda dalam menimba ilmu.Program ini membuka peluang kepada individu yang ingin terus menimba ilmu bagi merealisasikan impian dan cita-cita untuk mengenggam segulung ijazah walaupun telah melewati usia. kemampuan seseorang menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran baru merupakan kunci utama untuk mendapatkan tawaran pekerjaan. pembelajaran sepanjang hayat ini merupakan satu kelebihan bagi mendapatkan peluang pekerjaan tetapi di peringkat syarikat mahupun negara. Pembelajaran sepanjang hayat meliputi pelbagai pendekatan untuk belajar. Jika di peringkat orang perseorangan. kesedaran tentang kepentingan pembelajaran sepanjang hayat ini mencetuskan satu keadaan yang dikenali sebagai "employability fever" di mana ahli masyarakatnya bersikap tekad untuk memiliki kelulusan atau kemahiran tertentu bagi menjamin mereka memperolehi peluang pekerjaan di dalam bidang yang mereka minati. Ini termasuklah: • • • • Amalan Membaca Penyertaan Kursus Jangka Pendek Penyertaan Kursus Jangka Panjang Penyertaan Ceramah Apa yang lebih penting ialah faham pembelajaran sepanjang hayat membolehkan semua orang mendapatkan pengetahuan yang sepatutnya untuk membolehkannya mengambil bahagian secara cergas sebagai seorang warganegara yang bertanggungjawab. Ia bertepatan dengan Konsep Program Pendidikan Sepanjang Hayat dalam meningkatkan kualiti pendidikan di negara ini. Di dalam masyarakat workaholic seperti bangsa Jepun. Bersandarkan kepada pengalaman yang ada. Dalam arus persejagatan yang dialami sekarang.

kerajaan kita agak terlewat jika dibanding dengan usaha yang dilakukan oleh kerajaan Korea Selatan mahupun Singapura kerana mereka bermula seawal pertengahan tahun 1990 an dan awal 2000 lagi.a.w bersabda yang bermaksud: Kemuliaan manusia adalah agamanya. Ini adalah bertepatan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim di mana Rasulullah s. Pernyataan Teras Kedua itu antara lain menegaskan bahawa kejayaan negara bergantung kepada mutu modal insan yang dimiliki. kerajaan Malaysia telah membuat iltizam untuk melaksanakan usaha penambahbaikan sistem pendidikan negara secara menyeluruh. Sebaliknya kita mahu menjadi satu ummah yang seimbang dan cemerlang dalam semua perkara. harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya dan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya TAHAP kesedaran rakyat negara ini terhadap kepentingan pembelajaran sepanjang hayat (PSH) masih lagi rendah dan ia menjadi kekangan kepada usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju .tinggi hasil kecemerlangan yang ditunjukkan oleh rakyatnya. Dalam banyak keadaan. dari peringkat pra sekolah hinggalah ke peringkat tinggi dan juga vokasional. pembelajaran sepanjang hayat juga merupakan satu keseronokan (enjoyment) kepada mereka yang cintakan ilmu pengetahuan dan sesuatu yang baru. belajar kerana seronok akan memudahkan lagi usaha memahami atau menghayati sesuatu perkara dan seterusnya akan mendorong seseorang itu untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang perkara tersebut. Inilah juga yang dirujuk oleh Knassel. usaha untuk menyemarakkan faham pembelajaran sepanjang hayat ini dapat dilihat menerusi iltizam kerajaan yang dinyatakan di dalam Teras Kedua Misi Nasional yang dimuatkan di dalam Rancangan Malaysia Ke-9. Sehubungan dengan itu. Selain memberi ruang yang lebih dalam bidang pekerjaan mahupun keupayaan dalam menentukan sesuatu. secara tidak langsung mereka mempunyai lebih keupayaan atau kuasa untuk menentukan hala tuju yang ingin dicapai seterusnya. Walaupun dalam hal ini. tetapi ia bukanlah satu alasan untuk kita tercicir daripada arus kemajuan dalam bidang keilmuan ini. Meed and Rossetti tadi sebagai empowerment.

hanya sekitar 33 peratus dari kohort berumur 19 hingga 24 tahun berpeluang memasuki universiti berbanding kohort sama di kebanyakan negara lain yang sudah pun mencecah 60 peratus. Laporan Unit Perancang Ekonomi dalam Model Baru Ekonomi turut mendedahkan sebahagian besar tenaga kerja di negara ini adalah dari kelompok yang tidak berkemahiran tinggi dan ia dikhuatiri terus menjadi kekangan kepada sasaran negara mencapai status negara maju.Rakyat negara ini masih belum memahami kepentingan pembelajaran sepanjang hayat biarpun sudah banyak usaha dan peluang disediakan bagi membolehkan mereka menikmati pendidikan sedemikian. Di sini. Perkembangan itu bagaimanapun belum selari dengan senario kemasukan pelajar khususnya kalangan bekerjaya bagi merebut peluang pendidikan tinggi. secara jelas memberi penekanan kepada penggalakan PSH dengan menyediakan pelbagai kemudahan bagi menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran biarpun telah tamat latihan dan pendidikan secara formal. Pendekatan wajar dilaksanakan universiti ODL bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan PSH sekali gus menarik kemasukan pelajar lebih ramai. Dalam menarik pelajar merebut peluang pendidikan tinggi. Justeru. Jika dikaji perkembangan PSH sejak mula diperkenalkan di negara ini. perlunya peranan universiti ODL melaksanakan pendekatan lebih agresif dan menyeluruh bagi menggalakkan minat dan kecenderungan masyarakat menambah pengetahuan dan kemahiran sedia ada. PSH adalah instrumen penting dalam memenuhi keperluan individu mahupun guna tenaga terhadap pendidikan selain memastikan wujud kesaksamaan sosial. kerajaan meletakkan PSH sebagai sebahagian polisi penting dalam kerangka pembangunan negara dan menerusi Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (20012010) contohnya. ia semakin meningkat berdasarkan kapasiti penyediaan kemudahan dan jumlah universiti yang menawarkan PSH atau pengajian terbuka jarak jauh (ODL). Malah. OUM melaksanakan sistem . Ia mungkin berkait rapat dengan faktor kesedaran rakyat yang belum cukup kuat terhadap kepentingan PSH. setiap tahun.

namun tidak kurang yang terkandas dan akhirnya tercicir dalam pengajian. lulus ujian asas kemasukan dan mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima tahun. sebaliknya hanya kelulusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau ALevel. Contohnya bagi program ijazah sarjana muda. Program peringkat sarjana pula tidak mensyaratkan calon wajib ada ijazah sarjana muda. Setakat ini. Satu lagi cabaran yang perlu diberi perhatian adalah masalah keciciran pelajar dan ia lazimnya berlaku di mana-mana saja universiti di dunia yang menawarkan ODL. umur 35 tahun dan memenuhi syarat tambahan lain. kemasukan pelajar dari sistem ini mewakili 20 peratus daripada keseluruhan 2. tahun pertama pengajian disifatkan tempoh kritikal bagi pelajar ODL bagi menyesuaikan masa dan keadaan. Berdasarkan pemerhatian. Ada kalangan pelajar yang bijak mengatur masa dan berupaya menangani cabaran bergelar mahasiswa berkeluarga.500 pelajar baru OUM pada setiap semester dan kita yakin mampu menarik lebih ramai kelompok ini pada Cabaran terpaksa masa ditempuhi universiti ODL mampu depan. calon hanya perlu memiliki kelulusan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) atau Penilaian Menengah Rendah (PMR) selain syarat tambahan mencapai umur 21 tahun pada tahun memohon. kebanyakan pelajar adalah kalangan mereka yang bekerjaya dan berkeluarga dan ia menuntut pengorbanan dan komitmen tinggi pelajar bagi memastikan mereka berupaya meneruskan perjuangan demi meraih segulung ijazah. usaha mengarusperdanakan PSH Dunia hari ini memerlukan modal insan yang tinggi daya kreativiti dan inovasi. Kita prihatin terhadap perkara ini dan saya sering mengingatkan warga OUM agar bersama-sama membantu dan membimbing . Jaminan universiti dituntut dari kalangan pengamal industri bagi melahirkan graduan berdaya saing dan kompeten dan ini adalah antara cabaran bagi universiti ODL bagi memenuhi kemahuan ini sekali gus memberi sumbangan bermakna kepada negara. bagi memastikan dicapai. Realitinya.kemasukan terbuka bagi program pengajian ditawarkan dengan mengenakan syarat kemasukan yang fleksibel.

Kajian dilakukan mendapati kadar keciciran pelajar belum begitu meruncing iaitu sekitar 20 peratus. manakala prestasi setiap mahasiswa dinilai secara berjadual. Maldives. sukar bagi OUM untuk menerima kemasukan pelajar luar negara kerana kita menggunapakai sistem pengajian terbuka. kita yakin pulangannya nanti bukan saja kepada universiti. kita sudah membelanjakan hampir RM100 juta bagi membeli dan membina premis baru pusat pembelajaran di seluruh negara. apakah pendekatan dilaksanakan OUM bagi memastikan keupayaan melahirkan masyarakat berilmu dan berkemahiran tinggi secara berterusan. bersemuka dan e-pembelajaran. Sejak beberapa tahun ini. Setakat ini. Biarpun ia membabitkan pelaburan tinggi. malah negara apabila lahir pekerja yang mampu menjadi penyumbang kritikal kepada peningkatan produktiviti dan pembangunan negara. Agenda pengantarabangsaan yang mampu dicapai universiti yang menawarkan PSH dan sejauh mana usaha menarik pelajar luar negara dilaksanakan. Sri Lanka dan Ghana dan kita merancang untuk mengembangkan lagi sayap . Hakikatnya. Sebagai pelopor sistem ODL. Kita menekankan usaha menyediakan kemudahan infrastruktur dan program akademik berkualiti bagi memberi perkhidmatan terbaik kepada mahasiswa. jauh lebih rendah berbanding universiti lain.mahasiswa menangani. Baik dalam bentuk kendiri. sistem penyampaian P&P tutor dipantau. pembukaan Pusat Pembelajaran Shah Alam awal Jun lalu menjadikan jumlah keseluruhan 60 pusat pembelajaran OUM di seluruh negara. Terbaru. Bahrain. Apa yang kita laksanakan adalah mengeksport program pengajian ke luar negara dengan mewujudkan pusat pembelajaran di luar negara bagi membuka peluang kepada lepasan sekolah dan golongan profesional luar negara mengikuti program ditawarkan OUM. Usaha menambah baik program akademik pula dilaksanakan secara berterusan dengan memastikan modul serta sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang lebih holistik dan komprehensif. lima negara menjadi lokasi pusat pembelajaran global iaitu Yaman.

