You are on page 1of 9

More Next Blog» Create Blog Sign In

ஆ க (48)
இைனய ெச க (43)
க ைரக (42)
க ைதக (21)
சைமய (62)
ெஹ (98)

த ப க E BOOK ஆ க சைமய

Translate
Wednesday, February 04, 2015
Select Language
Pow ered by Translate க 30 வய ேம ப டவரா? அ ப கஉ ண ேவ ய
உண க இைவதா க!
எ இ ய ந ப கேள ! க 30 வய ேம ப ட வரா ? அ ப கஉ ண ேவ ய உண க இ ைவத ா க!

ஆே ரா யம ான வா ைக ...

த ே பா ம க ைவயான உ ண க ைள ச ா ேற எ ற ெபய க ே லா க ம ெக ால ரா
வள ம ாக

PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!


ைற ள உண க ைள அ க உ ெக ா வ றன . இ ப
ெக ால ரா அ க ைற த உண க ைள உ ெக ா டா , உ ே க ஆப ைத
ைள ேநா க உ ள ாக எ ப ெத ம ா? அ ெக ா
அ ஒ த .எ வள ேபா டா அ ல ரா உட அ க இ தா , உய இர த அ த , இ த யே ந ா ,
ந ைம வ தைட .அ , ேந ைம, ெபா ைம ப க வாத ே பா ற ர ச ைன க உட ர வ .
ஆ யவ ைற த ர ேவெறா நம ேதைவ ைல.
அ தா வா ைக அ பைட ஆதார . ெபா வாக ெக ால ராலான ெச ெம பட ல க ரான ெச ய பா க
வா ேவகான த ,,, க இ யைம யாத . ஆன ா
ச ாத ாரணம ாக நம உ ட ே லே ய ெச
யாம த ெம ா க ே ல த ெம ா ே பா
இ தாவ எ க ாே ணா , ெம பட ல க ெச ய பா க
பாம ரரா , ல க ள ா ,உலக ைன ேவ ய ெக ால ராலான உ ப
இக ெச ால பா ைம ெக ந ாம ம ெச ய ப எ ண க றன . என ே வ ெக ால ரா ைற த
த ழ ே ரன ெக ா இ வா த ந ே றா ?
ெச ா ! ே தம ர த ே ழ ாைச உலக ெம லா உ ண க ைள அவ ய உ ெக ா ள ேவ
பர வைக ெச த ே வ . எ ப ைல.
ரம ய பார யா , (1882-1921)
அ வயத ாக ஆக , உ உண க
அ க க வன ெச தேவ .

என ப க ( க க ) இ லா டா , ப ேவ ர ச ைன க ைள ைர ச , ர ம ரண ைத
த வ ேவ . என ே வ ஆே ரா யம ான வா ைக ைய வாழ 30
► 2017 (3)
வய ேம ெக ால ரா ைறவாக ைற த
► 2016 (3)
▼ 2015 (13) உண க ைள ேத ெத உ ெக ா வர
► December (1) ேவ .
► September (1)
► July (2) இ ெக ால ரா ைறவாக உ ள லஉண க ப ய ட ப ளன.
► May (1) அவ ைற ப அத ைன உண ேச ஆே ரா யம ான வா ைக ைய
► April (2) வாழ ெத ாட க .
► March (2)
▼ February (4) அ த ம ைக த அ
உட ப ெச ய ேவ ய ெச ய ...
எ ெஸ – அ க பய த ல யாசமான இ த இர ெக ால ரா க ைறவாக
ஷா ... இ பத ா , இ வ ைற உ ெக ா வ த ா , உட
க ந மா ஏ ப சாதாரண தவ க , ெக ால ரா அ க ம ாவைத த க லா .
ச ச...
க 30 வய ேம ப டவரா? அ ப க உ ண வ... ஆ ைத
► 2014 (31)
► 2013 (40)
► 2012 (83)
► 2011 (141)

