You are on page 1of 3

Pendidikan Muzik 1

Ringkasan Unit 7
ASAS HARMONI CONTOH
Bahagian 1 : Jeda Teknikal

1. Harmoni dalam muzik melibatkan kombinasi sekurang-kurangnya dua pic.


Konsonan (consonance) - bunyi yang dianggap menyenangkan.
Disonan (dissonance) - dianggap sebagai bunyi yang kurang menyenangkan.

2. Jeda adalah jarak antara dua pic. Jeda sentiasa dikira dari pic rendah ke pic tinggi.
Jeda boleh dijelaskan melalui 2 cara iaitu (a) Unit Ton / Semiton (b) Jeda Teknikal.
Contoh : Jeda C ke D adalah 2 semiton @ 1 ton. Ia boleh juga dinyatakan Major Ke-2.

3. Jeda melodik adalah jeda antara 2 pic yang dibunyikan berturutan.


Jeda harmonik adalah jeda antara 2 pic yang dibunyikan serentak.

4. Jeda teknikal mengandungi 2 bahagian iaitu kualiti dan nombor.

Major Ke-2 Minor Ke-3 Perfek Ke-4


Contoh
Kualiti Nombor Kualiti Nombor Kualiti Nombor

5. Istilah yang digunakan bagi menyatakan kualiti adalah MAJOR, MINOR dan PERFEK.
(Diminished dan Augmented diajar dalam tingkatan kan datang).
PERFEK dikhaskan untuk dipadankan dengan Ke-4, Ke-5 dan Ke-8 sahaja.
MAJOR dan MINOR dikhaskan untuk dipadankan dengan Ke-2, Ke-3, Ke-6 dan Ke-7 sahaja.

6. Nombor dikira berdasarkan bilangan huruf pic yang terlibat, tanpa mengira tanda kromat.
Contoh D ke E adakah Ke-2 kerana huruf D dan E terlibat dalam pengiraan.
C ke D adalah ke-3 kerana tiga huruf terlibat iaitu CDE.
A ke D# tetap Ke-4 kerana tanda kromat tidak mempengaruhi pengiraan nombor.

7. Jeda ternikal berasaskan skel MAJOR.

Jeda pic I - II adalah Major Ke-2 Cth. C-D F-G G -A


I - III Major Ke-3 C-E F -A G-B
I - IV Perfek Ke-4 C-F F - Bb G-G
I-V Perfek Ke-5 C-G F-C G-D
I - VI Major Ke-6 C -A F-D G-E
I - VII Major Ke-7 C-B F-E G - F#
I - VIII Perfek Ke-8 @ Perfek Oktaf C - C’ F - F’ G - G’

M2 M3 P4 P5 M6 M7 P8

M2 M3 P4 P5 M6 M7 P8

M2 M3 P4 P5 M6 M7 P8

21
Pendidikan Muzik 1

Bahagian 2 : Nama Teknikal

1. Tiap-tiap nada diatonik diwakili oleh mempunyai 8 pic dalam skel. CONTOH
Setiap pic mempunyai nama teknikal.

I Tonik V Dominan
II Supertonik VI Submedian
III Median VII Subtonik / Leading Note
IV Submedian VIII Tonik

V Dominan
IV
III Median
II Supertonik Penjelasan mengenai
I Tonik Tonik Median Dominan penggunaan istilah “Sub”
VII Subtonik dalam nama teknikal.
VI Submedian
V
IV Subdominan

2. Nama teknikal ini terpakai dalam semua keadaan.


Tidak dipengaruhi oleh aras.
Tidak dipengaruhi oleh tanda kromat.

Contoh : Dalam nada C major, pic G tetap dominan walau di aras mana G itu berada.
Samada G, G# atau Gb, ia masih dominan, kerana tanda kromat tidak mempengaruhi.

Dominan Subdominan
Nada G major

Dominan

Bahagian 3 : Triad,
Triad Tonik, Triad Subdominan dan Triad Dominan

1. Triad adalah sekumpulan 3 pic yang diambil secara berselang (1-3-5) dari satu skel.
Disusun menegak Yang paling bawah dipanggil root / 1’st
Yang tengah dipanggil 3’rd
Yang paling atas dipanggil 5’th.

2. Nama triad diambil dari root.


Jika root adalah tonik dalam satu skel, maka triad itu dinamakan Triad Tonik.
Jika root adalah pic I dalam satu maka triad ini dipanggil Triad I.

Contoh Dalam skel F major.


Triad yang terdiri daripada pic FAC ialah Triad Tonik kerana root adalah tonik dalam F major.
Triad yang terdiri daripada pic BbDF ialah Triad IV kerana Bb adalah root dan ia pic IV bagi Fmajor.

22
Pendidikan Muzik 1

3. Triad I @ Triad Tonik. Triad IV @ Triad Subdominan dan Triad V @ Dominan


dalam nada C major, F major dan G major

Triad I, IV dan V dalam nada G major.


CONTOH

Triad I, IV dan V dalam nada C major.

Triad I, IV dan V bagi nada F major.

4. Triad i @ Triad Tonik. Triad iv @ Triad Subdominan dan Triad V @ Dominan


dalam nada A minor, D minor dan E minor.

Nombor Roman i dan iv menunjukkan jenis triad minor (akan dijelaskan dalam Bahagian 4)
Nombor Roman I , IV dan V menunjukkan triad jenis Major.
Dalam membincangkan triad, hanya skel Minor Harmonik sahaja digunakan.

Triad i, iv dan V dalam nada E minor.

Triad i, iv dan V dalam nada A minor.

Triad i, iv dan V dalam nada D minor.

5. Triad dimainkan untuk mengharmonikan melodi. Ia boleh dimainkan secara Arpeggio


(berasingan) atau dimainkan secara strumming / comping (serentak).

Contoh Arpeggio Contoh Strumming / comping

23