akses yang mudah kepada dunia hiburan. masyarakat. 1990). Perkembangan tersebut telah mendorong para perancang kurikulum di kebanyakan negara terpaksa menyemak semula keberkesanan kurikulum sekolah untuk menghadapi pelbagai perubaban akibat pengaruh globalisasi tersebut. malah membuktikan kualiti program pengajian sepanjang hayat OUM setanding program sama di peringkat antarabangsa. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Dasar Pelajaran 1979 pula telah menggariskan matlamat pendidikan di Malaysia adalah untuk melahirkan individu yang berdisiplin terhadap diri. institusi pendidikan dan juga negara. Penyataan tersebut yang digariskan tiga dekad yang lalu secara relatifnya masih relevan dalam menjawab permasalahan semasa terutama dalam persekitaran kehidupan global yang sentiasa berubah.ke Eropah Timur dengan sasaran Hungary sebagai lokasi permulaan. Satu penyataan penting dalam falsafah pendidikan di Malaysia adalah usaha untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Perkembangan itu bukan saja mengukuhkan jaringan antarabangsa bersama penyedia program pengajian tinggi di negara berkenaan. rohani. Dunia tanpa sempadan yang menyebabkan kebanjiran maklumat. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan (Kementerian Pendidikan Malaysia. Dari aspek perkembangan pendidikan para perancang merasa terpanggil untuk membuat penyemakan sejauhmana kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan yang dilaksanakan di negara masing-masing benar-benar relevan untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan tertentu bagi menghadapi daya saing . keluarga. sebagai sebahagian daripada komuniti kehidupan global pada realitinya juga tidak terlepas dari menghadapi kemelut sosial yang sedang melanda masyarakat dunia mass kini. Matlamat tersebut telah meletakkan satu penanda aras di mana generasi rakyat Malaysia yang telah tamat alam persekolahan akan menjadi warganegara yang dapat memberikan sumbangan bermakna terhadap keharmonian negara. layaran mudah bahan-bahan porno melalui Internet dan kehidupan alam siber yang menjadi trend masyarakat Fenomena yang berlaku ini telah mencetuskan perasaan kebimbangan terhadap generasi pelajar pada masa kini. Malaysia.

ahli akademik. ibu baps. Pengurusan pendidikan. memberi nilai tambah. Pembentukan jati diri pelajar. Idea tersebut di alas secara tidak langsung mendorong supaya diperbanyakkan institusi latihan dan pendidikan bagi . Keperluan terhadap pembelajaran berterusan. pendidik. 4. Dari segi perkembangan kurikulum pula institusi pendidikan berhadapan dengan pelbagai tekanan sama ada dari ahli politik.persekitaran global yang semakin sengit dan mencabar. 5. Cabaran Pertama: Pembelajaran Berterusan Pihak UNESCO dalam membincangkan keperluan perubahan dalam bidang pendidikan dalam era globalisasi ini mencadangkan supaya digerakkan pemikiran ke arah melakukan rombakan dalam cara-cars membangunkan potensi sumber manusia melalui tata cara pendidikan secara formal dan tidak formal. tokoh korporat. ahli profesional dan sebagainya untuk melakukan langkah tertentu terhadap kurikulum secara lebih drastik sifatnya seperti merombak kurikulum. kumpulan pedagang. penyelidik. melakukan inovasi. masyarakat massa. Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat. Kualiti guru. Trend globalisasi juga telah mencetuskan pelbagai cabaran dalam pelaksanaan pendidikan di Malaysia sebagai tindak balas kepada keterbukaan idea mengenai keperluan pendidikan dalam meningkatkan kualiti hidup. membuat penyemakan dan melakukan reformasi bagi memastikan kurikulum sekolah tetap relevan dengan keperluan kehidupan itu sendiri. 3. 2001). Antara cabaran tersebut adalah dari segi: 1. 2. Pendekatan ini mencadangkan orangorang dewasa yang sudah mempunyai kerjaya untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber manusia bagi membolehkannya memberi sumbangan lebih bermakna kepada pembangunan negara dan juga perkembangan din individu itu sendiri (Hussein Ahmad.

Di samping itu. Membolehkan individu membangunkan kelebihan-kelebihan terpendam dan mempertingkatkan konsep kendiri individu tersebut. Membangunkan sikap menggunakan masa lapang dengan kreatif bagi memperoleh pengetahuan yang diperlukan. Rancangan Jangka Panjang Ketiga bagi tempoh 2001-2010 dan Dasar Wawasan Negara telah memberikan penekanan kepada usaha untuk membangunkan tenaga manusia yang berpengetahuan tinggi menerusi dasar Pendidikan Seumur Hidup yang antara lain bertujuan: 1. Memperoleh kemahiran pekerjaan peringkat tinggi. 3. David (1988) telah menyenaraikan beberapa alasan mengapa trend tersebut wujud: 1. Memberi peluang orang dewasa yang kekurangan pendidikan di peringkat sekolah tinggi untuk memperoleh kemahiran yang diperlukan supaya dapat berfungsi dengan lebih berkesan dalam masyarakat dan pekerjaan. Memperoleh kemahiran yang diperlukan bagi menjadi seorang ahli masyarakat yang berfungsi lebih efisien dan dapat menjadi seorang pengguna yang lebih pintar. Membangunkan sikap belajar secara sukarela. 2. 4. Menyediakan dan memberi galakan latihan dalam teknologi tinggi dengan memberi penekanan kepada kepelbagaian kemahiran 2. Membangunkan pemahaman kritikal daripada masalah-masalah yang wujud dalam masyarakat serta berupaya mengambil bahagian secara aktif dalam masyarakat dengan tujuan mencapai keadilan sosial. 9. 6.kepada berkembangnya trend pendidikan secara berterusan terutama dalam kalangan orang dewasa. 5. Membantu orang dewasa dalam merancang kedaya dan mencapai matlamat yang bererti. Membangunkan program latihan yang berinovasi bagi memenuhi keperluan pengetahuan dalam industri . Membantu orang dewasa menjadi lebih sedar pada biografi sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhannya. 7. 8.

Selain itu. Seperti mana-mana negara di seluruh dunia. pemasaran. Pertambahan bilangan pelajar yang memohon pads saban tahun merupakan cabaran kepada setiap institusi seumpama itu dari segi pembukaan lebih banyak kampus cawangan. terdapat kecenderungan orang ramai di Malaysia yang menyambung pelajaran mereka pada peringkat lebih tinggi dan juga untuk mempelajari pelbagai kemahiran. penambahan bilangan tenaga pengajar dan kemudahan-kemudahan pembelajaran. termasuk institusi pendidikan. Penubuhan Universiti Terbuka Malaysia misalnya memberi peluang untuk mereka yang berminat meneruskan pengajian yang mungkin tergendala akibat masalah-masalah tertentu. Mewujudkan program e-Latihan 4. kemahiran bahasa dan program pendidikan awal kanak-kanak di mana jumlah peserta sentiasa meningkat dari setahun ke setahun. akibat tuntutan masyarakat yang agak tinggi terhadap peri pentingnya pendidikan berterusan ini. Melancarkan Kempen Kebangsaan mengenai kepentingan pendidikan seumur hidup. Cabaran Kedua: Inovasi Dalam Pelaksanaan Kurikulum Ohmae (1995) menyatakan bahawa perkembangan dalam teknologi maklumat dan arus globalisasi telah menyebabkan berlakunya kecairan sempadan nasional yang telah melahirkan paradigma bare kepada semua organisasi. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam pendidikan dewasa dan Pendidikan Berterusan 6. Mewujudkan persekitaran yang mesra kepada pembelajaran di semua agensi dalam perkhidmatan awam 5. kolej komuniti. masjid. Hallinger (1998) menegaskan globalisasi telah mendorong berlakunya anjakan paradigma yang amat ketara di kebanyakan negara dalam konteks untuk mencari makna terhadap . Pusat Pendidikan Berterusan di Universiti Malaya juga telah menawarkan pelbagai kursus profesional untuk para eksekutif dalam bidang pentadbiran.3. Malaysia tidak dapat mengelak daripada menghadapi cabaran tersebut sebagai kesan daripada arus globalisasi. dewan orang ramai dan bangunan awam dan persendiran bagi program Pendidikan Berterusan 7. Menggubal polisi bagi menggalakkan penggunaan sekolah.

sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami transformasi yang agak radikal bermula sekitar tahun 1990-an sebagai reaksi kepada perubahan di peringkat global tersebut. Ini memberi peluang kepada pelajar mendapat kemahiran dan maklumat sesuai dengan keupayaan mereka dan aplikasi pelbagai stail pembelajaran. kurikulum di Malaysia juga telah disemak semula dan diberi nilai tambah supaya kurikulum tersebut adalah relevan dan berupaya untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran tertentu bagi menghadapi persekitaran global setelah mereka melepasi alam persekolahan. Trend yang agak ketara dikenal pasti dalam perkembangan kurikulum di Malaysia adalah ke arah melahirkan warganegara global. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia. 2.kualiti pendidikan dan juga kurikulum yang ditawarkan. pelayar dan pemudahcara. Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini. Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat . Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu. 4. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. Ini seiring dengan pendapat Hallinger (1998) bahawa langkah yang proaktif diperlukan supaya sekolah berupaya melahirkan pelajar yang mempunyai ciri tertentu bagi persediaan menghadapi persaingan global iaitu dari segi: 1. Ini disebabkan kebimbangan akan kehilangan daya saing dalam persekitaran dunia global sekiranya penyemakan dan perubahan terhadap kurikulum tidak dilakukan. 3. Di samping perkembangan dari segi penggunaan teknologi maklumat. selaras dengan perkembangan jaringan informasi dalam era globalisasi kini. Beberapa perubahan kurikulum terutama dari segi strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran telah diperkenalkan seperti: 1.

Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian 4. Jepun. Bahasa antara bangsa yang lain seperti bahasa Arab. kurikulum di Malaysia telah melalui satu era transformasi dari segi penggunaan bahasa Inggeris dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran sains dan matematik di sekolah rendah dan di sekolah menengah.2. Seiring dengan perubahan pada persekitaran global juga. Jerman dan lain-lain turut diperkenalkan juga di sekolah yang bertujuan menyediakan pelajar untuk menghadapi dunia global dan menjadi global player secara lebih berkesan. politik dan budaya. Kurang rasa kepunyaan: Guru-guru merasakan perubahan yang dilaksanakan di sekolah sebagai elemen asing justeru mereka tidak mempunyai rasa kepunyaan. kumpulan-kumpulan pendesak. Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar. Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antara bangsa 3. 2. Kurang berfaedah: Guru-guru mempunyai pandangan agak konservatif bahawa amalan yang sedia ada tidak perlu kepada perubahan yang drastik kerana kurang diyakini benar-benar membawa faedah kepada mereka dan juga murid. Perancis. lebib-lebih lagi sekiranya mereka menyedari idea sesuatu perubahan itu adalah daripada pihak mar seperti pertubuhan bukan kerajaan. Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dari segi sosial. Cabaran yang terpaksa dilalui oleh institusi pendidikan dalam konteks pelaksanaan inovasi kurikulum adalah kesediaan guru untuk menerima dan melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan bare. Ini bertujuan untuk memberikan persediaan kepada pelajar bagi menghadapi persekitaran global terutama berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi di mans bahasa Inggeris adalah begitu penting dikuasai bagi mengakses ilmu dan maklumat dalam bidang tersebut. 5. Situasi mungkin akan menjadi lebih bercelaru apabila perubahan . tekanan pihak media dan sebagainya. Harvey (1990) telah menyenaraikan beberapa faktor yang mengekang kesediaan guru untuk melaksanakan perubahan iaitu: 1.

Kekurangan sokongan pentadbiran: Guru-guru sukar untuk melaksanakan perubahan kurikulum di sekolah sekiranya pihak pentadbiran kurang memberikan sokongan iaitu dari segi: a) kewangan b) motivasi dan dorongan c) pengiktirafan d) penyediaan peralatan untuk pengajaran dan pembelajaran dan e) mengurangkan karenah birokrasi di peringkat sekolah. Misalnya guru yang lebih berkemahiran dalam komputer tentu akan bertindak secara proaktif dalam proses pengajaran berbantu komputer berbanding guru yang kurang berkemahiran. 4. Penatnbahan beban: Guru mempunyai persepsi umum bahawa setiap perubahan bermakna penambahan terhadap beban tugas dan tanggungjawab. 6.itu menyebabkan guru kekurangan kuasa autonomi terhadap pelajar seperti idea mengenai fungsi guru dalam kelas adalah sebagai pemudah cara sedangkan kebanyakan guru berpendapat fungsi tradisi guru adalah sebagai pendidik dan penyampai ilmu. Menyendiri: Kebanyakan guru lebih suka melakukan tugas secara menyendiri terutama berkaitan pengajaran dan pembelajaran. menghadiri kursus. menjalankan aktiviti berkala di sekolah seperti hari kantin. 7. Mereka kurang bersedia kerana terpaksa mengetahui. hari sukan. mempelajari dan melaksanakan kemahiran bare. Justeru sekiranya perubahan memerlukan guru bekerja secara berpasukan seperti pelaksanaan kaedah kolaboratif guru berasa kurang kondusif dan kebanyakan mereka akan mengelak dari melibatkan diri secara proaktif. hari kokurikulum dan pelbagi "jenis hari". 3. . Persepsi ini menyebabkan guru bersikap pesimis terhadap pencetus idea perubahan kerana pihak-pihak berkenaan dianggap sebagai tidak memahami masalah mereka terutama beban tugas yang tidak berkaitan dengan pengajaran seperti menghadiri mesyuarat. Perbezaan tahap pengetahuan dan kemahiran: Guru-guru yang mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran yang rendah terhadap sesuatu inovasi akan kurang memberikan kerjasama berbanding mereka yang lebih berpegetahuan dan berkemahiran. 5. Perubahan yang kerap dan mendadak: Sesuatu perubahan kurikulum yang diperkenalkan terlalu kerap dan mendadak akan menimbulkan kejutan kepada guru.

Antaranya adalah seperti berikut: I. Perisian penyelesaian masalah: Perisian ini merupakan program yang mengajar secara langsung melalui huraian. 3. Perkembangan semasa menuntut kepada penggunaan komputer sebagai media prima dalam memperoleh dan menyebarkan ilmu. Perisian tutorial iaitu program yang berfungsi sebagai tutor dalam menyediakan maklumat dan aktiviti pembelajaran yang perlu dikuasai pelajar. grafik. Guru berperanan sebagai pemudahcara dan .Penggunaan teknologi maklumat dalam era globalisasi juga merupakan cabaran yang memerlukan keprihatinan pihak Kementerian Pelajaran. Pelajar boleh berinteraksi dengan komputer seperti membuat analisis dan membuat keputusan. kemahiran dan cara-cara menjalankan penilaian. 4. Perisian simulasi: Perisian ini menyamai fenomena sebenar atau imaginasi untuk memperlihatkan bagaimana situasi sebenar berlaku secara realiti. Penggunaan perisian komputer pada masa ini berlaku secara aktif seiring dengan pelbagai kemudahan infrastruktur yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran. animasi dan bunyi. 2. Perisian latih tubi yakni program yang membantu pelajar mencari penyelesaian kepada maslah atau menjawab soalan yang disediakan. Perisian ini dapat memaparkan fenomena dalam bentuk teks. Komputer dapat memberi maklum balas kepada jawapan pelajar dan sekaligus dapat menilai pencapaian mereka. 5. Perisian permainan: Perisian ini lebih kepada bentuk memotivasikan pelajar dengan menggunakan aktiviti permainan yang berkaitan dengan pembelajaran. Contoh perisisan adalah buku kerja elektronik di mana pelajar menggunakan perisian latih tubi untuk membuat aktiviti pengukuhan dan mengulangkaji pelajaran. penjelasan dan langkah-langkah mengikut tahap perkembangan pelajar. Perisian seperti ini mengajar penggunanya dan kemudian menyoal semula apa yang telah disampaikan. Pada masa yang sama juga Pembelajaran Berbantu Komputer telah beroperasi secara pantas di sekolah-sekolah dengan penggunaan pelbagai perisian. Pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer dengan kemudahan penggunaan ICT akan menjadikan pengajaran lebih bermakna kerana orientasi pengajaran adalah berpusatkan pelajar.

6. Memudah dan menjimatkan masa dari segi mengumpul. Aplikasi sistem ini telah memudahkan pihak pentadbiran sekolah melaksanakan tugas-tugas rutin seperti: 1. matematik. (Rahmad Sukor. 2006) Cabaran Keempat: Pembentukan Jati Diri . bahasa dan kesusasteraan. Membantu dan mempermudahkan pengurus sekolah membuat keputusan. Membuat agihan sumber kewangan. 4. Johnson (1986) menjelaskan bahawa penggunaan ICT dalam pengajaran boleh diaplikasikan dalam semua bidang mata pelajaran seperti sains. 8. 10. 7. Beberapa perisian baru telah diaplikasikan yang dikenali sebagai Pengurusan Maklumat Sekolah (School Management Information System). buku teks. 2.penyelesai masalah. memproses dan menyimpan data seperti laporan kehadiran pelajar. Cabaran Ketiga: Pengurusan Pendidikan Pengurusan pendidikan juga telah mengalami transformasi yang agak radikal dalam perkembangan dunia global terutama dari segi penggunaan teknologi telekomunikasi dan pengkomputeran. Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan fail. Menyimpan data mengenai stok dan inventori sekolah serta pelbagai urusan rutin yang dikendalikan pentadbir dan guru. Pembinaan jadual waktu guru. Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran. Meningkatkan kecekapan dalam penyediaan gred/markah peperiksaan pelajar. Penempatan pelajar dalam kelas. 3. 9. 5. Perisian komputer berupaya memandu pelajar untuk berfikiran kritis dan menghasilkan pembelajaran bermakna yang bukan hanya sekadar mempersembahkan maklumat daripada buku teks atau sumber lain dalam bentuk media. 11. dan sebagainya. Mengurangkan beban pengurus dalam melaksanakan tugas yang pelbagai. Beberapa inovasi telah dilaksanakan dalam pengurusan pendidikan di Malaysia terutama di peringkat sekolah bagi meningkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan. Membuat agihan jadual waktu mengajar guru.