ரபலமான இ ைகக
க யா ெச ைற
க யா ேதைவயான ெபா க :- பா ம
PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!
அ - 2 க , ேகா க - 1/2 ேலா,
இ - ெப ய , - 15 ப க ,
ளகா , த ... உட உ ள அ க ப யான ெக ால ராைல க ைர எ
ண க ற ன . ேம இ த ைன ைவர கா ச ே பா
வா ே பா ெம றா , ைவர கா ச லான ைர ணம ா .
ழ ெச ைற
ழ ேதைவயானைவ : - 1/4
ேலா த கா - இர சா பா
க ரபலம ான உண ைவைய , மண
ெவ காய - ஒ ைக -
எ ைசயள ளகா - 4... ைத அ க ட ெக ால ரா
இ ைல. அ ம , இ ைவ உட உ ள
கைர எ ப எ லா பய ப தலா என
பா கலா அ க ப யான ெக ால ராைல க ைர க
உ க ச எவ வ கா அ க , ெச .
க ணா ெபா க ம ைட க ஆ யவ ைற
க ல த ெச தா அைன ... பாத ா
ெஹ
உட நல ெதாட பான தகவ க வா , ம ற ந க ைள ட பாத ா ம ே ம ெக ால ரா ைற . ேம
ேப வராம த ேபா க ைக
ம வ – ராத ைளயா ைள- இ த ைன எ த ே ந ர ேவ ம ான ா ப ெய ே பா ந ா ஸ ாக
டவா கா ஆ... எ ெக ா ள லா .
ேத கா சாத ெச ைற த கா
ேதைவயான ெபா க :அ -1க
ேத கா வ - 1 க கா த ளகா
- 2 ப ைச ளகா - 4 கடைல ப -1 த கா ெக ால ராைல க ைர ைலே க ாைப
ெப ... எ ெபா அ க இ ற . அ ட
ஆ மன அ தச க 8 ேயாகா த கா ே ரா ைற ள .
எ ைலக
ஆ மன அ தச க 8 ேயாகா பா
எ ைலக ஆ மன அ த
ச க 8 யான ப லா ர ஆ , பா ட ெக ால ராைல ைற க உத . என ே வ பா ம ாைவ ெக ா
ஆ க ேப ந
ச பா , ே பா ெச சா டா , க ந ல .
ேனா கள...
பாசனா யான ைற - ெச ைற
ச ா ெல

பாசனா யான ைற: 1) ம ற
யான கைள ேபாலேவ பாசனா ச ா ெல க டா ச ா ெல தா
யான அ க க ெக ால ரா ைறவாக உ ள . ேம டா
இ லாத அைம யான இட ைத
ச ா ெல இதய ந ல ம , ே ந ாெய ச ைய அ க .
ேத ெத க . ...
ெதா ைப ைறய உட ப
பா ப ெகா உ ள ைககைள உ க
உடேலா இைண ைவ க . உ க கா க
ெகா ள . உ க கா கைள ெம வாக தைர ... ன இர ைற வ தா ,
வைகக ப ய ெக ால ரா லான ைற . அ இ ச க ைர ே ச க ாம ேத ேச
அ ளா அ - CHANNA M ARULIUS அ ட வாழ - ப இ ற த .
CHITALA CHITALA அ வ - DIPLOPRION BIFASCIATUM
அ வா ைக - GYM NURA POECILURA... ஓ
பழெமா அத அ த க

PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!


1. ஊேரா ஒ வா ஊேரா ஒ வா எ றா ,
எ தஊ இ தா , அ ெசா த ஊராக ெக ால ரா ைறவாக உ ளஇ ய உண ெபா க ஒ தா ஓ . த ே பா பல ய ம க
இ தா ச , ேவ ஊராக இ தா ச . ... த கள க ாைல உண வாக ஓ ைஸ த ா
எ வ றா க . ே ம ஓ நா
ச அ க இ ப ட , உட
என த ளா க அ கள ெக ா ல ரா இ த ா , அத ைன
THENU'S RECIPES ைற .
வ ப ட மசாலா. RED BUTTERBEANS
ே ச ாயா
MASALA.
3 days ago
ே ச ாயா ெக ால ரா
வச ா ைறவாக த ா உ ள . அ ட அ
ேப ேமேனஜ நா
ே ரா அ க ைற ள . ேம
3 weeks ago
இ ைட ெவ ைள க ற த
ேத ண
ம ா றாக இ .
ஓ காத க ம - மல க ேக ேட
2 years ago
ே க ா ைம
என த
யா ட எ ப ேபச ேவ ே க ா ைம நா ச அ க இ ப ட , ெக ால ரா த ம ாக இ ைல. என ே வ
4 years ago
இ த ைன எ ே பா ே வ ம ான ா உண ேச ெக ா ள லா .
Sivasugu5's Blog | Just another WordPress.com
site மா ட ான உ ண க

