Τάξη : B’ Λυκείου

Λογισµικό : Audacity – Εργασία
Ενδεικτική ∆ιάρκεια : 2 διδακτικές ώρες

Podcasting

Στην εργασία αυτή θα ασχοληθείτε µε το Podcasting. Ο όρος αυτός αναφέρεται στη µίξη
αφήγησης µε µουσική ώστε να χρησιµοποιηθεί π.χ. σε δηµιουργία ενός διαφηµιστικού
όπου µπορείτε να ηχογραφήσετε µια οµιλία (διαφήµιση) και από πίσω να παίζει µουσική.
Θα χρησιµοποιήσετε έναν έτοιµο ήχο, ο οποίος θα αποτελέσει το υπόβαθρο του
κοµµατιού που θα κατασκευάσετε και θα εφαρµόσετε τεχνικές και εργαλεία του
Audacity ώστε να επιτύχετε ένα καλύτερο αποτέλεσµα που αφορά τη µίξη των δύο
αυτών πληροφοριών.

Βήµα 1ο :
Ηχογράφηση οµιλίας
Σε αυτό το βήµα θα ηχογραφήσετε την οµιλία του διαφηµιστικού σας.

1. Ανοίξτε το Audacity και πατήστε το πλήκτρο «Ηχογράφηση».
2. Αρχίστε να µιλάτε. Μόλις τελειώσετε την οµιλία πατήστε το πλήκτρο «∆ιακοπή» για
να σταµατήσει η ηχογράφηση.
3. Πατήστε «Αναπαραγωγή» για να ακούσετε αυτό που γράψατε.

Σαρηµπαλίδης Ιωάννης

Σελίδα 1

Εργασία στο Audacity

Βήµα 2ο :
Μίξη µουσικών κοµµατιών
Στο σηµείο αυτό, θα εισάγετε στο πρόγραµµα τον ήχο ο οποίος θέλετε να παίζει στο
υπόβαθρο, κάτω από την πληροφορία που καταγράψατε στο προηγούµενο βήµα.
1. Επιλέξτε από το µενού Εργασία > Εισαγωγή Audio…

2. Πατήστε «Αναπαραγωγή» για να ακούσετε το αποτέλεσµα.
3. Επιλέξτε το εργαλείο χρονικής µετατόπισης για να µεταφέρετε το ηχογραφηµένο
µήνυµα σας στο σηµείο που επιθυµείτε να ακούγεται.

Σαρηµπαλίδης Ιωάννης

Σελίδα 2

Podcasting

Βήµα 3ο :
∆ηµιουργία εφέ µετάβασης
Στην φάση αυτή θέλουµε όταν ακούγεται το µήνυµα µας το µουσικό κοµµάτι να ακούγεται
λιγότερο έντονα. Έτσι ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα :
1. Επιλέξτε το εργαλείο Πορείας Έντασης.
2. Επιλέξτε τέσσερα σηµεία στο τραγούδι σας : λίγο πριν αρχίσει η οµιλία, λίγο µετά
που τελειώνει, λίγο µετά αφού έχει αρχίσει και λίγο πριν τελειώσει η οµιλία σας.
3. Χαµηλώστε λίγο το τρίτο και το τέταρτο σηµείο ώστε να µειωθεί η ένταση του ήχου
σε αυτό το διάστηµα.
4. Πατήστε «Αναπαραγωγή» για να ακούσετε το αποτέλεσµα.
4. Αν κάτι δεν σας αρέσει ακολουθήστε τα παραπάνω βήµατα για να το διορθώσετε

Βήµα 4ο :
Εξαγωγή σε µορφή mp3
Σε αυτό το βήµα θα κάνουµε εξαγωγή του ήχου σε µορφή mp3.

Αν δεν γνωρίζετε πώς να κάνετε εξαγωγή ενός αρχείου ήχου σε µορφή mp3 πηγαίνετε
στα Tutorials και παρακολουθήστε τα tutorial

«Download του LAME mp3 encoder» και

«Ενεργοποίηση του LAME mp3 encoder».

1. Από το µενού του προγράµµατος, εξάγετε το αρχείο ήχου σε αρχείο .mp3.
2. Θα σας ζητηθεί ο LAME κωδικοποιητής. Εάν δεν τον έχετε εγκαταστήσει, κάντε το
στο σηµείο αυτό.

Σαρηµπαλίδης Ιωάννης

Σελίδα 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful