You are on page 1of 40

கா ந ்த

த மி ழி ல : � ம ேர ச ன � � கா ன ந ் த

ேமாகன்தாஸ
கரம்சந்த் கா,
அவ�ைடய சீடர்களால் மகாத்
(அதாவ� - உயாிய பண்பாள) என்�
அறியப்பட்ட, 1869 ஆம் ஆண்�
இந்தியாவில் பிறந். பின்ன, உலகில்
மிக�ம் ெசல்வாக்�டயவரா,
மாியாைதக்�ாிய அரசியல் மற்�ம் ச
தைலவராக�ம் உயர்ந்.
உயர்ந்த லட்சியங்கைள பி�வாத
கைடபி�ப்பவராக�ம் ைதாியமிக
சிந்தைனயாளராக�ம் இ�ந்த காந
ெபா� மக்களின் ேபாராட்டங்க
தன்ைன அைடயாளப்ப�த்த
ெகாண்டா. அவர் ச�தாயத்தி
அ�த்தட்� மற்�ம் ஒ�க்க
மக்களின் ஒேர �ரலான. ேம�ம,
"ெவ�ப்ைப அன்பினால் மட்�ேம ெ
���ம." என்ற தன� க�த்தி
தனியாபற்� ெகாண்ட நம்பிக
ைவத்தி�ந்த. ச�க மற்�ம் அரசிய
மாற்றத்ைத அஹிம்ைசயான வழிகள
ெகாண்�ச்ெசல்ல உ�தி�ண.
இந்தியாவி, தீய சாதிய அைமப்பில்
மாற்றங்கைளச் ெசய்வ,
இங்கிலாந்திடமி�ந்� இந்தியாவ
�தந்திரம் ெப�வதி�ம் அவர் ெவ
கண்டா.
காந்தியின் ேபாதைனகள, மார்ட்�
�தர் க(ங)கின் அெமாிக்காவின் ச
உாிைமகள் ேபாராட்ட, ெநல்சன
மண்ேடலாவி, ெதன் ஆப்பிாிக்க
ஒ�க்கீட்�க் ெகாள்ைகக்� எத
ேபாராட்ட�ம் ஈர்க்கப.
கிேரட் பிாிட்

கிேரட் பிாிட்

லண்ட

பாக்கிஸ்த
அலகாபாத
�� �ல்

ேபார்பந் அமிர்தசர
சபர்மத
தண்

பாக்கிஸ்த

காந்தியின் உலக(1869-1948)
க�ைணேய��வானஆண்டவனின் மீ� ஒ�வ
ெகாள்�ம் அன்பினால் அவ�ைடய �யநலம
பற்�கள் மற்�ம் மனேவதைனயளிக்�ம் �ல
இச்ைசகளைனத்ைத�அழித், தன்ைன அைனத்தி,
அைனத்ைத�ம் தன்னி�ம் காண்பவன் எவேன
ஞானம் ெபற்றவனாகிற.
கா ந ்த

த மி ழி ல : � ம ேர ச ன � � கா ன ந ் த
ேமாகன்தாஸ் கரம்சந்த் க1869 ஆம் ஆண, அக்ேடாபர
மாதம, 2 ஆம் நா இந்தியாவில் ேபார்பந்தாில் பி.
அவர� தந்ைத ஒ� அரசாினசைபயில் பிரதம மந்திாியா
இ�ந்தா. அவர� தாயார மிக�ம்கட�ள் பக்தி�ள்ள .
அவர் �ழந்ைதக�க்� தங்க�ைடய ைஜன மத
ேபாதித்தா. காந்த, கர்ம, அதாவ�, ஆன்மாைவத
�ய்ைமயாக ைவத்�க்ெகாள்வ� எ�ம் க�த்தி
நம்பிக்ைகக்ெகாண்� வளர. கர்மா என்ப� பிரார்த்
ெசய்�, ஒ�க்கத்�ட, ேநர்ைமயாக�, �ைறந்த
உடைமகைளக் ெகாண், யா�க்�ம் எந்தத் த
ெசய்யா� வாழ்வதா.
காந்தக் பதி�ன் வயதாக
இ�ந்தேபா, அவ�க் ெஜயின
மர�ப்ப தி�மணம நடந்த. அவர�
மைனவி கஸ்�ர்ப மககன்ஜ
எ�ம, ெபா�ைம, வ�ைம மற்�
ைதாியம எ�ம பண்�கைள
ெகாண் பதி�ன் வயதான அழகிய
ெபண்பிள்.
காந்த மிக�ம �ச்ச�ள, ேபய்க,
பாம்�க மற்� இ�ள உள்ளிட
பலவற்றிற மிக�ம பயநத சி�வனாக
இ�ந்தா. இரவில விளக்ை
எாியைவத்தப�ே உறங்� தன�
கணவைரப்பார் அவ�ைடய மைனவி
ேநச�டன சிாித்தா.
காந்த மற்றவர்களிடமி� தன்ை
வித்தியாசமானவனா உணர்ந்த. அவர ப�ப்பி
மந்தமா மாணவனாவார. அவர உயர்நிைல
பள்ளி ப�ப்பி அாிதாகேவ ெவற்ற ெபற்றா.
அவர கல்�ாியி சில பாடங்களி ேதால்விைய
த�வினார. 1888 ஆம ஆண்�, மாமாவின
ஆேலாசைனப்ப, காந்த மைனவிைய விட்�விட,
சட்டப்ப� ப�க் லண்ட�க் ெசன்றா.

அங்ே, அவர ஓர வித்தியாசமா நாட்� ஓர


ெவளிநாட்டவ என் �ைறயில நீண்
காலமாக மிக�ம தனிைமயாக உணர்ந்த.
தனக்�த்தா பா�காப்பா உணர, காந்த
ஒ� ஆங்கிேல கனவாைனப்ேபா தன்ை
மாற்றி ெகாண்டா. அவர விைல�யர்ந
உைடகள அணிந், ஆடம்பரமா
வி�தியைறகளில வாழ்ந்த. காந்த நன்றா
ஆங்கில ேபச�ம, வய�ன வாசிக்க�,
ஃபாக் ட்ர எ�ம ஆங்கி நடனத்ைத�
�ட கற்�க்ெகாண்.
ஆனால காந்த மகிழ்ச்சிய இல்ை. அவர தன்�ைட அகத்திற், �றத்திற் ெப�த் இைடெவளி இ�ப்பதா
உணர்ந்த. தன� ெஜயின சமயப்ப�யா வளர்ப் நிைன� �ர்ந அவர எளிய வாழ்க்ைக வாழ �யன்றா.
அவர தன� ஆடம்ப அைறைய வி�த்தா. தனக் ேதைவயான உணைவ தாேன சைமத்� ெகாண்டா. அைனத்
இடங்க�க், ேப�ந் �லம ெசல்வதற பதிலாக நடந்ே ெசன்றா. ேம�ம, இலண்ட ைசவ உண� உண்ேபா
சங்கத்த ேசர்ந்த. இன்ன� அவர விகாரமாக�ம �ச் �பாவம ெகாண்டவரா இ�ந்தா� அவ�ைட தற்சார
அவ�க் மிக் மகிழ்ச்சி அளித்த.

லண்ட�க்
வந்ததி��ந்
�ன்� ஆண்�க
கழித், காந்தி சட்
ப�ப்பி
பாீட்ைசகளில
ெவற்றி ெபற்ற.
பின்னர் அவ
கப்ப�ல
இந்தியா�க்
தி�ம்பின.
�� தி�ம்பிய காந்தி தன� தா காந்தியி சேகாதரர ெதன்னாப்பிாிக்கா உள் ஒ� சட் நி�வனம
இறந்�விட்டார் என்பைத அறிந்தி. ஒன்ை அறிந்தி�ந்த, அதற் ஒ� வழக்கறிஞ ேதைவப்பட்.
வாழ்க்ைகயில் ெவற்றி அதனால, 1893 காந்த தன� மைனவி�டன இந்தியாை விட்
உ�திேயா��ந்த காந், வழக்கறிஞர ெதற்-ஆப்பிாிக்காவி ெசன்றா. ம�ப��ம, காந்த ஒ� அந்நி
ெதாழிைல பாம்ேபயில் ெதாடங்கி. நாட்� அந்நியரானா. ஆனால, காந்த , இனவாதத்ை
ஆனால் அவ�ைடய �ச்ச�பாவ ேநர�யாகஅ�பவித்தா. அவர, ெதன்னாப்பிாிக்கா இ�க்�
நீதிமன்றத்தில் அவர் ேப�வ ெவள்ைளயர்கள அவமதிப்�க�க் உடல்ாீதியா
தைடயாக இ�ந்த. அதனால் ெதால்ைலக�க் அவைர அவர� ேதா�ன நிறம
அவமதிப்ைப சந்திக்க ேவண்�யி. அைடயாளப்ப�த்தி. அதனால, அங் வழக்கறிஞ ெதாழில
ெசய்வ மிக�ம க�னமாக இ�ந்த. வழக்கறிஞ ெதாழிைலத
�றந், பைக�ணர் ெகாண் நாட்ை விட் ெவளிேய�வைத விட,
எந்தெவா சவாைல�ம �றிய�க் தன்ை மாற்றிக்ெகா காந்த
��ெவ�த்தா.
மனஉ�தி மற்�ம் ஒ� �க சிந்த
எ�ம் தன� இ� ஆற்றல்களி,
காந்தி தன்�ைடய இலக்�க
அைடந்தா. ேம�ம, "சட்டத்தி
(ெதாழிலாக ெசய்�ம்ேபா)
உண்ைமயான ேநாக்கம் மனிதன
நல்ல �ணங்கைள அைடயாளம் ,
அவர்கள� இதயத்தி
எம.ேக. காந்த இடம்பி�ப்பேதயா." அவர்
ஒவ்ெவா� பிரச்சைனைய,
மற்றவர்க�க்� ேசைவ ெசய்வதற
வாய்ப்பாக பார்க்கத்ெதாடங.
வாக்கி இ�ேவ அவர� வ�ங்கால
வாழ்க்ைகயின் ெவற்றி
இரகசியமா�ம.
ஓர் �ளிர்கால இரவ, காந்த, ெதாழில் �ைற பயணமாக இரயி�ன் �தல் வ�ப்�ப் பிாிவில் பய. ஒ� ெவள்ைளக்கா,
காந்திைய �ன்றாம் வ�ப்� பிாிவில் ெசல்�ம்ப� நிர். காந்தி ெசல்ல ம�த். அப்ேபா� ஓர் சிப்பந்தி காந்திைய
வண்�யி��ந்� கீேழ தள்ளி.
அந்த �ளிரா அவ்விரவி, �ன்பின் ெதாியா
இடத்தின் ந�, காந்த, ஆழ்ந, ேவதைனக்�ாிய
பாரபட்சம் எ�ம் வியாதிையப்பற்றி சிந்
ெதாடங்கினா.
இரயி�ல் ஏற்பட்ட அவ�ைடய அ
அ�பவத்ைதத் ெதாடர, காந்தி
சத்தியாக்கிரகம் அல்ல� அன்பின் சக்த
ேகாட்பாட்ைட உ�வாக்கி.
"சமாதானத்தால் உண்டா�ம் அன்பின்
எப்ெபா��ம் வன்�ைறைய ெவற
ெகாள்கிற." என்� எ�தினா. அவர்
பாரபட்சம் எ�ம் வியாதிைய ஒழிப்
என்�, ஆனால் வன்�ைறக்� ஒ�ேபா
அ�பணியக்�டா� மற்�ம் வன்�ை
மற்றவர்க�க்� எதிராக பயன்ப�த்தக
என்�ம் உ�தி�ண். அவர் ெசார்கத்த
அைமதிைய �மிக்� ெகாண்�வர சபத
ெசய்தா.
இ�பதாம் �ற்றாண்�ன் ��
ெதன் ஆப்பிாிக்கா டச்�காரர்
ஆளப்பட்� வந. ஆகஸ்ட22, 1906
அன், டச்� அரசாங்கம் ஒ� க�
சட்டத்ைத நிைறேவற்ற, அதில்
க�ப்பர்க�க்�ம் இந
வம்சாவளியின�க்�ம் ச
உாிைமகள் ம�க்கப்ப. அதற்�
எதிராக, காந்த, �தல் வன்�ைறயற
ேபெரதிர்ப்� இயக்கத்
ெதாடங்கினா. இந்த ஒத்�ைழயா
இயக்கத்தில் ஐ��க
அதிகமாேனார் பங்ேகற்.
காந்திய�க�ம் அவைர பின்பற்�பவ, க�ப்பின மற்�ம் இந்திய வம்சாவளி மக்களின் உாிைமக�க்காக .
அவர்கள் ெபண்களின் உாிைமக�க்காக�ம் ேப. காந்தி இலவசமாக சட்ட ஆேலாசைனகள் வழங்க. மிக
ெந�க்க�யான �ழ்நிைலயில் வா�ம் மக்க�க்� உ. பிேளக் ேநாய் ��க்கப்பட்ட சமயத்தில் ைகவ
மக்கைள�, ெதா�ேநாய் ��க்கப்பட்டவர்கைள�ம் ேபணிப்பா�காக்க. இறக்�ம் த�வாயில் இ�க்�ம் மக
ஆ�தலாக இ�ந்தா. "இந்த மக்கள் என� உடன்பிற," என்� �றினார்காந. "அவர்கள� �ன்பம் என� �,"
இந்த உலகின் அைனத்� மக்க�ம் என். " என்றார் காந.
காந்தி இந்தியாவின் �னித �லா
பகவத்கீைதயின் ேபாதைனகளில் ஆழ
நம்பிக்ைகக் ெகாண்��. அவர் ஒ�
நாளில் பல �ைற தியானம் ெசய்,
மக்கைள ேநசிப்பதின் �ல"அன்பின
கட�ைள" ேநசிப்பதின் �ல�
�யநலமான ஆைசகைள
�ைறத்�க்ெகாள்ள அவரால் �.
அவர, தன்�ைடய மதிப்��கை
எவ்விதத்தி�ம் பாதிக்காம�
அைனத்� விதமான ேகாப
உணர்�கைள�ம் தவிர்க்க �ய.
அன்பின் சக்தியில் நம்பிக்,
அைனவைர�ம் தன்�ைட
��ம்பத்தினராக நடத்�வதின்,
காந்தி தான் இனி �ச்சப�வ�மி,
இனி எதற்�ம் பயப்ப�வ�மில்ைல
கண்�ெகாண்ட.
காந்தி�ம் அவ�ைடய சீடர்க�ம் வாழ்க்
நல்ல� ெகட்ட� இரண்ைட
ஏற்�க்ெகாள், அைனத்� சவால்கைள�
தாழ்ைமேயா�ம் மன அைமதி�ட�
எதிர்ெகாள்ள, உலகத்தில் ஒற்�ைமைய
சமாதானத்ைத�ம் ெகாண்�வர உைழத.
1915 இல, காந்த, அவர� மைனவி மற்�ம் நான்� மகன்க�டன் இந்தியா தி�. விைரவிேலேய இந்திய
�தந்திரத்திற்கான ேபாராட்டத்ைத அவர் ெதாட. இந்தியாைவத் தன� ப�நிைல மற்�ம் பாரபட்சமான
அைமப்�களில் இ�ந்� வி�விக்க வி�ம். இந்த ஜாதி அைமப, மத��மார்கள் அல்ல� �சாாிகைள ச�கத்தில்
உயர்ந்த நிைலயி, அரசர்ககைள�ம் �ரர்கைள�ம் அ�த்த நிை. �ன்றாம் நிைலயில் உைழப்பாளர்,
ஏழ்ைமயானவர்க- "தீண்டத்தகாத" என்� சாதி அைமப்பின் மிக தாழ்ந்த நான்காம் நிைலயி�. காந்தி அந்
கீழ் நிைலயில் இ�க்�ம் மக"கட�ளின் பிள்ைள" என்� அைழத்த, அதாவ� என்� �றிப்பிட். காந்தி
அவர்கைள வி�விக்க உ�தி�ண்.
காந்த இந்தியாை பிாிட்� அடக்��ைறயி��ந வி�விக் பணியாற்றினா. 300 ஆண்�களா, ெவ�ம ஆயிரக்கணக்க
பிாிட்�ஷ்காரர 300 மில்�ய�க் ேமற்பட இந்தியர்க ஆண்டன. காந்த, சத்தியாகிரகத்த �யநலமற் அன்ை
பின்பற்�ம லட்சக்கணக் மக்களிட ேபசினார. இந்தி மக்க ஆங்கி அர�டன ஒத்�ைழப்ப நி�த்தியதா, பலர
சிைறப�த்தப்பட். பிாிட்�ஷாாிடமி�ந �ணி வாங்க�டா என்பதற்க, ெப�பான்ைமயா மக்க தங்க�ைட
�ணிைய தாங்கே ெநய்�ெகாண்ட. காதி என்றைழக்கப், ெவண்நி, உள்நாட்�ேல தயாாிக்கப்ப ஆைடேய
லட்சக்கணக்கானவர் உ�த்தப்பட. ேம�ம, இ�ேவ இந்தி �தந்தி இயக்கத்த வ�வான சின்னமா மாறிய�.
இந்தியாவின் ஒத்�ைழயா
இயக்கத்தின, பிாிட்�ஷ் அரசாங்
மிக்க சின�ற். 1919 ஆம் ஆண்
அமிர்தசரஸ(ஜா�யன்வாலாபா)
ப�ெகாைலயின் ேபா� பிாித்தானி
இரா�வ �ரர்கள379 அப்பாவி
மக்கைளக் ெகான்� �வித்த� ே
ஆயிரத்திற்�ம் ேமற்பட்ட ம
காயப்ப�த்தி.
காந்த, ஹ ர ்த்த எ�ம நா� த�விய ேவைலநி�த்த
ேபாராட்டத் �ன்ென�த ெசன்றா. அதனால, இந்தி
ேதசம �ற்றி� ெசயலற் �டங்கித்த ேபான�.
"அஹிம்ை, ந��ற் ச�கம ஆேராகியமான ச�கமாக மா�ம
வைர ெதாடர்ந, அைமதியாக, இைடவிடா� ெசயலாற்�."
எ�ம காந்தியி வார்த்ைதகள ஊக்க�ற காந்தியி
வன்�ைறயற சத்தியாக்கி இயக்க ெதாடர்ந்.
1922 ஆம் ஆண்�ல் பிாித்தானிய, அ ஹி ம ்ைசை பரப்பியதற்காக, பிாிட்�ஷ் சட்டத்ைத மீறியதற்,
பிாிட்ட�க்� எதிராக பிர�ரங்கள் எ�தியதற்காக�ம் காந்திைய சிைறய. காந்தி இ� ஆண்�க
சிைறயி��ந்தா. ஆனால் சத்தியாக்கிரக இயக்கம் பாதிப்� அைட.
இதனால, இந்தியாவில் பிாிட்
ஏகாதிபத்தியம் மிரட்சியைட. காந்தி
மகிழ்ச்சியைடந். காந்தி சிைறவாசத்ை
�ன்பமாக க�தவில், மாறாக
ெப�ைமப்பட ேவண்�ய விஷயமா
க�தினார. உயர்ந்த �றிக்ேகாள்க�,
�ன்பத்ைத ைதாியமாக ஏற்�ெகா,
இந்தியாவின் ஒவ்ெவா� , ஒவ்ெவா�
ெபண்�ம் �தந்திரமாக இ�ப்ப
வழிகாட்�ம் சக்தியாக அைம�ம்
நிைனத்தா.
இந்தியா ேபான்ற �ட, ெவப்பமண்ட
நா�களில, உப்� மக்கள் உணவின்
அத்தியாவசிய ப�தியாக உள். இந்தியாவி,
பிாிட்�ஷ் சட்டம, இந்தியர்கள் தங்க�க
உப்ைபத் தாங்கேள தயாாிப்பைத தைட ,
உப்ைப பிாிட்�ஷாாிடமி�ந்� வாங
கட்டாயப்ப�த்த.
"சால்ட் மா" எ�ம் உப்� சத்தியாக்கிரகம் மா�ம் ேவ
சட்டமீறல் நிகழ்�கைள �ன்னின்� நடதியப்பின்னர
மக்கைள �ற்றியி�ந்த பிாிட்�ஷ் ஏகாதிபத்திய சங்கி�
அைடவைத�ம, மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இ�ப்பைத�ம் உ.
காந்திைய பின்பற்�பவர்கள் அ"மகாத்ம" (உயர்ந்
1930 ல, காந்தி"சால்ட் மா" (உப்� சத்தியாக்கி) ெதாடங்கினா. ஆன்ம) என்ற பட்டத்ைத அளித.
78 ேப�டன் சபர்மதியில் ெதாடங200 ைமல்க�க்� அப்ப
கடற்கைரயில் அைமந்�ள்ள தண்� வைர காந்திஜி பயணம்.
காந்தி தண்� ெசன்றை, பிாிட்�ஷ் சட்டத்ைத மீ�வ
அைடயாளமாக ஒ� பி� கடல் உப்ைப ைகயில் எ�த்த அேத ேநரத
ேம�ம் ஆயிரகணக்கான மக்கள் ேசர்ந்�ெ. பிாிட்�ஷ
அரசாங்கம் இந்தியாவில் தங்கள� அதிகாரத்ைத
ெதாடங்கி�ள்ளைத ஒப்�க்ெகாள்ள ேவண்�.
ஆனா�ம, பிாிட்�ஷ் அர� இந்தியாவில் த
பி�ைய எளிதில் விட்�விடவில.
காந்த, அவ�ைடய "சால்ட் மா" எ�ம் உப்
சத்தியாக்கிரக பயனத்திற்�ப்பின் சி
அைடக்கப்பட். பிாிட்�ஷ் அரசாங்கத்தின்
ேம�ம் அ�த்தம் ெகா�ப்பதற்காக
அ�ந்�வைத நி�த்தின, அதாவ�
"உ ண ்ணாேநான ". அ� மிக�ம் சக்தி வாய்
மற்�ம் வன்�ைறயற்ற பிாிட்�ஷ் அரசா
அச்��த்�ம் . பிாிட்�ஷ் அரசாங்கம் காந்த
மரணத்திற்� ெபா�ப்ேபற்க வி�ம்ப.
எனேவ ஆ� நாட்க�க்�ப் பி
"தீண்டத்தகாதவர"�க்கான சிவில் உாிைமக
பா�காப்� உடன்பாட்�ல் ைகெய�த
ஒப்�க்ெகாண. இத்தைகய ச�க மாற்றத்
அைமதியான �ைறயில் நி�விய� காந்தியி
மிகப்ெபாிய ெவற்றியா.
1944 இல் காந்தியின் மைன
காலமானார. அவர, தன் கணவ�க்
உ�தியாக �� ஆதரவளித்தவர
மட்�மல்லாமல் அன்பிற்�ாிய ஆத்
�ைணயாக�ம் இ�ந்த. காந்தி
அவ�ைடய இழப்பினால் மிக�ம
�க்கமைடந்த.
இரண்டா உலகப ேபாாின ேபா�, இந் மதத்ை சார்ந இந்தியர்க �ஸ்� மதத்ை சார்ந இந்தியர்க மத மற்� கலாச்சா ேவற்�ைமகை
�ன்னி�த் ஒ� உள்நாட �த்தத்ை ெதாடங்கின. ப�ெகாைலகள, ரத்தெவள் மற்� அழி� நாட்ை இரண்டா பிள�ப�த்திய.
இத்தைக ெப�ம �ழப்ப� �ன்ப� மி�ந் காலத்தி
காந்த, அஹிம்ைசை ேபாதிக்� வைகயில ெதாைல�ர
கிராமங்க�க ெவ�ங்கா�ட பயணப்பட்ட.
1947 இல, இந்தியா பிாிட்�ஷ் அரசாங்கத்தின் ஆட
இ�ந்� வி�தைல ெபற். ஆனால் நா� இரண்� தனித்த
நா�களாக பிாிக்கப்பட. ெதற்ேக இ�ந்த இந்� இந்த
பிரதமர் ஜவஹர்லால் ேந�வால் வழிநடத்த. வடக்கில
�ஸ்�ம் பாக்கிஸ்தான் ஜனாதிபதி �கம� �ஹம்
ஜின்னாவால் வழிநடத்தப்.
காந்தி இந்தியாவின் �தந்திர
ெகாண்டாடவில். அந்த ேநரத்த,
இந்�க்க�ம் �ஸ்�, எதிர்ப்�களி
�ன்னர் ெபா�ைமையக் கைடபி�,
�ாிந்�ெகாள்ளல் மற்�ம் மன்
�ணங்கைளப்பற்றி நிைன��த்த ,
அவர உண்ணாவிரதம் இ�ந். அவர்
தன் மக்கள் ெவ�ப்ைப அன
கடக்கேவண்�ம் என்� ஏங்.
சத்தியாக்கிரக இயக்கம, எவ்வா�
பிாிட்�ஷைர ேதாற்க�க்க இந்திய
ஆக்கப்ப�த்தியேதா அ� ேபால பிள�ப
நிற்�ம் பிாி�கைள ஒன்�ப�த்�ம்
நம்பினார் காந. ஆனால் அவ்வைகயான
ஒ�ைமப்பா� சாத்தியப்படவி.
எ�பத்தி எட்� வயதான காந்தி
உண்ணாவிரதத்தின்ேபா� கிட்டத
இறந்ேதவிட்ட. அவர் மிக�ம
பல�னமாக இ�ந்தா. ஆனால, அவர,
அவைர பின்பற்�பவர்கேளா� த
உைரயாடல்கைளத் ெதாடர்ந.
காந்தி அைனத்� மதங்க
சார்ந்தவர்க�ைடய சேகாதரத்�வ
ேபாதித்�, ெவளிப்ப�த்தி�ம் வந.
தங்க�ட மதேம ஒேர மதம் என்� நம்
இந்�க்க�ம் �ஸ்�ம்க�ம் கா
ெவ�த்தன.
ஜனவாி 30, 1948 அன்� காந்த
பிரார்த்தைனக் �ட்டத்திற்� , அங்�
ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அவ�க
காத்தி�ந்த. அங்ேக ஒ� தீவிர இந்-
நா�ராம் ேகாட்ேஸ ேநர�யாக காந்தியி
இதயத்தில் �ப்பாக்கியால் . காந்தி
வி�ந்�விட்ட. அவ�ைடய கைடசி
வார்த்ைதகள் இரக்க�ம்
ெகாண்டதா; "ராம, ராம் ரா" (நான்
உன்ைன மன்னிக்கி, நான் உன்ை
ேநசிக்கிேற, உன்ைன ஆசீர்வதிக்கி.)
என்பதாகேவ இ�ந்

மகாத்ம காந்தியி உடல �� தில்�யி தகனம ெசய்யப்பட.


இந்தியாவி�, உலெகங்கி�மி�ந் ேகாடா�ேகா� மக்க,
இந் மாெப�ம அைமதியின ��வ�க்கா �க்க அ�ட்�த்த.
அவர� மரணத்தி ேபா�, காந்த ெசாற்பமா உைடைமகைளேய ெகாண்��ந்த - இரண் ேதக்கரண,
இரண் �வைளகள, �ன் �ரங்�க, �ன் �த்தகங், ஒ� பாக்ெக க�காரம, ஒ� கண கண்ணா, ஒ�
தகரம கப (அவர சிைறயி��ந் அைடயாளமாக), ஒ� சிறிய ேமைச, இரண் ேஜா� ெச�ப்�க மற்� காதி
உ�ப் �த�யன.
காந்தியி சாம்ப, ேராஜா இதழ்க�ட கலந், அவ�ைடய
��ம்பத்தார கங்ை, ய�ைன மற்� சரஸ்வத ஆகிய �ன் �னித
நதிகளின சங்கமத்த கைரக்கப்பட.

காந்திக மிக�ம பி�த் �த்தகமா பகவத்கீைதயி எ�தியி�ப்ப:


"அன்ே உ�வான கட��டன இைணவ� ... உயர்ந நிைலயா�ம.
ஒ�வர இந்நிை அைடந்தா அவர, இறப்ைப கடந் என்� அழியா
(�கழ) அமரத்�வ அைடவார." "மனித�லத்தி மீ� காந்தியி தனியாத
அன், அவ�க் வாழ்நா ��வ�ம வழிகாட்�ய. லட்ேசாபலட
மக்களி வாழ்க்ைக மாற்றிய. ேம�ம, அவைர அழியாப்�க
ெகாண்டவரா மாற்றிய.
ஆசிாியாின் �றிப
அவ�க் ஏற்பட ெதாடர்ந, ெப�ம மாற்றங்களின, மகாத்ம எ�ம் ஒ� நல்ல பணி�டன் ஒ� வாழ்க்ைக வாழ்வைதப
காந்த இந் �மியில வாழ்ந தனிச்சிறப்பை மனிதர்களி ஒ�வர �த்தக. அவர் வாழ்நாள் ��வ�ம் தன்ேனா� ைவத்தி�ந
ஆவார. சிறிய, �ச்ச�ள பயந் �ழந்ைதயி��ந நல், �த்தகங்கள் பகவத், �ஸ்�ம் மதத்தவாின் �னித �ல
உயர்ப்பண்�, மகத்தா மனிதராக வளர்ந்த. அவர, ேவ� �ரான, மற்�ம் ைபப.
யாைரப்ேபா நடந்�ெகாள �யற்ச ெசய்வை விட அஹிம்ைசயா �ைறயில நடந் ஒத்�ைழயாை
தனக்�த்த்த உண்ைமயா இ�ப்ப நல்ல எ�ம இயக்கக்�ட்டங் ெபயர்ெபற காந்த தன� �யசாிைதயான
வழிகாட்�தைல ெகாண் தன� வாழ்ை வாழ்ந்த. "தி ஸ்ேடாா ஆஃப ைம எக்ஸ்ப்ாிெம வித ட்�" (சத்தி
தனக்�த்த்த ேநர்ைமயா இ�ப்ப என்ப ஒ� க�னமான ேசாதைன)தில ச�க ஒத்�ைழயாைமயான ேநர்மனானதாக�,
ெசயல. ஆன்மீ விழிப்�ணர, அன், சமாதானம ஆகியவற்றா கட்�ப்பாேடா, எதிர்மைறயற் இ�க் ேவண்�...
நிரம்பி வாழ்க் வாழ ேவண்� என் நம்ப, அவ்வழியி தன� அைனத்திற் ேமலாக ெகட் எண்ணங்கே அல்ல
வாழ்க்ைக வாழ்ந ��ைமயாக ெவற்றி� கண் ஒ�வர கந்த. ெவ�ப்�ணர்ே இ�க்கக்�ட என் எ�தியி�க்கிறா. காந்த
எந்தவிதமா மற்� அைனத்�விதமா ேபார்க�க் எதிரானவர:
ஓர மாெப�ம ேதசியவாதியாக�ம ஆன்மீ வழிகாட்�யாக� இ�ந் "நீங்க �ணிச்சலானவர்கை பார்க வி�ம்பினா,
காந்த "ேதச ப ்பித " என் அைழக்கப்பட். அவ�ைடய மன்னிக்கக்��யவர் பா�ங்க. நீங்க �ர�ள்ளவர்கை
ஆன்மீ நம்பிக்ைக அவர வளர்க்கப் ைஜன மத - காண வி�ம்பினா, ெவ�ப்பிற் பதிலாக ேநசத்ை
"ெவற்றி�ரர்கள மதம" நம்பிக்ைகக அ�த்தளமாக த�பவர்கைள பா�ங்க." என்றா.
ெகாண்ட. ைஜன மதத்தவர் சா�வதமான உலகத்ைத�,
பிரார்த்த, ஒ�க்க, ேநர்ை, மற்� அகிம்ை �லமாக மட்�ே காந்த, உலக நா�களின தைலவர்க பலரா�ம மக்களா�
�ய்ைமயா இ�க்கக்� ஒளிமிக் மனித ஆன்மாைவ� ேபாற்றப்பட். காந்த ெகால்லப்பட்டப், அறிவாளியான,
நம்�கின்ற. ைஜனத்தி சின்ன அவர்க நடக்�ம்ேப ெஜர்மானியி பிறந் இயற்பிய ேமைத ஆல்பர ஐன்ஸ்
எ�ம்�கைள� �ச்சிகைள� கா�ன கீழ ந�ங்காம அவைரப்பற் ��ைகயில: "பின்வ� சந்ததியின, இப்ப ஒ�
அப்�றப்ப�த பயன்ப� �ைடப்பமா�. மனிதர ரத்த� சைத�மாக இந் �மியில வாழ்ந்த என்
நம்பாமே ேபாகலாம.“ என்றா.
காந்தி ஆரம்பகா பி�த்தமா �ல பகவத்கீை. அ�
இந்தியாவி �னித �ல. பகவான கி�ஷ்ணனி சத்திய, சமாதானம மற்� அன் எ�ம வாழ்ை நாம வாழ
ெசாந்தம்ெகாண்டாட, சமத்�வ மற்� �யமாற்ற பற்றி �யல்வே காந்திக நாம ெசய்� ெகௗரவம என் நான ெபாி�ம
ேபாதைனகைளக ெகாண் �த்தக. ஆங்கிலத்த அவ�க்� நம்�கிேற.
பி�த்தமா �த்தக டால்ஸ்டாய "தி கிங்ட ஆஃப காட இஸ வித
�", ெஹன்ற ேடவிட ேதாேரவின "ஆன தி �ட் ஆஃப சிவில --ெடமி
�ஸ்ஒபி�யன" மற்� ஜான ரஸ்க(ன)னின "அன்ட தி லாஸ்"
அஹிம்ை, அைமதி வழியிலான
ேபாராட்டங்கள் ேபான்ற காந்த
தத்�வங்கள் உலெகங்�ம்
மக்கைள ஈர்க்கி.
காந்தியின் சிந்தைனகைள
எளிைமைய�ம்
உண்ைமைய�ம்இங்� அழக
ெசாற்கள் மற்�ம் ப,
ெகாண்�வந்�ள. ேபா� இ�
அஹிம்ைச ெப�ம் �தர்
அஞ்ச.
எளிைம மற்�ம் வாழ்வ
உண்ைமகளின் மீ� காந்
ெகாண்��ந்த நம்பிக்ைகயி
ஈர்க்கப், அழகிய
ெமாழியா�ம, அழகிய
படங்களினா�ம் அவ�ைட
பண்�கைள பதிவிட்�ம் மகாத
காந்தி என்ற அம்மாமனித�
அஞ்ச��ம் ெசய்�ள்
ெடமி.
காலாகாலமாக,
சத்தியம் மற்
நீங்கள் �ணிச்சலானவர்க
அன்� ஆகியவற்றி பார்க்க வி�ம்பி,
வ�ைமயான� மன்னிக்கக்��யவர்க
எப்ேபா�ம பா�ங்க. நீங்கள

வன்�ைறைய �ர�ள்ளவர்கைளக் க
வி�ம்பினா, ெவ�ப்பிற்�
ெவற்றி ெகாள்கி.
பதிலாக ேநசத்ைத
இந்த மாெப�ம
த�பவர்கைளப் பா�ங.
சக்தி�டன் இந
- மகாத்மா காந்த(1869-1948)
உலகத்ைத உன
கால�யில் ெகாண்
வர ���ம.