Perwatakan guru yang jujur. . penganjuran majlis-majlis sosial yang melampaui batas. kesemuanya telah menerima tempias dan pengaruh fenomena globalisasi. penonjolan pelbagai fesyen pakaian ala Barat yang keterlaluan dan sebagainya. rohani. emosi dan jasmani sedang menghadapi ujian dari segi keberkesanan pelaksanaannya kerana masyarakat masa kini sedang berhadapan dengan arus globalisasi yang bersamanya membawa masuk pelbagai budaya yang bertentangan dengan budaya setempat. kaki dan lembah bukit. Semua institusi pendidikan menghadapi cabaran untuk meletakkan anak-anak remaja di landasan moral yang betul menurut acuan tempatan melalui pelaksanaan program-program pendidikan nilai di sekolah. sedia berkorban dan berdedikasi perlu diterampilkan supaya dapat menjadi contohan pelajar. Hussein Ahmad (2001) memberi penegasan bahawa proses globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan yang mendadak kepada perlakuan hidup dan norma kehidupan manusia di seluruh dunia. penyayang. sedia memberi pertolongan. amanah.atak orang yang taat kepada amalan agama. Guru juga perlu membawa w . agama dan citra bangsa sendiri mulai longgar dan tercabut secara tidak kita sedan sehinggakan pars remaja tidak berasa bersalah untuk meniru secara melulu gaya kehidupan barat seperti kehidupan berfoya-foya dan berseronok-seronok. Hasrat untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan individu pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. pedalaman benua mahu pun di kepulauan kecil. di pergunungan tinggi mahu pun di lereng. penyabar. 1. pergaulan bebas. bersopan santun. budaya sekolah dan aktiviti-aktiviti kokurikulum kerana perkara tersebut memberi impak tersendiri dalam pembentukan moral pelajar. Keperibadian guru: Guru perlu menampilkan perawakan yang positif terutama ketika proses pengajaran dan pembelajaran.Isu-isu berkaitan perlakuan negatif pelajar semakin membimbangkan. Fenomena yang berlaku boleh dikatakan sebagai satu petunjuk di mana asas-asas budaya. Sama ada sesebuah negara itu kecil atau besar. Kesan yang paling ketara akibat pengaruh globalisasi adalah perubahan gaya hidup terutama dalam kalangan anak-anak remaja di bangku sekolah yang begitu terpengaruh dengan amalan negatif kehidupan Barat. Aspek yang perlu diteliti adalah aspek berkaitan keperibadian guru.

Aktiviti kokurikulum: Aktiviti seperti pakaian beruniform. Pengisian akal pula perlu bertunjangkan aspek kognitif yang terpandu bersesuaian dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri. Cabaran Kelima: Perkembangan Profesionalisme Guru Guru merupakan aset utama bagi memastikan perkembangan pendidikan dapat dilaksanakan dengan berkesan di sekolah. Sentiasa mengikuti peredaran masa . Budaya sekolah: Budaya sekolah yang mempraktikkan sikap amanah. Guru perlu memiliki kualiti yang bersifat kontemporari dan relevan dengan zamannya. Berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu bertugas 2. Antara ciri yang perlu dimiliki adalah: 1. cintakan kecemerlangan. Cabaran yang perlu dilaksanakan secara kolektif dalam pembentukan jatidiri pelajar adalah dari segi strategi untuk menerapkan nilai kerohanian melalui tiga fakulti yang perlu dilaksanakan secara serentak iaitu pengisian roh. persatuan. akal perlu diberikan input dengan unsur-unsur yang dapat mengangkat martabat manusia menjadi lebih berkualiti dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat. berkasih sayang. tabiat pemakanan. Mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidang kerjayanya 3. riadah perlu digerakkan secara aktif dan berterusan dengan bimbangan dan panduan guru. kesantunan akhlak dan mengamalkan kehidupan beragama adalah elemenelemen yang perlu dihidupkan dan dihayati secara berterusan. berdikari. Aktiviti yang dijalankan melalui pemantauan guru akan menyuburkan sikap positif terhadap semangat bekerjasama. ketekunan. Aspek tersebut merupakan nilai yang seharusnya diberikan perhatian secara bersungguhsungguh oleh pihak pentadbiran sekolah 3. Dalam erti kata lain. tolong menolong. kelab dan kegiatan sukan dapat memberi input penting kepada pembentukan sahsiah pelajar. negara dan kehidupan sejagat. pengisian akal dan pengisian jasmani. bertolong bantu. Dari segi jasmani pula kegiatan yang berasaskan gaya hidup sihat perlu diterapkan seperti cara menggunakan masa lapang. Robiah Sidin (1994) mencadangkan beberapa kriteria yang perlu dimiliki guru supaya mereka mempunyai kesediaan dan mampu menghadapi perubahan zaman.2. Cabaran untuk mengisi kerohanian perlu berlandaskan sumber yang berautoriti dengan merujuk kepada sember ketuhanan dan nubuwwah. semangat cinta akan negara dan berdisiplin.