4 years ago அ ெத ன மா உண க எ ேக க ள ா? அ
bharath ே வெறா இ ைல , ர பழ க , ெப ,
உ க ெத மா ப ைச இ ைல கா க , பச ைல ைர , ஆ ஆ
4 years ago ே பா றவ ெக ால ரா ம க ே லா க ைறவாக , ே ரா
Muthukkumar அ க ம ாக ைற ள .
காத ♥♥♥ Download As PDF
5 years ago
Tamil Veg Cooking
Oats upma
6 years ago
மனேச லா
Posted in என பா ைவ ( வ ) at 4.2.15

Labels: ெஹ

எ தள ைத பா ைவ டவ க Reactions:

Live Traffic Feed


A visitor from Absecon, New
No comments:
Jersey
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ ): Post a Comment
க 30 வய ேம ப டவரா?
அ ப க உ ண ேவ ய
உண க இைவதா க!" 2 secs
ago
PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!
ago

A visitor from Absecon, New


Jersey
Enter your comment...
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ ):
க 30 வய ேம ப டவரா?
அ ப க உ ண ேவ ய
உண க இைவதா க!" 33 secs
ago

A visitor from Absecon, New


Jersey Comment as: Google Account
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ ):
சம உண " 1 min ago

A visitor from Absecon, New Publish Preview


Jersey
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ ):
ம வ ெச ; ன
ெவ ெவ பான பா ெகா ச Links to this post
ம ச ேச " 1 min ago

A visitor from Absecon, New Create a Link


Jersey
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ ): Newer Post Home Older Post
அட...த ைர ைவ இெத லா
ெச யலாமா,,?" 2 mins ago
Subscribe to: Post Comments (Atom)
A visitor from Absecon, New
Jersey
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ ):
ன ஏேத ஒ வைக
பழ சா க க ,,,,," 2 mins
ago

A visitor from Absecon, New


Jersey
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ ):
ன ஏேத ஒ வைக
பழ சா க க ,,,,," 3 mins
ago

A visitor from Absecon, New


Jersey
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ ):
உடைல ைம ப உண
வைகக " 5 mins ago

A visitor from Chennai, Tam il


Nadu
arrived from google.co.in and view ed
"Enathu paarvaiyil ( வ ): உடைல
ைம ப உண வைகக "
5 mins ago

A visitor from Singapore


arrived from
yessugumaran.blogspot.sg and
view ed "Enathu paarvaiyil ( வ )"
6 hrs 10 mins ago

R eal - ti me vi ew · G et F eedj i t

PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!


sivasugu( வ )

my songs

எ ந ப க

ெமா த ப க க

எ ைன ப

PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!


View my complete profile

த நா ஆ ைல ேசைவக
SSLS,+2 பைழய ேக தா க
த நா அர பாட தக க
மண சா த ேக ண ப ெச ய
க டண ஆ ைல ெச த
வா காள அ ைட உ க ெபய
http://minorityaffairs.gov.in/newsite/schemes/s
chemes.asp
www.indiapost.gov.in
http://www.consumer.tn.gov.in/ ஒேர ட ேரஷ
கா க

ய க
த வ ஆ ல க க
W rite in Hindi
Free DNS,SMTP,POP,IMAP Check tools
English-Tamil Dictionary

ISD codes
Tamil TV Serials
இ யா PIN codes
இ யா STD codes
இ யா ெதாைல ேப அ டவைண
இ யா வைரபட க

உஙக IPaddress அ ய

PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!


sivasugu. Powered by Blogger.

vedio clips

HYPERLINK

PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!


PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!