You are on page 1of 3

s

Starter, aFgeiost. verhuispicnnen?

Aflossinc isvrij: wie zich zorgen
(/)
<D
c
0
0
3
moetmal <en enwie niet
Wie het nieuws volgt, kan het idee krijgen dat er grote problemen
dreigenvoor mensen met een aflossingsvrije hypotheek.
Maar niet iedereen hoeft zich zorgen te maken.
TEKSTILSEAKKERMANSBEELDISTOCK

Verreweg de meeste huiseigenaren
(94 procent) denken de lasten van
De totals af'ossini'isvi'!!0 sctui'ci 13 de aflossingsvrije hypotheek nog te
s:!'!ds 2013 n. er ;ur-!i 30 nrlja. x» avfo kunnen dragen als ze met
geriaslc*. ui; becicaasi QU d't n1(>mern pensioen zijn.
noa onai?veor 340 n';:i!''"'d >-u;'o Dai:

Tot2013wasdeaflos- ', '., ongewer cifi h'3;f; v'-!" cifi to'ti iie uit-

singsvrije hypotheek sijancie hvjjorheekschuid.
de populairste hypo-
theekvorm.

Meer dan de helft (53 procent)
heeft de afgelopen jaren afgelost op
de aflossingsvrije hypotheek,

m Het zijn vooral starters die tussen m 'Maar veel starters zullen nog een
T 'Voor veel mensen met een 2000 en 2010 een huis kochten met keer verhuizen', zegt Ligtlee. 'Het
aflossingsvrije hypotheek is er niets een maximale hypotheek, die risico gaat dan ook vooral om starters die
aan de hand', zegt beleidsadviseur lopen op latere leeftijd in problemen te geen verhuisplannen hebben en
Michel Ligtlee. komen met hun aflossingsvrije hypo- beperkt pensioen opbouwen:
theek.

32 eigen huis magazinejuli/aug 2018
Hoe je uit de problemen kom

'Het gaat om het
beperken van het
kortetermijndenken'

ailemaal

Voor een beperkte groep mensen met een
aflossingsvrije hypotheek dreigen problemen.
Contracten en gemanipuleerde foto's kunnen hen
helpen, zegt hoogleraar Esther-Mirjam Sent.
:|Uitkomst: neem de klanten met een TEKSTILSEAKKERMANSFOTO HOLLANDSEHOOGTE
aflossingsvrije hypotheek groter dan
|i80 procent van de woningwaarde, Een op de drie huiseigenarendenkt vast aan de keuzes die we hebben
ien de klanten met een aflossings- de aflossingsvrije hypotheek na der- gemaakt.Netalsbij pensioensparen:
ivrije hypotheek van 50 tot 80 tig jaar niet te kunnen terugbetalen, als het aan onszelfwordt overgelaten,
iprocent van de woningwaardedie blijkt uit onderzoek vanVereniging sparen we te weimgvoor ons pensi-
^vijf jaar voor hun pensioendatum Eigen Huis. En 85 procent wil dat de oen. Dat komt omdat we onszelfnu
jzitten. Bij elkaar zijn dat ongsvesr geldverstrekker hen daarover niet veel belangrijker vinden dan onszelf
;i50. 000 mensen. benadert. Hoe komt dat volgens u? in de toekomst. Voor die toekomst
'We hechten te veel waarde aan de zouden we nu geld moeten wegleggen
kortetermijn enzijnte slechtinna- endatverliesnemenwenietgraag.'
denken over de lange termijn. Daar-
naast nemen we niet graagverliezen Waarom lessen zoveel mensen niet
- zelfsniet alsdatop langetermijn uit zichzelf af?
winsten oplevert - omdatverliezen 'We zijn allemaal onrealistisch
ons harder raken dan we winsten optimistisch over onze toekomst.
waarderen.Enwehoudengraag Financiele problemen, scheidingen,

m Een huiseigenaar met een aflos- m 'Of bij het ingaan van een nieuwe Vf Vereniging Eigen Huis adviseert
singsvrije hypotheek kan zelf een renteperiode met een lagere rente het huiseigenaren voor wie problemen
aantal eenvoudige dingen doen om geld dat overblijft gebruiken om af te dreigen naar een hypotheekadviseur
het hypotheekbedragte verlagen. 'Je lessen. Ook kun j'e aflossen met het te gaan.
kunt vrijwillig boetevrij aflossen, geld dat overblijft bij rentemiddeling W Behoefte aan meer informatie?
zegt Ligtlee. of na het oversluiten van de hypo- veh. nu/aflossingsvrij en
theek.' veh.nu/hypotheekadvies

eigen huis magazine juli/aug 2018 33
'Laathuiseigenaren zien
datze afwijkenvan de
norm, daar zijn mensen
gevoeligvoof

Esther-Mirjam Sent (51), hoogleraar Economi-
scheTheorieen EconomischBeleid aande
Radboud Universiteit.

gezondheidsproblemen- we denken in een contract te laten vastleggen latere leeftijd. En er eenverhaalbij
dathet onsbovengemiddeldweinig een bepaald percentage van hun vertellen: zo ben je als je oud bent
zal overkomen. We overschatten ons- toekomstige salarisverhoging weg te en moeite hebt om je hypotheek te
zelf. Datmaakthet makkelijker om leggen voor hun pensioen. Zo hoe- betalen. Zodat mensen zich afvra-
ons afte sluitenvoor depotentieel ven ze nu en in de toekomst geen gen:hoe ziet mijn leven er danuit?
negatievekantenvaneenaflossings- verliezen te nemen, want ze leggen Kan ik toch wat geld wegleggen, zo-
vrije hypotheek.' geld dat ze extrakrijgenweg. Ze dat ik straks ook nog van mijn leven
voelen het dus niet. Dat kun je huis- kangenieten?Het gaatom het raken
Waarom staan mensen niet eens eigenarenmet een aflossingsvrije van de emotie, hetbeperkenvan het
open voor een dialoog over hun af- hypotheekookvoorleggen: alsje in kortetermijndenken.
lossingsvrije hypotheek? de toekomst een salarisverhoging Het helpt om mensenvaaken
'Alsje nietnadenktover iets, bestaat krijgt, ben je dan bereid met een gebruiksvriendelijkte benaderen.
het niet. Datzelfde gedrag zien we percentage daarvanje hypotheek Maak het ze zo makkelijk mogelijk.
met mensen die hun rekeningenniet afte lossen? Huiseigenarenzullen Dus niet: kom bij ons langs op kan-
betalen en aanmaningen niet open- dat eerder doen dan wanneerje ze toor. Watwel kan werken is een app
maken. Ze komen in een negatieve nu benadert over een probleem in voor een smartphone. En laat huis-
spiraal, zijn vooral bezig met het de toekomst, waar ze geld voor vrij eigenarenziendat ze afwijkenvan
hier en nu, zonder zich te richten op moeten maken dat ze niet hebben de norm, daarzijn mensenheel ge-
goedebeslissingenvoor de toekomst.' of daarvoor niet willen vrijmaken. voeligvoor. Bijvoorbeeld: mevrouw
Ookblijkt uit onderzoekdathet Sent, u heeft nog een aflossingsvrije
Vooral starters die tussen 2000 en helpt om mensen gemanipuleerde hypotheek, maar uw buren hebben
2010 een huis kochten met maxima- foto's van zichzelfte laten zien op de afgelopenjaren hun aflossings-
Ie, aflossingsvrije hypotheek lopen vrije hypotheekafgelostofomgezet
volgensVereniging Eigen Huis risico in een andere hypotheekvorm. Dat
op problemen bij het aflopen van werkt beter dan een briefvan twee
de hypotheek. Hoe kunnen geldver- Als je niet nadenkt kantjes met wat er allemaal onver-
strekkers hen bewegen om in actie standigis aanhet behoudenvan de
te komen?
over iets, bestaat het aflossingsvrijehypotheek.' »
'Het blijkt goed te werken mensen niet'
eigenhuismagazinejul/aug 2018 35