You are on page 1of 8

More Next Blog» Create Blog Sign In

ஆ க (48)
இைனய ெச க (43)
க ைரக (42)
க ைதக (21)
சைமய (62)
ெஹ (98)

த ப க E BOOK ஆ க சைமய

Translate
Wednesday, March 09, 2016
Select Language
Pow ered by Translate அட...த ைர ைவ இெத லா ெச யலாமா,,?

எ இ ய ந ப கேள !

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!


ற தஅ ம தான த , பாைல ட ெவ ரமாகேவ ரணமா ச ெகா ட .

உதாரண பா சா டா ஒ ம ேநர க 32 சத த ரணமா . ஆனா , த சா ட ஒ ம ேநர 91


சத த உடேன ர க ப .

அ ஒ த .எ வள ேபா டா அ அ ம பாைல த ராக மா ப யா ட உ வா ேநா ப யா வள ைய த ற .

ந ைம வ தைட .அ , ேந ைம, ெபா ைம


ேம ந ைம த ப யா கைள உ வா வதா , ர ச ைய வ உபாைதகைள ச ெச ற .
ஆ யவ ைற த ர ேவெறா நம ேதைவ ைல.
அ தா வா ைக அ பைட ஆதார . இத ம ற பல க ,
வா ேவகான த ,,,
* ஒ ைக ைறய த ைர எ தைல ந றாக ேத தா க ந றாக வ .
யாம த ெம ா க ே ல த ெம ா ே பா
இ தாவ எ க ாே ணா , * அ கமாக வ ேபா ஏ ப ேபா ெவ தய ம ஒ த க சா டா வ ெபா ம அட .
பாம ரரா , ல க ள ா ,உலக ைன
இக ெச ால பா ைம ெக ந ாம ம * ெமேனாபா ப வ ைத எ ட ேபா ெப க த க உபேயாகமா ற . உட ேதைவயான அ க கா ய ைத த
த ழ ே ரன ெக ா இ வா த ந ே றா ?
ெச ா ! ே தம ர த ே ழ ாைச உலக ெம லா வழ ற .
பர வைக ெச த ே வ .
ரம ய பார யா , (1882-1921) * ெவ ெண கா இற ேபா த ேச தா ெந வாசமாக இ . த த ைர தைல ேத த ெச தா தைல
வாக இ .

* த ேத காைய ய டா ேச தா 23 நா க வைர கா .
என ப க ( க க )
* ெவ ைடகா வத ேபா ஒ த ேச தா ற மாறாம , காம இ .
► 2017 (3)
▼ 2016 (3) * வாைழ , வாைழ த இவ ைற த கல த ேபா ைவ தா ற மாறா . ம ெண ெண வாச ேபாக த ெகா ைக
▼ March (2)
க வலா .
ன ஏேத ஒ வைக பழ சா க க ,,,...
அட...த ைர ைவ இெத லா ெச யலாமா,,?
* ேமாராக கைட உ , ெகா தம , க ேவ ைல, ெப காய ேச ேமாரா கலா .
► January (1)
► 2015 (13)
► 2014 (31)
► 2013 (40) ந lankas ri இைணய ,,,
► 2012 (83)
► 2011 (141)
Download As PDF
Posted in என பா ைவ ( வ ) at 9.3.16

Labels: ெஹ

ரபலமான இ ைகக Reactions:

க யா ெச ைற
க யா ேதைவயான
ெபா க :- பா ம அ -2க , No comments:
ேகா க - 1/2 ேலா, இ - ெப ய
, - 15 ப க , ளகா , த ...
Post a Comment
ழ ெச ைற
ழ ேதைவயானைவ : - 1/4
ேலா த கா - இர சா பா
ெவ காய - ஒ ைக -
எ ைசயள ளகா - 4...

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!


கைர எ ப எ லா பய ப தலா என
பா கலா
உ க ச எவ வ கா அ க , Enter your comment...
க ணா ெபா க ம ைட க ஆ யவ ைற
க ல த ெச தா அைன ...
ெஹ
உட நல ெதாட பான தகவ க வா ,
ேப வராம த ேபா க ைக
ம வ – ராத ைளயா ைள- Comment as: Google Account
டவா கா ஆ...
ேத கா சாத ெச ைற
ேதைவயான ெபா க :அ -1க
Publish Preview
ேத கா வ - 1 க கா த ளகா
- 2 ப ைச ளகா - 4 கடைல ப -1
ெப ...
Links to this post
ஆ மன அ தச க 8 ேயாகா
எ ைலக
Create a Link
ஆ மன அ தச க 8 ேயாகா
எ ைலக ஆ மன அ த
Newer Post Home Older Post
ச க 8 யான ப லா ர
ஆ க ேப ந
ேனா கள... Subscribe to: Post Comments (Atom)
பாசனா யான ைற - ெச ைற

பாசனா யான ைற: 1) ம ற
யான கைள ேபாலேவ பாசனா
யான அ க க
இ லாத அைம யான இட ைத
ேத ெத க . ...
ெதா ைப ைறய உட ப
பா ப ெகா உ ள ைககைள உ க
உடேலா இைண ைவ க . உ க கா க
ெகா ள . உ க கா கைள ெம வாக தைர ...
வைகக ப ய
அ ளா அ - CHANNA M ARULIUS அ ட வாழ -
CHITALA CHITALA அ வ - DIPLOPRION BIFASCIATUM
அ வா ைக - GYM NURA POECILURA...
பழெமா அத அ த க
1. ஊேரா ஒ வா ஊேரா ஒ வா எ றா ,
எ தஊ இ தா , அ ெசா த ஊராக
இ தா ச , ேவ ஊராக இ தா ச . ...

என த ளா க
THENU'S RECIPES
வ ப ட மசாலா. RED BUTTERBEANS
MASALA.
3 days ago

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!


வச ா
ேப ேமேனஜ நா
3 weeks ago
ேத ண
ஓ காத க ம - மல க ேக ேட
2 years ago
என த
யா ட எ ப ேபச ேவ
4 years ago

Sivasugu5's Blog | Just another WordPress.com


site

4 years ago

bharath
உ க ெத மா
4 years ago

Muthukkumar
காத ♥♥♥
5 years ago
Tamil Veg Cooking
Oats upma
6 years ago
மனேச லா

எ தள ைத பா ைவ டவ க
Live Traffic Feed
A visitor from Absecon, New
Jersey
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ ):
அட...த ைர ைவ இெத லா
ெச யலாமா,,?" 1 secs ago

A visitor from Absecon, New


Jersey
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ ):
ன ஏேத ஒ வைக
பழ சா க க ,,,,," 37 secs
ago

A visitor from Absecon, New


Jersey
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ ):
ன ஏேத ஒ வைக
பழ சா க க ,,,,," 1 min
ago

A visitor from Absecon, New


Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!
A visitor from Absecon, New
Jersey
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ ):
உடைல ைம ப உண
வைகக " 3 mins ago

A visitor from Chennai, Tam il


Nadu
arrived from google.co.in and view ed
"Enathu paarvaiyil ( வ ): உடைல
ைம ப உண வைகக "
3 mins ago

A visitor from Singapore


arrived from
yessugumaran.blogspot.sg and
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ )"
6 hrs 8 mins ago

A visitor from United Arab


Em irates
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ ):
ப ரப -ப டா- ள க க
ம ப ரப ஆவண க
ஒ பா ைவ !!!" 21 hrs 18 mins ago

A visitor from Mountain View ,


California
arrived from
yessugumaran.blogspot.sg and
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ )"
22 hrs 39 mins ago

A visitor from New Delhi, Delhi


arrived from google.co.in and view ed
"Enathu paarvaiyil ( வ ):
த ழ த கச றதா " 22 hrs 50
mins ago

A visitor from United Arab


Em irates
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ )"
1 day 6 hours ago

R eal - ti me vi ew · G et F eedj i t

sivasugu( வ )

my songs

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!


எ ந ப க

ெமா த ப க க

எ ைன ப

View my complete profile

த நா ஆ ைல ேசைவக
SSLS,+2 பைழய ேக தா க

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!


த நா அர பாட தக க
மண சா த ேக ண ப ெச ய
க டண ஆ ைல ெச த
வா காள அ ைட உ க ெபய
http://minorityaffairs.gov.in/newsite/schemes/s
chemes.asp
www.indiapost.gov.in
http://www.consumer.tn.gov.in/ ஒேர ட ேரஷ
கா க

ய க
த வ ஆ ல க க
W rite in Hindi
Free DNS,SMTP,POP,IMAP Check tools
English-Tamil Dictionary
ISD codes
Tamil TV Serials

இ யா PIN codes
இ யா STD codes
இ யா ெதாைல ேப அ டவைண
இ யா வைரபட க
உஙக IPaddress அ ய

sivasugu. Powered by Blogger.

vedio clips

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!


HYPERLINK

Convert w ebpages or entire w ebsites to PDF - Use PDFmyURL!