.. 1988). b) Tumpuan Berkaitan Peribadi. Antara lain kajian oleh Habib Mat Som (2005). b) Tumpuan Berkaitan Tugas. Hall dan Loucks (1978). dan d) Tumpuan Berkaitan Kesan. Mempunyai sifat berani. 428-429) Cabaran guru dalam peningkatan profesionalisme banyak berkait dengan tumpuan guru itu sendiri terhadap pelaksanaan tugas terutama berkaitan sesuatu inovasi (Ornstein & Hunkins. Guru abad 21 mestilah merupakan pendidik serba boleh serta lincah dalam beberapa kemahiran termasuk keupayaan menggunakan media elektronik serta komputer untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka. mahu mencuba idea bare dan inovatif 98 Omar Hashim (1991) pula berpendapat bagi memastikan guru dapat melaksanakan perubahan kurikulum sesuai dengan keperluan zaman global ini dengan berkesan seseorang guru perlu memiliki beberapa kemahiran. seperti yang beliau nukilkan: Apakah antara kemahiran yang hams ada pada seseorang guru sebagai persediaan abad 21 ini?.. Tumpuan Tiada Berkaitan: Guru tidak mahu mengambil tahu apa-apa perubahan yang berlaku di sekolah. Hall dan Loucks (1978) pula dalam kajian lanjutnya telah memurnikan klasifikasi tumpuan tersebut kepada tahap berikut: a) Tumpuan Tiada Berkaitan.4.Para guru hares mempunyai bekalan secukupcukupnya baik dari segi kemahiran mahu pun pengetahuan. Huraian bagi setiap Tahap Tumpuan tersebut adalah seperti berikut: I. c) Tumpuahn Berkaitan Tugas. 2. Memahami perkembangan teknologi 5. Katz (1972). Banyak kajian telah dijalankan mengenai perkara tersebut. Fuller (1975) dan Anderson (1997). (him. Secara umumnya dapatan kajian menunjukkan terdapat pola tertentu dari segi kesediaan guru terhadap peningkatan tahap profesionalisme mereka Fuller (1975) yang dianggap sebagai pelopor dalam kajian perkembangan profesionalisme guru mengkategorikan tingkah laku guru kepada tiga tahap iaitu: a) Tumpuan Berkaitan Peribadi. c) Tumpuan Berkaitan Kesan. Tumpuan Berkaitan Peribadi: Guru melihat keupayaan diri sendiri untuk melaksanakan sesuatu tugas terutama dari segi kemahiran dan .

menengah dan juga di institusi pengajian tinggi. Ini terkesan daripada minat ibu baps yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan dan persekolahan anak-anak mereka baik di peringkat pra sekolah. Aspek lain yang diberi tumpuan adalah berkaitan keluarga. Kesimpulan Dunia pendidikan di Malaysia masa kini sedang melalui era transfonnasi yang sangat dirasai gelombangnya. Tumpuan Berkaitan Kesan: Guru mempunyai visi yang jelas terhadap peranannya sebagai pendidik secara holistik dalam konteks kemajuan pelajar.pengetahuannya. 3. pendidikan rendah. Para pendidik di sekolah juga perlu melihat ke hadapan dengan pandangan dan paradigma barn di mana pendidikan dalam era globalisasi ini perlu di tafsirkan secara . Menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita terutama bagi memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri. Tumpuan Berkaitan Tugas: Guru cenderung untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan sentiasa berusaha menghasilkan yang terbaik terutama dari segi pengajaran dan pembelajaran. 4. Kajian yang dijalankan oleh Habib Mat Som (2005) berkaitan Tumpuan Guru menunjukkan 33 peratus guru berada pads Tahap Tumpuan Berkaitan Peribadi berbanding 28 peratus pads tahap Tumpuan Berkaitan Tugas. Kesedaran tersebut adalah implikasi daripada kesedaran mengenai kepentingan pendidikan bagi memajukan diri dalam menghadapi cabaran kehidupan yang semakin sengit. kebolehlaksanaan kurikulum dan implikasi kurikulum terhadap kemajuan negara. Pihak perancang pendidikan perlu melihat isuisu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif. kesihatan dan penggunaan masa senggangnya. 22 peratus pads Tahap Tumpuan Berkaitan Kesan dan 17 peratus pada Tahap Tumpuan Tiada Berkaitan. Masyarakat masa kini sangat prihatin dan mengikuti perkembangan pendidikan dengan penuh minat dan bersikap kritikal terhadap isu-isu berbangkit yang berkaitan dengan kemajuan anak-anak mereka. Rumusan kajian beliau mencadangkan secara umumnya hanya segelintir guru sahaja yang memiliki Tahap Tumpuan yang tidak produktif (Tahap Tumpuan Tiada Berkaitan) dalam konteks peningkatan tahap profesionalisme guru itu sendiri.

spiritual dan sosial perlu juga diiringi dengan kesediaan guru untuk samasama memikul tanggungjawab yang semakin berat kerana sifat semulajadi pendidikan itu sendiri yang memang sentiasa dinamik dan perlu memberi tindak balas terhadap keperluan zaman. . kemahiran. Dalam erti kata lain. memotivasikan pelajar untuk memperoleh kecemerlangan dalam aspek kognitif. komitmen terhadap pengajaran dan pembelajaran dan juga kesediaan untuk mendidik generasi pelajar di mana kesemuanya perlu bergerak selari dan sentiasa beriringan. Tidak perlu ada pemisahan antara kesungguhan guru.holistik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful